Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 26, 2018

413 - Γλῶσσα καὶ τέλος τοῦ κόσμου

«Εἴθε ἑλληνικὴ γλῶσσα νὰ γίνῃ κοινὴ ὅλων τῶν λαῶν»: Βολταῖρος


413 - Γλῶσσα καὶ τέλος τοῦ κόσμου

 «Ἐν ἀρχὴ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ  Θεός  ἦν  ὁ  Λόγος». Ἔτσι  ἀρχίζει ὁ Ἰωάννης τὸ Εὐαγγέλιό του. Φυσικά, ὁ Λόγος εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Λόγος ὅμως ἐξεφράσθει ἐπὶ τῆς γῆς μὲ δύο βασικὲς γλῶσσες : τὰ σανσκριτικὰ καὶ τὰ κινεζικά.

Τὰ σανσκριτικὰ ἤ τὰ ἑλληνικά. Χέρι μέ χέρι, τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ κινεζικὰ ἐξήπλωσαν τὴν σοφία ἐπὶ τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός ὡμίλησε στόν Πόντιο Πιλᾶτο στὰ ἑλληνικά. Καί σήμερα οἱ ἐναπομείναντες γραικύλοι βοηθοῦν τὴν δυτική προσπάθεια ἐξαφανίσεως τῆς πλανητικῆς σημασίας τῶν ἑλληνικῶν. Συμβάλλουν στὴν τοποθέτησι τῶν ἑλληνικῶν μέσα στὴν Εὐρώπη, στὸ ἐπίπεδο τῶν ὁλλανδικῶν καί δανικῶν, ὡς ἀκρωτηριασμένων ἀπὸ τὸ μονοτονικό - συντόμως δὲ παραμορφωμένων ἀπὸ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο (ἄν καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο εἶναι καὶ αὐτὸ ἑλληνικῆς προελεύσεως, προερχόμενο ἀπὸ τὴν Κύμη τῆς Εὐβοίας) καὶ γελοιοποιημένων ἀπὸ  τὴν βαρβαρικὴ διάλεκτο τῶν δασκάλων καὶ τῶν γενιτσάρων διορθωτῶν καὶ μεταφραστῶν ποὺ λυμαίνονται τὰ γραφεῖα τῶν ἐκδοτικῶν οἴκων καὶ τῶν ἐφημερίδων.

 Πῶς ἐφθάσαμε   καὶ   πάλι    στὴν    πλανητικῶν   διαστάσεων πτώση τοῦ Λόγου; Ἡ καπιταλιστικὴ παγκοσμιοποίησις μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀμερικανικῶν, ὄχι μόνον δὲν ἥνωσε τὴν ἀνθρωπότητα ὅπως τὸ εἶχαν κάνει τὰ σανσκριτικά, ἀλλὰ ἀντιθέτως οἰκοδόμησε ἕναν νέο πύργο τῆς Βαβέλ. Ἡ γῆ ἐγέμισε μέ χιλιάδες  ὑποβιβασμένες διαλέκτους –μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν γραικυλικῶν- πού ἔχουν ὡς κοινὸν παρανομαστὴ μία ἀπιθάνως φτωχή γλῶσσα: τὰ @φιλιππινέζικα@ ἀμερικανικὰ τοῦ  διαδικτύου.

Μετὰ τήν @ἐθνικὴ κάθαρσι@ πού ἐπέβαλε ὁ Θεὸς στοὺς προγόνους μας, οἱ ἐναπομείναντες ὀλίγοι ἐκκένωσαν τὴν κιβωτὸ τοῦ Νῶε καὶ ἐξῆλθαν ἐπὶ τῆς ἐρημωμένης γῆς συνεννοούμενοι μεταξύ τους μὲ μίαν καί μόνη γλῶσσα καὶ ἔκτισαν τὴν Βαβυλωνία τῆς Μεσοποταμίας μὲ τὴν μοναδικὴ αὐτὴ γλῶσσα τῶν Σουμερίων: @Καί ἦτο πᾶσα ἡ γῆ μιᾶς γλώσσης καί μιᾶς φωνῆς. Καὶ ὅτε ἐκίνησαν ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς, εὗρον πεδιάδα ἐν τῇ γῇ Σενναὰρ καὶ κατώκησαν ἐκεῖ@ (Γένεσις, ΙΑ΄ 1-2), δηλαδὴ στὴν Σουμερία.

Αὐτὴ ἡ κοινὴ γλῶσσα μετὰ τὸν ἐπερχόμενο κατακλυσμὸ τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος θὰ εἶναι  τὰ  ἑλληνικά,  καὶ  ἴσως  ὄχι τὰ κινεζικά. Ἄν καὶ τὰ σουμεριακὰ ἦταν ἡ μόνη γλῶσσα, οἱ φυλὲς ἦσαν τρεῖς. Μέ τοὺς μικτοὺς γάμους κατεστράφη ἡ προτεραία διαφορετικότης, ὅπως κατεστράφη ἡ πολυδιάστατη Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία τῶν τεσσάρων μιλλετίων πρός χάριν τῆς μονοδιάστατης Ἀμερικανικῆς. 

Ἡ κοινωνία ἔγινε μονόχνωτη καὶ ἡ κοινὴ συντονιστικὴ γλῶσσα ἐθρυμματίσθη. Ἡ ψευδοκοινὴ γλῶσσα τῶν ἀμερικανικῶν θὰ καταστραφῇ ἐπάνω στὴν κορυφὴ τοῦ σημερινοῦ πύργου τῆς Βαβέλ, λόγῳ τῆς ὁμοιομορφίας τοῦ melting pot, καὶ ἡ ἀναρχικὴ περίοδος ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ θὰ ἐπιτρέψῃ στήν ἑλληνική γλῶσσα τοῦ πολιτισμοῦ νὰ ἐπανενώσῃ τὴν ἀνθρωπότητα μέσα στὴν διαφορετικότητα.                        

Δημήτρης Κιτσίκης                                                                       26 Μαρτίου 2018
(Ἀπὸ τὸ τριμηνιαῖο περιοδικό, Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἔτος Γ΄, τεῦχος 12, Θέρος 1999,σ. 23)

98 comments:

 1. Μιὰ πτυχὴ τοῦ θέματος, ποὺ εἶναι ἡ σημαντικότερη ἴσως, εἶναι ἡ ἑξῆς. Άσχετα ἀπὸ τὸ ἄν ὁ Ἰησοῦς - Ναζωραῖος ἤξερε μιὰ λέξη ἔστω ἑλληνικά, πρᾶγμα ἄσχετο μὲ τὸ θέμα, πιστεύω, διότι ὁ Ιησοῦς μᾶς ἐνδιαφερει ὡς υἰὸς τοῦ Θεοῦ, τὰ ἑλληνικὰ δὲν εἶναι πρωτίστως ἡ γλῶσσα τοῦ Θουκυδιδη, ὅπως ψευδῶς διαδίδεται ἀπὸ τὴν δυτικὴ παιδεία, ἀλλὰ τῆς Καινῆς Διαθήκης.

  Τί εἶναι ἡ Καινὴ Διαθήκη καὶ τὶ ὁ Χριστιανισμός. Εἶναι τὸ βασίλειο τῶν ἀνθρώπων ποὺ λατρεύουν τὸν Θεὸ καὶ 1) ΔΕΝ λατρεύουν τὸν Καίσαρα 2) ΔΙΔΟΥΝ στον Καισαρα τὰ τοῦ Καίσαρος, δὲν τοῦ τὰ παίρνουν. Εἶναι αὑτὴ ἡ πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ στάση ποὺ στηρίζει τὰ ἑλληνικά, σὰν ζωντανὴ γλῶσσα, σὲ πεῖσμα ἀκομη καὶ τῆς ἑλληνοφώνου ἐκκλησίας, ὁταν αὐτὴ τοποθετεῖ τὸ ἄγαλμα τοῦ Καίσαρος διπλα στὸ μανουάλι.

  Ὁ χριστιανισμὸς ἔτσι ὁρισμένος εἶναι, πιστεύω, τὸ αἶμα τῶν ἑλληνικῶν, καὶ τὸ ἀλφάβητο δὲν εἶναι παρὰ τὰ νύχια.

  ReplyDelete
 2. Απὸ Facebook
  Αχ κ. Καθηγητά...
  Εδώ γράφουν εντελώς ανορθόγραφα, το πολυτονικό μας μάρανε;
  Και το μονοτονικό αλλά με ορθογραφία και σύνταξη, θα ήταν καλό γιά αρχή.

  Dimitri Kitsikis Θλίβομαι Ἀνδρέα ἀλλὰ ἡ παραπάνω δήλωσί σου, "τὸ πολυτονικὸ μᾶς μάρανε" σὲ κατατάσσει στὴν πλειοψηφία τῶν σημερινῶν συμπατριωτῶν μας ποὺ ἀποφεύγουν οἱαδήποτε ἀντίστασι στὸ κατεστημένο μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ὑπάρχουν πιὸ σημαντικὰ πράγματα γιὰ νὰ ἀσχολούμεθα καὶ τελικὰ παραμένουν ἀκίνητοι.Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔπρεπε ἐσὺ προσωπικὰ νὰ κάνῃς εἶναι νὰ μάθῃς πολυτονικά, ὅπως ἔμαθα κι ἐγὼ μόνος μου. Ἀνορθόγραφοι πάντα ὑπῆρχαν μὲ πρῶτο τὸν Κολοκοτρώνη ἀλλὰ αὐτὸς ἐζήτει ἀπὸ τὸν Καποδίστρια νὰ προσθέσῃ τοὺς τόνους στὸ γράμμα ποὺ τοῦ εἶχε στείλει ἐπειδὴ τοὺς ἀγνοοῦσε.Μὴν ὑπεκφεύγῃς Ἀνδρέα, μάθε καὶ γράφε πολυτονικὰ γιὰ νὰ ἔχῃς τὸ δικαίωμα νὰ κρίνῃς τοὺς ἄλλους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ
  Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ὑπάρχει ἡ κίνησις "Δὲν πληρώνω" ἤ καὶ κατὰ τῶν πλειστηριασμῶν, νὰ κάνετε μία προσπάθεια νὰ μάθετε πολυτονικὰ καὶ στὰ παιδιά σας γιὰ νὰ στριμώχνουν τοὺς δασκάλους τους στὸ σχολεῖο καὶ ἐσεῖς στὸ Δημόσιο καὶ τὰ ΜΜΕ. Νὰ στέλνετε ὅλα τὰ γραπτά σας πολυτονικά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Δὲν ξέρω ἄν προσφερεται ὁ ἱστότοπος αυτὸς γιὰ διαφημίσεις. Πάντως, στὴν μεταφρασή μου ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο ΠΟΡΕΙΑ, ὑπάρχει ἑνα ἐπίμετρο ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ θέσηι τὶς βάσεις γιὰ μιὰ ἐπιστημονικὴ κανονικοποίηση τοῦ πολυτονικοῦ γιὰ τὰ νέα ἑλληνικὰ ὥστε νά ἀρθῇ τὸ επιχείρημα τῆς τονικῆς πολυαρχίας καὶ συγχύσεως καὶ αὐθαιρεσίας, κατὰ τοῦ πολυτονικοῦ στὰ σχολεῖα, τὸν τύπο καὶ τὴν ἐκπαίδευση.

  Παίρνω τὸ θαρρος νὰ τὸ γράψω αὐτὸ διότι σὲ αὐτὸ ἐδῷ τὸ μπλὸγκ δοκίμασα τὸ συστημά μου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολὺ ἐνδιαφέροντα Κωσταντῆ αὐτὰ ποὺ γράφεις γιὰ τὸ ἐπίμετρο στὸ βιβλίο σου. Ἀνυπομονῶ νὰ τὸ διαβάσω ὅταν θὰ εἶμαι στὴν Ἑλλάδα. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 5. Πως πρακτικά μπορεί να επηρεαστεί το σημερινό χάλι που λέγεται ελληνική κοινωνία από την αλλαγή στο πολυτονικό ώστε να μην έχει μόνο μουσειακό χαρακτήρα. Πως το έχετε φανταστεί. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας.
  Θανάσης Κωνσταντινίδης

  ReplyDelete
 6. Θανάση, τὸ ἑλληνικὸ γένος (ὄχι ἔθνος) ἐπιβιώνει μὲ τρεῖς συνιστῶσες: γλῶσσα, ὀρθοδοξία, παράδοσις.Ἀμετακίνητες ἀξίες καὶ οἱ τρεῖς.Ἡ τρίτη συνιστῶσα ὑποβαστᾷ τὶς δύο ἄλλες. Ἡ δεύτερη συνιστῶσα ὑποβαστᾷ τὴν παραδοσιακὴ γλῶσσα, δηλαδὴ τὴν πολυτονικὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου (γι' αὐτὸ καὶ τὰ κείμενα τῶν Ὀρθοδόξων, ὅταν παραμένουν πλήρως ὀρθόδοξα, συνεχίζουν νὰ γράφονται πολυτονικά). Ἡ Παράδοσις καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εὑρίσκονται σὲ παρακμή. Μόνη παραμένει ἡ γλῶσσα ποὺ ἐπιπροσθέτως εἶναι τὸ ὄχημα ἐξαπλώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ σὲ πλανητικὴ διάστασι, πέραν τῶν ὁρίων τοῦ Γένους.Γι αὐτὸ εἶναι τόσο σημαντικὸ νὰ προστατεύσουμε τῆν γλῶσσα μας ποὺ εἶναι τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ποὺ τὰ τελευταῖα δύο χιλιάδες χρόνια γράφεται πολυτονικά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Τὸ πολυτονικὸ δὲν ἔχει τίποτα ἀπολύτως τὸ μουσειακό, μπορεῖ νὰ εἶναι χέβυ μέταλ. Τὸ μονοτονικὸ εῖναι ποὺ ἔχει κατι τὸ εὐνουχιστικό.

  ReplyDelete
 8. Ἀπὸ τὸ Facebook
  κ. Καθηγητά στο επιχείρημα ότι στην κλασσική Ελλάδα δεν είχαν τόνους τι απαντάμε;

  Dimitri Kitsikis - Αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον γελοῖο ἐπιχείρημα ἀμορφώτων. Τὰ πρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἑλληνικὰ ἦταν τοπικὴ γλῶσσα μεταξὺ συγχωριανῶν ποὺ μεταξὺ γειτόνων ὅλοι ἐκαταλάβαιναν τὴν προφορὰ καὶ τὰ ὀρνιθοσκαλίσματα γι αὐτὸ καὶ ἔγραφαν ἐπάνω σὲ πέτρα μόνον κεφαλαῖα καὶ χωρὶς κενὰ μεταξὺ τῶν λέξεων.Μετὰ τὸν Ἀλέξανδρο, τὰ ἑλληνικὰ ἔγιναν παγκόσμια γλῶσσα ποὺ ἔπρεπε νὰ τὴν μάθουν καὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἦσαν "τοῦ ἰδίου χωριοῦ".Ὁ πολυτονισμὸς ἦταν συνεπῶς ἔνδειξις ἐξαπλώσεως τῶν ἑλληνικῶν στὰ πέρατα τῆς γῆς. Τὸ 1982 οἱ κυβερνῶντες μας συνειδητοποίησαν ὅτι εἴχαμε γίνει Γραικύλοι. Εἴχαμε συρρικνωθεῖ στὸ ἐπίπεδο τῶν δανέζικων καὶ οὐδεὶς μᾶς ὑπελόγιζε πλέον.(Βλέπε τὴν λατινικὴ φωνητικὴ γραφὴ στὸ μετρό "Ambelokipi,Evangelismos,Agia Paraskevi, κλπ. οὔτε κἄν Ampelokepoi, Euaggelismos, Hagia Paraskeue,γιὰ νὰ δύνανται νὰ προφέρουν τὴν γλῶσσα τῶν Πυγμαίων οἱ ξένοι). Ὅταν θέλῃς νὰ ἐξηγήσῃς στὸν ξένο ὅτι ἡ λέξις "ὑπόθεσις" παίρνει δασεῖα, κάτι ποὺ ἀγνοεῖ ὁ σημερινὸς πυγμαῖος, τοῦ λές: ἐπειδὴ στὴν γλῶσσα σου γράφεις hypothesis, διότι τὸ "h" εἶναι ἡ δασεῖα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. http://www.polytoniko.org/epich.php?newlang=el&font=Palatino+Linotype&right=no
  Δίδονται εδώ όλες οι απαντήσεις καθώς και μαθήματα.

  ReplyDelete
 10. Ἁκοῦστε. Ἡ Δύση εἶναι στὸ πλῆρες της σύνολο ἕνα ψυχολογικὸ σύστημα ψυχοσωματικῆς διάλυσης. Πολὺ ἁπλὰ τὸ μονοτονικὸ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὴν Δύση γιὰ νὰ μᾶς κουρελιάσῃ καὶ ὅποιος τὸ ὑπερασπίζεται εἶναι γιὰ τὸ κακουργιοδικεῖο.

  ReplyDelete
 11. Υγ.Δυστυχῶς στὴν χορεία τῶν κατηγορουμένων μπαίνει ὁ ἀείμνηστος Κακριδῆς, ὁ ὁποῖος βέβαιαἐδικάσθη νομιζω ἀπὸ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση ἤ τὴν τοτε σύγκλητο (τὸ τι αποσιωπηση ἔχει γίνηι γιὰ τοὺς ἔνδοξους συνεργατας τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος ποὺ μὲ τὴν σταση τους συνεβαλαν στὴν συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ κρατους στὰ δύσκολα χρόνια δὲν λεγεται). Αὐτὸς ποὺ πρέπει νὰ δικαστῆι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ΕΚΑΝΕ πῶς πιστευε στὴν συνεχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ΔΙΑ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἑνῶι ταυτόχρονα έγδυνε τὸν λαὸ ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνέχεια Ὁκατηγορούμενος εἶναι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου.

  ReplyDelete
 12. Υγ2. Ὁ φόβος κάποιων ὅτι ὁ Ανδρέας γύρισε στὴν Ἑλλάδα τὴν δεκαετία τοῦ 60 γιὰ νὰ κάνει ἕνα εἶδος δικτατορίας ἴσως νὰ μὴν ἦταν ὁλότελα ἀβάσιμος. (Στὸ συστημά μου ὑποτακτικὲς νεοελληνικὲς ποὺ προφερονται ὅπως ἡ ὁριστικὴ γραφονται σὰν ὁριστική - νὰ κάνει, ὅχι νὰ κάνῃ).

  ReplyDelete
 13. Να γυρίσει ο Ανδρέας να φάει ο κόσμος κρέας.

  ReplyDelete
 14. Yγ3 Αὐτὸ ποὺ προσπαθῶ νὰ πῶ θὰ σᾶς τὸ κανω λιανὰ μὲ παραδειγμα τὸ μονοτονικό.
  Ἡ ὀρθοδοξία ξεκινάει ἀπὸ τὴν διαπίστωση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ φτιάξηι τίποτα ἀπολύτως καὶ ἁκόμα περισσότερο νὰ δημιουργήσηι εἰκόνες.

  Ἡ Δύση μεταξὺ ἄλλων ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΙΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ἀποκρύβοντας,ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ φτιάξηι....Τὸ δὲ πέπλο τῆς ἀποκρυψης εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἰδεολογία τῆς δημιουργίας. Ἔτσι λ.χ. ΑΠΟΚΡΥΒΟΝΤΑΣ τοὺς τονους ἐμφανίζεται σάν... μοντέρνα, δηλαδὴ κατασκευάστρια.

  Εἶναι πολὺ ἁπλὸ αὐτὸ ποὺ γράφω. Ἀλλὰ ἐπαναστατικο, διότι ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐργασία εἶναι ψευδαίσθηση.

  ReplyDelete
 15. Ὁ "πολιτιστικὸς ἐμπλουτισμὸς τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν" μὲ πληθυσμοὺς ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Άφρικὴ προχωρᾷ ἀκάθεκτος. Γιὰ τὴν ἐκπαίδευσή τους στὸ ἄμεσο μέλλον ἐκτιμῶ ὅτι θὰ προτιμηθῆ ἡ τεχνητὴ γλώσσα ἐσπεράντο (σ.σ Στάλιν καὶ Χίτλερ τὴν εἶχαν ἀπαγορεῦσει)καθότι ὁ παγκοσμισμὸς ἐπιβάλλεται μὲ ἰδεολογικὸ ὄχημα τὸν ἀριστερισμὸ σύμφονα μὲ τὸν ἱερὸ νόμο ισοπεδώσεως τοῦ ὁποίου ὅλες οἱ γλώσσες εἶναι ἰσότιμες.(Αὐτὸ διδάσκουν οἱ γλωσσολόγοι).Ἄρα εἶναι σοβινιστικὸ νὰ προτιμηθῇ μία ἐθνικὴ γλώσσα. Ἐσπεράντο λοιπὸν, ποὺ εἶναι λίγο ἀπ΄ὅλα...(Εκτός ἄν τὸν πλανητικὸ πόλεμο κερδίσουν οἱ Κινέζοι, ὁπότε θὰ χρειαστῇ νὰ μάθουμε κινεζικά, πράγμα ποὺ θὰ καταλήξω νὰ εὔχομαι). Διατηρῶ καὶ μιὰ ἐλπίδα ἡ τεχνητἠ νοημοσύνη στὸ μέλλον νὰ μὰς γλιτώση ἀπὸ τὸν κακὸ μας ἐαυτὸ καὶ, ὡς νοημοσύνη ποὺ θὰ εἶναι, θὰ μὰς ἐξηγήσει πόσο εὐεργετικὴ εἶναι ἠ ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο.(Ναί, μόλις ἔριξα πισώπλατη μαχαιριὰ στὸ δάσκαλο Καζίνσκυ...)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η εσπεράντο ξεχάστηκε γιατί ντε φάκτο υποκαταστάθηκε από τα American English που ακόμη κι οι Άγγλοι έχουν μεγάλη δυσκολία να πολεμήσουν. Ποιος δεν γελάει όταν βλέπει ένα organisation αντί του organization; Αλλά όπως όλα τα ανθρώπινα πράγματα έχουν αρχή, διάρκεια και τέλος, το τέλος της κυριαρχίας των αμερικανικών αγγλικών ως διεθνούς γλώσσας είναι κοντά.

   Όσο για πλανητικούς πολέμους, είναι αλήθεια ότι πολλοί τους ονειρεύονται αλλά υπάρχει μικρή πιθανότητα να γίνουν. Όχι επειδή μια φιλειρηνική διάθεση θα επικρατήσει απανταχού - το αντίθετο μάλιστα. Αλλά η Δυτική Ευρώπη κι η Βόρεια Αμερική θα καταβαραθρωθούν σε τέτοιο εσωτερικό χάος, σύγκρουση και διάλυση που θα σύντομα θα θυμίζουν φωτογραφίες από το Χαλέπι και τη Χομς, ή την Ράκκα αν προτιμάτε. Όσοι μένουν στο Λονδονιστάν, στο Πουρί (ή Παρί) και στη Ρώμη, καλά θα κάνουν να μαζεύουν τα μπογαλάκια τους ή να ξενητευθούν. Θα το έλεγα 'εμφύλιο' μόνο στην περίπτωση της Αμερικής, γιατί στην Ευρώπη δεν θεωρώ γηγενείς, ιθαγενείς ή ντόπιους όλους τους αφρικανικής, ασιατικής ή κεντραμερικανικής καταγωγής ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εκεί.

   Την κοινωνική διάλυση, τον σπαραγμό και τον τεράστιας έκτασης σκοτωμό θα συνοδεύσουν και τρομακτικές φυσικές καταστροφές που θα διαλύσουν το σκουπιδοκράτος ΗΠΑ καθιστώντας τα 2-3 υπολείμματά του δυνάμεις της τάξης της Κολομβίας και του Περού. Το ξέρουν, το περιμένουν κι έχουν προετοιμαστεί (η ελίτ).

   Έτσι ελλείψει αντιπάλου η Κίνα θα αποδειχθεί ως μόνη επιβιώσασα υπερδύναμη και συνεπώς μάλλον μιμηθείτε τη γυναίκα μου και μένα που μαθαίνουμε εντατικά κινεζικά (μανταρίν), μια και έχουμε Κινέζους συμβούλους στις εταιρείες μας εδώ στην Ανατολική Αφρική και συνεταίρους Καζάκους, Ρώσσους από το Καζακστάν, κι Έλληνες που έχουν εταιρείες σε Καζακστάν και Κίνα. Κι επειδή έχω και καζακική υπηκοότητα. μπορώ να σας πω ότι σήμερα ο φέρελπις νέος Καζάκος επαγγελματίας ξέρει κινεζικά και το Καζακστάν ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο (εξαιρέσει της Κίνας) που είχε πρωθυπουργό (δις υπηρετήσαντα - Καρίμ Μασίμωφ) που μιλούσε τέλεια κινεζικά.

   Τώρα για την Ελλάδα θα βαρέσει άσχημο καμπανάκι - και δεν εννοώ πόλεμο με την Τουρκία. Αν ζείτε στο λεκανοπέδιο, ΦΥΓΕΤΕ! Πάτε σε ορεινή επαρχία! Μόνον οι πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ευρώπης, η Αυστρία κι η Ελβετία θ' αποφύγουν την συμφορά. Το σχέδιο για να στηθεί ένα ισλαμιστικό κράτος Αλ Γιουνάν υπάρχει από τα μέσα του 1980. Δεν βρίσκονται τυχαία στο Κόσοβο σιωνιστικά (ΣΙΑ-Μοσάντ) στρατόπεδα που εκπαιδεύουν ισλαμιστές. Από κει θα ξεκινήσει το μεγάλο μπουμ στα Βαλκάνια.

   Οι λαθρομετανάστες είναι η μπεσαμέλ του μουσακά. Εκατοντάδες χιλιάδες κρυπτοϊσλαμιστές και τρομοκράτες έφθαναν επί δεκαετίες νομότυπα με ψευτοβίζες λαδώνοντας τους βαλτούς και ορμηνεμένους διπλωμάτες που τους περνούσαν με πλαστά χαρτιά (αυτό το τεράστιο σκάνδαλο έγινε σε όλες τις μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες). Αυτοί ήδη οργανώθηκαν και είναι ένα πραγματικό γκέτο. Προωθήθηκαν από τη δράση των ισραηλινών εγκαθέτων στην πολιτική, την οικονομία, την δημόσια διοίκηση, και την αστυνομία. Έχουν όπλα και πυρομαχικά σε κρυφώνες κι αυτοί που τους τα προμήθευαν ήταν οι Έλληνες εφοπλιστές - ιδιαίτερα όσοι έχουν δικούς τους 'στρατούς' εμπλεκόμενοι βαθειά στο ποδόσφαιρο του λεκανοπεδίου.

   Το Πάντειο κι η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ετοίμασαν πολλές φουρνιές οργάνων της ισλαμικής τρομοκρατίας που σήμερα βρίσκονται σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς κι έχουν ένα μυαλό μονταρισμένο έτσι - αναφορικά με το σημερινό ψευτο-ισλάμ και την σιωνιστο-/ισραηλο-κίνητη ισλαμική τρομοκρατία - που παίζουν τέλεια τον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου, ή του Κερένσκι αν προτιμάτε.

   Συνεχίστε λοιπόν να μιλάτε για γλώσσες και γραφές, αντί να αγοράσετε μερικά όπλα και να εξασκηθείτε σε πολεμικές τέχνες, και που ξέρετε; Από κει που νοιάζεστε για εσπεράντο, μπορεί να βρεθείτε αραβομαθής!

   Delete
  2. Απο οτι γνωριζω το Ισραηλ τουλαχιστον εχει υπαρξιακη απειλη απο τους μουσουλμανους καθε λογης ...τωρα πως ειναι δυνατον να ενισχυει τον ισλαμικο στοιχειο στην Ευρωπη ;

   Delete
  3. Νομίζω το θέμα έχει εξαντληθεί κατά κόρον. Έχουν γράψει σχετικά με το θέμα και στην κατεύθυνση των όσων είπα πολλοί, πολύ πιο έγκυροι από εμένα, σε Ρωσσία, σε Κίνα, σε Ευρώπη, σε Αμερική και αλλού. Μην ξεχνάτε ότι 'σιωνιστο-/ισραηλο-κίνητη' είναι μια γλωσσική κατασκευή που υπερβαίνει κατά πολύ το Ισραήλ, συμπεριλαμβάνοντας Ασκενάζι ψευτο-Ιουδαίους σιωνιστές σε Ρωσσία, Ευρώπη, Αμερική κι αλλού.

   Δεν υπάρχει καμμιά υπαρξιακή απειλή κατά του συγκεκριμένου κράτους και δεν υπήρξε ποτέ. Όλα όσα έχετε ακούσει σχετικά ήταν/είναι απλή προπαγάνδα. Κι αυτά είναι γνωστά στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσσίας, του Καζακστάν (είμαι και Καζάκος υπήκοος) και της Κίνας.

   Μιλάω πάντοτε σε επίπεδο στρατιωτικών συζητήσεων για το τι είναι απειλή. Γιατί όποιος λέει ότι 50 σκυλιά γύρω από ένα κροκόδειλο είναι απειλή, είναι είτε πληρωμένος είτε αφελής.

   Άλλωστε και η κουτσή Μαρί(κ)α (: η Μητσοτάκη!!) ξέρει ότι ένα κράτος με πυρηνικά όπλα δεν απειλείται από χάρτινους μπαμπουΐνους του στυλ ενός Καντάφι, ενός Μουμπάρακ, ενός Αλί Αμπντάλλαχ Σάλεχ, ενός Σαντάμ που καταρρέουν σε ώρες ή μέρες.

   Αν θα είχαν πυρηνικά όπλα, όπως δικαιούνται να αποκτήσουν και θα αποκτήσουν κάποια κράτη της περιοχής, τότε θα μπορούσε η πρότασή σας να έχει κάποιο νόημα. Αλλά και πάλι η τοπική ισορροπία ή μη στην Μέση Ανατολή είναι υπόθεση ολότελα άσχετη με την ισλαμική τρομοκρατία η οποία είναι το πρελούδιο των ισλαμιστικών εξεγέρσεων στη Δυτική Ευρώπη που έχουν μελετηθεί για να βουλιάξουν τη Δυτική Ευρώπη σε διάλυση και χάος.

   Τώρα, δεν ξέρω αν εννοούμε το ίδιο πράγμα όταν μιλάμε για ισλαμιστές τρομοκράτες. Γιατί το 'ενιχύει' που λέτε απέχει παρασάγγας από το 'κινώ' που λέω. Δεν είναι όλοι οι ισλαμιστές τρομοκράτες το ίδιο. Οι πραγματικοί ανάμεσά τους είναι ένας αριθμός αρκετών χιλιάδων ατόμων (ηγετικών και καθοδηγητικών) - που όλοι τους εγχειρίσθηκαν χωρίς να το ξέρουν, όλοι τους έχουν ένα μικροτσίπ στον εγκέφαλό τους, όλοι τους εξέτισαν ποινή φυλάκισης αρκετών μηνών σε αμερικανικά στρατόπεδα σε Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Αφγανιστάν και αλλού, και όλοι τους εξήλθον από τα στρατόπεδα όχι ως άνθρωποι αλλά ως homunculi.

   Αυτά ήταν γνωστά από το 2011 σε κάποιους που και τα γνώριζαν από μέσα (προς θανατερή εκπληξη των κρατούντων) και τα έγραψαν. Κυττάξτε εδώ για να πάρετε μια μικρή ιδέα (μην προσέξετε ιδιαίτερα τον τίτλο - είναι εξεπίτηδες κωδικοποιημένος για λόγους που ο συγγραφέας, αν και προσωπικός φίλος, δεν μου έχει αποκαλύψει):
   https://www.academia.edu/25622783/The_Alexandria_Crime_Highlights_Al_Qaedas_Identity_as_a_Freemasonic_Fabrication_-_by_Prof._Muhammad_Shamsaddin_Megalommatis

   Οι εγκληματικές επιχειρήσεις 'Αραβική Άνοιξη' και 'ισλαμική τρομοκρατία' είναι ασκήσεις ακριβείας.
   Νίκος, Ναϊρόμπι

   Delete
  4. Κάνεις ένα παιδαρώδες παιχνίδι με τις λέξεις.

   Ο ορισμός Θεοκρατία στις διάφορες εκφάνσεις της (Χομεϊνισμός, Γουαχαμπισμός, Παπισμός, Μοναστησμός κλπ) έχει καθιερωθελι εδώ και καιρό σε όλες τις παγκόσμιες εγκυκλοπαίδειες.

   Delete
 16. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 28, 2018 at 9:03 PM

  Κ. Κιτσικη είσαστε σίγουρος- οσο σίγουρος μπορεί να είναι κάποιος για τέτοια θέματα - πως ο πλανητικος πόλεμος θα αρχίσει μετά το 2025? Έτσι όπως πανε τα πράγματα, μάλλον δείχνει να πηγαίνουμε για ανάφλεξη πολύ πιο σύντομα. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "...και έδεσε το δράκοντα το αρχαίο φίδι που είναι ο Διάβολος ή Σατανάς, αυτός που πλανά την οικουμένη, και τον έβαλε στην άβυσσο και τον σφράγισε για χίλια χρόνια ώστε να μην πλανά άλλο τα έθνη του κόσμου μέχρι να περάσουν αυτά τα χίλια χρόνια. Μετά το τέλος αυτών των 1000 ετών θα ξαναφεθεί ελεύθερος για μικρό όμως διάστημα..." Τον έδεσε με το τελος του β' παγκοσμίου πολέμου...αλλά τα έτη δεν είναι χίλια, είναι εκατό, επομένως περί 2040,2045 ο μεγάλος χαμός...

   Delete
  2. Κ7 και όταν περάσουν τα χίλια χρόνια θα λυθεί ο Σατανάς από την φυλακή του και θα πλανεύση τα έθνη στις τέσσερις γωνιές της γης, τον Γώγ και τον Μαγώγ ( USA-CHINA ).και θα τους πάρει σε πόλεμο και ο αριθμός τους θα είναι όση και η άμμος της θάλασσας.( CHINA )

   Κ9 και ανέβηκαν τα στρατεύματά τους από όλα τα πλάτη της γης και περικύκλωσαν τους ’γιους και την πόλη την αγαπημένη. Και τότε κατέβηκε φωτιά από τον Ουρανό και τους κατέφαγε 10 και ο διάβολος που τους πλάνεψε βλήθηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θείου όπου είχαν ριχθεί ο ψευδοπροφήτης και το θηρίο και βασανίζονταν μέρες και νύχτες και εις τους αιώνες των αιώνων.

   Delete
 17. Προφήτης δὲν εἶμαι. Ἐπιστήμων ἱστορικός εἶμαι. Τὸ 2025 εἶναι μία ἡμερομηνία στὴν ὁποία ἀπὸ καιρὸ κατέληξα κατὰ προσέγγιση. Ἀντιθέτως καὶ παρὰ τὶς ἐξαιρετικὲς διαπραγματευτικὲς ἱκανότητες τοῦ Τραμβίου σὲ σχέσι μὲ τὸν μέσο ἀμερικανὸ πολιτικό, ἡ Ἀμερικὴ παραμένει βασικὰ βάρβαρη πνευματικά (ἤ ἄν θέλετε προσκοπάκια) καὶ οἱ ἀνώτεροι Ῥῶσοι καὶ Κινέζοι ἴσως κερδίσουν αὐτοὶ τὸν πλανητικὸ πόλεμο, ἴδίως ἐὰν συμμαχήσουν μεταξύ τους καὶ ἐὰν δὲν κατορθώσουν οἱ ΗΠΑ νὰ ἀποσυνδέσουν τὴν Μόσχα ἀπὸ τὸ Πεκῖνο καὶ νὰ συμμαχήσουν μὲ τὴν Ῥωσία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάτι ήξερε ο Jacques Chirac που ελάτρευε το σούμο, ιαπωνικό άθλημα όπου οι αντίπαλοι 'προετοιμάζονται' για αρκετή ώρα κυττάζοντας έντονα ο ένας τον άλλο προσπαθώντας να κυριαρχήσουν διά της υποβολής. Όταν αρπαχθούν, οι κινήσεις είναι ελάχιστες και η έκβαση προδεδικασμένη από την πρότερη ανταλλαγή βλεμμάτων. Πολλές ανατροπές μπορεί να οδηγήσουν τελικά μια μικρή σήμερα χώρα να αντιπαρατεθεί και να εμποδίσει την σινική κυριαρχία, όταν όλοι οι άλλοι μεγάλοι θα έχουν σβύσει. Η Κίνα είναι ο κρυφός άσσος στο μανίκι των Ιησουϊτών οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δείξει την εκεί δύναμη τους. Αλλά έχει γίνει αισθητή σε πολλούς η προσπάθεια των Ιησουϊτών να καταστρέψουν αυτή την μικρή χώρα ώστε να μην μπορέσει να παίξει τον ρόλο τον οποίο από παλιά πολλοί είχαν προφητεύσει γι' αυτήν. Θα το πετύχουν οι Ιησουΐτες; Δεν θα το πετύχουν;
   Για να καταφέρουν τον στόχο τους, θα πρέπει αυτό το μικρό γένος να αρνηθεί τον εαυτό του.
   Ζούμε σε λυκόφως ή λυκαυγές;

   Delete
 18. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὴν ἀνάλυσι ποὺ κάνουν οἱ Ῥωμιοὶ τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ άμορφωσιὰ τῶν κατοίκων τῆς Ψωροκώσταινας δὲν ἔχει ὅρια. Ζοῦν κυριολεκτικὰ στὸ παρελθόν. Ἡ μητέρα μου τὸ 1944 εἶχε μάθει καὶ ὡμίλει ἐσπεράντο. Ἀλλὰ ὅπως ἔγραψα, ἐδίδαξα καὶ ἀπέδειξαν οἱ φοιτητές μου στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας μὲ τὶς ἐργασίες τους, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ἐσπεράντο, ὁ Ζάμενοφ, τελικὰ ἀπέτυχε νὰ ἐπιβάλῃ τὴν τεχνητὴ αὐτὴ γλῶσσσα στὴν Εὐρώπη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ ενδιαφέρον! Εκτός από την εσπεράντο, 'υπήρχε' και η βολαπύκ (Volapük) του καθολικού ιερέα Johann Martin Schleyer που κυνηγήθηκε άγρια στα χρόνια του Kulturkampf, αλλά ο Πάπας Λέων ΙΓ' τον έκανε πρελάτο γύρω στο 1890.

   Delete
  2. Δεν είμαι απαισιόδοξος, κύριε καθηγητά, αλλά και δεν θέλω να διατηρώ ελπίδες που δεν θα υλοποιηθούν. Δεν αναφέρομαι στο πολυτονικό που μπορεί να επιστρέψει αλλά στην ικανότητα του μέσου Έλληνα να αντιδράσει. Ωστόσο δεν χάνω την ελπίδα ότι μια αναπάντεχη αλλαγή κι ανατροπή θα έρθει από ένα μόνον Ήρωα που θα έχει την απέραντη ψυχική ισχύ να μετακινεί βουνά και να κάνει όσα έδειξε ο Ιησούς στους μαθητές του. Αυτόν τον είχε δει ο Ιησούς και τον είχε προφητεύσει ως τον Υιόν του Ανθρώπου. Αλλά θα είναι σίγουρα μια ιστορία με πολύ αίμα όπως το Κατά Λουκάν ΙΘ 27 περιγράφει κι όπως είχε άλλωστε σωστά κάνει στο Αρχαίο Ισραήλ ο Ηλίας.

   Delete
 19. Ολο προβλεψεις κανει ο "Επιστημων ιστορικος" Κιτσικης(σαν γνησιο τεκνο του μαρξισμου που ειναι...), οι οποιες προβλεψεις ποτε δεν βγαινουν(οπως και ολων των μαρξιστων). Το 1996 στην εκπομπη του ΤΗΛΕΤΩΡΑ σχετικα με την 21η Απριλιου οπου ηταν καλεσμενος μαζι με τον Λεντακη, ειχε προβλεψει οτι σε 20 χρονια θα υπαρχουν αγαλματα του Παπαδοπουλου στην Ελλαδα! Τα ειδατε πουθενα?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν φταίει ο Καθηγητής για αυτό, αλλά η παρακμή των εγχωρίων γραικυλων.

   Παρόλα αυτά εάν δεν είχε φυλακισθεί η Χ.Α., πράγματι το 2016 θα βλέπαμε αγάλματα και του Παπαδοπούου και του Μεταξά!

   Delete
  2. Κι αν τα αγάλματα στηθούν το 2020 αντί του 2016, θα είναι αποτυχία του ιστορικού επιστήμονα που εσείς δεν έχετε τις περγαμηνές για να αμφισβητήσετε;

   Δεν γνώριζα τον κ. Κιτσίκη στα 40 μου το 1996 αλλά αν τον γνώριζα τότε, θα συμφωνούσα ήδη τότε μαζί του. Υπήρχαν λίγοι που όχι από ελπίδα ή ιδεολογία αλλά από πρακτική αντίληψη το έβλεπαν. Η χώρα εκτροχιάσθηκε με την κρατικοποίηση της Εμπορικής του Ανδρεάδη και τον Ράλλη υπουργό Αντι-παιδείας.

   Μη βιαστείτε να με πείτε ακροδεξιό, χρυσαυγίτη, κοκ. Οι όροι σας είναι κάλπικοι και γω είμαι ο κ. 50%: Αποχή, Άκυρα, Λευκά.

   Όχι δεν ήταν ο Παράδεισος επί Γης η Εξαετία (1967-1973). Αλλά ήταν μια κατάσταση που επέτρεπε ελπίδες.
   Ακόμη.

   Περισσότερα:
   21 Απριλίου 1967 – 2017: 43.5 Χαμένα Χρόνια μετά την Ελπίδα Εθνεγερσίας
   https://greeksoftheorient.wordpress.com/2017/04/21/21-απριλίου-1967-2017-43-5-χαμένα-χρόνια-μετά-την-ελ/

   Delete
 20. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 21. Ο Έλλην μισεί τον εαυτό του διότι αναγκάζεται εδώ και 200 χρόνια να παίζει το παιχνίδι των Δυτικών, έχοντας μάλιστα χάσει σε αυτό από την ήττα στην Μικρά Ασία και ύστερα.

  Συν τοίς άλλοις, ο Τούρκος παίζει πολύ καλλίτερα το παιχνίδι από αυτόν (Τουρκικός Κεμαλικός ολοκληρωτικός Εθνικισμός) και πλέον μάλιστα έχει περάσει σε άλλη πίστα. Σε αυτή της Ανατολής, μαχόμενος ιδεολογικά την Δύση, αντλώντας ψυχική δύναμη από τις παραδόσεις του.

  Στον Έλληνα έχουν μείνει ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Η συνεχή προσπάθεια Δυτικοποιήσεως θυμίζει το βασανιστήριο της πηγής (δίχως να πίνεις ποτέ νερό όσο και να "κοντεύεις" την πηγή) ή της εξόδου του τούνελ (την οποία και πάλι ποτέ δεν φτάνει όσο και να κοντεύει).

  Η σωστή ερώτηση είναι τί πραγματικά δυνάμεθα να κάνουμε, ώστε να μην αφανιστούμε πλήρως. Εάν είμεθα Εβραίοι δεν θα ανησυχούσα καθόλου. Εκείνοι ισχυροποιήθηκαν και επιβίωσαν χίλια και χρόνια δίχως κράτος, στην Δύση και άλλου. Εμείς την στιγμή που θέλουμε να αφομοιωθούμε για να ξεχάσουμε την κατάντια μας την εγχώρια, θα αφανιστούμε σε 2-3 γενιές.

  Το παράδειγμα δε του Ισραήλ και της Διασποράς του, το βλέπω δύσκολο να λαμβάνει Ελληνική σάρκα και οστά, αφού οι εγχώριοι γραικύλοι τρέφουν ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΙΣΟΣ για οιονδήποτε πετυχημένο Έλληνα της Διασποράς, διότι αυτός κατάφερε και ξέφυγε από την μιζέρια του Γένους, ενώ αυτοί μένουν βουτηγμένοι σε αυτήν.

  Για αυτό και καλλίτερα είναι, να προταθούν οι Ελληνοκεντρικές ιδέες του Καθηγητού, οι οποίες και δεν γνωρίζουν σύνορα, αφού εξάλλου ο Εθνικισμός του ελλαδιστάν αποτελεί κυριολεκτικά...νεκροφιλία!

  ReplyDelete
 22. Ο Τράμπ ανακοίνωσε ότι..."αποχωρούν οι Αμερικανοί από την Συρία".

  Πριν από 2 μήνες είχαμε εδώ γράψει και είχε πει και ο Καθηγητής ότι από την στάση που θα κρατήσει η Αμερική στην τουρκική εισβολή στην Βόρεια Συρία, κρίνεται το μέλλον της πιθανούς δημιουργίας Αμερικανο-Ρωσικής συμμαχίας καθώς και το γόητρο της Αμερικής.

  Η παραπάνω ανακοίνωση αποτελεί δήλωση ήττας ή μήπως λεκτική παγίδα (ηθελημένη προβολή υποχωρήσεως;;).

  Αυτό είναι το ερώτημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μόλις ελάχιστα λεπτά μετά την δήλωση του Τραμβίου, ο Μακρόν ανακοίνωση στρατιωτική στήριξη στην Βόρεια Συρία με σκοπό να εμποδιστεί περαιτέρω Τουρκική εισχώρηση στα ενδότερα.

   Delete
 23. Μιὰ προβολὴ φουτουριστικῶν σεναρίων ἦταν τὸ παραπάνω σχόλιο ποὺ ἔκανα καὶ πάντα σἐ σχέση μὲ τὸ κύριο θέμα τοῦ ἀρθρου σας. Πὼς "νομιμοποιεῖται" λ.χ ἕνας σκηνοθέτης τοῦ Χόλυγουντ νὰ προβάλει μία μελλοντική δυστοπία, ὅπως στὴν ταινία blade runner, μὲ πληθισμοὺς ἀπ' ὅλον τὸν κόσμο συναγμένους σὲ μεγαλουπόλεις, κάπως ἔτσι φαντάστηκα τὴν κοινωνία αὐτὴ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ ἐσπεράντο. Καἰ ἐρωτῶ: τὸ ὄτι δὲν ἐπιβλήθηκε στὀ παρελθόν ἀποκλεῖει ὑπό διαφορετικές συνθήκες νἀ ἐπανέλθει στὀ προσεχὲς μέλλον;(προσεχές θεωρῶ καὶ μετὰ 60-70 χρόνια). Καὶ δὲν σᾶς εἶδα να σχολιάζετε τὴ σχέση τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ ἀρχαίων ἑλληνικῶν. Γιὰ νὰ γίνω σαφής καὶ σύντομος: ἐκτιμῶ ὅτι τὰ ἀρχαῖα ἐλληνικὰ θὰ ὲπανέλθουν ὄχι στὸ γαικυλιστὰν ἀλλὰ στὴν ὑφήλιο ὠς πλανητικὴ γλώσσα μέσω τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης.
  (Δὲν διαφωνεῖ νομίζω κανένας μὲ τὸ σχόλιο τῶν ΡτΑ. Τὸ ξέρουμε ὄτι οἱ γραικύλοι τοῦ κρατιδίου θὰ πάνε αδιάβαστοι... τὸ φωνάζει ξεκάθαρα ἠ ἐπωνυμία τοῦ κυβερνόντος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ.)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Την στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη αγνοεί την πνευματική ανθρώπινη φύση, ελλείψει ιδικής της ψυχής, αμφιβάλλω εάν θα κατανοήσει την Θείαν Φύσιν της Ελληνικής γλώσσης.

   Παρόλα αυτά η γλώσσα πρέπει πάσει θυσία να αποτεκεί φορέα Σκέψεως. Ειδάλλως, δεν θα υπάρξει πνευματική πρόοδος.

   Για αυτό και για εμένα η σκέψη είναι κατά ποκύν σημαντικότερη της γλώσσης. Από την άλλη Σκέψη και Γλώσσα, πάνε μαζί, συμβαδίζουν.

   Delete
 24. Δὲν καταλαβαίνετε ὅτι ἡ ΜΟΝΗ πλανητικὴ γλῶσσα εἶναι τὰ ἑλληνικὰ διότι εἶστε Ἄβελ κατἀ τοῦ Κάϊν ἑαυτοῦ σας.

  ReplyDelete
 25. Ἀντιλαμβάνομαι ἀπὸ τὰ τελευταῖα σας σχόλια ὅτι ἔχετε πεισθῆ ὅτι ἡ ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλῶσσα μὲ ἤ χωρὶς τεχνητὴ νοημοσύνη εἶναι τὸ μοναδικὸ μέσον ἐπιβολῆς τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὅσο γιὰ τὴν τακτικὴ ἐπανεμφάνισι τοῦ Θόδωρο Χατζηγώγου, αὐτὴν τὴν φορὰ ὑπὸ τὸ ψευδώνυμο hellenicwarrior84, τὸν συμβουλεύω νὰ κάνῃ ὑπομονὴ καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Παπαδόπουλου σίγουρα θὰ ἀναρτηθῇ στὴν Ἀθήνα. Ὅσο γιὰ τὸν φθόνο ποὺ τρέφει ἀπὸ δεκάδες χρόνια, καὶ ὄχι μόνον ἐναντίον μου, γνωρίζει κάλλιστα ὅτι μόνον κακὸ στὸν ἑαυτό του προκαλεῖ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Ὁ ἑλληνικὀς λαὀς εἶναι ὁ μουσικότερος τῆς ὑφηλίου. Ἀντίστοιχο καὶ σημαντικώτερο τοῦ ἀλφαβήτου εἶναι τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν μουσικῶν φθόγγων. Τρόπον τινά, ἡ προσπάθεια τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων εἶναι τὸ ἀνάλογο τῶν τόνων τῶν Ῥωμαίων γραφέων ποὺ ἔφτιαξαν τὸ πολυτονικό. Ἡ συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους πάντοτε ὑπηρετήθηκε ἀπὸ τοὺς συνθετητάς, ποτὲ ἀπὸ τοὺς ἐθνικιστάς. Παρακαλῶ νὰ ἐγκαταλεθφθῆι τὸ δηλητηριῶδες χάπι Βυζάντιο καὶ νὰ ἀντικατασταθῆι μὲ τὸ ἀληθινὸ Ῥωμαῖος, ῥωμαϊκός κ.λπ.

  http://analogion.gr/forum/viewtopic.php?f=145&t=1312

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου Κωσταντῆ.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 27. Ο Ρωμηός δεν αποδέχεται (όταν έχει δυνατότητα επιλογής) να δουλεύει σε εξαρτημένη εργασία (να εκχωρεί δηλαδή έναντι αμοιβής την ελευθερία του).
  Και αυτό φαίνεται σήμερα κυρίως στον παροικιακό ελληνισμό. Η πρώτη γενιά πήγε εργάτης στα ορυχεία, στους σιδηροδρόμους, στα εργοστάσια, στα λεγόμενα "πιάτα". Από την δεύτερη γενιά όμως και μετά, αφού στάθηκε στα πόδια του και χόρτασε ψωμί ο Ρωμηός, κοίταξε να απεξαρτηθεί και έφτιαξε μικροεπιχειρήσεις. Από την τρίτη γενιά και μετά ο Ρωμηός έγινε μεγαλοεπιχειρηματίας και οικονομικός παράγοντας. Μικρή μειοψηφία Ρωμηών δεύτερης και τρίτης ή τέταρτης γενιάς είναι εξαρτώμενοι οικονομικώς και δεν διαθέτουν δικό τους σπίτι, κινητή και ακίνητη περιουσία.
  Παραδόξως πως, ο μόνος που το κατάλαβε αυτό ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και όχι το καθεστώς των αξιωματικών της 21ης Απριλίου ή ο προέδρος της νεολαίας της ΕΠΕΝ Μιχαλολιάκος.
  Τι νόημα έχει να ανεγερθή ο ανδριάντας του Γεωργίου Παπαδοπούλου, εάν δεν έχουμε πάρει μυρωδιά από την ουσία της πολιτικής του;
  Όλοι θαυμάζουν τα οικονομικά επιτεύγματα της επταετίας και λέγουν ότι αυτά οφείλονται στο αυταρχικό καθεστώς. Λάθος μέγα. Αυταρχικό καθεστώς δεν υπήρξε κατά την διάρκεια από της 21ης Απριλίου 1967 έως της 25ης Νοεμβρίου 1973, υπό την έννοια ότι ουδέποτε το καθεστώς έκαμε κάτι παρά τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του γραικικού λαού.
  Η οικονομική έκρηξη της επταετίας οφείλεται σε δύο μέτρα του Παπαδόπουλου.
  Το πρώτο η απελευθέρωση των επαγγελμάτων και το δεύτερο η κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων και για την λήψη αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.
  Δηλαδή στην κατάργηση του ασφυκτικού ελέγχου του γραικοφραγικού κράτους (της δεξιάς) επί της οικονομίας. Καμμία σχέση με τις σημερινές παπαριές περί ανοίγματος των επαγγελμάτων, που σημαίνει στην ουσία το ξεπάστρεμα των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοεργοδοτούμενων και την μετατροπή τους σε δουλοπάροικους των ξένων ιδιοκτητών της οικονομίας. Το μέγα πρόβλημα της διάθεσης των γραικικών αγροτικών προϊόντων αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο.
  Και επιπλέον την περίοδο αυτή (του Παπαδόπουλου) ο στρατός φάνηκε για μία και μόνη φορά χρήσιμος στη χώρα. Η ΜΟΜΑ έφτιαξε δρόμους και έφερε το ηλεκτρικό σε όλα τα χωριά και τις κώμες της επικρατείας. Οι δε εξοπλισμοί περιορίστηκαν στο ελάχιστο.
  Ούτε ξένες επενδύσεις υπήρξαν το (κυρίως) όχημα της αναπτύξεως, ούτε ο δανεισμός.
  Η κυβέρνηση ήρκεσε να κρατήσει σταθερό το νόμισμα και να φτιάξει δια του στρατού τα απολύτως απαραίτητα για την εποχή έργα υποδομής (δρόμοι, ηλεκτρικό) και η οικονομία εξακοντίστηκε από την ελευθερία στην οικονομική δραστηριότητα, που εξασφάλισαν τα δύο αυτά μέτρα.
  Ακολούθησε η έκρηξη της εμπιστοσύνης στην γραικική οικονομία, που επαναπάτρισε δισεκατομμύρια μικροκεφάλαια (σε δολάρια, μάρκα κτλ) εκατομμυρίων μικρομεταναστών και ναυτικών.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν θα έκανε εκλογές το 1970, θα έπαιρνε 70%. Αλλά, δεν είχε τη βρωμιά ενός πολιτικού που θα του επέτρεπε να .... σκεφθεί να τις κάνει!

   Delete
  2. Τότε γιατί τις δρομολόγησε το 1973;

   Delete
  3. Γιατί απέτυχε να διαλύσει το αστικό καθεστώς και να γίνει Μεταξάς.

   Αντί αυτού κέρδισε η ακροδεξιά παράταξη και το πήγε για Πινοσέτ.

   Delete
  4. Ο Αλέξανδρος, εγκρατής της ελληνικής παιδείας, αφού ολοκλήρωσε την ασιατική εκστρατεία του, διέταξε “τον δήμον άρχειν” στις ελληνικές πόλεις. Όρισε δηλαδή γενικό πολίτευμα στις ελληνικές πόλεις την δημοκρατία (όχι τον κοινοβουλευτισμό/παρλεμεντισμό).
   Ο Προφήτης Μωάμεθ, εγκρατής των φιλοσοφικών νοημάτων (κατά τον Γερασ. Κακλαμάνη) όρισε δια γραπτής σούρας στο Ιερό Κοράνιο την δημοκρατία ως τρόπον διοικήσεως των μουσουλμανικών κοινοτήτων.
   Ο Καποδίστριας και αυτός κάτοχος της ελληνικής παιδείας, όταν εκλήθη να διαμορφώσει την πολιτική πραγματικότητα της Ελβετικής Ομοσπονδίας, κατήρτισε ένα ελληνικό σύνταγμα, το οποίον και μόνον υπάρχει σήμερον στον πλανήτη, ως σύνταγμα και πολίτευμα ελευθέρου κράτους, που είναι περίπου το ίδιο με το πολίτευμα της ημιαυτονόμου μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους.
   Αστική τάξις και ελληνισμός είναι συνώνυμα. Ο ελληνικός πολιτισμός (στην ολότητά του και όχι μόνον ο αρχαιοελληνικός) είναι ο υψηλότερος και ο πιο εξελιγμένος αστικός πολιτισμός.
   Αλλά και όλοι οι Έλληνες του σήμερα στα πέρατα της υφηλίου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ορίζοντος, παρόλα όσα υποστηρίζουν περί του σάπιου αστικού πολιτισμού (παπαγαλίζοντας τις ανοησίες του ρομαντισμού), αστοί είναι, στις πόλεις του κόσμου δραστηριοποιούνται και διακρίνονται και αυτές σε πολλές περιπτώσεις κυβερνούν ή επηρεάζουν.
   Την ελευθερία ασκούν και σε αυτήν αθλούνται στην προσωπική και στην επαγγελματική τους ζωή, παρά τα όσα περί βούρδουλα και καταναγκασμού και στρατοπεδικού καθεστώτος υποστηρίζουν, για τους άλλους βεβαίως , όπως εσύ περιτράνως απέδειξες με την σφοδρότητα των (ορθών) αντιδράσεών σου σε γενομένη παρατήρηση (του Μάκη) περί της στρατεύσεώς σου.
   Μπορεί κανείς να κατανοήσει τι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα εκατομμύρια αυτά των στην ελευθερία ασκουμένων και των την ελευθερία ασκούντων ανθρώπων από ένστικτο και κεκτημένη ταχύτητα, όταν αποκτήσουν δια της συνόλου (από του Ομήρου έως του Γρηγορίου Παλαμά) ελληνικής παιδείας, ΛΟΓΟΝ γνώσεως, έτσι όπως είναι διακτινωμένοι και εδραιωμένοι σε όλα τα καίρια πόστα του πλανήτου.
   Άλλωστε και όλοι οι όροι, αστός, άστυ, πόλις, πολιτική, οικονομία, αγορά, χρήμα, νόμισμα κτλ είναι ελληνικοί.
   Μόνον που η νεωτερικότητα, στην οποίαν ανήκει και ο φασισμός, δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις και τις προσλαμβάνουσες για την κατανόησή τους στην πλήρη έκταση και ανάπτυξή τους.
   Εδώ δεν έχει την ικανότητα να δημιουργήσει την δική της ορολογία για να περιγράψει τις εμπειρίες της.
   Γι' αυτό και θεωρεί την (αρχαιο)ελληνική σκέψη, ουράνια, εξωγήινη, θεόπνευστη, υπαγορευμένη από ανωτέρους νόες, ενώ οι Έλληνες διανοητές σε όλες τις εποχές πραγματεύονται καταστάσεις και πραγματικότητες απτές και καθημερινές. Περιγράφουν αυτά που ζουν.
   Αγνοεί δε παντελώς (η νεωτερικότητα) την σύνολη ελληνική πνευματικότητα.
   Ταλανίζεται μεταξύ του βαρβαρικού δεσποτισμού (Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit. «De bello Gallico») και του πρώιμου ανθρωποκεντρισμού.
   Γι' αυτό και το δίλημμα που θέτεις είναι μεταξύ του φασισμού/ναζισμού και του κοινοβουλευτισμού/παρλαμεντισμού.
   Γιατί δεν θέτεις το δίλημμα Ελβετικό πολίτευμα ή φασισμός;

   Delete
  5. Καταρχήν δεν πιστεύω στο Ελβετικό πολύτευμα για να θέσω τέτοιο δίλημμα. Το θεωρώ πολίτευμα δυσλειτουργικό, χαζό και παρακμιακό. Εάν "λειτουργεί" αυτό οφείλεται ακόμα στα παππούδια της Ελβετίας που εν σχέσει με τους συναδέλφους τους, τα Ελληνικά χούφταλα που θυσιάζουν τα εγγόνια τους (τα οποία δύήεν αγαπάνε και θα δίναν την ζωή τους για αυτά) και το μέλλον τους για ένα 800σάρι Βρυξελλικής συντάξεως, ψηφίζουν γενικά ως πρέπει, εξ'ου και η πάντοτε μικρή μεν, καθοριστική δε διαφορά μειοψηφίας-πλειοψηφίας στα Ελβετικά δημοψηφίσματα όπου ψηφίζει το 50% των εχόντων δικαίωμα ψήφου...Αυτό φυσικά σε 10 χρόνια θα αλλάξει ριζικά καθώς η Ελβετική νεολαία πέραν του ευνουχισμού που έχει δεκτεί, είναι άκρως εκφυλισμένη και πολύ διεθνοποιημένη, με αποτέλεσμα, εάν ψήφιζαν οι νέοι στην Ελβετία αντί για τους ηλικιωμένους η Ελβετία να είχε σήμερα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ, καθώς σε μεγάλη πλειοψηφία τα ψηφίσματα για την μετανάστευση, την είσοδο στην Ε.Ε., τους μιναρέδες κλπ, θα ήσαν εξ'ολοκλήρου αντίθετα από τα τωρινά.

   Για αυτό συνεχίζω να πιστεύω στην Ελλάδα και με συγκινεί η μειοψηφική μεν, μαχόμενη δε νεολαία της, και ας φέρει σφυροδρέπανο και γκαζάκι αντί για μαίανδρο και Σταυρό. Η μειοψηφική αυτή τάση της Ελληνικής νεολαίας, στην οποία ανήκω και εγώ δυστυχώς ανενεργά, βράζει μέσα της για αλλαγή και ανατροπή, αμφισβητώντας το παγκόσμιο σάπιο κατεστημένο, έχοντας υγιή σκέψη, κάτι το οποίο δεν υφίσταται ούτε καν κατά διάνοια στην βυθισμένη στο χασίς, Γερμανική και Ελβετική νεολαία.

   Σε μία Αυτοκρατορία, το Ελβετικό πολίτευμα θα ήτο το πλήρως δύσχρηστο, εκφυλιστικό και άχρηστο. Οι μάζες άγονται και φέρονται. Εάν δεν υπήρχε η μαζική προπαγανδιστική εκστρατεία του Christoph Blocher, πριν από κάθε δημοψήφισμα, μέλους του εθνικιστικού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (πρώτο κόμμα στην Ελβετία με την μεγίδτη απήχηση στους ηλικιωμένους), τα αποτελέσματα των πιο κρίσιμων Ελβετικών δημοψηφισμάτων θα είχαν τελείως αντίθετη τροπή. Το Ελβετικό πολίτευμα της Δημοκρατίας, παρότι ναι, ανώτερο της Κοινοβουλευτικής Δικτατορίας, αποτελεί πρωτόγονο, αρχαϊκό πολίτευμα βοσκών, εμπόρων και τραϊμπαλισμού, το οποίο ομοιάζει πολύ, προφανέστατα, εκείνο των κτηνοτρόφων Σουλιωτών τον 18ο αιώνα. Ταιριάζει σε φιλελεύθερο τραπεζικό πολίτευμα ή σε συνομοσπονδία κτηνοτροφικών χωριών αλλά ουδέποτε σε μία Αυτοκεατορία με υψηλό επίπεδο πνεύματος, πολιτισμού και σαφή ιεράρχιση των αναγκαίων τάξεων στο εσωτερικό της, όπως ήτο η Ρωμανία, που οφείλει να αποτελεί και το πρότυπό μας.

   Delete
  6. Πέραν αυτού, έχεις απόλυτο δίκαιο για τους Έλληνες αστούς στο εξωτερικό και συμφωνώ με όσα λες. Ακόμη και ο Καθηγητής παρότι υποστηρικτής μη-Δημοκρατικών πολιτευμάτων, δεν πέρασε τον χρόνο του στην ΕΣΣΔ όσο υπήρχε αλλά στον παρακμιακό για αυτόν, Φιλελεύθερο καπιταλιστικό κόσμο. Δεν τον κατηγορώ, διότι και εγώ και άλλοι Ολοκληρωτικοί, πρακτικά το ίδιο κάνουμε σήμερα, θέλοντας εκ των έσω να αλώσουμε τον εχθρό και όχι να ξεφύγουμε από αυτόν. Να έχεις πάντως υπ΄όψιν σου ότι ΔΕΝ είναι όλοι οι Έλληνες επιτυχείς αστοί στο εξωτερικό. Μία μεγάλη μειοψηφία ναι, αλλά μειοψηφία. Υπάρχουν, ειδικά στην Γερμανία και την Αγγλία, πολλοί ελληναράδες γιδοβοσκοί πιτσαδόροι που λέει και ο Καθηγητής, για αυτό και εξάλλου, η διασπορά της Γερμανίας και της Αγγλίας είναι η αθλιοτέρα όλων των Ελληνικών και η πιο ξεφτυλισμένη. Οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, οι Άραβες στην Αγγλία και αντιστοίχως οι Τούρκοι στην Γερμανία πολλή περισςότερη δύναμη και ισχύ εν σχέσει με τους εκεί ελληναράδες του πρεκαριάτου έχουν. Οι ισχυρότερες Διασπορές βρίσκονται σε Αμερική και Αυστραλία.

   Μην συγχέεις τον Φασισμό με τον Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλισμό. Δεν μοιάζουν τόσο όσο νομίζεις. Εάν στηρίζω και θαυμάζω τους Γερμανούς του ΤΟΤΕ, είνι λόγω του φοβερά επαναστατικού πνεύματός τους, το οποίο εις διπλούν με φοβερή μανία, αντιστάθηκε στον σάπιο καπιταλιστικό "πολιτισμό" των Δυτικών Αγγλογάλλων αστών. Σήμερα, όπως έχω γράψει, η Γερμανία είναι μία τραβεστί, πάσχει από σχιζοφρένεια, τεχνολογικό βαρβαρισμό και έλλειψη πολιτισμικού πνεύματος, διότι την έχουν εξωθήσει όλες οι δυνάμεις του αστικού κόσμου, να απαρνηθεί τον εαυτό της. Το ίδιο συνέβαινε επί Γιέλτσιν στην Ρωσία, αλλά ο Πουτινισμός ευτυχώς για το Ρωσσικό πνεύμα, φρέναρε αυτή την διολίσθηση.

   Delete
  7. Το δίλημμα που θέτω είναι:

   Φασισμός ή Θεοκρατία;;

   Κλίνω προς την Θεοκρατία.

   Delete
  8. Η λέξη "Θεοκρατία" είναι η πιο οξύμωρη λέξη που μπορεί να συντεθεί. Γι' αυτό κι όσα καθεστώτα περιγράφονται είτε από άλλους είτε από τα στελέχη τους ως 'θεοκρατικά', δεν είναι.

   Delete
  9. - Τότε γιατί τις δρομολόγησε το 1973;
   - Γιατί πιέστηκε φοβερά. (Κάτι που δεν είχε προβλέψει.)

   Delete
  10. Διαφωνώ.

   Μου αρέσει πολύ ως λέξη.

   Ένα θρησκευτικό καθεστώς σημαίνει που τοποθετεί τον Θεό στο επίκεντρο.

   Delete
  11. Διαφωνείς αλλά με αυτά που λες συμφωνείς από μόνος σου!

   Κύτταξε: "Ένα θρησκευτικό καθεστώς σημαίνει που τοποθετεί τον Θεό στο επίκεντρο."!! Άλλο λάθος! Πλεονασμός.
   Ξέρεις κανένα θρησκευτικό καθεστώς που να τοποθετεί τον θεό στο .... περιθώριο??? !!
   Είναι σαν να κάνεις την πρόταση "ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν γιος του Γεωργίου Παπανδρέου ο οποίος τον είχε γεννήσει"!!

   Αλλά και το τι μπορεί να είναι ένα 'θρησκευτικό καθεστώς' είναι ένα ερώτημα. Όρος που σημαίνει πολλά και τίποτα. 'Ιερατικό καθεστώς' θα καταλάβαινα. Ξέρω γω, η διοίκηση του Αγίου Όρους ή το Βατικανό.
   Αν και είναι αντιχριστιανικό ή ψευδοχριστιανικό, δεδομένου ότι για τους θεολογικά σωστούς Χριστιανούς, η Χριστιανωσύνη δεν είναι θρησκεία αλλά εξ αποκαλύψεως αλήθεια και εν Θεώ ζωή.

   Αν παραπέμπεις στο Ιράν που είθισται να αποκαλείται 'θεοκρατία' αυτό είναι ένα ιερατικό καθεστώς, είναι μια κληροκρατία, είναι μια αγιατολαχ-ο-κρατία, είναι μια χοτζατοκρατία, είναι μια ιμαμοκρατία, αλλά ΔΕΝ είναι Θεοκρατία.

   Ούτε κάποιος θεός, ούτε Ο Θεός εξουσιοδότησαν στο φως της μέρας κάποιον ή κάποιους - τουλάχιστον στα νεώτερα χρόνια - για να τον εκπροσωπήσουν, πόσο μάλλον για να .... στήσουν ένα κράτος στο Όνομά του (εξ Ονόματός του).

   Αν πάμε πίσω, ο Μωάμεθ έστησε ένα κράτος (που σε τίποτα δεν θύμιζε βασιλεία/αυτοκρατορία - άλλο το τι έγινε μετά) των πιστών - όχι 'κράτος του Θεού'. Ο Ιησούς μίλησε για την Βασιλεία των Ουρανών, κανένα υλικό κράτος. Όταν ο Σαούλ έγινε βασιλιάς των αρχαίων Εβραίων αυτό ήταν ήδη ένα λάθος και στηλιτεύθηκε ως τέτοιο γιατί ο βασιλιάς του - τότε - Ισραήλ (που είναι άσχετο από το σημερινό σατανικό) ήταν ο Γιαχβέ.

   Οπότε, ο θεός τον οποίο το κάθε ιερατείο μπορεί να επικαλείται είναι απλό παρασκεύασμα του εν λόγω ιερατείου, όχι ο εξ αποκαλύψεως Θεός. Άρα είναι κληροκρατία, κοκ. Άνθρωποι (αρχιερείς, ιεροφάντες) έφτειαξαν αυτούς τους θεούς. Τον ψευτοθεό των ραββίνων ο Ιησούς όρισε ως τον πατέρα του διαβόλου. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε λόγο για 'θεοκρατία' αυτό είναι διαβολοκρατία / σατανοκρατία (έρχεται γαρ ο του κόσμου τούτου άρχων και ουκ έχει εν εμοί ουδέν - Κατά Ιωάννην, ΙΔ 30). Αλλά μην θέλετε και να καπελλώνετε τον Θεό ότι τάχα αυτά τα αίσχη είναι δικά Του!

   Άλλωστε, το εν λόγω concept ('theocracy' hahahaha!!) είναι ιστορικά ανύπαρκτο στην ελληνική γραμματεία. Για τους αρχαίους Έλληνες που συνέθεααν παρεμφερείς όρους, ακόμη κι ο Φαραώ της Αιγύπτου που ήταν ζων θεός (Ώρος ως ζωντανός και Όσιρις ως νεκρός), ήταν βασιλεύς, κι η χώρα του βασιλεία - όχι θεοκρατία.

   Κι η έννοια αυτή είναι όλως ανύπαρκτη κι αν την έχετε ακούσει, αυτό οφείλεται στο ότι είναι ένα παρασκεύασμα του Μοντερνισμού που εστράβωσε τους πάντες, τις πάσες και τα πάντα τους τελευταίους αιώνες. Ακριβώς γι' αυτό αποσυντέθηκαν σήμερα οι θρησκείες και δεν υπάρχουν πραγματικοί πιστοί.

   Πάτε σε όποιο κείμενο προ του 1400 (τελευταία έτη Παλαιολόγων) σε οποιαδήποτε γλώσσα και ψάξτε να βρείτε τον όρο. Δεν υπάρχει. Ούτε η Ρωμανία ως βασιλεία στηριζόμενη στην απόλυτη πίστη στον Ιησού, τους Αποστόλους και τους Πατέρες της Εκκλησίας, αποκλήθηκε ποτέ 'θεοκρατία'. Ο βασιλεύς είχε για σημαία του τον σταυρό με τα τέσσερα Β (Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλευόντων Βασιλεύει) αλλά η χώρα του ήταν βασιλεία.

   Κι αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα ('αυτοκρατορία') είναι επίσης καταχρηστικό. Η ελληνική μετάφραση του Imperator Romanorum ήταν Βασιλεύς Ρωμαίων.

   Delete
 28. Το λάθος του Παπαδόπουλου, λάθος (ου κατ΄επίγνωσιν, λόγω της γραικοφραγκικής παιδείας) που κάνουν όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων (βλέπε Μουαμάρ Καντάφι), ήταν ότι δεν απέδωσε ταυτοχρόνως στους Ρωμηούς μαζί με την οικονομική ελευθερία, που το καθεστώς του εδραίωσε και την πολιτική ελευθερία τους, καταρτίζοντας ένα Ρωμαίϊκο δημοκρατικό (και όχι παρλεμεντικό) Σύνταγμα.
  Αυτό εκμεταλεύτηκε το παλιό καθεστώς και με την ανοησία του Ιωαννίδη, επανέκαμψε απτόητο και από τότε είτε δια των κρατικοποιήσεων(του Εθνάρχου), των κοινωνικοποιήσεων(του Ανδρέα) των ιδιωτικοποιήσεων (του Μητσοτάκη, του Σημίτη, του Κωστάκη, του Μνημονίου) των διορισμών, των απολύσεων, της φορολογίας, του δανεισμού, του ουρώ και του κομματικού γραικοφραγκικού-ουρωγραικού κράτους, περιορίζει όλο και περισσότερο την οικονομική ελευθερία των Ρωμηών και συρικνώνει την πραγματική οικονομία.
  Γιαυτό και οι σημερινοί υποτίθεται νοσταλγοί του καθεστώτος της 21ης Απριλίου, που βρίσκονται στην Χρυσή Αυγή και στον Λαός, δεν μπορούν να εμπνεύσουν ευρύτερα στρώμματα του γραικικού λαού, αυτού ακριβώς που άκριτα πολλοί και από τους όδε εκφραζομένους σχολιαστάς αποκαλούν, άνευ λόγου γνώσεως, Γραικύλους.
  Ο γραικικός λαός, οι Γραικύλοι όπως τους αποκαλείτε, εστήριξε παντιοτρόπως το καθεστώς της 21ης Απριλίου και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο προσωπικά.
  Τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων το αποδεικνύουν περίτρανα, ότι και να λένε οι αντίπαλοι του και ανάμεσα στους στρατιωτικούς και ανάμεσα στους πολιτικούς.
  Το λάθος του είναι ότι δεν μπόρεσε να ελέγξει τα κατώτερα στελέχη του καθεστώτος, που με την εμφυλιοπολεμική νοοτροπία τους κυνήγησαν πολλούς απλούς ανθρώπους της αριστεράς, αν και με βάση τα στοιχεία περιορίστηκε πολύ η προηγούμενη αυθαιρεσία των οργάνων του γραικοφραγκικού κράτους της δεξιάς στους απλούς ανθρώπους της αριστεράς.
  Απόδειξις η διαβεβαίωσις (μόνον) της ΕΔΑ στον Μαρκεζίνη ότι θα μετείχε των σχεδιαζομένων εκλογών.
  Και η πλήρης αποδοχή του καθεστώτος από όλες τις χώρες του τότε ανατολικού μπλόκ.
  Η δημοτικότητα του Παπαδόπουλου ήταν τεράστια και ουδέποτε ο απλός κόσμος, αυτοί που εσείς ονομάζεται Γραικύλους, εστράφη εναντίον του.
  Ο φρενήρης ενθουσιασμός, που επικρατούσε οπουδήποτε εμφανιζόταν το αποδεικνύει περίτρανα.
  Γιαυτό το λόγο και μόνον η τραγωδία της Κύπρου ήταν η αιτία που σπιλώθηκε το όνομά του.
  Οι λεγόμενοι υποστηρικτές του, εκφράζουν ακριβώς αυτούς, που τον εμπόδισαν στην εδραίωση της ορθής πολιτικής του και συνέβαλλαν, δια του καθεστώτος της 25ης Νοεμβρίου 1973, στην σπίλωση και τελικώς στο ξήλωμα της πολιτικής του.
  Διότι η ουσία της πολιτικής του Παπαδόπουλου υπήρξε η εμπιστοσύνη του στον Ρωμηό (αυτόν που ακρίτως αποκαλείτε Γραικύλο) και η αντίθεσή του (ου κατ΄επίγνωσιν λόγω του γραικοφραγκικού προσανατολισμού της Σχολής Ευελπίδων) στον Γραικοφραγκισμό (στο Κολωνάκι που λέει και ο ιστοδεσπότης μας).

  ReplyDelete
 29. Εάν ο Παπαδόπουλος είχε τύχει ελληνικής παιδείας τότε θα είχε την ικανότητα να εδραιώσει ένα ρωμαίικο δημοκρατικό (ανάλογο του ελβετικού) και όχι παρλεμεντικό πολίτευμα και θα είχε αποφύγει τον θανάσιμο εναγκαλισμό του σκοταδισμού του γραικοφραγκικού παρακράτους των παραθρησκευτικών και παρακρατικών οργανώσεων.
  Αυτός είναι και ο λόγος που οι σημερινοί υποστηρικτές του δεν έχουν καμμία επαφή με την σημερινή γραικική πραγματικότητα.
  Διότι δεν έχουν ελληνική παιδεία, ενώ έχουν τύχει πολυετούς γραικοφραγκικής εκπαιδεύσεως.
  Και γιαυτό αντί να προτείνουν ή να επιδιώκουν την πλήρη απελευθέρωση των Ρωμηών από τα δεσμά του γραικοφραγκικού κράτους υποστηρίζουν το μάνδρωμά τους σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως υπό την εύσχημον ονομασίαν “Εργασία και Χαρά”.
  Εάν δε αναλογιστεί κανείς πώς το γραικοφραγκικό και ουρωγραικό κράτος και οι μηχανισμοί του διέστρεψαν την πολιτική του Γρηγορίου του Ε΄και του Ιωάννου Καποδίστρια, παρότι τους ανήγειραν περικαλείς ανδριάνδες στο κέντρο των Αθηνών, προτιμητέον να μην ανεγείρη το αυτό άνομο κράτος ανδριάνδα του Γεωργίου Παπαδοπούλου.
  Και ας μείνει στην άγραφη μνήμη των Ρωμηών, ως αυτός που έστειλε τα γερμανικά εξαδάκτυλα ανδρείκελα ... από εκεί που ήλθαν, ήτοι ... από χωρίου εις χωρίον.

  ReplyDelete
 30. Σας ήξερα της 'γαλλικής' σχολής αλλά τώρα μου δείχνετε ότι, αν ήσασταν της 'αγγλικής' σχολής, θα ανήκατε στην Οξφόρδη και όχι στο Κέιμπριτζ! Η Οξφόρδη ήταν το φυτώριο των υποστηρικτών όλων των 'χαμένων' υποθέσεων, αλλά σε ένα κόσμο όπως σωστά τον περιγράφετε, η ακεραιότητα είναι ό,τι σημαντικό έχει απομείνει. Από φάσεις διάλυσης πολιτισμών και κοινωνιών, εκείνοι οι οποίοι αποκτούν υστεροφημία είναι όσοι πηγαίνουν ενάντια στο ρεύμα για να διατηρήσουν την ακεραιότητά τους.

  Τα ελληνικά μπορούν να γραφούν με μονοτονικό, πολυτονικό, λατινικό, αραβικό ή άλλο αλφάβητο, όπως εγράφησαν πρώτα με τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β'. Όπως και οι Παρσιστές σήμερα, οι οποίοι έχουν τα ιερά τους κείμενα σε παχλεβί (: αραμαϊκή) γραφή των μέσων περσικών, γράφουν τα περσικά σε αραβικούς χαρακτήρες (συν επιπλέον σημεία), και ξέρουν ότι η αρχαιότερη γραφή της γλώσσας τους ήταν η σφηνοειδής των αχαιμενιδικών χρόνων. Μέσα σε 1000 χρόνια μόνον, οι Πέρσες άλλαξαν τρεις γραφές αλλά έμειναν χαρακτηριστικά οι ίδιοι.

  Περισσότερο από την ιστορική, γλωσσολογική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση της εκστρατείας σας για το πολυτονικό, για μένα σημασία έχει η ηθική. Κατ' ουσίαν, το πολυτονικό είναι η διάσταση μοντερνισμού - νεωτερισμού (modernity) στο εν λόγω θέμα. Ό μοντερνισμός σε όλα τα θέματα επιβλήθηκε χωρίς επιχειρηματολογία, χωρίς πειστικότητα, και με απίστευτο όγκο ψεμμάτων. Ως σύστημα γενικευμένης πλάνης, ο μοντερνισμός είναι υπαίτιο για όσα σωστά καταμαρτυρείτε στις σημερινές κοινωνίες (από τις οποίες ξεφεύγει και γλυτώνει μόνον ο ... Τέταρτος Κόσμος, δηλαδή οι πιο απόμακρες περιοχές των τριτοκοσμικών χωρών, οι χώροι οι οποίοι προς το παρόν εγλύτωσαν την τα πάντα ομοιομορφοποιούσα τεχνολογία που αποκόπτει τον Άνθρωπο από την Φύση).

  Επαναφορά στο θέμα: δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε το μονοτονικό. Αυτό και μόνο το καθιστά άκυρο. Θα σωθεί η Ελλάδα με την επαναφορά του πολυτονικού; Όχι! Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει η καθολική απόρριψη του μοντερνισμού. Όποιος απορρίψει ένα ψέμμα εύκολα, θα αντιληφθεί και πολλά άλλα που δεν υποψιάζεται. Είναι σαν το πρώτο χαρτί στη σειρά από τραπουλόχαρτα που στο τέλος ανατρέπονται όλα.

  Το να είναι κάποιος αμέτοχος μοντερνισμού είναι κορυφαία έκφραση ακεραιότητας. Υπήρχαν πάντοτε πολλοί δούλοι, οι οποίοι δεν έφεραν αλυσίδες, και πάντοτε ξεχώριζαν πολλοί αλυσοδεμένοι, οι οποίοι ήταν ελεύθεροι.
  Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεαλομμάτης - Σεννάρ, Σουδάν

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι παρατηρήσεις σας κύριε Μεγαλομμάτη είς ότι αφορά το πολυτονικό είναι κατ'εμέ σωστότατες καθώς όπως και εσείς λέτε στο παράδειγμά σας, το Περσικό Πνεύμα έμεινε το ίδιο και απαράλλαχτο, ακέραιο και ας άλλαξε μέσον γραφής.

   Το ίδιο ισχύει και για το Ελληνικό πνεύμα. Είναι αστείο κυριολεκτικά να εμμένουμε σε ένα τελείως φολκλορικό αλφάβητο το οποίο μονάχα αισθητικό Ρομαντισμό και τίποτε άλλο δεν προσφέρει σήμερον, ιδίως την στιγμή που δεν κάνει η γραφή τον Άνθρωπο αλλά η Σοφία και επίσης ιδίως την στιγμή που δεν προφέρονται καν οι τόνοι που γράφονται! Μιλάμε για το ζενίθ του αλφαβητικού Ρομαντισμού με άξονα την Ρωμανία! Συμφωνώ με τον Ρομαντισμό αλλά μόνος του δεν καταφέρνει και πολλά.

   Delete
  2. Σύν τοίς άλλοις το να θεωρείται ότι αυτομάτως θα επανέλθουμε στο Ρωμαίηκο πνεύμα ή στο Αλεξανδρινό εάν αλλάξουμε την επαύριο αλφάβητο στο πολυτονικό, αποτελεί παρορμητική σκέψη (για να μην πω μωρεία) και Ρομαντική ονείρωξη. Λες και δεν υπήρχε η παρακμή ενόσον γράφαμε σε πολυτονικό...

   Η Ελληνική Σκέψη για να εξαπλωθεί στην Οικουμένη και να υιοθετηθεί από άλλους Λαούς δεν χρειάστηκε πολυτονικό. Μετεδόθη και στο Λατινικό και στο Σλαυικό αλφάβητο ακόμα και στο Γοτθικό Γερμανικό.

   Υ.Γ. Ο Χίτλερ πολύ πιο Έλλην τώ πνεύματι ήταν από τους πολυτονικούς γραικύλους του 1933 εν Αθήναι...

   Delete
  3. Υ.Γ. 2

   Απορώ πώς δεν το αντιλαμβάνεστε!;;

   Μα ΦΥΣΙΚΑ και υπήρξε λόγος επιβολλής του μονοτονικού! Ήτο καθαρά θέμα χρόνου αφού το ίδιο το πολυτονικό έμεινε ξερό και έχασε κάθε ψυχική του έκφραση γεννόμενο σταδιακά μονοτονικό. Και έτσι δυστυχώς όταν εχάθη η αντίστοιχη παραδοσιακή φωνητικότης μετετράπησαν οι τόνοι σε γραφικά σύμβολα.

   ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ!

   Delete
  4. Παλιέ, ἔχεις ἀπόλυτη ἄγνοια τοῦ θέματος τῶν τόνων. Μὲ τὸν καιρὸ θὰ μάθῃς ὅτι δὲν τὰ ξέρεις ὅλα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Εγώ απλά εκφράζω την άποψή μου για το συγκεκριμμενο θέμα και δίνω την παραπάνω εξήγηση.

   Οι τόνοι δημιουργήθηκαν στα Ελληνιστικά χρόνια με σκοπό να μάθουν οι βαρβαροι τα Ελληνικά και την αντίστοιχη προφορά, την οποία ήδη εγνώριζαν οι Έλληνες για αυτό και δεν είχαν την ανάγκη των γραπτών τόνων. Αυτό ξέρω εγώ. Και λέγω ότι ήταν θέμα χρόνου να έρθει το μονοτονικό αφού το 1982 ουδένας πολυτονικός τόνος επροφέρετο, δηλαδή πρακτικά δεν είχε καμμία χρησιμότητα.

   Την άποψη αυτή την έχω ξαναγράψει στο ιστολόγιό σας. Για να γίνει πραγματική παλινόρθωση του Πολυτονικού αλλά και των τόνων δεν θα γίνει με γλωσσικούς τραμπουκισμούς σαν τα σχόλια του φίλου μας Κωσταντή κάτω, αλλά μονάχα με την επαναφορά της αντιστοίχου προφοράς, ώστε να αποκτήσουν Ψυχή οι τόνοι και χρησιμότητα, παύοντας να είναι μούμιες.

   Τέλος γιατί το να έχει κάποιος διαφορετική άποψη, αυτομάτως θεωρείται έλλειψη γνώσεως;; Δεν κατανοώ προς τι ο Δογματισμός α λα Ισπανική Ιερά Εξέταση.

   Delete
  6. Σαλάτα τἄκανες, κε Παλαιέ, ἀλλὰ συγχωρεῖσαι, διότι δὲν εἴμεθα καλύτεροί σου.

   Λοιπόν. Ἡ διάσταση μεταξὺ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ὀφείλεται κυρίως στὸν ΑΤΤΙΚΙΣΜΟ. Στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ὅσο περισσότερο ἀνακατεύονταν οἱ λαοὶ γλωσσικῶς ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ, παράλληλα οἱ γραμματιζούμενοι μὲ πρώτους καὶ καλύτερους τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς καθιέρωσαν ἁναμεσα στὶς ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ ἑλληνικὲς διαλέκτους τὴν ΠΕΖΗ ΑΤΤΙΚΗ (καὶ τὴν προφορὰ τοῦ 5ου-4ου αἰῶνος π.χ.) σὰν ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

   Ἔτσι ἐνῷ ἡ γλῶσσα ἡ προφορικὴ ἐξελίσσετο, τὰ γράμματα σφηνώθηκαν στὴν προφορὰ μιᾶς συγκεκριμένης περιόδου.Τὸ ἀνάλογο συμβαίνει μὲ τὰ γραπτὰ ἁγγλικὰ (ἄν εἶναι δυνατόν, νὰ θεωρεῖται ἡ ἀγγλικὴ πρότυπο γιὰ τὴν ἁπλοποιηση τῆς ἑλληνικῆς, ἔλεος!)

   Ὁταν ὅπως στὰ Εὐαγγέλια θέλαν νὰ γράψουν τὴν ἐξελιγμένη καθομιλουμένη, έπρεπε νὰ τὸ κάνουν μὲ μιὰ γραφὴ ποὺ ἀντιστοιχοῦσε στὴν προφορὰ τοῦ Θουκυδίδη. Μολις περὶ τὸ 1000 μ.Χ. νομίζω περίπου καθιερώθηκε τὸ πολυτονικό, στὰ χειρόγραφα καταρχήν, γιὰ νὰ γεφυρώσῃ τὸ χάσμα μεταξὺ προφορᾶς τοῦ 5ου αἰῶνα καὶ τῆς ἑν χρήσει προφορᾶς.

   Delete
  7. διόρθ. ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ καὶ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

   Delete
  8. ΣΗΜ2. Χαρακτηριστικὸ τῆς κατοπινῆς Βυζαντινῆς γραφῆς εἶναι βεβαίως ἡ χρήση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ στὰ κεφαλαῖα γράμματα, κάτι ποὺ ἐνισχύει τὴν ἐξήγησή μου. Κάτι παραπάνω. Ἡ χρήση πολυτονικοῦ στὰ κεφαλαῖα, ποὺ εἶναι σχεδὸν ἁδύνατη στὶς γ... (μὲ συγχωρεῖτε) γραμματοσειρὲς τοῦ ὑπολογιστῆ ἁλλὰ καὶ τὰ παλαιότερα τυπογραφικὰ στοιχεῖα, εἶναι ΣΕΒΑΣΜΟΣ τῆς ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ διότι τὴν ἀφήνει ἀνεγγιχτη στὴν προφορὰ τῶν γραμμάτων της.

   Ἔτσι οἱ Ῥωμαῖοι (ὄχι Βυζαντινοὶ)πρόγονοιμας ἦταν ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΕΣ καὶ δὲν περιμένανε τὸν Κοραῆ νὰ τοῦς βάλῃ τὰ γυαλιά.

   Ἡ ὉΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Τῆς ΈΠΑΝΑΦΟρᾶς ΤΟῦ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟῦ Περναει ἀπὸ τὸν πολυτονισμὸ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ἁκριβῶς ὅπως ἔκαναν οὶ Ῥωμαῖοι ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ,ποὺ εἶναι τροπον τινὰ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΙ.Εἶναι ὁ ἐπανασταικὸς φιλελευθερισμὸς-καπιταλισμὸς ὁ ὑπευθυνος γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς συνεχείας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τροπον τινά, ἡ ἀστικὴ τάξη.

   Delete
  9. Σε ευχαριστώ πολύ για την εξήγησή σου Κωσταντή και με ενδιαφέρει εάν έχεις και άλλες πληροφορίες για το πολυτονικό για να το ψάξω όσο μπορώ το θέμα.

   Delete
  10. https://books.google.gr/books?id=lOsKAQAAMAAJ&q=%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1&dq=%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjkoO-m8JjaAhWJw6YKHXypD3wQ6AEINTAC

   Delete
  11. http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/ag_history/index.html

   Delete
  12. Ευχαριστώ!

   Delete
 31. ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΙΣ

  Σὲ ἕνα μῆνα μετὰ τὸ Πάσχα κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἡρόδοτος τὸ βιβλίο μου γιὰ τὸν Μεταξᾶ.Κάποιος μοῦ ὑπενθύμισε ὅτι τὸ 1996, σὲ συνομιλία μου στὴν τηλεόραση μὲ τὸν μακαρίτη κομμουνιστὴ Ἀνδρέα Λεντάκη γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Μίκης εἶχε γράψει πρὸς τιμήν του, "Τὰ τραγούδια τοῦ Ἀντρέα", εἶχα προβλέψει ὅτι σὲ περίπου 20 χρόνια θὰ ἐστήνετο ἀνδριάντας στὸν Παπαδόπουλο.Ἡ στιγμὴ ἦλθε λοιπόν.Τὸ κρατίδιο καταρρέει.Ἡ ἐπάνοδος θανατικῆς ποινῆς εἶναι πρωταρχικὸ μέλημα.Οἱοσδήποτε εἰσβάλη γιὰ κλοπὴ σὲ σπίτι πρέπει νὰ τιμωρεῖται ἀρχικὰ μὲ ἀποκοπὴ μέλους τοῦ σώματός του, π.χ. γιὰ κάθε ἔγκλημα ἀποκοπὴ προσθέτου δακτύλου τῆς χειρός καὶ ἐμφανὲς τατουὰζ ἐπὶ τοῦ σώματός του, ὅπως στὸ πρόσωπο, μὲ τὴν ἔνδειξι "ἐγκληματίας", γιὰ δημοσία διαπόμπευσι.Ἡ φυλακὴ κοστίζει στὸ Δημόσιο καὶ πρέπει νὰ παραμένῃ ἄδεια. Ἐπὶ πλέον ὁ ἐγκληματίας πρέπει νὰ κυκλοφορεῖ μέσα στὸν λαὸ γιὰ νὰ φτύνεται καὶ ὅταν ἐκτελεῖται πρέπει νὰ ἀπαγχονίζεται δημοσίως ἐπὶ τῆς πλατείας.Τὸ Κολωνάκι τῶν κουλτουριαραίων πρέπει ἐπιτέλους νὰ σιγήσῃ. Δημήτρης Κιτσίκης

  Ἁπαγχονισμὸς ἀνδρὸς 30 ἐτῶν γιὰ βιασμό, ἐνώπιον πολυπληθοῦς λαοῦ στὸ Ἰράν, στὶς 6 Αὐγούστου 2017

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολλά συγχαρητήρια για την αλήθεια αυτή που αναφέρετε! Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ήρωας κι ένα φωτεινό παράδειγμα. Λυπάμαι και ντρέπομαι που δεν βρέθηκαν 100000 Έλληνες να τρέξουν να του σφίξουν το χέρι, να τον φιλήσουν και να του πουν ότι είναι ένα σύμβολο ανδρισμού για τα παιδιά τους. Θλίβομαι για την αηδία που θα νοιώθει αυτός ο άνθρωπος για την κοινωνία και τον λαό του που θέλησε να τους δείξει τι πρέπει να κάνουν και κείνοι τον αγνόησαν όταν διαπομπεύθηκε αντί να βραβευθεί. Αυτοί οι άδικοι δικαστές πρέπει να λυντσαριστούν.

   Αυτή είναι η σάπια κοινωνία του δημοσιοϋπαλληλισμού. Πριν από μερικά χρόνια, ένα βρωμερό δημοσιοϋπαλληλικό κλεφτρόνι (οι μισθοί τους είναι κλεπταποδοχές που έχουν υπεξαιρεθεί από τον μέσο Έλληνα φορολογούμενο) και παράσιτο παραπονιόταν σε ένα βίντεο στο ΥΤ για την ρινότμηση μιας κοπέλλας στο Αφγανιστάν - φωτογραφία που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Επειδή δεν γνωρίζω την υπόθεση από κοντά δίνω 50% πιθανότητα στην κοπέλλα να έχει δίκιο. Αλλά η τιμωρία είναι καλόνα υπάρχει, κι αν σωστά, να εφαρμόζεται.

   Αλλά, του απάντησα ρωτώντας τον, γιατί σε παραξενεύει; Αυτή είναι μια ιστορική υπαρκτή τιμωρία και δεν είναι ισλαμική αλλά χριστιανική΄και τυπικά ρωμέϊκη. Μάλιστα, στην Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, υπήρξε και αυτοκράτορας που, όταν ανατράπηκε, οι εχθροί του έκοψαν τη μύτη του, εκείνος κατέφυγε στην Χερσώνα, έβαλε ένα χρυσό κάλυπτρο στη μύτη του, κι οργάνωσε την αντεπίθεση κι επάνοδό του. Και τα κατάφερε, έδιωξε τους αντιπάλους του, ανακατέλαβε την αρχή, και βασίλευσε ως Ιουστινιανός Β' Ρινότμητος. Αυτός είναι ένας ένδοξος, ηρωϊκός κι υποδειγματικός πρόγονός μας. Μπορεί να είμαστε σήμερα στην Κένυα, αλλά τα δυο μεγάλα μας παιδιά (ηλικίας σχεδόν 8 και 7 ετών) τον ξέρουν!

   Κατέληξα ότι το πρόβλημα δεν είναι η ποινή αλλά ο εκθηλυσμός της κοινωνίας. Ακόμη κι άντρες που συμπεριφερόνται κατά τα λοιπά νορμάλ έχουν εκθηλυσθεί και βλέπουν τον κόσμο άρρωστα και διεστραμμένα υπό το πρίσμα μιας εκθηλυσμένης συμπεριφοράς δήθεν ευγένειας σε στυλ Νίκου Χατζηνικολάου.

   Delete
  2. Kαὶ γαμῶ τοὺς ἄντρακλες ἦταν οἱ λεγεωνάριοι καὶ τὰ τσιράκια τῶν Ἀρχιερέων ποὺ σταυρῶσαν τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς δύο λῃστές. Ἡ μυρωδιὰ τῆς ἰδρωτίλας τους φτάνει μέχρι τὸ στοῦντιο τοῦ Χατζηνικολάου καὶ αὐτὸς ψεκάζει μὲ ἑσὰνς ΔΟΛ.

   Delete
  3. υγ2. Συνοψίζω τὰ περὶ τῶν τόνων. Δὲν ὐπάρχει θέμα, πλέον, τὸ βῆμα ποὺ ἔπρεπε νὰ ἔχει γίνῃ ἦταν ἡ σοφὴ κανονικοποίηση τοῦ πολυτονικοῦ καὶ αντὶ αὐτῆς ἔγινε ἡ μικρασιατικὴ ἤ μᾶλλον πυρηνικὴ καταστροφὴ τοῦ μονοτονικοῦ. Μόνο τεμπελιὰ καὶ βαρεμάρα καὶ ἁγωνία μπορεῖ νὰ δικαιολογήσῃ καὶ πάλι δὲν μπορεῖ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τὴν κανονικοποίησή του, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Πατρίδος καὶ τῆς καλλιτεχνικῆς ζωῆς τοῦ μέλλοντος.Ἐδῷ δὲν ἔχει σούξου-μούξου, τὸ πολυτονικὸ πρέπει νὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ φρενάρῃ μεταξὺ ἄλλων τὰ σχολικὰ τσογλαναροπρακτοριλίκια.

   Delete
 32. Σαν σήμερα την 30ην Μαρτίου 1968, ακριβώς πριν πενήντα χρόνια ο Γεώργιος Παπαδόπουλος προέβη δημοσίως στην διαγραφή των αγροτικών χρεών και ταυτοχρόνως ελάνσαρε το (σωτηροζωϊκό) σύνθημα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
  Το πρώτο το έφαγε το σκοτάδι της πολυφωνίας, του πλουραλισμού και της ελευθεροτυπίας.
  Το δεύτερον έγινε (και ήτο) η αχίλλειος πνέρνα του καθεστώτος του.
  Ενώ ο μακαρίτης ο Παπαδόπουλος εχάριζε τα χρέη των αγροτών σαν σήμερα, ο γραικοφραγκικός τύπος, οι διανοούμενοι και οι υγιώς σκεπτόμενοι γραικόφραγκοι, μας παρουσίαζαν και μας παρουσιάζουν ως παράδειγμα ηγέτου, τον εκ Σερρών αγροίκο, που από το προεκλογικό μπαλκόνι του Βόλου (το 1963) προέβη στην δημοσίαν δήλωσιν “ Σας υπόσχονται οι υποστηρικτές μου ότι θα σας χαρίσω τα χρέη. Δεν πρόκειται να σας χαρίσω δραχμή”.
  Ενώ είχε κυρώσει στη Βουλή με τον Νόμο 3480/56 (ΦΕΚ 6/7.1.1956) την συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1953 που χάριζε τα προπολεμικά και τα πολεμικά χρέη της Γερμανίας.
  Και ηρνήτο να διαγράψη τα χρέη, που δημιουργήθησαν από τους ισχυρούς σεισμούς, που είχαν τότε ρημάξει το Βόλο.
  Τα οποία και διέγραψε ο αυτός προδότης Γεώργιος Παπαδόπουλος.
  Και απορούν κάποιοι με το θράσος των τροϊκανών και του Σόϊμπλε.
  Όταν στο κέντρο των Αθηνών φιγουράρει φαρδιά πλατιά η οδός Εδουάρδου Λώ.

  ReplyDelete
 33. Ἔτσι ὁ ἐγκληματίας θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ γίνηι υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (μὲ τὸ καθοδηγούμενο λυντσάρισμα, ἐννοῶ, ποὺ ἀναφέρεται παραπάνω).

   Delete
 34. Σημείωση. Τὸ μονοτονικὸ δὲν ἔχει ἀπολύτως ΚΑΜΙΑ, ΚΑΜΙΑ σχέση μὲ ζητήματα μοντερνισμοῦ. Ἐπιβλήθηκε ἐπειδὴ οἱ ἀμαθέστατοι Ἕλληνες πνευματικοὶ ὑπευθυνοι ΒΑΡΙΟΝΤΟΥΣΑΝ νὰ φτιάξουν μιὰν ἐπιστημονικὴ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ νὰ κανονικοποιήσουν τὸ πουτονικό. Τὰ σχόλια τοῦ Παλῃοῦ παραπάνωδειχνουν ὅτι βαριοῦνται ἀκόμη, καὶ θέλουν νὰ περασουν τὴν τεμπελιά τους γιὰ ἔμπνευση. Ζητῶ νὰ λυντσαριστοῦν πρῶτοι καὶ καλύτεροι οἱ Ἕλληνες τεμπέληδες ἐθνικιστὲς ἀπὸ τοὺς χειρότερους ἐγκληματίες, καὶ ὅταν ὁ τελευταῖος Ἕλλην πνευματικὸς τεμπελχανᾶς θὰ ἔχει πομπευτῆι καὶ ἀπαγχονιστῆι, ἄς περάσουμε καὶ στοὺς πατροκτόνους καὶ μητροκτόνους ὡς ἑπόμενο καὶ λιγότερο σοβαρὸ ἀδίκημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φοβερή πρόταση ο τραμπουκισμός όσων δεν γουστάρουμε λόγω...πολυτονικού!

   Είναι που δεν είμαστε απόλυτοι στην σκέψη και τα βλέπουμε...σφαιρικά!

   Όχι δεν θα κάτσω να φάω το κεφάλι μου για το φύλο των Αγγέλων εις βάρος της ενασχολήσεώς μου με την Σοφία του Κυρίου. Εσύ είσαι ελεύθερος να το κάνεις αλλά σε παρακαλώ πολύ μήν απειλείς όσους δεν θα δοκιμάσουν "βύσσινο".

   Delete
  2. Σύμφωνοι, βλέπεις ὅμως ὅτι τὸ λυντσάρισμα δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε.

   Delete
  3. Εξαρτάται ποίον λιντσάρεις.

   Delete
 35. Σημείωση 2. Νομίζω πὼς σχετίζεται μὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω σχόλια ἡ ἄποψη τοῦ Ὑπουργοῦ Τύπου τῆς Κυβέρνησης Άνδρουτσόπουλου Καρακώστα ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ ἦταν κόμμα στηριζομενο σὲ τρομοκρατικὲς λεγόμενες παραστρατιωτικὲς ὁργανωσεις, ὅπως κατὰ ἀντιστοιχίαν τὸ ΚΚΕ δὲν νοεῖται, σὰν λενινιστικό, νὰ μὴν ἔχει ἔνοπλο βραχίονα ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὸ πολιτμπυρό. Ὁ Καρακώστας βλέπει ῥεαλιστικὰ τὰ κράτη σὰν ὁργανώσεις ἀστυνομοστρατιωτικὲς πρωτευόντως, δικαστικὲς δευτερευόντως καὶ οἰκονομικὲς τριτευόντως, αὐτὴ εἶναι ἡ δική μου ἐντυπωσις, σωστὴ ἤ λανθασμενη. Πρέπει νὰ πάρηι θέση κανεὶς ἔναντι αὐτῆς τῆς ἀπλῆς μακιαβελλικῆς ἀλήθειας καὶ νὰ συνειδητοποιήσηι ὅτι τὰ μοναρχικὰ καὶ ἀστικὰ καθεστῶτα ἔχουν μηχανισμοὺς ἀντίστοιχους μὲ τὶς μυστικὲς ἀστυνομίες τῶν Λουδοβίκων καὶ τοὺς γενιτσάρους τῶν Σουλτάνων. Τὰ ἀστικὰ κράτη ἐκπαιδευουν τὰ μέλη τους ἀπὸ τὴν τρυφερώτερη ἠλικία νὰ ἐπικροτοῦν τὰ αἴσχη τῶν φονιάδων ποὺ βρίσκονται στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀστῶν.

  Ἐὰν μὲ τὴν λέξη ἑλληνικότητα έννοῦμε τὴν δικαίωση τοῦ ἀστυνομικοῦ συστήματος προστασίας τοῦ ξενου κεφαλαίου στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολή, νὰ ξέρουμε τί λέμε καὶ νὰ μὴν σπιλώνουμε τὰ ὀνόματα τῶν προγόνων μας μὲ τὸ νὰ τὰ μεταχειριζόμεθα σὰν πρόφαση γιὰ νὰ μὴν δίνουμε τὸν χιτώνα ποὺ μᾶς περισσεύει στὸν πλησίον
  μας, ἀλλὰ νὰ σκουπίζουμε μὲ αὐτὸν τὸν ἀμαρτωλὸ πισινό μας.

  ReplyDelete
 36. Παρακαλῶ τοὺς πρώην ΚΥΠατζῆδες νὰ μὴν ἐπιχειροῦν νὰ εἰσέλθουν στὸ παρὸν ἱστολόγιο. Τοὺς γνωρίζω καλά καὶ οὔτως ἤ ἄλλως δὲν δέχομαι ψευδώνυμα, ἐκτὸς καὶ τοὺς ἐμπιστεύομαι.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Ἰω. 8.3. κ. ἑ. Ἡ προφορὰ τῶν γραμμάτων εἶναι σχεδὸν ἡ δική μας. Δὲν εἶναι τῆς ἐποχῆς τοῦ Θουκυδίδη. Γιατὶ δὲν γράφεται καὶ τυπώνεται ἡ Καινὴ Διαθήκη μονοτονικά, λοιπόν;

  ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· καὶ ἐν τῷ νόμῳ ἡμῶν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν. σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζοντες αὐτόν, ἵνα σχῶσι κατηγορίαν κατ᾿ αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν.

  Ἱδοῦ ἡ οὐσία τοῦ ζητήματος τῶν τόνων.

  ReplyDelete
 38. (συνέχεια)... καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾿ εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη ὁ Ἰησοῦς καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν; ἡ δὲ εἶπεν· οὐδείς, Κύριε. εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς· οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.

  Τί νὰ γράψουν, οἱ ἄθλιοι λογοκλόποι, μετὰ ἀπὸ αὑτὸ τὸ ἀπόσπασμα; Νὰ παραδεχτοῦν ὅτι ἀεροκοπανίζουν καὶ ὁτι ζοῦν εἱς βάρος τοῦ κόσμου ὅλου; Τὰ ἑλληνικὰ φέρουν τὸ βαρος τῶν Εὺαγγελίων, δὲν εἶναι σὰν τὶς ἄλλες λογοτεχνίες. Καλεῖται ὁ Ἕλλην γραφιᾶς νὰ παραδεχτῇ ὅτι βρίσκεται ὅταν γράφει ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Γιὰ νὰ τὴν σκαπουλάρῃ, λοιπόν, ἐφευρίσκει μονοτονικὰ καὶ μοντερνισμοὺς τῆς κακιᾶς ὥρας.Αὐτὴ εἶναι ἡ μαύρη ἀλήθεια. Στέκεται μπροστά του ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου, καὶ συντρίβει τὴν μικροψυχία του καὶ τὸ μικροκομπόδεμα ποὺ προσπαθεῖ νὰ μαζεψῃ ἀπὸ τὸ αἶμα, τὰ δάκρυα καὶ τὸν ἰδρῶτα τοῦ πλησίον του. Γιὰ αὐτὸ δὲν θέλει τὸ πολυτονικὸ ὁ Ἕλλην τῆς ἀρπαχτῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στο τελευταίο σου σχόλιο βρίσκεται και η πραγματική αιτία ανάγκης επαναφοράς του Πολυτονικού.

   Πολυτονικό και παλινόρθωση της Ορθοδοξίας και της κληρονομιάς της Ρωμανίας πάνε χέρι-χέρι. Ειδάλλως το όλο θέμα καταντά ένα Ρομαντικό φολκλόρ μπροστά στο οποίο γελούν τα Κοινοβουλευτικά τσίρκα της οχλοκρατικής οχλαγωγίας των Φιλελευθέρων προοδευτιστών. Σε συγχαίρω για το σχόλιό σου αυτό και χαίρομαι διότι σε βλέπω να έχεις επιστρέψει πολύ πιο σοβαρός και μυαλωμένος.

   Delete
 39. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 31, 2018 at 3:41 AM

  Μετά τα πρόσφατα γεγονότα απελάσεων Αμερικανών και Ρώσων διπλωματών, ο πρέσβης των ΗΠΑ John Huntsman ενημερώθηκε ότι σε περίπτωση συνεχιζόμενων εχθροπραξιών εναντίον των Ρωσικών διπλωματικών και προξενικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της αμερικανικής πρεσβείας και των προξενείων των ΗΠΑ στη Ρωσία ", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

  Ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο οποίος κλήθηκε στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, του ζητήθηκε επίσης να εξηγήσει τις δηλώσεις του σχετικά με τη πιθανότητα κατάσχεσης Ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  "Η Αμερικανική πλευρά έχει προειδοποιηθεί ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας απειλής θα επιδεινώσει σοβαρά τις σχέσεις μας, γεγονός που θα έχει σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια σταθερότητα", ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι.

  Κ. Δημήτρη εσεις έχετε επανειλημμένα μιλήσει για συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Τραμβιου και Πούτιν η οποία δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει και θα ισχυροποιηθεί κάποια ώρα στο μέλλον. Ενδιαφέρον έχουν τα σχόλια του Yevgeny Satanovsky, οριενταλιστη, διευθυντή του Ινστιτούτου της Μέσης Ανατολής, σε συζήτηση στο κανάλι Vesti news, που εμμέσως πλην σαφώς μιλάει για πόλεμο με τις ΗΠΑ.

  Θα ήταν ενδιαφέρον αν διαθέτατε έξι λεπτα από τον χρόνο σας να το παρακολουθήσετε, είναι στα Ρωσικά αλλά με αμερικανικούς υπότιτλους. -- https://www.youtube.com/watch?v=dIgRNRiRZa8.
  Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 40. Δὲν πρέπει νὰ ζητᾶμε τὴν καταδίκη τοῦ πλησίον μας, εἴτε ἔμμεσα εἴτε ἄμεσα. Δὲν ἔχει μεγαλύτερη λεβεντιὰ ὁ περρουκοφόρος εἰσαγγελέας ἀπὸ τὸν καταδότη κουκουλοφόρο τοῦ χάμπουργκερ. Ἡ δίοδος ποὺ δὲν κόβει οὔτε ἕνα χορταρακι ἀναμεσα στὰ στάχυα, ποὺ εῖναι ὀ πλησίον μας, εἶναι συνάμα ἠ λεωφόρος τῶν ἑλληνικῶν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἐλλάδας. Σὲ αυτὴν τὴν λεωφόρο, δὲν ὐπάρχουν παραβᾶτες. Ὁταν λέμε ἰσοβια, ἐννοουμε ἰσόβια.

  ReplyDelete
 41. υγ, ῥώτησα κάπου ἄν ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Μοῦ πανε πὼς ὁ καπιταλισμὀς δἐν ἔχει σχέση μὲ θρησκεία. Τοῦς ἀνταπάντησα πὼς δύναται νὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, διότι ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἕνα σύστημα δουλειᾶς-δουλείας. Ἐπαυξάνω ἐδῶι καὶ λέω πὼς ὁ ἑλληνισμὸς ὅπως τὸν θέλουμε δὲν δύναται νὰ ἀνεχθῆι τὸν καπιταλισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ελληνισμός υπήρξε και υπάρχει.
   Είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένος από τις απαρχές του έως την πλήρη ανάπτυξη και διακτίνωσή του, με τις επιτυχίες και τις αστοχίες του με όλα του τα θετικά και τα αρνητικά του.
   Σήμερα χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη, που καταριέστε από το πρωί ως το βράδυ, με ένα κλίκ, χωρίς να χαλάσετε δεκάρα τσακιστή, φιγουράρει φαρδύς πλατύς στις οθόνες του υπολογιστή σας.
   Δεν έχετε παρά να τον μελετήσετε.
   Ο ελληνισμός όπως (εσείς) τον θέλετε ευρίσκεται μόνο στα (άδεια) κεφάλια σας.

   Delete
  2. Δὲν τὸν ἀφήνουμε μέσα νὰ μουχλιάσῃ.

   Delete
 42. Εὖγε Κωσταντῆ γιὰ τὴν ἄρτια παρουσίασι τοῦ πολυτονικοῦ ζητήματος. Μὲ ἐνεθουσίασες καὶ ἐὰν ποτὲ γίνω πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος -ποὺ φυσικὰ δὲν θὰ γίνω- θὰ σὲ κάνω ὑπουργὸ Παιδείας μὲ ἐντολὴ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ. Ἐλάχιστοι, ἀπὸ ὅτι γνωρίζω, ἔχουν πιάσει τὸ θέμα τοῦ πολυτονικοῦ στὴν ὁλότητά του ὅπως ἐσύ. Καὶ πάλι, ἄξιος, Κωσταντῆ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Παρακαλώ όλους στο εδώ ιστολόγιο να διαβάσουν το παρακάτω άρθρο του Αλεξάνδρου Ντούγκιν, συμπεριλαμβανομένου και του Καθηγητού.

  Τα λεγόμενα, η ανάλυση και το μήνυμα του άρθρου είναι συγκλονιστικά. Δεν έχω διαβάσει άλλο άρθρο με τέτοια εμβάθυνση και Σοφία:

  http://4pt.su/en/content/we-are-church-end-times

  ReplyDelete
 44. Θέλω τὸν Παλαιὸ ὐφυπουργό! Ἀλλιῶς δὲν μπαίνω.

  ReplyDelete
 45. ...τοῦ ἐχω μιὰ σημαντική τε καὶ ἐθνοσωτήριον ἀποστολή. Θὰ μοῦ φτιάξηι τὰ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΕΚΝΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ. Οἱ κατασκηνώσεις τοῦ Ἀγ. Ἀνδρέου Ἀττικῆς λιμνάζουν. Θὰ βάλουμε μιὰ ταμπέλα σὲ κεφαλαῖα πολυτονικά - Τὰ ΚόΚΚΑΛΑ ΤΟῦ ΠΑΤέΡΑ ΣΑΣ, Τὸ ΚΡέΑΣ ΣΑΣ ΔΙΚό ΜΑΣ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή σε αγαπώ!

   Από το 2012 που ήλπιζα, γεμάτος αισιοδοξία, σε μία μελλοντική επικράτηση της Χρυσής Αυγής η οποία και θα διέλυε τα φιλελέ βδελύγματα των γραικύλων αστών, χάριν της Λαοκρατίας, τέτοιο όνειρο έχω.

   Χαίρομαι ιδαιτέρως που με βοήθησες στο πολυτονικό και που με νοείς! Με καταλαβαίνεις πολύ σωστά.

   Delete
  2. Μία ημέρα θα γράψω ένα βιβλίο:

   "Ο τελευταίος των αστών"

   Delete
  3. Η μούχλα που ονομάζεται Ελληνική (ανωτέρα) αστική τάξη και οι αντίστοιχες περιοχές οφείλουν να εκλείψουν, να εξαλειφθούν και τα σπίτια των να δοθούν σε ανωτέρους αξιωματούχους που έχουν διακριθεί, σε θρησκευτικά πρόσωπα και σε πολυτέκνους.

   Αυτό το yoke οφείλει να καθαρισθεί ώστε να αναπνεύσει η Ελλάδα και μαζί και ο λαός της.

   Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.

   Delete