Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 8, 2018

435 - Ὁ Σαίν-Σιμόν (1760-1825), πρόδρομος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ


Ὁ Σαίν-Σιμόν

435 - Ὁ Σαίν-Σιμόν (1760-1825), πρόδρομος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ

Τὸ ἑλληνικὸ μόρφωμα τοῦ 1821 ὄχι μόνον κατετάχθη διεθνῶς ὡς failed state  (ἀποτυχημένο κράτος) ἀλλὰ στὴν οὐσία δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κράτος παρὰ μόνον δημοσιοϋπαλληλικὸ  συνονθύλευμα ἀχρήστων γραφειοκρατῶν.Δὲν δύναται νὰ  καταταχθῇ οὔτε ὡς καπιταλιστικὸ οὔτε ὡς σοσιαλιστικό παρὰ μόνον τεμπελχανικό-γραφειοκρατικό.

Ἡ βάσις ἑνὸς κράτους –καπιταλιστικοῦ ἤ σοσιαλιστικοῦ- εἶναι ἡ ὀργάνωσις, δηλαδὴ ἡ ἀπουσία δημάρχων τύπου Ψινάκη, περιφερειαρχῶν τύπου Δούρου καὶ ὑπουργῶν τύπου Τόσκα.

Ὁ γάλλος κόμης Ἑρρῖκος τοῦ Σαίν-Σιμόν, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ὀνόματα τῆς γαλλικῆς ἀριστοκρατίας, ὁ πατέρας τοῦ ἐπιστημονισμοῦ καὶ τῆς τεχνοκρατίας, θεμελιωτὴς τοῦ οὐτοπιστικοῦ σοσιαλισμοῦ, ὑπῆρξε ὁ κοινὸς κορμὸς τοῦ καπιταλιστικοῦ καὶ τοῦ σοσιαλιστικοῦ διεθνισμοῦ. Τὸ 1814, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς σκέψεως, συνέταξε ἕνα μεγαλεπίβολο σχέδιο ὁμοσπονδοποιήσεως τῆς Εὐρώπης, μὲ τίτλο, De la réorganisation de la société européenne («Περὶ ἀναδιοργανώσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας»).

Ὁ σημερινὸς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Δονᾶλδος Τράμβιος θὰ ἦτο πρότυπο γιὰ τὸν Σαίν-Σιμόν. Πράγματι, στὴν Ἀμερική, ὁ Σαίν-Σιμὸν συνέλαβε τὴν βιομηχανική του θεωρία, παίρνοντας τὶς ΗΠΑ γιὰ πρότυπο. Ἡ Ἀμερικὴ ἀντεπροσώπευε τὴν νίκη τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ καὶ ἀποτελεσματικοῦ πνεύματος ἐπὶ τοῦ κρατικοῦ στρατιωτικοῦ γραφειοκρατικοῦ πνεύματος, τὴν νίκη τῆς ἐπικοινωνίας μέσῳ τῆς γενικευμένης  κυκλοφορίας τῶν ἀγαθῶν. Ὁλόκληρη ἡ κοινωνία, κατὰ τὸν Σαίν-Σιμόν, ἔπρεπε νὰ διευθύνεται σὰν μία ἐπιχείρησι.

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Σαίν-Σιμὸν προκαλοῦν θαυμασμό. Ὡς στρατιωτικὸς ἐπρότεινε τὴν κατάργησι τῶν στρατιωτικῶν  δυνάμεων, ὡς ἀριστοκράτης ἀπεκήρυξε οἰκειοθελῶς τὸν τίτλο τοῦ κόμητος καὶ τὴν τάξι του, γεννημένος ῥωμαιοκαθολικὸς ἐκατηγόρησε τὸν πάπα γιὰ αἵρεσι. Δαιμόνιος ἐπιχειρηματίας διασχίζει τὰ ἐπαναστατικὰ χρόνια στὸ Παρίσι οἰκοδομῶντας τεραστία περιουσία. Αἰφνιδίως, τὸ 1798, ἀποφασίζει νὰ παρατήσῃ τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ ἀφοσιωθῇ στὴν φιλοσοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη.

Τὸ καταπληκτικὸ εἶναι πὼς αὐτὸς ὁ πρώην πάμπλουτος ἐπιχειρηματίας γίνεται πάμφτωχος ἐπιστήμων-φιλόσοφος, φτώχεια ποὺ θὰ γνωρίσῃ καὶ ὁ Μὰρξ ἀργότερα: ἕνα μάθημα ἤθους τῶν δημιουργῶν πρὸς τὶς στρατιὲς τῶν βολεμένων. Στὶς 8 Δεκεμβρίου 1813 γράφει: «πεθαίνω ἀπὸ τὴν πείνα... Τὶς τελευταῖες τρεῖς ἑβδομάδες τρώγω ξερὸ ψωμὶ καὶ πίνω νερό. Ἐργάζομαι χωρὶς φωτιὰ καὶ ἐπούλησα τὸ τελευταῖο  μου ὑποκάμισο γιὰ νὰ πληρώσω τὰ ἀπαραίτητα ἀντίτυπα γιὰ τὴν διανομὴ τῆς ἐργασίας μου». 

Στὶς 19 Μαϊου 1825, μερικὲς ὥρες προτοῦ πεθάνῃ ἐδήλωσε στοὺς φίλους του: «Νὰ θυμᾶστε ὅτι γιὰ νὰ κάνετε μεγάλα πράγματα πρέπει νὰ ἔχετε πάθος». Τὰ ἀκοῦς ἐξετελισμένε Γραικύλε τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν ποὺ τολμᾷς καὶ ἔχεις καὶ γνώμη ((!) περὶ Μάρξ, πὼς δῆθεν εἶναι ξεπερασμένος, χωρὶς νὰ ἔχῃς διαβάσει οὔτε μία γραμμή του.

Γιὰ τὸν Σαίν-Σιμόν, τὸ Α καὶ τὸ Ω γιὰ τὴν οἰκοδόμησι μίας ἀνεπτυγμένης κοινωνίας εἶναι ἡ ὀργάνωσις καὶ ὄχι ἡ οἰκονομικὴ εὐρωστία καὶ τὸ χρῆμα, κάτι δηλαδὴ ποὺ λείπει ὁλοσχερῶς ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ κοινωνία. Ὅλο του τὸ ἔργο περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τρεῖς ἔννοιες: τὸ ὀργανωτικὸ ἐργαλεῖο, ὁ ὀργανωτής, ἡ ὀργάνωσις.

Τὸ 1825, τὴν χρονιὰ τοῦ θανάτου του, ὁ Σαίν-Σιμὸν ἔγραψε τὸ τελευταῖο του βιβλίο, μὲ τίτλο, Le Nouveau Christianisme («Ὁ Νέος Χριστιανισμός») ποὺ δὲν ἐπρόφθασε νὰ τελειώσῃ. Πεθαίνοντας, εἶπε στοὺς φίλους του ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ γύρω ἀπὸ τὸ κρεββάτι του: «Τὸν Νέο Χριστιανισμὸ δὲν θὰ τὸν καταλάβετε ἀμέσως. Ἐπιστεύσαμε ὅτι οἱοδήποτε θρησκευτικὸ σύστημα θὰ ἐξηφανίζετο ἐπειδὴ εἴχαμε καταφέρει νὰ ἀποδείξουμε τὴν παρακμὴ τοῦ ῥωμαιοκαθολικοῦ συστήματος. Ἐκάναμε λάθος. Ἡ θρησκεία δὲν δύναται νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς. Ἁπλῶς ἀλλάζει σχῆμα. Στὶς Ἐπιστολές του εἶχε γράψει: «Ὁ Θεὸς μοῦ ὡμίλησε».

Ὁ γάλλος σοσιαλιστὴς ἡγέτης Jean Jaurès (1859-1914) εἶχε παρατηρήσει πώς «ὁ σαινσιμονισμὸς εἶχε προβλέψει τὸν μεγαλοκαπιταλισμὸ ἀλλὰ τὸν εἶχε λαμπρὰ μεταμορφώσει σὲ σοσιαλισμό». Καὶ σὲ μοσχοβίτικο ὀβελίσκο ἀφιερωμένο, στὴν διάρκεια τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, στοὺς ἥρωες τοῦ κομμουνισμοῦ, εὑρίσκεται χαραγμένο τὸ ὄνομα τοῦ Σαίν-Σιμόν. Γι’αὐτὸ θεωρῶ τὸν Σαίν-Σιμὸν πρόδρομο τοῦ σημερινοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, συνθέσεως φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                   8 Αὐγούστου 2018


46 comments:

 1. ἐξετελισμένε Γραικύλε τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν ποὺ τολμᾷς καὶ ἔχεις καὶ γνώμη ((!) περὶ Μάρξ, πὼς δῆθεν εἶναι ξεπερασμένος, χωρὶς νὰ ἔχῃς διαβάσει οὔτε μία γραμμή του.
  !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μάρξ δεν δύναται ποτέ να είναι ξεπερασμένος, όπως ξεπερασμένος δεν δύναται ποτέ να γίνει και ο Πλάτων.

   Μάρξ και Πλάτων είναι Φιλόσοφοι πάντοτε επίκαιροι και εμβελείας που ξεπερνά τα στενά όρια του χρόνου.

   Ιδίως όσο παραμένουμε εντός καπιταλιστικού συστήματος και γενικότερα εντός του 20ου αιώνος (ο οποίος συνεχίζεται ακόμη, μάλιστα ακόμα με κυρίαρχη την πρώτη ιδεολογία του, τον Φιλελευθερισμό), ο Μάρξ θα είναι πιο επίκαιρος από ποτέ.

   Παράδειγμα, με συγγενείς μου έχω διαφωνήσει εντόνως για τον Μάρξ. Ορισμένοι λόγω πτώσεως του Κομμουνισμού μου λένε πώς ο Μαρξισμός είναι τελείως ξεπερασμένος. Εγώ διαφωνώ σφόδρα. Τους απαντώ ότι και εμείς είμαστε ένα μέρος του προλεαταριάτου ως μη-κεφαλαιοκράτες, απλώς λόγω σημαντικών δεξιοτήτων απολαμβάνουμε υψηλά προνόμια από το Κεφάλαιο όπερ και σημαίνει ότι ανήκουμε στην αστική τάξη. Η αστική τάξη είναι στην ουσία ένα προλεταριάτο με προνόμια που θέλει να ξεχάσει ότι ανήκει στην εργατική τάξη (Labour) συμμαχώντας με το Κεφάλαιο χάριν προνομίων, ζώντας έστω και λίγο σαν μεγάλος Κεφαλαιοκράτης (π.χ. διακοπές).

   Delete
  2. Μπράβο, Κωνσταντινουπολίτη, γιἀ τἠν τελευταῖα παράγραφο, καἰ πῶς αὐτὴ συνάδει μὲ τὰ γραπτὰ τοῦ κου Κιτσίκη!!!!

   Delete
  3. Χαίρομαι που εκτιμά και κάποιος τις απαντήσεις μου!

   Delete
 2. υγ. Ἕνα μικρὀ πουλὶ ἦλθε καἰ μοῦ εἶπε. - Δἐν προσπαθεῖ ἡ ἀνάρτησις νἀ δώσηι ἔνσημα σαινσιμονισμοῦ γαριβαλδισμοῦ καἰ βοναπαρτισμοῦ τῆς κονσέρβας σἐ Ὠνάσσηδες, Νιάρχους καὶ τὴν θειά μου τὴν μπιρμπίλω, ποὐ ἀφοῦ χρεωκοπήσανε τεχνητὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔρχονται σἀν σωτῆρες νἀ πιοῦν καὶ τὴν λέμφο ἀπὀ τἀ στεγνωμένα ἀγγεῖα τῶν κατοίκων τῆς χώρας.

  ReplyDelete
 3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 8, 2018 at 5:53 AM

  Ο Καρλ Μαρξ αναγνώρισε τον Άγιο Σάιμον ως έναν από τους «ουτοπικούς σοσιαλιστές», αν και ο ιστορικός Αλάν Ράιαν θεωρεί ορισμένους οπαδούς του Αγίου Σάιμον και όχι τον ίδιον ως υπεύθυνο για την άνοδο του ουτοπικού σοσιαλισμού που στηρίχθηκε στις ιδέες του. Και φυσικά το να είναι ουτοπιστής και να έχει όραμα αυτό είναι προς τιμήν του, αλλά βάση του τι πιστεύει προσπαθεί να φτιάξει μια τέλεια κοινωνία, να συμβιβάσει τις τάξεις και αυτό δυστυχώς σε τούτο τον κόσμο που ζούμε, δεν γίνεται. Φιλικά, Γιάννης Αποστοπολουλος.

  ReplyDelete
 4. Γιάννη, ὑποθέτω πὼς κάνεις χιοῦμορ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Σαίν-Σιμόν. Ἄφησε τὸν ἐξελληνισμὸ τῶν ξένων ὀνομάτων σὲ γνωρίζοντες, ὅπως ὁ Καβάφης ποὺ τὸν Shakespeare τὸν ὀνομάζει σωστὰ Σακεσπῆρο. Κατ'ἀρχάς, ὁ γνωρίζων γαλλικά (κάτι ἀπαραίτητο γιὰ μορφωμένο Ἕλληνα, ἐνῷ τὰ ἀγγλικὰ εἶναι γιὰ τὰ pidgin English τῶν Ἀφρικανῶν), τὸ Saint-Simon προφέρεται Σιμόν καὶ ὄχι ἀγγλιστὶ Σάϊμον! Ὅσο γιὰ τὸ "ἅγιος" ἐκεῖ πλέον ἡ γνώσι σου τῆς γαλλικῆς γλώσσας πάει σύννεφο! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 8, 2018 at 10:40 AM

   Αγαπητέ κύριε Δημήτρη, δυο παρατηρήσεις επι του σχολίου σας. Μου κάνετε τιμή να με αποκαλείτε μορφωμένο καθώς είμαι απόφοιτος Ελληνογαλλικού σχολείου στην Αθήνα, στην προηγούμενη μου ζωή. Επιπλέον έχετε δίκιο για το «άγιος», καθώς τα γαλλικά έχω να τα χρησιμοποιήσω χρονια, μάλιστα πιο συγκεκριμένα πριν μια δεκαετία όταν επιστέφτηκα το Παρίσι με την πανέμορφη τότε κοπέλα μου. Οσο για το «άγιος» έχετε δίκιο καθώς μετέφρασα το όνομα του αυτολεξεί. Ζητώ την επιείκεια σας. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
 5. Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας κύριε Καθηγητά περί της σημασίας των γλωσσών. Και πολύ πρωτότυπες.

  Θα θέλατε να μου πείτε τί πιστεύετε για την Γερμανική και την Ιταλική γλώσσα;;

  ReplyDelete
 6. Ὁ Καστοριάδης εἴτε πρωτοτύπως εἴτε κλεψιτύπως καταλόγισε ἔχω ἁκουστὰ (ὅ,τι γράφω σἐ αὑτὸ τὸ σχόλιο εἶναι ἁπὸ τρίτο χέρι) ἐπιστημονικοειδὲς φαντασιακὸ στὸν Κάρολο Μάρξ. Πιστεύω πὼς δὲν εἶναι κακὸ νὰ παραδέχεσαι τἠν ἡμιμάθειά σου, κακὸ εἶναι νὰ περνᾶις σὰν πρωτότυπη γνώση τἠν συζήτηση τοῦ καφενείου, ὅπου παρουσιάζεις γιἀ γνώση τοῦ μαρξισμοῦ τἠν πρὀ δεκαετίας ἁνάγνωσή σου τὴν ἱστορία τῆς Κιμώλου σἐ κόμιξ. Ὅταν ὅμως ἀναφέρεις τἰς πηγές σου, εἶσαι ἑπιστήμων καἰ ἄς εἶσαι κόμιξ!

  Στἠν δική μου ἀνάγνωση τοῦ χριστιανισμοῦ ἡ οὐτοπία εἶναι τὀ παρόν, ἑνῶι ἡ προσπάθεια νὰ φτιάξηι κανεἰς τἠν οὐτοπία εἶναι ἡ Κόλαση. Ὁ Καστοριάδης πάντως - τἀ λέω καἰ πάλι ἁπὀ τρίτο χέρι -ἀναρωτιέμαι τί διαφορἀ ἔχει ἁπὀ τὀν Σορέλ, ποὐ ἤθελε μιἀ μυθολογικοποίηση τοῦ μαρξισμοῦ.

  Ὁ μῦθος (βλ. τὀν Μουσολίνι μἐ τἠν ἀρχαῖα Ῥώμη, τὀν Χίτλερ μἐ τοὐς Τεύτονες ἱππότες, τοὐς Ἕλληνες μἐ τἠν χλαμύδα-κουρελού) εἶναι στἠν ἑποχή μας ὁ φερετζὲς τῆς πόρνης ἐπιστήμης. Τὀ Εὐαγγέλιο εἶναι μύθος. Ἄν θέλουμε νὰ κάνουμε κριτικὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη νὰ τὴν κάνουμε. Παρόμοια, ὁ πολιτικὸς γάμος εἶναι ἕνας τρόπος νὰ μὴν ἁμφισβητήσουμε τὀν ἑκκλησιαστικό.

  Μὴν τὀ παίζουμε ὅμως ἐπιστήμονες τἠν Δευτέρα, Βελλερεφόντηδες τἠν Τρίτη, Μπουζοῦκι τἠν Τετάρτη, Σοστακόβιτς τἠν Πέμπτη, Παρασκευὴ νηστεία, Σάββατο ἀργία, Κυριακὴ ἑκκλησία. Νὰ εἴμαστε ὅλα αὑτά, ἀλλὰ νὰ μὴν τὰ παίζουμε!

  ReplyDelete
 7. υγ. Δἐν κατέχω τὀν Μάρξ. Καθόλου. Ἕχω χωνέψηι μόνο μερικὲς προτάσεις του, ἀποσπασμένες ἁπὀ τὀ σύνολο. Ἡ κεντρικὴ θέση ποὐ συνάγω ἀπὸ τὀν Μάρξ, ποὐ δἐν ΞΕΡΩ ἄν τἠν διατυπώνει ὁ ἴδιος, εἶναι ἡ παρασιτικὴ φύση τοῦ καπιταλιστικοῦ στστήματος. Αὐτὸ σημαίνει αὑτομάτως ὅτι ὁ καπιταλισμὀς εἶναι ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ διότι τὀ παράσιτο εἶναι κατανάγκην μικρότερο ἁπὀ τὀν ξενιστή. Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τὸ εἶχε καταλάβηι ὁ Νόρμπερτ Ἑλίας, ποὐ ὀρθότατα ἔδωσε ἔμφαση (ὅπως ὁ Τοκβίλ, ἔχω ἀκιουστά) στὀ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟ ὑπόστρωμα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Προσοχή. Τὀ ΕΛΛΗΝΙΚΟ καἰ ἀνατολικομεσογειακὀ ὑπόστρωμα ΔΕΝ εἶναι μοναρχικό. Στὀ Βυζάντιο ἤ μᾶλλον τἠν Ῥ. Αὑτοκρατορία ὁ Αὑτοκράτωρ δὲν εἶναι ἀπόλυτος μονάρχης. Οὔτε ὁ χαλίφης εἶναι, νομίζω.

  Γιἀ αὑτὀ δἐν ἔχουμε τεχνομανία στἠν ἀνατολή. Δἐν εἶναι ὅτι εἴμαστε καθυυστερημένοι τεχνολογικά. Εἶναι ὅτι ἡ τεχνικὴ πρόοδος τῆς Δύσης πατάει πάνω σἐ δομὲς συγκεντρωτικὲς ποὺ εἶναι προκαπιταλιστικές. Αὐτὲς οἱ δομὲς διαμορφώθηκαν, πιστεύω, ἀπὀ τἠν καθολικὴ ἐκκλησία κατεξοχήν.

  Τὀ λεγόμενο Βυζάντιο ἦταν πολὺ μπροστὰ τεχνολογικά. Δἐν μποροῦσε ὅμως νὰ διαμορφώσηι μιὰ τεχνοουτοπία, διότι ἡ γραφειοκρατία τοῦ κράτους δεσμευόταν ἁπὀ τἠν χριστιανικὴ πίστη. Τὀ ξεχύλωμα τῆς τεχνομανίας ἐντάσσεται στὴν πρότερη σταυροφορικὴ στρατιά. Ἡ εἰκονομαχία ἦταν ἐνδεχομένως μιὰ ἀπόπειρα τῆς ἱντελλιγκέντσις τοῦ Βυζαντίου νὰ κάνει τὀ τεχνολογικὸ ἄλμα. Ἕφαγε τἀ μοῦτα της ὅμως ἡ ἱντελλιγκέντσια.

  ReplyDelete
 8. υγ2. Ἑγὼ λέω νὰ άφήσουμε τἀ τρόλλ. Εἶναι μιἀ ἄσκηση στωικισμοῦ.

  ReplyDelete
 9. Ἀπάντησις στὸν Παλιὸ περὶ τῆς γλώσσης:
  1 -Πρώτη ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν παραδοσιακὴ καὶ διαχρονική της μορφή: πλανητικὴ καὶ συμπαντικὴ ποὺ κάθε ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκτὸς γῆς, πρέπει νὰ γνωρίζῃ. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ τουρκικά, τὰ ῥωσσικὰ καὶ τὰ ἰταλικά)
  2 -Δεύτερη ἡ γαλλικὴ, ἡ πλέον πολιτισμένη καὶ ἡ πλέον σχετιζομένη μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.
  3 -Τρίτη ἡ γερμανικὴ γιὰ τοὺς μηχανικούς
  4 - Τετάρτη ἡ κινεζική, ἡ γλῶσσα ὑπερτάτου πολιτισμοῦ τοῦ μέλλοντος, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ἑλληνικά
  5 - Πέμπτη ἡ ἀμερικανικὴ ὡς βαρβαρικὴ γλῶσσα ἐπικοινωνίας γιὰ τὸ ἐμπόριο καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις
  Ὁ κάθε μορφωμένος Ἕλλην πρέπει νὰ γνωρίζῃ πολλὲς γλῶσσες, περίπου πέντε μὲ ἑπτά, τοὐλάχιστον στοιχειωδῶς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 9, 2018 at 10:57 PM

   «Γιὰ τοὺς Ἕλληνες, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ τουρκικά, τὰ ῥωσσικὰ καὶ τὰ ἰταλικά». Ναι εχετε δικιο. Στην Σοβιετική Ένωση που όλοι γνώριζαν πως οι δυο μεγαλύτεροι εχθροί της πατρίδας ήταν οι Γερμανοί και οι Αγγλοσάξονες, όλοι στο σχολείο έπρεπε να διαλέξουν να μάθουν μια από τις δυο γλώσσες είτε Γερμανικά είτε Αγγλικά. Ο Πούτιν μιλάει άπταιστα Γερμανικά εφόσον βέβαια υπήρξε και στέλεχος της KGB και χρονια ζούσε στην ανατολική Γερμανία. Στην Ελλάδα μας μάθαιναν από μικρά παιδιά να μισούμε τους Τούρκους πρωτίστως, αλλά και να κάνουμε παρελάσεις για το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου ενάντια της Ιταλικής εισβολής. Εάν όντως αυτές οι δυο χώρες είναι οι ορκιζμενοι εχθροί της πατρίδας, γιατί τα τουρκικά και τα ιταλικά να μην γίνουν υποχρεωτικές γλώσσες μάθησης από το δημοτικο? Ποσα από τα μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου μιλάνε αυτές τις δυο γλώσσες. Ο κ Τσίπρας δυστυχώς δυσκολεύεται στην χρήση της Αγγλικής (!). Τώρα σχετικά με τα Ρωσικά, δεν ξεύρω εάν το εννοείτε λόγω του ομόθρησκου των δυο πατρίδων. Οσο για τα Αγγλικά και τα Γαλλικά η γνώση τους είναι κατανοητή λόγω της εμβέλειας και των δυο. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete

 10. Τὸ ἑλληνικὸ μόρφωμα τοῦ 1821 ὄχι μόνον κατετάχθη διεθνῶς ὡς failed state (ἀποτυχημένο κράτος) ἀλλὰ στὴν οὐσία δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κράτος παρὰ μόνον δημοσιοϋπαλληλικὸ συνονθύλευμα ἀχρήστων γραφειοκρατῶν.Δὲν δύναται νὰ καταταχθῇ οὔτε ὡς καπιταλιστικὸ οὔτε ὡς σοσιαλιστικό παρὰ μόνον τεμπελχανικό-γραφειοκρατικό.

  Θεωρῶ τὀν χαρακτηρισμὀ αὑτὸ τὸ μεγαλύτερο προτέρημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας σἀν ζωντανῆς ἀκέφαλης ἐπιβίωσης τοῦ θαυμαστοῦ δημιουργήματος ποὐ λέγεται ῥωμαίκὴ Αὐτοκρατορία καἰ διέδωσε τὰ φῶτα τῆς εἰρήνης ἀπὀ τὀ Γιβραλτὰρ μέχρι τἠν Βαβυλώνα, ἀπὀ τἠν Παλαιστίνη μέχρι τἠν Βαλτική. Σἐ πεῖσμα τῶν Αὐτοκρατόρων.

  Τὀ ἑλληνικὸ δημόσιο ὑπερασπίζομαι μἐ νύχια καὶ μἐ δόντια ἐδῶι καὶ χρόνια. Δημόσιο ἴσον τὀ τζάμπα. Δαφαίνεται τώρα γιατἰ ἔχουν λυσσάξηι μἐ τὀ λεγόμενο Βυζάντιο δηλαδὴ τἠν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία οἱ Φράγκοι, μέρος τῶν ὁποίων εἶναι οἱ καπιτα-λησταί. Θέλουν νὰ περιφράξουν τὴν δημόσια γῆ γιὰ νὰ τὴν πουλήσουν στοὺς ἐμίρηδες γιὰ νὰ πάρουν σὲ ἀντάλλαγμα τὀ ὀστοὺν τοῦ Ἁγίου Θώρ.

  ReplyDelete
 11. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα απάντησή σας Καθηγητά.

  Ο πατέρας μου γνωρίζει τις 5 πιο κυρίαρχες Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

  Εγώ φέτος ξεκινώ Γαλλικά και Ιταλικά. Έχω δυνατότητα να επιλέξω μεταξύ Τουρκικών και Αραβικών εφόσον θέλω να μάθω και μία γλώσσα της Μέσης Ανατολής. Εσείς κύριε Καθηγητά ποίο από τα δύο θα προτιμούσατε;; Βάσει της απαντήσεώς σας άνωθεν, μάλλον τα Τουρκικά. Θεωρείτε λοιπόν τα Τουρκικά της γείτονος χώρας τα οποία ανήκουν στον Ογκουζικό κλάδο των Τουρκικών γλωσσών ανώτερα των σημιτικών Αραβικών και Εβραϊκών;;

  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά τὰ τουρκικά, ἐφ'ὅσον Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι εἶναι ὁ ἴδιος λαὸς μὲ δύο γλῶσσες, ἑλληνικὰ καὶ τουρκικά. Ὁ Ῥωμανίδης λέγει ὅτι στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ οἱ Ἕλληνες εἶχαν δύο κυρίες γλῶσσες (σὺν τὶς ὑπόλοιπες): τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικά. Ὅσο γιὰ τὰ ἀραβικά,οὔτε νὰ τὸ συζητᾶμε. Ἡ προώθησις τῆς ἀραβικῆς γλώσσης εἶναι προϊὸν τῆς δυτικῆς ἀποικιοκρατίας ποὺ εἶχε κατακτίσει τὶς ἀραβικὲς χῶρες.Πρότιμότερο τὰ περσικὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες παρὰ τὰ ἀραβικά.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ευχαριστώ για την απάντησή σας Καθηγητά.

   Προσωπικά βρίσκω πολύ πιο απαλή την Αραβική και πιο μουσική ως γλώσσα, ενώ αντιθέτως τα Τουρκικά "βαρυά" ιδίως με την προφορά της Ανατολίας.

   Πέραν αυτού θα πω κάτι που μπορεί και να ειναι λάθος, οπότε διορθώστε με:

   Πιστεύω ότι οι Άραβες παρά τις επιμέρους διαφορές τους ανά περιοχή (Βέρβεροι Βορειοαφρικανοί, Αραβισθέντες Αραμαίοι, Άραβες της Αραβικής Χερσονήσου) πολιτισμικά είναι πολύ πιο συγκροτημένοι εν σχέσει με τους Τούρκους. Θέλω να πω δηλαδή ότι τελευταία ιδίως οι Τούρκοι, σαν τους Έλληνες, δείχνουν να πάσχουν από έναν τύπο πολιτισμικής σχιζοφρένειας, μην γνωρίζοντας εάν είναι ιθαγενείς στα εδάφη τους (που είναι σύμφωνα με τον Κεμαλισμό του Κεμάλ και την ανθρωπολογία ως Αλπικο-Αρμενοειδείς Ανατολίτες κατά 85%) ή εάν κατάγονται από την Κεντρική Ασία και τα εκεί Τουρκικά έθνη, εάν ανήκουν στην Δύση αντάξια με τους υπολοίπους Δυτικούς ή στην Ανατολή πλάι στους λοιπούς μουσουλμάνους και δη Σουννίτες. Μοιάζουν να πάσχουν από ψυχική διαταραχή διπλής προσωπικότητος, πολιτισμικά και ταυτοτικά, ακριβώς όπως οι Έλληνες.

   Αντιθέτως, βλέπω πολύ μεγαλυτέρα συνοχή στους Άραβες, ισχυρή και σταθερή πολιτισμική ταυτότητα με κύριο άξωνα το (Σουννιτικό κυρίως) Ισλάμ. Συνεπώς μου φαίνεται πιο συγκροτημένη και κατανοήσιμη σαν εθνο-θρησκευτική ομάδα.

   Θα με ενδιέφερε επί των παραπάνω παρατηρήσεών μου, η άποψή σας.

   Delete
 12. Yγ. ΚΟΙΤΑΞΤΕ τί σημαίνει δημόσιο. http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2015/07/zahariou_01_UP.jpg

  ReplyDelete
 13. Περί του τεμπελχανικού γραφειοκρατικού διαφθορείου:

  Αρκεί κανείς να δει μία ταινία της εποχής του 1960 π.χ. "Η αδερφή μου θέλει ξύλο" (1966) και "Ο παράς και ο φουκαράς" (1964) για να καταλάβει κανείς ότι ένα κράτος με 30% χρέος του ΑΕΠ (χαμηλό), με Εθνικό νόμισμα (Δραχμή) και με ιδιωτικό τομέα (τομέα που αγαπά ο φίλος αναλυτής σας) ΔΕΝ σημαίνει τίποτα εάν δεν προσφέρει στους κατοίκους του δυνατό βιωτικό επίπεδο. Οι άνθρωποι τότε με τις ιδέες ορισμένων πολεμιστών του Ευρού δεν είχαν καν την δυνατότητα να λάβουν ένα δάνειο από την τράπεζα μολονότι είχαν σταθερή μεν, χαμηλών απολαβών δε, εργασία. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που γιγαντωθηκε ο Ανδρεϊσμός και ο Συνδικαλισμός μέχρι τις μέρες μας στην Ελλάδα από το 1981 και μετά μέχρι την Τσιπραϊκή Σοσιαλδημοκρατία με αποτέλεσμα μία τεράστια αύξηση του βιωτικού επιπέδου του Έλληνος καλώς ή κακώς, δικαίως ή αδίκως που φτάνει μέχρι σήμερα παρά την γκρίνια της "κρίσης".

  Όσοι πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει ξεχάσει το αίμα που έφτυνε στον ιδιωτικό τομέα του 1960 και του 1970 κάνουν λάθος. Όσο οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα ακολουθούν πρότυπο καθαρά Οθωμανικό (π.χ. ο κύριος Διευθυντής σαν Μεγάλος Χάνος-Σουλτάνος και από κάτω οι υπηκόοι-εργαζόμενοί του), ο Έλληνας θα ψηφίζει Ευρώ δαγκωτό. Και στην τελική καλά θα κάνει, όσο σάπια και να είναι η πολιτικο-ιδεολογική φύση της Φιλελευθέρας Ε.Ε., τα ζεστά της και εύκολα χρήματα και τα έργα δωρεάν υποδομών της, ουδείς δύναται να τα αντικαταστήσει, δυστυχώς ούτε η Αμερική.

  Αυτό είναι το ουσιώδες ερώτημα. Όποιος δώσει την λύση, είναι ο Ήρως.

  ReplyDelete
 14. Στην τελική η καλλίτερη για την ώρα πολιτική για την Ελλάδα είναι να παραμένει σύμμαχος σταθερός και ουσιαστικός των ΗΠΑ, απομυζώντας το ζεστό χρήμα και τις δωρεάν υποδομές της Ε.Ε. στηρίζοντας τον Γαλλικό παράγοντα ισχύος στην Ε.Ε. είς βάρος του Γερμανικού και λειτουργώντας κατά της καθόδου στο Αιγαίο της Ρωσίας με την συνεργασία του Ισραήλ. Ιδιαίτερα από ενεργειακής απόψεως τα Ρωσσικά συμφέροντα αντιβαίνουν αυτά της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ.

  Δυστυχώς με όποιους Εθνικιστές Χρυσαυγίτες έχω ομιλήσει, χώρια του ότι δεν σκαμπάζουν μία από οικονομία και γεωπολιτική, το 99% λένε ευθέως ότι "σωτηρία" για την Ελλάδα θα ήταν να...στήσει κώλο στην Ρωσία και δευτερευόντως στην Κίνα, παραχωρώντας μάλιστα στην πρώτη δωρεάν(!) τον λιμένα του Πειραιώς χάριν οικονομικής και στρατιωτικής "προστασίας" από την μαμά Μόσχα. Επί της ουσίας λένε να γίνουμε ένα άθλιο προτεκτοράτο Κινέζων και Ρώσσων χάριν μίας Δραχμής προσδεδεμένης στο Ρούβλι, σαν τα εθνικά νομίσματα-πετσετάκια των Τουρκικών κρατών της Κεντρικής Ασίας (βλέπε την πολύ πρόσφατη περίπτωση του Καζακστανικού Τενγκέ που λόγω κυρώσεως των ΗΠΑ στην Ρωσσία, έχασε μεγάλο ποσοστό της αξίας του λόγω αντιστοίχου καθόδου του Ρουβλίου, καθότι προσδεδεμένο σε αυτό)!

  Συνεπώς από τα παραπάνω διεξάγεται το συμπέρασμα της πρώτης παραγράφου, διότι με τέτοια "μυαλά" άμυαλα επαναστατικά δίχως πυξίδα προκοπή μην γυρεύεις.

  ReplyDelete
 15. Κλαύδιος Ἑρρῖκος Ῥοβαριανός, κόμης τοῦ Ἁγίου Σίμωνος.

  ReplyDelete
 16. Επιτέλους μία ανάλυση όπου οικονομικώς τουλάχιστον έχει δίκαιο ο σύμβουλός σας (Ελληνο-Αρμενο-Αμερικανός).

  Απορώ βέβαια γιατί απορεί για το...(δημιουργικό) Χάος των ΗΠΑ! Μα ακριβώς λόγω σφαγής της Τουρκικής πετσετακικής λίρας και εν αντιθέσει με το Ιράν, την προσωποπαγή δομή του Έρντογανικού καθεστώτος, οι ΗΠΑ πετυχαίνουν με ένα σμπάρο δυο τριγώνια:

  Πρώτον, την διάλυση του Έρντογαν και του όσα κατόρθωσε στα 16 του χρόνια διακυβερνήσεως, φέροντας την Τουρκία στα πρόθυρα περιφερειακής δυνάμεως μέσω της εν εξελίξει στρατιωτικής της αυταρκείας και της ιδεολογικής ισλαμιστικής επιρροής της στον σουνιτικό κόσμο και τον Συριακό τζιχαδιστικό παράγοντα, αντίβαρο στην Σαουδική Αραβία. Δεύτερον, ένα μέτριο πλήγμα κατά του Ευρού και τις οικονομικές σχέσεις του νοτίου τραπεζικού παράγοντος της Ε.Ε. με την Τουρκία. Άσχημα τα μαντάτα για τους Ιταλούς "αγωνιστές". Τρίτον και ορθώς, περαιτέρω πλήγματα στην επεκτατική Πουτινική Ρωσία, αρκούδα που χρειάζεται "σκάγια", για να ηρεμήσει. Η στέρησή της μίας συμμαχικής ή έστω ημι-συμμαχικής Ερντογανικής Ρωσσίας, ενός Σιιτικού Θεοκρατικού Ιράν και τέλος των νομισματικά επί του Ρουβλίου συνδεδεμένων Τουρκικών κρατών της Κεντρικής Ασίας, επιγέρει πλήγματα στην σφαίρα επιρροής της Ρωσσίας ανάλογα του Ευρωμαϊδανίου (Euromaidan) στην Ουκρανία το 2014.

  Όλα πάντως προς το συμφέρον μας λειτουργούν. Εμείς, οι Άραβες (λόγω Κατάρ και Σουνιτικών/Σαλαφιστικών πρωτείων) και πιθανώς οι Πέρσες (εγκαθίδρυση Εθνικού φιλο-Αμερικανικού καθεστώτος στο σημερινό Ιράν των μουλλάδων ύστερα από λαϊκή εξέγερση) θα βγουν κερδισμένοι από αυτά.

  Είθε!

  ReplyDelete
 17. Υ.Γ.

  Προσοχή στις Ρωσσο-Τουρκικές σχέσεις:

  Στην Βόρεια Συρία οι τζιχαδιστές ανοικτά πλέον καλούν τον Έρντογαν ως προστάτη τους. Αυτό αντιβαίνει τα συμφέροντα και της Μόσχας αλλά και του Ιράν από καιρό σταθερού συμμάχου Ρώσσων και Σύρων.

  Εδώ και μήνες συνεπώς πιστεύω ότι από κοινού Τράμβιος και Πούτιν, Ρωσσία και ΗΠΑ θα καθαρίσουν τον Έρντογαν διότι έχουν αμοιβαία συμφέροντα στην πτώση του. Στην Συρία ειδικά, για τον Άσαντ οι Ρώσσοι και για τους Κούρδους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

  ReplyDelete
 18. Υ.Γ. 2

  Μία περαιτέρω επιτυχία των Αμερικανών είναι η ενίσχυση του δολλαρίου λόγω των κυρώσεων στην Τουρκία σηματοδοτώντας σημαντική ανάκαμψη κατά των "πληγμάτων" που είχε δεχθεί από το σορτάρισμα που υπέστη σε Ρωσσία, Κίνα και Ιράν καθώς οι χώρες αυτές ακολουθούν τακτική αποδολλατιοποιήσεως.

  ReplyDelete
 19. https://twitter.com/PanosKammenos/status/1027993791138017281

  Πές τα χρυσόστομε γιατί μας έχουν τρελάνει με την Ρωσσολαγνεία και τον αντι-Αμερικανισμό τους, ειδικά τα "ΜΠατριωτικά" ιστολόγια και ΜΜΕ!

  ReplyDelete
 20. Ο όρος Γραικύλος είναι μειωτικός και υποδηλώνει απέχθεια και ζηλοφθονία.
  Είναι όρος που χρησιμοποιούσε η λεηλατική Ρωμαϊκή ολιγαρχία.
  Η οποία συνέκρινε τους Έλληνες, που κατέστησε δούλους η λεηλατική πολιτική της, με τους προγόνους τους, οι οποίοι υπήρξαν και ελεύθεροι και διδάσκαλοι της ελευθερίας.
  Στην ουσία είναι όρος που αποσκοπούσε στο να δικαιολογήσει την λεηλασία της ρωμαϊκής ολιγαρχίας, υποστηρίζοντας πολύ απλά ότι οι Έλληνες καλώς εβρίσκονται στην θέση των δούλων, διότι έχει παραφθαρεί η φύσις των.
  Διότι η συμπεριφορά που έχουν δεν οφείλεται στην με το έτσι μου γουστάρει κατηγοροποίηση τους ως ζώων από την λεηλατική Ρωμαϊκή ολιγαρχία, αλλά σε ελάττωμα της φύσης τους.
  Έχουν στην ουσία αλλάξει φύση και γιαυτό βρίσκονται στη θέση του δούλου.
  Όχι ότι η μεταβολή τους σε δούλους τους υποχρεώνει να υιοθετήσουν διαφορετική συμπεριφορά από αυτήν που είχαν ως ελεύθεροι πολίτες.
  Οι Γραικύλοι όμως αυτοί αποτελώντας την δύναμη κρούσεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου και (αργότερα) του Φατίχ κατόρθωσαν να συντρίψουν την επηρμένη ρωμαϊκή και (εν συνεχεία) την (διάδοχόν της στο πλιάτσικο) φράγκικη λεηλατική ολιγαρχία και να επανασυγκροτήσουν την Οικουμένη ως Ρωμανία (πρώτα), ως Οθωμανία (έπειτα), ως απτή και ζώσα (σημερινή) πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
  Το να χρησιμοποιεί η λεηλατική ρωμαϊκή ολιγαρχία τον όρο Γραικύλος για να δικαιολογήσει τα εγκλήματά της είναι εντελώς φυσιολογικό και κατανοητό.
  Τι λόγον όμως έχουν Έλληνες να χρησιμοποιούν την ορολογία της ρωμαϊκής ολιγαρχίας;
  Το ότι δεν απορρίπτουν την ιδεολογία της μετακενώσεως συλλήβδην.
  Αλλά ενώ απορρίπτουν την μετακένωση των (όποιων) ιδεολογιών του Ομπάμα, υποστηρίζουν την μετακένωση των ιδεολογιών του Τραμβίου.
  Ενώ απορρίπτουν την μετακένωση της ιδεολογίας του Σόϊμπλε, υποστηρίζουν την μετακένωση της ιδεολογίας του Μπάννον.
  Ενώ απορρίπτουν την μετακένωση της ιδεολογίας του Μακρόν, υποστηρίζουν την μετακένωση της ιδεολογίας του Ντε Γκώλ και της Μαρίν.
  Δηλαδή αποδέχονται ότι έχει παραφθαρεί η φύσις των σημερινών Γραικών, οι οποίοι κατά την έγκριτον θεολογικήν γνωμάτευσιν βαθυστόχαστου σχολιαστού γεννιούνται κτήνη, “εφόσον ο Χριστιανισμός πολύ σωστά μας διδάσκει ότι γεννιομαστε αμαρτωλοί δηλ κτήνη”.
  Απλώς διαφωνούν στο ποία δυτικογενής ιδεολογία είναι η καταλληλότερη θεραπεία αυτής της στρεβλώσεως της φύσεως των Γραικών.
  Η όποια συμπεριφορά (που και αυτή αμφισβητείται από πλήθος στοιχείων) όμως των Γραικών, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ζουν υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις και αντιξοότητες υπό τον λεηλατικό ζυγό της ουρωαγγλοαμερικανικής ολιγαρχίας και των εδώ αντιπροσώπων της, στους οποίους φιγουράρουν σε περίοπτη θέση τα υγιή και ατόφια γελειωδέστατα ολοκληρωτικά και υπεργενικόφρονα καθεστώτα, που έσωσαν την χώρα από τα μπουζούκια και τους μπαγλαμάδες, από τις μίνι φούστες και από την φαυλοκρατία δια του γύψου.

  ReplyDelete
 21. 1 - Οἱ Ῥωμαῖοι ἦσαν Ἕλληνες
  2 -Ἀρχικῶς ὁ Graeculus ἦταν (χωρὶς μειωτικὴ ἀπόχρωσι) ὁ Ἕλλην ἰταλιώτης τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος (Magna Grecia)
  3 - Στὸν Β΄αἰῶνα π.Χ. ὅταν ἡ ἑλληνικὴ πόλις Ῥώμη κατέκτησε τὶς ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις ὅπως τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Σπάρτη, ὁ ὅρος Γραικύλος ἐπῆρς σωστὰ ἀρνητικὴ χροιά, σημαίνοντας ὅτι οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες, οἱ Ῥωμαῖοι, ἐθλίβοντο γιὰ τὸ χάλι τῶν συμπατριωτῶν τους στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα.
  4 -Οἱ Βάρβαροι Φράγκοι, μετὰ τὸν Ε΄αἰῶνα μ.Χ. κατεσκεύασαν τὸν μῦθο ῆς ἀντιπαλότητος τῶν Ῥωμαίων μέ τοὺς Ἕλληνες,δίδοντας στὸν ἑαυτό τους τὸν τίτλο τοῦ Ῥωμαίου, κάτι ποὺ μετὰ τὸ 1821, οἱ κάτοικοι τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, μεγαλομένοι μὲ τὰ δυτικὰ ἐγχειρίδια, ἔχαψαν. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμὸς παρὰ μόνον ἑλληνικὸς πολιτισμός, στὸν ὁποῖο ἐντάσσανται φυσικὰ καὶ οἱ Ῥωμαῖοι ὡς Ἕλληνες. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 11, 2018 at 2:24 AM

   «Οἱ Βάρβαροι Φράγκοι, μετὰ τὸν Ε΄αἰῶνα μ.Χ. κατεσκεύασαν τὸν μῦθο τῆς ἀντιπαλότητος τῶν Ῥωμαίων μέ τοὺς Ἕλληνες, δίδοντας στὸν ἑαυτό τους τὸν τίτλο τοῦ Ῥωμαίου, κάτι ποὺ μετὰ τὸ 1821, οἱ κάτοικοι τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, μεγαλομένοι μὲ τὰ δυτικὰ ἐγχειρίδια, ἔχαψαν».
   Η παραπάνω σας φράση είναι τεράστιας σημασίας κατά τη γνώμη μας και φυσικά για να την αναφέρετε ανοιχτά πρέπει να αναλαμβάνεται και την ευθύνη των λέξεων σας για μια τόσο σοβαρή δήλωση. Μπορείτε να μας παραπέμψετε σε στοιχεία, άρθρα, βιβλία, citations, references, sources είτε δικά σας είτε αλλων ιστορικών Ελλήνων και ξένων που να εμβαθύνουν στα σημεία αυτά? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος

   Delete
 22. Δὲν συμφωνῶ ἀνεπιφύλακτα μὲ τὴν παραπάνω παρέμβαση τοῦ καθηγητοῦ, διότι διατηρῶ τὸ δικαίωμα, πιστεύω, τῆς εὐγενικῆς τήρησης τῆς ἀρχῆς τοῦ Ντεκάρτ - δέχομαι σὰν σίγουρο κάτι ποὺ ἐμφανίζεται στὴν συνείδησή μου μὲ τρόπο τελείως καθαρό.
  Μάλιστα, ἐπειδὴ διατηρῶ ἐλπίδες νὰ ἀκολουθήσω ἀκαδημαϊκὴ καριέρα, δἐν μπορῶ νὰ δεχτῶ τὴν φράση οἱ Ῥωμαῖοι ἦσαν Ἕλληνες, πρᾶγμα ποὺ θὰ δεχόμουν ἄν ἐμένα μοῦ φαινόταν σωστό, δηλ. σἐ ἁρμογὴ μὲ τὰ ὑπόλοιπά μου δεδομένα.

  Τηρουμένων τῶν ἐπιφυλάξεῶν μου, εἶναι πιθανὸν ἡ μετακύλιση τοῦ Ῥωμῃὸς πρὸς τὸ Γραικὸς καὶ πρὸς τὸ Ἕλλην κατόπιν νὰ ἀντανακλᾷ τὰ συμφέροντα τῶν τάξεων ἐκείνων πού, παραιτούμενες ἀπὸ τὸ ὄνειρο τῆς ἀναστήσεως τοῦ λεγομένου Βυζαντίου, υἱοθέτησαν τὴν δυτικὴ ἀντίληψη περὶ Γραικῶν (δηλαδὴ ἑλληνοφώνων σχισματικῶν) καὶ Ἑλλήνων δηλαδὴ παραρτήματος τῶν Ίακωβίνων (σχηματικῶς) ἐν Ἑλλάδι.

  Αὐτὸ ποὺ δὲν ξέρω εἶναι ἄν ἕνα κάποιο διατυπωθὲν ἤ ἀσυναίσθητο χᾶσμα ὐπῆρχε μεταξὺ τοῦ Ῥωμῃοῦ καὶ τοῦ Χριστιανοῦ (= τοῦ Ὀρθοδόξου) τὸ ὁποῖο τὸ ἐκμεταλλεύτηκε ἡ Δϋση γιὰ νἀ τσακίσηι τόσο τὴν Ῥώμη (δηλ. τὸ λεγόμενο Βυζάντιο) ὅσο καὶ τὸν Χριστιανισμὀ (τὴν μὴ βία κατὰ τὴν δική μου γνώμη ἄν ὄχι πίστη).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 11, 2018 at 9:31 AM

   Επικαλούμενος τα λεγόμενα σου Κωνσταντή, έγραψα στον κ. Κιτσικη να μας παραπέμψει σε πηγές ιστορίας Ελλήνων και ξένων ιστορικών, που να τεκμηριώνονται τα λεγόμενα του σχετικά με τους Ρωμαίους τους Έλληνες και τον μύθο που σκόρπισαν οι Φράγκοι κατά τον 5 αιώνα μ.Χ.

   Επαναλαμβάνω εδώ το ακριβές σχόλιο μου «Η παραπάνω σας φράση είναι τεράστιας σημασίας κατά τη γνώμη μας και φυσικά για να την αναφέρετε ανοιχτά πρέπει να αναλαμβάνεται και την ευθύνη των λέξεων σας για μια τόσο σοβαρή δήλωση. Μπορείτε να μας παραπέμψετε σε στοιχεία, άρθρα, βιβλία, citations, references, sources είτε δικά σας είτε αλλων ιστορικών Ελλήνων και ξένων που να εμβαθύνουν στα σημεία αυτά, που να αποδεικνύεται ότι «Οἱ Βάρβαροι Φράγκοι, μετὰ τὸν Ε΄αἰῶνα μ.Χ. κατεσκεύασαν τὸν μῦθο τῆς ἀντιπαλότητος τῶν Ῥωμαίων μέ τοὺς Ἕλληνες, δίδοντας στὸν ἑαυτό τους τὸν τίτλο τοῦ Ῥωμαίου, κάτι ποὺ μετὰ τὸ 1821, οἱ κάτοικοι τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, μεγαλομένοι μὲ τὰ δυτικὰ ἐγχειρίδια, ἔχαψαν»?

   Θα ήμασταν ευγνώμονες στον Κ . Κιτσικη αν μπορούσε να μας παραπέμψει στις πήγες του ώστε να σχηματίσουμε και εμείς την ίδια άποψη περι του φραγκικού μύθου. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος

   Delete
 23. «Après leur soumission par la Rome antique et à partir du 3e siècle av. J.-C., les Italiotes vont diffuser la culture et la langue grecques à Rome, au grand dam des conservateurs romains comme Caton l'Ancien. Les graeculi, les petits grecs, vont traduire et introduire la poésie épique dans la culture romaine à travers des légendes comme L'Odyssée et faire d'Ulysse un héros romain. Ils vont traduire aussi de nombreux ouvrages de science et les techniques grecques comme celles des poteries et autres biens manufacturés vont devenir populaires. Le bilinguisme devient de règle parmi les nobiles. Ce phénomène augmentera jusqu'à la prise de la Grèce. L'afflux des esclaves gréco-orientaux va alors prendre le relais».Wikipédia

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντίστοιχες ομοιότητες βρίσκει κανείς και μεταξύ Ελλήνων και Ετρούσκων.

   Προσωπικά πιστεύω ότι Ετρούσκοι, Ιταλιώτες και Ρωμαίοι ανήκαν προϊστορικά στα Αιγαιακά φύλα των Λαών της Θαλάσσης οι οποίοι ύστερα από την πτώση της Τροίας μετανάστευσαν προς Δυσμάς.

   Άλλωστε το φοβερό εργαλείο επαληθεύσεως φυλετικής συγγενείας, η φυλετικη ανθρωπολογία, βρίσκει πλήρη φαινοτυπική ταύτιση μεταξύ Ετρούσκων, Ελλήνων και Ρωμαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη γλωσσική διαφορά κάτι όχι σπάνιο τότε για τον Ελληνικό πολιτισμικό χώρο, πολιτισμικά Ρωμαίοι, Ετρούσκοι και Έλληνες είχαν ακροβώς το ίδιο πάνθεον, την ίδια τέχνη (ιδιατέρως οι τοιχογραφίες των που θυμίζουν πολύ Μινωική Κρήτη) και τα ίδια ήθη και έθιμα.

   Αυτά υποστηρίζει ο Διονύσσιος της Αλικαρνασσού με πηγές του τους Ρωμαίους ιστορικούς "Gaius Sempronius" και "Porcius Cato":

   https://en.wikipedia.org/wiki/Sabines#Origins

   Επισης ο Ηρακλειδης ο Ποντικός (δηλαδή του Πόντου), θεωρεί την Ρώμη Ελληνική πόλη:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclides_Ponticus

   Delete
  2. Φταίω εγώ λοιπόν να πω μετά ότι είναι ντροπή μας που αφήσαμε τον τίτλο του Ρωμαίου-Ρωμηού ολόκληρο στα χέρια των σημερινών Παπικών του Βατικανού και δη στους Ιταλόφωνους απογόνους των Γερμανών Λομβαρδών στον Ιταλικό Βορρά (βλέπε Σαλβίνι) ο οποίος ιστορικά ουδεμία σχέση με τον Ελληνικό πολιτισμό της Ρώμης είχε;

   Delete
  3. Μὰ καλὰ κάναμε. Γιἀ αὑτὸ ἔγινε τὸ 1821 καλῶς ἤ κακῶς. Δέχεσαι τὴν πολιτικὴ ἐξουσία; Τὴ ἀστυνομία, τὰ δικαστήρια, τὸ χρῆμα, τὴν ἀδικία;

   Delete
 24. υγ. νὰ βάλουμε λίγο τὰ πράγματα στὴν θέση τους ἱστορικά, ὄχι ῥομαντικά.

  ἀπὀ τὀ τέλος τουλάχιστον (ἐγὼ ὑποψιάζομαι πολὺ πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ) τῆς ἀρχαιότητας οἱ Ἕλληνες (δηλ αὐτοὶ ποὺ λέμε ἐμεὶς Ἕλληνες ἐκ τῶν ὑστέρων, οἱ ἐλληνόφωνοι λαοὶ ποὺ θεωοῦσαν καὶ οἱ ἴδιοι ὅτι κατάγονται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ χερσόννησο) ἔπαψαν νὰ αὐτοονομάζονται Ἕλληνες. Ἕλλην σήμαινε ὅλο καἰ περισσότερο κάποιον ποὺ ἀκολουθοῦσε ἕναν τρόπο ζωῆς, τῶν ἀνωτέρων συνήθως στρωμάτων, ποὺ εἶχε κάποια χαρακτηριστικὰ μεταξὺ τῶν ὁποίων ἕνα μόνο ἦταν ἡ γραπτὴ ἤ καὶ προφορικὴ χρήση τῆς ἑλληνικῆς. Αὐτὀ ποὺ εἶναι βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ πρόγονοί μας ἐμᾶς τῶν ἑλληνοφώνων τοῦ σήμερα, ἀπὸ τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας μέχρι τὀ 1821 χοντρικὰ αὐτοαποκαλοῦνταν χωρἰς διασταγμὰ Ῥωμαῖοι ἤ Ῥωμῃοί. Τὀ Ἕλληνας μετὰ χριστὸν σήμαινε καθαρώτατα καἰ ξάστερα εἱδωλολάτρης μή-χριστιανός καὶ μή-Ἑβραῖος. Ὁ Ῥωμῆὀς βρίσκεται στὴν μέση δύο ἄκρων, ποὺ ἀπὸ τὴν μία εἶναι ὁ Ἕλλην καὶ τὴν ἄλλη εἶναι ὁ Ἑβραῖος. Εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ καὶ ἄνευ οὐδεμίας παρεκκλίσεως χριστιανὸς ὀρθόδοξος. Διότι ἠ μόνη ἐπιτρεπτὴ θρησκεῖα γιὰ ἕναν Ῥωμαῖο ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο καὶ μετὰ εἶναι ὁ χριστιανισμὀς ποὺ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ τὸ ῥωμαϊκὸ κράτος σὰν προστάτη του. Ἕτσι νομίζω τουλάχιστον ἐκτὸς καὶ ἄν βρεθῆι κάποιο ἐκκλησιαστικὸ ἤ πολιτικὸ κείμενο ποὐ νἀ γράφει πὼς κάποια ἐκκλησία κάπου κάποτε ἔδωσε καταφύγιο σὲ ἁντιπάλους τοῦ Ῥωμαῖκοῦ κράτους Ῥωμαίους.

  Τρόπον τινὰ λοιπὸν τὸ μασωνοειδὲς κατασκεύασμα Ἕλλην = ἐπαναστάτης κατὰ τῶ τυράννων δεμένος μἐ τοὐς ἀδελφοὐς του μἐ ὅρκο ἀντιτυραννικό ἦρθε νἀ βρῆι ἐκ τῶν ὑστέρων μιὰ ὑποφώσκουσα πραγματικότητα, μιὰ δισχιλιετῆ δυσαρέσκεια τῶν χριστιανῶν ποὺ ἡ ἐκκλησία τους εἶχε γίνηι συνεργάτης τῆς Ῥώμης, εἴτε πρώτης εἴτε δευτέρας, καὶ κατόπιν τῆς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ΣΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ. Ἑκεῖ εἶναι ἡ διάσταση μὲ τοὺς λεγομένους Φράγκους (δηλ. τοὺς Παπιστὰς καταρχὴν καὶ τοὺς Προτεστάντας κατὰ δεύτερον). Διότι ὁ ἐπαναστάτης τοῦ 1821 τρόπον τινὰ τὰ βάζει ΚΑΙ μἐ τὀ ἐκκλησιαστικὸ καὶ διοικητικὸ Βυζάντιο (τοὺς ἀργυρώνητους δεσποτᾶδες λ.χ. ἤ τοὐς κοτζαμπάσηδες, ποὐ εἶναι οἱ βυζανινοὶ δυνατοὶ ὑπὸ τουρκικὴ ἐπικυριαρχία) ὡς ἔνοπλος.... χριστιανός. Ἑνῶι οἰ Φράγκοι θέλουν νὰ ΑΝΑΣΥΣΤΗΣΟΥΝ τὴν ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ὑπὸ τὸν δικό τους ἔλεγχο.

  Ὁ ἝΛλην τοῦ 21 εἶναι λοιπὸν ἀντιῥωμαῖος ἑνῶι ὁ Φράγκος τοῦ 18ου-19ου-20οῦ-21ου αἱῶνος, ὄχι. Αὐτὴ εἶναι ἡ βασική μου ὑπόθεση.

  ReplyDelete
 25. υγ2. Βεβαίως οἱ Ῥωμαῖοι υἱοθέτησαν τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὀ ὅπως αὑτὸς εἶχε διαμορφωθῆι στοὺς Ἑλληνιστικοὺς λεγομένους χρόνους καἰ ἀνεγνώριζαν πάντοτε τἠν πολίτισμική τους ἐξάρτηση ἀπὀ τὀ μεγάλο αὐτό πρότυπο. Γιἀ τὀν λόγο αὐτὀ καθόλου δἐν ξενίζει τὀ γεγονὀς πὼς τὸ λεγόμεο Βυζάντιο ἦταν ταυτόχρονα Ἑλληνόφωνο καἰ Ῥωμαίικό (μἐ μιά προσοχή, Ῥωμαίικη εἶναι κάποτε ἡ καθομιλουμένη ἑλληνική, ἑλληνικἠ ἡ κλασσικίζουσα γραπτή). Οἱ βάρβαροι τῆς Δύσεως εἶναι ποὺ δὲν γνώριζαν ἑλληνικά.

  Χρειάζεται κατὰ τὴν γνώμη μου μιὰ προσοχὴ (ἤ ἐν πάσει περιπτώσει μιὰ πολιτικὴ συνειδητότητα) στὴν μίξη ποὺ γίνεται διαρκῶς μὲ καμιὰ φορὰ ἐγκληματικὴ ἀπροσεξία ἀνάμεσα στὀν ἱσοτρικὸ (καἰ πάντοτε παρόντα) Ἕλληνα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὸν Ἕλληνα τοῦ Ἑπαναστατικοῦ Διαφωτισμοῦ. Αὐτοὶ οἱ δύο εἶναι διαφορετικοὶ μεταξύ τους. Ὁ ἕνας φορᾷ χλαμύδα, ὁ ἄλλος κονκάρδα.

  ReplyDelete
 26. Ἀπὸ τὸν λογαριασμό μου στὸ facebook:
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΚΕ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ
  ("Aθάνατο ΚΚΕ. Όχι μόνο βλέπει ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας, και όχι φυσικά ότι η Ρωσία απλώς αμύνεται, αλλά και ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Τουρκίας. Το έχουν τερματίσει εκεί" Thomas Lekkas)

  Θωμᾶ, ἀθάνατη ἡ ἄγνοιά σου τῆς Ἱστορίας. Τὸ ΚΚΕ ἔχει δίκαιο. Τὸ 1914 οἱ σοσιαλιστὲς τῆς Β΄Διεθνοῦς (ὅπως σήμερα ὁ Τσίπρας) ἐπρόδωσαν τὸν ὄρκο τους νὰ ἀντισταθοῦν στὸν ἰμπεριαλιστικὸ πόλεμο μεταξὺ τῶ καπιταλιστῶν τῆς Εὐρώπης καὶ ὁ Λένιν τὸ 1915 μὲ μία χούφτα μπολσεβίκων,στὸ Zimmerwald τῆς Ἑλβετίας, κατεδίκασε τὸν πόλεμο αὐτόν, μετέβη τὸ 1917 στὴν Ῥωσσία, ἔκαμε τὸ πραξικόπημα καὶ ἵδρυσε τὸ 1919, τὴν 3η κομμουνιστικὴ Διεθνῆ καὶ ἐμεγαλούργησε ἡ ΕΣΣΔ, τὸ πρῶτο σοσιαλιστικὸ κράτος στὸν κόσμο.Σήμερα τὸ ΚΚΕ περιμένει τὴν ὥρα του ὅταν στὴν πλανητικὴ σύγκρουσι μεταξὺ ἰμπεριαλιστικῶν χωρῶν ΗΠΑ καὶ Κίνας, ἕνας Λένιν ἀναλάβῃ τὴν ἐξουσία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Τὀ Ῥωμαϊκὀ κράτος ἤθελε φαντάρους. Ὅταν ὁ Θεοδόσιος ἐπέβαλε τὀν χριστιανισμὀ σἀν ὑποχρεωτικὴ θρησκεία γιὰ ὅλους εἶχε ἀσφαλῶς συμφωνήσηι μἐ τὀ χριστιανικὸ ἱερατεῖο νὰ προβάλλει τὸ τελευταῖο μιὰν ἀνάγνωση τοῦ χριστιανισμοῦ ποὐ θὰ μετέτρεπε τὀν Ἰησοῦ σὲ προστάτη τοῦ κάθε καραβανᾶ.

  Κατἀ κάποιον παρόμοιο τρόπο ἡ ὀργάνωση τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος σὰν ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ ἔκανε μιἀ μετάθεση ἁπὀ τὴν ἐργατικὴ ἱεραρχία καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑπακοὴ στὴν στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ τοῦ ὑποτιθεμένου ἐργατικοῦ κόμματος. Ἕτσι ὁ Λένιν γλίτωσε τὀν ἐργάτη ἁπὀ τὀν Α. παγκόσμιο πόλεμο προκειμένου νὰ τὸν ἐξολοθρεύσηι στὀν Β. παγκόσμιο πόλεμο.

  Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν πὼς ἡ ἰεραρχία δἐν εἶναι κάτι ποὐ λύνεται μἐ ὀργανωμένη δράση.

  ReplyDelete
 28. υγ. τὀ πρόβλημα τῆς ἱεραρχίας εἶναι ὁ χρόνος. Γιἀ αὐτὀ ὁ οὑτοπικὸς σοσιαλισμὀς δύναται νὰ μεταβληθῆι σὲ όππορτουνισμὀ καἰ ὁ κομμουνισμὀς σἐ μανιχαιστικὴ αἵρεση. Γιἀ αὑτὀ τέλος ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δύναται νὰ μπῆι στὴν ὑπηρεσία τοῦ Καίσαρος. Ἁρκεῖ νὰ μετατεθῆι ἡ σωτηρία γιὰ λίγο πιὀ μετἀ ἀπὀ τώρα. Αὐτὴ ἡ μετάθεση λέγεται ἐργασία.

  ReplyDelete
 29. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 11, 2018 at 10:15 AM

  Από το βιβλίο του « Guy Debord 1967 Society of the Spectacle παράγραφος 83». Τα ουτοπικά ρεύματα του σοσιαλισμού, αν και ιστορικά βασισμένα στην κριτική της υπάρχουσας κοινωνικής οργάνωσης, μπορούν δικαίως να ονομαστούν ουτοπικά στο βαθμό που απορρίπτουν την ιστορία - δηλαδή τον πραγματικό αγώνα που πραγματοποιείται, καθώς και το πέρασμα του χρόνου πέρα από την αμετάβλητη τελειότητα της εικόνας τους για μια ευτυχισμένη κοινωνία - αλλά όχι επειδή απορρίπτουν την επιστήμη. Αντιθέτως. οι ουτοπικοί στοχαστές κυριαρχούνται εντελώς από την επιστημονική σκέψη των προηγούμενων αιώνων. Επιδίωξαν την ολοκλήρωση αυτού του γενικού ορθολογικού συστήματος: δεν θεωρούσαν σε καμία περίπτωση τους εαυτούς τους αφοπλισμένους προφήτες, επειδή πίστευαν στην κοινωνική δύναμη της επιστημονικής απόδειξης και μάλιστα, στην περίπτωση του Saint-Simonism, στην κατάληψη της εξουσίας από την επιστήμη. «Πώς ήθελαν να αδράξουν μέσα από τον αγώνα αυτό που έπρεπε να αποδειχθεί;» ρώτησε ο Sombart. Η επιστημονική αντίληψη των ουτοπιστών δεν επεκτάθηκε στη άποψη ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες έχουν συμφέροντα στην υπάρχουσα κατάσταση, δυνάμεις για τη διατήρησή τους, αλλά και μορφές ψεύτικης συνείδησης που αντιστοιχούν σε τέτοιες θέσεις. Η αντίληψη αυτή δεν έφτασε ούτε στην ιστορική πραγματικότητα της ανάπτυξης της ίδιας της επιστήμης, η οποία ήταν προσανατολισμένη σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική απαίτηση των παραγόντων που επέλεξαν όχι μόνο τι μπορούσε να γίνει δεκτό, αλλά και τι μπορούσε να μελετηθεί. Οι ουτοπικοί σοσιαλιστές, οι οποίοι παραμένουν κρατούμενοι του τρόπου έκθεσης της επιστημονικής αλήθειας, συνέλαβαν αυτή την αλήθεια από την άποψη της αμιγώς αφηρημένης εικόνας - μιας εικόνας που είχε επιβληθεί σε ένα πολύ παλαιότερο στάδιο της κοινωνίας. Όπως παρατηρεί ο Sorel, είναι το μοντέλο της αστρονομίας με το οποίο οι ουτοπικοί σοσιαλιστές πίστευαν ότι θα ανακαλύψουν και θα επιδείξουν τους νόμους της κοινωνίας. Η αρμονία που τους αρέσει, εχθρική προς την ιστορία, ξεκινάει από την προσπάθεια εφαρμογής στην κοινωνία της επιστήμης που εξαρτάται ελάχιστα από την ιστορία. Αυτή η αρμονία εισάγεται με την πειραματική αθωότητα του Νευτωνιανισμού και το ευτυχισμένο πεπρωμένο που διαρκώς διατυπώνεται στο "παίζει στην κοινωνική επιστήμη τους έναν ρόλο ανάλογο με τον ρόλο της αδράνειας στη λογική" (Materiaux pour une theorie du proletariat). Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 30. Γιατί χρησιμοποιούνται αξιολογικές κατηγοριοποιήσεις (Γραικύλοι) αντί περιγραφικών της πραγματικότητος (άνευ ηθικής αξίας ή απαξίας) όρων (Γραικόφραγκοι), που μπορούν να αποδώσουν ορθά μιαν πολιτική ή ιδεολογική έστω τοποθέτηση ή αντίθεση;
  Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, που χρησιμοποιούσε κατά κόρον τον χαρακτηρισμό Γραικύλοι προκειμένου να μειώσει τους “προοδευτικούς” και Ουρωλάγνους (άλλος παραπλήσιος μειωτικός χαρακτηρισμός) και εθνομηδενιστές (εδώ σηκώνουν τα χέρια ώριμοι και άγουροι) Ουρωγραικούς αντιπάλους του.
  Οι Παλαιολόγοι ήταν αποδεδειγμένα (με την υπογραφή τους) Ουνίτες, δηλαδή αιρετικοί.
  Ο ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων Μιχαήλ Η΄ υπέγραψε την ένωση με τον πάπα στην Λυών το 1274 και ο Ιωάννης ο Η΄ υπέγραψε την ένωση Φεράρας-Φλωρεντίας το 1439.
  Την Ουνία (ένωση) συνεπώς δεν την υπέγραψε, ούτε την δημιούργησε μοναχός του ο πάπας αλλά οι Παλαιολόγοι μαζί με τον πάπα.
  Πως λοιπόν μπορεί μόνον ο πάπας να είναι αιρεσιάρχης και ο Παλαιολόγος ήρωας της Ορθοδοξίας;
  Η Ουνία (ένωση) διέλυσε την Ανατολική Εκκλησία. Οι Παλαιολόγοι και η πολιτική τους μετέτρεψαν σε ερείπια την Ανατολική Εκκλησία.
  Ο ίδιος δε ο Κω/νος Παλαιολόγος μετείχε όχι σε συμπροσευχή μόνον, αλλά σε συλλειτουργία με τους παπικούς σε ουνίτικη (ενωτική) λειτουργία στην Αγία Σοφία και γιαυτόν ακριβώς τον λόγο τον αναθεμάτισε ο Γεννάδιος Σχολάριος.
  Είναι δυνατόν κανείς να δηλώνει και να διακηρύσσει ότι είναι συνεχιστής ταυτοχρόνως και της πολιτικής των Παλαιολόγων και της πολιτικής του Σχολάριου.
  Η σημερινή Ουνία που είναι εξαπλωμένη στην Ανατολική Ουρώπα και στην Μέση Ανατολή, είναι η συνέχεια της ενωτικής εκκλησίας των Παλαιολόγων.
  Η σημερινή Ορθοδοξία είναι η συνέχεια της ανθενωτικής Εκκλησίας του ορθοδόξου λαού υπό την ηγεσίαν του Μάρκου του Ευγενικού και του Σχολάριου.
  Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι Ορθοδοξία και Ουνία είναι το ίδιο;
  Ακριβώς αυτό υποστήριζε (και τον Παλαιολόγο και τον Σχολάριο) με πληθώρα βιβλίων, άρθρων, παρεμβάσεων, σχολίων του ο μακαριστός Χριστόδουλος και βεβαίως προκαλούσε την δικαιολογημενη αντίδραση των “προοδευτικών” Ουρωγραικών, που υποστηρίζουν την ενωτική πολιτική των Παλαιολόγων (υποταγή=προσαρμογή στην δύση).
  Τι πραγματικά έγινε;
  Την Ανατολική Εκκλησία την αναστύλωσε κυριολεκτικώς ο Φατίχ, από τα ερείπια που παρέλαβε από τον Ουνίτη Παλαιολόγο.
  Ο Φατίχ ήταν ο πραγματικός αναστηλωτής της Ανατολικής Εκκλησίας.
  Αφού αυτός ένωσε την μεσανατολική Ορθοδοξία πέριξ του πατριάρχου Κω/πόλεως.
  Και την κατέστησε βασική συνιστώσα της μεσανατολικής (όχι της δυτικοουρωπαϊκής) ενότητος.
  Και εάν όντως ετάφη εν Χριστώ, ως Ορθόδοξος βασιλεύς, όπως βασίμως υποστηρίζει και ο Δ. Κιτσίκης, πρέπει να ανακηρυχθεί Μέγας από την Ανατολική Εκκλησία όπως ακριβώς ο (θεός των εθνικών) Κων/νος, που βαπτίστηκε λίγο πριν το θάνατό του.
  Είναι δυνατόν να θεωρείται άγιος ο Ρομανόφ και εχθρός της Εκκλησίας (Ορθοδοξίας) ο Φατίχ;
  Τόλμησε ποτέ ο μακαριστός Χριστόδουλος έστω και να ψελλίσει την αλήθεια αυτήν;
  Γιαυτό και κατέφευγε σε απαξιωτικούς και παραπλανητικούς χαρακτηρισμούς, των αντιπάλων του Ουρωγραικών ακριβώς γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να οριοθετήσει την αντίθεσή του.
  Η οποία συνίστατο απλώς στην διαμάχη για την καθηγεσία της Ουρωγραικικής παρατάξεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ῥωμηέ, πολὺ ὡραῖο τὸ σχόλιό σου. Τὸ ἀναδημοσίευσα στὸν λογαριασμό μου στὸ facebook. Ὡς στενὸς φίλος τοῦ μακαρτιστοῦ Χριστοδούλου συνυπογράφω τὰ λεγόμενά σου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 31. 1. Ἡ ἐπιστήμη εἶναι τελείως οὐτοπική. Βλέπε τὴν φοβερἠ συμβολὴ τῶν μηχανικῶν στἠν ἄνοδο τοῦ ναζισμοῦ. Ὁ Ντιέγκο Γκαμπέττα λέει ὅτι συμβάλλουν καἰ στἠν τζιχάντ.
  2. Εἶναι ἠλίθιοι οἰ ὀρθόξοι καἰ οἱ παλαιοημερολογῖτες ποὺ ὁ Πάπας Γρηγόριος ἄλλαξε τὀ ἡμερολόγιο μἐ ἐπιστημονικὲς παραδοχές, ὑποτίθεται;
  Δὲν ξέρουμε τίποτε 'απὀ Βυζάντιο νὰ πάρηι ἡ εὐχή. Ζήτω ὁ Παπαρρηγόπυλος ποὺ τὸ ἔφερε στὸ προσκήνιο καὶ ἄς τὸ ἔλεγε κάπως ἀβίαστα ἑλληνικό. Εἶναι ντροπὴ γιὰ τὸ κράτος τὸ Ἑλληνικὸ νὰ μὴν ξέρει κανεὶς τίποτα γιὰ τὸν πρόγονό του.
  Ὁ πάπας σοῦ χωσε τἠν τεχνοουτοπία στὀ ἡμερολ΄γιό σου. Δἐν λέω πὼς ὁ Πάπας εἶναι ὁ διάβολος.Λέω πὼς εἶναι ἀστεῖο νὰ νομίζουμε ὅτι δὲν κινεῖται ὁ δυικὸς πολιτισμὸς ἀπὸ μὴ ὀρθολογικὰ σχήματα.

  Τὁ πρόβλημα εἶναι ἡ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ. Ὁ καθένας δικαιοῦται νὰ λέει ὅ,τι τοῦ κατέβει. Μόνο ἔτσι προχωράει ἡ συνειδητοποίηση./Δικαιοῦται Ὁ καθεὶς νὰ μιλάει περὶ προσεχοῦς ἀναστάσεως τοῦ ΙΖΟΛΑ.

  ReplyDelete
 32. υγ2. Ἁπὀ ἄποψη καθαρὰ ἱστορικὴ καὶ ῥομαντικὴ μόνο ὡς ἕναν βαθμό, οἹ Ἕλληνες εἶναι σαφέστατα οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων. Τὀ πρόβλημα εἶναι τὸ πῶς θὰ ὀνομάσουμε τοὺς Βυζαντινούς. Πάντα δὲ ὅταν σκαλώνουμε κάπου τὸ ἀληθινὸ πρόβλημα λύνεται μἐ μετάθεση. Βυζαντινοί, εἶναι σὰν νὰ ἔχουν μαστάρια. Ῥωμαῖος εἶναι ταπεινωτικό. Ῥωμῃοὶ εἶναι λίγο παλαιομοδίτικο, τῆς Λωξάντρας καὶ τοῦ Λουμίδη μὲ τοὺς καφέδες. Ἁνατολικορωμαῖοι εἶναι φρίκη, γραικορωμαῖοι ἀκόμα πιὸ φρίκη, Κοραϊκή. Ὁρθόδοξοι εἶναι μή-ἀνεξίθρησκο καὶ παπαδίστικο. Πῶς διάολο νὰ τοὺς ποῦμε; Ἵωνες, ὡραῖο, ἀλλὰ περιορισμένο.

  Γιατἰ νὰ μὴν τοὐς ποῦμε Γραικούς; Ἕτσι υἱοθετοῦμε τὴν ἄποψη τῶν Φράγκων. Ἁλλὰ ἀπὸ ἄλλη σκοπιά. Θὰ μπορούσαμε δηλαδὴ νὰ ποῦμε τοὺς Βυζαντινοὺς Γραικορωμαίους καὶ νὰ δώσουμε δίκιο στὸν Κοραῆ...ἀλλὰ κάτι λείπει, τί;

  ΛΕΙΠΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ (ΚΑΙ Η ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ) δημιουργεῖ τὸ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Καὶ ἔρχονται οἱ Φράγκοι νὰ τὸ καπελώσουνε μὲ τὸ θέμα τεχνολογία, σοσιαλισμός κ.λπ. κουραφέξαλα. Συγγνώμη -ἀλλὰ ἄν δὲν ξέρουμε γιὰ τὴν μέλλουσα ζωή, πῶς θὰ ἐπενδύσουμε στὴν τωρινή;;;; Τὀ πρόβλημά μας εἶναι λοιπὸν θρησκευτικὸ καὶ οἱ τεχνοουτοπίες καὶ οἱ ἑπιστημονισμοὶ εἶναι κομποσκοῖνι. Εἶναι μάντρα. Εἶναι κυριελέησον ποὺ ἔχει τὸ θράσος νὰ μὴν τὸ παραδέχεται κιόλας./Γιὰ αὑτὸ συνέβαλαν οἱ μηχανικοὶ στὸ τεχνολογικὸ κομμάτι τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ. Ἡ Τεχνολογία εἶναι μαζοχισμός. Δῆτε πόσα ξοδεύετε μὲ τὰ κινητά σας....

  ReplyDelete
 33. YY3. Ἡ ἑπιμονὴ ὁρισμένων νὰ θεωροῦν πὼς δύναται νὰ ὑπάρξηι χριστιανικὴ βασιλεία δείχνει κατἀ τἠν γνώμη μου τὴν ὁλιγοπιστία τους καὶ τὴν ἱστορική ους μυωπία. Πρῶτα ἀπόλα, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὀ λέει ξεκάθαρα - τὰ τοῦ Καίσαρος τῶι Καίσαρι, τὰ τοῦ Θεοῦ τῶι Θεῶι. Ἅν θέλετε νὰ παρουσιάσετε τὸν Χριστὸ σὰν Ἑβραῖο πατριώτη - κάτι ποὺ ἔχει γίνηι, μπορεῖτε νὰ θεωρήσετε πὼς ἄλλο Καῖσαρ, ἄλλο αὑτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου καὶ ἄλλο Δαβίδ. Ὅμως ἕνα εἶναι σίγουρο -ὅτι γιὰ τὴν ἄνοδο τῆς ἐξουσίας τοῦ Πάπα φταίει τὸ καπέλωμα τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Ῥωμ. κράτος, δηλ. τὸ Βυζάντιο. Ὁ Πάπας ἐμφανίστηκε σὰν ὑπερασπιστὴς τῆς ἐκκλ. αὑτονομίας.Μπορεῖτε νὰ διαστρέφετε τὶς πηγές, νὰ φανατίζεστε, νὰ κοιτᾶτε τὴν νεομονρχικὴ σημαῖα τῆς ἐκκλησίας μὲ τὸ πουλί, νὰ ἐπικαλεῖστε τὶς παραδόσεις ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ Παλαιοημερολογῖτες, νὰ ταυτίζετε τὸν ἑλληνισμὀ μἐ τἠν ἀνατολίζουσα μοναρχικὴ τελετουργία τῆς ἐκκλησίας, κ.λπ. ξ.λπ. Τἀ εὐαγγέλια ὅμως εἶναι ἐδῶι, Δόξα τῶι Κυρίωι, καὶ τὸ μύνημα τοῦ Χριστοῦ εἶναι διαυγὲς καὶ ξεκάθαρο. Μὴν κρίνεις ἴνα μὴν κριθῆις. Οἱ ὀπαδοὶ τῆς Θεοκρατίας εἶναι αἱρετικοί. Αὐὴ εἶναι ἡ δική μου χριστιανικὴ ἄποψη, στὸν βαθμὸ ποὺ πιστεύω, γιατὶ στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν πιστεύω, δὲν ἔχω λόγο.

  Πρέπει νὰ καταλάβετε ὅτι ἄν πάρηι κανεὶς τοῖς μετρητοῖς τὸ στρέψε τὸ ἄλλο μάγουλο κλπ. ἡ ἔννοια τοῦ ἐν Χριστῶ βασιλέως εἶναι τερατώδης. Εἷναι μιὰ μίξη ἑλληνιστικῶν, περσικῶν, ῥωμα{ικῶν κ. ἄλλων παγανιστικῶν καταλοίπων. Ἑγὼ ἀμφιβάλλω ἄν Ὁ Θεὸς ἔχει κἄν ἐξουσία - ἴσως οὐσία μόνο νὰ ἔχει.

  Ἁκόμα πιὸ ἀστεῖο εἶναι νὰ κομματαρχοῦμε σὰν τοὺς Βυζαντινοὺς καὶ νὰ λέμε τὸ ἕνα κόμμα εἶναι εὐσεβὲς καὶ τὸ ἄλλο ὄχι. Ἥ νὰ τὰ ῥίχνουμε ὅλα στὸν Πάπα καὶ νὰ γνόμαστε Ταρτοῦφοι τῆς Ὁρθοδοξίας.

  Δέχομαι ὅτι μπορεῖ κανεὶς στὸν πατριωτισμὸ του νὰ θεωρήσηι τοὺς Ῥωμαίους Ἕλληνες, δέχομαι μιὰ μεταφυσικὴ τοῦ πατριωτισμοῦ. Τόσα φωτισμλένα πνεύματα τὴν δέχτηκαν. Αὐτὸ ποὺ δὲν δέχομαι εἶναι νὰ λερώνουμε τὀν Κύριο μὲ τὰ κόπρανα τῶν βασιλικῶν ἀλόγων. Σὲ γαιδοῦρι ἔκανε τὴν εἴσοδό του στὰ Ἱεροσόλυμα, σὲ γαιδοῦρι ξεφτίλιζαν στὸν ἱππόδρομο τῆς Κωνσταντινούπολης τοὺς τιμωρημένους. 2000 χρόνια ὀρθόδοξης πρακτικῆς εἶναι ἀνακατεμένα μἐ ἀνοσιουργήματα ποὺ κανένας Πάπας δὲν ξεπλένει. Λοιπὸν νὰ σταματήσηι αὐτὸ τὸ παραμῦθι μὲ τὴν καλὴ καὶ ἁγνὴ ὁρθοδοξία καὶ τὴν ἐπάρατο Δύση διότι εἶναι στὸ κάτω κάτω Δυτικολάγνο.

  Δηλαδὴ κε Ῥωμηὲ ὁ Παλαιολόγος ἔφταιγε μόνο ποὺ σκοτώθηκε στὰ τείχη τῆς Κωσταντινούπολης; Ἕπρεπε νὰ πάει νὰ φιλήσηι τὴν κατουρημένη ποδιὰ τοῦ Μωάμεθ, γιὰ νὰ γλιτώσηι τὸ κεφάλι του, σὰν τόσους καὶ τόσους ἱεράρχες ποὺ καὶ σήμεςρα τὸ ἴδιο κάνουν; Ἡ μὴ ἀντίσταση ἡ πραγματικὴ εἶναι μὴ ὑποταγή. Μὴ αὐθεντία. Τὀ νὰ μὴν ὑποκύπτεις στὸν ἐκβιασμό. Μπορεῖς νὰ ὑποκύπτεις πολεμῶντας, μπορεῖς προσκυνῶντας. Ὁ ἐκκλησιαστικὸς σκοταδισμὸς τῆς Τουρκοκρατίας εἶναι τὸ ὄνειδος τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ Χριστιανισμὀς ὑπάρχει καὶ χωρἰς παπάδες, χωρἰς ἐκκλησίες, χωρἰς εἱκόνες, χωρἰς εἰκονομαχία, χωρἰς Βυζάντιο, χωρἰς τίποτα. Κι ἄν ὄχι ἄς πάει στὰ κομμάτια!! Ὁ Χριστὀς δὲν εἶναι ὑπεράνω κανενός. Ἅν τὸν λατρεύουμε ἐπειδὴ εἶναι μάγκας καὶ κουτσαβάκης εἶναι σὰν νὰ λατρεύουμε τὸν Ἡρακλή. Τὀν λατρεύουμε γιατὶ εἶναι γιὸς τοῦ Θεοῦ.

  Τὀν βασιλιὰ ὅμως ΔΕΝ τὸν λατρεύουμε διότι ΔΕΝ εἶναι γιὸς τοῦ Θεοῦ. ΣΥνεπῶς δὲν φταίει Ὁ τάδε ἤ δεῖνα κακὀς Αὐτοκράτορας ἀλλὰ τὀ ΑΞΙΩΜΑ του. Ὁ Χριστιανὸς πεθαίνει γιὰ νὰ μὴν προσκυνήσηι τὸν Αὑτοκράτορα!!!!!! Αὑτὸ πάει νὰ πῆι Χριστιανισμὀς καἰ τὀ πρῶτο παράδειγμα τὸ ἔδωσε ὁ Κύριος.

  Ἑλληνικὸς εἶναι Ὁ χριστιανισμὸς στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν δέχεται διάφορα ἀνατολίτικα δόγματα ποὺ τὸν ἀνακατεύουν μἐ τἠν πατροπαράδοτη ὑπακοὴ σὸν μονάρχη καὶ τὴν τυφλὴ τήρηση τῶν κανόνων. ἙΜένα μοῦ προκαλοῦν ἀναγούλα οἹ νεοσυντηρητικοί, ΄τόση ὅσο καὶ οἹ Παγκοσμιοποιηταί. Εἶναι οἱ Σαδδουκαῖοι καὶ οἱ Φαρισαῖοι τῆς γραφῆς./Πάρε τὀν ἕνα, βάρα τὀν ἄλλον. ὁ Χριστὀς εἶναι ἡ ἀγάπη. Καἰ ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ Χριστός. Ὅποιος δὲν τὸ καταλαβαίνει αὑτὸ ΔΕΝ εἶναι χριστιανός.

  ReplyDelete