Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 28, 2018

404 – Δημήτρης Ἀζεμόπουλος καὶ ἑλληνικὸ διπλωματικὸ σῶμα


404 – Δημήτρης Ἀζεμόπουλος καὶ ἑλληνικὸ διπλωματικὸ σῶμα

Ὡς καθηγητὴς Πανεπιστημίου Διεθνῶν Σχέσεων ὑπηρετῶντας τώρα καὶ δεκάδες χρόνια στὸ Ἐξωτερικό, παρακολουθοῦσα καὶ λόγῳ τῆς εἰδικότητός μου, τοὺς πρέσβεις μας στὶς διάφορες πρωτεύουσες Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς. Στὴν μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων καὶ συμπεριφορῶν ἕνα χαρακτηριστικὸ τοὺς ἥνωνε. Δὲν ἐξεφράζοντο καὶ ἦσαν ἀπόμακροι τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων ἀνὰ τὸν κόσμο. Μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ἀντεπροσώπευον τὴν χώρα μας στὶς ξένες κυβερνήσεις καὶ ὄχι στοὺς ὁμογενεῖς καὶ μὲ πρόσθετο ἐπιχείρημα ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ παρουσιάζουν δημοσίως τὶς προσωπικὲς τους πολιτικὲς καὶ θρησκευτικές τους προτιμήσεις, ἦσαν ἄοσμοι, ἀπομεμακρυσμένοι καὶ ἀφόρητα βαρετοί. Ὅταν ἔφθανε ἡ ὥρα νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴ ὑπηρεσία συνταξιοδοτούμενοι, ἐβούλιαζαν στὴν ἀφάνεια.

Τέτοιος δὲν εἶναι ὁ νέος πρέσβυς στὴν καναδικὴ πρωτεύουσα,  Δημήτρης Ἀζεμόπουλος. Γνωρίζει ὅτι ὁ συνδετικὸς κρῖκος ὅλων τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ ἑλληνικὴ διαχρονικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Ἐλύτη, ἡ μόνη θεόπνευστη πλανητικὴ γλῶσσα ποὺ τὴν χειρίζεται ἡ ἀφρόκρεμα τῆς παγκοσμίας διανοήσεως διότι δὲν εἶναι κάποια διάλεκτος τῆς πλέμπας, ὅπως τὰ κρεόλικα ἤ τὰ γερμανοελβετικά, ἀλλὰ ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ. Δὲν ὑπάρχουν δέ, ἀρχαῖα, εὐαγγελικά, νεοελληνικά, πόσῳ μᾶλλον τεχνητὲς γλῶσσες γραφείου ὅπως καθαρεύουσα  καὶ δημοτική, ἀλλὰ ἁπλῶς ἑλληνικά, τελεῖα καὶ παῦλα.

Ἐπὶ πλέον, δὲν ὑπάρχει διαχωρισμὸς μεταξὺ προχριστιανικῆς καὶ μεταχριστιανικῆς Ἑλλάδος, διότι ἡ ἑνιαῖα ἑλληνικὴ γλώσσα ἐδημιούργησε τὸ θαῦμα τοῦ ἑλληνοχριστιανισμοῦ.

Ἔγραφα σὲ ἄρθρο μου, τὸν Μάϊο τοῦ 2007 (περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, τ.152): «Ὁ Γεώργιος Ἕγελος (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831), ὅταν ξεκινᾷ τὴν παράδοση τῶν μαθημάτων του στὸ Βερολῖνο, μὲ θέμα τὴν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, δηλώνει στὸ ἀκροατήριό του: «Ἑλλάς. Στὸ ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἡ καρδιὰ τοῦ  πεπαιδευμένου Εὐρωπαίου καὶ ἡμῶν τῶν Γερμανῶν εἰδικῶς, αἰσθάνεται σὲ γενέτειρα γῆ» (Werke, IZ΄, σ.187). Γιὰ τὸν Ἕγελο, τὸν ἐμπνευστὴ τοῦ Καρόλου Μάρξ, ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι ἁπλῶς μία φιλοσοφικὴ προτίμησις, εἶναι ὁ πλανητικὸς πολιτισμός καὶ κάτι παραπάνω: εἶναι ἡ πατρὶς ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς. Συνεπῶς, ὁ ἑλληνισμὸς δὲν ἀνήκει μόνον στοὺς κατοίκους τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου ποὺ ἄλλωστε, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὡμιλοῦσε, δὲν εἶχε κἄν ἱδρυθῆ. Εὐτυχῶς δέ, διότι διαφορετικὰ ὁ ἑλληνισμὸς θὰ εἶχε ἐξαφανισθῆ πρὸ πολλοῦ. Καὶ ὁ Ἕγελος προσθέτει: «Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε τώρα, τὸ παρόν, τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τέχνη, αὐτὸ ποὺ ὄχι μόνον δίδει ὤθηση στὴν πνευματικὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ τῆς δίδει τὴν ἀξιοπρέπειά της  καὶ τὴν ὀμορφαίνει, αὐτό τὸ γνωρίζουμε, πηγάζει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἄμεσα ἤ ἔμμεσα». Δηλαδή, ὁ πλανήτης Γῆ εἶναι ὁ πλανήτης Ἑλλάς. Ἕνας Ἄγγλος, ὁ E.M. Butler,  ἰσχυρίζετο ὅτι οἱ Γερμανοὶ εἶχαν ὡς ἔμμονη σκέψη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔγραψε σχετικὰ ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο The Tyranny of Greece over Germany (Cambridge University Press, 1935). Τὴν ἔβλεπαν, λέγει, μόνον ὡς Ἑλλάδα καὶ ὄχι συνδεδεμένη μὲ τὴν Ῥώμη. Οἱ Γάλλοι, ἔλεγαν οἱ Γερμανοί, ἔφθαναν στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸ Παρίσι, μέσῳ Ῥώμης, ἐνῷ ἐμεῖς πηγαίνουμε ἀπ’ εὐθείας, προσπερνῶντας τὴν Ῥώμη.
           
»Ὁ Ἕγελος λοιπὸν, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς μελετητές του ὡς ἑλληνοκεντρικός. Χρησιμοποιεῖ τὸν μῦθο τοῦ γίγαντος Ἀνταίου, ὁ ὁποῖος γιὰ να φορτωθῇ καὶ πάλι μὲ ἐνέργεια, ὡς ἠλεκτρικὴ μπαταρία, ἐκάθητο ἐπὶ τῆς γῆς, τῆς Γαίας, τῆς μητέρας του. Ἔτσι κάθε πρόοδος τῆς πλανητικῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἦταν ἀδύνατη χωρὶς τὴν πηγὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Γιὰ νὰ πνίξῃ τὸν Ἀνταῖο ὁ Ἡρακλῆς τὸν ἐκράτησε μετέωρο γιὰ νὰ μὴν ἀκουμπᾷ στὴν γῆ. Ἔτσι καὶ ὁ πλανήτης θὰ ἀποθάνῃ, ὅπως ἤδη φαίνεται αὐτὸ νὰ πραγματοποιῆται, ὅταν θὰ χάσῃ τὴν ἐπαφή του μὲ τὸν ἑλληνισμό. Τὸ σύμπαν εἶναι ἡλιοκεντρικὸ καὶ ὁ ἥλιος εἶναι ἡ Ἑλλὰς ποὺ θερμαίνει τοὺς γύρω πλανῆτες τοῦ κόσμου. Μετά, ἀκοῦς τοὺς πολιτικοὺς τοῦ σημερινοῦ κρατιδίου νὰ δηλώνουν ὅτι  «εἴμεθα μικρὴ χώρα» καὶ ὅτι ἡ  ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι περιορισμένη καὶ  ἔχει τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ τὰ δανέζικα ἤ τὰ σουηδικά! Καὶ τότε, ἀκούγοντάς τους καταλαβαίνεις γιατὶ ὁ ἑλληνισμὸς δὲν ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ στὴν ἀνθρωπότητα.
           
»Ὁ Ἕγελος ἐπαναλαμβάνει ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς πολιτισμὸς τοῦ πλανήτου γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον διότι εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς πυραμίδος ποὺ ἐκτίσθη ἀπὸ τοὺς προτεραίους πολιτισμοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Αἰγύπτου, οἱ ὁποῖοι ὅμως ὅταν τὸν ἐκκέντρισαν καὶ ἐσυγχονεύθησαν μὲ τὸν ἑλληνισμό, ἔχασαν τὸ κεντρί τους καὶ ἀπέθαναν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν μόνον μέσῳ τῆς ἑλληνικῆς συνθέσεως. Δεύτερον, διότι στὴν σύνθεση αὐτὴ ἀνέδειξαν δύο καθαρῶς πλέον ἑλληνικὰ χαρακτηριστικά: τὸ «καλὸν κ’ ἀγαθὸν» καὶ τὴν διαλεκτική. Βεβαίως, ἡ βάση τῆς διαλεκτικῆς συναντᾶται ὄχι μόνον στοὺς προτεράιους πολιτισμοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ στὴν Κίνα μὲ τὴ ἀρχὴ τοῦ γὶν-γιὰνγκ καὶ τάο (θέση-ἀντίθεση καὶ σύνθεση). Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα ἐπῆρε τὴν ἀνωτέρα της μορφή.
           
»Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι πνεῦμα, λέγει ὁ Ἕγελος.  Εἶναι τὸ πνεῦμα. Εἶναι ἡ «ἀπόλυτη πνευματικὴ ὁλότητα». Εἶναι δηλαδἠ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἡ ἀπόλυτη διάστασις αὐτὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸν κάνει πρῶτα ἐξωγήϊνο, ἐξ οὐρανοῦ, καὶ δεύτερον τοῦ δίδει τὴν πλανητική, θρησκευτική του διάστασι. Θέωση δὲν νοεῖται χωρὶς τὴν παρέμβασι τοῦ Ἁγίου Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Δευτέρα Παρουσία εἶναι ἡ ὁλοκλήρωσις  τῆς «ἀνάγκης», τῆς «μοίρας»»», τοῦ «πεπρωμένου» τοῦ ἑλληνισμοῦ. Συνεπῶς, ἡ τελειολογία τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι μετατροπὴ τοῦ πλανήτου Γῆ, σὲ πλανήτη Ἑλλάς καὶ στὴν ἐξάπλωσί του στὸ Σύμπαν, ἐκτὸς τοῦ πλανήτου μας. «Ἡ Ἀνάγκη πραγματοποιημένη σημαίνει πραγματοποίησις τῆς ἀρχῆς στὴν Ἱστορία» (Dominique Janicaud, Hegel et le destin de la Grèce [Ὁ Ἕγελος καὶ τὸ Πεπρωμένο τῆς Ἑλλάδος], Παρίσι,1975, σ.16).
           
»Θὰ ἠδύνατο κανεὶς νὰ παρουσιάσῃ τὸν Ἕγελο ὡς ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δυτικοὺς σοφοὺς καθηγητές, ποὺ ἀνατρέχουν συνεχῶς στὶς λεγομένες «νεκρὲς γλῶσσες», τὰ λατινικὰ καὶ τὰ ἑλληνικά, ἀπομακρυσμένοι ἀπὸ τὴν ζωὴ, ἀνίκανοι νὰ ἀπευθυνθοῦν στὰ νειᾶτα καὶ στὸ ἄνθος τῆς ἀναρχίας. Ἀλλὰ Ἕγελος κάνει σαφῆ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο γλωσσῶν: τὰ ἑλληνικὰ ποὺ εἶναι ζωντανά, κατἐξοχὴν γλῶσσα τῆς ζωῆς, καὶ τὰ λατινικὰ, γλῶσσα νεκρή, τοῦ θανάτου.
           
»Ὅπως ὅλοι οἱ πολὺ μεγάλοι διανοούμενοι, τὸ πρότυπο τῶν ὁποίων εἶναι Ῥουσσώ,   καθηγητὴς Ἕγελος ἦταν σφόδρα ἀντιδιανοούμενος καὶ ἀπηχθάνετο τοὺς «σοφοὺς καθηγητές» καὶ τὴν ἐπίδειξι τῆς ἐπιστημοσύνης τους (érudition). Στὴν Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας του, τοὺς  περιγράφει ὡς ἑξῆς: «Εἶναι σὰν ζῶα ποὺ ἔχουν ἀκούσει μὲ εὐκρίνεια ὅλους τοὺς ἤχους μίας μουσικῆς, ἀλλὰ ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέσι νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἁρμονία τοῦ μουσικοῦ ἔργου»(Α΄9). Αὐτοὶ οἱ «σοφοὶ ἱστορικοί», προσθέτει, «ὁμοιάζουν μὲ ὑπαλλήλους πρατηρίου ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως» καὶ συμπεραίνει πὼς  « ἐπιστημοσύνη συνίσταται στὸ νὰ γνωρίζῃς πολλὰ  ἄχρηστα πράγματα». Καταφέρεται μετὰ μανίας κατὰ τῶν λατινικῶν, χάριν τῶν ὁποίων «ἠμποροῦμε νὰ λέμε στὰ λατινικὰ πράγματα ποὺ θὰ ἦταν γελοῖο νὰ ἐδιαβάζαμε ἤ νὰ ἐγράφαμε» στὰ γερμανικά. Μὲ τὴν ἐξαφάνισι τῶν λατινικῶν θέλει νὰ ἐξαφανίσῃ καὶ τὴν ῥωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία».

Ζητῶ ἀπὸ τοὺς διπλωμᾶτες μας νὰ ξεπεράσουν τὴν εὐθυνοφοβία τους, τὶς πολιτικὲς καὶ θρησκευτικές διαφορές, κομμουνιστικές, φασιστικές, φιλελεύθερες, νεοημερολογιτικές, παλαιοημερολογητικές, οἰκουμουνιστικές, ἀντιπαπικές, καὶ νὰ ἀνυψωθοῦν ἡνωμένοι γύρω ἀπὸ τὴν λατρεία τῆς μοναδικῆς συμπαντικῆς γλώσσης, τῆς ἑλληνικῆς.

Ἡ ἔλευση στὴν καναδικὴ πρωτεύουσα τοῦ Δημήτρη Ἀζεμοπούλου εἶναι ἐπαγγελία καὶ ἐλπίς. Τὸν προτρέπουμε νὰ καθιερώσῃ στὴν πρεσβεία του τὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς (ποὺ ἤδη ἐπανέρχεται ὁλοταχῶς σὲ ὅλο καὶ πιὸ μεγάλα τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ), ἐφ’ὅσον οὐδεμία ῥητὴ ἀπαγόρευσις χρησιμοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραφῆς δὲν ὑφίσταται διὰ νόμου τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους γιὰ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ ποὺ φυσικὰ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ τεχνικὸ κώλυμα.

Δημήτρης Κιτσίκης         30 Ἰανουαρίου 2018, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν


82 comments:

 1. Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα εἶναι τόσο θεόπνευστη ὅσο καὶ ἡ βουλγαρική.

  ReplyDelete
 2. ...νὰ σημειωθῆι δὲ πὼς τὰ σωστὰ γιὰ τὸ ἑνιαῖον τῆς γλῶσσας ποὺ λέει ὁ κος Κιτσίκης εἶναι νεωτεριστικά. Ἁπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἡ καθομιλουμένη λεγόταν κοινή, ρωμέικα, δημοτική. Ἑλληνικὴ ἦταν μόνον ἡ ἁττικίζουσα. Ἑλληνικὴ ἑνιαῖα εῖναι ἁπὸ τὴν ἄποψη τῶν Φράγκων μόνο, greacum est non legitur.

  ReplyDelete
 3. ...τέλος, ὁ λόγος ποὺ οἱ Γερμανοὶ στραφῆκαν στὴν ἁρχαία Ἑλλάδα εἶναι ὁ ἴδιος μὲ ἑκεῖνον γιὰ τὸν ὁποῖο στράφηκαν οἱ Σκοπιανοὶ στὸν Μεγαλέξαντρο. Δὲν ἔχουμε καμία δουλειὰ νὰ υιοθετοῦμε τὸν γλωσσικὸ ἑθνικισμὸ γερμανικοῦ τύπου, διανθισμένο μὲ διάφορα ψευτοορθόξα καρυκεύματα καὶ ἁρχαγγέλους Γαβριὴλ ποὺ μιλᾶνε σὰν Μενιδιᾶτες. Αὑτὰ εἶναι ἁποβράσματα του τέλους τοῦ 19ου αἰῶνα, μᾶς ἔχουν κάνει τεράστια ζημιά, ὁ γλωσσοεθνικισμὸς ἁπὸ τὸν Παλαμᾶ, τὸν Δραγούμη, τὸν παπποῦ τῆς γλωσσικῆς ἁνωμαλίας Ψυχάρη κ.λπ. μέχρι τὸν Ἑλύτη, ποὺ κάνει γλωσσικὴ κοπροραπτική, εἶναι καταστροφικός, τουριστικός, καὶ ψεύτικος σὰν τὸν χειρότερο ψεύτη. Εἶναι σιχαμένο νὰ κοκορεύεσαι γιὰ τὰ προσόντα σου, δείχνει ἄνθρωπο χυδαῖο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Γερμανοί είχαν βεει τον δρόμο αλλό ο Αγγλογαλλικός Δυτικός πολιτισμός των αστών δεν τους άφησε όχι μόνον να τον ακολουθήσουν αλλά και να τον επιβάλλουν εν αρχή Πανευρωπαϊκά.

   Delete
  2. Για να μην σπαμάρουμε, επί του θέματος στο άνωθεν σχόλιο.

   Περί των νεκροζώντανων "νικητών" του πινακίου φακής:

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=j800SVeiS5I

   Πηγή: ιστολόγιο Λυκώρεια. Από τα καλλίτερα δείγματα Οικο-Φασισμού τύπου Σάβιτρι Ντέβι.

   Φοβερό βίντεο, με κάνει να δακρύσω και να θέλω να δράσω. Αλλά δεν αξίζει εάν καταλήξεις στην φυλακή, μη έχοντας πετύχει τίποτα...από την άλλη να περιμένεις σαν μούμια το τέλος;; Εδώ είναι το όλο παιχνίδι. Για αυτό με έχουν φάει οι αϋπνίες...Endlich, wann werde ich meine eigene Erlösung finden??!

   Delete
  3. Ένας ακόλουθός σας στο φέισμπούκ σας, έκανε σχόλιο σχετικά με τον Υπεράνθρωπο τοτ Νίτσε.

   Η απάντηση βρίσκεται στο βίντεο που παραίθεσα από το ιστολόγιο Λυκώρεια.

   "Η Γένεσις του Υπερανθρώπου" είναι ο τίτλος ο σωστός.

   Delete
 4. ...τέλος, ἄν θέλετε νὰ καθαρολογήσουμε. 1) Δὲν ὑπάρχει Ἕλληνας. Ὁ τελευταῖος Ἕλληνας ἐξαφανιστηκε μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 2. Οἱ πρέσβεις μας εἶναι πρέσβεις τοῦ ῥοὺμ μιλιέτ. 3. Μιλᾶμε ῥωμέικα, ὀχι ἑλληνικά. 4. Γράφουμε ἑλληνικά, ὄχι ῥωμέικα. 5. Εἶμαστε χριστιανοὶ ὁρθόδοξοι. 6. Τελεία.

  ReplyDelete
 5. ..τέλος τὰ ἑλληνικὰ μὲ τἀ ρωμέικα ἔχουν τὴν ἴδια ΑΚΡΙΒΩΣ σχέση ποὐ ἔχουν τὰ λατινικὰ μὲ τὰ ἱταλικά. Ἁπλῶς τυχαίνει νὰ μὴν ὑπάρχει λ.χ. ποντιακὸ κράτος μἐ πρωτεύουσα τὴν Παναγία Σουμελᾶ καὶ ἔτσι δὲν ἔχουμε ἑλληνογενεῖς γλῶσσες, ὅπως ἔχουμε ἰταλογενεῖς ἤ μᾶλλον λατινικές, διότι τρέχα γύρευε ποιὰ εἶναι ἡ κοιτίδα. Ἕτσι κατασκευάστηκε αὑτὴ ἡ ἄθλια παραμύθα περὶ τοὺ Ἑνιαίου τῆς γλώσσης ἡμῶν, καὶ ἑνῶι ὁ Ἱταλὸς δὲν αὑτομαστιγώνεται ποὐ δὲν πολυκαταλαβαίνει Κικέρωνα, ἡ Ἑλληνίδα Μάνα σιδερώνει τὶς σάρκες τοῦ παιδιοῦ της ἑπειδὴ δὲν καταλαβαίνει Ἡσίοδο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δυτικίζεις πολύ ανώριμα και πολύ επικίνδυνα, χαντακώνοντας την Θεία Γλώσσα του Ευαγγελλίου.

   Delete
  2. Πρόσεξε τί κάνεις. 1) Βρὲς ἕνα σημεῖο στὰ λεγόμενά μου ποὺ νὰ μὴν τεκμηριώνεται ἁπὸ τὶς πηγές. 2) Πρότάσσεις μιὰ ἱδεολογία στὴν θέση τῆς πραγματικότητας. Ἑσὺ βλασφημεῖς.

   Delete
 6. Ο Θεός τρολλάρει τους Φιλελέδες και παγκοσμιοποιητές!


  Ο τσουχτερός χειμώνας φέτος αποτεεί την καλλίτερη απάντηση στις αερολογίες περί "υπερθερμάνσεως του Πλανήτου" που σκοπό είχαν και έχουν την αποβιομηχανοποίηση των Δυτικών Εθνών υπό το βάρος της ρυπάνσεως. Αλλά για την Κίνα βέβαια που αγοράζει φρεσκο Αλπικό αέρα από την Ελβετία (ναι!) και ο κόσμος κυκλοφορεί με μάσκες...κουβέντα!

  Ο Μακρίν μάλιστα κατάλαβε δε το τρολλάρισμα λέγοντας στο Νταβός ότι η ψευδής κλιματική αλλαγή βρίσκεται εν κινδύνω λόγω του τσουχτερού χειμώνα φέτος ανά την υφήλιο! Εδώ χιόνισε μέχρι και στην...Σαχάρα και την Σ. Αραβία! Και κάποιοι είναι ακόμα τόσο ηλίθιοι που πιστεύουν την Μακρονική κλιματική αλλαγή! Ω μοντιέ!

  ReplyDelete
 7. Ο Τουρκικός Στρατός εισβάλλει και στην επαρχία Ιντλίμπ;;;

  Μα τί κάνει ο Ερντογάν;; Θα έχει απέναντί του και τους Κούρδους (ΗΠΑ) και τους Σύρους (Ρωσία) ταυτόχρονα;;;;

  Οι Σύριοι και μαζί και η Ρωσική αεροπορία έχουν ξεκαθαρίσει ότι θέλουν να ανακαταλάβουν την επαρχία Ιντλίμπ. Ο Ερντογάν στέλνοντας εκεί στρατεύματα φαίνεται να θέλει να τους εμποδίσει...;

  Πάντως για να κάνει τόσο μεγαλοϊδεατικές κινήσεις εμπλεκόμενος με τα στρατεύματά του σε αυτές τις επικίνδυνες ζώνες πρέπει να έχει λάβει φρούδες υποσχέσεις.

  Μήπως λοιπόν ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ και Ιράν έχουν φοβηθεί από την μεγαλομανή και αναξιόπιστη συμπεριφορά του και έχουν συμφωνήσει να τον παγιδέψουν με τον τρόπο αυτό;;;;

  Εάν γνωρίζετε κάτι παραπάνω Καθηγητά παρακαλώ πείτε μας, εάν θέλετε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παλιέ, τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι καὶ πάλι οἱ Κοῦρδοι θὰ εἶναι τὰ κορόϊδα. Οἱ Τοῦρκοι ἁπλῶς ἐνδέχεται νὰ χάσουν τὸν Ἔρντογαν μὲ ἀλλαγὴ ἡγεσίας.Οἱ Κοῦρδοι καλὰ ἐξοπλισμένοι ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι σὲ θέσι νὰ κερδίσουν ἀπὸ μόνοι τους τοὺς Τούρκους ἀλλὰ πρὸς χάριν τῶν Μεγάλων, Ῥώσων καὶ Ἀμερικανῶν. Ἐὰν ἤμουν Κοῦρδος θὰ συμαχοῦσα μὲ τοὺς Τούρκους γιὰ νὰ συγκροτηθῇ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία μὲ ἑταῖρο ἕνα ἡνωμένο αὐτόνομο συρο-ίρακο-ἰρανο-τουρκικὸ Κουρδιστάν.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Άρα πάει περίπατο η Τουρκική Μικρασιατική καταατροφή που λέγατε;;

   Εγώ πάντως αδυνατώ να καταλάβω πώς δύναται το Ισραήλ αλλά και οι ΗΠΑ να ανέχονται έναν Ερντογάν και μία Τουρκία που υπερξοπλίζεται απειλώντας την κυριαρχία των κρατιδίων γύρω της από το Ισραήλ και την Ελλάδα μέχρι την Συρία και ενδεχομένως το ίδιο το Ιράν.

   Πιστεύετε πάντως ότι εάν καθαιρεθεί ο Ερντογάν το κενό θα καλυφθεί από μία συμμαχία ΜΗΡ και του Iyi Parti της Αξενέρ;; Το θέμα είναι πού θα οδηγήσει αυτό τα Ελληνοτουρκικά. Πλην ίσως του Ερντογάν, κανείς άλλος στην Τουρκία δεν βλέπει την Ελλάδα φιλικά, ίσα-ίσα ο Εθνικιστικός, Ισλαμικός και αλωτρωτικός φανατισμός κυριαρχεί. Πραγματικά πώς πιστεύετε ότι θα πείσουν οι ΗΠΑ ή οι Ρώσοι μία τέτοια Συνομοσπονδία ιδιίως στους Εθνικιστές και τους Ισλαμιστές πόσω μάλλον στον Τουρκικό λαό που δρα ποκύ φανατικά;;;;

   Εγώ βλέπω πιθανότερο την σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ με την συμμετοχή της Κύπρου και της Αιγύπτου. Μονάχα στα Κατεχόμενα υπάρχει κάποια ελπίδα επανενώσεως καθώς οι πρόσφατες διαδηλώσεις κατά του Ερντογανικού φανστισμού δρουν προς το συμφέρον επανενώσεως της νήσου, ύστερα από το θανατηφόρο "Taksim" του 1974.

   Delete
  3. Ομολογώ να πω πάντως πώς με εξέπληξε η απάντησή σας Καθηγητά, διότι την προηγούμνη εβδονάδα μιλούσατε περί βυθίσεως του Νεο-Οθωμανικού ονείρου στην Μπερεζίνα της Αφρίν και περί Τουρκικής Μικρασιατικής καταστροφής.

   Δηλαδή αυτό δεν ισχύει πλέον;; Τόση ανοχή θα δείξουν οι ΗΠΑ στον Ερντογάν εάν επιτεθεί στις δυνάμεις τους στην Μανμπίτζ;;;; Ομολογώ ότι είμαι κάπως συγχυσμένος.

   Delete
 8. Σύμφωνα με τις ειδήσεις του syria.liveuamap.com, με το που μπήκε το Τουρκικό κομβόι στα σύνορα του Νοτίου Χαλεπίου (Αλ-Ρέις, Al-Reis) στην επαρχία Ιντλίμπ, Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν την περιοχή και τα γύρω σημεία.

  Μα τί συμβαίνει ρε παιδιά;;

  ReplyDelete
 9. Μετά από το επεισόδιο αυτό Τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από το σημείο ενώ χτυπήθηκαν θέσεις του Συριακού Στρατού και της Χεζμπολλάχ από τον Τουρκικό στρατό με 7 πυραύλους στο χωριό Αλ-Χαντέρ κοντά στο Αλ-Ρέις!

  ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;;; ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΡΑΝΟΥΣ ΤΩΡΑ;;; ΜΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ;;;;

  ReplyDelete
 10. Παλιέ, ὡμίλησα γιὰ τοὺς Κούρδους καὶ μόνον. Ὁ Ἔρντογαν, σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους τούρκους ἡγέτες εἶναι ὁ πλέον κοντὰ σὲ ἐμᾶς γι αὐτὸ καὶ τὸν ὑποστηρίζει ὁ Βαρθολομαῖος.Δὲν μᾶς συμφέρει νὰ πέσῃ διότι ἀμφίβολο ὅτι θὰ ἀντικατασταθῇ μὲ τὸν Φετουλλὰχ Γκυλέν, ἄλλος φίλος τοῦ Βαρθολομαίου.Τὸ CHP εἶναι ὁ μεγαλύτερός μας ἐχθρός, πρὸς τὸ παρόν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Τὸ καθεστώς μας εἶναι τοῦ μπερατλῆ Ὁθωμανοῦ ὑπηκόου, δηλ. ποὺ ὑπόκειται στὸ δίκαιο ἄλλης χώρας. Παραμένουμε ὅμως ὑπήκοοι, γιὰ αὑτὸ ὁ πολιτικοθρησκευτικός μας ἁρχηγὸς εὑλογεῖ τὴν ἐκστρατεία τοῦ βασιλέως. Γιὰ αὑτὸ τοῦ παραδώσαμε τὸν Ὁτσαλάν.

  ReplyDelete
 12. ...Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει καλλιέργεια καταγεγραμμένη γύρω στὰ 3500 χρόνια ἄν συμπεριλάβουμε τὶς πινακίδες τῆς Γραμμικῆς Β. Τὸ μεγαλύτερό μέρος τῆς γραμματείας της δὲν διδάσκεται. Μὲ ποιό δικαίωμα ὄντας σὲ αὑτὴν τὴν ἄθλια ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση, διατηροῦμε πρεσβεῖες; Γιὰ νὰ πρεσβεύουμε τί ἁκριβῶς; Τὶς καλλίπυγες τουριστικὲς ἁτραξιὸν τῆς Μυκόνου; Πρέπει νὰ σταματήσουμε αὑτὸ τὸ φριχτὸ ψέμα μὲ τὴν ἱστορία μας, κε Παλαιέ, ποὺ ὅπως ἔλεγε ὁ Παπαρρηγόπουλος, μᾶς ὲμφανίζει νὰ μπαίνουμε στὴν γῆ καὶ νὰ βγαίνουμε ἁπὸ τὸ τούνελ, ἁπὸ τὴν Χαιρώνεια στὴν Ἅγια Λαῦρα. 1821...1922...2018. Πλησιάζει ὁ καιρὸς τῆς καταστροφῆς. Πᾶμε λοιπόν.

  Ὁ Ἑλληνικὸς λεγόμενος λαὸς εἶναι ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ποὺ σχηματίστηκαν στὸ περιβάλλον τῆς Ἁνατολικῆς Μεσογείου, ὅπου ἑπικρατοῦσε ἡ λεγομένη κοινή. Ἦταν Σύριοι, Ἑβραῖοι, πρώην Ἕλληνες, Λατῖνοι καὶ ἄλλοι. Ὑπάρχει τομή, σαφέστατη, ἁπὸ τὴν κλασικὴ ἐποχή. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἑλληνικὸς λαός καὶ κανένας ἄλλος. Ἡ πολιτική του ὁργάνωση εἶναι ἡ Ῥωμαἰκὴ Αὺτοκρατορία, καὶ ἡ διάδοχός της Ὀθωμανική. Τὰ περὶ ὰρχαίας Ἑλλάδος εἶναι λογοτεχνισμός. Εἶναι μιὰ παραμύθα. ´´ΑΝ συνεχιστῆι ἡαραμύθα, παρὰ τὶς ἑνέσεις ἑθνικισμοῦ, τὸ κράτος μας θὰ καταστραφῆι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, τὸ παραπάνω ἐνδιαφέρον σου σχόλιο τὸ μετέφερα στὸ ἀντίστοιχο ἄρθρο μου στὸ facebook γιὰ νὰ τὸ διαβάσῃ ὁ πρέσβυς Δημήτρης Ἀζεμόπουλος.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ουου...θα χαρεί πολύ ο πρέσβυς να μάθει ότι (σύμφωνα με το άνωθεν Κωνσταντικό σχόλιο) εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και ότι τους κλέψαμε το όνομα σαν τους Σκοπιανούς...!

   Delete
  3. Tὸ ξέρει ἤδη, ὅπως καὶ ἑσύ καὶ ὅλοι μας.

   Delete
  4. Αυτό ισχυεί για τους εδώ Ορθοδόξους Αλβανούς Διναρικούς που φορέσαν περικεφαλαία και ίσως για ορισμένους Αρμενοειδείς από την Μικρά Ασία.

   Οι λοιποί δολιχοκέφαλοι (Μεσογειακοί-ΚΜ) που είμαστε στα χώματα τούτα από το 3000π.Χ. τί σας φταίμε;;;;

   Delete
  5. Σαν τον πρέσβυ μας που αποτελεί ντόπιο Ελληνικό Μεσογειακό φαινότυπο.

   Καλό είναι κάποιος να του το πει πριν του μεταφέρει το σχόλιό σου και του έρθει κανας ταβλάς!

   Delete
  6. Καθαρός βραχυκέφαλος Αλπικός.

   Από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα του φαινοτύπου αυτού.

   Delete
 13. Tὀ εἴμεθα Ἕλληνες, ἐκεῖ ποὺ ἤμαστε Ῥωμηοί, σημαίνει ὅτι γιὰ τοὺς δυτικοὺς παραμένουμε Graeci, Γραικοἰ κύριε Παλαιέ. Δηλαδή σχισματικοί. Δηλαδἠ κάλλιο παπικὴ τιάρα παρἀ τούρκικο σαρίκι! Ἑ λοιπόν, οὔτε τιάρα, οὔτε σαρίκι!!! Αὐτὸ πάει νἀ πῆι Χριστιανός. Οὔτε Ἕλλην, οὔτε Ῥωμηός. Ὁπότε μοιάζουμε πάρα πολὺ μὲ τοὺς μοσουλμάνους, καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἑθνικὰσούρτ-φέρτα εἶναι ἁσκἠσεις ἀντιισλαμικές. Καμία δουλειὰ δὲν ἔχουμε μὲ σταυροφορίες. Ὁ Ἁλέξιος ὁ Κομνηνὀς πῆγε νὰ παίξηι μἐ τοὐς Σταυροφόρους καἰ ῥήμαξε τὸ Βυζάντιο.

  ReplyDelete
 14. Κρίμα ρέ παιδιά...τά᾿χαμε φκιάξει ὅλα τόσο ὡραῖα τά πράγματα στόν κόσμο !!! Σάν μιά καλή παρέα όπούμαστε ! Τά πάντα ταίριαζαν μεταξύ τους σά Τά κομμάτια του πάζλ!!! Ὅλα ἁρμονικά μεταξύ τους..καί οἱ ἀναλύσεις μας ἦσαν ἀπόλυτα σύμφωνες μέ τήν ἐξέλιξη...Οἱ τοῦρκοι αφτό οί Ἀμερικάνοι κεῖνο,οἱ κούρδοι ἔτσι οἱ σύριοι γιουβέτσι....Καί Τώρα; ...ποιός κερατᾶς μᾶς χάλασε τή σούπα; ἄντε φτού κι΄ἀπ τήν ἀρχή; Ααααααα μοῦ φαίνεται πώς θὰ ξαναγυρίσω στόν Μάζη...τουλάχιστον ἐκεῖ ξέρεις ὅτι πρόκειται γιά παραμυθάκι καί τ᾿ἀκοῦς εὐχάριστα!!! Βαρέθηκα τόν ξενερωτο τόν άντερσεν....ὄνομα κι΄αὐτό ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γειά σου Μάκη μερακλῆ! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Στῆθι ὄρχησον, τεκνίον, ἴνα ἱδῶ σε καἰ εὑφρανθῶ,
   κόρδακα ὁθωμανόν, εύάν-ευοί, εὑὰν-εὑὰν, εὑάν-εὑάν-εὑάν.

   Delete
 15. Το παράδοξο της στιγμής:

  Έλληνας ο Νιγηριανός Αντετογκούμπο αλλά οι Σκοπιανοί, Σλαύοι και όχι Έλληνες παρότι αγαπάνε την αρχαία Μακεδονία και τον πολιτισμό της!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι θέμα αγάπης, παίζονται πολιτικοοικονομικά παιχνίδια στις πλάτες ελλήνων και σκοπιανών, επιτέλους, αυτά που φωνάζει ο Βελόπουλος περι Αξιού και ΑΟΖ σκοπιανών στο Αιγαίο εσύ τα θεωρείς μπούρδες παρ'ολο που ψάχνεις.

   Delete
  2. Τα Σκόπια πέραν του ότι ειναι αδύνατον να προσαρτήσουν την Ελληνική Μακεδονία, και να την είχαν όμως δεν θα κατόρθωναν τίποτα, διότι τότε η Τουρκία θα ήλεγχε το Αιγαίο.

   Delete
 16. Έτσι!!!

  Ο ενδο-καπιταλιστικός Αμερικανο-Γερμανικός πόλεμος περνά σε δεύτερη φάση:

  https://www.rt.com/business/417275-volkswagen-human-experiments/

  5η φάλαγγα οι Πράσινοι και οι φυλλάδες

  ReplyDelete
 17. Γέλιο μέχρις δακρύων!

  http://www.iphicratisamyras.com/2018/01/blog-post_30.html

  ReplyDelete
 18. ΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" (Republika Gorna Makedonija) ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ

  Ώστε να προχωρήσει η επανελλήνιση της περιοχής και να ενωθεί επιτέλους η Βόρεια Μακεδονία με την Νότια της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας έτσι την επανένωση ολοκλήρου της Ελληνικής Μακεδονίας, δίδοντας στον Ελληνισμό πάτημα στα Βαλκάνια και ακυρώνοντας μία Μεγάλη Αλβανία, Μεγάλη Βουλγαρία αλλά και στερώντας την περιοχή από την Σερβία η οποία τελείως εσφαλμένα προσήρτησε την περιοχή στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο μετά από ήττα του Ελληνικού στρατού λόγω Οθωμανικού αιφνιδιασμού κοντά στο Μοναστήρι (Bitola).

  http://www.iefimerida.gr/news/392867/gornamakedonija-se-mia-lexi-ayti-einai-i-onomasia-tis-pgdm-poy-prokrinetai

  ReplyDelete
 19. Υ.Γ. 1

  Η παντελώς αποτυχημένη Σλαυοποίηση των Βορείων Μακεδόνων αδερφών μας κατά τα 100 έτη που τελούν υπό Σλαυικό (Σερβικό και Γιουκοσλαυικό) ζυγό αποδεικνύει στον μέσο αμόρφωτο ελληναρά ψευτο-πατριώτη ότι η περιοχή αυτή ως κομμένο μέλος της Ελληνικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητά ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ με το υπόλοιπο κορμί και δη με την κεφαλή!

  Ηλίθιε, άμυαλε ελληναρά! Σε μία περιοχή γεωπολιτικά ασκεί βάρος εκείνος που ελέγχει την αρτηρία, την κεφαλή, το κέντρο της. Στην Μακεδονία και την Αιγαιακή και την Άνω και την Βουλγαρική του Πιρίν, ασκούμε εμείς διότι ελέγχουμε την κεφαλή, την Θεσσαλονίκη! Συνεπώς όχι μόνον άμυαλε ψευδοπατριώτη δεν θα αποκοπεί η Ελληνική Μακεδονία της Θεσσαλονίκης να ενωθεί με την Άνω των Σκοπίων αλλά η ολοκλήρωση-ένωση των δύο θα γίνει χάριν της κεφαλής, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή της Ελλάδας! Σκέψου το αυτό ελληναρά ψευδο-πατριώτη πριν βγεις να γαβγίσεις σαν όρκ στο προσεχές συλλαλητήριο, σαμποτάρωντας μία ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΟΥ, λύση, χάριν Σλαύων και Αλβανών!

  Πραγματικά θέλω να περάσει η συμφωνία, δίχως την παντελώς περιττή συγκατάθεση του πανηλιθίου λαού μας!

  ReplyDelete
 20. Σοβαρά, τώρα, καὶ γιατὶ ἄλλωστε νὰ μὴν συνδυάσουμε τὸ τερπνὸν μὲ τὰ χανουμάκια ποὺ ἁρέσουν νοίμζω στὸν πατέρα Εὺθύμιο, στὴν Κωνσταντινούπολη γίνονταν κάθε τόσο παρελάσεις τῶν συντεχνιῶν καὶ ἑνίοτε συκρούσεις, μὲ διασημότερη τὴν στάση τοῦ Νῖκα. Δὲν φτάναν γιὰ ὅλους τὰ λεφτὰ καὶ ὄταν χορταῖναν οἱ χασάπηδες πεινοῦσαν οἱ ψαράδες. Τὰ ἁθλητικὰ σωματεῖα, οἱ Πράσινοι (βάζελοι) καὶ οἱ Βενετοι (μπλέ, ποῦ χάθηκε ὁ καημένος ὁ Ὲθνικός, παληᾶ καλὴ ὁμάδα) ἦταν οὺσιαστικὰ οἱ συνδικαλιστικοὶ ἑκπρόσωποι τῶν ἑργαζομένων.

  Κάτι τέτοιο συνέβη στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Ἑρντογάν, μόνο ποὺ τὰ κυριώτερα σωματεῖα ὁ Ἑρντογὰν τὰ χόρτασε καὶ τὰ δύο ἄς ποῦμε, καὶ οἱ καημένοι οἱ καραβανᾶδες φάγαν τῆς χρονιᾶς τους ἁπὸ τοὺς μπακάληδες καὶ τοὺς μανάβηδες. Σὲ μᾶς ποιοὶ ξεσηκώνονται; Οἱ καραβανᾶδες καὶ οἱ παπᾶδες, δηλαδὴ τὰ ἑπαγγέλματα ποὺ ζοῦν προνμιακὰ ἁπὸ τὸν ἑθνικισμὸ (τὸ λέω χωρὶς κριτικὴ διάθεση, σὰν κάτι ἁντικειμενικό). Κοιτᾶξτε πόσο καλὰ ταιριάζει ὁ ἑθνικισμὸς στὸ τουρκορωμαϊκὸ σύστημα πολιτικῶν διεκδικήσεων. Ὁ Βαρθολομαῖος εὺλόγησε ὅπως οἱ προκάτοχοί του ἁπὸ τὸν καιρὸ τοῦ... Χρυσοστόμου μιὰ ἑκστρατεία τοῦ Αὺτοκράτορος ἑναντίον ἑνὸς ῥέμπελου λαοῦ. Ἑπειδὴ οὶ Τοῦρκοι δὲν δεσμεύονται ἁπὸ χριστιανικὲς ντροπὲς κάποια στιγμὴ μπορεῖ ὁ Σουλτάνος νὰ διατάξηι γενικὴ σφαγὴ τῶν Κούρδων. Κοῦρδοι ἑξάλλου εἶχαν σφάξηι τοὺς Ἀρμενίους.

  ReplyDelete
 21. ...Ἁκόμα καὶ ὁ Μάζης ὑποθέτω καὶ ὅλοι συμμετέχουν σὲ αὑτὸ τὸ σύστημα τῶν συντεχνιῶν.Μὲ τὸ νὰ μιλοῦν γιὰ ἑθνικὸ κράτος Ἑλλὰς βάζουν τὶς Μεγάλες Δυνάμεις στὸ παιχνίδι τοῦ Ἱπποδρομου. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα ἁθλητικὸ σωματεῖο μὲ ἁρχαία ἑπωνυμία, ὅπως Ἄρης τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ὁ Ζουράρης τῆς Ἄνω Τούμπας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και εδώ είσαι σωστός.

   Ξαφνικά έριξες όλα τα καλά μαζεμένα. Μπράβο που έκοψες την παπαγάλλια πάρλα και κρατάς την ουσία.

   Delete
 22. Υ.Γ. 2

  Στην χθεσινή του συνέντευξη την οποία είδα χάριν στο γιουτιούμπ και το pronews που την μετέφερε γραπτώς, ο Πρέσβης των ΗΠΑ έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα είπε ότι η οικονομική (και πολιτιστική) της περιοχή εκτείνεται από την Οδησσό της Ουκρανίας μέχρι την...Βενετία, ανακηρύσσοντας έτσι την Θεσσαλονίκη σε κέντρο και καρδιά όλων των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν δεν αποτελεί κεφαλή μονάχα της Μακεδονίας αλλά και όλης της περιοχής βόρειας αυτής. Και η Ελλάδα ελέγχει την κεφαλή αυτή.

  Δυστυχώς ουδείς εκ των ελληναράδων και άλλων ρωσολάγνων δεν ανέλυσε την φοβερή αυτή δήλωση αλλά έμεινε μόνον στον φόβο ενός επεισοδίου με την Τουρκία, ωσάν να ήμασταν στο νηπιαγωγείο!

  ReplyDelete
 23. Η παρακμή των ΗΠΑ σε ένα βίντεο

  https://www.youtube.com/watch?v=2VrmETPhyjo

  Μόνον στην Αγγλία υπάρχει τέτοιου βαθμού παρακμή. Πουθενά αλλού. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι ΗΠΑ είναι υπερδύναμη με τέτοιο μπάχαλο στο εσωτερικό τους. Ακόμη και η Τουρκία μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή έχει από ότι οι ΗΠΑ. Κατά τα άλλα ο κλαρινογαμπρός Τράμπ που ούτε δομημένη σκέψη έχει μήτε ξέρει τι του γίνεται θα βάλει τάξη!

  Τέτοιες σκηνές με κάνουν να αναπολώ τις εποχές του Αδόλφου και την πανέμορφη εσωτερική συνοχή της Γερμανίας του 1938...Και πού πέσαμε! Να περιμένει ο πλανήτης από αυτούς(!) στο βίντεο, παγκοσμία τάξη και αρχή!

  Κάθε σύγκρισις με την φοβερή συνοχή της Κίνας αποτελεί αστειότητα, το ιλιγώτερον!

  ReplyDelete
 24. Για να το κλείσω με τις ΗΠΑ, θα χαρώ τα μέγιστα εάν καθαιρεθεί ο Τραμπ, διότι είναι όσο ψεύτικος μπορεί.

  Χίλιες, μα τώ Θεώ χίλιες φορές η Χίλλαρυ στις ΗΠΑ, να δείχνει παγκοσμίως το πόσο παρακμιακές, σάπιες και τρελές είναι οι ΗΠΑ στην απόλυτή τους γυμνία, παρά ο Τραμπ ο οποίος τοποθετεί κουρτίνα στο σκουλικιασμένο νεκροζώντανο κορμί της Αμερικής.

  Μία τέτοια κοινωνία αξίζει ΘΑΝΑΤΟ, όχι νεκρανάσταση! Το ίδιο με την Ρωμανία επί Παλαιολόγων Ουνιτών. Ο Πάπας πήγε να νεκραναστήσει ένα κράτος-ζόμπι και οι Οθωμανοί όχι μόνον του δώσαν την χαριστική βολή ως όφειλαν αλλά ανέστησαν και την Ορθοδοξία που είχε υπονομευθεί και θανατωθεί επί των Ουνιτών Παλαιολόγων.

  Το ακριβώς αντίστοιχο με τις σημερινές ΗΠΑ. Η κοινωνία αυτή πρέπει να πεθάνει. Συνεπώς ας σταματήσει ο κλαρινογαμπρός Τράμπ να σοβατίζει και ας πεθάνουν όλοι μαζί σε πυρηνικό ολοκαύτωμα απέναντι στην Ορθόδοξη Ρωσία! Βλέπεις και εκεί πολλή σαπίλα, ειδικά στην φοβερή εκπόρνευση των Ρωσίδων και τον βαρβαρισμό των Ρώσων, αλλά τέτοιες τρέλες και αηδίες μονάχα στις ΗΠΑ-Αγγλία-Καναδά!

  Επαναλαμβάνω να μην περιμένει κανείς σωτηρία από τους δήθεν Φασίστες κλαρινογαμπρούς τύπου Σαλβίνι, Λεπέν και Φάρατζ. Η επάνοδος του ατόφιου Φασισμού επιτάσσει στην Δύση πέρασμα από προσωρινή Ισλαμική λαίλαπα, όχι από κάλπες και ποσοστιαίες νίκες στην τιβί, τα γκάλοπ και τα exit polls!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένα πανέμορφο άρθρο που επιβεβαιώνει τα μέγιστα τα λεγόμενά μου. Ότι η σημερινή αστική σάπια κοινωνία για να σωθεί στο Φως του Φασισμού οφείλει πρώτα να ολοκληρώσει το ταξίδι στην Άβυσσο μέσω του Ισλαμισμού:

   http://redskywarning.blogspot.ch/2018/01/blog-post_29.html

   Delete
  2. Το άρθρο δε, δικαιώνει τα μέγιστα τον τρισμέγιστο Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος και πολύ σωστά μαζί με πλείστους Ρομαντικούς της εποχής του, κατάλαβε την άκρως σάπια φύση του Δυτικού Χριστιανισμού και δη του Παπισμού, για αυτό και ήτο Γερμανός αρχαιολάτρης παγανιστής. Η τελείως προδοτική στάση του Δυτικού Χριστιανισμού ο οποίος προωθεί τα συμφέροντα του Κεφαλαίου μονάχα υπνωτίζοντας με μαλθακότητα και πειθήνια τις αστικές μάζες, δικαιώνει πλήρως τον αντι-Χριστιανισμό του Χίτλερ και το Απολλώνιο (Wotan-ικό) πνευματικό του όραμα σε αντιδιαστολή.

   Χίλιες φορές σήμερον κάποιος στην Δύση να είναι παγανιστής και αρχαιολάτρης παρά ψευδο-Χριστιανός.

   Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η επικείμενη πτώση του Βατικανού μονάχα προς το συμφέρον του ατόφιου Χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας θα είναι, έστω και με Σλαυικά Ρωσικά πρωτεία. Δεν παύει να αποτελεί όμως την Ρωμαίηκη Παράδοση της Πόλεως και ας άλλαξε γλώσσα.

   Delete
  3. Στην οργανωσή του ως κρατος πολυ καλυτερο από το δικό μας. Και η κοινωνία πολύ καλύτερη. Ετσι το καταλαβα εγώ που εζησα εκει 6 μήνες. Ζήσε Κίνα και θα πείς το βίο αβίοτο. Ο Τραμπ είναι ηγέτης και νοικοκύρης και μπράβο του , η οικονομία αναστήθηκε , ας τον θάβει η πορνοβαβυλώνα του Χόλυγουντ . Με τον προηγούμενο υποφέρανε.

   Delete
  4. Δεν έχεις άδικο αλλά ακόμα δεν έχω κατασταλάξει.

   Φταίει βέβαια και ότι δεν τους έχω ζήσει.

   Delete
 25. Ξέραμε ότι η Βρετανία είναι η Hure των Αράβων.

  Τώεα έγινε και των Κινέζων! Από το κακό στο χειρότερο!

  Και στην γωνία ο Κόρμπυν έτοιμος να τα τινάξει όλα στον αέρα χάριν του Λενινισμού. Και καλά θα κάνει.

  ReplyDelete
 26. Ὁ πρέσβης στὰ ἑλληνικὰ εἶναι Ἀπεσταλμένος σὲ ξένη γῆ, ὁ πρόξενος ντόπιος πληρεξούσιος ξένων.

  ReplyDelete
 27. Στὰ ἑλληνικὰ ποὺ συνδιαμορφώθηκαν ἁπὸ ἕνα ἑβραϊκὸ ὑπόστρωμα, παρακαλῶ, ὁ πρέσβης καὶ ὁ πρόξενος ἁντικαθίσταται ἁπὸ τὸν Ἄπόστολο καὶ τὸν Ἄγγελο.

  ReplyDelete
 28. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως η μακρά παραμονή του Ισραηλινού Προέδρου επί Ελληνικού εδάφους και η δημιουργία ενός Ελληνο-Εβραϊκού άξωνος στην Ανατολική Μεσόγειο:

  https://www.ptisidiastima.com/president-of-israel-visit-in-salamis-naval-base/

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἄστε ποῦ μπορεῖ καί νά τούς πιάσουμε κορόϊδα σάν τούς κουτόφραγκους....αὐτοί πάλεψαν καί ύπὸφεραν γιά 10 αἰῶνες...καί σίγουρα θά τά μοιραστοῦν μαζί μας....άρα γιατί νά κουραζώμαστε ; Φραπεδιά κωλοβάρεμα και τσαμπουκάς άδέρφια ...συνεχίστε κι ὅλα τάλλα θαρτουν μόνα τους ....άαα μὴν ξεχάστε γιά μᾶς τους λίγο ἀλανιάρηδες, νάχει καί τίποτες ἐβραιοπούλες...ἐκεῖνες με το σκοῦρο δέρμα καί τά πράσινα ἀμυγδαλωτά μάτια, τά χείλια τά μελιά καί κεῖνο τό μαλλί ἀπό ἔβενο......ά ρέ μόρτη μου μπερεκέτια !!!!

   Delete
 29. Οἰ Ἑβραῖοι εἶναι συνδιαμορφωτὲς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἱστορία τῆς Εὐρώπης, αὐτὴ ποὺ δεχόταν ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, γιὰ πάνω ἁπὀ χίλια χρόνια, ξεκινάει μὲ τὴν Γένεση (τὀ πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης) καὶ τελειώνει μὲ τὴν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἡ ῥωμαικὴ Αὐτοκρατορία (ἡ λέξη Βυζάντιο πρέπει νὰ ξεχαστῆι σχεδὀν) δέχεται ὅτι ὁ μόνος λαὀς ποὺ δἐν εἶχε ξεχάσηι τὀν Ἀληθινὀ Θεὀ ἦταν οἰ Ἑβραῖοι, μέχρι τἠν Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ ποὺ ἔθεσε τέρμα σἐ αὐτὴν τὴν κατάσταση. Συνεπἐς στὀ ἑαυτό του τὀ λεγόμενο Βυζάντιο μετράει καἰ ἁπὸ Γεννήσεως καὶ ἁπὀ κτίσεως κόσμου μὲ τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γληγοριανό ημερολόγιο και πάσης Ελλάδος και λίγα με τους Γληγόρηδες είπαμε (ντόπιους και λατίνους ) !!! -:))

   Delete
 30. Τὸ θέμα τοῦ ἡερολογίου θὰ τεθῆι σύντοα στὴν ἡμερήσια διάταξη, μιὰ καὶ ἁποφλείωνεται ἡ ψεύτικη μπανάνα στὴν σκηνὴ ἤ μᾶλλον μάντρα τοῦ νεοελληνικοῦ μπουλουκιοῦ.

  ReplyDelete
 31. Στὰ ῥωμέικὰ σχολεῖα πρέπει νὰ διδάσκεται ἡ Ἁγία Γραφὴ ἁπὸ τὸ προνήπιο ὡς τὴν διὰ βίου άθηση σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς ὰνεξαρτήτως χρώματος καὶ θρησκείας καὶ καταγωγῆς καὶ ὁ ῥατσισμὸς καὶ οἱ οἱκονομικὴ ἔπαρση νὰ τιμωροῦνται μὲ κουλούρα.

  ReplyDelete
 32. ΥΓ Παλιέ, νὰ ἔρθηις αὔριο μὲ τὸν Κηδεμόνα σου καὶ ἕνα χαρτὶ ὅπου θὰ ἔχεις μελοποιήσηι σὲ βυζαντινὴ παρασημαντικὴ ὁ ῥατσιστὴς εἶναι βλὰξ καὶ ὁ Συριζαῖος πανύβλαξ. Ἁλλιῶς ἁποβάλλεσαι.

  ReplyDelete
 33. Σημείωση. Διακρίνω μιὰ ἔντονη ὰπορία γιὰ τὴν φυλετικὴ ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. Πρέπει νὰ καταλάβετε ὅτι ὁ Παστὲρ ἁνήκει στὸν 19ο αἱῶνα ἁλλὰ φυλὲς ὑπῆρχαν πρὶν τὸν Παστέρ. Ἡ φυλὴ εἶναι μιὰ κοινωνικὴ ὁμάδα καὶ οἱ σχέσεις αἵματος καὶ σπέρατος καὶ γενικὰ ζουμιῶν εἶναι μόνο μερικὲς ἁπὸ τὶς σχέσεις ποὺ φτιλαχνουν μιὰ φυλή. Στὴν τελικὴ ἡ φυλὴ καθορίζεται ἁπὸ τὸν τρόπο ποὺ συνευρίσκονται οἱ γονεῖς. Ἡ φυή μας εἶναι ὲκείνη οὒς ὁ Θεὸς συνέζευξε ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω, ἁλλὰ στὰ ἁλήθεια,ὄχι στὰ ψέματα, ὅπως γίνεται συνήθως.

  ReplyDelete
 34. ...Ἐπιτρέψτε μου κατόπιν τῶν παραπάνω νὰ θέσω ἕνα θέμα στὴν ὁμήγυρη, μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ τὴν ὁμογένεια. Τὸ θέμα τὸ ἔχει θίξηι ὁ κος Κιτσίκης σὲ μιὰ καταπληκτικὴ ἁνάρτηση γιὰ τὰ τεριρέμ τοῦ μαστρο-Κουκουζέλη, ὁ ὁποῖος μαστρο-Παλαιέ ἦταν μᾶλλον βουλγαρόφωνος, στὴν Κατοχὴ καὶ τὸν Ἐμφύλιο θὰ ἦταν μεταξὺ Βουλγάρων, ΠΑΟ, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, προσφύγων ἁνταρτῶν τύπου Ἁντὸν Τσαούς (λοχίας) καὶ διαφόρων ἄλλων μουρλῶν καὶ γελαδιῶν, ποὺ μόνο ἡ Μακεδονία έχει πεντέξι βουβάλια καὶ θὰ τὰ δώσουμε καὶ αὑτὰ γιὰ νὰ τρῶμε μπομπότα μὲ τὸ δελτίο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

  Σᾶς ῥωτῶ συμπυκνώνοντας τὸ θέμα, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸ ἑπίκεντρο τῆς διδακτορικῆς πρότασης ποὺ ἔχω ὑποβάληι σὲ Γαλλία καὶ Θεσσαλονίκη. Τὸν καιρὸ πρὶν τὸν Πλαστῆρα, σύμφωνα μὲ βιβλίο ποὺ εἶχε κρίνηι εὑμενῶς ὁ ὁμοφυλόφιλος μεγάλος μας ποιητὴς Κωνσταντῖνος Καβάφης, ἔγινε μιὰ συζήτηση γιὰ ἑκκλησία καὶ θέατρο. Ἡ ἁκραῖα φωνὴ τοῦ Παύλου Νιρβάνα ζητοῦσε νὰ ἁνοίξηι ἡ ἑκκλησία στοὺς ζωγράφους καὶ στοὺς καλλιτέχνες καὶ νὰ σταματήσηι ἡ ἁγκύλωση στὸ παραδεδομένο τυπικό.

  Λέω ἑγὼ ὁ Ναῦλος Πιρβάνας ὅτι, ἡ ἑμμονὴ τῆς ἑκκλησίας μας στὸν βυζαντινισμὸ εἶναι ψεύτικη καὶ ὅτι εἶναι ὅ,τι εἶναι ἡ ἁναβίωση τῆς μεσαιωνικῆς μουσικῆς στοὺς Φράγκους καὶ τοῦ ῥεμπέτικου στοὺς Συριζαίους (ἑνῶι βέβαια τὸ ΚΚΕ τῆς Κατοχῆς μισοῦσε τὸ ῥεμπέτικο διότι ἁπὸ τὶς τάξεις του προήρχοντο Χῖτες, χωροφυλάκοι καὶ μαυραγορῖτες, λοῦμπεν στοιχεῖα). Ὅτι δηλαδὴ ἡ ἁγκύλωση τῆς ἑκκλησίας μας στὸ τυπικὸ εἶναι τουριστικὴ ἁτραξιὸν καὶ ὄχι ἐκδήλωση πίστης. Τί λέτε σὲ μένα τὸν Ναῦλο Πιρβάνα;

  ReplyDelete
 35. ...νὰ σᾶς δώσω καὶ ἕνα παράδειγμα νὰ καταλάβετε τὸ θέμα καλύτερα. Ὣς γνωστὸν ἡ ἱερατικὴ γραφὴ τῆς Αὶγύπτου τῆς παλαιᾶς ἦταν κατὰ βάσιν ἱδεογραμματική. Ἀρα μποροῦσε νὰ τὴν μάθηι κάποιος χωρὶς νὰ πολυμιλᾷ τὴν γλῶσσα, ὅπως τὰ σήματα τῆς τροχαίας. Γιὰ κάντε τὴν σύγκριση μὲ τὴν ὀρθοδοξία καὶ δῆτε καὶ πόσο κοντόθωρος εἶναι ὁ γλωσσικὸς ἐθνικισμός.

  ReplyDelete
 36. στὸ ἴδιο θέμα εἶναι καὶ αὑτὸ τὸ φοβερὸ παράθεμα τοῦ Βιλαμόβιτς.
  Τα Διονύσια και παράλληλα με αυτά τα Δημήτρια διαφέρουν, έστω όχι τόσο εμφανώς στην αρχή, από τις γιορτές των άλλων ολύμπιων θεών, ως προς τη μορφή -η οποία μας είναι περισσό­τερο γνωστή και καθοριστική για την τραγωδία- καθώς η κοι­νότητα αποκτά ενεργό ρόλο. Ο Διόνυσος έζησε κι ο ίδιος πάνω στη γη, δεν είχε μόνο μοιράσει τα δώρα του, αλλά είχε ορίσει ε­πίσης τις γιορτές του, τις εξορμήσεις στα βουνά και τα δάση κάθε δύο χρόνια ή οτιδήποτε τις αντικαθιστούσε, είχε επικρατή­σει στους σκληρούς αγώνες με τους απίστους, απαιτούσε δηλα­δή από τον καθένα την αναγνώριση της θεϊκής του φύσης και μια προσωπική έκφραση πίστης. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ό,τι συνέβαινε στις υπόλοιπες αρχαίες λατρείες. Εδώ τις ιε­ρουργίες τελεί αυτός που προορίζεται γι’ αυτές είτε εκ γενετής και λόγω κληρονομικού δικαιώματος είτε ύστερα από κρατική ανάθεση: στα σπίτια των ιδιωτών ο άνδρας ή η γυναίκα· στους δημόσιους ναούς ο βασιλιάς ή ο νόμιμος διάδοχος του· σε πάρα πολλές λατρείες αρχικά φυλετικού χαρακτήρα, που κέρδισαν τη γενική αναγνώριση, αυτός που έχει οριστεί γι’ αυτές βάσει κλη­ρονομικού δικαιώματος. Το πλήθος παρίσταται σιωπηλό ή ανα­φωνώντας σε συγκεκριμένα σημεία της ιερής τελετουργίας κα­θορισμένες φράσεις (εὐφημεῖν)15· πολύ σπάνια αυτό συμμετέχει σε μια συμβολική τελετουργία μέσα σε ορισμένο πλαίσιο. Τις ιε­ρουργίες κατανοούν μόνο εκείνοι οἷς πάτριόν ἐστίν. Τα οργιά αντίθετα αφορούν όλους όσοι πιστεύουν στον θεό.

  ReplyDelete
 37. Κωνσταντινουπολίτη, ἑσὺ ποὺ ξέρεις τὸν ναζισμό ἑξήγησέ μας πως λειτουργοῦσε τὸ ἐθνικοσοσιαλιστικὸ κόμμα. Γιὰ τὸν κομμουνισμὸ τῆς γ. διεθνοῦς εχω βρῆι τρία χαρακτηριστικά. 1. Θρησκευτικός μανιχαϊσμός, μὲ προηγούμενα στοὺς παυλικιανούς, βογομίλους, καθαρούς. 2. Δομὴ καπιταλιστικῆς ἑπιχείρησης στὸ ἐσωτερικό. 3. Στἠν κοινωνία, σχήματα πολὐ παρόμοια μὲ τῆς Πεφωτισμένης Δεσποτείας.

  ReplyDelete
 38. Η πολωμένη κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας, επιβεβαιώνει την ρήση μου σε προηγούμενο άρθρο, ότι δηλαδή το "Μακεδονικό" είναι απλά η αφορμή για την εκδήλωση εγχρώμης επαναστάσεως κατά της τωρινής κυβερνήσεως.

  Το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Φοβάμαι επεισόδια την Κυριακή που σκοπό έχουν την εσωτερική πόλωση και το ξέσπασμα του Χάους...ίδωμεν!

  ReplyDelete
 39. http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ethnika-themata/664770_mnimits-na-kleisoyme-aron-aron-skopiano-giati-mporei-na-pesei

  ReplyDelete
 40. Το παλιό μου σχόλιο:

  Ένας ΠαλιόςJanuary 22, 2018 at 12:08 AM
  Επ΄αυτού τα συλλαλητήρια για την Μακεδονία δύνανται να αποτελέσουν άριστη ευκαιρία εκδηλώσεως εγχρώμου επαναστάσεως κατά του Τσίπρα, με αφορμή την "εθνική μειοδοσία" στο Σκοπιανό.

  Για να δούμε...ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς.

  ReplyDelete
 41. Πάνω που γίνεται το όλο θέμα με τα Σκόπια, η Αλβανία θέτει θέμα Τσάμηδων...

  Τί συμβαίνει;;

  ReplyDelete
 42. Παλιέ, ἔχεις δίκαιο.Ἀπὸ τὴν Ἀλβανία μέχρι τὴν Συρία παίζεται μεγάλο παιχνίδι, περνῶντας ἀπὸ Σκόπια, Ἑλλάδα καὶ Τουρκία.Βλέπω καθοριστικὲς ἐξελίξεις μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν χώρα μας. Τώρα εἶναι ποὺ γράφεται Ἱστορία! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Νομίζω πὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπηρετεῖ τὸν ἄξονα Κίνα-ΗΠΑ-Βατικανὸ καὶ οἱ ἑθνικόφρονες τὸν ἁγνὸ Ὰμερικανικὸ πατριωτισμό. Τὸ θέμα εἶναι νὰκαταλάβουμε ὅτι ἑλληνικὴ πολιτικὴ καὶ οἱκονομία ὅπως τὴν φανταζόμαστε γίνεται μόνο ὅπως τὴν φανταζόμαστε. Ἡ ὑλική της ἑφαρμογὴ εἶναι ἁπλῶς ὑποτέλεια στὰ διεθνῆ συμπλέγματα. Στὸν ἑμφύλιο ἁλληλοσφαχτήκαμε διότι ἁδυνατούσαμε νὰ καταλάβουμε ὅτι εἴμεθα πράκτορες. Καὶ ὅμως ἤμασταν.

  Δὲν μοῦ ἁρέσουν τὰ περὶ συλλαλητηρίου, μοῦ θυμίζουν Δεκεμβριανά.

  ReplyDelete
 44. Ὁ ὲθνικιστὴς νομίζει πὼς ὑπηρετεῖ τὴν χώρα του. Κολοκύθια. Ὁ ἑθνικισμὸς εἶναι διεθνὲς φαινόμενο, καὶ σχηματίζει μιὰ διεθνῆ τῶν ἑθνικιστῶν μὲ ἁρχηγὸ τοὺς Ἁμερικανοὺς ἤδη πρὶν τὴν Γαλλικὴ Ἑπανάσταση. Ἡ σύνθεση κομμουνιστικοῦ καὶ φασιστικοῦ ἱδεώδους ἔχει κάποιαν βάση στὸ ὅτι ὁ φασισμὸς εἶναι ἁντεπανάσταση ἁπὸ τὰ κάτω (π.χ. Γερμανοὶ μικροαστοὶ κατὰ Ναπολέοντος)καὶ ὁ μπολσεβικισμὸς ἁπὸ τὰ πάνω (τσαρικὴ Ῥωσσία ἑνατίον Κερένσκυ). Οἱ περισσότεροι τείνουν νὰ ξεχάσουν πὼς ὁ Λένιν ἔκανε τὴν ἴδια δουλειὰ ποὺ θὰ ἔκαναν οἱ Λευκοὶ Ῥῶσσοι, δηλαδὴ ἁνέτρεψε τὴν ἁστικὴ Ἑπανάσταση.

  ReplyDelete
 45. ...ἡ αὺτοκαταστροφικὴ ὶδιαιτερότητα τῆς Ἑλλάδας εἶναι πὼς στὴνγαλανόλευκη συνυπάρχει ἡ Ἑπανάσταση μὲ τὴν Ὰντεπανάσταση. Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε χαμπάρι. Δὲν πάει ἄλλο.

  ReplyDelete
 46. Βλέποντας ἀπό μακριά το στήσιμο της κολυμβήθρας του Σιλωάμ γιά τα φασισταριά της Χρυσῆς Αὐγῆς καί της κατάμαυρης ἐκκλησιαστής ἱεραρχίας με την συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτῶν στίς συγκεντρώσεις-συλλαλητήρια μαζί καί των γνωστῶν « αριστερών » μαϊντανών που σιγοψιθυρίζουν πῶς «ὅλοι Ἕλληνες εἴμαστε», με πιάνει ἀπελπισία καί θυμός.

  https://pitsirikos.net/2018/02/%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%ac/

  ReplyDelete
 47. Υγ2. Πρέπει νὰ καταλάβουμε τὸ ἑξῆς. Καὶ πρὶν τὸ 1453 καὶ μετὰ τὸ 1821 ἁκόμα ἥρωα θεωροῦσαν τὸ Σουλτάνο. Μᾶς φαίνεται ἁπίστευτο, διότι νομίζουμε ὅτι οἱ Βυζαντιοὶ ἦταν πιὸ φανατικοὶ θρησκευτικὰ ἁπὸ μᾶς. Καὶ ἑπίσης ἑπειδὴ τρέφουμε ἁβυσσαλέο μῖσος κατὰ τῶν Τούρκων. Τίποτα τέτοιο δὲν προκύπτει ἁπὸ τὶς πηγὲς ποὺ ξέρω ἑγὼ τουλάχιστο. Ὁ κόσμος πάντοτε θεωροῦσε μέχρι τὸν Ναπολέοντα τοὺς Τούρκους σὰν τοὺς καλύτερους δυνατοὺς ἑπικυρίαρχους, διότι ἅμα τοῦς ἔδινες τὰ λεφτά τους σὲ ἁφῆναν ἤσυχο. Πολλοὶ μάλιστα ζηλωτὲς θέλαν τοὺς Τούρκους δυνατοὺς σὰν τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τῆς ὀρθοδοξίας ἑνάντια στὸν Παπισμό.

  Αὺτὸ ποὺ δὲν θέλουν οἱ Ἁμερικάνοι εἶναι ἡγέτης ποὺ δὲν τοὺς κάνει τὶς δουλειές τους καὶ δείχει ἁνεξαρτησία. Εἶναι φυσικὸ νὰ θέλουν τὸ κεφάλι τοῦ Ἑρτογὰν ὅπως θέλαν καὶ πῆραν τοῦ Καντάφι, τοῦ Μιλόσεβιτς, καὶ θέλαν τοῦ Ἄσσαντ ἁλλὰ δὲν τοὺς βγῆκε. ΟΜΩΣ.

  Ὁ Μακάριος Δρουσιώτης ἱσχυρίζεται ὅτι ὁ Κίσσιγκερ ἁφενὸς δὲν γούσταρε τὸ Μακάριο, ἁφετέρου θὰ τὸ ἔρριχε μόνον ἑφόσον δὲν ὑπῆρχε περίπτωση Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου. Ὁ Κίσσιγκερ δήλωσε ὑποστήριξη στὸν Τράμπ. Ἄλλαξε ὁ Κίσσιγκερ μυαλὰ καὶ θεωρεῖ πὼς εἶναι ἡ ὥρα γιὰ χάος στὸ Αὶγαῖο; Καὶ κάτι περισσότερο ὁ Κίσσιγκερ εἶναι ὁ ἁρχιτέκτων τῆς συνεργασίας ΗΠΑ καὶ Κίνας. Γιατὶ ὁ Κίσσιγκερ νὰ μὴνν συνταχτῆι μὲ τοὺς ὑπόλοιπους στὶς τσιρίδες κατὰ τοῦ Τράμπ;

  ReplyDelete