Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 21, 2018

453 – Πᾶνος Καμμένος: Ἡ πρόβλεψις τοῦ 2015 ποὺ πραγματοποιεῖται σήμεραΘέε μου, σὲ ἀναζητῶ στὰ σκοτεινά


453 – Πᾶνος Καμμένος:    Ἡ πρόβλεψις τοῦ 2015 ποὺ πραγματοποιεῖται σήμερα

(Ἔγραψα τὸ ἄρθρο αὐτὸ στὸ μπλόγκ μου στὰ τέλη Δεκεμβρίου 2015. Προφήτης δὲν εἶμαι. Βασίζομαι ἀποκλειστικὰ στὴν ἐπιστημονική μου γνώσι καὶ στὴν ὀρθόδοξη πίστι μου. Σπανίως ἔπεσα ἐξω στὶς προβλέψεις  μου, ὅπως δὲν ἔπεσα ἔξω καὶ τούτην τὴν φορά. Ὅμως, στὸ τέλος τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶχα γράψει: «Ἀλλὰ  βεβαίως οἱ προβλέψεις, ὅσο καὶ νὰ βασίζονται σὲ μία εἰς βάθος γνώση τῆς ἐσωτερικῆς καὶ διεθνοῦς καταστάσεως, ὑπόκεινται στὸ ἀπρόβλεπτο ἐπεμβάσεως κάποιου κόκκου ἄμμου στὸν μηχανισμὸ τοῦ χρόνου ποὺ δύναται νὰ τὸν μπλοκάρῃ».
Πράγματι, α) τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016, ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἐκτυπήθη ἀπὸ σοβαρὸ ἐγκεφαλικὸ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ δύναται πλέον νὰ παίξῃ δημόσιο ῥόλο. β) τὸν Ἰούλιο τοῦ 2016 ἀπέτυχε τὸ τουρκικὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Ἔρντογαν ποὺ ἤλλαξε ἄρδην τὴν γεωπολιτικὴ εἰκόνα τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου. γ) Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016 ἐξελέγη, ἄκρως ἀπροόπτως, τελείως διαφορετικὴ προσωπικότης, ὡς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ποὺ ἐμπέρδευσε προσωρινὰ τὴν γεοπολιτικὴ τράπουλα στὸν αἰγαιακὸ χῶρο.
Ἄν καὶ ἡ πίστις μου εἶναι σφόδρα παλαιοημερολογίτικη, εἶχα παραβλέψει τὸ γεγονὸς πὼς ὁ Καμμένος εἶναι πιστὸς παλαιοημερολογίτης. Καὶ ἐδῶ ἐπεμβαίνει ἡ θεία βούλησις. Ἐπὶ δεκαετίες ἐπαναλαμβάνω στὰ γραπτά μου  ὅτι ὁ Θεὸς θὰ εὐλογήσῃ τὴν χώρα μας: ὅπως ἐπανέφερε τὶς εἰκόνες στὸ Βυζάντιο ποὺ ἑορτάζομε τῆν Α’ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔτσι θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ πάτριο ἡμερολόγιο συνδεδεμένο μὲ ὅλες μας τὶς παραδόσεις, ποὺ θὰ ἑορτάζομε ὡς Β΄Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας (τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ). Ἔψαχνα τὸν πολιτικὸ ἥρωα ποὺ θὰ ἐπραγμάτωνε αὐτὸ τὸ ὅραμά μου καὶ εἶχα παραβλέψει ὅτι θὰ ἠδύνατο νὰ τὸ πραγματώσῃ ὁ Καμμένος. Κάποτε ὁ φίλος μου π. Γεώργιος Μεταλληνός, σὲ ἕνα προσκύνημα ποὺ εἶχαμε κάνει μαζὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος μοῦ εἶχε εἰπῆ:   «Δημήτρη, δὲν τὸ γνωρίζεις ἀλλὰ ὁ Θεὸς σὲ ἔχει πάρει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ ἐσὺ βαδίζεις μὲ κλειστὰ μάτια στὸν προορισμὸ ποῦ σοῦ ἔχει χαράξει». Δημήτρης Κιτσίκης)

 270 – Τὸ 2016 θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου καὶ τοῦ Πάνου Καμμένου

Ἡ ἐπανόδος τῆς ἑλληνικῆς βασιλικῆς οἰκογενείας στὸν θρόνο της ποὺ προετοιμάζεται μὲ μεθοδικότητα ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μεταπολιτεύσεως, τὸ 1975, θὰ φθάσῃ στὸ αἴσιο τέλος της τὸ 2016. Αὐτὴ ἡ ἐπάνοδος συνδέεται μὲ τὴν πολιτικὴ σταδιοδρομία τοῦ Πάνου Καμμένου.

Ὁ Καμμένος ἀπεφάσισε νὰ ἀποσχισθῇ ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία  τὸν Ἰανουάριο-Φεβρουάριο 2012, μὲ σκοπὸ νὰ ὑποστηρίξη ἕνα συγκεκριμένο ἄν καὶ μὴ δημοσιοποιημένο πρόγραμμα:  1 –Νὰ βοηθήσῃ στὴν ἐπάνοδο τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας στὸν θρόνο της.  2 – Νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν ἀμερικανικὴ καὶ νατοϊκὴ γραμμὴ κατὰ τῆς γερμανικῆς εὐρωζώνης καὶ τοῦ εὐρωνομίσματος.  3 – Νὰ βοηθήσῃ στὰ πλαίσια τῆς Νέας Γιάλτας στὴν προσέγγιση τῆς φιλοαμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ῥωσία καὶ τὸ Ισραήλ. 4 – Νὰ γίνῃ ὑπουργὸς Ἀμύνης γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὸν στρατὸ καὶ νὰ ἐτοιμάσῃ ἐν καιρῷ τὴν στρατιωτικὴ ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας στὸν πρότυπο τοῦ Ἰσραήλ μὲ τὴν ἐπιστράτευση τῶν γυναικῶν καὶ τὴν συνεχῆ ὑπαγωγὴ στὰ ὅπλα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἐν ὄψει τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος στὸν συνεχιζόμενο πλανητικὸ πόλεμο, στὸ πλευρὸ τοῦ Ἰσραήλ. 5 –Νὰ δώσῃ καθοδηγητικὸ ῥόλο στὴν Ὀρθοδοξία, ἐφ’ὅσον ἡ ἰδεολογία του περιστρέφεται στοὺς ἑξῆς τέσσερις βασικοὺς ἄξονες: φιλοβασιλισμός, φιλοαμερικανισμὸς μὲ χρήση δολλαρίου, φιλοϊσραηλισμὸς καὶ στρατικοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ Ἑλλὰς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων.

Τὸ κύριο μέλημα τῆς τακτικῆς του γιὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν συμμετοχή  του στὴν πολιτικὴ ἐξουσία ἦταν νὰ εὕρη ἕνα ὄχημα καὶ νὰ προσκολληθῇ σὲ αὐτὸ ὥστε, διεκδικῶντας τὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης, νὰ δυνηθῇ νὰ παίξη τὸν ῥόλο μελλοντικοῦ Μεταξᾶ.

Τὸ ὄχημα αὐτὸ εὑρέθη στὸ πλέον ἀναξιόπιστο καὶ ὀππορτουνιστικὸ κόμμα ποὺ ἐγνώρισε ποτὲ ὁ ἑλληνικὸς κοινοβουλευτισμός, ξεπερνῶντας ἀκόμη καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀνδρέα, δηλαδὴ τὸ Σύριζα τοῦ Τσίπρα. Ὁ Καμμένος ἐπέτυχε νὰ ἐξαρτηθῇ ἡ παραμονὴ στὴν ἐξουσία τοῦ Σύριζα ἀπὸ τὴν συνεργασία του μὲ τὸ κόμμα του ΑΝΕΛ ἔτσι ὥστε νὰ τοῦ ἐξασφαλισθῇ τὸ μοναδικὸ ὑπουργεῖο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει, τὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης. Καὶ μέχρι στιγμῆς τὸ ἔχει ἐπιτύχει.

Τὸ 2016 λοιπὸν θὰ εἶναι ἡ καθοριστικὴ χρονιὰ γιὰ τὸν Καμμένο, ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς ἐπιδεινώσεως τοῦ πλανητικοῦ πολέμου μὲ βάση τὸ ἀπόλυτο χάος ποὺ θὰ ἐπιφέρη ἡ συνεχὴς αὔξηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀδιεξόδου, ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν ἰσλαμιστικῶν τρομοκρατικῶν κρουσμάτων, ἡ τελεία ἀποβλάκωση τῶν ψηφοφόρων τῆς κυρὰ Τασίας, ἡ ἐπέκταση τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ φαινομένου ποὺ θὰ σαπίζῃ ὅλο καὶ πιὸ βαθιὰ τὴν ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ κοινωνία. Ἡ ὑποστήριξη τοῦ Κωνσταντίνου στὸν Σύριζα διὰ τοῦ London Times τὴν 1η Φεβρουαρίου τοῦ 2015 καὶ ἡ κοινοποίηση, τὴν ἴδια χρονιά, στὸν Β΄ τόμο τῆς αὐτοβιογραφίας του τῆς προτάσεως νομιμοποιήσεως τοῦ ΚΚΕ ποὺ εἶχε κάνει τὸ 1965, εἶχαν ὡς σκοπὸ νὰ παρουσιάσουν ἕνα ἀριστερο προφὶλ τοῦ Ἄνακτος ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐπανενθρονίσεώς του, ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ Καμμένος περιμένει νὰ ἐπωφεληθῇ.

Ἀλλὰ  βεβαίως οἱ προβλέψεις, ὅσο καὶ νὰ βασίζονται σὲ μία εἰς βάθος γνώση τῆς ἐσωτερικῆς καὶ διεθνοῦς καταστάσεως, ὑπόκεινται στὸ ἀπρόβλεπτο ἐπεμβάσεως κάποιου κόκκου ἄμμου στὸν μηχανισμὸ τοῦ χρόνου ποὺ δύναται νὰ τὸν μπλοκάρῃ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 27 Δεκεμβρίου 2015

45 comments:

 1. Προσκολλήθηκε στο όχημα του οπορτουνιστικού Σύριζα ( ο οποίος συνεχίζει την καταστροφή της μεταπολίτευσης ) για να παίξει το ρόλο του μελλοντικού Μεταξά. Αυτή δεν είναι "πολιτική σταδιοδρομία" , είναι αποστολή αυτοκτονίας για τον Καμμένο και την χώρα.

  ReplyDelete
 2. Κύριε Δημήτρη μια ερώτηση.ο Καμμένος διαβάζει το ιστολόγιο σας?

  ReplyDelete
 3. Αύριο Τρίτη, αρχίζει η συνεδρίαση για το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού.

  Παρά το γεγονός ότι σχεδόν σε κάθε κράτος παγκοσμίως η Διασπορά έχει δικαίωμα ψήφου, ώστε να μην αποκόπτεται από την μητέρα Πατρίδα, στην περίπτωση της Ελλάδος, ειλικρινά, πιστεύω ότι μάλλον σε καλό μας βγαίνει το γεγονός ότι οι Έλληνες του εξωτερικού δεν ψηφίζουν, εξηγούμαι:

  Καταρχήν, το να επιστρέφεις στην Πατρίδα για να ψηφίσεις μολονότι χρονοβόρο γενικά, κακό δεν είναι διότι έστω και σύντομα επανέρχεσαι για λίγο στην Πατρίδα σου, την οποία και στηρίζεις χρηματικά έστω και για το σύντομο χρονικό διάστημα που διαμένεις για τις εκλογές, ενώ επανασυνδέεσαι με τους δικούς σου.

  Πέραν αυτού, δυστυχώς η μεγάλη των Ελλήνων πλειοψηφία στο εξωτερικό, χώρια του ότι λόγω γλωσσικής ανεπάρκειας διαμένει σε χώρες χειρότερες για εμένα της Ελλάδος (Αγγλία, Γερμανία), είναι εμποτισμένη από σκλαβική δουλικού τύπου Δυτικολαγνεία, Μητσοτακικής και Ποταμίσιας μορφής, μιμούμενη κάθε πολιτική και κοινωνική τάση της Δύσεως. Πέραν αυτού, οι χώρες που ανέφερα, Αγγλία και Γερμανία, πολιτισμικά είναι σε επίπεδο άθλιο, χειρότερο πολύ αυτού της Ελλάδος. Ακόμη και σε μισθολογικά επίπεδα, με εξαίρεση τους γηραιούς επαγγελματίες με Ελληνικά πτυχία και εμπειρία στην Ελλάδα που είχαν, οι νέες γενιές βγάζουν μισθούς εάν όχι χαμηλούς, πολύ πολύ μέτριους (π.χ. μηχανικός αρχίζει από 1000 Ευρώ τον μήνα, το πολύ να αυξηθούν σε 1500 στο εγγύς μέλλον, με μέγιστο μισθό όταν θα φθάνουν την σύνταξη τα 3000 ευρώ εάν και εφόσον). Στις κοινωνίες αυτές επικρατεί εκφυλισμός και τεράστια βαρβαρότητα, πλήρη κυριολεκτικά απουσία πνεύματος και παραδόσεων, με εξαίρεση το γελοίο φολκλόρ του Oktoberfest, στην Γερμανία. Οι πολιτισμικά προηγμένες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία και Ιταλία, λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν αντλούν νεαρούς επιστήμονες με αποτέλεσμα οι Έλληνες του εξωτερικού να παραμένουν, σαν τους αντιστοίχους Αλβανούς, σε επίπεδο υψηλά εκπαιδευμένου προλεταριάτου, ενώ τους διακρίνει μία φοβερή αποικιακού τύπου κατωτερότητα απέναντι στον Δυτικό, Γερμανό ή Άγγλο.

  Δυστυχώς δε, ουδείς εξ αυτών, ενδιαφέρεται πραγματικά για την Ελληνική Ψυχή, δεν μελετούν και δεν διαβάζουν τίποτε, πλην κάθε τι "μηχανικού" (Οικονομικά, Μηχανολογία και λοιπά άψυχα εργαλεία της τάξεως των τεχνητών). Δεν συναντούν πουθενά τον πολιτισμό γύρω των, μονάχα τον καποδισμό των προλεταρίων και συνεπώς δεν ανελίσσονται πολιτισμικά. Άποψή μου είναι ότι οι αντίστοιχοι απόδημοι Έλληνες που επιλέγουν περιοχές της πρώην Οθωμανίας (Αραβικά κράτη, Τουρκόα, Ιράν, Αίγυπτος, Βαλκάνια, κλπ) χώρια του ότι κατά μακρά πλειοψηφία δεν αποτελούν εκπαιδευμένο εργατικό προλεταριάτο, αλλά ανεξάρτητους επιχειρηματίες, οι εγγενείς ανησυχίες των βρίσκουν πρόσφωρο έδαφος στην Ανατολή, με αποτέλεσμα την εμβάθυνση του πολιτισμικού τους επιπέδου γνώσεως. Η πλειονότητά των δε, αρνείται κατηγορηματικά τα Δυτικοτραφή κόμματα του Ελληνικού Βρυξελλικού τόξου, ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή ή άλλα ανεξάρτητα κόμματα ή δεν ψηφίζουν καθόλου επειδή ο δουλισμός του Ελληνικού πολιτικού συστήματος στην Γερμανία-Ε.Ε. τους προκαλεί αηδία.

  Βάσει των άνωθεν, αν και πονώ που το λέω, ευτυχώς που δεν ψηφίζει ο απόδημος Ελληνισμός. Μονάχα η πατριωτική Διασπορά σε Αυστραλία και Αμερική δύναται να συμβάλει στην αλλαγή του πολιτκού σκηνικού προς το καλλίτερο, σε καμμία περίπτωση η Διασπορά μας στην Ευρώπη.

  ReplyDelete
 4. Ποιός υπήρξε ο πραγματικός Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, από το 2015 μέχρι σήμερα;;

  Μήπως ο Παναγιώτης Καμμένος;; Και όχι ο προδότης Κοτζιάς.

  Εξωτερική Πολιτική και Εθνική Άμυνα ιδίως για μία χώρα σαν την Ελλάδα, πάνε πακέτο. Και ήσαν οι κινήσεις Καμμένου στρατιωτικής αμυντικής συνεργασίας με τον Αραβικό κόσμο και το Ισραήλ που επανέφεραν την Ελλάδα στο προσκήνιο της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ρόλος του Κοτζιά, παντελώς απών από τα παραπάνω. Ό,τι δε έκανε, το έκανε σε συνεργασία με τον Καμμένο έως ότου χρηματιστεί και υπογράψει την Συμφωνία των Πρεσπών.

  Γιατί λέω το παραπάνω. Διότι σήμερα ο Καμμένος συναντήθηκε με την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, ολοκληρώνοντας έτσι μαζί με την επερχόμενη επίσκεψή του στην Ρωσσία, το αμυντικό τρίγωνο Αμερικής-Γαλλίας-Ρωσσίας, συνάπτοντας επαφές με τις τρεις μοναδικές στρατιωτικά ισχυρές υπερδυνάμεις της περιοχής μας, λαμβάνοντας το "χρίσμα" σε κάιε μία από αυτές. Ιδίως τώρα που Αμερική, Γαλλία και Ρωσσία βρίσκονται πανταχού παρούσες στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι συναντήσεις του Καμμένου αυτές αποτελούν άριστο δείγμα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής.

  ReplyDelete
 5. Αν και δεν αναφέρομαι σε προφητείες, δεν το συνηθίζω, δεν μπορώ να μην δημοσιεύσω εδώ τις προφητείες του Αγίου Παϊσΐου για τα 12 μίλια και τα "εξαμίλια":

  https://www.youtube.com/watch?v=2MSNjSRDyVg

  Πραγματικά, ό,τι βλέπουμε να εκτυλίσσεται...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι Κοσμάς Αιτωλός και Παισιος ΔΕΝ είπαν προφητείες, ούτε για τα ελληνοτουρκικά ούτε για άλλα θέματα. Τα κέντρα παραγωγής προφητειών είναι μάλλον πράκτορες της Ρωσίας και από κοντά για το κέρδος εκδότες και οτιδήποτε άλλο πουλάει γύρω από τέτοια θέματα.Παιδικός μου φίλος και άριστος μαθητής που έζησε μοναχός 16 χρόνια στο Άγιο 'Ορος συνάντησε μια φορά μόνο τον Παίσιο. Στη σύντομη συζήτηση που είχαν ο Παίσιος τον ρώτησε για ποιο λόγο ήθελε να γίνει μοναχός-τίποτε άλλο. Στα χρόνια που ήταν μοναχός ΠΟΤΕ δεν άκουσε για προφητείες Παισίου. Και για τον Κοσμά Αιτωλό, κάποιος βρήκε σε ένα τοίχο όπως ισχυρίστηκε χειρόγραφα με "προφητείες" του Αγίου, λίγο μετά το Β' Παγκόσμιο. Και αυτή η μόδα των προφητειών μόνο κακό κάνει-μας αδρανοποιεί- και είναι στοιχείο που δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία είναι άθεη(πίστη κατά περίσταση), υλιστική(στις προφητείες οι έλληνες δικαιώνονται γιατί είναι "καλύτεροι" άνθρωποι από τους τούρκους) και ηλίθια.

   Delete
  2. Θυμίζεις τον Κωνσταντίνο Πλεύρη Γρηγόρη, ο οποίος προσπαθεί με την "Λογική" (Α=Α, καθαυτόν) να "εξηγήσει" το τιτάνιο πνευματικό φαινόμενο εμφανίσεως του Ιησού και του Χριστιανισμού, αποπειρασσόμενος...αιματολογική εξέταση στον Ιησού ότι δηλαδή "ήτο Έλλην τή φυλή"...

   Σημασία έχει η διαχρονική πνευματική διάσταση που προσδίδουν στην Ελληνοτουρκική πραγματικότητα μαζί με τον πόθο όλων μας, επανασυστάσεως της Ρωμηοσύνης.

   Delete
  3. Κωσταντινουπολίτη σου'χω προφητεία, με εκπληκτικό soundtrack , να δείς τι περιμένει τη δόλια την Τουρκία. H ώρα της δικαίωσης έρχεται για την πιο ταλαιπωρημένη γενιά της Ελλάδος (πρώτη σε παχυσαρκία, ατυχήματα, διαζύγια,ανεργία δλδ σε όλα τα αρνητικά ). https://www.youtube.com/watch?v=m_uuvFuKKdA

   Delete
  4. Κόψε τις (μπίπ!) φίλε Γρηγόρη.

   Delete
 6. Ἄν καὶ ὁ Κοσμᾶς ἑρμηνεύει τὸν κόσμο στὴν ἐποχὴ τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης, 250 χρόνια ἐνωρίτερα καὶ ἄν καὶ ὁ Παΐσιος σήμερα ἐπαναλαμβάνει τὴν προφητεία τοῦ Κοσμᾶ, τὸ γεωπολιτικὸ πλαίσιο δὲν ἔχει ἀλλάξει: εἶναι αὐτὸ τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζητήματος καὶ τῆς κοινῆς πορείας Ἑλλήνων καὶ Τούρκων στὸν κοινὸ χῶρο τοῦ Αἰγαίου.Ἡ σημερινὴ παρουσία τοῦ Πάνου Καμμένου ἔχει πολλὰ στοιχεῖα πραγματώσεως τῆς προφητείας. Πάντως ἕνα εἶναι σίγουρο: ὁ Θεὸς κατευθύνει τὴν ἑλληνοτουρκικὴ γεωπολιτικὴ τὰ τελευταῖα χίλια χρόνια. Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ὅλης γεωπολιτικῆς μου θεωρίας καὶ τῆς ἀναποφεύκτου ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Νὰ διαβάσετε τὸ σημερινό μου twit. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Το διάβασα εξού και το επάνω σχόλιό μου.

  Το θέμα είναι άλλο:

  Τί κοινή επιχείρηση να κάνουμε την στιγμή που ο Ερντογάν μιλά για Μεγάλη Τουρκία, οι οπαδοί του έχουν μίσος κατά ημών και πλέον ακόμη και ο Μπαχτσελί αναιρεί την στήριξή του σε αυτόν. Μήπως σαν τον Νταβούτογλου βλέπει το επερχόμενο τπελος του Έρντογαν;;

  ReplyDelete
 8. Επίσης, ο Ισλαμισμός πάλι δεν βοηθά στην τελική του Έρντογαν.

  Μολονότι οι Κεμαλικοί ησαν Εθνικιστές επεκτατικοί, οι οπαδοί των, νομίζω, καταλάβαιναν ότι μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, ιδίως Δυτικοποιημένων, υπήρχαν ελάχιστες διαφορές και πολλά κοινά. Σήμερα όποιον Μπαχτσελικό-Ερντογανικό ρωτήσω ζει στον κόσμο του. Νομίζει ότι προέρχεται από νομάδες της Ασίας, νιώθει κοντά στους Καζακστανούς και τους Ουιγούρους ενώ είναι φανατικός σουννίτης.

  Μετά κύριε Καθηγητά πώς να συνεννοηθούμε;;

  ReplyDelete
 9. Πάνω στο σχόλιο του Καθηγητού για την χιλιόχρονη κοινή Μοίρα Ελλήνων και Τούρκων.

  Λέω το εξής:

  Η ανάγκη για την ύπαρξη των Τούρκων της Ανατολίας συμπίμπτει χρονικά ακριβώς με την γέννηση του Καθολικισμού στην Δύση (1054 σχίσμα και 1071 Μαντζικέρτ). Όπερ και σημαίνει ότι όσο υπάρχει Πάπας και Καθολικισμός ο Ελληνισμός ως...δικλείδα ασφαλείας (;) θα χρειάζεται τους Τούρκους ώστε να μην αλωθεί από τον Παπισμό και τον Δυτικό Καθολικισμό των Φράγκων όπως μας δείχνει η Ιστορία την περίοδο 1204-1453.

  Άρα,

  η επικείμενη πτώση της Δύσεως αλλά και του Πάπα-Βατικανού στον επερχόμενο Αρμαγγεδδώνα, χρονικά οφείλει να συμπέσει με την αναβάπτιση των Τούρκων της Ανατολίας στην Ρωμηοσύνη, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη υπάρξεως μίας Μουσουλμανικής Τουρκικής "Ρωμανίας" στην Ανατολία.

  ReplyDelete
 10. Ὁ Βροῦτος ἐμαχαίρωσε τὸν Καίσαρα, ὡς "ἀδελφό του", ἐπειδὴ τὸν ἠγάπα. Τὸ μῖσος εἶναι γιὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ πλέμπα τοῦ Καπιτολείου. Κάθεν ἡμέρα ἀκούω τὴν βοὴ τῆς ἀρένας ἀλλὰ ὡς ἀριστοκρατικὸς δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ πόπολο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστό. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε.

   Delete
 11. Συμφωνώ με τὴν ἐπιστράτευση τῶν γυναικῶν καὶ τὴν συνεχῆ ὑπαγωγὴ στὰ ὅπλα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἐν ὄψει τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος στὸν συνεχιζόμενο πλανητικὸ πόλεμο

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Διαμαρτύρονται πολλά "μπουμπούκια" τύπου Άδωνι, στην Ελλάδα, για τον εξαγριωμένο μαθητή με την ντουντούκα στο γραφείο του Mr. Potatohead*-Γαβρόγλου.

  Στα πανεπιστήμια του "ανεπτυγμένου" κόσμου που είναι πρώτος σε "όλα" (κάνναβη, κλπ) και ιδίως στις Γερμανόφωνες χώρες, οφείλω να πω ότι οι μαθητές δεν έχουν σχεδόν κανένα δικαίωμα (πλην του να διαβάζουν, διαβάζουν, διαβάζουν) και αντιμετωπίζονται από τους καθηγητές (οι οποίοι πλασάρουν εαυτούς των ως μεγάλους "Χάνους"-αυθεντίες) λες και πρόκειται για ψαρωμένα φανταράκια στον στρατό ή εργατικό προλεταριάτο. Ο καθηγητής λέει-διατάσσει, ο μαθητής ΟΦΕΙΛΕΙ να ακούσει και να υπακούσει. Ο μαθητής απαγορεύεται να εκφράσει άποψη ενάντια στον καθηγητή και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην ύλη, το εκπαιδευτικό συστημα και τον όγκο των μαθημάτων. Στην τελική εάν δεν γουστάρει ή δεν μπορεί, δικός του λογαριασμός...Εάν δε έχει απορία και με τρισ-ευγενικό τρόπο με χίλια αποκριάτικα στολίδια στείλει μήνυμα στον καθηγητή και ο μεγάλος Χάνος λόγω "βαρυάς απασχολήσεως" δεν δύναται να του απαντήσει (ακόμη και εάν πέρασε μία ολόκληρη εβδομάδα με σαββατοκύριακο μαζί) ο μαθητής οφείλει να "κόψει τον λαιμό του" και να βρει ο ίδιος λύση στο ερώτημά του, ενώ σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ενοχλήσει τον "Χάνο των Χάνων" (hanların hanı) στέλνοντάς του δεύτερο μέιλ διότι θα λάβει την οργή του (βρίσιμο).

  Να μου ζήσει το παλλικάρι με την ντουντούκα! Τον θερμοπαρακαλώ να περάσει μία βόλτα και από τα πανεπιστήμια της Ελβετίας να βάλει μία τάξη και εδώ! Αχ πόσους τέτοιους χρειαζόμαστε!

  Επίσης, για όσους διαμαρτύρονται για την Ελληνική παραπαιδεία, ελάτε και μία βόλτα στην Ελβετία, να δείτε πόσοι ΦΟΙΤΗΤΕΣ (εάν όχι όλοι), όχι απλά μαθητές Λυκείου, τρέχουν μαζικά στα φροντιστήρια (Nachhilfe) λόγω των παραπάνω Χανο-καθηγητών,
  πριν αρχίσετε βρίζετε την Ελλάδα για όλα τα δεινά του κόσμου! Υποκριτές!


  *Ο Mr. Potatohead: https://i.ytimg.com/vi/Ceh1E7V2Cic/hqdefault.jpg Ίδιος ο Γαβρόγλου!

  ReplyDelete
 15. Εάν πράγματι οι Γάλλοι είναι οι "Έλληνες" της Δύσεως αυτό φάνηκε στον Μάη του 1968...

  Για τον μαθητή με την ντουντούκα...

  ReplyDelete
 16. Περί της Ελβετίας δε, μιας και το έφερε η κουβέντα έχω κυριολεκτικά βαρεθεί να ακούω από αγανακτισμένους Γερμανούς, Γάλλους και Ιταλούς ότι είναι άνδρο φοροφυγάδων, τραπεζιτών και λοιπών λωποδυτών-εγκληματιών λόγω της τραπεζικής μυστικότητος (Bankgeheimnis).

  Χώρια του ότι ο τραπεζικός τομλεας έχει καταντήσει καταφύγιο "μικρών ψαριών" στην Ελβετία, διότι τα μεγάλα βρίσκονται στην Κίνα (π.χ. Χόνγκ-Κόνγκ, Μακάου) και αλλού, η λύσις είναι απλή αγαπητοί φίλοι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί:

  Πάρτε ο καθένας το κομμάτι που του αναλογεί (Τιτσίνο, Ρομαντύ, Αλεμαννία) ώς ύστατη λύση εάν δεν δύνασθε να πιέσετε την Ελβετία αλλιώς. 24 ώρες επαρκούν για κάτι τέτοιο, δίχως να ενοχληθούν δε, οι αγελάδες των Άλπεων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι αγανακτισμένοι Γερμανοί να απαιτήσουν να γίνει έλεγχος στη Deutsche Bundesbank και στη Deutsche Bank.

   Delete
  2. Η τράπεζα που αναφέρεις πάει για φαλιμέντο σε βαθμό που ακόμη και οι Κινέζοι φοβούνται να ρίξουν επιπλέον κεφάλαια μην καούν από την τοξικότητα των ομολόγων της.

   Αυτό λέει πολλά για την Γερμανία και την Ε.Ε. και επίσης γιατί οι μοναδικές χώρες με μέλλον στην Δυτική Ευρώπη είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Η πρώτη λόγω της πνευματικής-πολιτισμικής της φύσεως, φοβερής εγχώριας παραγωγής προϊόντων, βαρυάς πολεμικής βιομηχανίας καινοτομικής τεχνολογικά φύσεως και έχουσα την ισχυροτέρα στρατιωτική μηχανή στην Ευρώπη. Le grand État ne sera jamais détruit. Η Ιταλία και οικονομική κατάρρευση να βιώσει και να σπάσει ως ενιαίο κράτος, τοπικά πάλι λόγω της πολιτισμικής της Κληρονομιάς θα αντέξει, απλά το κάθε μέλος θα τραβήξει δικό του δρόμο, ο Νότος στις Ελληνικές του ρίζες με την Σικελία μαζί, το Βατικανό και ο Βορράς δικό του Καθολικό.

   Η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης και διχοτομήσεως (ντε φάκτο γίνεται ήδη), και οι λοιπές χώρες στην Ευρώπη απλά δεν υπάρχουν πουθενά και δεν παράγουν τίποτα απολύτως.

   Delete
 17. Δόξα και Τιμή στην Σοβιετική Ένωση:

  https://www.defence-point.gr/news/exidikevmeni-metanastefsi-ine-i-lysi-afstriako-ikonomiko-epimelitirio

  "Την έλλειψη 162.000 εργαζομένων με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις στην Αυστρία, σε μία χώρα 8,8 εκατομμυρίων κατοίκων, επισήμανε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αυστρίας Χάραλντ Μάρερ, μιλώντας σήμερα σε μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Βιέννη. Ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχουν 10.000 αλλοδαποί εξειδικευμένοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα ασύλου, ενώ σε 1.000 ανέρχεται ο αριθμός εκείνων που είναι μαθητευόμενοι και βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης δικαιώματος ασύλου.

  Ο προερχόμενος από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς νέος πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, εμμέσως πλην σαφώς θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα της αυστριακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της έλλειψης στην χώρα εργαζόμενων με ειδίκευση.

  “Απατάται όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς εξειδικευμένη μετανάστευση”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάραλντ Μάρερ, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Οικονομίας στην προηγούμενη αυστριακή κυβέρνηση συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατικού και Λαϊκού Κόμματος."

  Το επικείμενο Ελληνικό Επαναστατικό Καθεστώς, οφείλει να επιδιορθώσει τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να αναστηλώσει την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία, προσφέροντας στον Έλληνα δυνατότητες να προσφέρει στον τόπο του.

  Ύστερα οριστικά και αμετάκλητα να του στερήσει το διαβατήριο και κάθε ταξιδιωτικό έγγραφο. Ομοίως οφείλει να πράξει και για τους προσφάτως εγκατεστημένους στο εξωτερικό, Έλληνες. Αφού είναι επιζήμια η μετανάστευση θα σταματήσει με την βία, δίδοντας όμως δυνατότητες στο άξιο ανθρώπινο δυναμικό να προκόψει στον τόπο του. Ακριβώς όπως έκανε η Σοβιετική Ένωση. Να μου ζήσει!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μην ασχολείσαι με το Ελληνικό κρατίδιο-δε ζεις εδώ-αν έρθεις να ζήσεις θα χρειαστείς χάπια , διαφορετικά θα καταντήσεις ψυχοπαθής και τελικά θα αυτοκτονήσεις. Θα λες δόξα και τιμή στην Ελβετία και στη Φραγκιά.

   Delete
  2. Γρηγόρη έτσι έλεγα και εγώ ως νεαρός προ ολίγων ετών όταν τελείωσα κάτω τις προπανεπιστημιακές σπουδές. Είχα πάθει όπως όλοι σχεδόν οι νεαροί πλύση εγκεφάλου να κατηγορώ την Ελλάδα συνέχεια και να αποθεώνω κάτι που δεν ήξερα ούτε είχα ζήσει, μονάχα ακούσει.

   Πλέον, έχοντας δει δια γυμνών οφθαλμών τα ξένα "μεγαλεία", απαντώ ότι παντού χρειάζεσαι χάπια για να ζήσεις, ιδίως στον Δυτικό κόσμο, και εάν δεν βρεις σου παρέχει αυτός άφθονο αλκοόλ και κάνναβη (η οσμή της κάνναβης μου ήταν τελείως ξένη έως ότου ήρθα στην Ελβετία. Την οσφρίζομαι καθημερινά πλέον παρότι δεν κάνω χρήση). Στην Ελλάδα τουλάχιστον έχεις άλλα πράγματα που σε κρατάνε, νιώθεις άνθρωπος ρε φίλε παρά τα όσα αρνητικά. Εδώ δεν υπάρχουν άνθρωποι, μονάχα μηχανές. Και ομολογώ ότι οι μετανάστες είναι περισσότερο άνθρωποι και λιγότερο μηχανές επειδή προέρχονται από μη-Δυτικές κοινωνίες.

   Τελικά ως μετανάστης ίσως να αξίζει μονάχα να ζεις στην Αμερική ή στις πρώην Αγγλοσαξωνικές αποικίες ώστε πραγματικά να φτάσεις σε υψηλό επίπεδο υπεράνω Εθνικών εμποδίων. Οι κοινωνίες εδώ είναι σχιζοφρενικές. Κάθε μέρα στην Ελβετία παρά την ταμπέλα επάνω στο χρηματοκιβώτιο "απαγορεύονται τα διαφημηστικά" βρίσκω τόνους διαφημηστικών από "αλληλέγγυους" "προοδευτικούς" με μαυράκια να κλαίνε, άραβες να πεινάνε κλπ. Στο δρόμο μετά όταν βγεις βλέπεις καθημερινά πώς οι Ελβετοί δεν θέλουν τους μετανάστες. Είναι ζηλιάρηδες και πολύ φθονεροί για τους Νοτιοευρωπαίους της Ελλάδας-Ιταλίας (τους Ιταλούς δε τους περιπαίζουν όπως και οι Γάλλοι ενώ τουλάχιστον στους Έλληνες δεν φέρονται έτσι) λόγω τρόπου ζωής, τους θυμίζει τί πραγματικά είναι αυτοί και πόσο άχρηστη δυστυχώς είναι η ζωή τους, εφόσον ζουν και πεθαίνουν, καμμία καλλιτεχνική δημιουργία, καμμία γαστρονομική κουλτούρα, τίποτα, ατομισμός, καπιταλισμός, ρουτίνα της δουλειάς και θάνατος, ενώ στην Ελλάδα και την Ιταλία ανθρώπινος και όχι μηχανικός τρόπος ζωής. Τους μετανάστες που είναι διαφορετικής φυλής ή θρησεκίας δε, τους κοιτούν λες και είναι διάβολοι. Γενικά κοιτούν σαν χωριάτες, ιδίως εάν είσαι καλοντυμένος (σε ορισμένους δε μπορεί να θυμίζεις "μαφιόζο" εάν έχεις καλό ντύσιμο και φοβούνται). Εάν προσθέσεις και την διάλεκτο των γελαδάρηδων των Άλπεων, την οποία ομιλεί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελβετών (ακόμα και στο Πανεπιστήμιο ρε φίλε...), με την Υψηλή Γερμανική (Hochdeutsch) και τα Αγγλικά ως ξένες για αυτούς γλώσσες, καταλαβαίνεις τί εστί Ελβετία. Πρόσθεσε μετά και τον πλήρη ατομισμό, τον μηχανικό τρόπο ζωής, την ανυπαρξία κάθε συναισθηματικής αξίας (οι Ελβετοί νομίμως εισάγουν από την ΝΑ Ασία "νύφες" με και χωρίς εισαγωγικά), την φοβερή ακρίβεια δίχως λόγο (αποτυχημένη πολιτική του SVP), τους μετρίους-χαμηλούς μισθούς της πλειονότητας των Ελβετών (4-6 χιλιάδες για Ελβετία είναι χαμηλά και εννοώ τον μήνα), ανυπαρξία ιδιωτικής περιουσίας (εάν οι Ελβετοί βλέπαν τα Ελληνικά διαμερίσματα και πόσα σπίτια ανήκουν σε κάθε Έλληνα συγκριτικά με το ΑΕΠ μας θα παθαίναν εγκεφαλικό), λογαριασμούς, αποταμίεση για την σύνταξη, ιδιωτική ασφάλιση λόγω μικρού κοινωνικού κράτους, καταλαβαίνεις τί εστί η "φοβερή και τρομερή Ελβετία". Εάν αυτό είναι το απόγειο του ανθρωπίνου πολιτισμού, δεν έχω σχόλιο να κάνω. Οι βοσκοί των όρεων του Ζαγρός περνούν χίλιες φορές καλλίτερα.

   Εγώ επιλέγω την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό σκέφτομαι πολύ σοβαρά όταν τελειώσω να γυρίσω διότι εδώ πέραν ενός υψηλού μισθού η Ψυχή, το Πνεύμα και η Ζωή μου θα χαθούν. Εδώ εάν ανήκεις στο 5% των πολύ υψηλά αμοιβόμενων (15 χιλιάδες τον μήνα π.χ.) έχεις αμάξια, δύσκολα περιουσία (δάνειο για 1 σπίτι θα το ξεπληρώνεις μία ζωή) και τίποτε άλλο. Είναι το ερώτημα "και μετά τί;;". Θέλεις δε σύζυγο να βγάζει και αυτή άλλα τόσα ώστε τον μήνα συνολικά 30 χιλιάδες Φράγκα να βγάζει το νοικοκυριό εάν είναι να μεγαλώσει ένα άντε 2 παιδιά, να συντηρείς 2 αμάξια και να έχεις 1 σπίτι.

   Delete
  3. Βλέπεις λοιπόν πόσο δύσκολη είναι η ζωή στις χώρες που παράγουν πλούτο. Ιδίως όταν ο πλούτος παράγεται ρίχνοντας την κοινωνία όλη επί γενεές σε κατάθλιψη και μίζερο τρόπο ζωής, να λιμπίζεται το πόπολο μία μπριζόλα ή μία μπλούζα. Σκοπός του πλούτου είναι να κάνει πιο ευτυχισμένη μία κοινωνία, όχι να την καταδικάσει σε ψυχικοπνευματικό θάνατο, ιδίως δε όταν η σάρκα ζει το μαρτύριο της σταγόνας (έλα να δεις μερίδες στην Ελβετία και πόσα αγοράζεις με 20 φράγκα και συνέκρινε με Ελλάδα, θα βάλεις τα γέλια). Προσωπικά επικροτώ τις Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία συνολικά από την Ευρώπη, διότι μέσα στην σημερινή παράνοια και παρακμή συντηρούν ένα στοιχειώδες ανθρώπινο πολιτισμικό επίπεδο, οι οικογενειακοί δεσμοί δεν είναι διαλυμένοι και η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει σημαντική (ή έστω στοιχειώδη) προσωπική περιουσία, πράγμα πολύ σημαντικό. Όλες οι άλλες χώρες για εμένα δεν υπάρχουν, ούτε Γερμανίες (χειρότερη από Ελβετία, πολύ λούμπεν και μικροαστισμός, καθόλου Πνεύμα, καμμία Κουλτούρα, μηχανολαγνεία, κλπ) ούτε Πολωνίες ούτε Αγγλίες (δυστυχώς η κάποτε κραταιά Βρεταννία έχει καταντήσει laughing stock μεταξύ των Αγγλοσαξώνων, έφτασε να φοβάται ότι ένα "σκληρό Μπρέξιτ" θα προκαλέσει Εθνική καταστροφή μέχρι και έλλειψη τροφίμων!). Στις 3 παραπάνω τουλάχιστον χώρες τρως και ένα απλό φαΐ δίχως την ανάγκη κοτζάμ μαζικής βιομηχανοποιήσεως από πίσω, βρίσκεις 2 ντομάτες, ένα ψωμί του Θεού και λίγο τυρί. Στις υπόλοιπες παίρνεις τα πάντα από το σούπερ μάρκετ, μέχρι και το ψωμί, ειδικά στην Αγγλία.

   Delete
  4. Ο λόγος για τον οποίο νιώθω στο πετσί μου τα όσα λέγει ο Καθηγητής είναι πρωτίστως βιωματικός.

   Εάν είχα κάτσει Ελλάδα ίσως να μην τον καταλάβαινα ποτέ.

   Εάν ζούσαν 1 χρόνο πολλοί εκ των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό, την Ελλάδα θα την εκτιμούσαν πολλοί περισσότερο και θα την κάναν πρώτη.

   Σκοπός του Ανθρώπου δεν είναι να ζει μονάχα 2 ή 3 εβδομάδες το καλοκαίρι σαν Άνθρωπος και τις υπόλοιπες να είναι μηχανή. Ομολογώ να πω ότι η φυγή στο εξωτερικό μονάχα χρηματικά οφέλησε την οικογένειά μου, σε πολλά άλλα την ζημίωσε. Και εγώ δεν θέλω να καταντήσω έτσι. Ούτε νόημα έχει να φέρω μία υπηκοότητα την οποία όλοι ξέρουν ότι μου είναι ξένη, πρωτίστως δε, εγώ. Είμαι κοντά στο να πάρω ένα "χαρτί" και ύστερα τα βάσανα θα τελειώσουν. Για τους καάλληλους η Ελλάδα είναι ανοιχτή και έχει πολύ καλές ευκαιρίες, ιδίως εάν ελίσσεσαι και στην γύρω περιοχή.

   Να ξέρεις πάντως ότι όπως και αρκετοί Έλληνες, καλές αναμνήσεις έχω από την Ελλάδα από πουθενά αλλού.

   Μονάχα τους Άραβες λυπάμαι, διότι αυτοί έχουν μονάχα την ατραπό της βόμβας και της τζιχάντ. Αποτελούν θύματα φοβερής ψυχολογικής βίας από την μεριά της Δύσεως και ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα λήξει η τραγωδία τους. Αυτούς τους λυπάμαι πραγματικά.

   Delete
  5. Δεν είπαμε ότι εκεί είναι ο επί Γης παράδεισος. Ούτε νομίζω κάποιος να σε πείραξε. Τα υπόλοιπα που ανέφερες κ για να τα γράφεις ισχύουν, αδιαφορία ( να μη το γράψω λαϊκότερα στο ιστολόγιο, θα΄ναι ντροπή !)

   Delete
  6. Αυτό μου λέει και ο πατέρας μου Γρηγόρη και μάλιστα...λαϊκά!

   Delete
  7. Μιας που πιάσαμε και το θέμα όποτε θέλει ο Καθηγητής ας μας πει την άποψή του από τις χώρες, Καναδά, Γαλλία, Γαλλόφωνη Ελβετία, στις οποίες έζησε και ζει.

   Delete
  8. Γρηγόρη μια ματιά στην εκπομπλη του Μάνεσση "60 Λεπτά Ελλάδα" αρκεί.

   Όλοι οι μύθοι της Ελλάδος περί "χρεοκοπημένης πεινασμένης χώρας" καταρρίπτονται εν ρηπή οφθαλμού. Και μάλιστα τις χείριστες χρονιές για το Ελληνικό ΑΕΠ, 2015, 2016 και 2017.

   Delete
 18. Νὰ γίνῃ ὑπουργὸς Ἀμύνης γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὸν στρατὸ καὶ νὰ ἐτοιμάσῃ ἐν καιρῷ τὴν στρατιωτικὴ ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας στὸν πρότυπο τοῦ Ἰσραήλ μὲ τὴν ἐπιστράτευση τῶν γυναικῶν καὶ τὴν συνεχῆ ὑπαγωγὴ στὰ ὅπλα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἐν ὄψει τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος στὸν συνεχιζόμενο πλανητικὸ πόλεμο, στὸ πλευρὸ τοῦ Ἰσραήλ.
  Πιστευεις οτι θα τα καταφερει;
  Θα καταφερει να "στριμωξει" τους αριστεριστες που ξυλοκοπουν Ευελπιδες,τους αντιρρησιες,το Δικτυο Σπαρτακος κτλ;

  ReplyDelete
 19. Μόλις ἐδημοσίευσα στὸ ἀγγλικὸ τμῆμα αὐτοῦ ἱστολογίου (βλέπε ἐπάνω στὴν παρούσα σελίδα) τὸ ἐνδέκατο ἀγγλικό μου ἄρθρο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία : υπόθεση καλοπροαίρετης ελπίδας ή επιδίωξη των Η.Π.Α. ως ανάχωμα στον πανσλαβισμό και τον εξτρεμιστικό ισλαμισμό ;

  ReplyDelete
 21. Το όλο σκηνικό με την Τουρκία και τις γύρω από αυτήν φιλο-Αμερικανικές δυνάμεις, τώρα αρχίζει!

  Ίδωμεν!

  Από μεριάς μας όλα είναι έτοιμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Περιμένω ένα σχόλιό σας κύριε Καθηγητά.

   Προ 6 μηνών γράφατε συνεχώς για επικείμενη Ελληνοτουρκική αναμέτρηση εντός του 2018 και περί "παγίδος της Αφρίν".

   Τώρα όλα εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Χθες και σήμερα ξεκίνησε η Τουρκία με προσβολή πυροβολικού την επίθεσή της στις Αμερικανο-Κουρδικές περιοχές της Βορείου Συρίας.

   Delete
 22. Παλιέ, μὴ βιάζεσαι. Ὅλα πᾶνε κατ'εὐχήν. Ἡ Ἑλλὰς ἐτοιμάζεται γιὰ ἀναγέννησι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο.

  Έχω θρησκευτική πίστη στα λεγόμενά σας. Πίνω νερό στο όνομά σας.

  ReplyDelete
 24. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει σχέση σημαντική μεταξύ της σημερινής επισκέψεως Καμμένου στο Κατάρ (https://twitter.com/anexartitoi/status/1057601513571389441)

  και του παρακάτω άρθρου, της δεξαμενής σκέψεως "Gatestone" προεδρεύων της οποίας είναι ο Τζόν Μπόλτον, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμβίου:

  https://www.gatestoneinstitute.org/13205/turkey-qatar-saudi-arabia

  Βλέπω η Ελλάδα μέσω του Καμμένου να χρησιμοποιείται ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Καταριανών και Αμερικανών ώστε το Εμιράτο να αποκόψει τους δεσμούς του με τον Έρντογαν και να επαναφερθεί στην Αραβική οικογένεια των εμιράτων του Κόλπου και του βασιλείου των Σαούντ. Θυμίζω ότι τα 2 παλλικάρια μας απελευθερώθηκαν από τις Τουρκικές φυλακές προ μηνών χάριν στις στενές και φιλικές σχέσεις που έχει ο Καμμένος με το Κατάρ, σύν τοίς άλλοις.

  ReplyDelete
 25. Οι τελευταίες εκτελέσεις στην Ελλάδα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, παρά την τραγικότητά τους, διότι σχετίζονται με το παρακράτος της Μυκόνου.

  Αμφότεροι 2 τελευταίοι εκτελεσθέντες παρείχαν φύλαξη σε μεγάλα μαγαζιά της Μυκόνου, ενώ φέρεται να είχαν και διασυνδέσεις με ορισμένους παράγοντες της ΝΔ, συχνότατο φαινόμενο στον Ελληνικό "επιχειρηματικό" κόσμο, ιδίως τον υπόκοσμο.

  Προσωπικά δεν πιστεύω ότι σχετίζεται με ξακαθάρισμα λογαριασμών, αλλά με ξεκαθάρισμα Λογαριασμού, με τίμημα το εγχώριο παρακράτος στην Ελλάδα. Διακρίνω προσπάθεια από κάποιους (υποπτοευόμεθα όλοι) να το ξηλώσουν. Το πρώτο βήμα που κάνει κάποιος όταν θέλει να χτυπήσει μεγάλα μαγαζιά, μαφιόζικου τύπου σαν το Nammo's είναι να εξουδετερώνει την ασφάλεια που πληρώνουν ώστε να μπορεί να τα κτυπήσει και να μην χρειασθεί να προφυλαχθεί από αντίποινα. Στέλνει μήνυμα να μείνουν μακρυά και στους υπολοίπους των φυλάξεων δε, από την επιχείρηση αυτή.

  Δεν θέλω να πω περισσότερα αλλά πιστεύω ότι θα συνεχισθεί το φαινόμενο αυτό και σίγουρα τυχαίο δεν είναι με τις τωρινές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 26. Περί της μαφίας δε, στον πυρήνα της Ε.Ε., την Γερμανία και την Γαλλία, σε πλήρη αρωγή με τις εγχώριες προδοτικές αρχές οι Αραβικές μαφίες (Μαγκρέμπ και Λιβανέζοι) αλωνίζουν και προωθούν τα ναρκωτικά έως ότου οι κυβερνήσεις συν-νταβατζήδες των, με τις κατάλληλες νομοθεσίες περί χασισοφυτειών και νομιποιήσεως των ναρκωτικών, βοηθήσουν τις μαφίες να "ξεφύγουν" από την παρανομία, αφήνοντάς τους μονάχα τα σκληρά ναρκωτικά. Πιστεύω ότι είναι οργανωμένο σχέδιο με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας (ειδικά στην Ελβετία κάθε μέρα φουμαρω παθητικά 2-3 τσιγαριλίκια έξω από κάθε σταθμό του μετρό ή πάρκο όταν περπατώ) που σκοπό έχει την πλήρη αποβλάκωση της νεολαίας και του πληθυσμού ολόκληρου. Και το έχει ναι, πετύχει. Οι μαφίες και οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών συνεργάζονται. Αυτό σχετίζεται τα μέγιστα με τα όσα τελευταία συνέβησαν στην Ελλάδα πιστεύω.

  ReplyDelete
 27. Τέλος μιας και με πιάσανε πάλι οι αϋπνίες μου, δεν καταλαβαίνω γιατί αποδοκιμάζουν τον Χριστόφια που εκστόμισε μία φοβερή αλήθεια, ότι δηλαδή η πτώση της ΕΣΣΔ υπήρξε φοβερό έγκλημα κατά της ανθρωπότητος τον περασμένο αιώνα. Ακριβώς το ίδιο είχε πει δε και ο Βλαδίμηρος Πούτιν, ανφερόμενος στην κοινωνική και γεωπολιτική υπόσταση του Σοβιετικού φαινομένου.

  Σήμερα όλη η Ανατολική Ευρώπη είναι πεθαμένη. Χειρότερα και από την Υεμένη τολμώ να πω. Η υποκρισλια των Δυτικοευρωπαίων που επίτηδες ενέταξαν τις χώρες αυτές στην Ε.Ε. ως νεο-αποικίες από τις οποίες αντλούν σκλαβικό προλεταριάτκ είναι τεράστια. Ευτυχώς η Ελλάδα λειτούργησε ως καμικάζι και βόμβα εντός της Ε.Ε., παίρνοντας εκδίκηση για τους Λαούς αυτούς. Επί ΕΣΣΔ από την Βαλτική μέχρι την Βουλγαρία κάθε χρόνο θετικός ρυθμός αναπαραγωγής του πληθυσμού, καθόλου ναρκωτικά, καθόλου στρες, τάξη και ααφάλεια, καμία έκτρωση, κανένα αηδιαστικά παρακμιακό χαρακτηριστικό των αστών.

  Συγχαρητήρια οφείλουμε να δίνουμε στην ΕΣΣΔ, που εστειλε και τον πρώτο δορυφόρο στο διάστημα (και το πρώτο ον), όχι αποδοκιμασία! Ολίγο μυαλό ρε παιδιά επιτέλους! ΜΕ την σημερινή κόλαση δεν συγκρίνεται τίποτα, για αυτό έχει ακόμα και ο Γουαχαμπισμός άνοδο στην Δύση!

  ReplyDelete
 28. Κλείνω δε με το παρακάτω παράδειγμα, ποκύ πολύ συμβολικό:

  Πώς λογίζεται η "ανεξαρτησία" στον καπιταλισμό: Ελβετία

  Χώρα 100% εξαρτημένη από τις εμπορικές σχέσεις με τις γύρω χώρες, από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα (που κατά καιρούς καίει και την ίδια) στο οποίο κόλλησε ως βδέλα, από συνεχές μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό (με αποτέλεσμα σχιζοφρενικλες τάσεις στην Ελβετική κοινωνία), με τις Εθνικές της αερογραμμές σε χέρια Γερμανών, με τους Γερμανούς παντού στο εσωτερικό της από τις τηλεπικοινωνίες μέχρι την βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ελαστικών και με τις τράπεζες και φαμακευτικές της βιομηχανίες υπό συνεχή Αμερικανικό σφυροκόπημα ως μέρος του παγκοσμίου καπιταλιστικού παιχνιδιού. Αποτέλεσμα είναι στις τελευταίες να αυξάνονται τα Αγγλοσαξωνικά κεφάλαια και οι μέτοχοι είς βάρος των Ελβετών, ενώ η Κίνα πλέον (Μακάου, Χόνγκ Κόνγκ) αποτελεί τον πρώτο προορισμό για το μαύρο χρήμα. Ο προστατευτισμός δε στα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα όπως ξαναείπα περισσότερο ζημιώνει παρά οφελεί την Ελβετική κοινωνία που συνεχώς θέλει φάρμακα για να ζήσει όντας 1000% καπιταλιστική. Ή πληρώνεις ή δεν ζεις, τόσο απλά. Ζεις όσο δύνασαι να πληρώνεις και πας μέχρι εκεί που δύνασαι να ξοδέψεις. Αποτέλεσμα χίλια δύο κοινωνικά προβλήματα: μάστιγα των ναρκωτικών (νομιμοποιημένα), κατάθλιψη, αυτοκτονίες, ζωή σαν μηχανή δίχως ψυχή, υπογεννητικότητα, έλλειψη οικογενειών, αθεΐα και πολλά άλλα επόμενα του τεχνολογικού βαρβαρισμού. Εγώ ντρέπομαι να πω ότι μένω Ελβετία.

  Πώς εννοείται η ανεξαρτησία στον Κομμουνισμό-Σοσιαλισμό: Κούβα, Μπολιβαριανή Βενεζουέλα, Βόρεια Κορέα
  (Εθνικομπολσεβικισμός)

  Κανένα από όσα ανέφερα δεν ίσχυαν στην Κούβα παρότι βίωσε τρομερό εμπάργκο από τις ΗΠΑ που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ενώ στην Ελβετία μία πτώση μισής μονάδος του ΑΕΠ δύναται να οδηγήσει σε αυτοκτονίες, στην Κούβα ποτέ δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Μόνη της μονάχα χάριν του Κομμουνισμού, κατόρθωσε να έχει το καλλίτερο σύστημα υγείας και εκπαιδεύσεως στον κόσμο και μάλιστα δωρεάν!

  Ο Μαδούρο δε, προσπαθεί και αυτός να βαδίσει το Καστρικό μονοπάτι παρά την μεγαλύτερη δυσκολία των τωρινών συνθηκών όμως είναι λέων, το κατορθώνει και μπράβο του παρά τις αντιξοότητες. Ούτε με στρατιωτικά μέσα δεν είναι εύκολο να τον ανατρέψουν, θυμίζει εδώ τον Έρντογαν.

  Τέλος, η Βόρεια Κορέα, δύναμη Εθνικομπολσεβικική έκανε την παγκόσμια υπερδύναμη και τον Πλανητάρχη της, να την προσκυνήσει και της φιλήσει το χέρι, ανοίγωντάς της τον δρόμο επεκτάσεως στο σύνολο της Κορεατικής Χερσονήσου.


  Αυτά για όσους υβρίζουν τον Σοσιαλισμό και τον Κομμουνισμό. Ντροπή σας!

  ReplyDelete