Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 25, 2017

397 - Δὲν ὑπάρχει παλαιστινιακὸς λαός
Τὸ παλαιστινιακὸ πρόβλημα καὶ ὁ ἄγγλος ἀποικιστής


397 - Δὲν ὑπάρχει παλαιστινιακὸς λαός

Ἐπὶ δεκάδες χρόνια, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, ἐδίδασκα τακτικά, βάσει ἀρχείων, τὸ Παλαιστινιακό. Ἀντικειμενικότης, δηλαδὴ ῥομποτικὴ σκέψη, στὶς κοινωνικὲς ὅπως καὶ στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες εὐτυχῶς δὲν ὑπάρχει. Ἡ ἀλήθεια πλησιάζεται μὲ ἕνα καὶ μόνο καταπληκτικὸ ἐργαλεῖο: μὲ τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη.

Ὡς κομμουνιστής, ὅταν τὸ 1948, ἐσωτερικὸς σὲ σχολεῖο τῆς Γαλλίας, ἔμαθα ὅτι εἶχε ἱδρυθῆ κράτος τοῦ Ἰσραήλ ὡς σοσιαλιστικό, συνεφώνησα μὲ τὸ ἑβραιόπουλο  συμμαθητή μου ὅτι  ἔπρεπε νὰ τὸ στηρίξουμε ἐπειδὴ εἴχαμε μάθει ὅτι πρώτη ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ εἶχε ἀναγνωρίσει. Ἀργότερα, πάντα ὡς κομμουνιστής, ὑπεστήριξα μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ παναραβικὸ κίνημα τοῦ οὐδετερισμοῦ τῶν τριῶν συνισταμένων τοῦ συροϊρακινοῦ μπαασισμοῦ, τοῦ νασερισμοῦ καὶ τοῦ κανταφισμοῦ. Ἀργότερα πάλι, ὅταν ἐξεδηλώθη τὸ 1979, ἡ σιϊτικὴ χομεϊνικὴ ἐπανάσταση στὸ Ἰράν, τὴν ὑπεστήριξα καὶ πάλι μὲ ἐνθουσιασμό, ὡργάνωσα τέσσερα συνέδρια στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Τεχεράνη, στὴν περίοδο 1990-1994, διαλόγου ἑλληνωρθοδοξίας-σιϊσμοῦ καὶ ἐπιπλέον ὑπῆρξα ὁ μόνος ἕλλην ὀρθόδοξος ποὺ ἔπαιρνε μέρος σὲ ἰσλαμικὰ συνέδρια στὸ Ἰράν, τὰ ὁποῖα ὑπεστήριζαν τὸν «παλαιστινιακὸ λαό» κατὰ τῆς «ἰσραηλινῆς κατοχῆς».

Παρὰ ταῦτα, ἐγνώριζα ἐξ ἀρχῆς, αὐτὸ ποὺ μοῦ εἶχαν διδάξει οἱ ἴδιοι οἱ Ἄραβες, ὅτι παλαιστινιακὸς λαὸς δὲν ὑπῆρχε, ὅπως δὲν ὑπάρχει σήμερα λακωνικὸς λαός. Οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι Ἄραβες, ὅπως οἱ Λάκωνες εἶναι Ἕλληνες. Τὸ κίνημα τοῦ παναραβισμοῦ τὸ ἀπεδείκνυε: Μπαασιστές, Νασερικοί, Κανταφικοὶ ἠγωνίζοντο νὰ ἑνώσουν ἕναν λαό, τὸν ἀραβικό, ἀπὸ τὸ Ἀτλαντικὸ στὸν Ἀραβοπερσικὸ κόλπο καὶ νὰ πετάξουν ἡνωμένοι τοὺς Ἰσραηλινοὺς παρείσακτους στὴν θάλασσα, ἤδη ἀπὸ τὸ 1948.Τότε σουνῖτες καὶ σιῖτες μουσουλμᾶνοι ἦσαν ἡνωμένοι. 

Ἀπεδείχθη ὅμως ὅτι οἱ Ἄραβες ἦσαν ἀνίκανοι γιὰ μεγάλη πολιτικὴ ὅταν, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, διηρέθησαν καὶ θρησκευτικά (ἀναπτύσσοντας μὲ τὸν ἰρακινὸ πόλεμο τοῦ ἀμερικανοῦ συμμάχου Σαντὰμ κατὰ τοῦ Ἰράν, τὴν καταστρεπτικὴ διχόνοια σουννιτισμοῦ-σιϊτισμοῦ), ἀλλὰ καὶ ἐθνικά, ἀναπτύσσοντας τὴν θεωρία ὑπάρξεως πολλῶν ἀραβικῶν ἐθνοτήτων, καταστρέφοντας ἔτσι τὸ ὅραμα τοῦ παναραβισμοῦ.

Ἔτσι ἐγεννήθη ὁ μῦθος τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ. Πράγματι, τὸ 1948, ἡ Παλαιστίνη ὡς πρώην ἐπαρχία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορία εἶχε διαιρεθῆ ἀπὸ τὸν ΟΗΕ σὲ Ἰορδανία (90% τῆς Παλαιστίνης) σὲ Παλαιστηνιακὸ κράτος  (5% τῆς Παλαιστίνης) καὶ σὲ κράτος τοῦ Ἰσραήλ (5% τῆς Παλαιστίνης). Στὸν Μεσοπόλεμο ὁ Βρεταννὸς ἀποικιστὴς εὐνοοῦσε συστηματικὰ τοὺς Ἄραβες εὶς βάρος τῶν Ἑβραίων, παρὰ τὴν δήλωση Μπάλφουρ τοῦ 1917 περὶ ἱδρύσεως ἑβραϊκῆς ἑστίας ποὺ οἱ ἑβραῖοι τραπεζῖτες τῆς Διασπορᾶς εἶχαν ἀποσπάσει ἀπὸ τὸ Βρεταννὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς ἐποχῆς.

Ὅπως καὶ στὴν Κύπρο, ὁ Βρεταννὸς ἀποικιστής (ποὺ εἶχε παίξει τὸ παιχνίδι τοῦ διαίρει καὶ βασίλευε μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων κατὰ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλληνοκυπρίων 1955-1959), ἐφήρμοσε τὴν ἴδια πολιτικὴ τοῦ διαίρει καὶ βασίλευε στὴν Παλαιστίνη, κατόπιν τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ἀγῶνος ἀνεξαρτησίας τῶν ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ἐχρησιμοποίουν τὴν τρομοκρατία (ποὺ πρῶτος ἐξεθείασε κατὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ὁ Ῥοβεσπιέρρος καὶ ποὺ σήμερα ὑποκριτικὰ καταδικάζεται ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ τὰ ἑλληνικὰ τσιράκια τους τῶν ὑποβαθμισμένων γραικύλων, ποὺ κατεδίκασαν τὴν 17 Νοέμβρη μέχρι καὶ τοὺς Πυρῆνες τῆς Φωτιᾶς) μὲ ἀνατινάξεις κτιριῶν καὶ δολοφονιῶν προσωπικοτήτων.

Ἡ τακτικὴ τῶν βρεταννῶν ἰμπεριαλιστῶν, μετὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐκκένωση τῶν ἐδαφῶν τῆς Παλαιστίνης, ἦταν πρῶτον νὰ ἐνθαρρύνουν ὅλα τὰ ἀραβικὰ κράτη, μαζὶ καὶ τὸ νεοσύστατο παλαιστινιακό, νὰ συνασπισθοῦν, περικυκλώνοντας τὸ νεογέννητο λιλιπούτειο ἑβραϊκὸ κράτος γιὰ νὰ τὸ πετάξουν στὴν θάλασσα.

Ἀντ’ αὐτοῦ, ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη, ἀνεκάλυψε μὲ ἔκπληξη ὅτι οἱ κατασυκοφαντημένοι ἀπὸ τὸν δυτικὸ ἀντισημιτισμὸ ἑβραῖοι ἔμποροι-τοκογλύφοι, ἐγνώριζαν πῶς νὰ μάχονται καὶ ἔκτοτε ἀπὸ τὸ 1949, τὰ ἰσραηλινὰ στρατεύματα ἐκέρδιζαν, τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη, στρατιωτικὲς νῖκες κατὰ τῶν ἀνικάνων ἀλλὰ ἐξόχως φαφλατάδων Ἀράβων.

Τότε, οἱ δυτικοὶ ἰμπεριαλιστές, διαπιστώνοντας ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ ἦταν σκληρὸ καρύδι, ἀπεφάσισαν νὰ τὸ στηρίξουν γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν πολιτική τους στὴν Μέση Ἀνατολή, καὶ ἐβάλθησαν νὰ καταστρέψουν τὴν ἔννοια καὶ τὴν πολιτικὴ τοῦ παναραραβισμοῦ, διαιρῶντας τοὺς Ἄραβες σὲ δῆθεν ἐθνικὰ κράτη, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ψευδοεθνικότητος ἀραβικῆς Παλαιστίνης,  νὰ τοὺς διαιρέσουν καὶ θρησκευτικά, μεταξὺ σιϊτῶν καὶ σουννιτῶν, κάτι ποὺ ἐπέτυχαν πλήρως ἀποδεικνύοντας τὴν ἐκπληκτικὴ ἀνικανότητα τῶν Ἀράβων.

Ἐξ ἀρχῆς, ἡ ἰδική μου ἐκτίμηση ἦταν ὅτι τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, παρὰ τὸν ἡρωϊσμὸ τοῦ λαοῦ του, δὲν ἠδύνατο νὰ ἐπιβιώσῃ γιὰ πολὺ καὶ ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ  ἐξεδιώκετο καταποντισμένο στὴν θάλασσα ὅπως αὐτὸ εἶχε συμβῆ στὸν Μεσαίωνα στὰ παλαιστινιακὰ κράτη τῶν καθολικῶν σταυροφόρων. Ὑπελόγιζα ὅμως χωρὶς τὸν ξενοδόχο. 

Τώρα ἔχω ἀλλάξει γνώμη καὶ πιστεύω ὅτι οἱ ἀνίκανοι Ἄραβες, παρὰ τὶς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τῶν ἰσλαμιστῶν τζιχαδιστῶν τοῦ ISIS καὶ λοιπῶν συνησπισμένων φανατικῶν ὁμάδων ἔχουν χάσει ὁριστικὰ τὸ παιχνίδι γι’αὐτὸ καὶ φέρονται ἀσυνάρτητα σὰν μαινόμενοι  ταῦροι.

Συνεπῶς, τὸ συμφέρον μας εἶναι νὰ συμμαχοῦμε σταθερὰ μὲ τὸ Ἰσραὴλ κατὰ τοῦ μαινομένου αὐτοῦ ταύρου καὶ τὸ διεφθαρμένο, ἀπὸ τοὺς ἀνικάνους Ἄραβες, Ἰσλάμ. Μόνον ὁ ἀλεβισμός, ὁ σουφισμὸς καὶ ὁ σιϊσμὸς δύνανται νὰ σώσουν τὸν Ἀλί-Χριστὸ ἀπὸ τὸν γενικὸ καταποντισμὸ τοῦ ἄλλοτε ἐποικοδομητικοῦ μήνυματος τοῦ προφήτου Μωάμεθ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Δεκεμβρίου 2017


28 comments:

 1. Σήμερα, ἡ κυβέρνησις τῆς Γουατεμάλας ἀπεφάσισε νὰ μεταφέρῃ τὴν πρεσβεία της στὴν Ἰερουσαλήμ.Ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Νῖκο Κοτζιᾶ νὰ ἀντιληφθῇ ὅτι συμφέρον τῆς Ἑλλάδος εἶναι νὰ κάνῃ τὸ ἴδιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. μά δέν εἶναι κράτος ἡ Γουατεμάλα κύριε Δημήτρη (χωρίς νά θέλω νὰ φανῶ περιφρονητικός) σιγά μή κοιτάξουμε τί κάνει καί ή Μποτσουάνα (χωρίς πάλι νά θέλω νὰ φανῶ περιφρονητικός) Τί κάνει ή Άλβιόνα; αὐτό πρέπει νά κοιτάξουμε ..(ἐδῶ ναί θέλω νὰ φανῶ περιφρονητικός)

   Delete
  2. Nαὶ ἁλλὰ ἐμᾶς πρώτη ἡ Αϊτὴ μᾶς ἀναγνώρισε. Σήμερα οἱ μόνοι ποὺ δὲν μᾶς ἁναγνωρίζουμε εἴμαστε ἐμεῖς.

   Delete
 2. Οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι Ἄραβες, ὅπως οἱ Λάκωνες εἶναι Ἕλληνες.
  Ἑκεῖ εἶναι ποὺ ὑπάρχουν ἐπιφυλάξεις, ἄν καὶ ἡ Λακωνία εἶναι ἴσως ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς τοῦ κόσμου ἐκείνη ποὺ ἔμεινε ἑλληνικὴ γιὰ τὸν περισότερο καιρό, καὶ τὸ ποίημα τοῦ Καβάφη Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων ἔγινε σύντομα Ῥωμαῖοι πλὴν Ἑλλήνων.

  Καταρχὴν δὲν καταλαβαίνω γιατἰ οἱ Ἕλληνες νὰ ἔχουν κράτος ποὺ λέγεται Ἑλλάς, οἱ Ἰσραηλινοὶ κράτος ποὺ νὰ λέγεται Ἰσραὴλ καὶ οἱ Παλαιστίνιοι νὰ μὴν ἔχουν κράτος ποὺ νὰ λέγεται Παλαιστίνη. Τὀ ἐπιχειρημα εἶναι ἀπατηλό. Στὴν πραγματικότητα καταλαβαίνω πολὺ καλά. Οἱ Ἄραβες περνιοῦνται γιὰ σύγχρονοι Ἑβραῖοι καὶ ὅπως οἱ Ἑβραῖοι μέχρι τὴν ἀνάπτυξη τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τὴν στήριξή του ἀπὸ τοὺς Ἅγγλους ἐθεωροῦντο ἀπάτριδες, καὶ ἀναγνωρίζονταν ὡς θρησκευτικὴ καὶ ὄχι ἐθνικὴ μειονότητα (ὅπως οἱ γύφτοι ἀναγνωρίζονται ὡς φυλετικὴ καὶ ὄχι ἐθνικὴ μειονότητα), κάτι δἐν τοὐς ἀναγνωρίζεται, καὶ δὲν τοὺς ἀναγνωρίζεται, τί;

  Ἡ κατοχὴ γῆς, τόσο ἁπλά. Σιγὰ μὴν συνεργήσω ἐγὼ νὰ ἔχουν γῆ καὶ ἰδιοκτησία οἱ Ἰσραηλινοὶ καὶ νὰ μὴν ἔχουν οἱ Παλαιστίνιοι. Ὅσο γιὰ τὸν Κοτζιᾶ, εἶναι ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν μιᾶς ἀναγνωρισμένης ἐθνοθρησκευτικῆς ὄχι μειονότητας ἀλλὰ συνιστώσας, τῶν Ῥωμαίων, ποὺ γιὰ νὰ πάρουν γῆ προστατευμένη ἀπὸ τοὺς Φράγκους υἱοθέτησαν τἠν βρισιὰ τοῦ σχισματικοῦ καὶ σὲ ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν παροχὴ φέουδου βάλαν στἠν σημαία τους καὶ πάλι τὴν βρισιὰ τοῦ σχισματικοῦ. Μετὰ οἱ ποιητές τους προσπαθοῦσαν γιὰ διακόσια χρόνια νὰ βροῦν στὰ πετραδάκια τοῦ γιαλοῦ τὸ μεταφυσικὸ ἐκεῖνο βάθος ποὺ θὰ δικαιολογοῦσε τὴν ὑποτέλεια καὶ τὴν ξεφτίλα στὸ φράγκικο ἀφεντικό. Συμφωνῶ λοιπὸν νὰ στήσουμε καὶ μεῖς τὸ τσαντῆρι μας στὸ στρατόπεδο τῶν Σταυροφόρων γιὰ νὰ τοῦς πέσηι ἡ πανούκλα ποὺ κουβαλᾶμε.

  ReplyDelete
 3. Υγ. Οἱ νεοβαπτισθέντες Ἕλληνες εἶναι ἁποδεδειγμένα ῥουφιάνικος λαὀς μιᾶς καἰ ἐξόντωσαν τὸ ἴδιο τους τὀ αἶμα γιἀ νὰ πάρουν τὰ δολλάρια τοῦ σχεδίου Μάρσαλ.

  ReplyDelete
 4. Υγ2. Ἡ ἀρχική σας ἐκτίμηση ἦταν νομίζω σωστὴ καὶ παραμένει σωστή. Ἡ συμμαχία τῆς Δύσης μὲ τὸ Ἰσραὴλ σὰν κράτος κρύβει ἕναν ὑπόγειο ἁντισημιτισμό (ὅλοι περιμέναν, καὶ σωστά, ἀπὸ τὸν Τρὰμπ σὰν ἀκροδεξιὸς ποὺ εἶναι νἀ εἶναι ἀντισημίτης) ὁ ὁποῖος ἀναπόφευκτα θὰ βγῆι στὸ φῶς καὶ ἔτσι ἡ συμμαχία μὲ τὸ Ἱσραήλ θὰ στραφῆι κατὰ τῶν Ἑβραίων. Αὐτὸ περιμένουν οἱ Κινέζοι.

  ReplyDelete
 5. Εμείς στεκόμαστε με τον Παλαιστινιακό λαό που γενοκτονουνται από το Ιμπεριαλιστικό Σωβινιστικό Κράτος του Ισραήλ που μελλόντικα οι Αποικιοκράτες το θέλουν να φτάνει απο τον Εφράτη μέχρι και τον Νείλο.
  Για αυτό και θέλουν να διαλύσουν τα "αραβικά" κράτη τα οποία κάλλιστα μπορούν να ξαναγίνουν χριστιανικά.
  Οσο για την isis δικό τους μαγαζάκι είναι.

  Λευτεριά στον Mordechai Vanunu

  ReplyDelete
 6. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε καμμιά δουλειά νᾶ μποῦμε σ΄αὐτή τήν σφηκοφωλιά, δέν εἶναι τό συμφέρον μας νά τα σπάσουμε με τόν Ἀραβικό κόσμο (ὁ ὁποῖος εἶναι αὐτός ποῦ εἶναι,ἄστονε νἆναι ) καί ἐπὶ τέλους τά αὐτοκρατορικά σχέδια του Ἰσραήλ ΔΕΝ ΜΑς ΑΦΟΡΟΥΝ ....δικά τους τά γένια δικά τους καί τά χτένια.....Ἐμάς ποιός μᾶς βοήθησε καί πότε; Αὐτοί θά κάνουν τίς παπαριές καί μείς θά ᾿μαστε οι Κολαούζοι; ....εἴδαμε ποῦ μᾶς ἔφεραν ὅλα αὐτά καί σέ τί ξεφτίλα ΄πέσαμε νάμαστε μονίμως καρπαζοεισπράχτορες .....ο κόσμος ειναι ζούγκλα ὁ καθείς και τά ὅπλα του..««Δέν ὑπάρχουν μόνιμες φιλίες ὑπάρχουν μόνον Μόνιμα συμφέροντα »» κάτι μου λέει πώς αυτή ή φράση μου θά γένει διάσημη...Ά ρέ καί νά ΄ποχτήσω δόξα καί φήμη καί νάρχωμαι ᾿δῶ καί νᾶ σᾶς κοιτάω απηψηλοῦ ...Ρ΄σεῖς ξέρετε ποιός είμαι γώ; Γεράσιμος Παλμερστον .....έ ρέ μάννα μου μπερκέτια !!!!

  ReplyDelete
 7. Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΑΣΟΝΙΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

  Ὁ π. Ἀπόστολος Γάτσιας, μὲ τὸ κείμενό του, "Τὸ φιάσκο τοῦ 1821", ποὺ μόλις τώρα ἀνήρτησε στὸ facebook, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς Ἕλληνες, ὅλο καὶ περισσοτέρους ἄλλωστε, ποὺ καταδικάζει ὡς καταστροφὴ γιὰ τὸ Γένος μας, τὴν ξενοκίνητη ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ ὁποία μᾶς κατήντησε Κόσοβο γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς Δύσεως, καταστρέφοντας τὴν δισχιλιετῆ οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς. Προβλέπω ὅτι στὸ μέλλον ἡ 25η Μαρτίου θὰ καταργηθῇ ὡς ἐθνικὴ ἑορτή. Μὲ τὴν ἀναγέννηση τῆς Ὀρθοδοξίας, εὶς βάρος τῆς μασονικῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ποὺ ὑπεδούλωσε τὸ Γένος μας, ἀναγέννηση στὴν ὁποία συνέβαλε ἀποφασιστικὰ ὁ π. Ἰωάννης Ῥωμανίδης, προβλέπω ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος θὰ πορευθῆ πρὸς ἀνάλογη κατεύθυνση μὲ τὴν ἐρντογανικὴ Τουρκία ποὺ κατεδίκασε τὸν δυτικοπαρμένο κεμαλισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Σὲ ὅποιον χτίζει πάνω στὴν δυστυχία τοῦ πλησίον του πέπρωται σὲ αὐτὴν τὴν ζωὴ καἰ καμίαν ἄλλη νὰ πέσηι στὸν λάκκο ποὺ ἔχει σκάψηι γιὰ τὀν ἑαυτό του. Λίγοι ἔχουν καταλάβηι ὅτι τὰ τοῦ Εὐαγγελίου δὲν ἔχουν ἠθικολογικὴ ἀλλὰ αὐστηρὰ γνωστικὴ ἀξία.

  Αὐτὸ ἱσχύει καὶ γιὰ τὸν Ἑρντογάν. Επειδὴ εἶναι μουσουλμάνος δὲν ἐξαιρεῖται ἀπὸ τὸν κανόνα. Κανένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι Καῖσαρ. Οὔτε κι ὁ Θεός.

  ReplyDelete
 9. ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡῸΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΑΤΣΙΑ - Εὐχαριστῶ τὸν κ. Καθηγητὴ γιὰ τὰ καλὰ του λόγια καὶ πολὺ περισότερο ποὺ ἀναδεικνύει αὐτὸ τὸ Τραγικὸ γιὰ τὸ παγιδευμένο Γένος μας θέμα. Προσωπικὰ θεωρῶ τὴν ἀνάρτησὴ του, μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλλίτερες τιμὲς ποὺ μοῦ ἔγιναν στὴν ζωὴ μου. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι σχετικὲς δημοσιεύσεις μου ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980. Σὲ εἰδικὴ σειρὰ έκπομπῶν μου σύντομα θὰ ἀναφερθῶ κυρίως στὰ Παρασκήνια αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ποὺ θέλει γερὸ στομάχι προπαντὸς, διότι τέτοια θέματα πληγώνουν, ὅπως εἶπε κι ἐκεῖνος ὁ Νομπελῖστας, <>. Δὲν ὑπάρχει ἁπολύτως καμμιὰ ἀμφιβολία ὅτι τὸ 1821 ἦτο ἡ μεγίστη συνωμοσία ἐνάντια στὴν Ῥωμῃοσύνη καὶ προφανῶς ἡ μεγαλλιτέρα ἐπιτυχία τῶν ΔΥΟ μασσωνιῶν ποὺ πάντοτε σκυλοτρώγονται μεταξὺ τους (ἀγγλικὴ-γαλλικὴ), ἀλλὰ προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὸ ντισμέμπερμεντ, (δηλ. τὸν διαμελισμὸ τῆς Ὀθωμανίας καὶ τὴν λεηλασία ἔμψυχων καὶ ἀψύχων), συνηργάσθῃσαν ὑποδειγματικῶς τῇ ἀφελῇ συμπράξει βεβαίως τῶν ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν. Προσδοκῶν τὴν Ἀνάστασιν τῆς Πονεμένης Ῥωμῃοσύνης καὶ τὴν πλήρη διαλεύκανση τῶν πληγῶν τοῦ πάντα εὐκολοπίστευτου καὶ πάντα προδομένου λαοῦ μας, διατελῶ μετὰ τῆς μεγίστης ὑπολήψεως καὶ ἀγάπης, εὐχόμενος Ὑμῖν Ῥώμην, μακροημέρευσιν, ἰσχὺν καὶ ἐν τῷ ἐρχομένῳ σωτηρίῳ ἕτει ,βιη`, πᾶν άγαθὸν ἐν Κυρίῳ, +Ἀπόστολος, έν ἱερεῦσιν ἐλάχιστος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η καταγωγη της μητερας μου ειναι απο το Σουλι, Δρακος το επιθετο, προσφατα το εμαθα...τα σκαλισε ο φιλος μου ο Κουτσονικας που τα ψαχνει και διαβαζει οποιο βιβλιο βρεθει στα χερια του.Το συμπερασμα το δικο μου ειναι οτι στην αρχη της "οθωμανικης" αυτοκρατοριας υπηρξε αρμονια, στο καιρο ομως που ξεσπασε η επανασταση και νωριτερα η κατασταση δεν ηταν καλη.Δε ξεσηκωνεται ο κοσμος αν δεν υπαρχουν προβληματα, οσο και να το επιδιωκουν καποιοι.Ο Αλη Πασας μας φερθηκε και καλα και ασχημα, το ιδιο και οι Σουλιωτες, του φερθηκαν και καλα και ασχημα.Θελει "μαεστρια" για να καταφερεις να διοικησεις την τεραστια αυτοκρατορια. «Αν η ειρήνη και η ομόνοια δεν βασιλεύουν στο λαό, το λάθος είναι εκείνων που τον κυβερνούν». --Λαο Τσε

   Delete
  2. Γρηγόρη, περίπου τὸ ἴδιο λέγει μὲ σένα γιὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ὁ Ῥῆγας Φεραῖος. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 10. Ὁ πατἠρ νἀ μᾶς πῆι πῶς συνδυάζει ἔννοιες τοῦ εὐαγγελίου ὅπως ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, στρέψε τὸ ἄλλο μάγουλο, ἀγάπα τοὐς ἐχθρούς σου, μὲ ἔννοιες ὅπως Ῥωμηοσύνη, Ἁνάσταση τῆς Πονεμένης Ῥωμηοσύνης, καὶ προδομένου λαοῦ.

  ReplyDelete
 11. Υγ. Νὰ μᾶς ἀπαντήσηι ἐπίσης ὁ πατὴρ στὴν ἑξῆς κατηγορία κατὰ τῆς ἑκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας. Ὅτι ἐπὶ Ὁθωμανικῆς ἐξουσίας ἡ ἐκκλησία εἶχε κοσμικὰ προνόμια ποὺ δὲν τὰ εἶχε ὀνειρετῆι κἄν ἐπὶ Ῥωμαϊκῆς, καὶ ἐπίσης ὅτι ἡ ἐπίκληση τῆς Ἁνατολῆς, τῆς δογματικῆς καθαρότητας, τοῦ ἀρχέγονου (ὑποτίθεται) ὀρθοδόξου τυπικοῦ καὶ τῆς πνευματικῆς καθυστέρησης, τῆς δεισιδαιμονίας, τῆς ἀμαθείας καὶ γενικὰ τῆς μεσαιωνικῆς πνευματικῆς ἱεραρχίας γινεται ἀπὸ τὸ 1821 πάντοτε μὲ σκοπὸ κρυφό. Καὶ συγκεκριμένα νὰ ἁπειλήσηι τὸν λαὸ ὅτι, ἄν δὲν ὑποταχθῆι στὰ κελεύσματα τῆς Δύσεως (καὶ τοῦ Πάπα) θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρέψηι στὴν δουλεία τῆς Τουρκοκρατίας. Καὶ ὅτι κατὰ συνέπειαν οἱ περισσότεροι ἐπίσημοι νοσταλγοὶ τῆς πρὸ τοῦ 1821 ἐποχῆς εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀγκιτάτορες ποὺ δροῦν ὑπὲρ τῆς ἐξουσίας τῆς Δύσεως, εἶναι μίσθαρνα ὄργανα τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ μολύνουν τὴν Ὁρθοδοξία μὲ προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ Καισαρισμοῦ.

  ReplyDelete
 12. ΠΕΡΙ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

  Xenophon Vourliotis Ρε παιδιά, βοηθήστε με, ο γυαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζω; Δημήτρη, τι μας λες, οδοστρωτήρα!;... (και χρόνια πολλά,... αλλά όχι κιι έτσι!)


  Dimitri Kitsikis Ξενοφών, ἐγὼ, ὅπως γνωρίζῃς δὲν πέρνω γάντια γιὰ νὰ εἰπῶ ὠμὰ αὐτὰ ποὺ λέγει μὲ διπλωματία καὶ ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός. Χωρὶς ἠλεκτρικὸ σεισμὸ τὸ δύσμοιρο γένος μας δὲν θὰ ἀπελευθερωθῇ ποτὲ ἀπὸ τὴν ξενοκίνητη μυθολογία γιὰ νὰ δυνηθῇ νὰ μεγαλουργήσῃ. Δὲν ἔφθασε ὁ μεγαλοφυὴς Χάρρυ Κλύνν γιὰ νὰ ξεσκεπάσῃ τὸ ψεῦδος.Δημήτρης Κιτσίκης

  Apostolos Vranas Δημήτρη, ἂν ἤμουν πιωμένος, ἴσως τὸ κείμενο νὰ ἔβγαζε νόημα ... Ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ παραμείνουμε ὑπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό; Τὶ ἀνοησίες εἶναι αὐτές; Μόνο ὁ Ἐφιάλτης θὰ τὰ πίστευε αὐτά!


  Dimitri Kitsikis Ἀπόστολε ἐπειδὴ ἀγωνίζεσαι μὲ συνέπεια ὑπὲρ τῆς ἐπανόδου τῆς πολυτονικῆς γραφῆς παραβλέπω τὰ περὶ ἀνοησιῶν καὶ προδοσίας ποὺ ἐξαποστέλλεις έναντίον ἑνὸς ἱστορικοῦ ποὺ ἔχει καταναλώσει τὴν ζωή του στὴν ἐπιστήμη καὶ ἀναγνωρισθῆ τὸ ἔργο του ὁμοφὠνωνς ἀπὸ τὴν διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινότητα.Δημήτρης Κιτσίκης

  Apostolos Vranas Δημήτρη, εἰλικρινὰ λυπᾶμαι ἀλλὰ δὲν ἀνακαλῶ τὸ σχόλιο, φίλε μου!
  Ξαναρωτῶ:ἔπρεπε ἡ Ἑλλάδα νὰ παραμείνει στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία; Ἦταν δηλαδὴ καὶ ὁ Ρῆγας Φερραῖος τοῦ 'Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή' ὑποχείριο τῶν μασώνων; Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος ποὺ ἦταν καὶ διάκονος ('Ἐγὼ Γραικὸς γεννήθηκα, Γραικὸς θὲ νὰ πεθάνω.';


  Dimitri Kitsikis - Φυσικὰ καὶ ἔπρεπε ἡ Ῥωμηοσύνη νὰ παραμείνῃ στὴν Ὀθωμανία ὅπως τὸ ἐπιζητοῦσε ὁ Ρῆγας Φεραῖος ποὺ ἤθελε ἁπλῶς κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως νὰ μετατρέψῃ τὴν Ὀθωμανικὴ βασιλεία σὲ ἀβασίλευτη δημοκρατία. Ἀπόστολε εἶσαι ἀδιάβαστος ἤ μᾶλλον διαβάζεις μόνον τὰ παραμύθια τῶν ἀναγνωστικῶν τοῦ Δημοτικοῦ. Ἐγὼ πάντως δὲν προχωρῶ μέχρι νὰ ὑποστηρίξω τὴν θέση τοῦ γίγαντος τῆς Ῥωμηοσύνης πατρὸς Ἰωάννου Ῥωμανίδη ὅτι ὁ Ῥῆγας ἦταν μὲ τὸν Κοραῆ πράκτωρ τῆς Γαλλίας.Διαφωνεῖς, ἐν τάξει, τὸ σέβομαι. Ἀλλὰ μέχρι ἐκεῖ. Ὄχι καὶ ὕβρεις.Δημήτρης Κιτσίκης


  Dimitri Kitsikis Ἀπόστολε, ἄν εἶχες διαβάσει τὸ βιβλίο μου, "Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αύτοκρατορίας", Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, τώρα στὴν 5η ἔκδοση,θὰ διεπίστωνες ὅτι ἔχω γράψει στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου, ὡς ἀφιέρωση τὰ ἑξῆς: Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε "τὸ πλέον ὡραιότερον βασίλειον τοῦ κόσμου, ὁποὺ ἐκθειάζεται πανταχόθεν ἀπὸ τοὺς σοφούς" (Ρῆγας Φεραῖος,Σχέδιο συντάγματος, 1797). Ὁ Ρῆγας προσθέτει βεβαίως ὅτι σήμερα ἔχει καταπέσει στὴν διαφθορά (ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ γαλλικὴ βασίλεια). Δημήτρης Κιτσίκης

  ·

  Apostolos Vranas Φίλε Δημήτρη, ἔωλο τὸ ἐπιχείρημά σου!
  'Γίγας' ὁ Ρωμανίδης, ἀλλὰ δὲν υἱοθετεῖς τὴ θέση του.
  Καὶ ὁ Νενέκος πολέμησε γιὰ νὰ παραμείνει ἡ Ρωμηοσύνη ὑπόδουλη καί, εὐτυχῶς, ἔλαβε τὴν ἀνταμοιβὴ ποὺ τοῦ ἄξιζε!
  Εἰλικρινά, λυπᾶμαι!

  Dimitri Kitsikis Κι ἐγὼ λυπᾶμαι σφόδρα ποὺ ἐκατήντησες ἕνας ἁπλὸς ὑβριστἠς.Δημήτρης Κιτσίκης  :-(  ReplyDelete
 13. Φυσικὰ ἡ 25η Μαρτίου σὰν προγραμματισμένη (στὸ περίπου, στἠν Ἑλλάδα εἴμαστε) νὰ ξεκινήσηι ἡ Ἐπανἀσταση μὲ σφαγὴ Τουρκων ἀμάχων εἶναι τρόπον τινὰ καταδικαστέα, ἀλλὰ 25η Μαρτίου εἶναι σήμερα.

  ReplyDelete
 14. σημ. γιὰ νὰ πετύχηι ἡ Ἑπανασταση, χωρἰς νὰ εἶναι ἀντιχριστιανική,ἕνα μέρος τουλάχιστον τοῦ κατωτέρου κλήρου εἶχε φανατιστῆι.

  ReplyDelete
 15. ...καὶ εἴτε μιλᾶμε γιὰ κοινωνία, εἴτε μιλᾶμε γιὰ Καίσαρα, εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Ὁ Καίσαρ εἶναι ἕνα εἴδος ἀρχι-θυσιαστῆ. Ὁ Ἱερέας λοιπὸν ποὺ δοξάζει τὸν Καίσαρα εἶναι κοσμικὸς καὶ δὲν δικαιοῦται τίποτε πέρα ἀπὂ τὸ σχῆμα του.

  ReplyDelete
 16. ...καὶ ὅποιος συμμετέχει στὴν θυσία ἔχει ἀρχηγό, εἶναι ὁ Καῖσαρ. Ὅποιος δὲν συμμετέχει δὲν ἔχει ἀρχηγό, ἔχει θεό. Στὴν ἀρχὴ δείχνει αὑτὸς ποὺ δὲν συμμετέχει ἁποκλεισμένος. Σιγὰ σιγὰ ἀποκαλύπτεται πὼς ὁ ἀρχιθυσιαστὴς ὁδηγοῦσε τὸ ποίμνιό του στὀν ἀποκλεισμὀ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ κοινωνία, μέσωι τῆς θυσίας. Γι αὐτὀ καὶ ὁ ἱερέας ποὺ καλεῖ σὲ θυσία εἶναι σχισματικός.

  ReplyDelete
 17. ...τέλος ἔχω νἀ πῶι τὀ ἑξῆς. Ἔχω τἠν ἑντύπωση πὼς στἠν Ἑλλάδα, ὅπως καἰ πιθανὀν σἐ πολλὲς ἄλλες χῶρες, παρόλο ποὺ τὸ πολίτευμα εἶναι τύποις δημοκρατικό, συτἠνπράξηλειτουργεῖ ἕνας καθημερινὸς φασισμός.Ὁ κύριος Κιτσίκης ὄντας ἐπίστήμων τοῦ φαινομένου μᾶςἔχει ἀπαγορέψηι νὰ μεταχειριζόμαστε τὸν ὄρο αὐτὸ δίχως νἀ ξέρουμε τί σημαίνει, καἰ δικαίως. Μὲ τὴν λέξη αὐτὴ ἐγὼ ἐννοῶ στἠν συγκεκριμένη περίπτωση τἠν ἀνάληψη κρατικῶν εὐθυνῶν ἀπὀ τὀἴδιο τὀ ἄτομο, ἄνευ προηγουμένης ἀναθέσεως καἰ σκοπὸ τῆς ἀνάθεσης τὸν διαχωρισμὀ τῆς κοινωνίας σὲ καθωσπρέπει καὶ περιθωριακούς. Αὐτὸ τὸ βλέπω νὰ λειτουργεῖ καὶ μὲ τρομάζει.

  ReplyDelete
 18. υγ2. ...ἡ δἐ κεντρική μου ἀνάλυση παραμένει ἡ ἴδια. Τὸ Κακὸ εἶναι ἠ ἀπαγόρευση. Ἡ ἀπαγόρευση δημιουργεῖ ἐνοχή. Ἡ ἐνοχὴ δημιουργεῖ ὑποχρέωση. Ἡ ὑποχρέωση ἐπειδὴ εἶναι βαρειὰ καὶ φθοροποιὸς πρέπει νὰ πάρηι κάποιο νόημα γιὰ νὰ γίνηι ἀνεκτή. Ἕνας τρόπος εἶναι νἀ διοχευτῆι μαζικὰ εἰς βάρος μιᾶς πληθυσμιακῆς κατηγορίας - σἀν τοὺς σεκιουριτάδες ποὺ συνασπίζονται γιἀ νἀ διώξουν ἔναν μαῦροἀπὸ ἕνα μουσεῖο ἀνθρωπίνων ἀμπαζούρ. Αὐτοὶ εἶναι ὁ συνασπισμὀς ΗΠΑ, Γουατεμάλας καὶ Ἑλλάδος ἀναντίον τῶν Παλαιστινίων -συμπέρασμα

  πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἔχουν δοθῆι ἀνταλλάγματα στἠν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀναγνωρίσηι τἠν Ἱερουσαλήμ μἐὄφελος στὸ Κυπριακό. Καὶ ἴσως τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἑλληνικὲ λαέ. Πρόσεχε. Μὴν ἀκοῦς παπἀδες ποὺμιλοῦν γιὰμαρμαρωμένους βασιλεῖς, ῥωμηοσύνες καὶ Ὁλυμπίους Δίες. Σἐ πᾶνε γιὰ νέα μικρασιατικὴ καταστροφή. Μἠν χάνεις τὴνπίστη σου στὸν Ἰησοῦ Χριστό.

  ReplyDelete
 19. ---ΔΗΛΩΣΗ. Κατὰ τὴν γνώμη μου ὁ κύριος Κιτσίκης, καὶ τὸ λέω σὰν γιὸς ἱστορικοῦ, ἔχει κατανοήσηι αὐτὸ ποὺ ἐλάχιστοι, ἴσως κανένας ἱστορικὸς δὲν κατενόησε γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Ὅτι δηλαδὴ τὀ 1821 ἦταν ἐπέμβαση τοῦ ξένου κεφαλαίου, ποὺ σκοπὸ εἶχε τἠν αὐτοπροστασία τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας τῆς Δύσεως ἀπὸ τἠν εἰσβολὴ τοῦ πρωτογενοῦς χριστιανισμοῦ, ποὺ βρίσκεται στὶς καρδιὲς τῶν ὁρθοδόξων.

  Εἶναι ἀλήθεια πὼς τρόπον τινὰ ὁ ἐχθρός μας εἶναι ὁ Κινέζος Αὐτοκράτωρ. Διότι ἡ Κίνα ἔχει ἀναπτύξηι ἕνα μοναρχικὸ σύστημα πολὺ ῥαφινερισμένο, ποὺ εὔκολα μπορεῖ ἀπὸ ἔλλειψη εὐαισθησίας νἀ παρεμποδίσηι τὀν χριστιανὀ στὀν δρόμο του γιὰ τὴν Σωτηρία. Δἐν εἶναι λόγος ὅμως αὐτὸς νὰ γίνουμε Σατανάδες κατὰ τῶν Παλαιστινίων γιἀ νἀ φτἀσουμε τὀν Σατανᾶ στὴν φωλιά του. Αὐτὸ ποὺ πρέπει εἶναι νἀ δώσουμε τὰ τοῦ Καίσαρος τῶι Καίσαρι, καἰ αὐτὸ στὴν περίπτωσή μας ὅσο καὶ ἄν φαίνεται ἀστεῖο εἶναι τὀ μετάξι ποὺ κλέψαμε ἀπὸ τοὺς Κινέζους. Ὁ Μωριᾶς ἀπόπου ξεκίνησε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τοὺς μεταξοσκώληκες.

  ReplyDelete
 20. ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

  Παρακολουθῶ μὲ ἐνδιαφέρον αὐτὰ ποὺ γράφετε στὸ ἰστολόγιό σας περὶ τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ.
  Συμφωνῶ ἀπολύτως μαζί σας ὡς πρὸς τὴν ἀνυπαρξία «παλαιστινιακοῦ ἔθνους». Πράγματι, οἱ Ἄραβες κάτοικοι τῆς Παλαιστίνης ἀνήκουν στὸ ἀραβικὸ ἔθνος καὶ δὲν ἀποτελοῦν ξεχωριστὴ ἐθνότητα.

  Διαφωνῶ μαζί σας ὡς πρὸς τὸ δικαίωμα αὐτοδιάθεσης τῶν Ἑβραίων στὴν Παλαιστίνη. Οἱ Ἑβραῖοι ἐγκατέλειψαν τὴν Παλαιστίνη ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν κανένα ἱστορικὸ δικαίωμα ἐπὶ αὐτῶν τῶν ἐδαφῶν. Κατὰ συνέπεια, τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἕνα ἀποικιοκρατικὸ ἑβραϊκὸ κράτος.

  Ὡστόσο, ἡ πραγματικότητα καταδεικνύει ὅτι τὸ Ἰσραὴλ ἔχει ἑδραιωθεῖ στὴν περιοχὴ ἐδῶ καὶ δεκαετίες καὶ ἔχει καταστεῖ μία ἰσχυρὴ δύναμη. Οἱ Ἄραβες Παλαιστίνιοι ἔχουν ὑποστεῖ συντριπτικὴ ἥττα κατὰ τὶς ἀλλεπάλληλες προσπάθειές τους νὰ καταστρέψουν τὸ Κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ διαδοχικὲς ἐξεγέρσεις τους δὲν ὁδηγοῦν σὲ καμία λύση πρὸς ὄφελός τους καὶ βλάπτουν μονάχα τοὺς ἴδιους.

  Ὑπὸ τὶς ἐπικρατοῦσες συνθῆκες τυχὸν δημιουργία ἑνὸς ἀραβικοῦ κρατιδίου στὰ κατεχόμενα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ ἐδάφη ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν δημιουργία ἑνὸς μεσανατολικοῦ Μπαντουστᾶν.

  Ἡ προσωπική μου γνώμη εἶναι ἡ ἀκόλουθη. Οἱ Ἄραβες Παλαιστίνιοι θὰ πρέπει νὰ παραδεχθοῦν τὴν ἥττα τους καὶ νὰ συνθηκολογήσουν μὲ τὸ Ἰσραήλ. Συγκεκριμένα, θὰ πρέπει νὰ ζητήσουν τὴν ἐνσωμάτωση τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν χορήγηση ἰσραηλινῆς ὑπηκοότητας στοὺς ἰδὶους (ὅπως ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ὁμοεθνεῖς τους ποὺ ζοῦν ὡς πολίτες ἐντὸς τοῦ Ἰσραήλ). Εἶναι προφανὲς ὅτι ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες ἡ λύση αὐτὴ εἶναι παντελῶς ἀνέφικτη. Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ ἐφικτὴ λύση; Ὑπάρχει κάποια δυνατότητα συμβίωσης μεταξὺ Ἑβραίων καὶ Ἀράβων;

  Κατὰ τὰ ἄλλα, ἐμεῖς οὔτε μποροῦμε νὰ λύσουμε τὸ μεσανατολικό, οὔτε ἡ ἐξωτερική μας πολιτικὴ μπορεῖ νὰ ἐκπορεύεται ἀπὸ γενικὲς οἰκουμενικὲς ἀρχὲς ἢ ἱστορικὲς ἀναφορὲς ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἐθνικό μας συμφέρον.
  Προσωπικῶς δὲν θὰ εἶχα καμία ἀντίρρηση ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀναγνωρίσει τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραὴλ ἐὰν αὐτὸ θὰ ἦταν πρὸς ὄφελός της. Εἶναι ὅμως; Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ μποῦμε μέσα στὸ μεσανατολικὸ τρελοκομεῖο;

  Ἐσεῖς ὑποστηρίζετε τὴν σύσφιξη τῶν σχέσεων Ἑλλάδος καὶ Ἰσραήλ. Σὲ τί θὰ μᾶς ὠφελοῦσε αὐτό; Τί ὀφέλη μποροῦμε νὰ ἀποκομίσουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν σχέση; Ἐν ὀνόματι ποιοῦ πλεονεκτήματος θὰ πρέπει νὰ ἔρθουμε σὲ ρήξη μὲ τὶς ἀραβικὲς χῶρες; Αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὴν στρατηγική του ἑλληνοτουρκισμοῦ, δεδομένης τῆς ἀντιπαλότητας μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἰσραήλ;
  Ἕνας φίλος.

  ReplyDelete
 21. Ἀπάντησις σὲ ἕναν φίλο:

  Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ δίδεις τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκφρασθῶ στὸ θέμα αὐτό. Μοῦ γράφεις:

  "Ἐσεῖς ὑποστηρίζετε τὴν σύσφιξη τῶν σχέσεων Ἑλλάδος καὶ Ἰσραήλ. Σὲ τί θὰ μᾶς ὠφελοῦσε αὐτό; Τί ὀφέλη μποροῦμε νὰ ἀποκομίσουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν σχέση; Ἐν ὀνόματι ποίου πλεονεκτήματος θὰ πρέπει νὰ ἔρθουμε σὲ ρήξη μὲ τὶς ἀραβικὲς χῶρες; Αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὴν στρατηγική του ἑλληνοτουρκισμοῦ, δεδομένης τῆς ἀντιπαλότητας μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἰσραήλ;"

  Ἀπάντησις: Ἡ σημασία τοῦ θεληματισμοῦ. Διάβασε τὴν σελίδα 234 τοῦ βιβλίου μου, Συγκριτικὴ ἱστορία Ἑλλάδος-Κίνας: "Τὸ σίγουρο εἶναι πὼς ὁ Μάο Τσέ-τοὺνγκ ἐφωτίζετο ἀπὸ τὸ φῶς κάποιου ἄλλου κόσμου καὶ πὼς ὁ μεγαλοφυὴς σουρρεαλιστὴς ποιητὴς ποὺ θὰ τὸν τρασγουδήσῃ δὲν ἔχει ἀκόμα γεννηθῆ!"

  Τὰ περὶ διπλωματίας καὶ ὠφέλη της ποτὲ δὲν μὲ ἐνδιέφεραν ἰδίως ὅταν χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ ἑναν ἑλληνικὸ παρηκμασμένο φοβικὸ λαὸ "θατζήδων". Ὁ μῦθος εἶναι ἡ μηχανὴ τῆς Ἱστορίας ποὺ ἐξυπηρετεῖται μὲ πάθος καὶ ὄχι μὲ ῥατσιοναλισμό, γι αὐτὸ καὶ συμπαθῶ τὸν δῆθεν "τρελλό" Ἔρντογαν. Τοῦ Χὲρτζλ εἶχαν προτείνει ὡς ἑβραϊκὴ ἐθνικὴ ἑστία τὴν Οὐγκάντα, τὸν Σινᾶ, τὶν Ἀργεντινή. Ὄχι καὶ πάλι ὄχι εἶπε: ἡ Παλαιστίνη, ἡ Ἱερουσαλήμ, τὸ ὄνειρο! Καὶ τὸ ὄνειρο ἐπραγματοποιήθη 44 χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του! Οὐδεὶς νοιάζεται στὴν ποίηση ποῖος ἦλθε πρῶτος στὸν τόπο τῆς Χαναάν. Ὁ Μάο ἀνεφέρετο συχνὰ στὸν μῦθο τοῦ ἀγρότου ποὺ εἶχε ἐνώπιον τοῦ χωραφιοῦ του ἕνα βουνὸ ποὺ τοῦ ἔκοβε τὴν θέα. Ἔσκαψε ἐπὶ αἰῶνες καὶ κατεδάφισε τὸ βουνό! Ὁ ἄγριος (ὄχι βάρβαρος) λαὸς τῆς ἀραβικῆς ἐρήμου, κουβαλῶντας τὸ θεϊκὸ μήνυμα τοῦ προφήτου Μωάμεθ ποὺ οὔτε καὶ ὁ ἴδιος τὸ ἐκαταλάβαινε ὡς ἁπλὸς ἀγγελιαφόρος τοῦ Θεοῦ, ἐξήπλωσε ἀστραπιαίως ἀπὸ τὸ 630 ἕως τὸ 750 μ.Χ. τὸ μήνυμα τοῦ Ἰσλάμ, ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ στὴν Κίνα καὶ ἐπέτυχε μάλιστα νὰ ἐκθρονίσῃ ἀπὸ τὴν ἐξόχως πολιτισμένη Περσία τὸν ζωροαστρισμό! Καθαρὸ θαῦμα πέραν κάθε ῥατσιοναλισμοῦ.

  Μὲ ἀποκαλοῦν ἕλληνα Χέρτζλ. Σωστό. Ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία εἶναι ὁ μῦθος μου, ὁ μῦθος τοῦ ΚΑ΄αἰῶνος που θὰ πραγματοποιηθῆ σίγουρα μετὰ τὸν θάνατό μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. ΠΕΡΙ ΑΡΑΒΩΝ

  Φίλε,
  Ἐπειδὴ τὸ κείμενό σου περιεῖχε πολλὲς ἐρωτήσεις, ἐνόμισα ὅτι ἀπήντησα στὴν σημαντικωτέρα ἀπὸ αὐτὲς. Ἰδοὺ ὅμως καὶ ἡ ἀπάντηση στὴν ἐρώτησή σου: «Ὑπάρχει κάποια δυνατότητα συμβίωσης μεταξὺ Ἑβραίων καὶ Ἀράβων;»
  Ἀπάντηση: ὄχι, καὶ ὄχι μόνον μὲ τοὺς ἑβραίους ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους. Οἱ Ἄραβες ἔχουν ἀπὸ καιρὸ καταπέσει στὴν πλήρη παρακμὴ καὶ χρησιμοποιοῦν τὸ Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖο ἔχουν τελείως διαφθείρει γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὸν χριστιανισμό. Γι αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ συμμαχοῦμε μὲ τοὺς ἑβραίους κατὰ τῆς ἀραβικῆς ἀπειλῆς. Ἄλλωστε, πάντα οἱ Ὀθωμανοὶ καὶ οἱ Πέρσες ἀπεχθάνοντο τοὺς Ἄραβες. Στὸ βιβλίο μου,Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀναγνῶστες του παρετήρησαν τὴν ἰδική μου ἀπέχθεια γιὰ τοὺς Ἄραβες ὡς λαὸς παρηκμασμένος ἤδη ἀπὸ μετὰ τὸ 750 μ.Χ! Προσωπικὰ δὲν ἀντιστρατεύομαι τὸ Ἰσλάμ. Ἀντιστρατεύομαι τὸ ἀραβικὸ Ἰσλάμ, μὲ ἐξαίρεση τοὺς σούφηδες. Ἔχω γράψει ἐπίσης, σὲ μία σχετικὴ μελέτη μου, ὅτι δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ «ἀραβικὸς πολιτισμός» μετέφερε τὸν ἑλληνισμό στὴν Δύση. Οἱ μουσουλμᾶνοι, δῆθεν ἄραβες σοφοί, ἦσαν ἱσπανοὶ καὶ πέρσες.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete