Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 3, 2017

378 - Ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ στὰ Ζωνιανά Ἡ μαφιοκρατία, ἀνώτατο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ

Τὸ μακελειὸ τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 2017 στὸ ἄντρο τῆς ἀμερικανικῆς διαφθορᾶς τῶν καζινῶν δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν τζιχαδισμό. Εἶναι ἐσωτερικὸ φαινόμενο τῆς ἀμερικανικῆς παρακμῆς
Βλέπε ἐδῶ (εὰν διαβάσετε αὐτὸ τὸ κείμενο τοῦ The Wendover Las Vegas Nevada Miracle Prophecy  θὰ καταλάβετε γιατὶ ἔγινε τὸ μακελειό)


378 - Ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ στὰ Ζωνιανά
Ἡ μαφιοκρατία, ἀνώτατο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ

(Μὲ ἀφορμὴ τὸ μακελειὸ στὸ Λὰς Βέγκας)

                         
 α) Γιατὶ Michael Moore στὸ  Bowling for Columbine εἶχε ἄδικο, τὸ 2002
            
Στὸ κινηματογραφικό του βραβευμένο ντοκυμαντὲρ Bowling for Columbine,Michael Moore παρουσιάζει τὴν βαρβαρότητα τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας βασισμένης στὸ συστηματικὸ ἔγκλημα καὶ ἐξαίρει τὸ "σατανικὸ" σύμβολο αὐτῆς τῆς ἐγκληματικότητος, τὸν ἠθοποιὸ  Charles Heston, πρόεδρο τῆς National Rifle Association (NRA), δηλαδὴ τοῦ παντοδυνάμου ἀμερικανικῆς καουμποϊκῆς ἐμπνεύσεως "Ἐθνικοῦ Συνδέσμου Ὁπλοφορούντων". Μαθαίνουμε πὼς συντελοῦνται 11.500 δολοφονίες κατ' ἔτος στὶς ΗΠΑ καὶ μᾶς δηλώνει πὼς οἱ Ἀμερικανοὶ πολῖτες δὲν εἶναι ἁπλῶς βάρβαροι, ἀλλὰ "πνευματικὰ ἀσθενεῖς"! Καὶ ὅμως ὁ Μοὺρ  εἶχε ἄδικο. Ἀντὶ νὰ ἐπικεντρώση τὴν προσοχὴ τῶν θεατῶν στὴν αἰτία τῶν ἐγκληματικῶν πράξεων στὴν Ἀμερική, ποὺ εἶναι τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα καὶ τὸ συγκεντρωτικὸ κράτος, καταφέρεται ἀποκλειστικὰ κατὰ τοῦ πανισχύρου λόμπυ τῶν ὁπλοφορούντων. Οἱ Ἕλληνες θεατὲς, μὴ γνωρίζοντας τὴν ἀμερικανικὴ πραγματικότητα, ἐχειροκρότησαν μὲ ἥσυχη συνείδηση τὸν Μούρ, μέχρι ποὺ ἐξέσπασε τὸ σκάνδαλο τῶν Ζωνιανῶν, κατὰ τὸ ὁποῖο ἡ Κρήτη παρωμοιάσθη αἴφνης μὲ τὴν Ἀμερική, βορεία καὶ νοτία, καὶ οἱ Ἕλληνες εὑρέθησαν σὲ ἀμηχανία.
            
Γιὰ νὰ κάνουμε τὴν ἐπιχειρηματολογία μας πιὸ σαφῆ, σκεφθῆτε ὅτι σὲ κάθε κουζίνα οἰκίας,  ὑπάρχουν ἐκτεθιμένα στὰ μάτια τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐνηλίκων τῆς οἰκογενείας ἀρκετὲς ἐντυπωσιακὲς μάχαιρες γιὰ τὴν κατάτμηση τοῦ κρέατος καὶ τῶν ποικίλων τροφῶν, χωρὶς αὐτὲς νὰ εἶναι δηλωμένες στὴν ἀστυνομία καὶ χωρὶς ποτὲ νὰ κατηγορηθοῦν ὅτι εἶναι ἡ αἰτία δολοφονιῶν στὸ πλαίσιο οἰκογενειακῶν ἀντιδικιῶν. Ὁ καπιταλισμὸς ποὺ "μολύνει ὅτι πιάνει", ποὺ δίδει στοὺς πολῖτες του ὡς μόνο ὄνειρο τὴν ὑλικὴ εὐημερία καὶ μετατρέπει τὸ μυστήριο τοῦ γάμου σὲ συνεταιρισμὸ (partnership), εἶναι οὐσιαστικὰ ὁ ὑπαίτιος τῆς μαφιοιποιήσεως τῶν ΗΠΑ, τῆς Κολομβίας καὶ τῆς Κρήτης. Ὑπαίτιος δὲν εἶναι οὔτε ἡ νομαδικὴ ἀντίληψη τῆς ἐλευθερίας οὔτε τὸ πανάρχαιο ἔθιμο τῆς βεντέτας. Ὅσο δὲν καταργηθῆ ὁ καπιταλισμός, ὄχι μόνον εἶναι φύσει ἀδύνατον νὰ λυθῆ τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ἀφοῦ θὰ ἀγκαλιάση ὅλην τὴν ὑφήλιο, θὰ τὴν καταποντίση στὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος. Οἱ Ἀμερικανοὶ πιστεύουν ἀκριβῶς αὐτό. Ἁπλῶς, ἐπειδὴ ἔχουν γαλουχηθῆ ἐξ ἀρχῆς μέσα ἀπὸ τὸν καπιταλισμό, ἀντικαθιστοῦν τὴν τελευταία αὐτὴ ἔννοια μὲ τὴν ἔννοια τοῦ κράτους, ὁ συγκεντρωτισμὸς τοῦ ὁποίου θὰ φέρη ἀναποφεύκτως τὸν Ἀρμαγεδδῶνα.

β) National Rifle Association (NRA) τῆς Ἀμερικῆς
           
Ἱδρύθη στὴν Νέα Ὑόρκη τὸ 1871 ὡς μὴ κερδοσκοπικὴ ὀργάνωση, γιὰ νὰ ἐκπαιδεύση τοὺς Ἀμερικανοὺς πολῖτες στὴν σκοποβολή, τὴν ἀσφάλεια τῆς ὁπλοχρησίας, τὴν αὐτοάμυνα, τὸ κυνήγι θηραμάτων, σὲ μία κοινωνία περιορισμένης κρατικῆς παρεμβάσεως. Σήμερα ἀριθμεῖ τέσσερα ἑκατομμύρια μέλη. Ἡ σκοποβολὴ ὡς ὀλυμπιακὸ ἄθλημα, τὸ κυνήγι, ἡ πανστρατιὰ ὅπως στὴν Ἑλβετία ὅπου ὅλοι οἱ πολῖτες καλοῦνται κατὰ τακτὰ διαστήματα νὰ ὑπηρετοῦν στὸν στρατὸ καὶ συντηροῦν στὸ σπίτι τους τὸ στρατιωτικό τους ὅπλο, εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῆς ὀργανώσεως. Ἄλλωστε, τὸ πρότυπο τῶν Ἑλβετῶν εἶναι ἡ σκοποβολὴ τοῦ μεσαιωνικοῦ τους ἥρωος Γουλιέλμου Τέλ. Ὁ ὁπλισμένος λαὸς εἶναι πολιτοφυλακὴ καὶ ἡ δεύτερη τροπολογία τοῦ ἀμερικανικοῦ Συντάγματος λέγει ἐπὶ λέξει: "'Εφ' ὅσον μία καλῶς ὀργανωμένη πολιτοφυλακή (Militia) εἶναι ἀπαραίτητη στὴν ἀσφάλεια ἑνὸς ἐλευθέρου Κράτους, τὸ δικαίωμα τοῦ λαοῦ νὰ φυλάττη ὅπλα καὶ νὰ ὁπλοφορῆ δὲν θὰ παραβιασθῆ".  Ὅταν ὅμως τὸ κράτος τρομοκρατεῖ, χρησιμοποιώντας συστηματικὰ τὴν τρομοκρατία ὅπως τὸ κάνει σήμερα, τότε δίδει τὸ παράδειγμα στοὺς πολῖτες του καὶ τρομοκρατεῖται. Σὲ μία λαοκρατία, φυσικὸ εἶναι ὁ κάθε πολίτης νὰ φέρη ὅπλο.
            
Στὶς 17 Νοεμβρίου 1871, δύο ἀξιωματικοὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ ἵδρυσαν τὴν ὀργάνωση γιὰ νὰ "παράσχουν ἐκπαίδευση στὴν χρήση τῶν ὅπλων καὶ νὰ ἐνθαρρύνουν τὸ ἐνδιαφέρον στὸν ἀθλητισμὸ τῆς σκοποβολῆς"(J.B. Trefethen & J.E. Serven, Americans and their Guns: The National Rifle Association Story through Nearly a Century of Service to the Nation, Harrisburg, PA, Stackpole Books, 1967, σ.111). Ἀρχικῶς, οἱ περισσότεροι τῶν προέδρων τῆς ὀργανώσεως ἦσαν στρατηγοὶ. Στὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ἡ ὀργάνωση συνέβαλε στὴν πολεμικὴ προσπάθεια. Μετὰ τὸ 1977 ἀντεστάθη μὲ σθένος σὲ ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ κράτους νὰ ἐλέγξη τὴν κατοχὴ τῶν ὅπλων ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ λαὸ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὁ κρατικὸς συγκεντρωτισμὸς ἔτεινε στὸν περιορισμὸ τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου. Τὶς ἰδέες της, ἡ ὀργάνωση τὶς διαφημίζει μέσῳ πολλῶν περιοδικῶν ἐντύπων ὅπως τὸ American Rifleman, American Hunter, American Guardian (America's 1st Freedom), Women's Outlook, Shooting Sports USA. Στὴν πόλη Fairfax τῆς πολιτείας τῆς Βιργινίας, εὑρίσκεται ἐγκατεστημένο τὸ "'Εθνικὸ Μουσεῖο τῶν Ὅπλων" τῆς ὀργανώσεως μὲ βιβλιοθήκη. Παντοῦ στὶς ΗΠΑ ὑπάρχουν τοπικὲς λέσχες, ὡς παραρτήματα τῆς NRA. Ἡ ἐκπαίδευση στὴν ἀσφάλεια τῶν ὅπλων εὶναι πολὺ προχωρημένη, βασισμένη στὶς τρεῖς ἀκόλουθες ἀρχές: Ποτὲ νὰ μὴν τοποθετεῖς τὸ ὅπλο σὲ κακὴ κατεύθυνση. Ποτὲ νὰ μὴν βάζη τὸ δάκτυλο στὴν σκανδάλη προτοῦ εἶσαι ἔτοιμος νὰ πυροβολήσης. Πάντα νὰ ἀποθηκεύης τὸ ὅπλο ἄδειο. Στὴν πραγματικότητα ἐὰν ὑπῆρχε στὴν Κρήτη, τὸ ἀντίστοιχο τῆς NRA, θὰ ἀπεφεύγοντο πολλὰ ἀτυχήματα.

γ) 1789: Ἡ δεύτερη τροπολογία τοῦ ἀμερικανικοῦ Συντάγματος
            
NRA θεωρεῖται ὡς τὸ πλέον ἰσχυρὸ πολιτικὸ λόμπυ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κονγκρέσου καὶ ἔχει ὡς στόχο τὴν μὴ ὑποταγὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ στὸν Μεγάλο Ἀδελφὸ τοῦ Κράτους. Σὲ παλαιότερο ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι (τ.140, Ἀπρίλιος 2006, σ.22-29) ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, "Οἱ Ἐλευθέριοι ὡς ἔκφραση τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλιστικοῦ ἀναρχισμοῦ: Wal-Mart  καὶ νομαδισμός", ἐξηγοῦσα τὴν ἀφοσίωση τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, στὶς άρχὲς τῆς ἀνάρχου ἐλευθερίας τοῦ καουμποϊκοῦ νομαδισμοῦ τοῦ Φὰρ Οὐέστ. Στὶς 21 Σεπτεμβρίου 1789 τὸ ἀμερικανικὸ Κονγκρέσο ἐπέρασε τὴν δεύτερη τροπολογία στὸ ἀμερικανικὸ Σύνταγμα ποὺ ἐξησφάλιζε καὶ ἐξασφαλίζει μέχρι καὶ σήμερα τὸ δικαίωμα τοῦ λαοῦ νὰ ὁπλοφορῆ. Θὰ ἠδύνατο νὰ ὀνομασθῆ αὐτὸ τὸ κείμενο, ἡ καουμποϊκὴ τροπολογία, στὴν ὁποία ἡ ἵδρυση τῆς NRA τὸ 1871 ἔβαλε κάποια τάξη. Ἡ σημερινὴ τρομακτικὴ αὔξηση τῶν ἐγκλημάτων ἀνηλίκων στὰ ἀμερικανικὰ σχολεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐσυνηθίζοντο στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα, δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τῆς ὁπλοχρησίας  ἀλλὰ ἀπὸ τὴν διάλυση τῶν παραδοσιακῶν ἀρχῶν τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας, τὴν διάλυση τῆς οἰκογενείας, δηλαδὴ τὴν ἐξέλιξη τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας σὲ παγκόσμια μαφιοκρατία.
            
Πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε στὴν δομὴ τῶν παραδοσιακῶν κοινωνιῶν στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν Δύση, τὴν ἐποχὴ ὅπου οἱ οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία ἀλλὰ καὶ τὸ βασίλειο δὲν ἐστραγγάλιζε τὸν λαὸ μέσα στὸν στενὸ κορσὲ τοῦ κρατικοῦ συγκεντρωτισμοῦ, ἁπλῶς ἔπαιζε τὸν ῥόλο τοῦ ἀφ' ὑψηλοῦ συντονιστοῦ τῶν τοπικῶν αὐτονόμων κοινοτήτων τοῦ βασιλείου του. Συγκεκριμένα, τὸ ἀμερικανικὸ πρότυπο τοῦ 1789 προήρχετο ἀπὸ τὴν βρεταννικὴ μεσαιωνικὴ παράδοση. Στὸν ΙΒ΄ αἰῶνα ὁ Ἑρρῖκος Β΄ τῆς Ἀγγλίας (1154-1189) ὑπεχρέωσε ὅλους τοὺς ἐλευθέρους ὑπηκόους του νὰ ὁπλισθοῦν γιὰ νὰ ὑπερασπίσουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν κοινωνία. Τὸ 1253, ὁ Ἑρρῖκος Γ΄ (1216-1272) ἀπήτησε ὁ κάθε ὑπήκοός του ἡλικίας μεταξὺ τῶν 15 καὶ 50, νὰ κατέχη, ἐκτὸς ἀπὸ μαχαίρι,  καὶ ὅπλο. Ἡ Ἀγγλία δὲν εἶχε ἀστυνομία μέχρι τὸ 1829 καὶ μέχρι τότε ὁ κάθε ὑπήκοος μὲ τὸ ὅπλο του ἔπρεπε νὰ εὑρίσκεται σὲ ἐπιφυλακὴ τὰ βράδια γιὰ νὰ ἀποφεύγονται βίαιες πράξεις.
           
Ὁ ταξικὸς καὶ ἀντιλαϊκὸς χαρακτὴρ τοῦ συγκεντρωτικοῦ κράτους εἶναι ἐμφανὴς ὅταν, μὲ τὸν καιρό, ἐδόθησαν ὅπλα μόνον σὲ πολῖτες ἐμπιστοσύνης. Ἔτσι, τὸ 1671, τὸ βρεταννικὸ κοινοβούλιο ἀπεφάσισε ὅτι δικαίωμα νὰ κατέχουν ὅπλα θὰ ἔχουν ἐφεξῆς μόνον οἱ πολλοὶ πλούσιοι. Τὸ 1686, ὁ ῥωμαιοκαθολικὸς βασιλεὺς Ἰάκωβος Β΄ τῆς Ἀγγλίας, ἀπηγόρευσε στοὺς προτεστάντες νὰ κατέχουν ὅπλα, ἄν καὶ οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ ἀντεπροσώπευαν τὸ 95% τῶν Ἄγγλων ὑπηκόων!  Τὸ 1689 ὅμως, μὲ τὴν ἄνοδο στὸν θρόνο τοῦ Γουλιέλμου Γ΄ τῆς Ἀγγλίας, ὁ προτεσταντισμὸς ἐθριάμβευσε καὶ ὁ νέος νόμος τοῦ βασιλέως (ἡ "Ἀγγλικὴ Διακήρυξη Δικαιωμάτων") ἔλεγε: "Οἱ ὑπήκοοι ποὺ εἶναι προτεστάντες δύναντα νὰ κατέχουν ὅπλα γιὰ τὴν ὑπεράσπισή τους".
            
Ὅταν, στὸν ΙΗ΄ (18ο) αἰῶνα, στὴν διάρκεια τὴς ἀμερικανικῆς ἐπαναστάσεως, οἱ Βρεταννοὶ προσεπάθησαν νὰ ἀφοπλίσουν τὴν πολιτοφυλακὴ τῶν ἀποίκων, οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ ἐπεκαλέσθησαν τὴν Ἀγγλικὴ Διακήρυξη Δικαιωμάτων τοῦ 1689. Γι αὐτοὺς, τὸ κράτος ἦταν ὁ ἐχθρὸς τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ James Madison, ἔγραφε στὶς 29 Ἰανουαρίου 1788: "Γιὰ νὰ ἐπιβληθῆ ἕνας τακτικὸς στρατὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφοπλισθῆ ὁ λαός ὅπως αὐτὸ συμβαίνει σὲ σχεδὸν ὅλα τὰ βασίλεια στὴν Εὐρώπη. Ἡ ὑπερτάτη ἐξουσία στὴν Ἀμερικὴ δὲν δύναται νὰ ἐπιβάλη ἀδίκους νόμους μὲ τὸ σπαθί. Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ ὅλος ὁ λαὸς εἶναι ὁπλισμένος καὶ συγκροτεῖ μία δύναμη ἀνώτερη ἀπὸ οἱαδήποτε σύναξη τακτικῶν στρατευμάτων ποὺ θὰ ἠμποροῦσε νὰ συγκροτηθῆ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες" (Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, The Federalist, edited by J.R. Pole, based on Jacob E. Cooke's edition, published by Wesleyan University Press of Middletown, 1961, no.46).
            
Ἡ δεύτερη τροπολογία τοῦ Συντάγματος εἰσήχθη ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀποφευχθῆ ἡ "κυβερνητικὴ τυραννία" εἰς βάρος τοῦ "λαοῦ" καὶ ἐπεκυρώθη μὲ τὶς ἄλλες τροπολογίες, στὶς 15 Δεκεμβρίου 1791. Ἔκτοτε ἰσχύει μέχρι σήμερα.
            
Τὸ ὅτι ἡ ὁπλοφορία κατοχυρώνει τὴν ἐλευθερία τοῦ πολίτου γιὰ τοὺς Ἀμερικανούς,  ἀποδεικνύεται περίτρανα στὴν ἀκόλουθη ἑρμηνεία τῆς βρεταννικῆς Διακηρύξεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ 1689 σὲ σχέση μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἀμερικανικὴ διακήρυξη (Bill of Rights): "Ἡ Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων ἐξασφαλίζει στοὺς ὑπηκόους τῆς Ἀγγλίας τὸ δικαίωμα νὰ κατέχουν ὅπλα γιὰ τὴν ἄμυνά τους ποὺ νὰ ἁρμόζη μὲ τὴν κατάστασή τους καὶ τὸ ἐπίπεδό τους. Στὴν κατάστρωση τῶν νόμων αὐτῶν περὶ κυνηγίου θηραμάτων φαίνεται νὰ ὑποστηρίζεται ὅτι οὐδεὶς ἀναρμόδιος κατὰ τὸν νόμο νὰ σκοτώνη θηράματα, εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ κρατᾶ ὅπλο στὴν οἰκία του. Τώρα, ἐφ' ὅσον κανείς (ἐκτὸς τοῦ κυνηγοῦ ἑνὸς λόρδου ἤ μίας δεσποίνης ἑνὸς κάστρου) δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σκοτώνη θηράματα, ἐὰν δὲν ἔχει εἰσόδημα ὑπεράνω χιλίων νομισμάτων κατ' ἔτος, τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι οὐδεὶς ἄλλος δύναται νὰ κατέχη ὅπλο γιὰ τὴν ἄμυνά του. Καὶ ἔτσι ὁλόκληρο τὸ ἔθνος εἶναι τελείως ἄοπλο καὶ ἀφημένο στὸ ἔλεος τῆς κυβερνήσεως ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς διαφυλάξεως καλῆς ῥάτσας λαγῶν καὶ περδίκων γιὰ τὴν ἀποκλειστικὴ χρήση τῶν ἀριστοκρατῶν. Στὴν Ἀμερικὴ ὅμως ἠμποροῦμε πράγματι νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ὁ λαὸς ποτὲ δὲν θὰ πάψη νὰ θεωρῆ τὸ δικαίωμα νὰ κατέχη καὶ νὰ φέρη ὅπλα ὡς τὴν πλέον σίγουρη ἐγγύηση τῆς ἐλευθερίας του" (Ἑρμηνεία τοῦ 1803, τοῦ περιφήμου Ἀμερικανοῦ συνταγματολόγου καθηγητοῦ St. George Tucker, 1752-1827, στὸ πεντάτομο ἔργο του, Blackstone's Commentaries, Philadelphia, 1803. Reprint: South Hackensack, N.J., Rothman Reprints, 1969).
            
James Madison (1751-1836), τέταρτος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ (1809-1817), ὁ ἀποκαλούμενος πατέρας τοῦ ἀμερικανικοῦ Συντάγματος θεωροῦσε ὅτι ὁ λαὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐξεγείρεται κατὰ τῆς κυβερνήσεώς του σὲ κάθε περίπτωση, ἐφ'ὅσον εἶναι ὁ μόνος κριτής, ἀσχέτως ἐὰν ἡ κυβέρνηση διατείνεται ὅτι ἐξελέγη μὲ δημοκρατικὸ τρόπο. Γιὰ να δυνηθῆ δὲ νὰ βάλη σὲ πράξη τὴν ἀνατρεπτική του θέληση εἶναι ἀπαραίτητο κάθε πολίτης, ὡς ἄτομο καὶ ὄχι ἁπλῶς συλλογικά, νὰ κατέχη καὶ νὰ φέρη ὅπλα. Δηλαδή, ὁ κάθε πολίτης πρέπει νὰ εἶναι ἔνοπλος (armed citizen) καὶ εἶναι φυσικὸ οἱ κυβερνήσεις νὰ φοβοῦνται νὰ ἐμπιστεύονται τοὺς πολῖτες ποὺ ὁπλοφοροῦν. Ὁμοίως τὸ ἄρθρο 3, κεφάλαιο πρῶτο, τοῦ Συντάγματος τῆς κομμουνιστικῆς Κούβας γράφει: "Ὅλοι οἱ πολῖτες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀγωνίζονται μὲ ὅλα τὰ μέσα, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἐνόπλου πάλης". Τὰ παραπάνω δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἀπάντηση στὶς σοφιστεῖες τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ καθεστῶτος τῆς μεταπολιτεύσεως ποὺ ἐξαγγέλει ὅτι οἱ ὁμάδες ἀντάρτικου πόλεων, ὅπως ἦταν ἡ 17Ν, δὲν δικαιοῦνται νὰ δράσουν ἐνόπλως, ἐφ'ὅσον "ἡ Δημοκρατία ἔχει ἀποκατασταθῆ στὴν Ἑλλάδα".

δ) Ἡ βεντέτα, κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῶν παραδοσιακῶν κοινωνιῶν
            
Οἱ παραδοσιακὲς κοινωνίες, ἰδιαίτερα δὲ αὐτὲς ποὺ ἐνετάσσοντο στὶς οἰκουμενικὲς αὐτοκρατορίες τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς (Ἀλεξανδρινή, Ῥωμαϊκή, Ὀθωμανική) καὶ τῆς Κίνας, ἀλλὰ καὶ στὰ δυτικὰ βασίλεια τοῦ Μεσαίωνος, ὅπου ὁ κρατικὸς συγκεντρωτισμὸς ἦταν ἀνύπαρκτος καὶ ὁ κοινοτισμὸς κατεῖχε περίοπτη θέση, ἦσαν ἀναμφισβητήτως πιὸ ἐλεύθερες ἀπὸ τὰ σημερινὰ δημοκρατικὰ καθεστῶτα ποὺ συμπιέζουν τὸν πολίτη μέσα σὲ ἕνα πλέγμα νόμων ποὺ τοῦ ἐπιβάλλονται μὲ πλύση ἐγκεφάλου, μέσῳ μίας διαδικασίας ἐκλογῶν καὶ κοινοβουλίων. Ἡ τυραννία τοῦ νόμου, συνοδευμένη μὲ γραφειοκρατία, συνεχῆ ἔλεγχο μέσῳ καμερῶν, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν πολίτη κάθε ἐλευθερία καὶ ὡς ἐπακόλουθο καὶ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα νὰ κατέχη καὶ νὰ φέρη ὅπλα. Σήμερα στὰ ἀεροπλάνα ἀπαγορεύεται νὰ φέρη ψαλίδι. Αὔριο σὲ κάθε κουζίνα οἰκοκυριοῦ, θὰ ἀπαγορεύεται νὰ ὑπάρχη κουζινομάχαιρο.
            
Ὁ νομαδισμὸς εἶναι στὴν βάση τῆς ὀργανωμένης κοινωνίας, τοῦ πρωτογόνου κομμουνισμοῦ καὶ τῆς λαοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἀρχικῶς, παντοῦ στὸν πλανήτη συνεκροτεῖτο ἀπὸ πατριὲς ποῦ ἔζουν σὲ κομμουνιστικὲς κοινότητες μὲ ἀπόλυτη λαοκρατία, χωρὶς τὴν ὕπαρξη ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας. Ἡ Δύση γνωρίζει ἀκόμη σήμερα τὶς πατριὲς τῆς Σκωτίας. Τῆς πατριᾶς ἡγεῖτο ἐκλεγμένος ἡγέτης. Οἱ πατριὲς συνενώνοντο σὲ φυλὲς  καὶ τῆς κάθε φυλῆς ἡγεῖτο ἐκλεγμένος φύλαρχος. Οἱ πολλὲς φυλὲς συνεκρότουν μία συμμαχία φυλῶν καὶ αὐτὲς οἱ ὁμοσπονδίες φυλῶν διευρύνοντο σὲ συνομοσπονδίες ποὺ ἐξέλεγαν ἕναν συνομοσπονδιστὴ ἡγέτη, τὸν βασιλέα-σαμάνα ἤ βασιλέα-μοναχό ἤ αὐτοκράτορα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν τυραννία τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας ποὺ ἀφοπλίζει πλήρως τὸν λαὸ καὶ τοῦ ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα τῆς ἐνόπλου ἐξεγέρσεως, ἡ συνομοσπονδία φυλῶν κατέληγε σὲ μία λαοκρατία πολυφυλετική, πολύγλωσση, πολυθρησκευτική οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία ὅπου ὁ συνομοσπονδιστὴς αὐτοκράτωρ, ὄχι μόνον δὲν ἐβολεύετο προσωπικὰ ὅπως συνηθίζει νὰ τὸ κάνη ὁ βουλευτὴς στὴν σημερινὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία, ἀλλὰ προσέφερε τὸ σῶμα του πρὸς σφαγήν ἤ καὶ ἔσφαζε ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του. Στὴν Ἑλλάδα, ὁ τελευταῖος μυθικὸς βασιλεὺς τῶν Ἀθηνῶν Κόδρος ἐθυσίασε τὸν ἑαυτό του, ὅταν ἔμαθε ὅτι ἡ Πυθία τοῦ μαντείου τῶν Δελφῶν εἶχε εἰπῆ στοὺς Δωριεῖς ὅτι θὰ ἔχαναν τὸν πόλεμο κατὰ τῶν Ἀθηνῶν ἐὰν ἐσκοτώνετο ὁ βασιλεὺς Κόδρος.
            
Ὁ βασιλεὺς-αὐτοκράτωρ κάθε φορὰ ποὺ ἐξεστράτευε σὲ πόλεμο κατὰ τῆς περιφερείας γιὰ νὰ ὑπερασπίση τὴν πολιτισμικὴ οἰκουμένη του, ἐζήτει ἀπὸ τὶς φυλὲς νὰ προσέλθουν στὸ πλευρό του πλήρως ὁπλισμένοι μὲ τὰ ἰδικά τους ὅπλα. Ἔτσι ἡ χαλαρὴ αὐτὴ συνομοσπονδία ποὺ ἄφηνε πλήρη αὐτονομία στὶς φυλὲς-κοινότητες, ὑπερασπίζετο κυριολεκτικὰ ἀπὸ πανστρατιά, ἀπὸ τὸν λαὸ ὑπὸ τὰ ὅπλα, ἀπὸ πολιτικὴ ἀλλὰ καὶ στρατιωτικὴ λαοκρατία. Στὴν βάση τῆς φυλῆς ἦταν τὸ γένος, ἡ ἐκτεταμένη οἰκογένεια, τὸ σόι (ἡ πατριά, ὁ οἶκος, τὸ τζάκι, ἡ φαμελιά). Οἱ νομαδικὲς αὐτὲς φυλὲς ἐπεκράτουν ἐπὶ τοῦ ἑδραίου πληθυσμοῦ τῶν ἀγροτῶν γι αὐτὸ καὶ ὁ βασιλεὺς προήρχετο πάντα ἀπὸ τὸν νομαδικὸ πληθυσμό. Ὅταν ἡ παραγωγὴ τῆς γῆς ποὺ ἐκαλλιέργουν οἱ ἀγρότες ἀπέδωσε περίσσευμα, οἱ οἰκογένειες ἐγκατέλειψαν τὶς φυλὲς, ἄρπαξαν τὸ περίσσευμα καὶ ἵδρυσαν τὴν ἰδιωτικὴ ἰδιοκτησία, δηλαδὴ τὴν πολιτικὴ κοινωνία (civil society) καὶ κάθε οἰκογένεια διεφοροποιήθη φέροντας τὸ ὄνομα τοῦ γενάρχου της. Ἡ φυσικὴ κατάσταση (état de nature) ἀπεμακρύνετο βραδέως ἀλλὰ σταθερά. Πλούσιοι καὶ πτωχοὶ ἐνεφανίσθησαν. (στὴν φυσικὴ κατάσταση δὲν ὑπάρχουν πλούσιοι καὶ πτωχοὶ λέοντες). Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐξήγησε ὁ Ρουσσὼ στὸ ἔργο του γιὰ τὴν προέλευση τῆν ἀνισότητος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι ἐξηλίχθη καὶ ἡ Κίνα καὶ ὅλος ὁ πλανήτης.
            
Πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τῶν θρησκειῶν τῆς ἀγάπης, ὅπως ὁ χριστιανισμὸς ἤ ὁ βουδδισμός, τὸ ἐγωϊστικὸ αἴσθημα τῆς τιμῆς, τὸ φιλότιμο, ἦταν κυρίαρχο. Ἔπρεπε νὰ χυθῆ αἷμα γιὰ να ξεπλυθῆ ἡ τιμὴ τῆς οἰκογενείας. Ἡ χριστιανικὴ συγχώρηση ἦταν ἄγνωστη. Τὰ αἷμα ἔπρεπε νὰ ξεπλύνη τὸ αἷμα. Τὸ κέντρο τῆς κοινωνίας ἦταν ἡ κοινότητα ποὺ εἶχε τοὺς ἰδικούς της κανόνες ἠθικῆς. Ἡ σημερινὴ δικτατορία τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας ἐπὶ ἑνὸς ἀόπλου πληθυσμοῦ ἦταν ἄγνωστο φαινόμενο. Ὁ αὐτοκράτωρ ἄφηνε κάθε κοινότητα νὰ κινεῖται μὲ τοὺς ἰδικούς της νόμους καὶ ποτὲ δὲν ἀνεμιγνύετο ἄμεσα στὴν ζωή της. Ἁπλῶς ἐζήτει περιοδικὰ ἀπὸ τὶς αὐτόνομες κοινότητες νὰ ἔλθουν νὰ τὸν βοηθήσουν φέροντας τὰ ὅπλα τους καὶ συνεισφέροντας στὸν συνομοσπονδιακὸ ταμεῖο γιὰ τὴν ἄμυνα καὶ τὸν διοικητικὸ συντονισμὸ τοῦ πολυεθνικοῦ ἀποκεντρωμένου κράτους. (Ἐξ οὗ καὶ ἡ παρερμηνευμένη ἰδέα ὅτι ὁ Ὀθωμανὸς σουλτᾶνος ἐνδιεφέρετο μόνον νὰ συλλέγη φόρους).
            
Στὴν Κρήτη ὅπως καὶ στὴν Λακωνία κυριαρχοῦσε ἡ βεντέτα ἀκριβῶς ἐπειδὴ παρέμενε ζωντανή, τοὐλάχιστον ἐπὶ δέκα αἰῶνες ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων ἐθνικῶν τοῦ Ὀλύμπου καὶ τοῦ Διονύσου. Ἀκόμη καὶ μέχρι τὸν ΙΕ΄ αἰῶνα καὶ τὴν ἔλευση τῶν Ὀθωμανῶν ἔχουμε τὴν ἀποκαλουμένη παγανιστικὴ καὶ εἰδωλολατρικὴ διδασκαλία τοῦ Πλήθωνος Γεμιστοῦ. Στὸν Ι΄ (10ο) αἰῶνα ὁ Πόντιος Νικήτας (ἀπεβίωσε τὸ 998 μ.Χ.), ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Τραπεζοῦντος, γνωστὸς ὡς ὅσιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε, πολιοῦχος τῆς Σπάρτης (βλ. τὸ βιβλίο τοῦ Βλάση Γ. Ρασσιᾶ, Ἐπίτομος Ἱστορία τῶν Σπαρτιατῶν, Ἀθήνα, Ἀνοιχτὴ Πύλη, 2003) περιόδευσε ὡς χριστιανὸς "ἀγιατολλὰ Χομεϊνὶ" τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ὄχι τόσο γιὰ νὰ ἐξαλείψη μουσουλμάνους στὴν Κρήτη καὶ ἑβραίους στὴν Σπάρτη, ὅσο γιὰ νὰ ἐκχριστιανίση τοὺς πληθυσμοὺς οἱ ὁποῖοι μετὰ ἀπὸ χίλια χρόνια παρέμεναν ἐθνικοί! Ὁ Νίκων ἔζησε ἑπτὰ χρόνια στὴν Κρήτη ὅπου οἱ ἐθνικοὶ εἰδωλολάτρες γιὰ νὰ τοῦ ξεφύγουν, κατέφυγαν στὰ βουνά, μακριὰ ἀπὸ τὴν θάλασσα.Ὁ Νίκων εἶχε ὡς ὁρμητήριο τὴν πόλη Γόρτυνα, τὴν παλαιὰ πρωτεύουσα τῆς Κρήτης ὅπου ὁ πρώην ἐθνικὸς καὶ μὴ περιτετμημένος Τίτος, μαθητὴς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, εἶχε δεινοπαθήσει, προσπαθώντας νὰ ἐκχριστιανίση τοὺς ἀνυποτάκτους Κρῆτες (ἐξ οὗ καὶ ἡ φημολογουμένη ἀντιπάθεια τοῦ Παύλου γιὰ τοὺς Κρῆτες). Ἀργότερα, ὁ Νίκων ἐγκατεστάθη στὴν Σπάρτη ὅπου ἐπανέλαβε τὴν προσπάθεια ἐκχριστιανήσεως τῶν ἐθνικῶν μὲ βίαιο τρόπο καὶ οἱ πληθυσμοὶ αὐτοὶ κατέφυγαν στὰ βουνὰ τοῦ Ταϋγέτου καὶ στὴν Μάνη γιὰ νὰ κρατήσουν τὶς κοινοτικές τους παραδόσεις.
            
Ἡ βεντέτα (ἰταλικὴ λέξη ἀπὸ τὸ λατινικὸ vindicta ποὺ σημαίνει ἐκδίκηση) εἶναι συνδεδεμένη μὲ τοὺς ἐθνικοὺς τῆς Μάνης καὶ τῆς Κρήτης καὶ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν δομὴ σὲ πατριὲς τῶν νομαδικῶν πληθυσμῶν κτηνοτρόφων. Ἡ μόνη δυνατότητα νὰ ἀποφευχθῆ ὁ φόρος τοῦ αἵματος ἦταν νὰ ἀντικατασταθῆ μὲ ἕνα χρηματικὸ ποσὸν στὴν οἰκογένεια τοῦ θύματος ποὺ οἱ κτηνοτρόφοι Νορμανδοὶ καὶ  Ἀγγλοσάξωνες, οἱ ὁποῖοι ἐγνώριζαν καὶ αὐτοὶ τὴν βεντέτα, ἀπεκάλουν βέργκελντ (wergeld weregild), πληρωτέο σὲ πρόβατα ἤ καὶ ἀγελάδες. Ἡ προστασία τῶν γυναικῶν καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν τῶν κτηνοτρόφων εἶχε ὑψίστη σημασία διότι στὴν νομαδικὴ νοοτροπία ἡ ἐπιβίωση τῆς πατριᾶς ἐξηρτᾶτο ἀπὸ τὰ γυναικόπαιδα. Γι αὐτὸ καὶ τὸ τίμημα γιὰ τὴν δολοφονία γυναικοπαίδων ἦταν καὶ τὸ ὑψηλότερο.
            
Ἡ βεντέτα εἶναι τυπικὸ φαινόμενο κοινωνιῶν ὅπου δὲν ἔχει εἰσχωρήσει ὁ συγκεντρωτισμὸς τοῦ κράτους. Τὸ κράτος ἀρνεῖται ἤ φοβᾶται νὰ ἐπέμβη στὸ ἄβατο τῶν  ὀρεινοῦ  κοινοτισμοῦ, ἐπειδὴ ὅλα τὰ μέλη τῆς κοινότητος ἀπεχθάνονται τὴν ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας καὶ θεωρεῖται ντροπὴ ἡ συνεργασία μὲ τὶς ἀρχὲς καταστολῆς καὶ ἡ κατάδοση τῶν δραστῶν ἀπὸ τοὺς συγχωριανούς τους, καὶ ὁ νόμος τῆς σιγῆς ἐξασφαλίζει τὴν αὐτονομία τῆς κοινότητος καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς προχριστιανικῆς ἠθικῆς τοῦ  "ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ". Ὅλες οἱ κοινότητες ἀνὰ τὸν κόσμο ποὺ συνεχίζουν ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ ἐφαρμόζουν τὴν βεντέτα διατηροῦν τὸν προσωπικό τους ὁπλισμό. Ἐνδεικτικά, τέτοιες κοινότητρες ἐπιβιώνουν σήμερα στὴν Μεσόγειο (Κορσική, Σαρδηνία, Καμπανία, Σικελία, Καλαβρία, Κρήτη), στὴν Ἀλβανία, τὸ Κουρδιστάν, τὸ Ἀφγανιστάν, στὴν Ἰεμένη, στὸ Νταγκεστάν, στὴν Γεωργία, τὸ Ἀζερμπαϊτζάν, στὴν Τσετσενία, στὴν Νέα Γουϊνέα καὶ ἄλλα μέρη τοῦ Τρίτου Κόσμου. Ὑπολογίζεται ὅτι στὴν σημερινὴ Ἀλβανία, ἐπάνω ἀπὸ 2.500 οἰκογένειες εἶναι ἀνεμιγμένες σὲ βεντέτες. Ἀπὸ τὸ 1992 μέχρι σήμερα τοὐλάχιστον 5.000 Ἀλβανοὶ ἔχουν σκοτωθῆ σὲ βεντέτες καὶ περισσότερο ἀπὸ 20.000 Ἀλβανοὶ ἄνδρες ζοῦν ὑπὸ τὴν δαμόκλειο σπάθη τῆς καταδίκης σὲ θάνατο ἀπὸ τὸν νόμο τῆς βεντέτας. Στὸ κινηματογραφικὸ ἔργο Ὁ Νονός, ὁ Μιχάλης Κορλεόνε ποὺ κρύβεται στὴν Σικελία γιὰ νὰ μὴ τὸν συλλάβη ἡ ἀμερικανικὴ ἀστυνομία, διασχίζει ἕνα χωριὸ συνοδευόμενος ἀπὸ δύο  σωματοφύλακες καὶ τοὺς ἐρωτᾶ: "Ποῦ εἶναι οἱ ἄνδρες τοῦ χωριοῦ;"  Καὶ ἀπαντοῦν:  "Ἔχουν ὅλοι σκοτωθῆ σὲ βεντέτες"!

ε) Νομαδισμὸς καὶ ἐξέγερση
            
Ὁ δυτικὸς ῥομαντισμὸς ἀπὸ τὸν ΙΘ΄(19ο) αἰῶνα ἐξεθείαζε τὸν κοινοτισμὸ στὴν Ῥωσία, τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ τὴν Κίνα, καὶ εἰδικὰ ὁ οὐτοπικὸς σοσιαλισμὸς καὶ ὁ ἀναρχισμὸς παρουσίαζαν τὴν κοινότητα ὡς πρότυπο ἐλευθερίας καὶ ὀργανωτικοῦ μοντέλου χωρὶς κράτος. Ἔτσι, ἐνῷ οἱ Ἀμερικανοὶ ἐξεθείαζαν τὴν βαρβαρότητα τῶν καουμπόϋδων ποὺ ἔσφαζαν Ἀμερινδιάνους καὶ βουβάλια καὶ ἀλληλοσκοτονώντουσαν στὰ saloons, ἐμεῖς ἀναβιβάζαμε στὰ ὕψη τὴν παλικαριὰ τῶν Κρητικῶν καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁρμοῦσαν σὰν λιοντάρια τὸ 1941 γιὰ νὰ μαχαιρώσουν τοὺς Γερμανοὺς ἀλεξιπτωτιστὲς ποὺ ἔπεφταν στὸ κρητικὸ ἔδαφος. Ἀκόμη σήμερα οὐδεὶς τολμᾶ δημοσίως νὰ ἀμφισβητήση τὴν παλικαριὰ τῶν Κρητικῶν καὶ οἱ ὀθωμανικὲς ἀρχὲς ὁμοίως δὲν τολμοῦσαν νὰ περιπλανηθοῦν στὰ ὄρη ὅπου κλέφτες καὶ ἁρματωλοί (δηλαδὴ χωροφύλακες)  συχνὰ συνειργάζοντο ἐνῷ ὑπετίθετο ὅτι θὰ ἔπρεπε οἱ δεύτεροι νὰ διώκουν τοὺς πρώτους.
            
Σημερινὸ τυπικὸ παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ ῥομαντισμοῦ εἶναι ἡ ἀναρχικὴ συγγραφεὺς ἀπὸ τὸ Κεμπὲκ, Anne Archet. Σὲ κείμενό της μὲ τίτλο, "Νομαδισμὸς καὶ Ἐξέγερση" ἐξηγεῖ τὴν βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ τρομοκράτου ἀναρχικοῦ καὶ ἀλήτη ἐγκληματία. Αὐτὲς οἱ δύο κατηγορίες ἐσκεμμένως συγχέονται ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς τοῦ κατεστημένου ὅπως αὐτὸ συνέβη στὴν δίκη τῶν ἀγωνιστῶν τῆς 17Ν καὶ αὐτὴν τὴν ἐξίσωση τῶν δύο περιπτώσεων τὴν ἀποδέχεται ἀπὸ πλύση ἐγκεφάλου ὁ μέσος πολίτης. Τὴν παρακάτω διευκρίνηση πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ' ὄψιν γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ πέρασμα στὴν Κρήτη καὶ ἀλλαχοῦ ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ ἔκνομη αὐτόνομη κοινότητα τῆς πατριᾶς στὴν σημερινὴ διεφθαρμένη μαφιόζικη κοινότητα τύπου Ζωνιανῶν. Τῆς διαφθορᾶς αὐτῆς εὐθύνεται ἄμεσα τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο μεταφέρει τὴν διαφθορά του στὴν αὐτόνομη κοινότητα, ὅπως ὁ πατέρας στὸ παιδί του.
            
Γράφει λοιπὸν ἡ Anne Archet: "Νὰ δεχθῆς νὰ ἀκολουθήσης τὸν νομαδισμὸ καὶ τὴν ἐξέγερση σημαίνει νὰ ἀποφασίσης νὰ ζήσης ἔξω ἀπὸ τὸ Κράτος και ἀπὸ τοὺς νόμους του. Ὁ νομὰς εἶναι παράνομος. Ἀπορρίπτει τὸν νόμο ὑπὸ ὅλες τὶς μορφές του ἐπειδὴ ὁ νόμος περιορίζει τὴν ζωή του καὶ τὶς δυνατότητές του. Ἀντιθέτως, ὁ ἐγκληματίας-ἀλήτης δὲν εἶναι παράνομος. Παίζει μὲ τὸν νόμο [γι αὐτὸ καὶ ἀπευθύνεται  ὅταν χρειασθῆ σὲ δικηγόρο]. Προσαρμόζει τὸν νόμο στὰ συμφέροντά του. Δὲν παρανομεῖ γιὰ λόγους ἀρχῆς, ἀλλὰ γιὰ οἰκονομικὰ ὠφέλη. Εἶναι ἐπαγγελματίας στὰ πλαίσια τοῦ κατεστημένου [γι αὐτὸ καὶ τὸ πρότυπο τοῦ ἐγκληματία τρομοκράτη εἶναι τὸ ἴδιο τὸ κράτος]. Ἄλλωστε ἡ διαφθορὰ εἶναι κατὰ πολὺ προτιμητέα ἀπὸ τὰ περισσότερα ἐπαγγέλματα διότι σοῦ δίδει τὴν ἱκανοποίηση τοῦ ῥίσκου, τὴν χαρὰ νὰ περιπαίζης τὶς ἀρχὲς καὶ νὰ αἰσθάνεσαι πιὸ ἔξυπνος ἀπὸ τὸν μπάτσο. Ὁ ἀλήτης-ἐγκληματίας ἀνήκει συνεπῶς στὸν ἑδραῖο πληθυσμὸ καὶ ὄχι στὸν νομαδικό. Βρυκολακιάζει τὴν ἄρχουσα τάξη" ("Nomadisme et Insurrection", Les Cahiers d'Anne Archet, 2007).

ς) Ἡ μόδα τοῦ κοινοτισμοῦ στὸν ΙΘ' αἰῶνα

Τὰ Ἀμπελάκια (βλ. τοῦ Γιάννη Κορδάτου, Τ' Ἄμπελάκια καὶ ὁ μῦθος γιὰ τὸν συνεταιρισμό τους, Άθήνα, Μπουκουμάνης, Γ΄ ἔκδ., 1973, 175 σ.) καὶ ἡ ἱστορικὴ μόδα τοῦ κοινοτισμοῦ στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι φαινόμενο ἀποκλειστικὰ ἑλληνικό. Προέρχεται ἀπὸ τὸν οὐτοπικὸ σοσιαλισμὸ τῆς Δύσεως τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος. Γύρω στὰ 1850, ὁ Γερμανὸς περιηγητὴς Haxthausen  ἀπεκάλυψε στοὺς Ῥώσους ὅτι εἶχαν μία πατροπαράδοτη κοινωνικὴ δομή, τὴν ὁποίαν οὐσιαστικὰ ἀγνοοῦσαν, τὴν ἀγροτικὴ ῥωσικὴ κοινότητα ἐπονομαζομένη "μὶρ" ἤ "ὄμπστσινα".  Ἔκτοτε ἔγινε ἡ κοινωνικὴ σημαία τῶν Ῥώσων λαϊκιστῶν ναρόντνικι (βλ. P. Pascal, Civilisation paysanne en Russie, Lausanne, Editions de l'Age d'Homme, 1969, σ.29-41). Τὴν ἴδια ἐποχὴ μεγάλη ἀγροτικὴ ἐπανάσταση τῶν Τάϊπινγκ στὴν Κίνα (1851-1864)  ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο τὴν ἀντίστοιχη κινεζικὴ ἀγροτικὴ κοινότητα πρωτογόνου κομμουνισμοῦ ἐπονομαζομένη "τζὶνγκ τσιάν" τῆς πρὸ Χριστοῦ δυναστείας τῶν Τζόου τῆς Δύσεως, 1027-771. Τὸ κοινοτικὸ αὐτὸ πρότυπο ἔγινε βάση τοῦ ἀγροτικοῦ νόμου τῶν Τάϊπινγκ τοῦ 1853, τοῦ οὐτοπικοῦ κοινωνικοῦ σχεδίου τοῦ Κινέζου φιλοσόφου Κάνγκ Γιοὺ-οὐέϊ στὸ βιβλίο του Ντάτονγκ σού (" μεγάλη ἑνότης"), κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξουσίας του τὸ 1898 καὶ τέλος τοῦ Μάο Τσὲ-τούνγκ, στὴν ἵδρυση τὸ 1958  τῶν "λαϊκῶν κοινοτήτων", κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ "Μεγάλου Ἄλματος πρὸς τὰ  Ἐμπρός".
            
Ὁ ΙΘ΄αἰὼν εἶναι ἡ κατ'ἐξοχὴν περίοδος τῶν μεγάλων οὐτοπικῶν σχεδίων τοῦ κοινοτισμοῦ τῶν Ἄγγλων καὶ Γάλλων ὁραματιστῶν. Ὁ Διονύσης Σαββόπουλος, στὴν δεκαετία τοῦ 1970, μὲ τὸ τραγούδι του, Ἄς κρατήσουν οἱ χοροί- Τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες, ἦλθε "τελευταῖος καὶ καταϊδρωμένος". Ὁ Ἄγγλος σοσιαλιστὴς βιομήχανος Robert Owen (1771-1858), πατέρας τοῦ κινήματος συνεργατικῶν κοινοτήτων (συνεραγατισμός), ἵδρυσε αὐτόνομα αὐτοδιοικούμενα χωριὰ στὴν Ἀγγλιά καὶ τὴν Ἀμερική, σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν κρατικὴ ἐξουσία τοῦ ἀνταγωνιστικοῦ καπιταλισμοῦ. Ἡ παιδεία εἶναι τὸ βασικὸ στοιχεῖο τοῦ Owen (βλέπε τὸ βιβλίο του, A New View of Society, 1813) γιὰ νὰ ἀποτραπῆ ἡ ἐγκληματικότης.  Ὁ Γάλλος ἐπιχειρηματίας σοσιαλιστὴς Charles Fourier (1772-1837) βασίζεται ἐπίσης στὸ οἰκογενιακὸ κύτταρο ὡς βασικὴ ἑνότητα τῆς κοινωνίας καὶ συγκεντρώνει τὶς οἰκογένειες σὲ phalansteres ἤ  familisteres (οἰκογενιαστήρια), δηλαδὴ "τόπος συγκεντρώσεως οἰκογενειῶν", ὄχι μόνον στὴν Γαλλία ἀλλὰ καὶ στὶς ΗΠΑ. Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ μαθητής του, ὁ βιομήχανος Jean-Baptiste Godin (1817-1888), μὲ λύση πάντοτε γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητος τὴν παιδεία καὶ τὴν μόρφωση μὲ σοβαρὸ θέατρο, τέχνες καὶ βιβλιοθῆκες.
            
Ὁ  τυπογράφος φιλόσοφος Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἀπεκάλεσε τὸν ἑαυτό του ἀναρχικό. Τὸ 1840, στὸ βιβλίο του, Τί σημαίνει ἰδιοκτησία (Qu'est-ce que la propriete?) ὥριζε τὴν ἰδιοκτησία μὲ τὴν φράση: "Ἡ ἰδιοκτησία εἶναι κλοπή". Ὄχι ὅμως ἡ μικρὴ ἰδιοκτησία ἀλλὰ ἡ καπιταλιστικὴ ἰδιοκτησία ποὺ προστατεύεται ἀπὸ τὸ κράτος. Ἡ μικρὴ ῥουσσωϊκὴ ἰδιοκτησία ἐξασφαλίζει στὸν ἄνθρωπο τὴν ἐλευθερία ἔναντι τοῦ κράτους. Αὐτὸ ἐξήγησε στὸ βιβλίο του, Θεωρία τῆς Ἰδιοκτησίας (Theorie de la propriete, Παρίσι, 1863-1864), ὅπου γράφει ὅτι "ἡ ἰδιοκτησία εἶναι ἡ μόνη δύναμη ποὺ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ἀντίβαρο στὸ κράτος". Συνεπῶς ὁ ἀγωνιστὴς τρομοκράτης ὅταν κλέβει μία τράπεζα γιὰ νὰ βοηθήση στὴν κατεδάφηση τοῦ καπιταλιστικοῦ κράτους ποὺ βασίζεται στὴν κλοπή, δὲν δύναται νὰ θεωρηθῆ κλέφτης. Ἐπιπλέον ὁ Προυντόν, ὅπως ὅλοι οἱ κοινοτιστές, θεωρεῖ τὴν οἰκογένεια ὡς τὴν βάση μιᾶς ὑγιοῦς κοινωνίας.
            
Στὸ βιβλίο του Ἐξομολογήσεις ἑνὸς Ἐπαναστάτη (1849), ὁ Προυντὸν ἔγραψε πὼς "ἡ ἀναρχία εἶναι τάξη (ἤ "ὀργάνωση") χωρὶς τὴν ἐξουσία" ( l'anarchie c'est l'ordre sans le pouvoir)  φράση ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθε τὸ ἀναρχικὸ σύμβολο ("ἄλφα" γιὰ ἀναρχία, μέσα στὸν κύκλο "ὄμικρον" γιὰ ὀργάνωση). Ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ ὁρισμοῦ ἔχει κάτι τὸ συναρπαστικὸ στὴν ἀλήθεια ποὺ ἐκφράζει, ἰδίως γιὰ τὸν χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος ὁρίζει τὴν κρατικὴ ἐξουσία ὡς  ἁμαρτία, τὸ ἐπακόλουθο τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Ἡ πραγματοποίηση τῶν στόχων τῆς ἀναρχίας θὰ ἐσήμαινε συνεπῶς μία κοινωνία ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐγκληματικότητα, (ἡ ὁποία τροφοδοτεῖ τὴν ἀτομικὴ ἐγκληματικότητα), μὲ αὐτόνομες ὁπλοφορούμενες κοινότητες γιὰ τὸ κυνήγι θηραμάτων, χωρὶς ἐγκληματικότητα καὶ χωρὶς φυλακές. Ἡ προυντονικὴ κοινωνία βασίζεται στὸν κοινοτισμό, τὴν ἄμεση δημοκρατία, στὴν κατάργηση τοῦ κράτους καὶ στὴν ὀργάνωση ὁμοσπονδιῶν ἐλευθέρων κοινοτήτων, τὴν ὁποία ὠνόμασε "φεντεραλισμό".
            
Ὁ μεγάλος ἀδελφὸς ὑπῆρξε παρὼν πολὺ πρὸ τοῦ Ὄργουελ καὶ περιγράφεται μὲ τὰ ἑξῆς λόγια ἀπὸ τὸν Προυντόν, τὸ 1851: "Νὰ κυβερνιέσαι σημαίνει νὰ εὑρίσκεσαι ὑπὸ παρακολούθηση, νὰ ἐποπτεύεσαι, νὰ κατασκοπεύεσαι, νὰ διευθύνεσαι, νὰ ἐγκλωβίζεσαι μέσα σὲ κανόνες, νὰ μαντρώνεσαι, νὰ κατηχῆσαι, νὰ διατιμῆσαι, νὰ μετριέσαι, νὰ λογοκρίνεσαι, νὰ διοικῆσαι, ἀπὸ ἄνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε τίτλους, οὔτε γνώση, οὔτε ἦθος. Νὰ κυβερνιέσαι σημαίνει σὲ κάθε διαπραγμάτευση, σὲ κάθε κίνηση, νὰ σὲ καταγράφουν, νὰ σὲ καταχωροῦν, νὰ σὲ ἀπογράφουν, νὰ σὲ διατιμοῦν, νὰ σὲ σφραγίζουν, νὰ σὲ μετροῦν [ἀκολουθοῦν 41 ἄλλα ἐπίθετα  ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ἀφόρητη καταπίεση τοῦ κράτους, οἱουδήποτε κράτους]. Ἰδοὺ ἡ κυβέρνηση, ἰδοὺ ἡ δικαιοσύνη  της, ἰδοὺ ἡ ἠθική της! Καὶ νὰ ὑπάρχουν μεταξύ μας δημοκράτες ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει καὶ τὰ καλά της! Σοσιαλιστὲς ποὺ ὑποστηρίζουν, στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητος καὶ τῆς ἀδελφοσύνης αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα. Προλετάριοι ποὺ θέτουν ὑποψηφιότητα γιὰ τὴν προεδρία τῆς Δημοκρατίας!"(Γενικὴ Ἰδέα τῆς ἐπαναστάσεως στὸν ΙΘ΄αἰῶνα-Idee generale de la revolution au XIXe siecle, 1851).

ζ) Ἡ τριτοκοσμικὴ δομὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
           
Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἐξελέγη βουλευτὴς  Χανίων τὸ 1889, σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν, στὴν βουλὴ τῆς Κρήτης ὑπὸ ὀθωμανικὸ καθεστώς. Ὁ ὀθωμανὸς αὐτοκράτωρ εἶχε παραχωρήσει στὴν μεγαλόνησο, μὲ τὰ φιρμάνια τῆς 18/30 Σεπτεμβρίου 1867 καὶ τῆς 8/20 Ἰανουαρίου 1868, μία Βουλὴ μὲ ἕδρα τὰ Χανιά. Οἱ ἐκλογὲς τοῦ 1889 εἶχαν ἐκλέξει γιὰ τρία χρόνια μὲ καθολικὴ καὶ μυστικὴ ψηφοφορία ἀπὸ τοὺς ἄνδρες ἄνω τῶν 21 ἐτῶν, μία Βουλὴ μὲ 49 χριστιανοὺς βουλευτὲς καὶ καὶ 31 μουσουλμάνους βουλευτές. Ἐπιπλέον, ἀπὸ τὸ 1878, οἱ γενικοὶ κυβερνῆτες τῆς μεγαλονήσου ποὺ ἐδιωρίζοντο ἀπὸ τὸν σουλτάνο, ἦσαν πάντα χριστιανοί. Τὰ ἑλληνικὰ ἦσαν ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῶν δικαστηρίων καὶ τῆς Βουλῆς.
            
Παρὰ τὸ τόσο φιλελευθέρο πολιτικὸ καθεστὼς τῆς ὀθωμανικῆς Κρήτης, οἱ χριστιανοὶ Κρητικοὶ, χωρισμένοι σὲ δύο πολιτικὰ κόμματα, τοὺς συντηρητικοὺς καὶ τοὺς φιλελευθέρους, εἶχαν στὸ νοῦ ἕνα καὶ μόνο πρᾶγμα. Νὰ ἀλληλοσπαράσσονται μὲ πρότυπο τὴν παραδοσιακὴ πάλη μεταξὺ πατριῶν. Αὐτὸς ὁ ἀδυσόπητος πόλεμος εἶχε βυθίσει τὴν Κρήτη σὲ πλήρη ἀναρχία καὶ εἶχε ὑποχρεώσει τὴν κυβἐρνηση τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ ἐπέμβη τὸ 1889, μόλις μερικοὺς μῆνες μετὰ τὴν ἐκλογὴ τῆς νέας Βουλῆς καὶ νὰ ἀναστείλη τοὺς καταστατικοὺς νόμους.
           
Μέσα σὲ τοῦτο τὸ κλῖμα τῆς κρητικῆς βεντέτας ἀνεπτύχθη ἡ πολιτικὴ προσωπικότης τοῦ Βενιζέλου. Ὅπως καὶ οἱ χριστιανοὶ κρητικοὶ συμπατριῶτες του, εἶχε ἐπιπλέον καὶ μία συνεχιζομένη  βεντέτα μὲ τοὺς Τουρκοκρῆτες γείτονές του. Ἡ πρωτοτυπία του συνίσταται στὸ γεγονὸς ὅτι ἀπεφάσισε νὰ ἐπεκτείνη τὴν βεντέτα κατὰ τῆς τουρκικῆς πατριᾶς σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τοὺ αἰγαιακοῦ χώρου, ἀποδεικνύοντας καθαρὰ τὴν τριτοκοσμικὴ δομὴ τῶν πολιτικῶν θεσμῶν τῆς Κρήτης. Ἡ διαφορὰ μὲ ἄλλους πολιτικοὺς τῆς περιοχῆς εἶναι ὅτι ὁ Βενιζέλος περιεβλήθη μὲ δυτικὸ μανδύα, σεβόμενος, τυπικὰ τοὐλάχιστον, τοὺς κανονισμοὺς τῆς κοινοβουλευτικῆς δυτικῆς δημοκρατίας (ἄν καὶ συμμετεῖχε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πολιτικῆς του σταδιοδρομίας, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, σὲ τοὐλάχιστον πέντε στρατιωτικὰ πραξικοπήματα). Ἔπαιξε τὸ δυτικὸ παιχνίδι τοῦ δῆθεν σεβασμοῦ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν ποὺ εἶχαν νομίμως ὑπογραφῆ ἀπὸ τὶς ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις, κατόπιν "κανονικῶν" πολέμων, στὴν σκιὰ τοῦ Ἄγγλου προστάτου (τύπου Ἰρὰκ καὶ Ἀφγανιστὰν θὰ ἐλέγαμε σήμερα). Σὲ ὅλην του τὴν σταδιοδρομία ἠρέσκετο νὰ ἐπονομάζη τὸν ἑαυτό του Λατῖνο καὶ Εὐρωπαῖο ἀλλὰ ἡ ἀφοσίωση τῶν Κρητικῶν στὸ πρόσωπό του ἀποδεικνύει ὅτι τὸ φράγκικο στύλ του ἦταν ἁπλῶς ἕνα προσωπεῖο. Ὁ Βενιζέλος εἰσήγαγε στὸν ἑλληνικὸ κρατικὸ μηχανισμὸ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ διεφθαρμένου δυτικοῦ καπιταλιστικοῦ κράτους.

η) Κρατικὴ διαφθορὰ τοῦ κράτους τρομοκράτη
            
Ἐπειδὴ τὸ καπιταλιστικὸ κράτος βασίζεται στὴ ἀποκλειστικὴ ἐξυπηρέτηση μίας ἐπιχειρηματικῆς τάξεως ποὺ ὑπέρτατο μέλημά της εἶναι ὁ χωρὶς τέλος πολλαπλασιασμὸς τοῦ ὑλικοῦ κέρδους, ἡ τάση ἐξ ἀρχῆς εἶναι νὰ κατευθύνεται πρὸς μίαν αὔξουσα διαφθορὰ ποὺ καταλήγει σήμερα στὴν παγκόσμια ἐγκαθίδρυση καθεστῶτος μαφιοκρατίας. Ὁ Λένιν, στὴν μελέτη ποὺ εἶχε συντάξει στὴν Ἑλβετία τὸ 1915, ἐξηγοῦσε πὼς τὸ ἀνώτατο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ ἦταν ὁ ἰμπεριαλισμός. Σήμερα, ὁ ἰμπεριαλισμὸς ἐξεπεράσθη μὲ τὴν μαφιοκρατία, δηλαδὴ τὴν ἀπόλυτη διαφθορὰ καὶ σήψη τοῦ συστήματος.
            
Τὸ ἑλληνικὸ κράτος προβάλλει μὲ τὴν σειρά του τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά: 1- Ἐπεκτείνει νόμιμα  τὸν τζόγο μὲ πολλαπλασιασμὸ τῶν καζινῶν, τῶν τυχερῶν παιγνίων καὶ τῶν λαχνῶν.  2- Τὰ τελευταῖα ἑκατὸ χρόνια μία ἀπὸ τὶς βάσεις τῆς ἑλληνικῆς βιομηχανίας ἦταν ἡ παραγωγὴ τοῦ καπνοῦ καὶ τῶν τσιγάρων, δηλαδὴ ναρκωτικῶν οὐσιῶν. 3 - Πολλαπλασιάζονται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ κυβερνητικὴ ἐνθάρρυνση τὰ κέντρα διασκεδάσεων ὅπου διακινοῦνται ἀνοικτὰ σφηνάκια καὶ ναρκωτικὲς οὐσίες ποὺ καταστρέφουν ὁλοσχερῶς τὴν ἑλληνικὴ νεολαία. 4 -Ἀποδέχεται τὸν πολιτικὸ γάμο ποὺ μετατρέπει τὸ μυστήριο αὐτὸ σὲ συνεταιρισμὸ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἁλματώδη αὔξηση τῶν διαζυγίων, τῶν ἐκτρώσεων, τῆς ὑπογεννητικότητος, τοῦ ψυχικοῦ τραυματισμοῦ τῶν παιδιῶν, καὶ ἐπακόλουθο τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητος. 5 - Ἔχει καταργήσει τὴν θανατικὴ ποινὴ καὶ μὲ μία σειρὰ χαλαρῶν νόμων ἐνθαρρύνει τὴν ἐγκληματικότητα, τὴν παιδεραστία, τὴν πορνεία, τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ὅπλων καὶ ἀνθρωπίνων ὀργάνων. 6- Οἱ τράπεζες τοῦ κατεστημένου σπρώχνουν τὸν πληθυσμὸ νὰ δανείζεται ὅλο καὶ περισσότερο γιὰ νὰ καταναλώνη ὅλο καὶ περισσότερο ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ τὸν διαφθείρουν καὶ ποὺ τὸν καθιστοῦν ὅλο καὶ περισσότερο ὑπόδουλο τῶν χρεῶν του. 7 - Ἀνέχεται οὐσιαστικὰ τὸν χρηματισμὸ τῶν δημοσίων λειτουργῶν, τῶν βουλευτῶν, τῶν ὑπουργῶν, τῶν δικαστῶν, τῶν ἀστυνομικῶν, τῶν ἱατρῶν, σὲ σημεῖο νὰ ἔχει διαφθείρει τὸ σύνολο τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. 8 - Μὲ ὅλο καὶ περισσότερα μέτρα παρακολουθήσεως τοῦ πολίτου, ἔχει μετατρέψει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ ὀργουελική. 9 -Ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω τὸ κράτος ξοδεύει ὅλο καὶ περισσότερα χρήματα γιὰ νὰ πολλαπλασιάση τὶς φυλακές, γιὰ νὰ παρακολουθῆ τοὺς ναρκομανεῖς, γιὰ νὰ ἐπισκευάζη τὶς ζημιὲς ποὺ προκαλοῦν οἱ ψυχικὰ ἐξαθλιωμένοι πολῖτες ἀπὸ τὸ κράτος διαφθορέα. Τὸ κράτος τρομοκράτη φθάνει στὸ σημεῖο νὰ κατηγορῆ τὰ θύματά του γιὰ τρομοκρατία.

θ) Ὁ λομπυϊσμὸς καὶ ἡ δῆθεν καταπολέμηση τοῦ ἐμπορίου ναρκωτικῶν ὡς παγκόσμιο σύμβολο τῆς καπιταλιστικῆς διαφθορᾶς
            
Δὲν ὑπάρχει καλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ἡ καπιταλιστικὴ διακυβερνήση ποὺ ὀνομάζουμε κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία, περιέχει ἐν τῇ γενέσει της τὸν σπόρο τῆς ἀπολύτου διαφθορᾶς, ἀπὸ τὸν θεσμὸ τοῦ λομπυϊσμοῦ. Ὁ Ἕλλην πολίτης βομβαρδίζεται καθημερινῶς μὲ κουβάδες ἀπὸ ἀκαθαρσίες διαφθορᾶς σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς δημοσίας ζωῆς τῆς νεοπλούτου τριτοκοσμικῆς κοινωνίας του καὶ μὴ γνωρίζοντας τὶς δομὲς τοῦ παγκοσμίου συστήματος τοῦ καπιταλισμοῦ πιστεύει ὅτι πρόκειται γιὰ ἀνωμαλία ποὺ ἐμφανίζεται μόνον στὴν χώρα του. Ἡ ἀποκάλυψη τὸ 2007 ὅτι ἡ Κρήτη, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, μὲ τὴν περίπτωση τῶν Ζωνιανῶν, ἔχει μεταμορφωθῆ  "σὲ Κολομβία" καὶ ἡ γελοία κατηγορία ὅτι γι αὐτὸ φταίει ἡ ὁπλοφορία στὴν Κρήτη καὶ τὸ ἄβατο τῶν ὀρεινῶν χωριῶν, μᾶς ὑποχρεώνει νὰ παρουσιάσουμε ἐδῶ δύο παραμέτρους τοῦ παγκοσμίου καπιταλισμοῦ, τὸν λομπυϊσμὸ καὶ τὴν κυβερνητικὴ προώθηση τῆς ἐμπορίας τῶν ναρκωτικῶν, γιὰ νὰ πεισθῆ ὁ Ἕλλην πολίτης ὅτι ἡ χώρα του εἶναι ἁπλῶς ἕνας κρῖκος τῆς πλανητικῆς ἁλλυσίδας τῆς διαφθορᾶς καὶ μάλιστα ὄχι ὁ πλέον βρώμικος.
            
Ὁ λομπυϊσμὸς εἶναι ἕνας βασικὸς θεσμὸς ὁ ὁποῖος κατωχηρώθη στὶς ΗΠΑ μὲ νόμο, τὸ 1946 (Lobbying Act) καὶ ποὺ βασίζεται  στὴν πρώτη τροπολογία τοῦ 1789 τοῦ ἀμερικανικοῦ Συντάγματος περὶ τοῦ δικαιώματος τοῡ πολίτου νὰ ἀπευθύνη αἰτήσεις στὴν κυβέρνηση, ποὺ ἑρμηνεύεται ὅτι ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ πιέζη τὴν κυβέρνηση γιὰ λύση ποὺ τὸν συμφέρει (US Constitution, First Amendement, Rights of Petition and Assembly). Ὁ πολίτης λομπυϊστής, ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὸν νόμο τοῦ 1946, εἶναι οἱοσδήποτε  "ποὺ εἴτε μόνος του εἴτε μέσῳ ἑνὸς  ἀντιπροσώπου ἤ ὑπαλλήλου ἤ καὶ ἄλλου προσώπου, μὲ οἱονδήποτε τρόπο, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, ἐπιζητεῖ, συλλέγει ἤ δέχεται χρήματα ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀξίας μὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιηθῆ κυρίως... γιὰ νὰ ἐπηρεάση, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, τὴν ψήφιση ἤ τὴν καταψήφιση οἱασδήποτε νομοθετικῆς πράξεως ἀπὸ τὸ Κονγκρέσσο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν". Οἱοσδήποτε ἔχει αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις ὑποχρεοῦται νὰ δηλώση, γιὰ νὰ καταγραφῆ, στὸν γραμματέα τῆς Γερουσίας καὶ στὸν γραμματέα τῆς Βουλῆς τῶν ἀντιπροσώπων ὄνομα, διεύθυνση, μισθὸ καὶ ἔξοδα καὶ νὰ παρουσιάζη τριμηνιαῖες ἐκθέσεις χρηματικῶν ποσῶν ποὺ ἔλαβε ἤ ἐξόδευσε. Ἐπίσης, "σὲ ποῖον καὶ γιὰ ποῖον σκοπό" τὰ χρήματα αὐτὰ κατεβλήθησαν, "τὰ ὀνόματα τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν περιοδικῶν στὰ ὁποῖα ὁ λομπυϊστὴς συνέβαλε στὴν δημοσίευση ἄρθρων καὶ κυρίων ἄρθρων" καὶ ποία νομοθεσία ὁ λομπυϊστὴς προτίθετο νὰ ὑποστηρίξη ἤ νὰ καταπολεμήση. Οἱ λομπυϊστὲς εἶναι ἐπίσης ὑποχρεωμένοι νὰ κρατοῦν λεπτομερεῖς λογαριασμοὺς ὅλων τῶν χρηματικῶν ποσῶν 500 δολλαρίων καὶ ἄνω ποὺ ἐπληρώθησαν σὲ βουλευτές.
            
Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς νομίμου αὐτῆς δωροδοκίας τῶν βουλευτῶν (καὶ ὑπουργῶν) ἐν ἐνεργείᾳ καὶ πρώην, συνδυαζομένης μάλιστα μὲ τὴν ἐπιπρόσθετη χρηματοδότησή τους στὴν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς τους ἐκστρατείας, τοὺς μετατρέπει σὲ πόρνους κατὰ γενικὴν ὁμολογία τῆς ἀμερικανικῆς κοινῆς γνώμης καὶ ἡ νόμιμη δωροδοκία δίδεται ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν σὲ ὅλον τὸν πληθυσμό, τὸν ὁποῖο μετατρέπει σύσσωμο σὲ πόρνο. Διότι ὅταν μία κόρη ἔχει μητέρα πόρνη εἶναι φυσικὸ νὰ τείνη νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμά της. Καὶ αὐτὸ ὀνομάζεται δημοκρατία!
            
Ὁ λομπυϊσμὸς καταγράφεται πλέον στὶς ΗΠΑ ὡς βιομηχανία σὲ πλήρη ἀνάπτυξη καὶ στὸν τομέα αὐτὸ ἠμπορεῖ νὰ παραλληλισθῆ μὲ τὴν βιομηχανία τοῦ τουρισμοῦ στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας πολλαπλασιάζονται τὰ μπάρ, τὰ ναρκωτικά, ἡ παιδεραστία καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ποὺ ἐκφυλίζει τὸν ντόπιο πληθυσμὸ ὅπως καὶ τὸν τουρίστα. Τὸ μεγέθος τοῦ παρασιτισμοῦ τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν ἔχει φθάσει σὲ τέτοια ὕψη ποὺ αὐτὸ νὰ ἐπαίρεται γιὰ τὴν συνεχῆ αὔξηση τῆς  "ἐθνικῆς βιομηχανίας" τοῦ τουρισμοῦ!
            
Στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐγγεγραμμένων λομπυϊστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπαγγελματίες, ἔχει διπλασιασθῆ ἀπὸ τὸ ἔτος 2000 καὶ φθάνει σήμερα στοὺς 34.750 λομπυϊστές καὶ οἱ ἀμοιβὲς τῶν δωροδοκουμένων ἔχουν αὐξηθῆ κατὰ 100%. Οἱ περισσότερες  ἐπιχειρήσεις λομπυϊσμοῦ εἶναι ἐγκατεστημένες στὴν ὁδὸ Κάππα τῆς Οὐσιγκτῶνος (K Street) γι αὐτὸ καὶ ὁ δρόμος αὐτὸς εἶναι συνώνυμος τῆς βιομηχανίας τοῦ λομπυϊσμοῦ ποὺ ὀνομάζεται "ὁ τέταρτος κλάδος τῆς κυβερνήσεως (the fourth branch of government). Οἱ ἐπιχειρήσεις λομπυϊσμοῦ προσλαμβάνουν πρώην πολιτικούς, περίπου τοὺς μισοὺς σὲ ἀριθμό, καὶ ἀπὸ τὰ δύο μεγάλα κόμματα γιὰ νὰ ἐργασθοῦν ὡς λομπυϊστές, ὅπως πρώην κυβερνῆτες, γερουσιαστές, βουλευτὲς καὶ ὑπουργοί, οἱ ὁποῖοι ἐπιλέγουν τὴν προσφορωτέρα λομπυϊστικὴ ἑταιρεία.
            
Οἱ μισθοὶ τῶν λομπυϊστῶν εἶναι τεράστιοι. Κυμαίνονται ἀπὸ 300.000 δολλάρια σὲ ἕνα ἑκατομμύριο δολλάρια τὸν χρόνο!  Μὲ τέτοιους μισθοὺς καὶ τοὺς πολὺ ὑψηλοτέρους ποὺ προσφέρουν στοὺς πολιτικούς ἐν ἐνεργείᾳ, εὔκολα  γίνεσαι "φίλος τῆς Ἑλλάδος" ἤ καὶ τῆς Βενεζουέλας τοῦ Τσάβεζ καὶ ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς συγκινεῖται ἀπὸ τὸν "φιλελληνισμὸ" τῶν Ἀμερικανῶν πολιτικῶν. Ὁ Robert L. Livingstone, πρώην βουλευτὴς τοῦ Ῥεπουμπλικανικοῦ κόμματος μὲ μεγάλη ἐπιρροή ἀκόμη καὶ σήμερα, εἶναι πρόεδρος μίας μεγάλης ἑταιρείας λομπυϊσμοῦ. Ἐδήλωνε λοιπὸν πὼς  "ἐδῶ ὑπάρχει ἀπεριόριστη δουλειὰ γιὰ κέρδη διότι οἱ ἐπιχειρήσεις δὲν ἠμποροῦν νὰ κινηθοῦν χωρὶς τὴν βοήθεια τῶν λομπυϊστῶν". Συνεπῶς, πρέπει νὰ προσαρμοσθοῦν στὸ ἀμερικανικὸ αὐτὸ σύστημα διακυβερνήσεως. Βεβαίως καὶ οἱ ἱδρυτὲς τῶν Ἡνωμένω Πολιτειῶν στὸν ΙΗ΄ (18ο) αἰῶνα δὲν ἠμποροῦσαν νὰ φαντασθοῦν ὅτι θὰ ἐπέρχετο ποτὲ αὐτὴν σταδιακὴ μαφιοποίηση τῆς κοινωνίας τους.
            
Τὸ ἄλλο σκέλος τῆς ἀμερικανικῆς διακυβερνήσεως εἶναι ἡ συστηματικὴ προώθηση τοῦ τεραστίων κερδῶν ἐμπορίου τῶν ναρκωτικῶν στὴν Ἀσία, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική ἀπὸ τὴν CIA καὶ τὰ κυβερνητικὰ ἀμερικανικὰ ὄργανα, ὑπὸ τὸ κάλυμμα μίας δῆθεν ἐκστρατείας καταπολεμήσεως τοῦ ἐμπορίου αὐτοῦ. Ὑπάρχουν πληθώρα στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἀμερικανικῆς διπλοπροσωπείας μὲ ἑκατοντάδες ἀμερικανικὲς ἐπιστημονικὲς μελέτες ποὺ τὸ ἀποδεικνύουν. Καὶ φυσικά, τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν συνοδεύεται μὲ τὸ ἐμπόριο ὅπλων, σὲξ καὶ ὀργάνων. Τὸ φαινόμενο ποὺ ἀνεκαλύφθη στὰ Ζωνιανά, τῆς ἀνόδου τοῦ ἐμπορίου τῆς κοκαΐνης εἰς βάρος τῆς καννάβεως προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κατεύθυνση τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου ναρκωτικῶν.
            
Ἕνα  ἀπὸ τὰ πλέον ἀναμφισβήτητα γεγονότα εἶναι ἡ ὑπόθεση τῆς Νικαράγουας ποὺ τὸ 1979 εἶχε πέσει στὰ χέρια τῶν μαρξιστῶν Σαντινίστας, μετὰ τὴν πτώση τοῦ φιλοαμερικανοῦ δικτάτορος Σομόζα. Ὅταν τὸ 1981 ὁ Ρόναλντ Ρέϊγκαν ἔγινε πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὑπεστήριξε τὸ σχέδιο τῆς CIA γιὰ ἀνατροπὴ τῶν Σαντινίστας. Ἡ τελευταία ἐστρατολόγησε  Νικαραγουανοὺς οἱ ὁποῖοι εἰσήγαγαν κοκαΐνη σὲ μαφιόζους στὸ Λὸς Ἄντζελες καὶ τὰ κέρδη ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ νὰ ὁπλίσουν τὸν ἀντικομμουνιστικὸ νικαραγουανὸ στρατὸ, τὴν Fuerza Democratica Nicaraguense (FDN) ἤ Κόντρας. Καὶ ἔτσι ἡ Καλιφόρνια, χάριν τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως ἐδηλητηριάσθη μὲ τὴν κοκαΐνη τύπου "κράκ".ι) Ἀπὸ τὰ Ἀμπελάκια στὰ Ζωνιανά.
            
Μεταξὺ  Ἡρακλείου καὶ Ῥεθύμνου σὲ ὑψόμετρο 640 μέτρων, εἶναι κτισμένα, στοὺς βορείους πρόποδες τοῦ ὄρους Ψηλορείτη ὅπου λέγεται ὅτι ἐγεννήθη ὁ Ζεύς, τὰ Ζωνιανά (ἀπὸ τὸ Ζεύς), ὀρεινὸ χωριὸ τῆς ἐπαρχίας Μυλοποτάμου τοῦ νομοῦ Ῥεθύμνης, 1500 κατοίκων οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν κτηνοτροφία καὶ τὴν γεωργία καὶ εὑρίσκονται κοντὰ στὸ χωριὸ Ἀνώγεια τὸ ὁποῖο ἔγινε γνωστὸ ὡς γενέτειρα τοῦ τραγουδιστοῦ λυράρη Νίκου Ξυλούρη. Ὁ Ξυλούρης μετὰ τὸ κάψιμο τοῦ χωριοῦ του τὸ 1941 ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, εἶχε καταφύγει στὸ κοντινὸ χωριὸ Μυλοπόταμος. Πρόκειται γιὰ τὴν παραδοσιακὴ Κρήτη ὅπου ἡ βεντέτα ἐπιβιώνει ἀκόμη καὶ σήμερα. Καὶ ἐκεῖ τὸν φθινόπωρο τοῦ 2007, ἔγινε γνωστὸ σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ὅτι οἱ κάτοικοι εἶχαν πλουτίσει μὲ τὸ ἐμπόριο τῆς καννάβεως, τῆς κοκαϊνῆς καὶ τῶν ὅπλων.  Τότε οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἐξύπνησαν καὶ ἔμαθαν πὼς ὄχι μόνον ἡ Κρήτη ἀλλὰ καὶ τὰ πλέον παραδοσιακὰ μέρη τῆς ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα εὑρίσκοντο στὸν κλοιὸ τῆς μαφίας.
            
Ἔτσι ἐπεράσαμε ἀπὸ τὰ ἀρχοντικὰ τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος τῆς περιφήμου βιοτεχνίας, γνωστῆς ἀνὰ τὴν Εὐρώπη τῶν Ἀμπελακίων Θεσσαλίας, στὰ ἀρχοντικὰ τοῦ βρώμικου χρήματος τῶν Ζωνιανῶν τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος. Τί εἶχε συμβῆ; Ἀπλούστατα ἡ παραδοσιακὴ Ἑλλὰς εἶχε ἐνταχθῆ στὸ παγκόσμιο δίκτυο τοῦ μαφιόζικου καπιταλισμοῦ. Δραπετεύσαμε ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ καταλήξαμε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς πολιτισμένης Δύσεως. Καὶ ἰδοὺ τὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ πολιτικὴ τοῦ βρώμικου χρήματος ποὺ ἐλέγχεται σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καταφεύγει στὰ παραδοσιακὰ λημέρια τοῦ Τρίτου Κόσμου, ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν μέχρι τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική, στὶς αὐτόνομες αὐτὲς κοινότητες-μοναστήρια ποὺ ἐπροστατεύοντο ἀπὸ τὸ ἄβατο. Καὶ τώρα τί κάνουμε; Ἀφοπλίζουμε τὸν πληθυσμὸ γιὰ νὰ τὸν ἐλέγξουν καλύτερα καὶ  νὰ καρπωθοῦν  τὰ κέρδη τοῦ μαύρου χρήματος οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀθήνα; Ἴσως νὰ καταλάβουν τὰ  διάφορα Ζωνιανὰ ἀνὰ τὸν κόσμο ὅτι πρέπει νὰ δώσουν καταφύγιο στοὺς ἀντάρτες ἐπαναστάτες, σὲ μία συμμαχία Ζωνιανῶν-'Εξαρχείων, ὅπως αὐτὸ ἔγινε στὴν Κολομβία, νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ὀργανωθοῦν μὲ τὰ κέρδη τοῦ μαύρου χρήματος ὥστε νὰ ἐπέλθη μίαν ἡμέρα ἡ πλήρης καταστροφὴ τοῦ πλανητικοῦ ἀμερικανικοῦ συστήματος. Αὐτὴ ἡ συμμαχία ἀντάρτικου καὶ ναρκωτικῶν ἐπιτυγχάνεται ἤδη ἐπὶ δεκάδες χρόνια σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους τοῦ Τρίτου Κόσμου. Καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ γίνη αὐτὸ τώρα καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως, ἐὰν δεχθοῦν, αὐτοὶ ποὺ φέρουν ἀκόμη ὅπλα νὰ τὰ παραδώσουν, θὰ καταλήξη ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ὑπὸ τὶς κάμερες παρακολουθήσεως τῶν Ἀθηνῶν, νὰ μετατραπῆ σὲ ἕνα μεγάλο στρατόπεδο τύπου Γκουαντανάμο.

 Δημήτρης Κιτσίκης                                                                 3 Ὀκτωβρίου 2017           
           


46 comments:

 1. Οὐσιαστικἀ ἡ παράνομη ὁπλοφορία παραλληλίζεται μἐ τὀν κρυφὀ ὁπλισμὀ τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καἰ ἡ νόμιμη ὁπλοφορία τοῦ Τσάρλτον Χέστον μἐ τοὐς σωματοφύλακες τοῦ Ῥισελιἐ ποὐ συνελάμβαναν ὅποιον μονομαχοῦσε. Ὡστόσο εἶναι ὁ στρατὀς ὁ μέγας πελάτης τῶν ὁπλουργῶν. Ληστἐς καἰ ἀντάρτες ἔπονται στὀν κατάλογο. Εἶναι λοιπὀν ὁ στόχος τοῦ στρατοῦ τὀ μοναδικὀ κίνητρο τῆς ὁπλοφορίας; Ναί. Ἑδῶι καἰ δύο χιλιάδες χρόνια στἀ χριστιανκἀ ἑδάφη δἐν ὑπάρχει κοινοτισμὀς ἅρα δἐν ὑπάρχει κυνῆγι. Ὁ ἄνθρωπος δἐν χρειάζεται ὅπλα. Τἄ ὅπλα εἶναι πλέον μιἀ θεατρικἠ ἁναβίωση ποὐ ἐξυπηρετεῖ σεξουαλικὲς φαντασιώσεις τἰς ὁποῖες ὁ χριστιανὀς θεωρεῖ ἁπαγορευμένες. Εἶναι γνωστἠ ἡ ὑστερία Κρητικῶν Κορσικανῶν καἰ λοιπῶν μπροστἀ στἰς αἱμομεικτικἐς σχέσεις ποὐ καλλιεργοῦνται σχεδὀν συνειδητἀ στἰς κοινότητες μἐ σκοπὀ τἠν μἠ διασπάθιση τῆς οἱκογενειακῆς περιουσίας. Στἠν ῥίζα τοῦ κακοῦ βρίσκεται ἡ οἰκογένεια ἔναντι τοῦ γένους, καἰ ὁ καπιταλισμὀς εἶναι φυτοφάρμακο στὀ γένος καἰ λίπασμα στἠν οἰκογένεια. Οἰκογένεια εἶναι οἱ πρόγονοι γένος οι ἁπόγονοι. Ὁ στρατὀς προστατεύει τοὐς προγόνους ἁπὀ τοὐς ἁπογόνους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "... αἱμομεικτικἐς σχέσεις ποὐ καλλιεργοῦνται σχεδὀν συνειδητἀ στἰς κοινότητες μἐ σκοπὀ τἠν μἠ διασπάθιση τῆς οἱκογενειακῆς περιουσίας..." Αυτή η διαπίστωση που μάλλον ισχύει μου έλυσε μια απορία που με βασάνιζε. Σε ευχαριστώ πολύ.

   Delete
  2. Αυτα τα μυαλα τα χαρακτηριζεις απαρχαιωμενα..τα δικα μας πως τα χαρακτηριζεις;

   Delete
  3. Θἀ σοῦ πῶ παρακάτω. Ἑγκλωβισμένα νιάτα τἀ χαρακτηρίζω.

   Delete
 2. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 3, 2017 at 1:45 PM

  Ωραιότατο το άρθρο σας και με παρα πολλές ιστορικές παραπομπές και πληροφορίες. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 3. Ὁ μαφιόζος εἶναι πρόσωπο--κλειδἰ στἠν ἁνάπτυξη τοῦ καπιταλισμοῦ ὅπως ὁ τσαγκάρης στοῦ κομμουνισμοῦ. Πολὐ εὔστοχο ἄρθρο. Ὁ μαφιόζος εἶναι ἔνοπλος ἔμπορος. /κατάγεται δἐ ἁπὀ τὀν ἐπιστάτη τῶν κτημάτων. Ὁ ἑλληνικὀς καπιταλισμὀς εἶναι μαφιοζογενῆς 100 τοῖς ἑκτό. Λεπτἠ διαφιρἀ ἁνάμεσα σἐ μαφιόζο καἰ βεντέτα ἡ ἐξῆς -ἡ οἰκογένεια τοῦ μαφιόσου εἶναι ἡ μαφία. Αὐτὀ εἶναι ἡ μητέρα τοῦ ἑθνικισμοῦ.

  Ὁ τῆς βεντέττας εἶναι κτηνοτρόφος. Ὁ μαφιόζος εἶναι ταυτόχρονα ἔμπορος, ἑπιστάτης, καἰ μισθοφόρος. Οἱ ἀγρότες σιχαίνονται τὐς μαφιόζους λόγωι τῶν φοβερῶν ἱκανοτήτων τους. Μόνον ὁ Μουσολἰνι τπὐς ἁντιμετώπισε μἐ ἑπιτυχία. Ὄἱ μαφιόζοι ψηφίζουν κεντριδεξιἀ καἰ οὁ ἁρχιμαφιόζοι ποὐ ἔχουν γίνεηι καπιταλιστἐς κἐντρο.

  ReplyDelete
 4. Τὀ νο1 χαρακτηριστικὀ τῆς μαφίας εἶναι ἡ ὀρκομωσία. Ὄταν ὁ Γκαῖτε καἰ ὁ Μάρλοου βάζουν τὀν Φάουστ νἀ ὑπογράφει συμβόλαιο μἐ τὀ αἴμα του ξέρουν πολὐ καλἀ τί γράφουνε. Ὁ Μέττερνιχ κυνηγοῦσε τἰς μυστικἐς ἑταιρείες ὅπως ὁ ἁγρότης τἀ ζιζάνια. Ἡ ὀρκομωσία κατάγεται ἁπὀ τἰς τελετἐς ἁδελφοποιἰας τῶν κτηνοτρόφων νομάδων. Ὁ συνδυασμὀς κτηνοτρόφου καἰ ἐμπόρου κάνει τὀν μαφιόζο. Κολοκοτρώνης, λῃστἠς καἰ ζῳέμπορας λέει ὁ Χόμπσμπαουμ. Στὀν μεσαιωνικὀ κόσμο ὁ ἔμπορας δἐν εἶναι μαγαζάτορας ἀλλἀ μετακινούμενος. Η Ἀμερικἠ εἶναι ὁ παράδεισος τοῦ πλασιέ. Ὁ μαφιόζος μπαίνει στἠν μαφία γιἀ ὑπερτοπικἠ ἁλληλουποστήριξη μέσωι τελετῆς-συμβολαίου. Εἶναι ἁνιμιστἠς τὀ θρήσκευμα. Ἡ βεντέτα βοηθάει τἠν σύσφιξη τῶν σχέσεων ἀλλἀ στἠν μαφία ἐκτελεστἠς ἁναλαμβάνει ἄλλης φυσικῆς οἰκογένειας τἰς ὑποθέσεις. Ἡ ῥαχοκοκκαλιἀ τῆς μαφίας εἶναι ἡ τελετἠ μύησης. Αὐτὀ για τὀν ἁγρότη εἶναι ἁνοσιούργημα καἰ τρόμος. Γιἀ τρεῖς λόγους μισεῖ τὀν μαφιόζο. 1. Ὁ ἁγρότης βασίζεται στἠν φυσικἠ συγγένεια. 2. Ὁ ἁγρότης εἶναι βραδύνους καἰ ὁ μαφιόζος σοφιστικέ. 3. Ὁ μαφιόζος ζεῖ εἰς βάρος τοῦ ἀγρότη.

  ReplyDelete
 5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 4, 2017 at 2:56 PM

  Το παραπάνω σχόλιο αν και δεν περιέχει ύβρεις δεν είναι δικο μου, ο φίλος που υπογράφει με το όνομα μου, Γιάννης Αποστολοπουλος October 4, 2017 at 11:45 AM, καλο θα ήταν να χρησιμοποιεί το δικο του όνομα όταν κάνει σχόλια. Παρακαλώ τον κ. Δημήτρη να ελέγξει τα IP. Προσωπικά δεν καταφερόμαστε ποτέ υβριστικά εναντίον ούτε του οικοδεσπότη της ιστοσελίδας, που τον εκτιμούμε αφάνταστα για τις βαθύτατες γνώσεις του, εάν και δεν συμφωνούμε πάντα με τα όσα λέει, ούτε και ενάντια στους άλλους συσχολιαστες. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 6. Καλησπέρα στην παρέα.

  Σήμερα λοιπόν έχουμε διαβαλκανική συνέλευση, μεταξύ των χωρών, Ελλάδος, ΠΓΔΜ(-ΣΚΟΠΙΩΝ), Βουλγαρίας και Αλβανίας.

  Είμαι σίγουρος ότι (ιδίως) Ελλάδα και Βουλγαρία θα παπαγαλίσουν πάλι σαν μηρυκαστικά τις "Ευρωπαϊκές Δημοκρατικές αρχές", την διατήρηση της "εδαφικής ακεραιότητας", την "Ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων" και το τωρινό στάτους κβο, είς βάρος κάθε καινοτόμου ιδέας που θα λειτουργούσε υπέρ των συμφερόντων του Ελληνισμού και είς βάρος του ορμητικού εκ Βορέος παν-Σλαυισμού και της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας.


  Ήδη ο θαυμασμός των Σκοπιανών για το αρχαίο Ελληνικό μεγαλείο της Μακεδονίας αποτελεί ισχυρώτατο θεμέλιο δια τον προσεταιρισμό του μικρού αυτού κρατικού μορφώματος από την Ελλάδα. Μάλιστα η ιδία η άρνηση της Ελλάδος στην υιοθέτηση κάθε πτυχής του Ελληνικού Μακεδονικού πολιτισμού από τους Σκοπιανούς, ώθησε τους τελευταίους πρωτον στον (Βουλγαρικό) Σλαυο-Μακεδονισμό και δεύτερον στον ψευδο-Μακεδονικό Εθνικισμό, ο οποίος προβάλλει την αρχαία Μακεδονία ως πολιτισμό ξέχωρο του Ελληνικού. Κρίμα. Δεν παίζούμε έξυπνα, ενώ μας δίδεται η βόρεια Μακεδονική ενδοχώρα στο πιάτο προς εξάπλωσιν του Ελληνισμού εκεί, είς βάρος του Βουλγαρικού Σλαυισμού πρώτον και του Αλβανικού επεκτατισμού δεύτερον.

  Είς ό,τι δε αφορά την Αλβανία, εκεί δυστυχώς εξεχάσαμε τα πασίγνωστα και πάμπολλα σχέδια πλείστων Αγωνιστών του 1821 για Ελληνο-Αλβανική Συνομοσπονδία και κοινή Αρβανίτικη-Αλβανική πολιτεία. Ωθούμε έτσι τους Αλβανούς, έναν λαό Βυζαντινογεννή στην τελική, στα χέρια είτε των Τούρκων που δρουν μέσω του Ισλαμισμού, είτε των Ιταλών (όπως το 1914 και το 1940). Και πάλι κρίμα.

  Εάν η Ελλάς είχε έξυπνη εξωτερική πολιτική, Αλβανία και Σκόπια θα ήσαν δορυφόροι της. Η πρώτη ως φυσική επέκταση της Ελληνικής Αρβανιτιάς και η δεύτερη ως πολιτιστική του αρχαίου Ελληνικού Μακεδονικού μεγαλείου.

  Την στιγμή που δεν δυνάμεθα να ενσωματώσουμε τα εδάφη αυτά με επιθετικά μέσα, μονάχα μία έξυπνη πολύπλευρη εξωτερική πολιτική δύναται να πρωτεθεί ως επιτυχής στρατηγική επεκτάσεως του γεωπολιτικού βάρους του Ελληνισμού προς τον Βορά και την Αδριατικήν.

  Έτσι δηλαδή και την Αδριατική θα ελέγχαμε και ενδοχώρα θα αποκτούσαμε. Και το κυριώτερον:

  Θα θέταμε φρένο στον Πανσλαυισμό, την Ισλαμική-Τουρκική και Γουχαμπιστική (παρουσία στην Βόρεια Αλβανία πυρήνων του ISIS) επέκταση στα Βαλκάνια μέσω Αλβανίας-Κοσσυφοπεδίου και τέλος στον ίδιο τον Αλβανικό Εθνικισμό που απειλεί να διαμελίσει ακόμα και την ίδια την Ελλάδα. Παραδόξως η Χρυσή Αυγή είχε προτείνει κάτι ανάλογο είς ό,τι αφορά τους Αλβανούς παλιά σε ένα τεύχος της με τίτλο "Έλληνες-Αλβανοί, μία Φυλή, ένας Λαός".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επί των παραπάνω λεγομένων μου:

   http://www.greeks-albanians.com/top-greeks-albanians/gr-m-ga-fed/310-19-20

   Δημοσιεύω τις πιο ενδιαφέρουσες προσπάθειες:

   1. Ο πρώτος που προσπάθησε να πραγματοποιήσει ένα Ελληνοαλβανικό κράτος ήταν ο Αλή Πασάς Τεπελενιώτης, στο κράτος του οποίου Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι είχαν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το σχέδιο για ίδρυση ελληνοαλβανικού κράτους το διατύπωσε ο Αλή Πασάς, τρία χρόνια μετά την άνοδό του στο πασαλίκι των Ιωαννίνων, προς τον Ρώσο στρατηγό Τομάρα. Στο κράτος αυτό θα υπήρχε ισοτιμία και ελευθερία στις θρησκευτικές πεποιθήσεις Χριστιανών και Μουσουλμάνων, γλώσσα στην οποία θα γράφονταν οι Νόμοι και τα διατάγματα καθοριζόταν η ελληνική κ.λπ.

   3. Ο τρίτος που προχώρησε σε κάποιο σχεδιασμό και συμφωνία με τους Μουσουλμάνους Αλβανούς της Πελοποννήσου ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σχεδίασε τη δημιουργία ανεξίθρησκου κράτους με σημαία, όπου από τη μια πλευρά θα είχε τον σταυρό και από την άλλη την ημισέληνο.

   4. Το 1847 ξεσπά στην Ήπειρο και την Αλβανία η επανάσταση του Γιων Λέκκα (Γκιουλέκκα), την οποία ενισχύει ο Κωλέττης. Η επανάσταση είχε σημαντικές επιτυχίες και πολλά μέρη ελευθερώνονται. Οι αρχηγοί της επανάστασης σε σύσκεψη που έγινε στις 15 Αυγούστου 1847 στο Κουρβελέσι του Τεπελενίου αποφασίζουν να αποστείλουν επιστολή με εκπρόσωπό τους στην ελληνική Κυβέρνηση και τον Όθωνα, ζητώντας ένωση με την Ελλάδα. Όταν έφθασε ο εκπρόσωπός τους στην Αθήνα, ο Κωλέττης είχε πεθάνει. Οι επαναστάτες περίμεναν απάντηση και η απάντηση δεν έφθασε ποτέ. Στο μεταξύ οι Τούρκοι οργάνωσαν τον αποκλεισμό των επαναστατών από ξηρά και θάλασσα και μετά από αιματηρές μάχες κατάφεραν να καταπνίξουν την επανάσταση.

   Ο Κώστας Μπίρης στο βιβλίο του «Αρβανίτες. Οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού» (σελ. 361) παρουσιάζει ένα γράμμα του 1847 Αλβανών Μωαμεθανών Τόσκηδων προς τον Όθωνα, την κυβέρνησή του και τη Βουλή των Ελλήνων, με το οποίο ικετεύουν τις ανώτατες πολιτειακές αρχές του ελεύθερου κράτους να τους αναγνωρίσουν ως Έλληνες. Οι Μωαμεθανοί Τόσκηδες ήθελαν να ενωθούν με το ελεύθερο Ελληνικό κράτος. Παρουσιάζουμε το γράμμα αυτό:

   «Εκλαμπρότατοι Πρόεδροι και πρόκριτοι εις τας Αθήνας των χωμάτων Ελλάδος, ο του Μεγαλειοτάτου Όθων ο Βασιλεύς της Ελλάδος, αδελφικώς ασπαζόμεθα και σας ειδοποιούμεν[...]

   (...)

   Delete
  2. (...)

   8. Το 1899 ο «Αρβανίτικος Σύνδεσμος της Αθήνας» έγραψε μια προκήρυξη με την οποία απευθυνόταν στους Αλβανούς που ζούσαν στην Αλβανία (τους αποκαλούσε «Αρβανίτες της Αρβανιτιάς») και τους καλούσε να ενωθούν με την Ελλάδα ως μια Ελληνοαλβανική ομοσπονδία. Την προκήρυξη υπέγραψαν τρία πρόσωπα. Ο Σέχου, γόνος προφανώς της περίφημης Δέσπως Σέχου-Τζαβέλλα, ο Μπότσαρης και ο Τζαβέλλας, δηλαδή όλοι τους Σουλιώτικης καταγωγής. Ας δούμε ένα απόσπασμα από την προκήρυξη: «Δεν μας μένει άλλος τρόπος, αδέρφια, παρά…να ακουμπήσουμε στην Ελλάδα και να κάνουμε το Ελληνοαρβανίτικο (Ελληνοαλβανικό) βασίλειο…Κοιτάξτε, αδέρφια, πόσους μεγάλους λόγους έχουμε να γίνουμε ένα με τους Έλληνες».

   9. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟ 1907

   Άγνωστο στην Ελλάδα και στην Αλβανία είναι ότι στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξε σχέδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία για δημιουργία Ελληνοαλβανικής ομοσπονδίας και ότι μάλιστα υπογράφτηκε το 1907 ειδικό πρωτόκολλο Ελληνοαλβανικής συνεννοήσεως από τον Νεοκλή Καζάζη και τον Ισμαήλ Κεμάλ, τον μετέπειτα πρωθυπουργό της Αλβανίας. Ο Αριστείδης Κόλλιας στο βιβλίο του «Η προκήρυξη του Αρβανίτικου Συνδέσμου» (σελ. 35, έκδ. 1996) γράφει: «Από το 1881 ώς το 1907 έχουμε μια διαρκή προσπάθεια και αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών με στόχο τη δημιουργία ομόσπονδου ελληνοαλβανικού κράτους».

   Το 1893 συστάθηκε στην Αθήνα από μια επίλεκτη ομάδα Ελλήνων πολιτών ένα πατριωτικό σωματείο με το όνομα Εταιρεία ο «Ελληνισμός». Τον Δεκέμβριο του 1894 ο Νεοκλής Καζάζης αναλαμβάνει την προεδρία της εταιρείας. Ο Καζάζης υπήρξε πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της εταιρείας ήταν να προασπίσει τα εθνικά δικαιώματα του Ελληνισμού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία και να αποκρούσει τις διεκδικήσεις της Βουλγαρίας επί των ελληνικών εδαφών. Την 1η Ιανουαρίου του 1898 αρχίζει να εκδίδεται το επίσημο όργανο της εταιρείας, η μηνιαία Εθνική Επιθεώρηση «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ». Ο Καζάζης μετέβη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, για να διαφωτίσει το ευρωπαϊκό κοινό για τα εθνικά δίκαια του Ελληνισμού και τους ψευδείς ισχυρισμούς της βουλγαρικής προπαγάνδας. Μια από τις πρωτοβουλίες της εταιρείας ήταν η συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας και η δημιουργία Ελληνοαλβανικής ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση του σλαβικού κινδύνου.

   (...)

   Delete
  3. (...)

   Ας δούμε τι γράφει ο Θάνος Αναγνωστόπουλος-Παλαιολόγος στο βιβλίο του «Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του 20ου αιώνα» (σελ. 32-36, έκδ. 1995): «Ο Νεοκλής Καζάζης…ενθάρρυνε αμέσως τότε το φιλέλληνα βέη της Αυλώνος Ισμαήλ Κεμάλ, ο οποίος, σημειωτέον, είχε αποφοιτήσει από τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και ομιλούσε και έγραφε απταίστως τα ελληνικά, να εντείνει τις προσπάθειές του για μια στενή συνεργασία με την Ελλάδα. Οι ενέργειες αυτές του Ν. Καζάζη πολύ σύντομα τελεσφόρησαν. Πράγματι ο Ισμαήλ Κεμάλ ανέλαβε πρωτοβουλία και το 1901, ενώ βρισκόταν στην Πόλη για διάφορα θέματα που αφορούσαν την Αλβανία, πληροφορούμενος ότι κινδύνευε να συλληφθεί με εντολή του Σουλτάνου, έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα για συνεννοήσεις με τον Καζάζη.

   Στη συνέχεια μετέβη στις Βρυξέλλες όπου και εγκαταστάθηκε. Εκεί εξέδωσε μια αλβανική εφημερίδα, αλλά σε αλβανική γλώσσα, που την έγραφε όλη ο ίδιος και μόνο η τελευταία της σελίδα, από το δεύτερο φύλλο που κυκλοφόρησε, ήταν γραμμένη στην αλβανική γλώσσα. Ο τίτλος αυτής της αλβανικής εφημερίδας ήταν: “ΣΩΤΗΡΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ”. Συνολικώς εξέδωσε μόνον πέντε φύλλα, για να πει ορισμένες αλήθειες, στις οποίες ακράδαντα πίστευε. Αλήθειες που υπηρετούσαν την προσέγγιση των δύο φίλων λαών.

   Χαρακτηριστικό των φιλελληνικών του αισθημάτων, του θαυμασμού του και της βαθειάς πίστης που είχε στην Ελλάδα, της οποίας διεκδικούσε τη στενή συνεργασία, είναι το άρθρο που δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα του δεύτερου φύλλου της “ΣΩΤΗΡΙΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ” με τίτλο “Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”, το οποίο έχει κυριολεκτικά μνημειακό χαρακτήρα και είναι ένας πραγματικός ύμνος για την Ελλάδα και τον ευρύτερο προορισμό της. Το άρθρο αυτό μόνο ένας Έλληνας μεγαλοϊδεάτης θα μπορούσε να το γράψει. Και όμως το έγραψε ο διακεκριμένος Αλβανός πολιτικός, ο βέης του Αυλώνος, που αργότερα, το 1914, έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της ελεύθερης Αλβανίας.

   Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και επειδή οι Αλβανοί ως λαός είναι εγγύτατοι φυλετικά αλλά και ιστορικά προς τους Έλληνες, προσπάθησε ο Καζάζης να τους προσεταιρισθεί, καλλιεργώντας μαζί με τον Ισμαήλ Κεμάλ πνεύμα ίδρυσης μιας Ελληνοαλβανικής Ομοσπονδίας. Με τον τρόπο αυτό στις 22 Μαρτίου του 1907 έφτασε το θέμα στο ευτυχές γεγονός να υπογραφεί η “Δήλωσις της Ελληνοαλβανικής Συνεννοήσεως” από τους Καζάζη και Πεταλά εκ μέρους της Ελλάδος και από τον Ισμαήλ Κεμάλ εκ μέρους της Αλβανίας. Ακολούθως υπογράφτηκε την ίδια ημερομηνία και από τα ίδια πρόσωπα ένα «Ειδικό Πρωτόκολλο», που το συνυπόγραψαν πολλοί Ηπειρώτες προύχοντες, όπως οι Βότσαρης, Σάρογλους και άλλοι[...]

   Delete
  4. Και το αντίστοιχο έντυπο της Χρυσής Αυγής το 1986, τεύχος Οκτωβρίου:

   http://www.greeks-albanians.com/top-greeks-albanians/gr-m-ga-alb/393-2014-10-26-17-36-55

   Delete
  5. Τέλος για όσους ρωτήσουν περί της Ελληνικής Βορείου Ηπείρου, μία προσπάθεια δημιουργίας συνομοσπονδίας Ελληνο-Αλβανικής το 1943, παραχωρούσε την Βόρειο Ήπειρο στην Ελλάδα και de facto έκανε την Αλβανία δορυφόρο του Ελληνικού κράτους:

   "Ο Αχιλλεύς Λαζάρου στο βιβλίο του «Ελληνισμός και λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (εκδ. 2010, τόμος Δ’, σελ. 666-667) γράφει: «Ωστόσο η φιλελεύθερη αλβανική ηγεσία δεν αδρανεί. Ενώ ακόμη ο δεύτερος παγκόσμιος μαίνεται, δοκιμάζουν πάλι μία νέα διορθωτική ενέργεια προσφέροντας στους Έλληνες όρους ικανοποιητικούς για βιώσιμη λύση. Μετά τις προκαταρκτικές συνεννοήσεις, οι οποίες άρχισαν τον Δεκέμβριο 1943, μεταξύ εκπροσώπων των δύο χωρών, συνταγματάρχη Αθ. Χρυσοχόου και δημοσιογράφου Δ. Ωρολογά και Κ. Κότα, πρώην πρωθυπουργού της Αλβανίας και προέδρου της Αλβανικής Βουλής, ως επί κεφαλής των Αλβανών πατριωτών. Τον δε Ιούλιο 1944 συζητείται η πραγμάτωση – μετά την απομάκρυνση των δυνάμεων του Άξονα – ομοσπονδιακής ενώσεως της Αλβανίας με την Ελλάδα με τις επόμενες προϋποθέσεις: 1) Η Β. Ήπειρος θα παραχωρείτο χωρίς όρους στην Ελλάδα και δεν θα υπαγόταν στη διαδικασία της συμφωνίας, που θα καθόριζε τα αφορώντα την υπόλοιπη Αλβανία. 2) Η Αλβανία θα ήταν εξάρτημα του ελληνικού κράτους με ορισμένα δικαιώματα αυτονομίας. Συγκεκριμένα η Αλβανία θα είχε πλήρη γλωσσική και θρησκευτική ελευθερία. Θα είχε τοπικό σώμα χωροφυλακής διοικούμενο από Έλληνες αξιωματικούς. Ο Γενικός Διοικητής της Αλβανίας θα ήταν Αλβανός, διοριζόμενος από την ελληνική κυβέρνηση. Ο αλβανικός λαός θα είχε το δικαίωμα να εκλέγει δημάρχους και κοινοτάρχες του. Η Ελλάς θα αναλάμβανε τη διπλωματική εκπροσώπηση της Αλβανίας στο εξωτερικό. Αλλά οι εξελίξεις επακολουθούν ραγδαίες και η αναρρίχηση του Χότζα στην κορυφή της κρατικής πυραμίδας της γειτονικής χώρας συνάμα δε και οι μεταπολεμικές περιπέτειες των Ελλήνων ματαιώνουν την τολμηρότερη διορθωτική ενέργεια Αλβανών πατριωτών. Αναμφίβολα η αίσια έκβασή της θα είχε προλάβει τα απερίγραπτα δεινά τόσο των Βορειοηπειρωτών όσο και του αλβανικού λαού, οπότε σήμερα μαζί με την Ελλάδα θα συγκαταλεγόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

   Ως βιβλιογραφία για τις ανωτέρω θέσεις του, ο Αχιλλεύς Λαζάρου χρησιμοποιεί τα εξής βιβλία: 1. Αλεξιάδης Γ. Σ., «Γεωοικονομία και γεωπολιτική των ελληνικών χωρών», Αθήνα, 1946, σελ. 84, 2. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία, «Οι Βαλκανικοί λαοί», Ιωάννινα, 1978, PolloS., PutoA., «Ιστορία της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», μεταφρ. Μπ. Ακτσόγλου, Θεσσαλονίκη, σελ. 358 κ.ε., Λέκκας Αθ. Π., «Συνοπτική Ιστορία της Βορείας Ηπείρου», εκδ. Β’, Αθήναι, 1991."

   http://greeks-albanians.com/top-greeks-albanians/gr-m-ga-fed/336-1943

   Όλες αυτές οι ιστορικές πτυχές των Ελληνο-Αλβανικών σχέσεων είναι άκρως ενδιαφέρουσες και άγνωστες.

   Delete
  6. Λοιπόν. Τὀ 21 ἔγινε στὀ περιθώριο τῆς αὐτονὀμησης τοῦ Ἁλῆ τῶν Ἱωαννίνων. Ὅταν αὑτὀ καἰ ἄλλα φιλοναπολεόντεια σχέδια ναυάγησαν πέτυχε τὀ ἑλληνορθόδοξο ποὐ ἄφησε τοὐς μουσουλμάνους ἁπέξω. Ἔτσι τὀ 21 ἐγκαινιάζει τἠν ἑποχἠ τῶν θρησκευτικών φανατισμῶν ΜΕΤΑ τἠν γιακωβινοκαρμπονάρικη φάση, ἀλλἀ ταυτόχρονα ΜΑΣΩΝΟΠΟΙΕΙ και ἴσως ΜΑΦΙΟΖΟΠΟΙΕΙ τἠν ἑκκλησία μας.

   Delete
  7. 12:09 | 06 Οκτ. 2017 Τελευταία ανανέωση 12:10 | 06 Οκτ. 2017 Μοιραστείτε στο twitter
   ​Ήταν ένα γεγονός που προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις στη Θράκη αν και η αξία του είναι κυρίως σημειολογική και όχι ουσιαστική. Πρόκειται για την παρέλαση μουσουλμάνων μαθητριών με μαντήλες για πρώτη φορά στα Ελευθέρια της Ξάνθης, την Τετάρτη.

   Αρκετές οι θεωρίες της συνωμοσίας που προκαλεί η παρουσία αριστερού κόμματος στην κυβέρνηση​ αν και κανείς δεν γνωρίζει ακόμη και σήμερα τις πραγματικές διαστάσεις​. Όμως στη Θράκη πολύ συχνά​ ​δεν επιτρέπεται η πραγματικότητα να χαλά μια ωραία ιστορία.


   Το Ιεροσπουδαστήριο του​ χωριού​ Εχίνο​ς​ έχει μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη της Ξάνθης με αποφάσεις της τοπικής υπηρεσίας του ΥΠΕΞ και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, κυρίως της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, που εποπτεύει τη λειτουργία του. Πρόκειται για αντίστοιχο των εκκλησιαστικών, αμιγώς δημόσιο σχολείο, που προσελκύει πολύ λίγα παιδιά της μειονότητας και που προφανώς προβλέπει αυστηρά συντηρητική αμφίεση για τις μαθήτριες ως θρησκευτικό σχολείο​ (η σκοπιμότητα ύπαρξης είναι ένα άλλο θέμα)​. Η απόφαση να παρελάσει, αυτονόητη εφόσον βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης, ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Γραφείο ​Μ​ειονοτικής ​Ε​κπαίδευσης. Το αντίστοιχο σχολείο της Κομοτηνής παρελαύνει επίσης στη γειτονική πόλη για χρόνια αλλά με μια σημαντική διαφορά: Στην Κομοτηνή παρελαύνουν μόνο τα αγόρια ενώ στην Ξάνθη, μάλλον επειδή κανείς δεν έκρινε ότι έπρεπε να παρέμβει, παρέλασαν και τα κορίτσια του σχολείου. Προφανώς δεν μπορεί να είναι σωστές και οι δύο προσεγγίσεις.   «Πάγωσε» το κοινό

   Η αντίδραση του κόσμου και των επισήμων ήταν ξεκάθαρα «παγωμένη» αφού όχι μόνο δεν χειροκρότησαν σε κανένα σημείο αλλά όπου έφτανε ο ουλαμός με τις μαντήλες, σταματούσε απότομα η οχλαγωγία με αποτέλεσμα να παρατηρείται εκκωφαντική σιωπή.

   Φυσικἀ διότι ἦταν τὀ μουσουλμανικ'τάγμα τῶν Χίτλερ=Χίμλερ.

   Delete
 7. ἡ ὁπλοφορία εἶναι τὀ θεολογικὀ πρόβλημα τοῦ κακοῦ. Ἄν ὁ φόνος εἶναι περιττός πῶς ἑπιτρέπει Ὁ Θεὀς τὀ περιττό; Ἑπειδἠ τὀ πρόβλημα λύνεται μἐ ἡμίμετρα προκύπτουν οἱ ἰδελογίες-ὅπλα.
  Ὁ κομμουνιστἠς λ.χ. εἶναι ὁ ὁπλισμένος ἁγρότης ποὐ ὅλα θἀ τἀ θερίσηι μέχρι νἀ ἑξαφανιστῆι τὀ θέρισμα.\
  Ὁ μαφιόζος σἀν κτηνοτροφικῆς προέλευσης εἶναι ἁνιμιστής.

  ReplyDelete
 8. Καλησπέρα κύριε Κιτσίκη, σας έχω στείλει αίτημα φιλίας στο φέϊσμπουκ για να
  ενημερώνομαι για τις ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις σας.Εάν με προσθέσετε σας ευχαριστώ.
  Ονομάζομαι Γιώργος Βλάσης.

  ReplyDelete
 9. Είς ό,τι δε αφορά την Αλβανία, εκεί δυστυχώς εξεχάσαμε τα πασίγνωστα και πάμπολλα σχέδια πλείστων Αγωνιστών του 1821 για Ελληνο-Αλβανική Συνομοσπονδία και κοινή Αρβανίτικη-Αλβανική πολιτεία. Ωθούμε έτσι τους Αλβανούς, έναν λαό Βυζαντινογεννή στην τελική, στα χέρια είτε των Τούρκων που δρουν μέσω του Ισλαμισμού, είτε των Ιταλών (όπως το 1914 και το 1940). Και πάλι κρίμα.

  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλυσίδα κτηνοτρόφοι-μαφιόζοι-ἐθνικιστές. Σἀν Ἁρβανίτης ποὐ εἶμαι νἀ σοῦ πῶ νἀ μᾶς λείπει τὀ βύσσινο. Ἡ κοινωνικἠ ὁργάνωση ποὐ εἶναι βασισμἐνη στἰς σχέσεις αἵματος εἶναι ἑξορισμοῦ ἁδιέξοδη μἐ τἠν ἐξαίρεση τῆς αἱμομειξίας. Αὐτοἰ οἱ πληθυσμοἰ ζοῦν ἁπὀ τἠν ἁρχαιότητα μἐ λῃστεία, πειρατεία καἰ ἑπιδρομἐς στὰ πεδινά. Δἐν γίνεται δουλειἀ μἐ τοὐς Ἁρβανίτες, ἄν δἐν τοὐς τοποθετήσηις στἰς ἔνοπλες δυνάμεις. Εἶναι ἁδιόρθωτοι. Ἁγύριστα κεφάλια. Ὁ Στάλιν δἐν δίσταζε τἀ ἁγύριστα κεφάλια νἀ τἀ κόβει, ἁλλἀ δἐν πρόκειται περἰ αὑτοῦ. Αὐτοἰ οἱ πληθυσμοἰ στὀ βάθος ἁντιστέκονται στὀν ἑκχριστιανισμὸ μἐ τὀ ἑπιχείρημα τί νἀ Τὀν κάνουμε ἑδῶι πάνω στὰ κατσάβραχα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ αλλά πρώτον το κακό έγινε λόγω της καθόδου των πρώτων και την σημερινή Διναροποίηση της Ελληνικής κοινωνίας.

   Δεύτερον, το παραπάνω επιχείρημα Συνομοσπονδίας ή εξελληνισμού των Αλβανών αποβλέπει στην προβολή γεωπολιτικής ισχύος από μεριάς της Ελλάδος. Αλβανοί και Έλληνες αποτελούν τις μοναδικές εθνότητες στην Ενδιάμεση Περιοχή και δη τα Βαλκάνια, που δεν ανήκουν σε καμία Εθνοτική οικογένεια (π.χ. Σλαυική, Τουρκική, Σουνιτική), αποτελώντας ξέχωρες Εθνότητες από τους γύρω γείτονές τους.

   Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

   Delete
  2. Ξεχᾶστε τὀν ἑθνικισμό. Λένε γιἀ τὀν κομμουνισμ\'ο ὅτι εἶναι οὐτοπία. Δηλαδἠ ὁ ἑθνικισμὀς τἰ εἶναι;; Τὀ ἔθνος-κρατος εἶναι πρόβλημα.

   Delete
  3. Άλλο η πολιτικοποίηση του Έθνους δηλαδή ο Εθνικισμός ως Ιδεολογία και άλλο η κάθε ξεχωριστή πολιτισμικά και μοναδική Εθνότητα η οποία αποτελεί και μία πραγματικότητα.

   Η Ελληνοαλβανική, Ελληνο-σκοπιανή, και Ελληνο-Εβραϊκή σύμπραξις δεν έχει σχέσει με Εθνικιστικούς Σωβινισμούς, αλλά με Ελληνοκεντρική πολιτική με σκοπό την αύξηση της Ελληνικής πολιτιστικής επιρροής στα κράτη αυτά εφόσον το πάτημα υπάρχει ήδη.

   Επαναλαμβάνω ότι ένα τείχος Ελληνοκεντρικής επιρροής στα Βαλκάνια δύναται κάλλιστα να πραγματοποιηθεί, ιδίως στην περίπτωση Ελλήνων και Αλβανών αλλά και Ελλήνων και Σκοπιανών. Ιδίως είς ό,τι αφορά τους Αλβανούς η παντελής έλλειψη Σλαυικών στοιχείων διευκολύνει πολύ την ένταξή τους στην Ελληνική πολιτιστική σφαίρα επιρροής.

   Delete
 10. YΓ Τὀ μύνημα τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἑπιστροφἠ στὀ τροφοσυλλεκτικὀ στάδιο. Ὁ Θεὀς σἐ ντύνει, σἐ τρέφει κ.λπ. Ἁκόμα κι οἱ κτηνοτρόφοι εἶναι ἕνα βῆμα μπρὀς κι ἕνα βῆμα πίσω σἐ σχέση μἐ αὑτὀ ποὐ διδάσκει ὁ Χριστιανισμός. Ἡ ἔμφαση στἠν ὑποταγὴ στὀν Θεὀ εἶναι ἁνατολίτικη συνιστώσα ξένη πρὀς τὀ μἠνυμα τοῦ ἱδρυτοῦ.

  ReplyDelete
 11. Υγ. Πρέπει γιἀ νἀ ἑμβαθύνουμε στἠν ἁνάρτηση νἀ δοῦμε. 1. Ἦταν ἤ ὄχι προβοκάτσια τὀ χτύπημα στὀ ΛΒ;; 2. Εἶναι ἡ μαφία ἤ ὄχι συστατικὀ ἀναφαίρετο τῆς πολιτειακῆς δομῆς τῶν ΗΠΑ;; 3. Ποιἀ ἡ σχέση μαφίας καἰ μασωνίας στἰς ΗΠΑ;; 4. Τὀ πιὀ βασικό. Ἡ ἀρχιεπισκοπἠ Ἁμερικῆς ἡ ἑλληνικὴ (;) ὀρθόδοξη ἁνακατεύεται σἐ βρωμοδουλειἐς μἐ τοὐς Ἁμερικάνους ἤ ὄχι;;

  ReplyDelete
 12. -συγγνώμη, μιἀ διόρθωση πρὀς τὀν κο Ἁποστολόπουλο βλ. προηγούμενη ἁνάρτησηὸ

  ReplyDelete
 13. Είς ό,τι αφορά τις αμαρτίες και τα καζίνα, ο πραγματικά αμαρτωλός είναι εκείνος που δεν αναγνωρίζει. Πρώτον ότι είναι και αυτός αμαρτωλός και δεύτερον ότι και αμαρτωλός να είναι, ο Θεός του δίνει και αυτού ευκαιρίες για Σωτηρία.

  Κάποιος δύναται κάλλιστα να είναι βουτηγμένος στην αμαρτία, αλλά πρώτον γνωρίζοντάς το να επιδιώκει την Σωτηρία εάν βρίσκει ψυχική δύναμη ή εάν δεν βρίσκει να αναγνωρίζει την βοήθεια του Θεού που δίδεται προς αυτόν ώστε να βρει την ψυχική αυτή δύναμη ακόμη και εάν ο ίδιος πιστεύει ότι δεν την διαθέτει.

  Βέβαια, το μακελειό του Λας Βέγκας αποτελεί κάλλιστο δειγμα της Προτεσταντικής (αλλά και Παπικής) ηθικής του "τιμωρείν". Ο Προτεσταντισμός και ο Παπισμός δεν διαφέρει και πολύ από το τιμωρείν του τζιχαδισμού στο Σουνιτικό Ισλάμ. Δίχως αμαρτία, ο υλικός κόσμος που στην τελική καλύπτεται από το πέπλο του "Κακού" θα ήτο αδύνατον να υπάρχει. Συνεπώς ποίος ο σκοπός της εσωτερικής πάλης για την Σωτηρία και ο Γολγοθάς του κάθε ανθρώπου εάν η αμαρτία τιμωρείτο με απευθείας θάνατο; Κανένας.

  Οι όποιοι νόμοι υπάρχουν (υπήρχαν) προς τιμωρία των κάθε λογής αμαρτιών, υφίσταντο μονάχα χάριν της κοινωνικής συνοχής και για κανέναν άλλο λόγο. Για αυτό άλλωστε οι νόμοι των Θεοκρατικων κοινωνιών ήσαν/είναι εν πολλοίς όμοιοι με εκείνους μη-Χριστιανικών κοινωνικων με ισχυρή συνοχή, όπως της αρχαίας Ελλάδας, Ρώμης και της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας.

  ReplyDelete
 14. Για αυτό άλλωστε ΠΟΤΈ η Εκκλησία δεν προσέφερε τιμωρία αλλά ηθική στήριξη με σκοπό την αντιμετώπιση της αμαρτίας εκ μέρους του αμαρτωλού.

  Η τιμωρία σχετίζεται με την κρατική εξουσία ακόμη και στην πρώιμη αναρχική μορφή της και όχι με την θρησκεία. Απόδειξη δηλαδή ότι οι αναρχικοί έχουν άδικο αφού ακόμη και εν ελλείψη του κράτους, η κοινωνία επιβάλλει αναγκαστικά την τιμωρία χάριν της εσωτερικής της συνοχής. Για αυτό άλλωστε, δεν υπάρχουν δικαστικού τύπου τιμωρίες στα μοναστήρια, όπου και όλοι εξάλλου αναγνωρίζουν εμφανώς το πόσο αναποφεύκτως αμαρτωλοί είναι ως εκ φύσεως άνθρωποι. Ίσως για αυτό να απέκτησαν και οι οίκοι των μοναχών την ονομασία..."κελιά".

  Μία σύνθεση βέβαια κοινωνίας και θρησκείας αποτελεί ο πολεμιστής-πιστός. Δυστυχώς τόσο ο τζιχαδιστής όσο και ο Σταυροφόρος αποτελούν αντιστροφή του προτύπου αυτού.

  Για να το κλείσουμε το μακελειό απλά αποδεικνύει την έλλειψη διαλεκτικής στην Προτεσταντική ηθική. Για αυτό και ομοιάζει πολύ τα αντίστοιχα εγκλήματα της Γουαχαμπιστικής ηθικής των τζιχαδιστών.

  ReplyDelete
 15. Ο Σουλτάνος Ερντογάν τελευταία έχει πάρει σβάρνα όλες τις ""υπερδυνάμεις"" (διπλό εισαγωγικό) της Οικουμένης, λόγου χάρη την...Σομαλία(!!!) και τώρα την Βενεζουέλα!

  http://www.breitbart.com/national-security/2017/10/06/rejected-cuba-turkey-clinches-deal-open-cultural-center-venezuela/

  Συγγνώμιν αλλά δεν δύναμαι να συγκρατήσω τα γέλια μου.

  Αχαχαχαχαχαχα!!!!!

  So eine große Weltübermacht!

  Αχ πόσο τυχεροί είναι κάτι Σομαλοί και Τούρκοι που την Ευρώπη κυβερνά ο σημερινός συρφετός της κάθε μπεκροκανάτας σαν τον Σούλτς και τον Γιούνκερ...

  Ε ρε Αδόλφος που χρειάζεται! (επιχείρηση Γερτρούδη, https://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_(code_name))

  Υ.Γ. Έχω φτιάξει κανα κιλό ποπκόρν να δω τις μάχες των Τούρκων βαζιβουζούκων με τους πράγματι σκληροτράχηλους Τζιχαδιστές της HTS στην Βόρεια Ιντλίμπ. Τέτοιο "μάτς" δεν το χάνω με τίποτα!

  ReplyDelete
 16. Προσέξτε τὀ ἑξῆς. Ἡ ἑλληνικἠ ρἶναι γλῶσσα ἑκκλησιαστικἠ καἰ ἡ ἁγγλικἠ γλῶσσα τῶν γερμανοβαρβάρων. Δἐν θἀ μποροῦσε ὁ ἑλληνόφωνος μἐ τἠν ἴδια εὑκολία νἀ βάληι τὀν πισινό του ἁφῖσα στὀ Λἀς Βέγκας, ἴσως καἰ λόγωι τ[ῆς ἑλληνικότητος αὑτοῦ.

  ReplyDelete
 17. Πολλά συγχαρητήρια στον Μελανσόν!

  http://redskywarning.blogspot.gr/2017/10/blog-post_6.html

  "ΓΑΛΛΙΑ: Ο κομμουνιστής Μελανσόν ζήτησε να αφαιρεθεί η σημαία της ΕΕ από την αίθουσα της εθνοσυνέλευσης και ο Μοσκοβισί τον κατηγόρησε για «εθνικισμό»!"

  Με την συμπόρευση Μελανσόν και Γαλλίας, η Γαλλία κάλλιστα δύναται να θέσει τελος σε κάθε είδος Μακρονικών σοσιαλ-φιλελευθέρων.

  Δυστυχώς εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου Κομμουνιστές και Εθνικιστές ήσαν πάντοτε στα μαχαιρια, στην Γαλλία συνεργάσθηκαν ουκ ολίγες φορές...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φίλε μήν τρελαίνεσαι..Ο Μελανσόν (Φίλος του Τσίπρα) είναι μέγας απατεών κι αυτό τό ξέρουν πλέον καί οί κότες.Οι μόνοι που δέν τό κατάλαβαν (λόγω κρετινισμού) ακόμα είναι κάτι υπολείμματα τής Πάλαι ποτέ Αριστεράς, και κάτι κρατικοδίαιτοι συνταξιούχοι (λόγω συμφέροντος) ...Η πάλαι ποτέ κραταιά Γαλλία δέν υπάρχει πλέον τόχω πεί χίλιες φορές στόν Κιτσίκη ό όποίος παρά τό γεγονός ότι ή πραγματικότητα είναι πλέον τρανταχτή συνεχίζει νά πιστεύει στους μύθους περί Ζάν Ντ'Άρκ και Μαρίν (άλλη απατεώνισσα κι αυτή τέκνο τής μπουρζουαζίας) . Πάντως παρά τά τρανταχτά λάθη και τίς τεράστιες αστοχίες του ό Κιτσίκης είναι ό Μόνος αναλυτής που λέει δύό πράγματα σωστά και Ιστορικά.Τώρα θα μου πεις σιγά το δύσκολο νά ξεχωρίσεις μέσα από το τεράστιο κοπάδι και τόν ορυμαγδό τών ηλίθιων που μάς τριγυρίζουν, αλλά 'φτό 'ναι άλλη υπόθεση. Με τσί 'γειές σας . Γεράσιμος ό Κεφαλήν ..έξ Γαλλίας εννοείται

   Delete
 18. Ἡ μαφία τῶν ψυχαναλυτῶν, τῆς διανόησης καί τῆς ντεμέκ προοδευτικότητας - πού κόπτεται γιά τά " ἀνθρώπινα δικαιώματα" - ἀποκρύπτει ὅτι τά μεγαλύτερα μαζικά ἐγκλήματα ἔχουν τήν σφραγίδα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας,τήν ἄμεση συμμετοχή ἤ τήν ἀνοχή της, καί ψάχνει γιά ψυχοπαθεῖς καί φασίστες στήν κοινωνία ἀντί νά κοιταχτεῖ στόν καθρέφτη...Τελεῖα καἰ παύλα...

  Ψυχική ἰσορροπία, ἔγκλημα καί προπαγάνδα

  ReplyDelete
 19. Ἄσχετο. Τοῦ κου Παληοῦ οἱ ἁναλύσεις χάρμα ὁφθαλμῶν! Προσοχἠ ἡ ἁναρχία εἶναι ἁντιδυναστικἠ ἑξέγαρση ἅρα μοναρχικὀς ἁντιμοναρχισμός.

  ReplyDelete
 20. Βλέπε στὸ τμῆμα Articles français, σημερινὴ προσθήκη μου (τὴν ἱσπανικὴ συνέντευξή μου στὸ σημερινὸ φύλλο τῆς μαδριλενικῆς ἐφημερίδος La Razόn). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. ΥΓ ἄσχετο 2. Ἡ Χ τοῦ Γρίβα εἶχε στοιχεῖα ἁναρχίας.

  ReplyDelete
 22. Τὀ ἑλληνικὀ κράτος εἶναι προἱόν μιᾶς βαθειᾶς διεργασίας ἁφομοίωσης, ὄχι κατάκτησης τῆς Κίνας. Ἡ κληρονομιἀ τοῦ Μ. Ἁλεξάνδρου ἔχει ὑποστῆι ἀποποίηση ἑκ μέρους τοῦ βυζαντινοῦ πνεύματος χάριν τῆς ἱσόποσης συμμετοχῆςτῆς Ἁνατολῆς στὀν χριστιανισμό. Ἡ συμμαχία μἐ τἰς ΗΠΑ εἶναι ἐπανάληψη τοῦ λάθους τοῦ Βενιζέλου.

  ReplyDelete
 23. Υγ3 Δἐν νομίζω πὠς ἡ ἁμαρτία τῆς Ἁμερικῆς εἶναι ὁ πισινὀς τῶν ἑκδιδομένων ἁνδρῶν καὶ γυναικῶν στὰ Λἀς Βέγκας. Νομίζω πὠς ἡ Ἁμερικἠ πρέπει νἀ ἱδωθῆι σἀν τὀ ἄκρο τῆς Ἱταλικῆς Ἁναγέννησης ἡ ὁποῖα τἠν ἁνεκάλυψε. Ἔχουμε ἕναν πολιτισμὸ ποὺ βασίζεται σἐ μιἀ σειρἀ ἑπιστημονικῶν καἰ τεχνικῶν ἑπιτευγμάτων, ξεκινῶντας ἁπὀ τὀν τομέα τὴς ναυσιπλοίας καἰ προχωρώντας στὀν ἁτμό, τὀν χάλυβα, τὀν ἄνθρακα, τὀν ἡλεκτρισμό, τἀ πετρελαιοειδὴ καἰ τέλος τἠν ἁτομικἠ ἑνέργεια. Ἡ Ἁμερικἠ στηρίζεται στοὐς τρεἰς καμπαλλέρος πετρέλαιο, ἡλεκτρισμὀ καὶ μποῦμ. Οἱ πὀλεμοι ποὐ κάνει εἶναι διαφύλαξη τοῦ μονοπωλίου της ἐπἰ τοῦ πετρελαίου καἰ τώρα τοῦ μπάμ=μπούμ. Τρέμει δὲ μἠν ἁνακαλυφθῆι τίποτε καινούργιο καἰ τἠν πάθηι σἀν τἠν Κωνστατινούπολη ποὐ βασιζὀταν στὀ μετάξι καἰ τὀ ὑγρό πύρ == τἠν Κωνσταντινουπολη τἠν πήρανε οἱ Τοῦρκοι μἐ κινέζικο μπαροῦτι.

  ReplyDelete
 24. Ὁ Ἔρντογαν ὑπεδέχθη τὸν Μαδοῦρο στὴν ῎Αγκυρα, στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2017. Ἔχω ἀλλάξει γνώμη γιὰ τὸν Ἔρντογαν, μετὰ τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 2016. Ἀπεδείχθη ἡγέτης. Μακάρι ἡ Ἑλλὰς νὰ εἶχε καὶ αὐτὴ ἡγέτη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι φοβερό.

   Το ένα καρακιτσαριό συνάντησε το άλλο...

   Το "ηγέτης" είναι πολύ. Απλά τον ευνοούν οι συνθήκες. Έχει γίνει μεγάλο πάτημα του Πούτιν προς την Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την Συρία ως ακόλουθός του και συνάμα ικανοποιεί και τον Τράμπ λόγω της διενέξεώς του με την Ε.Ε. Επίσης ο Πούτιν τον χρειάζεται ώστε να απορροφήσει αυτός τις τζιχαδιστικές Σουνιτικές συμμορίες σε Ιντλίμπ και αλλού ώστε να αντιμετωπιστεί η μεγάλη Σαουδαραβική επιρροή στους αντάρτες τζιχαδιστές των οργανώσεων τύπου Hayyat Tahrir al-Sham (Al-Qaeda). Και αυτό διότι εάν τις απορροφήσει το τουρκικό μέρος του "Ελεύθερου Συριακού Στρατού" de facto θα τους ελέγχει ο Πούτιν αφού ο ίδιος ασκεί μεγάλη επιρροή στον ίδιο τον Ερντογάν. Αυτοί είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που τον κρατούν στην εξουσία.

   Τίποτε παραπάνω. Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι η στήριξη στον Ισλαμισμό του από όλα τα τουρκοχώρια της κεντρικής Ανατολίας και του Πόντου που μέρα-νύχτα τρώνε αρνί και πίνουν αϊράνιο όταν δεν προσεύχονται στον Αλλάχ. Είναι αλήθεια λείπει ο αστικός εκφυλισμός αλλά συνάμα απουσιάζει κάθε πολιτισμική ανάπτυξη και ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, ας μην ξεχνάμε τις πόσες κολλεγκιές του με την κεφαλαιοκρατία της Τουρκίας, τον βίο της οποίας βλέπουν μέρα-νύχτα σε ατελείωτους κύκλους τα παραπάνω τουρκοχώρια ώστε να πάρουν μία γεύση από την ζωή που ποτέ δεν θα μπορέσουν να έχουν. Εν τω μεταξύ με εξαίρεση Σμύρνη, Πόλη, Άγκυρα και ίσως Ικόνιο τα περισσότερα τουρκικά χωριά θυμιζουν την Ελλάδα του 1950 ή 1930 σε υποδομές, κάτι που ισχύει και για τις Ερντογανικές φαβελοπεριοχές των παραπάνω "αστικών" πόλεων. Στην Πόλη μονάχα η διαφορά πλουσίου (Κεμαλικού) Βορά και Ερντογανικού φτωχού Νότου είναι ενδεικτικότατη. Φοβερός ηγέτης...τί μου λέτε!

   Delete
  2. *ατελείωτους τηλεοπτικούς κύκλους (σαν το Karadayi και την Σεχραζάτ παλιά)

   Delete
  3. Πραγματικοί ηγέτες είναι ο Πούτιν, ο Τράμπ φυσικά, ο Xi Jinping, ο Κίμ Γιόνγκ Ούν που δεν δύναται να συγκριθεί με Μαδούρο ή Ερντογάν και δευτερευόντως ο Νετανιάχου εάν δεν καθαιρεθεί από τους "ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ" του Ισραήλ.

   Delete
 25. Κωσταντῆ καὶ πάλι κάνεις ὅτι δὲν ἐκατάλαβες, ἁπλῶς γιὰ νὰ εἰπῇς τὰ δικά σου. Τὸ ἄρθρο δὲν ἀφορᾷ ἐσένα φυσικὰ ἀλλὰ τὸν Ἀμερικανὸ προτεστάντη ποὺ θεωρεῖ τὸ Λὰς Βέγκας τὸ ἄντρο τοῦ Σατανᾶ καὶ τρελλαίνεται.Δημήτγρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Mἀ αυτὀ γράφω κε Κιτσίκη. Πὠς ὁ Άμερικανὀς προτεστάντης σἀν χόμο ἑκονόμικους ποὺ εἶναι ἑνδιαφέρεται γιἀ ἁτσάλι καἰ πετρέλαιο. Ὅταν διαρρυγνύει τὰ ἱμἀτιά του ἑπὶ τῆι διαφθορᾷ τῶν ἡθῶν τὀ κάνει διότι θεωρεῖ πὠς ἡ ἐνέργεια καὶ τἀ χρήματα πρέπει νἀ συγκεντρώνονται σἐ ὑλικἀ ἁγαθά Αὐτὸ ποὐ εἶναι δικό μου εἶναι ὅτι τὀν προυεστάντη αὐτὸν τὸν θωρῶ τέκνο τῆς Ἁναγεννήσεως, ὅπως ἦταν λ.χ. ὁ διαπρύσιος κήρυξ τῆς ἡθικῆς Σαβοναρόλα, τοῦ ὁποἰου ὁ Τρἀμπ κινδυνεύει νἀ ἔχει τὀ τέλος. Ἑλπίζω μἐ αὐτῆ ν τἠν διευκρίνηση νἀ ἁπαντῶ ἑντὀς τοῦ θέματος.

  ReplyDelete
 27. ΥΓ2. Ἄν θέλετε νἀ τὀ πάρουμε συμβολικἀ καἰ νἀ ποῦμε μάλιστα ὅτι τὀ χτύπημα στὀ Λ.Β. συμφέρει ἑσωτερικἐς δυνάμεις τῆς Ἁμερικῆς, οἱ δυνάμεις αὐτἐς ζητοῦν μιἀ ἁλλαγἠ οἰκονομικοῦ μοντέλου ἁπὀ τὀ μαφιόζικο-ἱδιωτικό (βλ. λ.χ. τἠν Κούβα τοῦ Μπατίστα) σἐ μιἀ παραγωγικἠ συστράτευση. Ἡ ἱδιοτυπία τῆς Ἁμερικῆς ἦταν μέχρι τώρα ὅτι τύποις τουλάχιστον ἰσχυρίζετο πὠς μπορεῖ νἀ παραμένει μαφιόζικη καἰ παρόλα αὐτἀ νἀ πετυχαίνει συνολικἠ παρσγωγἠ ἁνώτερη σἐ ποσότητα καἰ ποιότητα ἁπὀ τοὐς σοσιαλίζοντες καἰ φασίζοντες ἁντιπάλους της. Φαίνεται λοιπὀν πὠς κάποιες δυνάμεις στἠν Ἁμερικἠ λένε, παιδιά, γιἀ νἀ τἠ βγάλουμε πρέπει καἰ μεῖς νἀ τὀ παίξουμε κράτος ἑναντίον μαφίας. Οἱ Κένεντυ ποὐ τἀ βάλανε μἐ τοὐς πρώην φίλους τους μαφιόζους δολοφονήθηκαν. Πρὀς τὀ παρὀν ὄμως ὁ τζίρος τοῦ Λἀς Βέγκας μᾶλλον θἀ πέσηι.

  ReplyDelete
 28. Υγ2. Ὁ προτεστάντης θεωρεῖ κατἀ βάσιν πὠς ἡ οἰκογένεια εἶναι πάνω ἁπόλα. Ὅμως παραδόξως αὑτὀ λέει καἰ ἡ μαφία. Τὀ χτύπημα μᾶλλον ὠφελεῖ αὐτοὐς ποὐ θέλουν ὁλοκληρωτισμό. Γιἀ τοὐς Κένεντυ παραπάνω στηρίζομαι στὀν Γκὸρ Βιντάλ.

  ReplyDelete
 29. "Οἱ Ἕλληνες "'εθνικιστἐς" συνεχίζουν νὰ ὁμιλοῦν γιὰ τοὺς Τούρκους ὡς Μογγόλους (λὲς καὶ οἱ Μογγόλοι Κινέζοι δὲν εἶναι πρῶτοι στὸν πολιτισμό!), ἐνῷ οἱ καθυστερημένοι "Εὐρωπαῖοι" εἴμεθα ἐμεῖς.Δημήτρης Κιτσίκης"

  Καταρχήν μακάρι κατά μία έννοια οι σημερινοί "Τούρκοι" απέναντι να ήσαν όντως Μογγόλοι ή Τουρανικοί. Τότε πολιτισμικά θα ήσαν όμοιοι με τους Καζακστανούς και τα υπόλοιπα πραγματικά Τουρκικά Έθνη της Κεντρικής Ασίας. Αντ'αυτού είναι τουρκόφωνοι Σουνίτες Ανατολίτες εξ'ου και η απέχθεια. Η πολιτισμική διαφορά με όταν υπήρχε ο Ελληνισμός στα Δυτικά παράλια και σήμερα ακόμα είναι τεραστία. Ο λόγος είναι φυλετικός φυσικά.

  Δεύτερον, οι Κινέζοι δεν είναι Μογγόλοι. Ανήκουν στην οικογένεια των Μογγολοειδών όπως και οι "Τούρκοι" της Μικρασίας ανήκουν σε εκείνη των (εξωευρωπαϊκών) Ευρωπιδών μαζί με Άραβες, Περσες και Καυκάσιους. Οι Κινέζοι από πολύ παλιά είχαν πρόβλημα με τις συνεχείς επιδρομές των Μογγόλων της ενδοχώρας της στέππας ακριβώς όπως εμείς με πολλά αντίστοιχα Τουρκικά φύλα (Βουλγάρους, Πατσινάκους, Κουμάνους, Κιπτσάκους, Αβάρους, Σελτζούκους, Οθωμανούς) επί Βυζαντίου. Απλώς οι Κινέζο κατόρθωσαν τελικά να τους υποτάξουν μέσω του Μάο, ενώ εμείς χάσαμε την εκστρατεία στην Μικρά Ασία λόγω ηλιθιότητος.

  ReplyDelete