Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 11, 2017

369 – Ὁ ἀναπόφευκτος ἀμερικανοκινεζικὸς πλανητικὸς πυρηνικὸς πόλεμος


Τράμβιος καὶ Κὶμ μελλοντικοὶ σύμμαχοι, ἔχουν κοινὸ στόχο τὴν περικύκλωση τῆς ΚίναςἩ νεοαυτοκρατορικὴ Τουρκία ἐτοιμάζει πυρηνικὴ βόμβα ἤδη ἀπὸ τὸ 2014

En iyi Rumlar Türklerdir! The best Greeks are the Turks! Οἱ καλύτεροι Ῥωμηοὶ εἶναι οἱ Τοῦρκοι!

369 – Ὁ ἀναπόφευκτος ἀμερικανοκινεζικὸς πλανητικὸς πυρηνικὸς πόλεμος

Ἀμερικανοβορειοκορεατικὸς πόλεμος δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ. Ἤδη, μὲ τὴν καταδίκη ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς Βορείου Κορέας ἀπὸ τὴν Κίνα, ὁ Τράμβιος ἐπέτυχε νὰ στρέψῃ τὰ αἰσθήματα τῆς Πίονγιανγκ κατὰ τῆς συμμάχου της, τῆς Κίνας. Τὸ σημερινὸ θέατρο ποὺ παίζεται καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς μὲ καραγκιόζικες ἀπειλὲς ὅτι θὰ κάψη ἡ Οὐάσιγκτων τὴν Πίονγιανγκ καὶ τανάπαλιν, δὲν δύναται νὰ ἀποκρύψῃ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τραμβικὸς στόχος εἶναι ἡ περικύκλωση τῆς Κίνας καὶ ὄχι ἡ Βόρειος Κορέα.

Ἡ ἐπιμονὴ τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΕ, ὡς φωνὴ τοῦ δυτικοῦ κυρίου, νὰ παρουσιάζῃ τὸν Τράμβιο ὡς ἀτζαμῆ, γελοῖο καὶ ἀποτυχημένο πολιτικό, ἁπλῶς ἀποδεικνύει σὲ ποῖο χαμηλὸ ἐπίπεδο ἔχει φθάσει ἡ ἑλληνικὴ εἰδησεογραφία.

Ἐπειδὴ ἡ πλανητικὴ ἀμερικανοκινεζικὴ ἀναμέτρηση εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη ἕως ποὺ νὰ ξεσπάσῃ σὲ πυρηνικὸ πόλεμο γύρω στὰ 2025-2030, ὅπως ἐπιμένω νὰ ἐπαναλαμβάνω ἀπὸ τὶς 24 Μαρτίου 1999, ὅταν τὸ ΝΑΤΟ ἐβομβάρδισε τὴν Γιουγκοσλαυΐα, καὶ ἐπειδὴ τὸ κέντρο τῆς πλανητικῆς αὐτῆς ἀναμετρήσεως δὲν θὰ γίνῃ στὸν Εἰρηνικό, ἀλλὰ στὸ Αἰγαῖο, ἡ Τουρκία καὶ ὄχι ἡ Ἑλλὰς εἶναι τὸ κλεῖδι τῶν ἐξελίξεων.

Ἡ Τουρκία τοῦ Ἔρντογαν ἔχει ἤδη ἀναδειχθῆ σὲ μεγάλη Δύναμις καὶ ὁ Τράμβιος ὁ ὁποῖος ἐπιχαίρεται γιὰ τὴν ἀντιδικία τῆς Ἀγκύρας μὲ τὸ Βερολῖνο ποὺ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπισπεύδει τὴν ἐπιθυμητὴ κατάρρευση τῆς γερμανικῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, ἀκόμη διερωτᾶται ἐὰν συμφέρῃ νὰ καθαιρέσῃ τὸν τοῦρκο σουλτᾶνο ἐφ’ ὅσον δὲν τοῦ εὑρίσκει πρὸς τὸ παρὸν καλύτερο διάδοχο.

Ἡ Ἑλλάς, τριτοκοσμικὴ δυτικὴ ἀποικία ἀπὸ τὸ 1821, δὲν δύναται νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ ποὺ θὰ δημιουργηθῇ μὲ τὴν ἐνδεχομένη πτώση τῆς ἀναγεννημένης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἤδη ὁ Ἔρντογαν ἐτοιμάζεται νὰ ἐξοπλίσῃ τὴν Αὐτοκρατορία μὲ τὴν κατασκευὴ τουρκικῆς πυρηνικῆς βόμβας, αὐτονόητη ἄμυνα γιὰ οἱαδήποτε χώρα θελήσῃ σήμερα νὰ παίξη διεθνῆ ῥόλο. 

Ἀπὸ τὸ 1996, στὰ γραπτά μου, ἐπέμενα ἡ Ἑλλὰς νὰ σχεδιάσῃ ἕνα ἑλληνικὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα μὲ στόχο τὴν κατασκευὴ ἑλληνικῆς πυρηνικῆς βόμβας, ἀλλὰ ἡ ἀνέξοδη κομπορρημοσύνη τοῦ γραικυλισμοῦ περὶ «Ἑλλάδος Ἑλλήνων Χριστιανῶν» (1967-1974) «Ἑλλάδος στοὺς Ἕλληνες» (1981-1996), συνδυασμένη μὲ τὴν δουλικότητα τῆς «ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821», μήπως καὶ δυσαρεστήσουμε τοὺς μεγάλους μας συμμάχους, μᾶς προβάλλει μονίμως ὡς εἰρηνικὸ λαό.

Ὅπως μοῦ ἐπανελάμβανε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ὁ Πρεσβύτερος στὸ Παρίσι, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμεθα πάντα ἀνίκανοι νὰ οἰκοδομήσουμε κράτος καὶ ἀντ’αὐτοῦ οἱ Ῥωμαῖοι καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ ἔστηναν αὐτοκρατορίες γιὰ νὰ μᾶς περιλάβουν ὡς πνευματικὴ κεφαλή, ὡς ἑλληνικὸν ἅγιον πνεῦμα.

 Συνεπῶς, ὁ μόνος τρόπος νὰ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι εἶναι νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὴν ἀναδυομένη νέα Ὀθωμανία πυρηνικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ οἰκονομίας μεγάλης δυνάμεως γιὰ νὰ ἐπανεύρουμε τὸ λοῦστρο τοῦ φαναριωτισμοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη, τὰ Βαλκάνια, τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Αἴγυπτο ποὺ ἀπωλέσαμε πρὸς χάριν τῆς δουλικότητός μας  στοὺς Φράγκους ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν μεταναστῶν στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ καὶ τὴν Αὐστραλία.

Ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος δὲν ὑπῆρξε ποτέ, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, πρὸ τοῦ 1821. Μόνον αὐτοκρατορίες διαρκείας 2.500 ἐτῶν: περσομακεδονικὴ ἀλεξανδρινή, ῥωμαϊκὴ προχριστιανική, ῥωμαϊκὴ βυζαντινὴ χριστιανική, ῥωμαϊκὴ ὀθωμανική. Ἡ πλήρης ἀποτυχία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνοκράτους τοῦ 1821 πρέπει νὰ μᾶς συνετίσῃ. Μόνη διέξοδος γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ εἶναι ἡ ἐπαναφορά του στὴν Κωσταντινούπολη σὲ μία Αὐτοκρατορία μὲ βάση τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Αὐγούστου 2017
79 comments:

 1. Ἡ δύναμις ἐκείνη ποὺ διασφαλίζει τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο εἶναι φίλη τῆς Ἑλλάδος σὰν χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας. Τὀ δημόσιο εἶναι τὸ τζάμπα καὶ τὸ κράτος ἡ βία καὶ ἡ δουλεία. Ἅν τὸ Δημόσιο τὸ διασφαλιζει τὸ κράτος τοῦ Ἑρντογάν τότε μακριὰ ἁπὸ τὸν Ἐρντογὰν διότι τὀ Δημόσιο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἁπορροφήσηι τὸ κράτος, τὸ Δημόσιο δὲν μπορεῖ νὰ τὰ βάληι μὲ τὸ κράτος μετωπικά.

  ReplyDelete
 2. Ὁ Τράμβιος συνεχίζει τὸν ἀγῶνα του κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, ὑποστηρικτὴς τῶν ὁποίων εἶναι ὁ μαφιόζος ἀμερικανὸς πολιτικὸς John McCain ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰ σαθρὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τῆς "Καθημερινῆς",τὸν Παπαχελᾶ! Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Τρὰμβιος δὲν ἔχει ἐπέμβει μέχρι στιγμῆς γιὰ νὰ ἀνατρέψῃ τὸν πρόεδρο Μαδοῦρο τῆς Βενεζουέλας ποὺ στὰ τέλη τοῦ 2016 εἶχε ἐκφρασθῆ συμπαθητικὰ ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Τραμβίου ὡς πρόεδρος. Ὁ Μαδοῦρο χαίρει τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ πάπα Φραγκίσκου, τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, τοῦ Μελανσόν, τῶν Ποδέμος καὶ πολλῶν ἀριστερῶν μὴ κομμουνιστικῶν δυνάμεων τῆς Εὐρώπης. Ἐὰν οἱ τράπεζες δὲν ῥίξουν τὸν Μαδοῦρο ἐνδέχεται ὁ Τράμβιος νὰ τὸν χρησιμοποιήσῃ στὴν πλανητική του συμμαχία κατὰ τὴς Κίνας. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Εγώ πάλι ως κοντόμυαλος που είμαι δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα συνεταιριλίκι μεταξύ δύο μπαταξήδων ,μπορεί να εξελιχθεί σε μία αξιοπρεπή και βιώσιμη εταιρεία.

  ΥΓ .Το Ισραηλ ουδέποτε θα επιτρέψει την δημιουργία μιας ''πυρηνικης Τουρκίας '',ειδικά μετά την πτώση του Κεμαλισμου και την Ισλαμοποίηση της Τουρκίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν ὑπάρχει ἀκριβῶς κρατικὸ ὑποκείμενο, π.χ. τὸ ἱσραήλ, ἠ Τουρκία, ὅπως καὶ δὲν ὑπάχει ἀκριβῶς ὑποκείμενο ἐν γένει, ὁ Κωσταντὴς, ὁ Βεργιώτης. Ὑπάρχει καὶ δὲν ὐπάρχει. Ὁ τρόπος ποὺ περιγράφεται τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς ἀντανακλᾶ τὶς ἀνεπιβεβαίωτες ὑποθέσεις ποὺ δίνουν μιὰ προσωρινἠ μορφὴ στὴν εἰκόνα τοῦ μυαλοῦ. Ὁ Ὄμηρος λ.χ. ἀντὶ νὰ πῆι Ἰσραὴλ λέει Σαρπηδόνας. Ὁ χριστιανισμὸς λοιπὸν προσπάθησε νὰ φτιάξηιο ἔνα κριτήριο γιὰ τὴν παγκόσμια ἱστορία, βάζοντας τὸ θέμα τοῦ Μέλλοντος, καὶ κρίνοντας τὰ πράγματα ἁπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς τάσεῶς τους, κάπως ἀριστοτελικὰ (γι αὐτὸ καὶ οἱ Χριστιανοὶ κρατῆσαν λ.χ. τὸν Ἀριστοτέλη ἐνῶι τὸν Δημόκριτο τὸν ἔχει φάηι ἡ μαρμάγκα). Χοντρικὰ ὁ χριστιανισμὸς βάζει ὅτι ἡ πορεία τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι πρὸς τὸ Θεῖον, καὶ τὰ πάντα παίρνουν σχῆμα (ἀκὸμα καὶ ἡ ἀτομικὴ βόμβα) μὲ βάση αὑτὴν τὴν πορεία. Ἡ ἀκτὴ δὲν ὑπάρχει ἀφεαυτῆς, θεωρεῖται ἀπὸ τὸ καράβι ποὺ τὴν βλέπεις. Ἄρα, ἡ πορεία τοῦ καραβιοῦ εἶναι τὸ ΠΑΝ.

   Delete
 4. Ο μεγάλος παίκτης στην περιοχή κατά της Τουρκίας είναι το Ισραήλ.

  Το Ισραήλ πιέζει τα μέγιστα για ένα Κουρδιστάν.

  Δεν είμαι σίγουρος εάν το Ισραήλ θα ήθελε να δει μία Σουνιτική Τουρκία με πυρηνικά η οποία εξάλλου θα έρθει, ήδη έχει έρθει βασικά, σε σύγκρουση γεωπολιτική με την Σαουδική Αραβία με στόχο τα ηνία του Σουνιτικού Ισλάμ στην Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση αυτή διεξάγεται μεσω αντιπροσώπων και όχι ακόμη μετωπικά κράτος με κράτος. Στην Συρία με την στήριξη των φιλο-Τουρκικών δυνάμεων του "Ελεύθερου Συριακού Στρατού" (Sultan Murad division, Syrian Turkmen Brigades) οι οποίες είναι ισχυρές στην Βόρειο Συρία αλλά όχι στην Ιντλίμπ. Εκεί η φιλο-Σαουδική Hayyat Tahrir al-Sham διέλυσε την Ahrar al-Sham που είχε την στήριξη της Τουρκίας σε βαθμό που η τελευταία να γίνει πλέον υποτελής στην πρώτη. Δεύτερον η σύγκρουση στο πολιτικο-ιδεολογικό πεδίο διεξάγεται αναμεταξύ Μουσουλμανικής Αδερφότητος με κύριο εκπρόσωπο την Ερντογανική Τουρκία και των πλείστων γουαχαμπιστικών οργανώσεων ανά τον κόσμο που διαδίδουν την Σαουδαραβική εκδοχή του Σουνιτικού Ισλάμ. Πάντως, εάν τα βρουν Ιράν και Τουρκία, κάτι που δύναται λόγω Κουρδιστάν να γίνει καθώς αυτό αποσπά εδάφη από αμφότερες πολιτικές οντότητες και εν συνεχεία η συμμαχία αυτή στραφεί κατά της Σ. Αραβίας, τότε δύναται να μοιραστεί η Μέση Ανατολή μεταξύ Τουρκίας (Σουνισμός) και Ιράν (Σιισμός). Αλλά το μεγάλο εμπόδιο στην σύμπραξη αυτή είναι το Ισραήλ. Και εμείς το υβρίζουμε αντί να ευχαριστούμε τον Θεό για την ύπαρξη του κρατιδίου αυτού στα Φοινικικά παράλια.

  Συνεπώς προβλέπεται...σφαγή. Αλλά είναι αλήθεια ότι το μικρών διαστάσεων ελληνόφωνο κρατίδιο δεν δύναται με τίποτα να καλύψει το κενό καταρρεύσεως ή διαμελισμού της Τουρκίας, όπως δεν το κατάφερε το 1920. Και την Πόλη με την Σμύρνη να κατείχε θα ήτο μεν πλούσιο και θα ήλεγχε για λογαριασμό των Δυτικών τα Στενά αλλά δεν θα ηδύνατο να ελέγξει την απέραντη Μικρασιατική ενδοχώρα, για τον έλεγχο της οποίας αναγκαία είναι μία συμπαγής ιδεολογική και θρησκευτική θεώρηση όπως ο Ερντογανικός Σουνισμός ή Νεο-Οθωμανισμός. Ο Κεμαλισμός απέτυχε εκεί πλήρως, δηλαδή ο Δυτικού τύπου Εθνικισμός.

  ReplyDelete
 5. Θα ήθελα τις σκέψεις των συνσχολιαστών και της διαχειρίσεως του ιστολογίου επί του παραπάνω σχολίου μου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ελάχιστα γνωρίζω για τα θέματα αυτά αλλά έχω απορία γιατί εσύ και άλλοι έχετε ψεύτικο προφίλ (και τα αλλάζετε), φοβάστε, ντρέπεστε ; Αν φοβάστε μη γράφετε τίποτε και με ψεύτικο προφίλ σας βρίσκουν, αν ντρέπεστε δεν έχετε αυτοπεποίθηση.

   Delete
  2. Η ζωή μας επιφυλάσσει και μας επιτάσσει να γίνουμε κάτι παραπάνω από αρκετούς σχολιαστές, μερικοί εξ ημών, συνεπώς και δεν δυνάμεθα να δώσουμε τα ονόματά μας.

   Επίσης, το όνομα και το επώνυμο δεν παίζει κανέναν ρόλο. Τα λεγόμενα και οι απόψεις παίζουν τα προσωπικά στοιχεία που δύνανται και κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλα άτομα, ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά όταν εκφέρουμε άκρως ανατρεπτικές απόψεις, δεν είναι καλό να κοινοποιούνται.

   Πέραν τούτου, δίχως εξουσία, χρήμα και ισχύ όπως και ένα κράτος ο άνθρωπος είναι τίποτε. Άρα λοιπόν μέχρι να αποκτηθούν αυτά και να έρθει η Ώρα οι απόψεις αυτές να δουν το φως της ημέρας, έχουμε μία απόσταση.

   Ο Τράμβιος κάνει ό, τι κάνει επειδή έχει χρήμα, εξουσία και ισχύ.

   Εσύ το κάνεις διότι είσαι, καλώς ή κακώς ενας κοινός θνητός. Και με μη-ανατρεπτικές απόψεις, κίνδυνο άμεσο δεν διατρέχεις, όπως θα διέτρεχα εγώ.

   Delete
  3. Δε θα συμφωνήσω, διαδίκτυο και κινητή τηλεφωνία είναι υπερόπλο για παρακολούθηση και καταγραφή, όσα προφίλ και αν δημιουργήσεις από αυτούς δε κρύβεσαι...και σε έχω για έξυπνο 'ανθρωπο...π.χ. έχω την αμφιβολία για τον αν το περιβόητο facebook ειναι 100% δημιούργημα του mark zuckerberg , να μην αναφέρω τις μηχανές αναζήτησης.

   Delete
  4. Μπερδεύεις την Εθνική Ύπηρεσία Ασφαλείας με τον κάθε κακόβουλο διαδικτυακό χρήστη.

   Delete
  5. Γρηγόριος Τσελεπης κάνεις λάθος,υπάρχουν πολλοί τρόποι να παραμείνεις ανώνυμος στο διαδίκτυο.
   Εάν έχεις linux αντί για windows,δεν χρησιμοποιείς τον browser της google καθώς και την μηχανή αναζήτησης της αλλά την ανώνυμη duckduckgo,καθαρίζεις τακτικά το ιστορικό περιήγησης και τα cookies,τέλος τρέχεις κι ένα δωρεάν vpn και σαν απλός χρήστης είσαι υπερκαλλυμένος. Απλός χρήστης εννοώ ότι δεν έχεις πράξει κάτι ώστε να έχεις στοχοποιηθεί από κάποια υπηρεσία ασφαλείας.

   Delete
  6. Μάλιστα...γνωρίζετε τι είναι η MAC ADDRESS ? Αν στοχοποιηθείς θα ξέρουν ακόμη κ πόσες φορές τράβηξες το καζανάκι !!! Και δε χρειάζεται να το κάνει η εθνική υπηρεσία ασφαλείας για να καταλάβει ποιος είσαι...

   Delete
  7. ἈθηναῖοςAugust 14, 2017 at 4:24 AM

   Πορεύομαι Μόνος
   Δέν ἔχη σχέση βρέ σῦ το λειτουργικό ποῦ ἔχης... καί ἄς μὴν μιλήσω γιά τα παραμύθια των vpn
   Ἐδῶ την συσκευή σου χακαρουν ὁλόκληρη ,καὶ ἀκόμα καί ἄν χρησιμοποιεῖς δημόσιο wifi αὐτοι σε τριγωνίζουν και βρίσκουν ποῦ ἤσουν το κάθε λεπτό !
   Με ἁπλά λόγια..ὁλόκληροι ὀργανισμοί με ἔμπειρους προγραμματιστές καὶ δεν μποροῦν να κρυφτοῦν και κατασκοπεύουν ο ἕνας τον ἄλλο και λες πως θα κρυφτείς εσύ με ένα VPN?

   Εαν είχες πραγματικό ἀνατρεπτικό λόγο (που απο τους σχολιαστές κανείς δεν έχει) θα σε είχαν βρεί στο λεπτό !

   Delete
  8. ἈθηναῖοςAugust 14, 2017 at 4:51 AM

   Πορεύομαι Μόνος
   Ἐπίσης καὶ end to end encryption νὰ χρησιμοποιεῖς τα metadata δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σε ὅποιον θέλει να σε παρακολουθήσει δηλαδή καὶ ας κρύβεται το περιεχόμενο της συνομιλίας το ότι κάποιος γνωριζει με ποῖον μίλησες και τι ώρα του εἶναι ὑπέρ χρήσιμο !

   Delete
  9. Η Εθνική Υπηρεσία ξέρει αλλά πρώτον έχει πολύ σοβαρότερους κινδύνους να κυνηγήσει και δεύτερον γνωρίζει ότι απλοί αγνοί πατριώτες δεν αποτελούν απειλή ιδίως όταν δεν ετοιμάζουν και καμία επίθεση, μονάχα εκφράζουν απλά τις απόψεις τους.

   Delete
  10. Και η mac addres αλλάζει από όσο ξέρω.Λοιπόν,μάλλον δεν έγινα κατανοητός.Είπα εάν ΔΕΝ έχεις στοχοποιηθεί από κάποια υπηρεσία εσύ σαν άτομο προσωπικά.Το vpn δεν σε προστατεύει από τις υπηρεσίες ασφαλείας εάν πάει η εν λόγο υπηρεσία και ζητήσει από την εταιρία πάροχο να δώσει την διεύθυνση ip σου.Με λίγα λόγια όλα αυτά δεν σε προστατεύουν αν είσαι τρομοκράτης και σε ψάχνουν.

   Επίσης,λύση για 99% ανωνυμία,ακόμα και αν σε κυνηγάει η ΕΥΠ.

   Λειτουργικό σύστημα Tails,το έχεις σε φλασάκι και το τρέχεις σε έναν υπολογιστή
   ίντερνετ καφέ σε τοποθεσία μακριά από το σπίτι σου και στην οποία δεν σε γνωρίζει
   κανείς.Ή ακόμα καλύτερα συνδέεσαι σε κλεμμένο wifi από δικό σου laptop το οποίο έχεις αποκλειστικά για αυτήν την δουλειά.

   Αυτό το λειτουργικό χρησιμοποιούσε και ο Snowden https://www.wired.com/2014/04/tails/

   Delete
  11. Καλές γιορτές καλά μπάνια, πάλι οι Έλληνες γίναμε σε όλα ειδικοί και σπεσιαλιστες

   Delete
  12. Ο Snowden,εκτίμηση μου, ήταν προδότης και ότι έκανε το έκανε για να πάρει χρήματα, όμως του φτιάξανε το προφίλ του ακτιβιστή και του ηρωα γιατί δε θέλανε να παραδεχτούν στην USA ότι έγινε Πραγματικά, και πάλι εκτίμηση μου μεγα σφάλμα να λένε ότι ρωσοι χακαρανε τις εκλογές, παραδέχονται έμμεσα ότι είναι μπανανια όχι υπερδύναμη

   Delete
  13. Ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ μᾶς πῆτε ποιὸν πρόδωσε.

   Delete
 6. Γρηγόριε, ἔχεις ἀπολύτως δίκαιο σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόκρυψη τοῦ πραγματικοῦ ὀνόματος τῶν σχολιαστῶν. Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ μπλὸγκ μοῦ ἀνήκει καὶ ἐγὼ ἀποφασίζω ποίου θὰ δεχθῶ νὰ ἀναρτήσω τὸ κείμενο.Τυχαίνει νὰ γνωρίζω τὸ πραγματικὸ ὄνομα μερικῶν ψευδωνύμων καὶ γι'αὐτὸ τοὺς ἀποδέχομαι. Ὅταν δὲν τοὺς γνωρίζω ἀποφασίζω ἐὰν τελικὰ θὰ δημοσιεύσω ἤ ὄχι τὸ κείμενό τους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστω κυριε καθηγητα.Ο Νευτων εκει περιπου υπολογισε οτι θα συμβει η αποκαλυψη , 2030....ο Ιωαννης λιγο αργοτερα, 100 χρονια μετα το β παγκοσμιο πολεμο2043,αποκαλυψη,κεφαλσιο κ, εδαφια 7-9 "και οταν πληρωθωσι τα χιλια ετη, θελει λυθη ο Σατανας εκ της φυλακης αυτου...δια να πλανηση τα εθνη...δια να συναξη αυτους εις πολεμον..." αλλα δεν ειναι χιλια ειναι εκατο μετα το β παγκοσμιο πολεμο, λευκο αλογο ηπα, κοκκινο αλογο βορεια κορεα και κινα,ιαπωνια το Α και το Ω ,παλι δυστυχως γι αυτους ο πρωτος στοχος των πυρηνικων οπλων...Ολα αυτα στο βιβλιο με Ιsbn 960-237-155-2 τα μυστικα της Αποκαλυψης,Gerard Bodson, εξαιρετικο

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςAugust 16, 2017 at 4:39 AM

   Εγω παραθετω το ονομα μου ,αλλα θα συνεχισω να υπογραφω με το ψευδωνυμο διοτι μ αρεσει.
   Ευριπιδης Παπαδοπουλος κατοικος αλλοδαπης.

   Delete
  3. Εφ'ὅσον ἔδωσες τὸ πραγματικό σου ὄνομα, Εὐριπίδη Παπαδόπουλε, εἶσαι ἐν τάξει. Οἱ ἄλλοι δὲν εἶναι.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 7. Ἑγὼ παρατηρῶ λ.χ. στὴν δεκαετία τοῦ 50 στὴν Ἑλλάδα ὅτι τὸ Παλάτι (οἱ Ἄγγλοι;) προσπαθοῦν νὰ φτιάξουνἕνα διοικητικὸ σύστημα στὴν Ἑλλάδα ποὺ νὰ ἔχει δύο πόλους, ἕναν εὑέλικτο καἰ σχετικῶς ἀνεξέλεγκτο, τὸ Παλάτι, καὶ ἕναν πιὸ ἀργό, τὸ λεγόμενο "Δημόσιο¨ ποὺ ἑξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Ὑποψιάζομαι λοιπὸν ὅτι πολλὲς φορὲς αὐτὸ ποὺ ἐμφανίζεται σὰν ἀνταγωνισμὸς θανάσιμος εἶναι στὴν πραγματικότητα τὀ ἴδιο μοντέλο ποὺ περιγράφεται ἁπὸ τὸν Δουμᾶ στοὺς τρείς σωματοφύλακες. Σκοτωνόμαστε, λέει ὁ βασιλικὸς ἀρχισωματοφύλακας, μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Ῥισελιέ ἀλλὰ Ῥισελιὲ καὶ Λουδοβίκος εἶναι σὲ ὁμονοια γιὰ τὸ καλὸ τῆς Γαλλίας. Ὅπου βλέπεις Γαλλία διάβαζε πλέον Διεθνὲς Σύστημα ἐξουσίας, μὲ τὸν ἕναν πόλο Παπικό, Κινεζόφιλο, ναρκεμπόριο, λαμογιά, τὸν ἄλλο φασίζοντα, σφίχτερμαν,πετρέλαια, πυρηνικὲς βόμβες. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑποχρεωμένη σὰν χριτιανικὴ χώρα νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν γεωπολιτικὴ τῆς Σωτηρίας, ὄχι τῆς Μπέλλου, τοῦ ἀνθρώπου.

  ReplyDelete
 8. Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, η Βόρεια Κορέα φαίνεται να έχει εφαρμόσει τη δεύτερη φάση της στρατηγικής της έναντι της Νότιας Κορέας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας φαίνεται να έχει φτάσει σε μια σημαντική στιγμή, με δύο δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος Ιουλίου. Και οι δύο πύραυλοι φαίνονται ικανοί να χτυπήσουν την αμερικανική ηπειρωτική χώρα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ικανότητα της Πιονγκγιάνγκ να σμικρύνει μια πυρηνική κεφαλή για να την τοποθετήσει σε ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM). Ωστόσο, η κατεύθυνση του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας εξασφαλίζει ένα σημαντικό περιφερειακό αποτρεπτικό μέτρο έναντι της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας ακόμα και εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη των ICBM της Βόρειας Κορέας. Η πρόσφατη ιστορία έχει επανειλημμένα αποδείξει την ανόητη εμπιστοσύνη στη Δύση (η μοίρα του Καντάφι παραμένει φρέσκια στο μυαλό μας) και προτείνει αντ 'αυτού την οικοδόμηση ενός οπλοστασίου που θέτει σοβαρό αποτρεπτικό παράγοντα στην αμερικανική επιθετικότητα.
  Δεν είναι μυστήριο που από το 2009 μέχρι σήμερα, η πυρηνική ικανότητα της Βόρειας Κορέας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Από το 2009, οι συνομιλίες των έξι μερών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Kim Jong-un έχει συνειδητοποιήσει ότι οι συνεχιζόμενες απειλές, πρακτικές και πωλήσεις όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα έπρεπε να αποτραπούν με κάποιο τρόπο για την υπεράσπιση της ΒΚ. Αντιμέτωπη με τις απείρως λιγότερες δαπάνες από ό, τι τα τρία προαναφερθέντα έθνη, η Πιονγκγιάνγκ επέλεξε μια διπλή στρατηγική: να ασκήσει τα πυρηνικά όπλα ως ρητό μέτρο αποτροπής, και να ενισχύσει τις συμβατικές δυνάμεις της, έχοντας κατά νου ότι η Σεούλ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το βορειοκορεατικό πυροβολικό.

  Αυτή η διττή στρατηγική έχει ενισχύσει, σε λίγο περισσότερο από οκτώ χρόνια, την ικανότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας να αντισταθεί στην παραβίαση της κυριαρχίας της. Σε αντίθεση με την ιδέα που προωθείται συνήθως στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Πιονγκγιάνγκ έχει υποσχεθεί να μην χρησιμοποιήσει πρώτη τα πυρηνικά όπλα, διατηρώντας τη χρήση τους μόνο ως απάντηση στην επιθετικότητα εναντίον της. Με τον ίδιο τρόπο, μια προληπτική επίθεση στη Σεούλ χρησιμοποιώντας παραδοσιακό πυροβολικό θα θεωρηθεί ως απαράδεκτη επιθετικότητα, που θα σύρει την Πιονγιάνγκ σε έναν καταστροφικό πόλεμο. Η αποφασιστικότητα του Kim Jong-un στην ανάπτυξη συμβατικών και πυρηνικών αποτρεπτικών μέτρων κατάφερε να δημιουργήσει ισορροπία δυνάμεων που βοηθά στην αποφυγή περιφερειακού πολέμου και συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της συνολικής ασφάλειας στην περιοχή, σε αντίθεση με αυτό που πολλοί πιστεύουν.
  Ο λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αυξάνουν τις εντάσεις τους με την Πιονγιάνγκ και απειλούν μια σύγκρουση δεν προέρχεται από την ανησυχία της για την προστασία των Ιαπώνων ή της Νότιας Κορέας, συμμάχων της, όπως μπορεί αρχικά να σκεφτεί κανείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή έχουν έναν κεντρικό στόχο που δεν αφορά τον Kim Jong-un ή τα πυρηνικά του όπλα. Αντίθετα, οδηγείται από την πολυετή αναγκαιότητα αύξησης των δυνάμεων στην περιοχή για λόγους διατήρησης της ισορροπίας στρατιωτικής δύναμης (Asia Pivot) και τελικά προσπαθώντας να συγκρατήσει την άνοδο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ). Μπορούμε ακόμη να υποστηρίξουμε ότι η στρατηγική αυτή θέτει κινδύνους όχι μόνο σε ολόκληρη την περιοχή αλλά, σε περίπτωση αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ολόκληρου του πλανήτη, δεδομένου του πυρηνικού οπλοστασίου που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

  ReplyDelete
 9. Από αυτή την άποψη, η τριγωνική σχέση μεταξύ Κίνας, Βόρειας Κορέας και Νότιας Κορέας παίρνει μια άλλη πτυχή. Όπως πάντα, κάθε δράση συνοδεύεται από μια αντίδραση. Η δήλωση ότι το Πεκίνο θα προτιμούσε να απαλλαγεί από την ηγεσία της Βόρειας Κορέας είναι αβάσιμη. Η κεντρική ιδέα των κινέζων πολιτικών είναι η απειλή του περιορισμού των ΗΠΑ που θα μπορούσε να υπονομεύσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι γνωστός στην Πιονγκγιάνγκ και εξηγεί εν μέρει γιατί η ηγεσία της Βορείου Κορέας εξακολουθεί να προβαίνει σε δράσεις που δεν αντιμετωπίζονται με καλο ματι από το Πεκίνο. Από τη σκοπιά της Βόρειας Κορέας, το Πεκίνο αποκομίζει ένα πλεονέκτημα από το να μοιράζεται ένα σύνορο με τη ΒΚ, η οποία προσφέρει φιλική ηγεσία όχι εχθρική προς το Πεκίνο. Η Πιονγιάνγκ έχει επίγνωση του οικονομικού, πολιτικού και στρατιωτικού βάρους αυτής της κατάστασης, αλλά την ανέχεται, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέσα από το Πεκίνο για να επιβιώσει και να αναπτύξει τη χώρα.
  Αυτή η πολύπλοκη σχέση οδηγεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να πραγματοποιεί δοκιμές πυραύλων με πολλά οφέλη. Πρώτα από 'όλα, ελπίζει να κερδίσει μια περιφερειακή, και ενδεχομένως μια παγκόσμια, αποτροπή από τυχόν αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Δεύτερον, αναγκάζει τη Νότια Κορέα να έχει συμμετρική ανταπόκριση στις δοκιμές πυραύλων της ΒΚ και αυτή η στρατηγική, που προέρχεται από τη διπλωματία της Βόρειας Κορέας, απέχει πολύ από το να είναι αυτοσχέδια. Τα τελευταία χρόνια, η απάντηση της Νότιας Κορέας προέκυψε με τη μορφή του τερματικού συστήματος υπεράσπισης του υπερυψωμένου χώρου (THAAD), το οποίο σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί τους πυραύλους. Όπως εξηγείται επανειλημμένα, το THAAD είναι άχρηστο εναντίον των πυραύλων της Βόρειας Κορέας, αλλά αποτελεί σοβαρή απειλή για το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο, καθώς τα ισχυρά ραντάρ του είναι σε θέση να ανιχνεύουν μεγάλο μέρος της επικράτειας της Κίνας, ιδανικά τοποθετημένα ώστε να παρεμποδίζουν (τουλάχιστον θεωρητικά) ένα πυρηνικο χτύπημα από την Κίνα. Με λίγα λόγια, το THAAD αποτελεί μια θανατηφόρα απειλή για τη στρατηγική πυρηνική ισοτιμία της Κίνας.
  Από την άποψη των τεσσάρων εθνών που συμμετέχουν στην περιοχή, ο καθένας έχει διαφορετικούς στόχους. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανάπτυξη του THAAD: αυξάνει την πίεση στην Κίνα, καθώς και την πώληση όπλων που καλωσορίζει πάντα το στρατιωτικό-βιομηχανικό πεντάγωνο. Δίνει επίσης την εντύπωση ότι η ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επαρκώς το πυρηνικό πρόβλημα της ΒΚ. Ωστόσο, η Νότια Κορέα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, ενώ ο πρώην πρόεδρος έχει συλληφθεί για διαφθορά. Ο νέος πρόεδρος, Moon Jae-in, θα προτιμούσε το διάλογο παρά την ανάπτυξη νέων THAAD. Σε κάθε περίπτωση, μετά την τελευταία δοκιμή ICBM, ο Moon απαίτησε επιπλέον σύστημα THAAD στη Δημοκρατία της Κορέας, επιπλέον των εκτοξευτήρων που υπήρχαν ήδη εκεί. Χωρίς ειδικές επιλογές για τη διεξαγωγή διπλωματικής διαπραγμάτευσης, η Σεούλ ακολουθεί την Ουάσιγκτον σε μια σπειροειδή κλιμάκωση που σίγουρα δεν ωφελεί την οικονομική ανάπτυξη της χερσονήσου. Τελικά, η Κίνα βλέπει την αύξηση του αριθμού των μεταφορέων THAAD κοντά στη χώρα και η Βόρεια Κορέα αυξάνει την αποφασιστικότητά της να ακολουθήσει πυρηνικά αποτρεπτικά μέτρα. Πράγματι, η στρατηγική της Πιονγιάνγκ λειτουργεί τέλεια: αφενός, αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα για να αποτρέψουν τους εξωτερικούς εχθρούς. Από την άλλη, υποχρεώνουν την Κίνα να υιοθετήσει μια ιδιαίτερα εχθρική στάση απέναντι στην ανάπτυξη THAAD από την Νότια Κορέα. Με αυτή την έννοια, οι πολυάριθμες οικονομικές ενέργειες του Πεκίνου προς τη Σεούλ μπορούν να εξηγηθούν ως απάντηση στην ανάπτυξη των THAAD. Η Κίνα είναι ο κύριος οικονομικός εταίρος της Νότιας Κορέας και αυτός ο περιορισμός του εμπορίου και του τουρισμού είναι πολύ επιζήμιος για την οικονομία της Νότιας Κορέας.

  ReplyDelete
 10. Αυτή η τακτική έχει χρησιμοποιηθεί από τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα, εκτός από την πρόσφατη οικονομική κρίση μεταξύ της Κίνας και της Νότιας Κορέας, οδήγησαν έμμεσα στο τέλος της βασιλείας του διεφθαρμένου ηγέτη Park Geun-hye, μαριονέτας των Αμερικάνων. Η πίεση που ασκεί η Βόρεια Κορέα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Κίνας και Νότιας Κορέας αυξάνεται με κάθε εκτόξευση ICBM, η οποία είναι η λογική πίσω από αυτές τις δοκιμές πυραύλων. Η Πιονγιάνγκ αισθάνεται δικαιολογημένη να παροτρύνει τον κύριο σύμμαχό της, την Κίνα, να εντείνει τις ενέργειες της εναντίον της Σεούλ για να την αναγκάσει να συμβιβαστεί σε μια διπλωματική διαπραγμάτευση με την Πιονγιάνγκ χωρίς την παρουσία του αμερικανικού συμμάχου της που πιέζει για πόλεμο.

  Το κύριο πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ της Νότιας Κορέας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας δημιουργείται από την αμερικανική επιρροή και την ανάγκη να αποφευχθεί μια προσέγγιση μεταξύ αυτών των τριών χωρων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Βόρεια Κορέα για να δικαιολογούν την παρουσία τους στην περιοχή, στοχεύοντας στην πραγματικότητα την Κίνα. Η Πιονγκγιάνγκ έχει απομονωθεί για σχεδόν 50 χρόνια, αλλά εξυπηρετεί τη διασφάλιση των νότιων συνόρων της Κίνας με τη μορφή προστατευόμενου φίλου και όχι εχθρού. Αυτή η κατάσταση, περισσότερο από οποιεσδήποτε κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών τις οποίες «τηρεί» η Κίνα, εγγυάται μια διαρκή σχέση μεταξύ των χωρών. Το Πεκίνο έχει πλήρη επίγνωση του βάρους του απομονωτισμού και της οικονομικής επιβάρυνσης της Βόρειας Κορέας, γι 'αυτό το Πεκίνο αυξάνει συμμετρικά την πίεση προς τη Νότια Κορέα να διαπραγματευτεί.
  Σε αυτή την κατάσταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να παραμείνουν σημαντικές στην περιφερειακή διαμάχη, ενώ δεν έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τις κινεζικές αποφάσεις που βασίζονται σαφώς σε άλλες τακτικές, ασκώντας συγκεκριμένα πίεση στη Νότια Κορέα. Με στρατιωτικούς όρους, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στρατιωτική αντιπαράθεση εναντίον της Βόρειας Κορέας. Οι συνέπειες, εκτός από εκατομμύρια θανάτους, θα οδηγήσουν τη Σεούλ να σπάσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον και να επιδιώξει άμεση ανακωχή, περικόπτοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις διαπραγματεύσεις και πιθανώς εκδιώκοντας τα αμερικανικά στρατεύματα από την επικράτειά της. Τελικά, δεν υπάρχει καμία ικανότητα της Νότιας Κορέας να επηρεάζει την πολιτική διαδικασία στο Βορρά, ενώ εξακολουθούν να ποδηγετουνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες (πολύ επιθετικές κοινές ασκήσεις). Η επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Ουάσιγκτον στην Πιονγκγιάνγκ είναι μηδέν, έχοντας καταστρέψει όλες τις ευκαιρίες με κυρώσεις πάνω από μισό αιώνα.
  Η ουσία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την πολυτέλεια να επιτεθούν στη Βόρεια Κορέα. Η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσει να αναπτύσσει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο, με τη συγκεκαλυμμένη ευλογία του Πεκίνου, παρά την επίσημη συνέχιση της καταδίκης αυτών των εξελίξεων. Την ίδια στιγμή, η Νότια Κορέα είναι πιθανό να επιμείνει με μια εχθρική συμπεριφορά, ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη νέων THAAD. Σύντομα η Σεούλ θα έρθει σε σημείο θραύσης λόγω περαιτέρω περιορισμών στο εμπόριο μεταξύ Κίνας και Νότιας Κορέας. Όσο η Σεούλ μπορεί να απορροφά τις κινεζικές κυρώσεις, λίγα θα αλλάξουν.

  Αυτό που θα οδηγήσει σε μια σημαντική αλλαγή στην περιοχή θα είναι η οικονομική επίδραση αυτών των περιορισμών από την κινα , που θα υποχρεώσουν τελικά τη Σεούλ να εξετάσει το ρόλο της στην περιοχή και το μέλλον της. Η ηγεσία της Σεούλ έχει επίγνωση τριών καταστάσεων που δύσκολα θα αλλάξουν, δηλαδή: η Πιονγιάνγκ δεν θα επιτεθεί ποτέ πρώτη.

  ReplyDelete
 11. Το Πεκίνο θα συνεχίσει να στηρίζει τη Βόρεια Κορέα αντί να αποδεχτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στα σύνορά του. Και η Ουάσιγκτον δεν είναι σε θέση να φέρει λύσεις αλλά μόνο μεγαλύτερο χάος και επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης στην περιοχή. Υπό το πρίσμα αυτού του σεναρίου, ο χρόνος είναι όλος στην πλευρά του Πεκίνου και της Πιονγκγιάνγκ. Τελικά η οικονομική κατάσταση για τη Σεούλ θα καταστεί αφόρητη, φέρνοντάς την στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια εξασθενημένη και σίγουρα μειονεκτική θέση. Το Πεκίνο και η Πιονγκγιάνγκ έχουν έναν μακροπρόθεσμο κοινό στόχο, ο οποίος είναι να σπάσουν τον δεσμό της υποταγής μεταξύ της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, απελευθερώνοντας τη Σεούλ από τα νεο-συντηρητικά προγράμματα της Ουάσιγκτον που στην τελική έχουν σκοπό να περιβάλουν την Κίνα (σε μοντέλο περιορισμού της Ρωσίας).
  Η έμμεση συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ Πεκίνου και Πιονγιάνγκ είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τους δυτικούς αναλυτές, αλλά εξετάζοντας κάθε πτυχή, ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος, οι αποφάσεις αυτές δεν είναι τόσο ακατανόητες και ακόμη πιο ορθολογικές σε μια ευρύτερη προβολή της περιοχής και ισορροπίας της εξουσίας. Από τη μία πλευρά, η Σεούλ βλέπει τη Βόρεια Κορέα που προσφέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία βάσει συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Σεούλ, Πιονγκγιάνγκ και Πεκίνου. Αυτό θα ωφελήσει ιδιαίτερα το εμπόριο της Νότιας Κορέας με την Κίνα, επιστρέφοντας ενδεχομένως σε κανονικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

  Η εναλλακτική λύση είναι μια συμμαχία με την Ουάσιγκτον που θα εξαλείψει εντελώς τα οικονομικά οφέλη μιας υγιούς σχέσης με το Πεκίνο. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε έναν πόλεμο που αφορά εκατομμύρια θανάτους, στο έδαφος της Νότιας Κορέας και όχι στο έδαφος των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσφέρουν καμία λύση στη Νότια Κορέα ούτε βραχυπρόθεσμα ούτε μακροπρόθεσμα. Το μόνο που προσφέρει η Ουάσιγκτον είναι μια σταθερή παρουσία στη χώρα, μαζί με μια επίμονη αντί-κινεζική πολιτική που θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τη Σεούλ. Όσο παράδοξο μπορεί και να ακούγεται, οι ρουκέτες του Kim Jong-un είναι πολύ λιγότερο απειλητικές από τη συνεργασία της Σεούλ με την Ουάσιγκτον στην περιοχή και στην πραγματικότητα φαίνεται να προσφέρουν στη Σεούλ την τελική λύση στην κρίση στη χερσόνησο. Κύριε Δημήτρη, ένα σχόλιο σας στην παραπάνω ανάλυση? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 12. ΥΓ. Πρέπει νομίζω νὰ γίνηι σαφὲς ὅτι δὲν εἴμεθα ὑποχρεωμένοι ἔναντι τοῦ ὁποιουδήποτε. Τὰ κράτη εἶναι φαουστικὰ συμβόλαια, δὲν εἶναι φέτες τοῦ πεπονιοῦ τοῦ παληιόχαρτου. Αὐτὸ τὄχαν καταλάβηι οἱ Ἑλεᾶτες τὸν 5ο-6ο αἰῶνα πολὺ πρὶν τὸν κάπως αὑλοκόλακα Ἁριστοτέλη. Συγκεκριμένα ἕχουμε μιὰ γλῶσσα ποὺ σωστὰ διδαγμένη μᾶς δίνει πρόσβαση στὸ καλύτερα ἁριστουργήματα τῆς παγκοσμίου γραμματείας. Ἡ μουσική μας δημοτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ εἶναι κλασσικὴ μουσικὴ πιὸ σοφὴ ἀπὸ τὴν Δυτικὴ ποὺ εἶναι δομημένη πάνω στὰ σαλταπήδα τοῦ πανηγυρτζήδικου μείζονος τρόπου. Ἠ Βυζαντινὴ ζωγραφικὴ εἶναι προέκταση τῆς ἀρχαίας. Τὀ μόνο ποὐ ἔχουμε νὰ ζηλέψουμε ἀπὸ τοὺς φράγκους εἶναι ἡ στρατιωτική τους ὁργάνωση, ἡ ὁποία αὑτὴ εἶναι ἡ βάση τῆς τεχνικῆς των ἀναπτύξεως. Ἔτσι; Ἑ λοιπὸν νὰ τὴν βάλουν στὸν πισινό τους. Μὲ τὸ καλημέρα γενιὲς Νεοελλήνων καὶ ἰδίως οἱ ΣΟφολογιώτατοι τρομοκρατοῦν τὸν κοσμάκη (μὲ '
  αντάλλαγμα ἁπὸ τὸν θείο Σὰμ ἤ τὸν Μεσιὲ λὲ Μαρκί) μὲ τὴν δῆθεν κατωτερτὀτητἀ του ἔναντι τὼν Παρισίων. Ποιός μιλάει, τὰ ἐγγόνια τοῦ κατσικοκλέφτη. Τὶ πληθυσμὸς οὑρακοτάγκων εἶναι αὐτός! Φυσικὰ καὶ δὲν εἴμαστε γιὰ κρἀτος διότι δὲν ΘΕΛΟΥΜΕ κράτος, τὸ κράτος εἶναι ἕνα συμβόλαιο μὲ τὸν Διάβολο. Σὰν ἄνθρωποι τὰ δυτικὰ ἀφεντικά μας ἁξίζουν τὴν ἴδια συμπάθεια ποὺ ἀξίζουν οἰ κάτοικοι τῆς χερσοννήσου τῆς Καμτσάκας, μεγάλη συμπάθεια δηλαδή. Δὲν μᾶς χρειαζόταν πλέον Χούντα νὰ μᾶς πηγαίνουν στὸ τμῆμα καὶ νὰ μᾶς φακελώνουν ἐπειδὴ καταφερθήκαμε κατὰ τῶν Ἁμερικανικῶν βάσεων. Τὸ ἐμπεδώσαμε καὶ ἔτσι ἠ χούντα κατέστη περιττή. Ἔτσι ἔπεσε ὁ Παπαδόπουλος. Ἁμέσως σήμερα τὸ χάβουμε ὅτι ὁ Βορειοκορεάτης μὲ τὸ χαμόγελο κολγκέητ τοῦ τροφίμου τοῦ Δρομοκαϊτείου εἶναι δικτάτωρ, καὶ ἑπειδὴ τὸ σύστημα κυριαρχίας τῶν Ἁγγλοσαξώνων εἶναι δυαδικό, θεωροῦμε ὅτι οἱ Ἁμερικάνοι γυφτόβλάχοι (διότι αὐτὸ εἶναι, πρόκειται γιὰ μετανάστες στὴν γῆ τοῦ πουθενά χωρὶς καμία ἀπολύτως συνεισφορὰ στὴν πολιτισμικὴ παρακαταθήκη τῆς ἀνθρωπότητος πλὴν κάποιων ἐξαιρέσεων, τοῦ ἱρλανδέχικου χοροῦ μὲ τὸ παραθυρόφυλλο περιλαμβανομένου) ἔχουν πάντα δίκιο ἁπὸ ἐγγενὴ τάση γιὰ προσκύνημα τοῦ Δυνατοῦ, ἀσιατικῆς προελεύσεως. Νὰ μὴν ἀποκτήσουμε ποτὲ κράτος !!!! Ἑλευθερία ὅμως πότε θὰ ἀποκτήσουμε; Τὸ ξέρετε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ μεγαλώσει παιδὶ στὴν Ἑλλάδα, διότι ὅλα τὰ ὑποδείγματα ἐνηλίκων εἶναι δοῦλοι ποὺ ντρέπονται νὰ ὁμολογήσουν ὅτι μόνοι τους οἱκειοθελῶς ὑποδουλώνονται γιὰ τὴν μίζερη χαρὰ νὰ νιώσουν πιὸ πολιτισμένοι ἁπὸ τὴν προγιαγιά τους; Φυσικὰ καὶ μᾶς τσακίζουν οἱ Ἁμερικάνοι διότι θέλουμε νὰ τοῦς μοιάσουμε καὶ πάντα τὸ πρωτότυπο τσακίζει τὴν ἀπομίμηση, ὅπως τὸ χάλκινο ἄγαλμα σπάει τὸ γύψινο ἁντίγραφο.

  ReplyDelete
 13. Τὸ πρόβλημα ἔγκειται ἀλλοῦ κατὰ τὴν γνώμη μου. Καὶ μιλᾶμε γιὰ μιὰν ἐποχὴ πολὺ πρὶν τὴν γέννηση τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, γι αὐτὸ καὶ καλῶς δὲν μποροῦμε νὰ σχηματίσουμε ἐθνοκράτος, κακῶς τὸ προσπαθήσαμε ἀπὸ μιὰν ἄποψη μόνο, βέβαια, καὶ ἐν πάσει περιπτώσει τὸ ποιά νοητὴ γεωγραφικὴ ἑνότης ἔχει ἕνα σημαιάκι ποὺ λέει ὅτι κατέχει τὴν ἀτομικὴ βόμβα ἤ τὴν βόμβα χαρτοπολέμου εἶναι τελείως ἀδιάφορο. Τὸ πρόβλημά μας εἶναι ὅτι ἡ ἐκκλησία ποὺ εἶναι βεβαίως ἡ κιβωτὸς τοῦ Γένους καὶ σαφέστατα ἀνατολικὰ καὶ ἑβραϊκὰ καὶ τούρκικα ἀκόμα στοιχεῖα ἔχει προκειμένου νὰ συμβιώσηι μὲ τὰ τέρατα, τοὺς Ῥωμαίους αὐτοκράτορες, τοὺς Τούρκους τοὺς βαρβάρους πολὺ περισσότερο ἀπότι ὁ Χϊτλερ καὶ ὁ Στάλιν (ὁ Μαχμοῦτ σκέφτηκε σοβαρὰ τὸ 1821 νὰ σφάξηι ὄλους τοὺς χριστιανοὺς ὑπηκόου γιὰ νὰ γλιτῶσηι μιὰ καὶ καλὴ ἁπὸ τὸν μπελᾶ τους) ἔφτιαξε μιὰ τομὴ ἀνάμεσα στὸ κοσμικὸ καὶ τὸ θρησκευτικό. Αὐτὴ ἡ τομὴ μοιάζει μὲ τὸν σαφῆ διαχωρισμὸ μεταξὺ κοινοῦ καὶ ἠθοποιῶν. Ἡ Δύση λοιπὸν ἐκμεταλλεύτηκε τἠν τομὴ αὐτὴ καὶ ἀνέλαβε στὴν Ἀνατολὴ μὲ πρώτους ἑμᾶς ποὔχαμε καὶ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα νὰ σκηνοθετήσηι τὸ κοσμικὸ μέρος, τὸ ἤμισυ τουλάχιστον τῆς ζωῆς. Ἡ ἀδυναμὶ τῆς ὀρθοδοξίας εἶναι Ὁ διαχωρισμὸς θρησκευτικοὺ καὶ κοσμικοῦ, ποὺ δὲν ὑπῆρχε στοὺς ἁρχαίους καὶ ἁκόμα καὶ σήμερα δημιουργεῖ τὴν ὑποψία πὼς οἱ ὀρθόδοξοι εἶναι μπαγιάτικοι νεωτεριστὲς ἄγαρμποι τῆς συγκρητικῆς ἐν τέλει ἑλληνιστικῆς σχολῆς, βλ. π.χ. τὸν Χρυσόστομο. Μὲ ἄλλα λόγια πῶς ἠ θρησκευτικὴ μας ζωὴ εἶναι διαβρμένο ῥωμαΪκὸ μπετόν.

  ReplyDelete
 14. Αὑτὸς ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ θρησκευτικοῦ καὶ κοσμικοῦ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν παρερμηνεία τοῦ Χριστιανισμοῦ σὰν ἁποκαλυπτικῆς θρησκείας, καὶ δὴ τὴν ἐμμονὴ στὴν Δευτέρα Παρουσία, εἴτε ζῶντος τοῦ πιστοῦ εἴτε μετὰ θάνατον. Αὐτὸ προσέδωσε μιὰν ἑπιτάχυνση στὴν ζωὴ τῆς ἐκκλησίας κι ἔνα ἄγχος νὰ κάνουμε ὅ,τι κάνουμε προτοῦ κατέβηι ὀ Κύριος μὲ τὰ Χερουβεῖμ νὰ μᾶς κάνει νταντά. Ἡ ἀτομικὴ βόμβα εἶναι βεβαίως ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ ἄγχους νὰ ἔλθηι ἐπιτέλους ὁ Κύριος, μὲ τὴν λογικὴ ὅτι ἄν τιναχτοῦμε στὸν Ἁέρα ποῦ θὰ πάει, θὰ Τὸν Δοῦμε. Ὁ Κϋριος ὅμως λέει, -πριτς!! Ἅμα εἶστε ἡλίθιοι ἐσεῖς δὲν θὰ κάτσω ἐγὼ νὰ σᾶς φανερωθῶ, νὰ πᾶτε στὰ μέντιουμ ἄν θέλετε ἀποκάλυψη. Ἑξάλλου τὸ σεναριο ἔχει ἐπαναληφθῆι μὲ τὰ Σόδομα, τὰ Γόμμορα, τὴν Βαβέλ καὶ ἄλλες τόσες πόλεις τῆς Π. Διαθήκης. Ὁ θίασος ποικιλιῶν "ἙΠΙΜΟΝΗ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ¨" ἔχει ἀρχίσηι νὰ κουράζει τὸν Κύριο. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀναθεωρήσουμε τὴν σχέση μας μὲ τὸ κοσμικὸ καὶ τὸ θρησκευτικό. Ἑκεῖ εἶναι τὰ τοῦ οἴκου μας. Δὲν μποροῦμε νὰ πηγαίνουμε στὴν ἐκκλησία μιὰ φορὰ τὸ χρόνο γιὰ νὰ φᾶμε μετὰ μαγειρίτσα καὶ τὴν ἑπομένη νὰ αὐξήσουμε τὴν χοληστερίνη μὲ τὰ ἀρνιὰ καὶ νὰ περιμένουμε νὰ γίνηι τὸ θαῦμα ἐπειδὴ θὰ μᾶς ἔρθηι ἠ ἔμπνευσις ἐπιτέλους. Ἄν θέλουμε νὰ συνεχίσουμε πρέπει νὰ βροῦμε μιὰν ἄκρη μὲ τὴν καθημερινότητα, δηλαδὴ μὲ τὸν Σκοπό.

  ReplyDelete
 15. Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ἡ Παγκόσμια Εἱρήνη. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ Παγκόσμια Πλήξη καὶ οἱ προσπάθειες τῆς Τουρκίας γιὰ ἁπόκτηση πυρηνικῆς βόμβας θὰ εἶναι τὸ τέλος της. Διότι σημαίνουν ὅτι προσπαθεῖ νὰ βρῆι ναρκωτικό, μπεγλέρι γιὰ τὴν πλήξη. Σημαίνουν ὅτι οἱ Τοῦρκοι κολλήσανε τἠν ἀσθένεια.

  ReplyDelete
 16. Κωνσταντινουπολίτη πῶς λένε τὸν πατέρα σου;

  ReplyDelete
 17. "Ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος δὲν ὑπῆρξε ποτέ, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, πρὸ τοῦ 1821. Μόνον αὐτοκρατορίες διαρκείας 2.500 ἐτῶν"

  Η πόλις–κράτος της αρχαίας Ελλάδας δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μία πρώιμη μορφή έθνους-κράτους;

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςAugust 14, 2017 at 3:34 AM

   Μαλλον οχι διοτι διαφορετικα κρατη πολεις περιλαμβανουν την ιδια εθνοτητα.
   Η αληθεια ειναι οτι μεγαλες κατακτησεις και εθνος κρατος δε πανε μαζι ,καποιος κατακτητης μεγαλων χωρων αναγκαστικα θα φτιαξει αυτοκρατορια ειτε θα κατασκευσει παγκοσμιοποιητικο δογμα για να νομιμοποιησει τις κτησεις του,ακομα και ο Χιτλερ εκει το πηγαινε.
   Ο Ελληνισμος οσο ηταν πρωταγωνιστης και κατακτητης ειχε οικουμενικο δογμα και αυτοκρατορια ,ο εθνικισμος εχει νοημα οταν εχει στο νου του ολο το κοσμο και οταν εξελισεται σε αριστοκρατια δηλ το εθνος γινεται αριστοκρατια στην οικουμενη.

   Delete
  2. Τὀ ἔθνος-κράτος εἶναι ἡ πολιτικὴ ὁργάνωση τῆς ἁστικῆς τάξης. Ἡ πόλη-κράτος εἶναι ἡ θρησκευτικὴ ὁργάνωση τῆς συνένωσης πολλῶν οἰκισμῶν γύρω ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ κέντρο, βλ. τὴν δελφικὴ Ἀμφικτυονία. Ἡ Ἀθήνα σύμφωνα μὲ τὸν Βιλαμόβιτς ἐπιχείτησε νἀ ὑπερβῆι τὴν πόλη-κράτος καὶ δὲν τὰ κατάφερε. Μὴν συγχέουμε τὴν ἀστικὴ τάξη μὲ τοὺς Ἀρχαίους Ἀθηναίους, ὑπάρχουν σαφεῖς διαφορὲς ἑκ τῶν ὁποίων ἡ σημαντικώτερη κατὰ Φίνλευ Μόουζες ἡ ἑξῆς -- στἠν ἀρχαιότητα ἡ οἱκονομία δὲν εἶναι ΠΟΤΕ τὸ πρωτεύον, εἶναι ἁναγκαία ἁλλὰ μὴ ἱκανὴ συνθήκη. Ἁντίθετα ἡ ἀστικὴ τάξη ὁρίζεται ΜΟΝΑΧΑ ἀπὸ τὸ κεφάλαιο. Η ἀστικὴ τάξη ἑξαρτᾷται ἁπὸ τὴν μοναρχία. Ἡ μοναρχία ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ τὸ κεφάλαιο, ἐνῷ ἡ ἀστικὴ τάξη τὸ ΕΠΕΝΔΥΕΙ. Γι αὐτὸ ὁ Τρὰμπ τὰ βρίσκει μπαστούνια. Χρειάζεται μιὰν ἐπικράτεια ποὺ νὰ τοῦ ΦΤΙΑΧΝΕΙ κεφάλαιο προκειμένου νὰ τὰ βάληι μὲ τὴν Κίνα.

   Delete
  3. Ο κύριος λόγος που η Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε ισχυρό σύγχρονο Έθνος-κράτος είναι ακριβώς η έλλειψη ισχυρών αστικών δομών και της αντίστοιχης αστικής τάξεως. Οι λόγοι είναι πάλι κυρίως φυλετικοί.

   Delete
  4. Η μοναρχία ΔΕΝ δημιουργεί κανένα Κεφάλαιο, μονάχα τίτλους και τάξεις μη-χρηματικές.

   Το εμπόριο και η συσσώρευση πλούτου δημιουργεί το Κεφάλαιο, ενώ στην βιομηχανική και μετά-βιομηχανική εποχή, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

   Η αστική τάξη αποτελεί τον μέγιστο εχθρό της Μοναρχίας όπως και του Κλήρου. Επειδή Μοναρχία και Κλήρος απαρτίζουν το παλαιό Παραδοσιακό καθεστώς, η αστική τάξη εναντιώνεται γενικά στην Παράδοση διότι αποτελεί τον κρίκο συνδέσεως νοητικής ή Ρομαντικής της κοινωνίας με προ-αστικές μορφές κυβερνήσεως μη-χρηματικού τύπου.

   Επιπλέον, η αστική τάξη κανονικά ΔΕΝ ορίζεται μονάχα από το Κεφάλαιο αλλά και από ορισμένες συμπεριφορές είτε εκφυλιστικές είτε ανωτέρας κοινωνικής οργανώσεως και δομής. Η Αμερική αποτελεί ειδική περίπτωση η οποία δεν χωρά στον στενότατο κορσέ των τυπικών ταξικών μπακάλικων αναλύσεων. Παρότι βασισμένη στον (κλασικό) Φιλελευθερισμό, η Αμερική διέρχεται από πολλές συντηρητικές τάσεις σε βαθμό που ο Συντηρητισμός των ΗΠΑ σε συνδυασμό με την εγγενή κοινωνικώς Δαρβινική φιλοσοφία της Αμερικανικής κοινωνίας, ελάχιστα να διαφέρει από ένα μη-ισοτικό Φασιστικού τύπου καθεστώς. Το κλειδί για την πολιτική Αμερικανική λαϊκή εξέγερση που οδήγησε στην εκλογή του Τραμβίου είναι τα ισχυρά ατομικά δικαιώματα και το βαθυά ριζωμένο αίσθημα ανεξαρτησίας του Αμερικανικού λαού. Διότι πριν τον Τράμβιο προϋπήρξαν οι Κέννεντυ και Νίξον. Πάλι οι λόγοι είναι κυρίως φυλετικής φύσεως.
   Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα από την πτώση του Κομμουνισμού, εάν όχι από την εποχή Ρίγκαν, και ύστερα διολισθαίνει όλο και περισσότερο στα Φασιστικά πρότυπα, ενώ το Δημοκρατικό αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα της ιδεολογίας του Φιλελευθερισμού και δη του κοινωνικού-πολιτιστικού. Αυτό εάν συνδεθεί με το γεγονός ότι το Αμερικανικό κράτος λειτούργησε σωστά με ισχυρές κρατικές δομές κυρίως επί Ρεπουμπλικανών ενώ επί Δημοκρατικών οι δομές αυτές εξασθένησαν φανερά (ο Ομπάμα είχε μάλιστα...κλείσει εν μέρει την Αμερικανική κυβέρνηση), μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι Φιλελεύθερο κράτος είναι καταδικασμένο είτε σε μαρασμό (όπως οι Δημοκρατικές ΗΠΑ) είτε σε μετάβαση προς Φασιστικών προτύπων καθεστώς με ισχυρές κρατικές δομές και κοινωνική συνοχή (Μπουσικές-Τραμβικές Ρεπουμπλικανικές ΗΠΑ).

   Συνεπώς ο Φασισμός δεν αποτελεί τόσο άρνηση ή οπισθοδρομισμό εν σχέσει με τον Φιλελευθερισμό, όσο φυσική εξέλιξη ή μετεξέλιξή του. Εδώ ταιριάζουν αρίστως τα λόγια του Πλάτωνος ότι "η Δημοκρατία (Φιλελευθερισμός) οδηγεί στην τυραννίδα (Φασισμός)". Ειδάλλως, επέρχεται η πτώσις και ο μαρασμός οδηγώντας στο κοινωνικό χάος (π.χ. μαζικά κοινωνικά συσσίτια με κουπόνια, food stamps, επί Δημοκρατικών στις ΗΠΑ).

   Delete
 18. Δυστυχῶς τελευταῖα, ὁ καλὸς δημοσιογράφος Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης δὲν φαίνεται νὰ ἐλέγχῃ πλέον τὴν ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα", ἡ ὁποία καὶ ἔχει ξεσαλώσει.Ὅσον ἀφορᾷ τὰ κείμενά μου ποὺ ὁ Κωνσταντινίδης ἀναρτοῦσε τακτικὰ ἀπὸ τὸ 2012 ἔως τὸ 2016, αὐτὰ ἔχουν πλέον ἀποκλεισθῆ ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἐφημερίδα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Ἡ ῥαγδαία πτώση τοῦ ἐπιπέδου τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ Τρίτο Μάτι, μετὰ τὸν θάνατο πέρυσι, τοῦ ἐμπνευστοῦ του Παύλου Βουδούρη, μεταμελημένου βουδδιστοῦ καὶ ἔκτοτε εἰλικρινοῦς ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ μεταθανάτιο ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν ἀπὸ τὴν ἐντελῶς ἄσχετη μὲ τὸν ἐκδοτικὸ κόσμο χήρα του Ἀθανασία Στέφου, ἐπανέφερε τὸ ἔντυπο αὐτὸ στὰ πρῶτα του ἄγαρμπα βήματα τοῦ 1991, ὅταν ἐκατηγορεῖτο καὶ δικαίως γιὰ φυλλάδα τῆς ἀποκρυφιστικῆς New Age. Πρόσφατο παράδειγμα εἶναι ἡ πειρατικὴ δημοσίευση χωρὶς οὐδεμία παραπομπὴ καὶ χωρὶς ντροπή, στὸ κυκλοφοροῦν τεῦχος 252, Μαΐου-Ἰουνίου 2017, σὲ δισέλιδο ἄρθρο κάποιας Ἠλιάνας Τσαγκάρη, μὲ τίτλο, «Τὶ κρύβει ὁ τάφος τοῦ Μωάμεθ. Μήπως ὁ Πορθητὴς ἦταν χριστιανός;» (σσ.56-57), σὲ περίληψη τῆς μακροσκελοῦς μελέτης μου, ὡς τουρκολόγου, τοῦ θέματος αὐτοῦ ποὺ εἶχε πρωτοπαρουσιασθῆ στὸ περιοδικὸ "Τότε" τοῦ ἀειμνήστου Μωραΐτη, σὲ συνένετευξή μου, στὸ τεῦχος 49, Ἰουλίου 1994. Γι αὐτὸ καὶ ἀπεφάσισα, ἀγνοῶντας τὴν λογοκλοπὴ τῆς ἐν λόγῳ ἀγνώστου κυρίας, νὰ ἀναδημοσιεύσω αὐτούσια τὴν συνέντευξή μου αὐτὴ στὸ τεῦχος 84 (θέρος 2017) τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ Ἐνδιάμεση Περιοχή. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Η Τουρκία για ακόμη μία φορά δείχνει ότι είναι άσσος στην διπλωματία, η οποία όμως προϋποθέτει και επίδειξη δυνάμεως αναγκαστικά για να έχει αποτέλεσμα.

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/622549_i-toyrkia-stamata-tin-ypostirixi-tis-stoys-islamistes

  Η Τουρκία πλέον αφού κατάφερε να πατήσει στην Συρία πλέον προσφέρει συμμαχία στην Ασαντική Συρία κατά των...Κούρδων!

  Είθε να γίνει Κουρδιστάν με τις ευλογίες ΗΠΑ και Ισραήλ. Από Συρία και Τουρκία δεν έχουμε τίποτε να περιμένουμε...

  ReplyDelete
 21. Ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἠθικὴ ἀπαιτοῦν κάθε λέξη ποὺ δημοσιεύεται ἤ κάθε γραμμή ἤ κάθε τὶ ποὺ προτείνεται ἑπωνύμως στὸ κοινὸ νὰ ἀντιστοιχεῖ στἠν ἁδυναμία τοῦ φέροντος τὸ ὅνομα νἀ ἐμποδίσῇ τὴν ἐπώνυμη δημοσίευσή του.

  ReplyDelete
 22. Η πόλις–κράτος της αρχαίας Ελλάδας δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μία πρώιμη μορφή έθνους-κράτους; ῥώτησε ὁ μοναχικὸς ὁδοιπόρος παραπάνω.

  http://www.ekivolos.gr/H%20attiki%20tragodia.htm

  Ὁ Βιλαμόβιτς ποὺ ἦταν γερμανὸς ἐθνικιστὴς αὐτὸ πίστευε. Ἔγραψε ὅτι ἐπειδὴ ἡ Ἀθήνα τελικὰ δὲν μπόρεσε νὰ ἐπικρατήσηι καταστράφηκε ὄχι μόνο αὐτὴ ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σίγουρο εἶναι ὅτι ἡ Ἀθήνα (καὶ ἡ Σπάρτη ἀνακλαστικά) ἀπετέλεσαν τὰ ἱδεατὰ πρότυπα τοῦ ἐθνοκράτους. Ἡ Ῥώμη κάπως λιγότερο. Στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Σπάρτη βρίσκαν τὀν συνδυασμὸ πολίτη, στρατιώτη καὶ ἀντιτυραννίας ποὺ ψάχνανε.

  Τὸ νὰ ῥωτᾶς ἄν ὁ Ἀθηναῖος ἦταν ἐθνικιστὴς καὶ ἄν ὁ Μωάμεθ ἦταν Ἕλληνας εἶναι καὶ δὲν εἶναι σωστό. Οἱ πιουρίστες ἱστορικοὶ τὰ θέλουν ὅλα ἱστορικὰ, δηλ. λένε ὄτι ὄταν μιὰ ἔννοια δὲν ἔχει καταγραφῇ τότε τὸ νόημα ποὺ τῆς ἀποδίδεται δὲν ὑπάρχει. Παρόλο ποὺ αὐτὸ φαίνεται προβληματικό, δηλ. ὑπῆρχε λ.χ. μασέλα προτοῦ τὴν ὁνομάσῃ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ μιὰν ἄποψη, τοὐλάχιστον, νομίζω πὼς τελικὰ εἶναι σωστό. Καὶ πολλοὶ ἱστορικοὶ κάναν λάθος, ἀκόμα καὶ ὁ Φϊνλευ ποὺ μιλάει γιὰ Ἀθηναϊκὸ ἰμπέριουμ, ἐμπνεόμενος ἁσφαλῶς ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ ἰμπέριουμ ποὺ τὸν δυσκόλεψε ἐπὶ Μακκαρθισμοῦ. Πιὸ καλὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἱστορία ἡ αὑστηρὴ τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς μή-ἀναδρομικότητος τῶν ἐννοιῶν - στὴν ἀφήγηση, ὄχι στὴν ἑρμηνεία.

  Αὑτὸ ποὺ εἶναι σχετικὸ καὶ δύσκολο πρόβλημα, καθότι θεολογικό, εἶναι ἄν τοὺς ἀνθρώπους πρὸ Χριστοῦ πρέπει νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζοπυμε σὰν Χριστιανοὺς ἤ ὄχι. Συνήθως τοὺς ἀντιμετωπίζουμε σὰν ἄλλο εἶδος, ὅπως λ.χ. τοὺς Νεανταρτάλιους. Νομίζω πὼς αὐτὸ εἶναι λάθος. Τρόπον τινὰ Αὐτὸς ποὺ γεννήθηκε τὴν στιγμὴ Μηδὲν ἐπεκτάθηκε καὶ πρὸς τὰ πίσω. Τὸ θέμα εἶναι περίπλοκο καὶ ἔχει φυσικὰ ἄμεση σχέση μὲ τὸ βασανιστικὸ πρόβλημα τῆς Νεοελληνικῆς ταυτότητας, ποὺ ψάχνουμε νὰ βροῦμε τὸν μπαμπᾶ μας καὶ ταὐτόχρονα θέλουμε νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ αὐτόν.

  ReplyDelete
 23. ΥΓ ἰδοῦ τὸ παράθεμα. [...] Εμείς όμως βλέπουμε κατά τον καλύτερο τρόπο ότι στις μη δωρικές περιοχές της Εύβοιας και της Αττι­κής έπρεπε να καταργηθούν οι προνομιούχες τάξεις, οι οποίες ισότιμα συμμετείχαν στον θεσμό αυτόν, για να δημιουργηθεί το εθνικό κράτος και να επικρατήσει ο πολιτισμός του ελληνικού λαού ως συνόλου' [...]Η Αθήνα είχε αναλάβει σε όλους τους τομείς τον αγώνα εναντίον αυτής της αριστοκρατικής κοι­νωνίας. Ξεπέρασε τον πολιτισμό αυτόν, και έτσι αρχικά η ποίη­ση αυτή υποχώρησε. Καθώς η Αθήνα δεν απέκτησε την υλική δύναμη για να επιβάλει και την πολιτική της κυριαρχία, κατα­στράφηκε όχι μόνο αυτή, αλλά και όλη η Ελλάδα".

  Aὐτὸ μᾶς δίνει ἕνα πάτημα γιὰ τὶς προσπάθειες τῆς Ἀμερικῆς σήμερα ὄχι νὰ ἑπιβάληι, ἀλλὰ νὰ κρατήσηι τὴν κυριαρχία της. Ἡ Ῥώμη καὶ τὸ Βυζάντιο ἦταν ἱσχυρὰ σὰν κοινωνικοί πόλοι ἔλξης, δίναν διέξοδο στὴν πορεία τῶν ἀτόμων γιὰ κοινωνικὴ ἐξέλιξη καὶ ἀπελεύθέρωση. Ὄταν ἡ κρατικὴ κυριαρχία δὲν στηρίζεται ἀπὸ μιὰ κοινωνικὴ δυναμική, κλυδωνίζεται. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅταν ἡ κοινωνικὴ δυναμικὴ δὲν βρίσκει τὸν κατάλληλο φορέα, μπορεῖ νὰ βουλιάξηι σὰν τὸ πλήρωμα τοῦ Τιτανικοῦ. Ποιὸς εἶναι ὁ φορέας ποὺ θὰ στηρίξηι τὴν κοινωνικὴ δυναμικὴ τῆς σημερινῆς νέας γενιᾶς ;

  ReplyDelete
 24. ...Eἷναι δύσκολο νὰ μὴν θεωρήσηι κανεὶς πὼς πίσω ἀπὸ τὴν ἑνδεχόμενη περικύκλωση τῆς Κίνας κρύβεται ἕνα παλαιὸ ὄνειρο τῆς Δύσης, αὑτὸ τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Μογγόλων ἤ Τατάρων καὶ λοιπῶν λαῶν. Ἡ Κίνα ποτὲ δὲν ἦταν τελείως ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἥδη ὁ Ἰουστινιανὸς εἶχε διασφαλίσηι τὸ μονοπώλιο τοῦ μεταξιοῦ, κλέβοντας τὸ μυστικὸ τῶν μεταξωτῶν ἀπὸ τοὺς Κινέζους, καὶ ἡ Κίνα εἶναι ἡ ἄκρα ἀπόληξη μιᾶς τεράστιας ὁδοῦ μετακινήσεως πληθυσμῶν ποὺ διὰ τῆς Εὐρασιατικῆς Στέππας κατέκλυζαν κατὰ καιροὺς τἠν Εὐρώπη. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ διακρίνει κανεὶς στὶς δύο τάσεις τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κατεστημένου, αὑτὴν τῆς ἐπιλεκτικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Κίνα ἁφενός, τὴν ἐξουδετέρωσή της ἀφετέρου, δύο διαφορετικ[ες πολιτικές τῆς Δύσης. Νομίζω πὼς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μάρκο Πόλο τὸ Βατικανὸ εἶχε ἀρχίσηι μιὰ μακρόπνοη πολιτικὴ δημιουργίας ἱσχυρῶν νησίδων στὴν Ἄπω Ἀνατολή, ποὺ κατόπιν ἀνατέθηκε κυρίως στοὺς Ἱησουίτες. Ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν ἄλλη πάντοτε ἡ ἐλπίδα ἑνὸς μαζικοῦ προσηλυτισμοῦ τῶν ἀνατολικῶν λαῶν. Τὸ Ἱσλὰμ ὅμως τὰ κατάφερε πολὺ καλύτερα καὶ στὴν Ἀσία καὶ στὴν Ἀφρικὴ ἀπὸ τὸν χριστιανισμό. Ἕχω μάλιστα τὴν ἐντύπωση πὼς οἰ χριστιανοὶ προσπάθησαν νὰ παρουσιαστοῦν στοὺς Ἀπωανατολίτες ἡγεμόνες σὰν σύμμαχοί τους ἁπέναντι στὸν καλπάζοντα μωαμεθανισμό, καὶ μὲν ξεχνᾶμε ὅτι σὲ πολλὰ σημεῖα ὁ μωαμεθανισμὸς εἶναι ὁ κομμουνισμὸς τῆς Ἁνατολῆς, εἶναι ῥιζοσπαστικὴ θρησκεία.

  Ὁ λόγος ποὺ σιχαίνομαι τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὅτι ἡ κινεζοφιλία του εἶναι ἡ κινεζοφιλία τοῦ Ἱησουίτη. Κατὰ βάθος ὁ Τρὰμπ στὸν βαθμὸ ποὺ εἶναι στὰ μυαλὰ ῥιζοσπάστης προτεστάντης, βλέπει τὸ ΚΚ σὰν ἡγεμονοποιημένο καὶ σύμμαχο μὲ τοὺς Παπιστὲς στὴν ὑποδούλωση τῶν λαὼν. Στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ Τράμπ εἶναι ῥιζοσπάστης σιχαίνεται τὴν ἀριστοκρατία, μὲ ἄλλα λόγια τὸ ἱερατεῖο.

  ReplyDelete
 25. http://www.voltairenet.org/article197281.html
  Σημ. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἄρθρο τοῦ Τιερὺ Μεϋσσὰν στὰ γαλλικὰ ποὺ συμφωνεῖ ἀρκετὰ μὲ τὴν ἀνάλυση τοῦ κου Κιτσίκη. Παρουσιάζει ὁ Γάλλος μαγκρεμπίνικης καταγωγῆς τὸν Τρὰμπ σὰν πεδικλωμένο ἀπὸ τὸ βαθὺ Ἁμερικανικὸ Κράτος καὶ τοὺς διεθνεῖς του συμμάχους, ποὺ αὐτοὶ περισσότερο σπρώχνουν γιὰ τρίξιμο δοντιῶν στοὺς Κορεάτες διότι θεωροῦν προτεραιότητα τὴν στρατιωτικὴ ἡγεμονία. Ὁ Τρὰμπ σὰν ἑπιχειρηματίας θεωρεῖ φαίνεται ὅτι προτεραιότητα ἔχει τὀ χρῆμα, ἅρα ἡ ἀπειλὴ ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἐμπόριο, ὄχι τὶς βόμβες.

  ReplyDelete
 26. Η Τραμβική προσπάθεια αποσπάσεως της Βορείου Κορέας ως συμμάχου της Κίνας φαίνεται να αποδίδει:

  https://southfront.org/china-bans-coal-lead-iron-imports-north-korea/

  "China’s Ministry of Commerce said that Beijing will halt imports of coal, iron, iron ore and seafood from North Korea starting on Tuesday, cutting an important economic lifeline for the Pyongyang regime, as it implemented a package of sanctions passed by the United Nations Security Council on August 6."

  Ως απάντηση αυτό σε ορισμένα "τζιμάνια" που ειρωνεύονται με τον γνωστό ελληναράδικο γραικυλικό τρόπο τον Καθηγητή στο φέισμπουκ περί των λεγομένων του.

  ReplyDelete
 27. Τα ρέστα του έδωσε ο Ντούγκιν στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στον Άλεξ Τζόουνς:

  https://www.youtube.com/watch?v=j5hZv78szoU&feature=youtu.be

  Πολύ σοφά λόγια.

  ReplyDelete
 28. Tὰ τζιμάνια ἴσως δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν τὴν κοινωνικὴ διάσταση του προβλήματος, ποὺ εἶναι ἴσως καὶ μεταφυσική. Ἕχετε δῇ ποὺ ἔχουν πολλαπλασιστῆι παντοῦ διάφοροι τύποι ποὺ κρατοῦν ἕνα ματσοῦκι στὴν ἄκρη τοῦ ὁποίου βρίσκεται ἔνα κινητό-φωτ. μηχανὴ μὲ τὸ ὁποῖο αὑτοφωτογραφίζονται δημοσίως μὲ χαμόγελο κολγκέιτ; Αὐτὸ τὸ ματσοῦκι εἶναι ἠ περιβόητη CONSTITUTION, τὀ ῥόπαλο ποὺ κράταγε ἡ Χρυσὴ Νεολαία κατὰ τῶν Ἁβρακώτων, στὶς συγκρούσεις ποὺ ὃδήγησαν στἠν πτώση τοῦ Ῥοβεσπιέρρου.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Muscadin#/media/File:Les_Incroyables_(1795,_Loursay).jpg

  ReplyDelete
 29. 1) Απόδειξη τῆς βαθειᾶς παρακμῆς τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος εἶναι ἡ στάση του νὰ θεωρῇ οὐτοπία οἱαδήποτε θαρραλέα καινοτόμος θέση ποὺ νὰ προωθῇ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό 2) Στόχος εἶναι ἡ πλανητικὴ ἐξάπλωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (κάτι ἀπολύτως ῥεαλιστικὸ καὶ ἐφικτό) ἀγνοῶντας τὰ χούγια τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλαδίτσας μας. Ὁ κοινὸς παρανομαστὴς γιὰ τὴν πλανητικὴ ἐξάπλωση τῆς ἑλληνικῆς εἶναι ἡ εὐαγγελικὴ γλῶσσα. Τὰ νεοελληνικὰ θὰ παραμείνουν ὡς τοπικὴ διάλεκτο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, κάτι σὰν τὰ γερμανοελβετικὰ στὴν Ἑλβετία. 3) Ὁ κάτοικος τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν δὲν φαίνεται νὰ συνειδητοποιῇ ὅτι τὰ νεοελληνικὰ θεωροῦνται ὀλιγώτερο σημαντικὰ διεθνῶς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ὁλλανδικά ή τὰ δανέζικα γι' αύτὸ καὶ ἀγνοοῦνται παντελῶς στὴν διαφήμιση τῶν προϊόντων τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 14, 2017 at 11:54 PM

   Δέν ἰσχύουν αὐτά,
   Γραικύλοι ὑπάρχουν σε κάθε χώρα ,πχ στην Ἀμερική τα "ἀμερικανάκια" δεν ξέρουν οὔτε κἄν ποία εἶναι η πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ἐνῶ οι "ἐπιστήμονες" καὶ οι "διανοούμενοι" τους συνήθως δέν εἶναι παρά μερικοί κακομορφωμένοι οπαδοι του ψευδο-ἐπιστημονισμού ,
   αφού να καταλάβεις ἔχουν σάν υπερεπιστήμονες και πρότυπα ἄτομα σάν τον Stephen Hawking ,ἕναν σαχλό 'αθειστή που ἀρνήται/ἀποφεύγει το ζήτημα της ἐνδεχομενικότητας !

   Η Ελληνικη διανόηση εἶναι ἀνώτερη απο αὐτή σε πολλές Δυτικες χώρες που απλώς έχουν τεχνολογική ὑπεροχή λόγο τεχνογνωσίας η οποία μας ἔφυγε ή καταστράφηκε!

   Ὅσο γιὰ την διαφήμιση χρησιμοποιῆται η γλῶσσα ποῦ μιλιέται απο το κοινό που στοχεύουν και η ποιό γνωστή στον κόσμο...όχι η "καλυτερη"
   Ἐπίσης το παραπάνω πού εἶπες γιὰ την γλῶσσα θυμίζει ποσοτισμο πού εἷναι ἀμερικανιά !

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςAugust 16, 2017 at 5:01 AM

   Αθηναιε εχεις γενικα δικιο,αλλα ειναι λαθος να θετουμε ως κριτηριο αξιολογισης τους βαρβαρους ,ακομα και δεδομενης της παρακμης μας και του γεγονοτος οτι εχουμε γινει χειροτεροι απ αυτους ,η σκεψη μας πρεπει να διαφερει ριζικα, οτι κανουν αυτοι ειναι μονο αξιο αναφορας και οχι αξιο ιδιαιτερης αξιολογησης.
   Δεν επιτρεπεται να ειμαστε αντισημιτες ,αντιδυτικοι,αντιτουρκοι κοκ ,διοτι τοτε προσδιοριζουμε τον εαυτο μας απ αυτους και γινομαστε ασυνειδητα η ουρα τους.
   Το τι κανει ο Γερμανος ,ο Γαλλος και ο Ιταλος ειναι απλα αυτα που κανουν αυτοι,μια πρωτη υλη ,εμεις δε πρεπει να μαστε η αντιθεση αυτων αλλα αυτοι που αντιλαμβανονται και τη θεση τους και την αντιθεση τους και το κοσμο περα απ αυτες τις αντιθεσεις .

   Delete
 30. Λίγο άσχετο με το θέμα του άρθρου σας κύριε καθηγητά αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση: Ο Χριστός δεν ξεκίνησε μια νέα θρησκεία. Την θρησκεία την έφτιαξαν πιθανόν οι μαθητές του ή οι μαθητές των μαθητών του. Αν και το καταστροφικό έργο του Χριστιανισμού (σε βάρος των άλλων θρησκειών) το οριοθετεί ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος. Παρόλα αυτά, οι πολυθεϊστές είχαν ουσιαστικά εκλείψει στους ελληνιστικούς χρόνους. Όλοι οι καλλιεργημένοι Έλληνες και Ρωμαίοι είχαν αρχίσει να εντάσσονται στον Νεοπλατωνισμό, ένα ουσιαστικά Ελληνικό θρησκευτικό-φιλοσοφικό ρεύμα που ανταγωνίστηκε σφοδρά ο Χριστιανισμός.
  Ο Χριστιανισμός δανείστηκε στοιχεία από τον Νεοπλατωνισμό, όπως διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, πιθανόν να ήταν και ουσιαστικό έργο του Παύλου, που πήρε στοιχεία από τις διδαχές των Εσσαίων και τα μπόλιασε με την τρέχουσα πεποιθήσεις. Ουσιαστικά η έννοια της τριαδικής φύσης του Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, φαίνεται να ταυτίζονται με το Δίας, Απόλλων και Αθηνά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςAugust 15, 2017 at 9:22 PM

   Ταυτίζονται με την Ἀθηνᾶ? Καταστροφικό ἔργο του χριστιανισμοῦ?
   Να μαντέψω ....νεοπαγανιστής?

   Delete
  2. Φυσικὰ καὶ δὲν ξεκίνησε νέα θρησκεία ἁφοῦ γεννήθηκε πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.

   Delete
 31. Τον Μωάμεθ δείτε τον σαν τον Λούθηρο της εποχής που μεταρρύθμισε το Αβρααμικό δόγμα, για να τον χρησιμοποιήσει σαν εθνικοαπελευθερωτικό όχημα των Αράβων.
  Οι Σαϊεντολόγοι είναι δημιούργημα ενός στυγνού απατεώνα, πρώην καραβανά του αμερικανικού ναυτικού και συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας της πεντάρας. Το πως εξελίχθηκαν έτσι μέχρι τις ημέρες μας, αφορά ποιοί πόνταραν σε αυτό το όχημα.
  Άδης, Περσεφόνη, Εκάτη και λοιπές χθόνιες θεότητες δεν ταυτίζονται με το Εωσφορικό δόγμα της δύσης, γιατί οι αρχαίοι δεν είχαν τους πόλους καλό-κακό όπως οι σύγχρονοι δυτικοί. Αυτό φαίνεται ότι είναι μεταγενέστερο. Οι θεοί Διόνυσος και Πάνας δεν είχαν καν σχέση με τους προηγούμενους.

  Τέλος οι Μάγιας και οι Ίνκας ενδέχεται να είχαν επηρεαστεί από της διδαχές κάποιας οντότητας που παρουσιάζεται αρχικά σαν Θώθ και αργότερα σαν Ερμής. Αν ο τελευταίος είναι ο Τρισμέγιστος της Ερμητικής παράδοσης ή/και ο Ερμής του Δωδεκάθεου δεν είναι γνωστό, αλλά σε κάποια έργα του Ερμητισμού (Σαραγδένιοι πίνακες) φαίνεται πάντως η οντότητα αυτή (του Θωθ) να προέρχεται από την μυθική Ατλαντίδα, να μεταναστεύει στην Αίγυπτο και να ξαναδημιουργεί τον ανθρώπινο πολιτισμό μετά τον τελευταίο κατακλυσμό.

  Κάποιοι μαθητές του επίσης φαίνεται να κάνουν το ίδιο ταυτόχρονα, στην Νότια Αμερική, και να δημιουργούν τους δυο μεγάλους αυτούς πολιτισμούς της εποχής εκείνης. Φαίνεται επίσης πως ο Θώθ, μετά την Αίγυπτο πέρασε και από την Ελλάδα και μάλιστα γνώστες των Ερμητικών παραδόσεων φαίνονται να είναι και ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας.

  ReplyDelete
 32. Ὁ κόσμος μιμήθηκε τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα λόγῳ τῆς πρωτοτυπίας της. Ὄταν μιμεῖσαι τὸ ὁ,τιδήποτε εἶσαι ἤδη νεκρός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ θέση τῆς διατριβῆς μου εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει μίμηση καὶ ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἔκανε λάθος στὴν Ποιητική του, διότι ἐξέλαβε τὴν ὁμοιότητα γιὰ μίμηση. Συνεπῶς ἡ μίμηση εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ αὑτὸ ποὺ νομίζουμε καὶ τὸ ζητούμενο στὴν διατριβή μου εἶναι, τί εἶναι αὑτὸ τὸ ἄλλο. Ὄταν λέω παραπάνω "μιμεῖσαι" éννοῶ αὐτὸ τὸ κάτι ἄλλο, ποὺ δὲν ξέρω τἴ εἶναι καὶ γι αὐτὸ τὸ ὁνομάζω μὲ τὸ παλαιό του ὄνομα.

   Delete
 33. Σημ. Παρεμπιπτώντως γιὰ τὸν πλανητικὸ ἑλληνισμὸ γράφει ὁ κος Παπαχελᾶς στὴν Καθημερινἠ σήμερα γιὰ τἠν ἑλληνικὴ διασπορά.

  Αυτή η καινούργια Διασπορά μπορεί εντέλει να είναι και η πιο μεγάλη μας ελπίδα. Μην ξεχνάμε πως Ελληνες της Διασποράς ονειρεύθηκαν μια ανεξάρτητη Ελλάδα στην πιο σκοτεινή της περίοδο, έγιναν η ατμομηχανή που την έσυρε και την τριπλασίασε τις κρίσιμες περιόδους της. Τους έχουμε ανάγκη αυτούς τους Ελληνες για να μας βγάλουν από την παρακμή και τη μιζέρια. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να συνηθίσουμε και να γίνουμε μια μεγάλη χασιέντα για ξένους, όπου οι μισοί θα δουλεύουν σερβιτόροι και οι υπόλοιποι θα μονολογούν: «Εντάξει, μωρέ· τον ήλιο και τη θάλασσα ποτέ δεν θα μας τα πάρουν». Χρειαζόμαστε τη φιλοδοξία τους, τους στόχους, τη θετική ενέργειά τους.

  Μήπως αὐτὰ τὰ γράφει ὁ κος Παπαχελᾶς γιὰ νὰ κουκουλώσηι τὴν τεχνητὴ χρεωκώπηση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ χέρι ποὺ βάλανε στὶς δημόσιες καταθέσεις καὶ τὶς ἱδιωτικὲς περιουσίες οἰ χουντικοὶ ποὺ τοὺς στηρίζει ἡ ἐφημερίδα του;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ο παπαχελάς ηταν στην bildeberg και συζητησε για την κίνα
   ειναι ολα σχεδιασμενα

   Delete
  2. σημ. λάθος ὅπου χρεωκώπηση διάβαζε χρεωκόπηση.

   Αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κος Παπαχελᾶς γιὰ τὴν διασπορὰ εἶναι τελείως ἀνακριβή. Πρῶτα ἀπόλα δὲν εἶναι βέβαια οἱ ἑλληνικὲς παροικίες ποὺ ἁπεφάσισαν γιὰ τὸ 1821 ἄν σὲ αὑτὸ ἀναφέρεται, βρίσκονταν σὲ συνεννόηση μὲ τοπικοὺς κύκλους στὴν Πελοπόννησο καὶ ἀλλοῦ διὰ τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας. Δεύτερον, ἠ σημερινὴ διασπορὰ σχηματίστηκε σὲ μεγάλο βαθμὸ λόγωι φτώχειας στὴν Ἑλλάδα. Τρίτον ἔχουμε ἤδη γίνηι χασιέντα καὶ ἤδη εἴμαστε γκαρσόνια, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι αὐτό. Τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ πουρμπουάρ.

   Delete
  3. ...Καὶ κάτι ἄλλο σὲ σχέση μὲ τὸν κο Παπαχελᾶ. Ὁ φιλελευθερισμὸς βεβαίως δύναται νὰ συνδυαστῆι μὲ τὸν πατριωτισμό. ὁ φιλελεύθερος θεωρεῖ ἑαὑτὸν μέλος ἑνὸς εἴδους ἑταιρείας, ὀνόματι Πατρὶς, στὴν ὁποία ὁ κάθε μέτοχος ἀπολαμβάνει τὰ ἴδια δικαιώματα μέν, κατέχει μιὰ θέση δὲ ἀνάλογη μὲ τὴν συνεισφορά του στὴν Ἑταιρεία.

   Διάφοροι ὅμως στὴν Ἑλλάδα δηλώνουν καὶ τὰ δύο, καὶ φιλελεύθεροι καὶ πατριῶτες, χωρὶς ὡστόσο νὰ θέλουν ἤ νὰ μποροῦν νὰ θέσουν τὴν περιουσία τους καὶ τὶς ἱκανότητές τους στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἑταιρείας (μὲ τὴν ἔννοια τῆς συντροφιᾶς) ποὺ ὑπερασπίζονται. Συνήθως οἱ φιλελεύθεροι στὴν Ἑλλάδα θέλουν νὰ φοροαπαλλάσσονται οἱ ἴδιοι καὶ νὰ φορολογοῦνται οἱ ἄλλοι. Αὐτὸ ΔΕΝ εἶναι φιλελευθερισμός, εἶναι τὸ σύστημα τοῦ Παλαιοῦ Καθεστῶτος, ὅπου ἡ φορολόγηση γινόταν κατὰ τάξεις καὶ κατὰ προνόμια.

   Ἡ σημερινὴ συγκυρία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς σχέσεις αὑτοχθόνων-ἑτεροχθόνων (βλ. καὶ τὴν ἀντιμεταναστευτικὴ ῥητορεία τοῦ Τράμπ) ἔχει τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά. Πραξικοπηματικὰ οἹ αὐτόχθονες ὑπεβλήθησαν καὶ ὑποβάλλονται σὲ ἐξοντωτικὴ φορολόγηση τῆς ἀκινήτου καὶ κινητῆς των περιουσίας, τὰ δημόσια ταμεῖα ἔχουν ἀδειάσηι, καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν κάλυψη ἑκτάκτων φορολογικῶν ἀναγκῶν πρὸς ἀγνώστους. Αὐτὸ δὲν εἶναι βέβαια φιλελευθερισμὸς (ὅπως διατεινόταν ὁ κος Σταθάκης προτοῦ ἐκλεγῆι, ἐκτὸς ἄν ἀπατῶμαι) ἀλλὰ ἀντιθέτως ἑτερονομία μεταξὺ κύκλων ποὺ λειτουργοῦν μὲ φιλελεύθερο καθεστῶς καὶ κύκλων ἤ μᾶλλον παραγωγικῆς βάσης ποὺ λειτουργεῖ σὲ μοναρχικὸ καθεστώς. Αὑτὴ ἡ ἑτερονομία ἦταν ἡ βασικὴ ἀνισορροπία ποὺ ὁδήγησε στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση.

   Ὅσον ἀφορᾷ τώρα τὸν Τράμπ, οἱ ἀντίπαλοί του ποὺ εἶναι ὑπέρ τῶν διαφορετικῶν φυῶν καὶ τὼν μεταναστῶν εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ῥατσιστὲς καὶ ὀπαδοὶ τοῦ δουλοκτητικοῦ συτήματος. Μοῦ δόθηκε Ἡ εὐκαιρία νἀ τὀ διαπιστώσω αὐτὸ καὶ νὰ τὸ ὑποστῶ σὲ μιὰ θεατρικὴ παράσταση. Συνεπῶς ἡ ῥατσιστικὴ ῥητορεία τοῦ Τράμπ εἶναι πιθανὸν ἀντιρατσιστικὴ στὸ μέτρο ποὺ τὰ βάζει ὁ Τράμπ μὲ τὸ ἁντεστραμμένο λεξιλόγιο τῶν πεπωρωμένων δουλοκτητῶν. Ἡ Σύγκρουση Τράμπ-Ἁμερικανικοῦ κατεστημένου θυμίζει λίγο, στὸν βαθμὸ ποὺ ὀ Τρὰμπ δὲν εἶναι παρὰ μιὰ μαριονέτα, τὴν σύγκρουση Βορείων καὶ Νοτίων μὲ ἀφορμὴ τοὺς δούλους. ὁ Ὀμπάμα π.χ. ἦταν δοῦλος μαύρος ποὺ διαφήμιζε σὲ ὅλον τὸν κόσμο τὰ ἀφεντικά του, ἄν ἰσχύει τὸ παραπάνω σενάριο.

   Delete
  4. διόρθ. Ὅπου δὲν εἶναι παρὰ μιὰ μαριονέτα διάγραψε τὸ παρὰ μία.

   Delete
  5. Πιστεύω από τα σημαντικότερα λεγόμενα του Δημητρίου Κιτσίκη είναι ότι το ελλαδικό κρατίδιο δεν ανέδειξε καμία προσωπικότητα διότι κατοικείται από καφρήδες και ας είναι Λευκοί φαινοτυπικά.

   Εμείς του εξωτερικού πλέον το πολύ 3 βδομάδες αντέχουμε στο Ελλαδιστάν. Μετά από την περίοδο αυτή αρχίζουμε κουραζόμαστε με την σάπια φουλ ανεκτική και ζωώδη νοοτροπία που αντικρίζουμε γύρω μας, καθώς η ανοχή μας τελειώνει. Πλέον η Ελλάδα δεν είναι μία αλλά δύο. Οι του εξωτερικού και δη εν τή Ευρώπη κατοικούντες σε θέματα νοοτροπίας οι πετυχημένοι κυρίως είναι εξ ολοκλήρου αντίθετοι με τα ελλαδικά ορκ. Αν και με θλίβει αφάνταστα και δεν θέλω σε καμμία περίπτωση να το παραδεχθώ, η αλήθεια είναι ότι το κρατίδιο αυτό δεν σώζεται ακόμη και σε περίπτωση που αναδειχθεί η αντίστοιχη προσωπικότητα. Οι λόγοι είναι πλείστοι αλλά κυρίως φυλετικοί.

   Ο Παπαχελάς επικεντρώνεται όμως στην λάθος Διασπορά. Την Διασπορά που κατοικεί στο χείριστο εκ των Δυτικών κρατών, την Αγγλία ή Ηνωμένο Βασίλειο. Η χώρα αυτή κατοικείται επίσης από κτήνη ενώ όσοι Έλληνες πηγαίνουν εκεί γυρίζουν πολύ περισσότερο έκφυλοι και παρηκμασμένοι από ότι ήσαν πριν.

   Για να το κλείσω οφείλουμε να μιμηθούμε το παράδειγμα του Ισραήλ με την ισχυρή Σιωνιστική (δηλαδή Εβραϊκώς Εθνικιστική) Διασπορά του και ας έχει το εβραϊκό κρατίδιο στο εσωτερικό του επί το πλείστον μετριότητες.

   Ο μοναδικός που αξίζει στην Ελλάδα και έχει ολόσωστη νοοτροπία σε θέματα γεωπολιτικής και κοινωνίας είναι ο Θεοδωράτος.

   Delete
  6. Ο Φιλελευθερισμός έχει και ορισμένα καλά στοιχεία όπως προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου και ιδιωτική πρωτοβουλία στην οικονομία.

   Εκεί που τα έχει τελείως εκφυλιστικά και λάθος είναι στον πολιτιστικό τομέα.

   Τώρα θα μου πει κάποιος: "Είναι δυνατόν να αγνοήσουμε το λάθος πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό του κομμάτι και να λάβουμε μονάχα ορισμένα θετικά του μέρη;"

   Ναι είναι. Αυτό θα πει σύνθεση. Ο λόγος που ο Φασισμός ομοιάζει μπαμπούλας στα μη-μικροαστικά στρώματα, διότι τα μικροαστικά κοιτάνε μονάχα την τσέπη και τον ισοπεδωτισμό, είναι η διάλυση των δικαιωμάτων του ατόμου χάριν του ευρυτέρου κοινωνικού συνόλου. Το γεγονός δε ότι ο Φασισμός έλκει στήριξη από κυρίως μικροαστικά στρώματα, εντείνει τον φόβο των ανωτέρων οικονομικά στρωμάτων τα οποία όμως και αποτελούν σε μία σωστά δομημένη κοινωνία (σ.σ. αξιοκρατική) το πολυτιμότερο ανθρώπινο δυναμικό.

   Όποιος βρει την χρυσή τομή μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, κάτι στο οποίο ο Φασισμός βρίσκεται εκ φύσεως κοντά όντας στον τομέα αυτό ανάμεσα σε δύο απόλυτα άκρα (Φιλελευθερισμός-άτομο, Κομμουνισμός-σύνολο), θα κατορθώσει και να εγκαθιδρυθεί ως ιδεολογικός ηγεμών στα χρόνια που έρχονται.

   Delete
  7. Μπράβο παλῇε!!!! Ὥριμη σκέψη, σοβαρή.... συγχαρτήρια!!!!

   Delete
 34. Άρχοντας!

  https://www.youtube.com/watch?v=9bhmYsYK7ow

  Χώσε Τράμβιε!

  Ο Τράμβιος είναι "alt-right" εδώ και πολύ καιρό. Πιστεύω γουστάρει πολύ Ριχάρδο Σπένσερ και Jared Taylor.

  ReplyDelete
 35. Αυτό το νέο δόγμα Ελλάς -ΚΎΠΡΟΣ-Ισραήλ κάτι σαν συνομοσπονδία ανατολικής Μεσογείου ,πως το βλέπετε παιδιά ;
  Κυριε Καθηγητά ;
  Τά χάλια των τελευταίων ετών σχετίζονται ή όχι μ'αυτό το νέο φρούτο;
  Η ενδιάμεση περιοχή πως επηρεάζει ή επηρεάζεται από μια τέτοια εξέλιξη ;
  Τελικά μας συμφέρει τέτοια συνομοσπονδία ή θα μας εξαφανίσει προς όφελος του μεγάλου Ισραήλ;
  Μήπως γι αυτό ο Παπαχελάς εξυμνεί τους αποχωρήσαντες,υποστηρίζοντας τον αφελληνισμό του πιο ελκυστικού οικοπέδου στην Γή;

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μεγάλο Ἰσραήλ Μεγάλη Ἑλλάς Μεγάλη Τουρκία...ὅλοι θέλουμε μεγάλα να τα κάνουμε τι.ακόμα και οι Ἀλβανοι θέλουν μεγάλη Ἀλβανία..καὶ ἐμεῖς ὡς ξεπεσμένοι Ἄρχοντες ἝλληνεςΡωμιοί ΡωμιοίἝλληνες πέφτουμε στό ἐπίπεδο του κάθε Αλβανού !

   Delete
 36. Ὁ Παπαχελᾶς θέλει πολὺ ἁπλὰ νὰ διώξηι ἀπὸ τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων τὴν δυνατότητα μιᾶς λειτουργίας τοῦ Δημοσίου χωρὶς τὸν παρασιτισμὸ τοῦ κράτους.

  ReplyDelete
 37. ...ὅσο γιὰ αὐτὰ τὰ μυστικιστικὰ μὲ Ριχάρδο Σπένσερ και Jared Taylor ποὺ λέει παραπάνω ὁ παληός εἶναι πολὺ παλαιά. Θὰ βρεὶτε παρόμοιους μυστικισμοὺς στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, στὶς μασωνικὲς στοές, στὴν Σικελικὴ μαφία, καὶ σὲ διάφορες ὀργανώσεις ποὺ ἀποτελοῦν ἐκδήλωση τοῦ πρωτο-ἐθνικισμοῦ. Ἁμφιβάλλω γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἡ Κού-Κλούξ-Κλάν ἦταν συνασπισμὸς δουλοκτητῶν Νοτίων ποὺ δὲν θέλανε τὴν ἀπελευθέρωση τῶν δούλων. Πιὸ πολὺ μοῦ φαίνεται συνασπισμὸς μικροϊδιοκτητῶν ποὺ τὰ βἀζουν μὲ τὰ βιομηχανικὰ συστἠματα ὑπεραπασχόλησης καὶ βγάζουν τὸ ἄχτι τους πάνω στοὺς μαύρους, ὅπως τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν βγάζαν τὸ ἄχτι τους οἱ ναζιστὲς πάνω στοὺς Ἑβραίους καὶ οἰ Νεοἔλληνες σἐ διαφόρους μετανάστες ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν τιμημένη κατηγορία τοῦ Ἁποδήμου Ἑλληνισμοῦ. Οἰ λαθρομετανάστες, οἱ τελείως φτωχοί, οἰ ναρκομανεῖς καὶ ἄλλοι ἀπόκληροι τῆς κοινωνίας συνθέτουν πληθυσμοὺς ποὺ τοῦς παροχετεύει τὸ κυρίαρχο σύστημα προκειμένου νὰ φέρηι εἱς πέρας τὴν δουλειά του, καὶ ἡ δουλειὰ τοῦ κυρίαρχου συστήματος εἶναι πάντοτε, παντοῦ, σἐ ὅλες τὶς ἐποχές, νὰ γίνουν οἰ φτωχοὶ φτωχότεροι καὶ οἰ πλούσιοι πλουσιώτεροι.

  ReplyDelete
 38. Οἱ Ἕλληνες ποὺ λέγεται παραπάνω εἶναι οἰ πρῶτοι Χριστιανοί. Ἡ δὲ λεγομενη βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι ἡ Αὐτοκρατορία τους. Ὁ ἑλληνισμὸς ἔπαψε νὰ ὑπάρχει ἅμα τὴν Γέννηση. Γι αὐτὸ οἱ Ἕλληνες ἐξαφανίστηκαν καὶ διαιρέθηκαν σὲ Χριστιανοὺς καὶ Ῥωμαίους. Δύο χιλιάδες χρόνια μετὰ ἐπαναρχεται τὀ θέμα ποὺ εἶχε θέσῃ πρὶν την Γεννηση ὁ Σωκράτης, καὶ ἀκόμα πρωτύτερα ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς σὲ ἕναν ξεχασμένο λαό, τοὐς Ἑβραίους.

  -Σταματῆστε νὰ ἁσχολεῖστε μὲ τὴν πολιτική. Δὲν βλέπετε ὅτι εἶναι αὐταπάτη ; Ἑσεῖς πᾶτε νὰ χωρίσετε μεταξύ τους τὸν ὑλικὸ κόσμο ἀπὸ τὸν πνευματικό, τὰ πρὸ τοῦ θανάτου ἀπὸ τὰ μετὰ τὸν θάνατο. Δὲν χωρίζονται.

  Οἱ Ἕλληνες ποὺ λέγεται παραπάνω εἶναι οἰ πρῶτοι Χριστιανοί. Ἡ δὲ λεγομενη βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι ἡ Αὐτοκρατορία τους. Ὁ ἑλληνισμὸς ἔπαψε νὰ ὑπάρχει ἅμα τὴν Γέννηση. Ἡ λέξη ἑλληνισμὸς εἶναι ἁναβίωση, Γι αὐτὸ οἱ Ἕλληνες ἐξαφανίστηκαν καὶ διαιρέθηκαν σὲ Χριστιανοὺς καὶ Ῥωμαίους.-Σταματῆστε νὰ ἁσχολεῖστε μὲ τὴν πολιτική. Δὲν βλέπετε ὅτι εἶναι αὐταπάτη ; Ἑσεῖς πᾶτε νὰ χωρίσετε μεταξύ τους τὸν ὑλικὸ κόσμο ἀπὸ τὸν πνευματικό, τὰ πρὸ τοῦ θανάτου ἀπὸ τὰ μετὰ τὸν θάνατο.

  Ἡ πολιτικὴ δὲν ἔγκειται στὴν θεματολογία. Π.χ. πολιτικὴ δὲν εἶναι οἱ κοινοτικὲς ὑποθέσεις σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἑκκλησιαστικά. Πολιτικὴ εἶναι μιὰ ἑσωτερικὴ διεργασία ποὺ ἐμποδίζει τὴν ἐπαφὴ τῆς ψυχῆς μὲ τὸν Θεό. Ὁ ἐθνικισμὸς ποὺ δημιούργησε τὸ Ἑλλαδικὸ κράτος εἶναι αὑτὸ τὸ πράγμα. Συντηρεῖ δηλαδὴ μιὰν αὐταπάτη, ποὺ λέει - ἀφοῦ εἶσαι θνητὸς καὶ δὲν μπορεῖς νὰ κατακτήσηις τὸν Οὐρανό, κατάκτησε τοὐλἀχιστον τὴν γῆ. Εἶναι λοιπὸν παρηγοριὰ στὸν ἄρρωστο μέχρι νὰ βγῆι ἡ ψυχή του. Οἱ Νεοέλληνες εἶναι ἐγκλωβισμένοι σὲ αὑτὸ τὸ δίλημμα, σὲ αὑτὴν τὴν αὐταπάτη. Γι αὐτὸ ἔχουνε παραλύσηι. Τοῦς παραλύει τὸ ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πᾶντα ματαιότης. Ὁ ἐθνικισμὀς εἶναι ξεκάθαρα ψέμμα. Αὐτὸς ποὺ προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσηι τὸ ματαιότης ματαιοτήτων παίζοντας ἔναν ῥόλο στὸν ὁποῖο στήνει μιὰ ψεύτικη Σωτηρία καταδικαζει τὸν Ἑαυτό του.

  Αὐτὸς ὁ ῥόλος εἶναι τὸ κράτος.

  ReplyDelete
 39. ...διότι τὸ κράτος δὲν εἶναι αὑτὸ ποὺ λέει ὁ Βέμπερ, τὀ μονοπώλιο τῆς φυσικῆς βίας σὲ μιὰ δοσμένη επικράτεια. Τὸ κράτος εἶναι μιὰ τελετή. Τρόπον τινὰ ὁ κομμουνιστὴς ποὺ ὑπογράφει δήλωση ἀποκυρηξεως τοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι τὀ κράτος - ἡ ὑπογραφὴ εἶναι τὀ κράτος καὶ ὄχι τὰ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια. Προόμοια κράτος δὲν εἶναι ὁ Αὑτοκράτορας ἁλλὰ τὸ νὰ ῥίξηι κάποιος θυμίαμα στὸ μαγγάλι μπροστὰ στὸ ἄγαλμά του. Εἶναι σὰν νὰ λές δημοσίως πῶς ἀγαπᾶς τὴν Μαρούλα ἐνῷι θέλεις τὴν Βούλα καὶ σὲ θέλει καὶ αὐτή.

  Τὀ ΕΘΝΙΚΟ κράτος εἶναι μιὰ ὑβριδιακή κατάσταση. Τὸ ΕΘΝΙΚΟ κράτος εἶναι ἕνας ἐπαναστατικὸς στρατός. Οι ΗΠΑ εἶναι ἐπαναστατικὸ κράτος. Ὄταν ὁ Τρὰμπ χτίζει αὐτὰ τὰ καρακιτσαριά-οὐρανοξύστες, εἶναι ἐπαναστάτης. Τὸ ἐθνικὸ κράτος εἶναι τὸ στράτευμα τοῦ Σπάρτακου. Τὀ ΕΘΝΙΚΟ κράτος εἶναι ἕνας στρατὸς δούλων ποὺ στρέφεται εναντια στὸ κράτος. Ἕχει λοιπὸν δύο στόχους ἀντιφατικούς. Νὰ φτιάξηι τὸ δικό του κράτος ἤ νὰ διαλύσηι τὸ κράτος τῶν ἄλλων. Ἁναλογα μὲ τὸ ποιός στόχος εἶναι ὁ πρωτεύων, θὰ χαρακτηρισθῆι ὁ ἡγέτης τοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ, ἑν τῶι προκειμένωι ὁ Τράμπ. Ἑπαναλαμβάνω, τὀ κράτος εἶναι μιὰ δημόσια διακήρυξη ἀθεϊας. Ὁ ἠγέτης τοῦ ἐθνικοῦ κράτους εἶναι θρησκευτικὸς ἡγέτης.

  ReplyDelete
 40. Σημ. Γράφει ὁ παληὸς

  Το κλειδί για την πολιτική Αμερικανική λαϊκή εξέγερση που οδήγησε στην εκλογή του Τραμβίου είναι τα ισχυρά ατομικά δικαιώματα και το βαθυά ριζωμένο αίσθημα ανεξαρτησίας του Αμερικανικού λαού.

  Μπράβο. Αὐτὸ λέω τόσον καιρό. Γι' ΑΥΤΟ εἶναι τόσο ἑπικίνδυνοι. Αὐτὴ ἡ ἀνεξαρτησία πάει χέρι χέρι μὲ τἠν ἱδέα ὅτι ὅποιος σταθῇι στὸν δρόμο μου δικαιοῦμαι νὰ τὸν καθαρίσω. Στην πραγματικότητα εἶναι ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὸν Τύραννο ποὺ ἀντιμάχονται καὶ οἱ Ἑγγλέζοι ποὺ ξέρουν νἀ ὑποχωροῦν τοὐς παίζουν ὅπως κατευθύνει τὀ ἀφεντικὸ τὸ ἠλίθιο πιστὸ λαγωνικό. Ὅσο γιὰ τὴν σχέση ἀστικῆς τάξης καὶ κεφαλαίου, ἡ δημιουργία ἀνταλλακτικῆς ἁξίας ποὺ φτιάχνει τὸ κεφάλαιο προὑποθέτει ἕνα μέρισμα, μιὰ νομὴ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κάνει ἡ ἀστικὴ τάξη διότι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ δεχτεῖ τὴν ἀστικὴ τάξη νὰ τοῦ κατανείμει τὴν ἀξία. Ὁ κόσμος δέχεται σἀν ἀρχηγὸ μονάχα ἱερατικὰ πρόσωπα. Εἶναι ἡ μοναρχία, σὰν ἱερωσύνη, ποὺ μετατρέπει τὴν ἁνταλλάξιμη ἀξία σὲ ἁνταλλακτική. ΕΚΕΙ ἔχει στουκάρει τὸ παγκόσμιο καπιταλιστικὸ σύστημα τώρα ποὺ μιλᾶμε. Δὲν ὑπάρχει καλὴ ἱσορροπία βασιλέων-ἀστῶν.

  ReplyDelete
 41. Ο Φιλελευθερισμὸς έχει και ορισμένα καλά στοιχεία όπως προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου και ιδιωτική πρωτοβουλία στην οικονομία.

  Εκεί που τα έχει τελείως εκφυλιστικά και λάθος είναι στον πολιτιστικό τομέα.

  Ἕτσι γράφει ὁ Παλαιὸς καὶ ἔτσι εἶναι. Τὀ πιὸ γνωστὸ μυθιστόρημα ποὺ ἀναλύει τὰ χάλια τοῦ Φιλελευθερισμοῦ σὰν κοινωνικὴ ἐπίπτωση εἶναι οἱ Μομτέρνοι Καιροὶ τοῦ Καρόλου Ντίκενς.

  Ὁ ὀρθόδοξος ἱερέας ποὺ στηρίζει Τρὰμπ ἔχει παράλληλα ἑταιρεία ἑπενδύσεων στὰ χρηματιστήρια.

  Ὁ φιλελευθερισμὸς μονίμως κάνει ἄκυρους νεωτερισμοὺς διότι ἔχει τυραννοκτονικὴ ἤ μᾶλλον πατροκτονικὴ μανία. Ὁ φιλελεύθερος Κοραῆς, μεγάλος φιλόλογος, καλλιτεχνικῶς ἦταν μιὰ ἐξοργιστικὴ νούλα. Πολὺ ἁπλὰ ὁ φιλελεύθερος δὲν ἔχει αἰσθητική. Εἶναι ἕνα παράξενο πρᾶγμα. Ὅχι, δὲν συνδυάζεται ὁ φιλελευθερισμὸς μὲ τὰ καλά ἅλλων ἱδεολογιῶν. Διότι τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ συνθέτεις κομμένα μέλη ἁλλὰ νἀ ἔχεις τὸ ὅλον. Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι ἡ πιὸ ἀσυμβίβαστη ἰδεολογία, διότι ξεκινάει ἁπὸ τὸν παρασιτισμὸ ποὺ οἰ ἄλλες ἰδεολογίες προσπαθοῦν νὰ τὸν ξεπεράσουν.

  ReplyDelete
 42. Δίνω ἕνα ἀκραῖο παράδειγμα. Τοῦ φοιτητῆ Α.Γ. τοῦ τὴ βαράει καὶ μαζὶ μὲ τοὺς φίλους του πᾶνε καὶ κράζουνε ἕναν ἀστυνομικὸ ὅπως σὲ ἄλλες ἐποχὲς θὰ κράζανε ἕναν ὁμοφυλόφιλο. Τοῦ ἀστυνομικοῦ τοῦ τὴ βαράει καὶ βγάζει τὸ ὑπηρεσιακό του ὅπλο καὶ πυροβολεῖ τὸν Α.Γ. ἁφήνοντάς τον στὸν τόπο. Ἡ κοινωνία ἤ μᾶλλον μέρος αὐτῆς ἐξεγείρεται ἁλλὰ ὄχι μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση τῆς ἀστυνομίας ἤ τὸν ἀφοπλισμό της. Ἡ κοινωνία ἤ μέρος αὐτῆς ζητάει ἀπὸ τὸν ἀστυνομικὸ νὰ ἐπιδεικνύει ψυχραιμία, υὴν ὤρα ποὺ τὸν ἀντιμετωπίζουν σὰν ἀπολειφάδι. Αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ ὅμοιο μὲ τὴν ἀπαίτηση τοῦ φιλελευθέρου νὰ μὴν φορολογεῖται αὐτὸς καὶ νὰ φορολογοῦνται οἱ ἄλλοι. Τὸ ἀδιέξοδο δὲν λύνεται ἐπειδὴ δὲν ἐξηγεῖται μὲ τὸ λεξιλόγιο ποὺ πρέπει, δηλαδὴ τὸ θρησκευτικό. Ὁ φοιτητὴς Α.Γ. ἴσως ἔπαθε αὐτὰ ποὺ ἔπαθε διότι οἰ γονείς του τὸν εἶχαν πείσηι πὼς πρέπει νἀ ἁποδείξηι τὴν ἀνωτερότητά του σὲ σχέση μὲ τὸν πλοῦτο, καὶ θεώρησε τὸν ἀστυνομικὸ μέρος τοῦ συστήματος διαφύλαξης τοῦ πλούτου. δηλαδὴ φύλαξης τῶν γονέων του. Οἰ γονείς του λοιπὸν διὰ τοῦ ἀστυνομικοῦ των ὀργάνου έξετέλεσαν τὸν γιό τους ποὺ τόλμησε νὰ τὰ βάληι μὲ τὴν οἰκογενειακὴ περιουσία. Συμπέρασμα. Ἡ ἔννοια τοῦ πλούτου εἶναι ταὐτόσημη μὲ τοῦ ΠΡΕΠΕΙ καὶ δὲν συμφιβάζεται πλοῦτος μὲ ἐλευθερία. Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι ἀπάτη. Δὲν μπορεῖς νἆσαι πλούσιος καὶ ἐλεύθερος. Ἡ ἐλευθερία εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ πρέπει, εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ δὲν συμβαίνει.

  ReplyDelete
 43. Τέλος, γιὰ τὸ φορολογικὸ σύστημα (βλ. τἠν πρόθεση τοῦ Τράμπ νὰ μειώσηι τὸν φόρο ἐπὶ τῶν ἐπιχειρήσεων) φυσικὰ εἴμαστε κάθετα ἀντίθετοι. Τὀ σωστὸ φορολογικὸ σύστημα εἶναι (καμία σχέση μὲ τὰ φιλελευθεροσταλινικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) ΚΑΝΕΝΑΣ φόρος ἐπὶ περιουσίας ἀκινήτου καὶ κινητῆς (χαράτσι) καὶ ἀντίθετα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν φιλελευθέρων, σκληρὸ ΦΠΑ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν κερδοσκοπικῶν συναλλαγῶν, ἵσο μὲ τὸ 50 τοῖς ἑκατὸ τοῦ ἄμεσου κέρδους. Ἁντίθετα, πλῆρες ἀφορολόγητο στὶς μεταβιβάσεις, κληροδοτημάτων, δωρεῶν καὶ κληρονομιῶν περιλαμβανομένων. Ἕτσι, ἄν ἀγοράσω καρπούζια ἀπὸ τὸν Βασίλη 30 δραχμὲς καὶ τὰ πουλήσω στὸν Χρῆστο 60 δραχμές, οἰ 15 δραχμὲς νὰ πᾶνε στὸ Δημόσιο. Ἅν ὅμως χαρίσω στὸν Βασίλη τὸ χωράφι μου μὲ 6000 καρπούζια τὸ Δημόσιο νὰ μὴν πάρηι τίποτα διότι ἄν εἶναι δυνατὸν νὰ μὲ ἐμποδίζουν νὰ δώσω κάτι σὲ ἕναν χριστιανό. Αὐτὸ θὰ ἦταν πιστεύω μιὰ φορολογικὴ πρόταση ποὺ θὰ ταίριαζε σὲ ὁρθόδοξη χώρα. Φορολογεῖται τὸ κέρδος, ἀλλὰ ὄχι τὀ χάρισμα.

  ReplyDelete