Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 11, 2017

393 - Πρὸς ἕνα νέο 1453;Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης μὲ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, στὴν Ἀντιόχεια τῆς Τουρκίας, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2005, παρουσίᾳ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔρντογαν, στὴν συνάντησι ποὺ εἶχε ὀργανώσει ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις ὑπὲρ τοῦ διαλόγου τῶν θρησκειῶν

393 - Πρὸς ἕνα νέο 1453;

Ὁ ἐθνικισμὸς γίνεται πάντα μπούμερανγκ κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ ἐθνικισμὸς τοῦ κεμαλισμοῦ ποὺ ἐγεννήθη τὸ 1919 σὲ ἀντίδρασι στὸν βενιζελικὸ ἐθνικισμό, μετὰ τὸν  θάνατο τοῦ Κεμὰλ, τὸ 1938, ἐξελίχθη σὲ σωβινισμὸ καὶ ἐπεκτατισμό, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν γενοκτονία τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1955-1964, καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖο μᾶς ἔσωσε ὁ ὀθωμανισμὸς τοῦ Ἔρντογάν, μετὰ τὸ 2003, ὁ ὁποῖος καὶ δὲν εὐθύνεται γιὰ τὶς γενοκτονίες αὐτές, ἀναστηλώνοντας μάλιστα ἐκκλησίες καὶ ἐπιτρέποντας τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν ἑλλήνων ὀρθοδόξων στὴν Σουμελᾶ, τὴν Νίκαια, τὴν Καππαδοκία, τὴν Σμύρνη καὶ τὰ Μύρα, ξεπερνῶντας τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης ποὺ συρρίκνωνε τὴν τέλεσι τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ μόνον. 

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι εὐγνώμων στὸν Ἔρντογαν γιὰ τὴν μὴ τήρησι στὸ θέμα αὐτὸ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

Τὸ 1453, ὁ Γεννάδιος ἀπηλευθέρωσε τὴν Ῥωμηοσύνη ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τῆς ἐποχῆς του, τὸν Ἑνωτισμὸ τοῦ Πάπα ποὺ εἶχε ὑποδουλώσει τὸ Βυζάντιο κατόπιν τῆς κατακτήσεως τοῦ 1204 τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς παρετήρησε σχετικὰ τὰ ἑξῆς: «Ὑπῆρξε ἀπόφασι τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπὶ Ἱερεμία Β΄ τοῦ Τρανοῦ (1593), νὰ φροντίσουν οἱ Μητροπολίτες γιὰ τὴν ἳδρυσι σχολείων καὶ τὴν ὑποστήριξι γενικὰ τῆς παιδείας στὶς ἐπαρχίες τους. Εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσημη πράξι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀνάπτυξι σχολικῆς παιδείας. Ὁ Ζ΄ κανόνας τῆς Συνόδου ὁρίζει ρητά: «Ὣρισεν ἡ ἁγία Σύνοδος ἓκαστον ἐπίσκοπον ἐν τῇ ἑαυτοῦ παροικίᾳ φροντίδᾳ καί δαπάνην τὴν δυναμένην ποιεῖν, ὣστε τά θεῖα καὶ ἱερὰ γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι βοηθεῖν δὲ κατὰ δύναμιν τοῖς ἐθέλουσι διδάσκειν καὶ τοῖς μαθεῖν προαιρουμένοις, ἐὰν τῶν ἐπιτηδείων χρείαν ἒχουσι». Ἡ ἀπόφασις αὐτή εἶναι καί μία ἀπάντησι στοὺς ὑποστηρίζοντες τὴν ὓπαρξι τοῦ «κρυφοῦ σχολειοῦ» λόγῳ διώξεως τῆς παιδείας, κάτι πού δέν ἀποδεικνύεται».

Μήπως ὁ σουλτάνος Ἔρντογαν εὕρη ἕναν νέο Γεννάδιο γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸν ὑπόδουλο ἑλληνισμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ποὺ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανισθῆ ὁλοκληρωτικὰ στὸν κολωνακιώτικο φραγκισμό;


Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Δεκεμβρίου 2017

11 comments:

 1. Δηλαδή ο Ταΐπ Σουλτάν θα αναμορφώσει την σημερινή Τουρκία από Εθνοκράτος σε Ομοσπονδία νεο-Οθωμανικής φύσεως, με την συμμετοχή του Κουρδιστάν και της Ελλάδος;;

  Ο Γεώργιος Κ. Φίλης άλλα λέει...Professeur!

  ReplyDelete
 2. At the principal door of St. Sophia, he alighted from his horse and entered the dome; and such was his jealous regard for that monument of his glory that, on observing a zealous Musulman in the act of breaking the marble pavement, he admonished him with his scymetar that, if the spoil and captives were granted to the soldiers, the public and private buildings had been reserved for the prince. Φτάνοντας μπροστὰ στὴν κεντρικὴ θύρα τῆς Ἁγίας Σοφίας κατέβηκε ἀπὸ τὸ ἄλογό του καὶ μπῆκε στὸν κυρίως ναό. Ἦταν τέτοια ἡ ἔγνοια του νὰ τὸν διατηρήσῃ σὰν μνημεῖο τῆς δόξας του ποὺ ὄταν πρόσεξε ἕναν φανατικὸ μουσουλμάνο ποὺ εἶχε βαλθῆι νὰ σπάζει τὸ μαρμάρινο δάπεδο (;) τὸν ἁπείλησε μὲ τὸ γιαταγάνι του, λέγοντας πὼς τὰ λάφυρα καὶ οἱ αἰχμάλωτοι ἄν ἦταν γιὰ τοὺς στρατιῶτες ὡστόσο τὰ κτίρια, δημόσια καὶ ἱδιωτικά, ὰνῆκαν στὸν Πρίγκηπα. Ὲδουάρδου Γίββωνος, Παρακμὴ καὶ Πτῶσις τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

  ReplyDelete
 3. Υγ. Μἐ τὀ παραπάνω καὶ τὸ ἑξῆς ἀπαντῶ ἔμμεσα στὸν Πατριάρχη καὶ τὴν ἁνάρτηση. Σύντομα ὁ Χριστὀς θὰ γεννηθῆι, μετὰ θὰ Ἀναστηθῆι. Τί μετρᾷ, ἠ γέννησή του κι ἡ άνάστασή του ἡ ὁ Χριστός;

  (Παλῃέ μου, μάθε πολυτονικό, τὶς διχογνωμίες τἰς βασικὲς τὶς ἔχω λύσηι πιστεύω ὅπως καἰ θἀ λύσω τῆι βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μουσικῆς. Τὀ βιβλίο τοῦ κου Κιτσίκη περὶ Κίνας ἔχει σταλῆι ὅπως κοσμήσηι τἠν βιβλιοθήκη τοῦ τμήματος θεάτρου τοῦ ΑΠΘεσσαλονίκης).

  ReplyDelete
 4. Yγ3. Ὁ Χριστὸς εἶπε, θὰ μὲ βρῇτε στὸν φτωχό, τὸν φυλακισμένο, τὸν ἁμαρτωλό. Βαρθολομαῖε, δὲν εἶσαι πρωθυπουργός. Εἶσαι ἄνθρωπος.

  ReplyDelete
 5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 12, 2017 at 5:07 AM

  Κ. Δημήτρη, προβλέπετε έναν πόλεμο στη ΜΑ σύντομα με αντίπαλα στρατόπεδα, το Ιραν από τη μια μεριά με τους συμμάχους του, και το Ισραήλ από την άλλη με τη ΣΑ και από πισω της ΗΠΑ? Αν παρακολουθήσει κανείς τις συζητήσεις διαφόρων σχολιαστών από ολόκληρο το πολιτικο φάσμα, ακούγονται οι εξής απόψεις που σίγουρα θα τις έχετε ακούσει και εσεις. Λέγεται λοιπόν ότι οι Αμερικανοί κατά τη διακυβέρνηση του Γεωργίου Μπους του νεότερου, έκαναν τον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, και κατάστρεψαν τους εχθρούς του Ιραν στην περιοχή. Προ καιρού ο R. Peters, σε μια συνέντευξη του στο συντηρητικο FOX είπε πως « είμασταν ηλίθιοι που κάναμε αυτά τα λάθη στην περιοχή και δώσαμε τη δυνατότητα στο Ιραν να εξαπλωθεί». Αλλοι σχολιαστές, υποστηρίζουν πως αυτά δεν ήτανε « λάθη» των ΗΠΑ, απλά οι πόλεμοι ενάντια στους Ταλιμπαν και στο Σανταμ, εξυπηρετούσαν βαθύτερα κίνητρα προς το Ιραν ενα εκ των οποίων ήτανε, ότι « σας ανοίγουμε την πόρτα, αφήνουμε σιιτες να πάρουνε τη Βαγδάτη, τσακίζουμε τους ταλιμπαν από το βορρά, πάρτε και εσεις αυτή την ευκαιρία, αποτινάξτε τους μουλάδες από την εξουσία και ελάτε να περπατήσουμε μαζί». Κάπως έτσι, σαν το τυράκι προς το ποντικό. Εσεις τι πιστεύετε ότι συμβαίνει από τα δυο, οι κινήσεις των ΗΠΑ ήταν όντως στρατηγικά λάθη που έδωσαν την ικανότητα στο Ιραν να εξαπλώσει την επιρροή του στην περιοχή, η ήταν « ηθελημένα λάθη» με σκοπό να προσεγγίσουν και να προσδέσουν την Τεχεράνη στο αρμα της δύσης, αλλά δεν τους βγήκε, και έπρεπε μετά να φτιάξουνε τον ΙΣΙΣ με τη γνωστή συνέχεια? Η ερώτηση γίνετε πάντα με γνώση του θεσμικού πλαισίου που έχετε αναφέρει παμπ όλες φορές για την τελική αναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας και πυρηνικής καταστροφής. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 6. Γιάννη, ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 διδάσκω στὸυς φοιτητές μου ὅτι τὸ Ἰρὰν εἶναι τὸ κλεῖδι γιὰ μία ἐξαπλωση τῶν ΗΠΑ πρὸς Ἀνατολάς κατὰ τῆς Κίνας.Τὸ 2003 οἱ ΗΠΑ ἐστράφησαν κατὰ τοῦ συμμάχου τους τὸν Σαντάμ, ὄχι λόγῳ πετρελαίου ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ Σαντὰμ εἶχε στραφῆ πρὸς τὸ εὐρώ (τὸ ἴδιο καὶ ὁ Καντάφι πρὸς τὸ ἰδικό του νόμισμα, τὸ ἴδιο καὶ ἡ Κίνα στὸ νόμισμά τους) καὶ συνειδητὰ ἐγκατέστησαν στὴν Βαγδάτη σιϊτικὸ φιλικὸ πρὸς τὸ Ἰράν καθεστώς. Μακροπρόθεσμα πάντα ἔλεγα, Ἰσραὴλ καὶ ΗΠΑ θὰ συμμαχήσουν μὲ τὸ Ἰρὰν κατὰ τῶν σουννιτῶν (ὁ Σάχης ὑπῆρξε ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Ἰσραήλ) φθάνει νὰ ἀλλάξουν τὸ πολιτικὸ καθεστὼς στὴν Τεχεράνη.Μία πολεμικὴ ἀναμέτρηση Σαουδικῆς Ἀραβίας κατὰ Ἰρὰν σίγουρα θὰ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Ἰράν, ἴσως ὅμως μὲ άλλαγὴ καθεστῶτος στὴν Τεχεράνη. Αὐτὸ ἐπιχειρεῖ ὁ Τράμβιος.Κάτι τέτοιο εἶχε συμβῆ ὅταν οἱ ΗΠΑ στὴν δεκαετία τοῦ 1980 εἶχαν ῥίξει τὸν Σαντὰμ κατὰ τοῦ Χομέϊνὶ καὶ τελικὰ ξεφορτώθηκαν τὸν Σαντὰμ, χωρὶς ὅμως δυστυχῶς νὰ ἀλλάξουν τὸ καθεστὼς στὴν Τεχεράνη.Πόλεμος κατὰ Βορείου Κορέας ὄχι μόνον δὲν θὰ γίνῃ ἀλλὰ μακροπρόθεσμα ὁ Κιμ Γιὸνγκ Οὺν θὰ γίνῃ ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Τραμβίου.Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς τραμβικῆς Ἀμερικῆς εἶναι οἱ Ἄραβες σουννῖτες καὶ ἡ Κίνα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς τραμβικῆς Ἀμερικῆς εἶναι οἱ Ἄραβες σουννῖτες καὶ ἡ Κίνα."
   O σουννιτης Ερτογαν ειναι αναμεσα στους εχθρους των ΗΠΑ κ Καθηγητα;

   Delete
 7. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 12, 2017 at 8:43 AM

  Κ. Δημήτρη, είσαστε ένας ευφυής γεωπολιτικος η άποψη του οποίου θα έπρεπε να ακούγετε από τα ΜΜΕ. Φανταζόμαστε ένα είδος μοναξιάς που θα νοιώθετε μέσα στην Ελλαδική επικράτεια, γιατί είσαστε περιστοιχισμένος από ανθρώπους που δεν είναι καν διατεθειμένοι να ακούσουν αυτά που θέλετε να τους πείτε σχετικά με την ίδια τη χώρα τους. Η πολιτική αλλά και η φιλοσοφία ζωης στους τόπους της ανατολικής μεσογείου, ακολουθούν ένα μανιχαιστικο μοντέλο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να επηρεαστεί από θεωρίες άλλων περιοχών του πλανήτη, που στο τέλος τέλος χαράζουνε και παγκόσμια πολιτική. Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολιτικοί, υπάρχουν εντολοδόχοι, οι οποίοι φουσκώνουν σα βατράχια, επειδή κάνουν τους έξυπνους στους εντελώς αδαής. Κάτι σαν το ο μονόφθαλμος στους στραβούς βασιλεύει. Εσεις είχατε το προνόμιο να ζήσετε στην Βόρεια Αμερική και να εξοικειωθείτε με τον τρόπο σκέψης και πολιτικής των Αγγλοσαξόνων, ένα πλεονέκτημα που δεν έχει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που σας περιβάλλει. Δικαίως λέτε το Ιραν είναι το κράτος κλειδί στην περιοχή, αναμφισβήτητα. Λέτε επίσης «καὶ συνειδητὰ ἐγκατέστησαν στὴν Βαγδάτη σιϊτικὸ φιλικὸ πρὸς τὸ Ἰράν καθεστώς». Αρα εμμέσως πλην σαφώς δεν υπάρχει θέμα λάθους από μεριας Αμερικανών. Απλά το Ιραν δεν «τσίμπησε» το τυρί να το πούμε λαικα, ποιος όμως ξέρει για ποιους λόγους. Οπότε παλι λέτε θα παιχτεί το ίδιο σενάριο με το 1980, αλλά αυτή τη φορά στο ρόλο του Ιράκ θα είναι η Σαουδική Αραβία και θα βοηθάνε και οι μαϊντανοί από γύρω, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, κοκ. Όλα αυτά uπο την προϋπόθεση, ότι αυτή τη φορά η Τεχεράνη θα απάντηση στο κάλεσμα γιατί αν δεν απαντήσει και τώρα, το Ιραν κατακτώντας την ΣΑ και τις μοναρχίες του κόλπου φτιάχνει αυτοκρατορία στη ΜΑ και κοντρολάρει τα πετρέλαια της περιοχής, παίζει και τις ΗΠΑ και την Κίνα μετά, ακόμα και την Ρωσία. Στο θέμα της Βόρειας Κορέας, όλο αυτό το θεατρινιλικη γίνεται λόγω διαπραγματεύσεων, λέτε. Απλώς δεν μπορούνε να τα βρούνε με τον Κορεατη, στην τιμή, γιατί ο Κορεατης προφανώς θα ζητάει πολλά και θα κοιτάξει να πουλήσει αυτό που λέμε στην κοινή « ακριβά το τομάρι του» για να συνταχθεί με το μέρος του Τραμπ και όχι με τους Κινέζους. Προφανώς ο Τραμβιος θα κοιτάξει να τον συντάξει με το μικρότερο δυνατό « κόστος» αλλά αυτό για την ώρα δεν έχει επιτευχθεί, και όσο αρνείται ο Κορεατης, τόσο η τιμή του στην αγορά ανεβαίνει για το τι θα πάρει από τον Τραμβιο. Έχετε δίκιο αυτος είναι ο κατεξοχήν τρόπος σκέψης των αγγλοσαξόνων, εστιάζουνε στην μεγαλύτερη απειλή τους, την Κίνα στην προκειμένη περίπτωση, και βήμα βήμα φτιάχνουν συμμαχίες που θα τους επιτρέψουν να κατατροπώσουν τον μεγάλο εχθρό τους. Αν το καταφέρουν αυτό, γυρνάνε πισω σε αυτούς που τους έκαναν εκβιασμό κατά την πορεία επίτευξης του βασικού τους στοχου, και τους τσακίζουν για να τους δώσουν και ένα μάθημα τώρα πλέον που δεν τους χρειάζονται. Η διαφορά μεταξύ εσάς και άλλων αναλυτών είναι ότι εσεις βασίζεστε σε ένα θεσμικο πλαίσιο που λέτε ότι ακολουθεί ο Τραμβιος, οι αλλοι βλέπουνε μεμονωμένα γεγονότα από τις κάμερες αλλά δεν μπορούνε να τα βάλουν όλα μαζί στη σειρά και να δουν τον τελικό στόχο, τον πυρηνικό όλεθρο, κάτι που εσεις βλέπετε. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 8. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι δυσάρεστες ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος μὲ μὴ σοβαροὺς σχολιαστὲς ποὺ παρουσιάζοντο ὑπὸ τὸ ψευδώνυμο Anonymous καὶ ποὺ δὲν εἶχαν ἀναγνωρίσιμο προφίλ, μᾶς ὑπεχρέωσαν νὰ μὴν δημοσιεύουμε οἱοδήπτε σχόλιο, ἔστω καὶ σοβαρό, ποὺ νὰ ὑπογάφεται μὲ τὸ ψευδώνυμο αὐτό. Ἐπιμένουμε, οἱ σχολιαστές μας νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ πραγματικό τους ὄνομα.Εὐχαριστοῦμε. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ὄχι Νῖκο Δήμου, ὁ Ἔρντογαν εἶναι παροδικὸς ἐχθρὸς τῶν ΗΠΑ, διότ κάνει ἀνεξάρτητη πολιτική. Δὲν εἶναι δοῦλος ὅπως ἐμεῖς. Ἀλλὰ θὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ἀμερικανικὴ συμμαχία ὅταν θὰ τὸ κρίνη συμφέρον γιὰ τὴν χώρα του.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. [...] Η πολιτική αλλά και η φιλοσοφία ζωης στους τόπους της ανατολικής μεσογείου, ακολουθούν ένα μανιχαιστικο μοντέλο[... κος Ἁποστολόπουλος].

  Θἀ ἔλεγα ἕνα μέσα-ἔξω ἀπὸ τὸν μανιχαϊσμό.

  ReplyDelete