Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 8, 2017

379 – Ἀπὸ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ στὴν σύνθεση τῆς θεϊκῆς πίστεως: Σύμπραξη ἑλληνοποντίου σουννίτου Ἔρντογαν καὶ ἑλληνοκαθολικοῦ Βαρθολομαίου
 Ἔρντογαν καὶ  Βαρθολομαῖος


379 – Ἀπὸ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ στὴν σύνθεση τῆς θεϊκῆς πίστεως:
Σύμπραξη ἑλληνοποντίου σουννίτου Ἔρντογὰν καὶ ἑλληνοκαθολικοῦ Βαρθολομαίου

Ὁ ἑλληνισμός, ὡς ἑλληνοκεντρικός (ἀγάπη), καὶ ὄχι ὡς ἐθνικισμός (μῖσος) συνθέτει, δὲν διαιρεῖ. Στὴν πολιτική, συνθέτει τὰ ἄκρα: τὸν φασισμὸ μὲ τὸν κομμουνισμό (ἐθνικομπολσεβικισμό). Στὴν κοινωνία ἀναγνωρίζει τὴν διαίρεση τῶν κοινωνικῶν τάξεων ἀλλὰ ἀπορρίπτει τὴν ἀλληλοεξόντωσή τους. Στὸν πολιτισμὸ συνθέτει τὰ ἔθνη (αὐτοκρατορία καὶ ὄχι  ἐθνοκράτος). Στὴν θρησκεία, συνθέτει τὴν πίστη τῶν μοναχῶν (ὀρθοδόξων, σουφίδων, ἰνδουιστῶν).

Ἐμένα μὲ γνωρίζουν ὡς ὁ ὑπερασπιζόμενος τὸν παλαιοημερολογιτισμὸ ἄν καὶ τύποις εἶμαι νεοημερολογίτης. Μὲ γνωρίζουν ὡς ὑπερασπιζόμενο τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ἄν καὶ ὑποστηρίζω τὸ ἔργο τοῦ δωδεκαθεϊστοῦ-ζωροάστρου Πλήθωνος ποὺ κυριολεκτικὰ ἵδρυσε τὸν πολιτισμὸ τῆς ἀναγεννησιακῆς Δύσεως. Εἶμαι ἀντιφράγκος καὶ συνάμα φραγκολάτρης, γάλλος πολίτης καὶ συνάμα ἕλλην πολίτης. Δὲν πιστεύω πὼς ὁ πάπας εἶναι ὁ σατανᾶς, ἄν καὶ τὸν κατακρίνω. Εἶμαι μέλος σουφιδικῶν μουσουλμανικῶν ἀδελφοτήτων παραμένοντας χριστιανὸς ὀρθόδοξος. Πρεσβεύω τὸν ζωροαστρισμό, τὸν ἰνδουϊσμὸ καὶ τὸν ἑβραϊσμό, παραμένοντας ΓΟΧ. Σέβομαι τοὺς ἐλευθεροτέκτονες ἄν καὶ δὲν ἠθέλησα ποτὲ νὰ προσχωρήσω στὴν μασονία. Θαυμάζω τοὺς Ἀμερικανοὺς ὡς βαρβάρους τῆς Δύσεως καὶ συνάμα τοὺς πολιτισμένους Μογγόλους καὶ Κινέζους. Πρωτίστως ὅμως ἀγαπῶ τοὺς Τούρκους, ἐπειδή, ὅπως συνεχίζω νὰ ἐπαναλαμβάνω τὰ 60 τελευταῖα χρόνια, οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι.

Γιατί; Ἐπειδὴ εἶμαι διαλεκτικός, ῥουσσωϊκός, ἐπειδὴ εἶμαι ἕλλην, δηλαδὴ συμπαντικός. Ἐπειδὴ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ ψιθυρίζουν ἑλληνικά, ποὺ εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Θείου Λόγου, κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη.

Στὴν Τουρκία, ὁ ἐθνικισμὸς τοῦ Κεμάλ, ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ὁ ἐθνικισμὸς τοῦ Βενιζέλου, ἐξώγκωσαν στὴν Ἀνατολία καὶ τὴν Ῥούμελη, τὴν ὑπερηφάνεια τοῦ Τούρκου καὶ τοῦ Ἕλληνος, ἀλλὰ συνάμα ἔφεραν πόλεμο καὶ διχασμό. Καὶ ἰδού.Τὸ 2003 ἦλθε στὴν ἐξουσία στὴν Ἄγκυρα ὁ Ἔρντογαν ποὺ ἐπάταξε τοὺς κεμαλικοὺς ἐθνικιστὲς καὶ ἀνέπτυξε ἀδελφικὲς σχέσεις μὲ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν ἐχθρὸ τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ συνάμα καθολικίζοντα καὶ παπικό. Ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι τὸ 2017, χάρι στὸν Ἔρντογαν, ἄνοιξαν καὶ πάλι καὶ ἐλειτούργησαν ἑλληνωρθόδοξες ἐκκλησίες στὴν Τουρκία, ἐκτὸς Κωνσταντινουπόλεως, κατὰ παράβασιν τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης, διότι ὁ Ἔρντογαν, ἄν καὶ ἑλληνοπόντιος, ὅπως ἦτο ἑλληνοθεσσαλονικιὸς ὁ ἄθεος ἐθνικιστὴς Κεμάλ, εἶναι πιστὸς σουννίτης, ἔχθρὸς τοῦ ἐθνικισμοῦ, αὐτοκρατορικός, ποὺ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ τὸν στρέφει πρὸς τὸ ὀθωμανικὸ σύνολο.

Ἐὰν εἶχε ἐπιτύχει τὸ πραξικόπημα τοῦ 2016, τὴν ἡγεσία τῆς Τουρκίας θὰ τὴν εἶχε ἀναλάβει ἡ Μερὰλ Ἄκσενερ, τοῦ ἀκραίου ἐθνικιστικοῦ κόμματος MHP καὶ θὰ ἐπηκολούθη πολεμικὴ ἀντιδικία μεταξὺ τῶν δύο ἐθνικισμῶν, τοῦ τουρκικοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ. Ὁ Ἔρντογάν, μετὰ τὴν νίκη του, ὑπεχρεώθη νὰ βασισθῇ στὴν συμμαχία τοῦ κόμματός του μὲ τὸ MHP, ἀλλὰ δὲν ἐπέτρεψε στὸν ἑαυτό του νὰ ἐξοκείλη σὲ ἀνθελληνικὴ ἐπιθετικότητα, γι αὐτὸ καὶ ἐγὼ σήμερα ἄλλαξα γνώμη, ἀντιμετωπίζοντάς τον θετικά.

Γνωρίζουμε πλέον ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ἀλυτρωτισμός, ἀφοῦ κατέστρεψε τὸν ἀνατολικὸ πνεύμονα τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸ 1922, ἀφήνοντας τὸ ἑλληνικὸ σῶμα σὲ κατάσταση ΑΜΕΑ, ὡλοκλήρωσε μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τὴν καταστροφική του μανία μὲ τὴν προβολὴ τοῦ κυπριακοῦ μακαριακοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, ποὺ τὸ 1955 καὶ τὸ 1964,  ἀποτελείωσε τὰ ὑπολείματα τοῦ μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ σήμερα μὲ τὶς πολεμικὲς κραυγὲς τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν ὑπόλοιπο  ἑλληνικὸ πληθυσμὸ καὶ στὰ Βαλκάνια.

Παρὰ ταῦτα, τὸ παράδειγμα τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ, στὴν νῆσο Ἴμβρο χάρι στὸν Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἔρντογαν, εἶναι ἄκρως ἐποικοδομητικό. Διαβάζουμε στὸν ἑλληνικὸ τύπο τῆς 9ης Αὐγούστου 2017, ὅτι, «μετὰ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου 1964-1965 ποὺ συνδέονται κυρίως μὲ τὸ Κυπριακό, εἶχε ἀρχίσει ἡ φυγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπὸ τὴν Ἴμβρο. Αἰτίες ἦταν ἡ ἀπαλλοτρίωση τῶν πιὸ εὐφόρων ἐδαφῶν, ἡ ἀπαγόρευση διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας πού, στὴν πράξη, ἐσήμαινε τὸ κλείσιμο ἑλληνικῶν σχολείων ἀλλὰ καὶ ἴδρυση ἀνοικτῶν ἀγροτικῶν φυλακῶν μὲ βαρυποινῖτες. Καὶ ἐνῷ στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 εἶχαν ἀπομείνει στὸ νησὶ μόνο ἐλάχιστοι γέροντες... σήμερα ὑπολογίζονται περίπου στοὺς 400 οἱ Ἕλληνες ποὺ διαμένουν μόνιμα ἐκεῖ... Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ζοῦσαν μόνο 300 ἄτομα, ἐνῷ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν δυστυχῶς πεθάνει...τώρα ὑπάρχει ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ» ἐπειδὴ, ὅπως τὸ ὑπογραμμίζει ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου, στὴν ἀναγεννημένη Ἴμβρο ἐνεφανίσθησαν «οἱ πρῶτοι ἕλληνες ἀπόφοιτοι μετὰ ἀπὸ 50 χρόνια!», στὰ τοπικὰ ἑλληνικὰ σχολεία ποὺ ξανάνοιξε ὁ Ἔρντογαν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                    8 Ὀκτωβρίου 2017

64 comments:

 1. Έχετε πηγές Καθηγητά είς ό,τι αφορά την Ίμβρο και το επανάνοιγμα των Ελληνικών εκκλησιών;

  ReplyDelete
 2. "...Σέβομαι τοὺς ἐλευθεροτέκτονες ἄν καὶ δὲν ἠθέλησα ποτὲ νὰ προσχωρήσω στὴν μασονία.." Από που πηγάζει ο σεβασμός ; Εδώ μας τους προβάλλουν ως σατανάδες, δολοπλόκους και υπεύθυνους για ότι κακό μας συμβαίνει. Από αυτούς δεν θυμάμαι ποτέ κάποια τοποθέτηση, κάποια επίσημη θέση. Δε μιλώ για απολογία αλλά είναι κάτι σαν αφηρημένη έννοια.

  ReplyDelete
 3. http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=172012
  Καποδίστριας,Βενιζέλος,Μεταξᾶς ἦσαν μασόνοι καὶ ἐπίσης ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπιφανῶν Ἑλλήνων. Βλέπε τὸν παράπανω σύνδεσμο τοῦ Βήματος. Γρηγόρη, σοβαρολογεῖς; "'Εδῶ μᾶς τὸν προβάλλουν ὡς σατανάδες", δηλαδὴ ποῖοι; Οἱ πλέον ἀμόρφωτοι, στενόμυαλοι ἀνὰ τὸν κόσμο. Ἐμένα μοῦ εἶχε προταθῆ ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς μασόνους νὰ γίνω μέλος, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν μὲ ἐθεδώρουν σκάρτο καὶ ἠρνήθη ἀπὸ πίστη στὴν Ὀρθοδοξία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Πολλἀ ζευγάρια χέρια τραβολογοῦν τὸ νήπιο πάνω ἀπ'τὴν κολυμπῆθρα.

  ReplyDelete

 6. YΓ Δυστυχῶς δἐν βρίσκω τὀ ἑλληνικὀ πρωτότυπο. Χρυσοστόμου, Ὁδηγίες πρὀς βαπτιζομένους (;;)
  [I]t is not only the priest who touches the head, but also the right hand of
  Christ, and this is shown by the very words of the one baptizing. He does not
  say: “I baptize so-and-so,” but: “So-and-so is baptized [baptizetai],” showing
  that he is only the minister of grace and merely offers his hand because he has
  been ordained to this end by the Spirit.97
  Μἐ ἄλλα λόγια ὑπάρχει μιἀ ἅλλη διάασταση, πέρα ἁπὀ τἀ συγκεκριμένα λόγια, ὅπου οἱ πράξεις φιλίας κατευθύνονται ἁπὀ μιἀ δύναμη ἑξωτερική. Ἄνευ τῆς δυνάμεως αὑτῆς φιλία μακροχρόνια δἐν στέκει.

  ReplyDelete
 7. Γιατί επι της υπερδεκαετούς ηγεσίας του Ερτογάν δεν έχει σημειωθεί ποτέ σοβαρό θερμό επεισοδιο μεταξύ των δύο χωρών?...είναι μια απορία την οποία ουδείς Ελλην δημοσιογράφος έχει ανάλυσει

  ReplyDelete
 8. YΓ2. Εἶτε το θέλουμε εἴτε ὄχι ἡ ὁρθοδοξία ἔχει παρελθὀν πολιτικοθρησκευτικῆς ἑνότητος. Πρὀς Δυσμἀς ὁ Πᾶπας βάζει τὸ ἐμπόδιο τῆς ἱεραρχίας - ἰσχυρίζεται δηλαδἠ ὅτι ὑπάρχουν ἀνώτεροι (ἡ ἀφεντιά του) καὶ κστώτεροι πιστοί. Πρὸς Ανατολὰς ὁ Μωάμεθ δὲν ἁναγνωρίζει τὸν Ἱησοῦ ὡς Μεσσία καὶ εἶναι μετἀ Χριστὸν προφήτης. Στὸ κέντρο ὅμως ὁ Ἑρντογὰν σὰν διάδοχος τῶν Αὐτοκρατόρων ἀκουμπᾶ σὲ μιἀ φρασούλα στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως

  ...καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζώντας καὶ νεκρούς...

  Ἐδῶι εἶναι τὀ θέμα. Αὐτὴ ἡ φρασοῦλα μήπως φτιάχνει τὀν Αὐτοκράτορα σὰν πρωταγωνιστὴ στὀ δράμα ποὐ μιμεῖται τὀν Θεό; Ὑποστηρίζω ἐπιφυλακτικὰ καὶ ἐν γνώσει μου πὼς γίνομαι σχεδὀν αἱρετικὀς τὴν σύγκληση Οἰκουμενικῆς ἤ ἐπεξηγηματικῆς ἔστω Συνόδου γιὰ τὴν ἁλλαγή της. Ἁπὸ κεῖ προέρχονται ἀντιφάσεις ΣΑΝ καὶ αὐτὲς τῆς ἀναρτήσεως. Ἔτσι διατυπωμένο, τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως παρουσιάζει τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης σὰν γκάνγστερ ποὺ στὴν ἔχει στημένη στἠ γωνιά. Ὑποστηρίζω πὼς αὑτὴ ἡ φρασούλα μετατρέπει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως σὲ σενάριο μὲ πρωταγωνιστὲς τὸν Αὐτοκράτορα, τὸν Πάπα καἰ τὀν Μωάμεθ. Ἑκτὀς κι ἄν κάνω λάθος καἰ εἶναι ἡ λάθος ἑρμηνεία της ποὐ τὀ κάνει.

  ReplyDelete
 9. ΥΓ4 Ὁ Ἀμερικανισμὀς εἶναι διάδοχος τοῦ ναζισμοῦ. Οἱ προτάσεις φιλίας ὑπὀ τἠν αἱγίδα του βρωμοῦν ξετσίπωτο δωσιλογισμό. Ὁ δωσίλογος ἔχει καλὲς προθέσεις, λέει ἄς δοῦμε τἠν κατοχἠ (Ἁμερικανικἠ Ὁθωμανικἠ ἤ Ἁμερικανικἠ ἤ καἰ Σοβιετικἠ σἀν εὑκαιρία). Αὐτἐς οἱ καλἐς προθέσεις εἶναι κάκιστες καἰ ἡ διάδοσή τους ἱσοδυναμεῖ μἐ ἑμπόριο ναρκωτικῶν. Ὅποιος μἐ τὀν ἕνα ἤ τὀν ἄλλο τρόπο εξυμνεῖ τἠν ὅποια ἐγκόσμια ἑξουσία εἶναι δωσίλογος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι αλήθεια ότι το Λευκό Αμερικανικό Έθνος ομοιάζει πολύ το Γερμανικό, αφού εξάλλου φυλετικά ειναι απόγονοι κυρίως Γερμανικών φυλών αμφότεροι.

   Το Γερμανικό Sonderweg ταιριάζει πλήρως στην νοοτροπία του American Exceptionalism.

   Άσε που κατά τον πόλεμο του Ιράκ το 2003 είχαν διαρρεύσει φωτογραφίες Αμερικανικών Πεζοναυτών με σημαία των Ες-Ες:

   https://ivarfjeld.files.wordpress.com/2012/02/nazi11.jpg

   Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό των Λευκών Αμερικανών και δη των Λευκών Συντηρητικών βλέπει άκρως συμπαθητικά τον Γερμανικό Εθνικοσοσιαλισμό και θεωρεί τους Αμερικανούς ως διαδόχους των Γερμανών ιδίως είς ό,τι αφορά την αντιπαράθεση με την "Ευρασιατική" Ρωσία, την οποία θεωρούν μπασταρδεμένη φυλετικά (έχουν κάποιο δίκαιο διότι αποτελεί Τουρκο-Ευρωπαϊκό Έθνος de facto).

   Επίσης, οι ΗΠΑ των αρχών του 20ου αιώνος ομοίαζαν πολύ την Χιτλερική αλλά και Καϊζερική Γερμανία. Προτεσταντισμός, Νορδικισμός, Ευγονική, απέχθεια για ξένα μη-Λευκά στοιχεία όπως Εβραίοι, τριτοκοσμικοί λαοί, τσιγγάνοι κλπ...

   Delete
  2. Αὐτοἰ εἶναι πιὸ πολὐ φασιστές. Ναζὶ δηλαδἠ λιγότερο ἑξισωτικοἰ καἰ περισσότερο ἁντεπαναστάτες εἶναι οἱ τῶν δικαιωμάτων. Αὐτοἰ εἶναι τἀ καθάρματα.

   Delete
 10. "Makis: Φίλε μήν τρελαίνεσαι..Ο Μελανσόν (Φίλος του Τσίπρα) είναι μέγας απατεών κι αυτό τό ξέρουν πλέον καί οί κότες.Οι μόνοι που δέν τό κατάλαβαν (λόγω κρετινισμού) ακόμα είναι κάτι υπολείμματα τής Πάλαι ποτέ Αριστεράς, και κάτι κρατικοδίαιτοι συνταξιούχοι (λόγω συμφέροντος) ...Η πάλαι ποτέ κραταιά Γαλλία δέν υπάρχει πλέον τόχω πεί χίλιες φορές στόν Κιτσίκη ό όποίος παρά τό γεγονός ότι ή πραγματικότητα είναι πλέον τρανταχτή συνεχίζει νά πιστεύει στους μύθους περί Ζάν Ντ'Άρκ και Μαρίν (άλλη απατεώνισσα κι αυτή τέκνο τής μπουρζουαζίας) . Πάντως παρά τά τρανταχτά λάθη και τίς τεράστιες αστοχίες του ό Κιτσίκης είναι ό Μόνος αναλυτής που λέει δύό πράγματα σωστά και Ιστορικά.Τώρα θα μου πεις σιγά το δύσκολο νά ξεχωρίσεις μέσα από το τεράστιο κοπάδι και τόν ορυμαγδό τών ηλίθιων που μάς τριγυρίζουν, αλλά 'φτό 'ναι άλλη υπόθεση. Με τσί 'γειές σας . Γεράσιμος ό Κεφαλήν ..έκ Γαλλίας εννοείται".

  Καλῶς ἐπέστρευσες Μάκη. Heureux de te lire à nouveau, cher compatriote. Συμφωνῶ ἀπολύτως μαζί σου γιὰ τὸν Μελανσόν. Δὲν θὰ τοῦ ἔδινα ποτὲ κόρη μου γιὰ παντριά. Ὡς Ῥουσσωϊκὸς ποὺ εἶμαι μὲ ἐνδιαφέρει πρωτίστως ἡ καθαρὴ καρδιά, ἡ πλήρης παιδικὴ εἰλικρίνεια. Καὶ ὁ Μελανσὸν ξεπερνᾷ ἀκόμη καὶ τοὺς γραικύλους στὸν πολιτικαντισμό. Ὅσο γιὰ τὴν Μαρίν, συνεχίζω νὰ τὴν ὑποστηρίζω διότι νομίζω πὼς ἐὰν ἐκλεγῇ πρόεδρος θὰ βγάλῃ τὴν Γαλλία ἀπὸ τὸ εὐρώ. Καὶ ἄλλους ὑποστηρίζω ἀνὰ τὸν κόσμο γιὰ διαφορετικοὺς λόγους. Ἀκόμη καὶ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου τὸν νεώτερο παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι πρόεδρος τῆς πλέον προδοτικῆς ὀργανώσεως κοινωνικῶν ἐπαναστάσεων, ἀπὸ τὸ 1890! J'ai nommé τὴν Σοσιαλιστικὴ Διεθνῆ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλησπέρα Κύριε Δημήτρη μου καί καλώς σάς βρήκα, υποχρεώσεις βλέπεις που καιρός γιά διάβασμα.
   Δέν ξαναμιλάω γιά πολιτικά τό πήρα απόφαση καί κάνω όρκο. Διαβάζω πλέον τά γραφόμενα σου γιατί'σαι σοφός άθρωπος,συλλογάμαι καί σωπαίνω ....μέ έχτίμηση Γεράσιμος

   Delete
 11. Μόλις εχθές γράψατε ότι ο Ερντογάν είναι ηγέτης και το ίδιο βράδυ συνέβησαν αυτά:

  1. http://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/637412_krisi-stis-sheseis-toyrkias-me-ipa-anestali-i-ekdosi-vizas-apo

  2. http://www.capital.gr/diethni/3245731/skliri-diplomatiki-kontra-ipa-tourkias-stamata-i-ekdosi-biza

  Σκληρή διπλωματική κόντρα ΗΠΑ - Τουρκίας - σταματά η έκδοση βίζα

  Πιστεύετε ακόμη ότι ο Ερντογάν είναι μεγάλος ηγέτης και δεν θα έχει την τύχη του Καντάφι. Και αυτόν πριν τον καθαρίσουν του ανέστειλαν την έκδοση βίζας...

  ReplyDelete
 12. Ο φίλος Μάκης έχει δίκαιο είς ό,τι αφορά την Γαλλία.

  Μονάχα μία Μαρινική Εθνικιστική Γαλλία θα προσδώσει και πάλι αίγλη στον Γαλλικό πολιτισμό και την Γαλλική γλώσσα, διαλύοντας δε, μία για πάντα την Ε.Ε. μέσω εξόδου της από αυτή.

  Μέχρι τότε συμφωνώ ότι τα μοναδικά κράτη που ακόμη αξίζει να ζει κανείς στην Ευρώπη είναι τα Γερμανόφωνα.

  ReplyDelete
 13. Και αυτό το έδειξαν οι τελευταίες εκλογές στην Γερμανία, συν τοίς άλλοις.

  Κατευθείαν οι Γερμανοί αντέδρασαν στην αντεθνική Μερκελική πολιτική εκλέγοντας τους Εθνικιστές τρίτους, ενώ Γάλλοι μολονότι έχουν δεχθεί σωρεία μακελειών από Ισλαμιστές προτίμησαν πάλι ένα ανδρείκελο.

  ReplyDelete
 14. Ο πραγματικος λογος για τον οποίο η Τουρκία επιθυμεί εισβολή στην Βόρεια Ιντλίμπ και περικύκλωση του Καντονίου της Αφρίν:

  http://www.kurdistan24.net/en/news/61d8ffec-1a62-4e9d-8d44-1351b6c7c8d6

  ReplyDelete
 15. Ἑἂν δὲν ἁπατῶμαι εἶναι ἡ καλβινιστικὴ πλευρἀ τοῦ ῥουσσωισμοῦ ποὺ δἐν κολλάει μὲ τὴν Ὁρθοδοξία. Ἡ ἐπιβολἠ τοῦ προγράμματος ήθικῆς. Βλ. τἠν ὑπόθεση τραβεστί. Ὁ κόσμος ἁντιδράει στὴν νομοθέτηση. Ἡ νομοθέτηση εἶναι βάρβαρη ἑπιχείρηση κοινωνικοῦ ἁκρωτηριασμοῦ.

  ReplyDelete
 16. ... OΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ νομοθέτηση. Γι αὑτὀ ὁ Βαρθολομαῖος μπορεῖ νἀ προσφέρει ἔργο συνδιαλασσόμενος ἑξίσου μἐ τὀν Ἑρντοφἀν ὡς θρησκευτικὀ ἡγέτηυ καἰ τὀν Πᾶπα τὀ ἴδιο, ὄχι ὅμως ἄν τοῦς φέρεται σἀν νὰ ἦταν Αυτοκράτωρ καἰ Καίσαρας. Γιατί; Διότι τὀ ἁξιώμα εἶναι νομοθέτηση, ὄχι νόμος. Κατἀ τἄλλα ἡ ἁντικειμενικότης τοῦ ἑσωτερικοῦ κόσμου πλησιάζει τὀν ῥουσσωισμὀ νομίζω στἠν ὁρθοδοξία.

  ReplyDelete
 17. Οἱ μισοῦντες τὴν ὑφήλιο, ὡς γραικύλοι, ἐπειδὴ μισοῦν τὸν ἑαυτό τους, χαίρονται γιὰ τὸ μαστίγιο ποὺ προβάλλει ὁ θεῖος Σὰμ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἔρντογαν, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἕλλην πρωθυπουργὸς ἐτοιμάζεται νὰ συναντήσῃ στὴν Οὐασιγκτῶνα τὸν Τράμβιο. Ἀλλὰ ἄς ἀναλογισθοῦν γιατὶ οἱ φοβέρες τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου δὲν λυγίζουν, ὄχι μόνον τὴν Τουρκία, ἀλλὰ οὔτε τὴν Βόρειο Κορέα, οὔτε τὸ Ἰράν, οὔτε τὴν Βενεζουέλα, οὔτε τὴν Ῥωσία. Διότι οἱ ΗΠΑ συμπαθοῦν τὰ παλληκάρια καὶ ὄχι τοὺς δούλους, καὶ ἐμεῖς γενήκαμε δοῦλοι ἀπὸ τὸ 1821.Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ὁ τελικὸς στόχος τοῦ Τραμβίου (γειὰ στὰ χέρια του) εἶναι ὁ πυρηνικὸς ἐξοντωτικὸς πόλεμος κατὰ τῆς Κίνας καὶ συνεπῶς χρειάζεται ὅλα τὰ παληκάρια νὰ συμμαχήσουν μαζί του. Τοὺς Ἕλληνες δὲν τοὺς χρειάζεται παρὰ μόνον ὡς κομπραδόρους τῶν ἀνατολικομεσογειακῶν ὑδρογονανθράκων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 10, 2017 at 6:49 PM

   Κ. Δημήτρη το παραπάνω σας σχόλιο γράφτηκε βάση του συναισθήματος η του ρασιοναλισμού σας? Να εξηγήσουμε γιατί ρωτούμε. Λέτε « τελικὸς στόχος τοῦ Τραμβίου (γειὰ στὰ χέρια του) εἶναι ὁ πυρηνικὸς ἐξοντωτικὸς πόλεμος κατὰ τῆς Κίνας». Προσωπικα κατανοουμε πως το λετε ( η τουλάχιστον νομίζουμε ότι κατανοούμε) αλλά εδώ πρέπει να σταθούμε σε ένα σημείο. Οι Κινέζοι, δώσανε κοντά 60 δις δολάρια στο Πακιστάν, για έργα υποδομών, για δρόμους για λιμάνια, για ναυπηγεία για… για… για. Ανοίγουνε το κανάλι του Κρα στην Ταϊλάνδη, 32 δις στον Ταιλανδο μονάρχη Maha Vajiralongkorn και 30,000 εργατες για το τεράστιο αυτό έργο που θα μοιάζει στη διώρυγα του Παναμά. Ανοίγουνε το λιμάνι της kyaukpyu (deep sea port) στην Μυανμάρ, τεράστια έργα υποδομής, στην κεντρική ασια, τραίνα που τρέχουνε με 400 χιλιόμετρα την ώρα, αυτοκινητόδρομους που διασχίζουνε όλη την κεντρική ασια, κοκ. Οι Κινέζοι, τους τραπεζίτες που καταχραζονται χρήματα από τα κρατικά ταμεία της Κίνας, ( και όντως υπάρχει τεράστια διαπλοκή στην Κίνα) τους εχουνε και φυλακή κλείσει για χρονια,( Bo Xilai -γεννημένος στις 3 Ιουλίου 1949- πρώην δήμαρχος του Dalian και στη συνέχεια κυβερνήτης της Liaoning. Από το 2004 έως το Νοέμβριο του 2007, Υπουργός Εμπορίου. Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος του Chongqing. Το 2013, ο Bo βρέθηκε ένοχος διαφθοράς, δημεύθηκαν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη) και αλλους τους έχουν εκτελέσει !! (Ο Liu Han επιχειρηματίας κινέζος δισεκατομμυριούχος, πρώην πρόεδρος του ομίλου Hanlong Group. Τα περιουσιακά του στοιχεία εκτιμήθηκαν επισήμως σε 40 δισ. Γιουάν (6,4 δισ. Δολάρια ΗΠΑ). Καταδικάστηκε για δολοφονία, με συμμορία τύπου μαφίας και πολλές άλλες κατηγορίες και εκτελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2015). Και αυτά είναι μόνο δυο παραδείγματα. Από την άλλη, ο Τραμβιος είπε προεκλογικά για έργα υποδομών, είπε για επαναφορά του νόμου Glass steagall banking act of 1933 ώστε να βάλει φρένο στην ασυδοσία των τραπεζών, είπε για σύστημα υγείας, ( καλά το 1999 με το πρώτο του κόμμα μιλούσε και για single payer), είπε και τι δεν είπε και το μόνο που έκανε έβαλε όλους τους τραπεζίτες της Goldman sachs γύρω του, ( αντί να τους κλείσει φυλακή όπως θα έπρεπε, να δει και ο κόσμος ότι είναι παλληκάρι και αυτος και ότι σκίζει τη γάτα,) το γαμβρό του, η γυναίκα του η Μελάνια έκανε προσευχή, ( και μεταξύ μας η Μελάνια πρέπει να κάνει πολλές προσευχές αλλά αυτή είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία) και….. παπαλα !! Άσχετα, ότι εμείς ως άσπροι, ως λευκοί, ως απόγονοι του Ελληνικού πολιτισμού πρέπει να στοιχηθούμε πισω από τον Τραμβιο,( όπως εσεις λέτε) αλλιώς η Κίνα θα επικρατήσει, επανέρχομαι στο ερώτημα με το οποίο άνοιξα το επιχείρημα μου και με την ελπίδα ότι δεν θα εκλειφθει ως ειρωνικο από εσάς, ταπεινά ρωτώ, δεν πρέπει οι τακτικές εκ μέρους της Δύσης να αλλάξουνε, η προσέγγιση να εξετασθεί σε βάθος. Και αντίστοιχα επι του δικού σας σχόλιου, είναι συναισθηματικής φυσης η ρασιοναλιστικής. Ελπίζω να καταλαβαίνεται τι εννοώ. Φιλικά , Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
 18. "Συμπαθοῦμε τὸν Πούτιν, ἀλλὰ θέλουμε Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση", λένε οἱ δημοσκοπήσεις. Γαιτί; Ἐπειδὴ εἴμεθα δοῦλοι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μόσκοβος και το Ξανθό Γένος του Βορά έχει καταντήσει πλέον αηδία.

   Μετά την εκλογή του Τράμπ, το μέλλον των Ελλήνων βρίσκεται με τις ΗΠΑ. Να κάνουμε τί τον Μόσκοβο που τα έχει κάνει πλακάκια με τον Ερντογάν λόγω του Δυτικού εμπάργκο και του πολέμου στην Συρία, όντας δε κ...και βρακί με την Κίνα; Εσείς άλλωστε παλιά είχατε πει, το έχει παραδεχθεί και ο Ντούγκιν μάλιστα, ότι ο Πούτιν είναι Πανσλαυιστής και θέλει την Ορθοδοξία-Πόλη Ρωσική. Μόνον ένας ολιγόμυαλος φαντάζεται ακόμα σωτηρία από τους Ρώσους. Το συντομότερο ανέκδοτο. Ακόμα και η Τουρκική λίρα πολύ πιο ισχυρή του Ρουβλίου είναι (1 Ρωσικό Ρούβλι = 0,017 δολλάρια, 1 Τουρκική λίρα = 0,27 δολλάρια). Όλη η Ρωσική ισχύ βασίζεται μονάχα στον στρατό, όπου η Ρωσία μέσω του πολύ επιτυχούς μοντέλου του κρατικού καπιταλισμού της στον Στρατό, έχει αναπτύξει πολλά αξιόλογα οπλικά συστήματα με κόστος πολύ χαμηλότερο εκείνων της Δύσεως (Αμερικής δηλαδή διότι η Ε.Ε. είναι γενικά ανύπαρκτη εδώ).

   Delete
  2. Διαφωνῶ. Ὁ Χριστιανισμὀς κατέδειξε ὅτι ὁ στρατὀς εἶναι δοτλεία. Ὁ ἑλληνικὀς λαὸς σωστἀ διαισθάνετια καἰ ψηφίζει, μπλέκεται ὅταν παρεμβάλλεται τὀ κράτος.

   Delete
 19. [...] Στα νεοαποικιοκρατικά καθεστώτα η τάξη αυτή (comprador class, comprador bourgeoisie, comprador capitalists) εξακολουθεί να λειτουργεί εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του διεθνούς καπιταλισμού, για να βλογάει και τα δικά της γένια [...] https://www.slang.gr/lemma/20026-kompradoros

  ReplyDelete
  Replies
  1. Batistadoros.

   Η πλάκα βέβαια είναι οτι η Κούβα είναι έτοιμη να εισέλθει σε περίοδο 3 φορές σαν αυτη του Μπατίστα, να κάνει καπιταλιστική στροφή δηλαδή για αυτό και δεν επιθυμεί σχέση με Ερντογάνηδες και Μαδούρους.

   Delete
 20. ...Στἠν ἀνάλυση τοῦ Βασίλη Κρεμμυδᾶ πράγματι ἡ πρωτοαστικἠ ἑλληνικἠ τάξη ἁναπτύσσεται σἀν πεταλίδα πάνω στὴν ἑλαφρόπετρα τῶν ξένων ἑπἰ τῆς Ὁθωμαικῆς Αὐτοκρατορίας συμφερόντων. Ἐμένα ὅμως αὐτὂ μοῦ φαίνεται δευτερεῦον. Τὀ ἐνδιαφέρον εἶναι πῶς σχηματίζεται τὀ Γένος, ἡ ἔνοπλη ἀβασίλευτη ὁρθοδοξία, τἠν ὁποῖα θεωρῶ αἱρετικῶς αἴρςεση καραμπινάτη. Ἔτσι ὁ κλέφτης γίνεται παληκάρι.

  ReplyDelete
 21. "Οἱ μισοῦντες τὴν ὑφήλιο, ὡς γραικύλοι, ἐπειδὴ μισοῦν τὸν ἑαυτό τους, χαίρονται γιὰ τὸ μαστίγιο ποὺ προβάλλει ὁ θεῖος Σὰμ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἔρντογαν, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἕλλην πρωθυπουργὸς ἐτοιμάζεται νὰ συναντήσῃ στὴν Οὐασιγκτῶνα τὸν Τράμβιο. Ἀλλὰ ἄς ἀναλογισθοῦν γιατὶ οἱ φοβέρες τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου δὲν λυγίζουν, ὄχι μόνον τὴν Τουρκία, ἀλλὰ οὔτε τὴν Βόρειο Κορέα, οὔτε τὸ Ἰράν, οὔτε τὴν Βενεζουέλα, οὔτε τὴν Ῥωσία. Διότι οἱ ΗΠΑ συμπαθοῦν τὰ παλληκάρια καὶ ὄχι τοὺς δούλους, καὶ ἐμεῖς γενήκαμε δοῦλοι ἀπὸ τὸ 1821."


  Κατά πρώτον εγώ δεν μισώ ούτε την υφήλιο (τουναντίον) ούτε τον εαυτό μου. Μονάχα απέχθεια έχω για ορισμένες ράτσες/λαούς διότι όπου πάνε αντί να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν πολιτισμό στις υγιείς δομές που βρίσκουν (όπως κάνει η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων του εξωτερικού σαν εμένα, οι οποίοι όταν φεύγουμε από το υπάρχον Βαλκανο-Ανατολίτικο περιβάλλον της σημερινής Ελλάδος, κατευθείαν αναδεικνυόμεθα), καταστρέφουν τις δομές που τους φιλοξενούν και εισάγουν την κατώτερη νοοτροπία των χωρών τους. Ενδεικτικά δύο παραδείγματα:

  Οι υποσαχάριοι Αφρικανοί (νέγροι) και οι Τούρκοι.

  Οι μεν πρώτοι αρέσκονται σε μία επίδειξη καταναλωτισμού, βανδαλισμού και ψευτο-μαγκιάς όπου πάνε, όντας απασχολούμενοι σε δουλειές του ποδαριού, δείχνοντας λαγνεία συνάμα κάθε τι υλιστικό και χρηματικό. Απουσιάζει παντελώς ο σεβασμός στην δημοσία περιουσία, η πνευματική αρτιότητα και τέλος ο σεβασμός στην γηγενή κουλτούρα που τους φιλοξενεί.

  Οι Τούρκοι τώρα, όπου πάνε ένα πράγμα δημιουργούν:

  Ντονερομάγαζα. Τίποτε άλλο. Εν αντιθέσει με Έλληνες και Εβραίους η διασπορά των οποίων αποτελεί την αφρόκρεμα της Εθνότητός τους, οι Τούρκοι όπου πάνε μένουν στάσιμοι στο να πωλούν κεμπάμπ, να πάνε στο τζαμί και να αλλοιώνουν τελείως τον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα στις περιοχές που ζουν, ενώ αντί να προσπαθήσουν να ενσωματωθούν έστω και γλωσσικώς, αρέσκονται να νομίζουν ότι βρίσκονται στο Ικόνιο. Για αυτό εξάλλου η Τουρκική Γερμανική διασπορά είναι πολύ πιο σκληροπυρηνική εμφανίζοντας Ισλαμικές και Ερντογανικές τάσεις σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό, από ότι οι γηγενείς Τούρκοι ορισμένων Δυτικών τουρκικών αστικών κέντρων.

  Τώρα, είδαμε τα "μπαϊράκια" που οδηγούν. Το ΑΕΠ της Ελλάδος επί κρίσης είναι κοντά 200 δις €. Της Βουλγαρίας είναι 55δις και της Αλβανίας...μόλις 12. Εάν προσθέσουμε και ένα 20-25% του ~σκιώδους τομέος~ της οικονομίας που δεν εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία λόγω φοροδιαφυγής, καλύψεως εσόδων κλπ, το Ελληνικό ΑΕΠ παρά την κρίση είναι κοντά 240-250δις €. Ένα πολύ καλό ποσόν για το ότι βιώνει η χώρα οικονομική κρίση. Η Τουρκία απέναντι ενδεικτικά έχει 860δις, με πολύ υψηλό πληθωρισμό (8%), νόμισμα ασθενέστερο των γύρω Αραβικών χωρών του Κόλπου το οποίο δε από εχθές πέφτει συνεχώς σε αξία, και έσοδα προερχόμενα κυρίως από την εσωτερική κατανάλωση (household spending) και από το εμπόριο με την Ε.Ε. Τώρα που βιώνουν κρίση οι σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας η Τουρκική οικονομία παρουσιάζει καθοδική πορεία.

  Είδαμε στην περίπτωση Μαδούρο και Ιωαννίδη παλιά, που οδηγούν οι μαγκιές και τα μπαϊράκια. Εάν είναι να διαλυθεί τελείως η Ελλάδα για να μην είμαστε "δούλοι", προτιμώτερο να παραμείνουμε 1000 φορές "δούλοι" παρά να μην έχουμε ούτε πετρέλαιο για τα άρματα μάχης και τα πλοία του ΠΝ. Τέτοιες βλακείες έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και κόντεψε να διαλύσει όλη την (ήδη πληγωμένη) Ελληνική οικονομία εάν έβγαινε άτακτα με οδηγό τον Δραχμαζάνη από την Ε.Ε. Ακόμα ο Έλληνας να βάλει μυαλό, 7 χρόνια μετά και να καταλάβει ότι χώρες μικρότερες αυτού και εντός της Ε.Ε. είναι και Ευρώ έχουν και τις Εθνικές τους παραδόσεις κρατούν δίχως να υποκύπτουν σε φιλελεύθερες αθλιότητες. Παραδείγματα: Οι Βαλτικές χώρες, η Κροατία, η Ολλανδία, η Δανία. Γιατί αυτές λοιπόν τα κατάφεραν εντός; Γιατί δεν περιμένουν όλοι τα πάντα απο το κράτος, καταλαβαίνουν ότι τα λεφτά δεν πέφτουν από τον Ουρανό σαν το Μάννα και κυρίως κατανοούν την κοινωνική τους θέση, δεν νομίζουν οτι αυτοί είναι τα πάντα είς βάρος του κοινωνικού συλλογικού συμφέροντος.

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς σας τρώνε λάχανο διότι πρώτος εσύ αποτελείς κάλλιστο δείγμα της υπάρχουσας αστικής "ελευθερολάγνας" νοοτροπίας που έχει φάει όλη την Ευρώπη πλην ορισμένων εξαιρέσεων.

   Ο ένας Ηγέτης σου βρωμά (π.χ. Τράμπ) ο άλλος σου ξινίζει (Μαρίν Λεπέν). Και οι λόγοι αστείοι τελείως...ο Τράμπ δεν σου άρεσε λόγω των μαλλιών του!!!

   Και μετά μ'αρέσει που απορείς!!!

   Delete
  2. Μέ ξέρεις; σέ ξέρω;

   Delete
  3. Δεν είναι απαραίτητο.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 23. Κολοκύθια μάστορα Γεράσιμε. Ὁ ἑλληνικὀς λαὸς νὰ ἀνοίξηι τὸ εὐαγγέλιο.

  ReplyDelete
 24. Υγ. Παληέ. Οἱ φυλετικῶς καθαροὶ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ δοξάζουν τὀν ἑλληνισμὸ χλαπακιάζοντας στἀ ντονεράδικα τῶν Τουρκομογγόλων τἠν ὥρα ποὐ οἱ γραικύλοι παράγουν τὸ ΑΕΠ καἰ κόβουν τὀ πουλί τους νομίμως γιὰ νὰ φχαριστιοῦνται οἱ τουρίστες βυζαντινἀ ὀπίσθια εὐνούχου καἰ νἀ μετέχουν τοιουοιοτρόπως τοῦ Τρίτου Ἑλληνικοῦ Τραβεστισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε νοώ αλλά δεν είναι έτσι.

   Πρώτον οι Τούρκοι για να προσδώσουν μία κάποια γευση στο ντονέρ το μιγνύουν και με τουρκικό γιαούρτι και με μία μαγιονεζοειδή σως (ναι μαζί!) στην πίτα (Fladenbrot) ή στο ψωμί Taschenbrot. Αποτέλεσμα μία περίεργη γεύση αφού το αρνί τους είναι ξερό και πολτοποιημένο.

   Δεύτερον, ήρεμα. Δεν είναι όλοι Άριοι οι του εξωτερικού αλλά οι επιφανέστεροι εξ αυτών και γενικά χονδρικά οι περισσότεροι, αλλά οχι όλοι. Πράγματι αρκετοί εισάγουν την Βαλκανική κουλτούρα στα ξένα, άλλωστε έχουν και το αντίστοιχο Aussehen, με αποτέλεσμα να σπιλώνουν την εικόνα των Ελλήνων στα ξένα. Αυτό ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις στην Γερμανία κυρίως.

   Οι των έσω είναι για μούτζες. Μικροαστιμός και συμβιωτική φύση παρασιτικού τύπου με το κράτος, δηλαδή την τσέπη του συμπολίτη του. Να γιατί συμπαθώ, αντιπαθώντας, τον Τζήμερο.

   Delete
  2. Ὁ Τζήμερος εἶναι ἁγνὸς ἑθνικοσοσιαλιστής.

   Delete
  3. Υγ. Ἐσὺ εἶσαι ὁρθοδοξούλης.

   Delete
  4. Είναι αλήθεια ότι ο κοινωνικός Δαρβινισμός (φυσική επιλογή) καθώς και η ανήθικη αλαζονεία χαρακτηρίζουν τον Εθνικοσοσιαλισμό τόσο όσο τον Φιλελευθερισμό.

   Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον Φασισμό ή Εθνικομπολσεβικισμό. Τους ελληνοφώνους της τάξεώς μου τους σιχαίνομαι αφόρητα. Η ολιγάριθμη πλην άκρως εμετική Ελληνική αστική τάξη μου δημιουργεί απέχθεια ανάλογης των μικροαστών.

   Να γιατί τόσο ο Ντούγκιν όσο και ο Κιτσίκης έχουν πέρα για πέρα δίκαιο...

   Το πρόβλημα βρίσκεται σε κάθε τι Μοντέρνο και Σύγχρονο. Οι Μοντέρνοι Καιροί (Modernity) εκρρέουν το πύον του αστισμού πνίγοντας κάθε γηγενή κουλτούρα στην οποία ως βδέλλα γατζώνονται, ρουφώντας της το αίμα. Ο αστός και συνάμα οι μικρογραφίες του (μικρομεσαίοι, μικροαστοί, κάθε είδους "Αυγολέμονοι") οφείλουν να καούν στην πυρά. Επιτακτική ανάγκη η κοινωνική φιγούρα του αστού να εκλείψει. Την θέση της πρέπει να πάρει ο αγρότης, ο ιερεύς, ο μοναχός, ο πολεμιστής και ο Αριστοκράτης φιλόσοφος.

   Για αυτό ο Ερντογάν φιλοσοφικά βαδίζει την οδό της Αρετής. Η νίκη του επί της δικτατορίας των Τούρκων Εθνικιστών αστών είναι τεραστίας σημασίας. Ούτε ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τέτοια νίκη. Και η κολλεγκιά του με ένα μέρος του Τουρκικού μεγαλο-κεφαλαίου προς προώθησιν του Ισλαμισμού αποτελεί έξυπνη επιλογή.

   Ανάλογο δρόμο θα είχε βαδίσει και η Ελλάδα εάν δεν είχε πεθάνει ο Χριστόδουλος. Αντιθέτως, ενώ βυθίζεται στον βούρκο της δυσωδίας η Πατρίδα μας, η Ελληνική νεολαία και αστική τάξη μαλακίζεται άνευ προηγουμένου...

   Και μετά ορισμένοι έχουν το απύθμενο θράσος και δεν στηρίζουν την Χρυσή Αυγή λόγω του...παρουσιαστικού της!!!

   Delete
  5. Υ.Γ.

   Όταν δεν είμαι Σωβινιστής, είμαι Φιλόσοφος.

   (εάν κάποιοι παραξενευθούν για τα όσα λέω περί του Ταγίπ)

   Delete
  6. Ἁκοῦστε σᾶς παρακαλ. Ὑπάρχει ἕνα μυστήριο. Ὅλα τἀ στέλνει Ὁ Θεός.

   Delete
 25. ..ταὑτόχρονα ὁ στρατός μας θἀ σχηματίσηι εἰδικοὺς Λ.Α. (Λόχους Ἁνωμαλίας) χάρη στὀ πλεόνασμα εὐνουχισμένων ἑφήβων καἰ θἀ ἁφήσηι τἰς Ἱσραηλινἐς στρατιωτίνες μἰλια πίσω.

  ReplyDelete
 26. ...ὁ κάθε Λ.Α. θἀ ἔχει καἰ ἕνα ἀντίτυπο τοῦ Θουκυδίδη ποὐ θἀ τὀ ψέλνουνε μἐ φωνὴ καστράτο δίπλα στἠ φωτιά. Καημένε Θουκυδίδη... τἄγραψες γιὰ νἀ μἠν ξαναγίνουν κι οἱ άπόγονοί σου τἀ ἑπαναλαμβάνουνε γιἀ νἀ σοῦ μοιάσουν....

  ReplyDelete
 27. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 10, 2017 at 2:12 PM

  Ένα σχόλιο κ. Δημήτρη για την θυελλώδη συζήτηση και ψηφοφορία για την αλλαγή φύλου στα 15? Φιλικα, Γιαννης Αποστολοπουλος

  ReplyDelete
 28. Το μακελειό του Λας Βέγκας μου θύμισε πολύ την ταινία "The Purge" η οποία διαδραματίζεται σε μία καινούρια Αμερική (ΗΠΑ) όπου για να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση (κοίτα σύμπτωση!) ο φόνος μία φορά τον χρόνο νομιμοποιείται για 12 ώρες.

  ReplyDelete
 29. Το ΚΚΕ πάντως καταψήφισε και το Σύμφωνο Συμβιώσεως κιναίδων και την αστειοτάτη αλλαγή φύλου, η οποία μας χαροποιεί ιδιαιτέρως ως Εθνικιστές διότι εντείνει την Φασιστικοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας και την εμβαθύνει ακόμα περισσότερο την διάλυση του σάπιου αστικού κατεστημένου και των δομών του.

  Συγχαρητήρια σε Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ.

  Ο Εθνικομπολσεβικισμός του Κιτσίκη αρχίζει και αποκτά πλέον βάση, καθώς κοινωνικά Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ είναι τα μόνα που αντιστέκονται στην φιλελεύθερη δωσιλογική λαίλαπα είτε παίρνει μορφή κοινωνική είτε οικονομική.

  ReplyDelete
 30. Μία πολύ καλή ανάλυση για τις ευκαιρίες του Αλέξη Τσίπρα στο ταξίδι του στις ΗΠΑ:

  http://mignatiou.com/2017/10/me-ton-astifilaka-i-me-to-chorofilaka-to-taxidi-efkeria-isorropias-tou-alexi-tsipra-stin-ouasigkton/

  Αλλού (Dugin Geopolitica) διάβασα περί αυξανόμενης πιθανότητος εξόδου της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ:

  https://www.geopolitica.ru/agenda/turciya-vzyala-kurs-na-razryv-otnosheniy-s-ssha

  (πατήστε επάνω δεξιά στο URL google translate για Αγγλικά)

  Κάτι το οποίο εάν πραγματοποιηθεί θα χαροποιήσει τον Ελληνισμό ιδιαίτερα.

  ReplyDelete
 31. Δἐν εἶναι ακριβῶς φιλελεύθερη. Μοιάζει μἐ τἠν περίοδο Διευθυντηρίου.

  ReplyDelete
 32. ...ἤ μήπως εἶναι ἁπλῶς φυλετικοἰ ναζιστές, ποὐ εἶχαν ἑξάλλου πολλἀ στοιχεῖα Διευθυντηρίου. Διαβάστε τὶ γράφει ὁ ἁνώνυμος συντάκτης στὀ tvxs τοῦ Κούλογλου. Ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού και η επιρροή οπισθοδρομικών αντιλήψεων αποτυπώθηκαν στην αναταραχή του νομοσχεδίου για την ταυτότητα φύλου. Μια αυτονόητη αλλαγή, που σε άλλες χώρες πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες.

  Μἐ ἄλλα λὀγια ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΥς ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥς. Ἔσκασε τὀ αὐγουλάκι!!

  ReplyDelete
 33. ....Ἄντε τὤπιασα! Εἶναι ἡ ὀργουελιανἠ διπλἠ γλῶσσα. Ὄταν λένε διορθώνω τὀ σῶμα ἑπειδἠ δἐν ταιριάζει στὀ φύλο ἑννοοῦν οἱ λεχρίτες, τἀ κοθώνια,, τἀ κοπρόσκυλα τῆς βουλευτικῆς πλειοψηφίαες, ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΞΗΙι ΣΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Στιγματίζω τὀν ὁμοφυλόφιλο μἐ ἁκρωτηριασμό. Ἁπὀ δίπλα χώνεται κι ὁ τραγόπαπας Ἄνθιμος ποὐ μιλάει γιἀ ὁμοφυλοφιλία-ποιός!!!! http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/anthimos-allo-oi-omofulofiloi-tis-ekklisias
  Ἁλλἀ δἐν εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ ἁλλαγἠ φύλου εἶναι τὀ θέμα! Ἡ χώρα μας εἶναι ὑπὀ ναζιστικοῦ τύπου κατοχὴ καἰ θέλει ψυχραιμία, ὄχι ἔξοδο ἁπὀ τἠν ΕΕ.

  ReplyDelete
 34. Τὸ πάθημα τοῦ 1974 ἔγινε μάθημα γιὰ τοὺς Κυπρίους οἱ ὁποῖοι ἔκτοτε ἔβαλαν μυαλὸ καὶ πλέον σέβονται τοὺς μουσουλμάνους ἀδελφούς τους καὶ πορεύονται πρὸς μία γνησία ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ἡ ὁποία καθίσταται πλέον πρότυπο γιὰ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Ἀγκύρας. Οἱ Κύπριοι μουσουλμᾶνοι, μέχρι τὸ 1963 ἦσαν πρωτίστως ἑλληνόφωνοι καὶ ἔγιναν τουρκόφωνοι κατόπιν τοῦ πραξικοπήματος ἐναντίον τους τοῦ Μακαρίου.Ἡ ζημιὰ ποὺ ὁ μακαριακὸς φανατισμὸς κατὰ τῶν "Τούρκων" ἐπέφερε σὲ ὅλον τὸν ἑλληνοτουρκικὸ χῶρο ὑπῆρξε ἀνεπανόρθωτη. Τὸ 1955 καὶ 1964 λόγῳ Κύπρου ἀπεδεκατίσθησαν τὰ ὑπολείμματα τοῦ Μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ εἶχαν ἤδη πληγῆ βἀναυσα κατόπιν τῆς βενιζελικῆς μικρασιατικῆς πολιτικῆς. Σήμερα ἡ Κύπρος εἶναι τὸ ἐργαστήριο τῆς εὐρύτερης ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 35. Γεια σας κ. Κιτσίκη. Έχω να σας γράψω πολύ καιρό. Βλέπω κάποιοι σχολιαστές έχουν μείνει. κάποιοι έχουν φύγει (π.χ. Κωνσταντινουπολίτης)

  Έχω να πω τα εξής. Έκανα μια βόλτα στην Αθήνα πριν μια εβδομάδα και παρατήρησα το εξής. Όλοι οι δρόμοι της Ομόνοιας και του Συντάγματος είναι πλημμυρισμένοι με λαθρομετανάστες Πακιστανούς και Αφγανούς. Φαντάζομαι δε τι θα γίνεται και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Πλέον αρχίζει να γίνεται όντως σπάνιο φαινόμενο το να συναντήσεις Έλληνα στο δρόμο.

  Είχα πει στο παπρελθόν να μην ξαναψηφίσω Χρυσή Αυγή, λόγω της ακραίας δράσης της, αν και την είχα ψηφίσει παλιά. Όσο όμως βλέπω την εξέλιξη της κατάστασης και τα δεδομένα, δηλαδή να μην υπάρχουν δουλειές ούτε για δείγμα, όλοι οι νέοι να βρίσκονται σε απόγνωση και είτε να μεταναστεύουν, είτε να αυτοκτονούν, οι πολιτικοί να ψηφίζουν νομοσχέδια απίστευτα περί αλλαγής φύλου από τα δεκαπέντε έτη, τότε δε μπορώ παρά να ξαναψηφίσω Χρυσή Αυγή. Πιο συνειδητά από ποτέ αυτή τη φορά. Πιστά και συνειδητά, όχι τυφλά. Ναι, θα ψηφίσω τους εθνικοσοσιαλιστές συνειδητά, γιατί τίποτε άλλο στο πολιτικό σκηνικό δεν με εκφράζει ούτε στο ελάχιστο.

  Όποιος θέλει να υπάρχει αυτός ο ιερός τόπος και στο μέλλον, δεν μπορεί παρά να ψηφίσει Χρυσή Αυγή είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με την ιδεολογία της, ήτοι τον εθνικοσοσιαλισμό. Ξέρει τι πρέπει να κάνει στην κάλπη. Η Χρυσή Αυγή είναι το κόμμα του ελληνικού λαού.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία (Δεν θα μπω στη διαδικασία διαλόγου),

  Ιωάννης Ένοχος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νὰ διαβάσηις το Εὐαγγέλιο κύριε Γιάννη.

   Delete
 36. Δἐν γίνεται νἀ ὑπάρξηι συνομοσπονδία χωρἰς μιἀν ἁρχἠ ἁνωτέρα καἰ κοσμικἠ λ.χ. Ἄγγλους, Ἁμερικανοὐς ἤ κινέζους στἠν ὁποία νἀ ὑπάγονται τἀ μέλη τῆς ὁμοσπανδίας ἤ συνομοσπονδίας. Ἄν λ.χ εἶχε ἑπικρατήσηι στἠν Ῥούμελη Ἤπειρο καἰ Πελοπόννησο ὁ Ἁλβανὸς ἤ Ἀρβανίτης (τὀ ἴδιο εἶναι) Ἁλῆ Πασᾶς ἴσως νἀ τὦχε καταφέρηι ἁλλἀ στἠν ἱστορία δἐν ὑπάχουν ἄν. Ἁπὀ τἠν στιγμἠ ποὐ γίνεται ἑλληνικὀ κτάτος τὀ κράτος αὑτὀ δἐν χωρᾶ παρἀ μετἀ βίας μειονότητες, διότι τἀ ἑλληνικἀ εἶναι ἡ λειτουργικἠ γλῶσσα τῆς ὁρθοδοξίας.
  Δἐν εἶναι θέμα προσωπικοτήτων. Ὁ Μακάριος θἀ εἶχε Σαμψὠν ὅπως ὁ Γρηγόριος εἶχε Παπαφλέσσα. Ἡ μὀνη διαφορἀ εἶναι ὅτι οὁ Τοῦρκοι τὀν Γρηγόριο τόν κρεμάσανε ἑνῶι οὶ Ἄγγλοι τὀν Μακάριο τὀν πῆγαν στἰς Σεϋχέλλες. Ἁπὀ τἠν στιγμἠ ποὐ φτιάχνεις ἑλληνικὀ κράτος κάνεις ἑθνοκάθαρση. Τὀ πρῶτο πρᾶγμα ποὔκαναν οἱ Ἐπαναστάτες τὀ 21 ἦταν νὰ σφάξυν γυναῖκες, ἄντρες καἰ παιδιἀ μουσουλμάνους. Καἰ οἱ σημερινοἰ Ἑλληνοκύπριοι πάλι στὀ βάθος τοῦ μυαλοῦ τους ἔχουν τῶν Τουρκῶν καἰ τῶν Φράγκων νἀ τοῦς τη φέρουνε. Εἰλικρινὴς τουρκόφιλος στἠν Ἑλλάδα εἶναι μόνο ὁ Κιτσίκης.

  ReplyDelete
 37. Υγ. Σἐ ὅλες τῖς χῶρες, παντοῦ καἰ πάντορε, ὁ ἑθνικισμὀς ἦταν ἁντικληρικαλικὸς καἰ ἀντιμοναρχικός. Σἐ μᾶς ὁ ἑθνικισμὀς βρῆκε στὀν Τοῦρκο και τἀ δύο αὑτᾶ κακὰ μὲ ἁποτέλεσμα τὀ ἑκκλησιαστικὀ πρόβλημα νἀ παραμεριστῆι, καὶ αὑτὀ τὀ παραμέρισμα εἶναι ποὐ κάνει τὸ Αἰγαῖο θάλασσα τῆς μπαρουτόσκονης.

  ReplyDelete
 38. Ο Τράμπ αποχωρεί από την UNESCO!!!

  http://www.pronews.gr/kosmos/638388_ektakto-oi-ipa-egkataleipoyn-ton-organismo-tis-unesco

  Φοβερός! Ηγέτης! Να τελειώνουν ένα-ένα τα όργανα των παγκοσμιοποιητών.

  Δυστυχώς όμως ο Εθνικισμός δεν νίκησε στην Ευρώπη ως όφειλε φέτος και ετσι το νεκροζώντανο τερας της Ε.Ε. παραμένει διαλύοντας περαιτέρω τα Ευρωπαϊκά Εθνοκράτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κι ὁ Χίτλερ εἶχε ἁποχωρήσηι ἁπὀ τἠν κοινωνία τῶν Ἑθνῶν. Ἁποχωρεῖ γιἀ νἀ τελειώνουμε μἐ τὀν Παρθενώνα.

   Delete
 39. Μακάρι να ακολουθήσει και ο Ευρασιατικός άξονας Ρωσίας-Ιράν-Τουρκίας.

  Το παγκόσμιο φιλελεύθερο κατεστημένο είναι εχθρος ολων ανεξαρτήτως των Εθνικών μας διαφορών.

  ReplyDelete
 40. Ἡ τραγικότης τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἀντικατοπτρίζεται στὶς ἐρωτήσεις ποὺ μοῦ ἔκαμαν σήμερα τὸ μεσημέρι στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν μία ὁμάδα νέων. Ἡ νεολαία τῆς Ῥωσίας στὰ πρόθυρα τοῦ 1917, ἐβίωνε τὸ ἴδιο ἄγχος τοῦ ἀδιεξόδου ἀλλὰ αἰφνιδίως ξέσπασε ἡ μεγάλη Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση μὲ τὸν Λένιν. Δυστυχῶς σήμερα τὸ ΚΚΕ δὲν δύναται νὰ ἀνταποκριθῇ στὸ ἄγχος αὐτό, διότι ἡ λύση πρέπει νὰ εἶναι, ὅπως στὸ ῥωσικὸ 1917, ἐξωκοινοβουλευτική, βίαιη καὶ πραξικοπηματική.Ἡ μόνη δύναμη ποὺ ἐμφανίζεται νὰ δύναται κάπως νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς προσδοκίες τῶν νέων, εἶναι ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τὴν ἀναγέννηση τοῦ ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη. Ἀλλὰ στὴν Χρυσῆ Αὐγὴ λείπει ἀκόμη ἡ συγκρότηση ἐπιστημονικοῦ φασισμοῦ, παράλληλα μὲ τὸν ἐπιστημονικὸ σοσιαλισμὸ τοῦ Λένιν.Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ πρέπει νὰ ξεπεράσῃ τὴν ἰδεολογία τοῦ ἐθνικισμοῦ ποὺ συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμό, συμπεριλαμβάνοντάς τον στοὺς ἑκατοντάδες ἐθνικισμοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ μὲ τὸν ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟ ποὺ διαπιστώνει τὴν μοναδικότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ μέσα στὸ σύμπαν, ἐφ'ὅσον "καὶ τὰ ἄστρα ψιθυρίζουν ἑλληνικά"! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. Υγ. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοἰ ἦταν νεώτατοι. Τοὖς λέγανε, ῥίξτε λίγο θυμίαμα στὀ θυσιαστήριο μπροστἀ στὀ ἄγαλμα τοῦ Αύτοκράτορος, καἰ καθαρίσατε! Ἁκριβῶς αὑτὀ τοῦ ζητᾶνε σήμερα, νἀ γίνηι τὀ πτῶτο μπρἀφ καἰ νἀ ἁρπάξουν τὀ καριοφίλι ἁλαλάζοντας. Ἔτοιμες εἶναι οἱ σφαγἐς τοῦ Σεπτεμβρίου. Μετανάστες καἰ πρεζάκια στοὐς δρόμους καἰ στἀ κέντρα κρατήσεως, σἐ λίγο ἁκρωτηριασμένα παιδάκια στἠν οὑσίσ, καἰ ὅλα αὑτἀ γιἂ νἂ παραδεχτῆοι ὁ κοσμάκης τἠν βία, τἠν ἑργασία καἰ τὀν θάνατο, κάνοντας πὤς ἑπαναστατεῖ. Γιἀ νἀ προσκυνήσηι τὀ κράτος.

  ReplyDelete
 42. Υγ2. Ὁ καλύτερος ὑποψήφιος γιἀ τὸ πολιτικὀ σύστημα ποὺ εἶναι ἑγγεγραμμένο στὰ κοινωνικά μας κύτταρα εἶναι ὁ Ἑρντογάν. Αὐτὀς θἀ ἔκανε συνομοσπονδία μἐ τοὐς Ῥωμηοὐς νο2, ὄχι 1+1. Ἡ ΕΕ μᾶς προσφέρει μιὰ μοναδικἠ εὑκαιρία νἀ ὑπερβοῦμε τἠν κοσμικἠ Αὐτοκρατορία, ποὐ εἶναι ἡ κατάρα ποὐ σέρνουμε ἁπὀ τὀν καιρὀ τῆς Ῥώμης. Ἁντἰ Ἑρντογὰν ΕΕ καἰ βλέπουμε. Ἑπιστροφὴ στὀν ἑθνικισμὀ τῆς ΧΑ καἰ τὀ κονσερβοκοῦτι τοῦ Περισσοῦ ἴσον τρίτος Πλανητικὀς πόλεμος. Αὐτὀς ποὐ θἀ ἑπιθυμοῦσε κάτι τέτοιο θἀ ἦτο παράφρων.

  ReplyDelete
 43. Τἀ πᾶντα ἑξαρτῶνται ἁπὀ τἠν ἑρμηνεία ποὐ τοῦς δίνει κανείς. Γι αὐτὀ εἶναι τόσο σημαντικἠ ἡ θρησκεία, καἰ ἡ ὑπαγωγἠ τῆς τελευταίας σἐ ποδοσφαιρικἐς ἤ μπουλουκτσίδικες κατηγοριοποιήσεις εἶναι ἴδιον τοῦ κρετίνου. Ὁ Χριστιανισμὀς λοιπὀν ὅπως ἡ θρησκεία ἐν γένει ξεκινᾶ ἁπὀ τὀ ΤΕΛΟΣ καἰ ὄχι τἠν ΜΕΣΗ τῶν κατηγοριοποιήσεων, διότι ἁφορᾶ τὀ Ω (ἅρα καἰ τὀ Α) τῆς σκέψης, ὄχι τὀ γράμματα ΜΝΞ μονάχα. ¨Ο Χριστιανὀς δἐν κοιτάει νἀ ΣΤΡΙΜΩΧΤΗι σἐ ἔνα μιλλιὲτ σἀν ἠλίθιος οὔτε νἀ ξεσπάσηι, οὔτε νἀ ξεσπαθώσηι, ἀλλἀ διατηρεῖ κατὰ νοῦ τὀ ΤΕΡΜΑ τῆς σκέψης. Αὐτὀ εἶναι τὀ γένος. Ὅσο γιἀ τοὐς νεολαίους ποὐ ὀνειρεύονται νἀ γαζώσουν ἕνσν Τοῦρκο μἐ τὀ οὔζι γιἀ νἀ τοῦς κοιτάξηι μιὰ φορἀ ἡ βλαμμένη κοπελίτσα τῶν βορεἰων προαστείων πλσνῶνται πλάνην οἰκτρὰν καὶ βρίσκονται ἤδη στἀ χέρια τῶν δικῶν τους σφαγέων. Ὁ ἑθνικισμὀς δἐν εἶναι μόνο ἡ ἱδεολογία τῆς ἁστικῆς τάξης, εἶναι ἑπίσης καἰ ἡ θρησκεία τοῦ χρήματος ἱσομοιρασμένη ἁνάμεσα στοὐς πλούσιους βλάκες καἰ τοὐς φτωχοὺς καραγκιόζηδες.

  ReplyDelete