Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 26, 2017

357 - Ἡ ἑνοποίηση τοῦ πλανήτου, ἀπαραίτητη προϋπόθεση μεταφορᾶς τῆς ἀνθρωπότητος στοὺς ἄλλους πλανῆτεςἩ μοναξιὰ εἶναι γιὰ τὸ πνεῦμα ὅ,τι ἡ δίαιτα γιὰ τὸ σῶμα357 - Ἡ ἑνοποίηση τοῦ πλανήτου, ἀπαραίτητη προϋπόθεση μεταφορᾶς τῆς ἀνθρωπότητος στοὺς ἄλλους πλανῆτες

Ὁ σημερινὸς ἑλλαδισμὸς ἔχει τελείως ἐξαφανίσει τὸν πλανητικὸ ἑλληνισμὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁ ἐπαρχιωτισμὸς τῶν πόλεων κρατῶν τοῦ Ε’ π.Χ. αἰῶνος εἶχε ξανοιχθῆ στὴν Οἰκουμένη χάρη στὸν Ἀλέξανδρο καὶ ὅταν ὁ Χριστὸς εἶχε ὁλοκληρώσει τὸ ἀλεξανδρινὸ ἔργο μὲ τὴν σύνθεση ἑλληνισμοῦ καὶ ἑβραϊσμοῦ.

Ἀντ’αὐτοῦ, δύο ξένα τσιμπούρια ἐκόλλησαν στὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ σῶμα καὶ τὸ κατέφαγαν μέχρι ἐξαφανίσεως: ὁ ταξικὸς ἐμφύλιος καὶ ὁ  ἐθνικισμός.

Ὅλα τὰ ἄλλα κράτη ἠσχολήθησαν μὲ τὰ δύο αὐτὰ κοινωνικὰ προβλήματα ἐπειδὴ δὲν ἦσαν παγκόσμια. Μόνον ὁ ἑλληνισμὸς ἐκράτη τὰ σκῆπτρα τοῦ πλανητισμοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ μέχρι τὸ 1821, ποτὲ δὲν εἶχε ὑπάρξει ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος, παρὰ μόνον οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία καὶ ὅταν ἐδημιουργήθη καὶ διηρέθη σὲ πάλη τῶν τάξεων, ὁ ἑλληνισμὸς ἐξηφανίσθη.

Ἐν τῷ μεταξύ, τὰ ὑπόλοιπα κράτη τῆς γῆς ποὺ ὅλα ἐξηρτῶντο ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, ἐξηπλώθησαν μὲ σημαία τὸν διεθνισμό  -προλεταριακὸ καὶ καπιταλιστικό-  φθάνοντα καὶ μέχρι τὸν παγκοσμισμό, ἀφήνοντας στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ τὴν μάνα τους Ἑλλάδα, νὰ παλεύῃ στὰ στενὰ διχαστικὰ πλαίσια τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ ταξισμοῦ.

Σὰν πλάσμα ποὺ πεθαίνει δίδοντας ζωὴ στὸν ὑπόλοιπο πλανήτη, ἡ Ἑλλάς, κοιτὶς τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ, ἔχοντας δώσει τὰ φῶτα στὸν ὑπόλοιπο πλανήτη, τώρα ἀργοπεθαίνει ἐξηντλημένη ἀπὸ τὴν τεραστία γέννα, ἀφήνοντας πίσω της μόνον δύο ἄθικτα κομμάτια: τὴν Κρήτη καὶ τὴν Μικρασία.

Ὁ ἑλληνισμός, ὡς Πνεῦμα, ὑπάρχει καὶ δύναται νὰ διαφεντεύῃ τὸν πλανήτη, μόνον  μέσῳ οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ ἔξοδος τοῦ Πνεύματος τὸ 1821, ἀπὸ τὴν πλέον πρόσφατη μορφὴ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ σώματος ποὺ ἦταν ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ἀφήρεσε ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία ὅλο της τὸ δυναμικὸ καὶ τὴν ἔσπρωξε στὴν παρακμὴ καὶ τὸν θάνατο. Συνάμα ὅμως, ταυτίζοντας τὸν ἑλληνισμὸ μὲ ἐθνοκράτος, τὸν ἐγελοιοποίησε καὶ αὐτὸς ἠδυνήθη νὰ ἐπιβιώσῃ μόνον στὰ ξένα σώματα Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς.

Ἄς σταθοῦμε ἕνα λεπτὸ στὶς δηλώσεις τοῦ ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἀμύνης. Σὲ τὶ διαφέρει ἀπὸ τὶς πανομοιότυπες δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν Ἀμύνης τῶν ἐθνοκρατῶν τῶν Βαλκανίων; Μόνον τὸ ὄνομα τῆς χώρας διαφέρει.

Ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ὁ ταξισμὸς μᾶς ὁδηγεῖ ὁλοταχῶς στὸν Ἀρμαγεδδῶνα. Ἀφοῦ ὅμως ἐπανέλθουμε στὸν διαλυμμένο κόσμο τοῦ Παμβομβιστοῦ, ὁ πλανητικὸς ἑλληνισμὸς θὰ ἀναδυθῆ καὶ πάλι σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ πλανήτου, ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τὸ περιέγραψα τὸ 1977, στὸ βιβλίο μου, «Ὀμφαλός» (Ἐκδόσεις Κέδρος):

«Ὅταν ἀκόμα μιὰ φορὰ ὁ κατακλυσμὸς θὰ παρασύρῃ
Τὸν βόρβορο τοῦ βασιλιᾶ Αὐγεία
Ὁ πλανήτης μας θ’ἀναδυθῇ λευκὴ γαλέρα
Οἱ καμῆλες θὰ ξαναπάρουν τὸν δρόμο τους
Οἱ λευκὲς ἀρκοῦδες θὰ σουλατσάρουν νωχελικά
Ἀφροδίτη, λευκὸ κῦμα, οὐσία τοῦ κόσμου» (σ.20)

Ἀπὸ τὴν ἐπανεκίνηση τοῦ κόσμου ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἡ τεχνολογία θὰ ἀναπτυχθῇ καὶ πάλι ἀλλὰ ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς διαλεκτικῆς ἑλληνικῆς παγκοσμίας σκέψεως, ἕως ποὺ νὰ φθάσουμε καὶ πάλι στὴν κατασκευὴ διαπλανητικῶν πυραύλων γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἀνθρωπότητος σὲ ἄλλους πλανῆτες. Ἡ ἐξαφάνιση τῶν βαρβάρων στοὺς τάφους τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος θὰ ἐπιτρέψῃ τὸν πλήρη ἐξαγνισμὸ τοῦ πλανήτου ποὺ θὰ μετονομασθῇ Ἑλλάς.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 27 Μαΐου 2017

75 comments:

 1. Το ότι θα γερνούσα σε άλλον πλανήτη...ουδέποτε μπορούσα να το φανταστώ πριν αρχίσω να σας διαβάζω.

  Ερώτηση:

  Πιστεύετε οτι το 1945 και το 1989 ο πλανήτης έχασε την ευκαιρία να ενοποιηθεί υπό τις δύο (ή τελικώς την μία) επαναστατικές αντικαπιταλιστικές ιδεολογίες; Και έτσι να είχε αποφευχθεί ο Αρμαγγεδδών;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ σύζευξη φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ μέσῳ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ἀποφεύγοντας τὶς ἧττες τῶν δύο αὐτῶν ἐπαναστατικῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ 1945 καὶ 1989,θὰ εἶχε μὲν θανατώσει τὸ θηρίο τοῦ καπιταλισμοῦ, ἀλλὰ δὲν θὰ εἶχε ἀποφύγει τελικὰ τὸν Ἀρμαγεδδῶνα ἐφ'ὅσον φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς εἶναι πνευματικὰ παιδιὰ τῆς δυτικῆς κοινωνίας καὶ ὄχι τῆς ἑλληνικῆς διαλεκτικῆς. Ἡ Ἱστορία εἶναι κυκλικὴ καὶ ὄχι γραμμικὰ ἀνοδική. Εὑρισκόμεθα τώρα στὴν τετάρτη ἐποχὴ τοῦ Ἡσιόδου, στὴν ἐποχὴ τοῦ σιδήρου, τῆς ἀντιστοίχου ἰνδουϊστικῆς ἐποχῆς τῆς Κάλης, ὅπου ἡ ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ τῆς χρυσῆς ἐποχῆς ἔχει χαθῆ. Θὰ ἐπανέλθη μετὰ τὸν Ἀρμαγεδδῶνα, μὲ τὸ ἅλμα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Κάλης στὴν Χρυσῆ Ἐποχή, ὅπως τὸ ἐξηγοῦσε ἡ γερμανικὴ ταινία ἑπτὰ ὡρῶν, "Ὁ Χίτλερ μας", ποὺ ἐσκηνοθέτησε τὸ 1977, ὁ Hans Jürgen Syberberg καὶ ποὺ εἶχα παρουσιάσει καὶ ἑρμηνεύσει ὁλόκληρο ἐκείνη τὴν χρονιά, στοὺς φοιτητές μου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβας. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ευχαριστώ για την απάντηση.

   Είχα και εγώ τα 2 πρώτα μέρη περυσι που μου την είχατε πει.

   Εάν γνωρίζετε μία καλη ερμηνεία των σημείων της πείτε μου να την βρω. Διότι πολλά που απεικονίζει η ταινία είναι άξια βαθύτερης ερμηνείας.

   Βρισκόμαστε στην ίδια εποχή με τον αρχαίο Κατακλυσμό από ό,τι έχω καταλάβει.

   Delete
  3. Πάντως ο Χίτλερ αυτό ήθελε να κάνει. Να λήξει την Κάλι Γιούγκα της τότε εποχής και του εδώ κόσμου.

   Αλλά λετε ότι και να κέρδιζε δεν θα μπορούσε να γυρίσει την φορά του χρόνου.

   Πάντως όσοι προσπάθησαν δεν κατόρθωσαν να την σταματήσουν.

   Delete
  4. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο:

   Σύμφωνα με όλες τις Μοντέρνες Ιδεολογίες βασισμένες αποκλειστικά στην αντίδραση, σκοπός κάθε ανθρώπου είναι η υπερνίκηση κάποιας αντίπαλης Ιδεολογίας ή ομάδος ώστε η καλή Ιδεολογία να θριαμβεύσει όποια και να είναι αυτή. Η ολοκληρωτική όμως νίκη στην περίπτωση του Φιλελευθερισμού έδειξε ότι εάν δεν υπάρχει αντίπαλος η Ιδεολογία υπεισέρχεται σε υπαρξιακή κρίση και αναγκαστικά χρειάζεται την αντίδραση η οποία την τροφοδοτεί. Κάτι μου λέει ότι το ίδιο θα ίσχυε χονδρικά και εάν είχε νικήσει ο Κομμουνισμός ή ο Φασισμός-Εθνικοσοσιαλισμός ή ο Ισλαμισμός αφού και αυτός ο τελευταίος στην ιδία αντίδραση βασίζεται.

   Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική διαλεκτική ποίος είναι Καθηγητά ο ρόλος του ανθρώπου εν ζωή; Αφού βασίζεται στην σύνθεση (δράση+αντίδραση) ο ρόλος του να έρθει και πάλι κοντά στον Θεό ή να γίνει γνώστης των πάντων (φιλοσοφικός Εωσφορισμός);

   Μπορείτε σας παρακαλώ να μου απαντήσετε. Εάν έχεις όλες σου τις ανάγκες λυμένες δύσκολα πολύ αποφεύγεις τον εκφυλισμό. Όλες οι κοινωνίες γενικά έτσι πέφτουνε.

   Θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση;

   Delete
  5. Ο Παρμενίδης ἔθεσε τὀ ἑξῆς πολὐ ἁπλὀ λογικὀ αἵτημα ποὐ σπάζανε τὀ κεφάλι τους νἀ τὸ ὑπερβοῦν. Ἁπὀ τὸ μηδἐν, ἄν ὑπάρχει μηδέν, εἶναι δυνατὸν νἀ προκύψἠ κάτι ; Ὁ Παρμενίδης κατέληξε στὀ ὅτι δἐν ὑπάρχει μη-εἶναι, ἅρα δἐν ὑπάρχει διαλεκτικἠ μὲ τὴν ἔννοια τῆς συνθέσεως, διότι δἐν ὑπάρχει χῶρος προκειμένου ἑπἰ μέρους στοιχεῖα νἀ συντεθοῦν ἤ νὰ ἀποσυντεθοῦν.

   Στἠν οὐσία οἰ Ἐλεᾶτες ἁρνοῦνται τἠν πολλαπλότητα ἤ μᾶλλον τἠν διάκριση σώματος καἰ περιβάλλοντος. Αὐτὴ θὰ μποροῦσε νἀ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ διαλεκτική. Δηλαδἠ εἶναι ἕνα ἁπρόβλεπτο πράγμα, ὁ Παρμενίδης ἔλεγε ὅτι μοιάζει μἐ σφαῖρα, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡει νἀ εντοπιστῇ.

   Στἠν δυτικὴ σκέψη τὀ Α + Β = Χ
   Στἠν Παρμενίδειο Α + Β = Α + Β. Τελεία καἰ παῦλα. Τὀ ἄλλο στοιχεῖο, τὀ ἁπρόβλεπτο, ἄς τὀ ποῦμε ΙC XC, κεῖται ἐκτὸς αἰτίας καἰ ἁποτελέσματος. Δἐν μπορεῖ νἀ συνάψῃ σταθερἐς σχέσεις μἐ κανένα σῶμα, ἄρα οὔτε μή-σχέσεις.

   Delete
  6. Προφανώς ο ρασιοναλισμός της Δύσεως επιστημονικώς βασίζεται στην Νευτώνια ματιά, ισχύει ό,τι υπάρχει εντός των 3 διαστάσεων και μόνων.

   Λες και οι διαστάσεις είναι κάτι το...ύπαρκτό(!) και λες και εάν όντως υπήρχαν αυτές οι διαστάσεις θα ήσαν μονάχα όσες αντιλαμβάνεται-πλάθει ο ανθρώπινος νους και οφθαλμός!

   Η Νευτώνια Φυσική είναι ο πρόδρομος της σημερινής ψηφιακής εικονικής πραγματικότητος.

   Το αναλογικό μετά βίας κρατούσε την υλική σύνδεση μέσου και ανθρώπου. Εξέπεμπε το αναλογικό μέσο έστω και μία μικρά ψυχική σύνδεση με τον άνθρωπο (ο άνθρωπος γενικά τείνει να αγαπά τα αντικείμενα διότι τα συνδέει με ψυχικές μνήμες, εμπειρίες και αισθήματα). Το ψηφιακό σκότωσε τελείως την σύνδεση αυτή.

   Delete
 2. η ανθρωπότητα ειναι υπερεκτιμημενη ,πριν απο λιγες χιλιετιες σταματησαμε να αουγκανιζουμε και αρχισαμε μιλουμε και εσυ λες για να παμε σε αλλους πλανητες.
  Και για αυτο που ειμαστε μια χαρα τα παμε μεχρι στιγμης...ασχετο εαν εσεις ωραιοποιητε την αρχαιοτητα .
  Αλλα και εαν ο ιος που ονομαζετε ανθρωποτητα φτασει σε αλλους πλανητες..καποια στιγμη θα αφανιστει και το συμπαν δεν θα νοιαστει

  ReplyDelete
 3. Παρότι άσχετο με το παρόν κείμενο, οφείλει κάποιος του Χώρου ή και ανεξάρτητος διανοητής να γράψει ένα άρθρο για την βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών.

  Εδώ και 7 χρόνια τα βιντεοπαιχνίδια και κυρίως οι μεγαλύτερες επιτυχίες, γίνονται ολοένα και πιο διεστραμμένα, ολοένα και πιο ωμά (και δεν μιλώ για τον πλέον απλό και συνιθισμένο πολεμο) ολοένα και πιο διαστροφικά. Πλέον λαμβάνεις πρωταγωνιστικό ρόλο σαν...κανονικός serial killer, σκοτώνοντας ανθρώπους για πλάκα(!) ή γίνεσαι παιχνίδι στα χέρια κάθε μίας διεστραμμένης πραγματικότητος με σκοπό να ξεφύγεις.

  Αισθάνομαι ότι ο νιχιλισμός της Δυτικής κοινωνίας αντικατοπτρίζεται ολοένα και περισσότερο στα ψηφιακά και καλλιτεχνικά της προϊόντα εξ αυτών και τα βιντεοπαιχνίδια.

  Κάποιος που παρατηρεί την αγορά των βιντεοπαιχνιδιών θα διαπιστώσει ότι εν σχέσει με το 2000 ή το 1990, τότε που ήμουν μικρός, πλέον σήμερα έχει χαθεί ολοκληρωτικά η θετική και η καλή πτυχή της ανθρωπότητος από τον χώρο αυτόν, με την κάθε είδους ανώμαλη και διεστραμμένη εικονική συμπεριφορά να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

  Πλέον φοβάμαι και να δω απλά τρέιλερ των πιο δημοφιλών παιχνιδιών καθώς η πλειοψηφία των πλέον είναι διεστραμμένα παιχνίδια τρόμου...

  ενδεικτικά:

  https://www.youtube.com/watch?v=T_lutzRw_Ig

  6/10 είναι παιχνίδια τρόμου

  7/10 περιλαμβάνουν πολλή βία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η μεν σκοτωνουν για πλακα και οι δε σκοτωνουν για πλακα και παλι αλλα με το καλυμα της οποιας ιδεολογιας ωστε να αγιασουν την δικη τους τρελα ...και ποιο καλυτερο καλυμα απο μια θρησκευτικη φονταμεταλιστικη ιδεολογια !..οσο για τα παιχνιδια λες τα ιδια εκαναν και στην σοβιετικη εποχη.

   Delete
  2. Δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση.

   Διότι όπως προείπα δεν πρόκειται για πόλεμο ή για μάχη Ιδανικών αλλά για καθαρή διαστροφή και λαγνεία κάθε τι διεστραμμένου.

   Delete
  3. Παλιἀ στἀ χωριἀ σκοτωνόντουσαν κυριολεκτικἀ στὀν πετροπόλεμο.

   Delete
  4. Ο νιχιλισμός σου κερδίζει μεν την συμπάθειά μου, διότι και εγώ είμαι αφάνταστος Νιχλιστής, πλην όμως είναι στείρος, υλιστικός και μηχανιστικός.

   Ο νιχιλισμός είναι Αίσθημα και Ψυχική εμπειρία. Δίχως Ρομαντισμό, ο νιχιλισμός ξεφτίζει.

   Ρομαντισμός και Νιχιλισμός πάνε μαζί ως γίν-γιάνγκ.

   Delete
  5. Κάποιος ψυχολόγος είπε ότι ακόμη και το να εξυβρίσεις άδικα κάποιον μπορεί αυτό να του προκαλέσει,εκτός από ψυχικά τραύματα,ακόμη και καρκίνο.
   Φαντάσου λοιπόν Κωνστ/λίτη τι μπορέί να δημιουργήσει σ'έναν έφηβο ή προέφηβο η επαφή με τέτοια βιντεοπαιχνίδια.
   Ηδη εδώ στις Αποβλακωμένες Πολιτείες Αμερικής που ζώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης νέων απ αυτά τά κοινωνιοδιαλυτικά παιχνίδια.
   Ετσι ετοιμάζουν τους δούλους του μέλλοντος.
   Αυτός είναι Αρμαγεδδών.
   Τι να σου κάνουν οι δάσκαλοι και οι παππάδες,όταν οι γονείς αδιαφορούν για τα παιδιά τους;
   Ζούμε δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες τις Πομπηίας.
   Ο θάνατος πολύ σύντομα θα είναι λύτρωση για τους σκεπτόμενους,παρά συμφορά.

   βεροιεύς

   Delete
  6. Το θέμα είναι άλλο.

   Η βία, ο σαδισμός και η ακραία σεξουαλικότητα είναι εκφάνσεις της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι μέσα μας. Σε άλλους πιο έντονες σε άλλους καθόλου.

   Οι σκοτεινές και απαγορευμένες εκφάνσεις της ανθρωπίνης φύσεως, τελείως διαλυτικές για την Κοινωνία και εν πολλοίς σατανικής προελεύσεως οφείλουν να αφήνονται μακρυά από την κοινωνία από μία πολύ κλειστή κάστα φιλοσόφων και διανοητών η οποία εάν κρίνει αναγκαίο θα τις μελετά ώστε να προφυλάξει την κοινωνία από αυτές.

   Delete
  7. Ποιος σου ειπε οτι ειμαι υλιστης....
   ουτε καν,
   Σωστα τα ειπες παραπανω

   Delete
  8. Τώρα στὸν ἠλεκτρονικὸ πετροπόλεμο.

   Delete
  9. Giango Drako,

   από το πόσα τρολλοπροφίλ σου και από τα γραφόμενά σου πηγάζει ενας αφάνταστος νιχλισμός και μηδενισμός. Εγώ είμαι νιχλιστής ναι αλλά όχι μηδενιστής. Ο μηδενισμός συνεπάγεται ή προϋποθέτει, τον υλισμό.

   Υ.Γ. Γιατί δεν φτιάχνεις ένα προφίλ σαν άνθρωπος να εκφράσεις τις απόψεις σου παρά αναλαμβάνεις τα χρέη τρολλ;

   Delete
  10. "Ο μηδενισμός συνεπάγεται ή προϋποθέτει, τον υλισμό"
   Μηδενισμός ναι..υλισμός οχι... για εμενα..
   τωρα δεν ξερω πως τα συνεθεσες και λες πως για να εισαι μηδενιστης πρεπει να εισαι υλιστής

   Delete
  11. Μα μηδενισμός συνεπάγεται ανυπαρξία Θεϊκής αρχής και ψυχής.

   Άρα, υλισμό.

   Delete
  12. Δηλαδή το ανώτερο ιδανικό δεν μπορεί να συνδεθεί με την ύλη. Άρα όχι με τον υλισμό.

   Delete
  13. Μα μηδενισμός συνεπάγεται ανυπαρξία Θεϊκής αρχής και ψυχής.

   Άρα, υλισμό.

   EXACTLY. Ὁ ὑλισμὀς εἶναι ντροπὴ, φύλλο συκῆς ποὐ ἔχει ἁναχθεῖ σἒ ζωνη ἁγνότητος ποὐ προσυλασσειτὀν Σταυροφορο τοῦ Χάαυς ἁπὀ τὀ κεράτωμα.

   Delete
 4. Ἡ σχέση Ἑλλάδος καὶ Χριστιανισμοῦ περνᾷ ἀπὸ μιὰ κεφαλὴ βελόνας.
  Ὁ Χριστὀς γεννήθηκε πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Οἱ Ἕλληνες καλοῦνται λοιπὸν νὰ ποῦνε πρῶτοι ἀπὸ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς Οἰκουμένης.
  -Ἤμασταν πάντοτε Χριστιανοί.
  Μόνο ἄν τὸ ποῦνε ὅλοι μαζὶ θὰ μπορέσουν νὰ ἀνεβοῦν στὸ διαστημόπλοιο.
  -Μὰ ὁ Χριστός εἶναι Ἑβραῖος! ἁκούγεται μιἀ φωνή. Καἰ τὀ πλήρωμα κοντοστέκεται μἐ τἀ διαστημικἀ κράνη ὑπὀ μασχάλης.
  Ἡ μασχάλη ἁρχίζει νἀ βρωμᾷ. Ποιὸς τᾤπε αὐτό ;; ψάχνουνε νὰ βροῦνε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα!

   Πολύ σωστά!

   Ακόμη και εγώ λεω ότι ο Χριστός υπήρξε πνευματικά Ελλην και όχι Ιουδαίος.

   Delete
  2. Λάθος.
   Ὁ Ἕλλην ὑπῆρξε Χριστός.
   Ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε Ἱουδαῖος.

   Delete
  3. Άρα ο Έλλην υπήρξε Ιουδαίος.

   Delete
  4. Ὄχι. Ὑπῆρξε Χριστὸς ἅρα καὶ Ἱουδαῖος, καὶ ὁ Ἰουδαῖος ὑπῆρξε καὶ μουσουλμάνος.
   Αὐτὸ ποὺ δὲν ὑπῆρξε ὁ Ἕλλην εἶναι μουσουλμάνος. Δὲν ἁρνήθηκε τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Αὑτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά μας μὲ τά... μεμέτια. Μὲ τοὺς καθολικοὺς τὸ πρόβλημά μας εἶναι ὁ Πάπας. Μὲ τοὺς προτεστάντες, ἠ θεωρία τοῦ προκαθορισμοῦ τοῦ Καλβίνου καὶ ὁ καισαρισμὸς τοῦ Λούθηρου. Μὲ τοὺς Ἑβραίους, ὁ σιωνισμός. Καὶ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους ἡ ἀθεΐα. Δηλαδὴ συνοπτικὰ ὲμείς λέμε

   Ὸ θεὸς δὲν εἶναι Καίσαρ,ὁ Καίσαρ δὲν εἶναι θεός. Ὁ Ἱησοῦς ὅντας γιὸς τοῦ Θεοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ θεὸς δὲν εἶναι Παντοδύναμος διὰ τῆς μοναδικότητάς του, ἁλλὰ διὰ τῆς Ἀγάπης του. Αὺτὸ ἄντε νὰ τὸ καταλάβουν οἱ ΣΥΡΙΖΑῖοι.

   Delete
 5. Υγ, περἰ Ἁρμαγεδδῶνος. Κατὰ τὴν γνώμη μου οἱ Ἐλεάτες, ὀ Σωκράτης, καὶ νομίζω ὁ Θεὀς ἔβαλαν τὴν σφραγίδα τους ὀνόματι Ἰησοῦς, καὶ προσπαθοῦσαν νὰ κάνουν τὸν κόσμο νὰ καταλάβῃ ὄτι δὲν ὑπάρχει τομὴ μεταξὺ ψυχῆς καἰ ὑλικοῦ κόσμου. Βλέπετε τἠν ἁπάτη τοῦ ἡμερολογίου, τἠν ἑνίσχυση δηλαδὴ τοῦ διχασμοῦ μεταξὐ ὑλικοῦ κόσμου καὶ ψυχῆς διὰ τῆς ἀντικειμενικοποιήσεως τοῦ πρώτου.

  Ἕτσι δὲν ὑπάρχει Ἁρμαγεδδῶν, κατὰ τὴν ῥήση τοῦ Ἐπικούρου, - Δὲν ὑπάρχει θάνατος, διότι ὅταν ὑπάρχει δὲν εἴμαστε κι ὄταν εἴμαστε δὲν ὑπάρχει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο βιολογικός θάματος είμαι γεγονός.

   Πλέον η κβαντομηχανική έχει αποδείξει ότι μετά-θάνατον η ανθρώπινη ενέργεια, την οποία μονάχα ο άνθρωπος φιλτράρει ως ύλη (η ύλη κυριολεκτικά δεν υφίσταται, αποτελεί Μάτριξ, όπως το είπαν εδώ και καιρό όλες οι θρησκείες για τον υλικό κόσμο), αλλάζει διάσταση και κυματισμό.

   Η ενέργεια δεν χάνεται. Υπάρχει ένα άλλο Μάτριξ που λέγετε μετά-θάνατον ζωή. Η ίδια η ρασιοναλιστική επιστήμη πλέον είναι νεκρή. Η κβαντομηχανική και οι νέες ανακαλύψεις την έχουν καθαιρέσει.

   κοίτα εδώ:

   https://www.youtube.com/watch?v=yzvFTPM21bs

   Η Γνώση αυτή βέβαια υπάρχει εδώ και καιρό. Οι άλλες διαστάσεις δύνανται να φτασθούν. Το εγχειρίδιο ονομάζεται "Καμπάλα" (Kabbalah, Qabalah). Η Καμπαλα αν και εβραϊστί αποτελεί έναν οδηγό του ψυχικού-πνευματικού κόσμου του ανθρώπου, αποτύπωση σύντομη όλων των θρησκευτικών συστημάτων και φιλοσοφιών της Οικουμένης.

   Προφανώς και κάθε θρησκεία έχει τον δικό της δρόμο. Αλλά ησυχασμός, βουδδισμός, ο σουφισμός και βραχμανισμός δεν έχουν καμία πρακτική διαφορά. Μονάχα τα ονόματα και οι λεξεις αλλάζουν, ο τρόπος και ο δρόμος είναι ο ίδιος μέσω του Θεού και της Ψυχής.

   Delete
 6. Υγ2. Τὀ Ἑλληνικό ἑθνοκράτος ἁντιστοιχεῖ στἠν ἁρχαία Ἑλλάδα. Προσδημοσίευση.
  "Πρῶτο στάδιο τοῦ πρoσκυνήματος ἡμῶν ἤ, τουρκιστί, χατζηλικίου ἡμῶν, στὸν ἐρειπωμένο ναὸ τῆς δραματικῆς τέχνης, τὸ θέατρο τῆς Ἀκροπόλεως, δηλαδή, ἡ εἴσοδος στὸν δρόμο πρὸς τὸ ἀρχαῖο τέμενος, ποὺ βρίσκεται στὴν ῥίζα τοῦ ἱεροῦ λόφου τῆς Ἀθηνᾶς. Ἱεροῦ γιὰ ποιόν; Καλούμεθα νὰ ἀπαντήσουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα".

  ReplyDelete
 7. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη, μπορείτε να μας παραπέμψετε σε στοιχεία, οι βιβλία που υποστηρίζουν την θέση σας ότι ο Στάλιν δολοφονήθηκε από τους ιμπεριαλιστές? Η γενική ομολογία είναι πως έπαθε εγκεφαλικο, πως τον δηλητηρίασε ο Λαυρέντη Μπερια κοκ εάν γνωρίζεται κάποιο σοβαρο βιβλίο κάποιου σοβαρού ιστορικού που να υποστηρίζει την άποψη σας για το θάνατο του Στάλιν θα το εκτιμούσαμε εάν το αναφέρεται. Επιπρόσθετα, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με αρχική ημερομηνία έκδοσης το 1997 του Aλεξανδρου Nτουγκιν, Foundations of Geopolitics το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν έχει μεταφραστεί στην αγγλική. Ποια η γνώμη σας για τις θέσεις του κ Ντουγκιν στο συγκεκριμένο βιβλίο εάν είχατε την ευκαιρία να το διαβάσετε. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γιάννης.

  ReplyDelete
 8. Το μοναδικό όν που με τις πράξεις του έχει επηρεάσει και ίσως καταστρέψει κάποτε την φυσική αρμονία στον πλανήτη Γή ,είναι ο άνθρωπος.
  Εξ αυτού συμπεραίνω ότι το όν αυτό αποτελεί ατύχημα,έκτρωμα,λάθος της φύσης.
  Βέβαια αργά ή γρήγορα η φύση θα διορθώση το λάθος της εξαφανίζοντας αυτό το έκτρωμα από προσώπου Γής.
  Δεν θα ξαναεπιτρέψει σε όντα να την καταντήσουν σκουπιδότοπο πλαστικων,χημικών,πυρηνικών.
  Οι λίγοι που θα μείνουν θα ξαναγυρίσουν στην εποχή του λίθου,ακίνδυνοι πλέον εναρμονισμένοι με το οικοσύστημα.
  Αν επιβιώσει ο εκτρωματικός αυτός πολιτισμός ενός πυρηνικού αρμαγεδδώνα,θα καταστραφεί από γεωλογικά φαινόμενα ή μετεωρίτες ή νέες ανίατες επιδημικές ασθένειες που η ''ύβρις'' του προς τη φύση θα προκαλέσει.
  Απορώ πώς άφησε η φύση να της ξεφύγει η εξέλιξη του ανθρώπου από τον έλεγχό της.Εκτός βέβαια κι αν ο ανθρωπος είναι προιόν μετάλλαξης -πειράματος,εξωγήινων πολιτισμών.

  βεροιεύς

  ReplyDelete
 9. ...Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες εἶναι φασιστόμουτρα (σχετλιαστικός, μἠ ἑπιστημονικὸς ὁρισμός) πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὄτι βλέπουν τὀ κράτος σἀν ἑπιβεβαίωση της ἁνδρικῆς ῥῶμης τοῦ ἄντρακλα κοκκόρου μέσα στὀ ξεπουπουλισμένο οἱκογενειακὸ κοτέτσι. Ἁναλόγως κρίνουν τὸν Παρθενῶνα.

  ReplyDelete
 10. ἡ δἐ οἱκουμενικότητα δἐν εἶναι ἑλληνική. Γιἀ αἱῶνες τραγουδοῦσαν στἀ ἑλληνικἀ χωρίς νἀ ξέρουν ὅτι ἡ λέξη τραγοῦδι προέρχεται ἁπὀ τἠν λέξη τραγῳδία. Ἅρα ὁ πραγματικὀς ἑλληνισμὀς δἐν εἶναι ναρκισσιστικός, δηλαδἠ αὑτοστρεφῆς (νεολογισμός). Ἡ οἰκουμένη βρίσκεται μπροστά μας καἰ περιορίζεται ἁπὀ ἕνα καὶ μόνο πράγμα, τἠν ἑξουσία, ποὐ εἶναι ὄχι τοῦ Διαβόλου ἁλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Διάολος. Ἡ ἐξουσία εἶναι ὁ καθρέφτης ποὐ εἶναι ἑχθρὀς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀνὰ τοὐς αἱῶνες. Ὁποιαδήποτε ἑξουσία, καἰ ἡ χειρότερη εἶναι ἡ ἱερατική. Προσοχή. Δἐν λἐω ὅτι οἱ ἱερεῖς μας εἶναι τοῦ Διαβόλου. Λέω ὅτι τοῦ Διαβόλου εῑναι ὁἱερέας ποὐ ἁναπαράγει τἠν ἑξουσία. ὅταν ὁἱερέας εἶναι πνευματικὀς δοῦλος τοῦ Σουλτάνου εἶναι ὄργανο τοῦ Σατανᾶ, ὅπως ὄργανο τοῦ Σατανᾶ εἶναι καἰ ὁ κουλουροπώλης ἑφόσον προσκυνᾶ τὀν Καίσαρα ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΜΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, δηλαδή ΘΕΑΤΡΙΚΑ.

  Τὀ θέατρο ἔγινε ἑκκλησία. Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ.

  ReplyDelete
 11. Γεωργιος ΓιακουμηςMay 28, 2017 at 7:10 AM

  Δημητριε τους αυτοχθονες εξωγηινους τους ρωτησες αν γουσταρουν το γηινο αποικισμο?
  Με ποιο δικαιωμα θα παμε να αποικησουμε τους πλανητες τους?

  Ο διαλεκτικος ελληνισμος απορριπτει το επεκτατικο ιμπεριαλισμο.
  Οτιδηποτε επεκτατικο είναι γραικυλικο.

  Γιατι να μη μεταφερουν οι εξωγηινοι το δικο τους πολιτισμο στη γη?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καημένο τρολλάκι...

   την στιγμή που ο Ελληνισμός ως πνεύμα είναι συμπαντικός και εξωγήινοι να υπάρχουν αναγκαστικά εάν έχουν ανεπτυγμένο πολιτισμό θα είναι πνευματικά Έλληνες!

   1-0

   Delete
 12. kύριε καθηγητά τι είναι αυτό που λες "διαλεκτικη ελληνικη παγκόσμια σκέψη"; σε τι διαφέρει από την αγκλοσαξονική φιλελεύθερη διαλεκτική σκέψη της παγκοσμιοποίησης;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ελληνική ΕΊΝΑΙ διαλεκτική,

   ενώ η άλλη ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ.

   Τόσο απλό.

   Ganz einfach!

   Delete
 13. Ιδού πως κατάντησε η Κούβα...

  http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/h-kouva-allakse-h-prwth-leitoyrgia-me-trans-pastores-einai-gegonos.4661687.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι λόγω φιλελευθερομαρξισμού.

   Τέτοια αίσχη δεν υφίστανται ούτε κατά διάνοια στην Εθνικομπολσεβικική Βόρειο Κορέα. Γιατί θα πέσει μαχαίρι...

   Delete
 14. ΝικόλαοςMay 28, 2017 at 4:59 PM

  Κύριε καθηγητά, πρόσφατα διάβασα το βιβλίο σας «Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1280-1924» και ομολογώ ότι με ξάφνιασε ευχάριστα, καθώς περιείχε ορισμένες άγνωστες για εμένα λεπτομέρειες. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε πως το «Κράτος Αιγαίου» του οποίου είστε φανατικός θιασώτης μπορεί να καταστεί βιώσιμο στη σύγχρονη εποχή; Δυστυχώς, οι Έλληνες και οι Τούρκοι πλέον αποτελούν λαούς με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία που δεν τους επιτρέπουν, κατά την άποψή μου, να βαδίσουν έναν κοινό δρόμο. Όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα συμπόρευσης μεταξύ των δύο Τουρκιών (δυτικά και ανατολικά της Άγκυρας χωρίς καμιά βαθιά συγγένεια μεταξύ τους), τότε είναι δυνατόν να συμβιώσουν αρμονικά σε μία συνομοσπονδία λαοί τόσο διαφορετικοί όπως οι Έλληνες και οι Τούρκοι;

  Με σεβασμό,
  Νικόλαος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Δυστυχώς, οι Έλληνες και οι Τούρκοι πλέον αποτελούν λαούς με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία που δεν τους επιτρέπουν, κατά την άποψή μου, να βαδίσουν έναν κοινό δρόμο".

   Τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο Νικόλαε. Ὁ Ἑλλαδίτης ἔχει γίνει ἀθεράπευτα σωβινιστής (ἀντιτοῦρκος, ἀντισιμήτης, ἀντιβούλγαρος, ἀντιαλβανός κλπ), ποὺ σέβεται μόνον κάποια μεγάλη δύναμη, καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὸ 1821 (ἀλλάζει ὑποτέλεια σχετικὰ μὲ τὴν ἐποχή) καὶ αὐτὸ τὸν καθιστᾷ πλέον θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὸν πλανητικὸ ἑλληνισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. ΛογοθετόπουλοςMay 30, 2017 at 11:17 PM

   (ἀντιτοῦρκος, ἀντισιμήτης, ἀντιβούλγαρος, ἀντιαλβανός κλπ),
   Ολοι οι παραπανω ειναι το ιδιο σωβινιστες με εμας....οποτε ή αυτοι ή εμείς ..

   Delete
  3. Σωστά. Συνεπῶς ὁ σωβινισμός φέρνει τὸν πόλεμο καὶ τὴν καταστροφὴ ὅπως τὸ μαῦρο σύννεφο φέρνει τὴν μπόρα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Μα ο σωβινισμός ή σωστότερα η εδαφική επέκταση είναι κάτι φυσικό σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας.

   Απλά τότε υπήρχαν βασίλεια, ενώ τώρα Εθνοκράτη.

   Ο επεκτατισμός του Οθωμανικού κρατιδίου αρχικώς Τουρκμενικής φύσεως δεν επέτρεψε να πραγμτοποιηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία; Ο επεκτατισμός δεν τους οδήγησε στην πολιτική καρδιά της Δυτικής πολιτισμικής οικουμένης, της Βιέννης; Ο επεκτατισμός δεν την εξάπλωσε στα 3 σημεία του ορίζοντα;

   Πάντα χρειάζεται δυστυχώς κάποιος εξωτερικός εχθρός ή κίνδυνος για να ενωθεί μία ή περισσότερες εθνότητες.

   Οι Αθήνα και η Σπάρτη και ύστερα και άλλοι Έλληνες ενώθηκαν υπό το βάρος του Περσικού κινδύνου.

   Ο Μέγας Αλέξανδρος επίσης ένωσε τους Έλληνες ενάντια στον Περσικό κίνδυνο.

   Ο Ελληνοτουρκισμός του Γεωργίου της Τραπεζούντας επίσης ένωνε Έλληνες και Τούρκους κατά της Παπικής Δύσεως.

   Σήμερα εάν ενώνοντο Έλληνες, Τούρκοι, Αλβανοί δίχως τους Σλαύους, θα έπρεπε πάλι να βρουν κάποιον εξωτερικό κίνδυνο ή εχθρό, σαν την Ε.Ε. Κάτι τέτοιο βέβαια λόγω του Εθνικιστικού σωβινισμού αλλά και του ανατέλλοντος ισχυρού Ισλαμισμού σουνιτικού τύπου στην Βόρεια Αλβανία και την Τουρκία θα εσημανε θάνατο για την Ελλάδα, καθώς θα εποικίζόταν από ισλαμικούς πληθυσμούς.

   Πέραν αυτού, οι φυλετικές τάσεις στο εσωτερικό μίας τέτοιας ομοσπονδίας δίχως ισχυρή κεντρική εξουσία θεϊκής προελεύσεως (σαν τον Οθωμανό Σουλτάνο) σίγουρα θα παρέπαιε. Ακόμη όπως και εσείς έχετε πει, στο εσωτερικό της η Τουρκία έχει διασπαστικές τάσεις, στα Δυτικά και στο Κουρδιστάν.

   Άρα κάτι τέτοιο για να γίνει πρέπει να υπερπηδήσει πολλά διχαστικά και διαφοροποιόντα εμπόδια.

   Delete
  5. Τί φυσικό ῥε Κωνσταντινουπολίτη; Θἀ μᾶς τρελλάνεις μἐ τἀ ψέμματα; Φύτρωσε στἀ Ἱμαλάια ὁ σωβινισμός;

   Delete
  6. Ναι από την αρχή του ανθρώπου ως όντος στον πλανήτη αυτόν.

   Delete
 15. Ἡ σκέψη τῶν ἁρχαίων Ἑλλήνων μέχρι καἰ τοὐς στωικοὺς ἁφοροῦσε τὀ ζήτημα τῆς ἁνάγκης. ΧΡΗ.

  ReplyDelete
 16. ...Τὸ δἐ ζήτημα τῆς ἀνάγκης προσπαθοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι νὰ τὸ συνδέσουν μὲ τὸ αἰσθητικὸ αἵτημα τῆς ἁρμονίας. Οἱ ξύπνιοι, λοιπόν, κατάλαβαν ὅτι ἡ ἁρμονἰα εἶναι ζήτημα θρησκευτικὸ καὶ ὄχι καλλιτεχνικό. Οἱ δυτικοὶ (καἰ ἐννοῶ τοὺς ἐπισήμους ἐκπροσώπους τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ) δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν ἁπὸ τὴν ἔννοια τοῦ καλλιτέχνη, διότι εἶναι κολλημένοι σὰν πεταλίδες πάνω στὸν βράχο τῆς ἐργασίας.
  Αυτὸ σὰν ἐπισχόλιο σὲ αὑτὰ ποὺ γράφει παραπάνω ὁ Νικόλαος.

  ReplyDelete
 17. Υγ2. Γιἀ νὰ τὀ κάνω πιὀ παραστατικό. Οἱ δυτικοἰ δἐν μποροῦν νἀ καταλάβουν ὅτι τἠν Καπέλα Σιξτίνα ΔΕΝ τἠν ζωγράφισε ὁ Μιχαὴλ Ἄγγελος ἀλλὰ ὁ Θεός. Τοῦς εἶναι πάρα πολὐ δὐσκολο νἀ τὸ ἀντιληφθοῦν. Οἱ Βυζαντινοὶ τὀ καταλαβαίνανε. Γι αὐτὀ εἶναι ἁνώτερη ἡ Ἑλληνοτουρκικἠ συνομοσπονδία ἁπὀ τἠν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση. Καὶ ὄχι ἐπειδἠ ἔχει καλύτερη μαρίδα.

  ReplyDelete
 18. Στὴν οὑσία ὑπάρχουν δύο ἁνάγκες. Ἡ μία εἶναι νὰ γνωρίσῃ κανεὶς τὴν φύση του τὴν πραγματική, ὴ ἄλλη νὰ τὴν διατηρήσῃ. Οἱ θεολογίες συνήθως ἀφοροῦν τήν σύγκρουση ἀνάμεσα στὶς δύο αὐτές ἀνάγκες καὶ οἱ φιλόσοφοι εἶναι σὰν ὑδραυλικοὶ ποὺ προσπαθοῦν νὰ κανονίσουν τοὺς σωλήνες τοῦ νεροῦ καὶ τῆς ἀποχέτευσης. Ὡστόσο ἀπανωτὲς πλημμύρες ἔχουν καταδείξῃ ὅτι ἡ ἀνάγκη τῆς γνώσης εἶναι ἀμετάθετη. Συνεπῶς ἡ δεύτερη (τῆς διατηρήσεως) εἶναι φασματική. Αὐτὴ εἶναι, πάνω-κάτω, ἡ ἑλληνικὴ κιβωτός. Ἁπὸ αὑτὴν προἔρχεται ἡ τεράστια ἑπιφύλαξη ὡς πρὸς τὸ θέατρο(καὶ τὴν διδασκαλία), βλ. τὸν Ἁντιδιαφωτισμό. Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ γνώση καὶ τοὐμπαλιν, ἁλλὰ προσοχή - δὲν ἔχει ἡ γνώση φορέα. Ἑπομένως ὁ φορέας δὲν χρειάζεται νὰ διατηρηθῆι.

  Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τό καταλάβῃ κανεῖς κυρίως λόγω τοῦ ἄθλιου σχολικοῦ συστήματος τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, ποὺ μᾶς ἔχει ῥημάξῃ καὶ ἐπιπλέον εἶναι ψευδοδημοκρατικό, εἶναι πέρα ὡς πέρα διαπερατὸ ὰπὸ τὴν μπουρζουαζία, ποὺ εἶναι μιὰ μεγάλη μαφία.

  ReplyDelete
 19. (καἰ πρὀς ἁποφυγὴν παρεξηγήσεων. Ἅλλο πράγμα ὁ ῥεαλιστικὸς οἱκουμενισμός (πνευματικὴ κατάστασις) καὶ ἄλλο πρᾶγμα ὁ λεβαντινισμὸς τῆς ῥωμαίϊκης ἀστικῆς τάξης ποὐ ἐγκαταλείπει γιἀ ἄλλη μιἀ φορἀ τὀ σκάφος Ἑλλάς προκειμένου νἀ μην βάλῃ τὀ χέρι στὴν τσέπη, ὄντας ἡ πλεόν τσιφούτικη σἐ ὅλην τἠν Ἀνατολὴ μετἀ τοὐς Ἑβραίους. Εἶναι σἀν τὀν βαρκάρη τῆς Πηνελόπης Δέλτα. Ἕχει δύο παλῃόβαρκες, μιἀ μἐτ' ὅνομα Ε Λ Λ Α Σ καἰ μιἀ μἐ τὄνομα Δ ΕΥ Τ Ε Ρ Α Ρ Ω Μ Η. Ὅποτε μπάζει ἡ μία πηδάει στἠν ἅλλη. Τώρα μπάζουνε κι oἱ δύο. Ἑπίσης ἄλλο φασισμός, ἄλλο ῥατσισμός, ἄλλο καπιταλισμός, ἄλλο φιλελευθερισμός καἰ γενικὰ τὸ κάθε τί εἶναι αὑτὸ ποὺ εἶναι καἰ ὄχι αὑτὸ ποὺ δὲν εἶναι, ἄλλο θέμα τὀ τί εἶναι τὀ εἶναι. Δηλαδἠ επειδὴ τὀ εἶναι εἶναι πιο σημαντκὀ ἁπὀ τἀ μέρη του, δἐν σημαίνει αὑτὀ ὅτι ἅμα ξεφτιλίζουμε συνεχῶς τἀ μέρη σώζουμε τὀ ὅλον. Ὁ πραγματικὀς ἑλληνισμὀς κατἀ τἠν γνώμη μου εἶναι ὁ χριστιανισμός. Τἀ περἰ ἑλληνισμοῦ ὡς διακριτἠ κοσμικὴ δύναμη εἶναι μᾶλλον κατασκευὴ τοῦ Ντρόυζεν πάνω στὀ πρωσσικὸ μοντέλο, ποὐ τἠν ἁρπάξανε οἱ δικοί μας φωστῆρες Ῥωμἡοί ὅπως παλαιότερα εἶχαν ἁρπάξῃ τὀν φιλελευθερισμό καἰ τώρα ἁρπᾶνε στρουκτουραλισμό, κριτικἠ θεωρία, κίνημα ἁντιφά, χιτλερικὴ νεολαία, ὁλυμπισμό, ἁμανέ καἰ δἐν συμμαζεύεται,πάντα γιἀ νὰ βγάλουνε κανἀ φράγκο ἤ καμιἀ γκόμενα.

  Χριστιανισμὀς παει νὰ πῆι στἠν ουσία του δὲν ἔχεις ἁφεντικό. Και αὑτὸ πάλι εἶναι δική μου ἄποψη.

  ReplyDelete
 20. Γράφει ο Ρένος Αποστολίδης.

  "..κατάφεραν μέσ' στὴν Ἅλωση ἐκείνη, σὲ μία μέρα, σὲ τρεῖς μέρες κι ἐπί πεντέμισι μετὰ αἰῶνες συνέχεια, κι' ἀκόμα ἐπαπειλοῦν, καὶ δὲν θὰ πάψουν...γιατὶ ἀδιαπέραστοι πολιτιστικὰ εἶναι οἱ τοῦρκοι. Ἅλωση ποὺ ἄλλη καμμιὰ στὴν ἱστορία δὲν πραγματώθηκε τόσο βάναυσα , καὶ ὡμά καὶ βάρβαρα, καὶ αἱματηρά, μὲ τέτοιο ἀνατολίτικο ἁμόκ ἀπανθρωπικῆς σφαγῆς καὶ καταστροφῆς τῶν πάντων·...ποιὰ πυρκαγιά τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας ποὺ μ’ἕνα στόμα καταργιούνται πάντα ἡ φιλολογία, ἡ φιλοσοφία, ἡ ἐπιστήμη, δὲν ξεπεράστηκε καταστροφικότερα...μὲ ὅσα κάηκαν, σκίστηκαν μανιακὰ, σκορπίστηκαν μὲ ἰσλαμική παραφορὰ καὶ χάθηκαν γιὰ πάντα...τί Πλάτωνες, τί Ἀριστοτέληδες, τί ῥήτορες, τί τραγικοὶ, τί ἱστορικοί, τί γεωγράφοι, τι φυσιογνῶστες,….χάθηκε τέχνη ἀνεπανάληπτη, χάθηκε πνεῦμα ἐλευθερωτικό τοῦ άνθρώπου, καταδιωκτικὸ τοῦ ἀπανθρωπισμοῦ, φωτιστικὸ τῆς συνείδησης, καὶ μὲ τί μῖσος κατὰ παντὸς ἀνώτερου, μὲ ἡδονή τοῦ τυφλοῦ κατώτερου, ποὺ θριαμβευτὴς πιὰ ὁρμάει στὴν λαγνεῖα τῆς ἀποχαλίνωσης τῶν πιὸ πρόστυχων ῥοπῶν καὶ παθῶν..."

  Επιπλέον, για ποιόν λόγο οι αγαπητοί σχολιαστές δεν χρησιμοποιούν το κανονικό τους όνομα;Ο άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει δίκιο δεν έχει λόγο να κρύβεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΣωτήριοςMay 30, 2017 at 3:59 PM

   Λίγη παρατήρηση χρειάζεται φίλε,ας πούμε αν κοιτάξεις καλά γύρω σου πχ θα προσέξεις ότι κάθε φυλή χέζει διαφορετικά,ένας νορδικός ας πούμε σαν ψυχρός χαρακτήρας θα μπεί στον καμπινέ αφού βέβαια καθαρίσει το καπάκι μέχρι να μη μείνει ίχνος βρωμιάς,θα κάτσει ,θα ρίξει μερικές κουράδες και θα επιστρέψει στην διατριβή που κάνει πάνω στην κβαντική φυσική με το που πέσει η τελευταία ,ένας μεσογειακός απ'την άλλη λόγω του παθιασμένου και παρορμητικού του χαρακτήρα θα κάτσει αμέσως και θα το απολάυσει όσο μπορεί περνώντας καμιά ώρα μέσα μιας και είναι λίγο τεμπέλης αλλά αυτό οφείλεται στον ανεξάρτητο χαρακτήρα του,θα φύγει χωρίς να καθαρίσει αλλά ενδιάμεσα θα έχει φιλοσοφήσει τα πάντα και θα καταλήξει να οργιάζει με αλπικές δούλες.Οι αλπικοί με τη σειρά τους λόγω αυτού του δουλικού τους χαρακτήρα θυμίζουν τον νορδικό σ'αυτόν τον τομέα,αφού ο χρόνος είναι χρήμα γι'αυτή τη φυλή και βάζει την εργασία πάνω απ'το χέσιμο ,ο αρμενοειδής είναι ο τυπικός Έλληναρας που σαν τον μεσογειακό θα κάτσει με την ώρα μέσα με την διαφορά ότι θα βάλει ραδιάκι να παίζει Καζαντζίδη,θα πάρει και ένα φραπέ για να κατεβαίνει πιο εύκολα το μάλμπορο διαβάζoντας ταυτόχρονα γάυρο η πρωταθλητή,ο εκδικητικός χαρακτήρας του διναρικού είναι καταστροφικός για τον ίδιο αφού μόλις συνειδητοποιήσει ότι οι κουράδες έχουν στουπώσει,αρχίζει να κατεβάζει μανιωδώς τις τυρόπιτες και τα μίλκο με αποτέλεσμα τις στομαχικές ενοχλήσεις και συχνές διάρροιες(εξού και ο γρήγορος μεταβολισμός του που συμβάλει στον εξωμορφικό του σωματότυπο)τέλος ένας κρομανοειδής λόγω χαμηλής αντίληψης,δε καταλαβαίνει καν τι κάνει,μπαίνει,τελειώνει πάει όπου τον οδηγήσει το ένστικτο του και καταλήγει να χαζεύει το άπειρο.
   Λίγη παρατήρηση χρειάζεται φίλε,ας πούμε αν κοιτάξεις καλά γύρω σου πχ θα προσέξεις ότι κάθε φυλή χέζει διαφορετικά,ένας νορδικός ας πούμε σαν ψυχρός χαρακτήρας θα μπεί στον καμπινέ αφού βέβαια καθαρίσει το καπάκι μέχρι να μη μείνει ίχνος βρωμιάς,θα κάτσει ,θα ρίξει μερικές κουράδες και θα επιστρέψει στην διατριβή που κάνει πάνω στην κβαντική φυσική με το που πέσει η τελευταία ,ένας μεσογειακός απ'την άλλη λόγω του παθιασμένου και παρορμητικού του χαρακτήρα θα κάτσει αμέσως και θα το απολάυσει όσο μπορεί περνώντας καμιά ώρα μέσα μιας και είναι λίγο τεμπέλης αλλά αυτό οφείλεται στον ανεξάρτητο χαρακτήρα του,θα φύγει χωρίς να καθαρίσει αλλά ενδιάμεσα θα έχει φιλοσοφήσει τα πάντα και θα καταλήξει να οργιάζει με αλπικές δούλες.Οι αλπικοί με τη σειρά τους λόγω αυτού του δουλικού τους χαρακτήρα θυμίζουν τον νορδικό σ'αυτόν τον τομέα,αφού ο χρόνος είναι χρήμα γι'αυτή τη φυλή και βάζει την εργασία πάνω απ'το χέσιμο ,ο αρμενοειδής είναι ο τυπικός Έλληναρας που σαν τον μεσογειακό θα κάτσει με την ώρα μέσα με την διαφορά ότι θα βάλει ραδιάκι να παίζει Καζαντζίδη,θα πάρει και ένα φραπέ για να κατεβαίνει πιο εύκολα το μάλμπορο διαβάζoντας ταυτόχρονα γάυρο η πρωταθλητή,ο εκδικητικός χαρακτήρας του διναρικού είναι καταστροφικός για τον ίδιο αφού μόλις συνειδητοποιήσει ότι οι κουράδες έχουν στουπώσει,αρχίζει να κατεβάζει μανιωδώς τις τυρόπιτες και τα μίλκο με αποτέλεσμα τις στομαχικές ενοχλήσεις και συχνές διάρροιες(εξού και ο γρήγορος μεταβολισμός του που συμβάλει στον εξωμορφικό του σωματότυπο)τέλος ένας κρομανοειδής λόγω χαμηλής αντίληψης,δε καταλαβαίνει καν τι κάνει,μπαίνει,τελειώνει πάει όπου τον οδηγήσει το ένστικτο του και καταλήγει να χαζεύει το άπειρο.

   Delete
  2. Διότι εάν οω ό,τι λέω με το κανονικό μου όνομα, πρώτον κινδυνεύω και δεύτερον μεθαύριο δεν θα βρίσκω δουλειά.

   Delete
  3. μικρος στρατιωτηςMay 31, 2017 at 2:12 AM

   Πρωτον απο που και ως που προκυπτει οτι οποιος δεν χρησιμοποιει το ονομα του αναγκαστηκα κρυβεται, μπορουμε ,οποτε υπαρξει ευκαιρια για ολους, να συναντηθουμε φυσικως.
   Δευτερον ακομα και αν καποιος κρυβεται γιατι αυτο θα πρεπει να μειωσει την αξια της θεσης του ,κριτηριο αξιολογησης μιας αποψης δεν ειναι ο ανθρωπος που την εκφραζει αλλα η αληθεια της.
   Τριτον ειναι δεδομενο οτι οι αποψεις που εκφραζονται εδω ειναι κατα κανονα αντισυμβατικες και αντισυστημικες ,και εφοσον στο πολιτικο πεδιο ο διαλογος ειναι μερος της πολεμικης αντιπαραθεσης ,ειναι απολυτα λογικο να περιμενει καποιος οτι η αντιπαραθεση δε θα μεινει μονο στο επιπεδο της διαλεκτικης (δες πχ φυλακιση μελλων της χρυσης αυγης ,γενικος κοινωνικος αποκλεισμος αντιφρονουντων και τιμωρια εγκληματιων σκεψης στη Γερμανια και στην Αμερικη).
   Τεταρτον οποιος δεχετε την παραδοσιακη αποψη δε μπορει να δεχτει τη λατρεια της προσωπικοτητας και την αυταρεσκεια,οι οποιες ειναι συνηθειες των αστων και οποιοι βρισκουν νοημα στην ατομικοτητα τους και στην ατομικοτητα των αλλων,τα λογια του Αριστοτελη και του Σωκρατη μειναν λογο των μαθητων τους οπως και η θυμηση τους, μια προσωπικοτητα λατρευεται οχι ως ειδωλο αλλα ως φορεας αρετων ,χαρακτηρα και δυναμεων και ετσι αποτελει συμβολο που κινει τις ανωτερες δυνατοτητες των ανθρωπων που τη θαυμαζουν.
   Το ατομο καθαυτο και αποκομενο εχει την ιδια αξια μ ενα πτωμα, οπως ενα αγαλμα δεν ειναι τιποτα παραπανω απο ενα κομματι υλης εαν καποιος του αφαιρεσει την ιδεα που το γεννησε.
   Πεμπτον γιατι εσενα προσωπικα σ απασχολει το ονομα του καθενος ,αποσκοπεις πουθενα με αυτη τη γνωση? Γνωριζουμε τα κινητρα του καθηγητη διοτι ειναι ιστορικος ,τα δικα σου τα κινητρα ποια ειναι.

   Delete
  4. Μα καλά Καθηγητά πώς είναι δυνατόν να αφήνετε να δημοσιεύονται τέτοια σχόλια;

   Μειώνουν το ιστολόγιό σας και του κάνουν ζημιά. Του προσδίδουν δίχως νόημα άσχημη εικόνα.

   Delete
  5. Ἄρα ὅταν βρῇς δουλειὰ θὰ λὲς τὰ ἀντίθετα. Ὅταν λέω πὼς τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἑργασία ἔχω ἄδικο; Ἡ ἐργασία παρουσιάζεται σὰν κάτι προσωρινὸ καὶ οἱ ἰδεολογίες, ὅπως καὶ ἡ μοναρχία, προσπαθοῦν νὰ τὴν σταθεροποιήσουν ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ὁμήρου.

   Delete
  6. o τροπος γραφής εχει σχέση με το φυλετικο τύπο; διαβαζοντας τα σχολια του μπλογκ μπορεις να βγαλεις συμπερασμα για τη φυλετική προσωπικότητα κάθε σχολιαστη;

   Delete
  7. αυτό που ρωταω ειναι αν μπορούμε από το στιλ γραψιματος να καταλάβουμε το φυλετικο τύπο τότε τι να τα κανουμε τα ονοματεπωνυμα; αν το γραψιμο είναι κομματι του φυλετικού αποτυπωματος τοτε καποιος καταλαβαινει πολλα πραγματα για μας και τη προσοπικοτητα μας απ το πως γραφουμε. το ονοματεπωνυμο δε δινει καμια πληροφορια ουσιας εκτος απ το να ικανοποιησει τη περιεργια του καθε κουτσομπολη

   Delete
  8. αληνθινα δε καταλαβαινω γιατι ο κ λεωνιδας θελει να μας φασκελωσει

   Delete
  9. ΣωτήριοςMay 31, 2017 at 9:38 AM

   Μα καλά Καθηγητά πώς είναι δυνατόν να αφήνετε να δημοσιεύονται τέτοια σχόλια;

   Μειώνουν το ιστολόγιό σας και του κάνουν ζημιά. Του προσδίδουν δίχως νόημα άσχημη εικόνα.


   Γιατί ο κκ.καθηγητάς είναι ανώτερος άνθρωπος δεν εχει κομπλεξ και δε κραταει κακία.Είναι ψυχούλα.Όχι σα κατι πωρομενους σκατόψυχους..

   Delete
  10. Καλά λες Σωτήριε...

   σαν και του λόγου σου.

   Έτσι είναι.

   Delete
 21. "για ποιόν λόγο οι αγαπητοί σχολιαστές δεν χρησιμοποιούν το κανονικό τους όνομα;Ο άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει δίκιο δεν έχει λόγο να κρύβεται"

  Εἶμαι ἀπολύτως σύμφωνος μαζί σου Λεωνίδα. Αὐτὸς ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ ψευδώνυμο ἔχει σοβαρὸ ψυχολογικὸ πρόβλημα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. Μόλις ἀνήρτησα ἀγγλικό μου ἄρθρο ποὺ ἠμπορεῖτε να διαβάσετε στὴν κεφαλὴ τοῦ ἱστολογίου πατῶντας τὴν ἔνδειξη English articles
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Γιὰ τὸ ἀγγλικὸ ἄρθρο. 1. Ὲτυμολογικῶς ἡ λέξη Ἱστορία σημαίνει ἔρευνα, ὄχι τὸν ποταμὸ τοῦ χρόνου. 2. Τὴν δεύτερη αὐτὴ ἔννοια τὴν πῆρε νομίζω ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς χρονικογράφους τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς (βλ.Πάριο μάρμαρο) καὶ κυρίως τὴν κοινωνικὴ χριστιανικὴ θεολογία. 3. Ἄργησε νὰ γίνῃ δεκτὴ στὰ πανεπιστήμια καὶ ἔγινε ἐν πολλοῖς μόλις ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ στρατευμένου ἐθνικοῦ κράτους, τὸν 19ο αἰῶνα. 4. Ὁ Ἁριστοτέλης τὴν ἱστοριογραφία τὴν διαχωρίζει (μπακάλικα, ἴσως)ἁπὸ τὴν ποίηση στὸ ὅτι γράφει ἡ ἱστορία τί ἔγινε καὶ ὄχι τί θἄπρεπε νὰ γίνῃ. 5) Ὁ καπιταλισμὸς («ἐλεύθερη» ἀγορά) εἶναι παντελῶς ἀδύνατον νὰ ἐξοντώσῃ τὶς μὴ καπιταλιστικὲς οἰκονομίες διότι ὁ καπιταλισμὸς ἀδυνατεῖ νὰ κάνει νομὴ ἁνταλλακτικῆς ἀξίας.Κάνει μόνο χρήση καὶ συσσώρευση. Σὲ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο οὶ φιλελεύθεροι διαρκῶς μιλᾶνε γιὰ ἁδελφότητα καὶ πατροκτονία (ὁ πατὴρ εἶναι ὁ βασιλέας). 5. Ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ αὑτοκράτορος καὶ βασιλέως, ὁ αὐτοκράτωρ εἶναι ἱερατικώτερο καὶ λιγότερο φυλετικὸ ὰξίωμα, νομίζω. 6.Ὁ ἁντικειμενικὸς ἱστορικὸς εἶναι προφήτης. Διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν σκέφτεσαι τὸ μέλλον. Ἤ προφήτης, ἤ κομπογιαννίτης! 7. Τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα ἐκεῖ ποὺ νίκησαν ἔχουν κάτι ἀπὸ ἀναρχία, στὸν βαθμὸ ποὺ ἡ ἀναρχία εἶναι ἁντιδυναστικὴ ἀλλὰ ὄχι καὶ ἁντιμοναρχικὴ ἐξέγερση. Ἑν τῶι προκειμένωι (Κίνα,Ρωσσία) ὰντιαὐτοκρατορική. Πολλὰ ὰπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος θυμίζουν Πεφωτισμένη λεγόμενη δεσποτεία (νομενκλατοῦρα, ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας, μυστικὴ ἀστυνομία, μὴ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν, παιδαγωγισμὸς άκραῖος κ.λπ. κ.λπ.).

  ReplyDelete
 24. Γράφει ὁ κ. Παπανικολάου...ἤ ὅπως λέγεται τέλος πάντων...

  "Επιπλέον, για ποιόν λόγο οι αγαπητοί σχολιαστές δεν χρησιμοποιούν το κανονικό τους όνομα;Ο άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει δίκιο δεν έχει λόγο να κρύβεται."

  Ἄνευ οὐσιαστικοῦ νοήματος τό παραπάνω, τό σχολιάζω ὅμως γιατί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τίθεται ἀπό κάποιον τό θέμα, λειτουργεῖ ἀποπροσανατολιστικά καί συγχρόνως δημιουργοῦνται ἐντυπώσεις . Ἄν ὁ κ. Ππανικολάου τρολάρει, ε τότε τήν πάτησα...

  α) Δηλαδή αὐτός πού ἔχει ἄδικο ἔχει λόγο νά κρύβεται;
  β) Ἅμα αὐτός πού διατυπώνει μιά ἄποψη δέν ἐξετάζει ἄν ἔχει δίκιο ἤ ἄδικο, τότε κατά τό σκεπτικό σας τί ὀφείλει νά κάνει;
  γ) Ἄν ἀντί γιά zaratustra ὑπογράψω ὡς Ἀλέξανδρος Ἀντωνίου θά ἐξαφανισθεῖ ἡ ἀπορία σας;
  δ) Σκέφτεστε νά ἀντικαταστήσετε τήν φωτογραφία τοῦ ἀρχαίου ἀγάλματος δίπλα στό ὄνομά σας μέ τήν δική σας;
  ε) Ἐσεῖς ὅταν κυκλοφορεῖτε σέ κάποιο δημόσιο χῶρο κρατᾶτε τήν ταυτότητά σας και τήν ἐπιδεικνύετε, ἤ τήν δείχνετε ὅταν σᾶς την ζητήσουν; Πηγαίνετε καί συστήνεστε στόν ὁποιονδήποτε; Προτείνετε νά κυκλοφοροῦμε στόν δρόμο μέ τά χέρια σηκωμένα κρατῶντας ταυτότητα, δίπλωμα ὁδήγησης , διαβατήριο; Ὅταν εἴμαστε μόνοι μας νύχτα στό δάσος; Ὅταν χαράζουμε μιά δυό λέξεις στόν κορμό κάποιου δένδρου νά γράφουμε τά ἀρχικά μας ἤ τό πλῆρες ὀνοματεπώνυμο;
  στ) Ἡ ἐπιμονή σέ τέτοιες ἄνευ ἀντικειμένου ( τό τονίζω αὐτό ) ἀπόψεις εἶναι ἡ χαρά τοῦ χαφιέ. Ξανασκεφτεῖτε το πρίν τίς διατυπώσετε...

  Ἡ θέση μου εἶναι ὅτι στό διαδίκτυο δέν ὑπάρχουν πρόσωπα μέ ὀνοματεπώνυμο ἀλλά ἁπλές ἀπόψεις καί πίσω ἀπό αὐτές σκιές. Κατά συνέπεια ἡ χρήση τοῦ πραγματικοῦ ὀνόματος ἤ ψευδωνύμου εἶναι ἄνευ οὐσίας. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσει κάποιον καλύτερα μπορεῖ ἅμα θέλει νά τό ἐπιδιώξει.

  Ψυχολογικό πρόβλημα κ. Κιτσίκη πιθανόν νά ἔχει ὅποιος προσπαθεῖ μέσα ἀπό μιά ἄποψη νά μαντέψει, ἤ νά κρίνει τά χαρακτηριστικά καί τήν προσωπικότητα τοῦ φορέα της. Ἐμένα οἱ ἀπόψεις τοῦ "Λεωνίδα Παπανικολάου μοῦ λέν τίποτε γιά τό πρόσωπο του, θά μοῦ πεῖ τό ἴδιο τό ὀνοματεπώνυμο; Ἄν τό ψευδώνυμο ὑποδηλώνει ψυχολογικό πρόβλημα, ἀνάλογο ἤ καί σοβαρώτερο πρόβλημα πιθανόν νά ὑποδηλώνει ἡ ἄνευ ἰδιαιτέρου λόγου προβολή τοῦ ὀνοματεπωνύμου. Ὅσο κρυψώνα εἶναι ἕνα ψευδώνυμο ἄλλο τόσο μπορεῖ νά εἶναι καί ἕνα κανονικό ὄνομα.

  Ἡ χρήση ἤ ὄχι τοῦ πραγματικοῦ ὀνόματος κάποιου μπορεῖ νά ὀφείλεται σέ διάφορους λόγους. Σίγουρα ἡ ἀκεραιότητα, ἡ ἐντιμότητα, ἤ ἡ αὐτοεκτίμηση δέν εἶναι ἀπαραίτητα ἕνας ἀπό αὐτούς.

  ReplyDelete
 25. παντελής βλαχόπουλοςMay 31, 2017 at 6:10 AM

  Ένας μεγάλος Έλλην πολιτικός ηγέτης απεβίωσε και εδώ μέσα αμπελοφιλοσοφείτε αντί να τιμήσετε τη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

  ReplyDelete
 26. Εγραψα στὸν λογαριασμό μου στὸ Facebook:
  Ἡ κρητικιὰ μητέρα μου Μπεάτα, μέλος τοῦ ΚΚΕ, ἀγαποῦσε τὸν ἐκλιπόντα Μητσοτάκη κι ἐγὼ ποὺ τὸν ἐγνώριζα ἐκτιμοῦσα τὴν ὑποστήριξη ποὺ ἔδειχνε, μαζὶ μὲ τὴν κόρη του Ντόρα, στὸ ὄραμα μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Ἐξ οὗ καὶ ἡ θέρμη τῶν συλλυπητηρίων τοῦ Ἔρντογαν. Ἀναμφιβόλως ἡ Κρήτη βγάζει μεγάλους ἄνδρες ἀλλὰ καὶ μεγάλες καρδιές.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντως για να λέμε την αλήθεια υπήρξε ο μοναδικός πρωθυπουργός στα χρονικά που προσπάθησε να συρρικνώσει το πελατειακό δημόσιο σύστημα και το μεγάλα έξοδα του Δημοσίου τομέα σε πλήθος "ξυστών".

   Delete
  2. Άρχισε και την επαναφορά σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ ο Παπανδρέου υπήρξε με την πλευρά των Αράβων.

   Delete
 27. Μοῦ ἄρεσε τὸ χιοῦμορ τοῦ Σωτηρίου. Ἐνθυμοῦμαι φίλο πανεπιστημιακὸ καθηγητὴ ἀπὸ τὴν Συρία, σὲ καναδικὸ πανεπιστήμιο, ποὺ μοῦ ἔλεγε ὅτι στὰ μέρη του ὅταν κατουροῦσες στὸ πεζοδρόμιο στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὅπως ἐκάναμε καὶ ἐμεῖς στὴν Ἀθήνα τὸ 1945,ἐὰν κατουροῦσες στὴν δυτικὴ πλευρὰ τοῦ δρόμου ἔδειχνες πὼς ἦσουν πιὸ δυτικὸς, δηλαδὴ πιὸ κοντὰ στὴν Εὐρώπη, ἆρα πιὸ πολιτισμένος, παρὰ στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ δρόμου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό δεν είναι χιούμορ.

   Κρυάδες είναι!

   Delete
 28. ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΤΗΣ

  Για να διδάξουμε δημοκρατία πρέπει πρώτα να την κατακτήσουμε και εφαρμόσουμε εμείς στην Ελλάδα και όπου είναι Έλληνες και Φιλέλληνες.

  Στόχος και σκοπός της πρότασης μας στην Ένωση Ελλήνων Συνελεύσεις Πολιτών είναι η συγκρότηση της οικουμένης κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων, της Ελλάδος, της Κύπρου και των Ελλήνων και Φιλελλήνων στις Ηπείρους, με διοικητικά όργανα τις εκκλησίες των πολιτών(η του δήμου). Η οικουμενική αυτή κοινότητα κοινόν απαρτιζόμενη από ένα πλήθος κοινοτήτων κοινών θα αντανακλά την ελληνική δημοκρατική οικουμένη στην εποχή μας με αυτόνομες και αυτοδιοικούμενες κοινότητες, οι οποίες θα ενώνονται συντονιστικά και οργανικά δια του επιστεγάσματος της κοσμόπολις κοινού, όντας και αυτή αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη.

  Πρώτα πρέπει να έχουμε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, δηλαδή το όραμα για την νέα δομή τη κοινωνίας του ελληνικού κόσμου μας και το επιχειρηματικό σχέδιο του. Αυτό πρέπει να προκύψει από δημόσια διαβούλευση επί προτάσεων. Μετά ένα δεύτερο επιχειρηματικό σχέδιο πως θα το πραγματοποιήσουμε. Και αυτό πρέπει να προκύψει από δημόσια διαβούλευση. Μετά να το πραγματοποιήσουμε βάσει αυτών των σχεδίων. Ο πρωταρχικός πυρήνας αυτής της ομάδος που θα κινήσει τις διαδικασίες πρέπει να πιστεύει και να κατανοεί αυτό το όραμα, να είναι νοήμονες, δημοκράτες και πατριώτες.

  Συμμετέχετε και συνεργαστείτε στην συγκρότηση του ελληνικού δημοκρατικού οικουμενικού κόσμου μας. Από τον Ελληνισμό η καλύτερα από τον ελληνικό μας κόσμο θα αφήσουν, αν τους τους αφήσουμε, είδος για το ευρωπαϊκό μουσείο και μερικά ελληνικά γκαρσόνια να υπηρετούν τους άριους.

  Ένας λόγος που εργάζομαι για αυτήν την οικουμενική οργάνωση κοινοτήτων κοινών είναι και αυτός

  ReplyDelete