Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 18, 2017

370 – Δὲν ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο

Μία κλειστὴ θάλασσα, ὀμφαλὸς τῆς Γῆς


370 – Δὲν ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο

Ἡ Ἱστορία δὲν οἰκοδομήθη μὲ κέντρο τὴν Κίνα. Οἰκοδομήθη μὲ κέντρο τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ, τὸ κέντρο τοῦ κέντρου τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ Αἰγαῖο. Πρὸς τὸ Αἰγαῖο κατηυθύνθη ἡ κινεζικὴ Ὁδὸς τῆς Μετάξης καὶ οἱ φραγκικὲς σταυροφορίες.

Ὅσο ἡ οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία γύρω ἀπὸ τὸ ἡνωμένο Αἰγαῖο ἦτο ἀρραγής, κουνούπι δὲν μετεφέρετο ἀπὸ Κίνας πρὸς Φραγκιὰ καὶ ἀπὸ Φραγκιᾶς πρὸς Κίνα. Ὁ σταθερὸς στόχος τῆς Φραγκιᾶς ἦταν νὰ διαμελίσῃ τὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς γιὰ νὰ περάσῃ στὴν Ἰνδία καὶ τὴν Κίνα, κάτι ποὺ τὸ ἐπέτυχε μὲ τὶς σταυροφορίες τὸ 1204 ἀλλὰ ποὺ τῆς ἔκλεισε πάλι τὸν δρόμο ἡ ἐπανασύσταση τῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺ Ὀθωμανούς.

Ἀπελπισμένος, ὁ Χριστόφορος Κολόμβος, μαθαίνοντας ὅτι ἡ Γῆ ἦτο σφαιρική, ἀπεφάσισε, μὴ δυνάμενος νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πρὸς τὴν Ἰνδία  γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἰνδικῶν μπαχαρικῶν,, νὰ σαλπάρη πρὸς Δυσμάς, γιὰ νὰ φθάσῃ στὴν Ἰνδία, κάνοντας τὸν γύρω  τῆς Γῆς καὶ ἔτσι ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερικὴ ποὺ ὠνόμασε Δυτικὲς Ἰνδίες.

Οἱ Φράγκοι ὅμως δὲν τὰ ἔβαλαν κάτω καὶ δημιουργῶντας στὸν ΙΗ΄αἰῶνα τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα διαμελισμοῦ τῆς Οἰκουμενικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπέτυχαν τελικὰ τὸ 1920, μὲ τα βαλκανικὰ καὶ ἀραβικὰ τσιράκια τους νὰ τὴν διαμελίσουν ὁλοσχερῶς καὶ συνεπῶς καὶ τὴν καρδιά της, τὸ Αἰγαῖο, στὸ ὄνομα τῶν μουσουλμάνων τῶν Ἰνδιῶν.

Ἀλλὰ διαιρῶντας τὸ Αἰγαῖο, ἐπέτρεψαν στὴν Κίνα νὰ φθάση στὸν Πειραιᾶ μέσῳ τῆς Νέας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης καὶ νὰ εὑρεθῇ πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὴν Δύση καὶ τὴν Ἀμερική. Καταστρέφοντας τὴν Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς (500 π.Χ. – 1920 μ.Χ) ἐδημιούργησαν  τὸ σκιάχτρο τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος, τῆς τελικῆς πυρηνικῆς ἀναμετρήσεως στὸ Αἰγαῖο Ἀμερικῆς-Κίνας.

Ἴσως εἶναι ἀκόμη καιρὸς, ἐμεῖς, οἱ κάτοικοι τοῦ Αἰγαίου, νὰ ἐπέμβουμε γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε τὸ τέλος τοῦ κόσμου ποὺ θὰ προκαλέσουν οἱ ἀντίπαλοι ἰμπεριαλισμοί τῆς Κίνας καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Βενιζέλος ἔσφαλε νομίζοντας ὅτι ἠδύνατο νὰ ἑνώσῃ τὸ Αἰγαῖο ἐπεκτείνοντας τὸ ἑλληνικὸ κράτος στὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας.

Ὁ Μεταξᾶς ἔβλεπε σωστὰ ὅταν ἔλεγε ὅτι ἦτο ἀδύνατον κὰ κρατᾷς τὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας χωρὶς νὰ ἐπεκταθῇς ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ ὁροπεδίου τῆς σημερινῆς Τουρκίας. Αὐτὸ εἶχαν παραμελήσει οἱ ἑλληνικὲς πόλεις τῆς Ἰωνίας ποὺ εὑρίσκοντο ὑπὸ τὴν συνεχῇ πολιορκία τῆς ἠπειρωτικῆς Περσίας καὶ ἐχρειάσθη νὰ κόψῃ τὸν Γόρδιο Δεσμὸ ὁ Ἀλέξανδρος, νὰ γίνῃ διάδοχος τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Περσῶν καὶ νὰ δημιουργήσῃ γιὰ τὰ ἑπόμενα 2.500 χρόνια τὴν Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, μὲ κέντρο τὸ Αἰγαῖο.

Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ 1923, γιὰ τὴν ὁποία δὲν εὐθύνονται οὔτε οἱ Ἕλληνες, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, ἀλλὰ οἱ Φράγκοι ποὺ παρέσυραν τὸν ὀνειροπόλο Βενιζέλο, ὁ ὁποῖος ἐφαντάσθη τὴν Ἑλλάδα δυτική, συνεπῶς καὶ ἰμπεριαλιστική, ἀπὸ τὸ 1923 ἕως τὸ 1974, μὲ τὶς συνθῆκες τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καὶ τῶν Παρισίων τοῦ 1946, τὸ Αἰγαῖο παρέμενε κουτσό, μόνον μὲ μία ἀκτή, τὴν δυτική, ἀναπνέοντας μόνον μὲ ἕναν πνεύμονα, τὸ τῆς Ῥούμελης, μὲ ἀποσυνδεδεμένο τὸν ἄλλο πνεύμονα, τὸν τῆς Ἀνατολίας.

Τὸ 1974, ἡ Τουρκία ἐδήλωσε ὅτι ὁ πνεύμονάς της, ὁ τῆς Ἀνατολίας, εἶχε ἐξαντλήσει τὸν ἀέρα της καὶ ὅτι δὲν ἠδύνατο πλέον νὰ ἀναπνεύσῃ. Ἐχρειάζετο μερικὲς νήσους, πόσῳ μᾶλλον ποὺ ἡ Ἑλλὰς εἶχε προσθέσει στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο ἕνα νέο σύνορο, αὐτὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀποκλείοντας τὴν Τουρκία.

Ἀπὸ τὸ 1974 λοιπόν,ὁ τουρκικὸς ταῦρος ἀσφυκτιῶντας ἔγινε ὅλο καὶ πιὸ ἐπιθετικός, χαρίζοντας στοὺς Φράγκους νέες εὐκαιρίες νὰ πλουτίσουν μὲ πωλήσεις ὅπλων. Ἀλλὰ ἡ νέα αὐτὴ κρίση στὸ Αἰγαῖο θὰ ἠδύνατο  νὰ καταλήξῃ σὲ καλὸ ἐὰν ὑπῆρχε στὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὄχι ἕνας Κοτζιᾶς ἀλλὰ ἕνας βαθὺς γνώστης τῆς τουρκικῆς νοοτροπίας.

Ἀπόδειξη, ἡ πληροφορία ποὺ μετέδωσε στὶς 17 Αὐγούστου 2017, ἡ ἐφημερὶς Καθημερινή, μὲ τίτλο, «Τσαβούσογλου: δὲν ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο», ποὺ γράφει: «Ὡς ἕωλες καὶ ἀβάσιμες ἔσπευσαν χθὲς διπλωματικὲς πηγὲς [ὁ ἕλλην ὑπουργὸς Νῖκος Κοτζιᾶς] νὰ ἀπορρίψουν κατηγορηματικὰ τὶς ἀπόψεις ποὺ διετύπωσε ὁ τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου, ὁ ὁποῖος ἀνεφέθη σὲ ἀνυπαρξία θαλασσίων συνόρων στὸ Αἰγαῖο».

Δημήτρης Κιτσίκης                                             18 Αὐγούστου 2017


63 comments:

 1. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος ἔχει φτάσῃ στὀ ἁμὴν λόγωι τοῦ τείχους μεταξὺ Ἀνατολικοῦ καὶ Δυτικοῦ Βερολίνου.

  ReplyDelete
 2. ... ὡστόσο, ἑπειδὴ ὁ διαχωρισμὸς τῶν δύο λαῶν καὶ κατεπέκτασιν τοῦ Αἰγαίου ἔγινε μὲ βάση ἐθνοθρησκευτικὰ κριτήρια, οἱ δύο λαοὶ δὲν εἶναι ὥριμοι στὸ νὰ συγκατοικήσουν. Τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς Κύπρου ἔδειξε ὅτι ὅπου φεύγει ἡ Αὐτοκρατορία, οἱ ἐθνικισμοὶ ἀναπτύσσονται σὰν τὰ μικρόβια σὲ ὑγρὸ καὶ θερμὸ περιβάλλον. Πρέπει λοιπὸν νἀ προηγηθῆι μιὰ μακρὰ περίοδος οἰκονομικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἀνταλλαγῶν μεταξὺ ἀλλοθρήσκων προτοῦ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία μπορέσουν νὰ καταθέσουν τὰ ὅπλα. Μέχρι τότε δικαίως τρόπον τινὰ θὰ φυλάγονται ἁπὸ τὰ λόγια εἰρήνης σὰν προπαγάνδα τοῦ ἑχθροῦ. Πάντως, ἀντὶ νὰ ἑξοντώνει τὸν πληθυσμὸ μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ μποροῦσε νὰ κάνει μιὰ γενναία ἐπιλεκτικὴ οἰκονομικὴ συνεργασία μὲ τὴν Τουρκία. Ὁ Ἔλληνας (καὶ φαντάζομαι ὁ Τοῦρκος) θέλει πρῶτα ἀπόλα νὰ διασφαλίσηι τὰ ἁκίνητά του. Καὶ τρόπον τινὰ δικαίως, ἁφοῦ παρὰ τὴν Τουρκοκρατία μικρὸς ἦταν σχετικὰ ὁ ἀποικισμὸς τῆς Ἐλλάδος ἁπὸ Ἁνατολῖτες. Ἁντὶ λοιπὸν νὰ ῥημάζει τὸν κοσμάκη μὲ τοὺς φόρους ὁ ΣΥΡΙΖΑ νὰ ἑξασφαλίσηι μιὰ τόνωση τῶν ἐξαγωγῶν μας πρὸς τὸ πλησιέστερο σὲ μᾶς κράτος. Οἱ ἐξαγωγές μας εἶναι ποὺ ἔχουν φρακάρηι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 18, 2017 at 10:16 AM

   Τι μακρά περίοδο βρὲ Λούκε
   Ρωμιός καὶ Τοῦρκος εἶναι κώλος και βρακί ὅπως λέει ο φίλτατος Δημήτρης ,
   Ἀλλά ἐσύ στήν Φραγκιά ὅσο καί νά τα ἀναλύεις ἐάν δέν το ζήσεις δέν πρόκειται νά καταλάβεις τι ἐννοεῖ!
   Να σε ρωτήσω ..ἔχης μείνει καθόλου στήν Πόλη??

   Delete
  2. Στἠν Πόλη τοῦ Φωτός (Φώτων) καὶ μεταξὺ κώλου καὶ βρακιοῦ μεσολαβεῖ ὁ Νεοάλλην κάφρος.

   Delete
  3. ἈθηναῖοςAugust 19, 2017 at 12:36 AM

   ο Νεοέλλην κάφρος ὑπῆρχε ἀπό την ἀρχαιότητα ως Ἕλλην ,ἁπλῶς ἐσεῖς ὡραιοποιήτε την ἀρχαιότητα

   "Ἀπό τη μία περνοῦσε ο Λαιος με το κάρο και τή συνοδεία του, κι ἀπό την ἄλλη ο Οἰδίποδας πεζός. Στενοί οι δρόμοι τότε, τόσο ποῦ κάποιος ἔπρεπε να κάνῃ στήν ἄκρη,κανείς δεν καταδεχόταν να παραμερίσει
   Ἄρχισαν να βρίζονται, τα παίρνει ο Λάιος και τραβάει μία με το ρόπαλο στο κεφάλι του Οἰδίποδα, τα παίρνει ἀκόμα περισσότερο ο Οἰδίποδας καὶ σκοτώνει ὄχι μόνο το Λάιο ἀλλά καί τη συνοδεία του "

   ὅτι βλέπουμε στούς δρόμους της Ἑλλάδας σήμερα με την μορφή του "Ποῦ πᾶς ρέ Μαλάκα"

   Delete
  4. Μάλλον έχεις δίκαιο. Ο σύγχρονος κόσμος έχει συνηθίσει να συγχωνεύει τα μεγάλα αρχαία έργα κάποιων αριστοκρατών με την ευρύτερη κοινωνία εκείνης της εποχής. Βλέπουμε την αρχαία Ελλάδα μέσω μιας συγκεκριμένης ταξικής αντιλήψεως.

   Delete
  5. Τοῦ χριστιανισμοῦ, συγκεκριμένα. Βλέπουμε τὴν ἀρχαιότητα μὲ τὰ μάτια τοῦ δούλου, ἤ τοῦ παιδιπῦ - τοὺς δούλους στὴν Ἀθήνα τοὺς φωνάζανε, ἕ, παιδί... σὰν τὰ γκαρσόνια σήμερα.

   Delete
 3. Οι κομμουνιστές, κατηγορούν ως "ιμπεριαλιστές" τους Δυτικούς, μόνο που οι ίδιοι θαυμάζουν την ΕΣΣΔ που είχε 11 διαφορετικές ζώνες χρόνου, από την κατεχόμενη Γερμανία μέχρι τα Ιαπωνικά σύνορα.
  Εύκολα λοιπόν καταρρίπτεται η κατηγορία περί "ιμπεριαλισμού" και παρόμοιες γερασμένες απόψεις του Μαρξ και της πάμπλουτης παρέας του.
  Επιπροσθέτως, Η ΕΣΣΔ καταστράφηκε από τον Καπιταλισμό, έχε πεθάνει το κράτος του Λένιν και η ιδεολογία του Μαρξ. Επίσης η Γιουγκοσλαβία είναι ανύπαρκτη και φυσικά οι Κινέζοι, επειδή δεν είναι ανόητοι άνθρωποι, έχουν καπιταλισμό και όχι κομμουνισμό.
  Ο κομμουνισμός και ο αντικαπιταλισμός πέθανε, από εκεί και πέρα είναι σαν το ψυχιατρείο, όπως ο τρελός αυτοπροσδιορίζεται ως Ναπολέων, έτσι και ο σημερινός αμόρφωτος που δεν ξέρει τίποτα απολύτως από το πως λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα, προσδιορίζεται ως αντικαπιταλιστής, αριστερός κ.τ.λ. μέσα στην Δύση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 18, 2017 at 10:10 AM

   ήταν ο ΜέγαἈλέξανδρος ἰμπεριαλιστής?Πόσες διαφορετικές ζώνες χρόνου εἶχε η Αυτοκρατορία του?
   Ἐπιπρόσθετος με τον θάνατο της ΕΣΣΔ πέθανε καὶ ο λευκός ἄνθρωπος παραιτήθηκε καὶ ἔγινε ἕνας cuck ἔτσι δέν εἶναι ἀγαπητέ??

   Να κάνουμε καμιά πλακίτσα δέν λέω ἀλλά ἐσένα ο ἀντιχριστιανισμός καὶ αντικομμουνισμος σου εἶναι πραγματικός καὶ σε δηλητηριάζει
   Καὶ σε ἐρωτῶ...γιατί τόσο μῖσος?

   Delete
  2. Αθηναίε, δεν απάντησες στα επιχειρήματά μου. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Μαρξιστές που φυσικά διαφωνώ, ναι ήταν. Οι θαυμαστές του Αλεξάνδρου, εξάλλου, δεν κατηγορούν άλλους, όπως τον Καίσαρα, για ιμπεριαλισμό.
   η ταμπέλα του αντιχριστιανισμού είναι δικό σου δημιούργημα, τονίζω την παρακμή της ορθοδοξίας του δόγματος που έχει κρατήσει τον Ελληνισμό πίσω και θεωρεί πως ο Αριστοτέλης και ο Παϊσιος, ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό.

   Delete
  3. ἈθηναῖοςAugust 20, 2017 at 9:50 AM

   Δέν μου ἀρέση νά ἀπαντῶ σε ἐπιχειρήματα ή νά μιλῶ με τέτοια

   Ἀλλά Μίας καί εἶπες γιά Ἀριστοτέλη πέραν της θνητῆς Παθητικής ψυχῆς μας λέει πώς η ποιητική ψυχή εἶναι ἀθάνατη καί ὅτι ὑπάρχει ὁμαδική ἀθανασία της ἀνθρωπότητας ὡς εἶδος ....βγάλε ἄκρη
   Ενώ γιά τους κακούς Πατέρες της ἐκκλησίας η ψυχή εἶναι ἀθάνατη κατά Χάρη του Θεού

   Πώς ρε Λεωνίδα σύμφωνα με τον Αριστοτέλη υπάρχει κάτι ἀθάνατο πέραν του ἄναρχου καί ἀτελεύτητου Θεοῦ

   Παϊσιος 1 - Ἀριστοτέλης 0

   Delete
  4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

   1257b [15] ….ἔστι γὰρ ἑτέρα ἡ χρηματιστικὴ καὶ ὁ πλοῦτος ὁ [20] κατὰ φύσιν, καὶ αὕτη μὲν οἰκονομική, ἡ δὲ καπηλική, ποιητικὴ πλούτου οὐ πάντως ἀλλὰ διὰ χρημάτων μεταβολῆς. καὶ δοκεῖ περὶ τὸ νόμισμα αὕτη εἶναι· τὸ γὰρ νόμισμα στοιχεῖον καὶ πέρας τῆς ἀλλαγῆς ἐστιν. καὶ ἄπειρος δὴ οὗτος ὁ πλοῦτος, ὁ ἀπὸ ταύτης τῆς χρηματιστικῆς. [25] ὥσπερ γὰρ ἡ ἰατρικὴ τοῦ ὑγιαίνειν εἰς ἄπειρόν ἐστι, καὶ ἑκάστη τῶν τεχνῶν τοῦ τέλους εἰς ἄπειρον (ὅτι μάλιστα γὰρ ἐκεῖνο βούλονται ποιεῖν), τῶν δὲ πρὸς τὸ τέλος οὐκ εἰς ἄπειρον (πέρας γὰρ τὸ τέλος πάσαις), οὕτω καὶ ταύτης τῆς χρηματιστικῆς οὐκ ἔστι τοῦ τέλους πέρας, τέλος δὲ ὁ τοιοῦτος [30] πλοῦτος καὶ χρημάτων κτῆσις. τῆς δ’ οἰκονομικῆς χρηματιστικῆς ἔστι πέρας· οὐ γὰρ τοῦτο τῆς οἰκονομικῆς ἔργον. διὸ τῇ μὲν φαίνεται ἀναγκαῖον εἶναι παντὸς πλούτου πέρας, ἐπὶ δὲ τῶν γινομένων ὁρῶμεν συμβαῖνον τοὐναντίον· πάντες γὰρ εἰς ἄπειρον αὔξουσιν οἱ χρηματιζόμενοι τὸ νόμισμα. [35]αἴτιον δὲ τὸ σύνεγγυς αὐτῶν. ἐπαλλάττει γὰρ ἡ χρῆσις τοῦ αὐτοῦ οὖσα ἑκατέρας τῆς χρηματιστικῆς. τῆς γὰρ αὐτῆς ἐστι κτήσεως χρῆσις, ἀλλ’ οὐ κατὰ ταὐτόν, ἀλλὰ τῆς μὲν ἕτερον τέλος, τῆς δ’ ἡ αὔξησις. ὥστε δοκεῖ τισι τοῦτ’ εἶναι τῆς οἰκονομικῆς ἔργον, καὶ διατελοῦσιν ἢ σῴζειν οἰόμενοι [40] δεῖν ἢ αὔξειν τὴν τοῦ νομίσματος οὐσίαν εἰς ἄπειρον. αἴτιον δὲ ταύτης τῆς διαθέσεως τὸ σπουδάζειν περὶ τὸ ζῆν, ἀλλὰ μὴ τὸ εὖ ζῆν·

   Delete
  5. 1258a[1] εἰς ἄπειρον οὖν ἐκείνης τῆς ἐπιθυμίας οὔσης, καὶ τῶν ποιητικῶν ἀπείρων ἐπιθυμοῦσιν. ὅσοι δὲ καὶ τοῦ εὖ ζῆν ἐπιβάλλονται τὸ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τὰς σωματικὰς ζητοῦσιν, ὥστ’ ἐπεὶ καὶ τοῦτ’ ἐν τῇ κτήσει φαίνεται ὑπάρχειν, [5] πᾶσα ἡ διατριβὴ περὶ τὸν χρηματισμόν ἐστι, καὶ τὸ ἕτερον εἶδος τῆς χρηματιστικῆς διὰ τοῦτ’ ἐλήλυθεν. ἐν ὑπερβολῇ γὰρ οὔσης τῆς ἀπολαύσεως, τὴν τῆς ἀπολαυστικῆς ὑπερβολῆς ποιητικὴν ζητοῦσιν· κἂν μὴ διὰ τῆς χρηματιστικῆς δύνωνται πορίζειν, δι’ ἄλλης αἰτίας τοῦτο πειρῶνται, [10] ἑκάστῃ χρώμενοι τῶν δυνάμεων οὐ κατὰ φύσιν. ἀνδρείας γὰρ οὐ χρήματα ποιεῖν ἐστιν ἀλλὰ θάρσος, οὐδὲ στρατηγικῆς καὶ ἰατρικῆς, ἀλλὰ τῆς μὲν νίκην τῆς δ’ ὑγίειαν. οἱ δὲ πάσας ποιοῦσι χρηματιστικάς, ὡς τοῦτο τέλος ὄν, πρὸς δὲ τὸ τέλος ἅπαντα δέον ἀπαντᾶν.περὶ μὲν οὖν τῆς τε μὴ [15] ἀναγκαίας χρηματιστικῆς, καὶ τίς, καὶ δι’ αἰτίαν τίνα ἐν χρείᾳ ἐσμὲν αὐτῆς, εἴρηται, καὶ περὶ τῆς ἀναγκαίας, ὅτι ἑτέρα μὲν αὐτῆς οἰκονομικὴ δὲ κατὰ φύσιν ἡ περὶ τὴν τροφήν, οὐχ ὥσπερ αὕτη ἄπειρος ἀλλ’ ἔχουσα ὅρο δῆλον δὲ καὶ τὸ ἀπορούμενον ἐξ ἀρχῆς, πότερον τοῦ [20] οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἐστιν ἡ χρηματιστικὴ ἢ οὔ, ἀλλὰ δεῖ τοῦτο μὲν ὑπάρχειν (ὥσπερ γὰρ καὶ ἀνθρώπους οὐ ποιεῖ ἡ πολιτική, ἀλλὰ λαβοῦσα παρὰ τῆς φύσεως χρῆται αὐτοῖς, οὕτω καὶ τροφὴν τὴν φύσιν δεῖ παραδοῦναι γῆν ἢ θάλατταν ἢ ἄλλο τἰ, ἐκ δὲ τούτων, ὡς δεῖ ταῦτα διαθεῖναι [25] προσήκει τὸν οἰκονόμον. οὐ γὰρ τῆς ὑφαντικῆς ἔρια ποιῆσαι, ἀλλὰ χρήσασθαι αὐτοῖς, καὶ γνῶναι δὲ τὸ ποῖον χρηστὸν καὶ ἐπιτήδειον, ἢ φαῦλον καὶ ἀνεπιτήδειον. καὶ γὰρ ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί ἡ μὲν χρηματιστικὴ μόριον τῆς οἰκονομίας, ἡ δ’ ἰατρικὴ οὐ μόριον· καίτοι δεῖ ὑγιαίνειν τοὺς [30] κατὰ τὴν οἰκίαν, ὥσπερ ζῆν ἢ ἄλλο τι τῶν ἀναγκαίων. ἐπεὶ δὲ ἔστι μὲν ὡς τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἄρχοντος καὶ περὶ ὑγιείας ἰδεῖν, ἔστι δ’ ὡς οὔ, ἀλλὰ τοῦ ἰατροῦ, οὕτω καὶ περὶ τῶν χρημάτων ἔστι μὲν ὡς τοῦ οἰκονόμου, ἔστι δ’ ὡς οὔ, ἀλλὰ τῆς ὑπηρετικῆς· μάλιστα δέ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δεῖ [35] φύσει τοῦτο ὑπάρχειν. φύσεως γάρ ἐστιν ἔργον τροφὴν τῷ γεννηθέντι παρέχειν· παντὶ γάρ, ἐξ οὗ γίνεται, τροφὴ τὸ λειπόμενόν ἐστι. διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ χρηματιστικὴ πᾶσιν ἀπὸ τῶν καρπῶν καὶ τῶν ζῴων. διπλῆς δ’ οὔσης αὐτῆς, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ τῆς μὲν καπηλικῆς τῆς δ’ οἰκονομικῆς, [40] καὶ ταύτης μὲν ἀναγκαίας καὶ ἐπαινουμένης, τῆς δὲ μεταβλητικῆς ψεγομένης δικαίως

   1258b[1] (οὐ γὰρ κατὰ φύσιν ἀλλ’ ἀπ’ ἀλλήλων ἐστίν), εὐλογώτατα μισεῖται ἡ ὀβολοστατικὴ διὰ τὸ ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ νομίσματος εἶναι τὴν κτῆσιν καὶ οὐκ ἐφ’ ὅπερ ἐπορίσθη. μεταβολῆς γὰρ ἐγένετο χάριν, [5] ὁ δὲ τόκος αὐτὸ ποιεῖ πλέον (ὅθεν καὶ τοὔνομα τοῦτ’ εἴληφεν· ὅμοια γὰρ τὰ τικτόμενα τοῖς γεννῶσιν αὐτά ἐστιν, ὁ δὲ τόκος γίνεται νόμισμα ἐκ νομίσματος)· ὥστε καὶ μάλιστα παρὰ φύσιν οὗτος τῶν χρηματισμῶν ἐστιν. ἐπεὶ δὲ τὰ πρὸς τὴν γνῶσιν διωρίκαμεν ἱκανῶς, τὰ [10] πρὸς τὴν χρῆσιν δεῖ διελθεῖν. πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τὴν μὲν θεωρίαν ἐλευθέραν ἔχει, τὴν δ’ ἐμπειρίαν ἀναγκαίαν. ἔστι δὲ χρηματιστικῆς μέρη χρήσιμα· τὸ περὶ τὰ κτήματα ἔμπειρον εἶναι, ποῖα λυσιτελέστατα καὶ ποῦ καὶ πῶς, οἷον ἵππων κτῆσις ποία τις ἢ βοῶν ἢ προβάτων, ὁμοίως δὲ καὶ [15] τῶν λοιπῶν ζῴων (δεῖ γὰρ ἔμπειρον εἶναι πρὸς ἄλληλά τε τούτων τίνα λυσιτελέστατα, καὶ ποῖα ἐν ποίοις τόποις· ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλαις εὐθηνεῖ χώραις), εἶτα περὶ γεωργίας, καὶ ταύτης ἤδη ψιλῆς τε καὶ πεφυτευμένης, καὶ μελιττουργίας, καὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν πλωτῶν ἢ πτηνῶν, ἀφ’ [20] ὅσων ἔστι τυγχάνειν βοηθείας. τῆς μὲν οὖν οἰκειοτάτης χρηματιστικῆς ταῦτα μόρια καὶ πρῶτα· τῆς δὲ μεταβλητικῆς μέγιστον μὲν ἐμπορία (καὶ ταύτης μέρη τρία, ναυκληρία φορτηγία παράστασις· διαφέρει δὲ τούτων ἕτερα ἑτέρων τῷ τὰ μὲν ἀσφαλέστερα εἶναι, τὰ δὲ πλείω πορίζειν τὴν ἐπικαρπίαν), [25] δεύτερον δὲ τοκισμός, τρίτον δὲ μισθαρνία (ταύτης δ’ ἡ μὲν τῶν βαναύσων τεχνῶν, ἡ δὲ τῶν ἀτέχνων καὶ τῷ σώματι μόνῳ

   Delete
  6. Ο Κώδικας του Χαμμουραμπί 1772 πΧ εδώ:

   http://www.sacred-texts.com/ane/ham/ham05.htm

   Επίσης άρθρο του ιστοδεσπότη μας στο τεύχος 240 του περιοδικού Τρίτο Μάτι, "ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ. Ο θρησκευτικός πόλεμος κατά του τραπεζικού καπιταλισμού" σελ. 50-57

   Delete
 4. Κύριε Δημήτρη, στο βαθμό που γνωρίζετε τη σκέψη κάποιων από τους σημερινούς Έλληνες πολιτικούς, που θεωρούνται πως είναι σήμερα «στα πράγματα», ποια η άποψη σας για το πολιτικο τους επίπεδο και βαθμό ευφυίας τους πάντα σε θέματα πολιτικής? Πιστεύετε πως γνωρίζουνε ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδας, και κατανοούν αυτά που διατυπώνετε μέσα από τα άρθρα σας, αλλά λόγω προσωπικών φιλοδοξιών, η συμφερόντων η φυσικά ακόμα και φόβου αδυνατούν έστω και να τα σκεφτούν, η έχουν ολοκληρωτική άγνοια για την νέα πολιτική του Τραμ π με τους Ρώσους με τους Κινέζους κοκ. Δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτηση μας και ούτε επιθυμούμε να σας φέρουμε σε λεκτική αντιπαράθεση με το Ελληνικο πολιτικο κατεστημένο, αλλά εχουμε ιδιαίτερη περιέργεια να μάθουμε αν πράγματι υπάρχει γνώση της παγκόσμιας πολιτικής κατεύθυνσης από τους Έλληνες πολιτικούς αλλά για διάφορους λόγους αποσιωπειται, η εάν πραγματικά οι σημερινοί Έλληνες πολιτικοί έχουν ολοκληρωτική άγνοια και απλος είναι ευτυχείς στο να εκτελούν εντολές από τους δυτικούς. Τι πραγματικά εσεις νομίζεται πως συμβαίνει από τα δυο? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 5. Τὸ σημερινὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν δημοσιογράφων εἶναι καταστροφικό. Δὲν ὑπάρχει καμμία ἐξαίρεση στὴν πλήρη ἀνικανότητά τους.Δὲν εἶναι οὔτε κἄν προδότες διότι ὁ προδότης ἐπιλέγει νὰ προδίδῃ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ειναι προδότες μασόνοι

   Delete
 6. Παίρνω τὸ θάρρος νὰ μεταφέρω ἕνα ἀπόσπασμα συζήτησης ἀπὸ πιὸ πάνω.
  Να κάνουμε καμιά πλακίτσα δέν λέω ἀλλά ἐσένα ο ἀντιχριστιανισμός καὶ αντικομμουνισμος σου εἶναι πραγματικός καὶ σε δηλητηριάζει
  Καὶ σε ἐρωτῶ...γιατί τόσο μῖσος?

  Ἐδῷ παρεμβαίνω ὡς ἑξῆς. - Διότι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔχει σοβαρὴ σκέψη καὶ κατανοεῖ ὅτι τὸ 1821 δὲν ἔγινε ἐπειδὴ βρεθῆκαν κανά-δυό μασώνοι μαφιόζοι ἀποτυχημένοι τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, οὔτε κανά-δυό κομπλεξικοὶ τῆς τότε διασπορᾶς ποὺ ξανανακάλυψαν τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἕνας ὁλόκληρος λαὸς ἄρχισε νὰ συνειδητοποιεῖ ὅτι δὲν ἤθελε κανέναν πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του. Φυσικὰ τὴν κοσμογονία τοῦ 1821 τὴν ὑποβιβάζουν σήμερα οἱ γραβατωμένοι καὶ παρφουμαρισμένοι σὰν λῃστεία καὶ πειρατεία, γράφοντας τὸν Σολωμό ποὺ τἄκραζε αὐτὰ σὰν ῥομαντικὸ παρλαπίπα ὁμοφυλόφιλο γκέη Ἑβραῖο. Ἐμεῖς λοιπὸν λέμε ὅτι κάτι λάθος ἔγινε τότε ὡστόσο, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν πρέπει νὰ κάνουμε τὸ ἴδιο λάθος σήμερα. Καὶ μἐ βάση τὴν προσωπική μας πείρα καὶ τὴν ἱστορική μας πείρα διαπιστώνουμε ὅτι τὸ λάθος ἦταν τὸ ἑξῆς. Ὅτι ἡ τυραννία εἶναι δευτερευόντως πολιτικῆς ὑφῆς καὶ πρωτευόντως ψυχολογικῆς ὑφῆς. Ὑπάρχει δηλαδὴ μιὰ λεπτὴ διαφορὰ ἀνάμεσα σἐ ἕναν τότε ἱερέα ποὔλεγε, παιδιά, ἡ θρησκεία μας μᾶς λέει ὄχι ὅπλα, ὑπομονή, καὶ τὄλεγε ἀπὸ ἐπίγνωση, καὶ ἕναν ἄλλο ἱερέα ποὺ τὄλεγε γιὰ νὰ μὴν χάσηι τὰ τυχερά του δίπλα στὴν συντηρητική, βίαιη καὶ ἄπληστη Ὁθωμανικὴ ἐξουσία. Ἐμεῖς εἴμαστε μὲ τὸν πρῶτο τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν διότι τὸ ὅλον μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπὸ τὸ πρόσκαιρο. Γι αὐτὸ καὶ δὲν βιαζόμαστε νὰ ξεστομίσουμε ἐπαναστατικὰ συνθήματα ποὺ μποροῦν νὰ φέρουν μὲν μιὰ πρόσκαιρη δόξα αὐτιστική περισσότερο (μέσα στὸ πλῆθος ποὺ κραυγάζει νιώθεις κάποια παρέα) καὶ ὄχι βάθους. Θέλουμε νὰ εἴμαστε πραγματικὰ ἁντάξιοι τῶν ἀρχαίων μας προγόνων, ὄχι μὲ τὸ σπαθὶ ἀλλὰ μὲ τὸ μυαλὸ καὶ τὴν ψυχή. Φυσικὰ δὲν θὰ καταδικάσουμε τὸν Διάκο ποὺ ἔγινε ὁ νέος Λεωνίδας. Θὰ καταδικάσουμε ὄμως τὸν Φράγκο ἤ Ῥωμιὸ σπεκουλαδόρο ποὺ κοίταξε νὰ αὑγατίσηι τὰ νιτερέσα του βάζοντας τὸν Διάκο μπροστὰ καὶ τέτοιοι σήμερα ὑπάρχουν πολλοί. Παρόμοια, δὲν θὰ καταδικάσουμε τὸν πολιτικὸ ποὺ κάνει συμβιβασμοὺς ἀλλὰ τὸν πολιτικὸ ποὺ κάνει συμβιβασμοὺς γιὰ νὰ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στοὺς Τούρκους καὶ τὸν λαὸ μὲ τὸ ἀζημίωτο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 19, 2017 at 12:43 AM

   Δεν ξέρω για το 21΄
   πάντως οι κομπλεξικοί του νεοπαγανισμού καί οι διάφοροι αντιορθόδοξοι εἶναι κατασκεύασμα ὑπηρεσιῶν δημιουργίας πολιτιστικῶν συνειδήσεων με σκοπό να αψηφηστεί καὶ να ὑποτιμηθεῖ η περίοδος της Ἀνατολικῆς Ρώμης ,ὅπως κάνει παραπάνω καὶ ο φίλος μας ο Λεωνίδας με την σοβαρή σκέψη του !

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςAugust 19, 2017 at 9:23 AM

   Συνεπεια της υπαρξεως μυαλου και ψυχης ειναι η κατασκευη του σπαθιου και το σπαθι ειναι αναγκαια προυποθεση της διατηρησεως του μυαλου και της ψυχης.
   Θανατος στο φιλειρηνισμο.

   Delete
 7. Ὦ ῥὲ μάνα μου.... λοιπόν. Ἡ Τουρκοκρατία εἶναι περίοδος-κριτήριο διότι ἐφόσον ἔγινε μιὰ ἑπανάσταση ποὺ εἶχε γιὰ σύνθημα τὸ γιακωβίνικο ἔστω ἐλευθερία ἤ θάνατος, τίθεται τὸ ζήτημα ἄν ἡ ἐπανάσταση αὐτὴ ὁλοκληρώθηκε ἤ ὄχι. Ἑγὼ λέω ὄχι διότι τὸ ἔργο τῶν ἐπαναστατῶν κλήθηκα καὶ καλοῦμαι νὰ τὸ ὁλοκληρώσω... ἐγώ. Πῶς;; Μὲ τὸ νὰ βρῶ τρόπο μέσα σὲ ὅλες τὶς δυσκολίες νὰ μἠν ἔχω ἀφεντικό. Τί πάει νὰ πῆι αὐτό ; Ἑ ἐδῶι ἔχουμε δύο διαφορετικὲς προτάσεις, ἕνας λέει ἐπανἀσταση μὲ τὰ ὅπλα, ἄλλος λέει ὄχι μὲ τὰ ὅπλα ἁλλὰ μὲ κάτι ἄλλο. Τἰ ἄλλο; Αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο γιὰ τὸν καθένα.

  ReplyDelete
 8. ...διότι δὲν ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ κάνω τὰ παιδιά μου σκλάβους. Δὲν θέλω νὰ συνεχίσω τὸ γένος, ὅπως οἱ ὑστερικοὶ Τρὰμπ καὶ Ποῦτιν καὶ Ἑρντογάν καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἰ τύποι, ἀλλὰ νὰ τὸ δημιουργήσω.

  ReplyDelete
 9. YΓ. Δύο εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ δούλου. 1) Τὰ κρατάει μέσα του ("καὶ σκέφτηκα μέσα μου...."). 2) Κρατάει τὰ μισὰ καὶ ἀφήνει τὰ ἄλλα μισά. Συμπέρασμα. Ἁντὶ τὸ 21 νὰ κατοχυρωθῆι σὰν ἄρνηση τοῦ χαρατσιοῦ, μετεβλήθη ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση, ποὐ φρόντισε νὰ περιέρχονται σὲ αὐτὴν τὰ εἰσοδήματα, σὲ ἀντεστραμμένη Ὁθωμανικὴ κατάκτηση. Ἡ μόνη διέξοδος εἶναι ἡ ἁπόλυτη, καθολικὴ ἄρνηση τῆς ἀπόδοσης φόρου, καὶ στὴν ἄρνηση περιλαμβάνω βεβαίως τοὺς φόρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ἐν γένει. Αὑτὸ ποὺ μένει εἶναι ἡ ἁναπόφευκτη εἰσφορά, καὶ ἐφόσον ἁναπόφευκτα λαμβάνει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὶς εἰσφορές, ὅπως δηλαδὴ τὶς λαμβάνει τὸ παγκάρι στὴν ἑκκλησία, καλῶς τὶς λαμβάνει.

  Τώρα θὰ μοῦ πῆτε, μὰ Λοῦκο μου τὰ πάντα εἶναι ἁναπόφευκτα. Μά... τὀτε ἀναπάφευκτη εἶναι καὶ ἡ ἀντίδρασή μου. Στὀ μυαλό μου ἀριστερὰ σήμαινε κάποτε μή-ἐξουσία. Μὴ ἐξουσία σημαίνει μή-κράτος. Γι αὐτὸ καὶ ἡ κριτικὴ στὴν σημερινὴ κυβέρνηση ἐκ μέρους τοῦ κου Κοροβέση http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ypoyrgos-enantion-eaytoy-toy-me-eksoda-allon

  μοῦ φαίνεται λειψή. ΔΙότι ὁ κος Κοροβέσης ἀκόμα ἁφήνει ἕνα παράθυρο γιὰ μιὰ ἱδεατὴ καλὴ κυβέρνηση. Ἡ μόνη καλή κυβέρνηση εἶναι ἡ εἰρήνη, καὶ αὐτὴ προϋποθέτει τὴν πλήρη ἀπουσία ὑπακοῆς, ἄρα καὶ κυβέρνησης. Ὁ Καῖσαρ ἐφόσον δὲν ὑπάρχει κυβέρνηση παρα;μένει ἀλλὰ λαμβάνει αὐτὰ ποὺ τοῦ πρέπουν, εἶναι δηλαδὴ ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο δίνει κανεὶς οἱκειοθελῶς. Αὑτὸ ὁρίζει καὶ τὸ ἱδεῶδες πολίτευμα γιὰ μᾶς. Τὀ ἱδεῶδες πολίτευμα γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε εἶναι τὰ τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι, τὰ τοῦ Θεοῦ τῶι Θεῶι.

  ReplyDelete
 10. Στο προηγούμενο άρθρο στην αρχή των σχολίων είχα γράψει για την πιθανή επικείμενη συμμαχία Τουρκίας και Ιράν κατά των Κούρδων (και μελλοντικά ίσως και κατά της Σαουδικής Αραβίας).

  Επιβεβαιώθηκα είς ό, τι αφορά τους Κούρδους:

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/624302_ekakto-rosia-iran-symfonisan-stin-astana-me-tin-toyrkia-na

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο Τουρκοι και Ιρανοί.

   Βεροιευς.

   Delete
  2. Σημασία δεν έχει ο ξενοδόχος αλλά ο οικοπεδούχος.

   1-0

   Delete
  3. Ο ξενοδόχος είναι κι ο οικοπεδούχος τώρα,εδω και εβδομήντα χρόνια.

   1-2

   Βεροιεύς

   Delete
  4. Χαχα.

   Εβδομήντα δηλαδή 2017-70=1947

   Τότε που ιδρύθη το Ισραήλ δηλαδή...

   Ίσα-ίσα. Η διαμάχη Ισραήλ και Αράβων είναι διαμάχη ξενοδόχου (Ισραήλ-ΗΠΑ) και οικοπεδούχου εάν το δεις καθαρώς φιλοσοφικά.

   Αλλά ντε φάκτο, ο οικοπεδούχος (λόγω ισχύος) είναι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, και ξενοδόχοι οι Άραβες, Τούρκοι και Ιρανοί.

   Πρόκειται για αντιστροφή των ρόλων.

   3-2

   Delete
 11. Σωστὰ παλαιέ.Δὲν θὰ ἐπιτραπῇ στὸ ἡνωμένο Κουρδιστάν (Συρίας, Ἰράκ, Τουρκίας, Ἰράν) νὰ γίνῃ ἀνεξάρτητο.Τὸ καλύτερο γιὰ τὴν Τουρκία θὰ ἦτο ἕνα αὐτόνομο ἡνωμένο Κουρδιστάν, σὲ σχέση ὁμοσπονδιακή, στὸ τουρκικὸ σύνολο. Τὸ πρωτόγονο μῖσος τῶν Γραικύλων γιὰ τὴν Τουρκία τοὺς κάνει νὰ προτιμοῦν τὸ ἰσλαμιστικὸ βάρβαρο Κουρδιστὰν στῆν πολιτισμένη Τουρκία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ''Πολιτισμένη Τουρκία ''.Οξύμωρον.

   Βεροιευς.

   Delete
 12. Το Ισραήλ όμως πώς θα αντιδράσει σε αυτό;

  Η συμμαχία Τουρκίας-Ιράν αλλά και η διάσωση από του Ασαντικού καθεστώτος από την ολική πτώση στην Συρία χάριν της Ρωσίας, έχει κάνει το Ισραήλ πολύ ανήσυχο. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πώς θα αντιδράσουν σε αυτό;

  ReplyDelete
 13. Κύριε Κιτσίκη, ζώντας σε χώρα με τεράστιο τουρκικό πλυθησμό ,επιτρέψτε μου να διαφωνήσω στο "πολιτισμένη Τουρκία" και να σας ρωτήσω που το βασίζετε το ότι ειναι οι Τούρκοι πολιτισμένοι και οι Κούρδοι βάρβαροι; Αν μη τι άλλο ιστορικά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο θα έλεγα.

  Σαν "Γραικύλος" με μπορώ να πω, με μια πρωτόγονη τουλάχιστον αντιπάθεια , προς την Τουρκία , γιατί θα πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι Κεντροασιάτες ήρθαν στα μέρη μας και τα πήραν;

  Τι δουλειά έχει ο Ελληνισμός με χάγκανους, ερτουγρούλ και διάφορους μογγολοειδής; Εκτός του ότι απο το 1071 και μετά έχασε και βιάσθηκε;Είναι κακό να μην τους θέλουμε πάνω απο το κεφάλι μας;

  Με φιλικούς χαιρετισμούς

  Θανάσης

  ReplyDelete
 14. Ἀγαπητὲ Θανάση, μὲ ὅλην τὴν συμπάθεια ποὺ σοῦ φέρω ὡς συνάνθρωπό μου, αὐτὰ ποὺ γράφεις σὲ μένα τὸν καταξιωμένο άπὸ 6Ο χρόνια έρεύνης ἱστορικό, καθηγητὴ Πανεπιστημίου καὶ τακτικὸ μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Καναδᾶ, ἐπίτιμο πρόεδρο τοῦ νομικοῦ προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)"Δημήτρη Κιτσίκη", εἶναι τόσο ἐξωπραγματικὰ καὶ ἀφελῆ ὥστε θὰ χρειαζόσουν νὰ παρακολουθήσῃς πολλὰ χρόνια σὲ μεγάλο πανεπιστήμιο τῆς Δύσεως γιὰ ξεσκονίσῃ τὸ μυαλό σου ἀπὸ τὰ ἀραχνοειδῆ μυθεύματα ποὺ σοῦ ἔχουν βάλει τὸ ἑλληνικὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Νᾶσαι καλά! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντάξει αλλά νομίζω πως έκανα μια απλή ερώτηση γιατί και εσείς δεν μπορείτε να μου δώσετε μια απλή απάντηση παρά μου είπατε για του τίτλους σας?
   Θανάσης

   Delete
  2. Κύριε Κιτσίκη, διαβάζω το ιστολόγιο σας πολύ συχνά απο τότε που το ανακάλυψα. Σέβομαι το πρόσωπο σας και τις γνώσεις σας, για αυτο και σας έκανα τις ερωτήσεις, δεν σας έκανα υποδείξεις, μάλλον με παρεξηγήσατε.

   Τα περισσότερα που έχω μάθει είναι εκτός σχολείου απο το διαδίκτυο και κάποια βιβλία που είχα αγοράσει.

   Με φιλικούς χαιρετισμούς

   Θανάσης

   Delete
  3. Κάποτε ήξερα έναν γύφτο παλιατζή στην γειτονιά μου που περνούσε κάθε Παρασκευή με μεγάφωνο και καρότσα 4x4. Καμιά φορά τα καλοκαίρια πούλαγε και "καρπούζα", δηλαδή καρπούζια.

   Θανάση τον λέγανε και αυτόν.

   Οι γύφτοι δε, τον εφώναζαν "Τανάσι!".

   Delete
 15. (Άναδημοσιεύω σχόλιό μου ἀπὸ τὸ Facebook)

  ΖΗΤΩ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟς ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Αν καὶ τὸ βιβλίο μου, "Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία" περὶ φασισμοῦ καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ ἐξεδόθη τὸ 1990 (Ἐκδόσεις Ἀκρίτας καὶ τὸ 1998 Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας), ὁ δημοσιογράφος τοῦ Σκάϊ Πορτοσάλτε δὲν τὸ ἔχει ἀκόμη διαβάσει, διαφορετικὰ θὰ ἐγνώριζε ὅτι:
  1) Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἄβελ καὶ τοῦ Κάϊν ὅλα τὰ καθεστῶτα εἶναι ἐγκληματικά, διότι ταξικά. Συνεπῶς δὲν καταδικάζεται ἕνα καθεστὼς μὲ βάσῃ τὴν ἐγκληματικότητα.
  2) Ἐγώ, ὡς μαρξιστὴς-λενινιστὴς, γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ἐὰν (μὲ σχηματικοὺς καὶ ὄχι ἀκριβεῖς ἀριθμούς) ὁ Χίτλερ ἐσκότωσε 10 ἑκατομμύρια, ὁ Στάλιν ἐσκότωσε 20 ἑκατομμύρια καὶ ὁ Μάο 60 ἑκατομμύρια, τὸ ἀστικὸ καθεστὼς εὐθύνεται γιὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια θύματα, μέσῳ ἀποικιῶν καὶ ἰμπεριαλισμοῦ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Παρὰ ταῦτα ἐγὼ συνεχίζω νὰ ὑποστηρίζω τοὺς Στάλιν καὶ Μάο.
  3)Τὸ ἀστικὸ κοινοβουλευτικὸ καθεστὼς ὀνομάζει δημοκρατία τὴν ἀστικὴ δικτατορία γι'αὐτὸ καὶ ἐγὼ εἶμαι κατὰ τῆς δημοκρατίας
  4) τὸ κομμουνιστικὸ καὶ τὸ φασιστικὸ καθεστὼς εἶναι καὶ τὰ δύο ὁλοκληρωτικά, συνεπῶς κατὰ τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς λαοκρατίας (ἄμεση δημοκρατία μέσῳ δημοψηφισμάτων).
  5) Ἡ ἀδελφικὴ ἀντιδικία φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ κάνει τὴν δουλειὰ τοῦ ἀστικοῦ φιλελευθερισμοῦ ἐπειδὴ διαιρεῖ ἀντὶ νὰ ἑνώνῃ τὶς δύο ἐπαναστατικὲς ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες κατὰ τοῦ καπιταλισμοῦ.
  (6) Μόνη λύση ποὺ προτείνω εἶναι ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός, ποὺ πρεσβεύει τὴν συνεργασία τῶν δύο ὄψεων τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, κάτι ποὺ μέχρι στιγμῆς Μιχαλολιᾶκος καὶ Κουτσούμπας ἀρνοῦνται νὰ καταλάβουν.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Κύριε Κιτσικη, με την άδεια σας τρεις ερωτήσεις σχετικά με το εάν τα παρακάτω έχουν κάποια εγκυρότητα η όχι.
  Ερώτηση 1.
  Ο Αμερικανικος ιμπεριαλισμός επιδιώκει να διαιρέσει τον κόσμο σε δύο τμήματα. Ένα μέρος θα είναι μια σταθερή περιοχή που θα κερδίζει από το σύστημα, ενώ στο άλλο μέρος θα βασιλεύει ένα τρομακτικό χάος. Αυτό το άλλο μέρος θα είναι μια ζώνη, όπου η σκέψη να αντισταθεί κανείς θα έχει εξαλειφθεί. Η κάθε σκέψη θα είναι σταθερά μόνο στην επιβίωση. Ένας χώρος όπου οι πολυεθνικές θα μπορούν να εξαγάγουν πρώτες ύλες από τις οποίες δεν θα πρέπει να λογοδοτούν σε κανέναν. Αυτή η στρατηγική, ριζικά νέα, διδάχθηκε από τον Thomas PM Barnett μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Δημοσιεύθηκε και εκτέθηκε δημοσίως το Μάρτιο του 2003 –σε ένα άρθρο στο Esquire, και στη συνέχεια στο επώνυμο βιβλίο, Ο νέος χάρτης του Πενταγώνου, The Pentagon’s new Map. Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική φαίνεται τόσο σκληρή στο σχεδιασμό της , που κανείς δεν φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Σύμφωνα με ενα χάρτη, που ελήφθη σε μια διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Πεντάγωνο το 2003, NON INTEGRATING GAP COUNTRIES,
  (https://www.google.com.ph/search?q=non+integrating+map+countries+map&sa=X&tbm=isch&imgil=bIqLY1zqQ875zM%253A%253BFYoBK7X1XBv8TM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.cuttingedge.org%25252Fnews%25252Fn1906.cfm&source=iu&pf=m&fir=bIqLY1zqQ875zM%253A%252CFYoBK7X1XBv8TM%252C_&usg=__z3SyaMn-FsTA_2gql4qBSI9qjs0%3D&biw=1138&bih=549&ved=0ahUKEwiv-aLbu-rVAhVOOrwKHUcbBwkQyjcILw&ei=FfGbWe-aKM708AXHtpxI#imgrc=bIqLY1zqQ875zM: )
  κάθε κράτος στην εντός της ζώνης πρέπει να καταστραφεί. Το σχέδιο αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την πάλη μεταξύ των τάξεων σε εθνικό επίπεδο ούτε με την εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Μόλις ολοκληρωθούν τα σχέδια στη διευρυμένη Μέση Ανατολή, οι στρατηγικοί των ΗΠΑ προετοιμάζονται να μειώσουν τη Βορειοδυτική Λατινική Αμερική σε αποκαΐδια, ενώ σε αυτόν το χάρτη η Ελλάδα μένει ανέπαφη.
  Ερώτηση 2.
  Ο Διεθνής Διάδρομος Μεταφορών Βορρά-Νότου (INSTC) The International North–South Transport Corridor, είναι ένα πολυτροπικό δίκτυο διαδρομών πλοίων, σιδηροδρόμων και οδικών διαδρομών μήκους 7,200 χιλιομέτρων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Ινδίας, Ρωσίας, Ιράν, Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας. Η διαδρομή περιλαμβάνει κυρίως μεταφορές εμπορευμάτων από την Ινδία, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία μέσω πλοίων, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Ο στόχος του διαδρόμου είναι η αύξηση της διασύνδεσης των εμπορικών συνδέσεων μεταξύ μεγάλων πόλεων όπως οι Μουμπάι, Μόσχα, Τεχεράνη, Μπακού, Μπαντάρ Αμπάς, Αστραχάν, Μπαντάρ Ανζάλι κοκ. Με αυτό τον τρόπο, οι Ρώσοι δεν αποκτούν πρόσβαση στις θερμές θάλασσες που πάντα επιθυμούσαν αφού βγαίνουν έτσι στον περσικο?
  Ερώτηση 3
  Γιατί λέμε συνέχεια πως ο φόβος τον αγγλοσαξόνων είναι να μην κατέβουν οι Ρώσοι στο αιγαίο, αφού έτσι και αλλιώς έχουν ήδη κατέβει. Ο Ασσαντ έκανε συμβόλαιο για την βάση στη ταρσό για 49 χρονια, η Αίγυπτος, έδωσε άλλη βάση στη Ρωσία στα σύνορα με τη λιβυη και μάλλον το νέο καθεστώς του Haftar θα τους παραχωρήσει και άλλη βάση ναυτική στη μεσόγειο. Τι φράγμα να γίνει για να αποτραπεί η κάθοδος των Ρώσων στις θερμές θάλασσες αφού έχουν κατεβεί ήδη. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 17. Τι σας κάνει να νομίζετε ότι Μιχαλολιάκος και Κουτσούμπας είναι αντικαπιταλιστες ;


  Βεροιευς.

  ReplyDelete
 18. Πολυ σωστη αποψη:

  http://www.iphicratisamyras.com/2017/08/blog-post_21.html

  ReplyDelete
 19. Σημασία δεν έχει ο Ιουδαϊσμός ως θρήσκευμα και φιλοσοφία αλλά το ότι οι Εβραίοι επί το πλείστον στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως, παρότι ως επί το πλείστον εχθροί του Ισλάμ και ανήκοντες στην Λευκή φυλή (ειδικά οι Ασκεναζίμ), δείχνουν μία συμπάθεια για κάθε τι Φιλελεύθερο και μία απέχθεια σε κάθε τι Συντηρητικό ή Τριτο-Πολικό. Ίσως και να ευθύνεται η αμοιβαία απέχθεια Ναζισμού-Εβραίων και η γενική αντι-εβραϊκή στάση σε αρκετές Φασιστικές οργανώσεις...

  http://redskywarning.blogspot.gr/2017/08/blog-post_22.html

  "Ο αμφιλεγόμενος βοηθός του Donald Trump, Steve Bannon, «εξωθήθηκε» από την κόρη του Ιβάνκα και το σύζυγό της επειδή οι ακροδεξιές απόψεις του συγκρούστηκαν με την εβραϊκή τους πίστη, σύμφωνα με πηγές της Ουάσινγκτον."

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είσαι σίγουρος ότι οι Εβραίοι είναι ενάντια στον συντηρητισμό και την ακροδεξιά; Εγώ άλλη εικόνα έχω.Είναι ενάντια στην alt-right,και λογικό,δεδομένου ότι το κίνημα αυτό έχει ξεκάθαρο εθνικοσοσιαλιστικό στίγμα,αν και δεν αποτελείται μόνο από εθνικοσοσιαλιστές.

   Delete
  2. Δεν μίλησα για ακροδεξιά αλλά για Τρίτο Πόλο. Άλλο ακροδεξιά στυλ ΝΔ σήμερα και Φράνκο-Πινοσέτ παλιά, που είναι κομμάτι του Φιλελευθερισμού, και άλλο ο Φασισμός ή διάφορες παραφυάδες του Ρομαντικού Αντιδιαφωτιστικού κινήματος με στοιχεία αμιγώς αντι-φιλελεύθερα.

   Ο Κούσνερ και η Ιβάνκα δεν έχουν στηρίξει τον Τράμβιο σε τίποτα επαναστατικό. Είναι αμιγώς καθεστωτικοί και συστημικοί ούτε καν το Τείχος δεν υποστηρίζουν.

   Πέραν αυτού, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι Εβραίοι των ΗΠΑ διέπονται από φιλελεύθερα στοιχεία και έχουν απέχθεια για κάθε τι αντι-φιλελεύθερο. Αυτό βέβαια είς ό, τι αφορά την Διασπορά διότι το κόμμα του Νετανιάχου και ο ίδιος ο Νετανιάχου ανήκουν στον Συντηρητισμό, τον Ταυτοτισμό και τον Εθνικισμό.

   Θα με ενδιέφερε η εικόνα σου για την εβραϊκή Διασπορά και από πού αυτή προέρχεται.

   Delete
  3. Επειδή μίλησες για συντηρητισμό θεώρησα ότι εννοούσες και δεξιά-ακροδεξιά κόμματα τα οποία τάσσονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ενάντια στις θέσεις της πολιτικής ορθότητας.Η εικόνα που έχω προέρχεται αποκλειστικά από τα ΜΜΕ.Π.χ το βρετανικό UKIP έχει υποψήφιο δήμαρχο στο Μάντσεστερ ορθόδοξο Ραββίνο,το κόμμα έχει μάλιστα και οργάνωση "Φίλοι του Ισραήλ".Άλλο κόμμα,οι Σουηδοί Δημοκράτες,καθαρά εθνικιστικό,έχει Εβραίο βουλευτή,το κόμμα της Λεπέν επίσης έχει τον Michel Thooris στην κεντρική επιτροπή του.Στα αντιμεταναστευτικά κινήματα EDL και PEGIDA βλέπεις σημαίες του Ισραήλ να ανεμίζουν.Εβραίοι μόνο σε εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις δεν υπάρχουν.

   Delete
  4. Σωστές οι παρατηρήσεις σου.

   Τις επικροτώ και τις ασπάζομαι.

   Delete
 20. Κύριε Καθηγητά το ότι φυλετικά είσαστε αλπικός έχει επιδράσει στη σκέψη και στη ψυχοσύνθεση σας? Ποια στοιχεία του έργου σας και της ψυχοσύνθεσης σας έχουνε αλπικά χαρακτηριστικά?
  Θανάσης

  ReplyDelete
 21. Προς αυτούς, που πράγματι, προβληματίζονται σοβαρά για τα πράγματα της Ανατολής μας (των ελληνιζόντων), ήτοι του κέντρου της ενδιάμεσης περιοχής (Αιγαίο), επισημαίνω το σοβαρό ρίσκο και τον πολλάκις επαληθευθέντα κίνδυνο για την καθ΄ημάς Ανατολή, που συνιστά η προσπάθεια (ή η απόπειρα) χρησιμοποίησης των δυτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο "εξ ανατολών κίνδυνος". Θα φέρω δύο παραδείγματα:
  1. Την πολιτική των εν Κων/πολει βασιλέων να χρησιμοποιήσουν τους Σταυροφόρους προκειμένου να καταβάλουν το Ισλάμ και να επανακτήσουν την Ανατολία (Μ. Ασία), που κατέληξε στην διάλυση της Ρωμαϊκής βασιλείας, στην καταστροφική άλωση της Πόλεως (των πόλεων) από τους Φράγκους 1204 και στην καταδυνάστευση των Ρωμηών επί διακόσια χρόνια από την λεηλατική φραγκοκρατία. Εξού και ο αδιάλλακτος αντιφραγκισμός του ορθοδόξου (ρωμαίϊκου) λαού.
  2. Την (παιδαριώδη) πολιτική του Γραικοφραγκισμού και του Ουρωγραικισμού, να ( φαντασιώνεται ή να διακηρύσσει ή να νομίζει ότι ) χρησιμοποιεί την (ούτως ή άλλως ανύπαρκτη ή απρόθυμη) Ουρώπα και την Γερμανία ή τώρα το Ισραήλ, όπως παλαιότερον την Αγγλία ή το ακόμη εξωφρενικότερον την Αμερική, προκειμένου να καταβάλει την Τουρκία, που οδήγησε στην Μικρασιατική καταστροφή, στην κυπριακή τραγωδία και στην σημερινή (πλήρη) αλαμανική κατοχή και εξανδραποδισμό των Ρωμηών και από την Ρούμελη - Νότια Βαλκανική, όπως όχι μόνον το ΄22, αλλά και το ΄55 και το ΄64 από την Ανατολία.
  Είναι (κατά την κρίση μου) σαν, η ανάλογου μεγέθους, κοινών συνόρων με την Γερμανία (όπως η Γραικία με την Τουρκία) και παρελθόντος με τη Γραικία, Ολλανδία (ανέκαθεν αγγλικό προγεφύρωμα, η παραβίαση της ουδετερότητος της οποίας, ουκ ολίγες φορές, οδήγησε σε πανευρωπαϊκές συρράξεις), να μην είναι ο στενότερος (οικονομικός) σύμμαχος της Γερμανίας, αλλά να χρησιμοποιεί την Τουρκία, προκειμένου να καταβάλει την Γερμανία. (Γερμανία και Τουρκία είναι ανάλογα βεστφαλιακά μεγέθη με οικονομική υπεροχή της πρώτης και στρατιωτική -προς το παρόν- υπεροχή της δεύτερης).
  Είναι καιρός πλέον μετά από τα τόσα στραπάτσα που έχουμε πάθει, να εγκαταλείψουμε ... τον Ιγνάτιο Ουγγροβλαχίας.
  Η πολιτική αυτή συνιστά στην ουσία αναγνώριση της εξ υπαρχής αδυναμίας του Γραικοφραγκισμού, να υλοποιήσει την εξαγγελομένη (μεγαλοϊδεατική) πολιτική του και την ονείρωξή του ότι άλλοι (οι Μεγάλοι μας Σύμμαχοι και εσχάτως το Ισραήλ) θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και θα είναι τόσο μαλάκες (κουτόφραγκοι άλλωστε ή εγγλεζάκια ή αμερικανάκια), που αφού ξεπατωθούν να τα βγάλουν (τα κάστανα από τη φωτιά), θα (έχουν και την... γαλατική ευγένεια να) τους τα σερβίρουν κιόλας στο πιάτο, να τα φάνε (ζεστά-ζεστά) αυτοί οι έξυπνοι οι (παληκαράδες) Γραικόφραγκοι.
  Όπως ακριβώς οι (αδρώς αποζημιούμενοι υπό των εθνικών δανείων) Ελληναράδες του Κωλέτη, εκόμπαζον πυροβολούντες (στον αέρα βέβαια) "τρώμε, πίνουμε (στ΄Ανάπλι) και την .. Άρτα φοβερίζουμε".

  ReplyDelete
 22. Η τρέλα της κεφαλαιοκρατικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως για μετά βίας καταδίκη των "Ολοκληρωτικών Καθεστώτων" (λες και η φιλελεύθερη Ε.Ε. ή η αστική κοινοβουλευτική δικτατορία δεν συνιστά ολοκληρωτισμό!) ενισχύει σημαντικά τις Εθνικομπολσεβικικές φωνές για ένωση ων δύο επαναστατικών πόλων κατά του Φιλελεύθερου στάτους κβο.

  ReplyDelete
 23. Πριν από έναν χρόνο, ο Καθηγητής είχε γράψει ότι εάν βγει ο Τράμβιος στην εξουσία και θέσει τα θεμέλια για μία επικείμενη συμμαχία ΗΠΑ-Ρωσίας κατά της Κίνας(-Ε.Ε.), τότε το ριζοσπαστικό Γουχαμπιστικό Σουνιτικό Ισλάμ θα συμμαχήσει με την Κίνα.

  Μία ακόμη κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή έλαβε χώρα προσφάτως:

  http://www.capital.gr/diethni/3234452/kina-saoudiki-arabia-sxediazoun-ependutiko-fund-20-dis-dol

  Θυμίζω επίσης την συνεργασία Κίνας με τις υπόλοιπες μουσουλμανικές χώρες της Κεντρικής Ασίας πέρυσι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Κίνα δεν κάνει οικονομικές η στρατιωτικές συμφωνίες βάση του εάν οι χώρες είναι μουσουλμανικές, βουδιστικές, οι χριστιανικές. Το άρθρο που μας παρέπεμψες το διαβάσαμε αλλά, πάντα κατά τη γνώμη μας, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Η Κίνα έχει στενότατη συνεργασία με το Πακιστάν γιατί θέλει να παρακάμψει τα στενά της μαλακας και να ανοίξει το λιμάνι του Gwadar ώστε σε περίπτωση που ο Τραμβιος μπλοκάρει να στενά με το αμερικανικο ναυτικο να μπορούν οι Κινέζοι να ανεφοδιαστούνε μέσω του Πακιστάν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγάπησαν ξαφνικά το Πακιστάν που είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι κατά το 75 με 95%? Και αμα είναι έτσι γιατί έκαναν στρατιωτική συμφωνία με το Ιραν που είναι κατά 90% Σιιτες? Ο κ. Κιτσικης είναι Έλληνας, και ότι θεωρεί εκείνος Ελληνικο, γλώσσα, θρησκεία, κουλτούρα, έθιμα, θα το υποστηρίξει και γεωπολιτικά στο βαθμό που οι γεωπολιτικοί του υπολογισμοί θα δικαιώσουν θα διασφαλίσουν και θα συντηρήσουν διαχρονικά τον Ελληνισμό-όπως εκείνος τον εκλαμβάνει πάντα και όχι όπως οι σημερινοί Ελλαδιτες- μέσα στον χρόνο. Κατά την μετριότητα μας το λάθος του κ. Κιτσικη είναι ότι περιορίστηκε στο να στοχάζεται και να γράφει, ενώ στην ουσία θα έπρεπε το σχέδιο του τα πιστεύω του τις εσωτερικές του αξίες και τα ιδανικά του να τα βάλει σε εφαρμογή ακόμα και εάν δεν έβγαιναν στην πράξη ακόμα και εάν τον οδηγούσαν τον ίδιον και τους συνεργάτες του στην λαιμητόμο. Το γράψιμο δεν είναι πράξη δύναμης είναι πράξη αδυναμίας, είναι απολογία έναντι κατηγοριών που δεν απαγγέλθηκαν ποτέ. Εκείνο που μετράει στην ιστορία δεν είναι το τι θέλουμε αλλά το τι μπορούμε. Γιατί όλοι θέλουνε, αλλά λίγοι μπορούνε να κάνουν τα θέλω τους πραγματικότητα. Το αν ο κ. Κιτσικης υπήρξε συνεπής στην δομή της σκέψης του και στο συμφέρον του Ελληνισμού, όπως ο ίδιος τον ορίζει εμπεριστατωμένα μέσα από τα έργα του, αυτό μπορεί να κριθεί από τον καθένα χωριστά. Φιλικά, Αποστολοπουλος Γιάννης.

   Delete
  2. Προφανώς και οι λόγοι είναι γεωπολιτικοί και όχι θρησκευτικοί απλά η γεωπολιτική αυτή σκοπιμότητα συνάδει με τα όσα έχει γράψει ο Καθηγητής σε περίπτωση νέας Γιάλτας Ρωσίας και ΗΠΑ τή εξαιρέση των Σουνιτών.

   Ο φιλόσοφος έχει ρόλο Φιλοσόφου. Ο Βασιλεύς, ρόλο Βασιλέος. Αλλά δύναται κάλλιστα να υπάρξει και Βασιλεύς-Φιλόσοφος, σαν τον Χίτλερ, τον Στάλιν, τον Μάο, τον Μεταξά ή εν δυνάμει Βασιλεύς-Φιλόσοφος σαν τον Αλέξανδρο Ντούγκιν.

   Delete
 24. Σήμερα, μετὰ τὴν πτώση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ἐντείνεται παγκοσμίως ὁ ἐμφύλιος μεταξὺ τῶν δύο παρατάξεων τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἡ Καθημερινή-Σκάϊ μὲ Παπαχελᾶ-Πορτοσάλτε, ἀκολουθῶντας τὴν καπιταλιστικὴ σοσιαλδημοκρατικὴ παράταξη τοῦ New York Times,τῶν Ῥώτσιλντ, Σόρος,Ῥοκεφέλλερ ξιφουλκεῖ κατὰ τῆς Ῥωσίας μὲ φανατικὸ πάθος, χρησιμοποιῶντας ἕναν ἀκραῖο ἀντικομμουνισμὸ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου κατὰ μία Ῥωσίας ποὺ ὅμως ἔχει γίνει καπιταλιστική.Ἡ ἄλλη καπιταλιστικὴ παράταξη, αὐτὴ τοῦ Δονάλδου Τραμβίου, βαριὰ πληγωμένη μέν, ἀμύνεται γενναίως καὶ δὲν τὰ βάζει κάτω. Πάντως καὶ οἱ δύο παρατάξεις κινοῦνται στὴν τροχιὰ τοῦ πλανητικοῦ πυρηνικοῦ πολέμου,οἱ σοσιαλδημοκράτες τοῦ Σόρος κατὰ τῆς Ῥωσίας καὶ οἱ Τραμβιστὲς κατὰ τῆς Κίνας, πρὸς χάριν καὶ οἱ δύο τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατιωτικοῦ κατεστημένου. Καὶ μετά, ὁ πολιτικὸς προπαγανδιστὴς καὶ ἐμπορικὸς διαφημιστὴς Πορτοσάλτε τολμᾶ νὰ ὁμιλῇ γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν κομμουνιστῶν! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Πάντως φαίνεται να αναπτύσσεται ένα όλο κι εντονότερο εμφυλιακό κλίμα στις ΗΠΑ.

  Δεύτερον, η Λεπέν και το Εθνικό Μέτωπο δεν ακούγεται καθόλου τελευταία. Τί συμβαίνει;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο δεύτερος εμφύλιος στις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση γίνεται στα παρασκήνια της Ουάσινγκτον. Αν ο Τραμπ έχει τα κότσια, θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να εκδηλωθεί στην πολεμική μορφή του ο εμφύλιος.

   Delete
  2. Ο πραγματικός εμφύλιος διεξάγεται εντός του βαθέος Αμερικανικού κράτους, είναι η γνώμη μου.

   Από την μία οι τραπεζικώς φιλελεύθεροι παγκοσμιστές σαν τον Σόρος, τις πολυεθνικές (π.χ Walmart, Amazon) και τα τσιράκια τους (βλέπε MSM και Δημοκρατικούς), από την άλλη οι Νεοσυντηρητικοί Αμερικανικοί Ιμπεριαλιστές, οι οποίοι ακολουθούν έναν Ιμπεριαλιστικό Εθνικισμό, όντας κυρίως οι κλασικοί Ρεπουμπλικανοί και Μπουσιστές. Θυμίζω ο Σόρος είχε στόχο του την αποκαθήλωση του Μπους στις εκλογές του 2008 κάτι το οποίο επέτυχε. Εν αντιθέσει με τους Εθνικιστές Απομονωτικού τύπου, σαν τον Στήβ Μπάννον, οι Ιμπεριαλιστές Εθνικιστές Νεοσυντηρητικοί θέλουν μία παγκόσμια Αμερικανική Αυτοκρατορία. Οπότε ο πόλεμος εντός των ΗΠΑ διεξάγεται μεταξύ παγκοσμιστών (Σορικών) και Ιμπεριαλιστών Εθνικιστών (Νεοσυντηρητικών).

   Η σχεδόν απόλυτη ήττα των Απομονωτιστών Εθνικιστών, δείχνει ότι μία υπερδύναμη δεν δύναται πλέον να ακολουθήσει πορεία αντίθετη του γεωπολιτικού βάρους της, όπως αποπειράθηκε επιτυχώς η Αμερική του Woodrow Wilson το 1918-1919, αφήνοντας το δίδυμο Βρετανία-Γαλλία ως λαβωμένους παγκόσμιους τοποτηρητές.

   Πάντως χαίρομαι για τους Σιωνιστές Κούσνερ και Ιβάνκα διότι όντας Εθνικιστές Εβραίοι προωθούν το Κουρδιστάν το οποίο και αποτελεί την τελευταία ελπίδα των ΗΠΑ να ανακτήσουν μέρος της παλαιάς ισχύς τους στην Μέση Ανατολή ως αντίβαρο στην ολοένα και ταχαίως αυξανόμενη Ρωσική και Ιρανική επιρροή και την φθίνουσα Σαουδαραβική και Αμερικανική. Πολύ προτιμώτερο ένα Κουρδιστάν παρότι προϋποθέτει τετραπλή θυσία (Συρία, Ιράκ, Τουρκία, Ιράν) παρά να παρακαλά η υπερδύναμη τον κάθε Σουλτάνο ή Ιμάμη (έτσι σκέφτονται οι Νεοσυντηρητικοί Μπουσικοί).

   Delete
 26. Ριζοσπάστης, 12/07/1935

  «Αν δεν νικιόμασταν στη Μ.Ασία, η Τουρκία θα ‘τανε σήμερα πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα. Τη “λευτεριά” μας θα την στηρίζαμε στην υποδούλωση του Τουρκικού λαού. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Το αποκρούουμε κατηγορηματικά. Η αστικοτσιφλικάδικη Ελλάδα στη Μ.Ασία πήγε όχι σαν εθνικός απελευθερωτής μα σαν ιμπεριαλιστική δύναμη, όργανο των εγγλέζων μεγαλοκαρχαριών. Πήγαινε όχι μόνο για να διαιωνίσει την ξενική κυριαρχία πάνω στον Τουρκικό λαό μα και να κάνει την Τουρκία αντισοβιετικό ορμητήριο. Γι’ αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία μα και την επιδιώξαμε»

  Τι να σχολιάσουμε τώρα ,απ αυτό το αισχρό κείμενο ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ αλήθεια εἶναι ὄτι ἡ ἧττα στήν Μικρασία ἦταν δεδομένη ἀπό τήν στιγμή πού εἶχαν ἐξασφαλιστεῖ τά συμφέροντα τῶν ἀγγλογάλλων. Ὁ μεγαλοϊδεατισμός τοῦ Βενιζέλου καί κυρίως ἡ πλήρης ἀνικανότης καί ἀνευθυνότης τῶν κωνσταντινικῶν-ἀντιβενιζελικῶν πού τόν διεδέχθησαν μετά τίς ἐκλογές τοῦ 1920 ἀπεδείχθησαν βούτυρο στό ψωμί τῶν ἀγγλογάλλων.

   Πολύ λιγώτερο ἀπό τούς ἀνωτέρω παράγοντες συνέβαλε στήν ἧττα ὁ ντεφετισμός τοῦ ΚΚΕ.

   Αἰσχρές ὑπῆρξαν οἱ κωνσταντινικές λέρες τῆς ἐποχῆς καί ὄχι τό ΚΚΕ...

   Delete
  2. Κάνεις σαν μικρό γραικυλόπουλο.

   Κάθε Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εξ ορισμού ενάντια στον κάθε τύπου Εθνικισμού, είτε Φασιστικό είτε Αστικό Κοινοβουλευτικό, διότι ασπάζεται τον ταξικό προλεταριακό διεθνισμό.

   Και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας πολεμά πλάι-πλάι με τους Κούρδους ενάντια στην Τουρκία. Τίποτε καινούριο.

   Please grow up!

   Delete
 27. ἈθηναῖοςAugust 29, 2017 at 8:35 AM

  Ζαραθούστρα
  Πές στόν Φλωράκη καὶ την Παρέα του νά δώσουν πίσω τα ἑκατομμύρια του ΝΑΥΤΑ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τόσα σοῦ λείπουνε; Ε πές του τό ἐσύ. Πιάσε μέ τήν σειρά ὅλα τά χρώματα. Θά μαζέψεις πολλά...Ἐγώ δέν ἔχω σχέση μέ μαυρομπλέγαλαζοπράσινοκοκκινορόζ καμαρίλες.

   Delete
 28. Πφφ... με συγχωρειτε για το προσωρινο ατονικο. Οι ιδεες κομμουνισμος. Φιλελευθερισμος. Εθνικισμος. κλπ. Εχουν μια δικη τους δυναμικη ανεξαρτητη απο τον εκαστοτε φορεα της. Το προβλημα δεν βρισκεται στις ιδεες αλλα στην συγκρουση τους με το ατελες του εκαστοτε επωνυμου φορεα τους. Π. χ. ο φιλελευθερισμος και ο εθνικισμος με το ελληνικο κρατος, ο κομμουνισμος με το κκε, ο παντουρκισμος με το τουρκικο κρατος κ.ο.κ.

  Λαθος ειναι μια και μονη ιδεα, η ιδεα της δυνατοτητας υλοποιησης της ιδεας, και το Βυζαντιο κατα την γνωμη μου, πραγμα που μας ενδιαφερει αμεσα, το ειχε καταλαβηι αυτο. Η Μεγαλη Ιδεα οπως πηγε να εφαρμοστηι κατερρευσε εξ ορισμου.

  ReplyDelete