Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 30, 2017

371 - Στὰ πρόθυρα τοῦ δευτέρου ἀμερικανικοῦ ἐμφυλίου: Ὁ Λίνκολν ὡς χιτλερικὸς ῥατσιστής

Abraham Lincoln, 1863


371 - Στὰ πρόθυρα τοῦ δευτέρου ἀμερικανικοῦ ἐμφυλίου: Ὁ Λίνκολν ὡς χιτλερικὸς ῥατσιστής

Λίνκολν καὶ Χίτλερ ἦσαν καὶ οἱ δύο ἀπολύτως ῥατσιστές. Ὁ Λίνκολν κατὰ τῶν μαύρων, ὁ Χίτλερ κατὰ τῶν ἑβραίων. Ἀρχικῶς εἶχαν τὸν ἴδιο στόχο: Ὁ Λίνκολν ἤθελε νὰ διώξῃ τοὺς μαύρους ἀπὸ τὴς ΗΠΑ καὶ νὰ τοὺς στείλῃ ὀπίσω στὴν Ἀφρική, τὴν Λιβερία. (Το 1822 ἡ Ἀμερικανική Ἑταιρεία Ἀποικισμοῦ ἵδρυσε τὴν Λιβερία ὡς χῶρο γιὰ τὴν ἀποστολή ἀπηλευθερωμένων Ἀφροαμερικανῶν δούλων).  Ὁ Χίτλερ ἤθελε νὰ διώξῃ τοὺς ἑβραίους ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ νὰ τοὺς στείλῃ ὀπίσω στὴν Παλαιστίνη.

Ὅμως ἀπέτυχαν καὶ οἱ δύο καὶ τότε ἐπεχείρησαν τὴν τελικὴ λύση: Ὁ Λίνκολν εἰδικά, ἔφερε τοὺς μαύρους στὸν βορρᾶ γιὰ νὰ τοὺς κλείσῃ στὰ βιομηχανικὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὡς προλεταρίους, γιὰ νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύονται οἱ βιομήχανοι, μὲ ἄθλια ἡμεροκάματα καὶ συνθῆκες ζωῆς πολὺ χειρότερες ἀπὸ αὐτὲς τῶν δούλων τῶν φυτειῶν τοῦ Νότου. Τὸ ἴδιο ἀργότερα ἔκαμε καὶ ὁ Χίτλερ μὲ τοὺς ἑβραίους ὅταν ναζὶ βιομήχανοι ἐξεστράτευσαν πολλοὺς ἐξ αὐτῶν στὰ ἐργοστάσιά τους ὡς δούλους-προλεταρίους.

Στὶς 14 Αὐγούστου 1862, ἐν μέσῳ τοῦ φοβεροῦ ἐμφυλίου ποὺ ὡς ὁλοκληρωτικὸς ἡγέτης εἶχε ἐπιβάλει στὶς ΗΠΑ, μετὰ τὴν έκλογή του ὡς πρόεδρο, δύο χρόνια ἐνωρίτερα, ὁ Λίνκολν καλεῖ στὸν Λευκὸ Οἶκο 5 ἡγέτες τῶν μαύρων ποὺ ἔχει «ἀπελευθερώσει», ὑπὸ τὸν Edward Thomas  καὶ τὸν πάστορα Joseph Mitchell, καὶ τοὺς λέγει: Ὅλοι οἱ μαῦροι πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ΗΠΑ. Τὸ Κογκρέσσο ἔχει ἤδη ψηφίσει ἕνα κονδύλιο γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ πᾶνε νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Λιβερία τῆς Ἀφρικῆς ἤ ὅπου ἀλλοῦ τὸ ἐπιθυμοῦν. Προσθέτει ὅτι τὸ σχέδιο αὐτὸ τὸ ἔχει στὸ μυαλό του ἀπὸ καιρὸ καὶ ἦλθε ἡ στιγμὴ νὰ τὸ πραγματοποιήσῃ.

«Γιατί -τοὺς λέγει ὁ Λίνκολν- πρέπει οἱ Ἀφροαμερικανοὶ νὰ φύγουν καὶ νὰ ἀποικίσουν μίαν ἄλλη χώρα; Σᾶς τὸ λέγω : Διότι ἐσεῖς κι ἐγὼ ἀνήκουμε σὲ διαφορετικὲς ῥάτσες. Μεταξύ μας ὑπάρχει μεγαλύτερη διαφορὰ ἀπὸ οἱαδήποτε ἄλλη ῥάτσα. Δίκαιο ἤ ὄχι, δὲν τὸ συζητῶ, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ φυσικὴ διαφορὰ εἶναι ἕνα μεγάλο πρόβλημα γιὰ ὅλους μας διότι πιστεύω ὅτι ἡ ῥάτσα σας ὑποφέρει τὰ μέγιστα ἀπὸ τὴν διαφορὰ αὐτή ζῶντας μεταξύ μας ἐνῷ καὶ ἡ ἰδική μας ῥάτσα ὑποφέρει ἐπίσης λόγῳ τῆς παρουσίας σας. Μὲ ἄλλα λόγια, ὑποφέρουμε καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. Ἀποδεχόμενοι αὐτὴν πραγματικότητα εἶναι καλύτερο νὰ χωρίσουμε. Ἔστω καὶ ἄν παύσετε νὰ εἶσθε δοῦλοι, θὰ ἀπέχετε ἀκόμη τὰ μέγιστα ἀπὸ τὸ νὰ εἶσθε ἴσοι μὲ τὴν λευκὴ φυλή. Στόχος μου δὲν εἶναι νὰ τὸ συζητήσουμε ἀλλὰ νὰ σᾶς καταδείξουμε ὅτι πρόκειται γιὰ γεγονός. Καὶ γιὰ κοιτάξατε ποῦ εὑρισκόμεθα λόγῳ ὑπάρξεως δύο φυλῶν ἐπὶ τῆς ἠπείρου αὐτῆς. Ἰδοὺ ποὺ ἐφθάσαμε. Ἡ χώρα εἶναι σὲ πόλεμο! Οἱ λευκοὶ ἀλληλοσφάζονται καὶ οὐδεὶς γνωρίζει πότε αὐτὸ θὰ τελειώσῃ. Ἐὰν δὲν ὑπήρχατε δὲν θὰ ὑπῆρχε πόλεμος. Συνεπῶς, προτιμότερο εἶναι νὰ χωρίσουμε. Σκεπτομαι γιὰ σᾶς μία ἀποικία στὴν κεντρικὴ Ἀμερική. Εἶναι πιὸ κοντὰ ἀπὸ τὴν Λιβερία». (Nicole Bacharan & Dominique Simonnet, Les secrets de la Maison Blanche, Παρίσι, Éditions Perrin, 2014)

Τεράστιο τὸ θέμα συμβιώσεως φυλετικῶν ὁμάδων. Μόνον ἡ Περσο-Μακεδονο-Ῥωμαϊκὴ βυζαντινωθωμανικὴ οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς εἶχε λύσει τὸ πρόβλημα. Ὑπὸ ἀπόλυτο ἄνακτα συνεβίωναν κοινωνικοθρησκευτικὲς ὁμάδες χωρὶς ἀμερικανικοῦ καπιταλιστικοῦ τύπου melting pot ἤ ὑποβαθμισμένων ὑπάρξεων μειονοτήτων προστατευομένων δῆθεν ἀπὸ ὑποκριτικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Οἱ παρίες τῆς Ἰνδίας  (intouchables), πρὸ χιλίων ἐτῶν ἔφυγαν πρὸς Δυσμὰς, ἀπὸ τὰ πατρογονικὰ ἰνδικὰ ἐδάφη καὶ ἔφθασαν στὴν Ῥωμαϊκή (Βυζαντινή) Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία ὡς Ῥωμά (τσιγγάνοι) ἤ Γύφτοι (Αἰγύπτιοι Ῥωμαῖοι), ἀλλὰ ἔμειναν παρίες, ἀδυνατῶντας νὰ ἐγκατασταθοῦν ὡς νοικοκυραῖοι, μὲ σύμβολο τὸν γύφτο Καραγκιόζη ποὺ μετεμόρφωσε τοὺς Ἕλληνες σὲ Γραικύλους.

Οἱ δυτικοὶ καπιταλιστὲς τοὺς ἔκαμαν προστατευόμενες δῆθεν μειονότητες, ὅπως τοὺς μαύρους τῆς Ἀμερικῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμείνουν παρίες κλεφτοκοτάδες.

Μόνη λύση στὸν δυτικὸ καπιταλιστικὸ κόσμο γι’ αὐτοὺς εἶναι νὰ ἱδρυθῇ καπιταλιστικὸ ἐθνοκράτος, ὅπως αὐτὸ ἔγινε ἐπιτυχῶς γιὰ τοὺς ἑβραίους μὲ τὸ Ἰσραήλ. Ἐθνοκράτος τσιγγάνων (βλ. Δημήτρη Κιτσίκη, «Τὸ χιλιόχρονο πλανητικὸ μυστήριο τοῦ ἀθιγγανισμοῦ», Τρίτο Μάτι, τεῦχος 141, Μάϊος 2006, σσ.22-28) καὶ ἐθνοκράτος ἀφροαμερικανῶν. Διαφορετικά, ἀναπόφευκτη λύση θὰ καταντήσῃ ἡ φυσική τους ἐξόντωση, ὅπως αὐτὸ ἐπεχειρήθη ἐπὶ Γ΄Ῥάϊχ. Τὴν ἐξόντωσή τους ἀπαιτεῖ ὁ «λαός», σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς κουλτουριάρηδες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων.

Δημήτρης Κιτσίκης                     30 Αὐγούστου 2017

97 comments:

 1. μικρος στρατιωτηςAugust 30, 2017 at 3:33 AM

  Η κρατικη οντοτητα ,η οποια ευθυνεται τα μεγιστα για τον εξελισομενο αφανισμο της ελληνικης φυλης παγκοσμιως ειναι το ελληνικο κρατος.
  Θα φτασει η μερα που οι Ελληνες φυλετιστες θα αναγνωρισουν στο ελληνικο κρατος τον απολυτο εχθρο τους.
  Ο μισελληνισμος του ελληνικου κρατους οφειλεται στην προσχωρηση αυτων που το ελεγχουν στην Ευρωπη,η Ευρωπη ειναι η μεγαλυτερη πηγη μισελληνισμου ,διοτι ο πολιτισμος των ευρωπαικων εθνων ειναι εξωτερικα επιβεβλημενος,οπως οι σημερινοι μαυροι δε θα παψουν ποτε να μισουν τους Γαλλους και τους αλλους αποικιοκρατικους λαους ετσι και οι Ευρωπαιοι δε παψαν ποτε να μισουν τον Ελληνορωμαικο πολιτισμο,διοτι ο φθονος ειναι ισχυροτερος απ το θανατο.
  Οτι καναν καποτε οι ευρωπαιοι κανουν σημερα οι μαυροι, μιλουν τη γλωσσα των λευκων ,εποικουν τις χωρες των λευκων και παραποιουν οσο μπορουν την ιστορια.
  Το μισος,ως δυναμη που κυριαρχει απολυτα την ανθρωπινη βουληση, οταν δεν υπαρχουν εξωτερικοι εχθροι για να τραφει, στρεφεται εναντιον του φορεα του,αυτη ειναι η περιπτωση των σημερινων λευκων.  ReplyDelete
 2. Άρθρο απόλαυση!

  Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή παρατήρηση ότι πολυφυλετική κρατική οντότης μονάχα επί Θεοκρατίας δύναται να επιτευχθεί, με μία μεν αρχική ράτσα να κρατά τα ηνία (όπως σήμερα οι Σαουδαράβες Αραβικοί στον Σουνισμό και οι Πέρσες Ιρανικοί στον Σιισμό. Παλαιότερα και οι Μεσογειακοί Έλληνες στην Ορθοδοξία). Οι φυλετικές μεν διαφορές παραμενουν: Οι Οθωμανοί π.χ. είχαν τους μαύρους για υπηρέτες και δούλους-πολεμιστες φρουρούς των χαρεμίων τους. Αναλόγως σήμερα οι νέγροι μουσουλμάνοι της Αφρικής αποτελούν πιόνια των Σαουδαράβων μέσω του γουαχαμπισμού (π.χ. Μπόκο Χαράμ).

  Η εξόντωσις των τσιγγάνων και νέγρων μονάχα σταθερότητα, τάξη, ασφάλεια και ομοιογένεια θα φέρει. Ήδη άργησε πολύ, ιδίως η τελευταία.

  Υ.Γ. Περιμένουμε και κανένα γεωπολιτικό σχόλιο για τα τεκταινόμενα στην γύρω περιοχή και παγκοσμίως.

  ReplyDelete
 3. Υ.Γ. 2

  Ο Τράμβιος εξοπλίζει την αστυνομία με στρατιωτικό βαρύ εξοπλισμό.

  Αυτό και εάν αποτελεί σημάδι επικείμενης εκρήξεως του Δευτέρου Αμερικανικού Εμφυλίου.

  ReplyDelete
 4. ἈθηναῖοςAugust 30, 2017 at 4:38 AM

  Ἄς κάνουν ἕνα κράτος νά καταστραφοῦν ἀπό μόνοι τους νά ἡσυχάσουμε καί μαῦροι καί γύφτοι !

  ReplyDelete
 5. Ανοίξατε τους ''ασκούς του Αιόλου '' μ'αυτό το άρθρο !!!!


  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 6. Θερμά συγχαρητήρια, κύρ Δημήτρη. Εκπληκτικό άρθρο

  ReplyDelete
 7. Τους κατέστρεψαν τη ζωή μια φορά όταν τους μετέφεραν κυριολεκτικά σαν αντικείμενα από την Αφρική για να τους βάζουν να δουλεύουν στις φυτείες του νότου, και όχι μόνο, και να τους εξολοθρεύουν κατά χιλιάδες, και τώρα θέλουν να τους ξανά καταστρέψουν απελαύνοντας τους σε άλλη ήπειρο, τώρα μάλιστα που οι αφροαμερικανοι είναι σε πληθυσμό 47 εκατομμύρια, σε αντίθεση με τα 4.4 εκατομμύρια στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Δίκαιο η όχι δεν το συζητώ………… ναι φυσικά δεν το συζητεί ο Κ Λινκολν και πως θα μπορούσε αλλωστε, γιατί όταν αρχίσει να το συζητεί θα φθάσει το επιχείρημα του στο τέλμα. Όπως δεν ανοίγει κανένας συζήτηση από τους elite σήμερα προς τον «λαο» που θα «τους εξοντώσει», ότι οι άσπροι πρόγονοι τους «φτιάχτηκαν» αδρά από τη απλήρωτη εργασία των δούλων. Το 2008 οι λευκές ηγεσίες της Wall street βούλιαξαν την αμερικανική και παγκόσμια οικονομία στο χάος, και ανάγκασαν την αμερικανική κυβέρνηση να τους κάνει bail out με 16 τρισεκατομμύρια δολάρια, λεφτά των φορολογουμένων δηλαδή. Τώρα θα απαιτήσει «ο λαός», την εξόντωση των αφροαμερικανων ως υπαίτιους, για ποιο πράγμα, για την αδυναμία σκέψης και πολιτικής βούλησης της προτεσταντικής πλειονότητας στις ΗΠΑ στο να κατανοήσουν ποιος φταίει για την κατάντια τους. Προσωπικά θα επικροτούσαμε αν οι «κουλτουριάρηδες» η και όποιος άλλος τίμιος άνθρωπος, απαιτούσαν την καταβολή αποζημιώσεως στους αφροαμερικανους, είτε χρηματικά είτε μέσω εκπαίδευσης, και πρόσβαση σε θέσεις εργασίας ώστε οι λευκοί να εξιλεωθούν για το φοβερο έγκλημα που διέπραξαν οι προ παππούδες τους εναντίον των μαύρων, για το οποίο ο κ. Λινκολν θεώρησε μάταιο να μιλήσει. Επιπρόσθετα, ας βγει ο Τραμβιος στην τηλεόραση, εφόσον, θέλει να ενώσει τον λαο του κατά της κίνας για τον επερχόμενο πυρηνικο πόλεμο, και ας εξηγήσει ποιος καταχρέωσε την οικονομία των ΗΠΑ και ποιος φταίει για το κραχ του 2008, ας βάλει και 2000 τραπεζίτες στη φυλακή από αυτούς που τα καταχράστηκαν, όπως έγινε με την savings and loans crisis το 1987, και τότε δεν θα χρειαστεί να ξανά γίνει και άλλο έγκλημα στο όνομα του πρώτου εγκλήματος κατά των μαύρων. Αυτος ο τρόπος είναι και απείρως πιο οικονομικος, οπότε συμφέρει και από καπιταλιστικής πλευράς. Είναι τόσο μεγάλος ηγέτης ο Τραμβιος? Χμ…το μέλλον θα δείξει….Φιλικά πάντα, Γιάννης Αποστολοπουλος

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 30, 2017 at 10:13 AM

   Κατέστρεψαν την κατεστραμμένη ζωή των μαύρων τους ὁποίους οι μαῦροι οι ἴδιοι οι ἀδελφοί τους ποῦ εἶχαν ἐξουσία τους πουλοῦσαν στούς λευκούς?
   Ἀντί να ποῦν καί ἕνα εὐχαριστῶ ποῦ τους ἔκαναν ἀνθρωπους αὐτοί θέλουν καὶ τα ρέστα ..ἀχαριστία

   Πέραν του ότι τα λόγια σου εἶναι τα λόγια ἑνός κλασικοῦ "white cuck" full of white guild...
   ἄν εἶσαι λευκός !

   Delete
  2. ἈθηναῖοςAugust 30, 2017 at 10:28 AM

   Καί ὅπως λέει καί ο Pastor Manning.."the white men is not gonna take it no more"
   Ἐδῶ ἀρχίζουν τα κυνηγητά καί ἐσύ λές σαχλά συναισθηματικά λογάκια περασμένων δεκαετιῶν

   Delete
  3. Σωστός κ.Αποστολόπουλε.
   Διαφωνω μόνον ως προς την πρόταση περι αποζημιώσεως,διότι πιστεύω πως δεν πρέπει να τιμωρούμεθα ή να αποζημιωνώμαστε για πράγματα στα οποία δεν είχαμε καμμία συμμετοχή ,εμπλοκή ή ευθύνη.

   Βεροιεύς

   Delete
  4. Προς Αθηναίο: Να απαντήσω με την άδεια σου και με την άδεια του Κ. Δημήτρη από τη στιγμή που μας ανέχεται στο προσωπικο του μπλογκ. Λες επι λέξη, « Κατέστρεψαν την κατεστραμμένη ζωή των μαύρων τους οποίους οι μαύροι οι ίδιοι οι αδελφοί τους πού είχαν εξουσία τους πουλούσαν στους λευκούς?» Θα θέλαμε εδώ να μας στείλεις μερικές ιστοσελίδες, οι βιβλία που υποστηρίζουν αυτά που λες, σχετικά με τους μαύρους που είχαν εξουσία και πωλούσαν τα αδέρφια τους στους λευκούς. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να μην ισχύουν αυτά που λες, απλώς ζητούμε έγκυρες πηγές που να τα αποδεικνύουν. Ας κάνουμε μια απλή υπόθεση και ας πούμε ότι έτσι όντως ήταν τα πράγματα δηλαδή, οι μαύροι με εξουσία πουλούσανε τα μαύρα αδέρφια τους σε λευκούς. Το θέμα που γεννιέται εδώ είναι εάν οι μαύροι που πουλήθηκαν από τα αδέρφια τους στους λευκούς ερωτήθηκαν εάν ήθελαν να βιώσουν κάτι τέτοιο. Γιατί ακριβώς στο σημείο τούτο βρίσκεται η ουσία όλου του θέματος που συζητάμε. Το γεγονός ότι οι μαύροι με εξουσία τους πούλησαν στους λευκούς παρα τη θέληση τους, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα ευφυείς να καταλάβει πως ήτανε ένα έγκλημα. Και εφόσον κάθε σοβαρος άνθρωπος συμφωνεί πως η δουλεία είτε μαύρου από μαύρο είτε μαύρου από λευκο, ειτε ανθρώπου από άνθρωπο είναι εγκληματική πράξη, εσύ τι μας λες, μας λες τούτο « Αντί να ποῦν καί ἕνα εὐχαριστῶ ποῦ τους ἔκαναν ἀνθρωπους αὐτοί θέλουν καὶ τα ρέστα ..αχαριστία». Ας αναλύσουμε λίγο την παραπάνω σου φράση να δούμε εάν υπάρχει κάποια λογική αλληλουχία στη σκέψη. Ο άνθρωπος, είτε μαύρος είτε κίτρινος είτε κόκκινος, του οποίου κάποιος του στερει την ελευθερία του, σύμφωνα με την λογική σου, αλυσοδένετε εξοστρακίζεται από τον τόπο του για να έρθει να δουλέψει σε αθλιες συνθήκες σε ζαχαροκάλαμα και σε φυτείες και να πεθάνει σαν το σκυλί, πρέπει να είναι ευγνώμον πάντα με τη δική σου λογική, στον δήμιο του γιατί τον «έκανε άνθρωπο». Ας αναλύσουμε περαιτέρω τη φράση τι σημαίνει «τον έκανε άνθρωπο», για τον λευκο αφέντη από τη μια, και για τον δούλο τον ιδιο από την άλλη. Για τον αφέντη σημαίνει δωρεάν εργατικο δυναμικο, δηλαδή άμισθος εργάτης, χωρίς ιατρική περίθαλψη, με ένα πιάτο φαγί από το πρωί μέχρι το βράδυ και οποτε δεν άντεχε άλλο τις κακουχίες, θάνατος. Τι σήμαινε για τον δούλο ότι « έγινε άνθρωπος». Ότι έχασε την ελευθερία του, την φυλή του, την κουλτούρα του. Και όλα αυτά γιατί? Για να μάθει μια άλλη κουλτούρα, την αγγλοσαξονική, όχι όχι για να βγάλει λεφτά και να γίνει καταναλωτής, όχι όχι για να έχουν τα παιδιά του πρόσβαση σε ανώτερο επίπεδο ζωής? Όχι όχι τίποτα από όλα αυτά, απλα για να δουλεύει δωρεάν, στις φυτείες κάποιου αγγλοσάξονα μέχρι να του βγει η ψυχή. Λες επιπρόσθετα, « Πέραν του ότι τα λόγια σου είναι τα λόγια ενός κλασικού "white cuck" full of white guild...εάν είσαι λευκός !» Η λέξη guild, σημαίνει συντεχνία, μια συντεχνία είναι μια ένωση τεχνιτών ή εμπόρων που επιβλέπουν την πρακτική της τέχνης τους σε μια συγκεκριμένη πόλη. Οι παλαιότεροι τύποι συντεχνίας σχηματίστηκαν ως συμμαχίες μεταξύ των εμπόρων. Οργανώθηκαν κατά κάποιον τρόπο μεταξύ επαγγελματικής ένωσης, συνδικαλιστικής οργάνωσης, καρτέλ και μυστικής κοινωνίας. Εάν εννοούσες guilt, που σημαίνει ενοχές, όχι προσωπικά δεν εχουμε ενοχές. Κανένας από τους παππούδες μας δεν είχε φυτείες στο Μισισιπή ούτε μαύρους δούλους στη δούλεψη του. Η αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας και δικαιοσύνης όμως, είναι επιταγή για κάθε κοινωνία που νιώθει σαν ανάγκη να προάγει τα τέλη της και να συνεχίσει να έχει διάρκεια μέσα στην ιστορία. Αυτό χώρια του ότι είναι αναγκαίο σε μια ευνομούμενη κοινωνία όπως η αμερικανική είναι και λογικο και θεμιτο. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, η αποζημίωση ενός Ιστορικού εγκλήματος καθιστατε επιτακτική. Φιλικά πάντα, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  5. Προς βεροιευς, Λες « Διαφωνώ μόνον ως προς την πρόταση περι αποζημιώσεως, διότι πιστεύω πως δεν πρέπει να τιμωρούμεθα ή να αποζημιωνόμαστε για πράγματα στα οποία δεν είχαμε καμία συμμετοχή ,εμπλοκή ή ευθύνη». Στις μέρες που ζούμε μεγάλος «ντόρος» γίνεται με το γερμανικο κατοχικο δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις, που 72 χρονια μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ήρθαν στην επιφάνεια ξανά ( αντέχει χρονια αυτή η κολόνια) για να μας θυμίσουν τα εγκλήματα και τις θηριωδίες των Ναζί στην Ελλάδα κατά τα διάρκεια της κατοχής. Δεν θα σχολιάσουμε εδώ εάν οι Ελληνικές κυβερνήσεις απαίτησαν τα χρήματα αυτά από το γερμανικο δημόσιο έκτοτε, η το αμέλησαν η ότι και ακόμα και εάν μας έδιναν τα χρήματα θα τα σπαταλούσαμε ασυλόγιστα, στο δημόσιο, στις γυναίκες, κοκ. Γνωρίζοντας ότι τα εγκλήματα αυτά από τους Ναζί έγιναν, περα κάθε αμφιβολίας, κατά του Ελληνικού πληθυσμού, θα ήτανε δικαιολογημένη η στάση των σημερινών γερμανων πολιτών, που δεν εχουνε τίποτα απολύτως να κάνουν με τα εγκλήματα των παππούδων τους, να πούνε « διαφωνούμε προς την πρόταση περι αποζημιώσεως και δεν χρωστάμε τίποτα στους Έλληνες, διότι δεν πρέπει να τιμωρούμεθα ή να αποζημιωνόμαστε για πράγματα στα οποία δεν είχαμε καμία συμμετοχή ,εμπλοκή ή ευθύνη». Εσυ την γνωρίζεις την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Φιλικά πάντα, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  6. ἈθηναῖοςAugust 31, 2017 at 3:37 AM

   guilt *
   Αποστολόπουλε ποῦ ζεῖς?
   Ἀμερική η Ἑλλάδα
   Μένεις κέντρο Αθήνα και βλέπεις κανα δυό μαύρους καὶ τα νομίζεις αὐτά ρομαντικά καί πολυπολιτισμικά?
   Θά εἶχε τελείως ἄλλη σκέψη ἐάν ζοῦσες στίς ΗΠΑ ή στήν Νότια Ἀφρική πχ

   Γιά το πρῶτο ὅσα ὀνόματα θές Μαύρων ποῦ ἐκμεταλλευόντουσαν τους Μαύρους (Anthony Johnson, William Ellison) καὶ ὄχι μόνον στίς ΗΠΑ ἀλλά καί στήν Ἀφρική
   ,Πέραν των Μαύρων καί ἰθαγενείς "ἰνδιάνοι" εἶχαν μάυρους σκλάβους

   το θέμα ὅμως δέν εἶναι αὐτό... ἀλλά το ὅτι ἀπό ὅλους Μαυρους Κιτρινους Αραβες κτλ κτλ..ο μόνος ποῦ με νόμους ἔβαλε ἕνα τέλος στήν πώληση καί ἐκμετάλλευση σκλάβων ἦταν ο Λευκός τον οποίο καί ὅλοι κατηγοροῦν!


   ὅσο γιά το ἐάν τους ἔκαναν η ὄχι ανθρωπους μᾶλλον ἔχεις δίκιο.. δέν τους ἔκαναν...γιατί τις πόλεις ποῦ κυριαρχοῦν οι Μαυροι τις ἔχουν καταντήσει τριτοκοσμικά γκέτο ..ή χῶρες που ὅπως πχ εἶπα Ν.Ἀφρική !

   Δέν ξέρω κἄν γιατί το συζητᾶμε..ο Λίνκον καλά τα εἰπέ..δικιά τους χώρα να κάνουν ότι θέλουν..να της βάλουν φωτιά να την κάψουν!

   Delete
  7. εν.
   ονομ. Βερ(ρ)οιεύ-ς

   γεν. Βερ(ρ)οιέ-ως / Βερροι-ῶς

   δοτ. Βερ(ρ)οιεῖ

   αιτ. Βερ(ρ)οιέ-α / Βερροι-ᾶ

   κλητ. Βερ(ρ)οιεῦ

   πλ.
   ονομ. Βερ(ρ)οιεῖς

   γεν. Βερ(ρ)οιέ-ων / Βερροιῶ-ν

   δοτ. Βερ(ρ)οιεῦ-σι / Βερροιεῦ-σιν

   αιτ. Βερ(ρ)οιέ-ας / Βερροι-ᾶς

   κλητ. Βερ(ρ)οιεῖς

   Συνεπώς "Προς Βεροιέα" όχι "Προς Βεροιεύς" δεν είναι εγγλέζικο, ελληνικό είναι. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, απλώς γκουγκλάρισμα. Τόσο δύσκολο είναι;

   Delete
  8. Το κατοχικό δάνειο είναι διακρατική υποχρέωση της Γερμανίας προς την Ελλάδα.Διαφορετικά ,ουτε κι εμεις πρέπει να πληρώνουμε για δάνεια τα οποία επήραν οι παππούδες μας από ξένους πιστωτικούς τοκογλυφικούς οργανισμούς πριν εκατο χρόνια.

   βεροιεύς

   Delete
  9. Το θέμα της συζήτησης ξεκίνησε σχετικά με την σκλαβιά των μαύρων από τους λευκούς κοκ. Λες «
   Μένεις κέντρο Αθήνα και βλέπεις κανα δύο μαύρους καὶ τα νομίζεις αυτά ρομαντικά καί πολυπολιτισμικά? Θά είχε τελείως ἄλλη σκέψη ἐάν ζοῦσες στίς ΗΠΑ ή στην Νότια Ἀφρική πχ» . Δεν είμαστε υπερ της πολύ πολιτιστικής κουλτούρας όπως την ορίσαν οι « νεοφιλελεύθεροι» ούτε ρομαντικοί. Δεν τίθεται καν θέμα εάν μας αρέσουν οι μαύροι η όχι, προσωπικά υπάρχουν μαύροι που δεν μας αρέσουν στο ελάχιστο, αλλά εχουμε και φίλους μαύρους πολλοί από τους οπαίους είναι και « πετυχημένοι». Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας, εάν μας αρέσουν οι όχι. Εδώ τίθεται το θέμα ενός εγκλήματος τεράστιας κλίμακας, και η συζήτηση περιστρέφεται στο αν θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτό το έγκλημα που διαπράχτηκε πριν χρονια, είτε μας αρέσουν οι μαύροι προσωπικά είτε δεν μας αρέσουν. Οι πληροφορίες που ζήτησα ήτανε για μαύρους που είχαν σκλαβωθεί από άλλους μαύρους, ΠΡΙΝ να μεταφερθούν σαν αντικείμενα στην Αμερικάνικη ήπειρο. O William Ellison είχε γεννηθεί στην νότια Καρολίνα το 1790 o Anthony Johnson το 1600 στη Βιρτζίνια. Ναι φυσικά, αφού το έγκλημα της δουλείας μετέπειτα έγινε θεσμός κάποιοι από αυτούς έπρεπε να φανεί ότι τους «άξιζε» να κερδίσουν την ελευθερία τους, λες και τους ρώτησε κανένας όταν τους μετέφεραν από την Αφρική σαν αντικείμενα, εάν ήθελαν να γίνουν σκλάβοι πρώτα για να απελευθερωθούνε μετέπειτα. Και συνεχίζεις «το θέμα όμως δέν εἶναι αὐτό... ἀλλά το ὅτι ἀπό ὅλους Μαυρους Κιτρινους Αραβες κτλ κτλ..ο μόνος ποῦ με νόμους ἔβαλε ἕνα τέλος στήν πώληση καί ἐκμετάλλευση σκλάβων ἦταν ο Λευκός τον οποίο καί ὅλοι κατηγοροῦν!» . Το παρακατω επιχειρημα είναι γελοίο και να συζητείται. Θυμίζει τον George Fitzhue 1806-1881, που έλεγε χαρακτηριστικά, ότι οι «νέγροι δούλοι του Νότου» ήταν πολύ πιο ελεύθεροι από εκείνους που παγιδεύτηκαν από την καταπίεση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Η ιδέα του να διορθώσει την κοινωνική ανισότητα που δημιούργησε ο καπιταλισμός ήταν να θεσπίσει ένα σύστημα καθολικής δουλείας(!!!!) , βασισμένο στην πεποίθησή του ότι "τα δεκαεννιά από κάθε είκοσι άτομα έχουν ... ένα φυσικό και αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα να είναι δούλοι". Στο ίδιο πλαίσιο, ο Fitzhugh ισχυρίζονταν ότι η κοινωνία ήταν υποχρεωμένη να προστατεύει τους αδύναμους ελέγχοντας και υποτάσσοντας τους. Ο Fitzhugh έγραφε: "Είναι καθήκον της κοινωνίας να προστατεύει τους αδύναμους" αλλά η προστασία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τη δύναμη του ελέγχου. Ως εκ τούτου, «Είναι καθήκον της κοινωνίας να υποδουλώνει τους αδύναμους. Ο Fitzhugh πίστευε ότι η δουλεία μείωνε την πίεση στους φτωχούς και τους κατώτερους κλάδους με άλλα λόγια, υποστήριζε τη δουλεία και για τους φτωχούς λευκούς (!!) και για τους μαύρους. Και κάτι τελευταίο για το αν τους «έκαναν ανθρώπους» η όχι, που προσωπικά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Το περιοδικο Harper έκανε πρόσφατα μια εκτίμηση ότι το σύνολο των αποζημιώσεων που οφείλονται στους μαύρους είναι πάνω από 100 τρισεκατομμύρια δολάρια, με βάση 222.505.049 εκατομμυρίων ωρών ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ εργασίας μεταξύ 1619 και 1865, με επιτόκιο 6%. Αν το σύνολο ή μέρος αυτού του ποσού καταβληθεί στους απογόνους των σκλάβων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πληρώσει μόνο ένα κλάσμα αυτού του κόστους, πάνω από 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, δεδομένου ότι υπάρχει επίσημα μόνο από το 1789. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  10. Λάθος.

   Εάν είσαι εγκλωβισμένος μέσα στην απόλυτη μικρότητά σου και τον μικροαστισμό σου (και μάλιστα και η υποτιθέμενη ελληνική "ελίτ"!) τότε είσαι άξιος να σε φτύνουν και να λες βρέχει.

   Η Γερμανική κυριαρχία στην Ελλάδα είναι, αρέσει δεν αρέσει, κυριαρχία ενός λαού ανωτέρου και κατά πολύ εξυπνοτέρου (λόγω ελίτ και φυλετικού δυναμικού κυρίως) επί ενός άλλου κατωτέρου πνευματικά και πολιτισμικά, με εξαίρεση ένα 20% του σημερινού Ελληνικού πληθυσμού, λόγω ικανοτήτων και καλαισθησίας εν πολλοίς φυλετικά προδιαγεγραμμένης.

   Delete
  11. Καί η Δυτική Τουρκία ποῦ ἔχη ἴδιο φυλετικό δυναμικό με ἐμάς πώς καί εἶναι ἀπό τις Πρῶτες Δυνάμεις?
   πώς το Ἰσραήλ με ἕνα μή σπουδαῖο φυλετικό δυναμικό εἶναι τέτοια δύναμη?
   Το ἑλληνικό γένος ἁπλῶς ἔχη παραιτηθεῖ συνολικά !

   ὅσο για την Γερμανία η Ἡγεσία του 3του Ραιχ δέν ἄνηκε κἄν στούς φαινότυπους ποῦ προβάλουν ὡς κυρίαρχους!
   Καί ἐμεῖς με αὐτούς τους φαινότυπους ποῦ ἔχουμε μέσα καί ἐξῶ μποροῦμε νά κάνουμε θαύματα !
   Ἀλλά ἐσύ κολλᾶς στό ἕνα 15%-20% των στουρνόβλαχων !


   Αποστολόπουλε ἐσύ τώρα ἅμα θές τράβα στήν Ἀφρική στο Κονγκο καὶ ζῆσε με τους Ἐλευθερους Νέγρους !

   Delete
  12. Η Δυτική Τουρκία είναι επί το πλείστον Αρμενοειδής, όπως και η υπόλοιπη Τουρκία, όπως και η Ελλάδα κατά ένα 20%.
   Οι Αριοι φαινότυποι αποτελούν μειοψηφία και η τελευταία νίκη του Ερντογάν αποτελεί την τελική Νέμεσιν της Αρμενοειδούς Τουρκικής-Ανατολίτικης ψυχής κατά μίας σχεδόν εκατονταετίδας προσπαθειών των Κεμαλιστών να Αριοποιήσουν πολιτισμικά τους Ανατολίτες. Προφανώς και λόγω φυλετικής ολιγαριθμίας απέτυχαν παταγωδώς.

   Οι Ασκεναζίμ αποτελούν φύλα Βορειοευρωπαϊκά και συνεπώς δεν είναι να απορεί κανείς για την κυριαρχία των και του Ισραήλ.

   Το Ελληνικό φυλετικό δυναμικό με: Αλπικούς, Διναρικούς και Αρμενοειδείς, είναι ανάξιο να στήσει ισχυρές κρατικές δομές, να παράγει πολιτισμό και να προσδώσει στην Οικουμένη όραμα. Αποτέλεσμα: επικρατεί η Βαλκανική και Ανατολίτικη ανομία, πονηριά και κλεψιά.

   Υ.Γ. Το όνομα "Αθηναίος" δεν είναι για έπαινο αλλά για κλάματα. Τα χείριστα ζώα εν Ελλάδι, οι Αθηναίοι. Εκτός και εάν είσαι και εσύ ζώον, άλλαξέ το.

   Delete
  13. Υ.Γ. 2

   Οι Έλληνες που διαπρέπουν έξω ανήκουν κατά μεγάλη πλειοψηφία (έως αποκλειστικότητα) στο 15-20% (με Ελληνικά δεδομένα του κρατιδίου) αυτό των "στουρνόβλαχων".

   Delete
  14. Καί ὅλα αὐτά ἀπό πάνω λόγο ὡραιοποίησης της ἀρχαιότητας..
   Καί σου ξαναλέω το φυλετικό δυναμικό ἀρκεῖ καί με το παραπάνω,ἀφοῦ ὅπως ξαναεῖπα το 3το Ραιχ δέν δημιουργήθηκε ἀπό τους "ἀνώτερους φαινότυπους" ἀλλά ἀπό αὐτούς ποῦ σήμερα ἐσύ θά ἀποκαλοῦσες γραικύλους ..Αλπικός μπούλης χιμλερ..αλβανιάρης Διναροποιημένος Χιτλερ κτλ κτλ!

   Ἀλλά ἀντί γιά σοβαρή κουβέντα ἐσεῖς θέλετε ἀμερικανικές καί νά βρίζετε τους "γραικύλος"
   ἐπειδὴ εἶναι φτωχοί καί ξεπεσμένοι καί ξεχνᾶτε αὐτό ποῦ ἔλεγαν κάπου στήν Ἀσία πώς ο φτωχός καί "λευκός" λαός δέν εἶναι κάτι το κακό ἀλλά ἀντιθέτως καλό ἀφοῦ μέσα ἀπό την φτώχεια γεννᾶτε η ἐπιθυμία γιά ἀλλαγή καί ἐπανάσταση ,ὅπως στό λευκό χαρτί μποροῦν νά ζωγραφιστοῦν οι πιό ὄμορφες εἰκόνες!   Delete
  15. Καί συμπληρώνω ἀφοῦ ἀποκαλεῖς τον ἑαυτό σου ἐπαναστάτη και μᾶλλον νομίζεις πώς ἐπαναστάτης εἶναι αὐτός ποῦ θά πάει στις ΗΠΑ πχ να βγάλει λεφτά ὥστε μετά να εὐεργετήσει το χωριό του καί μετά νά του στήσουν καί κάνα ἀνδριάντα....

   Το οἰκονομικό εἶναι ἀναγκαίο ἀλλά όχι για τον ἡγέτη ὄχι για νά πλουτίσει καί να πουλάει μούρη στον λαό του ποῦ ἄφησε πίσω καί ἀποκαλεῖ γραικύλο ἀπό το πρωί μέχρι το βράδυ ἀλλά γιά να χρησιμοποιηθεῖ γιά πολιτικούς σκοπούς καί στήν περίπτωση μας ο εφοπλιστικός τομέας !

   ὅσο γιά τις ὕβρεις σου ἔναντι μου δέν με ἀγγίζουν καί ἐγώ ὡς ἀνώτερος πνευματικά ἄνθρωπος σε συγχωρῶ!

   Delete
  16. Τελειώνοντας νά σου πῶ πώς η πανεπιστημιακή δυτική ἐκπαίδευση δέν θά σε κάνει παρά ένα ἐκπαιδευμένο ἐργαλείο ἐνῶ ἐμένα τον "γραικύλο" ενώ ἐμένα η ἀπομόνωση η μή ἐνασχόληση με πλουτισμό καί μελέτη πληθώρας βιβλίων ἔχει ὁδηγήσει την σκέψη μου μακριά απο τις ἀνάγκες καί πιό κοντά στό υπερτατο ὄν

   Delete
  17. Για τρολλ πρέπει να είσαι πραγματικά άεργος (και άνεργος) για να πορώνεσαι με τέτοιες ανοησίες.

   Από το 1949 όλοι έχουνε κάτι κοιλιές μέχρι την απέναντι όχθη του Αιγαίου από την πολλή "επανάσταση" του λαϊκισμού και της αρπαχτής. Σε αυτην την ενδοξοτάτη ρπαναστατική παράδοση του στύλ "ξες ποιός είμ'εγώ;" προσετέθησαν και οι καναπεδάτοι επαναστάτες σαν και του λόγου σου, οι Ελληναράδες πολεμιστές επαναστάτες του πληκτρολογίου.

   Ρε δεν πα να βγάλετε κανα φράγκο να δώσετε στον μπάρμπα-Σόιμπλε μην κόψει την επιδότηση με τον Ντράγκι και ψοφήσετε;

   Ο Ελληναράς όλα έτοιμα τα θέλει και όλο το παίζει φοβερός επαναστάτης με πρότυπο το 1821, ξεχνώντας παντελώς ότι η Επανάσταση του 1821 απέτυχε παταγωδώς λόγω φιλονικίας των "ηρωικοτάτων" οπλαρχηγών για τα δανεικά λεφτά το Λονδίνου και τα λάφυρα από την Τριπολιτσά. Ξεχνά ο Ελληναράς ότι η ιδία του η ύπαρξη εδώ και 200 χρόνια ως Έθνος βασίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην βοήθεια των Δυτικών ήδη από την Γαλλική Εκστρατευτική Δύναμη που έσωσε την Πελοπόννησο από τον Ιμπραήμ το 1827-1828, εν συνεχεία οργάνωσε τον κατσαπλιάδικο ελληνικό στρατό των γιδοβοσκών ληστών και τέλος νίκησε κατά κράτος εν συνεργασία με Αγγλία και Ρωσία την αρμάδα του Σουλτάνου στο Ναυαρίνο.

   Από τότε ο Ελληναράς νομίζει ότι είναι ο άρχων των πάντων, βρίζει αυτούς που κυριολεκτικά τον συντηρούν εν ζωή (ΗΠΑ παλιά, Ε.Ε. σήμερα), κλέβει όντας δε άκρως δουλικός τον Ξένο περιηγητή στην χώρα του, φέρεται καθημερινώς σαν ζώο και κάνει όνειρα θερινής νυκτός για Μεγάλες Ελλάδες ενώ ούτε τα σύνορά του τα υπάρχοντα δεν δύναται να προστατέψει. Δεν παράγει τίποτα μονάχα καταναλώνει και υβρίζει τους Γερμανούς οι οποίοι λογω φυλετικών ικανοτήτων και Παραδόσεως υπέρ της Εννομίας και της Πειθαρχίας, παρότι ηττήθησαν 2 φορές ολοκληρωτικά και μάλιστα διχοτομήθησαν την δεύτερη φορά, σημερον για 3η φορά αποτελούν κυρίαρχους και ηγέτες της Ευρώπης, εκτοπίζοντας τεχνολογικά και οικονομικά ακόμη και τους Αμερικανούς...Είναι δε πολύ κοντά στην πλήρη πολιτική επικράτηση με την Ομοσπονδιοποίηση της Ε.Ε.


   Κατα τα άλλα στον Ελληναρά, και δη Εθνικιστή ή επαναστάτη των πλήκτρων, φταίνε οι Εβραιοι (με ένα κράτος μικροσκοπικό που ελέγχει όλη την Μ.Ανατολή έχοντας πολλάκις αντιμετωπίσει υπερεπιτυχώς όλες τις συντονισμένες Αραβικές παν-επιδρομές όλων των Αράβων της περιοχής) και οι Τούρκοι (των οποίων η ανεξαρτησία οφείλεται αποκλειστικά στις δικές των θυσίες και δυνάμεις με μπροστάρη τον Κεμάλ. Εφτασαν από το τίποτα στους G20 σε πληθυσμό 80 εκατομμυρίων και οικονομία 800 δις, ενώ το ελλαδιστάν φαγώμενο μεταξύ του και επαναπαυώμενο στις δήθεν δικές του παρελθοντικές δόξες κατήντησε ο ηγέτης των χειροτέρων χωρών της Οικουμένης, μονάχα κάτι Σκόπια και Αλβανίες περνά στα rankings και την οργάνωση.

   Άσε λοιπόν τις βλακείες και τράβα να βγάλεις κανά τάληρο για τον Herr Schäuble. Vielleicht wird er mitleidig sein und dir ein Stück Gyros schenken.

   Delete
  18. Και απάντηση σε αυτην την παρακμή κομμάτι της δικης μας διανοήσεως, είναι η συνομοσπονδία των κάφρων. Η πανβαλκανική Συνομοσπονδία ή η Ελληνο-Τουρκική συνομοσπονδία η οποία και ολοκληρωτικά θα διαλύσει κάθε δείγμα εναπομείνασας Αριότητος των Ελληνικών χωμάτων.

   Και μάλιστα ύστερα εναντιώνονται και κατακρίνουν μαζί με τους υπολοίπους Έλληνες, την Αρία Γερμανική ενωποίηση της Ευρώπης το 1940-1944!!!!

   Χίλιες φορές προτεκτοράτο του Ράιχ παρά γυφτοβιλλαέτι των Βαλκανικών και Ανατολίτικων κάφρων.

   Αλλά εμείς τί σκοτωνόμεθα; Θα έχουμε ήδη μεταναστεύσει και βγάλει Wurzeln στην Κεντρική Γερμανική Ευρώπη και Βορεια Ιταλία.

   Με κάτι τζιμάνια σαν τον Ρωμηό κάτω η νέα Βαλκανο-Τουρκική """Ελλάς""" θα έχει γίνει 5 φορες χιεροτεροι του σημερινού Βρυξελλόδουλου και ψευδο-μεγαλοαστικού από την μία, μικροαστικού από την άλλη, ελλαδιστάν!

   Delete
  19. Τέλος ρωτώ τους συνχολιαστές και τον Καθηγητή τί θα χάσουμε (πάλι!) λόγω των κακών και αιμοδιψών Γερμανών σε μία ομόσπονδη Ε.Ε.;


   Μήπως την Γερμανική πειθαρχία και οργάνωση και εννομία; Μήπως την Γερμανική τεχνολογική και επιστημονική πρωτοπορία σε πλείστους τομείς; Μήπως την είσοδο φυλετικού δυναμικού κατά πολύ ανωτέρου της Αλπικής-Αρμενοειδούςς-Διναρικής βαλκανο-ανατολίτικης Ελλάδος;

   Μήπως θα χαθεί ο τρισένδοξος "Ελληνικός" πολιτισμός του ελλαδιστάν που δεν βλέπουν οι σωστοί Έλληνες την ώρα και την στιγμή να φύγουν;

   Τουλάχιστον θα έχει και ένα θετικό:

   Επιτέλους το Ελληνικό πνεύμα θα απαγκιστρωθεί από την γύφτικη διαστρέβλωσή του, από το Αθηναϊκό κρατίδιο!

   Είμαστε με τον Ελληνισμό και συνεπώς ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ κατά της υπάρξεως του κρατιδίου αυτού που έχει διαλύσει το Ελληνικό πνεύμα και την εικόνα κάθε τι Ελληνικού, ενώ ο Γερμανισμός έχει γίνει τρισσάκις πρότυπο πολιτισμικού προτύπου.

   Delete
  20. Υ.Γ.

   Η εξίσωσις Ναζισμού και Κομμουνισμού φυσικά και είναι λανθασμένη καθώς ο Εθνικοσοσιαλισμός (National-Sozialismus = Na-Zi-smus) προσέδωσε Ελληνικό πνεύμα στον Γερμανισμό, ενώ ο Κομμουνισμός προσέδωσε Ρωσικό χαρακτήρα στον υλισμό των απάτριδων εργατών στις φάμπρικες των μεγαλουπόλεων.

   Delete
  21. Καλά με ΚΜ σαν και σένα δέν πρόκειται ἄνθρωπος να συνεννοηθεῖ!
   Για τελευταία φορά...φυλετικό δυναμικό ἔχουμε ἱκανότατο και ὄχι βάρβαρους ΚΜ του βορρᾶ !
   Μὲς στούς αλπικούς εἴμαστε ποῦ ἔδωσαν ἕναν Σωκράτη..ἕναν Πλάτωνα..ἕναν Κιτσίκη
   καί τους μεσογειακούς ἐδῶ στήν Ἀθηνᾶ ἀλλά ἐσύ ψευτοεπαναστατάκο τα ἔχης παρατήσει καί ὥς βλάχος θαμπώθηκες ἀπό τους βάρβαρους !

   Μεῖνε ἐκεῖ στους βάρβαρους ΚΜ ποῦ τους βιάζουν οι μουσουλμάνοι
   ὅσο ἐμεῖς θά δημιουργήσουμε τον Τρίτο Ελληνικο πολιτισμό!!!

   Καμιά χώρα δέν ἔχη διανόηση σάν την δική μας κύριε βάρβαρε ἀλλά να μου πεῖς ο βάρβαρος στον βαρβαρο θα πάει..να σε καλά !

   Delete
  22. Πάντως σε ὅλα ἀπαντᾶς ἀλλά μόνο γιά τους φαινότυπους ποῦ ἀποτελούσανε την ἡγεσία του 3ου Ράιχ δέν μιλᾶς!!!(δέν σε παίρνει)
   Πάμε πάλι..Hitler αλβανιάρης διναρικοποιημένος,
   Himmler αλπικός μπούλης,
   Hermann Göring αλπικοτατος μπούλης καί πάλι
   Goebbels διναροποιημένος καί πάλι τον ὁποῖο καί θά ἔλεγες βαλκάνιο γύφτο ,
   Bormann καί ἄλλος αλπικός,
   Keitel βρέ καί ἄλλος αλπικός....
   Dönitz Διναρικότατος ἀλβανός κατ ἐσένα !
   Καί ἄλλοι τόσοι αλπικοι...Röhm,Jodl....Julius Streicher άνετα έκανε και για Τούρκος..
   Ἄντε καὶ μερικοί με ΚΜ στοιχεῖα


   Καί ὅλοι αὐτοί τι ἔκαναν? ὡς ἀνώτεροι στό πνεῦμα ἀπό τους ΚΜ και τους Νορδικούς? εἶχαν τους βάρβαρους ΚΜ -Νορδικους γιά τους ὁποίους ἐσύ μιλᾶς ὡς ἁπλούς στρατιῶτες..

   Delete
  23. Αχαχαχαχα.

   Ο Αλπικός μπούλης νευρίασε.

   Θυμήθηκε και τον Κιτσίκη, τον διαχειριστή του ιστολογίου που σε άλλα ιστολόγια βάζει το πρόσωπό του ως εικόνα προφίλ και από δίπλα ονόματα που περιέχουν βρισιές.

   Ο Αλπικός μπούλης που τον ζει η Γερμανία και είναι δούλος της Αμερικής αδυνατεί να δει ότι όλος ο κόσμος θελει να μετοικήσει στις ΚΜ χώρες (ΗΠΑ, Σκανδιναυία, Γερμανικές χώρες) ενώ όλοι οι Αλπικοί-Βαλτικοί και Διναρικοί πληθυσμοί των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος) όσο και να ουρλιάζουν για το πόσο "φοβεροί και τρομεροί" είναι, καλή ώρα σαν τον Τρίτο Γραικυλικό Πολιτισμό της απολύτου ξεφτίλας, με το που τους πετάν ένα ξεροκόμματο οι ΚΜ Δυτικές χώρες, αμέσως μούγκα οι βαρύμαγκες.

   Τεσπα, μείνε εσύ στο ελλαδιστάν με τους Μπαγκλαντεσιανούς ιμάμηδες και την νεοελληνική καφρίλα, σου ταιριάζει γάντι άλλωστε ως μικροαστό, και άσε με εμένα στην Eidgenossenschaft με ασφάλεια και το καλλίτερο βιοτικό επίπεδο του κόσμου. Από τις Άλπεις βλέπω το ελλαδιστάν και γελώ με την βλακεία του δέρνει το 99% του πληθυσμού. Μονάχα άτομα σαν τον Θεοδωράτο γλιτώνουν από την μιζέρια σας....

   Delete
 8. "Λαός" καί κουλτουριάρηδες εἶναι κῶλος καί βρακί...Ἕνα θεριό μέ δυό κεφάλια...

  ReplyDelete
 9. Προσωπικά, για λίγο που έζησα στις Ε.Π.Α. συμπάθησα και λευκούς και μαύρους , η συμπεριφορά τους καλύτερη από νεοελλήνων !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 30, 2017 at 10:26 AM

   Ποίους λευκούς καί ποίους μάυρους?
   Τους rednecks και τους blm ?

   Τέλος πάντων.. Αὐτή η καραμέλα "νεοέλληνες" "γραικύλοι" καταντάει κουραστική στο τέλος
   τι φταῖμε ἐμεῖς οι ἐναπομείναντες ρωμιέλληνες για την συμπεριφορά των βλαχοανατολιτών καί βάζεις ταμπέλες στό ἔτσι..

   Delete
  2. Εγώ γεννήθηκα 1972, επομένως χρονικά είμαι νεοέλλην και γνωρίζω τη νεοελληνική συμπεριφορά...αν τηλεμεταφερθώ στο παρελθόν θα σε ενημερώσω για τη συμπεριφορά και την κουλτούρα των Ελλήνων του 1930 ( μάλλον ήταν διαφορετική από αυτή των "σύγχρονων Ελλήνων" )...μέχρι τότε υπομονή...

   Delete
  3. Ολες σου οι αποριες θα λυθουν χαρη στην νανοτεχνολογια.

   Delete
 10. Συγγνωμη και παλι για το προσωρινο ατονικο. Ο μαυρος για τον μοναρχικο ειναι δουλος, για τον αστο ειναι μοναρχικος προλεταριος. Ο μοναρχικος οπως και ο πολυθειστης αναγνωριζει την θεοτητα σαν καθημερινο πεδιο αναφορας, ο αστος ενδιαφερεται μοναχα για την κοινωνικη του ανελιξη την οποιαν θεωρει θεο. Για τον αστο ο μαυρος δουλος συμπυκνωνει τα τρια πραγματα που μισει περισσοτερο. Ελευθερια, θρησκευτικοτητα, προληψη. Για αυτο και θελει να τον ταπεινωσηι, και η καμπανια φυλετικης ισοτητας ειναι αντεστραμμενη ρατσιστικη προπαγανδα, οπως ομοφοβικη προπαγανδα ειναι και η καμπανια υπερ του γκεη και λεσμπιαν κινηματος. Υπαρχει ομως μια διαφοροποιηση στο εσωτερικο του καπιταλιστικου στρατοπεδου που θυμιζει καθολικους και προτεσταντες. Οι μεν την δουλεια την πλασαρουν σαν φιλανθρωπια, οι δε σαν φυλετισμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 30, 2017 at 10:20 AM

   Συγχωρέμένος Λούκε
   Γιά πές μας την γνώμη σου,τι λές νά κάνουμε ἐμεῖς με τους γύφτους? Πού να τους στείλουμε? η νά τους χρησιμοποιήσουμε ?
   Πογκρόμ ή ξέρω γω να τα βρούμε με τον γυφτοαρχηγό τους?
   Κάνουν καί πολλά παιδιά ρέ σῦ..θά ἔχουμε προβλήματα καὶ στό μέλλον με δαύτους

   Delete
  2. Nα τους παρετε τσιμπουκι. Συγγνωμη για το ατονικο.

   Delete
  3. Συγχωρέμένος Λούκε καί πάλι !
   Μᾶλλον τους θέλεις τους γύφτους ὅπως καί οι left θέλουν τους μάυρους στήν Εὐρώπη...γιά σεξουαλικές ἀνωμαλίες,ἐάν κρίνω ἀπό την ἀνώμαλη ἀπάντηση σου !

   Delete
  4. Μιὰ ἔγχρωμη, γιὰ τὴν ἀκρίβεια.

   Delete
 11. ἈθηναῖοςAugust 30, 2017 at 11:30 AM

  Δημήτρη ἐθνοκράτος ἀφροαμερικανῶν ὑπάρχει,κατά μιά ἔννοια καί αὐτό εἶναι το Detroit όπου στο κέντρο κυριαρχοῦν οι μαῦροι καί το ἔχουν διαλύσει ὅπως ἔκαναν καί με την νότια Ἀφρική..ἔλεος πιά με τους Μαύρους μας ἔχουν ζαλίσει με την κλάψα τους ...καί θά μου πεῖς "εἶναι καλοί στήν μουσική" ποία μουσική....σε αὐτήν ποῦ ταιριάζει στούς ἴδιους καί ὄχι στόν Λευκό !

  ReplyDelete
 12. Αναρχικός ΟυτοπιστήςAugust 30, 2017 at 9:36 PM

  άρθρο ντροπή για έναν όπως αποκαλεί τον εαυτό του "κομμουνιστή"
  Δεν σου φτάει ο κάθε άνθρωπος κύριε κιτσίκη αλλά το σύστημα στο οποίο ζει!
  Πως εσύ ως Γάλλος δεν γνωρίσεις πως Στην Γαλλιά για παράδειγμα οι Ρομά έχουν γίνει νοικοκυραίοι και εχουν υιοθετήσει τον δυτικο τρόπο ζωής ?
  Και έτσι και αυτοί δεν κάνουν πολλά παιδιά όπως έκαναν ,λόγο καριέρας και πλέον μοιάζουν στον κάθε δυτικό !
  Πού φαντάζεστε το εθνοκράτος των Ρομά? μήπως κάπου στην Αφρική? καθώς όποιος αναφέρει κάτι τέτοιο συνήθως προτείνει ένα κράτος κάπου στην Αφρική και ποιος θα τους το δώσει.μήπως σε αυτό το "κράτος" θα υπάρχουν και τίποτα ωραία μέρη να τους συγκεντρώσετε όλους μαζί σε τίποτα φούρνους?


  ReplyDelete
 13. Παλ(α)ιοέλληνος Κων/πολίτου το ανάγνωσμα.

  Σοφία. Πρόσχωμεν.

  "Η εξόντωσις των τσιγγάνων και νέγρων μονάχα σταθερότητα, τάξη, ασφάλεια και ομοιογένεια θα φέρει. Ήδη άργησε πολύ, ιδίως η τελευταία."

  Όντως ο Οδόακρος ήταν τσιγγάνος. Οι Σταυροφόροι ήταν νέγροι. Την Πόλη μας την κούρσεψαν οι τσιγγάνοι μαζί με τους νέγρους. Τα άλογα του ιπποδρόμου της Πόλης μας εκτίθενται στη Σαχάρα. Τα λείψανα των Αγίων μας βρίσκονται στη Λιβερία. Τα αφιερώματα της πίστης των πατέρων και των προπατόρων μας (εικόνες και αγάλματα) και τα ταριχευμένα σώματα των βασιλέων(Φαραώ) μας κοσμούν τα μουσεία ή πλουτίζουν τις γκαλερί των τσιγγάνων και των αφροαμερικανών. Ο Κόχραν ήταν γύφτος. Τις δύο πράξεις υποτελείας προς τον Σάκα των Ζουλού τις παρέλαβε ο αφροαμερικανός Κάνιγκ. Ο Σάκα υπήρξε πάντοτε ο προστάτης του γραικικού βασιλείου. Τα "εθνικά δάνεια" μας τα έδωσαν οι γύφτοι. Οι εστεμμένοι φελλοί ήταν νέγροι. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν μεταξύ γύφτων και νέγρων. Οι γύφτοι μαζί με τους νέγρους μας επέβαλλαν όλες τις κατοχές, τις χαράξεις συνόρων, τους οικονομικούς ή ναυτικούς αποκλεισμούς, τους Πατσιφίκους, τους εμφύλιους πολέμους, τους "εθνικούς" διχασμούς (αν θα έπρεπε να πάμε με τους γύφτους ή με τους νέγρους), τις διαιρέσεις του γραικικού εδάφους, τις εξόριστες ή κατοχικές κυβερνήσεις, τα κινήματα ή τις δικτατορίες, τις παλινορθώσεις ή τις μεταπολιτεύσεις, όλες τις ρυθμίσεις ή τις μεταρρυθμίσεις. Αυτοί οι άτιμοι οι γύφτοι και οι νέγροι μας έστειλαν να αφήσουμε άταφα τα κόκαλά μας στις Κριμαίες, στις Κορέες, στα Βιετνάμ. Αυτοί μας επέβαλλαν τον διεθνή οικονομικό έλεγχο μέχρι το 1978. Αυτή η μισητή Διεθνής Οικονομική Επιτροπή υπό τον νεγρόγυφτο τον Εδουάρδο Λω ή το ΔΝΤ των νέγρων και η ΕΚΤ των γύφτων. Διότι ως γνωστόν η έδρα της παγκόσμιας συνομωσίας εναντίον του ανθρωπίνου είδους εβρίσκεται στην ΑγιαΒαρβάρα στο Αιγάλεω, οι δε γύφτοι (μην ξεχνάτε) σταύρωσαν το Χριστό.

  Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε,
  σκέψου γαλήνη που θα `χει
  κει που στέκονται οι βράχοι
  και φιλοσοφούν μονάχοι

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μια ζωγραφια το σχολιο σου αγαπητε Ρωμηε. Φιλικα, Γιαννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Ευγε !εύγε Ρωμηέ!Τά είπες όλα !!!!

   βεροιεύς

   Delete
  3. Κλασικος ελληναρας.

   Βριζει τους Δυτικους αυτος που ζει αποκλειστικα με δικα τους δανεικα. Μαγκιες απο πληκτρολογιο που εφυηραν οι Δυτικοι παραγουν οι Δυτικοι και του πωλουν οι Δυτικοι!!
   Διχως τον Σόιμπλε ο κλασιος ελληναρας της λαϊκιστικης πατατας ουτε να φαει δεν θα χε. Θα ηταν Ερντογανικο βιλλαετι απο το 1950...

   Που'σαι Δόκτωτ Πάπ να τους τα χώσεις σε κάθε γραικυλο με κομπλεξ κατωτεροτητας!

   Delete
  4. Υ.Γ.

   Η βλακεία του μικρέλληνος βρίσκεται στο ότι ομιλεί περί των Δυτικών, οι οποίοι από ορδή βαρβάρων το 1204μ.Χ. έφτασαν σήμερα να αποτελούν τα άτομα κοντύτερα στον Ελληνισμό παγκοσμίως με το πολιτισμικό τους επίπεδο, ενώ εν αντιθέσει ο Έλληνας από πολιτισμικό άρχοντα κατήντησε σήμερον βάρβαρος χειρότερος των Φράγκων του 1204μ.Χ., όπως ο παραπάνω σχολιαστής ο οποίος μόνον και μόνον για να αντιταχθεί γύφτικα στα λεγόμενά μου αγνοεί την πλήρη βαρβαρότητα νέγρων και γύφτων, πιθανώς δε λόγω φυλετικής ή πνευματικής συγγένειας.

   Delete
  5. Καθε συλλογικη ταυτοτητα ειναι βαρβαρικη.

   Delete
 14. Ρατσισμός καί πολυπολιτισμικότητα εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ δυτικοῦ νομίσματος.Συναλλαγές μέ αὐτό τό κάλπικο νόμισμα εἴτε τό ἐκδίδει ἡ ΕΚΤ, ὁ Λίνκολν εἴτε ὁ Χίτλερ εἴτε ἡ Διεθνής Ἀμνηστία, ἐντός τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς δέον νά κηρυχθοῦν ἄκυρες ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρατσισμός είτε στους Σπαρτιάτες είτε στον Κεμάλ υπήρχε και θα υπάρχει !
   Δεν ειναι μια ουτοποία η "Ἐνδιάμεσης Περιοχῆ"

   Delete
  2. Ο ρατσισμός αποτελεί φυσικά άμυνα της φυλετικής ψυχής και συνάμα αναγνώριση της φυσικής ανωτερότητος ή κατωτερότητος ενός αλλοφύλλου.

   Από μικρά τα παιδιά τρέμουν στις φοβέρες της μάνας τους ότι θα τα "δώσει" στους γύφτους.

   Γιατί δεν λέει κανείς θα τα δώσει στους Γερμανούς; Γιατί τους γύφτους; Λόγω καφρότητας προφανώς...

   Delete
  3. Γιατὶ οἱ γύφτοι θᾶ τὰ πάρουν μαζί τους τόσο ἁπλά. ΟἹ Γερμανοὶ εἶναι ἁκόμα πιὸ τρομακτικοί. Οἱ γύφτοι κλέβαν, οκ, στὰ χωριά ἁλλὰ δὲν μάζευαν τοὺς κατοίκους νἀ τοὐς ἑκτελέσουν, σὰν τοὺς ῥατσιστές Γερμαναράδες. Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι εἶχαν διαβῇ τὸ κατῶφλι καὶ παῖρναν ὅ,τι βρίσκαν μαζί τους στὴν κούρσα πρὸς τὸν Χάρο. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ φιλοσοφικὸ πόιντ. Ὅτι ἄλλο θὰ πεθάνουμε, ἄλλο θὰ τρέξουμε νὰ παλέψουμε μὲ τὸν Χάρο στὰ μαρμαρένια ἁλώνια. Ὅταν καταργεῖται αὐτῆ ἡ διάκριση γίνεται της κακομοίρας. Ἁκόμα ὅλοι οἱ Ἕλληνες νομίζω ἁκούμε Γερμανία καὶ σκεφτόμαστε Δίστομο καὶ Καλάβρυτα.

   Delete
 15. Επί της συγκρίσεως Χίτλερ και Λίνκολν, ένα ολόιδιο άρθρο στο Κάτεχον:

  http://katehon.com/article/lincoln-or-lee-what-would-hitler-say

  ReplyDelete
 16. "Οἱ παρίες τῆς Ἰνδίας (intouchables), πρὸ χιλίων ἐτῶν ἔφυγαν πρὸς Δυσμὰς, ἀπὸ τὰ πατρογονικὰ ἰνδικὰ ἐδάφη καὶ ἔφθασαν στὴν Ῥωμαϊκή (Βυζαντινή) Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία ὡς Ῥωμά (τσιγγάνοι) ἤ Γύφτοι (Αἰγύπτιοι Ῥωμαῖοι)" ...Υπάρχουν στοιχεία για αυτό το θέμα στο διαδίκτυο ή σε βιβλίο ; Γιατί ήρθαν προς Δυσμάς ; Πως τα καταφέρανε χωρίς να είναι πολεμική φυλή ;

  ReplyDelete
 17. Όλα αυτά τα νασιοναλιστικά, τα νεονετανιαχουϊκά, τα τραμβικά, τα γεωπολιτικά, τα ανώτερα, τα υψηλά, τα φυλετικά, τα επιστημονικά, τα κρανιοεγκεφαλικά και όλη αυτή η περιττωματολογία περί γραικύλων, υπανθρώπων, γύφτων, νέγρων, Αλβανών, παλαιότερα Εβραίων, τώρα των Παλαιστινίων και των μουσουλμάνων, περί κατωτάτης υποστάθμης, περί βόθρου της μεταπολίτευσης, περί καθάρσεως (με μπλε και πράσινους κόκκους), περί υγιούς (θεοκρατικού) καθεστώτος, περί κανιβαλικής Ορθοδοξίας, περί ρατσιστικής αυτοκρατορίας και τα ρέστα, αποτελούν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ήτοι αγέρα κοπανιστό. Η ουσία είναι αυτή (και την λέει μοναχός του όταν στριμώχνεται):

  "Η Γερμανική κυριαρχία στην Ελλάδα (εννοεί Γραικία) είναι, αρέσει δεν αρέσει, κυριαρχία ενός λαού ανωτέρου και κατά πολύ εξυπνοτέρου (λόγω ελίτ και φυλετικού δυναμικού κυρίως) επί ενός άλλου κατωτέρου πνευματικά και πολιτισμικά, με εξαίρεση ένα 20% του σημερινού Ελληνικού πληθυσμού, λόγω ικανοτήτων και καλαισθησίας εν πολλοίς φυλετικά προδιαγεγραμμένης."

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις την ουσία.

   Delete
 18. Σας το ξαναλέγω !Κρίνετε ,χαρακτηρίστε,πετροβολίστε ,λιντσάρετε αν θέλετε ,άτομα για τις πράξεις τους.Οχι για το χρώμα τους ή την καταγωγή τους.Ατομική ευθύνη όχι συλλογική.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτό ποῦ λές εἶναι δυτική αερολογία... ἀμερικανιά βασικά καὶ ἀτομοκεντρισμός
   διότι με αὐτόν τον τρόπο το ἄτομο δέν λογαριάζει τις συνέπειές ποῦ θα ἔχουν οι πράξεις του στόν λαό ποῦ ἀνήκει !

   Delete
  2. από την Πόλη έρχομαι και ................


   Βεροιεύς.

   Delete
 19. Τό νά λέμε ὅτι στήν ἀρχαία Σπάρτη ὑπῆρχε ρατσισμός, εἶναι σά νά λέμε ὅτι ἡ ἀρχαία Ἀθήνα προάσπιζε τά ἀνθρώπινα δικαιώματα...Ἀστεῖα πράγματα...Οὔτε τό ενα οὔτε τό ἄλλο συνέβαινε. Οἱ ἔννοιες τοῦ ρατσισμοῦ καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι ἀμφότερες προϊόντα τῶν εὐρωπαϊκῶν Νέων Χρόνων καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ( δέν εἶναι τά μόνα) καί ὡς ἰδεολογίες -τό τελευταῖο τό τονίζω - ,εἶναι καθαρά δυτικές συνταγές κλοπῆς. Καμιά σχέση δέν ἔχουν μέ τήν Ἀρχαιὀτητα ( ὄχι ὅτι τότε δέν κλέβανε βἐβαια...).

  Ὁ δέ Κεμάλ εἶναι γνωστό ὅτι προσπάθησε νά ἐπιβάλλει δυτικά πρότυπα στήν χώρα του. Τό ἴδιο καί ὁ Βενιζέλος ( ὅπως καί νάχει πολύ προτιμώτερος ἀπό τίς κωνσταντινικές λέρες τοῦ 1920-22). Αὐτό δέν καθιστᾶ τίς δυτικές συνταγές αὐτομἀτως ἐπιτυχημένες.Ἐν τέλει σιγά τά ὠά γιά ἀμφοτέρους....

  Τό δίπολο ρατσισμός-ἀντιρατσισμός εἶναι δηλητηριῶδες, ἀναποτελεσματικό, καί καταστροφικό γιά τήν Ἐνδιάμεση Περιοχή. Εἴτε προωθεῖται ἔξωθεν εἴτε ἔσωθεν. Καί ἐξόχως ἀντιαισθητικό καί ἄγευστο. Κάτι σάν τό τζατζίκι Σουηδίας...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κανείς δέν εἶναι ἔναντι της ευγονικής πλέον..καί ἐσεῖς το ἔχετε ταμπού
   Η Κίνα ποῦ δέν εἶναι σάπια ὅπως η Δύση ἤδη ἐφαρμόζει εὐγονική καί γιά νά φτάσεις σε ἀνώτερες θέσεις ἐκεῖ στήν πολιτική πρέπει νά ἔχης κάποια φυλετικά προσόντα !

   Ο καθένας θά ἤθελε να γεννηθεῖ ὑγιής .με ἀνώτερο πνεῦμα καὶ ὀμορφιά καί ἐάν εἶχε την δυνατότητα πρίν γεννηθεῖ νά ἐπιλέξει τα παραπάνω θά το ἔπραττε!
   Αλλά ἐπειδὴ κάποιοι το παίζουν ρομαντικοί καὶ "ὅλοι θά ζήσουμε" πολεμοῦν την ευλογιμένη ευγονική γιά νά ἱκανοποιήσουν την βλακεία τους !

   Εὐγονική κάνουμε παντοῦ..στά φροῦτα στά φυτά στά ζῶα ἐδῶ καί αἰῶνες ἀλλά ὅταν εἶναι η σειρά του ἀνθρώπου..ὄχι "εἶναι κακό"...καί πρέπει νά βιαστοῦμε ἀπό τους τριτοκοσμικούς υπάνθρωπους παίζοντας το σοφιστικέ !

   Delete
  2. Ἐπίσης ὀνόμασε τον ρατσισμό ὅπως θες...η οὐσία εἶναι ἰδία
   ἀπό πάντα ὑπῆρχε στούς ΕλληνοΡωμιούς απο την ἀρχαιότητα κατά την Ρώμη ἀλλά καὶ σήμερα ρατσισμός καὶ ἀλαζονεία ..δικαιολογημένα

   Delete

  3. Ἄντε πάλι...δέν μπορῶ νά ἀσχολοῦμαι με ἀσυναρτησίες... ρατσισμός καί ἀλαζονεία στό ἴδιο τσουβάλι...

   "...Ο καθένας θά ἤθελε να γεννηθεῖ ὑγιής .με ἀνώτερο πνεῦμα καὶ ὀμορφιά καί ἐάν εἶχε την δυνατότητα πρίν γεννηθεῖ νά ἐπιλέξει τα παραπάνω θά το ἔπραττε!
   Αλλά ἐπειδὴ κάποιοι το παίζουν ρομαντικοί καὶ "ὅλοι θά ζήσουμε" πολεμοῦν την ευλογιμένη ευγονική γιά νά ἱκανοποιήσουν την βλακεία τους !..."

   Ρέ σύ πλάκα ἔχεις... Ξέρεις τί μοῦ θυμίζεις; Τόν Κωστόπουλο τοῦ ΚΛΙΚ καί τήν ἀεριτζίδικη παρέα του, πού ὅταν κάποιος τούς ἔκανε κριτική γιά τά πρότυπα πού προσπαθοῦσαν νά περάσουν τόν ἀποστομώνανε ὅτι τάχα τοὐς ζηλεύανε ἐπειδή ἦταν " πλούσιοι, ἔξυπνοι καί ὡραῖοι... μέ θεληματικό πηγούνι"

   Ρέ πού μπλέξαμε!!!

   Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ἡ εὐγονική εἶναι ταμποῦ... γιά κάτι τύπους στύλ Κωστόπουλου- σάν ἐσένα δηλαδή - εἶμαι ἀνοιχτός στήν ἐφαρμογή της ὥστε νά ἀποκλεισθοῦν τά γονίδιά σας.....

   Delete
  4. Ἐπιλεκτικός ρατσισμός εἶναι αὐτό?
   Τέλος πάντων ἀνοιχτός ή ὄχι τα κομουνιστογονίδια θά εἶναι τα πρῶτα ποῦ θά ἀποκλεισθοῦν

   Delete
  5. Για τον ρατσισμο βλεπε παρακατω. Ο ρατσισμος των αρχαιων ελιτ ειναι και δεν ειναι ρατσισμος. Διοτι ο ρατσιστης του 20ου αιωνα (και του 21ου) τυχαινει να κανει τον σταυρο του. Δεν νομιζω ο Παυσανιας ο Σπαρτιατης να ελεγε το Πατερ Ημων πριν παει για κρυπτεια, ξενηλασια και τρεκκινγκ στον Καιαδα.

   Delete
 20. "...Στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀγωνία τους ἀπὸ τὴ χάση τῆς σελήνης, οἱ ἀπολίτιστοι προστρέχουν σὲ μαγικὰ μέσα. Δὲν κατανοοῦν ὅτι ὁ ἕρπων ἴσκιος, ὁ ὁποῖος αὐξάνεται μέχρι νὰ καλύψει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαμπεροῦ δίσκου της, προέρχεται ἀπὸ τὸν δικό τους κόσμο. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ ἐμεῖς, οἱ πολιτισμένοι της Δύσης, ἀτενίζουμε μὲ οἶκτο ἤ περιφρονητικά τούς μὴ δυτικοὺς συνανθρώπους μας, πού βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἴσκιο κάποιας ἰσχυρῆς δύναμης, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ παραλύει τὴν ἐνεργητικότητά τους, στερῶντας τους τὸ φῶς. Γενικὰ εἴμαστε τόσο ἀπορροφημένοι σὲ αὐτὰ πού μᾶς ἀπασχολοῦν, πού δὲν δίνουμε μεγάλη προσοχὴ καὶ ἀντιπαρερχόμαστε, ἀκόμη καὶ στὶς περιπτώσεις πού ἔχει προκληθεῖ τὸ ἐνδιαφέρον μας, τὴν εὐκαιρία νὰ δώσουμε μία ἐξήγηση, ἀφοῦ ἔχουμε συμπεράνει ὅτι ὁ ἴσκιος πού καταπιέζει αὐτὲς τὶς ἀρρωστημένες μορφὲς εἶναι φάντασμα τοῦ παρελθόντος τους. Ἐὰν ὅμως σταματούσαμε γιὰ λίγο, γιὰ νὰ ἐξετάσουμε ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ὄρθια γιγαντιαία μορφὴ πού, μὲ τὴν πλάτη πρὸς τὰ θύματά της, ρίχνει τὸν ἴσκιο της, χωρίς, προφανῶς, νὰ τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ, θὰ αἰφνιδιαζόμασταν σὰν καταλαβαίναμε ὅτι τὰ χαρακτηριστικά της δὲν εἶναι παρὰ τὰ δικά μας.... Ἡ σχέση πού περιγράφεται στὴν ἀλληγορία μου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχισθεῖ γιὰ πάντα: ἤ ἡ μορφὴ πού ρίχνει τὴ σκιά της θὰ στρίψει τὴν κεφαλὴ της καί, ἀντιλαμβανόμενη τὸ κακὸ πού ἄθελά της προκαλεῖ, θὰ μετακινηθεῖ ἐκτὸς δέσμης φωτός, ἤ τὰ θύματά της, μετὰ ἀπὸ ἀποτυχημένες προσπάθειες νὰ ἀποσπάσουν τὴν προσοχὴ της καὶ νὰ τῆς ζητήσουν νὰ ἀλλάξει τὴ θέση της, θὰ ὀρθοποδήσουν καὶ θὰ τὴ χτυπήσουν..."

  Ὁ ἴσκιος τῆς Δύσης -Ἀρνόλδος Τόϋνμπη

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστό "θὰ ὀρθοποδήσουν καὶ θὰ τὴ χτυπήσουν"
   ὅπως θέλουν νά μας χτυπήσουν οι τριτοκοσμικοί λόγῳ μίσους καί ζήλειας..

   Delete
  2. Δέ μοῦ λές ρέ διαστρεβλωτή ἐπιπέδου καφενείου, ἀκολουθεῖς σύστημα ἀνάγνωσης ἐκ περιτροπῆς;Κάτι σάν τά μονά -ζυγά; Διαβάζεις μόνο τίς μονές γραμμές ( 1-3-5...) ἤ τίς ζυγές ( 2-4-6...); Τό ἐφαρμόζεις καἰ σἐ κἀθε ξεχωριστή γραμμἠ διαβάζοντας λέξη παρά λέξη;

   Σιγά μή ζηλέψουν ἐσένα καί σέ χτυπήσουν. Ἀφοῦ ὡς νεοέλλην εἶσαι τό πρότυπο τοῦ τριτοκοσμισμοῦ...

   Delete
  3. Δέν σου λέω ,ἀλλά ξέρω πώς ὅταν κάποιος κάνει ἐπίθεση πρός το πρόσωπο του συνομιλητή του και ὄχι στά λεγόμενα του ὅποια καὶ ἄν εἶναι αὐτά...μᾶλλον ἔχη νευράκια !
   Το τριτοκοσμικός το ἀφήνω ασχολίαστο.....καθώς ἐγώ εἶμαι στα βόρεια προάστια καί ἐσύ μᾶλλον σε καμιά κυψέλη

   Delete
  4. Τα βορεια προαστεια απασχολουσαν Φιλπεννεζες και Φιλιπιννεζους ακριβως οπως τα προβατα απασχολουσαν βοσκους. Βλ το εργο Η τελετη του Κλοντ Σαμπρολ, νομιζω.

   Delete
  5. "Σιγά μή ζηλέψουν ἐσένα καί σέ χτυπήσουν. Ἀφοῦ ὡς νεοέλλην εἶσαι τό πρότυπο τοῦ τριτοκοσμισμοῦ..."

   Πολύ σωστός Ζωροάστρη. Επικροτώ τα μέγιστα το σχόλιό σου.

   Υ.Γ. Ο κάφρος είτε ζει στην Κυψέλη είτε στα Βόρεια Προάστια, κάφρος παραμένει. Τα ντουβάρια δεν κάνουν τον άνθρωπο.

   Delete
  6. Νὰ ταν η ζήλεια ψώρα λέω γω

   Delete
 21. Ο Ζαρατουστρα τοχει πιασηι.

  ReplyDelete
 22. ...διότι ὁ βιομηχανικὸς ῥατσισμὸς τῶν Γιάνκηδων ἑπεβλήθη ἑπὶ τοῦ δουλοκτητικοῦ ῥατσισμοῦ τῶν Νοτίων. Στὴν σύγκρουση ὑπάρχει ἕνα ἴχνος διαμάχης Προτεστανῶν-Καθολικῶν, μιὰ καὶ ὁ Νότος ἦταν ὡς ἕναν βαθμὸ παλαιὲς γαλλικὲς ἀποικίες. Ἁντιστρόφως, ἡ σημερινὴ πολυπολιτισμικότητα εἶναι καθαρόαιμος δουλοκτητικὸς ῥατσισμὸς ποὺ πάει νὰ ἁντικαταστήσηι τὸν φυλετικὸ ῥατσιμό. Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔπρεπε σὰν Ἑλλάδα νὰ ἑκτελεῖ τοὺς πολυπολιτισμικοὺς, ἀλλὰ ἑγὼ δὲν συμφωνῶ. ΔΙότι εἶμαι κατὰ τῆς βίας. Πάντως οἱ πρῶτοι ποὺ ἀναγνώρισαν τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἦταν οἱ νέγροι τῆς Αϊτῆς. Λόγοι ἐθνικοῦ συμφέροντος λοιπὸν θὰ ἐπέβαλαν τὴν ἑκτέλεση τῶν ῥατσιστῶν ἄνευ διαδικασιῶν, ἁλλὰ εἶμαι κατὰ τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ συμφέροντος ἐν γένει.

  ReplyDelete
 23. Γρηγόρη, οἱ παρίες τῶν Ἰνδιῶν πρὸ χιλίων ἐτῶν κατευθύνθησαν πρὸς Δυσμάς, ἀκολουθῶντας ἀνάποδα τὸν δρόμο τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀπὸ τὴν νοτιοδυτικὴ Ἰνδία,διότι ὁ βορρᾶς καὶ καἰ ἡ βορειοανατολικὴ Ἰνδία ἦταν περιφραγμένη ἀπὸ τὸν τεράστιο ὄγκο τῶν Ἱμαλαΐων. Δὲν μετεκινήθησαν ὡς πολεμικὸς λαὸς ἀλλὰ σὲ ὑποβαθμισμένη νομαδικὴ κατάσταση (ὅπως ἦσαν καὶ ἀρχικῶς στὴν Ἰνδία), δεχόμενοι ἐξωτερικά, στὸ πέρασμά τους τὶς θρησκεῖες ποὺ συναντοῦσαν (ζωροαστρισμό,μουσουλμανισμό, χριστιανισμό), καὶ γινόμενοι σιδερᾶδες, κατασκευάζοντας ὅπλα καὶ ὁπλίζοντας τὰ ἄλογα τῶν πολεμιστῶν τὼν περιοχὼν ποὺ διέσχιζαν, Ἰνδῶν,Περσῶν,Ἀράβων, Τούρκων, Ῥωμαίων. Ἔφεραν μαζί τους ἀπὸ τὰ ἰνδικὰ ἐδάφη καὶ τὸ πρότυπό τους, τὸν Καραγκιόζη. Ἡ γυφτοποίηση τοῦ ῥωμαίϊκου πληθυσμοῦ, στὴν Ἀνατολία, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Ῥούμελη, ὑπῆρξε ἡ αἰτία τῆς παρακμῆς τοῦ Ῥωμηοῦ (ὡς λαοῦ), στὴν καραγκιοζοποίησή του.Σήμερα ἡ Ἰνδία, ἀποδεχόμενη τυπικὰ, λόγῳ δυτικοποιήσεως, τὴν κατάργηση τῶν καστῶν καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰνδῶν παρίων, ἔσπρωξε ἀτομικά, πολλοὺς ἐξ αὐτῶν,ἰδίως ἀπὸ τὸ Πακιστάν, νὰ εὕρουν καλύτερες συνθῆκες διαβιώσεως στὶς δυτικὲς χῶρες, ὡς ἐπιχειρηματίες, ἐπιτείνοντας τὴν παρακμὴ τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Ἡ κατηγοριοποίηση ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες τῶν Ῥωμὰ ἀθιγγάνων ὡς μειονότητα εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀγριογουρούνων τοῦ Ταϋγέτου ὡς ἐξαφανιζόμενο εἶδος καὶ ἡ προσπάθεια τῶν οἰκολόγων νὰ τὰ πολλαπλασιάσουν μὲ ἀποτέλεσμα τὰ πολυπληθῆ ἀγριογούρουνα νὰ καταστρέφουν τὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ τῶν ἀγροτῶν. Καὶ οἱ ἀθίγγανοι ἔχουν καταντήσει ὁ φόβος καὶ τρόμος τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου τοὺς ὁποίους καὶ κατακλέβουν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. ……………….Ἡ γυφτοποίηση τοῦ ῥωμαίϊκου πληθυσμοῦ, στὴν Ἀνατολία, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Ῥούμελη, ὑπῆρξε ἡ αἰτία τῆς παρακμῆς τοῦ Ῥωμηοῦ (ὡς λαοῦ), στὴν καραγκιοζοποίησή του. Σε εκπομπή σας στις αντιθέσεις με τον Κ. Σαχίνη έχετε πει πως ο καραγκιόζης ήτανε άγιος…!! Επίσης λέτε «επιτείνοντας τὴν παρακμὴ τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν». Τι είδους παρακμή εννοείται Κ. Δημήτρη? Οικονομική, φυλετική, πολιτισμική ? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 26. Μαζί με νέγρους και αθιγγάνους είμαι πεπεισμένος ότι θα εξαφανισθούν οι κάτοικοι του Ελληνικού κρατιδίου, κοινώς γραικύλοι, καθώς μαζί με τις δύο παραπάνω ομάδες τους έχει σιχαθεί όλος ο πλανήτης.

  Μαζί και οι λιγοστοί ατόφιοι εναπομείναντες Έλληνες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄν ψάχνεις τους "λιγοστούς Ἕλληνες" θά τους βρεῖς στά σκυλάδικα !

   Delete
  2. Ναι ...καλά ... τραγούδα...
   Προς το παρόν σκόνη έγινε ο κομμουνισμός, πτώμα οδωδός και τυμπανιαίον ο φασισμός και ο λιμπεραλισμός-καπιταλισμός Τράμπ-α, Τραμπ-αλίζεται (οσονούπω) πέφτει και τσακίζεται.
   Οι γραικύλοι και οι γύφτοι ζουν και βασιλεύουν και ... φοροδιαφεύγουν.
   Και οι λιγοστοί εναπομείναντες ατόφιοι (σαν τον Τσιρονίκο) την έχουνε κάνει .... σ΄ άλλη γη σ΄άλλα μέρη, που κανέναν δεν ξέρουνε και κανείς δεν τους ξέρει (μέχρι να τους πάρουν χαμπάρι κι εκεί), απ΄όπου τρώνε, πίνουνε (στα σαλέ) και τους νεγρογυφτογραικύλους φοβερίζουνε.

   Μαλάμω με τη φούρια σου
   βάρα τα κουμπούρια σου
   βάρα τα κουμπούρια σου
   πανάθεμα τη φούρια σου
   Μπαμ και Μπουμ
   οι κουμπουριές
   φυτεύεις βόλια στις καρδιές.

   Delete
 27. Ἡ ἐντύπωσή μου γιὰ τὴν Ἑλλάδα τουλάχιστον εἶναι ὅτι τὸ πρόβλημα της ὡς Δημόσιο εἶναι πρόβλημα δημόσιας διοίκησης, τῆς δομῆς της συγκεκριμένα. Οἱ γύφτοι βεβαίως κλέβουν ἀλλὰ πάντοτε ἔκλεβαν, ὅπως ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ νομαδικοὶ λάοί. Πολὺ ἁπλὰ δεν ἔχουν ἱδιοκτησία. Οἱ Ἕλληνες κλέβουν πολὺ περισότερο ἁπὸ τοὺς γύφτους. Ἡ δὲ πρωταρχικὴ κλεψιὰ του Νεοέλληνος εἶναι ἡ κλοπὴ τῆς ἀρχαιοτητος ἑκ μέρους τῶν ἴδιων τῶν ἀπογόνων της, ποὺ μετατρέπεται σὲ δικαιολογία γιὰ τὴν καθεστωτικὴ κλοπὴ ποὺ κάνουν σε ὅλα τὰ ἑπίπεδα. Χοντρικά, αὑτὸ ποὺ ἐνώνει τοὺς Νεοέλληνες εἶναι ο μαφιόζικος συλλογικὸς βαλκανοειδὴς μικροαστισμος. Αὐτὸς ὁ μικροαστισμὸς ὑποκαθιστᾷ τὸν ἁδύναμο σκελετὸ τῆς δημόσιας διοίκησης, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἁναπαραγωγὴ τῆς βαλκανομικροαστικῆς ἱδεολογίας νὰ ἑπεχει θέσιν γραφειοκρατίας, ὅπως ἀνάλογα ἡ Σικελικὴ Μαφία ὑποκαθιστᾶ τὴν ἔλλειψη δημόσιας διοίκησης στὴν Σικελία. Ἡ λειτουργία τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου εἶναι ἕνα ἁντίστοιχο τῆς στράτευσης τῶν Ἱταλῶν ἐπὶ Μουσολίνι. Ἁντὶ ὁ κάθε δῆμος νὰ χειρίζεται τὸ πρόβλημα τῶν γύφτων, τῶν σκουπιδιῶν, τὸ πρόβλημα ἀφήνεται πρῶτα στὴν γκρίνια κι ἔπειτα στὴν συλλογικὴ ὀχύρωση πισω ἀπὸ τὴν μετριότητα. Τὀ φαινόμεν γίνετι κραυγαλέο σὲ θεσμοὺς ὅπως τὰ πανεπιστήμια λ.χ. Δὲ πρόκειται νὰ βγῇ ὁ Νεοέλλην ἀπὸ τὴν ἀνωριμότητά του ὅσο ὀχυρώνεται πίσω ἁπὸ ταυτότητες συλλογικές. Φυσικὰ ὁ φιλανθρωποειδὴς πολυπολιτισμὸς εἶναι ἡ συλλογικὴ ταυτότητα τοῦ ψώνιου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστός για τον συσχετισμό μαφίας και μικροαστισμού.

   Θυμίζω ότι ο μέγας Μουσολίνι πάταξε την μαφία στον Νότο της Ιταλίας και αυτή για αντίποινα συνεργάσθη με τους Συμμάχους χάριν της αποβάσεως των τελευταίων το 1944 σε Σικελία και Καλαβρία.

   Αυτό και μόνον όφειλε να αρκεί ως δείκτης του πολιτισμικού και δομικού επιπέδου του Ιταλικού Φασιστικού καθεστώτος.

   Delete
 28. To σύγχρονo δόγμα ότι η γνώση εξαρτάται από την πίστη ή την αποκάλυψη δεν απορρίπτει την επιστήμη, το μόνο που απορρίπτει είναι τους "υπερβολικούς ισχυρισμούς" της επιστήμης, στο πνεύμα, ο ισχυρισμός της για την αντικειμενική αλήθεια. Εάν η αντικειμενική αλήθεια υπάρχει (όπως πιστεύουν οι υλιστές), αν η φυσική επιστήμη, η οποία αντανακλά τον εξωτερικό κόσμο στην ανθρώπινη "εμπειρία", είναι μόνη ικανή να μας δώσει την αντικειμενική αλήθεια, τότε όλα τα δόγματα είναι εντελώς αντικρουόμενα. Αλλά αν δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, αν η αλήθεια (συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής αλήθειας) είναι απλώς μια οργανωτική μορφή ανθρώπινης εμπειρίας, τότε αυτό από μόνο του είναι μια παραδοχή της θεμελιώδους προϋπόθεσης του κληρικαλισμού, η πόρτα ανοίγεται διάπλατα γι’ αυτόν, και δημιουργείται μια πλατφόρμα για την "οργάνωση μορφών" θρησκευτικής εμπειρίας. Εσεις κ. Δημήτρη τι πιστεύετε, υπάρχει αντικειμενική αλήθεια η όχι? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (και παλι συμπαθατε με γα το ατονικο)/ δεν ειναι δικος μου ο υπολογιστης. Λοιπον. Η αντικειμενικη αληθεια ειναι η αντιληψη, δηλαδη η αδυναμια καθορισμου των οριων αναμεσα στον εσωτερικο και τον εσωτερικο κοσμο, που ταυτιζεται η αντιληψη αυτη με τον χρονο. Μια αλλη κατασταση περαν της αντιληψης και του χρονου αν υπαρχει δεν μπορει να ειναι μερος της αντιληψης, διοτι η αντιληψη δεν εχει μερη με βαση τον προηγουμενο ορισμο.

   Delete
  2. Ευχαριστούμε για την απάντηση, εάν και η ερώτηση απευθυνόταν στον κ. Δημήτρη, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενα σου δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, αυτό δεν λες? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος

   Delete
  3. Τὀ ἁντίθετο ἁκριβῶς. Μόνο ἀντικειμενικὴ ἁλήθεια ὑπαρχει, συνεπῶς ἠ γνώση δὲν εἶναι σχετικὴ ἀλλὰ ἀπόλυτη.

   Delete
 29. ... οσο για τον ρατσισμο, ενας ειναι ο ρατσισμος και οχι πολλοι. Ο ρατσιστης το παιζει πως ειναι ειτε ψημενος κτηματιας στο Μισουρι, ειτε πως ειναι τσιφφλικας στον θεσσαλικο καμπο πριν το Κιλελερ και απαξιοι δικαιολογημενα ο ανθρωπος τους ανεπροκοπους αραπηδες η τους γυφτους. Ουσιαστικα λοιπον ο ρατσιστης αρνειται το δικαιωμα σε αυτον που καμωνεται πως ειναι προγονος του να αρθηι της συγκεκριμενης ιστορικοκονωνικης του καταστασης και να κανει ανωτερες σκεψεις. Στην ουσια του ο ρατσισμος ειναι φτηνη επιδειξη ανωτεροτητας μιας αποτυχημενης γενιας εναντι της προηγουμενης. Η οποια ειναι αποτυχημενη ακριβως επειδη κανει επιδειξη ανωτεροτητας, με αλλα λογια υποκρινεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἄνθρωπε μου γιατί λές ὅτι νά ναί?
   Ποῖος καταπίεζε τον νέγρο τόσους αἰῶνες ποῦ δέν εἶχε πατήσει το πόδι του λευκός?
   Τι δημιούργησε ο νέγρος πρίν τον λευκό? ἕνα τίποτα..

   ἦταν ἕνας Κινέζος καί εἰπέ σε ἕναν νέγρο.."οι λευκοί σας ἄφησαν τόση τεχνολογία/τεχνογνωσία ποῦ ἐμεῖς δέν εἴχαμε κἄν στήν Κίνα ,καί ἐσεῖς τα καταστρέψατε ὅλα"

   Ἀπό την ἄλλη οι κατακτημένοι ἀπό τον λευκό Κινέζοι ἐκμεταλλεύτηκαν ὅτι τους ἄφησαν οι λευκοί κατά τα χρόνια των αποικιων καί προόδευσαν !
   Ὁπότε στήν οὐσία ὁ ρατσισμός εἶναι η δικαιολογημένη ἀλαζονεία των ἀνώτερων ποῦ ἔχουν ἀποβάλει πολλά ἀπό τα ζωώδη ἔνστικτα τους με τα ὁποία ο νέγρος ἀκόμα ζεῖ!
   Καί φυσικά ρατσισμός ὑπάρχει καί ἀνάμεσα στούς "λευκούς" ἐγώ πχ εἶμαι ἀνώτερος ἀπό ἕναν βόρειο βάρβαρο ή ἕναν Ηβιρικό βάρβαρο !

   Delete
  2. Ἀθηναῖε ὑπάρχουν τρολλαρίσματα ἁνθρώπινα καὶ τρολλαρίσματα τοῦ οὑρακοτάγκου.

   Delete
  3. Διάβασε τί σοῦ γράφω παραπάνω. Ὁ ῥατσιστὴς δὲν εἶναι ὁ κατοικος τῆς ὑπαίθρου ποὺ γυρίζει απὸ ταξίδι καὶ βρίσκει τὸ χωριὸό του κατακλεμμενο ἁπό τοὺς γύφτους. Ῥατσιστὴς εἶναι ὁ κουλτουριάρης ποὺ τὸ παίζει μπαρμπα-Γιῶργος. Μπορεῖ νὰ μένει στὰ Βόρεια Προάστεια, ἤ νἆναι χίππης στὴ Γαῦδο. Ἑμένα ἄς ποῦμε οἱ νεορεμπέτες μοῦ τὴ δίνουν πλέον στὰ νεῦρα, διότι τὸ παίζουν παλῇοί. Αυτὴ ἡ διαδικασία εἶναι παρόμοια μὲ αὐτὀ ποὺ λέω ῥατσισμό. Τὀ φόλκις στοιχεῖο εἶναι ποὺ μοῦ τὴ δίνει.

   Delete
 30. Ἑγὼ μπορεῖ νὰ βλέπω νέγρο καὶ νὰ μοῦ γυρνᾶνε τὰ ἄντερα. Δὲν σημαίνει ὅμως αὐτὸ ὅτι εἶμαι ῥατσιστής. Ῥατσιστὴς εἶμαι πότε - ὄταν ἀρχίζω νὰ τὸ παίζω ἔννομος μικροϊδιοκτήτης καὶ ζητῶ τἠν ἀρωγὴ τοῦ κράτους εἱς βάρος τοῦ νέγρου. Ὁ ῥατσιστὴς εἶναι μικροαστός. Γι αὐτὸ καὶ ἐγὼ προσωπικὰ σιχαίνομαι τὰ κινήματα ἀντιφά καὶ παρόμοια πράγματα. Διότι προτιμῶ τὸν μικροαστὸ ποὺ ὀνειρεύεται νὰ γίνηι ἀστὸς ἀπὸ τὀν μικροαστὸ ποὺ ὀνειρεύεται νὰ γίνηι ἀριστοκράτης. Τὸ ἀστικὀ περιβάλλον σέβεται τὸν νέγρο πολὺ περισσότερο ἀπότι τὸ φεουδαρχικό. Εἶναι λοιπὸν διπλὰ ῥατσιστἠς ὁ αντιρατσιστής. Ὅσο γιὰ τοὐς ἀρχαίους, ὁ Ἁριστοτέλης εἶναι μοῦ φαίνεται ἁπὸ πολλὲς ἀπόψεις καὶ ῥατσιστὴς καὶ μικροαστὸς καὶ ὑπέρ τῆς σχετικότητας τῆς γνώσης, διότι κάνει τὸ λάθος νὰ θεωρεῖ τὸ πνεῦμα μἐ κοινωνικοὺς ὅρους, ἅρα νὰ ἑξαρτᾷ τὴν ποιότητα τοῦ πνεύματος ἁπὸ τὸν φορέα της. Αὐτὰ τὰ εἶχαν ψυλλιαστεῖ πολλοἰ στὴν ἀρχαιότητα σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ἁριστοτέλη, καὶ ὁ Χριστιανισμὸς τὸν ἔκανε σκόνη τὸν Σταγειρίτη ἀφοῦ τῆ θεωρια του περὶ ὑπάρξεως ἁγαθῶν καὶ χυδαίων τὴν ἔκανε σμπαράλια ἐξυψώνοντας τὸν ταπεινότερο ὄλων. Ἅλλο τὸ ἀπόλυτο τῆς γνώσης καὶ ἄλλο ἡ ἀπόπειρα καθήλωσης τοῦ πνεύματος σὲ μιὰ κοινωνική ιδέα. Ἵσα ἴσα ἡ καθήλωση σὲ μιὰ κοινωνικὴ ἱδέα εἶναι καταδικασμένη ἁπόπειρα ἁπολυτοποίησης τοῦ σχετικισμοῦ. Γι αὐτὸ καὶ προτιμῶ τὸν μικρομαγαζάτορα ποὺ κλέβει τὸ κράτος καὶ τοὺς τουρίστες ἀπὸ τὸν δημοσιογραφο ποὺ τὸν κράζει γιὰ Ἑλληναρᾶ. Οἱ καὶ καλὰ ἁντιρατσιστές, φιλογκέυ κ.λπ. εἶναι στὴν πραγματικότητα προβοκάτορες καὶ ἡ σχέση τους μὲ τὸν ῤατσισμὸ εἶναι αὐτὴ τοῦ φυσεροῦ μὲ τὴν φωτιά.

  ReplyDelete
 31. Δέστε πως ο Λιουτπράνδος της Κρεμόνας περιγράφει τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά:
  Ούτος εστίν ανήρ τερατωδέστατος;, πυγμαίος, χονδροκέφαλος, άσπαλακόφθαλμος, έχων την μεν γενειάδα βραχείαν, πλατείαν, πυκνήν, μυξοπόλιον και ρυπαράν, το δέ μέτωπον διδακτυλιαίον' αυχμηρός μεν την μακράν και δασείαν κόμην, αίθιοπίζων δε την όψιν, ώστε νη Δία δεινός ιδέσθαι το μεσονύκτιον, προγάστωρ μεν, ισχνόγλουτος δε, μηκίστους μεν έχων τούς μηρούς έλαχίστας δε αναλόγως τάς κνήμας, τάς πτέρνας καί τοϋς πόδας· εμφιεσμένος μανδύαν βύσσινον, λίαν τετριμμένον, άρα δυσώδη καΐ εξίτηλον, υποδεδεμένος Σικυώνια", θρασύστομος, αλωπεκόνους, Οδυσσεύς την επιορκίαν και το ψεύδος.
  Έτσι για να μην νομίζει ο παλ(α)ιοέλληνας ο Κων/πολίτης ότι αυτά που λέει για μας τους γραικυλονεγρόγυφτους τα κατεβάζει η (αρχαιοελληνικής κατατομής) κούτρα του.
  'Οσοι θέλετε να απολαύσετε ολόκληρη την αναφορά του απεσταλμένου των Φράγκων (σε μετάφραση του Σπ. Ζαμπέλιου) εδώ:
  https://books.google.gr/books?id=1CtDAAAAcAAJ&hl=el&pg=PA515#v=onepage&q&f=false

  Για να μην καταχρώμεθα και την φιλοξενία του ιστοδεσπότη μας

  ReplyDelete
 32. ...Καὶ στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε κάμποσους μαύρους. Γιατὶ δὲν μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ τοὺς κάνει Ἕλληνες; Ἁπάντηση. 1)Μπορεῖ νὰ τοῦς κάνει Ἕλληνες ἄν ξαναγίνηι ἐπαναστατικὸ κράτος. 2) Μόνο ἄν βαπτισθοῦν ὁρθόδοξοι. 3) Ποτὲ διότι ἡ ἑλληνικὴ ορθοδοξια εἶναι ἑθνοφυλετικὸς χριστιανισμός.

  ReplyDelete
 33. ..ὅταν κάποτε ξυπνήσουν οι Ἕλληνες ἱστορικοὶ θὰ καταλάβουν ὅτι τὸ 21 δὲν ἦταν ἐξορθολογιμὸς τῆς ἐπιχείρησης Ἑλλὰς ἁλλὰ ἕνα παράξενο μεῖγμα χριστιανισμοῦ καὶ βίας. Ἕνα σκέλος τοῦ 21 περιέχει δυνητικὰ τὸ Ἕλληνες καὶ μαῦροι ἀδελφωμένοι, ποτὲ δοῦλοι ξανά!!!! Ντροπὴ στὸν μεταχειριζόμενο τὸ πονηρὸ λεξιλόγιο τοῦ ἐξορθολογισμοῦ τῆς δουλείας.

  Σ΄ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι, καὶ Νότον καὶ Βοριά,
  Γιὰ τὴν Πατρίδα ὅλοι, νάχωμεν μία καρδιά.
  Στὴν πίστιν τοῦ καθ΄ ἕνας, ἐλεύθερος νὰ ζῆ,
  Στὴν δόξαν τοῦ πολέμου, νὰ τρέξωμεν μαζύ.
  Βουλγάροι, κι΄ Ἀρβανῆτες, Ἀρμένοι καὶ Ρωμιοί,
  Ἀράπιδες, καὶ ἄσπροι, μὲ μία κοινὴ ὁρμή.
  Γιὰ τὴν ἐλευθερίαν, νὰ ζώσωμεν σπαθί,
  Πῶς εἶμασθ΄ ἀντρειωμένοι, παντοῦ νὰ ξακουσθῇ

  ReplyDelete
 34. Υγ. Καὶ ἑδῷ βλέπετε τὰ ἁληθινὰ αἵτια τοῦ ῥατσισμοῦ https://www.efsyn.gr/arthro/epeisodiaki-katashesi-sto-rethymno-fotia-sta-grafeia-toy-syriza
  ποὺ καμία σχέση δὲν ἔχουν μὲ μαύρους καὶ Ἑβραίους. Οι τελευταῖοι χρησιμοποιοῦνται ἁκριβῶς ὅπως ἐχρησιμοποιεῖτο τὸ καζάνι, ὅταν στασίαζαν οἱ γενίτσαροι. Ὁ ῥατσισμὸς εἶναι πρόσχημα.

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete