Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 22, 2017

396 - Ἡ Κίνα ἐπιβεβαιώνει ὅτι προσδοκᾷ τὴν ὑπερτάτη ἀναμέτρησι μὲ τὶς ΗΠΑ396 - Ἡ Κίνα ἐπιβεβαιώνει ὅτι  προσδοκᾷ τὴν ὑπερτάτη ἀναμέτρησι  μὲ τὶς ΗΠΑ

Σὲ προηγούμενο ἄρθρο μου εἶχα καταγράψει τὴν ἐκμυστέρευσι ποὺ μοῦ εἶχε κάνει τὸ ἔτος 2000 στὸ Βελιγράδι, ὁ κινέζος πρέσβυς εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀπορίας ποὺ τοῦ εἶχα ἐκφράσει, πῶς ἦτο δυνατὸν μία μεγάλη δύναμις ὅπως ἡ Κίνα νὰ μὴν ἀντέδρασε δυναμικὰ στὸν βομβαρδισμὸ ἐκ προθέσεως τῶν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ τῆς κινεζικῆς πρεσβείας, τὸ 1999, στὴν γιουγκοσλαυϊκὴ πρωτεύουσα, σκοτώνοντας τρεῖς κινέζους διπλωμάτες.

Ἐνθυμῆσθε τὴν ἀπάντησι ποὺ μοῦ εἶχε δώσει καὶ ποὺ ἔχω δημοσιεύσει: Ἡ Κίνα, ὡς ἐλέφας, δὲν ξεχνᾷ καὶ τὴν ἐκδίκησί της θὰ τὴν πάρῃ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ. Ἰδοὺ λοιπόν, νέα ἀπάντησις τῆς Κίνας, στὶς 21 Δεκεμβρίου 2017: Παρὰ τὴν καταπληκτικὴ αὔξηση ἰσχύος της τὰ τελευταῖα 17 χρόνια ἡ Κίνα δηλώνει ὅτι δὲν εἶναι ἀκόμη ἔτοιμη νὰ θανατώσῃ τὸν ἀμερικανικὸ θηρίο, ἀποδεικνύοντας ὅτι δὲν ἀρέσκεται στὰ λόγια ἀλλὰ ἐτοιμάζεται μεθοδικὰ ἐπὶ μία ὁλόκληρη γενεὰ γιὰ τὸν πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα.

Διαβάζουμε λοιπόν, τὸ ἀκόλουθο  ἄρθρο τοῦ Ai Jun στὴν κινεζικὴ κυβερνητικὴ ἐφημερίδα, Global Times, τῆς Τετάρτης, 20 Δεκεμβρίου 2017, ὅτι ἡ Κίνα «δὲν εἶναι ἀκόμη ἔτοιμη» νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὶς ΗΠΑ, καὶ ὅτι συνεχίζει νὰ μαθαίνῃ ἀπὸ αὐτὲς πῶς νὰ ἀναπτύξῃ τὴν οἰκονομία της μέσῳ προωθημένης ἀμερικανικῆς τεχνολογίας, γιὰ νὰ τὶς κατατροπώσῃ στὸν ἐπερχόμενο πόλεμο. Στὸ ἐρώτημα «εἴμεθα τώρα ἔτοιμοι;», ἡ ἀπάντηση εἶναι, «ὄχι ἀκόμα».

Μὲ τὴν ἔλευσι στὴν ἐξουσία τοῦ Τραμβίου, παρατηρεῖ τὸ ἄρθρο, τὰ πράγματα δυσκολεύουν  διότι ὁ ἀμερικανὸς ἀντίπαλος ἐνδυναμώνεται, δηλαδὴ ὁ Τράμβιος εἶναι σκληρὸ καρύδι. Ὁ κινεζικὸς ἐθνικισμός, προσθέτει, εὑρῆκε μὲ τὸν Τράμβιο ἀπέναντί του ἕναν ἐξ ἴσου ἀνερχόμενο ἐθνικισμό, τὸν ἀμερικανικό. Γιὰ νὰ τὸν παραπλανήσῃ λοιπόν, χρησιμοποποιεῖ τὸν ἀμερικανικὸ ἐλιγμὸ τοῦ παρελθόντος, περὶ ὑπερβάσεως τῶν συνόρων ὑπὲρ μίας παγκοσμίας καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς.

Ἀνησυχία προκάλεσε στὸ Πεκῖνο, ἡ ὁμιλία τοῦ Τραμβίου τῆς Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2017, ἐκθέτοντας τὴν ἀμερικανικὴ στρατηγικὴ τῆς NSS (National Security Strategy) ποὺ ἐκατηγόρει εὐθέως τὴν Κίνα ὅτι ἔχει κατακτητικὲς προθέσεις. Ὁ Τράμβιος μάλιστα ἐκατηγόρησε τὴν Κίνα, τὴν ὁποία θεωρεῖ «στρατηγικὸ ἀνταγωνιστή», ὅτι κλέβει ἐκατομμύρια ἐπὶ δισεκατομμυρίων δολλαρίων ἀμερικανικῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, πλημμυρίζοντας τὴν ἀμερικανικὴ ἀγορὰ μὲ φάρμακα καταστρεπτικὰ γιὰ τὴν ὑγεία, δανείζοντας μεγάλα ποσὰ στὶς ὑπὸ ἀνάπτυξιν χῶρες μὲ σκοπὸ νὰ τὶς ποδηγετήσουν καὶ ἐπενδύοντας στὸ ἐξωτερικὸ μὲ στόχο νὰ ἀποδυναμώσουν τὴν ἀμερικανικὴ ἐπιρροή.

Τὸ κινεζικὸ σύνθημα «νὰ ἀντιγράφῃς τὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ τὴν ξεπεράσῃς», θυμίζει ἔντονα τὸν ἀνταγωνισμὸ στὸ τέλος τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος μεταξὺ Γερμανίας καὶ Ἀγγλίας, τὸ Βερολῖνο προσπαθῶντας νὰ φθάσῃ τὴν ἀγγλικὴ βιομηχανία μὲ τὴν οἰκοδόμηση ἰσχυροῦ στόλου, ἀνταγωνισμὸ ποὺ κατέληξε στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο.

Ἕνα ἄλλο κυβερνητικὸ κινεζικὸ ἄρθρο προσπαθεῖ νὰ καθησυχάσῃ τὴν κοινὴ γνώμη, γράφοντας ὅτι ἔχει περάσει ἡ ἐποχὴ ὅπου ὁ οἰκονομικὸς ἀνταγωνισμὸς κατέληγε σὲ πόλεμο, κάτι βεβαίως τελείως ὑποκριτικό, λέγοντας μάλιστα ὅτι μία τέτοια φιλοπολεμικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἐχαρακτήριζε τὴν ἀποικιακὴ Δύσι μὲ τὴν «βάρβαρη ἱστορία της, ἀπὸ πάντα, νὰ ἀποσκοπῇ στὴν κατάκτησι τῆς ὑφηλίου». Ἀντ’αὐτοῦ ἡ Κίνα θὰ φέρῃ, μὲ τὴν ἐπικράτησή της, «τὴν οἰκοδόμησι μίας καθαρᾶς καὶ ὄμορφης συνεργασίας τῆς ἀνθρωπότητος, μία μακροχρόνια εἰρήνη, παγκόσμια ἀσφάλεια, κοινὴ εὐημερία καὶ ἀνοικτὰ σύνορα».

Μὲ τὸ ἄκουσμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Τραμβίου τῆς Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου, γιὰ τὴν National Security Strategy, ἡ κινεζικὴ κυβέρνησις ἐθορυβήθη καὶ ἀπεκάλεσε τὴν στρατηγικὴ αὐτὴ «ἀπίστευτη» καὶ γελοία. Ἡ κυβερνητικὴ Global Times τοῦ Πεκίνου ἐδήλωσε ὅτι «ὁ πόλεμος εἶναι ἀναπόφευκτος» μεταξὺ Κίνας καὶ ΗΠΑ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 22 Δεκεμβρίου 2017


26 comments:

 1. Εἶναι ἐπιτυχημένη ἡ σύγκριση Κίνας σημερινῆς-Γερμανίας 19ου αἱῶνος καὶ ἁρχῶν 20οῦ ὡς πρὸς τὀν βιομηχανικὸ ἰμπεριαλιστικὸ ἐπεκτατισμό. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ σύγκρουση Δύσης-Βυζαντίου ὡς πρὸς τὸν μονοπωλιακὸ προστατευτισμὸ τοῦ τελευταίου καὶ ΗΠΑ-ΕΣΣΔ ὡς πρὸς τὸν ἁνταγωνισμὸ Πρώτου καὶ Τρίτου κόσμου. Ἅν ἦταν νἀ διαλέξουμε ποιὰ σύγκρουση εἶναι ἡ πλησιέστερη ὡς πρὸς τἠν σημερινὴ συγκυρία, θὰ διάλεγα ἕνα πιὸ σύνθετο σχῆμα. Θὰ ἔβαζα τὶς ΗΠΑ σὰν μονοπωλιακὸ Βυζάντιο, μὲ τὸ δολλάριο στὴν θέση τοῦ βασιλικοῦ νομίσματος, καὶ τὴν Κίνα στὸν ῥόλο τῆς Βενετίας, τὴν Ῥωσσία στὴν θέση τῆς Γένοβας, κ.λπ. κ.λπ.

  Δηλαδἠ οἱ ΗΠΑ παρὰ τὴν φιλελεύθερη ἱδεολογία τους ἔχουν ἁναπτύξηι μονοπωλιακὰ χαρακτηριστικὰ τέτοια ποὺ μποροῦν νἀ ἱδωθοῦν λειτουργικὰ σὰν προστατευτικὰ καὶ ἀντιστρόφως ἡ Κίνα ἔχει σπάσῃ τὸν πεντάκις χιλιετὴ αὐτοαποκλεισμό της. Κατὰ κάποιον τρόπο λοιπὸν ὁ κάθε ἀντίπαλος στὴν ἰδεολογία κάνει στὴν πράξη τὴν τακτικὴ τοῦ ἁντιπάλου του καὶ ἔτσι ὁ μὲν μονοπωλισμὀς τῶν ΗΠΑ εἶναι ἐρζάτς, ἡ δὲ ποιότης τῶν Κινεζικῶν προϊόντων εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἁθλία. Ἑξάλλου, ἡ Κίνα συμμετέχει στὸ διεθνἐς παιχνίδι κατὰ κάποιον τρόπο χάρη στὴν πολιτικὴ Νίξον ποὺ ἦταν ἄν κατάλαβα καλὰ συμμαχοῦμε μὲ τὴν Κίνα γιὰ νὰ φᾶμε τὴν ΕΣΣΔ ὅπερ καὶ ἐγένετο.

  Τείνω νὰ πιστεψω πὼς ὁ βομβαρδισμὸς τῆς πρεσβείας στὸ Πεκίνο ἦταν τὸ ἁντίστοιχο μιᾶς ἀντιδυναστικῆς φράξιας στὀ Βυζάντιο ποὺ ἔκαιγε μὲ πογκρὸμ τἠν φράγκικη συνοικία τοῦ Γαλατᾶ, ἕνα εἶδος Τσάινα Τάουν τῆς ἐποχῆς, καἰ ὅτι ὁ Πλανητικὸς Πόλεμος εἶναι καταρχὴν ἔρις ἁντιδυναστικἠ ἐντὀς τῶν τειχῶν τῆς Πόλεως τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἁμερικῆς, μὲ τἠν πυρηνικὴ βόμβα στὴν θέση τοῦ ὑγροῦ πυρὸς καὶ τὴν Ῥωσσία στὴν θέση τῶν Τούρκων.

  ReplyDelete
 2. Σημ. [... ὁ] Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, κατήγγειλε τον «ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα» της ομιλίας του Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι παραμένει αγκιστρωμένη «σε έναν μονοπολικό κόσμο». «Ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας του κειμένου είναι προφανής, όπως και η άρνηση (της Ουάσινγκτον) να απαγκιστρωθεί από έναν μονοπολικό κόσμο, μια επίμονη άρνηση», δήλωσε ο Πεσκόφ, ενώ υπογράμμισε ότι η Μόσχα «δεν μπορεί να δεχθεί κάποιες χώρες να αντιμετωπίζονται σαν να απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ». Ἑφ. τὸ Βλῆμα, χτές. http://www.tovima.gr/world/article/?aid=926302

  ReplyDelete
 3. Πολύ ωράία....

  Μέσα σε μόλις 100 χρόνια η ανθρωπότης αντί να αξιοποιήσει τις δύο σοσιαλιστικές εναλλακτικές της ἠ έστω την μία, τον Φασισμό, προσκολλημένη στην καταραμένη Σατανική καπιταλιστική υλική τρέλλα αυτοκτονεί...

  Η Γερμανία έπραξε λάθος ολέθριο το 1940. Εάν είχαν υπερισχύσει οι Στρασσερικές απόψεις, Σοβιετική Σταλινική Ρωσία και αμιγώς Εθνικοσοσιαλιστική Ευρώπη θα ήσαν ένα...ίσως εάν δεν ακύρωναν, να ανέβαλαν έτσι τον Αρμαγγεδδώνα.

  Αλλά από την άλλη δίχως τον μέγα, μεν τραγικό, Αδόλφο Χίτλερ ούτε το σημερινό Ισραήλ των Γραφών ούτε ο επίσης Αρμαγγεδδών των προφητειών θα ελάμβανε σάρκα και οστά...Έπαιξε και αυτός τον ρόλο του, όπως όλα δείχνουν. Ενδιαφέρουσες αν μή τί άλλο, τροπές.

  Μένει να αποδειχθεί πρακτικώς εάν στις Γραφές και τα Μελλούμενα δύνανται σοβαρώς να αντιπαρατεθούν ο Σινισμός και ο Ισλαμισμός...

  Όσο για τον Ελληνισμό...μοναδική του ελπίς ως πολιτισμού νεκραναστημένου εδώ και 500 χρόνια σε νεκροζώντανη μορφή αποτελεί μονάχα μία Ευρωπαϊκή Ένωση Φασιστικού/Φυλετικού τύπου με κοινή πολιτιστική Ελληνική συνιστώσα. Φυσικά ως όφειλε τέτοια Ένωση μονάχα εκτός θα άφηνε το κρατίδιο, καθως εισόδος του σε τέτοιο συνολο θα εσήμανε και τον πλήρη απο-Χριστιανισμό του με ολική καταστροφή κάθε Ρωμαίηκης κληρονομιάς του, πολιτισμικής.
  Αυτό είχε καταλάβει ο Μεταξάς και δεν προσεχώρησε στον Άξωνα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὑπάρχει ῥε... μἠν τὀ πῶ ἡ Ἔνωση ποὺ χρειαζόμαστε. Εἶναι ἡ Εὑρωπαϊκὴ Ἔνωση. Μὰ δἐν ἐξηγεῖται ῥὲ παιδί μου (δὲν ἐννοῶ ἐσένα παληέ) ὁ πεισματικὸς μαζοχισμὸς καὶ σαδισμὸς πρὸς τὰ παιδιά τους τῶν Ῥωμηῶν.

   Delete
  2. ...μᾶς ἔκανε ὁ Θεὸς αὐτὸ τὸδῶρο καὶ εμεῖς γιὰ νὰ ἁποδείξουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεὸς τὸ καταστρέφουμε. Εἴμαστε γιὰ φτύσιμο.

   Delete
  3. ...στὀ κέντρο τῆς ΕΕ ὑπάρχει ἡ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΗ Γερμανία καὶ τὸ ΕΥΡΩ εἶναι τὸ ΠΡΩΤΟ νόμισμα ποὺ σὲ πεῖσμα θὰ ἔλεγε κανεὶς τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας ΔΕΝ ἀντιστοιχεῖ σἐ ἑργασία. Πρέπει νᾆναι κανεὶς ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΣ γιὰ νὰ θέλει νὰ καταστρέψῃ αὑτὸ τὸ πρᾶγμα.

   Delete
  4. ... γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ βάλουμε τὴν Τουρκία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση, ὥστε νὰ τἠν ἐνισχύσουμε ἔναντι τῶν δύο Ἀντιπάλων (ΗΠΑ καὶ Κίνας) καὶ τοῦ Τουρκομπαλαντέρ (Ῥωσσίας).

   Delete
  5. Αν ζήσεις τη φρίκη του πολέμου Παλιέ και γυρίσεις ζωντανός αλλά σακατεμένος , τότε να μου πεις πόσο μέγας ήταν ο Χίτλερ, ο Ναπολέων και ο Στάλιν .

   Delete
  6. ...καὶ πρέπει νὰ θέσουμε τὸν δάκτυλον ἑπὶ τὀν τῦπον τῶν ἤλων. ΜΗΠΩΣ στὴν ἐκκλησία μας πρέπει
   οἱ ἐνορίτες νὰ ἐκλέγουν τοὐς ἱερεῖς
   οἱ μοναχοἰ τοὐς ἡγουμένους
   οἱ ἱερεῖς τοὐς ἐπισκόπους
   οἱ ἑπίσκοποι τοὺς ἀρχιεπισκόπους
   οἱ ἀρχιεπίσκοποι τοὺς μητροπολῖτες
   οἱ μητροπολῖτες καὶ ἡγούμενοι τὴν Ἱερἀ Σύνοδο
   ἡ Ἱερἀ Σύνοδος τὀν Πατριάρχη.

   Ὥστε νἀ μἠν παρουσιάζονται μέσα στἰς ἐκκλησίες ἱερωμένοι φυτεμένοι νἀ διατυμπανίζουν τἠν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, τἠν θεότητα τοῦ Ἁντιόχου Γ' τοῦ Μακελλάρη καἰ ἐν τέλει νὰ γίνονται ὄργανα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς δυνάμεων ἐξωτερικῶν ὡς πρὀς τὴν εἰρήνη.

   Delete
  7. Κλασσική λογική σοσιαλδημοκράτη!

   Να πληρώνομαι για να κάθομαι!

   Άσε την Γαλλία! Έλα Ελλάδα! Εδώ ταιριάζεις!

   Delete
 4. Σημ2. Ἁνάγω δηλαδὴ μεθοδολογικὰ τὸν ἀνταγωνισμὸ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ σὲ ὑποδιαίρεση τῆς σύγκρουσης χριστιανισμοῦ-καισαρισμοῦ.

  ReplyDelete
 5. YΓ2. Εἶναι νομίζω ὑποκριτικὸ νὰ θεωροῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας στὴν ὁποία δὲν ἔχουμε ἀναμιχθῆι. Γιὰ τὴν Σύρο γιἀ παράδειγμα μοῦ ἔχουνε πῆι ὅτι τὸ ἕρμο τὸ Νεώριο τὸ διεκδικοῦν ἡ Κόσκο ἀφενός, κινεζικῶν συμφερόντων, καὶ ἀφετέρου τό... Χόλυγουντ γιὰ νὰ τὸ κάνει τόπο γυρισμάτων τοῦ ἐκτρώματος ἐκείνου ποὺ λέγεται κινηματογράφος. Οἱ δικοί μας κουλτουριαραῖοι, ἀγράμματοι πλὴν ἐξαιρέσεων, δἐν ἔχουν πάρηι χαμπάρι ὅτι καὶ τὸ θέατρο ἀκόμη τὸ βλέπει ἡ ὁρθόδοξη ἐκκλησία μἐ μεγάλη ἑπιφύλαξη, πόσωι μᾶλλον δἐ τἠν βιομηχανία τῆς ἀπάτης.

  ReplyDelete
 6. Μία τραννή απόδειξη ότι ο Καθηγητής παράγει Σκέψη παρά την ηλικία του και την ακαδημαϊκή ρουτίνα είναι η ανάρτησή του στο φβ, στις 21 Δεκεμβρίου.

  Ο μοναδικός που κατάλαβε ότι ο ΟΗΕ, απόγονος της Κοινωνίας των Εθνών, παρουσιάζει την ίδια μοίρα με τον προγονικό οργανισμό του. Εύγε Καθηγητά! Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι σαν εσάς να τα βλέπουν έτσι τα πράγματα.

  Η κατάσταση του ΟΗΕ είναι ολόιδια με αυτή της ΚΤΕ το 1930-33. Ένα διεθνές άυλο όργανο, απαρχαιωμένο και βυθισμένο στην πολιτική ορθότητα της κολοκυθολογίας (για να μην πω τίποτε χειρότερο...).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δλδ τι περιμενες να ειναι ο ΟΗΕ; σπαταλη κονδυλιων και δημοσιες σχεσεις...το μεγαλυτερο φιασκο βεβαια ειναι οτι τα μονιμα μελη του συμβουλιου ασφαλειας ειναι οι χωρες που κατασκευαζουν τα περισσοτερα οπλικα συστηματα,απο αυτους δλδ που ξεκινα ο πολεμος !!!υποκρισια και παρανοια.

   Delete
  2. Δἐν εἶναι ἀνίερη ἡ ἐκκλησία ἐπειδὴ ὁ παπᾶς εἶναι τραβεστί. Αὐτὸ τὸ ἔχει ξεκαθαρίσηι λέγεται ὁ Χρυσόστομος, τὀ χέρι ποὺ βαφτίζει κινεῖται ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ἴδιο καἰ τοῦ ἁγιογράφου κατεπέκτασιν, κ.λπ. Παρόμοια μὲ τὸν ΟΗΕ καὶ τὴν ΕΕ. Αὐτὸ ποὺ δὲν χωρᾶ διόρθωση εἶναι η βία. Δηλ. τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δημίου δὲν εἶναι θεάρεστο κι ἄς παραπονιέται τὸ συνδικᾶτο τους γιὰ τὴν κατάργηση τῆς θανατικῆς ποινῆς, ὅτι θὰ ἀφήσουν πίσω τους ὁρφανά, κ.λπ. κ.λπ.

   Delete
 7. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 24, 2017 at 8:48 AM

  Κ. Δημήτρη, αγαπητοί συσχολιαστες, φιλε Μάκη από τη Γαλλία, ευγενείς νέοι Κωνσταντής, Γρηγόρης και Παλιος, όπως και οι λοιποί, συσχολιαστες του μπλογκ, χρονια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά, αίσιον και ευτυχές το νέον έτος, με την ευχή οι ελπίδες του καθενός να πραγματοποιηθούνε. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλα Χριστουγεννα σε ολη την παρεα, καλες γιορτες.

   Delete
  2. Καλά Χριστούγεννα καί σέ σένα ἀγαπητέ Ἰωάννη καί σέ ὅλη τήν παρέα. Εἴθε τό φῶς τῆς φάτνης νά μᾶς φέρει φώτιση καί γαλήνη .

   Delete
  3. Eὐχαριστοῦμε κύριε Ἁποστολόπουλε. Πράγματι ἀπὸ αὐτὴν τὴν χρονιὰ περιμένουμε τὰ πάντα, ὅ,τι δὲν πετύχαμε νὰ γίνηι! Νὰ εἶστε καλά.

   Delete
 8. Ἐπειδὴ μερικοὶ ἐθορυβήθησαν σφόδρα μὲ τὴν ἀνάλυση ποὺ ἔκανα τοῦ ἀναποφεύκτου τοῦ πυρηνικοῦ Ἀρμαγεδδῶνος γύρω στὸ 2025 καὶ μάλιστα στὸ Αἰγαῖο, ἀπαντῶ ὅτι ὑπάρχει μία ἀμυδρᾶ ἐλπὶς ἀποφυγῆς τῆς ὁλικῆς καταστροφὴς. Ἐπειδὴ ἡ Κίνα παραμένει ὁ τεράστιος πολιτισμὸς ποὺ ἀναμετρᾶται μὲ μία κουτσῆ Δύση ἡ ὁποία παρὰ τὸ ἑλληνικὸ έπανωφόρι της παραμένει βάρβαρη, ἴσως τὸ Πεκῖνο νὰ εὕρη στὰ βάθη τῆς πολιτισμικῆς ἀνωτερότητός της τὴν πράξι ποὺ θὰ ἀποφύγῃ τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ μὲ μία αἰφνιδία κίνησι κινεζικῆς στρατιωτικῆς τέχνης ποὺ θὰ ἀκινητοποοιήσῃ τὸν δυτικὸ γορίλα καὶ θὰ τὸν ῥίξῃ κατὰ γῆς χωρὶς νὰ τὸν θανατώσῃ καὶ μαζί του ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Γράφει ὁ Παλῃὸς παραπάνω. _Κλασσικὴ λογικὴ σοσιαλδημοκράτη, νὰ πληρώνομαι γιὰ νὰ κάθομαι! Γύρνα στἠν Ἑλλάδα.
  Θυμᾶστε τὴν παλαιὰ Κινεζικὴ παροιμία, τὴν ἔχω διαβάσηι σὲ ἕνα βιβλιο τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο. Περίμενε στὴν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ. Θὰ δῆις τὸ πτῶμα τοῦ ἐχθροῦ σου νὰ περνάει.
  Αὐτὴ εἶναι ἡ Κινεζικὴ μέθοδος, νομίζω.

  Λοιπὸν ἐγὼ ἔχω περάσηι τὰ πάνδεινα διότι ἐργαζόμουν χωρὶς νὰ ἀμείβομαι. Στὴν Ἑλλάδα βέβαια. Διότι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα κράτος στημένο πάνω στὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα ποὺ ἔχουν κάποιο ἐνδιαφέρον, ἡ ἠθοποιία, λόγου χάρη, ἀλλὰ καὶ ἡ μουσικὴ καὶ φαντάζομαι ὄχι μόνον αὐτὲς εἶναι ὀργανωμένα σὲ ἰδεολογικὴ βάση, καἰ ἡ ἰδεολογία αὐτη εἶναι ἡ ὑποταγὴ στὴν Δύση. Στὴν Δύση, καὶ στὸν καπιταλισμὸ σὰν μέρος αὐτῆς. Ἁκομα καὶ τὰ Χριστούγεννα βρωμᾶνε φιλιόκβε καὶ παγανισμό.

  Ὁ δὲ ἰσχυρὸς στὴν παρέα καὶ τὴν οἰκογένεια εἶναι αὐτὸς ποὺ οἰκειοποιεῖται τὸ ἀνήκειν εἰς τὴν Δῦσιν. Δὲν θέλει πολὺ κόπο, ἀρκεῖ νὰ χάσηις τὴν ἀθωότητά σου καὶ νὰ ὑποστῆις τὴν περιτομὴ τοῦ Δαρβινισμοῦ.

  Ξεκινῶντας ἀπὸ τοὺς Ἐλεᾶτες, κορυφωνόμενο στὸν Χριστιανισμό, ἐπιβιώνοντας στοὺς ἠσυχαστές, ξεπροβάλλοντας σὰν ποντικάκι τρομαγμένο στοὺς λογοτέχνες μας Παπαδιαμάντη, Καρκαβίτσα, Κάλβο, ὑπάρχει ἡ ἀληθινὴ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Εἶναι ἡ ἀκινησία τῶν Ἐλεατῶν, ἡ στατικότητα τῆς Βυζαντινῆς τέχνης, ὄχι βέβαια ὁ ψευτοελληνισμὸς ὁ ὑποκριτικὸς τῆς γενιᾶς τοῦ τριάντα, μιὰ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ στάση ζωῆς ποὺ εἶναι τελείως ταυτόσημη μὲ αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Χριστὸς στὰ Εὐαγγέλια. Τἀ πετεινὰ του οὐρανοῦ θὰ σὲ θρέψουν. Ἄφησέ τους ὅλους καὶ ἀκολούθησέ με. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νυμφίος. Εἶναι τὸ μόνο πλάσμα ποὺ δὲν φοράει μάσκα.

  Ἡ ἐργασία σὰν αὐταξία εἶναι ὁ φόβος τῆς ἀκινησίας. Ἡ ἀκινησία τῶν Κινέζων εἶναι ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ. Ἡ πραγματικὴ ἀκινησία δὲν εἶναι αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο κατηγοροῦν τὴν ἐκκλησία, ὅτι σοῦ λέει νὰ κάθεσαι νὰ τὶς τρῶς. Εἶναι πολὺ ἁπλούστερα ἡ συνειδητοποίηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει θεωρησιακὴ φύση. Παρατηρῶντας δρᾷς. Ἡ πίστη ἔγκειται στὸ νὰ μὴν τρέξηις νὰ ἀνεβῆις στὸ θέατρο τῆς ἐργασίας, διότι τότε ἡ σκηνὴ εἶναι ἄδεια. ΔΙΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΤΗΣ. Γιὰ αὐτὸ ἡ ἔννοια τῆς κρίσης στὂ Πιστεύω εἶναι ἄν ὄχι προβληματικὴ τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνην ἑνὸς δικαστῆ.

  Ὁ Δικαστὴς εἶναι Κινέζος. Περιμένει νὰ κάνει ὁ ἐχθρὸς τὸ λάθος. Ἄρα ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΝ ΘΕΟ. Ἅρα δἐν πιστεύει. Τί πάει νὰ πῆι πιστεύω; Πάει νὰ πῆι ὍΤΙ ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΩ ΤΙΠΟΤΑ, δἐν ἀπαγορεύω τίποτα, ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Με ἄλλα λόγια ἡ πίστη δὲν ἔχει ἀπαγόρευση.

  ReplyDelete
 10. Tὸ θηρίο τῆς Δύσης θὰ τὸ ῥίξω ἐγώ. Καὶ θὰ σᾶς πῶ ποιό εἶναι. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ζητούσαν ἁπὸ τοὺς πρώτους Χριστιανούς. Ῥὲ παιδάκι μου, τοῦς λέγανε, ῥίξε λίγο θυμιαματάκι στὀ ταψί κατω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Αὑτοκράτορα. Πολλὰ σοῦ ζητᾶνε; Τὸ ταψὶ ποὺ σοῦ βάζει ἡ Δυση εἶναι τὸ ἑξῆς. Γιὰ νὰ εὐτυχήσηις, θυσίασε ἕναν Μανδαρῖνο. Ὁ Μανδαρῖνος εἶναι ἕνα φιλοσοφικὸ παράδειγμα, ἕνας ἅνθρωπος ποὺ δὲν τὸν ξέρεις, ποὺ βρίσκεται κάπου μακριά. Ὅλες οἱ τελετὲς τῆς Δϋσης (οἱ τσόντες γιὰ παράδειγμα, ποὺ εἶναι τελετή) εἶναι τελετὲς θυσίας. Πρέπει νὰ παραδεχτῆις ὅτι κάποιος ἀξίζει νὰ πεθάνει. Καὶ στὴν χειρότερη περίπτωση αὐτὸς ὁ κάποιος εἶναι ὁ τελετάρχης. Ὁ τραγόπαπας, γιἀ παράδειγμα, ποὺ μέσα στὀν οἶκο τοῦ Κυρίου, τἠν ὥρα τῆς ἀριστοφανικῆς Παραβάσεως, τοῦ κυρήγματος, δηλαδή, μιλάει περὶ ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας τσιρίζοντας γιὰ νὰ ἀνέλθηι στἠν ἱεραρχία, σἐ προκαλεῖ γιὰ νὰ ζητήσηις τὸν θάνατο τοῦ ἡθικῶς δολοφόνου. Πρᾶγμα ποὺ δὲν θέλεις νὰ κάνεις διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι φύσει καλός.

  Τί εἶναι λοιπὀν ἠ Δύση. Εἶναι τὸ προπατορικὸ ἀμάρτημα. Δηλαδὴ ὅτι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ. Τὀ ἴδιο βλέπουμε στἠν ὑπόθεση τῶν ἡσυχαστῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ Βαρλαάμ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΤΙ ΤΥΠΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ, ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ. ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ.


  Ἡ ἁμαρτία τῆς Δύσης εἶναι νὰ κάνεις κάτι, ὁ,τιδήποτε, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ. Καὶ μετὰ ἐφευρίσκει τεράστιους μηχανισμοὺς ἀναπλήρωσης. Ψυχανάλυση, γιόγκα, ἐργασιοθεραπεία, ἐθνικισμό, καὶ στὸ τέλος πόλεμο, τὸ μεγαλύτερο ναρκωτικό. Γιὰ νὰ φύγει τὀ θηρίο πρέπει νὰ κάνεις δύο πράγματα. 1) Νὰ σταματήσηις νὰκάνεις ὁ,τιδήποτε ΔΕΝ θέλεις. 2) Νὰ μὴν θεωρήσεις ΠΟΤΕ ὅτι ΕΧΑΣΕΣ αὐτὸ ποὺ θέλεις διότι ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ καἰ προσοχή


  Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ.

  ReplyDelete
 11. Σημ. Ἱδοῦ τί γίνεται ἀνήμερα τῶν Χριτουγέννων, στὸ μονοπάτι ποὺ ἀκολούθησαν ὁ Ἱωσὴφ μἐ τἠν Μαρία γιὰ νὰξεφύγουν ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ Ἡρώδη. 11:24 | 25 Δεκ. 2017
  Στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Αιγύπτου σκότωσαν εννέα φερόμενους ως εξτρεμιστές κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στην επαρχία Σαρκίγια, στο Δέλτα του Νείλου, γνωστοποίησε το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών.
  Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι υπηρεσίες ασφαλείας έλαβαν την πληροφορία ότι εξτρεμιστές χρησιμοποιούσαν ένα αγρόκτημα στη Σαρκίγια ως κρησφύγετο και εκπαιδεύονταν εκεί στη χρήση όπλων για να εξαπολύουν επιθέσεις στο βόρειο Σινά. «Ενώ έκαναν έφοδο στο αγρόκτημα, οι υπηρεσίες ασφαλείας (...) δέχθηκαν πυρά και τα ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα τον θάνατο των εννέα» από τους υπόπτους, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.Κατά την ίδια πηγή, οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν τις ταυτότητες των υπόπτων. Στο αγρόκτημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά. Σε μια χωριστή επιχείρηση, μια έφοδο εναντίον άλλου ενός «κρησφύγετου τρομοκρατών» στο Κάιρο, η αστυνομία συνέλαβε 9 εξτρεμιστές την Κυριακή, κατά την ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες συνδέονται όλοι με την εκτός νόμου οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων. Ο στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας συγκρούονται με ισλαμιστές εξτρεμιστές στην περιοχή η οποία εκτείνεται από τη Διώρυγα του Σουέζ προς ανατολάς, προς τη Λωρίδα τη Γάζας και το Ισραήλ, από το 2013. Εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι τον Νοέμβριο διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να τερματίσουν τη δράση των ισλαμιστών ανταρτών μέσα σε τρεις μήνες μετά την επίθεση σε τέμενος στο Βόρειο Σινά όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 300 άνθρωποι. Επρόκειτο για την πιο πολυαίμακτη επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

  Ὁ Γιῶργος Δελαστὶκ εἶχε ἐκτιμήσηι στὸ σχετικὰ πρόσφατο παρελθὸν ὅτι τὸ "καμπινέ" Τρὰμπ θὰ βάληι τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ συνεργαστῆι μὲ τὴν "χούντα" ὅπως τὴν ἀπεκάλεσε ὁ Δελαστίκ, "δἐν ξέρω ἄν ἔχουν ἁντιληφθῆι οἱ συμπτριῶτες μου ὅτι στὴν Αἴγυπτο ὑάρχει χούντα", προσέθεσε, "τῆς Αἰγύπτου". Ἁναρωτιέμαι ποιὲς εἶναι οἱ σχέσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, καἰ ἐννοῶ συγκεκριμένα τὴν ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καὶ τῆς κυβερνήσεως τῆς Αἰγύπτου.

  ReplyDelete
 12. YΓ. Καὶ γιὰ τὸ λεγόμενον https://gr.pinterest.com/pin/96334879507612713/
  Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἔχει καλά.

  ReplyDelete