Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 24, 2018

424 - Ἐθνικοσοσιαλιστικὸ φιλότιμο, Χίτλερ καὶ Ὀλυμπιακοί

1936 – Χίτλερ και Λούης

424 - Ἐθνικοσοσιαλιστικὸ φιλότιμο, Χίτλερ καὶ Ὀλυμπιακοί    

Στὴν Ἀρχαιότητα ἡ ἐπιβράβευση γιὰ τὴν τιμὴ τοῦ εὐαγωνίζεσθαι ἐπῆρε πρωτεύουσα θέση στὴν ἐποχὴ τῆς τιμαρχίας καὶ ἔτσι ἱδρύθησαν οἱ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες τὸ 776 π.Χ., καὶ ἀνηγέρθησαν οἱ ἐπιγραφὲς ἐπὶ στήλων καὶ οἱ πύλες θριάμβων, καὶ παρεδίδετο ὁ στέφανος τοῦ νικητοῦ. "Ἡ κινητήριος δύναμις ποὺ ἔσπρωχνε τὸν ἄνδρα νὰ ἐπιδιώκη τὴν τιμὴ τοῦ δήμου ὠνομάζετο φιλοτιμία" (K.J. Dover, Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, Indianapolis, Hackett Publishing Co., 1994, σ. 230). Φυσικὰ ἐπρόκειτο περὶ ἀνδρῶν καὶ ἀνδρισμοῦ ἐφ' ὅσον οἱ γυναῖκες εἶχαν ὑποδεέστερη κοινωνικὴ θέση. "Τὸ πλεονέκτημα ποὺ ἐπεδιώκετο μὲ τὴν φιλοτιμία ἦταν ἡ φήμη ἡ ὁποία ἐξηγοράζετο μὲ τὸ ὄφελος τῆς αὐτοπροβολῆς, τοῦ συμφέροντος, τῆς ὑγείας καὶ τῆς ζωῆς τοῦ φιλοτίμου ἀνδρός, τὴν φήμη ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἄνδρα ποὺ ἐθυσίαζε τὸν ἑαυτό του γιὰ τοὺς συνανθρώπους του. Ἡ φιλοτιμία ἐξωτερικεύετο μὲ τὴν μεγαλόδωρη μεταβίβαση τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ φιλοτίμου ἀνδρὸς στὸ δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἱπποτροφείου, ἐφ' ὅσον τὸ ἱππικὸ ἐξηρτᾶτο ἀπὸ τὰ ἀνδραγαθήματα αὐτὰ, χωρὶς νὰ λαμβάνεται ὑπ'ὄψιν ἡ ἀσφάλεια στὸ πεδίο μάχης, σὲ μία στρατιωτικὴ καὶ ναυτικὴ ὑπαγωγὴ στὸ ὄφελος τοῦ στρατηγοῦ εἰς βάρος τῶν ἀναγκῶν τῆς πόλεως, μὲ τὴν ἀπαίτηση λύτρων γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων, ἤ μὲ τὴν ἀποφασιστικὴ δίωξη τῶν κακῶν πολιτῶν πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ δήμου. Μία τέτοια φήμη δὲν θὰ ἠδύνατο ποτὲ νὰ  ἀποκτηθῆ μὲ ἐπίδειξη  ὁρατοῦ πλούτου... Συνεπῶς, δὲν ἐκπλήσσεται κανεὶς ὅταν μεταφράζεται μερικὲς φορὲς πιὸ σωστὰ τὸ 'φιλότιμος' μὲ τὸ 'πατριωτικός', παρὰ μὲ τὴν λέξη 'φιλόδοξος'... Ὁ φιλότιμος ἄνδρας ἀντιπαραβάλλεται μὲ τὴν 'κακὴ καὶ αἰσχρὴ συμπεριφορά' καὶ αὐτὸς ποὺ ἐγεννήθη καὶ ἐμεγάλωσε ἀξιοπρεπῶς θεωρεῖται ὅτι ἔχει 'φιλότιμη ζωή'... Τὸ 'φιλοτιμεῖσθαι' ἀναφέρεται στὴν ἐνέργεια καὶ τὸν αὐτοσεβασμὸ ποὺ κάνει τὸν ἄνδρα νὰ προσπαθῆ νὰ ἐπιτύχη κάτι πράγματι καλό" (σ. 230-231).
           
Στὸν στίβο ἡ φιλοτιμία συνίστατο στὴν ἅμιλλα μεταξὺ "καλῶν ἀνδρῶν". Ἡ ἅμιλλα αὐτὴ ἐπεξετείνετο σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς καὶ ἔσπρωχνε, ἤδη ἀπὸ τὴν ἐφηβία, τὸν ἄνδρα νὰ προσπαθῆ νὰ ὑπερέχη τῶν συνανθρώπων του, νὰ γίνη ἄριστος στὸ ἄθλημα, γιὰ νὰ κατακτήση βραβεῖο. Πῶς λοιπὸν ἠδύνατο νὰ συνδυασθῆ ἡ ἐγωκεντρικὴ φιλοτιμία μὲ τὸ ἀντίθετό της, δηλαδὴ τὴν ἀφιλαυτία; Εἰς τοὺς Βατράχους  τοῦ Ἀριστοφάνους (280-2), ὁ Διόνυσος μέμφεται τὴν προειδοποίηση τοῦ Ἡρακλέους ὅτι ὁ δρόμος πρὸς τὸν Ἅδη εἶναι γεμάτος ἀπὸ θηρία καὶ κινδύνους, λέγοντας ὅτι ὑπερβάλλει ὥστε αὐτὸς ὁ Διόνυσος "νὰ φιλοτιμηθῆ". Ὁ Ἡρόδοτος μάλιστα φθάνει στὸ σημεῖο νὰ θεωρῆ "τὴν φιλοτιμία κάτι τὸ σκαιόν" δηλαδὴ μὴ ὀρθόν, καὶ προέρχεται ἀπὸ ἕνα φοβερὸ μῖσος (Γ΄53.4). Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Βεζανῆς στὶς ἡμέρες μας ἑθεώρει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο εἶχε παραμείνει ὅσο ἐγωϊστικὸ ἦταν στὴν ἀρχαιότητα, καλυπτόμενο ἁπλῶς ἀπὸ γενναιοδωρία. Ἄλλωστε ἡ φιλονικία, δηλαδὴ ἡ ἐπιδίωξη τῆς νίκης ἐθεωρεῖτο ἀρετὴ, ἀλλὰ  συχνὰ καὶ  ἠθικῶς καταδικαστέα, συνεδυάζετο δὲ μὲ τὴν φιλοτιμία, δίδοντας ἔτσι καὶ στὸ φιλότιμο τὴν ἀμφίβολή της ἀξία.

Ἐλέχθη ὅτι ἡ ἀναβίωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τὸ 1896, ἀπὸ τοὺς δυτικίζοντες ἀντιχριστιανικοὺς κύκλους, εἶχε ὡς στόχο τὴν ἀναβίωση τῆς εὐγενοῦς ἅμιλλας τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοὶ τοῦ Βερολίνου τοῦ 1936 ποὺ καθιέρωσαν τὴν μεταφορὰ τῆς εἰδωλολατρικῆς ἀπολλωνίας ὀλυμπιακῆς φλόγας ἀπὸ τὴν γενέτειρά της στὴν πόλη τῶν ἑκάστοτε ἀγώνων, ἦταν παραφθορὰ τοῦ ὀλυμπιακοῦ πνεύματος ἀπὸ τὸν "κακὸ" Χίτλερ! Πρόκειται ἁπλῶς γιὰ "δημοκρατικὴ" συσκότιση! Τὸ λατινικὸ ῥητὸ τῶν συγχρόνων Ὀλυμπιακῶν citius, altius, fortius, ποὺ σημαίνει "ταχύτερα, ὑψηλότερα, δυνατώτερα", ἀναφέρεται στὴν ἀρχαία ἔννοια τοῦ φιλοτίμου, τὸ δὲ ντοπάρισμα καὶ ἡ πολιτικὴ ἦσαν ἀλληλένδετες ἔννοιες ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Στὴν πραγματικότητα ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε ὁ σύγχρονος ἡγέτης ποὺ συνέλαβε καλύτερα ἀπὸ οἱονδήποτε ἄλλον, τὸ ὀλυμπιακὸ πνεῦμα τῆς ἀρχαιότητος, ὡς ἀντιχριστιανὸς ἀρχαιολάτρης.

Δίπλα στὸν Κουμπερτέν, ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε ὁ πραγματικὸς θεμελιωτὴς τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ φιλοτίμου, διότι τὸ φιλότιμο ὑπῆρξε ἡ βάση τοῦ χιτλερικοῦ ἤθους, εἰδικὰ δὲ τῶν ἐπιλέκτων SS. Σπαρτιατικὴ τιμὴ (Ehre) καὶ τιμιότητα ( Treue)  καὶ ὄχι χριστιανικὴ ἀγάπη ὑπῆρξαν τὸ θεμέλιο τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ. Ἰδοὺ πῶς περιέγραφε τὸ σπουδαιότερο περιοδικὸ τοῦ μεσοπολέμου, τὸ γαλλικὸ μηνιαῖο Illustration, σὲ ἀνταπόκριση τῆς 8ης Αὐγούστου 1936, τὴν μεταφορὰ τῆς ὀλυμπιακῆς φλόγας, ἀπὸ τὴν Ὀλυμπία (20-07-1936) στὸ Βερολῖνο (1-08-1936): "Σὲ μία γιγαντιαία δαδοσκυταλοδρομία τριῶν χιλιάδων δρομέων ποὺ ὁ καθεὶς διένυε ἕνα χιλόμετρο, μία δάδα ποὺ εἶχαν ἀνάψει νεανῖδες τῆς Ὀλυμπίας ὅπου εἶχαν ἑορτασθῆ οἱ περίφημοι ἀγῶνες τοῦ παρελθόντος, ἐπορεύθη στὸ Βερολῖνο, μέσῳ Ἀθηνῶν, Δελφῶν, Θεσσαλονίκης, Σόφιας, Βελιγραδίου, Βουδαπέστης, Βιέννης, Πράγας καὶ Δρέσδης. Σὲ ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις τῆς διαδρομῆς, ἐστήθησαν ὀλυμπιακοὶ ἱεροὶ βωμοὶ καὶ τελετὲς ὀργανώθησαν στὴν ἄφιξη τοῦ δρομέως ποὺ ἔφερε τὴν πολύτιμη δάδα. Παντοῦ ἐσεβάσθησαν τὸν ἀκραιφνῆ ἀθλητικὸ χαρακρῆρα τῆς ἐκδηλώσεως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Βιέννη, ὅπου ἡ δίοδος τῆς δάδας [στὶς 29 Ἰουλίου] ἔδωσε ἀφορμὴ στοὺς ἐθνικοσοσιαλιστὲς νὰ διαδηλώσουν ὑπὲρ τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Anschluss [τῆς ἑνώσεως τῆς Αὐστρίας μὲ τὴν Γερμανία ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ δύο χρόνια ἀργότερα τὸν Μάρτιο-Ἀπρίλιο 1938 καὶ ποὺ θὰ ἀναγνωρισθῆ ἀπὸ τὴν Γαλλία. Βλέπε τὸ παράλληλο πρόβλημα τοῦ Θιβὲτ τὸ 2008]. Ὕπῆρξε τὸ μόνο ἐπεισόδιο αὐτοῦ τοῦ γιγαντιαίου ἀγῶνος δρόμου ποὺ ἐγνώρισε τὴν κορωνίδα του στὴν γερμανικὴ πρωτεύουσα, τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα [1η Αὐγούστου] ὅταν ὁ καγκελλάριος Χίτλερ, ἐνώπιον ἑκατὸ χιλιάδων θεατῶν συγκεντρωμένων στὸ γερμανικὸ ὀλυμπιακὸ στάδιο, ἄναψε ὁ ἴδιος μὲ τὴν δάδα ποὺ εἶχε ἔλθει ἀπὸ τὴν Ὀλυμπία, τὴν πυρὰ ποὺ θὰ καίγη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ΙΑ΄ Ὀλυμπιάδος, ἐπὶ 15 ἡμέρες. Ὁ ὀλυμπιακὸς πυρσὸς παρεδόθη στὸν καγκελλάριο Χίτλερ ἀπὸ τὸν πρώην Ἕλληνα βοσκὸ [Σπῦρο] Λούη, ὁ νικητὴς τοῦ Μαραθωνείου στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 1896 ποὺ εἶχαν λάβει μέρος στὴν Ἀθήνα, καὶ ποὺ ἀνανεωμένοι ἀπὸ τὸν Γάλλο βαρῶνο Πέτρο ντὲ Κουμπερτέν, ὑπῆρξαν οἱ πρῶτοι τῆς νέας ἐποχῆς. Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ῥάϊχ ἄναβε μὲ τὴν δάδα τὴν πυρά, ἡ ὀλυμπιακὴ καμπάνα, ἡ πιὸ μεγάλη καὶ πιὸ βαριὰ στὸν κόσμο, ἐπάνω στὴν ὁποία εἶναι ἐγγεγραμμένο τὸ σύνθημα "Ich rufe die Jugend der Welt", [δηλαδὴ, "Καλῶ τὴν νεολαία τοῦ κόσμου"] ἐκτύπησε ἐκκωφαντικὰ, κάτι ποὺ ἐνεθουσίασε τοὺς ῥαδιοανταποκριτὲς, οἱ ὁποῖοι ἔτσι μετέφεραν στὸν κόσμο τὸ ἀκριβὲς δευτερόλεπτο ἐνάρξεως τῶν Ἀγώνων τοῦ Βερολίνου" (σ. 442).

Ἐξ ἀρχῆς ὅμως τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο ποὺ τόσο πολὺ ἐθαύμαζε ὁ Χίτλερ, ἠμαυρώθη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Σπῦρο Λούη, τὸ 1896, κατὰ τὴν μαρτυρία τοὐλάχιστον τοῦ Θάνου Κουτσικοπούλου, πρώην ἀθλητοῦ καὶ ἑπτὰ φορὲς κριτὴς Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Διερωτᾶται δὲ κανεὶς, μαθαίνοντας γιὰ τὴν ἀπάτη τοῦ Λούη, τελικὰ ἀπὸ τὰ δύο μόνιμα χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἕλληνος, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὀδυσσέως, ποῖο ὑπερισχύει: τὸ φιλότιμο ἤ ἡ πονηρία; Γράφει, ὁ Κουτσικόπουλος: "Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν στὸ Γυμνάσιο, ἔντονη παρατήρηση θείου μου ὅταν ἄκουσε νὰ λέμε, 'ἔτρεχε σὰν τὸν Λούη', ὅτι ὁ Λούης δὲν εἶχε νικήσει 'γιατὶ ἔκανε τὴν μισὴ διαδρομὴ πάνω σὲ κάρο" (Ἔρευνα δημοσιευμένη στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὸν Donald G. Macphail, δικηγόρο ἀπὸ τὸ Τέξας, πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Λυγερέα Λακωνίας). Καὶ συνεχίζει στὶς ἀναμνήσεις του ὁ ἀθλητικὸς παράγων Κουτσικόπουλος: "Ὅταν ἔφευγε ἡ ὀλυμπιακὴ ἀποστολὴ τοῦ 1936,  γιὰ τοὺς Ο.Α. τοῦ Βερολίνου, εἶπα [στὸν φίλο προπονητὴ Ὄττο Σίμιτσεκ] ὅτι ἡ ἀπόφασις νὰ τεθῆ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁμάδος μας ὁ Λούης μὲ φουστανέλα δὲν ἦταν ἐπιτυχὴς, πρῶτον ἐπειδὴ ὁ Λούης δὲν ἐφόρει φουστανέλα ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῶν ἐντατικῶν παλαιῶν ἀμφισβητήσεων. Ὁ Σίμιτσεκ ἀπήντησε ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς φουστανέλας δὲν ἦταν ἰδική του, ὄσον δὲ ἀφορᾶ τὶς παλαιὲς ἀμφισβητήσεις ὅλα ξεχάστηκαν... Μὲ τὸ τέλος τῆς Κατοχῆς συνεργαζόμουν μὲ τὴν Ἐλληνικὴ Ἐπιτροπὴ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων (ΕΟΑ), συνάψας στενὲς σχέσεις μὲ τὸν προεδρεύοντα ἀντιπρόεδρο Νῖκο Μπαλτατζῆ, μετέπειτα Γ.Γ. Ἀθλητισμοῦ, ὑφυπουργό, κλπ... Ἐνδιαφέρθηκα νὰ ἐρευνήσω τὸ θέμα ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς ΕΟΑ καὶ ἄλλες πηγές. Ὁ Ν. Μπαλτατζῆς ἦταν ἀπόλυτος: ' Ἡ δῆθεν νίκη τοῦ Λούη ἦταν ψευδής... τὴν μισὴ δαδρομὴ τὴν ἔκανε μὲ ἄλογο καὶ ὄχι μὲ κάρο'!...Ὁ Χαρίλαος Βασιλάκος, ὅσο καὶ ὁ Σπυρίδων Μπελόκας καὶ ὁ καταταγὴς τέταρτος Οὖγγρος Κέλνερ, ἐθεώρησαν αὐτοὺς νικητὲς ἀφοῦ κανείς τους -ὅπως ἐβεβαίωναν- δὲν εἶχε ἰδῆ τὸν ἀρχικὰ οὐραγὸ Λούη νὰ τοὺς προσπερνᾶ... Οἰ δρομεῖς ἔτρεχαν χωρὶς τὴν συνοδεία κριτῶν ἀνάμεσα στὶς ἐρημικὲς τότε περιοχές, χωρὶς θεατές. Νικητὴς θὰ ἀνηγορεύετο ὅποιος ἔφθανε πρῶτος στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο, χωρὶς νὰ ἐλέγχεται τί συνέβη κατὰ τὸν ἀγῶνα".

Ὁ Νεοέλλην συγγραφεὺς, θαυμαστὴς τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος, Κυριάκος Σιμόπουλος(1921-2001), δὲν εἶχε φιλότιμο ἀλλὰ ἐντιμότητα καὶ παρρησία, γι'αὐτὸ καὶ ἀπεσιωπήθη τὸ καταπληκτικὸ βιβλίο του, Μῦθος, ἀπάτη καὶ βαρβαρότητα οἱ Ὀλυμπιάδες (Ἀθήνα, 1998), ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ διανέμεται πρὸς φρονιματισμόν, σὲ κάθε Ὀλυμπιάδα. Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν στὴν ὑπηρεσία τῆς ἐξουσίας καὶ συνεπῶς ἦσαν καθρέπτης τῆς ἐξουσίας, δηλαδὴ διεφθαρμένοι. Ὁ Σιμόπουλος εἶχε βάλει στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου του τοῦτα τὰ φοβερὰ λόγια τοῦ Εὐριπίδου: "Ἀπὸ τὰ μύρια δεινὰ στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει τίποτα χειρότερο ἀπὸ τὸ γένος τῶν ἀθλητῶν. Δὲν γνωρίζουν οὔτε δύνανται νὰ ζοῦν σωστά"! Πράγματι, οἱ σοφοὶ τῆς Ἑλλάδος πάντοτε διεφώνουν μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας ποὺ τότε ὅπως καὶ σήμερα ἦσαν ἡ αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν τῆς πολιτείας. "Στὸν Ε΄αἰῶνα π.Χ. κορυφώνεται ἡ κίνηση γιὰ παράλληλη καὶ ἰσοδύναμη φυσικὴ ἀγωγὴ καὶ παιδεία. Ἡ σωματικὴ ἄσκηση πρέπει νὰ πραγματοποιεῖται εὐρύθμως, μὲ μέτρο, χωρὶς ὑπερβολὲς ποὺ προκαλοῦν προβλήματα στὴν ὑγεία, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἱατρὸς Ἱπποκράτης (460-370). Ἡ ὑπερβολὴ στὶς γυμναστικὲς ἐπιδόσεις, γράφει, προκαλεῖ βλάβη στὸν ὀργανισμό" (σ.103). Ὁ δὲ Πλάτων ἐπιμένει στὴν διαπίστωση ὅτι δὲν εἶναι τὸ ἰσχυρὸ καὶ ὡραῖο σῶμα ποὺ καθιστᾶ ἱκανὸ τὸ πνεῦμα ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο: ἡ ἀγαθὴ ψυχὴ πλάθει τὸ σῶμα κάλλιστο γι'αὐτὸ καὶ γέροντες πρέπει νὰ ἀσκοῦνται στὰ γυμναστήρια χωρὶς νὰ ἐπιδιώκουν ἔπαθλα, διότι σκοπὸς τοῦ ἀθλητισμοῦ εἶναι ἀριστοκρατικὸς καὶ προπαρασκευὴ στὸν πόλεμο, ἔτσι ὅπως τὸ εἶδε ἀργότερα καὶ ὁ Χίτλερ. Δυστυχῶς, προσθέτει, ἡ πτώχεια ὁδηγεῖ στὸν ἐπαγγελματικὸ ἀθλητισμὸ γιὰ ἐπιβίωση. Ὅσο γιὰ τὸν ποιητὴ Πίνδαρο (522-443), ὁ Σιμόπουλος τὸν χαρακτηρίζει  πουλημένο ὄργανο τῶν πλουσίων, ποὺ ὑμνολογεῖ τὶς νῖκες στὴν Ὀλυμπία, στὰ Ἰσθμια, τὰ Πύθια καὶ τὰ Νέμεα καὶ δοξολογεῖ μόνον τοὺς ὀλυμπιονῖκες ποὺ ἀποκτοῦν φήμη, χρῆμα καὶ ἀξιώματα.

Ἐπειδὴ ἔχει ὑπερισχύσει ὁ μῦθος ὅτι οἱ ὁλυμπιονῖκες ἐλάμβαναν μόνον τὸν στέφανο ἐλαίας, συνδεδεμένο μὲ τὸ φιλότιμο, ὁ Σιμόπουλος παρατηρεῖ ὅτι "κατὰ τὴν κλασικὴ περίοδο οἱ νικητὲς ἀθλητὲς βραβεύοντο στὸν χῶρο τῶν ἀγώνων μὲ στεφάνους, καὶ συχνότατα μὲ ἀνδριάντες, καὶ ἐδέχοντο πλούσιες ἀμοιβὲς κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν πατρίδα τους...Οἰ ἀθλητὲς τῶν κλασικῶν χρόνων ἀξίωναν ὄχι μόνον οἰκονομικὴ κάλυψη... Ἡ ἱπποτροφία ποὺ προετοίμαζε τὴν συμμετοχὴ στὶς ἁρματοδρομίες, ἀποτελοῦσε τῆν σημαντικώτερη μέθοδο ἀνάδειξης τῶν μεγιστάνων τοῦ πλούτου" (σ.146-147). Γιὰ νὰ κατανοηθῆ σὲ ποῖο ἐπίπεδο εὑρίσκετο τὸ αἴσθημα τοῦ φιλοτίμου, ὁ Ἀριστοτέλης ἔγραφε ὅτι οἱ ἐπαγγελματίες ἀθλητὲς (διότι ὁ ἐπαγγελματικὸς ἀθλητισμὸς καθιερώθη στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ Ε΄αἰῶνος π.Χ.) ἔμοιαζαν μὲ τοὺς ὁπλισμένους ἄνδρες ποὺ πολεμοῦν ἐναντίον ἀόπλων. Βεβαίως, στὴν Ὀλυμπία, ἐπεβάλλοντο πρόστιμα σὲ ὅσους δωροδοκοῦσαν καὶ ἐξαγόραζαν ἀντιπάλους καὶ ἑλλανοδίκες γιὰ νὰ ἀνακηρυχθοῦν ὀλυμπιονῖκες, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀπέτρεπε τὴν συνήθεια. "Οἱ ἰσχυρισμοὶ περὶ ὀλυμπιακοῦ ἰδεώδους, ἀποτελεῖ ἄγνοια καὶ θρασύτατη ψευδολογία"(σ.68). Ὁ Σόλων εἶχε καθορίσει τὴν ἀμοιβὴ τῶν ὀλυμπιονικῶν σὲ 500 δραχμὲς, δηλαδὴ σὲ 500 πρόβατα ἤ 100 βόδια. Ὁ ὀλυμπιονίκης Δεξίλαος εἶχε χρησιμοποιήσει τὸ ἕνα δέκατο τῆς ἀμοιβῆς του γιὰ νὰ κτίση στὴν Ἀθήνα πολυτελῆ κατοικία. Οἱ ἑλληνικὲς πόλεις γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν νῖκες στὴν Ὀλυμπία, ἀγόραζαν ξένους ἀθλητὲς καὶ τοὺς παρουσίαζαν ὡς πολῖτες τους. Οἱ ἀθλητὲς ντοπαρίζονταν. Ὁ ἱατρὸς Κλαύδιος Γαληνὸς (129-199 μ.Χ.) παρωμοίαζε τὴν σίτηση τῶν ἀθλητῶν μὲ αὐτὴν τῶν χοίρων.

Ἡ ἀναβίωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἐπανέφερε ἁπλῶς τὶς ἴδιες συνήθειες χρηματισμοῦ, ἀπάτης, πολιτικῶν ἐπεμβάσεων καὶ ντοπαρίσματος τῆς Ἀρχαιότητος. Καὶ αὐτὸ ἐξ ἀρχῆς. Ὁ νικητὴς τοῦ μαραθωνείου, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς τοῦ 1904, ὁ δρομεὺς Thomas J. Hicks εὑρέθη ντοπαρισμένος. Ὁ προπονητής του τοῦ εἶχε δώσει στρυχνίνη! Σὲ κάθε Ὀλυμπιάδα ὁ ἀριθμὸς τῶν ντοπαρισμένων ἀθλητῶν ηὐξάνετο. Τὸ 1960, ὁ Δανὸς Knud Enemark Jensen, ποὺ εἶχε ντοπαρισθῆ μὲ ἀμφεταμῖνες ἔπεσε ἀπὸ τὸ ποδήλατό του στὸν ποδηλατικὸ ἀγῶνα στὴν Ῥώμη καὶ ἀπεβίωσε ἐξ αἰτίας τοῦ ἀναβολικοῦ. Ὅπως καὶ στὴν Ἀρχαιότητα οἱ ἀρχὲς ἐκμεταλλεύονται τὸ φιλότιμο ἀναδείξεως τοῦ ἀθλητοῦ γιὰ νὰ ἐξαπλώσουν τὴν ἀπάτη στὴν κοινωνία καὶ μετὰ νὰ κατηγορήσουν τὸν ἀθλητὴ ὡς ὑπεύθυνο. Τὶς συνήθειες αὐτὲς στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Σπάρτη τοῦ Ε΄αἰῶνος π.Χ. τὶς εὑρίσκουμε καὶ πάλι στὸ Γ΄Ράϊχ τοῦ Χίτλερ καὶ στὴν κομμουνιστικὴ Ἀνατολικὴ Γερμανία καὶ ἐπεστράφησαν μὲ μεγαλύτερη ἀκόμη ἔνταση στὴν γενέτειρα τοῦ ἀπατηλοῦ ὀλυμπισμοῦ, στὴν Ἀθήνα τοῦ 2004.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                           24 Μαΐου 2018

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη. 
Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ἐπιστρέφει μετὰ ἀπὸ 78 χρόνια γιὰ νὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν παρακμή

79 comments:

 1. Χαίρομαι που συμπεριελάβατε στο σύγγραμά σας "Περί Ηρώων" το παραπάνω άρθρο.

  Η δημοσίευσή του εδώ δε, βοηθά όσους δεν το αγόρασαν.

  ReplyDelete
 2. Οι αθλητές δε, είναι και αυτοί ένα προϊόν.

  Για αυτό τους αγαπά και ο καπιταλισμός.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ!

  Ο αθλητισμός χρησιμεύει στον καπιταλισμό κυρίως για την αποβλάκωση των μαζών και για την ύπνωση των αντιδραστικών ενστίκτων στην νεολαία και στα αντιδραστικά στοιχεία. Μαζί με το σεξ προφανώς. Τί λένε οι τρελλογιατροί στους μουσουλμάνους και τους αναρχικούς που τα κάνουν λίμπα στις πόλεις;; Βρες κοπέλα και άρχισε ένα σπόρ, για να "μαστουρώσεις".

  Να γιατί κανένα Χριστιανικό ή Ισλαμικό (ή Ιουδαϊκό) καθεστώς δεν ασπάστηκε το ψευδο-ήθος του αθλητισμού ούτε και υπήρχε αθλητισμός σε κάποιο θρησκευτικό καθεστώς.

  Το καλλίτερο "άθλημα" για τους παραπάνω ήτο η προσευχή και η νηστεία.

  ReplyDelete
 3. Υ.Γ. Μιλώ για σεξ, όχι για συναισθηματικό έρωτα ή αγάπη. Προλαβαίνω τους εξυπνάκηδες.

  ReplyDelete
 4. Ὁ Μόουζες Φϊνλεϋ εἶχε παρατηρήσηι ὅτι ὅταν ὁ ὀλιγαρχικὸς Κίμων ἄνοιγε τὰ χωράφια του γιὰ νὰ τρῶνε φροῦτα οἱ φτωχοὶ στὴν οὑσία δημιουργοῦσε πολιτικὴ πελατεία. Παρόμοια ἀνέδειξε τὶς οἰκονομικὲς πτυχὲς τοῦ κόσμου τῆς Ὁδύσσειας, μὲ τὰ συστήματα δώρου καὶ ἁντίδωρου (ὀ Ὁδυσσέας περίμενε ἀπὸ τὸν Πολύφημο δῶρα φιλοξενίας). Γιατὶ δὲν ἄρεσε στὸν ὑπερεστὲτ Μπέρναρντ Μπέρενσον, τὀν κριτικὸ τέχνης τῆς Ἁναγέννησης, αὐτὴ ἡ ἐνασχόληση τοῦ Φϊνλεῦ μὲ τὰ οἰκονομικὰ τῆς ἁρχαίας Ἑλλάδος; Ἁπάντηση. Διότι τὸ μεγαλύτερο ταμποῦ τῆς Δυτικῆς Κοινωνίας εἶναι τὸ χρῆμα. Ἁπόδειξη. Δέκα χρόνια τώρα ἔχουμε κρίση στὴν Ἑλλάδα οἰκονομικὴ καὶ κανείς δὲν λέει τί φταίει.

  Γιατὶ ὁ Χίτλερ καὶ οἱ προπομποί του προβάλλουν τὴν Ἑλλάδα σὰν πρότυπο εὑγενοῦς χώρας (μὴ οἰκονομικῆς); Διότι προσπαθοῦν νὰ ξεπεράσουν τὀν σκόπελο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι σαφέστατος. Μὴν νοιάζεστε, λέει, τί θὰ φᾶτε, πῶς θὰ ντυθῆτε. Θὰ φροντίσὴ γιὰ σᾶς ὁ Πατέρας σας. Ἡ ἔγνοια σας εἶναι ὀλιγοπιστία. Ἕτσι λέει.

  Δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία ἀμφιβολία. Ὁ Χίτλερ δὲν εἶναι παρὰ ἡ παρόξυνση τοῦ ἀστικοῦ ἱδανικοῦ, καὶ τὸ ἀστικὸ ἱδανικὸ εἶναι ἕνα καὶ μόνο ἕνα, ἁπὸ τὸν Ὕστερο Μεσαίωνα: νὰ γίνηι κανεὶς ἀριστοκράτης, δηλαδὴ νὰ εἶναι κληρονομικὰ ἀνώτερος. Πρότυπο τῶν ἀστῶν δὲν εἶναι ἡ δημοκρατία τῆς Ἀθήνας καὶ ἡ στρατοκρατία τῆς Σπάρτης ἀλλὰ ὁ Ὅμηρος καὶ ἁκόμα περισσότερο ἡ όλιγαρχικὴ άρχαϊκὴ Ἑλλάς, ποὺ σὰν τὸν δικό μας μεσαίωνα, τὴν Τουρκοκρατία, εἶχε τοὐς ἑπισκόπους της (τὶς ἱέρειες) πιασμένες σὰν θέσεις ἁπὸ τὶς καλὲς οἱκογένειες. Ἁνελέητος κοινωνικὸς ἀνταγωνισμὀς ἦταν ἡ άρχαϊκὴ Ἑλλάς. Χρειάστηκε νὰ θυσιάσηι ὁ Λυκοῦργος τὸ μάτι του γιὰ νὰ βάληι ἱσονομία στὴν Σπάρτη. Καὶ πάλι ὁ κοινωνικὸς ἁνταγωνισμὀς μεταφέρθηκε στὸν ἐμφύλιο Σπάρτης καὶ Ἁθήνας. Ἑκεῖ βρίσκεται ἡ μεγαλειώδης μορφὴ τοῦ Εὐριπίδου, ποὺ ἁπὸ στραβομάρα ὁ Νῖτσε προσπάθησε καὶ αὑτὸς νὰ σπιλώσηι, ἀκολουθῶντας τὸν Σλέγκελ. Ἁθλητές, τὸ αἴσχος τῆς Ἑλλάδος. Ὁρκίστηκε ἡ γλῶσσα μου μὰ ὄχι τό μυαλό μου. Δία, ἄν ὑπάρχεις - γιατὶ ὁρισμένοι λένε πὼς δὲν ὑπάρχεις... ὁ Εὐριπίδης τοῦς πέταγε τὴν σκέψη τους στὰ μοῦτρα σὰν χορό. Καὶ ἡ χορογραφία του ἦταν βεβαίως σπασμωδική, μοντέρνα. Ἕκτοτε ὁ ἑλληνισμὀς προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσηὶ τὀν μεγάλο τραγικό, καὶ νὰ ἐπανἐλθηι σὰν τὸν Ἀριστοφάνη στὀν φανατικὸ Αἱσχύλο. Ὅμως ὀ Διόνυσος (ποὺ ἴσως τὸν ἔπαιζε ὁ ἴδιος ὀ Ἁριστοφάνης) πρέπει νὰ πάει στὸν Ἄιδη γιὰ νὰ βρῆι τὴν χαμένη ἀκμή. Γιὰ αὑτὸ ἡ φοβερὴ αἱματοχυσία τοῦ Β. Παγκοσμίου ἄν ὄχι καὶ τοῦ Α.

  Ὁ Σολωμὸς παραδεχόταν πὼς ὅλοι οἱ σύγχρονοι ποιητὲς εἶναι παιδιὰ τοῦ Εὐριπίδη. Δὲν ἤθελε νὰ εἶναι καὶ αὑτός παιδί του. Γιὰ αὑτὸ καὶ τὰ ποιήματά του δὲν τὰ τελείωνε. Εἴμαστε ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες τὸ πειραματικὸ ἐργαστῆρι τοῦ φασισμοῦ ἀπὸ πρὶν τὸ 1821. Ἡ παρακμή μας νομοθετεῖται ἁπὸ τὸ Σύνταγμά μας. Ἡ προσπάθεια ὑπέρβασης τοῦ ἀσκητικοῦ ἱδανικοῦ εἶναι ὁ χειρότερος ἀσκητισμός.

  Ἡ αἱδήμων σιωπὴ εἶναι τὸ μεστώτερο καὶ σεξουαλικώτερο πανηγύρι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν λέω συμφωνώ-διαφωνώ.

   Το σχόλιό σου ανήκει σε ανώτερο επίπεδο, όπως και να εκληφθεί.

   Delete
  2. Πάντως αυτό για την Ελλάδα που λες, ως Πνεύμα και Ιδανικό είναι το κλειδί φίλε.

   Αυτό περιμένω και εγώ να ξυπνήσει. Σάματι μας αφήνουν όμως τα αφεντικά;;

   Εδώ κοτζάμ Ισραήλ και πάλι γονάτισε στον καπιταλισμό το 1980. Βέβαια ίσως και να έφταιγε ότι ιδρύθη πάνω σε βάσεις Δυτικοευρωπαϊκές αστικές, παρά τον εθνικομπολσεβικικό Κιμπουτζικό αρχικό χαρακτήρα του. Αλλά επιμένω. Όχι αγαπητοί Εβραίοι! Εσείς φταίτε! Όπως φταίμε και εμείς! Για αυτό τρώμε σφαλιάρες. Οι πατέρες σας είπαν άκου τον Θεό, προσευχήσου και θα πέσει το μάννα. Τα ίδια όπως λέγει ορθότατα ο Κωσταντής είπε και σε εμάς ο Κύριος και οι δικοί μας Πατέρες, "έχει ο Θεός". Αλλά και εσείς και εμείς επιλέγουμε τον Σατανά, διότι "θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε". Καλά να πάθουμε! Έχουμε ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ την ιδία μας την Λύτρωση και όχι μόνον την αγνοούμε αλλά την χλευάζουμε κιόλας!

   Άρα το φταίξιμο συμπατριώτες Εβραίοι είναι οικογενειακό!

   Λέει επί αυτού ο Καθηγητής:

   Ο Δυτικός κόσμος είναι παιδί μας και συνεπώς καλλίτερα είναι να ιατρευτεί από το να διαλυθεί.

   Διαφωνώ. Ο Δυτικός κόσμος δεν έχει αναμνήσεις προ της Πτώσεως. Ζει και γεννήθηκε με΄σα και χάριν της Πτώσεως εξ΄ου και το σατανικό του πνεύμα. Αντιθέτως, οι Εβραίοι, οι μουσουλμάνοι και εμείς οι Ρωμηοί, έχουμε όχι μόνον αναμνήσεις αλλά ολόκληρο οικογενειακό δένδρο και πατρικό στην προ-καπιταλιστική εποχή!

   Μόνον οι Ιρανοί πιάσανε το νόημα αυτό ύστερα από βραχεία Παχλαβική είσοδο στην εποχή της Πτώσεως. Ο Χομεϊνί τους επανέφερε στην Εδέμ.

   Delete
  3. http://www.defence-point.gr/news/exit-poll-ne-stis-amvlosis-sto-irlandiko-kastro-tou-katholikismou

   Λέμε ναι στην αυτοκτονία, ναι στον θάνατο!

   Το ξαναλέω. Δεν υπάρχει ιατριά!

   Μια φορά μιλούσα με έναν μαύρο φυλετιστή. Μου είπε ότι ένας τρόπος για αυτούς να εκδικηθούν τους αποικιοκράτες είναι να τους παίρνουν τις γυναίκες και δη να τις γονιμοποιούν.

   Στην Ελβετία παρατηρείται κάτι αντίστοιχο και στα δύο φύλα...όπως και σε Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία.

   Delete
  4. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΜΉΝΥΜΑ!

   Delete
 5. Υγ. Εἶναι σαφέστατο πὼς στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα τὸ θέατρο δημιουργήθηκε ἁπὸ τοὺς ἀγῶνες. Οἱ ἀγῶνες εἶναι ποὺ ἔδωσαν ἕνα πλαίσιο -τὸ θέατρο - ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἀνάπτυξι μουσικῶν ἀγώνων. Φυσικὰ δὲν ξέρουμε τί ἦρθε πρῶτο καὶ τί δεύτερο, στὴν Ἁνατολὴ ὑπάρχουν διαγωνισμοὶ παραμυθάδων. Ἅς ποῦμε πὼς ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἄρνηση τοῦ ἀγῶνος. Δηλαδὴ τὰ παιδιά μας δὲν θὰ παίζουν μπάλα; Δὲν εἶναι ὁ ἁγώνας μέσα στὴν ζωή; Καὶ ἡ ἀγωνία στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆς; Μά...

  Δὲν εἶναι τὸν ἁγῶνα ποὺ ἑξόρισε ὁ Χριστὸς ἁπὸ τὴν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τὸ ἀντίθετο. ὁ Χριστὸς ἑξόρισε τὴν ΝΤΟΠΑ.

  ReplyDelete
 6. Yγ2. Ἑπειδὴ άναφέρθηκε ὁ μακαρίτης καθηγητὴς Δικαίου κύριος Βεζανῆς. Ἀληθεύει ἡ αἴσθησή μου ὅτι πολλοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς Γερμανίας προπολεμικὰ μεταπολεμικὰ ὑποστήριζαν στὴν Ἑλλάδα τὴν ἀπόλυτη εὑθυγράμμιση μὲ τὸ ΝΑΤΟ, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Γερμανία εἶχε ἠττηθῆι καὶ ἁπὸ τὶς ΗΠΑ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Αμερικανοί είναι αστικοποιημένοι Γερμανοί...

   Εν αντιθέσει οι Ρώσσοι παίζουν σε τελείως άλλο επίπεδο.

   Άλλος βέβαια θα πει ότι οι πρώην Φασιστές γίναν ακροδεξιοί (ουκ ολίγες περιπτώσεις) και βρήκαν καινούριο αντίπαλο, τον Κομμουνισμό. Διότι δεν είχαν τα καύκαλα να φτύσουν τον Καπιταλισμό.

   Ο ενδοκαπιταλιστικός πόλεμος, Αγγλοσαξώνων και Γερμανών αποτελεί παράδειγμα εμφύλιας διαμάχης. Η μπάλα δυστυχώς παίρνει και εμάς.

   Delete
 7. https://www.rt.com/business/427767-putin-world-trade-peace/

  Μακάρι!

  Ο Τράμβιος τότε θα αποδειχθεί βομβιστής αυτοκτονίας, καμικάζι κατά του Κεφαλαίου.

  Μόνον έτσι αποδυναμώνεται ο Μολώχ-Καπιταλισμός και καθίσταται δυνατή η θανάτωσή του.

  Ο συνδυασμός φοβερής παγκοσμίας οικονομικής κρίσεως, Φασισμού, κοινωνικής αναταρχής και Ισλαμισμού αποτελεί ηλεκτροσόκ μεγατόνων στα σημερινά δίποδα κτήνη που πουλάν τα παιδιά τους για πλαστή ασφάλεια.

  Δώσε! Φέρε το Χάος!

  ReplyDelete
 8. ΤΡΑΜΒΙΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ -ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ - Δημήτρης Κιτσίκης
  "Trump is running for President as a businessman, not as a politician"(2016).
  "Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως υπάρχει πιθανότητα η συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μία ημέρα αφότου ακύρωσε την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.
  «Θα μπορούσε να είναι ακόμη και η 12η... Θα θέλαμε να το κάνουμε.» πρόσθεσε" .

  ReplyDelete
 9. Στὴν Δύση ἡ ἐργασία εἶναι σύμφυτη μὲ τὸ θέατρο. Τὰ καθολικὰ τάγματα ὅπου κυριαρχοῦσαν ὀργανῶναν ἕνα μυστήριο (θρησκευτικὸ θέατρο) καὶ οἱ ἀστοὶ ἕνα κοσμικὸ θέατρο. Τὀ ἴδιο οἱ ἑλληνιστικοὶ βασιλεῖς. Πρόκειται περὶ προπαγάνδας. Τὸ παίζουν πὼς θὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο. Στὴν Γαλλία δύσκολα βρισκεις δουλειὰ ἄν δὲν τὸ παίξηις βλάξ. Προτιμᾶνε ἕναν βλάκα πειθαρχημένο στὸν ῥόλο τοῦ βοδιοῦ τῆς φάτνης παρὰ κάποιον ποὺ κινδυνεύει νὰ πετάξηι τὴν μάσκα μὲ τὸ χαμόγελο τοῦ ἠλιθίου.

  ReplyDelete
 10. YΓ. Τὸ γεγονὀς ὅτι ὁ Λούης φτιάχνεται σὰν όλυμπιονίκης, ὅπως ὁ Ζαχαριάδης καὶ ὁ Ὀτσαλὰν ποὺ νικοῦσαν πάντοτε στὰ ἀγωνίσματα, δείχνει τὴν θεατρικὴ φύση τοῦ ἁθλητικοῦ φαινομένου καὶ τὴν καταγωγή του ἁπὸ τελετὲς ἁναπαραγωγῆς τῆς κοινότητας. Τὀ ὅτι ἡ κοινότητα ἁποδέχεται τἠν ἐξαπάτηση τοῦ θεάτρου δείχνει τὴν φύση τοῦ θεάτρου σὰν ἐπιβολὴ τῆς ὁλιγαρχίας πάνω σὲ ἕνα δημκρατικὸ τύποις πολίτευμα. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ μεγάλος μάστορας τῶν Παναθηναίων καὶ τῶν Διονυσίων ἦταν ὁ Πεισίστρατος. Ἑκεῖ φαίνεται ἡ μαγκιὰ τοῦ Εὐριπίδη, ποὺ προσπάθησε νὰ μεταχειριστῆι τὸ τυραννικὸ κατάλοιπο σὰν πραγματικὰ δημοκρατικὸ καὶ τὸν κοροϊδεύει ὁ κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Γκαῖτε παλιάτσος Ἁριστοφάνης. Διαβάστε κάπως τὸ πιὸ ἁπλό του ἔργο,τὸ μόνο διασωθέν σατυρικὸ δρᾶμα, τὸν Κύκλωπα, γιὰ νὰ δῆτε στὶς λεπτομέρειες τοῦ διαλόγου τὴν τρομακτικὴ εὑφυία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀνδρός, τοῦ πατέρα τοῦ σύγχρονου θεάτρου κατὰ Σολωμό, τοῦ ἀνελέητου κοινωνικοῦ κριτῆ, γιὰ νὰ γεμίσετε περηφάνεια ποὺ εἴχαμε τέτοιους προγόνους σὲ αὐτὸ τὸ κομμᾶτι ἁνθρώπινης γῆς.Ὁ κριτικὸς νοῦς τοῦ Εὐριπίδου βρῆκε ἁνάπαυση στὴν χριστιανικὴ θρησκεία. Εἶναι λοιπὸν συμπληρωματικὰ στοιχεῖα ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ χριστιανισμὸς καὶ ὄχι ἁνταγωνιστικὰ ὅπως τὰ παρουσίαζαν ὁ πρωτοφασίστας ῥατσιστὴς Κουμπερτὲν καὶ ὁ λοχίας Ἁδόλφος Χίτλερ.

  ReplyDelete
 11. Υγ2. Θέλετε νὰ τὸ πᾶμε πιὸ βαθειά; Ἑννοῶ τὸ θέμα. Ὁ ΑΓΩΝ δὲν εἶναι ἁλληλένδετος μὲ τὸν ΚΡΙΤΗ; Καὶ ὁ ΚΡΙΤΗΣ μὲ τὸν ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ (εἶδε ὅ,τι ἔφτιαξε, καὶ τὸ βρῆκε ΚΑΛΟ -Γένεση).

  ReplyDelete
 12. Yγ3. Ο ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗι ὅπως μοῦ εἶχε γράψηι ὁ Δημήτρης ὁ Κιτσίκης παλιότερα. ΓΙΑΤΙ; ΔΙΟΤΙ τὀ μόνο θεατρικὸ γεγονὸς ποὺ τεκμηριώνεται στὸ Ῥωμαϊκὸ κράτος μετὰ τὴν ἐν Τρούλλωι Σύνοδο δὲν εἶναι ἀρχαῖο, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ. Πρόκειτα γιὰ ἕνα σενάριο μυστηρίου (καθολικοῦ προπαγανδιστικοῦ θεάτρου) ποὺ γράφτηκε γιὰ τὴν ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΥΖΙΝΙΑΝ ΚΥΠΡΟ. Ὁ άθλητισμὸς παραπανω εἶναι ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ἑνωι στὴν ἀρχαιότητα τὸ θέατρο ἦταν ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Γιὰ αὑτὸ ὁ καθολικισμὸς στὸ φασιστικὸ καὶ στὸ μασωνικὸ φαινόμενο παίζει ἕναν ῥόλο. Ὅπως παίζει καὶ στἠν παγανιστικοφανῆ λατρεία τοῦ ἁρχαιοελληνικοῦ ὑποτίθεται μυστικισμοῦ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ γιὰ νὰ διώξουμε τὴν φρικαλέα διαστροφὴ ποὺ φύτεψε στὸ ὁπίσθιο μέρος τοῦ κορμιοῦ μας ὁ Λατῖνος Αὐτοκράτορας ποὺ μᾶς διασύρει στὸν ἴδιο μας τὸν ἱππόδρομο. Ἑμεῖς εἴχαμε ἀθλητισμὸ καὶ μᾶς τὸν βούτηξε ὁ Ἁντίχριστος Ντάντολο. Τὰ ἄλογά μας βρίσκονται στὸν Ἅγιο Μάρκο, ποὺ καὶ τὸν Μάρκο τὸν βουτήξανε ἁπὸ τὴν Ἁλεξάνδρεια οἱ λαομίσητοι Βενετσιάνοι, τὰ μέγιστα καθάρματα τῆς ἱστορίας.

  ReplyDelete
 13. υγ4. Ὁ μεραγκλαντὰν ἀθλητισμὸς τοῦ Χίτλερ, τῆς Ῥίφενσταλ (ἄλλη πάλι αὑτὴ ἡ γριὰ βουτήχτρια) καὶ παλαιότερα τῆς τρελλο Ντάνκαν καὶ παλαιότερα τοῦ Κουμπερτὲν ποὺ ὁ Παλαμᾶς τοὔγραψε αὑτὴν τὴν μποῦρδα καὶ τοῦ ψυχανώμαλου Ψυχάρη καὶ ὅλων αὐτων ἑν τέλει τῶν ἁστῶν δευτέρας ἐσοδείας, τῶν ὁποίων τὴν παρηκμασμένη κουλτούρα ἁκόμα τρῶμε στὴν μάπα καὶ δηλητηριάζουμε τὰ παιδιά μας μὲ ταινίες τρισεκατομμυρίων γιὰ τὶς ἀνωμαλίες κάθε τραμπουκολεσβίας Μεξικανίδας καλλιτέχνιδος τῆς τεκίλας καὶ κάθε σατράπη τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Χονολουλοῦ (μιλῶ γιὰ τὸ ντουέτο τῆς διεθνοῦς ἁλητείας Ῥιβέρα-Κάλο) εἶναι ὅλοι τους ὄχι ὑπὲρ τοῦ κορμιοῦ ἁλλὰ ὑπερ τοῦ μακελέματος τοῦ κορμιοῦ. Ὁ ϊησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ καλύτερη γιόγκα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Απολλώιο πρότυπο του καλαισθητισμού προέκυψε ως φυγή από το αστικό των χρημάτων.

   Όμως, η πλήρη απορρόφησή του από τον αστικό κόσμο μεταπολεμικά χάριν τεραστίων κερδών, αποδεικνύει ότι όχι μόνον ο καλαισθητισμός δεν διαλύει το αστικό πνεύμα αλλά το εμπλουτίζει.

   Στην τελική είναι ένας είδος πορνείας.

   Delete
 14. Υγ5. Ὁ Χριστιανισμὀς εἶναι μιὰ οἱκουμενικὴ θρησκεία. Για αὑτὸν τὸν λόγο οἱ αἱτοῦντες χωρισμὸ ἑκκλησίας καὶ κράτους(λ.χ. διάφοροι Συριζαῖοι καὶ στὰ μουλωχτὰ πίσω τους τὸ ντόπιο κοτζαμπασέικο Κολωνάκι τοῦ Κυριακούλη) εἶναι ἁνώμαλοι. Ἡ άνάρτηση, ποὺ παρουσιαζει τὴν παρακμὴ ὄχι τῆς Δϋσεως βέβαια (ὁ βάρβαρος σφύζει ἁπὸ ὑγιᾶν καφρίλαν) ἀλλὰ τὴν ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ποὺ ἐπέβαλε ὁ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ἀστισμὸς στὸν ΤΟΠΟ ΜΑΣ τὴν Ἑλλάδα σὰν ΔΙΑΔΟΧΟΣ τοῦ Ἁντιχρίστου ΠΑΠΑ στὰ θρησκευτικὰ μυστήρια καὶ τὸϊησουίτικο θέατρο, εἶναι ἑξαιρετικὴ καὶ βαράει στὸ Δοξαπατρὶ τὸν Ἀντίχριστο Ψευτοαυτοκράτορα ποὺ ἔχει στὸ κούτελό του τὸ 666. ΟΜΩΣ. Πρέπει νὰ δώσουμε μιὰ ΘΕΤΙΚΗ ἀπάντηση. Ἡ Αὐτοκρατορία μᾶς χρειάζεται μέχρι νὰ ἀφοπλιστῆι. Τὸ κλειδὶτῆςΔύσεως εἶναι ὅτι ἡ Δϋση εἶναι μιὰ παρασιτικὴ σφῆνα ποὺ βρῆκε εὑκαιρία νὰ χώσηι τὸ μόριότης τὸ ψευδοθρησκευτικὸ σὲ μιὰ διαμάχη μετξὺ ΚΙΝΕΖΟΥ Αὐτοκράτορος καὶ ΡΩΜΑΙΟΥ Αὐτοκράτορος. Γιὰ αὑτὸ τὰ θεαματά της (οἱ ψευτοολυμπιακοὶ τοῦ Παλαμᾶ) εἶναι ΔΙΑΣΠΑΣΗ τῆς ΠΡΟΣΟΧΗΣ. Τὀ ζητούμενό μας εἶναι ἡ ΕΝΩΣΗ Κωνσταντινουπόλεως καὶ ΠΕΚΙΝΟΥ.

  ReplyDelete
 15. Υγ6. Καὶ ὁ Βικέλας ὁ Δημήτρης (ὄχι Δημήτριος) πουλοῦσε ἑλληνισμό. Ἀλλὰ τὸν πουλοῦσε μὲ συναλλαγματική. Αὐτὴ ἡ συμμορία τῶν ῥατσιστῶν τὸν πουλάει ὄπως πουλάει ἡ Μοσάντο τοὺς σπόρους καλαμποκιοῦ μεταλλαγμένους μὲ Ντὴ Ἐν Ἕϊ σκαντζόχοιρου. Προσοχὴ δέ - ὁ Παυλόπουλος καὶ ἡ Κονιόρδου εἶναι βαλτοὶ τοπικοὶ ἑμπορικοὶ ἁντιπρόσωποιτῆς πολιτιστικῆς ΜΟΣΑΝΤΟ. Τώρα ἡ Κονιόρδου ἅπλωσε τὸ ξερό της καὶ στὸ Βυζάντιο, ποὺ ἑμεῖς καταντάει ἔγκλημα νὰ τὸ λέμε ἔτσι (τὸ Βυζάντιο σὰν ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ) σύμβολο). ἌΝ ἤτανε στο χέριτους θὰ πουλούσανε καὶ τὶςἐκκλησίες μας στοὺς τουρίστες. Θὰ τοῦς ξεραθῆι τὸ χέρι ὅμως.

  ReplyDelete
 16. Ο Κιμ δρα ως πραγματικός ηγέτης, κρατώντας πολλές "πισινές" με σκοπό να ξεκαθαρίσει στον Τράμβιο που έχει για ακολούθους του όλα τα ρεμάλια του Αμερικανικού βαθέος κράτους (σαν την καινούρια επικεφαλή της CIA που πόζαρε νεαρή μπροστά από βασανισμένα κορμιά Ιρακινών!) ότι δεν πρόκειται να τον φάνε σαν τον "αγαθό" Καντάφι.
  Ο Κιμ λοιπόν κατόρθωσε να τουιττάρει ο Τράμβιος τις πραγματικές του προθέσεις για την Βόρειο Κορέα! Μπράβο λοιπόν στον Κιμ για μία ακόμη φορά. Είθε το ΚΚΕ και οι εγχώριοι Μαυροκόκκινοι στην Ελλάδα να συνετιστούν από την επιτυχία του Κορεατικού Εθνικομπολσεβικισμού και να αφήσουν τις σοσιαλδημοκρατικές και τους νεο-μαρξιστικους Τροτσκισμούς στην άκρη.

  Υ.Γ. Μέγα λάθος ορισμένων ΚΚΕδων και Φασιστών που κατακρίνουν τον Κίμ, λέγοντας μάλιστα πώς ο Κιμ υποκλήθηκε στον...Τράμβιο! Όχι φίλοι! Το ακριβώς αντίθετο έγινε! Ο εκπρόσωπος της παγκοσμίου Βαβυλωνίας υπεκλήθη στον ηγέτη του τελευταίου πραγματικά ελευθέρου Έθνους ανά την υφήλιο και οι ιδέες του Γιούχε όχι μόνον ενίκησαν τις σάπιες Νεοϋορκέζικες αστικές μαλακύνσεις, αλλά ΕΜΠΝΕΟΥΝ τον Τράμβιο προς στρατιωτικοποίηση του δικού του καθεστώς, στα Βορεοκορεατικά πρότυπα!

  ReplyDelete
 17. Μετά την μαζική αποτυχία του πρώτου συλλαλητηρίου για την Μακεδονία, με σκοπό την καθαίρεση (και ορθώς) του Τσίπρα μέσω εγχρώμου επαναστάσεως, περιμένω η δεύτερη απόπειρα να είναι πολύ πιο μυαλωμένη και να αποδειχθεί επιτυχής εξέγερση του Λαού και όχι φαρσοκωμωδία σαν την πρώτη, την οποία δε εκμεταλλεύτηκαν οι λάθος δυνάμεις (ΣΚΆΙ, ΝΔ, ΒΡΥΞΕΛΛΙΚΟ ΤΟΞΟ):

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ethnika-themata/689836_sygkentronei-dynameis-patriotiko-metopo-gia-skopiano-ffragkos

  Περιμένω από τον Φραγκούλη να μην κάνει πίσω, όπως έπραξε στο συλλαλητήριο της Αθήνας αλλά να αποτελέσει την κεφαλή και την Ψυχή του Εθνικιστικού αυτού κινήματος. Ειδάλλως, όπως στο τσίρκο της Αθήνας, την σκυτάλη θα πάρουν προδοτικά ρεμάλια σαν τον Πατούλη προτάζοντας προσωπικότητες σημαντικές σαν τον Μίκη Θεοδωράκη ως εμπορικές μασκότ!

  Φραγκούλη και Θεοδωράκη ενωθείτε και βάλτε μυαλό! Ανδρώστε και γίνετε κεφαλές του οχλωειδούς μέχρι σήμερον,
  Ελληνικού Μακεδονικού Εθνικιστικού Κινήματος! Μην ξεχνάτε, η Μακεδονία είναι μονάχα η αφορμή. Η Σωτηρία της Ελλάδος και της Ψυχής της είναι ο πραγματικός σκοπός!

  ReplyDelete
 18. Υγ7. Ὅλα αὐτὰ δηλώνουν ὅτι εἴμαστε ἁσφαλῶς σὲ ἑπώαση φασιστικοῦ φαινομένου πανευρωπαϊκά. Παντοῦ σὲ Ἑλλάδα καὶ Γαλλία τρῶμε οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι τὰ μοῦτρα μας, διότι οἱ διοικητικὲς ὑπηρεσίες δὲν ἁνταποκρίνονται στὸ ἵδιο τους τὸ χρονοδιάγραμμα ἁλλὰ σὲ ἕνα παράξενο εἶδος ἁόρατων διαταγῶν, μὴ νομιμοποιημένων. Αὑτὸ πρέπει νὰ γινόταν καὶ πρὸ Μεταξᾶ καὶ πρὸ Χίτλερ. Ὁ Κιτσίκης εἶναι Τειρεσίκης.

  ReplyDelete
 19. Παρότι είχε επικριθεί από τον κύριο Κιτσίκη, του αξίζουν τα μέγιστα των συγχαρητηρίων, του πατρός Κλεομένους για την πράξη του αυτή:

  https://ethnikismos.net/2018/05/26/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85/

  Ο πάτερ Κλεομένης είναι ίσως ο μοναδικός που δύναται να ιδρύσει εν Ελλάδι, μία Ελληνορθόδοξη απελευθερωτική οργάνωση τύπου Χεζμπολλάχ. Είδωμεν!

  ReplyDelete
 20. Yγ9. Δὲν ξέρω ἄν ὁ φασισμὸς τοῦ Μεσοπολέμου ἦτο ἤ ὄχι Ἡ Γαλλικὴ Ἑπανάστασις τοῦ Εὐρωπαίου Μικροαστοῦ. Ξέρω ὅμως ὅτι ὁ σημερινὸς φασισμὸς σπονσοράρεται ἁπὸ τὸν Μπαρὸν Τρικουβερτέν.

  ReplyDelete
 21. Περί Ιταλίας:

  Επαναλαμβάνεται είς τριπλούν το ΣΥΡΙΖΑΪΚΌ ΘΕΑΤΡΟ του 2015. Αυτήν την φορά, πρωταγωνιστές είναι οι Ιταλοί.

  Ο Σύριζα όμως όντως μπορούσε το 2015 κυριολεκτικά να απειλήσει την Ευρωζώνη και χάριν μίας Λαφαζανικής/Κωνσταντοπουλικής παρατάξεώς του, το έπραξε. Αυτό ήτο δυνατόν διότι όπως και το 2011, οι κύριοι εγγυητές του Ελληνικού χρέους ήσαν οι Ευρωπαίοι, έχοντας δε ρίξει πολλά επιπλέον χρήματα στην Ελλάδα. Αυτομάτως λοιπόν το 70-80% του Ελληνικού χρέους εάν η Ελλάδα έβγαινε από το Ευρώ, έπρεπε να πληρώσουν Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ολλανδοί και λοιποί, δηλαδή περί τα 300 δις Ευρώ. Η καυτή πατάτα ήδη από το 2011 βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων και μάλιστα βρισκόταν κατά το μεγαλύτερο μέρος και το 2015 και γενικά ακόμα βρίσκεται. Ολέθριο συνεπώς απεδείχθη το σφάλμα του Παπανδρέου να δείξει φλώρικη δειλία και να μην τινάξει στον αέρα την Ε.Ε. κηρύσσοντας χρεοκοπία ή πηγαίνοντας σε δημοψήφισμα.

  Με την Ιταλία όμως ΔΕΝ είναι έτσι τα πράγματα ούτε καν κατά διάνοια. Ενώ με εμάς τρέχαν μέρα-νύχτα οι Βρυξέλλες, με τους Ιταλούς, κυριολεκτικά γελούν. Το 80% του Ιταλικού χρέους βρίσκεται σε...Ιταλικά χέρια. Ο ένας χρωστά στον άλλο δηλαδή. Οι τράπεζές της δε, της Ιταλίας έχουν επίσης τεράστιο πρόβλημα λόγω χρεών, απληρώτων δανείων και ελλείψεως μακροπρόθεσμης φερεγγυότητος. Αυτά συμβαίνουν ΕΝΤΟΣ της Ιταλίας. Συνεπώς ό,τι μπαρούφα έχουμε ακούσει τελευταία ότι η Ιταλία θα...ωφεληθεί(!) εάν βγει από το Ευρώ(!) και πάει στην λίρα που σημειωτέον αποτελούσε ρολό κουζίνας στην προ-Ευρού εποχή πέφτοντας κατά περιόδους πιο κάτω και από την...Δραχμή(!), αποτελούν τραγελαφικά παραδείγματα απολύτου αγνοίας της Ιταλικής οικονομικής καταστάσεως. Κυριολεκτικά δεν μπορλω να πιστέψω πώς πολλοί μορφωμένοι και μη, πιστεύουν κάτι τέτοιο. Καταρχήν, πέρα του ότι μία εκτός Ευρού Ιταλία θα βούλιαζε κυριολεκτικά από τα δικά της χρέη με διαλυμένες τράπεζες που δεν θα δάνειζαν σε κανέναν και θα κούρεβαν τρελλά τις οικονομίες του κοσμάκη λόγω ανακεφαλαιοποιήσεως, με υψηλούς πληθωριστικούς ρυθμούς και νόμισμα αδύναμο που θα μείωνε την αγοραστική δύναμη των Ιταλών, η Ιταλία και εκτός Ε.Ε. πάλι με την...Ε.Ε. θα είχε να κάνει μέσω "bilateral agreements". Πάμε τώρα και στο κοινωνικό κομμάτι. Είναι τελείως αστείο να περιμένουμε από παρτάλια με κουστουμάκια, αμαξάκια και καφέ εσπρέσσο, δηλαδή από αστικές κούκλες, ρεμπελιό των ποπολάρων! Η Ιταλία όχι μόνον δεν είναι έτοιμη ψυχολογικά και υλικά για μία φρατζόλα την ημέρα και κρέας κάθε 3ήμερο, αλλά είναι βουτηγμένη στον σάπιο αστικό τρόπο ζωής πολύ χειρότερα από την Ελλάδα. Ούτε καν οι ίδιοι οι Ιταλοί δεν επιθυμούν έξοδο από το Ευρώ, διότι δεν δύνανται να ζήσουν και ούτε έζησαν ποτέ μακρυά από τον εκφυλιστικό αστισμό. Εδώ στο μέτωπο της Αλβανίας και διαμαρτύρονταν οι Ιταλοί στρατιώτες για έλλειψη...εσπρέσσο!! Την ίδια στιγμή οι δικοί μας Αρβανιτογεννείς λεβέντες, ζούσαν με ένα ξεροκόμματο της φρατζόλας και ένα ξινόγαλο την ημέρα!

  Τέλος, όλα όσα λέει ο συνασπισμός του Εσπρέσσο είναι Τσιπραϊκά ευχολόγια. Πάνο και σχέδιο ουδένα. Δεν ξέρουν ούτε να κυβερνούν, ούτε διαθέτουν σθένος για ανατροπή ούτε δύναμη χαρακτήρα για επιβολλή. Για αυτό και τους έφαγε ο Ματαρέλα. Στην τελική ξαναλέω, η κρίση περιορίζεται μονάχα εντός Ιταλίας. Και να βγουν πάλι με τον εαυτό τους θα έχουν να κάνουν. Άλλωστε η Ε.Ε. δεν φταίει στην περίπτωση αυτή αφού οι Ιταλοί, εν αντιθλεσει με εμάς, διατηρούν θετικό ισοζύγιο εμπορίου. Δηλαδή ήδη με Ευρώ εξάγουν περισσότερα από ότι εισάγουν.

  Άτομα σαν τον Σαλβίνι, τον Πέπε Γκρίλλο, τον Τσίπρα και λοιπούς "αγωνισταράδες" της δεκάρας οφείλουν κάποτε να δικαστούν ενώπιον του Λαού διότι μετέτρεψαν το αντι-Βρυξελλικό Κίνημα σε μία τεραστίων διαστάσεων φούσκα η οποία εξήντλησε τα ψυχικά αποθέματα των Ευρωπαϊκών Λαών για Αντίσταση και οδήγησε στην αυξανόμενη ενδυνάμωση του Βρυξελλικού συγκεντρωτικού κρατισμού και της εξαΰλωσεως κάθε ελπίδας των Ευρωπαϊκών λαϊκών στρωμάτων για αυτοδιάθεση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τέτοια ανάλυση ούτε η Goldman Sachs !!!

   Delete
  2. Τα οικονομικά είναι μία ψυχρή και ωμή επιστήμη.

   Μονάχα ο Χίτλερ από όλους τους ολοκληρωτικούς, το κατάλαβε αυτό και διόρισε επικεφαλή στον τομέα της Οικονομίας έναν μη-Εθνικοσοσιαλιστή τον Hjalmar Schacht (https://en.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schacht).

   Με ευχολόγια και κραυγές του εσπρέσσο δεν λύνονται τα θέματα. Δύο οι λύσεις:

   Είτε παίζεις το καπιταλιστικό παιχνίδι ως πρέπει (βλέπε κάτω τί πρέπει να κάνει η Ιταλία επί αυτού)

   Είτε ακολουθείς το παράδειγμα του Κιμ ή του Χομεϊνί εάν πρόκειται για θρησκευτικό καθεστώς.

   Όλα τα άλλα είναι αστειότητες.

   Delete
 22. Υ.Γ. Θα έβαζα στο ίδιο τσουβάλι και την Λεπέν με τον Φάρατζ, αλλά η μεν πρώτη αν και αστικοποιήθηκε πιστεύω ότι θα διέλυε την Ε.Ε. μέσω εξόδου της Γαλλίας από το Ευρώ και ο μεν δεύτερος κατόρθωσε το Brexit και ας την έκανε στα ραδιοφωνικά FM μετά.

  Υ.Γ. 2 Για να κάνεις εν έτει 2018 Επανάσταση και Ανατροπή δεν θέλεις κουστουμάτα εσπρεσσάτα παρτάλια αλλά φανατικούς ολοκληρωτικούς που ανυπομονούν να πιάσουν το όπλο σαν τον Μιχαλολιάκο και τον Ερντογάν.

  Διαβάστε εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/Italy#Economy

  Ακόμα και η Βικιπαίδεια δεν γράφει ασυναρτησίες!

  Ιταλικό ισοζύγιο εμπορίου: https://tradingeconomics.com/italy/balance-of-trade

  ReplyDelete
 23. Διόρθωση: *Πλάνο και σχέδιο ουδένα.

  ReplyDelete
 24. Παλιέ, ἰδοὺ τὶ ἀπαντᾷ φίλος μου ἐπιχειρηματίας τοῦ ὁποίου τὴν γνώμη ἐκτιμῶ καὶ μὲ τὸν ὁποῖο συμφωνῶ,στὸ σχόλιο σου περὶ Ἰταλίας:
  Greeks have a perspective and psychology that they tend to project on others, with the assumption that it also applies to them. This may be a sort of defensive mechanism to justify their passivity and failures.

  The main take in the reader’s comments is that Italy cannot exist one minute without the Euro, etc. That is exactly the viewpoint of the Greek bourgeoisie on Greece and the Eurozone, projected on the Italians. He goes on to denigrate Salvini/ Lega and Di Maio/ M5S. These are two new political movements totally devoid of the Ιinternationalist Marxism that permeates every facet of Greek political life in the so-called ‘Democratic Rainbow’ in Greece. It is a political philosophy that negates the concept of nation state and anything to do with Greek cultural heritage. Politics like everything in Greece is ossified. Italy has always been a fluid and innovative with an evolving political system with fresh and evolving political ideologies. That is not something that a person sitting in Greece can comprehend, any more that he can comprehend the importance of a nation state and national homeland that is so important to other non-Greeks like Israelis, Turks, French and Italians.

  Basically the debate in Italy is national sovereignty over the fiscal straight jacket of the Euro and defacto abrogation of their liberal democratic system. Italy since 2010 has not had a genuinely elected government. It started when Napolitano abrogated the Berlusconi government and forced a government of Technocrats under Monti. It is a well-known fact that this was part of a conspiracy with the EU elite, who were weary of Berlusconi and engineered a financial crisis by use of the ECB as a means of getting this Monti government that was extremely unpopular in Italy. Renzi was another extra-parliamentary fudge. Renzi was propelled to PM from Mayor of Florence. It was a predecessor of the Macron scheme to tame France.

  Italy has had virtually zero economic growth for 20 years since entering the Eurozone. The forced deflation has demolished their banking system – just like Greece – etc. Unlike Greece, the Italian bourgeoisie has tired of the Eurozone and there is a broad social consensus that they are totally fed up with Brussels.

  As for the economics, the reader does not understand that democracy, national sovereignty and global economic integration are mutually incompatible. We can combine any two of the three, but never have all three simultaneously and in full as expounded by Dani Rodrik, a well-known Turkish economist at Harvard. (See http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/the-inescapable.html). I never met a Greek yet, who actually does understand these issues. Lefteris expounds for hours on totally quack economic theories about Greece and the Euro, very much like your reader.Unlike the Greeks, the Italian people and leaders like Di Maio and Salvini understand perfectly these issues. The proposed finance minister Paolo Savona has written books on this. On the other hand, Italy is systemic to the Eurozone and has enormous debtor leverage in terms of the volume of money in the Eurosystem. There is no way that it can be technically kept solvent Greece with successive Ponzi loans. That is why the EU elite panicked over the week end together with Mattarella and tried to impose another Monti technocrat government. Because of the risks involved in Italy, this attempted sleight of hand failed and the market turmoil increased in the following days. Your Greek reader clearly does not understand markets and risks. Again most Greeks, even if they finish Harvard or MIT cannot understand one word of what Keens writes.It is a matter of perception for which the majority of Greeks are color blind.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMay 30, 2018 at 4:15 PM

   Ο Keens στην τελευταία σειρά του άρθρου ποιος είναι ? Μήπως εννοεί τον John Maynard Keynes, ( 5 June 1883 – 21 April 1946).

   Delete
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Keen

   Κλασσικός θεωρητικός με πανεπιστημιακό ιδρυματισμό. Δεν είναι ο πρώτος άλλωστε, πολλοί νέοι φοιτητές, μαθητές και καθηγητές πάσχουν από ιδρυματισμό, ιδίως στους τομείς των Οικονομικών και άλλων επιστημών.

   Πολύ σωστά τον κριτικάρουν οι της Αυστριακής σχολής, οι οποίοι είναι γενικά και οι καλλίτεροι είς ό,τι αφορά τα οικονομικά του καπιταλισμού. Καπιταλισμός με παρασιτικό Κεϋνσιανικό κρατισμό είναι συνταγή υποδουλώσεως και καταστροφής. Σύν τοίς άλλοις δεν δημιουργεί πραγματικές θέσεις εργασίες βάσει ανάγκης οικονομικής αλλά...ψηφοθηρικής.

   Να μας πει κύριε Καθηγητά ο φίλος σας που αγαπά τον Κεϋνσιανισμό, χάριν σε ποίον βγάζει κέρδος στις επιχειρήσεις του;; Χάριν στο κράτος το Ελληνικό ή στο Κεφάλαιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας...Το ότι θα έβλεπα και Κεϋνσιανιστές εφοπλιστές ούτε που το πίστευα! Ρε τί ζει κανείς!

   Delete
 25. Tὀ δίπολο ἑθνικὴ κυριαρχία-ὑπερεθνικὴ κυριαρχία εἶναι τελείως ξεπερασμένο καὶ ἀνακριβές. Καμία σχέση δὲν ἔχει τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ πρόβλημα τῆς Ἱταλίας. Τὸ προβλημα τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ εὑρώ, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἁκολουθήσηι τὴν Θεία Πρόνοια. Καὶ ἡ τελευταία ζητάει μιὰ οἱκουμενικὴ Αὐτοκρατορία, ἁκέφαλη, προκειμένου νὰ λυθῆι τὸ πρόβλημα τῆς ἑργασίας (καὶ τῆς δουλείας).

  Τὀ πρόβλημα τῆς Ἱταλίας εἶναι ἡ σύγκρουση τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν νότια Ἰταλία μὲ τὸ Βυζάντιο καὶ τῶν γερμανικῶν φύλων ποὺ ἀποίκισαν τὸν Βορρὰ μὲ τοὺς δύο ἑναλλάξ. Ἡ Ϊταλία εἶναι δύο χῶρες σὲ μία. Αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἰταλία φεύγοντας ἀπὸ τὸν ζουρλομανδύα τῶν εὑροκρατῶν κινδυνεύει νὰ διαιρεθῆι, ὅπως καὶ ἡ Ἱσπανία. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν τίθεται τέτοιο θέμα, ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπὲρ τῆςπαραμονῆς στὸ εὑρὼ (πλὴν τῶν ἀμερικανοφίλων) διότι ἐνστικτωδῶς ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἁλλαγὴ νομίσματος σημαίνει μπελάδες.

  ReplyDelete
 26. Yγ. Τὀ προπατορικὸ ἁμάρτημα δὲν ἦταν ἡ κοπὴ τοῦ καρποῦ ἐκ μέρους τοῦ Ἁδὰμ καὶ τῆς Εὔας μὲ ἠθικὴ αὑτουργία τοῦ ὄφεως. Ἦταν ἡ ἁπαγόρευση τῆς κοπῆς. Ὅταν τὸ καταλάβουμε, θὰ ἑννοήσουμς τὴν σχέση μεταξὺ ὄφεος (ἱερατεῖο Βρυξελλῶν) Ἁδὰμ ἀστικῆς τάξης) καὶ Εὔας (ἰταλίδες).

  ReplyDelete
 27. Απάντηση στον επιχειρηματία φίλο σας:

  Ο φίλος σας πρώτον επιτίθεται σε εμένα, λες και με ξέρει και δεύτερον ΔΕΝ αντιπαραβάλει στα λεγόμενά μου ούτε ένα σωστό οικονομικό επιχείρημα, μονάχα λαϊκιστικά ευχολόγια ακριβώς σαν τον Μπαρουφάκη, ο οποίος με τα ζογλερικά ακροβατικά του που προορίζονταν αποκλειστικά για προπαγανδιστικό σόου ζημίωσε περαιτέρω την ήδη λαβωμένη Ελληνική οικονομία με 40 δις ζημιών. Σε ένα σημείο μάλιστα ο φίλος σας προβάλει ως επιχείρημα το ότι ο ευρωσκεπτικιστής Πάολο Σαβόνα έχει γράψει βιβλίο περί της ασυμβατότητος μεταξύ Δημοκρατίας, Εθνικής αυτοδιαθέσεως και παγκοσμιοποιήσεως! Και τί με αυτό;; Και ο Βαρουφάκης έχει γράψει σωρεία λαϊκιστικών best-seller με μηδέν αποτέλεσμα. Επί αυτού, ο φίλος σας λέει ότι δεν καταλαβαίνω ότι οι 3 παραπάνω έννοιες είναι ασύμβατες. Χώρια του ότι το πρόβλημα της Ιταλίας, σχέση δεν έχει με αυτά, στο αρχικό μου σχόλιο ίσα-ίσα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ακριβώς επειδή δεν δύναται κανείς να κάνει ό,τι του καπνίσει σε ένα ψευδο-ιδεολογικό ιδεαλιστικό πλαίσιο, το παιχνίδι (παγκοσμιοποίηση) έχει ορισμένους κανόνες εάν είσαι μάγκας να το παίξεις. Δεν είναι τζόκερ, να υπάρχει εύκολη λύση ή μαγική συνταγή. Αλλά ξεφεύγουμε του θέματος που είναι η δομή της Ιταλίας ως κράτους και οικονομίας.

  Η Ιταλία έχει πολύ σοβαρά δομικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με την Ε.Ε. ή τις Βρυξέλλες. Έχουν εδώ και χρόνια, σαν εμάς και τους Γάλλους, τεράστιο κράτος, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, υψηλές κρατικές δαπάνες, που οδηγούν σε κρατικά ελλείματα, έλλειψη ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας με αποτέλεσμα η Ιταλία, σαν την Γαλλία, να μένει σταδιακά εδώ και χρόνια "πίσω" στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα αλλά και εντός της Ε.Ε. Ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχουν οι Γάλλοι αλλά και εκτός Ε.Ε. χώρες σαν την Αργεντινή όπου δεν υπάρχουν οι "δαιμονικές" Βρυξέλλες που επιβάλλουν "στενό κορσέ" ακριβώς για να ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το Ευρώ, πολεμώντας την μήτρα του κακού, τα κρατικά ελλείματα. Εν αντιθέσει, χώρες σαν την Γερμανία ή την Ολλανδία από κρατικής πλευράς, κρατώντας χαμηλές κρατικές δαπάνες δεν έχουν πρόβλημα στην αποπληρωμή του χρέους τους επειδή απλούστατα ξοδεύουν λιγότερα από όσα παράγουν. Έτσι, εν αντιθέσει με την Γσλλία και την Ιταλία και την Ελλάδα, ΔΕΝ χρειάζονται να καταφύγουν (τόσο πολύ και τόσο συχνά) στους Δανειστές, οι οποίοι και είναι το πραγματικό πρόβλημα, όχι οι Βρυξέλλες. Περί του Ευρού, η Ιταλία έχει επωφεληθεί πολύ από το κοινό νόμισμα, διότι προσφέρει ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον, σταθερά επιτόκια και σχεδόν μηδενικές διακυμάνσεις. Από επιχειρηματικής πλευράς αποτελεί ιδανικό εργαλείο ως νόμισμα. Άλλωστε, το θετικό Ιταλικό ισοζύγιο εμπορίου, αυτό δείχνει.

  ReplyDelete
 28. Όπως προείπα το πρόβλημα βρίσκεται στα θεμέλια του Ιταλικού κράτους και όχι στους..."μπουρζουάδες" ή τις Βρυξέλλες. Το ότι η Ιταλία διαθέτει ένα "συνεχώς εξελισσόμενο πολιτικό σύστημα" αποτελεί το μεγαλύτερο ψεύδος που έχω ακούσει εδώ και καιρό. Ακριβώς σαν την Ελλάδα ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι πολιτικοί επειδή βασίζονται στον λαϊκισμό, θέλουν να ξοδεύουν χρήματα που δεν έχουν, ούτε παράγουν, αλλά δανείζονται, με αποτέλεσμα πρώτον να ρίχνουν την χώρα στα δίκτυα των παγκοσμίων Αγορών, δεύτερον να αυξάνουν πολύ τις κρατικές δαπάνες και τα αντίστοιχα αρνητικά φαινόμενα όπως διαφθορά, νεποτισμό, πελατισμό κλπ, τρίτον να φορτώνουν την αποπληρωμή των δανείων (χρέος) στις επόμενες γενιές μέσω π.χ. αυξανόμενων φόρων ή αναγκαστική μείωση των θετικών κρατικών δαπανών (Παιδεία, Υγεία), τέταρτον να διογκώνουν σε τρομακτικό βαθμό μία δυσλειτουργική κρατική μηχανή που δημιουργεί πλήθος στρεβλώσεων μην αφήνοντας την οικονομία να αναπνεύσει. Μάλιστα το τελείως πλέον ξεπερασμένο και δυσλειτουργικό οικονομικό μοντέλο του Κεϋνσιανισμού που ευαγγελίζεται ο φίλος σας είναι αυτό ακριβώς που οδήγησε τα κράτη στο σημερινό δημοσιονομικό χάλι, ρίχνοντάς τα στα δίχτυα των παγκοσμίων τοκογλύφων-δανειστών, κάτι που όχι μόνον αγνοεί ο φίλος σας αλλά κατηγορεί τις Βρυξέλλες(!) για αυτό αντί να κατηγορήσει ένα σάπιο πολιτικό σύστημα της λαϊκιστικής ευκολίας και των υψηλών κρατικών δαπανών που υπεστήριζε ο ίδιος ο Keynes! Το ότι ο (νεο)Κεϋνσιανισμός αποτελεί...λύση(!) στα προβλήματα που δημιούργησε ο ίδιος με ξεπερνά. Το κύριο πρόβλημα συνεπώς ΔΕΝ είναι οι Βρυξέλλες αλλά οι δανειστές. Και εκτός Ευρού με λίρα να ήταν η Ιταλία θα είχε τα ίδια και χειρότερα προβλήματα. Το σίγουρο είναι ότι ΔΕΝ θα γλίτωνε με τίποτα από τους δανειστές της, όπως δεν γλιτώνει και η Αργεντινή ή η Βραζιλία που δεν βρίσκεται μέσα στο "κακό" Ευρώ. Η Λέγκα και οι Λαϊκιστές του Γκρίλλο, δεν έχουν ιδέα τί να πράξουν για την κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι για να γλιτώσεις από τους "Δανειστές" οφείλεις να έχεις έναν Κιμ για ηγέτη, όχι έναν λαϊκιστή αστό. Ο φίλος σας έπειτα παραθέτει και ένα οικονομικό στοιχείο, ήτοι την έλλειψη Ιταλικής αναπτύξεως εδώ και 20 χρόνια. Καταρχήν η ανάπτυξη "growth" χωρίζεται σε πραγματική ("real growth") και πληθωριστική ("inflationary growth"). Ακριβώς εκεί οφείλεται και το ότι η Ιταλία δεν είχε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ τα από τότε που μπήκε στο Ευρώ. Διότι πριν η ανάπτυξή της ήτο πληθωριστική λόγω της λίρας και των πολλών υποτιμήσεών της. Οι μηχανισμοί της Ε.Ε. δε, βοηθούν στο να κρατώνται χαμηκά τα επιτόκια δανεισμού ενός κράτους όταν αυτό βγαίνει να δανεισθεί. Έτσι η Ελλάς δανείζεται από τον ESM με επιτόκια 2-3% ενώ οι Αγορές της δίνουν 8-12%.

  ReplyDelete
 29. Τα παραπάνω εάν συνδυαστούν με τα λεγόμενα του Κωσταντή (ο οποίος προσεγγίζει από μία οπτική σωστώτερα το θέμα από τον φίλο σας) περί διαφορών Βορά-Νότου (ο Νότος κρατά πίσω τον Βορά λόγω δυσλειτουργικού κρατικιστικού μοντέλου, διαφθοράς κλπ, ενώ ο Βοράς βασίζεται σε ισχυρή βιομηχανική και αγροτική παραγωγή αλλά συντηρεί με εμβάσματα τον Νότο) και την τραγική αποτυχία μίας ισχυρώς βιομηχανοποιημένης χώρας σαν την Ιταλία, να γίνει ανταγωνιστική στο γύρω αλλά και το παγκόσμιο καπιταλιστικό περιβάλλον λόγω κρατικών στρεβλώσεων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι όπως είπα στο αρχικό μου σχόλιο, το πρόβλημα έχει η Ιταλία και μονάχα αυτή. Εάν βγει από το Ευρώ θα το επιδεινώσει, δεν θα το απαλύνει. Όλες οι άλλες παραφιλολογίες περί Συνδρόμων Στοκχόλμης και φοβιών αποτελούν γελοίες κατηγορίες ατόμων που όπως φαίνεται δεν αντιλαμβάνονται ή δεν γνωρίζουν βασικότατες οικονομικές αρχές του πρώτου και δευτέρου έτους των Οικονομικών Σπουδών.

  Θλίβομαι διότι δεν περίμενα ποτέ να υπάρχει τέτοια άγνοια στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο (Keen, Kings College) περί των οικονομικών τεκταινομένων. Αν μή τί άλλο, όπως προείπα, ο Κεϋνσιανισμός αποτελεί το τέλειο σοσιαλδημοκεατικό/λαϊκιστικό εργαλείο υποδουλώσεως των Εθνών στους παγκοσμίους τοκογλύφους. Η Ελβετία που έχει εν αντιθέσει με την Γαλλία και την Ιταλία, κρατικές εταιρείες μη-Κεϋνσιανικού τύπου οι οποίες λειτουργούν βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, δεν έχει τα επάνω προβλήματα και επιπλέον οι εταιρείες της παράγουν κέρδη αυξητικά κάθε χρόνο.

  Υ.Γ. Δεν καταλαβαίνω από που έβγαλε το συμπέρασμα ο φίλος σας ότι έχει μεγάλη βαρύτητα η Ιταλία λόγω χρεών στην Ε.Ε. Το 80% του Ιταλικού χρέους βρίσκεται σε Ιταλικά χέρια. Ακόμα και η Βικιπαίδεια το γράφει αυτό. Όπως προείπα η Ιταλία αγνοεί τον κακό της εαυτό και σαν μικρό παιδί τα ρίχνει στους άλλους. Εάν δεν βάλει μυαλό να διορθώσει τις δομικές της στρεβλώσεις, όχι μόνον δεν θα ξεφύγει των προβλημάτων της αλλά αυτά θα επιδεινωθούν στο εγγύς μέλλον.

  Η στάση που κρατώ απέναντι στην Ιταλία είναι ολόιδια με την ίδια που κράτησα το 2015 όταν ψήφισα «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα του Τσίπρα που οδηγούσε την Ελλάδα στα βράχια.

  Απεχθάνομαι ψεύτες και λαϊκιστές και κυρά-Κατίνες. Αντιθέτως, όσοι λένε την πραγματικότητα ωμά, σαν τον Τζήμερο και τον Μιχαλολιάκο κερδίζουν την εκτίμησή μου.

  ReplyDelete
 30. Εδώ παραθέτω εκτενέστατη πηγή για όσα λέω, η οποία μου δίδει 100% δίκαιο για τα παραπάνω λεγόμενά μου περί Ιταλίας:

  http://bruegel.org/2017/07/italian-economic-growth-and-the-euro/

  Υ.Γ. 2 Επειδή δε ο φίλος σας αναφέρθη στην Ελλάδα και ότι και καλά ευθύνεται η νοοτροπία αυτή για όσα γράφω(!) πρώτον δεν μένω στην Ελλάδα, δεύτερον όσα λέω επιβεβαιώνονται 100% από οικονομικά στοιχεία επιστημόνων, εν αντιθέσει με τα όσα λέει εκείνος που αποτελούν φληναφήματα μέσα σε έναν φανταστικό κόσμο (χαρακτηριστικότατο το άρθρο που σας έστειλε και που δημοσιεύσατε στο φέισμπουκ το οποίο δεν περιέχει ούτε ένα έγκυρο οικονομικό στοιχείο, μονάχα παραμυθολογίες και διανοουμενιστικούς ρομαντισμούς). Πέραν αυτού μίλησε για...Εθνική ταυτότητα της Ιταλίας. Πραγματικά δεν ξέρω που να ξεκινήσω με τα όσα είπε. Καταρχήν η Λέγκα προέρχεται από...Παδανιστές και ΟΧΙ Ιταλούς εθνικιστές. Μάλιστα ορισμένες τάσεις στο εσωτερικό της, υμνούν την...Κέλτικη και Αλπικογερμανική ταυτότητα της Βορείου Ιταλίας, άλλωστε σύμβολο της Λέγκας είναι ο Ήλιος των Άλπεων και όχι ένα Ιταλικό σύμβολο, όπως π.χ. στους "Αδερφούς της Ιταλίας". Δεν νιώθουν ότι έχουν κοινά με τους Νοτίους Ελληνογεννέις Ιταλούς ενώ ο Σαλβίνι ούκ ολίγες φορές έχει εκφρασθεί υβριστικά κατά των Νοτίων. Αποτέλεσμα, τον μαύρισαν από την Ούμπρια και κάτω...Εν αντιθέσει με τους (πρώην) Παδανιστές Εθνικιστές του Βορά, οι οποίοι με σκοπό την παν-Ιταλική απήχηση ξεχάσανε το παρελθόν τους σταματώντας να προβάλουν τον Παδανικό Εθνικισμό εδώ και λίγα χρόνια, το Κίνημα Πέντε Αστέρων μονάχα με ένα λαϊκιστικό Ποτάμι τύπου Θεοδωράκη Σταύρου δύναται να συγκριθεί. Απολιτίκ, λαϊκιστικό, δίχως ίχνος Ρομαντικού Εθνικισμού στο εσωτερικό του και κυρίως εν αντιθέσει με την Λέγκα υπέρ και όχι κατά των (λαθρο)μεταναστών. Ψηφίστηκε κυρίως στον Νότο λόγω του ότι τάζει εύκολα χρήματα. Ήδη ένας συνασπισμός των δύο κομμάτων είναι ευαίσθητος για πολλούς λόγους. Η Χρυσή Αυγή το 2013 αλλά και σήμερα δεν συγκρίνεται με τους αστείους αυτούς τύπους. Δυστυχώς σε Ισπανία και Ιταλία δεν υπάρχει μία Χρυσή Αυγή που να μιλά στην ψυχή όλης της Ιταλίας, να έχει το σθένος να κυβερνήσει σαν τον Κιμ διώχνοντας τους τοκογλύφους και ενωποιώντας μία χώρα σύνολο ανομοιογεννών επαρχιών, σαν την Ιταλία.

  ReplyDelete
 31. υΓ2. Ἡ Ἑλλάδα θὰ χαθῆι ἁπὀ τἠν πτώση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου. Ἡ Ἰταλία δἐν παθαίνει τίποτα. Ἐμεῖς κρατήσαμε τἠν ἑλληνικὴ παιδεία μέχρι τὸ 1453 καὶ τὴν πατερικὴ μέχρι σήμερα. Κινδυνεύουμε μἐ ὄλεθρο. Οἱκουμένη εἶναι τὸ βασίλειό μας. Ἅν τὀ ξεχάσουμε καὶ παρασυρθοῦμε ἁπὸ τὸν μαφιόζικο ἐθνικισμὀ σβήσαμε. Μακριὰ ἁπὸ τὸ δόκανο τοῦ ἑθνικισμοῦ, Ἕλληνες, νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών!!!!

  ReplyDelete
 32. Υγ3. Τί εἶναι ὁ ἐθνικισμός. Εἶναι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τῆς κεφαλαιακῆς ἑπένδυσης. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ἡ φιέστα τοῦ ἐθνικισμοῦ (οἱ ¨Ολυμπιακοὶ τῆς άναρτήσεως, ποὺ καμί σχέση δὲν ἔχουν μὲ τοὺς ἀρχαίους καὶ μεγάλη ἔχουν μὲ τὶς φιέστες τοῦ Ῥοβεσπιέρρου) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ συνοδεύονται ἀπὸ κομπίνες. Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι μιὰ ¨επένδυση ποὺφτιάχνει μιὰ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΦΙΛΙΚΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΚΙΚΗ, ΚΟΥΡΔΙΚΗ). Στὴν ἑταιρεία μπαίνουν μέλη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ (λ.χ. Ἁρβανίτικες (Σουλιῶτες, Ὑδραῖοι), Βλάχικες (Τοσίτσες, κ.λπ.) καὶ Ῥωμέικες. Ὁ βλάκας ὁ Νῖτσε (καθόλου βλάκας) κατηγοροῦσε τὸν Σωκράτη καἰ τὀν Εὐριπίδη ποὺ ζητούσαν τὴν γνωση. Ὅχι νὰ κάτσουμε βλάκες γιὰ νὰ βαρᾶνε τὸ βιολὶ τοῦ Ψευδοδιονύσου οἱ πολυεθνικές. Πρίτς!

  ReplyDelete
 33. Yγ5. Ὁ Εύριπίδης ἀσκοῦσε ἀνελέητη κριτικὴ στὸν βλαχοπατριωτισμὸ τῶν Ἀθηναίων. Ὁ ¨Αριστοφάνης ποὺ ὀρθῶς τὸν εἶπε παλιάτσο ὁ Γκαῖτε τὄπαιζε δίπορτο. Ὁ Νῖτσε ποὺ τὤπαιζε ἑστέτ υιοθετοῦσε τὸν χειρότερο δυνατὸ πολεμοκάπηλο πνεῦμ, αἱσθητοποιῶντας τὸν ἐθνικισμὸ χάριν τοῦ... ¨εθνικισμοῦ. Καὶ τὴν ἔφαγε ἀπὸ τὸν καθαρὰ ἐθνικιστὴ Βιλαμόβιτς. Προσοχή,Ἕλληνες. Οἱ ὁλοένα πολλαπλασιαζόμενες ψευδοπατριωτικὲς φωνὲς εἶναι ἐθέλητα ἤ μὴ παπαγαλάκια τῆς ψευτοολυμπιακῆς μαφίας.

  ReplyDelete
 34. Εδώ και μία Ελληνική πηγή που επίσης επιβεβαιώνει τα όσα λέω για την Ιταλία:

  http://www.capital.gr/o-kostas-stoupas-grafei/3295331/arxisan-ta-organa

  ReplyDelete
 35. Ῥὲ παιδιὰ ἁπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχουμε εὑρὼ Ἱταλία, Ἑλλάδα κ.λπ. δὲν ὑπάρχουν σὰν οἱκονομίες χωριστές. Ὅταν εἶσαι ῥωμαῖος Αὐτοκράτορας κόβεις ἕνα νόμισμα ποὺ ἔχει ἁπὸ τὴν μιὰ τὴν μάπα σου καὶ τὴν ἄλλη τὸν Χριστό. Τὸ εὑρὼ ἔχει τὴν τζίφρα του Ντράγκι. Γιὰ νὰ ἁλλάξηις νόμισμα θέλεις πόλεμο. Θέλουμε πόλεμο;

  ReplyDelete
 36. Yγ. Πῶς θὰ πεταχτοῦν δηλαδὴ οἱ χῶρες τοῦ Νότου ἔξω ἁπὸ τὸ εὑρὼ ὅπως λέει ἡ παραπάνω πηγὴ καὶ πῶς θὰ γίνηι βόρειο εὑρώ-νότιο εὑρώ; Γίνονται αὑτὰ τὰ πράγματα; Ἁφοῦ βασίζεται στὴν ἑλεύθερη μεταφορὰ κεφαλαίων τὸ σύστημα. Ἥ μήπως θὰ μπῆι φραγμὸς στὴν μεταφορὰ ἁπὸ βορρὰ πρὸς νότο; Ἁλλὰ αὑτὸ θὰ περιορίζει τοὺς Γερμανούς, ὄχι τοὺς νότιους. Μοῦ φαίνεται ὅτι αὑτὰ εἶναι μπαροῦφες. Πολὺ ἁπλὰ στὸν οἱκονομικὸ πόλεμο οἱ Σύμμαχοι περικυκλώνουν τὴν Γερμανία. Αὐτὸ μοῦ φαίνεται.

  ReplyDelete
 37. Υγ2. Μὲ συγχωρεῖτε γιὰ τὴν βωμολοχία. Ἁλλὰ τὸ ῥῆμα ἁπαντᾷ στὴν Βίβλο. Γαμῶ σημαίνει παντρέυομαι.
  Οἱ λαοὶ δὲν ἁντιδροῦν στὸν οἱκονομικὸ πόλεμο. Δὲν ἁντιστέκονται. Διότι εἶναι βιασμένοι ἁπὀ τὴν Δύση. Ἡ Δύση θέλει νὰ σὲ γαμήσῃ. Δὲν μπορεῖς νὰ γίνεις ἁποδεκτὸς ἄν μὲ κάποιον τρόπο δὲν ὀρκιστῆις στὸ Χρῆμα. Δηλαδὴ στὸν Καίσαρα. Ἕ δὲν θὰ τοὺς κάνω τὴν χάρη. Ἅς μἐ σταυρώσουνε. Ἕτσι μόνο, ὅπως τὸν καιρὸ τῶν πρώτων Χριστιανῶν, θἀ ἁντισταθοῦμε στὸν Ἁντίχριστο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στα δικά μας τα ελληνικά:
   Ο άνδρας γαμέ-ει, γαμεῖ (συνηρημένο σε έω). Ενεργητικό.
   Η γυναίκα (υ)παν(δ)ρεύεται, παντρεύεται. Μέσο.
   Και οι δύο νυμφεύονται (νυμφίος, νύμφη) ή στεφανώνονται.
   Άλλο νυμφεύομαι και άλλο γαμώ.
   Βεβαίως σήμερα (υ)παν(δ)ρεύεται και ο άνδρας, αλλά με σύμφωνο συμβίωσης.
   Επίσης το ρήμα δεν απαντά, απαντάται

   Delete
 38. Χωρίς πρόθεση αντιπαραθέσεως με κανέναν εκ των εκλεκτών διαδικτυακών συνδαιτυμόνων και με πραγματικό ενδιαφέρον για όσους εξ αυτών πραγματικά θέλουν να πληροφορηθούν παραθέτω τα επόμενα:
  Το χρέος δεν είναι μόνο κρατικό είναι και ιδιωτικό.
  Εάν κανείς δει τα στοιχεία του συνολικού χρέους (κρατικού και ιδιωτικού) που παραθέτει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), τότε είναι σε θέση εύκολα να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς λένε ή δεν λένε οι διάφοροι οικονομολόγοι και οικονομολογούντες.
  Έτσι λοιπόν
  Για το 2016 (όπου υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία) το συνολικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν:
  Της Γραικίας 320, 858% ( κρατικό χρέος 181,328% και ιδιωτικό χρέος 139,530%)
  Της Ιταλίας 305,192% (132.602% κρατικό και 172,59 ιδιωτικό)
  Της Δανίας 313,642% (39,872% κρατικό και 273.77% ιδιωτικό)
  Της Ολλανδίας 323, 877% ( 62.567 κρατικό και 261,31% ιδιωτικό)
  Του Βελγίου 377.039% ( 105,529% κρατικό και 271,51% ιδιωτικό)
  Για το 2008 το συνολικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (προ της λεγομένης κρίσεως) ήταν:
  Της Γραικίας 235,67% ( κρατικό χρέος 109,4% και ιδιωτικό χρέος 126,27%)
  Της Ιταλίας 274,9% ( κρατικό χρέος 101,40% και ιδιωτικό χρέος 172,50%)
  Της Δανίας 308,19% ( κρατικό χρέος 33,30% και ιδιωτικό χρέος 273,77%)
  Της Ολλανδίας 327.6% ( κρατικό χρέος 54,70% και ιδιωτικό χρέος 273,90%)
  Του Βελγίου 327,35% ( κρατικό χρέος 92,50% και ιδιωτικό χρέος 234,85%)
  Όπως είναι φανερό τα μεγέθη του συνολικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ για το 2016 είναι περίπου τα ίδια και για τις πέντε αναφερόμενες χώρες. Χρωστούν τρεις φορές το ΑΕΠ τους.
  Για δε το 2008 τα μεγέθη του συνολικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ είναι καλύτερα (χαμηλότερα) πρώτα για την Γραικία και έπειτα για την Ιταλία.
  Έχοντας αυτά υπόψιν σας (και πολλά παρόμοια που παραθέτει ο ΟΟΣΑ για όλες τις χώρες του κόσμου) καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα σοβαρά και τα διαρθρωτικά που λένε οι διάφοροι δεν ανταποκρίνονται στα πράγματα. Εξυπητετούν ο καθένας το σκοπό του. Ή διαφημίζουν την άγνοια και διατυμπανίζουν την ημιμάθειά τους.
  Άλλες χώρες έχουν μικρότερο κρατικό και μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος (Δανία Ολλανδία, Βέλγιο και Ιταλία) και άλλες χώρες το αντίστροφο (Γραικία).
  Όλες όμως χρωστούν είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο και όλες καταφεύγουν στους δανειστές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντέγραψε το λινκ αυτό και έπειτα πήγαινε στο άρθρο "The investment case for buying Italian government bonds":

   https://www.google.ch/search?q=italian+debt+ownership&oq=italian&aqs=chrome.0.69i59j69i60l2j69i57j69i60j69i65.1849j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   Άλλο το χρέος το κρατικό άλλο το ιδιωτικό. Κρατικό σημαίνει πόσα χρωστά το κράτος. Ιδιωτικό, οι πολίτες στις εγχώριες τεάπεζες. Ελλάδα και Ιταλία έχουν και από τα δύο και μάλιστα οι τράπεζες αμφότερων χωρών είναι διαλυμένες, όντας ανίκανες να χρηματοδοτήσουν μία υγιή εγχώρια δραστηριότητα.

   Στο άρθρο θα δεις ότι τα κρατικά ομόλογα του χρέους της Ιταλίας, βρίσκονται επί το πλείστον σε χέρια ιδιωτικά Ιταλικά (συνταξιοδοτικά ταμεία, ταμεία ασφαλίσεων, κλπ).

   Το χρέος δεν είναι πρόβλημα στον καπιταλισμό. Η στρεβλή του μορφή ως χρηματοοικονομικό καπιταλισμό (Financial Capitalism) επιτρέπει την συσσώρευση υψηλών ποσοστών χρέους, τα οποία σε άλλες εποχές στο παρελθόν, πριν την φοβερή διεθνοποίηση τοτ Καπιταλισμού, ήσαν αδιανόητα. Πάλι, το μοντέλο των υχηλών κρατικών δαπανών, του κοινωνικού κράτους και άλλων μεταπολεμικών καπιταλιστικών εφευρέσεων, γονατίζει εύκολα τα κράτη σε θέματα χρέους, ιδίως εάν τα κράτη αυτά δεν παίζουν σωστά το καπιταλιστικό παιχνίδι.

   Στην διεθνή οικονομία πρέπει αναγκαστικά συνεχώς να διαγωνίζεσαι για ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, καινοτομία, νέες αγορές και καλλίτερα και φθηνότερα προϊόντα. Μονάχα η Γερμανία από όλη την Ευρώπη έχει κατορθώσει να περιορίσει άχρηστες κρατικές δαπάνες, να στηρίξει πολύ το εγχώριο βιομηχανικό της Κεφάλαιο (ώστε να έσει και το κράτος έσοδα και να μην στίβει στο φόρο τους πολίτες του) και να μην στέλνει στρατιές ατόμων να λαμβάνουν κουζινοχάρτια πανεπιστημιακά αλλά να επιλέγει την άμεση παραγωγή. Το φυλετικό της δε δυναμικό (και δεν αναφέρομαιμστους Νορδικούς) την βοηθά επί αυτού, όπως βοηθά αντιστοίχως και τις ΗΠΑ. Συνεπώς και χαίρει πλεονασμάτων, δύναται να αποπληρώσει το χρέος της και εκδίδει κεατικά ομόλογα για το χρέος με αντίκρυσμα σταθερό, ασφαλές και φερέγγυο. Πρόβλημα αυτό καθαυτό ΔΕΝ είναι το χρέος στον καπιταλισμό, αρκεί να μην έχεις κρατικά ελλείματα, να έχεις δυνατότητα παραγωγής
   ανταγωνιστικών αγαθών, φερεγγυότητα στις τράπεζες και στην τελική κάποιον να συνεχίζει να σε δανείζει για τους παραπάνω λόγους.

   Κλείνοντας λέγοντας το ίδιο:

   Εάν επιλέγεις καπιταλισμό οφείλεις να παίζεις το παιχνίδι σωστά.

   Ειδάλλως μην το παίζεις καθόλου.

   Delete
  2. Παληέ δεν υπάρχει κανένας λόγος να πετιέσαι στην μέση σαν μαϊντανός και να αραδιάζεις αμπελοφιλοσοφίες, εντελώς αστήρικτες.
   Κάποτε ελπίζω να το καταλάβεις. Για να μην γίνεσαι περίγελος.
   Τα στοιχεία πάντως δεν τα αμφισβητείς. Και πως θα μπορούσες άλλωστε;
   Μόνο μας λές ότι το ιδιωτικό χρέος δεν είναι χρέος, αλλά μακαρόνια με κιμά.
   Στοιχεία για την Αλαμανία λοιπόν:
   Η Αλαμανία το 2016 είχε συνολικό χρέος 215,348% του ΑΕΠ της (67,648% κρατικό χρέος και 147,70% ιδιωτικό χρέος). Δηλαδή χρωστούσε δυό φορές και κάτι το ΑΕΠ της.
   Το 2008 δε το συνολικό Αλαμανικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 225,92% (65,1% κρατικό και 160,82% ιδιωτικό).
   Περίπου όσο ήταν το σύνολο του Γραικικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2008 δηλαδή 235,67% ( 109.4% κρατικό χρέος και 126,27% ιδιωτικό).
   Δηλαδή το 2008 οι Αλαμανοί χρωστούσαν όσα και οι Γραικοί, δυό φορές και κάτι το ΑΕΠ τους.
   Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι όλα όσα γράφεις για την ανωτερότητα των φίλων σου των Αλαμανών είναι παραμύθια της χαλιμάς.

   Delete
  3. Τὸ περιβόητο ἑλληνικὸ χρέος εἶναι τελείως ἀνυπόστατο. Εἶναι μιὰ πολιτικὴ λοβιτούρα.

   Delete
  4. Οι μόνες αμπελοφιλοσοφίες που υπάρχουν εδώ είναι από άτομα που ξέρουν μονάχα θρησκευτικά, δεν έχουν σπουδάσει γρι Οικονομικά, πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη(!) και μάλιστα τολμούν να κρίνουν και μορφωμένα άτομα που μιλούν με επιστημονικά στοιχεία, σαν τους τυπικούς ελληναράδες!

   Όχι πάτερ ξερόλα! Δεν φταίει η ανωτερότητα των Γερμανών για την ξκτάντια σας εκεί κάτω. Φταίει η δική σας κατωτερότητα του ξερόλα που νομίζετε ότι όλα τα ξέρετε δίχως να έχετε πατήσει σε ένα σωστό πανεπιστήμιο ποτέ!

   Ρε τι ζούμε! Να τα ακούμε και από άτομα τελείως άσχετα επί του αντικειμένου (Οικονομικά) βασισμένα σε ό,τι λαϊκιστικό ακούνε στο Ελλαδιστάν!

   Μ'αρέσει Ρωμηέ που κατακρίνεις μετά και την Ελληνική παρακμή, της οποίας είσαι το καλλίτερο παράδειγμα και ο κάλλιστος μεταδότης!

   Εύγε παδί μου εύγε! Θα πας μπροστά με τα μυαλά αυτά...not!

   Delete
  5. Όπως σου είπα αετέ μου, θέμα ΔΕΝ είναι το χρέος, ΑΡΚΕΙ να βρεις κάποιον να σου αγοράζει τα κρατικά ομόλογα που εκδίδεις, να έχεις ανάπτυξη, τραπεζική φερεγγυότητα και να μπορείς περαιτέρω να δανείζεσαι.

   Το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα έτσι λειτουργεί. Χώνεψἐ το! Εάν έχεις να προτείνεις κάτι καλλίτερο κάνε το. Εάν όχι, ασχολήσου με την κούφια Γη και άλλες ψευδο-θεωρίες συνωμοσίας και άσε την Οικονομική επιστήμη σε αυτούς που ξέρουν και κυρίως την έχουν ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ!

   Delete
  6. μικρος στρατιωτηςJune 4, 2018 at 4:51 AM

   Σωστα μιλαει ο παλιος ,εαν η κυβερνηση εχει εξωτερικο χρεος μονο τοτε μπορει να γινει κλοπη του εθνικου πλουτου(αυτο που γινεται στην Ελλαδα) και οχι εξαιτιας του ιδιωτικου χρεους εφοσον η χρεοκοπια σ αυτη τη περιπτωση εχει μαλλον ασημαντες επιπτωσεις. Το χρεος φυσικα δεν ειναι προβλημα στο καπιταλισμο και ο λογος ειναι οτι αυτο παλι απο τη κεντρικη τραπεζα θα αποπληρωθει δηλαδη απαξ και απο τη κεντρικη τραπεζα δοθει δανειο και απαιτηθει η αποπληρωμη του στο νομισμα που αυτη εκδιδει τοτε υπαρχουν μονο δυο ενδεχομενα ,ειτε να τυπωσει δανειο η κεντρικη τραπεζα με λιγοτερο επιτοκιο απο το προηγουμενο για να καλυφθει το τρεχον χρεος(κανοντας το γυρο της αγορας) ,ειτε να υπαρξει κατασχεση χρηματων απο καταθεσεις και επισης ειναι αδυνατον στις συστημικες τραπεζες να υπαρχει περισσοτερο πραγματικο χρημα απο αυτο που εχει τυπωθει,υπαρχουν φυσικα και παραλλαγες αυτων των βασικων ενδεχομενων οπως για παραδειγμα στη περιπτωση που γινονται κατασχεσεις σπιτιων οταν δεν υπαρχει δυνατοτητα κατασχεσης καταθεσεων και κατοπιν τυπωση νομισματος το οποιο δεν κινδυνευει να χασει την αξια του εφοσον μπορει να αυξηθει η κινηση στην αγορα των κατασχεθεντων,το ψευτικο χρημα που δημιουργουν οι χρηματιστηριακες δε μπορει να ενδιαφερει καμια σοβαρη χωρα παρα μονο μπανανιες οπως το κρατιδιο. Οποιος μπορει να καταλαβει πως λειτουργει το νομισματικο συστημα με την εξουσια καταλαβαινει αυτοματως οτι η εξοδος απο το ευρω ειναι μονοδρομος.
   Παλι το φωτεινο παραδειγμα ειναι η Τουρκια ,η οποια γνωριζει να χρησιμοποιει το καπιταλιστικο συστημα. Επισης δεν ειναι κατ αναγκη προβλημα ο πληθωρισμος οπως και η υποτιμηση του νομισματος ,μονο υπο συγκεκριμενες συνθηκες ειναι.
   Η πηγη της συσκοτισης σ αυτα τα πολυ απλα και πρακτικα θεματα μας δειχνει την δεουσα αφετηρια της επαναστασης.
   Πρεπει να υπαρξει μαζικη ,αμεση και αποτελεσματικη επιθεση εναντιον δημοσιογραφων και οικονομολογων που υποστηριζουν με οποιοδηποτε τροπο το ευρω,των τραπεζιτων και των αθλιων διανοουμενων ,το βασικο χαρακτηριστικο τους ειναι η μεταθεση του διαλογου στο επιπεδο της ψευτοιδεολογιας(φιλελευθερισμος αριστερα), ενας διαλογος που θα επρεπε να αφορα μονο τεχνικα ζητηματα,και στο πληρες ξεκαθαρισμα του πλαισιου.
   Η Ελλαδα πρεπει εμφατικα να χρεοκοπησει ,να εθνικοποιησει οτι εκποιηθηκε και τις τραπεζες. Φυσικα ολα αυτα προυποθετουν απολυτη βια και στρατιωτικοποιηση ολου του ελληνικου λαου πρωτον για να εξαληψει φυσικως τον γραικυλισμο και τον ευρωπαισμο και δευτερον για να επανοικοδομησει τη χωρα.

   Delete
  7. Οι ύβρεις παληέ μου δεν μπορούν να ανατρέψουν τα στοιχεία.

   Delete
  8. Μικρέ μου στρατιώτη το πόσο η Τουρκία γνωρίζει να χρησιμοποιεί το καπιταλιστικό σύστημα φαίνεται από τα σημερινά της προβλήματα (που είναι τα ίδια με τα προχθεσινά της και με τα δικά μας). Τα οποία και αποδεικνύουν ότι και αυτά που γράφεις για το χρέος, τις κεντρικές τράπεζες και το πως λειτουργούν και έναντι ποίου αντικρίσματος τυπώνουν χρήμα, τις "εθνικοποιήσεις", τις στρατιωτικοποιήσεις κτλ απέχουν παρασσάγγας της πραγματικότητος και δηλώνουν ότι δεν έχεις καταλάβει πως λειτουργεί το νομισματικό σύστημα. Όλα αυτά που προτείνεις έχουν εφαρμοστεί στο πρόσφατο παρελθόν σε πολλές χώρες και στην Γραικία και όμως δεν έλυσαν, αλλά επιδείνωσαν το πρόβλημα.

   Delete
  9. μικρος στρατιωτηςJune 6, 2018 at 3:35 AM

   Ρωμηε εαν εχεις την υπομονη μπορω να σου εξηγησω με καθε λεπτομερια καθε σου απορια και ποιος απο τους δυο μας απεχει απο τη πραγματικοτητα,επισης το υφος σου ειναι εντελως απαραδεκτο,εαν εχεις τον ανδρισμο ξεκιναμε διαλογο εξ ολοκληρου του θεματος, απο το πως τυ[ωνεται ενα ομολογο το γιατι εχει το επιτοκιο που εχει, πως βγαινουν οι πιθανοτητες που αφορουν στα χρεογραφα απο ποτε γινεται τυπωση χρηματος ,πως οριζεται το ρισκο ,οτι θες Ρωμηε, μπορω να σε ξεκινησω απο τα πιο βασικα μεχρι τα ανωτερα .
   Δεν ειμαι ουτε "σου" ,ο πρωτος στοχος της στρατιωτικοποιησης θα ειναι ακριβως οπως ανεφερα η φυμωση των ευρωπαπαγαλων και ακριβως η ηθικη που προαγεις της γυναικοτης ψευτοειρωνιας θα ειναι ο πρωτος στοχος ,εαν εισαι εισαι ενας απο αυτους ,καλως ανησυχεις ,αλλα οι ψευτοειρωνιες σου δε θα σε βοηθησουν.

   Delete
 39. ....ὄταν λέμε Δύση, δὲν ἑννοοῦμε τὸ ἡλιοβασίλεμα. Ἑννοοῦμε μιὰν ἡθικὴ ἔννοια. Δύση εἶναι ἡ παραδοχὴ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Δύση εἶναι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὅταν τὀν ἁγιοποιοῦμε ὕπουλα. Δύση εἶναι ὁ Κινέζος Αὐτοκράτορας. Δύση εἶναι μιὰ φιλοσοφία ποὺ παρουσιάζει τὴν ὑποταγὴ σὰν θεάρεστη, καὶ αὑτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς φιέστας τῶν Ὁλυμπιακῶν ἁπὸ Κουμπερτέν, Βικέλα, Παλαμᾶ καὶ Λούη μέχρι Ἁγγελοπούλου-Δασκαλάκη καὶ Ἀβραμόπουλο.Δύση εἶναι ἕνας χειρισμὸς τῆς συνολικῆς ὑποταγῆς τοῦ ἁνθρώπου, τοῦ ἑξανδραποδισμοῦ του, μὲ τὸ κόλπο τῆς διαίρεσης ἁνάμεσα σὲ κοσμικὴ ζωὴ καὶ θρησκευτικὴ ζωή. Στὸ λεγόμενο Βυζάντιο, Δύση εἶναι τὰ ῥωμαϊκὰ κατάλοιπα, ἐκεῖνα ποὺ κάνουν τὸν Αὑτοκράτορα καὶ τὴν κλίκα του φιλολατίνους καὶ τὸν λαὸ φιλότουρκους.

  Ἡ Δύση ἔχει ὑπογεννητικότητα (ποὺ χειροτερεύει μὲ τὸ ἔκτρωμα τῆς γκέυ υἱοθεσίας). Γιατί; Διότι ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα δοῦλοι συναισθάνονται ὅτι τὰ παιδιά τους θὰ εἶναι δοῦλοι καὶ αὑτοί. Καὶ ἁντὶ νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τὰ βάζουν μὲ τὰ θετικὰ τῆς Δύσης. Σκέφτονται, ἁφοῦ θὰ πεθάνω, εἶναι ἀλήθεια, καὶ 1+1=2 εἶναι ἀλήθεια, τότε γιὰ νὰ μὴν πεθάνω 1+1=Χίτλερ. Ἕτσι ἑπιβάλλεται ὀ ναζισμός. Ἑνῶι ἄν πιστέψηις στὸν Χριστό, δὲν πεθαίνεις. Δὲν εἶναι ἁλήθεια ὅτι θὰ πεθάνηις. Ἕτσι 1+1=2. Καὶ ἔτσι ὁ μῦθος τῆς ἁσυμβατότητας Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑπιστήμης πάει περίπατο.Παρόμοια, ἁντὶ νὰ λὲς φταίει τὸ εὑρὼ συνειδητοποιεῖς ὅτι φταίει τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶι πληρώνουμε τὰ μαλλιοκέφαλά μας στὴν Φρανκφούρτη ἁντὶ νὰ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ στὴν οἰκονομικῆ της πολιτικὴ τὰ δίνουμε ὅλα καὶ θέλουμε νὰ φύγουμε κιόλας χωρὶς τὸ σώβρακό μας ἁπὸ τὸν ναὸ τῆς Γερμανίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά τα περί δουλείας και υπογεννητικότητας. Παλιζει βέβαια ρόλο και ο καπιταλιστικός εγωισμός του τρισαθλίου καταναλωτή. Κοίτα εδώ:

   https://www.youtube.com/watch?v=D_AnHRnTszk

   Περί του Χίτλερ ουδείς με ψυχοσύνθεση μη-Ρομαντικού τύπου δύναται να τον αντιληφθεί. Ο Χίτλερ σαν τους αρχαίους Έλληνες της Σπάρτης και της Αριστοκρατίας, απέδειξε ότι οι ψυχικές δυνάμεις του Ανθρώπου που ΔΕΝ βασίζονται στην Αγάπη, δύνανται να φέρουν εκπληκτικί αποτέλεσμα, αρκεί να ελεγχθούν μακρυά από υλισμό και χρηματισμό. Η αξία του είναι τεραστία και μονάχα τώρα αρχίζει η Δύση να συνειδητοποιεί ότι σκότωσε τον Σωτήρα της προ εβδομηκονταετίας. Προφανώς για την Ρωμαίηκη Ελλάδα, ο Χίτλερ δεν προσφέρει κάτι, διότι είναι κάτι ξένο προς την Ορθοδοξία. Αλλά για την Δύση όπου υπάρχει εδώ και 500 χρόνια έλλειψη Χριστιανικού πνεύματος αποτελεί Σωτηρία. Η Ελλάδα ευτυχώς ως γνήσιο μέρος του Τρίτου Κόσμου (βάσει ελλείψεως πραγματικών φιλελευθέρων βάσεων στο εσωτερικό της) θα εύρει καταφύγιο στον Θρησκευτισμό, ήδη τα πρώτα επί αυτού σημλαδια και βήματα λαμβάνουν εν Ελλάδι χώρα και ας ομιλεί ο Καθηγητής για..."πλήρη αποσύνθεση". Μα δίχως Θάνατο δεν υπάρχει Ανάσταση!

   Ώρες-ώρες με τις μαλακύνσεις που βλέπω γύρω μου, μονάχα εδώ βρίσκω παρηγοριά!

   https://www.youtube.com/watch?v=EatZf4tk5DA

   Αυτό θα σώσει την Ελλάδα που να χτυπιούνται οι Ευρωκράτες! Όσο η Ελλάδα έχει μουσική ψυχή, ΔΕΝ πεθαίνει.

   Την στιγμή δηλαδή που η μουσική ψυχή της Ελλάδας δεν βασίζεται στον αστισμό, η Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Αντιθέτως, η Ιταλία με τις όπερες, τις σεξουαλικές οπερέττες και τα κονσέρτα, ακριβώς σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, δίχως τον αστισμό χάνει την γη κάτω από τα πόδια της! Συνεπώς και ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ιταλία μονάχα ως ρεμπελιό των Εθνικο-αστών δύναται να χαρακτηρισθεί και όχι γνησία εκ βάθρων ανατροπή του καπιταλιστικού καθεστώτος, κάτι πολυπόθητο εδώ και 70 χρόνια για τον Ελληνικό Λαό!

   Delete
  2. Πάρα πολύ καλό σχόλειο ,αλλά ποιός σε καταλαβαίνει...;

   Delete
  3. Παλῃὲ μπράβο σου γιὰ τὸ σχόλιο γιὰ τὴν μουσική. Παιδεύνται τὰ παιδάκια στὰ ὡδεῖα γιὰ νὰ διαλυθοῦν μέσα στὴν παλῃομοδίτικη ῥεντιγκότα τοῦ ἱταλιάνικου τρόπου.

   Delete
  4. Η μουσική είναι μουσική είτε ανατολική είτε δυτική. Αυτό το αποδεικνύουν όλα τα ωδεία της Ανατολικής μουσικής και ιδιαίτερα της ψαλτικής. Ουδείς σοβαρός γνώστης της ανατολικής μουσικής δεν ξέρει τη δυτική. Ουδείς ψάλτης της εκκλησιαστικής μουσικής είναι άμοιρος της γνώσεως της δυτικής μουσικής. Όλα τα ωδεία της ανατολικής μουσικής διδάσκουν και την θεωρεία της δυτικής μουσικής.
   Το παράδειγμα δε της Κερκύρας (μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο), όπου η δυτική μουσική από κλασσική (τέχνη της ανωτέρας τάξεως) έχει εξελιχθεί μέσα σε εκατόν πενήντα χρόνια σε λαϊκή (τέχνη που την γνωρίζει και την ασκεί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων και ιδιαίτερα της νεολαίας), είναι ενδεικτικό της δυνατότητος των Ελλήνων να αφομιώνουν και να απανανοηματοδοτούν τις δυτικές ή όποιες άλλες προσλήψεις.
   Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στην Κέρκυρα επιχειρήθηκε με μεγάλη επιτυχία από συνθέτες του ύψους του Νικολάου Μάνζαρου, ο μουσικός τονισμός του ανατολικού εκκλησιαστικού μέλους στην τετραφωνία, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της δυτικής μουσικής.
   Εάν κανείς ακούσει την λειτουργία του Μάνζαρου και την λειτουργία του Μίκη Θεοδωράκη αμέσως θα καταλάβει την διαφορά (αν γνωρίζει βέβαια και δυο τρία μουσικά κολλυβογράμματα).
   Πρέπει δε να τονιστεί ότι οι Έλληνες δεν είναι άσχετοι ή εχθρικά διακείμενοι με τη τετραφωνία όπως αποδεικνύουν τα εξαίσια πολυφωνικά δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου, τα τραγούδια των Γραικάνων της Ιταλίας και πολλά άλλα βέβαια.

   Delete
  5. Να΄σαι καλά Κωσταντή!

   Delete
  6. Τα Ωδεία μαζί με τα Φροντιστήρια και τα Ιδιωτικά Σχολεία αποτελούν τα χείριστα εν Ελλάδι ιδρύματα μεταρέποντας την τέχνη της Μουσικής σε μέσον βιασμού της παιδικής ψυχής.

   Οφείλουν να κατεδαφισθούν (μαζί με τα παραπάνω ιδρύματα) και τα τσιμέντα τους να χρησιμοποιουθούν για την οικοδόμηση των κελιών των διευθυντών τους.

   Delete
 40. ...ὲγὼ τὸ βλέπω τὸ πρᾶγμα ἁπὸ τὴν θρησκευτική του διάσταση. Ὁρθῶς ἑνδεχομένως ὁ ἀναλυτὴς ποὺ παραπέμπει παραπάνω ὁ Παλαιὸς θέτει τὶς τομὲς στὴν Προτεσταντικη Εὑρώπη (Εὐρώ) τὴν Καθολικὴ (Ἱταλία) καὶ τὴν Ὀρθόδοξη (ἐμᾶς). Στοὺς Ὁλυμπιακοὺς τοὺ Κουμπερτὲν διακρίνω μιὰ μαζοχιστικὴ τάση τοῦ καθολικισμοῦ. Μπορεῖς νὰ βάλεις ὁποιονδήποτε (τὸν Μὲλ Γκίμπσον λ.χ.) νὰ παίξηι τὴν Σταύρωση. Ὅμως ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πολὺ περισσότερο ἡ Ἀνάσταση. Ἕνα ἁπὸ τὰ λίγα Ὀρθόδοξα δρώμενα εἶναι ἡ Ἔγερση τοῦ Λαζάρου. Γενικὰ καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἁγῶνες ἦταν λιγότερο νοητοὶ σὰν ὁλιγαρχικὸ πανηγύρι καὶ περισσότερο νοητοὶ σὰν συλλογικὸ πανηγύρι. Λείπει ἁπὸ τὴν Δύση μιὰ πυρηνικὴ αἰσιοδοξία. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔλλειμμά της καὶ ἡ ἔλλειψη αὐτὴ εἶναι σὰν μεταδοτικὴ ἀσθένεια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς.

   Η Ιταλία δεν έχει βρει ακόμη πού ανήκει.

   Μέρη της ανήκουν ή έχουν τουλάχιστον νοοτροπίες της δικής μας Ενδιαμέσου Περιοχής (Νάπολη, Καλαβρία, Σικελία).

   Άλλα μέρη της ανήκουν στην Παπική Παράδοση (Ρώμη, Λάτιο, Κεντρική Ιταλία), άλλα στην Γερμανογεννή Αλπική (Παδανία) και άλλα στην πρωτο-αποικιακή χρηματική όπως η Βενετία και η Γένοβα.

   Κατ'εμέ ως τελείως τεχνητό κατασκεύασμα-θυμίζω ότι ΔΕΝ υπήρξε Ιταλικό Εθνικό Κίνημα αλλά Γκαριμπάλντιες εισβολές στον Νότο-είναι κατακαδικασμένη η σημερινή Ιταλία, όπως και η σημερινή Τουρκία, σε διαμελισμό και τριχοτόμηση ή διχοτόμηση.

   Εμείς πρέπει όχι μόνον να μην λυπόμαστε αλλά να ευχόμαστε να γίνει κάτι τέτοιο. Πρώτον για να ανακτήσουμε τα χαμένα μας μέλη (Μάγκνα Γκρέτσια, Μικρά Ασία) και δεύτερον για να εξαλειφθεί η φοβερή γεωπολιτική πίεση που δεχθήκαμε στον 20ο αιώνα από Ιταλούς (Αλβανία, Δωδεκάνησα, Ιόνιοι Νήσοι, Σμύρνη) και Τούρκους (Αιγαίο, Θράκη, Κύπρος).

   Αν μη τί άλλο το πράγμα εκεί οδεύει! Είθε να πραγματοποιηθεί!

   Delete
  2. Σταματῆστε νἀ τρέφετε αὑτὲς τὶς αὑταπάτες περὶ διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας. Στὴν Ἰταλία γίνεται φάση Σαλό (Μπαντόλιο στὸν νότο Μουσολίνι στὸν Βορρᾶ). Μετὰ θὰ μεταδοθῆι στὴν Ἱσπανία, κατόπιν στὴν Γαλλία καὶ θἄρθηι καὶ ἡ δική μας ἡ σειρά. Ὁ ἠλίθιος καὶ ἑξοργιστικὰ ἄκριτος φιλοαμερικανισμὸς τῶν Τουρμπορωμηῶν εἶναι παρόμοιος μὲ τὴν Ἀγγλοφιλία ἑπὶ Ἁλβανικοῦ Πολέμου. Οἱ Ἄγγλοι μᾶς ἄφησαν νὰ φᾶμε στὴν μάπα τοὺς μουρλοὺς τῆς Βέρμαχτ, μετὰ βομβαρδίζανε ἁνελέητα τὰ πᾶντα σφάζοντάς μας καὶ γιὰ εὑχαριστῶ μᾶς κατσικωθήκανε μεταπολεμικά.

   Delete
 41. ...ἡ ἀσθένεια τῆς Δϋσης λέγεται ἐργασία, καὶ γιὰ αὑτὸ ὁ Μὰρξ ξεκινάει (πολὺ καλύτερα ἁπὸ τὸ ἁσύλληπτο οὖφο ποὺ λέγεται Νῖτσε) ἁπὸ τὴν ἔννοια αὑτή. ¨Ὁρθῶς ὁ Καστοριάδης κατάλαβε ὅτι κάτι δὲν πάει καλά, καὶ ἴσως καὶ ὁ Σορὲλ κατάλαβε ὅτι κάτι δὲν πάει καλά. Αὐτὸ ποὺ δὲν πήγαινε καλὰ τὸ εἶχε καταλάβηι ὁ Χριστιανισμὸς (καὶ ἡ ὀρθοδοξία) πολὺ πιὸ πρίν. Ὁ Μὰρξ ΔΕΧΟΤΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΝ ΑΛΗΘΙΝΗ. Ὅλη ἡ προσπάθεια τῆς ὁρθοδοξίας εἶναι να εἴμαστε ὅλοι ἀνεξαιρέτως φιλόσοφοι. Διὰ τῆς παρατηρήσεως καὶ τῆς βιώσεως τῆς κάθε στιγμῆς συντίθεται μιὰ κοινωνία ἑλευθέρων ἁνθρώπων. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς ὁρθοδοξίας, ποὺ καθόλου μυστικὸ δὲν εἶναι. Ἀλλὰ τὰ μπουμπουνισμένα κεφάλια τῶν δυτικοσπουδαγμένων Ἑλλήνων δὲν λένε νὰ κατανοήσουν τὶς ψυχολογικὲς ἁποχρώσεις τῆς πραγματικότητος. Διὰ τῶν μηχανισμῶν τοῦ σχολείου, τῶν πανεπιστημίων, τοῦ γηπέδου (βλ. ἁνάρτηση) συνεχίζουν τὸ θέατρο τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου ποὺ προπαγάνδιζε τὴν ψωρολεβεντιὰ τοῦ Ἁλεξάνδρου καὶ τῶν ψυχοπαθῶν διαδόχων του. Ἕτσι ὁ ἑλληνισμὸς κατήντησε νὰ ταυτιστῇ μὲ τὸν κομπορρήμονα γέρο τῆς Σιδῶνος(Καβαφης). Καὶ ἡ ντεκαντέντσιά του δὲν ὀφειλόταν, ὅπως πίστευε ὁ Νῖτσε, ποὺ ἦτο δοῦλος τῆς γνώμης τῶν ἄλλων, στὴν κατάπτωση τοῦ ἀθλητικοῦ ἱδανικοῦ, ἁλλὰ στὴν ἐπιμονὴ τῶν ἁρχαίων νὰ ἑξαρτῶνται ἁπὸ τοὺς δούλους των. Ἁπὸ αὑτὴν τὴν πρέζα τῆς δουλείας μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστιανισμός. Καὶ ἡ Δύση εἶναι ἕνας πρεζέμπορας τῆς δουλείας. Ἡ Ἀθήνα μεταβάλλεται, ἄν δὲν τὸ ἔχετε καταλάβηι, σὲ Πρεζούπολη. Καὶ αὑτὸ εἶναι στὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς ἑλληνικῆς. Νὰ τὴν χαίρεστε τὴν Ἁμερική σας, Ἕλληνες ἑθνικιστὲς (Ἁμερικανάκια δηλαδὴ) τῆς συμφορᾶς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εχεις δίκαιο αλλά η Δύση δουλοποίησε όλη την κοινωνία με εξαίρεση ελάχιστα κοινωνικά στρώματα, ακόμα και επιχειρηματίες-καπιταλιστές ψυχικά βιάζονται τόσο πολύ που ελάχιστα διαφέρουν από το στρεσσαρισμένο πρεκαριάτο. Ο Προτεσταντισμός δε, βοηθά πολύ στον τιμωρητικό τρόπο ζωής των Γερμανογεννών της Ευρώπης, όπου στην ουσία οι άνθρωποι δουλεύουν και πεθαίνουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Έχει και μία εσχατολογική όψη το όλο πράγμα ότι Σωτηρία εδώ δεν βρίσκεται οπότε και δεν αξίζει να ζει και κανείς. Ο φιλοσοφικός δε Εωσφορισμός που επικρατεί από άκρη σ΄ἀκρη της Δύσεως, ολοκληρώνει την εικόνα. Βλέπω συνεχώς άσκοπες δραστηριότητες στις Προτεσταντικές χώρες, οι οποίες εν αντιθέσει με όσους ασχολούνται στην Ελλάδα, δεν εκφέρουν κάποια ευχαρίστηση στους ανθρώπους αλλά μονάχα σκότωμα χρόνου και κούραση. Το άσκοπο τρέξιμο, το πολύωρο ίδρωμα, οι ντοπαμίνες με 20σάκιλα στα γυμναστήρια αποδίδουν μία εικόνα κοινωνίας που έχει χάσει την ψυχή της και δεν παράγει ουδένα πολιτισμό. Καταρχήν φυσικά το αστικό καθεστώς αγαπά τα αθλήματα διότι ωθούν τις μάζες στο να εκτονώνονται οπαδικά-ψυχικά και σωματικά. Μετά ποίος έχει ενέργεια να σκεφθεί, ύστερα από πολύωρη εργασία και πολύωρη άσκηση. Φυσικά και δεν είναι άχρηστη η εκγύμναση του σώματος αλλά αποτέλεσμα έχει μονάχα εάν συνδυαστεί με πνευματική καλλιέργεια και πολεμικό ιδανικό. Συνεπώς ορθώς ασκούνται οι Φρουροί της Επαναστάσεως όπως και ορθώς ασκούντο οι νεανίες της Χιτλςρικής Νεολαίας αφού αμφότερα καθεστώτα έχουν ως στόχο τον Πόλεμο. Για αυτό και άλλωστε αμφότερα καθεστώτα εκγυμνάζουν και το Πνεύμα στην νεολαία τους ώστε σύν τοίς άλλοις να μην έρθουν πίσω με 500 ψυχολογικά προβλήματα όπως οι Αμερικανικοί στρατιώτες.

   Πέραν αυτού, Κωσταντή ο κόσμος αυτός βασίζεται στην εργασία και την δουλεία. Εργασία παράγουν οι Φαναριώτες και οι Αριστοκράτες, δουλειά-δουλεία οι αγρότες/δουλοπάροικοι και οι δούλοι. Εμείς οι ηλίθιοι αφήσαμε τον άνετο τρόπο ζωής της Βυζαντινωθωμανίας για την προλεαταριακή δουλεία του Φιλελευθερισμού. Για αυτό και δεν θέλει να..."συνετιστεί" η Ελληνική Ψυχή. Διότι ΔΕΝ βασίστηκε ποτέ στην δουλεία, μονάχα στην παραγωγική πνευματικού έργου. Δεν είναι τυχαίο ότι το μικρό ποσοστό ατόφιων πνευματικά Ελλήνων του ελλαδικού πληθυσμού βασίζονται στην πνευματική (ή εμπορική) εργασία για βιοπορισμό και όχι στην δουλειά-δουλεία σαν τους λοιπούς Αρβανιτο-σλαύους που φεύγουν και μετανάστες για να προλεταριοποιηθούν σε Αγγλία και Γερμανία.

   Το ίδιο απαντάται και στον Τουρκικό λαό. Πλείστοι χαμάληδες ραγιάδες προλεταριοποιούνται ενλω ολίγοι και εκλεκτοί Τουρκόφωνοι Οθωμανοί των αστικών παραλιακών στρωμάτων διαφοροποιούνται ποιοτικά ως στελέχη εταιρειών, επιχειρηματίες και επιστήμονες.

   Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε στην πρόταση που έκανα παλιά για δημιουργία Οθωμανικής Αριστοκρατίας η οποία θα έχει δική της Εθνική συνείδηση και δεν θα σχετίζεται πλην ηγετικώς, με το ελλαδικό και τουρκικό πόπολο του μελλοντικού Αιγαιακού κράτους. Εάν αυτό δε είναι ή καταλήξει Μοναρχικής μορφής, τότε η Αριστοκρατία ως στήριξη στο στέμμα θα είναι σημαντικώτερη από ποτέ!

   Delete
 42. ...τὀ παραπάνω θέμα συμπυκνώθηκε στὸ θέμα τῶν εἱκόνων. Ἡ Δύση δὲν πᾷ νὰ ἁσχολεῖται μὲ ἁνατολικὸ μυστικισμό, δὲν καταλαβαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος (ἴσως καὶ ὁ Θεός) δὲν εἶναι δημιουργός. Τὸ Βυζάντιο τὸ εἶχε καταλάβηι.Ἡ Δύση μεταμφίεσε τὸν ἁγροῖκο πολεμιστή της σὲ καλλιτέχνη.

  ReplyDelete
 43. Μάρκο Φερρέρι, σκηνοθετικός προφήτης του 21ου αιώνος!

  Σήμερα έπαιζε ένα Γερμανικό κανάλι την ταινία "La Grande Bouffe" (Η Μεγάλη Κρεπάλη).

  Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την ταινία αυτή. Αποτυπώνει τον αστισμό τέλεια.

  Ο σκηνοθέτης της δε, Μάρκο Φερρέρι, προ 50ετίας σχεδόν, είχε ήδη διαισθανθεί τέλεια την κατάντια της εποχής μας. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα η ταινία "Η τελευταία γυναίκα" (L'Ultima Donna) όπου απεικονίζεται με φοβερή ακρίβεια πώς ο φεμινισμός οδηγεί πρώτον στην καταστροφή της οικογενείας και δεύτερον στον ευνουχισμό των ανδρών!

  Κάποτε υπήρχαν καλλιτέχνες σοβαροί, αληθινοί αγωγοί της ψυχής. Σήμερα έχουμε γραφικά εφέ και τσόντες. Και τα αξίζουμε τα σκουπίδια αυτά διότι εδώ και τόσα χρόνια δεν τους ακούσαμε.

  ReplyDelete
 44. Η τελείως λάθος ανάγνωση της Ιστορίας από το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού Λαού, οδηγεί σε ηλίθια ξεσπάσματα κατά ορθοτάτων ιστορικών απόψεων όπως η παρακάτω:

  http://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/691057_g-tsironis-o-p-melas-me-aytoys-poy-simera-vaftizontai-ehthroi

  Ο Τσιρώνης έχει απόλυτο δίκαιο και μάλιστα οι δηλώσεις του, Εθνικιστικές δύνανται να χαρακτηρισθούν. Η Ελληνική Εκκλησία είχε βαφτίσει "σλαυομακεδόνες" τους σημερινούς Σκοπιανούς ώστε να τους δημιουργήσει Εθνοτικλη συνείδηση διαφορετική από αυτή των Βουλγάρων.

  Η ηλιθία στάση του Ελληνικού λαού αλλά και η Εθνικιστική παράνοια των Σκοπιανών (Σλαυοφώνων Μακεδόνων) εμποδίζουν την εσνωμάτωση της Πελαγονίας και της Δαρδανίας στον υπόλοιπο Ελληνικό Εθνικό κορμό, χάριν της Αλβανικής Δημοκρατίας της Ιλλυρίδος και της επεκτάσεως της Βουλγαρικής Μακεδονίας του Πιρίν στα ανατολικά των Σκοπίων (Σλαυόφωνης Μακεδονίας).

  Δυστυχώς πάλι αποτυγχάνουμε να στρέψουμε τον Μακεδονικό Εθνικισμό των Σκοπίων κατά του Βουλγαρικού Πιρίν και της Νοτιοανατολικλης Αλβανίας, περιοχή που συνορεύει με την Ελληνική Βόρειο Ήπειρο.

  ReplyDelete
 45. Με αφορμή την τελευταία ανάρτηση του Καθηγητού περί λαθρομεταναστών, η λύση που προτείνει ο Καθηγητλης έρχεται μονάχα από τα τελείως γνήσια Φασιστικά Κινήματα. Συνεπώς όχι από τον Σαλβίνι ή το Κίνημα Πέντε Αστέρων, αλλά από την Casapound Italia και την Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, κινήματα που όχι μόνον δεν διστάζουν αλλά εν αντιθέσει και ορθώς ανυπομονούν νε λερώσουν τα χέρια τους με αίμα, με στόχο την πλήρη εκκαθάριση κάθε αλλοφύλλου εποίκου στα πάτρια εδάφη τους.

  Είμαι πολύ περίεργος να δω τί θα καταφέρει ο Σαλβίνι. Η τακτική δωροδοκίας του κάθε υπο-σαχαρίου κάφρου-εγκληματία φυλάρχου της εκάστοτε Αφρικανικής μπανανίας με βρίσκει τελείως αντίθετο, διότι θα σε εκμεταλλευτεί και θα ζητά όλο και περισσότερα, ενώ δεν είναι καθόλου σίγουρο το ότι θα τους πάρει πίσω. Ίσα-ίσα ασκεί πληθυσμιακή πολιτική με οικονομικό εκβιασμό. Η παραπάνω "λύση" είναι η φιλελέ των αστών. Δεν αποτελεί ουσιαστική λύση. Πραγματική είναι ο βίαιος εκδιωγμός με τουφέκι και άρματα και ο παραδειγματισμός ολίγων γενόμενοι σύγχρονοι δούλοι για τα δημόσια έργα με μηδενικά δικαιώματα όπως είχε προτείνει παλιά ο Κωνσταντίνος Πλεύρης. Μονάχα όμως ένας φανατισμένος "τρελός" δύναται να σκοτώσει. Ουδείς εσπρεσσάτος.

  ReplyDelete