Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 19, 2018

412 –Περὶ ἰσχύος στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἜρντογανἩγέτης


412 –Περὶ ἰσχύος στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἔρντογαν

( Ἀπὸ τὸ βιβλίο μου, «Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, 1928-1973», Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, Β΄ἔκδοσις, σ.33-34)

Ὅταν ἀνέλαβε πάλι ὁ Βενιζέλος τὴν ἐξουσία, ὑπέγραψε μαζὶ μὲ τὸν Μουσσολίνι στὴν Ῥώμη, στὶς 20 Σεπτεμβρίου 1928, τὴν συνθήκη φιλίαςς μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ἕξι μῆνες ἀργότερα, ὁ Ἀνδρέας Μιχαλακόπουλος ποὺ δὲν ἦταν ἀκόμη ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν, διότι δὲν ἔγινε παρὰ στὶς 6  Ἰουλίου 1929, ἔγραφε στὶς 19 Μαρτίου 1929 στὸν Βενιζέλο: «Εἶναι πρόδηλον ὅτι  ὁ ἐγκάρδιος τόνος, ὅστις ἐχαρακτήριζεν ἄλλοτε τὰς σχέσεις ὑμῶν πρὸς ὅλους τοὺς Ἄγγλους πολιτικοὺς ὑπέστη μίαν χαλάρωσιν, ἥτις ἐπ’ἐσχάτων ἐξετράπη εἰς βαθμόν, ὅστις ἐκπλήττει καὶ καταθλίβει ἡμᾶς τοὺς ἐγγύτερον γνωρίσαντας τὰς παλαιοτέρας σχέσεις ὑμῶν πρὸς αὐτούς...Ἀλλὰ... «χέρι ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ δαγκάσῃ πρέπει νὰ τὸ φιλήσῃ».

»Ἐνθυμοῦμαι ἐπίσης ὅτι ὁ μακαρίτης [Ῥουμᾶνος πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Ion I.C.] Bratianu [ποὺ ἀπεβίωσε τὸ 1927] σᾶς ἐζήτησεν εἰς τὸ Παρίσι, ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Συνδιασκέψεως τῆς Εἰρήνης, ἵνα διὰ κοινοῦ μετώπου ἀντιταχθῶμεν κατὰ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ ἐπιβάλωμεν τὰς ἀπόψεις μας ὡς ἐλεὐθερα κράτη, τοῦ ἀπηντήσατε ὅτι σφάλλεται ἐὰν νομίζῃ ὅτι τὰ μικρὰ κράτη εἶναι οὐσιαστικῶς ἐλεύθερα.

»Ὁ Bratianu ἐχολώθη τότε, καὶ τόσον τὸν κατεῖχεν ἡ ὡραία πράγματι ἰδέα μίας ὑπερηφάνου ἀνεξαρτησίας  ὥστε ἠθέλησε ν’ἀκολουθήσῃ τὴν πολιτικὴ τῆς αὐτοτελείας, καὶ τὴν ἠκολούθησε μέχρι τοῦ θανάτου του, ἀπομακρύνων ἐπιρροὰς Μεγάλων Δυνάμεων εἴτε πολιτικὰς εἴτε χρηματιστηριακάς. Ἐλησμόνει ὅτι εἶναι παλαιὰ πικρὰ ἀλήθεια ὅτι αἱ χρηματιστικαὶ δυνάμεις ἐμπνέουν πολλάκις τὴν πολιτικὴ τῶν κυβερνήσεων... Ἡ Ῥουμανία ἐπάλαισεν ἀπεγνωσμένως κατὰ τὴν οἰκονομικήν της ἀπομόνωσιν καὶ ἐπὶ τέλους ἠναγκάσθη τὸ 1928 νὰ συμβιβασθῇ καὶ μὲ αὐτὴν τὴν Γερμανίαν ὑπὸ ὅρους ἐπαχθεῖς, ἵνα κατορθώσῃ νὰ ὀρθοποδήσῃ οἰκονομικῶς»

Σήμερα, ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, Ὁ ἕλλην πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας, γνωρίζοντας τὰ παραπάνω, ἀπεφάσισε ἐξ ἀρχῆς νὰ ἀκολουθήσῃ τὶς ἐντολές τῶν Δυνάμεων. Ἀντιθἐτως ὁ Ἔρντογαν ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τοῦ Μπρατιάνου καὶ προσπαθεῖ νὰ καταστῇ ἀνεξάρτητος, ἄγνωστο  ἐὰν τὸ ἐπιτύχῃ τελικά. 

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐντυπωσιάζει, εἶναι ἡ δουλοπρέπεια τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος ποὺ ἀντὶ νὰ χειροκροτεῖ τὴν ἴσως ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ τούρκου προέδρου, τὸν  καταδικάζει ἀπερίφραστα. Ἀλλὰ τελικά, στὴν Ἱστορία παραμένει πρὸς μίμησιν ὁ λεβέντης καὶ ὄχι ὁ δοῦλος. Γι’αὐτὸ καὶ «οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι»!

Δημήτρης Κιτσίκης                                 19 Μαρτίου 201856 comments:

 1. σημ. Τὰ παραπάνω τὰ γράφει ὁ σχολιαστὴς ἐν σχέσει μὲ τὴν ἐπιστολὴ στήριξης τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὴν ἐκστρατεῖα τοῦ Ἐρντογὰν στὴν Συρία.
  Κατὰ τὴν γνώμη μου ὀ Ἐρντογὰν δὲν εἶναι ἡγέτης μικρῆς χώρας, εἶναι Αὐτοκράτωρ γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καὶ τὸ σχόλιο ἀπηχεῖ τὴν ντροπὴ τοῦ ῤαγιᾶ μὲ τὴν ντροπὴ τοῦ ἀπίστου μαζί.

  ReplyDelete
 2. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 19, 2018 at 1:49 PM

  «Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐντυπωσιάζει, εἶναι ἡ δουλοπρέπεια τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος ποὺ ἀντὶ νὰ χειροκροτεῖ τὴν ἴσως ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ τούρκου προέδρου, τὸν καταδικάζει ἀπερίφραστα.» Ο σημερινός Έλληνας κ δημητρη, φοβατε και τρέμει και το έχει γεμίσει το σακουλάκι, λόγω της ανασφάλειας, λόγω του ότι καταλαβαίνει ότι οι πολιτικοί των κοροϊδεύουν, λόγω της οικονομίας, λόγω της καθησύχασης, λογω του ότι οι πολιτικοί δεν τον έφεραν νωρίτερα στην σημερνή πραγματικότητα και ετοιμότητα, λόγω λόγω λόγω…….Δεν είμαστε κουτός λαός ούτε δειλος, απλώς εχουμε ηγεσίες, κάτω του μετρίου, που ενδιαφέρονται μόνο για το εγώ τους. Έχετε δει εσεις ποτέ κανέναν, ακόμα και όταν θεωρεί τον εισβολέα του παλικάρι, να τον χειροκροτεί όταν τα αποτελέσματα τις παλικαροσύνης στρέφονται εμφανέστατα εναντίον του με καταστροφή και θάνατο? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 3. Γιάννη ἔχεις ἀπόλυτο δίκαιο γιὰ τὸν σημερινὸ Ἕλληνα. Ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ ὅταν ἐπανῆλθε στὴν έξουσία τὸ 1958 καὶ ἐπολέμησε τοὺς Ἀλγερινοὺς ἀντιπάλους, τοὺς ἀπεκάλεσε γενναίους καὶ τοὺς ἐξύμνησε, δηλώνοντας ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ κλείσῃ μαζί τους μία εἰρήνη ἑκατέρωθεν γενναίων ἀντιπάλων (une paix des braves).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΌΝΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ (ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΥΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ). ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΣΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΔΕΝ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΠΛΑΝΗ. ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ.

  ReplyDelete
 5. Πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από το βιβλίο σας κι ακόμη πιο ενδιαφέρον σχόλιο.
  Αλλά θα έλεγα ότι η ουσία του θέματος είναι μακράν της πολιτικής. Έχει να κάνει με διαπαιδαγώγηση στο σπίτι, εκπαίδευση στο σχολείο και παιδεία από την γενικώτερη καθημερινότητα μέσα στην κοινωνία. Οι σημερινές ελληνίδες μανάδες (αυτές των τελευταίων δεκαετιών) είναι βρωμερώτερες πόρνες από όσες είναι επαγγελματίες: κυριολεκτικά όργανα του Σατανά, εμφορούνται από την πρόστυχη ιδέα ότι πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν 'ελεύθερα' και χωρίς χριστιανική αγωγή και ηθική. Και πως να δώσουν αγωγή κι ηθική στα παιδιά τους αυτές οι δύσοσμες πόρνες όταν νόμιζαν - οι αισχρές - ότι είχαν 'δικαίωμα' σε προγαμιαίες σχέσεις; Η πορνεία είναι δουλεία κι η μοιχεία είναι δουλοπρέπεια.

  Πως ζητάτε λοιπόν να μην έχει "δουλοπρέπεια" στην πολιτική κάποιος, όταν αυτός είναι παρασκευασμένος στην καθημερινότητα της κοινωνίας τόσο δουλοπρεπής ώστε αντί να γίνει ένας δραστήριος και δημιουργικός επιχειρηματίας ή ερευνητής, κοκ να θέλει να γίνει μονιμάς στον βρωμερώτερο θεσμό του κόσμου, το ελληνικό δημόσιο;

  Αναίσχυντα κομμουνιστικά και ΠΑΣΟΚοειδή εκτρώματα κι ανθρωπόμορφες πόρνες πάνε μάλιστα να εργαστούν στο δημόσιο μιας καπιταλιστικής ψευτοχώρας δηλαδή εκούσια να υπηρετήσουν τον θεσμό ενός θεωρητικά αντιπάλου καθεστώτος. Τέτοια εκτρωματική ψευτο-ηθική κι αηδιαστική δουλοπρέπεια μόνο γλοιώδη ερπετά μπορεί να έχουν. Αλλά αυτή την 'ηθική' θεωρούν φυσική σήμερα οι περισσότεροι. Όσοι από αυτούς πάνε στην πολιτική και στη διπλωματία απλώς αναπαράγουν την καθημερινότητα της σιχαμερής τους δουλοπρέπειας. Αυτό είναι όλο και δεν γίνεται αλλοιώς.

  Κι όσοι αποτελούν την εξαίρεση (που μπορεί να είναι και 10% και 20% του πληθυσμού - και σε όλο το πολιτικό φάσμα, αν κι οι περισσότεροι ανήκουν στο μεγαλύτερο και μόνο καθαρό κόμμα, δηλ. αυτό της ΑΠΟΧΗΣ) με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περιθωριοποιούνται επειδή για τα σιχάματα της δουλοπρεπούς εξουσίας αυτοί είναι από 'γραφικοί' μέχρι 'επικίνδυνοι'.

  Η Ελλάδα δεν θα ορθοποδήσει ποτέ αν δεν πεταχτούν κακήν κακώς όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στο δρόμο, αν δεν δημευτούν οι περιουσίες τους κι αυτές των συγγενών α' βαθμού, αν δεν συρθούν όλοι τους σε καταναγκαστικά έργα εφ' όρου ζωής, μετατρεπόμενοι έτσι σε Untermenschen, αν το ίδιο δεν συμβεί σε ολα τα κομματικά στελέχη και φυσικά στην κορυφή της πυραμίδας. Η χώρα πρέπει να βγει από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, να απαγορεύσει την παρουσία ξένων, να αποκοπεί εμπορικά από τον υπόλοιπο κόσμο και να κυβερνηθεί σαν στρατοκρατία με στρατόπεδα γεωργικών-κτηνοτροφικών-αλιευτικών απασχολήσεων να γεμίζουν όλη την επαρχία και το λεκανοπέδιο, άδειο, εκκενωμένο, γκρεμισμένο, ισοπεδωμένο κι ακατοίκητο.

  Ήρωες γεννάνε η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία κι ο στρατός. Όχι η χολέρα των μεγαλουπόλεων, της τεχνολογίας και του ηλεκτρισμού. Κι ευτυχώς η Ελλάδα θα σωθεί γιατί δεν θα το αποφύγει αυτό!Θα χτυπηθεί σαν χταπόδι κάτω από Κείνον που έρχεται.

  ReplyDelete
 6. Ξεχᾶστε ὁριστικὰ τὸν ἡγέτη καὶ τὸν ἥρωα. Εἶναι λάθος.

  ReplyDelete
 7. υγ ΘΑΝ ΚΟΝ λέει ὁ Λουκὰς ὁ εύαγγελιστὴς

  Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἅπασι λέγων· ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. 3,15-16

  δηλαδὴ δὲ εἶναι κοινωνικὴ πράη τὸ βάπτισμα μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Δὲν μπορεῖς νὰ τοὺς βαπτίσηις ἄν δὲν θέλουν νὰ σωθοῦν.

  ReplyDelete
 8. υγ2. Ἡ λατρεία τοῦ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου (καὶ κατεπέκτασιν τοῦ Ἐρντογάν) εἶναι ἐφεύρημα τῆς πρό-φασιστικῆς φάσης τοῦ εὐρωπαῖκοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τελείως ἄσχετη μὲ τὸ τί συμβαίνει. Μέχρι καὶ τὸν Κοραῆ οἱ Ἕλληνες ξέραν πολὺ καλὰ αὐτὸ ποὺ ξέρουμε καὶσήμερα. Ὅτι δηλαδὴ ἡ ἰσχὺς τῶν βασιλέων εἶναι ἡ προσδοία τῶν ὑπηκόων τους.

  Τὴν δύναμή τους οἱ ἡγέτες τὴν παίρνουν ἀπὸ τὸν λαό, ἡ ἰδέα τοῦ θεόσταλτου βασιλέως ἤ τοῦ θεοστάλτου ἥρωος εἶναι αἰρετικὴ (μετὰ τὸν Ἰησοῦ δὲν ὑπάρχει Μεσσίας) καὶ προβολὴ ῤομαντικὴ τοῦ ἀστισμοῦ τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 19ου αἰῶνος καὶ ἐντεύθεν.

  Οἱ Τουρκοκρατούμενοι Ἕλληνες ἀπὸ τὸν Γεννάδιο καὶ μέχρι τὸν Γρηγόριο τὸν Ε. ξέραν πάραπολὺ καλὰὅτι τοὺς Τούρους τοὺς εἶχεστείληι ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἀμαρτίες τῶν βασιλέων, και ὅτι ἦταν οὐρανόσταλτοι γιὰ νὰ σώσουν οἱ χριστιανοὶ τὴν ψυχή τους. Αὐτὴν τὴν ἀπλὴ ἀλήθεια τὴν διαστρέφουν τὰ μυαλὰ τῶνἰστορικῶν ποὺ ἔχουν γίνηι κομπόστα ἀπὸ τὸν φανατισμὸ τῆς κονόμας τοῦ καπιταλισμοῦ. Κατηγοροῦν τὴν ἐκκλησία τῆς Τουρκοκρατίας γιὰ σιμωνία ἀπὸ τὶς ἐπάλξεις τῆς ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ!

  ReplyDelete
 9. ...νὰ ἐπισρέψουν λοιπὸν οἱ δυό μας στρατιωτικοί. Ἁλλὰ πρέπει νὰ πραδεχτοῦμε πῳςἡ δουλειά τους εἶναι νὰ σκοτώνουν, ὄντας στρατιωτικοί. Ἄς κηρύου λοιπὸν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ἡ ἐκκλησίατῆς Ἑλλάδοςτὴπλήρηἀποστρατιωτικοποίηση τῆς Ἑλλάδος (καὶ τῆς Κύπρου) χωρὶς ἐγγυήτριες δυνάμεις, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ἄνθρωποι στὰ σπίτια τους χωρὶς τὰ γαλόνια τους.

  ReplyDelete
 10. Είναι απλοϊκά αντιφατική η τοποθέτηση σας κύριε Κιτσίκη, παρόλο που εμπεριέχει επίκληση στο μεγαλείο. Περιέχει όμως και μια μεγάλη τρύπα. Ο θαυμασμός προς τον ηρωισμό του αντιπάλου επέρχεται μόνο μετά από νίκη επί αυτού. Όπως ο Αλέξανδρος επιβραβεύει τον Ινδό Πύρρο για τον ηρωισμό του στη μάχη, αφού τον έχει εξολοθρεύσει, ο Αχιλλέας που δίδει το πτώμα του ηρωϊκού Έκτορα στον Πρίαμο, αφού πρώτα το έχει σκυλεύσει, ο Σαλαχαντίν που χαρίζει τη ζωή σε χιλιάδες σταυροφόρους αφού πρώτα έχει κατακτήσει την Ιερουσαλήμ και σμπαραλιάσει την άμυνα της. Ο αυθεντικός ήρωας αναγνωρίζει τον ηρωισμό του αντιπάλου του γιατί είναι μια αρετή που την κατέχει και την κατανοεί.

  Η αντίσταση στην ηγεμονεύουσα αρχή δεν είναι θεμιτή από μόνη της. Ειδικότερα όταν πρεσβεύει τη βαρβαρότητα του Ερντογκάν και της επιθυμίας του για γιγαντισμό. Ο Ταγιπ δεν θέλει έναν καινούργιο κόσμο, αλλά ένα μεγαλύτερο τσιφλίκι, κινείται ματεριαλιστικά με επιχρίσματα θρησκευτικά (π.χ. αντίθετα με τον Γκιουλέν). Η κινητήρια αρχή του είναι διαφορετική από αυτή του Ελληνισμού αλλά και του Χριστιανισμού. Είναι ότι πιο αντίθετο μπορούμε να φανταστούμε από τον Φιλόσοφο-Αυτοκράτορα ελέω Θεού.

  Η ίδια η επερχόμενη ήττα του, αποδεικνύει ότι είναι ψευδοηγέτης. Αναμφίβολα ικανός ως παίχτης, απερίσκεπτα μεγαλομανής, σίγουρα μεγάλος λαϊκιστής. Χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε ένα μεγάλο ηγέτη, χωρίς όμως το μεγάλειο και την αυταπάρνηση του αυθεντικού λαικού ήρωα, άρα επί της ουσίας μεγάλος ψευδοηγέτης.

  ReplyDelete
 11. ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ

  Ὡς ἐπιστήμων, προφήτης δὲν εἶμαι, ἄν καὶ στὸν διάβα τῆς μακρόχρονης ζωῆς μου πολλοὶ μὲ ἀπεκάλεσαν προφήτη. Ἴσως ἡ διορατικότης μου αὐτὴ νὰ ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴν ἀταλάντευτη πίστη μου στὶς ὀρθόδοξες παραδόσεις τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ καὶ στὸν ἀγῶνα μου γιὰ τὴν ἐπαναφορά τους. Ἐπὶ δεκάδες χρόνια,ἀπὸ τὸ 1976, μὲ ἐρωτοῦσαν, ὡς τουρκολόγος ποὺ ἤμουν, κάθε καλοκαίρι, ἐὰν αὐτὸ ἦταν τὸ θερμὸ μὲ τὴν Τουρκία καὶ ἡ ἀπάντησί μου ἦταν σταθερά "ὄχι"! Ἐφέτος ὅμως βλέπω διαφορετικά.Γι'αὐτὸ καὶ διαβάζω στὸ ἐκκλησιαστικό μου ἡμερολόγιο τῶν ΓΟΧ: Μέγα Σάββατον, νηστεία,25 Μαρτίου/7 Ἀπριλίου, "Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου μετατίθεται εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα" -Κυριακή, 26 Μαρτίου/8 Ἀπριλίου, Ἅγιον Πάσχα. Συνεπῶς δύο Πασχαλιές. Ἐπίσης, τὸ 2017 καὶ τὸ 2018, δύο καλοκαίρια, ἐπειδὴ τὸ 2017 τὸ Πάσχα τῶν αἱρετικῶν ῥωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν γνησίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν συνέπεσαν τὴν ἴδια ἡμέρα. Κατόπιν αὐτοῦ βλέπω ἀναγέννησις τῆς Ῥωμηοσύνης ἀπὸ τὴν τέφρα της καὶ ἐπίσημη ἐπιστροφὴ στὸ Παλαιό, ὡς ἑορταζομένη τὴν δεύτερη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, αὐτὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 21, 2018 at 5:22 PM

  Κ. Δημήτρη, εσεις τον δασκαλέψατε τον κ. Βελοπουλο καθώς λέει ακριβώς αυτά για τα οποία έχετε μιλήσει εσεις εδώ και πολύ καιρο ------- >>> https://www.youtube.com/watch?v=3JJW5uuX_ZY

  ΥΓ. Ο R Peters παραιτήθηκε πρόσφατα από το FOX γιατί το θεωρεί κανάλι προπαγάνδας του Τραμβιου επειδή δεν προάγει τα σχέδια των Neoconservatives όπως του ιδίου.

  ReplyDelete
 13. Πράγματι Γιάννη, ὁ Βελόπουλος μὲ ἀντιγράφει ἐπὶ λέξει, χωρὶς φυσικὰ νὰ μὲ ἀναφέρφει.Συνηθισμένη γραικυλικὴ συμπεριφορά. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Αντιγράφω:
  ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΌΝΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ (ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΥΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ)
  Και ερωτώ:
  Να επιστρέψει δηλαδή ο Ερντογάν την Αγία Σοφία στην Ουνία;
  Διότι οι πρόγονοι του Ερντογάν (και όχι μόνον του Ερντογάν), δηλαδή ο σουλτάνος Μεχμέτ ο Β΄, ο Φατίχ, πήρε την Αγιά Σοφιά από την Ουνία, όχι από την Ορθοδοξία.
  Πώς θα την επιστρέψει στην Ορθοδοξία, όταν την πήρε από την Ουνία;
  Να ζητήσει έμπρακτη συγγνώμη ο Ερντογάν από την Ορθοδοξία, επειδή αντιτάχθηκαν με σθένος και δυναμισμό στην Ουνία οι πρόγονοί του, μαζί με χιλιάδες Έλληνες μουσουλμάνους υπό την ηγεσία του Ζαγανού πασά και την εξεδίωξαν (την ΟΥΝΊΑ) κακήν κακώς από την βασιλεύουσα και από την Αγία Σοφία (και από ολόκληρη την ενδιάμεση περιοχή);
  Να ζητήσει συγνώμη από την Ορθοδοξία γιατί την απάλλαξε από την Ουνία;
  Δεν ήταν Ουνίτης ο Γρηγόριος Μάμμας (πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως);
  Δεν ήταν Ουνίτης ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος;
  Κατά τα άλλα ο πάπας είναι αντίχριστος και τα ρέστα χαζοφράγκικα και δήθεν καλογερικά και γενοψυχωφέλημα παραμύθια των (προτεσταντιζόντων) σωτηροζωϊκών (μια Ελλάδα ευτυχισμένη στου Χριστού το φως λουσμένη).
  Όταν κάποιος δεν γνωρίζει την ιστορία της Εκκλησίας και δη της Ορθοδοξίας και κάθεται και γράφει, την παράνοια και την αίρεση ότι " ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ", καλόν είναι πριν ανοίξει το στόμα του να το ψάχνει λίγο.
  Και όταν το ψάξει και το βρει, τότε θα καταλάβει ότι συγνώμη δεν πρέπει να ζητήσουν οι Οθωμανοί σουλτάνοι (που κακώς παραχωρούνται αποκλειστικώς στον Ερντογάν) αλλά οι δικοί μας ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ και ΟΥΝΙΤΕΣ βασιλείς (Παλαιολόγοι).
  ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕς ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑς του ΧΡΙΣΤΟΥ (όχι της φραγκοκλησιάς του Φαρμακίδη και του Μάουερ).
  Όχι στα λόγια τα μεγάλα και τα ψεύτικα, αλλά στην πράξη με τα φιρμάνια και τις δωρεές τους προς τα μοναστήρια ιδιαιτέρως του Αγίου Όρους, στους Αγίους Τόπους, στις εκκλησιές, στα ιδρύματα και στα σχολεία.
  Συνεχίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο οι Οθωμανοί σουλτάνοι και όχι τα γερμανικά εξαδάκτυλα ανδρείκελα, που μας κατσικώθηκαν στο σβέρκο ελέω των μεγάλων μας προστατών (που η πρώτη τους δουλειά ήταν να συλήσουν τα μοναστήρια μας), την πανάρχαια ελληνική συνήθεια των τεμενών (τετμημένων), των εκτάσεων δηλαδή που παραχωρούνταν από τους αρχαίους χρόνους στους ναούς και που περιγράφει γλαφυρότατα ο μεγάλος Έλληνας δημοσιολόγος Ανδρέας Ανδρεάδης στο μνημειώδες δίτομο έργο του ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΔΗΜΟΣΙΑς ΟΙΚΟΝΟΜΙΑς.

  Με τέτοια παραμύθια που σας ταΐζουν, θα σας στείλουν και πάλι βορά στα κανόνια των κεμαλικών, με μια ημερήσια διαταγή ανάλογη της ημερήσιας διαταγής του στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, της 8ης Ιουνίου 1920 (κυβέρνηση Ελ Βενιζέλου):

  «Εις τον ελληνικό στρατόν έλαχεν ο ωραίος κλήρος να επιβάλη εις την Τουρκίαν, τας θελήσεις της δικαιοσύνης και του πολιτισμού και δι’ αυτόν η Μοίρα εφύλλαττε το ευγενές τούτο έργο»

  Δηλαδή τα πετρέλαια … της Μοσούλης.

  Καλά ξεμπερδέματα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΟΥΝΙΤΗΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΟ ΦΙΡΜΑΝΙ.

   Delete
  2. Α) ΑΝ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΚΛΕΨΕΙ Ο Α ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ Ο Β ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Α, ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ Α. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΥΝΙΤΕΣ.
   Β)" ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ": Η ΑΝΩΤΕΡΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ(ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΗΣΥΧΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΛΕΓΑΝ ΟΜΦΑΛΟΣΚΟΠΟΥΣ). ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΡΑ ΚΑΤΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ. Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΛ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 99,9999999% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΛΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΕΙΡΟ ΣΥΜΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ.
   ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
   ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΖΩΙΚΟΥΣ.
   ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΑΝ ΘΕΣ ΤΗΝ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟ, ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΙΑ. ΕΚΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΥΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΠΥΡΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

   Delete
 15. Γειὰ στὰ χέρια σου, Ρωμηέ καὶ εὖγε! Ὅλα σωστὰ αὐτὰ ποὺ γράφεις. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνῃ Ἕλλην ὁ Γραικύλος χρειάζεται νὰ πεταχθοῦν στὴν πυρὰ τὰ ἀναγνωστικὰ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ ὅπως ἔγραψε ὁ Ἴων Δραγούμης , "Ἄν σας μαλακίζουν οἱ δάσκαλοι, πνίχτε τους"! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ μου ιστοδεσπότη ευχαριστώ για το σχόλιό σας, που το εκλαμβάνω ως συνηγορία υπέρ της αληθείας.
   Συμφωνώ και επαυξάνω με τα λόγια του Ίωνος Δραγούμη.
   Άλλωστε από την φιλόξενη ιστοσελίδα σας έχω ταχτεί υπέρ της διαλύσεως ολοκλήρου του γραικοφραγκικού εκπαιδευτικού συστήματος (από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα διδακτορικά) και έχω χαρακτηρίσει τα γραικοφραγκικά σχολεία (στα οποία αρίστευσα επί 19 συναπτά έτη), σφαγεία του πολιτισμού.

   Delete
 16. Σας επιβεβαιώνουν και τα γεγονότα, κύριε καθηγητά. Η δουλοπρέπεια οδηγεί σε 'στρουθοκαμηλισμό' και σε άγνοια-άνοια. Και μετά μας φταίνε οι 'άλλοι':
  Ντόρα Μπακογιάννη: η Μόνη που μίλησε στην Ελλάδα για το παγκοσμίως πιο Σημαντικό Γεγονός του Μαρτίου 2018
  https://greeksoftheorient.wordpress.com/2018/03/22/ντόρα-μπακογιάννη-η-μόνη-που-μίλησε-στ/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ. ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΖΑΛΙΖΕΙ. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ.
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
   ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

   Delete
  2. Τα χρώματα έχουν την σημασία τους.

   Δεν δρουν...ασιθητικά! Έλεος!

   Delete
  3. *αισθητικά

   Delete
  4. ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ? ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΗΜΟ ΝΑ ΦΥΤΡΩΝΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΣΠΕΡΝΟΥΝ; ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΣΕ ΕΛΕΗΣΟΥΜΕ?

   Delete
  5. Φίλε Θανάση, σε φχαριστώ για το ενδιαφέρον και τα καλά σου λόγια! Δεν είσαι ο πρώτος που παραπονιέται για το θέμα. Έχουν εκφράσει παρεμφερή κριτική και μερικοί άλλοι. Προσωπικά, νομίζω ότι είναι θέμα resolution στο λαπτοπ και στο κινητό του καθενός. Ίσως για το κινητό να είναι τα κείμενα όντως δυσανάγνωστα. Έχω πολύ ψηλή resolution στο λαπτοπ μου και τα γράμματα φαίνονται κανονικά ή ίσως και λίγο μεγάλα. Αλλά με χαμηλή resolution τα γράμματα θα φαίνονται κυκλώπεια!!!
   Τα χρώματα είναι βαθύ κόκκινο και μαύρο. θα δω αν μπορώ να κάνω αλλαγές και να το γυρίσω σε έντονο διαπεραστικό κίτρινο και μαύρο. Όπως άλλοι ήδη αντιλήφθηκαν κι απάντησαν, τα χρώματα έχουν συμβολική κι όχι αισθητική σημασία.
   Γι' αυτό σε μεγάλα κείμενα, στο τέλος του κειμένου παρέχεται η δυνατότητα να κατεβάσει ο αναγνώστης το κείμενο σε Word doc.
   Και πάλι σε φχαριστώ για το ενδιαφέρον!

   Delete
  6. Οπου μαρέσει θα φυτρώνω και θα σχολιάζω ρε!

   Σιγά μην ζητήσω άδεια από ένα μπλε αβατάριο με έδρα το ελλαδιστάν!

   ΛΟΛ!

   Delete
  7. Φίλε Θανάση, ελπίζω να είναι καλύτερα τώρα!

   Delete
  8. ΝΑΙ! ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΕΣΤΕΙΛΑ ΚΑΙ MAIL!
   ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

   Delete
 17. Τὸ χρῆμα εῖναι ποὺ διαφθείρει παπάδες καὶ δασκάλους. Ἡ Ἑλλὰς τοῦ 21 εἶναι ἡ Κόλα Λόκα. Τὸ νὰ ἑκθειάζουμε ὅμως τὴν ἱερὰ βασιλεία εἶναι Μαριά Ἀντουανέτα ἁ λὰ μπυζαντίν.

  ReplyDelete
 18. υγ. Μπορεῖ νὰ μὴν συμφωνοῦν πολλοὶ μὲ τὴν θεολογική μου ἄποψη. Ἀλλὰ πιστεύω πὼς ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς χωρὶς ΚΑΜΙΑ θυσία. Κατὰ συνέπειαν κυριε Ῥωμῃὲ ἄν καὶ συμφωνῶ ἐν γένει μὲ τὴν ἱστορική σας τοποθέτηση, εἶμαι δὲ πεπεισμένος ὅτι τῶν Ῥωμαίων ἡ βασιλεία εἶναι ἡ συνεχεια τοῦ ἑλλνικοῦ ἔθνους καὶ ὅτι ἡ βυζαντινὴ λεγόμενη ἁγιογραφία εἶναι ὁ Φειδίας τοῦ Θεοῦ, ἐντούτοις πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ Τουρκοκρατία εἶχαν τὴν δική τους ἀρρωστημένη ὺποταγὴ καὶ τὴν εἶχαν στὸν βαθμὸ ποὺ δίναν τὰ τοῦ Θεοῦ τῶι Καίσαρι. Σὰν λογοτεχνία νὰ δεχτοῦμε τὶς ἐξορύξεις ὀφθαλμῶν, τὰ παλουκώματα καὶ τὰ παραπολιτικὰ αἴσχη ποὺ παρατηρήσαμε στὴν ἐθναρχοκρατούμενη βυζαντινὴ Κύπρο.
  Σὰν πρότυπο ὅμως νὰ δεχτοῦμε τὴν χαρὰ τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι τῃν μνημόνευση τοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ ἐθνοσουλτανοβασιλέως.

  ReplyDelete
 19. υγ2. Βλέπετε πόσο κοντὰ εἶναι τρόπο τινὰ οἱ Παλαιομερολοῖται στόν.. ἀρχαιοελλνικὸ πολιστισμό, μὲ βάσ τ παραππάνω ἀναλυσι.

  ReplyDelete
 20. Ο ρωμαίϊκος ΣΟΛΙΔΟΣ, που υπήρξε το διεθνώς αποδεκτό νόμισμα διεξαγωγής του παγκοσμίου εμπορίου, νόμισμα σταθερό επί 800 ολόκληρα έτη, καταρρίπτει κάθε αστήρικτη και αυθαίρετη άποψη περί διαφθοράς του χρήματος.

  Διότι η μεγάλη ακμή της ενδιάμεσης περιοχής σε όλους τους τομείς, δημογραφία, πολιτισμό, τέχνη, γράμματα, νόμους, οικονομία, παραγωγή, δημόσια έργα, στρατιωτική δύναμη, επιρροή και τόσα άλλα, συνετελέσθη ακριβώς την εποχή της παγκοσμίου κυριαρχίας του ρωμαίϊκου Σόλιδου, που εξέδωσε το πρώτον ένας Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτοι ο Μέγας Κωνσταντίνος.

  Όταν υπήρξε η πραγματικότητα της χιλιετούς κυριαρχίας του Ρωμαίϊκου στην Μεσόγειο, που βασίστηκε ακριβώς στην κρατικό νόμισμα και στην βασιλική νομισματική κυριαρχία, που εγκαινίασε ο Δαρείος, διέχυσε σε όλη την Ανατολή ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του, ανέκτησε ο Ιούλιος Καίσαρας, θεμελίωσε ο Οκταβιανός Αύγουστος και το κατέστησε παγκόσμιο ο Μέγας Κων/νος;

  Ακόμα και στη θεωρούμενη περίοδο της Οθωμανικής παρακμής, δηλαδή ολόκληρο το 19ο αιώνα, το επίπεδο ζωής και ευημερίας σε ολόκληρη την Οθωμανία, όπως μαρτυρούν όλες οι πηγές, δικές μας αλλά και δυτικές, υπήρξε κατά πολύ ανώτερο της εξαθλίωσης, που παρατηρούν όλοι στις αντίστοιχες εγγλέζικες και φράγκικες κοινωνίες και της ερήμωσης στην Ανατολική Ευρώπη (από τους συνεχείς πολέμους Προτεσταντών και Καθολικών). Πουθενά οι ουρωπαίοι περιηγητές δεν βλέπουν σκοταδισμό, καταπίεση, εξαναγκασμούς, εκμετάλλευση, εξαθλίωση, πείνα, αρρώστιες, κακουχίες και προλεταριοποίηση του μαζών, αλλά περιγράφουν και ζωγραφίζουν ευημερούσες κοινωνίες της (τότε) αφθονίας, με τα ιδιαίτερα ήθη τους και τα έθιμά τους, τον πολιτισμό τους.

  Και μετά την ταυτόχρονη σχεδόν (όπως παρατηρεί ο οξυδερκής Γερ. Κακλαμάνης) χρεοκοπία και υπαγωγή στον διεθνή οικονομικό έλεγχο της αυτοκρατορίας (1881), της Αιγύπτου (1867), της Γραικίας (1898), της Σερβίας (1894), της Βουλγαρίας (1899), υπήρξε άνθηση οικονομική και πολιτιστική έως και την βιαία διάλυσή της αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα.

  Για να υποστηρίξει δε κάποιος ότι η εν Χριστώ βασιλεία ή η σουλτανία (ήτοι η έννομος επιστασία) με αστική (οι μεγαλοπόλεις και οι αστικές τάξεις της Οθωμανίας υπήρξαν περισσότερες, μεγαλύτερες και πλουσιότερες από ότι όλες οι θεωρούμενες μεγαλουπόλεις και αστικές τάξεις της εξαθλίωσης της Ουρώπας, που τόσο γλαφυρά περιέγραψε και ανέλυσε ο Μάρξ), με νομισματική και εταιρική οικονομία, ήτοι ουσιαστική κατάργηση της ιδιοκτησίας κρατικής ή ιδιωτικής του οικονομικού συστήματος (των μέσων παραγωγής κατά μαρξισμό), εξαιρετικώς εξελιγμένη και γιαυτό πολύπλοκη και πολυσχιδής, που στόχευε στην διάχυση και όχι στην συγκέντρωση του πλούτου (χρηματικού κεφαλαίου), εξισούται με την "Μαριά Ἀντουανέτα ἁ λὰ μπυζαντίν", πρέπει να διαγράψει χίλια εννιακόσια χρόνια ακμής και πολιτισμού, να τα παρουσιάσει ως παλουκώματα και αίσχη και να υποστηρίξει ότι η τρισχιλιετής λεπτομερώς καταγεγραμμένη ιστορική εμπειρία της ενδιάμεσης περιοχής είναι το ανάλογο της Βουρβονικής Βανδέας.

  Προκειμένου να δικαιολογήσει και να αποδεχθεί το αυθαίρετο και παντελώς αστήρικτο δικαίωμα της ΕΚΤ να εκδίδει και να νέμεται το παλιοχρεόγραφο και όχι αξιόγραφο (όπως ο Σόλιδος), που λέγεται ΟΥΡΩ, και να αξιεί κιόλας να το θεωρούμε αυτό το ανοσιούργημα ως ευλογία του Θεού.

  Είναι άλλο να το χρησιμοποιούμε γιατί ίσως δεν μπορούμε να κάμουμε αλλιώς και άλλο να αποδεχόμεθα την αυθαιρεσία του (και ουσιαστικά ... την ανοησία του) ως αυθεντία.

  ReplyDelete
 21. ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΤΡΑΜΒΙΚΟ ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

  Πέραν κάθε ἄλλου γεγονότος, θεωρῶ τὸν σημερινὸ διορισμὸ στὴν θέση τοῦ Συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας καὶ προέδρου τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργανισμοῦ Gatestone Institute, ὑποστηρικτοῦ τὼν ἑλληνικῶν συμφερόντων στὸ Αἰγαῖο, ἀπὸ τὸν πρόεδρο Δονᾶλδο Τράμβιο, ὡς κορυφαῖο γεγονός. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ σημερινὸς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἔχει πάρει θέσι μεταξὺ τῶν μεγαλοφυῶν ἡγετῶν τοῦ πλανήτου, τοῦ Ῥώσου Πούτιν καὶ τοῦ Κινέζου Σὶ Ζινπίνγκ καὶ κατατροπώνει τῆν γραικυλικὴ ὑποστήριξι τῶν ἑλλήνων σοσιαλδημοκρατῶν στὸ ἀπίθανο διεφθαρμένο πολιτικὸ ἀμερικανικὸ ζευγάρι Ὀμπάμα-Χίλλαρυ Κλίντον.Τέλος στὰ ψεύδη: ὁ πλανήτης ὁλόκληρος, Εὐρώπη-ΗΠΑ-Ῥωσσία-Κίνα περνᾷ στὸν ἀστερισμὸ τοῦ φασισμοῦ, ὅπως εἶχε γίνει αὐτὸ στὴν δεκαετία τοῦ 1930.Στὴν Ἑλλάδα, ἡ ἀνάληψις τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴν φασιστικὴ ἰδεολογία εἶναι στὰ πρόθυρα πραγματώσεως.Δημήτρης Κιτσίκης

  John R.Bolton, chairman of Gatestone Institute, Trump's National Security Advisor

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πῶς θὰ γίνῃ, κύριε Καθηγητά, ἡ ἀνάληψις τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴν φασιστικὴ ἰδεολογία στὴν Ἑλλάδα; Πιστεύετε ὅτι θὰ ὑπάρξῃ πραξικόπημα ἢ θὰ ἀναδειχθῇ μέσῳ κάλπης, πρᾶγμα ποὺ προσωπικὰ μοῦ φαίνεται δύσκολο διὰ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ-γραικυλικὴ κοινωνία; Παρόλα αὐτά, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι βρισκόμεθα σὲ μία μεταβατικὴ περίοδο ἀπὸ τὸ παλαιὸ σὲ κάτι καινό.

   Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

   Delete
  2. Αμήν και πότε!

   Επιτέλους die absolute Erlösung!

   Ζω για το όνειρο αυτό! Την Ελλάδα και πάλι φέρουσα Πολιτισμόν, συμπαγή και δυνατή! Δεν χρειάζεται να είναι πλουσλια σε χρήμα αλλά σε Πνεύμα!

   Endlich! Die Idee ist wirklich unbesiegt!

   Delete
 22. https://www.academia.edu/36237989/%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5_%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3_%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91

  Τὸ βιβλίο ποὺ βρίσκεται στὸν παραπάνω σύνδεσμο, μὲ τὴν ἀφιέρωση ποὺ προδημοσιεύεται ἐδῶι, περιμένει τὸν μεγάλο Δημήτρη Κιτσίκη στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, στὰ Ἐξάρχεια.

  ReplyDelete
 23. Κωσταντῆ, ἐδιάβασα τὸ παραπάνω "σημείωμα τοῦ μεταφραστῆ" ποὺ περιέχει τὴν ἀφιέρωσι καὶ στὸ πρόσωπό μου. Πολὺ εὐχαριστῶ. Ὑποθέτω ἡ παραπάνω ἀναφορὰ στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο σημαίνει ὅτι τὸ βιβλίο σου πωλεῖται ἐκεῖ. Ὅταν κατέβω στὴν Ἑλλάδα τὸ καλοκαίρι θὰ τὸ ἀναζητήσω. Πάντως σὲ συγχαίρω διαπιστώνοντας ὅτι ἡ μετάφρασί σου αὐτὴ εἶναι στὴν πολυτονικὴ γραφή, ἡ μόνη, κατὰ τὴν γνώμη μου ἐπιτρεπτὴ γιὰ Ἕλληνα διανοούμενο.Συγχαρητήρια καὶ πάλι λοιπόν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Ἕνα ἀντίτυπο εἶναι φυλαγμένο γιὰ σᾶς.

  ReplyDelete
 25. ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΝΕΙ ΜΑΣΩΝΙΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ

  ReplyDelete
 26. ΟΡΘΗ ΓΩΝΙΑ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φίλε Θανάση Κωνσταντινίδη, θὰ προτιμοῦσα νὰ ὑπογράφῃς πάντα ὡς Thanasis Konstantinidis ἐπειδὴ προσωπικὰ ἀπεχθάνομαι τὴν φοβία καὶ συνωμοσιολογία τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων νὰ μὴν ἐμφανίζονται δημοσίως ὥς εἶναι. Ὅσο γιὰ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Ἔρντογαν, ἐὰν ἦταν μασόνος θὰ τὸ ἔλεγε ἀνοικτά, διότι ὡς ἡγέτης δὲν πάσχει ἀπὸ συνωμοσιολογία. Τὶς προάλλες ἐνώπιον τοῦ τουρκικοῦ πλήθους ἔκαμε τὸν τουρκικὸ φασιστικὸ σῆμα τῶν Γκρίζων Λύκων.Ὁ ἡγέτης, καλὸς ἤ κακός, ποτὲ δὲν κρύβεται.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 27. Yγ. Πίσω στὸ θέμα μας. Ὁ Έλλην ὅπως κάθε ἄνθρωπος περιμένει μιὰ σύμπτωση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς μὲ τὴν πνευματική του ζωή. Ἡ βασιλεία, ποὺ γιὰ τὸν Ἕλληνα εἶναι τὸ Βυζάντιο, προσφέρει αὐτὴν τὴν σύμπτωση, διότι συμβολίζει τὶς διακλαδώσεις τοῦ μυαλοῦ καὶ τῆς ψυχῆς ποὺ ἀποτελοῦν τὴν κοινωνία.

  Ἐὰν τὸ ῥωμέικο βασίλειο καὶ τὸ Κινεζικὸ βασίλειο ἦταν ἑνωμένα, δὲν θὰ ὑπῆρχε αἰτία πολέμου γιὰ τοὺς νομιμόφρονες πολῖτες καὶ θὰ εἴχαμε στὴν Ἀνατολὴ τὴν Πεφωτισμένη Δεσποτεία. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ναυτικὴ δύναμη μόνο κατὰ τὸ ἥμισυ- τὰ νησιά μας εἶναι βοτσαλάκια ποὺ ιασχίζει κανεὶς τὸ ῤυάκι τοῦ Αἰγαίου.

  Ἄν φανταστοῦμε μιὰ ῥωμαιοκινεζικὴ συμοσπονδία, τότε μπορεῖ ἡ ναυτικὴ δύναμη Ἐλλὰς νὰ ξαναζήσηι. Ἀλλιῶς θὰ παραμείνηι ἕνας συνασπισμὸς κλεφοπειρατῶν καὶ λαθρεμπόρων, τῶν ὀποίων ὀ έθνικισμὸς εἶναι ἡ σημαία ποὺ κάνει τὸν πειρατὴ κουρσάρο.Σὲ αὐτὴν τὴν συνομοσπονδία δὲν θὰ ὑπῆρχαν τὰ χαράτσια ποὺ προκαλοῦν γενοκτονία σήμερα στοὺς Ἕλληνες. Πρέπει λοιπὸν νὰ γίνουμε Σινορωμαῖοι γιὰ νὰ προστατέψουμε τὸ ἔχει μας ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνη.

  ReplyDelete
 28. ...μπορεῖ Ἡ Ἑλλὰς νὰ ἔγινε κομμάτια μὲ τὸν ἑμφύλιο, ὅμως τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα ἄφησε μιὰ πολύτιμη παρακαταθη. Ἀφενός, σὰν κόμμα προσφύγων, κράτησε ζωντανὴ τὴν ἀνάμνηση τῆς πραγματικῆς Ἑλλάος. Ἀφετέρου, κράτησε ζωτανὴ τὴν ἀνάμνηση τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου.

  Ὅμως σὰν τὸν Τοῦρκο τῆς ἁναρτήσεως, ὁ Ἕλληνας δὲν μπορεῖ νὰ ἀντοπίσηι τὸν ἑαυτό του καὶ ἔτσι πηάει ἁπὸ κόμμα σὲ κόμμα, ἁπὸ στρατὸ σὲ ἄλλον στρατό, προσπαθώντας νὰ πρωτεύσηι γιὰ νὰ κρατήσηι τὴν σειρά του. Ἄν συνειτοποιήσηι ὅτι Ἕλλην εἶναι έκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἀφεντικό, τότε ἡ άντίφαση μεταξὺ Ἑλλάος καὶ Βυζαντίου, Κίνας καὶ Χριστιανισμοῦ, ἡπείρου καὶ θαλάσσης, παγανισμοῦ καὶ μονοθεἰσμοῦ, μωαμεθανισμοῦ καὶ βουδισμοῦ, Δύσης καὶ Ἀνατολῆς, Διαφωτισμοῦ καὶ Τέχνης, εἶναι διαλεκτικὴ καὶ συμπληρωματικὴ καὶ ὄχι δίλημμα. Πατρίδα δὲν εἶναι ἐλευθερία τοῦ 21, Νέα Παναγιά, πατρίδα εἶναι τὸ ΟΝ, τὸ μὴ ὑποκείμενο σὲ καθορισμό.

  ReplyDelete
 29. υγ2 Θυμίζει λίγο σχολικὴ αἴθουσα ἡ ποικιλία χαρακτήρων σὲ αὐτὸ τὸ μπλόγκ. Fur Griechenland und Deutschland der Schulprofessor Palios ist der absolut Politicsundkriegkunstarbeiterlung.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Was meinst du mit "Politicsundkriegkunstarbeitlung"???

   Du hast es falsch geschrieben und formuliert.

   Du solltest besser Deutsch lernen bevor du versuchst dich auf Deutsch zu äußern.

   Delete
  2. Dr Kitsikis has parlaren ich taken Deutsche Lessonen.

   Delete
 30. Διάφοροι ἀναλυτὲς βγαίνουν καὶ γκρινιάζουν ποὺ ὁ κος Τσίπρας σήμερα ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς Παλιγεννεσίας διάβασε ἕναν λόγο γραμμένο ἀπὸ πρόσωπα ἀγνώστου ταυτότητος στὸν ὁποῖο ἐμίλει περὶ εἰρηνικῆς συνυπάρξεως. Αὐτοὶ λέγανε ὅτι ἡ μόν διέξοδος γιὰ ἕναν νέο ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ τρελλάδικο εἶναι νὰ ὑπηρετήσηι τὸ ἑλληνικὸ στράτευμα. Καὶ νὰ ἐτοιμαστῆι λοιπὸν νὰ θυσιαστῆι ὑπὲρ τῶν καπιταλιστικῶν συμφερόντων, διότι ἔθνος καὶ καπιταλιστικὰ συμφέροντα ταυτίζονται. Αὺτοὶ οἱ9 ἀναλυταὶ εἶναι ντικτάτορες (ὑπαγορεύουν) τοὺς λόγους τοῦ κου Τσίπρα. Διότι τὸ πρωτεῦον θέμα εἶναι ὅτι ὁπρωθυπουργὸς διαάζει λόγους ἀνωνύμων!!!!!!!!!!!!Ξέρω ποιός εἶναι ὁ συντάκτης. Εἶναι ὁ καπετάνιος Παλαιός.

  ReplyDelete
 31. Γιαννης ΑποστολοπουλοςMarch 25, 2018 at 12:40 PM

  Κ. Δημήτρη αν θέλετε κοιτάξτε λίγο αυτό το βίντεο του Κ. Κασιδιάρη---->>
  https://www.youtube.com/watch?v=euQ-W_wzhg8
  Φοβερος υποστηρικτής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη υπέρμαχος του λιανίσματος των Τούρκων και εσεις έχετε πει πως θα θέλατε να σας καλούσε ο κύριος Μιχαλολιακος στο κομμα για να τον βοηθήσετε στον αγώνα της χωρας μας να φτιάξουμε συνομοσπονδία με τους γείτονες…!! Υπάρχει άβυσσος μεταξύ των απόψεων σας και της ΧΑ, ίσως γιαυτο δεν σας καλούν ! Φιλικά Γιάννης Αποστολοπολουλος.

  ReplyDelete
 32. Oἱ παρελάσεις εῖναι μιὰ τελετή. Ἡ εκκλησια ισχυριζεται ὁτι τὰ μυστηρια της (ενδεχομένως καὶ ἡ λειτουργία) δὲν εῖναι τελετές. Κάποιοι (εγω) λένε ὅτι ἡ βία εῖναι συνωνυμο τῆς τελετῆς.

  ReplyDelete
 33. Πολλά συγχαρητήρια στον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν!

  Είθε να συνεχίσει τις προκλήσεις του, αναγεννώντας έτσι, το Εθνικό αίσθημα των Ελλήνων!

  Φέτος τίγκα στις Εθνικές φορεσιές και τα στρατιωτικά αγήματα ήσαν οι παρελάσεις. Άλλες φορές όταν όλοι το πάιζαν Ευρωπαίοι (-έη) μονάχα κάτι προσκοπάκια και νηπιαγωγεία σε άτακτη σειρά έβλεπες. Φέτος σε κάθε πόλη της Ελλάδος πλείστοι όμιλοι της Ρωμηοσύνης (Πόντος, Ανατολική Ρωμυλία, Βλάχοι, Μακεδόνες, Κύπριοι, Ηπειρώτες, κλπ) παρείλασαν με τις χαρακτηριστικές ενδυμασίες και τα λάβαρα της Ρωμανίας.

  Τελικά ο Ερντογάν πράγματι συμβάλλει στην ανάσταση της Ρωμηοσύνης, μέσω του τρίτου Νευτονικού νόμου, Δράσεως (Νεο-Οθωμανικός Ισλαμισμός) και Αντιδράσεως (Ελληνικός Εθνικισμός).

  Υ.Γ. Συμβολική η τοποθεσία της Βάρνας. Εκεί τσάκισαν οι Οθωμανοί με επικεφαλή τον Μουράτ Β΄, έναν συνασπισμό Ούγγρων, Λατίνων, Καθολικών Σλαύων, Γερμανών και Φράγκων σταυροφόρων...Χειρότερη επιλογή δεν μπορούσαν να κάνουν οι μελλοθάνατοι της Ε.Ε.

  ReplyDelete
 34. ...τὸ χαρακτριστικὸ τοῦ ἠγετη εἶναι ὁτι δὲν κρυβεται, λεει ὁ κυριος Κιτσίκης. Ὁμως καὶ ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς δὲν ἑκρυβετο ὄταν διετράνωνε τὴν πιστη του μέσα στὸν ναό. ο Ιησοῦς ἤ ὁ μεταφραστής του στὰ ἑλληνικὰ λέει τοὺς Φαρισαιους ὑποκριτες, δηλαδὴ θεατρίνους. Ὁ Θεατρινος κρυβεται επὶ σκηνῆς. Μηπως ὁ Ἐρντογαν εἶναι θεατρῖνος;

  ReplyDelete
 35. ΣΩΣΤΕΣ ΤΡΑΜΒΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ-ΠΑΡΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Ο ΤΡΑΜΒΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ

  1 - Ὄχι στὴν ἐγκατάστασι Γκϋλενιστῶν στην Ἑλλάδα 2 - Ὄχι στὴν ἀνοικτὴ καταδίκη τῆς Ῥωσίας γιὰ κατασκοπεία.

  Ἡ Βρεταννίδα πρωθυπουργός, παρὰ τὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὴν ΕΕ συντάσσεται μὲ τὴν Μέρκελ καὶ τὸν Μακρόν, στὸ πλευρὸ τῶν τραπεζιτῶν σοσιαλδημοκρατῶν, κατὰ τῆς Ῥωσίας, μαζὶ μὲ τοὺς Κλίντον-'Ομπάμα. Τὸ Ἰσλὰμ τοῦ Γκϋλὲν ἐγκατεστημένο στὴν Ἑλλάδα, ἔστω καὶ μετριοπαθές, δὲν συμφέρει στὴν κατάστασι στὴν ὁποία εὑρίσκεται σήμερα ἡ χώρα μας.

  Αὐτὲς εἶναι καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ Τραμβίου.Οἱ ἀπελάσεις 60 Ῥώσων διπλωματῶν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ δὲν σημαίνει ἐχθρικὴ στάσις τοῦ Τραμβίου ἔναντι τοῦ Πούτιν ἀλλὰ "cover up" τῆς άποδεδειγμένης σχέσεώς των στὴν διάρκεια τῆς ἀμερικανικῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. ΓΙΑΤΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

  1 - Ἡ σταθερὴ καὶ ἀναπόφευκτη ἄνοδος τοῦ φασισμοῦ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, Εὐρώπη, Ἀμερική, Κίνα, μετὰ τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ τὸ 1990, θέτει τὸ πρόβλημα τῆς καθεστωτικῆς ἀλλαγῆς στὴν Ἑλλάδα.
  2 - Ὁ Ἕλλην δὲν ὑπῆρξε βασικὰ ποτὲ ἐθνικιστής. Ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει ὡς ἑλληνοκεντρικός. Ποία ἡ διαφορά; Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἡ ἰδεολογία ἑκατοντάδων λαῶν, ἀπὸ τὸ Ζιμπάμπουε τῆς Ἀφρικῆς μέχρι τὴν Νορβηγία.Βασίζεται στὴν ἀγάπη γιὰ τὴν χώρα ὅπου ἐγεννήθημεν, τὴν μητέρα (Motherland)η τὸν πατέρα (Fatherland) τὴν ὁποία φυσικὰ θεωροῦμε αἰσθηματικὰ ὡς τὴν πλέον ὄμορφη χώρα τοῦ κόσμου.
  3 - Ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς βασίζεται στὴν ἐπιστημονικὴ διαπίστωσι, τώρα καὶ δύο τοὐλάχιστον χιλιετίες, ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ὡς πολιτισμός, εἶναι ἀξεπέραστος. Εἷναι ἀνώτερος ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν ἄλλον τεράστιο πολιτισμό, τὸν σινισμό.Ὁ ἑλληνισμὸς ξεπερνᾷ ἀκόμη καὶ τὸν πλανήτη Γῆ, ἐφ'ὅσον, κατὰ τὴν προσφιλῆ ἔκφρασί μου, καὶ "τὰ ἄστρα ψιθυρίζουν ἑλληνικά".
  4 - Τρία εἶναι τὰ κοινωνικὰ στρώματα τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ λαὸς, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι σὲ θέσι νὰ καταλάβῃ τὰ ἀνωτέρω καὶ ἐπιμένει νὰ φορᾷ τὸν στενὸ κορσὲ τοῦ ἐθνικισμοῦ, ποὺ συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ στὰ ὅρια τοῦ Ζιμπάμπουε. - Οἱ διανοούμενοι ποὺ ἀντιγράφουν τοὺς ξένους διότι δὲν ἔχουν τὴν πνευματικὴ ἱκανότητα νὰ δημιουργήσουν. -Ἡ πλατωνικὴ ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος, ἔτσι ὅπως τὴν εἶχε ὁρίσει ὁ Γεώργιος Γεωργαλᾶς, καὶ ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ 1% τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων καὶ ποὺ ἀναγνωρίζονται στὸν βαθμὸ ποὺ εἶναι σὲ θέσι νὰ δημιουργοῦν γι αὐτὸ καὶ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ εἶναι σὲ θέσι νὰ τραβήξουν ἀπὸ τὰ μαλλιὰ τὸν λαὸ ἔξω ἀπὸ τὸν πνιγμὸ τῆς θαλάσσης καὶ νὰ τὸν ἀναδείξουν ἄρχοντα τῆς Οίκουμένης
  5 -Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ βασίζεται στὸν ἐθνικισμὸ καὶ ὄχι στὸν ἑλληνοκεντρισμό. Τῆς ζητῶ, βασισμένη στὴν ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ ποὺ κατακλύζει τὸν πλανήτη, νὰ στραφῆ στὸν ἑλληνοκεντρισμό, ἐμπνευσμένη ἀπὸ μία ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Aυτὴν τὴν στιγμὴ ὑπαρχουν ἀνὰ τὸν κόσμο χιλιάδες ἄνεργοι νέοι. Ἀναρωτιεμαι ἄν ἡ Κασιδιαρικὴ ΧΑ εἶναι προγραμματισμένη νὰ συνοργανωθῇ μὲ τοὺς ἀναλογούς της στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ φτιάξηι λευκοβαμμένο εὐρωπαικὸ στρατὸ βιντεοτεστοστερόνης.

  ReplyDelete
 38. Yγ.Νὰ πῶ καὶ κάτι γιὰ τὰ ψευδώνυμα. Πολὺν καιρὸ εγὼ ντρεπομουνα τὸ όνομάμου διότι δὲν τὸ εἶχαδιαλεξηι ἐγώ, επιπλέον τὰ ονόματα αντανακλοῦν τὶς επιθυμίες τῶν γεννητορων καὶ τὶς μεταξυ τους συγκρουσεις. Ὅμως αν συνειδητοποιήσηι κανεὶς πὼς εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ κανονιζει τὰ παντα, καὶ αυτὸ εῖναι νομιζω τὸ νοημα τῆς Ορθοδοξίας, τότε δὲν εχει ευθύνη γιὰ τὸ όνομα του καὶτοῦ φευγει καὶ τὸ σχετικὸ άγχος αὐτοκαθορισμοῦ.

  Τὸ προβλημα μὲ τὰ κόμματα τὰ μαζικὰ εῖναι ὅτι ὲξυπηρετοῦν συχνότατα ανὰγκες αὐτοκαθορισμοῦ, καὶ αυτὸ εῖναι λαθος ἐν τῶι συνολωι του διότι δὲν είμαστε κύριοι τῆς μοιρας μας καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν μας. Εϊναι εν τέλει ψευδωνυμα. Ἡ ἀπόπειρα νὰ βρῆιςτὸν ἑαυτό σου σὲ μιὰσυλλογικοτητα εῖναι καταδικασμενη εκ τῶν προτέρωνν. Μόνο μὲ τὴν συνειδητοποιηση ὁτι εῖναι ἄλλοςτὸ αφεντικὸ ὑπαρχει λύτρωση.

  ReplyDelete
 39. Στην Ελλάδα ζούμε πάντα στο παρελθόν, βλέποντας πίσω στο ΚΚΕ και ξεπερασμένες έννοιες όπως δεξιοί και αριστεροί από το εμφύλιο πριν 50 χρόνια. Και αγνοούμε τα σημερινά σημαντικά όπως η Τουρκική προσέγγιση με την Ρωσία και την έκταση κοινών συμφερόντων την στιγμή αυτή που κάθε άλλο από ευκαιριακά είναι από πολλές απόψεις.

  Δεν έχουμε πολιτική ηγεσία με όραμα ελληνισμού. Αντιθέτως ο γραικυλισμός κυριεύει με την μανία των έλληνων αστών για απομίμηση των Φράγκων με πάσα θυσία σαν Ουνίτες. Κανείς πιστεύει στη χώρα του. Τεράστια διαφορά με τους Τούρκους που παράγουν ηγεσία και πίστευουν στο θέο και πατρίδα. Ο Τσίπρας άθεος και άπιστος.

  Οι παρατηρήσεις του Δημήτρη για την διανόηση στην σημερινή Ελλάδα είναι σκληρές, αλλά δυστυχώς ενισχυμένες με την τεράστιες αποτυχίες με την Ευρωζώνη ακα Λούκα Παπαδήμο/ πολιτικό ελίτ, και το λεγόμενο EU bootstrapping που σαν αποτέλεσμα διώχνει εκατοντάδες χιλιάδες ικανούς νέους Έλληνες στο εξωτερικό με το σύνθημα ότι δεν χρειάζονται, κλπ. Δημιουργείται failed state ώριμο για τεμαχιοποίηση και άλλα περαιτέρω δεινά μπροστά μας.

  ReplyDelete
 40. Τὸ ΚΚΕ δὲν εἶναι καθόλου πίσω, εἶναι πολὺ μπροστά, ἄλλο ἄν δὲν μᾶς ἀρέσει. Οἱ ΚΥΠατζῆδες νῦν καὶ πρώην πάντοτε ὑπολογίζουν πάρα πολὺ καὶ μὲ σεβασμὸ τὸ ΚΚΕ, διότι γνωρίζουν πολὺ καλὰ πὼς κάνουν ταξικὸ πόλεμο. Ἀλλὰ τὸ πολυτονικὸ εἶναι μακρὰν σημαντικώτερο ζήτημα ἀπὸ τὰ ἑλληνοτουρκικά, εἶναι θεολογικὸ ΚΑΙ ΑΡΑ ἐθνικό. Τοῦρκοι ὐπάρχουν σὰν ἀπειλὴ ἀνεπανόρθωτη ἀπὸ τὸ 1000 καί. Τὸ πολυτονικό-μονοτονικὸ εἶναι ἀπὸ Κτίσεως Κόσμου μεχρι Δευτέρας Παρουσίας.

  ReplyDelete