Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 8, 2018

450 - Πλήθων, ὁ ἐπινοητὴς τῆς Δύσεως: Φόρος τιμῆς Ἑλλήνων μασόνων
https://www.youtube.com/watch?v=B10LZ-KQebw&t=132s
Ὁμιλία Δ.Κιτσίκη γιὰ τὸν Πλήθωνα, Σπάρτη, 2018

450 - Πλήθων,  ὁ ἐπινοητὴς τῆς Δύσεως:  Φόρος τιμῆς
                           Ἑλλήνων μασόνων

Πενῆντα χρόνια προτοῦ ὁ Χριστόφορος Κολόμβος μεταφέρη τὴν Εὐρώπη στὴν Ἀμερική, ὁ Πλήθων  μετέφερε τὸν ἑλληνισμὸ στὴν Εὐρώπη, δημιουργῶντας τὴν Δύσι ὡς τρίτο πολιτισμό, μετὰ τὸν κινεζικὸ καὶ τὸν ἑλληνικό.Ἡ πλανητικὴ αὐτὴ ἐμβέλεια τοῦ Πλήθωνος ἠγνοήθη, ἰδίως ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἐγώ, σὲ ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 103, Μαΐου 2002, σ.48-51, ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο «Πλήθων, ὁ δημιουργὸς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ», ὑπεγράμμισα ὅτι ὁ Ἕλλην δωδεκαθεϊστὴς φιλόσοφος ὑπῆρξε μὲ τὴν «φρατρία τῶν Ἑλλήνων» καὶ ὁ πρόδρομος τῆς δυτικῆς μασονίας.

Παρὰ ταῦτα, στὴν Ἑλλάδα, τὸ κοινό, μεγαλωμένο μέσα στὴν παιδεία τῶν ἑλληνικῶν σχολείων ποὺ εὑρίσκεται, διακόσια χρόνια τώρα στὰ χέρια ἀμορφώτων ἐκπαιδευτικῶν φιλολόγων, οἱ ὁποῖοι μέσῳ προπαγανδιστικῶν ἐθνικιστικῶν συγγραμμάτων ἐνσταλλάζουν στὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν ἑλληνοπαίδων τὸ μῖσος τοῦ ἄλλου, διακινῶντας τοὺς  μύθους τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ, παρουσιάζουν ἑβραίους καὶ μασόνους ὡς τοὺς ὑπερτάτους ἐχθροὺς τοῦ γένους μας, ἀποσιωπῶντας ὅτι ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἦταν μασονικῆς ἐμπνεύσεως.

Ἔχω μετὰ φορτικότητος δηλώσει ὅτι παρὰ τὴν ἄρνησί μου νὰ ἀποδεχθῶ τὶς ἐπανειλημμένες προσκλήσεις ποὺ μοῦ ἀπηύθυναν οἱ μασονικὲς στοὲς νὰ προσχωρήσω στὴν μασονία -ἀπαντῶντας ὅτι ὡς πιστὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς δὲν δύναμαι νὰ ἔχω καὶ δεύτερη θρησκεία, τὴν μασονική- ἐκτιμῶ καὶ σέβομαι τὸν ἐλευθεροτεκτονισμό, πόσω μᾶλλον ποὺ εἶναι ἑλληνικῆς πληθωνικῆς προελεύσεως.

Ἡ ἑλληνικὴ Βικιπαιδεία σωστὰ ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς: «Ὁ τεκτονισμὸς εἰσῆλθε στὸν ἑλληνικό χῶρο [στὴν ἀρχὴ τοῦ ΙΘ’αἰῶνος] ἀπὸ τὰ πτάνησα, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦταν ὑπὸ γαλλικὴ καὶ ἀγγλικὴ κατοχή, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς νήσους Κέρκυρα καὶ Ζάκυνθο, τὶς ὁποῖες οἱ πολέμιοι τῆς ὀργάνωσης ἀποκαλοῦν ἕως σήμερα «κερκόπορτες» τοῦ μασονισμοῦ».Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἀγνοεῖ τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ εἶναι ὅτι ἡ μασονία ἁπλῶς ἐπανῆλθε στὴν Ἑλλάδα, 400 χρόνια ἀφοῦ ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὸν Πλήθωνα ποὺ τὸν ἐξήγαγε στὴν Δύσι, ἱδρύοντας μέσῳ αὐτοῦ τὸν δυτικὸ πολιτισμό.

Παραθέτω παρακάτω ἀποσπάσματα σχετικῆς ὁμιλίας Θεσσαλονικέως σεβασμίου μασονικῆς στοᾶς, κυρίου Δραγούμη Δραγούμη,  1ης Νοεμβρίου 2006, μὲ τίτλο, «Ἡ Ἀδελφότης τοῦ Μυστρᾶ», ποὺ εἶχα δημοσιεύσει στὸ τριμηνιαῖο περιοδικό μου, Ἐνδιάμεση Περιοχή (τεῦχος 45, Φθινόπωρο 2007. Δημήτρης Κιτσίκης. 8 Ὀκτωβρίου 2018.

Τὸ ἔτος 1984, είς κοινὰς ἐργασίας τῶν ἕξι Στοῶν τῆς Ἀνατολῆς μας, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πλήθωνος καὶ σεβάσμιον τὸν διάδοχόν μου, ἀδελφὸν Δημήτριον Ἀργύρην, εἰς ὁμιλίαν μου μὲ τὸν ἴδιον τίτλον, ἔλεγα: μὲ τὴν παροῦσαν ὁμιλίαν καθὼς καὶ ἄλλας, ποὺ θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρίαν ἀδελφοὶ τοῦ Πλήθωνος Γεμιστοῦ νὰ πραγματοποιήσουν εἰς τὸ μέλλον, θὰ ἠμπορέσωμεν νὰ ὑπογραμμίσωμεν τί ὀφείλομεν εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος μὲ μόχθον πολὺν έστάθη ἀλύγιστος ἱεροφάντης τῆς Ἑλληνικῆς Ἰδέας, εἰς πεῖσμα τῶν Βυζαντινῶν καὶ τῶν ξένων, καὶ νὰ τονίσωμεν ποία εἶναι ἡ ὀφειλή μας ὡς μελῶν τοῦ νεωτέρου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἔθραυσε τὸ φράγμα τῆς μεσαιωνικῆς ἀριστοτελικῆς «αὐθεντίας», διὰ νὰ ἀνοίξη τοὺς δρόμους τῆς ἐλευθέρας πλατωνικῆς διαλεκτικῆς καὶ τῶν ἐρευνητι- κῶν μέσων διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἐλθη εἰς τὸ φῶς καὶ θὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ θαῦμα τῆς πνευματικῆς Ἀναγεννήσεως.

Σὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ πλαίσια ἱδρύθη, ἀνεπτύχθη καὶ διεσκορπίσθη ἡ Μυστικὴ Ἀδελφότης τοῦ Μυστρᾶ  ἤ Μυστικὴ Φρατρία ἤ Φατρία. Ἡ λέξις φρατρία ἤ κατ’ὁμοίωσιν φατρία, εἶναι ἀρχαιοελληνικὴ καὶ σημαίνει ἀδελφότης. Ὁ Πλήθων εὐεργέτησε τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικώτερα τὴν Πελοπόννησον, ἀλλὰ ἀγαπήθηκε περισσότερο εἰς τὴν Δύσιν. Οἱ ἐλευθεροτέκτονες τῆς Τοσκάνης λένε ὅτι «ἡ Πλατωνικὴ Ἀκαδημία ἦταν μία ἑταιρία μὲ τεκτονικὸ χαρακτῆρα, εἰς δὲ τὴν αἴθουσαν ὅπου συνεδρίαζον εὕρισκε κανεὶς πολλὰ τεκτονικὰ σύμβολα». Ἐκτὸς Κωνσταντινουπόλεως, μία ἦτο ἡ πηγὴ τοῦ φωτός, ὁ Μυστρᾶς, καὶ ἀκτῖνες αὐτοῦ οἱ μυστικοὶ ἑταῖροι τοῦ Γεμιστοῦ. Διονυσιακοὶ Ἐργάτες, γνωστικοί, μῦστες τοῦ Μυστρᾶ, πατέρες τοῦ Κόμο, Ῥοδόσταυροι, συντεχνίες τῶν Καθεδρικῶν Ναῶν, ἀποδεδειγμένοι Τέκτονες, διὰ νὰ ἀναφέρωμε μόνον τὴν γραμμὴ  ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν μείζονα ἑλληνικὸ χῶρο.

Δραγούμης Δραγούμης


9 comments:

 1. Οἱ ἐλευθεροτέκτονες προβάλλουν τὴν ἄποψι ὅτι ἡ μασονία δὲν εἶναι θρησκεία. Καὶ ὅμως εἶναι διότι ἡ ἱδρυτὴς αὐτῆς, ὁ μέγας Πλήθων, ἦταν ὀπαδὸς τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας καὶ τοῦ ζοροαστρισμοῦ καὶ ἀντίπαλος τοῦ χριστιανισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. διόρθωσις: ζωροαστρισμός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Παλιέ, ἡ ἀνάλυσι τοῦ Μάζη τῆς γερμανικῆς γεωπολιτικῆς καθόδου στὴν Θεσσαλονίκη μέσῳ τοῦ δικτύου τῶν εὐρωπαϊκῶν ποταμῶν, ποὺ συνεχίζεται καὶ σήμερα, εἶναι ἡ Grosse Politik πρὸ τοῦ 1914. Βλέπε:

  https://archiv.diplo.de/arc-de/gut-zu-wissen/akteneditionen/die-grosse-politik-der-europaeischen-kabinette-1871-1914/1496314

  ποὺ ἔφερε τὴν ῥήξι τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου μὲ τὴν βρεταννικὴ θαλάσσια δύναμι (σιδηρόδρομος τῆς Βαγδάτης 1914, Ῥωσσία-Κωνσταν τινούπολη 1915, Στενά-Γαλλίπολη 1915, Θεσσαλονίκη 1916).Στὸ συνέδριο τῆς Εἰρήνης τοῦ 1919 στὸ Παρίσι, εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνομώνων ἐμελέτησε λεπτομερῶς τὸ ποταμήσιο αὐτὸ εὐρωπαϊκὸ δίκτυο ποὺ ὑπῆρξε ὁ γερμανοαυστριακὸς δρόμος-ἄξων κατακτήσεως τῶν Βαλκανίων πρὸ τοῦ 1914 (καὶ ποὺ συνεχίζεται καὶ σήμερα). Δυστυχῶς γαλλικὰ δὲν ξέρεις καὶ δὲν ἠμπορεῖς νὰ διαβάσῃς ἕνα ἀπὸ τὰ κλασσικὰ βιβλία μου ποὺ ἀσχολεῖται ἀκριβῶς μὲ τὸ θέμα αὐτό. Ἰδού:
  Dimitri Kitsikis, Le rôle des experts à la Conférence de la Paix de 1919. Gestation d’une technocratie en politique internationale, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1972. Τὸ κεφάλαιο: « Les Questions économiques : Commission du régime international des ports, voies d’eau et voies ferrées», pp.81-120. Πρέπει νὰ μάθῃς γαλλικά,

  Ἴσως κάποτε θελήσῃ κάποιος νὰ τὸ μεταφράσῃ τὸ βιβλίο μου αὐτὸ στὰ ἑλληνικά. Εὑρίσκεται διαθέσιμο σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς καὶ ἀμερικανικὲς βιβλιοθῆκες.

  Ὁ Μάζης ἔχει ἀποκτήσει πεῖρα ἀπὸ τότε ποὺ τὸν γνωρίζω ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1990. Ἔχει γίνει καλὸς ὁμιλητὴς καὶ δάσκαλος. Τὰ μετέφερε σωστὰ καὶ πολὺ καθαρά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  From: Παλιός
  Sent: Monday, October 08, 2018 4:43 PM
  To: Dimitri Kitsikis
  Subject: AW: Γεωπολιτική Ανάλυση - Σκόπια - Κύπρος

  Ὴ ποτάμια οδός στην Βαλκανική, περνά μέσω Σκοπίων και Κοσόβου, εξ΄ού και τα αντίστοιχα αλυτρωτικά σχέδια της Ηνωμένης Μακεδονίας των Σκοπίων και της Μεγάλης Αλβανίας (Αλβανία+Κόσοβο+Ιλλυρίδα).

  Gesendet von Mail für Windows 10
  τ
  ________________________________________
  Von: Παλιός
  Gesendet: Monday, October 8, 2018 3:40:50 PM
  An: Dimitri Kitsikis
  Betreff: Γεωπολιτική Ανάλυση - Σκόπια - Κύπρος

  https://youtu.be/NzCvkHw6Qu4?t=6001

  Παρότι γνωρίζω κύριε Καθηγητά ότι δεν πολυσυμπαθείτε τον Ιωάννη Μάζη, οφείλω να σας στείλω την ομιλία του διότι παραθέτει τις αιτίες του σκοπίμου διαμελισμού της Μακεδονίας από την Ελλάδα ως κρατική ολοκλήρωση του Σκοπιανού μορφώματος, με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη.

  Παρακάτω, χάρτης που δείχνε οπτικά την αιτία όλων, η ποτάμια διασύνδεση των βορείων Ολλανδο-Γερμανικών λιμένων με τον λιμένα Σαΐντ στο Σουέζ, μέσω της Θεσσαλονίκης και του Αιγαίου- Παλιός

  ReplyDelete
 4. https://www.pronews.gr/kosmos/eyropaiki-enosi/718842_verolino-paradehetai-pos-akrivos-antimetopizei-tin-ellada-kalytera-na

  Δεν καταλαβαίνω ως προς τί η αντίδραση.

  Ο Ζέεχοφερ έχει απόλυτο δίκαιο. Ως αποσχισθέν Κόσοβο του οποίου στόχος ήταν να απωλέσει κάθε τι Ρωμαίηκο και να Δυτικοποιηθεί "μασονικά" πλήρως, ο Ζέεχοφερ υποστηρίζοντας την Βαυαροκρατία στην Ελλάδα έχει 100% δίκαιο. Οι συμπατριώτες μας μπερδεύουν την τωρινή αποικιοκρατία εκ Γερμανίας με την Βαυαροκρατία του Όθωνος τελείως μεντορικού τύπου. Καμία σχέση οι 2 περιπτώσεις.

  Ο Όθων και οι Βαυαροί επιτελάρχες του ήθελαν να αναβιώσουν την αρχαία Ελλάδα, δείχνοντας όχι απλά θαυμασμό αλλά κυριολεκτικά μανιακή αγάπη για κάθε τι Ελληνικό. Ο Όθων έφτασε σε σημείο να φορά επισήμως την Αρβανίτικη φουστανέλλα ως ένδειξη της Ελληνικότητάς του. Πόσους αντιστοίχους Δυτικούς αποικιοκράτες ξέρουμε που να θαύμαζαν σε παρανοϊκό βαθμό το πνεύμα της...Ταϊλάνδης, των Ζουλού, των Βερβέρων, των Αράβων, των Φιλιππινέζων, των Αμερινδιάνων και να φέρουν μάλιστα οι ίδιοι με υπηρηφάνεια τις Εθνικές των φορεσίες;;

  ΚΑΝΕΝΑΝ!

  Ο Όθων ήταν σωστός και στα σχέδιά του και στις προθέσεις του και τις πράξεις του όπώς και η Ελληνομαθής σύζυγός του Βασίλισσα Αμαλία του Ολντενμπούργου (Oldenburg). Δεν φταίει σε τίποτε. Θα είχε κάλλιστα πετύχει την αναβίωση της αρχαίας Ελλάδος, μακρυά από την Ορθοδοξία φυσικά, εάν δεν αντιδρούσαν οι Αρβανιτογεννείς τότε "Έλληνες" που νόμιζαν ότι το κρατίδιο στήθηκε με σκοπό την...ανασύσταση της Ρωμανίας(!!) και εάν δεν αντιδρούσαν οι Αγγλογάλλοι και δευτερευόντως οι Ρώσσοι στο να ηγείται του κρατιδίου Γερμανός πρίγκιψ εκ Βαυαρίας, προβάλωντας τα συμφέροντα του Οίκου του στην εξωτερική πολιτική του κρατιδίου.

  Το λάθος με την Ελλάδα αρχίζει το 1821. Τα υπόλοιπα αποτελούν γελοία και συνάμα τραγικά πασαλήματα. Όπως έχω ξαναγράψει αποτέλεσμα είναι να έχουμε ένα κρατίδιο με ξεκάθαρες τάσεις σχιζοφρενικές, ο Εθνικός Διχασμός που μας διέλυσε και μας στέρησε την Πόλη και την Σμύρνη το έδειξε άλλωστε. Από την μία οι Δυτικολάγνοι από την άλλοι οι της Ρωμαίηκης Ορθοδόξου παρατάξεως.

  Συμπέρασμα:

  Καλλίτερα να είχε εγκαθιδρυθεί για πάντα ο Όθων, Δυτικοποιώντας πλήρως την Ελλάδα ή να μην είχε συμβεί ποτέ το 1821 με την Ρωμηοσύνη να παραμένει πιστή στην Βυζαντινωθωμνική της Παράδοση. Αφού σταθήκαμε ανάξιοι λόγω των τότε κοτζαμπάσηδων Μαυρομιχαλαίων, να στηρίξουμε το πρώτο και μοναδικό ανεξάρτητο Ρωμαίηκο υπό την διακυβέρνηση του Καποδίστρια, μας αξίζουν οι πρώτες δύο επιλογές:

  Ή Δυτικοποιημένοι Φράγκοι λοιπόν ή Ορθόδοξοι Ελληνόφωνες "Τούρκοι"!

  Το ενδιάμεσο, μας καρατομεί στο στέρνο και μας σκοτώνει.

  ReplyDelete
 5. Υ.Γ.

  Η σημερινή αποικιοκρατία εκ Γερμανίας, δεν έχει σκοπό την πολιτισμική ανάδειξη της συγχρόνου Ελλάδος, μήτε την αναβίωση του αρχαίου Ελληνικού της πνεύματος, μήτε την ανέγερση αρχαιοελληνικών μνημείων στην θέση των Οθωμανικών τζαμιών.

  Σκοπό έχει μονάχα την χρηματική εκμετάλλευση των ζωτικών πρώτων υλών της, της οικονομικής της δραστηριότητος και την προβολή των Γερμανικών οικονομικών συμφερόντων στην κρατική του δομή (βλέπε σχέδιο ανεξαρτητοποιήσεως της Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης μέσω των Σκοπίων ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο Αιγαίο μέσω των ποταμίων οσών των Βαλκανίων η Γερμανία). Για να τα πετύχει αυτά ενστερνίζεται χρηματικά τις τοπικές ελίτ των συγχρόνων κοτζαμπάσηδων τύπου Μαρινάκη, Ψυχάρη, λοιπών καναλαρχών (π.χ. Σκάι), Βενιζέλου, Στουρνάρα, Σαμαρά και ολοκλήρου του "Δημοκρατικού Ευρωπαϊκού (σ.σ. Βρυξελλικού) τόξου", φυτώριο του οποίου είναι τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα των Βορείων Προαστίων, τα οποία και πρέπει να θανατωθούν για να φύγει η επάνω μούχλα που σκοτώνει το υγιές Ελληνικό σώμα, μην αφήνοντάς το να ανασάνει, απομυζώντας το για τα συμφέροντα της Γερμανίας.

  Συνεπώς, ουδεμία σχέση έχει η Ελληνολατρική "Βαυαροκρατία" του Όθωνος με την σύγχρονη αποικιοκρατία των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

  ReplyDelete
 6. Κύριε Καθηγητά έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την πρόσφατη επίσκεψη Καμμένου στις ΗΠΑ όπου συναντήθηκε και με τον υπεύθυνο των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές υποθέσεις, Ουές Μλιτσελ;;

  ReplyDelete
 7. Καμμένος στὶς ΗΠΑ: Περιμένουμε τὸν ἥρωα! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Η επίσκεψη θυμίζει "Παραχώηρηση του Χρίσματος" στον Ήρωα:

  https://hellasjournal.com/2018/10/tzim-matis-i-ellada-einai-enas-exairetikos-symmachos-ton-ipa-stoys-tomeis-amynas-kai-diplomatias/

  ReplyDelete
 9. Μοιάζει σαν να πήγε να πάρει το Χρίσμα δηλαδή...κατά μία οπτική.

  ReplyDelete