Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 29, 2017

353 -Ὁμοσπονδιστὲς κατὰ ἐθνικιστῶν: Τὰ Βαλκάνια μετὰ τὴν πορεία τους πρὸς τὴν ὀθωμανικὴ ἀποσύνθεση
ΧΑΡΤΗΣ ΔΚΙΤΣΙΚΗ ΤΟΥ 2007(Diplomatie,no.24,janvier-février 2007,carte no.3.Proposition de D.Kitsikis, Première confédération, dite de «l'Empire ottoman moderne»

1922- Ὀθωμανικὸ ἀρτοποιεῖον στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ προθήκη στὰ ἀρμενικά, ἑβραϊκά, ἑλληνικά, ὀθωμανικά, ἀγγλικά, ῥωσικά.
353 -Ὁμοσπονδιστὲς κατὰ ἐθνικιστῶν: 
Τὰ Βαλκάνια μετὰ τὴν πορεία τους πρὸς τὴν ὀθωμανικὴ ἀποσύνθεση

Τὸ δρᾶμα τῆς ἀποσυνθέσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, γνωστὸ ὡς Ἀνατολικὸ Ζήτημα ποὺ ξεκίνησε στὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος, ἀπὸ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ Δύση, συνεχίζεται καὶ σήμερα στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὰ Βαλκάνια.Ὁ νέος γύρος ἤρχησε στὶς 24 Μαρτίου 1999 μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. Ἀναδημοσιεύω ἐδῶ τὸν χάρτη ἀναδιαρθώσεως τῶν Βαλκανίων ποὺ σχεδιάζει ἡ Δύση, ποὺ εἶχα δημοσιεύσει γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Γαλλία τὸ 2007 καὶ ποὺ συνεχίζει νὰ πραγματοποιεῖται κάτω ἀπὸ τὰ μάτια μας σήμερα. Μόνη λύση καὶ συμφέρον γιὰ τὴν χώρα μας εἶναι ἡ ἐπάνοδος στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.

Πράγματι, καὶ σήμερα ἀκόμη ὑπάρχουν στὰ Βαλκάνια δύο γεωπολιτικὲς ὁμάδες: ἡ ἑλληνοτουρκικὴ καὶ ἡ σλαυϊκή (βουλγαροσερβικὴ στὰ βόρεια ἑλληνικὰ σύνορα). Ἡ Ἀλβανία καὶ ἡ Ῥουμανία δὲν ἐντάσσονται σὲ καμμία ἀπὸ αὐτὲς ἀλλὰ παραδοσιακά, ὡς ἀντισλαυϊκὲς ἑνότητες ἐχρησιμοποιήθησαν ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Οἱ Ἀλβανοὶ καὶ οἱ Κοῦρδοι, στὰ δύο ἄκρα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ συνόλου εἶναι δίκοπο μαχαίρι. Εἶναι δύο πολεμικοὶ λαοὶ ποὺ προσέφεραν τὰ μέγιστα στὴν πολεμικὴ ἱστορία τοῦ χώρου, ἀλλὰ πολιτισμικὰ εἶναι ἀκόμα πρωτόγονοι. Γιὰ πολὺ χρονικὸ διάστημα ἦταν δύσκολο οἱ Κοῦρδοι νὰ ξεχωρίσουν ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ὠνομάζοντο ὀρεσίβιοι Τοῦρκοι. Τὸ ἴδιο μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς ὡς ὀρεσίβιοι Ἕλληνες. Γνωρίζουμε τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξαν στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821. Γνωρίζουμε καὶ τὸν συντηρητικὸ ῥόλο τῶν Κούρδων στὴν διαιώνιση τοῦ σουλτανικοῦ θεσμοῦ καὶ τοῦ χαλιφάτου. Στὴν ἄνοδο τοῦ ἐθνικισμοῦ στὸν ὀθωμανικὸ χῶρο, μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τῶν δυτικῶν δυνάμεων, οἱ δύο αὐτοὶ λαοὶ ἦλθαν τελευταῖοι.

Μὲ πολὺ διπλωματία, Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι δύνανται νὰ ἐνσωματώσουν  Ἀλβανοὺς καὶ Κούρδους, στὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ὡς συνομόσπονδα  κράτη ἀφοῦ ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ Ἀλβανοὶ ἐκφράζονται πρωτίστως στὰ ἑλληνικὰ καὶ οἱ Κοῦρδοι στὰ τουρκικά, διότι οἱ ἀλβανικὲς καὶ κουρδικὲς διάλεκτοι ἀνεπτύχθησαν σχετικὰ προσφάτως δημιουργῶντας τὴν ἰδική τους λογοτεχνία.

Εἶναι φυσικὸ λοιπόν, στὸν Μεσοπόλεμο τοῦ 1919-1940, νὰ βλέπωμε σὲ ἕνα πρῶτο στάδιο τὴν συνεννόηση Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ σὲ ἕνα ἄλλο στάδιο τὴν συνεννόηση Γιουγκοσλαύων καὶ Βουλγάρων.  Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ προσέγγιση ἔφερε τὴν γέννηση τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ τὶς προσπάθειες συγκροτήσεως τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας Βενιζέλου-Ἀτατούρκ. Ἔτσι, στὶς 10 Μαΐου 1933, ὁ Βενιζέλος εἶπε στὸν Παναγῆ Τσαλδάρη, «θὰ ἴδητε, μετὰ ἔτη θὰ φθάσωμεν μὲ τὴν Τουρκίαν νὰ κάμωμεν τὴν Ἀνατολικὴ Ὁμοσπονδίαν», ὁ δὲ συνεργάτης του, ὁ Λέων Μακκᾶς εἶχε γράψει στὶς 6 Μαΐου 1931, ὅταν συνηντήθη μὲ τὸν Κεμάλ, στὴν Ἄγκυρα: «Ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ ἔστρεψε τὸν λόγον πρὸς μίαν προσφιλῆ ὡς φαίνεται εἰς αὐτὸν θεωρίαν περὶ τῆς κοινῆς καταγωγῆς Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. Ὁ Κεμὰλ ἦταν ἀπόστολος ἑνὸς εἴδους πλατειᾶς ἑλληνοτουρκικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν Ἀνατολή, μίας δυαδικῆς Αὐτοκρατορίας μὲ δύο διοικητικὲς πρωτεύουσες καὶ μία πνευματικὴ πρωτεύουσα, τὴν Αὐγούστα πόλη ποὺ ἦταν διαδοχικὰ τὸ Βυζάντιο, ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ Ἰστανμποὺλ καὶ ποὺ θὰ εἶναι πάντα, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν γεωγραφική της θέση, ἡ βασιλούπολη ἑνὸς ὁλοκλήρου ἀνατολικοῦ κόσμου».

Σήμερα καὶ πάλι, οἱ καθηγητὲς τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, ὅπως καὶ οἱ ἕλληνες πολιτικοί, συνηθισμένοι στὴν ξένη ὑποτέλεια, χωρὶς καμμία δυνατότητα νὰ ὁραματισθοῦν τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας, ὅπως τὸ εἶχε κάμει ἕνας Βενιζέλος ἤ ἕνας Μεταξᾶς, εἶναι τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὴν κρίση τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας καὶ βλέπουν ὡς μόνη σανίδα σωτηρίας τὴν παραμονὴ τῶν Ἀθηνῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ Ἐρντογάν τὰ βροντᾷ μὲ τὶς Βρυξέλλες καὶ προσπαθεῖ μονομερῶς, πρὸς ὄφελος καὶ μόνον τῆς Τουρκίας, νὰ ἐπανενώσῃ τὸν ὀθωμανικὸ χῶρο.

Τὸ 1929, ὁ ὑπουργὸς τοῦ Βενιζέλου, Μιχαλακόπουλος, τοῦ ἔγραφε: «Χέρι ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ δαγκάσῃ πρέπει νὰ τὸ φιλήση! Ἐνθυμοῦμαι τὸν ῥουμᾶνο πρωθυπουργὸ Μπρατιάνου ποὺ σᾶς ἐζήτησεν εἰς τὸ Παρίσι, ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Συνδιασκέψεως τῆς Εἰρήνης, ἵνα διὰ κοινοῦ μετώπου ἀντιταχθῶμεν κατὰ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ ἐπιβάλωμεν τὰς ἀπόψεις μας ὡς ἐλεύθερα κράτη. Τότε, τοῦ ἀπηντήσατε ὅτι σφάλλεται ἐὰν νομίζῃ ὅτι τὰ μικρὰ κράτη εἶναι οὐσιαστικῶς ἐλεύθερα». Παρὰ ταῦτα, ὁ Βενιζέλος προσεπάθησε, μετὰ τὸ 1930, νὰ ἀκολουθήση τὴν ἀνεξάρτητη πολιτικὴ τοῦ Ἀτατοὺρκ τὸν ὁποῖο ἐπρότεινε μάλιστα γιὰ τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης. Τελικὰ ὅμως, ὅταν ἔχασε τὴν ἐξουσία, μὲ τὶς ἐκλογὲς τῆς 5ης Μαρτίου 1933, ἠρνήθη τὴν πρόταση τοῦ στρατηγοῦ Πλαστήρα νὰ τὴν διατηρήσῃ ὡς δικτάτωρ, γιὰ νὰ κάνῃ «ὅ,τι καὶ στὴν Ἰταλία, ποὺ χάρις στὸν φασισμὸ προοδεύει».(Βλέπε τὸ βιβλίο μου, «Ἑλλὰ καὶ Ξένοι, 1919-1967. Τὰ ἀρχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν», Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας).

Ἀπὸ καιρὸ ἐγνωρίζαμε ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, διηρημένο μεταξὺ Σλαύων καὶ Ἀλβανῶν, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐπιβιώσῃ. Καὶ ὅμως, ἀντὶ νὰ τὸ ἀγκαλιάσωμε γιὰ νὰ τὸ ἐνσωματώσωμε στὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία, ἀντετάχθημεν ἀνικάνως σὲ αὐτό, μόνο καὶ μόνο ἐπειδή, ἄν καὶ Σλαῦοι, ἐπέμεναν νὰ προσποιοῦνται ὅτι ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ ἕλληνος στρατηλάτου Ἀλεξάνδρου καὶ ἠμεῖς ἠρνήθημεν νὰ τὸ τσακώσωμεν μέσα στὴν φαντασίωση αὐτὴ καὶ νὰ τὸ ἐκμεταλλευθοῦμε, ὅπως προσεπάθησαν νὰ τὸ πράξουν οἱ Τοῦρκοι, ἔναντι τῆς Βουλγαρίας, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ κράτους τῶν Βουλγάρων, τὸ 681 μ.Χ., ὁ Ἀσπαρούχ, δὲν ἦτο Σλαῦος, καὶ δὲν ὡμίλει σλαυϊκά, ἀλλὰ Τοῦρκος!

Ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Πρὸς τὸ παρόν, τὴν δουλειὰ τὴν κάνει ὁ Ἔρντογαν. Ὅταν μὲ τὸ καλὸ τὰ Σκόπια διαμελισθοῦν μεταξὺ Ἀλβανῶν καὶ Σλαύων, ἴσως εὑρεθῇ ἕνας μεγαλοφυὴς ἕλλην πολιτικὸς νὰ θέση ὑπὸ τὴν προστασία του τὰ Σκόπια καὶ νὰ ἐνσωματώσῃ τὸ μὴ ἀλβανικὸ τμῆμα του στὴν Θεσσαλονίκη, μαζί μὲ τὸ μεγαλοπρεπὲς ἄγαλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου ποὺ θρονιάζει στὴν πλατεῖα τῶν Σκοπίων.

Ὅσο γιὰ τὴν μελλοντικὴ Μεγάλη Ἀλβανία καὶ τὸ μελλοντικὸ Μεγάλο Κουρδιστάν, αὐτὰ θὰ ἐνσωματωθοῦν ὡς περιφερειακὲς ὁμόσπονδες κτήσεις στὴν κεντρικὴ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία. Ποῦ εἶναι «ὁ βασιλιᾶς Ἀλέξαντρος; Αὐτὸς ἤτανε σωστὸς βασιλιᾶς τῆς Ἀνατολῆς ποὺ ἀφοῦ ἐξευτέλισε τοὺς Ἕλληνες, πῆρε τὴν κόρη τοῦ Δαρείου γυναῖκα καὶ κατάχτησε τὴν Ἀνατολή!» (Ἰων Δραγούμης, «Ὅσοι  ζωντανοί», 1911).

Δημήτρης Κιτσίκης                              29 Ἀπριλίου 2017
41 comments:

 1. Άρα δεν υπάρχει σχέδιο ενσωματώσεως των μη-Αλβανικών Σκοπίων στην Ελληνική Μακεδονία, ως δείχνει ο χάρτης;

  Άρα η Μεγάλη Αλβανία θα πάρει και την Ελληνική Ήπειρο;;

  Πιο πολλές ερωτήσεις παρά απαντήσεις μου δημιούργησε το άρθρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μάλλον αναφέρεται στο ενδεχόμενο να προσαρτηθεί ή να μην προσαρτηθεί, δεν είναι δηλαδή σίγουρο.

   Delete
 2. Oἱ ἀρβανῖτες ἦταν τὀ πεζικὸ καἰ τὀ ναυτικὸ τῶν Ἑλλήνων, σὲ βαθμο ποὺ ὁ Ἱστορικὸς τῆς Ἑπαναστάσεως Ἅγγλος Φιλέλλην Φίνλεϋ νἀ γράψῃ χωριστὸ κεφάλαιο στὴν ἱστορία του γιὰ τους Ἁλβανούς. Ὅσο γιὰ τοὺς Κούρδους, ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα κοινωνικὰ δράματα στην Ἑλλάδα, οἱ Κοῦρδοι τοῦ Γιάννη Καμβύση, στἰς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἐτιτλοφορεῖτο ἔτσι διότι Κοῦρδοι σημαίνε τότε βάρβαροι σφαγεῖς.

  Δηλαδἠ οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀρνάκια ; Ὁ Γίββων ἔχει δίκιο στὸ ἑξῆς. Ἁπὸ τἠ στιγμἠ ποὐ τὀ εὐαγγέλιο γράφει να στρέφεις τὸ ἄλλο μάγουλο καὶ νὰ ἀγαπᾶς τοὺς ἐχθρούς σου, Ὁ Ἕλλην ἀγρότης συνεπικουρούμενος ἐν μέρει ἀπὸ τὸν παπᾶ τοῦ χωριοῦ (ὁ ὁποίος παπᾶς εἶναι βέβαια τὸ διαχρονικὸ ὄχημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ) ἔβρισκε δικαιολογίες νἀ μὴν πηγαίνει φαντάρος. Ὁ αὐτοκράτωρ κατέφευγε στοὺς μισθοφόρους καὶ σὰν ἔσχατη λύση παραιτήθηκε γιὰ τὸ καλὸ τοῦ κράτους καὶ ὄρισε διάδοχό του τὸν Μωάμεθ σὲ μιὰ μεγαλειώδη χειρονομία ἀντάξια τοῦ Ἁθηναίου Κόδρου. Ὁ Μωάμεθ μὴν ἔχοντας πλέον πρόβλημα διότι ὁ μωαμεθανισμὸς δἐν ἔχει παπᾶδες, τὰ κατάφερε μέχρι που οἱ γενίτσαροί του μετεβλήθησαν σἐ δημοσίους ὑπαλλήλους καἰ ἁσχολιόντουσαν μόνο μὲ τὸ καζάνι τοῦ συσσιτίου καὶ τίποτε ἅλλο.

  Ἡ ῤίζα τοῦ προβλήματος εἶναι λοιπὸν τὸ εἱρηνιστικὸ πνεῦμα. Τὸ ἁγαπᾶτε ἁλλήλους διαβάζεται σἀν ψυχολογικὴ ἀντίσταση καἰ ἀποφυγὴ τοῦ πολέμου. Φτιάχνει ὁ εἰρηνισμος μιὰν οὐράνια αὐτοκρατορία στατική, μὲ λιβάνια καὶ δισδιάτατα χερουβεὶμ καὶ σεραφείμ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπουσιαζει πᾶσα νόσος καἰ πᾶσα μαλακία, μἐ πρώτη τὶς στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις τοῦ Ῥωμῃοῦ.

  Ἡ διαφορὰ μεταξὺ εἰρηνισμοῦ καὶ εἰρήνης εἶναι ὅτι ὁ μἐν εἰρηνισμος ἀποκλείει τἠν βία, πρᾶγμα που εἶναι ἴσως ἡ μεγαλυτέρα βία, ἡ εἰρήνη δε τὴν μεταμορφώνει. Ἡ σχέση εἰρηνισμοῦ και εἰρήνης εἶναι ὁ σύρτης τῆς ἑκκλησίας στἠν οποῖα ἔχουν καταφύγῃ ἔντρομοι οἱ ἕλληνες χωρικοὶ φοβισμένοι ἀπὀ τἰς ἱαχές τῶν Ἀλβανῶν καὶ Κούρδων ἐπιδρομέων. Τῶν Βουλγάρων, Γερμανῶν, ΕΛΑΣιτῶν, ταγμασφαλιτῶν και λοιπῶν διαβατικῶν ἀτάκτων στρατευμάτων ποὐ παραδοσιακὰ ῥημάζουν τὰ ἔρημα Βαλκάνια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λόγω των μαρξιστικών και μοντερνιστικών σου φλυαριών χάνεις το νόημα σε κάθε ανάλυσή σου ομιλώντας αλαμπουρνέζικα.

   Οι Αλβανοί, οι Αρβανίτες και οι Κούρδοι ανήκουν στον Διναρικό και τον Ιρανικό φαινότυπο αντιστοιχα.

   Ο Διναρικός σε Αλβανούς και Αρβανίτες, ξέρουμε ότι είναι ένα Βαλκάνιο κτήνος και τίποτε περισσοτερο, ενώ παρότι μαχητικός δεν μπορεί να δημιουργήσει καλό τακτικό στρατό λόγω απειθαρχίας.

   Εντύπωση αποτελεί ο Ιρανικός ο οποίος φαίνεται να συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά στους Κούρδους και στους Πέρσες. Παρότι αμφότεροι λαοί Ιρανικοί φυλετικά επί το πλείστον, οι Πέρσες έχουν ένα πολύ ανώτερο και μακραίωνο πολιτισμικό επίπεδο από ότι οι Κούρδοι. Ο ορεινός βίος δεν δύναται να ληφθεί ως παράδειγμα αφού και το Ιράν κατά 50% είναι ορεινό. Συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη πολιτισμού δεν είναι μόνον θέμα φαινοτύπου, όπως άλλωστε βλέπουμε και στην σύγκριση Ελλήνων και Ρωμαίων.

   Έτσι μιλά με επιχειρήματα ο κόσμος Κωσταντή, όχι πετώντας φλυαρίες δίχως νόημα.

   Delete
  2. Υ.Γ.

   Οι Αρβανίτες, οι καταστροφείς του συγχρόνου Ελληνισμού, λογίζονται ως Έλληνες μονάχα λόγω Ελληνοφωνίας και Ορθοδοξίας παρότι φυλετικά ομόαιμοι των Αλβανών! Ας είναι καλά οι Αρβανίτες μετέτρεψαν τον Ελληνικό χώρο σε Βαλκάνιο τα τελευταία 500 χρόνια.

   Delete
  3. Υ.Γ. 2

   Όσο αγνοείται η φυλετική θεώρηση συμπέρασμα περί του Ελληνισμού στα χρόνια της Οθωμανίας δεν δύναται να λεχθεί.

   Η Γνώση αυτή είναι θησαυρός. Δεν είναι τυχαίο που είναι απαγορευμένη, ιδίως την στιγμή που διχάζει παρά ενώνει μία κοινωνία. Εθνικισμός και Φυλετισμός είναι δύο έννοιες ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ. Εθνικισμός σημαίνει να έχω τον κάθε Βαλκάνιο ή Ανατολίτη λογιζόμενο ως Έλληνα μονάχα λόγω κοινών πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Φυλετισμός σημαίνει να θέλω το Ελληνικό πνεύμα ατόφιο μέσω εγκαθιδρύσεως φυλετικών κριτηρίων υπέρ των φαινοτύπων που το δημιούργησαν στην ολότητά του.

   Συμπέρασμα:

   Το 50% των σημερινών Ελλήνων δεν έχει σχέση αλλά ούτε και δύναται να έχει με το Ελληνικό πνεύμα, λόγω ανομοίου ψυχισμού.

   Delete
  4. Οι πραγματικοί Έλληνες ήσαν Αριστοκρατία στην Οθωμανία. Παραδόξως ο Καθηγητής αν και δεν γνωρίζει την φύλετική επιστήμη φτάνει εμμέσως σε ορθό συμπέρασμα.

   Η Ελληνική αστική, οικονομική και διπλωματική Αριστοκρατία υπήρξε αποκλειστικά Μεσογειακής και Αλπικής φύσεως στην Οθωμανία. Ακόμη και οι Μεσογειακοί αγωνιστές του 1821 εν αντιθέσει με τους Διναρικούς Βαλκάνιους Αρβανίτες είχαν πολύ καλή κοινωνική και οικονομική θέση, βλέπε Μαντώ Μαυρογένους και Μακρυγιάννη ως παραδείγματα. Όλες επίσης οι πνευματικές μορφές σαν τον Διονύσιο Σολωμό, τον Κοραή και τον Μαυροκορδάτο, τον Φεραίο και τον Καποδίστρια ανήκαν αποκλειστικά στο φάσμα του Μεσογειακού και Αλπικού φαινοτύπου.

   Το ότι το σύγχρονο Ελληνικό και καλά κρατίδιο είναι μία Βαλκανική παρωδία φαίνεται εξάλλου καθώς η Εθνική μας φορεσιά αποτελεί χαρακτηριστικότατο σύμβολο των Βαλκανίων και δη της Αλβανίας:

   http://www.panacomp.net/wp-content/uploads/2015/11/albania-modern-folklore-60526_n.jpg?x23386

   Και μετά αναρωτιόμαστε μα πού πήγαν οι Έλληνες;

   Απάντηση: Οι τελευταίοι ατόφιοι μετανάστευσαν ή μεταναστεύουν γιατί αναγνωρίζουν ότι δεν ανήκουν στα Βαλκάνια!

   Delete
  5. Για αυτό επαναλαμβάνω:

   Καλλίτερα φυλετιστής παρά Εθνικιστής!

   Delete
  6. Λεβεντογενα ΑρβανιτιαApril 30, 2017 at 10:08 AM

   Κυριε Κων/πολιτη να προσεχετε τα λογια σας για τους Αρβανιτες καθως εμεις σας ελευθερωσαμε απο τους τουρκους οταν εσεις οι μεσογειακοι περνουσατε την ζωη σας στα χαρεμια και την καλοπεραση
   οι αρβανιτες οργανωσαν το αγωνα στα βουνα...ειπα οργανωσαν καθως μιλας για ανοργανωτους διναρικους
   ,οταν οι μεσογειακοι δεν εχουν καν πειθαρχια και συμπεριφερονται σαν αφρικανοι !

   Delete
  7. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  8. Ποιὰ εἶναι ἡ χώρα σου;

   Delete
  9. Λεβεντογενα ΑρβανιτιαMay 1, 2017 at 8:17 AM

   Δεν θελω αρμενοειδης στην Χωρα ΜΟΥ την Ελλάδα
   ή απογονους αρμενοειδων....οκ "Ελληνα"

   Delete
  10. Η Ελλάδα αλλά όχι το γραικυλιστάν.

   Delete
  11. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  12. Σωστός.Κανείς δἐν θέλει νἀ εἶναι πολίτης στἠν πόλη τῶν ζόμπι.

   Delete
 3. Από τι φαίνεται οι διαμελισμοι ξεκίνησαν!!!!

  ReplyDelete
 4. Κύριε Κιτσίκη, εξήγησέ μου σε παρακαλώ την "φύση" των οντοτήτων που απεικονίζεις στον χάρτη. Την Αλβανία την διακρίνω τις άλλες δύο αδυνατώ.
  Για να γίνει κατανοητή η ερώτηση• η Θράκη υπό ποίο πλαίσιο θα δημιουργηθεί, εξίσου και η περιοχή ενδιάμεσα αυτής και της Αλβανίας.
  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και εγώ τις ίδιες απορίες έχω.

   Η γεωπολιτική είναι μία επιστήμη της Πυθίας τελικά...

   Delete
 5. Ἡ ἐργατικὴ πρωτομαγιὰ δὲν εἶναι ἀργία, δἐν εἶναι ἀπεργία, εἶναι ἐπαναστατική, δηλαδἠ ἁντιχριστιανικὴ τελετὴ ἐργατικοῦ κράτους κομμουνιστικοῦ τύπου.

  Νομίζω πὼς ἕνας φασιστὴς παρόλο ποὺ σέβεται τὴν ἐργατιὰ δὲν θὰ γιόρταζε τἠν Πρωτομαγιά, διότι θὰ τὴν θρεωροῦσε συμβιβασμό, ὅπως ἁκριβῶς ἕνας μωαμεθανὸς δἐν θα γιόρταζε τἀ Χριστούγεννα κι ἅς τιμοῦσε τὸν Ἱησοῦ σὰν προφήτη.

  Τὰ βαλκανικὰ καἰ μεσανατολικὰ κράτη διαφέρουν στὸν κομμουνισμό τους καὶ τὸν φασισμὀ τους ἀπὀ τὰ δυτικοευρωπαϊκά, στὸ ὅτι στὴν δυτικἠ Εὐρώπη ὁ φιλελευθερισμὸς γεννιέται μέσα ἀπὸ τἠν Ἀπολυταρχία, ἑνῷ στὴν ὀθωμανικὴ αὑτοκρατορία γεννιέται ἀπὸ... τἠὴν δυτικἠ ἁπολυταρχία. Ἔτσι φασισμὸς καἰ κομμουνισμὸς στὴν Κιτσίκειο Ἐνδιάμεση Περιοχὴ λειτουργοὺν καὶ σἀν πράκτορες τῆς Δυτικῆς Ἁπολυταρχίας σἐ ἀντιπαράθεση μὲ τὀ Σουλτανᾶτο, ὅπως στὴν ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου.

  ReplyDelete
 6. Σημ. Θεωρητικῶς θἀ μποροῦσαν ἡ Ὀθωμανικἠ ὅπως καἰ ἡ Κινεζικἠ (καλἠ ὥρα) αὑτοκρατορίεσ νἀ ἁναλάβουν τὰ τῆς τεχνολογίας ἐξισου καλὰ μὲ τὴν Δυτικὴ Εὑρώπη. Στἠν πραγματικότητα ἡ τεχνολογιἀ εἶναι το Σινικὀ Τεῖχος τῆς Δύσης.

  ReplyDelete
 7. υγ2. ἡ σύγκρουση Ἁνατολῆς καἰ Δύσης μπορεῖ νἀ ὁριστεῖ σὰν διαδικασία μετατροπῆς τῶν δούλων τῆς Ἁνατολῆς σέ δουλοπαροίκους τῆς Δύσης (μἐ τὀν ἑργάτη σἀν δουλοπάροικο τοῦ ἑθνικοῦ κράτους) καἰ οἰ βαλκανικοἰ ἑθνικισμοί σἀν ἁνταγωνισμοἰ μεταξὐ δουλεμπόρων ποὐ μετατρέπουν τοὐς δούλους σἐ δούλους.

  ReplyDelete
 8. Υγ5. Οἱ μετανάστες ἁπὸ τὴν ἀνατολὴ στὴν Δύση εἶναι σήμερα ὅ,τι ἦταν οἱ βάρβαροι γιἀ τἠν ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, μἐ μιὰ διαφορά, ὅτι προέρχονται ἀπὀ σαφέστατα πολὐ πιὀ πολιτισμένες χῶρες ἁπόσο εἶναι ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη. Δἐν εἶναι ἡ Ζιμπάμπουε ποὐ ἔκανε δύο παγκοσμίους πολέμους. Τὸ θέμα εἶναι νὰ μἠν μετατραποῦν ἀπὀ δοῦλοι σὲ δουλοπάροικοι ὅπως ἔγινε στον δυτικὀ μεσαίωνα ἀλλὰ ἡ Δεσποτεία τους νἀ μεταβληθῇ σὲ ἀταξικἠ πρόνοια. Ὅσο γιὰ τοὺς δυτικούς, εἶναι μιἀ μάζα ἐπιστατῶν. Οἱ κατηγοριοποιήσεις, π.χ., τοῦ Κωνσταντινουπολίτη εἶναι αὑτὲς τοῦ δούλου κάπου-ἐπιστάτη ποὺ κρατάει καταλόγους στὰ λατιφούντια καὶ τὰ ὀρυχεῖα τῆς Σικελίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςMay 2, 2017 at 10:37 AM

   Απο ποτε η απουσια πολεμου εγινε κριτηριο πολιτισμου ,η βαση ολης της Ιστοριας και του πολιτισμου ειναι ο πολεμος απ τον Ομηρο μεχρι σημερα .

   Delete
  2. Ἁπὀ τότε ποὐ ἀφήσανε στὴν ἄκρη τὸ ῥόπαλο γιἀ νἀ καλλιεργήσουνε τὴ γῆ, καλό μου παιδί.

   Delete
  3. Άσε μικρέ στρατιώτη δυστυχώς στο εδώ ιστολόγιο τείνει πλεον να γράφει ο κάθε πυροβολημενος, δίχως και να έχει διαβάσει τίποτε από ό,τι έχει γράψει ο Καθηγητής.

   Κλασσικά ο σχολιαστής Κωσταντής ενας χείμαρρος μπαρουφολογιών δίχως νόημα. Εγώ μιλώ με κριτήρια επιστημονικά, ανθρωπολογίας και εκείνος απαντά για τα ορυχεία της Σικελίας...

   Delete
  4. Μα ρόπαλο και καλλιέργεια πάνε πακέτο.

   Διακρίνω έναν μουμιοποιημένο αγροτο-εργατικό διεθνισμό, Τροσκυστικού τύπου. Κάτι ιδέες, γερασμένες και σάπιες μέχρι το μεδούλι, έχοντας καταντήσει πόρνες στους νταβατζήδες του διεθνούς Καπιταλισμού.

   Delete
  5. μικρος στρατιωτηςMay 4, 2017 at 5:02 AM

   Πολιτισμενοι υπηρξαν μονο αυτοι που πολεμουσαν ,η Ιστορια ειναι βασικα ιστορια πολεμων ,ολοι αυτοι που δεν πολεμουσαν ηταν απλως ανιστοριτοι ,απολιτιστοι και πρωτογονοι και παραμενουν τετοιοι ασχετα εαν ειναι πλεον εγκλωβισμενοι στο πολιτισμο αλλων.

   Delete
  6. Πολύ σωστά μικρέ στρατιώτη. Ο καλλίτερος σχολιαστής είσαι εδώ, ο πιο λογικός και σωστός.

   Delete
 9. Ξαναδιατυπώνω τἠν θέση μου.

  ...Ἡ λεγόμενη Δύση μπορεῖ νἀ ἱδωθῇ σὰν μιὰ διαδικασία μετατροπῆς τῆς δουλείας σε δουλοπαροικία. Ὁ δουλοπάροικος δἐν εἶναι κτῆμα ὅπως ὁ δοῦλος ἁλλὰ δένεται με ἕνα κτῆμα. Ὁ ἐργάτης τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς εἶναι δουλοπάροικος δεμένος στὸ φέουδο ποὺ ὀνομάζεται ἐθνικὀ κρατος.

  Ἡ χειραφέτηση τοῦ δούλου εἶναι πιὀ εὔκολη ἀπὸ αὐτὴν τοῦ δολοπαροίκου, διότι ἔγκειται στὴν ἀντικατάσταση τοῦ ἀφέντη ἁπὸ μιἀ θεϊκὴ Πρόνοια. Τοῦ δολοπαροίκου εἶναι δυσκολώτερη, καθῶς ἤδη ἔχει περάσῃ αὑτὀς ἀπὸ μιὰ διαδικασία ἀπελευθέρωσης, μόνο ποὺ ἡ διαδικασία αὐτὴ εἶναι ἡ μετατροπὴ του ἁπὸ κτῆμα ἑνὸς φυσικοῦ προσώπου σὲ κτῆμα νέτα-σκέτα.

  ReplyDelete
 10. https://www.youtube.com/watch?v=YwNQBZEVvig

  Σεβασμό έδειξε ο Τράμβιος για τον Κίμ! Επιτέλους και μία καλή κίνησή του!

  ReplyDelete
 11. Τἀ λέω γιἀ ἅλλη μιἀ φορά. Τὸ πρόβλημα τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς τοῦ κου Κιτσίκη ὑπάρχει απὸ τὀν καιρὸ τῶν Ἰώνων φιλοσόφων καἰ τῆς Ἁθήνας τοῦ Σόλωνος καἰ του Περικλέους, κιόλας, ποὺ ἐπηρεάστηκαν σαφῶς ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Ἡ Ἁνατολἠ ὄντας πάντοτε σχεδὀν πιὸ πολιτισμένη ἀπὸ τἠν Δύση, ἁπὀ τἠν ἄποψη τῆς πληθύος καἰ τοῦ πληθυσμοῦ τῶν πόλεων,ἀνέπτυξε τἠν ἰδέα ἑνὸς συντονισμοῦ ὅλων μἐ ἕνα μοναδικὀ ἔνσαρκο κιόλας (σχεδὸν) ἰδεατὀ κεντρο, τοῦ ὁποίου ὁ Αὐτοκράτωρ ἤ Μαγάλος Βασιλεὺς εἶναι τὸ ἰδεατὸ σύμβολο. Μέχρι σήμερα σπᾶνε τὀ κεφάλι τοῦς οἱ δυτικοὶ πῶς νἀ αντιταχθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἱδεατὸ κεντρο, καἰ οἰ ἐθνικισμοὶ τῶν Βαλκανίων τὶ διαφορὰ ἔχουν παρακαλῶ ἁπὸ τἰς ἁρχαῖες πόλεις-κράτηποὐ δὲν θέλν νἀ μηδίσουν ;Καμία, ὡς πρὸς αὐτό. Καὶ τὰ ἔθνη-κράτη σηκώσανε λοιπὸν μπαϊράκι (κακῆς ζωγραφικῆς φαντασίας συνήθως) ἐνάντια στὀν Σουλτᾶνο.

  Οἱ μάγκες φιλόσοφοι κατάλαβαν λοιπὸν ὅτι εἶναι ὁ συντονισμὸς τὀ θέμα καὶ ὄχι οἱ παράτες καἰ οἱ ἐπανστάσεις ποὺ γίνονται γιἀ τὀ σόου. Οἱ κλεφταμαρτολοἰ μας τοῦ 21 ἦταν Μπόλυγουντ. Αὐτὸ δὲν μᾶς ἀρέσει, αλλὰ ἔτσι εἶναι.

  Στἠν θέση τοῦ Σουλτάνου βάζουν τὸν ΘΕΑΤΗ του ΘΕΑΤΡΟΥ. Ὁ Μακρυγιάννης περιγράφει μιἀ μάχη καἰ γράφει τἠν ἕκφραση, ἔβλεπες τότε ἕνα θέατρο. Συμπέρασμα. Εἶναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ τὸ παιχνίδι τῆς νεωτερικότητας καἰ δἐν ξεκινάει ἁπὀ τὀ 1600 ἁλλὰ πολὺ νωρίτερα. Ὁ θεατἠς τοῦ θεάτρου εἶναι φυσικὰ ὁ Διόνυσος.

  Αὐτὸ ποὺ δἐν εἶναι σαφἐς στἠν χριστιανικἠ θρησκεία ε-ιαι ὅτι ὁ Θεός της δἐν εἶναι θεατής. Θεατἠς εἶνι ὁ πιστός. Αὐτὴ εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας διαφορα, ἄν ἰσχύει. Σημαίνει ὅτι ὁ χρστιανισμὀς δεν εἶναι οὔτε μοναρχικός οὔτε ἁντιμοναρχικος ἁλλὰ θρησκεία, ὄχι θέατρο. Θέατρο σημαίνει τὀν ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ. Κωνσταντινουπολίτη εἶσαι ταξιθέτρια, σἐ πειράζω, μἐ τὀ κατἀ φυλὲς ποὐ κάνεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σταμάτα να σπαμάρεις αερολογίες! Έλεος επιτέλους!

   Delete
 12. Ἡ ἐπανάσταση ὄντας ἔργο, εἶναι ἡ δουλοπαροικία στὴν θέση τῆς δουλείας ποὐ καθαγιάζεται ἁπὸ τὴν μοναρχία.

  ReplyDelete
 13. Αντιγράφω:
  "Και μετά αναρωτιόμαστε μα πού πήγαν οι Έλληνες;
  Απάντηση: Οι τελευταίοι ατόφιοι μετανάστευσαν ή μεταναστεύουν γιατί αναγνωρίζουν ότι δεν ανήκουν στα Βαλκάνια!"
  "Δεν θέλω Διναρικούς στην χώρα μου,
  ΚΠολίτης"
  Και χάριν παιδιάς σχολιάζω:
  Αυτοί οι τελευταίοι ατόφιοι ορθώς ερωτώνται ποιά είναι η χώρα τους. Διότι ασφαλώς δεν είναι η Ελλάδα, το Γραικυλιστάν ή η Γραικία-Greece, (τριπλή ονομασία όχι μόνον διπλή) αφού αυτή, όπως και αν ονομάζεται, ανήκει στα Βαλκάνια, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο πάσα εις με μια απλή ματιά σε ένα χάρτη. Άρα από ποιά χώρα θέλει "ο όλα τα σφάζω! όλα τα μαχαιρώνω!" να διώξει τους άμοιρους τους δυναρικούς. Από την χώρα που εγκατάλειψε, επειδή ως ο μόνος εν Ελλάδι ατόφιος (αυτός και το παριζάκι) δεν ανήκει στα Βαλκάνια. ΄Η από την χώρα που τρώει, πίνει και την Άρτα φοβερίζει; Μήπως έχουν πλημμυρίσει και οι Άλπεις Αρβανίτες και δεν το πήραμε χαμπάρι; Αλλά και πάλι κι αυτοί οι κακόμοιροι οι δυναρικοί που να πάνε; Μήπως να φόραγαν τις φουστανέλες των και να πήγαιναν να βγάλουν καμία σέλφι μπροστά από την προσωπογραφία του μακαρίτου του φουστανελά του Βιττελσβάχου, που δεν την έβγαλε ούτε πεθαμένος, θέλοντας να ταφεί (άπαγε της βλασφημίας) ως Έλληνας; Δεν ήξερες καημένε βασιλιά δε ρώταγες τον Κων/λίτη να σου πει να φορέσεις την τιμημένη στολή των WAFFEN SS;

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  2. Ο Καθηγητής έχει γράφει επάνω:

   "Η Ελληνοτουρκική Ένωση δύναται να γίνει μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Εθνικιστών-Φασιστών και όχι κουλτουριαραίων"

   Εγώ να σημειώσω ότι όχι μεταξύ "Φασιστών-Εθνικιστών" αλλά Φυλετιστών.

   Ποίος ο λόγος να προσθέσουμε στην Ελλάδα εκατομμύρια Αρμενοειδών που θα αλλοιώσουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα της, ενώ ψυχική σχέση με τον Ελληνισμό δεν θα έχουν; Άρα λοιπόν να την κάνουμε τί την εδαφική επέκταση δίχως την αντίστοιχη ορθή φυλετική πολιτική; Το ίδιο ισχύει και για τα Σκόπια. Θα προσθέσουμε στους ήδη πολλούς Διναρικούς της Ελλάδας άλλους τόσους με διαφορετική γλωσσική και Εθνική συνείδηση, μαζί με ήδη πλειοψηφούντες Αλπικούς στην Ελλάδα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο η Βαλκανική εικόνα της Ελλάδος θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, δίχως φυλετική πολιτική. Χώρια του ότι τα Σκόπια έχουν και πολλούς Ρομά...

   Αντί να ελέγξουμε εξύπνως το κρατίδιο και να το έχουμε δορυφόρο, εγγυόμενοι την εδαφική του ακεραιότητα κατά του Αλβανικού και Βουλγαρικού επεκτατισμού, εμείς χαιρόμαστε για τον διαμελισμό του χάριν ρης Μεγάλης Αλβανίας ενώ ζητωκραυγάζουμε μία ενδεχόμενη προσάρτηση των Βαλκανικών υπολειμμάτων του από την ήδη Βαλκανοποιημένη Ελλάδα!

   Ο σουρρεαλισμός στο μεγαλείο του!!!

   Delete
 14. Αγαπητέ Κ.Καθηγητά.
  Γράφεται "Τὸ δρᾶμα τῆς ἀποσυνθέσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, γνωστὸ ὡς Ἀνατολικὸ Ζήτημα ποὺ ξεκίνησε στὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος, ἀπὸ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ Δύση"
  Το 711 μ.χ. άρχισε η μουσουλμανική κατάκτηση της Ισπανίας. Μίας Ευρωπαϊκής περιοχής όπου το ισλάμ δεν έχει καμία σχέση απολύτως. Η πρώτη σταυροφορια υπό την ευλογία του Πάπα Ουρβάνου του δεύτερου έχει την ημερομηνία 1Ο95 ως εναρκτήρια. Συνεπώς οι Χριστιανικές σταυροφορίες είναι μεταγενέστερες της μουσουλμανικής επεκτάσεως για 384 έτη.
  Ως εκτούτου πολύ καλά κάνει η Δύση και επεκτίνεται. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι την Βιέννη και φυσικά είχαν στόχο να επεκταθούν κιάλλο.
  Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί και ο “ιμπεριαλισμός” της Ε.Σ.Σ.Δ. που κρατούσε υπόδουλους σε βαρβαρικές συνθήκες εκταομμύρια Ευρωπαίους του Ανατολικού Μπλοκ. Σύμφωνα με σοβαρούς ιστορικούς-Κίσσιντζερ, Ντυράν κτλ η τσεχοσλοβακία, πριν τον κομμουνισμό, ήταν σε επίπεδο Ελβετίας. Με την εξαθλίωση της κομμουνιστικής δικτατορίας και την πτώση της, η πλειοψηφάι της πορνείας στην Ευρώπη προέρχεται από τέτοια καθεστώτα.
  Φυσικά, η Ε.Σ.Σ.Δ. δεν ήθελε να σταματήσει εκεί και προσπαθούσε οοένα και περισσότερο να επεκτίνεται. Τα αναφέρω αυτά, για να τονίσω ότι είναι λάθος και η ταμπέλα του “ιμπεριαλισμού” και η κατηγορία της Δύσεως περί επεκτατισμού.

  Όσον αφορά το ψευδοκρατίδιο τον Σκοπίων, είναι ένα έκτρωμα της πολιτικής που δημιουργήθηκε από τις προδοτικές κινήσεις του ανθελληνικού Κ.Κ.Ε. Το κράτος αυτό, όπως και ο λαός, δεν έχει καμία σχέση με την Μακεδονία και τον Ελληνισμό.
  Αυτό αποδεικνύεται πανεύκολα από οποιοδήποτε σοβαρό βιβλίο ιστορίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅλα αυτὰ εἶναι σχέδια σἐ ἕναν χάρτη. Αὐτὀ δἐν καταλαβαίνει ὁ κος Κωνστντινουπολίτης παραπάνω. Τὀ ζήτημα εἶναι γεωθρησκευτικό.

   Delete
  2. Για εμένα το ζήτημα είναι φύλετικό, ως Εθνο-φυλετιστής (Φασιστής+Φυλετιστής) που είμαι.

   Delete
  3. Για να αναλύσει κάποιος την ΕΣΣΔ και το γεγονός ότι υπήρξε γίγας με κρυστάλλινα πόδια οφείλει να εξετάσει όλες τις πτυχές της. Κάτι τέτοιο θα περιελάμβανε ένα μεγάλο σε όγκο έργο.

   Αυτά που λες Λεωνίδα δεν είναι λάθος, αλλά ισχύαν όταν οι χώρες αυτές κυβερνούνταν από μία Αριστοκρατία φυλετικής και βασιλικής φύσεως, εξ'ου και η ισχυρή πολιτική τους τότε εξουσία και η οικονομική ευμάρεια.

   Η Τσεχία-Σλοβακία ως κομματι ζωτικό της Αυστροουγγαρίας προφανώς και είχε καλλίτερη θέση από ότι μετά επί Κομμουνισμού ως μέρος ενός συνεκτικού κρατικού συνόλου με σαφή διαχωρισμό των εκάστοτε αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του. Ο Κομμουνισμός άσχημος στην αρχή δεν ήταν για τα κράτη αυτά καθώς όπου πήγαινε η ΕΣΣΔ βιομηχανοποιούσε την χώρα αυτή. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχοντας αυτό στον νου τους νόμιζαν ότι το ίδιο θα γίνει και με την σημερινή Ε.Ε. αλλα κατέληξαν αντί αυτού, νεο-αποικίες. Την ΕΣΣΔ έφαγε η γεροντοκρατία, η τεραστία γραφειοκρατία, η έλλειψη του ολοκληρωτικού Σταλινικού μεταφυσικού παράγοντος στην λατρεία της Ιδέας μέσω του Ηγέτη και φυσικά το άκρως παρακμιακό της σύστημα είς ο,τι αφορά την έρευνα το Research&Development στο οποίο έπρεπε να διαθέσει αμέριστους πόρους ώστε να έχει, εάν έχει, αποτέλεσμα. Αυτό εν συνεργασία με την ολοένα και αυξανόμενη δύναμη του Δυτικού κεφαλαίου, την προοδό του στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας και την βιαία καταστολή του Εθνικού και δη θρησκευτικού αισθήματος των κοινωνιών στο εσωτερικό της, η ΕΣΣΔ ήταν θέμα χρόνου καθαρά να πεσει. Πέραν αυτού, το φυλετικό της δυναμικό δεν ήταν επίσης καλό. Τουναντίον, σήμερα ολες οι πρώην Ανατολικές Δημοκρατίες εξάγουν τον άκρως παρακμιακό πληθυσμό τους μαζί με τα Βαλκάνια, μεταφέροντας έτσι μεσω εξαγωγής ανθρωπίνου υλικού στην Δύση και εκεί την άσχημη παρακμιακή τους νοοτροπία.

   Είς ό,τι αφορά το Ισλάμ, οι μπούρδες περί μη-βίας του Χριστιανισμού ή της Εκκλησίας είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του πρώτου είς βάρος του δευτέρου. Εάν συνεχίσει αυτός ο ψευδο-ανθρωπισμός, το Ισλάμ θα κυριαρχήσει. Στην Ρωμανία δυστυχώς το ίδιο ίσχυε μεσω του δόγματος του αμυντικού πολέμου. Την κατάσταση έσωζαν μονάχα ορισμένοι εκλεκτοί Αυτοκράτορες, αλλά το κράτος στο σύνολό του δεν υπηρξε εύρωστο ή ισχυρό, οδηγώντας το έτσι και στον αφανισμό. Ευνούχοι, ιερείς, έμποροι, Δυνατοί και λοιποί γραφειοκράτες είχαν την τάση να παραμελούν τον Στρατό και να εναντιώνονται στην Αυτοκρατορική εξουσία. Την στιγμή που "χαιρόμαστε" για την Αλεβιδική Οθωμανία και το πώς χρησιμοποίησε πολιτικά το Ισλάμ κατά της Δύσης ενώ την ίδια στιγμή καταδικάζουμε οποιαδηποτε προσπάθεια στεατιωτικοποιήσεως της Ορθοδοξίας, είμαστε καταδικασμένοι.

   Το κράτος των Σκοπίων μπορούσε να ήταν καλλιστα δορυφορος της Ελλάδος και μάλιστα να είχε επανελληνισθεί, αποτάσσοντας τον Σλαυισμό. Αντί αυτού εμείς δεν σταθήκαμε καν αξιοι της βιαίας καταστροφής του προς όφελος της Ελληνικής επεκτασεως. Είμαστε παλι άξιοι της μοίρας μας.

   Delete
  4. Όσο για το Κ.Κ., αυτό ανήκει στο παρελθόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται παντοτε να μιλούμε για ένα Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα το οποίο μέχρι και τον Βελουχιώτη έδωσε, μην αναγνωρίζοντας καθόλου την επομένη του θανάτου του, ο Ριζοσπάστης την θυσία του. Σύν τοίς άλλοις από τότε είναι ένα πτώμα και μάλιστα το καλλίτερο δεκανίκι των αστών. Σε εποχές που έπιανε 10-11% ως τρίτο κόμμα δεν έπραξε τίποτα επαναστατικό. Σύν τοίς άλλοις ο Κομμουνισμός επικεντρώνεται γύρω από το Κόμμα, ενώ ο Φασισμός γύρω από το Κίνημα, τον Λαό και το Έθνος.

   Οι Κομμουνιστές που έχω γνωρίσει είναι πολύ απλά πεινασμένοι μικροαστοί. Και επειδή δεν δύνανται να αποκτήσουν πλούτη θέλουν να τα πάρουν από την τσέπη του άλλου.

   Delete