Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 20, 2018

469 - Ἀπὸ τὰ τουρκικὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ, στὰ ἰσραηλινὰ Κιμποὺτς καὶ τὰ ληστρικὰ ἑλληνικὰ φροντιστήρια.1935 –Τουρκία: Κορίτσια τῶν Ἰνστιτούτων τοῦ Χωριοῦ

469 - Ἀπὸ τὰ τουρκικὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ, στὰ ἰσραηλινὰ Κιμποὺτς καὶ τὰ ληστρικὰ ἑλληνικὰ φροντιστήρια.

Τὸ ἄθλιο ἑλληνικὸ κρατίδιο μετὰ τὴν μοναδικὴ ἀλλὰ ἀποτυχημένη προσπάθεια τοῦ Καποδίστρια, ἐγεννήθη ἐξ ἀρχῆς θνησιγενές. Ἐπὶ διακόσια χρόνια ἠρκέσθη νὰ ἀντιγράψῃ μὲ τὸν χειρότερο τρόπο τὴν Δύσι χωρὶς νὰ δημιουργήσῃ τίποτα τὸ αὐθεντικό. 

Ἀνεφέρθην στὸ προηγούμενο σημείωμά μου στὰ ληστρικὰ ἑλληνικὰ φροντιστήρια. Ἀντιθέτως οἱ γείτονές μας, Τοῦρκοι  καὶ Ἰσραηλινοί, ποὺ ἐμεῖς τολμᾶμε νὰ ὑποβιβάσουμε, ὑπῆρξαν ἐξόχως δημιουργικοί. Σὲ πρόσθετο σημείωμα θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ ἰσραηλινὰ κιμπούτς. Ἐδῶ θὰ παρουσιάσουμε τὰ ὀλιγώτερο γνωστὰ τουρκικὰ κεμαλικὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ.

Τὸ 1935,  ὁ τοῦρκος παιδαγωγὸς Ἰσμαΐλ Χακκὶ Τονγκοὺτς ἐπινόησε τὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ χωριοῦ μὲ μορφὴ ποὺ θὰ εἶχε γοητεύσει τὸ Μάο Τσέ-τούνγκ . Τὰ ἀντιλαμβάνετο ὄχι μόνον ὡς κέντρα ἐκπαιδεύσεως ἀλλὰ καὶ ὡς παραγωγικὲς αὐτοχρηματοδοτημένες  μονάδες (βλ. λεπτομέρειες στὸ βιβλίο μου, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸν 20ο αἰῶνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας).

Τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια ποὺ τελείωναν τὸ δημοτικὸ σχολεῖο στὸ χωριὸ ἠμποροῦσαν νὰ πηγαίνουν στὸ οἰκοτροφεῖο (ἰνστιτοῦτο τοῦ χωριοῦ) τοῦ ὁποίου τὰ κτίρια ἔκτιζαν οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές. Οἱ σπουδὲς διήρκουν πέντε ἔτη, μὲ τὴν λήξι τῶν ὁποίων οἱ τελειόφοιτοι ἐπέστρεφαν στὰ χωριά τους ὡς δημοδιδάσκαλοι.

Τὰ οἰκοτροφεῖα αὐτὰ ἀπετέλουν αὐτόνομεςε κοινότητες μὲ ἰδικά τους κτήματα στὰ ὁποῖα ἠργάζοντο οἱ μαθητὲς καὶ οἱ δάσκαλοί τους γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀνάγκες τους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ θεωρητικὰ μαθήματα ἐδιδάσκοντο καὶ μία τέχνη. Κατεσκεύαζαν δρόμους, γέφυρες, κτίρια, ἐπισκεύαζαν τρακτέρια, ἐκαμαν ἀναδασώσεις, ἠσχολοῦντο μὲ τὴν φυτοκαλλιέργεια, ἐφρόντιζαν τὰ ζῶα καὶ ἤξεραν νὰ δώσουν τὶς πρῶτες βοήθειες στοὺς τραυματίες καὶ τοὺς ἀρρώστους, ἐμάθαιναν νὰ ἐπιδίδονται στὶς τέχνες καὶ τὰ ἀθλήματα.

Μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια, στὸ Ἰνστιτοῦτο, οἱ ἀπόφοιτοι εἶχαν τὶς ἱκανότητες ὄχι μόνον νὰ διδάξουν σὲ ἕνα χωριὸ ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀγρότες στὴν ζωή τους καὶ τὶς ἀγροτικές τους ἐργασίες, νὰ τοὺς γνωρίσουν νέες ἰδέες καὶ μεθόδους. Κάθε ἀπόφοιτος Ἰνστιτούτου ἀνελάμβανε τὴν ὑποχρέωσι νὰ διδάσκῃ κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες τοὐλάχιστον γιὰ εἴκοσι χρόνια.

Τὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ διεμόρφωσαν μία ἐνθουσιώδη νεολαία συνηθισμένη στὴν κοινοβιακὴ ζωὴ καὶ προσκολλημένη στὸν ἀγροτικὸ κόσμο.

Παράλληλα, μὲ ἐξ ἴσου πρωτότυπες μέθοδοι οἱ Τοῦρκοι κεμαλιστὲς ἀνέπτυξαν στὶς πόλεις μία παραγωγικὴ βιομηχανία ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ οἰκοδομήσουν ἕνα σύγχρονο κράτος ποὺ μετρᾷ μεταξὺ τῶν σημαντικῶν μοντέρνων δυνάμεων τοῦ πλανήτου, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ Ἰσραήλ.

Καὶ σήμερα ἡ ὑπανάπτικτη ἑλληνικὴ κολωνακιώτικη ἐπαρχιωτίλα ποὺ κατέστρεψε τὴν μεγάλη ἑλληνικὴ προοδευτικὴ οἰκογένεια τῶν Ἀγγελοπουλαίων ἡ ὁποία ἔφερε τὴν γνώσι καὶ τὴν βαρειὰ βιομηχανία στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἵδρυσι τῆς Χαλυβουργικῆς (ὅπως τὸ 1975 εἶχε καταστρέψει καὶ μία ἄλλη ἑλληνικὴ προοδευτικὴ οἰκογένεια, αὐτὴ τοῦ Στρατῆ Ἀνδρεάδη),  τολμᾷ νὰ χαρακτηρίζῃ τὰ δύο αὐτὰ παραδειγματικὰ κράτη, Τουρκομογγόλους καὶ κακόβουλους Ἑβραίους, ἐνῷ δὲν εἶναι κἄν σὲ θέσι νὰ οἰκοδομήσῃ μία σύγχρονη κοινωνία, εἴτε αὐτὴ εἶναι φιλελεύθερη, κομμουνιστικὴ ἤ φασιστική.

Δημήτρης Κιτσίκης                 20 Δεκεμβρίου 2018
25 comments:

 1. Μικρός στρατιωτηςDecember 21, 2018 at 6:19 AM

  Κύριε καθηγητά ανοίγεται ένα θέμα που βρίσκεται στο κέντρο της νεοελληνικής παρακμής.
  Το μίσος που εκφράζουν εναντίον του προσώπου σας όπως και εναντίον κάθε ικανού Έλληνα κάποιοι ,είναι συνέπεια του φθόνου ,ο οποίος προέρχεται από την ανασφάλεια τους που οφείλεται στην ανικανότητα τους να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους και το γεγονός ότι πιστεύουν ότι παπαγαλιζοντας τη Δύση θα λύσουν τα προβλήματα τους.
  Τα τελευταία χρόνια μελετάω κάποια από τα έργα σας και νομίζω ότι μπορεί η σκέψη που προάγεται εκεί ,πέρα από τα συμπέρασματα,να δημιουργήσει μια νέα ελληνική σχολή.
  1ον τα πάντα μελετούνται και όλες η δοξασίες και ιδεολογίες εκλαμβάνονται με απόλυτη σοβαρότητα.
  2ον κέντρο της Ιστορίας είναι ο Θεός ,κάθε διαλεκτικό ,ακόμα και πολεμικό ζεύγος, δικαιώνεται όταν ωθεί μέσω της σύγκρουσης ανοδικά ,ως εκ τούτου κάθε αντίθεση είναι θεμιτή και κάθε δοξασία σεβαστή.
  3 αντικειμενικό είναι το Θεϊκά προσανατολισμένο και υποκειμενικό είναι αυτό που προϋποθέτει τη προσκόλληση κάποιου στον εαυτό του μέσω της συμφεροντολογιας του και της αντίδιαλεκτικοτητας του ,δηλαδή η υποκειμενικότητα στην ιστορία οφειλεται στο ότι κάποιος δε μπορεί να ξεφύγει από τα κελεύσματα του εμπαθούς εαυτού του.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Μικρέ Στρατιώτη, το ιστολόγιο του Καθηγητού όχι μονάχα καθαρίζει την "βρωμιά" δηλαδή τους γραικυλικούς λεκέδες από το πρόσωπο του Έλληνος (διαδικασία γνωστή ως "απογραικυλοποίηση") μα, σαν τεχνίτης πολυτίμων λίθων, ανυψώνει το επίπεδο ενός ήδη εξύπνου και προικισμένου ανθρώπου, όπως ο δεξιοτέχνης κοσμηματοποιός κατεργάζεται αρίστως ένα διαμάντι.

   Αυτό συμβαίνει με τις δικές μας περιπτώσεις, Μικρέ Στρατιώτη. Η πνευματικώς υγιής και σκεπτόμενη νεολαία χρειάζεται έναν μέντορα να την καθοδηγήσει και να της δείξει τον σωστό δρόμο, ειδάλλως, κινδυνεύει να ξεστρατίσει από την Ελληνική πορεία μέσω χιλίων δύο "παραδρόμων", ένας εκ των οποίων είναι ο ανθελληνισμός και η Δυτικολαγνεία, με την μία σήψη να τρέφει την άλλη.
   Συμφωνώ συνεπώς, απολύτως με το σχόλιό σου μα και με τα προηγούμενα που έκανες, απλά λόγω μετακινήσεώς μου στην Πατρίδα (την οποία βλέπω όλο και καλλίτερα, γεμάτη ζωή), δεν είχα χρόνο να τα σχολιάσω και να σου δώσω τα συγχαρητήριά μου για την υγιή σου σκέψη.

   Είς ό,τι τώρα αφορά την Χαλυβουργική, κακώς ο Καθηγητής κατακρίνει κατά την γνώμη μου. Πρώτον, η ευθύνη για την αποβιομηχάνιση της Ελλάδος πέφτει ολοκληρωτικά στο Κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα το οποίο πάντοτε επάλετο μεταξύ δύο άκραιων: Τον κεφαλαιακό κοτζαμπασισμό των "Δεξιών" σύστημα που συντηρούσε εγχώρια αντιπαραγωγικά μονοπώλεια και μαφίες και το σοσιαλδημοκρατικό πλιάτσικο που έλαβε χώρα επί Ανδρέα Παπανδρέου, συμβάλλοντας μεγίστως στην αποβιομηχάνιση της Ελλάδος μέσω της εγκαταστάσεως "εργατοπατέρων" ψευδο-συνδικαλιστών (πεινασμένοι λούμπεν μικροαστοί) σε πολλές εγχώριες βιομηχανίες οι οποίοι και αφαίμαξαν το υγιές Ελληνικό κεφάλαιο και φαλήρησαν όσες υγιέστατες Ελληνικές εταιρείες ανέλαβαν.
   Δεύτερον, και εδώ διαφωνώ με τον κύριο Καθηγητή, το Ελληνικό κράτος ιδίως με την σημερινή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ΠΑΝΤΟΤΕ (προς τιμήν του) επενέβαινε με σκοπό να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε κίνδυνο από πιθανή πτώχευση της εταιρείας και έσωζε με κρατικά κεφάλαια την ίδια την εταιρεία, εξαγοράζοντάς την (μετοχές ή ολόκληρη) αρκετά συχνά. Συνεπώς την στιγμή που στον στυγνό ολοκληρωτικό καπιταλισμό της Δυτικής Ευρώπης, ο εργάτης βρίσκεται στο έλεος της μοίρας της κάθε εταιρείας, στην Ελλάδα υπάρχει πάντοτε μία δικλείδα ασφαλείας. Το ίδιο θα γίνει και τώρα με την Χαλυβουργική οι επιλογές πολλές, από διακανονισμό των χρεών της, μέχρι αγορά μεριδίου από το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι αναβολή πληρωμής των χρεών της στην ΔΕΗ. Ήδη προς τιμήν του ο έγκριτος δημοσιογράφος της ΕΡΤ Σωτήρης Καψώχας στην απογευματινή εκπομπή "Δεύτερη Ματιά" της ΕΡΤ1 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου, προοιωνίζουν τις παραπάνω εξελίξεις καθώς καυστικά αναφέρθηκε στην αποβιομηχανιση της χώρας μας ως αρνητική επίπτωση των προβλημάτων τέτοιων εταιρειών υπονοώντας ότι χάριν της παραγωγικής ισχύος και της διατηρήσεως των θέσεων εργασίας της, η ΔΕΗ οφείλει να κρατήσει ευμενή στάση μαζί με την κυβέρνηση κατά της υγιούς αυτής Ελληνικής επιχειρήσεως. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι σαν τον Καψώχα αλλά ο βόθρος των Ελληνικών ιδιωτικών καναλιών αφήνει χώρο μονάχα για δημοσιογραφίσκους τύπου Πρετεντέρη, Στάη και Καμπουράκη.

   Υ.Γ. Με εξέπληξε η σιωπή του Καθηγητού για τις εξελίξεις στην Συρία. Περίμενα κάποιο σχόλιό του.

   Delete
  2. Η απουσία των Ελληνικών "Κίτρινων Γιλέκων" πλήρως δικαιολογημένη ως απόρροια της Ελληνικής αστικής ευμάρειας εν έτει 2018, παρά τα φέικ νιούζ της "κρίσεως".

   Αντικρύζοντας την Αθήνα τις τελευταίες ημέρες, δεν θυμίζει σε τίποτα κοινωνία σε "κρίση". Παρά τα όσα μελοδραματικά γράφονται και λέγονται, το χρήμα κάνει 100στάρι στην πρωτεύουσα, ιδίως στις πλούσιες περιοχές της δήθεν "πληγωμένης" Ελληνικής αστικής τάξεως των Βορείων και Νοτίων Προαστίων, η οποία παραδόξως επί σοσιαλιστού Τσίπρα δείχνει έναν πολύ πιο άνετο και χαλαρό αέρα εν σχέσει με την Σαμαρική μιζέρια το 2014, όταν και η μαζική οικονομιστική αποβλάκωση των παπαγάλων του Μέγκα μαζί με τους τηλεοπτικούς σόουμαν τύπου Στεφάνου Χίου (οι οποίοι μιλούσαν διαρκώς για δεὐτερη εισβολή των Ες-Ες στην Αθήνα παίζοντας πλάνα από το 1941) είχαν οδηγήσει τον Ελληνικό λαό σε δισμίζερη κατάσταση, κτηνώδη. Η εικόνα που αντικρύζει κανείς σήμερα, είναι κατά πολύ βελτιωμένη. Ειρωνικό μεν, αλλά αληθές "ήρθα Ελλάδα να δω επιτέλους λίγο Ευρώπη" και δεν υπερβάλλω καθόλου. Στις Γερμανόφωνες χώρες αντικρύζεις ορδές λούμπεν Γερμανών και Τούρκων, οι οποίοι βιοπορίζονται από βιομηχανικά σαβουρομάγαζα τύπου Lidl και Kaufland. Πιο πολύ Τουρκική κουλτούρα της Ανατολίας βλέπεις σε κάθε Γερμανόφωνη χώρα παρά στα Τουρκικά παράλια του Αϊβαλίου, της Σμύρνεως και του Τσέσμε. Πας να φας και σε κοροϊδεύουν ακόμα και εκεί με παρωχημένη γαστρονομία, βρωμιά και μιζέρια. Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για τις "Νέες Ινδίες" του Βορείου Ατλαντικού (Ηνωμένο Βασίλειο) μα και για την πάλαι ποτέ "χώρα του φωτός", την Γαλλία, η ραγδαία πτώση της οποίας εν συνδυασμώ με την γοργή Αραβοαφρικανική εποίκησή της, εξηγεί τα μέγιστα την έκρηξη της αντι-Μακρονικής εξεγέρσεως των "κιτρίνων γιλέκων". Στην Ελλάδα νομίζεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει, με εξαίρεση την πολιτική ελίτ της τωρινής κυβερνήσεως η οποία συνεχώς εργάζεται για την δημιουργία συμμαχικών αξώνων σε Βαλκάνια και Μεσόγειο παρά τον πόλεμο από τους γραικύλους του εσωτερικού που δέχεται. Εάν συνεχίσουν έτσι τα πράματα, η Ελλάδα και δη η Αθήνα θα αποτελεί ένα εκ των πλέον ελαχίστων μερών της Ευρωπαϊκής ηπείρου όπου θα δύναται κανείς να ξεφύγει από την Δυτικοευρωπαϊκή μιζέρια και να ζήσει Ευρωπαϊκά, ακόμα και στην γαστρονομία. Πολλή ανώτερη Γαλλική κουζίνα έχω γευφτεί εν Ελλάδι παρά στην Αβινιόν και ας πήραμε οικογενειακώς σβάρνα τα καλλίτερα εκεί εστιατόρια (με εξαίρεση το πρώτο που φάγαμε το οποίο άξιζε πράγματι).

   Δυστυχώς βεβαίως αμφιβάλλω εάν ο Έλληνας καταλαβαίνει τί θησαυρό έχει στα χέρια του, θησαυρός που συνάδει και απολύτως με την γεωγραφική και πολιτισμική του θέση ως κέντρο του κέντρου της Οικουμένης. Είναι χαζό και βλακώδες να λέει κανείς εν έτει 2018 "να γίνουμε Ευρώπη" όπως γκαρίζει ο Άδωνις. Να γίνουμε Μαγκρέμπ, Γιοζγκάτ, Πακιστάν και Ινδία, δηλαδή;; Διότι αυτό είναι η Ευρώπη σήμερα με μισθούς πείνας και αέναη μιζέρια, ούτε κατανάλωση, ούτε καν η έννοια του Δώρου η οποία στην Ελλάδα καλπάζει τις Εορτές, δεν έχει επιβιώσει στην Δυτική Ευρώπη.

   Συγχαρητήρια στην παρούσα κυβέρνηση, είθε να μακροημερεύσει. Ακόμα και οι εχθροί της, δίχως να το κατανοούν ευθέως, επωφελούνται από αυτήν, καθώς ωθεί την Ελλάδα στην ανάκαμψη, την επαναφορά της ισχύος της κατά την Ατραπό του "Ελληνικού Ισραήλ", σιαμαίο δίδυμο του Εβραϊκού και την αναζωογόννηση της Ελληνικής αστικής τάξεως η οποία ξοδεύει φέτος σε δώρα και αγορές όσα ο Ελβετός σε ένα 3μηνο. Και αυτό με ΑΕΠ 220 δις Ευρώ "στα χαρτιά" δίχως το 20-25% της παραοικονομίας που δεν προσμετράται στα νούμερα...

   Η Ελλάδα αφού δεν καταστράφηκε την πολυτάραχη αυτή περίοδο, δεν έχει να φοβηθεί κυριολεκτικά τίποτε για το μέλλον, δεν έχει ούτε αυτονομιστικά κινήματα μήτε αντάρτικα στο εσωτερικό της μήτε ορδές φτωχών αγροτών να θρέψει. Η επόμενη μέριμνα είναι μονάχα, το Δημογραφικό.

   Delete
  3. Υ.Γ.

   Συγχαρητήρια στον Τσίπρα που ονειρεύεται τα "Βαλκάνια των Λαών". Τα Βαλκάνια αποτελούν τον ένα εκ των πνευμόνων μας ενώ όλη η Ρωμαίηκη κληρονομιά μας κείτεται εκεί και στην Μικρά Ασία. Ο ακροδεξιός Άδωνις κατηγορεί τον Τσίπρα ότι "θα μας κάνει Βαλκάνια" δηλαδή Ρωμηούς ξανά ενώ αυτός και η συμμορία του "Ευρώπη" (δηλαδή Αφρο-Αραβο-Ασία με μία ελίτ να τα τσεπώνει μαφιόζικα).

   Ο Τσίπρας αναδεικνύεται σε μεγάλο ηγέτη, μαζί με τον Καμμένο. Δύσκολα θα πέσει και εάν. Ο Κούλης που δήθεν βρίσκεται 10 μονάδες μπροστά στις πληρωμένες δημοσκοπήσεις, συνεκρότησε πανστρατιά Πινοσετικών στο Συνέδριό του, από τον Κωσταράκο που κατεβάσαν από το ράφι του Ευρωστρατού μέχρι τον Ρομμελικό (κατά το "βάστα Ρόμμελ") Βέμπερ του ΕΛΚ μαζί με καιροσκόπους σαν τον Χωμενίδη και τον "επιβήτορα" Τατσόπουλο, πανστρατιά συστημικών και όλα αυτά για να...νικήσουν εκλογικά έναν που υποθετικά "καταρρέει" και έχει κάνει την χώρα "Βενεζουέλα"...Να γελάσει μονάχα μπορεί κανείς.

   Η αστική τάξη ας ευγνωμονεί τον Καμμένο διότι μόνον χάριν στην παρουσία του, θα εύρει μελλοντική πολιτική εκπροσώπηση, όχι φυσικά μέσω των Βρυξελλικών μελλοθάνατων κωλαούζων του Κούλη.

   Επίσης τα Βαλκάνια των Λαών, δεν είναι καιροσκοπισμός. Όπως είχα γράψει εδώ σε παλαιό μου σχόλιο, η απώλεια της Τουρκίας (Μικρασίας) γεωγραφικά μονάχα μέσω της Ελληνικής διασυνδέσεως Μεσογείου και Ανατολικών Βαλκανίων (Βουλγαρία, Ρουμανία) αντικαθίσταται.

   Delete
  4. Μικρός στρατιωτηςDecember 22, 2018 at 12:26 PM

   Παλιε τα χαιρετίσματα μου ,σε διαβάζω εδώ ,δε μπορώ να συμμετέχω πάντα στις συζήτησεις λόγο υποχρεώσεων.
   Συνέχισε τη καλή δουλειά.

   Delete
  5. Να'σαι καλά Μικρέ Στρατιώτη.

   Καλές Γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος, σου εύχομαι.

   Delete
 2. Μικρὲ στρατιώτη, τὸ σχόλιό σου μὲ ἐντυπωσίασε.Πράγματι,ἀπὸ γεννησιμιοῦ, τὸ 1935, εὐρέθην ἀντιμέτωπος μὲ τὸν φθόνο, ἀκόμη καὶ τῶν ἀδελφῶν μου. Ἐγώ, μέχρι σήμερα προσεπάθησα νὰ ξεπεράσω τὸν κλοιὸ τοῦ μίσους ποὺ μὲ περιέλαβε μὲ τὴν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια τοῦ μικροῦ παιδιοῦ ποὺ κρατῶ μέσα μου μέχρι καὶ σήμερα μὲ μοναδικὸ ὁδηγὸ τὸν Χριστό.Κάποτε ὁ π.Γεώργιος Μεταλληνὸς σὲ κάποιο προσκύνημα ποὺ ἐκάμαμε μαζὶ στὸ Ἅγιο Ὄρος μοῦ εἶπε: "Ἰσως νὰ μὴν τὸ ἀντιλαμβάνεσαι, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς σὲ ἔχει πάρει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μὲ κλειστὰ μάτια πορεύεσαι πρὸς τὸν προορισμὸ ποὺ σοῦ ἔχει χαράξει".Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Παλιἐ, τὸ δημιουργικὸ τραμβικὸ χάος εἶναι πρωτόγνωρο στὴν διεθνῆ πολιτικὴ καὶ εἴμεθα μάρτυρες μεγαλοφυῶν κινήσεων. Ὁ Τράμβιος ἔχει ἤδη κερδίσει τὴν θέσι του μεταξὺ τῶν Ὀλυμπίων ἡρώων δίπλα στὸν στρατηγὸ ντὲ Γκώλ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ευχαριστώ για την απάντησή σας.

  Με ανησυχεί η κίνηση αυτή του Τραμβίου. Η Συρία ήτανε "deadlock" για τις ΗΠΑ, πλην όμως δαπανήσαν δις δολλαρίων για τους εκεί συμμάχους τους (κυρίως Κούρδους) και επιπλέον κατέχουν περιοχή-φιλέτο γεμάτη πετρέλαιο και πλουτοπαραγωγικές πηγές (συν τις πόλεις Ράκκα, Μανμπίτζ και το φράγμα Τάμπκα στρατηγικής σημασίας). Το κάνει μάλλον για να στρέψει την Τουρκία κατά του Ιράν αλλά και την Συρία-Ρωσσία κατά της Τουρκίας διότι η παρουσία των ΗΠΑ έδωσε την ευκαιρία σε Τουρκία, Ιράν, Ρωσσία και Συρία να ενωθούν εναντίον τους ενώ τώρα με την "αποχώρησή" τους, τα αντιμαχόμενα συμφέροντα είναι πολλά και τα μαχαίρια (ιδίως μεταξύ της Τουρκίας και των υπολοίπων, διότι η Τουρκία στηρίζει ενεργά τους τζιχαδιστές) δεν θα αργήσουν να βγουν. Από την άλλη βέβαια, την επομένη των δηλώσεων του Τραμβίου (λάβαν χώρα και Χριστούγεννα για το εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ ως "δώρο" του προέδρου που γλιτώνει τους νέους των ΗΠΑ από ένα νέο Βιετνάμ), συναντήθηκαν στην Τουρκία οι πρόεδροι Ρουχανί και Έρντογαν. Ο Τράμβιος παίζει μεγάλη ζαριά εδώ, εάν χάσει χάνει τεράστια επιρροή στην περιοχή, εάν ο άξων Τουρκία-Ιράν-Ρωσσία κρατήσει δηλαδή. Ορθώς τον κατακρίνουν πολλοί Γερουσιαστές, ενώ ο Νετανιάχου αφήνεται στα κρύα του λουτρού ετοιμάζοντας ομιλία σαν εκείνη επί Ομπάμα το 2015 στην Ουασιγκτώνα. Η κίνησή αυτή του Τραμβίου δεν είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει αποτέλεσμα αλλά και εάν επιφέρει αυτό θα έχει γίνει με τεράστιο κόστος όχι μονάχα λόγω του κοστοβόρου πρότζεκτ της "Ροζάβα" στην ΒΑ Συρία αλλά κυρίως λόγω της παραιτήσεως Μάτις. Και αυτό με ανησυχεί κυρίως:

  Ο Μάτις δεν είναι ένα απλό πρόσωπο, μήτε τραχανοπλαγιάς σαν τον Φλυνν να τον κυβερνούν τα λόμπυ. Αποτελεί αξιοσέβαστη φιγούρα και στο Αμερικανικό Στράτευμα και το Πεντάγωνο αλλά και στην ανώτερη κοινωνία των Αμερικανικών ελίτ. Ο Τράμβιος τα έχει σπάσει πλέον με τον Στρατό, άλλωστε οι τελευταίες κινήσεις του για αποχώρηση από την Συρία, μείωση στο ήμισυ των στρατευμάτων στο Αφγανιστάν αλλά και η ανάπτυξη του Στρατού στα σύνορα με το Μεξικό που διέταξε αποτελούν σημάδια αντικαταστάσεως της δυνάμεως των αρχηγών του Στρατού από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τα Χιτλερικά, Μαοϊκά, Σταλινικά και Μουσολινικά πρότυπα. Θυμίζει τις κινήσεις Καμμένου στην Ελλάδα.

  Αυτό όμως με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Οι ΗΠΑ δεν είναι Ελλάδα. Ήδη το ΝΑΤΟ διαχώρισε την θέση του από τις ΗΠΑ για το Αφγανιστάν (τί είπα για το ΝΑΤΟ σε προχθεσινό μου σχόλιο;) και όπως ανέφερα επάνω, ο Μάτις δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο, αποτελεί την σάρκα εκ σαρκός των στρατιωτικών και πολιτικών ελίτ των ΗΠΑ, τις οποίες αγνοεί και "διαγράφει" ένας εργολάβος οικοδομών, ο Τράμβιος. Φοβάμαι πλέον σοβαρά ότι οι μέρες του είναι μετρημένες και πλέον κυριολεκτικά βρίσκεται υπό τον κίνδυνο δολοφονίας, είναι πλέον πολύ πιθανό, δεν τον αντέχει άλλο κανένας στους προκρίτους των ΗΠΑ, μολονότι αυτός έχει μαζί του τα λαϊκά Αμερικανικά στρώματα. Ίσως ετοιμάζουν να αναλάβει ο Πένς ως παραλήπτης εντολών από το Στρατιωτικό-Βιομηχανικό σύμπλεγμα των προεστών των ΗΠΑ, σε περίπτωση δολοφονίας του Τραμβίου, μία επανάληψη της πολιτικής Μπούς Τζούνιορ δηλαδή.

  ReplyDelete
 5. Παλιέ, ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀνάλυσίς σου γιὰ τὴν παραίτησι τοῦ Μάττις. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνῃς ἥρωας πρέπει νὰ προκαλέσῃς φουρτοῦνες ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ ἀποδείξῃς τὴν ἀξία σου.Ὁ ντὲ Γκὼλ ἔλεγε πὼς ὁ ἥρωας ἀναγνωρίζεται στὶς φουρτοῦνες ποὺ ὁ ἴδιος προκαλεῖ. Ἐὰν ὁ Τράμβιος δολοφονηθῇ, κάτι ὄχι ἀπίθανο, θὰ παραμείνῃ ἀκόμη πιὸ μεγάλος στὴν Ἱστορία. Ἡ θυσία εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν ἡρώων ἀπὸ τὸν Καίσαρα στὸν Χριστό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Είναι κάπως πιο περίπλοκη η περίπτωσις Τραμβίου από τον ντε Γκωλ κύριε Καθηγητά.

  Ο ντε Γκωλ δεν είχε Μπόλτον μήτε Μπάννον μήτε Κούσνερ μήτε Πούτιν να τον καθοδηγούν. Και επίσης έκανε την Γαλλία μεγάλη δύναμη παρά την φοβερή ταπείνωση που υπέστη από τους Γερμανούς το 1940. Είστε σίγουρος ότι ο Τράμβιος πράτει το ίδιο;; Ερωτώ λοιπόν τα εξής:

  1. Τί είναι η Αμερική;; Ο Λαός της ή το Κεφάλαιό της (οι ελίτ) που την έχτισε;;

  2. Αναλόγως με το τί απαντά κανείς στην επάνω ερώτηση δύναται να συμπεράνει εάν ο Τράμβιος συμφέρει ή όχι την Αμερική.


  Εμάς μας συμφέρει πολύ η έχθρα του με την Ε.Ε., την παγκοσμιοποίηση, τα σχέδια διαμελισμού των Διεθνιστών και τα Κινεζικά πρωτεία στην Οικουμένη. Αλλά η αδυναμία του κατανοήσεως της Διεθνούς σκακιέρας, της εγχωρίας καταστάσεως των ΗΠΑ καθώς και η σημασία που έχουν οι χώρες Ελλάδα και Ισραήλ, μας δημιουργεί θέματα. Να πίνουμε νερό στον Μπόλτον, όχι τον Τράμβιο ο οποίος εκ φύσεως δεν ξέρει και πολλά σύν τοις άλλοις, απόδειξη ότι από καπιταλιστές οφείλεις να κρατάς μικρό καλάθι. Ακόμη και όλη η Τραμβική ατζέντα οφείλεται κυρίως στον Μπάννον και δευτερευόντως στον Μπόλτον. Εμείς και το Ισραήλ περιμένουμε από τον Μπόλτον, ο Τράμβιος ευκόλως παρασύρεται από διαφόρους "ισχυρούς" της περιοχής και το Χάος που δημιουργεί στις ΗΠΑ δεν βγαίνει σε καλό, την αποσυντονίζει αντί να την επικεντρώνει εκεί που πρέπει.

  Ξαναρωτώ: Ποία "Αμερική" έχασε και ποία κέρδισε από τον Τραμβικό απομονωτισμό και εμάς ποία εξυπηρετεί πού;

  ReplyDelete
 7. Το δίλημμα που θέτει η νεωτερική σκέψη είναι “παρλεμεντισμός ή ολοκληρωτισμός”
  Ποιά είναι η ουσιαστική διαφορά παρλεμεντισμού και ολοκληρωτισμού.
  Ο παρλεμεντισμός παρέχει κάποια ψήγματα ατομικής ελευθερίας και κάποια περιορισμένα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
  Σε καμία περίπτωση πλήρη ατομική,κοινωνική, πολιτική, οικονομική και εσωτερική ελευθερία (αυτό είναι η Ορθοδοξία και η συνυφασμένη με αυτήν άσκηση, δηλαδή η αυτοδιαχείριση της πλήρους ελευθερίας).
  Ο ολοκληρωτισμός τι αντιτείνει;
  Ότι το πρόβλημα είναι τα ψήγματα αυτά της ατομικής ελευθερίας (ιδιωτείας) και τα πολύ περιορισμένα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
  Και τι προτείνει;
  Εν ονόματι του νάϊσιον, του πεπρωμένου, της αρίας φυλής, της θεϊκής καταγωγής και άλλων τέτοιων ασαφών και ακαθορίστου περιεχομένου υψηλών και "υγιών" στόχων να καταργηθούν και αυτά τα ψήγματα της ατομικής ελευθερίας και τα περιορισμένα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
  Και να γίνουμε ένας νέος Παρθενώνας (Μακρόνησος).
  Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει την ουσία του διακυβεύματος αυτού της νεωτερικότητας και πολύ περισσότερο να το υπερβεί, έχει ανάγκη ολόκληρη την ελληνική σκέψη και όχι μόνον την αρχαιοελληνική ή μόνον αποσπάσματα του Πλάτωνα.
  Πρέπει να μπορεί διακρίνει το νήμα της ελληνικής σκέψης από τον Όμηρο μέχρι τον Γρηγόριο τον Παλαμά.
  Πρέπει να μπορεί να κάμει την διαδρομή από την ηρωική εποχή μέχρι τον ησυχασμό, χωρίς να χαθεί κάπου ανάμεσα.
  Και θα διακρίνει αμέσως, ότι στον ελληνικό κόσμο της οικουμένης της Ανατολικής Μεσογείου, το τελευταίο τέτοιας ελεεινής μορφής μονόχνοτο και παιδαριώδες ολοκληρωτικό κράτος, ήταν το κράτος του Κρέοντος.
  Έκτοτε κανένα άλλο κράτος στον ελληνικό κόσμο, ούτε καν το Σπαρτιατικό, δεν έχει καμία σχέση με το ολοκληρωτικό κράτος της νεωτερικότητας.

  ReplyDelete
 8. Πάμε στην εκπαίδευση.
  Το νεωτερικό (πρωτόλειο) κράτος, το ανάλογο του κράτους του Κρέοντος, με πρότυπο το φράγκικο παράδειγμα, επιχειρεί να ελέγξει πλήρως και ως της τελευταίας ασήμαντης λεπτομερείας, το εκπαιδευτικό σύστημα.
  Αυτό συμβαίνει και στο λιμπεραλισμό, και στον κομμουνισμό και στον φασισμό.
  Πλήρης και ασφυκτικός εκ των άνω έλεγχος της εκπαιδεύσεως, είτε κρατικής (και όχι δημόσιας) είτε ιδιωτικής. Διότι και η ιδιωτική εκπαίδευση υποχρεούται να εφαρμόζει τα προγράμματα της κρατικής αυθαιρεσίας.
  Το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα της Ουρώπας είναι το φιλανδικό.
  Η Φινλανδία παραμένει σε πολύ καλή θέση στην κατάταξη PISA, το διεθνές πρόγραμμα δηλαδή που αξιολογεί κάθε τέσσερα χρόνια τους μαθητές 15 ετών σε 70 χώρες. Πρώτη ή δεύτερη στα μαθηματικά, στην ανάγνωση, στις επιστήμες, και αυτό σε όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, η μικρή αυτή χώρα των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων εκθρονίστηκε το 2015 από πολλές ασιατικές χώρες, όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Νότια Κορέα. Παραμένει όμως στην πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αφήνοντας πίσω της τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Φραγκία.
  Το «φινλανδικό μοντέλο» εξακολουθεί να ενδιαφέρει και να προσελκύει πολιτικούς και εκπαιδευτικούς αξιωματούχους από όλο τον κόσμο.
  Πώς εξηγείται αυτή η επιτυχία;
  Οι επιθεωρήσεις από το κράτος καταργήθηκαν πριν από 25 χρόνια. Το σύστημα είναι αυτόνομο. Τα σχολεία χρηματοδοτούνται από τις κοινότητες. Και αποτελεί αρμοδιότητα του ίδιου του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, να προσλαμβάνει τους διδάσκοντες, να τους παρακολουθεί και να διαπραγματεύεται τον προϋπολογισμό του.
  Αυτό βεβαίως θεωρείται από τους αδαείς Γραικόφραγκους και Ουρωγραικούς το Φιλανδικό μοντέλο.
  Αυτό είναι όμως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ορθόδοξης Ρωμηοσύνης, το εκπαιδευτικό σύστημα των Ρωμαίικων κοινοτήτων, που ίσχυε ακωλύτως στην Οθωμανική αυτοκρατορία, μέχρι το 1918 και στο οποίον εμαθήτευσαν επί αιώνες και άνευ ουδενός καταναγκασμού, όλοι οι λαοί της Ρούμελης, της Ανατολίας, της Συρίας, της Παλαιστίνης, της Μεσοποταμίας και της Βορείου Αφρικής.
  Και δεν ίσχυσε ποτέ στο Γραικοφραγκικό κράτος.
  Είναι τόση η άγνοια των Γραικόφραγκων και των Ουρωγραικών και τόση η άρνησή τους να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα, για να μην κινδυνεύσουν με κατάρρευση οι ανοησίες και οι ιδεοληψίες τους περί προόδου και τα ρέστα, ώστε να θαυμάζουν το φιλανδικό και να απορίπτουν το ρωμαίικο σύστημα (το οποίον ήταν και πολύ πιο προχωρημένο).
  Γιατί δεν αναφέρει ούτε ο ιστοτοποδεσπότης μας το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των ρωμαίικων κοινοτήτων;
  Γιατί υπάρχουν μόνον τα κιμπούτς, τα τουρκοφράγκικα ινστιτούτα των χωριών, τα γραικοφραγκικά κρατικά σφαγεία (σχολεία) και τα ιδιωτικά εκδορεία (φροντιστήρια), όπως επίσης και τα γραικοφράγκικα κρατικοϊδιωτικά εκδοροσφαγεία (ιδιαίτερα);

  ReplyDelete
 9. Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους φίλους του ιστολογίου και φυσικά στον κύριο Καθηγητή.

  Είθε να συνεχίσει να μας καθοδηγεί στο σκοτάδι του κόσμου αυτού ως φωτεινός μας Δάσκαλος.

  Βρίσκομαι σε περιοχή ορεινή της Ηπείρου για τις διακοπές και δυστυχώς δεν έχω γρηγορο ίντερνετ. Με ανταμείβει βέβαια δεόντως η πανέμορφη ιερή φύση εδώ.

  Πιστεύω το 2019 θα είναι ένα πολύ καλό έτος για την Ελλάδα. Θα λάβει χώρα η αναγέννησή της με Καμμένο και Τσίπρα ενώ θα ολοκληρωθεί η διάλυση των προδοτών Βρυξελλικών όσους "Πατούληδες" και "Κωσταράκους" και να κατεβάσουν!

  Χρόνια πολλά σε όλους και την Πατρίδα μας!

  ReplyDelete
 10. https://www.defence-point.gr/news/krisi-epiviosis-stin-eyropi-ypogennitikotita-kai-metanasteysi

  https://hellasjournal.com/2018/12/o-xafnikos-erotas-toy-tramp-gia-ton-erntogan-kai-o-kindynos-gia-israil-ellada-kai-kypro/


  Τα 2 παραπάνω άρθρα μας πληροφορούν για 2 σημαντικότατα δεδομένα τα οποία ήλθαν στο φως το τελευταίο διάστημα για ακόμη μία φορά:

  1. Τον Αμερικανό πρόεδρο ενδιαφέρει μονάχα ένα: Η ήττα της Κίνας στον παγκόσμιο καπιταλιστικό ανταγωνισμό και η προστατία του (πρωτίστως Λευκού) Αμερικανικού πληθυσμού των ΗΠΑ που ανήκουν στις λαϊκές τάξεις. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Ούτε η Ευρώπη ούτε η Δύση, τίποτα. Τράμβιος και Πούτιν ενδιαφέρονται μονάχα για τις χώρες των και ιδίως ο Τράμβιος εφόσον βασίζεται στα λαϊκά Αμερικανικά στρώματα δεν έχει καμμία σχέση η εξωτερική του πολιτική με αυτή των διεθνιστικών ελίτ των ΗΠΑ που ασκούν επιρροή μέσω της Κλίντον, του Ομπάμα και των Νεοσυντηρητικών Ρεπουμπλικανών. Οι τελευταίες κινήσεις του Τραμβίου, συμφιλιώσεως εαυτού με την Ενδιάμεση Περιοχή (Ρωσσία, Τουρκία και Ιράν) αποτελούν Μπαννονική ιδεολογική νίκη και ήττα των ακροδεξιών στρατηγών τύπου Μάττις, ενώ η Σιωνιστική επιρροή του ζεύγους Κούσνερ επίσης φαίνεται να εκλείπει χάριν του φραγμού της Νέας Οδού της Μετάξης, ο οποίος μονάχα μέσω προσεταιρισμού της Ενδιαμέσου Περιοχής και των δυνάμεών της από τις ΗΠΑ επιτυγχάνεται. Ρωσσία-Τουρκία-Ιράν κλείνουν τον χερσαίο διάδρομο του Κινεζικού "Δρόμου του Μεταξιού" ενώ η Ελλάδα τον φράζει θαλασσίως, μεσω του Πειραιώς αλλά και των βορείων συνόρων μας. Όσο η Θεσσαλονίκη παραμένει Ελληνική, τον Τράμβιο ΔΕΝ συμφέρει μία Μεγάλη Μακεδονία δορυφόρος της Γερμανίας η οποία θα συνδέει θαλασσίως την Κίνα με τον λιμένα αλ-Σαΐντ της Αιγύπτου και ύστερα την "Μακεδονική" Θεσσαλονίκη ώστε να καταλήγει μέσω της Γερμανικής Ε.Ε. στο Ρόττερδαμ της Ολλανδίας. Αντιστοίχως ΔΕΝ τον συμφέρει ένα Αλβανικό "Κουρδιστάν" το οποίο θα εμπλέξει βλακωδώς και δίχως λόγο τον στρατό των ΗΠΑ σε ένα Βαλκανικό "Αφγανιστάν" κατά Σέρβων και πιθανώς Ελλήνων χάριν των Αλβανών. Αυτά πλέον τελειώσαν. Προτιμά δυνάμεις με δική των σφαίρα επιρροής σαν την Ελλάδα πρωτίστως (Ελλάδα+Βόρειος Ήπειρος+Βόρεια Μακεδονία του Μοναστηρίου) και την Σερβία δευτερευόντως (Σερβία+Σερβικό Κόσοβο+Δημοκρατία της Σέρπσκα+Μελλοντική Σερβική Βαρδαρία στα βόρεια εδάφη της ΠΓΔΜ)) οι οποίες αντί να βυθίσουν τα Βαλκάνια στο απόλυτο Χάος θα δράσουν ως σταθεροποιητικές δυνάμεις στην περιοχή όπως δρα π.χ. το Ιράν στην Μέση Ανατολή (Συρία-Ιράκ) και όπως επιθυμεί να δράσει η Τουρκία στον Συριακό Βορά. Η Ελλάδα έτσι αναδεικνύεται σε ηγέτιδα δύναμη της Ρούμελης η ανάνηψη της οποίας θα φράξει την κάθοδο των Γερμανών (Γερμανία-Αυστρία) στα Βαλκάνια μπλοκάροντας έτσι (μαζί με όσα ειπώθηκαν επάνω) την ένωση Γερμανικής Ε.Ε. και Κίνας, σπάζοντας έτσι το ενωμένο Γερμανο-Κινεζικό Διεθνιστικό μπλόκο σε 2 μέτωπα πολύ περισσότερο ευκόλως διαχειρίσιμα από ότι σε ένα.

  ReplyDelete
 11. 2.

  Η Ευρώπη έχει πεθάνει! Κείτεται πλέον στα ερείπια των παρελθοντικλων της εγκλημάτων και της έκφυλης σαπίλας της η οποία πολύ δύσκολα και εάν θα ιαθεί ακόμα και μέσω Εθνικιστικής νίκης στις Ευρωεκλογές. Όσοι επιτέλους κοιτούν σαν μοσχάρια την νεκρή Δυτική Ευρώπη, παπαγαλίζοντας την Δυτικοποίηση ως Λύτρωση, οφείλουν είτε να εκλείψουν πολιτικά είτε να σταματήσουν. Πολύ χαρμόσυνη είδηση για την Ελλάδα, η οποία επιστρέφει γοργά στις ρίζες της παρά τα όσα τράβηξε στην μέγγενη των Φράγκων. Αυτή θα ζήσει, η Δυτική σάπια μουμιοποιημένη Ευρώπη της μιζέριας, θα πεθάνει. Το οικονομικό και πολιτικό βάρος επιστρέφει στο Κέντρο της Οικουμένης την Ενδιάμεση Περιοχή, ενώ η Ευρώπη μαρλαζει και ξεραίνεται με αστείους δικτατορίσκους των βαρβάρων ορδλων της Κεντρικής Ευρώπης και μία αέναη μικροαστική μιζέρια της ψευδο-πολιτισμένης Δυτικής Ευρώπης η οποία θα χύσει βαρύ φόρο αίματος εάν κατορθώσει να αναγεννηθεί και να γλιτώσει τον Ισλαμικό κίνδυνο. Ακόμα και σήμερα αστείο και αδύνατο φαντάζει πώς οι γηρασμένοι πεινασμένοι μίζεροι αστοί της, αυτά τα ρομποτικά δίχως ψυχή ανθρωπάρια, θα κατορθώσουν να εκδιώξουν τους διψασμένους για Ζωή και εκδίκηση αραβο-αφρο-ασιάτες οι οποίοι μέσω φυλετικού εποικισμού και ισλαμικής τζιχάντ δίνουν το τελειωτικό κτύπημα στα νεκρά Δυτικοευρωπαϊκά ζόμπι που τους λείπουν 99 Ευρλω για να βάλουν στην πάντα ένα κατοστάρικο, θεωρώντας μέγιστο ιδανικό ακόμη(!) το χρήμα και την χλιδή, την οποία έχει μπουχτίσει ακόμη και ο ελλαδόβιος γραικύλος!

  Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΘΑΝΕ. Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ!

  ReplyDelete
 12. Υ.Γ.

  Επιτέλους ειπώθηκαν οι σωστές κουβέντες από τον Καμμένο και τον Αποστολάκη:

  Η Ελλάδα ΜΟΝΗ ΤΗΣ και μονάχα μόνη της οφείλει να αποκρούσει κάθε απειλή. Τέλος οι ελεημοσύνες! Μονάχα έτσι δύναται να αναδειχθεί η Ελλάδα σε συμμαχία με ένα Ισραήλ με επικεφαλή τον Νετανιάχου, σε ηγέτιδα δύναμη της Ρούμελης και της Ανατολικής Μεσογείου.

  ReplyDelete
 13. Υ.Γ. 2

  Ο Τράμβιος εγκαταλείπει το Αφγανιστάν ακριβώς διότι επικεντρώνεται στον "κορμό" της Ενδιαμέσου Περιοχής,

  χερσαίο: Ρωσσία-Τουρκία-Ιράν

  και θαλάσσιο: Ελλάδα-Αίγυπτος-Ισραήλ

  ReplyDelete
 14. Χρόνια πολλά καλά Χριστούγεννα -- https://www.youtube.com/watch?v=0q9nsdmr0U8

  ReplyDelete
 15. TO GREEKS AND TURKS

  It is evident that being the same people we have the same music, the same mentality, the same entertainments. But this said, I am fed up waiting for the inevitable revival of the Empire to come, under the form of a Greek-Turkish Confederation. No serious historian doubt that we are the same people and still we seem incapable of realizing the Union. We threaten each other on both sides of our Aegean lake since the war of Troy! Enough should be enough of all this stupidity! Does the hero continue to sleep in his cave? Wake up Hero and take over the area, on both sides of the water, cut off the Gordion knot, whatever the risks. Better both dead in the same tomb than separated alive! After all, President Trump declared, just today, in Iraq, THAT AMERICA DOES NOT WANT ANYMORE TO BE THE GENDARME OF THE WORLD! Dimitri Kitsikis

  https://www.breitbart.com/…/donald-trump-troops-middle-ea…/…

  https://www.iefimerida.gr/…/tramp-kai-melania-se-taxidi-ast…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πιστεύετε ότι ο Έρντογαν ως νέος Φατίχ δύναται να το πραγματώσει αυτό;

   Ο Έρντογαν φαίνεται να επιθυμεί την αναβίωση της Οθωμανίας στην οποία οι Ελληνωρθόδοξοι θα έχουν πλήρη δικαιώματα, άλλωστε τελευταία όλο αναβιώνουν Ορθόδοξες μονές και Εκκλησίες εντός της Τουρκίας ενώ λαμβάνουν χώρα πολλές λειτουργίες στο εσωτερικό των ναών αυτών.

   Πιστεύετε ότι έχει συγκεκριμμένο σχέδιο κύριε Καθηγητά παρά τα Ισλαμικά πρωτεία της Τουρκίας;

   Delete
 16. Ὁ ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος εἶναι ἀναπόφευκτος ἐκτὸς καὶ ἐάν...
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Καθηγητά οφείλετε μία εξήγηση.

   Με όλον τον σεβασμό που έχω προς το πρόσωπό σας, προ ενός μηνός λέγατε τα ανάποδα:

   Ότι δεν κινδυνεύουμε από την Τουρκία χάριν στον Τράμβιο.

   Ότι ο Τράμβιος στρίμωξε την Τουρκία με την Έξον Μόμπιλ.

   Ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Έρντογαν θέλουν πόλεμο στο Αιγαίο, όπως θέλουν οι αντι-ρωσσικοί Φραγκούλης και Άκσενερ.

   Ότι θα γίνει μία νέα συμφωνία στο Αιγαίο υπέρ ημών με Τραμβική προστασία.

   Είχατε πει επίσης ότι η επιχείρηση του Αφρίν ήτο παγίδα στην οποία έπεσε ο Ερντογάν και ότι η Δύση ήθελε Ελληνοτουρκικό πόλεμο για να τον καθαιρέσει.


   Παρακαλώ πείτε μας τί άλλαξε και πώς ώστε ξαφνικά έχουμε έναν πόλεμο που θα δώσουμε "μόνοι μας" με τα παραπάνω να έχουν ξαφνικά ακυρωθεί.

   Delete
 17. Καλά και τόσες ασκήσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο που κάναμε κύριε Καθηγητά;;

  Μα ποτέ δεν γίνεται ένας πόλεμος δίχως να διαμεσολαβούν κάποιες Μεγάλες Δυνάμεις.

  Ήδη λέγατε προ εβδομάδων μόλις ότι θα γίνει μία νέα συμφωνία στο Αιγαίο υπό την προστασία του Τραμβίου.

  Πείτε μας σας παρακαλώ τί άλλαξε και πώς είναι δυνατόν τόσες χώρες που έχουν προβλήματα με τον Έρντογαν και την Τουρκία να μην συμπολεμήσουν μεταξύ μας και ιδίως το Ισραήλ. Θυμίζω το κλίμα στο τουίτερ (δηλαδή το διπλωματικό) μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν είναι "πολεμικό".

  ReplyDelete
 18. Μπόλτον, ο μοναδικός σύμμαχός μας και του Ισραήλ:

  https://www.gatestoneinstitute.org/13469/turkey-threats-against-greece

  ReplyDelete