Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 13, 2017

380 - Γιατὶ ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς Ῥοβεσπιέρρος κατὰ Κιτσίκη, δὲν εἶναι Γιωργάκης
380 - Γιατὶ ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς Ῥοβεσπιέρρος κατὰ Κιτσίκη, δὲν εἶναι Γιωργάκης
θήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
π τ Γραφεο Τύπου το ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατν Σοσιαλιστν, ἐξεδόθη  κόλουθη νακοίνωση:
«Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατῶν Σοσιαλιστῶν καὶ Πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, Γιῶργος Α. Παπανδρέου, βρίσκεται στὶς Βρυξέλλες, προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὸ 19ο Συνέδριο τῆς International Leadership Association (ILA), ὅπου θὰ τιμηθεῖ μὲ τὸ Βραβεῖο Ἡγετικῆς Προσφορᾶς τῆς ILA, γιὰ τὸ ἔργο του ὡς πολιτικὸς καὶ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας τὴν περίοδο 2009 – 2011.

Ἡ International Leadership Association στὴν ἀπόφασή της νὰ τιμήσει μὲ τὸ βραβεῖο Ἡγεσίας, τὸν Γιῶργο Α. Παπανδρέου, τονίζει:

«Ὡς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ 2009 ἕως τὸ 2011, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου συνειδητοποίησε πολὺ καλὰ τί σημαίνει νὰ βρίσκεσαι στὴν ἡγεσία μιᾶς χώρας σὲ μιὰ ταραχώδη περίοδο. Πολιτικὸς μὲ πολύχρονη ἐμπειρία, ὅταν μετὰ τὴν παγκόσμια χρηματοπιστωτικὴ κρίση τοῦ 2007-2008, ἀνέλαβε τὴν Πρωθυπουργία, εἶχε τὴν ἐντολὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα νὰ αὐξήσει τὴ διαφάνεια καὶ νὰ μειώσει τὴ διαφθορὰ στὴν ἑλληνικὴ διοίκηση καθὼς καὶ τὴ βούληση νὰ ἐργαστεῖ γιὰ τὸν ἐξανθρωπισμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τὶς οἰκονομικές της ἐπιπτώσεις στοὺς Ἕλληνες πολίτες.

Ἀντιμέτωπος μὲ τὴν πίεση τοῦ χρόνου καὶ τῶν παγκόσμιων χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν, πῆρε τὴ δύσκολη ἀπόφαση νὰ προχωρήσει σὲ προγράμματα λιτότητας καὶ περικοπῶν στὸ πλαίσιο τῆς Εὐρωζώνης.

Γιὰ τὸ ἔργο του τὸ 2010, «προσπαθώντας νὰ κάνει ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε τὸ χειρότερο ἔτος γιὰ τὴν Ἑλλάδα», τὸ περιοδικὸ Foreign Policy τὸν ἐνέταξε μεταξύ των Top 100 Global Thinker. Οἱ ἐμπειρίες του στὶς πρῶτες γραμμὲς τῆς κρίσης στὴν εὐρωζώνη, εἶναι σημαντικὲς γιὰ τὴν κατανόηση τῆς Εὐρώπης σήμερα καὶ γιὰ τὸν συνεχιζόμενο ἀγώνα, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, γιὰ τὴν οἰκοδόμηση πιὸ ἀνθρώπινων οἰκονομιῶν.

Σήμερα, ὡς Πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, μιὰ παγκόσμια ὀργάνωση προοδευτικῶν πολιτικῶν κομμάτων, ὁ Παπανδρέου συνεχίζει νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴ συνέργεια τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ παγκόσμιες οἰκονομικὲς καὶ θεωρητικὲς προκλήσεις ποὺ ἐμποδίζουν ἕναν δικαιότερο κόσμο.»

Ὁ Ρόναλντ Χάιφετς, ἱδρυτὴς τοῦ Center for Public Leadership τοῦ Harvard Kennedy School, ὑπογράμμισε γιὰ τὴ θητεία τοῦ Γιώργου Α. Παπανδρέου, ὡς Πρωθυπουργοῦ, καὶ νωρίτερα ὡς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν:

«Ἡ ἀντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων καὶ ὁ χειρισμὸς τους εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀναδεικνύει τὶς ἡγετικὲς ἱκανότητες. Μὲ θάρρος, λογική, πειθαρχία καὶ πάθος γιὰ ἕναν δικαιότερο κόσμο, ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν το 1999, ὁ Παπανδρέου πέτυχε μιὰ ἱστορικὴ προσέγγιση μὲ τὴν Τουρκία, ἐπιτρέποντας στὴν Ἑλλάδα νὰ ἐπανεξετάσει τὶς προτεραιότητές της καὶ νὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα γιὰ τὴν ὑποψηφιότητα τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ. Ὡς πρωθυπουργός, ὁ Παπανδρέου ὁδήγησε ὄχι μόνο τὴν πατρίδα του νὰ ἀντικρίσει θαρραλέα τὶς προκλήσεις ποὺ ἀνέδειξε ἡ παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ ὁδήγησε καὶ τὴν Εὐρώπη νὰ ἀναπτύξει νέους θεσμοὺς καὶ τρόπους ἀντιμετώπισης».

Ἡ Cynthia Cherrey, Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς ILA, δήλωσε:
«Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἐνσαρκώνει τὶς ἀξίες τῆς ILA καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἐμπνευσμένο παράδειγμα γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε θετικὲς ἀλλαγὲς πρὸς ὄφελος τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ τῆς παγκόσμιας κοινότητας».

Ὁ Γιῶργος Α. Παπανδρέου, δήλωσε γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς International Leadership Association νὰ τὸν τιμήσει μὲ τὸ Βραβεῖο Ἡγετικῆς Προσφορᾶς γιὰ τὸ 2017:
 «Τὸ βραβεῖο αὐτὸ ἀποτελεῖ μεγάλη τιμὴ γιὰ μένα. Ἀποτελεῖ καθῆκον κάθε πολιτικοῦ ποὺ βρίσκεται σὲ θέση ἐξουσίας νὰ δίνει τὸ παράδειγμα, ἐπιλέγοντας θαρραλέες ἀποφάσεις ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ κοινὸ συμφέρον. Οἱ ἀγῶνες ποὺ πρέπει νὰ δώσουμε σὲ αὐτὴν τὴ δύσκολη ἐποχή, εἶναι πολλοί. Θὰ συνεχίσουμε.»

 Ὁ Γιῶργος Α. Παπανδρέου, θὰ τιμηθεῖ σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ σήμερα, στὸ πλαίσιο τοῦ 19ου Συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης γιὰ τὴν Ἡγεσία».

Φυσικὰ ὁ  Ρόναλντ Χάϊφετς, ἱδρυτὴς τοῦ Center for Public Leadership του Harvard Kennedy School, καὶ τὸ ILA, ἀνήκουν στὴν ἀμερικανικὴ παράταξη τῶν σοσιαλδημοκρατῶν  παγκοσμιστῶν τῶν τραπεζῶν τῆς ὁμάδος Κλίντον-Ὀμπάμα, ἀντίπαλη τῶν Τραμβιστῶν «φασιστῶν», ἀλλὰ ὁ  ΓΑΠ ὑπῆρξε καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι κεφάλαιο γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ πρόγραμμά του τῆς περιόδου πρωθυπόυργίας του, τὸ 2009-2011, ὑπῆρξε ἐπαναστατικὸ καὶ ἐὰν δὲν εἶχε ἀποκεφαλισθῆ ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς τοῦ Τούρκογλου-Βενιζέλου, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν Ῥοβεσπιέρρο ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως τὸ 1794, σήμερα ἡ χώρα μας θὰ εἶχε κάνει ἕνα ἅλμα πρὸς τὰ ἐμπρός. Ἡ Ἱστορία θὰ τὸν δικαιώσῃ.

 Δημήτρης Κιτσίκης                                                     13 Ὀκτωβρίου 2017

10 comments:

 1. Πολύ σωστή είναι η ανάλυσή σας.

  ReplyDelete
 2. Kι ἠ Ἀμερικἠ εἶναι ἔνα εἶδος μοναρχίας μὲ τὸν βασιλέα νοητὸ καὶ τὸν Τρὰμπ πρωθυπουργό του.

  ReplyDelete
 3. ...ὑποψιάζομαι δἐ πὠς ὁ Τρἀμπ εἶναι ἕνα εἶδος χρησίμου ἡλιθίου ποὐ τὀν χαϊδολογάει τὀ κατεστημένο μἐ τὀν Πάπα πρῶτο καἰ καλύτερο παρακαλῶ γιἀ νἀ κάνει τἠν χοντροδουλειά, καἰ ποὐ ξύνει παράλληλα τὀ κεφάλι του μαζἰ μἐ τὀ τσουλοῦφι γιἀ νἀ καταλάβηι τί τοῦ ἐτοιμάζουνε. Ἁντίθετα ὁ ΓΑΠ ἔχοντας μργαλώσηι σἐ περιβάλλον πρακτόρων θἀ μποεοῦσε νἀ τὀν βοηθήσηι νά καταλάβηι καἰ ἑν τέλει νἀ τοῦς τὴ φέρει. Ὅμως ὁ Τρἀμπ σἐ ῥόλο Ἱβἀν τοῦ Τρομεροῦ θἀ σήμαινε τἠν καταστροφἠ τῆς Ἁμερικῆς διότι δἐν νοεῖται Ἁερικἠ μἐ Ἁμέρικαν Κίνγκ. Μόνο μἐ Ἔλβις Πρήσλεϋ, τὀν Γκαγκάριν τῶν ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 4. ...γιὰ παράδειγμσ, τὀ σκάνδαλο τὀ μπαγιάτικο μ[ε τ[ον σεξομανῆ παραγωγὸ τοῦ Χόλυγουντ, ὄχιπολὺ μακριὰ ἀπὀ τὀ Λὰς Βέγκας καὶ Σόδομα πλάι στἀ Γόμορρα θἀ μποροῦσε νὰ εἶναι μιἀ προειδοποίηση στὸν πλανητάρχη ὅτι οὔτε σαξόφωνο οὔτε σόι δέκα μίλια δὲν σε γλιτώνει ἁπὀ τὴν προβοσκίδα τοῦ ἐλέεφαντα. Κάτσε καλά, μάγκα!

  ReplyDelete
 5. Προτείνω τὸν Γιῶργο γιὰ ἑπόμενο πρόεδρο τῶν ΗΠΑ. Εἶναι ὁ Καποδόστριας τοῦ 21ου αἱῶνα.

  ReplyDelete
 6. ...Ἡ ἀνωτερότητα τοῦ Γιωργάκη, ποὺ εἶναι μὲν Γιωργάκης ἀλλα αὐτὸ στ]γν Ἑλληνικ]γ δὲν εἶναι μειωτικό, πρβλ. τον Θεοδωράκη Δεληγιάννη, εἶναι. 1. Ἄν καὶ ἔχει κάποιαχρήματα ἑνδιαφέρεται γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας (σοσιαλισμός) καὶ ὄχι τὴν καταστροφή της (Τράμπ) καὶ 2. Ὅτι ἔδβσε ἕνα καλὀ μάθημα στὀν Ἕλληνα μικροαστὀ ποὐ θεωρεῖ ἀνθρωπόυητα τὴν πάρτη του καἰλέει τὀν Γιῶργο Γιωργάκη.

  ReplyDelete
 7. ...ἐπίσης ὁ Γιωργάκης εἶναι συνεπῆς σοσιαλιστής, ἁντίθετα μἐ τὀυς παπατζῆδες παπποῦ καἰ μπαμπᾶ, καἰ ἑπιδιώκει τὀ πέρασμα στἠν ἁταξικὴ κοινωνία μὲ νόμιμες διαδικασίες. Ἁντίθετα οἱ περισσόυεροι κομμουνιστἐς δτὴν Ἑλλάδα εἶναι ψρῦτες τῆς λαχαναγορᾶς ποὺ κραυγάζουν ταὐτόχρονα ὑπ]ςε τοῦ ἔθνους (λάχανο) καἰ τοῦ κομμουνισμοῦ (μαροῦλι), πουλῶντας λάχανο γιἀ μαροῦλι καἰ τοὔμπαλιν, ἁντἰ τουλάχιστον νὰ ὑπερασπιστοῦν τὀ ἑθνομολσεβίκικο κουνουπίδι.

  ReplyDelete
 8. υγ Νὰ σημειωθῆι ὅυι στἠν παράδοση τἠν βυζαντινἠ ὁ βασιληᾶς εἶναι νομίζω διαρκὲς ἀντικείμενο χλευασμοῦ. Κοπρώνυμος, Γιωργάκης, Ἀντρέας, Παπατζῆς, Κωστάκης, Μονάρχις. Τὀ νὰ μὴν σἐ κοροιδεύουν εἶναι σημάδι ἐχθρότητας. Βλ. τὸν Κ. Καραμανλῆ τὀν πρεσβύτερο. Νομίζω ὅλοι τὀν σέβονταν ἀλλα σχεδὸν κανεὶς δἐν τὀν συμπαθοῦσε.

  ReplyDelete
 9. ...θἀ δῆτε ἑπίσης ὅτι ὁ Γιωργάκης ποὐ φαίνεται ψυχρ'ς καἰ ἀνέραστος εἶναι πολὺ πιὸ κατάλληλος ἁπὀ τὀν Τἀμπ στὀν "ῥόλο τοῦ ὑποβοηθητῆ τοῦ γάμου, ποῦ εἶναι τὀ πρῶτο καθῆκον τοῦ βασιληᾶ, ὄχι τὀ δεύτερο. Ὁ Τἀμπ πάσχει ἀπὀ πουριτανιστικὀ ἑξόγκωμα.

  ReplyDelete
 10. ....ἐκτὀς ἁπὀ τἠν περίπτωση ποὺ ὁ Γιωργάκης ἁποδέχεται τἠν νομοθετημένη ἀλλαγἠ φύλου. Στἠν περίπτωση αὑτὴ εἶναι ὄζι αὐτοκράτωρ ἀλλὰ βυζαντινὸ κατάλοιπο καἰ ε=μαι μὲ τὀν Τρἀμπ στὀν θυμό τοθ ἔναντι τῶν Φράγκων ποὐ δἐν καταλαβαίνουν ἀπὀ Χρισρό.

  ReplyDelete