Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 21, 2018

423 - Ἀνάγκη καὶ Ἐλευθερία


Ὁ Ἐσταυρομένος Διόνυσος-Χριστός
Ἀπὸ τὸν ἐξωγήϊνο Ἕλληνα στὸν Γραικύλο κατὰ Χάρρυ Κλύνν


423 - Ἀνάγκη καὶ Ἐλευθερία

Ἀνάγκη καὶ ἐλευθερία εἶναι δύο ἔννοιες μεταφυσικὲς ποὺ προσδιορίζουν τὸν ἑλληνισμό διαχρονικὰ μὲ μεταίχμιο τὴν γέννησι τοῦ Χριστοῦ. Πρὸ Χριστοῦ ἡ Ἀνάγκη, μετὰ Χριστὸν ἡ Ἐλευθερία.

Ὁ πρὸ Χριστοῦ Ἕλλην ἦταν ἐγκλωβισμένος στὴν φυλακὴ τῆς Ἀνάγκης. Ἐξέφραζε τὴν κατάστασί του αὐτὴ μέσῳ τῆς ἀρχαίας τραγωδίας. Οἱ Ἕλληνες, ἐρχόμενοι ἀπὸ τὸ Διάστημα, ὡς ἐξωγήϊνοι ποὺ ἦσαν, εἶχαν προσγειωθῆ στὸ διαστημοδρόμειο τοῦ Ὀλύμπου καὶ τὸ θεϊκό τους DNA εἶχε μεταφερθῆ στοὺς γύρω κάμπους ὅπου ἔζουν πυγμαῖοι καὶ παρὰ τὶς συνεχεῖς αἱμομιξίες μὲ τοὺς θνητοὺς τοῦ κάμπου, μέχρι σήμερα ὑπερισχύει τὸ ἰδικό τους DNA. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἕλλην, μεταμορφωμένος συνεχῶς,  εἶναι ἀθάνατος.

Μὴ γνωρίζοντας τὴν ἐξωγήϊνη προέλευσι τῶν Ἑλλήνων, οἱ πυγμαῖοι τοῦ κάμπου, τοὺς ἀπεκάλεσαν θεούς, τοὺς δώδεκα θεοὺς τοὺ Ὀλύμπου. Ὑποταγμένοι σὲ αὐτοὺς προσεπάθησαν, μέσῳ τοῦ Προμηθέως νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ ματαίως. Ἡ Ἀνάγκη τοὺς ἐκράτει καθηλωμένους. Οἱ κραυγές των ἀπελπισίας ἐγέμιζαν τὰ θέατρά τους. «Γιατί τόσο ἀνεξήγητο αἷμα; Γιατὶ τόση τραγωδία;»

Εἶχε ἔλθει ἕνας ἄλλος θεὸς ἐξ  Ἀνατολῶν, ἀπὸ τὴν Ἰνδία, ποὺ ἀρχαῖοι γεωγράφοι ἀπεκάλουν «Νέα Ἑλλάς», ὁ Δίας τῆς Νύσσης, ὁ Διόνυσος, θεὸς τοῦ ἔρωτος. Ὁ Διόνυσος, ἀπὸ τὴν  ἑλληνικὴ μυθολογία μετεπήδησε στὸ Ἰσραὴλ ὡς Χριστός, ὁ ὁποῖος μετουσίωσε τὸν ἔρωτα σὲ ἀγάπη. Ὁ ἔρως τοῦ Διονύσου ἐξεφράζετο στὸ ἀρχαῖο θέατρο ὡς τραγωδία τῆς Ἀνάγκης. Ὁ Χριστός, ὡς ἕλλην Διόνυσος ἀναβιβάζοντας τὸν ἔρωτα σὲ ἀγάπη μετουσίωσε τὴν ἀνάγκη σὲ ἐλευθερία, δίδοντας στὸν ἄνθρωπο τὸ αὐτεξούσιο, δηλαδὴ τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξῃ μεταξὺ τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ καλοῦ, ἱδρύοντας τὴν Νέα Ἱερουσαλήμ.

Ἰδοὺ ἡ ταύτησις ἀλλὰ καὶ τὸ ξεπέρασμα τοῦ διονυσιακοῦ ἔρωτος ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη, ἑνὸς ἀποκλειστικοῦ ἑλληνικοῦ ἐγχειρήματος, ἔτσι ὅπως περιγράφεται ἀπὸ τοὺς ξένους:
Φύσις καὶ κοινωνία εἶναι ἑλληνικὲς ἔννοιες. Ἡ φύσις βασίζεται στὴν ἀνισότητα καὶ τὴν διαφορετικότητα.Ὑπάρχουν ἀνώτερα πλάσματα καὶ κατώτερα πλάσματα. Ὁμοιομορφία ὅμως δὲν ὑπάρχει. Ἡ διαφορετικότητα εἶναι παντοῦ. Ἡ κοινωνία, ὡς τεχνητὸ κατασκεύασμα τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου βασίζεται σὲ κανόνες ποὺ ἐπινόησαν ζῶα καὶ ἄνθρωποι γιὰ νὰ ζοῦν ἐν ὁμονοίᾳ.

Οἱ σημερινὲς ἀνθρώπινες κοινωνίες ἐπινόησαν τὴν ἠθικὴ ποὺ διαφέρει σὲ κάθε διαφορετικὴ κοινωνία. Συχνά, οἱ ἠθικοὶ κανόνες ἀντιστρατεύονται τοὺς νόμους τῆς φύσεως. Ὑποστηρίζουν τὴν ἰσότητα καὶ τὴν ὁμοιομορφία.  Ἀποφασίζουν καὶ ἐπιβάλλουν κατὰ τὸ δοκοῦν σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀτόμων ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὴν φύσι. Ἡ θρησκεία, ὡς κατασκεύασμα τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἐπιβάλλει κανόνες ἠθικῆς ποὺ συχνὰ ἀντιστρατεύονται τὴν φύσι. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό ἡ Ὀρθοδοξία δὲν βασίζεται στὴν ἠθικὴ ἀλλὰ στὴν πίστι καὶ μόνο.

Στὸ ἐπίπεδο τῶν τριῶν ἰδεολογιῶν, κομμουνισμός, φιλελευθερισμός, φασισμός, οἱ δύο πρῶτες βασίζονται στὸν μῦθο τῆς ἰσότητος μεταξὺ φύλων καὶ φυλῶν, στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἤ τὴν ἰσότητα ἐντὸς μίας κοινωνικῆς τάξεως. Μόνον ὁ φασισμὸς εἶναι κοντὰ στὴν φύσι, ἐφ’ὅσον ἀποδέχεται  τὴν ἀνισότητα καὶ τὴν διαφορετικότητα.

Ὅσο γιὰ τὴν Ἐλευθερία, καμμία ἐκ τῶν τριῶν ἰδεολογιῶν δὲν ξεφεύγει ἀπὸ τὴν Ἀνάγκη καὶ δὲν τὴν ἐξασφαλίζει. Ἐλευθερία δίνει μόνον ἡ πίστις στὸν Χριστὸ διὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ καμμία θρησκεία, ἰδίως ὄχι τὸ Ἰσλάμ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                                     21 Μαΐου 2018


Τὸ κλασσικὸ χαρρυκλυννικὸ ἔργο καταδικασμοῦ τοῦ γραικυλισμοῦ 

40 comments:

 1. Ὁ Λουκᾶς ἦταν Ἕλληνας, λέγεται, καὶ γιατρός. [12.22] εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς {αὐτοῦ}· διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. [12.23] ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. [12.24] κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. [12.25] τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν; [

  ReplyDelete
 2. Η Ανάγκη δεν είναι κάτι αρνητικό. Θέτει όρια και επιβλέπει, είναι η συντονίστρια του σύμπαντος. Δεν εχθρεύεται την Ελευθερία. Η Ανάγκη επιτρέπει την πραγματική Ελευθερία, η οποία προκύπτει όταν υπάρχει πραγματική αδικία στον κόσμο. Η Ανάγκη ευνοεί την Τάξη και την Αρμονία. Φέρνει ισορροπία στην ανισορροπία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δἐν ὑπάρχει ἐπιλογή. Ἡ ἀδικία σχετίζεται μὲ τὸν χρόνο, βλ. τὴν ἱστορία τοῦ Ἱώβ. Δηλ. ἄν ἑμπιστεύεσαι τὸν Θεὀ ἤ τἠν Τριάδα τἠν Ἁγία ὅτι θὰ τὰ διορθώσηι ἤ ὄχι. Τὸ θέμα εἶναι ἄν ὁ Θεὀς εἶναι δίκαιος.

   Delete
  2. Η Ανάγκη σε σκλαβώνει.

   Εάν πεινάς δεν δύνασαι να σκεφτείς ή να ανατρέψεις. Αρκείσαι στα 800 Ευρώ και στην φρατζόλα.

   Delete
  3. Το ίδιο γενικά με τις θρησκείες και ιδεολογίες.

   Ορθώς είχε γράψει σε προηγούμενο τεύχος της Ε.Π. ο Καθηγητής ότι η Ορθοδοξία ΔΕΝ είναι θρησκεία αλλά Θέωση και ιατρεύει τον Άνθρωπο από την ΑΝΑΓΚΗ της Θρησκείας.

   Delete
 3. Yγ. Ἑπειδὴ ὁ ἄθλιος ψευτοδιαφωτισμὸς ἔχει ἐπιβάληι πλήρη λογοκρισία εἰς ὄφελος τῶν ἀστῶν καὶ ἱδίως τῶν δικηγόρων, τῶν ἀβοκάτων. Ὁ Ἱησοῦς Χριστὸς εἶναι μιὰ ζωντανὴ παρουσία. Ὅπως ὁ ἀρχαῖος ἔνιωθε τὴν παρουσία τοῦ Ἑρμῆ, ἔτσι καὶ ὁ Χριστιανὀς σὰν μιὰ μορφὴ ποὺ τὸν καθοδηγεῖ νιώθει τὸν Χριστό, σὰν μιὰ ΜΟΡΦΗ (βασικὴ ἔννοια στὴν σχεδιαζομένη διατριβήμου).Ἕχω δίκιο κύριοι;;;;;; Δηλαδὴ ἡ πίστη εἶναι ἁνοίγωτὰμάτιαμου, ὄχι αὑτομαστιγώνομαι μὲ τὸ καλώδιο τῆς ἀπλήρωτης ΔΕΗ μέχρι νὰ δῶ τὸν Χριστὸ Φαντάρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, για τον Ορθόδοξο, έχεις δίκαιο.

   Ο Προτεστάντης περιμένει την ΔΕΗ και την εφορία.

   Delete
 4. Υγ2. Δεύτερη ἑρώτηση πρὸς τοὺς κκ. καὶ θὰ ἤθελα καὶ μιὰ κυρία νὰ ἑμφανιστῆι στὸ μπλὀγκ γιὰ νὰ μᾶς νοικοκυρέψηι, ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ Ζαχαριάδης. Ἰσχύει ὅτι ὁ Διαφωτισμὸς ΔΕΝ τὰ λέει αὐτά, ὄχι ἁπὸ πνεῦμα ἑπιστημονικῆς ἁληθείας, ἁλλὰ ἀπὸ μαφιόζικη ἀλητεία; Καὶ γιατὶ ὁ φασισμὸς νὰ ξεφεύγει ἁπὸ τὸν κανόνα; Δὲν εἶναι ἁντιΔιαφωτισμός= Διαφωτισμὸς + ὑστερία; Δηλ. ὁ φασισμὸς εἶναι ἕνας κακομοίρης ποὺ ἔχει παντρευτῆι τὴν κυρία Διαφωτισμοῦ καὶ δίχως νὰ πάρηι διαζύγιο πηγαίνει στοὺς οἴκους ἁνοχῆςκάθεβράδυ. Κάνω λάθος; Ὅπως ὁ κομμουνισμός. Ἕχει παντρευτῆι τὀν Διάβολο καὶ ὅλο λέει ὅτι θέλει νὰ χωρίσηι γιὰ νὰ πάει στὸν Θεό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και εγώ θέλω να δω μία θηλυκή μορφή νεαρή στο εδώ ιστολόγιο.

   Ας έρθει και με ψευδώνυμο. Θέλουμε να δούμε και την γυναικελια ψυχή και οπτική.

   Θέλω έναν "Παληό" σε γυναικεία έκδοση!

   Delete
  2. Το ίντερνετ δε, δίδει την δυνατότητα ξεφύγουμε από την σεξουαλικότητα όταν συνομιλούμε με το έτερο σεξουαλικό φύλο.

   Συνεπώς καλώ τον Καθηγητή εάν επιθυμεί να προσθέσει και μία γυναικεία σχολιαστή, εάν θέλει.

   Delete
 5. "Ἐλευθερία δίνει μόνον ἡ πίστις στὸν Χριστὸ διὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ καμμία θρησκεία, ἰδίως ὄχι τὸ Ἰσλάμ."

  Περί Ισλάμ, ιδού τί πιστεύω:

  Επειδή με έχει μάλλον παρεξηγήσει και ο Καθηγητής εν σχέσει με το Ισλάμ η συλλογιστική μου είναι απλή:

  Το τέρας εδώ και 200 χρόνια όπως έχουμε πει λέγεται Καπιταλισμός. Μήτρα των κακών λοιπόν, η κοινωνία που ζει βάσει των αρχών του Καπιταλισμού, η αστική, και το πρότυπό της ο αστός. Ποία εναλλακτική υπήρχε προ του 1989, έστω και σε παρακμή;; Η Κομμουνιστική. Ποία πιο πριν;; Η ατόφια Φασιστική και Εθνικομπολσεβικική (Στρασσερική). Σήμερα ποία υπάρχει δύναμη ισχυρή και τόσο αντι-αστική ώστε να διαλύσει την κοινωνία των αστών;; Μονάχα ο Ισλαμισμός. Ο Φασισμός δυστυχώς έχει αστικοποιηθεί σε έναν σημαντικό βαθμό. Για να μπορέσει λοιπόν να ξεφύγει από την αστικοποίησή του αυτή και να εύρει εκ νέου τις ρίζες του ο Φασισμός, χρειάζεται για αντίπαλο, όχι τις παρακμιακές αστικές μάζες που θα τον ευνουχίσουν, όπως έγινε στην Γαλλία, Βρετανία, Ολλανδία κλπ, αλλά τον Ισλαμισμό, ο οποίος λόγω του φοβερά αντι-αστικού χαρακτήρα του, θα τον αναγκάσει να σκληρύνει και να καθαρίσει κάθε παρακμιακό στοιχείο μέσα του αφού πλέον δεν θα χρειάζεται τις σάπιες αστικές μάζες αλλά το τουφέκι για να εκδιώξει τον Αλλάχ και να εγκαθιδρυθεί.

  Έτσι μονάχα δύναται να επικρατήσει ο ατόφιος Φασισμός. Μέσω μίας συντόμου μεταβάσεως της καρδιάς της Δυτικής Ευρώπης στον Ισλαμισμό. Εάν ακολουθήσει την οδό των ψήφων και θα εκφυλιστεί και θα χάσει, όπως έγινε π.χ. με την Λεπέν.

  Η Ελλάδα ευτυχώς τέτοιο θέμα δεν έχει, διότι ανήκει στον τρίτο κόσμο και συνεπώς θα την σώσει ο ατόφιος Φασισμός (βλέπε Χρυσή Αυγή) εν συνεργασία με ένα Χριστιανικό φονταμεταλισμό, ο οποίος σήμερον έχει φοβερή άνοδο ιδίως στον Βορρά (Θεσσαλονίκη). Επίσης, οι ανθεβραϊκές συνομωσιολογίες που έχουν φτάσει στο ζενίθ τους σε Ελλάδα και Τουρκία, τροφοδοτούν την άνοδο του Φασισμού και στα δύο κράτη, ενώ τα φέρνουν παραδόξως και κοντά κατά των Εβραίων υποτιθέμενα.

  ReplyDelete
 6. Ἡ Ἀναγέννηση εἶναι ἁκατανόητη δίχως τὸν ἑμπορικὸ καπιταλισμὀ καὶ ὁ σύγχρονος κόσμος, βιομηχανικὸς καὶ χρηματοπιστωτικός, ἁκατανόητος δίχως τὸν ἀστό. Καὶ στὶς δύο περιοδους ὑπάρχει εὑθεία ἁμφισβήτηση τῆς ἐννοίας τῆς θείας παρεμβάσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι ακριβώς.

   Στον καπιταλισμό η Θεία παρέμβαση αντικαθίσταται από την κρατική εντός ορισμένων σχολών σκέψεως, βλέπε Κεϋνσιανισμός.

   Delete
 7. ...γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Ἱησοῦ λ.χ. Στὸ σπίτι τοῦ Τόμας Κύντ, συναδέλφου τοῦ συγγραφέως Κρίστοφερ Μάρλοου, βρέθηκε ἕνα χαρτὶ ποὺ ἀπεδίδετο στὀν δεύτερο. Μεταξὺ ἄλλων ἔλεγε ὁ Μάρλοου, ἴσως μεγαλύτερος τοῦ Σαίξπηρ σὲ πρωτοτυπία - Τἀ θαύματα τοῦ Ἱησοῦ εἶναι ἀξιοθρήνητα καὶ ἕνας σύγχρονος ἁπατεὼν θὰ ἐντρέπετο νὰ τοῦ ἔχουν ἁποδοθῆι.

  ReplyDelete
 8. ..ἄν προσέξετε, τώρα, αὑτὸ ποὺ σᾶς συμβαίνει εἶναι τελείως ἀναπόφευκτο. Συνεπῶς δεν τίθεται ΚΑΝ ζήτημα ἑλευθερίας. Ἡ ἑλευθερία στὴν ἀρχαιότητα ἦταν πολιτικὴ ἔννοια. Τὸ ἴδιο στἠν νεώτερη ἑποχή. Οἰ ΕΛΛΗΝΕΣ ζητοῦσαν ἑλευθερία πολιτικὴ ἐπειδὴ ὅσο καὶ ἄν εἶχαν καλὴ θέση σὰν Ῥωμαῖοι στὴν Ὁθωμανικὴ Αύτοκρατορία ἦταν Ῥαγιάδες. Οἱ Γάλλοι ἀστοὶ ἦταν ΥΠΗΚΟΟΙ τοῦ βασιλέως καὶ ὑπόλογοι σὲ διάφορες ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ κλήρου καὶ τῶν εὑγενῶν. Βλέπε τὸν Βασιλικὸ τοῦ Μάτεση γιὰ τὴν δική μας φεουδαρχία.

  ΚΑΙ στὀν Χριστινισμὸ εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ἔννοια ἡ ἐλευθερία, καὶ ἐρχόμαστε στὸ νόημα τῆς ἀνάρτησης. Ὁ καλύτερος ἱστορικὸς τῆς ἀρχαιότητας σὲρ Μόουζες Φίνλεϋ ἀνέδειξε τὸ ἑξῆς - οἱ ἀρχαῖοι ποτὲ δὲν ξεπέρασαν τὴν δουλεία. Θὰ προσέθετα ὅτι οἱ θεοί τους ἦταν θεοὶ μιᾶς δουλοκτητικῆς κοινωνίας. Ὁ Χριστὸς ἀπέδειξε πὼς ὀ ΘΕΟΣ εἶναι ἐπαναστάτης. Ὁ Χριστὀς εἶναι ΣΩΤΗΡ σὰν τοὺς βασιλεῖς τοὺς Πτολεμαίους, ἀλλὰ ΣΩΤΗΡ γιὰ τὸν ἔσχατο δοῦλο. Συνεπῶς ὁ χριστιανισμὸς εἶναι μιὰ θρησκεία ΤΕΛΕΙΩΣ πολιτικὴ ποὺ ὄχι μόνο ἁρνεῖται ἁλλὰ καταδεικνύει τὸ ΑΦΥΣΙΚΟ τῆς δουλείας - προσοχὴ ΟΧΙ τῆς ἀνισότητας ἤ τῆς ἰσότητας. Στὸν χρισταινισμὸ φύση καὶ κοινωνία εἶναι τὀ ΕΝΑ καὶ τὸ ΑΥΤΟ, ἀντίθετα μὲ τὶς κάπως ἀρλουμποειδεῖς νοσταλγίες τοῦ μικροστικοῦ ῥομαντισμοῦ.

  Ὁ Ίησοῦς ἔγινε σωτήρας τοῦ Ϊσραήλ γινόμενος ὅλου τοῦ κόσμου. Γιὰ αὑτὸ οἱ ἑθνικιστὲς Ἑβραῖοι ποτὲ δὲν θὰ τὸν καταλάβουν. Οἱ Ἕλληνες ὅμως τὸν κατάλαβαν. Γιὰ αὑτὸ καὶ πέταξαν τὴν περικεφαλαῖα καὶ γίναν χριστιανοί. Τὸ σύνθημα ἦταν ἤ ὅλοι μαζὶ θὰ σωθοῦμε ἤ κανεὶς δὲν θὰ σωθῇι. Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εἴτε τὸ καταλαβαίνεις εἴτε κάνεις, ὅπως τόσοι καὶ τόσοι μανιακοί, τὸν ἔξυπνο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά.

   Ή όλα ή τίποτα.

   Το ίδιο ισχύει και σήμερα ασχέτως από ποίον εκφράζεται.

   Delete
 9. Περιμένω αφιέρωμα στον Χάρρυ Κλυνν τον τρισμέγιστο από τον Καθηγητή.

  Ο Χάρρυ Κλυνν υπήρξε πράγμτι ένας σύγχρονος Αριστοφάνης.

  Ο θάνατός του, η κληρονομιά και η υστεροφημία του είναι μακράν ανώτερες από τα καραγκιοζιλίκια του Πανούση.

  Ο Χάρρυ Κλυνν υπήρξε όντως ήρωας της Κωμωδίας και ιδρυτής της συγχρόνου Ελληνικής σατιρικής σχολής, επάνω στην οποία πάτησαν Λαζόπουλος, Μητσικώστας και Σεφερλής.

  Αιωνία η μνήμη του! Είθε να βρει ειρήνη στην μετα-θάνατον ζωή!

  ReplyDelete
 10. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Βασίλη Τριανταφυλλίδη, τοῦ βάρδου τοῦ Ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ. Παλῃέ,ὁ Κλὺνν ἁνήκει στὴν παράδοση τῆς ἀθηναϊκῆς ἐπιθεώρησης https://www.politeianet.gr/books/9789600510621--estia-athinaiki-epitheorisi-protos-tomos-175064

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αποτελεί Αριστοφάνη και όχι Σάτυρο...

   Delete
 11. Πολύ ελλιπής η διάζευξη ανάγκης και ελευθερίας.
  Το ίδιο και η διαφορετικότητα ή η ανισότητα της φύσεως σε αντιδιαστολή με την ισότητα της κοινωνίας.
  Δεν λαμβάνει υπόψιν της την προβληματική της ελληνικής θεολογίας περί της διακρίσεως ουσίας και υποστάσεων.
  Δεν λαμβάνει υπόψην της την περί πτώσεως της συνόλου φύσεως θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας.
  Δεν λαμβάνει υπόψην της την περί ενανθρωπήσεως θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας.
  Συγχέει την διαφορετικότητα των ειδών (ουσίας) με την διαφορετικότητα (υπόστασις) εντός του αυτού είδους.
  Δεν υπάρχει ηθική κατηγοριοποίηση στη φύση (ανώτερα και κατώτερα πλάσματα).
  Υπάρχουν διαφορετικά είδη ζωής. (πχ. Αμοιβάδες, θηλαστικά, φυτά, έντομα).
  Διαφορά φύσεως σημαίνει άλλο είδος ζωής.
  Στην ουσία σημαίνει εκδήλωση της ζωής με διαφορετικό τρόπο, μορφή, είδος.
  Δεν είναι φυσική η ηθική κατηγοριοποίηση.
  Είναι νοητική κατασκευή όπως ακριβώς και η ηθική.
  Επιπλέον εισάγει (η ανάρτηση) την διάκριση της ουσίας (φύσεως) μεταξύ Ελλήνων και λοιπών ανδραπόδων.
  Οι Έλληνες μετέχουν της εξωγήινης φύσεως, ενώ οι λοιποί κάποιου είδους πυγμαίας και καμπίσιας φύσεως.
  Έτσι ο Έλλην (μεταμορφούμενος συνεχώς) είναι αθάνατος.
  Εάν λοιπόν είναι αθάνατος ο (εξωγηίνου DNA) Έλλην τι λόγον έχει να πιστεύει στον Χριστό και μάλιστα δια της Ορθοδοξίας;
  Όταν η Ορθοδοξία διακηρύττει “ἠλευθέρωσε ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος” και ψάλλει “Ὁ θάνατός σου, Κύριε, ἀθανασίας γέγονε πρόξενος”;
  Εφόσον είναι αθάνατος δεν του χρειάζεται σε τίποτα ο Χριστός.
  Διότι ο Χριστός χρειάζεται σε κείνους που ζητούν να απελευθερωθούν από τα δεσμά του θανάτου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μιλά για το Ελληνικό πνεύμα και τις υλικές και πνευματικές ενσαρκώσεις αυτού.

   Delete
 12. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὕδωρ, ὄχι μαγγανοπήγαδο. Ἡ ἐκκλησία ἔχει παράξενη, σὰν διπλὴ στάση. Πότε σοῦ μοιάζει τοῦ Χριστοῦ, πότε τοῦ Σατανᾶ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς, αφού αποτελείται από ανθρώπους.

   Ο άνθρωπος έχει μέσα του και τον Θεό και τον Διάβολο.

   Δἰχως τον Διάβολο δυστυχώς και την Πτώση, δεν υπάρχει γέννα και συνεπώς υλική ζωή, μονάχα ψυχική κοντά στον Θεό όπως στον Παράδεισο.

   Delete
 13. Με ολίγα και σταράτα λόγια...Δημήτρη Κιτσίκη σε καλεί ο ιερός αγών.κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο,οργανώνουμε εμείς τα αλάνια τα περαιτέρω και ξεδοντιάζουμε την παρά φύσιν κατάσταση που επικρατεί στο Έθνος μας.

  ReplyDelete
 14. Κύριε καθηγητά που βασιζετε ότι οι Έλληνες έχουν εξωγήινη καταγωγή;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δες τα Aliens series προσεκτικά όλες τις ενότητες κ όλες τις σεζόν.. θα καταλάβεις υπεραρκετά!!

   Delete
  2. Μακάρι φίλε μου να είχα χρόνο να εβλεπα ταινίες.

   Delete
  3. Θανάση, το δείχνει ξεκάθαρα το Alien.

   Αλλά είναι κρυφό το μήνυμα πρέπει να "πλερώ" επιπλέον τον παραγωγό για να το δεις...

   Ρε φίλε, έλεος! Μεταφορικά ομιλεί ο Καθηγητής!

   Delete
  4. Θωμά, ρε φίλε αυτό μόλις έγραψα και τώρα είδα το σχόλιό σου.

   Με πρόλαβες...από εχθές σκεπτόμουν την ίδια απάντηση.

   Σωραίος!

   Delete
  5. Μα ακριβώς για Αυτό στο λέω γιατί το κάθε επεισόδιο είναι συμπυκνωμένη γνώση ενός τόμου περίπου 500 σελίδων .θα έχεις το χρόνο να το μελετήσεις?

   Delete
 15. Ἡ μεγαλύτερη διαστροφὴ τοῦ πνεύματος τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸν 20ὸ αἱῶνα, ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχει σβήσηι ἡ φθοροποιὸς διαφθορά του, προέρχεται ἁπὸ τὸν μέγιστο Καραγκιόζη Φρειδερῖκο Νῖτσε. Αὺτὸς σέρβιρε στὸν ὑστερικὸ Εὐρωπαῖο μικροαστὸ τὴν ἱδέα ὅτι ἡ νομιμοφροσύνη εἶναι... ἑπαναστατική, καὶ αὑτὸ τὸ πιᾶτο τὸ προσέθεσε στὸ μενού του ὁ καθεστωτικὸς φασισμός, ἱδίως στὴν Γερμανία τοῦ ψυχοπαθοῦς Χίτλερ. Τὸ Βατικανὸ τὰ ἔκανε ψιλοπλακάκια μὲ τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα διότι τὸ Βατικανὸ βρίσκεται στὴν ῥίζα τῆς σύζευξης χριστιανισμοῦ καὶ καφρίλας. Ὅμως ἡ μητέρα του κακοῦ δὲν βρίσκεται στοὺς Φράγκους. Βρισκεται σὲ μᾶς καὶ στὴν σύζευξη, σὲ βαθμὸ μέθεξης, τῆς λατρείας τοῦ Ίησοῦ μὲ τὴν λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορος. Ἑμεὶς φταῖμε γιὰ τὴν αἴρεση, καλὰ μᾶς τὰ ἔλεγε ὁ ΚΡΕΜΌΝΑς Λιουτπράνδος - ὅλες οἱ αἱρέσεις ἁπὸ μᾶς ξεκινήσανε, ἁπὸ τὸ σκότος τῆς Ἀνατολῆς. Ἅν δὲν ἁποποιηθοῦμε τὸν καισαρισμό, σὲ ὅλες του τὶς μορφές, περιλαμβανομένης τῆς ἁντιτυραννικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ποὺ τον προϋποθέτε ἀντεστραμμένο, θὰ εἴμεθα πάντοτε ἑμεῖς ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάρα τοῦ Ἁνθρώπου. Δὲν μᾶς φταῖνε οἱ Βρυξέλλες, τὀ φιλιόκβε, ἡ ὁρθοδοξία, ἡ εἱκονομαχία, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Σαρακηνοί, οἱ Πετσενέγκοι, οἱ ὀξαποδῶ. Μᾶς φταίει τὸ ξερό μας τὸ κεφάλι ποὺ θέλουμε νὰ λατρέψουμε τὸν Καίσαρα σὰν Θεό. Φοβόμαστε νὰ μαρτυρήσουμε σὰν τὸν Ἱησοῦ καὶ ὁ φόβος αὑτὸς ΕΙΝΑΙ ἡ κόλαση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν μπορώ να σου πω πόσο πολύ έκανες λόγια τις σκέψεις μου Κωνσταντή σε αυτό το μήνυμα!!
   Φαινεται από τα γραφόμενα σου ότι έχεις πιάσει το νοημα. Κατά την γνώμη μου πάντα.

   Delete
  2. Η μαρτυρία του Ιησού με το Εωσφορικό πνεύμα του Νίτσε χώρια του ότι πρόκειται για την ολοκλήρωση δύο αντιθέτων, δεν σχετίζονται κιόλας με τον αστικό "πολιτισμό" του χρήματος, ίσα-ίσα αποτελούν εκφάνσεις αντιδραστικών φιλοσοφικών ιδεών προς αυτόν.

   Δεν σε καταλαβαίνω γιατί δεν παραδέχεσαι ότι το κακό είναι η καπιταλιστική κοινωνία και συνεπώς όσες δυνάμεις την μάχονται από Κομμουνισμό, Φασισμό μέχρι Ισλαμισμό (το Κόκκινο-Μαύρο-Πράσινο μέτωπο που λένε στην Γαλλία) οφείλουν πρωτίστως να ενωθούν για να τον εξολοθρεύσουν. Ύστερα μπορούν να σφαχθούν (και ο ποπολάρος να αναπολεί την αστική ασφάλεια και σταθερότητα της φρατζόλας) ή να συμβιώσουν, δημιουργώντας ένα νέο είδος Ανθρώπου.

   Ο Νίτσε όχι μόνον δεν φταίει αλλά ζει, ολοζώντανος στην σημερινή μεγάλη οθόνη, από το Matrix, τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών, μέχρι το Star Wars και την σειρά Alien. Οι Μηχανικοί διαθέτουν πνεύμα Νιτσεϊκό. Το Άλιεν είναι ένας Νιτσεϊκός κόσμος. Καμμία σχέση με την Γη των μπουρζουάδων μπιντέδων που αφήσαν πίσω των. Αντιστοίχως πλήθος ταινιών εκπνέουν Φασιστικό ήθος αλλά τα ποπκορνόβια ζώα που τις βλέπουν αρκούνται στο σεξ και τα γραφικά εφέ.

   Delete
 16. Ἡ παρακάτω ἀνάρτησί μου στὸ Facebook:

  Ο ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ, Ο ΜΕΓΑΛΟΦΥΗΣ ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΚΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
  Τὴν λέξι γραικύλος τὴν ἐχρησιμοποίησα γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1996, στὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ τριμηνιαίου μου περιοδικοῦ, "Ἐνδιάδεση Περιοχή". Τὸν χαρακτηρισμὸ αὐτὸ γιὰ τὸν παρηκμασμένο Ἕλληνα ποὺ εἶχαν χρησιμοποιήσει οἱ Ῥωμαῖοι τὸ 146 π.Χ. ὅταν εἶχαν κατακτήσει τὴν Ἑλλάδα, τὸν εἶχε προβάλλει ὁ συγγραφεὺς καὶ διπλωμάτης, ὁ πολὺς φίλος μου, μακαρίτης Ῥόδης Ῥοῦφος (1924-1972), τιτλοφορῶντας ἕνα μυθιστόρημά του, τοῦ 1967, "Οἱ Γραικύλοι".Ὁ Χάρρυ Κλὺνν ὅμως, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσῃ συγκεκριμένη λέξι εἶχε περιγράψει τὸν Γραικύλο, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν Ῥοῦφο καὶ ἐμένα, μὲ καταπληκτικὴ ἀκρίβεια, στὴν συνεχῆ σάτυρά του. Μετὰ τὸ 1996 καὶ τὸ σχετικὸ ἄρθρο μου, ἡ λέξις "Γραικύλος" ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ γιὰ νὰ γενικευθῇ στὴν καθημερινή γλῶσσα στὰ χρόνια τῆς κρίσεως, μετὰ τὸ 2010.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φοβερή αφιέρωση κάνατε Καθηγητά.

   Σας ευχαριστώ.

   Delete
 17. Πάντως τὸν Γραικύλο ἁναφέρει ὁ Νῖτσε στὴν Γενεαλογία τῆς Ἠθικῆς, ἐπηρεασμένος ἴσως ἀπὸ τὸν Γϊββωνα καὶ τὸ σχῆμα της ἀκμῆς-παρακμῆς μεταφερμενο στὴν ἁρχαία Ἑλλάδα. Ὑπεύθυνο γιὰ τὴν παρακμὴ θεωρεῖ ὁ Νῖτσε τὸν Σωκράτη. Τί λέει ὁ Νῖτσε. Λέει ὅτι ἡ κοινωνικὴ ἡθικὴ εἶχε τἀ πρωτεῖα, ἑπειδή - τάχα μου - ἡ κοινωνικὴ ἡθικὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς κοινωνική, δικαιολογεῖται ἁπὸ ἕνα ὀρμέμφυτο ποὺ ἔχει σχεδὸν θεολογική - φυσική, γιὰ τὴν ἁκρίβεια, βλ. τἠν τωρινὴ διαμάχη περὶ Χῶκινγκ- ἀφετηρία.

  Ἁντικαθιστῶντας ὁ Σωκράτης τὴν κοινωνικὴ ἡθικὴ μὲ τἠν ἁτομικὴ ἠθικὴ δὲν κατέστρεψε μόνο τὴν κοινωνία ἁλλὰ καὶ τὸ ὀρμέμφυτο αὑτό, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν τὸ σέβεται. Ἕτσι ἔλεγε ὁ Νιτσε.

  Στὴν πραγματικότητα ὁ Νῖτσε ἔλεγε μποῦρδες. Ἁπὸ δικό του σαδομαζοχισμὸ ὁ Νῖτσε ταυτιζόταν μὲ τὸ κοινὸ ποὺ σφύριζε τὸν Εὐριπίδη καὶ τοὺς δικαστὲς τοῦ Σωκράτη. Μὲ τὰ δικαστήρια εἶχε κρυφὴ μανία ὁ Νῖτσε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Σαδομαζοχισμός ανήκει ως σεξουαλική έκφραση στον Νίτσε και το Φασισμό.

   Η αποτυχία του καπιταλιστικού τρόπου ζωής της ψευδούς ασφάλειας αποδεικνύεται περίτρανα εκτός των άλλων στην φοβερή έκρηξη του σαδομαζοχισμού σε όλα τα "ανεπτυγμένα" κράτη. Αστική υποκρισία: Μας τα πρίζει ο φεμινισμός να μην χουφτώνεις το κάθε ξέκωλο, την ίδια στιγμή που η σαδομαζοχιστική ταινία "50 αποχρώεεις του γκρι" κάνει πάταγο, ενώ ο βιασμός αποτελεί στην Δύση την Νο. 1 φαντασίωση των "απελευθερωμένων" γυναικών! Ε ρε γλέντια! Από την μία φορούν σορτσ μέχρι τον κώλο που εάν τις χουφτώσεις βάσει ενστίκτων τα οποία ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ στα ξυπνάνε για να τις προσέξεις, σε βρίζουν και σε πάνε στην μπουζού και σε ευνουχίζουν ακόμη στις υπερ-φεμινιστικές κοινωνίες του Βορά (Ισλανδία-Σουηδία). Εάν δε, εν αντιθέσει δεν τις προσέξεις με τον κώλο έξω και σε τσιτώνουν και γκρινιάζουν και παραπονιούνται γιατί δεν τις κοιτά άντρας!!!!

   Μετά να στάξω εγώ δάκρυ για τις ορμές των Κούρδων στις Γερμανίδες;; Τί λε ρε φίλε!

   Να μου ζήσει ο Χομεϊνί που επιβάλλει μαντήλα!

   Delete
  2. Αυτό για τον Σωκράτη δεν γνωρίζω κατά πόσον ισχύει.

   Πρέπει να το ψάξω βαθύτερα.

   Delete
  3. Υ.Γ.

   Δεν χρειάζεται να πας κατευθείαν στο χούφτωμα. Και ένα βλέμμα ακόμα αρκεί για παρενόχληση στην Δύση...

   Delete
 18. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι αντιστρόφως ανάλογη των αναγκών του.
  Όσο λιγότερες οι "ανάγκες" σου τόσο μεγαλύτερη η ελευθερία σου.
  Ελεύθερος ήταν ο μέγιστος Διογένης ο οποίος αποδεχόμενος την φύση του, απαλλαγμένος από τα κοινωνικά στερεότυπα, αμοναχός είς της κορφές του νου του έψαχνε απελπισμένος νυχθημερόν με το φανάρι να βρει έναν άνθρωπο.
  Αλήθεια πρέπει να 'ναι, επίσης, ότι όσο ο άνθρωπος δεν καταφέρνει να κυριαρχήσει πάνω στα ένστικτά του τόσο απομακρύνεται από την Θεϊκή του πλευρό, τόσο αποδέχεται την μια μονάχα φύση του αρνούμενος την άλλη.
  Γεννηθήκαμε κατ εικόνα και δυνάμεθα να φθάσουμε την ομοίωση, το γνώριζαν τούτο οι αρχαίοι υμών οι οποίοι ουδέν άφησαν ανύποπτο καθότι, όπως λέει και ο κύριος Κιτσίκης, ήσαν Θεΐκοι, ερχόμενοι από τον Όλυμπο, προερχόμενοι από το διάστημα.

  ReplyDelete