Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 23, 2018

439 - Ἡ νηστεία, ἀπαραίτητη ἄσκησις γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο
439 - Ἡ νηστεία, ἀπαραίτητη ἄσκησις γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο

α) Ἡ νηστεία δὲν εἶναι δίαιτα. Βεβαίως ἡ νηστεία σώζει τὸν Ὀρθόδοξο ἀπὸ ἀσθένειες, ὄχι μόνον φυσικὲς ἀλλὰ ἰδίως  πνευματικές.

β) Ἡ νηστεία, ὡς πνευματικὴ ἄσκησι ἐφαρμόζεται ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν ἑβραϊσμό, τὸν ἰνδουϊσμό, τὸν χριστιανισμὸ καὶ τὸ ἰσλάμ.

γ) Ἡ χαλάρωσις μέχρι καὶ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν νηστεία εἶναι ἀναμφισβήτητη ἔνδειξις παρακμῆς οἱασδήποτε θρησκείας, πόσω μᾶλλον ὅταν αὐτὴ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν δίαιτα. Στὶς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες προτείνεται στοὺς ἐπιβάτες, γιὰ τοὺς μὲν ἑβραίους καὶ μουσουλμάνους γεῦμα νηστίσιμο, γιὰ δὲ τοὺς κατ’ὅνομα χριστιανοὺς διαιτολόγια διαφόρων χορτοφαγικῶν γευμάτων. Ἐπὶ ἀρχιεπισκοπῆς Χριστοδούλου, εἶχα προτείνει στὸν Σεβασμιώτατο νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὶς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες νὰ προτείνουν στοὺς χριστιανοὺς ἐπιβάτες τους ἕνα ὀρθόδοξο μενοὺ γιὰ Τετάρτες, Παρασκευὲς καὶ Σαρακοστές, χωρὶς τὰ τέσσερα μὴ νηστίσιμα, ἤτοι, χωρὶς κρέας, ψάρι  (ἐξαιρέσει τῶν θαλασσινῶν, καλαμαράκια κλπ), αὐγὰ καὶ γαλακτερά. Ἡ Ὀλυμπιακὴ Ἑταιρεία ἀπεδέχθη τὴν πρότασι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ καθιέρωσε ὀρθόδοξο μενοὺ τὸ ὁποῖο ὅμως, μετὰ ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα, κατήργησε, διότι οὐδείς, κατ’ὄνομα ὀρθόδοξος ἕλλην,  δὲν τὸ παρέγγελνε!

δ) Ἡ εἰσχώρησις στὴν Ἑλλάδα τῶν δυτικῶν ἀξιῶν περὶ ἀτομικῆς ἐλευθερίας και ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἔχει διαδόσει τὴν γνώμι ὅτι δύναται νὰ σὲ καλέσῃ φίλος ἤ μέλος τῆς οἰκογενείας σὲ ἑστιατόριο καὶ αὐτὸς νὰ τρώῃ κρέας ἐνώπιον σου (δηλαδὴ νὰ προσβάλῃ τὴν πίστι σου) τὴν στιγμὴ ποὺ ἐσὺ νηστεύεις καὶ νὰ σοῦ λέγῃ ὅτι εἶσαι ἐλεύθερος νὰ παραγγείλῃς ὅ,τι θέλης καὶ αὐτὸς νὰ τρώῃ κρέας.Ἕνας ἐπιστήθειος μακαρίτης φίλος μου ἦταν δεδηλωμένος ὁμοφυλόφιλος (κάτι ποὺ καταδικάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία) καὶ ἄθεος. Παρὰ ταῦτα παρέμεινε φίλος μέχρι θανάτου καὶ τὸν ἔκλαυσα. Τὶς Μεγάλες Παρασκευὲς ἐκάλει φίλους του σὲ ταβέρνα γιὰ νὰ φᾶνε κρέας. Φυσικὰ ποτὲ δὲν ἐδέχθην νὰ μὲ συμπεριλάβῃ στὴν παρέα του.

ε) Ὁ μεγάλος μου υἱὸς εἶναι ἰνδουϊστής. Ὅταν ἔρχεται σπίτι μου θέλει ὁ ἴδιος νὰ ἐτοιμάσῃ τὸ γεῦμα καὶ δὲν δέχεται νὰ κάτσῃ στὸ τραπέζι μαζί μου ἐὰν ἐγὼ δὲν τρώγω τὰ νηστίσιμα ποὺ τρώγει αὐτός. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ῥαμαζανιοῦ ἡ μεγαλύτερη ὕβρις εἶναι νὰ κάτσῃς ἐνώπιον μουσουλμάνου καὶ νὰ τρῶς.

στ) Συμπέρασμα. Στὴν θρησκευτικὴ ὁρολογία οἱασδήποτε θρησκείας, σατανικὸ θεωρεῖται ὅ,τιδήποτε προσβάλλει τὰ θεῖα καὶ συνεπῶς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποπέσει στὸν σατανισμὸ καὶ ὅσο δὲν μεταμεληθῆ θὰ συνεχίσῃ νὰ εἶναι ὑπόδουλος στὴν βία. Ὁ Χριστὸς εἶπε: ὅταν ἔχεις νὰ διαλέξῃς μεταξὺ τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας καὶ Ἐμένα θὰ διαλέξῃς Ἐμένα. Ὅταν ἡ σύζυγος ἔχει νὰ διαλέξῃ μεταξὺ τῆς πρώην οἰκογενείας του καὶ τὴν παροῦσα μὲ τὸν συζυγό του, ἐπιλέγει τὸν ἄνδρα της.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             23 Αὐγούστου 2018


11 comments:

 1. Η θρησκεία μας λεει οτι με την προσευχη,νηστεία,ταπείνωση αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι μεν αλλά εδώ που φτάσαμε δεν φτάνουν μόνο αυτά.Η θυσία πλέον είναι επιτακτικο γεγονός για να επέλθει η καθαρση. Ας αναλογιστεί ο καθενας μας τις ευθύνες του έστω και την τελευταία στιγμή και ίσως το μέγεθος της θυσίας να μην είναι τοσο μεγάλο.

  ReplyDelete
 2. Καὶ ὁ πατέρας τὸ ἴδιο ὀφείλει νὰ κάνει. Ἡ οἰκογένεια εἶναι εὐλογημένη ἀπὀ τὀν Χριστό.
  ὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Παῦλος πρὸς Γαλάτας, 28.

  ReplyDelete
 3. υγ. ἡ πνευματικὴ νηστεία εἶναι ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς ἀποφάσεως.

  ReplyDelete
 4. υγ2. Ἡ ἔννοια τῆς νηστείας εἶναι πάρα πολὺ σοβαρὸ πράγμα γιὰ νὰ τὸ ἀφήσηι κανεὶς στὰ χέρια τῶν ἀεροσυνοδῶν. Ἑμπεριέχεται στὴν φράση ποὺ λέει ὁ Ἰησοῦς στὸν Σατανᾶ, δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζήσηι μόνο μὲ ψωμί. Καὶ πότε τὸ λέει -ὅταν ἔχει περάσηι νηστικὸς 40 μέρες καὶ 40 νῦχτες.

  Χριστιανικὴ νηστεία σημαίνει ἕνα καὶ μόνο πράγμα διότι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι Ἁπλούστατη θρησκεία. Ἡ δὲ ὀρθοδοξία εἶναι Ὁ Χριστιανισμός, καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ποὺ δὲν εἶναι χριστιανισμὸς εἶναι ὁ φαρισαϊσμὸς τῆς Ῥωμαϊκῆς κοινωνίας. Ἡ τελευταῖα ὅρισε τὶς νηστεῖες ὅπως καὶ τὶς γιορτές, ἀλλὰ ἡ ῥύθμιση τῆς ζωῆς ὑπῆρχε καὶ πρὶν τὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς ἦρθε νὰ ἀπελευθερώσηι τὸν ἄνθρωπο. ΓΙὰ αὐτὸ τὸ νόημα τῆς νηστείας εἶναι προκειμένου νὰ εἶσαι δοῦλος, κάλλιο νὰ μὴν φᾷς. Καὶ ὄχι μόνο νὰ μὴν φᾷς, κάλλιο νὰ πεθάνηις μὲ μαρτυρικὸ θάνατο.

  Ὅποιος προκρίνει τὴν πατερικὴ παράδοση καὶ τὸ τυπικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῆς συνείδησῆς του, στὴν ὁποία καὶ κατοικεῖ ὁ Ἰησοῦς, δὲν εἶναι Χριστιανὸς ἤ μᾶλλον δὲν ἔχει βρῆι τρόπο νὰ γίνηι. Ἡ συνείδησή του μπορεῖ νὰ τοῦ λέει νὰ μὴν φάγηι κρέας διότι σωστὰ ἀντιλαμβάνεται ὄτι πρόκειται γιὰ φόνο καὶ πτῶμα -καὶ πολλοὶ διατροφολόγοι προέκριναν κάποτε τὴν βρώση μόνο ὠμῶν φρούτων καὶ λαχανικῶν, οὔτε κἄν ψωμιοῦ.

  Ὅμως οἱ περισσότεροι ποὺ νηστεύουν νηστεύουν γιὰ νὰ νιώσουν πιὸ χορτᾶτοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν νὰ φᾶνε ἤ ποὺ γίνονται βουλιμικοὶ ἀπὸ τὴν ἀγωνία τους μήπως χάσουν αὐτὰ ποὺ ἔχουν. Ἡ κοιλιὰ εἶναι μιὰ ἀποθήκη. Ἕτσι ἡ ὑπεράσπιση τῆς νηστείας δίχως ἀναφορὰ στὸ κοινωνικὸ περιεχόμενο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως καὶ πολὺ φοβᾶμαι ἡ ἐπίκληση τῆς Ὀρθοδοξίας σὰν ἀξίας ἐθνικῆς, εἶναι εἰς βάρος τοῦ χριστιανισμοῦ σὰν κοινωνικῆς θρησκείας, εἶναι φοβᾶμαι φαρισαϊσμὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ ὕπουλους. Μάλιστα ὁ Χριστόδουλος κατηγορεῖτο μεταξὺ ὅλων καὶ γιὰ αύτό. Ὅτι αὐτὸς καὶ τὸ κόμμα του προκρίνουν τὴν πατροπαράδοτη χλίδα, δηλαδὴ τὶς ἀνισότητες τῆς Τουρκοκρατίας, δηλαδὴ τἰς προμαρξιστικὲς κοινωνικὲς τάξεις. Ἅν ἡ ὁρθοδοξία εἶναι ἡ τήρηση τοῦ προβιομηχανικοῦ ἑορτολογίου γιὰ χόμπυ, νὰ ἐγκαταλειφθῆι, ἀλλὰ εὐτυχῶς δὲν εἶναι αὐτό. Ἡ ὀρθοδοξία δηλαδὴ ὁ χριστιανισμὸς εἶναι τὸ νὰ μὴν ἔχεις ἀφεντικό. Μπορεῖ ἡ βασιλεία (τὀ νηστειολόγιο σὲ μοναρχικὸ περιβάλλον καθιερώθηκε, βλ. Καθαρὰ Δευτέρα, Τυρινή κ.λπ., ὅροι ποὺ δηλώνουν τὰ στάδια τῆς συλλογικῆς νηστείας) καὶ νὰ εἶναι καὶ ἐλεύθερη, ἀκόμα καὶ ἡ μοναρχία νὰ εἶναι ἐλεύθερη τρόπον τινά - ἀλλᾶ τὸ φαγητὸ εἶναι τὸ κατεξοχὴν πεδίο τῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων, ὅποιος λοιπὸν θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ φάει σὰν δοῦλος τοῦ Καίσαρος καὶ νὰ εἶναι Χριστιανὸς, ἴσως -ἴσως-- δὲν ἔχει καταλάβηι, ἔτσι ὑποψιάζομαι, ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλός... Χριστό.

  ReplyDelete
 5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 24, 2018 at 11:50 AM

  Κ. Δημήτρη τρεις ερωτήσεις
  ¨
  1. Έχετε διαβάσει το βιβλίο του κ. Νταβουτογλου Stratejik Derinlik (Turkish) Paperback , εκδότης Kure Yayinlari; 32 edition (2001), 584 σελίδες ?

  2. Υπάρχει σε Αγγλική έκδοση αν γνωρίζετε?

  3. Πιστεύεται πως υπάρχουν πολλοί Έλληνες πολιτικοί , η έστω από το διπλωματικο σώμα που το έχουν μελετήσει ?
  Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιάννη, φυσικὰ τὸ ἔχω διαβάσει, ἀφοῦ ἐγὼ τοῦ ἐδίδαξα τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου, ἐφ'ὅσον ὁ Νταβούτογλου ἦταν φοιτητής μου στὸ πανεπιστήμιο Μπογάζιτσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ σήμερα ἀκόμη εἶναι ὀπαδός μου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Γιάννη, ἰδοὺ τί γράφει ἡ Βικιπαιδεία:"Davutoğlu's professor and close adviser of former President Turgut Özal, Greek geopolitician Dimitri Kitsikis is considered in fact to have had a decisive influence, precisely on this geopolitical theory" (Wikipedia)

   Delete
 6. Υγ3. Εἶναι σαφὲς αὐτὸ ποὺ λέω. Λέω ὅτι ἡ νηστεία εἶναι σύνθημα κατὰ τῶν φτωχῶν ποὺ δὲν ἔχουν νὰ φᾶνε καὶ σὰν τέτοιο σύνθημα εἶναι ἀλήτικη χριστιανοκάπηλη προβοκάτσια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, μὲ τὸ συμπάθειο, ἔχεις τρελλαθῆ! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 7. υγ5.

  Κατά Μάρκον (β΄ 23 – γ΄ 5)
  Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐγένετο παραπορεύεσθαι τον Ἰησοῦν ἐν τοῖς σάββασι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ· ἴδε τί ποιοῦσιν ἐν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστι.

  Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησε Δαυὶδ ὅτε χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ; Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσι; Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον· ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.

  Ὁ Χριστὸς μπῆκε στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ, σὰν νὰ λέμε, τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς, καὶ τἄκανε μπάχαλο. Σὰν γιὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὁμοούσιος τῶι Πατρὶ καὶ μέλος τῆς Ἁγίας Τριάδος δὲν ἐπεδίωκε ἐξέγερση, ὅμως ἡ πράξη του εἶναι ἀρχὴ ἐξέγερσης, δοκιμᾶστε το ἄν δἐν τὀ πιστεύετε - πηγαῖντε μὲ ἕνα καδρόνι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη καὶ ἀρχίστε νὰ γκρεμίζετε τὰ στὰντ μὲ τὶς κάρτ-ποστάλ μὲ τἰς Σουηδέζες δίπλα στὸν Κολοκοτρώνη καὶ τὸν Περικλῆ.

  Τὀν συνέλαβε ἡ τοπικὴ ἱερατικὴ ἀστυνομία, ποὐ βρισκόταν ὑπὸ τοὺς Ῥωμαίους ὅπως ἀκριβῶς βρισκόταν ὁ μπράβος τοῦ κοτζάμπαση τοῦ Ῥωμιοῦ ἔναντι τῶν Ὁθομανῶν. Οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ αἰχμαλώτου ἑβραἱκοῦ πληθυσμοῦ ἦταν ἀκριβῶς ἐκείνοι ποὺ ἐκόπτοντο περὶ νηστιῶν καὶ τηρήσεως τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου (οἱ Φαρισαῖοι), ἀκριβῶς ὅπως οἱ μεγαλοπαπάδες μας ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Δἐν εἶχαν ὅμως τὸ δικαίωμα νὰ τὸν ἐκτελέσουν, ὅπως δὲν τὸ εἶχε ἡ καθολικὴ ἱερὰ Ἑξέταση, καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν παρέδωσαν στὸν κοσμικὸ βραχίονα, τὸν Πιλᾶτο, καὶ πέτυχαν ὁ τελευταῖος νὰ ἑγκρίνηι τὴν ἐκτέλεσή του.
  Διότι ἡ ἱερατικὴ ἐξουσία εἶναι συχνὰ ἱσχυρότερη τῆς ἐκτελεστικῆς.

  Ὁ Παῦλος ἤ Σαῦλος, Φαρισαῖος ὄντας πρὶν τὴν μεταστροφή του, πέρασε στὸ ἄλλο ἄκρο τρόπον τινὰ καὶ χρησιμοποίησε σὰν ἐπιχείρημα τἰς καταγγελίες τοῦ Ἱησοῦ γιὰ τὶς προβοκατόρικες τυπολατρεῖες τῶν Φαρισαίων (βλ. τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Loukan_Euaggelio/Kata_Loukan_Euaggelio_kef.18.htm#H_parabolh_tou_Telwnh_kai_tou_Farisaiou), ὥστε νὰ πετύχηι νὰ δέχονται οἱ χριστιανικὲς κοινότητες τοὺς ἀπερίτμητους, τοὐς τρώγοντες εἱδωλόθυτα, κ.λπ.

  Ὅχι χωρὶς ἀντίσταση - ὁ Ἱάκωβος ὁ ἀδελφόθεος, ποὺ ἄν δεχτοῦμε τὴν Παρθενία τῆς Μαρίας ἦταν ἀπὸ ἄλλη μάνα, ἦταν ἀντίθετος στὴν χαλάρωση τῶν ἐθίμων. Ὁ Πέτρος δίσταζε, καὶ τὸ ὅτι προσχώρησε στὴν ἄποψη τοῦ Παύλου αὐτὸς ἤ οἱ ὀπαδοί του ἀποτυπώνεται στὴν εἰκόνα τοῦ ἀσπασμοῦ των (βλ. τὸν θεολόγο Μπἀουρ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%81).

  Ὁ Ϊωάννης ὀ τῆς Ἀποκαλύψεως ἦταν κατὰ τῆς βρώσης εἱδωλοθύτων. 2-14 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις
  ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς
  ἐδίδαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον
  ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ φαγεῖν
  εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.
  Στἠν Ἁνατολὴ σὲ μᾶς τὸ ἀνατολίτικο στοιχεἶο ἦταν πιὸ ἰσχυρό, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ στὀ μεῖγμα ἐθνικῶν, ἰουδαίων καὶ ἄλλων ἀνατολικῶν, ποὺ ἔφτιαξε τὶς πρῶτες κοινότητες, τὸ πρῶτο στοιχεῖο ἦταν ἀσθενέστερο. Οἰ ἀνατολικοὶ λαοὶ ἔχουν τεράστια παράδοση ὀργανωμένων νηστειῶν ἀπὀ πολλἐς χιλιάδες χρόνια, λόγωι τῆς νεολιθικῆς ἐπανάστασης, τῆς γεωργίας δηλαδή, ποὐ ὀργανώθηκε κεντρικἀ καἰ μοναρχικά (βλ. καἰ τἰς δικές μας μινωικἐς παλατιακές δομές). Ὅμως σαφέστατα ὁ Ἰησοῦς μὲ βάση τὰ εὐαγγέλια δὲν ἦταν ὀπαδὸς μιᾶς ἱερατικῆς γεωργίας ποὺ εἶχε διασαλευτῆι ἀπὸ τὸν ἑλληνισμό. Προσφέρει ψάρι καὶ Ἁρνί. Τὀ θέμα εἶναι τί κρατᾶμε ἀπὀ Αύτόν, καἰ σίγουρα δὲν κρατᾶμε τὸ ἀπαρασάλευτο τυπικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ τὸ ἀπαρασάλευτο τυπικὸ τῆς ...ποιᾶς;

  ReplyDelete
 8. Υγ6.
  "το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο μαθητής αυτός ήταν ο Σίμων Πέτρος και ότι έκοψε το αυτί ενός υπηρέτη του αρχιερέα Καΐάφα, που ονομαζόταν Μάλχος. Ο Λουκάς αναφέρει επιπλέον ότι ο Ιησούς θεράπευσε το Μάλχο. Ο Ματθαίος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης αναφέρουν ότι ο Ιησούς εναντιώθηκε στην πράξη βίας και ζήτησε από τους μαθητές του να μην εναντιωθούν στη σύλληψή του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον αποδίδεται στον Ιησού το γνωστό ρητό «Όσοι τραβούν σπαθί θα πεθάνουν από σπαθί»."https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
  αὐτὸ φαίνεται νὰ εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Κυρίου καὶ ἡ χριστιανικὴ νηστεία μόνο νὰ ἕπεται, ὄχι νὰ προηγεῖται τῆς βίωσῆς του μπορεῖ. Διαφορετικὰ εἶναι ἡ βουλιμία τοῦ θεατρίνου. Πρῶτα νηστεύεις ἀπὸ τὴν βία, καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὸ φαγητό. Τὸ ἀνάποδο εἶναι ὑποκρισία.

  ReplyDelete