Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 11, 2017

355 – Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ κινδυνεύει


Ὁ ἀιγύπτιος Μωϋσῆς μεθερμηνευόμενος, ὡς ἐξωγήϊνος, προσγειώνεται στὸν Ὄλυμπο-Σινᾶ,φέροντας στὸν δεξῆ βραχίονα τὶς έντολὲς τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ στὸν ἀριστερὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ ἑβραϊσμοῦ
355 – Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ κινδυνεύει

Ἔφθασε ἡ στιγμή, μετὰ τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ, τὸ 1991, τῆς ἀνακατατάξεως τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, καὶ συγκεκριμένα τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Μέσῃς Ἀνατολῆς. Ἀκόμη καὶ τὸ ἀπόρθητο φρούριο τοῦ Ἰσραὴλ κινδυνεύει νὰ ἁλωθῆ.

Τὸ Ἰσραήλ, ἀπὸ τὴν συγκρότησή του τὸ 1948, ἄν καὶ ἐπαναστατικὸ καὶ σοσιαλιστικό, πολὺ γρήγορα ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ, τὴν πατρίδα τοῦ σοσιαλισμοῦ, περνῶντας στὸ στρατόπεδο τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλιστικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, πιεζόμενο ἀπὸ τὸ παγκόσμιο ἑβραϊκὸ κεφάλαιο τῶν τραπεζῶν, ἀπομακρυνόμενος ἀπὸ τὶς ὑπέροχες μάχες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑβραϊκῆς ἰντελλιγκέντσιας ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων τῶν λαϊκῶν στρωμάτων καὶ ἰδιαίτερα στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, στὴν μπολσεβικικὴ ἐπανάσταση καὶ στὸν Μεσοπόλεμο.

Ἀκολουθῶντας τὴν πορεία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ συγκροτήσεως ἐθνοκρατῶν, οἰκοδόμησε μὲ τὴν σειρά του τὸν ἑβραϊκὸ ἐθνικισμό, ἀπὸ τὸ 1896 καὶ μετά, ποὺ ὠνόμασε σιωνισμὸ μὲ στόχο τὴν ἵδρυση τοῦ ἐθνοκράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν ἐπέκταση του σὲ Ἐρὲτζ Ἰσραήλ, σὲ μεγάλο Ἰσραήλ, καθ’ὁμοίωσιν τῆς μεγάλης Γερμανίας, τῆς μεγάλης Ῥωσίας, τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, τῆς Μεγάλης Βουλγαρίας καὶ ὅλων τῶν ὑπὸ ἵδρυσιν ἐθνοκρατῶν τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὅλα τὰ ἐθνοκράτη ἀγκάλιασαν ἕναν ἰδικό τους ἐπεκτατικὸ σιωνισμό, δηλαδὴ τὴν θεωρία ἐπεκτάσεως τοῦ ἐθνοκράτους σὲ ὅσο γίνεται πιὸ διευρυμένα ἐθνικὰ ἐδάφη, σπρώχνοντας ὅλο καὶ πιὸ πέρα τὰ ἐθνικά τους σύνορα.

Αὐτὸς ὁ σιωνισμὸς ὅλων τῶν ἐθνοκρατῶν τῆς γῆς συνήντησε τὴν ἀντίδραση καὶ τὴν ἀντίθεση τεσσάρων παραγόντων: τοῦ προλεταριακοῦ διεθνισμοῦ, τοῦ διεθνισμοῦ τῶν τραπεζῶν, τοῦ βυζαντινωθωμανικοῦ αὐτοκτρατορισμοῦ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς καὶ τοῦ μεσσιανισμοῦ τοῦ ὀρθοδόξου ἑβραϊσμοῦ καὶ τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ.

Γιὰ τὰ τέσσερα αὐτὰ ἰδεολογικὰ κινήματα τὰ σύνορα τῶν ἐθνοκρατῶν καταντοῦσαν μὲ τὸν καιρὸ ἕνας στενὸς κορσὲς ποὺ ἔπρεπε νὰ σπάσουν γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ὄνειρα τοῦ πλανητισμοῦ.

Ὁ προλεταριακὸς διεθνισμὸς προσήγγισε τὸν καπιταλιστικὸ διεθνισμὸ μετατρεπόμενος σὲ σοσιαλδημοκρατία, σὲ σημεῖο νὰ γίνῃ τὸ πλέον ἀποτελεσματικὸ στήριγμα τοῦ διεθνισμοῦ τῶν τραπεζῶν.

Ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς προσήγγισε μὲ τὴν σειρά του τὸν ἑβραϊκὸ μεσσιανισμὸ στὴν κοινή τους πεποίθηση ὅτι ἡ εἱμαρμένη ἐδιάλεξε τὸν ἑλληνισμὸ ὅπως καὶ τὸν ἑβραϊσμό, γιὰ νὰ σώσῃ τὸν πλανήτη, μέ βάση τὴν ῥήση «ὁ ΚΑ’αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξη» καὶ τὴν ἀντίστοιχη ῥήση «ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι ἑβραϊκὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ», πόσῳ μᾶλλον ποὺ ἑλληνισμὸς καὶ ἑβραϊσμός, στὴν ὀρθόδοξή του μορφὴ ἔχει κοινὴ θρησκευτικὴ βάση, τὸν ἑβραιοχριστιανισμὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Ὅταν ὁ πρόεδρος Νίξον, ὡς Ἕλλην agonistes (βλέπε τὴν ἀμερικανική του βιογραφία ποὺ φέρει τὸν τίτλο Nixon Agonistes) ἐφαγώθη μὲ ὅπλο τὸ σκάνδαλο τοῦ Watergate, ἀπὸ τὴν Διεθνῆ τῶν Τραπεζῶν μὲ τὴν κατηγορία τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, ἡ ἐλπὶς τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ ἐφάνη νὰ ἡττᾶται γιὰ πάντα. Ἰδού, ὅμως ποὺ ἐνεφανίσθη ἕνας δεύτερος Νίξον, πιὸ μαχητικὸς καὶ ἀπὸ τὸν πρῶτο, πιὸ agonistes, ὁ Δονᾶλδος Τράμβιος, ποὺ παρὰ τὴν λυσσώδη ἀντίδραση τῆς Διεθνοῦς τῶν Τραπεζῶν, στηριζόμενος στὴν ἑλληνωεβραϊκὴ ῥιζοσπαστικὴ ὀρθοδοξία, ἀντιστέκεται μὲ φανατισμὸ κατὰ τῆς ἐφόδου ἑνὸς νέο κατασκευασμένου Watergate.

Ἡ Διεθνῆς τῶν Τραπεζῶν, στηριζομένη στὴν Διεθνῆ τῆς σοσιαλδημοκρατίας τῶν Ὀμπάμα, Μακρὸν καὶ Τσίπρα, χρησιμοποιεῖ τὸν ἀνθεβραϊκὸ ἰσλαμισμὸ τοῦ ὁποίου σήμερα ἡγεῖται ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἔρντογαν, γιὰ νὰ ἀποδυναμώσῃ τὸ Ἰσραήλ, χρησιμοποιῶντας τὸν τρελλὸ ἀνθεβραϊσμὸ τοῦ δυτικοῦ κόσμου ποὺ ὡς φοβερὸ μικρόβιο ἐπεξετάθη μέσῳ τῆς δυτικοποίσεως τοῦ Τρίτου Κόσμου σὲ ὅλες τῆς ὑπὸ ἀνάπτυξιν χῶρες ὅπως καὶ στὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο, τελείως ἄσχετο πρὸς τὸν ἑλληνισμό.

Αὐτὴ ἡ συντονισμένη ἐπίθεση γιὰ τὴν διάλυση τῶν ἐθνοκρατῶν τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Ἰσραήλ, μέσῳ τοῦ ἰσλαμισμοῦ, προσπαθεῖ ὁ νέος agonistes τῆς μετανιξονικῆς ἐποχῆς, ὁ Τράμβιος, νὰ τὴν ἀντιμετωπίσῃ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Μαρινισμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ τοῦ Πουτινισμοῦ στὴν Εὐρασία.

Ὁ πλανητικὸς ἐμφύλιος μεταξὺ τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ διεθνισμοῦ ποὺ σήμερα στηρίζεται στὴν Κίνα καὶ τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ-ἑβραϊκοῦ μεσσιανισμοῦ ποὺ στηρίζεται στὴν τραμβικὴ Ἀμερική,  θὰ καταλήξη στὸν πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα τοῦ τελικοῦ κύκλου τῆς Σιδηρᾶς Ἐποχῆς τοῦ Ἡσιόδου, τῆς Κάλης τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ καὶ τῆς Λιθίνης Ἐποχῆς τοῦ Παμβομβιστοῦ, μέχρι τὴν ἐπανεκτίναξη τῆς Ἀνθρωπότητος στὴν Χρυσῆ Ἐποχὴ τοῦ ἐξωγήϊνου ἑλληνοκεντρισμοῦ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Μαΐου 2017

22 comments:

 1. Εγώ πιστεύω στο εγγύς μέλλον, αυτά θα δούμε να διαδραματίζονται στην περιοχή μας.

  Διορθώστε με εάν κάνω λάθος,

  Η αλήθεια είναι οτι ακριβώς μία τετοια κρίση (Οικονομική και Χρηματοπιστωτική, η όλη διεθνής αγορά έχει εισέλθει σε μία πολύ μεγάλη φούσκα σε συνεργασία με το ολοένα και αυξανόμενο χρέος των χωρών) ειδικά είς ό,τι αφορά την Ευρώπη θα έδινε ένα πολύ μεγάλο άλλοθι στην Ε.Ε. να κηρύξει μία ισχυρή κεντρική κυβέρνηση υπό την μορφή ομοσπονδίας με αποκλειστικό όμως κέντρο αποφάσεων τις Βρυξέλλες. Η τελευταία εκλογη Μακρόν αποτελεί νίκη για το στρατοπεδο αυτό και τους φεντεραλιστες σαν τον Φερχόφσταντ.

  Η αποχώρηση της Βρετανίας μάλλον δυστυχώς υπέρ των Βρυξελλών θα λειτουργήσει αφού θα έχουν αποβάλει ένα από τα δύο πατήματα των ΗΠΑ εντός της Ε.Ε., με το άλλο να είναι η Πολωνία η οποία όμως έχει μεγάλη ανάγκη την οικονομική βοήθεια της Ε.Ε. Ο ηπειρωτικός ομοσπονδιακός και συγκεντρωτικός παράγων ενισχύθηκε αρκετά. Το μοναδικό εμπόδιο σε μία τετοια πραγμάτωση είναι η ελλειψη στρατιωτικής Ευρωπαϊκής μηχανής, δηλαδή Ευρωστρατού ανεξαρτήτου από το ΝΑΤΟ. Αυτό δύναται με την κήρυξη ομοσπονδίας να λυθεί, αφού αυτομάτως οι Εθνικοί στρατοί θα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

  Το παιχνίδι πλεον έχω γίνει πιο περίπλοκο από ό,τι οι πολύ πιστεύαμε. Πλέον αμφότερες ΗΠΑ και Ε.Ε. φαίνεται να θέλουν προσέγγιση με την Ρωσία ώστε η μία να την στρέψει κατά της άλλης. Η συνεργασία δε, Κίνας και Ε.Ε. θα συνεχισθεί ακλόνητη.

  Όλο το παιχνίδι εξαρτάται από το πώς θα παιχθεί από τον Τράμπ. Εάν στην επικείμενη κρίση, π.χ. ενας εμφύλιος λόγω Ισλαμιστών στην Γαλλία, ο Τράμπ στηρίξει τις Εθνικιστικες δυνάμεις σαν την Λεπέν και το ΝΑΤΟ τελικά βοηθήσει αυτές και όχι τις φιλελεύθερες ή αριστερίστικες της Ε.Ε. (Μακρόν, Φιγιόν, Σοσιαλιστές κλπ) τότε το οικοδόμημα της Ε.Ε. θα καταρρεύσει. Να δούμε και τί θα γίνει με την Ιταλία όταν σκάσει. Προβλέπω πολεμο μεταξύ Βρυξελλών-ΕΚΤ και ΗΠΑ-ΔΝΤ, όποιος κερδίσει, κερδίζει και την Ιταλία.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Τράμπ θα στηρίξει τους Εθνικιστές σαν την Λεπέν και αυτό είναι καλό.

  Ας μου πούν και οι λοιποί σχολιαστές τί σκέφτονται επί των παραπάνω.

  Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι μία πραγμάτωση της Ομοσπονδιακής Ε.Ε. με άλλοθι ακριβώς μία εξέγερση Ισλαμιστών στο εσωτερικό. Όλοι θα είναι τόσο φοβισμένοι και τόσο αποχαυνωμένοι που θα δώσουν τα πάντα για να επιστρέψουν στην πρώην ήσυχη αστική ζωούλα τους. Τα έκτακτα μέτρα για ισχυροποίηση της κεντρικής κυβέρνησης των Βρυξελλών δύνανται κάλλιστα να τα περάσουν είτε τα προδοτικά Εθνικά κοινοβούλια είτε οι Πρόεδροι της κάθε χώρας.

  ReplyDelete
 2. Επί του Τραμβικού πιθανού Watergate παραπάνω, μία αρίστη ανάλυση από το geopolitica.ru του Αλεξάνδρου Ντούγκιν.

  https://www.geopolitica.ru/en/article/comeys-firing-postponement-coup-detat-usa

  ReplyDelete
 3. Ὁ Homo Economicus προσπαθεῖ να γίνῃ θεός βλέποντας τὀν ἁθάνατο θάνατο νὰ τοῦ θερίζει τἀ μέλη.

  ReplyDelete
 4. Υγ. Συνοπτκὰ οἱ Σταυροφόροι πιστεύουν ππὠς ὁ παράδεισος εἶναι ἑπίγειος (ἐξ οῦ καἰ ὁ ἐθνικισμός) οἱ μουσουλμάνοι μετἀ θάνατον καἰ οἱ Χριστιανοὶ ἐδῶι καἰ τώρα.

  ReplyDelete
 5. Υγ. Τοποθέτηση ἑπὶ τῆς ἁναρτήσεως. Ἡ κινεζικὴ μετάξη καἰ τὀ μωαμεθανικὸ γαϊταγάνι ἁπειλοῦν τὀ τμῆμα τῆς αὑτοκρατορίας ποὐ βρίσκεται ἁκόμη πρὀ Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ τμῆμα εἶναι ἡ Ῥώμη τῆς Δημοκρατίας ποὐ μἐ τἠν βοήθεια τῶν βαρβάρων ντύνεται τἠν πορφύρα γιἀ νἀ μεταμφιεστῇ σἐ βσιλεία.

  ReplyDelete
 6. YΓ2. Σἐ δομικὸ ἑπίπεδο, ἡ διαφορὰ Δύσης καἰ Ἁνατολῆς ἔγκειται στὀ ἑξῆς. Στἠν δυτικὴ φεουδαρχία ὁ κατόνομα ὑψηλότερος κοινωνικὰ πληρώνει λιγότερο φόρο, στἠν Ἀνατολὴ περισσότερο.

  Ἕτσι π.χ. ὁ φιλελευθερισμὀς εἱσβάλλοντας στἠν Ἁνατολἠ ἁντρέπει τἰς ἰσορροπίες χιλιετηρίδων. Ἁντιστρόφως, ἡ Ἁνατολὴ εἱσβάλλοντας στἠν Δϋση κάνει τὀ ἴδιο, ἁμισβητεῖ τἠν φοροαπαλλαγὴ τῶν ἰσχυροτέρων. Γιἀ τἠν Ἀνατολὴή, ἡ Δύση εἶνι ἕνας Ἁλῆ Πασσᾶς. Γιἀ τἠ Δύση, ἡ Ἁνατολὴ εἶναι ἕνας βραχνᾶς (mohamet, ou le fanatisme, ἔργο τοῦ Βολταίρου)῎ Ὁ φανατισμὀς εἶναι στἠν πραγματικοτητα ἕνας εἶδος φοροεισπρακτόρων ὑπέρ τοῦ Μονάρχη.

  ReplyDelete
 7. Υγ. τόσο. Γιἀ παράδειγμα, φανταστῆτε τὀ Ἰσραήλ νἀ λέει στοὐς Παλαιστίνιους, παιδιὰ ὁργανῶστε μας. Αμέσως οἱ Παλαιστίνιοι, ὅπως ὅλοι οἱ ἀνατολικοὶ λαοί, θα ζητοῦσαν ἕνα χαράτσι στὀ ὄνομα τοῦ κράτους ποὐ θἀ κούρευε στα χαρτιὰ τοὐλάχιστον τοὺς πιὸ πλούσιους Ἰσραηλινούς. Τὀ κοινωνικὸ κράτος τῆς Δύσης εῑναι μοῦφα. Μόνο ἡ Ἁνατολὴ ἔχει ἑντυπωμένη στἠν συνείδησή της τἠν ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ κράτους. Ἡ δύση ἔχει μανία μἐ τἠν ἑλευθερί τοῦ ἱσχυροτέρου. Ἡ σοσιαλδημοκρατία ποὐ ἀναφέρεται στἠν ἁναρτηση εἶναι τὀ φιλόπτωχον ταμεῖο ποὐ τὀ διαχειριζόταν ἡ ἐκκληαία μἐ ἄλλη ὁνομασία. Δἐν εἶναι οἱ σοσιαλδημοκράτες ὑπἐρ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους ἁλλὰ ὑπέρ τοῦ ξεπλύματος ἁφορολόγητου βρώμικου χρήματος. Κοινωνικὀ κράτος πάει νἀ πῆ χαράτσι. Ἅνευ χαρατσίου δἐν ὑφίσταται κινωνικὸ κράτος.

  ReplyDelete
 8. http://www.protothema.gr/greece/article/678816/komotini-duo-adres-katadikastikan-os-meli-tou-isis/

  Διαβήκαμε τον...Ρουβίκωνα και δεν μας σώζουν ούτε οι..περιπολίες του. Να δούμε πόσο σύντομα κάποιος τζιχάντης θα σκοτώσει Έλληνα στην Ελλάδα για την παραπάνω καταδίκη. Έρχονται "γλέντια"..

  ReplyDelete
 9. Την αποτυχημένη λεπεν αστην στην αποτυχία της..κανένα ρόλο δεν θα παίξει στην Ευρώπη
  και οσο για το χριστιανοπουλο τον Τραμπ.καλα σαραντα εύχομαι

  ReplyDelete
 10. Στὀν μαρξισμό, μου εἶπε Ἕλλην ἱστορικός, μαθαίνουμε νὰ ἱεραρχοῦμε τοὐς παράγοντες. Ὅταν ἔχουμε ἕνα κρατικὸ μόρφωμα, προκειμένου να τὀ χαρακτηρίσουμε, ἑντοπίζουμε τἠν κυρίαρχη ἑξουσιαστικὴ τάση. Τἀ ἑθνοκράτη λοιπὸν εἶναι γέννημα-θρέμμα τοῦ καπιταλισμοῦ. Δἐν ὑφίσταται μὴ καπιταλιστικὸ ἐθνοκράτος. Τἀ ἑθνοκράτη εἶναι μηχανισμοὶ ἐξουσίας ποὐ μπαίνουν στἠν ὑπηρεσία τοῦ καπιταλισμοῦ, καἰ ὁ καπιταλισμὀς εἶναι ἕνα σύστημα ἀναπαραγωγῆς ἑνὸς ἁποθέματος ἁνταλλακτικῆς ἁξίας διὰ τῆς ἑπενδύσεῶς του σἐ βιομηχανικἠ παραγωγή. Δἐν ὑφίσταται ἐθνοκράτος χωρὶς τὴν παραπάνω συνθήκη, πολυ ἁπλά, καἰ δἐν εἶναι αὑτὸ θέμα προτιμήσεων ἱδεολογικῶν ἤ ἑπιστημονικῶν, ἔτσι εἶναι.
  ]
  Δέν πρόκειται ἡ Ἑλλάδα, τὀ Ἱσραήλ, ὁποιοδηποτε ἐθνοκράτος νἀ ἑπιβιώσῃ ὥς τἐτοιο ἄν δὲν ὑπακούει σἐ αὑτὴν τὴν ἁπλὴ συνθήκη. Μἐ ψάρεμα καὶ τουρισμὸ λ.χ. ἡ Ελλαδα θἀ διαλυθῇ ὁπωσδήποτε. Ὁ καπιταλισμὀς θἐλει βιομηχανἰα. Μπορεῖ νἀ παραμείνει ἡ γλῶσσα, ἡ ἐκκλησία, ἡ μαγειρίτσα κ.λπ. ἁλλὰ τὀ ἑθνικὸ κράτος Ἑλλὰς δἐν θἀ σταθῇ χωρὶς βιομηχανικὴ παραγωγή. Δἐν γίνεται ὁμελέτα χωρἰς αὑγὰ καἰ οὐδἐν ὑλικώτερον τοῦ καπιταλισμοῦ. Μπορεῖ νἀ ὑπάρχει ἑλληνολατρεία στὀ Θιβέτ ἤ τἠν Χονολουλού, ἁλλὰ Ἑλλὰς ἐθνικὀ κράτος δἐν υπάρχει χωρίς βιομηχανία. Ἡ ἐπεκτατικότητα τῶν εθνικῶν κρατῶν εἶναι αὑτὴ ὁποιασδήποτε καπιταλιστικῆς ἑπιχείρησης, κατἀ τὀν ἵδιο τρόπο ποὐ ἡ ἐπεκτατικότητα τῶν πόλεων κρατῶν ἦταν ἴδια μἐ αὑτὴ ἑνὀς στρατιωτικοῦ σώματος ἀρρένων που ὁργανώνονται κατἀ τὀ φυλετικὸ πρότυπο. Παρόμοια, εἶναι η τεχνολογἰα ποὺ σώζει τὸ Ἱσραήλ. Ἡ παγκόσμια κρίση ποὐ ζοῦμε εἶναι κρίση τῆς ἀποδοτικότητος τοῦ καπιταλισμοῦ, μἐ ἄλλα λόγια στουκάρισμα τῆς δυνατότητας τοῦ κεφαλαίου νἀ ἀναπαραχθῇ σἐ πλαίσιο ἑθνοκρατῶν. Δοκιμάζει διάφορα παποῦτσια καἰ δἐν τοῦ κάνει κανένα, ἄλλο πιὸ κοντὀ ἄλλο πιὀ μακρύ.

  Ὁ καπιταλισμὸς ἔχει στουκάρει διότι προϋποθέτει μιἀ ἐξωκαπιταλιστικὴ μάζα φορολογουμένων, ποὐ παραδοσιακὰ ἦταν ἁγροτική. Αὐτὴ μᾶς τελείωσε καἰ ἔτσι περνᾷ πλέον σἐ περίδο καταστροφῆς. Τεράστιες μᾶζες πρέπει νἀ ἁγροτοποιηθοῦν.
  Ἅν οἱ κινεζόφιλοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ το καταλάβαιναν αὑτὸ θα εἶχαν βάλῃ τἠν γεωργία στὀ νο 1.

  ReplyDelete
 11. Υγ. Ἡ ἱδέα ὅτι τὀ διεθνέ τραπεζιτικὀ κεφάλαιο εἶναι κατἀ του ἑθνικοῦ κράτους εἶναι νομίζω προπαγανδιστικἠ μεταφορἀ ἑξ μερους τοῦ Χίτλερ τοῦ Ναπολέοντα ποὐ ἔβριζε το χρυσαφι τοῦ Πίτ.

  Δἐν ξέρω ἄν ἔχει βάση. Στὀν καπιταλισμὸ τὀ τραπεζιτικὀ κεφάλαιο εἶναι συμπλήρωμα τοῦ βιομηχανικοῦ. Χοντρικά, ὁ καιταλισμός παίρνει μοναρχικούς τίτλους, καἰ τοὐς πουλάει. Τὀ τραπεζιτικο κεφάλαιο μπαλώνει τἀ κενά.

  ReplyDelete
 12. Ἑάν στἠν πραγματικότητα ἡ ἑθνικιστικὴ ἱδεολογία εἶναι μεσσιανική, ὅπως λέει ἡ ἀνάρτηση καἰ διαισθανομαι πάρα πολὺ σωστὰ τὰ λέει, τότε ὁ ἐθνικισμός ἔχει για ἁντίπαλο τὀν ἴδιο ἀντίπαλο ποὐ εἶχε ὁ Ἰησοῦς.Ὁ Ἰησοῦς εἶχε να παλέψει με αὑτοὺς ποὐ δἐν θέλαν νἀ σωθοὺν ἁλλὰ νὰ αὑτοϊκανοποιούνται μἐ τἠν ματαιότητα ἐκείνων ποὐ προσπαθοῦσαν νἀ σωθούν.

  Ὁ ἐθνικὀς Μασσίας τότε ποιός εἶναι ;; Ἑγὼ ὑποστηριζω πὠςεἶναι ἡ ἐργασία. Καἰ ὅτι ὁ ἐθνικισμός θεοποιεῖ τὴν ἀφηρημένη ἑργσία, δουλειά νᾆναι κι ὅτι νᾷναι.Αὐτὸ ταιριάζει καἰ μἐ τἠν θεωρία τοῦ Μἀαρξ γιἀ τἠν ἁξία σ''αν προϊόν τῆς ἑργασίας καἰ ὄχι τὸ ἁνάποδο.

  Ἑγὼ θεωρῶ ὅτι ἡ ἐργασία εἶνναι ἡ κατάρα τῆςἀνθρωπότητας ἁπὀ τἠν ὁποῖα μᾶς γλίτωσε ὀ Θεάνθρωπος καταδεικνόντας τὀ ἄτοπο αὐτῆς.

  ReplyDelete
 13. ...Τὀ δὲ μῖσος τῶν ἐθνικιστῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς γιἀ τὀ Βυζάντιο ἔχι νομίζω νἀ κάνει μἐ τὀν μοναστικό ἅρα μή-ἑργασιακό του χαρακτῆρα. Τὀ Βυζάντιιο εἶναι κατἀ τἠ γνώμη μου τὀ ὑψηλότερο ἑλληνικὀ δημιούργημα, σἐ συνεργασἰα μἐ τὀ ἑβραϊκό, τὀ μικρασιατικό, τὀ βαλκανικὀ στοιχεῖο. Πρὀς τὀ Βυζάντιο πρέπει νἀκοιταξουμε ἄν θἐλουμε νἀ σωθοῦμε. Τὀ Βυζάντιο εἶναι μιἀ κοινωνία ποὐπαραδέχεται ὅτι ὁ Μεσσιας ἦλθε, ἐν[]ω ὀ ἐθνικισμός συνέχεια τὀ ἁρνεῖται καἰ λἐει στὀν καθένα ἐσὺ εἶσαι ὁ ΜασσίαςΤοῦ φορτώνει τὀ σταυρὸ στἠν πλάτη. ὁ ἐθνικισμός εἶναι ἡ κατάρα τῆς ἁνθρωπότητας διότι μετατρέπει τἠν κίνηση σἐ Γολγοθᾶ.

  ReplyDelete
 14. Ἡ ἄποψη μου εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει νἀ μετατρέψῃ τὴν ΕΕ σἐ Βυζάντιο. Εἶναι κρ[ιμανἀ πάει χαμένη ἡ εὐκαιρία. Καἰ αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν τἀ πολιτικὰ κόμματα. Μπορεῖ νὰ τὸ κάνει ἴσως ἡ ἐκκλησία,

  ReplyDelete
 15. Εἶναι ἁλήθεια ὅτι παντοῦ στὀν κόσμο αὑτὴν τἠν στιγμὴ ἔχει ἁπλώσ}η τὰπλοκ΄μια του τὀ τέρας τῆς παρασατικῆς σατανιστικῆς διαφθορᾶς. Ὅμως ὁ ἐθνικισμὀς δὲν εἶναι ἁντίδοτο. Τὀ 1821 δἐν ἔλυσε τἂ προβλήματα τῶν ῥωμηῶν καἰ τἰ ἱσραὴλ δἐν ἔλυσε τἀ προβλήματα τῶν Ἑβραίων. Καἰ τἀ δύο κράτη μοιάζουν ὅλο περισσότερο μἐ τοῦρτα ποὐ ἑτοιμάζεται νἀ τἠν πατήσἡ ἕνας τύπος μἐ λασπωμμένες γαλότσες. Τὀ ἐθνοκράτος εἶναι καταστροφὴ γιὰ τοὐς δύο βιβλικούς λαούς. Ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος καἰ τοῦ ἱσραὴλ εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις. Νἀ μπῆ τὀ Ἱσραὴλ στἠν ΕΕ!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 16. Εἶναι τὀ χρῆμα ἁπὀ τἠν ἀρχαιότητα ὁ μέγας ἁντίπαλος τῶν Ἑλλήνων. Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες φιλόσοφοι τἀ βάλανε μαζί του, καἰ κατἀ τἠ γνώμη μου δώσανε πιὀ μεγάλες μάχες ἁπὀ 200 μεγάλους Ἁλεξάνδρους μαζί.

  Ὁ μεσσινισμὀς τοῦ ἑθνοκράτους εἷναι μιἀ ἁποπειρα συμφιλίωσης χρήματος καἰ μή-χρήματος, ἁδιέξοδος.

  ReplyDelete
 17. τρόπον τινἀ ὁ ἑλλνισμὀς ὑπερέβη ἑαυτόν, ἑνῷ οἱ ὑπόλοιποι μείνανα μπροστὰ στὸν καθρέφτη νἀ ἁναρωτιοῦνται ἄν μοιάζουν ἤ ὄχι μἐ Ἕλληνες. Ἕγινε λοιπὸν τὸ ἑξῆς. Οἱ βαρβαροι ἄρχισαν νἀ εἶναι αὑτοὶ ποὺ ὑποστήριζαν τὀν Ἑλληνισμό, νομίζοντας ὅτι θἀ τοῦς πήγαινε σἀν μπριγιαντίνη. Καἰ οἱ Ἕλληνες σιχάθηκαν τὀν Ἑλληνισμὀ καί περάσανε σἐ ἅλλους πλανῆτες.

  ReplyDelete
 18. Tὀ ἑπεισόδιο (ὅρος θεατρικός, σημαίνει τὀ μετἀ τἠν εἴσοδο τοῦ χοροῦ στἠν ὁρχήστρα, τἠν πίστα δηλαδή) Κασιδιάρη ἁφήνει νἀ ὑποτεθῇ μήπως τελικἀ οἱ Χρυσαυγίτες βουλευταἰ εἶναι οἱ μόνοι μὴ ἐθνικιστές.

  Ὁ ἑθνικισμὀς τοῦ ἱσραὴλ περιλαμβανομένου ἔχει σαφέστατες ἁναφορἐς στἠν Ἑλληνιστικἠ λεγόμενη κουλτοῦρα. Ἡ κουλτοῦρα αὑτὴ ἑπιβάλλει τὀν ἄνωθεν θρησκευτικὸ συγκρητισμό(συγκεράννυμι, ἁναμειγνύω).

  Ἡ ἐξωκοινοβουλευτικἠ μονομέρεια τῶν μὴ χρυσαυγίτικων κομμάτων καἰ τῶν κρατικῶν δημοσιογραφικῶν ὁργάνων κατἀ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς (γιἀ ἕνα ἁντικειμενικὀ μέσο ἑνημέρωσης, κανονικἀ θἀ ἔπρεπε ἕνας Χρυσαυγίτης βουλευτἠς νἀ εἶναι ἕνας βουλευτής, καἰ ἡ ἀναγνώριση πολιτικῶν κομμάτων εἶναι ἁπὀ πολλἐς ἀπόψεις ἁντιδημοκρατικἠ καἰ ἁντιφιλελεύθερη) ἁφήνει πάντως καἰ την ὑπόνοια μήπως πρόκειται γιἀ φάρσα, τὀ ὅλο πρᾶγμα, καἰ νἀ φανερώνει μᾶλλον σύμπνοια τονώσεως τοῦ ἑθνικοῦ φρονήματος. Στἠν ἁντίθετη περίπτωση, οἰ Χρυσαυγῖτες καἰ ὁ φασισμὀς ἐν γένει ἑμφανίζονται ἁντιεθνικιστικὰ ὀῥμώμενοι. Ἑπἰ τῇ βάσει τοῦ ἑθνικισμοῦ φτιάχτηκαν τἀ κοινοβούλια, καἰ ὁ ἐθνικισμὀς μἐ τἠν σειρά του εἶναι ἕνα εἶδος μασωνικοῦ παραρτήματος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἁστικῆς Τάξης.

  ReplyDelete
 19. ...ὄντας δἐ ἡ Ἑλλάδα καἰ τὀ Ἱσραὴλ τὰ πιὀ ἐθνικιστικὰ κράτη στὰ σὐνορά της, πρἐπει νἀ διαλυθοῦν ἑπιτέλους χαριν μιᾶς ἄοπλης, χριστιανικῆς Εὐρώπης. Ἡ ἀδελφὴ τοῦ Κάδμου πρέπει ἐπτέλους νἀ γίνῃ Ὁσία Εὐρώπη.

  ReplyDelete
 20. ...τὀ λυπηρὀ μἐ τοὐς συμπαθεῖς Χρυσαυγῖτες εἶναι ὅτι διαδίδουν ἄθελά τους τὀ μεγαλυτερο ψέμα τῆς υφηλίου, αὑτὸ τῆς ἀσυνεχείας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους μέχρι σήμερα.

  ReplyDelete
 21. Tὀ ἑλληνικὸ ἔθνος οὐδέποτε διεκόπη ὡς πρὀς τἠν συνέχειά του. Ἁνεγνώρισε μαζικἀ σἀν βασιλέα του μοναδικὀ τὀν ἱησοῦ Χριστό, καἰ τὀ ἀνεγνώρισε τρόπον τινἀ καἰ ὁ Ἑσταυρωμένος. Ἡ ἐπιγραφὴ ἦταν ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ, ἑλληνιστί. Ἡ ἀμφισβήτηση διἀ τῆς Ἑπαναστάσεως τοῦ 21 τῆς συνεχείας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ἔγκειτο στἠν ταὔτιση Ἑλλήνων καἰ πολεμικῆς ἀρετῆς αὑτῶν. Ἡ ταύτιση αὑτὴ ἁμφισβητεῖ εὐθέως τἠν συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

  ReplyDelete
 22. Καθηγητά κοιτάξτε το παρακάτω βίντεο όποτε έχετε χρόνο και πείτε μας την γνώμη σας εάν θέλετε:

  "The Impeachment of Donald Trump"

  https://www.youtube.com/watch?v=v1srAzhc4BI

  Υπάρχει στα σχέδια του βαθέος Αμερικανικού κράτους, σχέδιο ανατροπής του Τράμπ ακόμη και μετά τον βομβαρδισμό της βάσεως Σάιρατ στην Συρία; Από ό,τι φαίνεται ναι.

  ReplyDelete