Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 25, 2017

347 - Ἡ πουτινοποίηση τῆς Τουρκίας

Οἱ δύο αὐτοκρατορίες347 - Ἡ  πουτινοποίηση τῆς Τουρκίας


Ἡ Ἱστορία εἶναι ἀνεπαίσθητα ἀνωδικὰ κωνική. Ἀέναη πρόοδος εἶναι μόνον στὸν τομέα τῆς τεχνολογίας. Ὄχι στὴν κοινωνία. Οἱ αὐτοκρατορίες ἔρχονται καὶ παρέρχονται ὅπως καὶ οἱ ἥρωες.

Τὸ νέο ἔτος τοῦ 2000 ἀνέτειλε καὶ πάλι ἐπάνω στὸν πλανήτη ἕνας ἥρως: ὁ Πούτιν. Στὴν Ῥωσία εἶχε περάσει ἕνας αἰῶνας ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη ἄλλου ἥρωος, τοῦ Λένιν. Φυσικά, ὁ κόσμος δὲν τὸ ἀντελήφθη ἀμέσως. Σήμερα πλέον τὸ γνωρίζουμε: Ἡ Ἱστορία δὲν οἰκοδομεῖται ἀπὸ τοὺς λαούς. Οἰκοδομεῖται ἀπὸ τοὺς ἥρωες. Ὁ ἥρως ὅμως χρειάζεται τὸν λαὸ ὅπως ὁ στρατηγὸς τὸν στρατό του διότι δὲν δύναται νὰ πολεμήσῃ μόνος του. Ἐπιπλέον χρειάζεται αὐτοκρατορία καὶ ἰσχυρὴ κρατικὴ οἰκοδομή.

Οἱ Ἕλληνες εἶχαν στὴν διάθεση τους, ἐπὶ δύο χιλιετίες τὴν ἰσχυρὴ αὐτὴ κρατικὴ οἰκοδομή. Ὠνομάζετο ἐπισήμως Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ στὴν Ἱστορία εἶχε τὴν λαϊκὴ ὀνομασία βυζαντινωθωμανική. Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση, ἤδη ἀπὸ τὸν ΙΑ’ αἰῶνα, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη παπικὴ σταυροφορία, προσεπάθησε νὰ σπάσῃ τὸ αὐτοκρατορικὸ φράγμα τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο γιὰ νὰ εἰσχωρήσῃ βαθιὰ στὴν Ἀσία, προσπαθῶντας νὰ φθάσῃ μέχρι τὴν Κίνα. Τελικά, δημιουργῶντας στὸν ΙΗ΄αίῶνα τὸ ἀποκαλουμένο ἀπὸ αὐτήν, Ἀνατολικὸ Ζήτημα, ξεκίνησε μὲ ὅπλο τὸν ἐθνικισμό, τὸν σταδιακὸ διαμελισμὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀρχίζοντας τὸ 1821 ἀπὸ τὰ ἐδάφη τοῦ Μωρέως.

Ἂπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1922, ἕνας ἑκατονταετῆς ἐμφύλιος πόλεμος ἐμαίνετο στὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῆς παρατάξεως τῶν Φαναριωτῶν ποὺ ὑπεστήριζαν τὴν Αὐτοκρατορία καὶ τῆς λατινικῆς παρατάξεως ποὺ προωθοῦσε τὸ δυτικὸ σχέδιο διαμελισμοῦ της. Καὶ τελικῶς ἐπέτυχε τὸν διαμελισμὸ ὁ ἡγέτης τῆς λατινικῆς παρατάξεως Ἐλευθέριος Βενιζέλος, τὸ 1919.

Ἀπὸ τὰ διαμελισμένα τμήματα τῆς Αὐτοκρατορίας, αὐτὸ ποὺ παρέμενε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Ἀνατολία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχε χάσει τὸ σύνολο τῆς ἀστικῆς του τάξεως, κυρίως τὴν ἑλληνική, ἠδυνήθη νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὸ βαθὺ κράτος τῆς διαμελισμένης Αὐτοκρατορίας, γιὰ νὰ ἀνακάμψῃ.

Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶχε ποτὲ ὑπάρξει κράτος πρὸ τοῦ 1821. Στὴν Ἀρχαιότητα ὑπῆρξαν ἀνεξάρτητες πόλεις, καὶ ἀλεξανδρινὴ αὐτοκρατορία, ὄχι ἐθνοκράτη. Τὸ 1821 ὁ τεράστιος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἐνεκλωβίσθη σὲ κρατίδιο τοῦ τύπου τοῦ Κοσσυφοπεδίου.

Τὸ 1923, ὁ συσχετισμὸς πληθυσμοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνοκρατῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας ποὺ εἶχαν ἀναδυθῆ ἀπὸ τὴν διάλυση τῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἕνα πρὸς ἑνάμισυ. Σήμερα εἶναι ἕνα πρὸς ὀκτὼ ὑπὲρ τῆς Τουρκίας. Τὸ 1923, Ἡ Ἑλλὰς ἦταν μία προηγμένη βιομηχανικὴ χώρα καὶ ἡ Τουρκία μία ἐξ ὁλοκλήρου τριτοκοσμικὴ ἀγροτικὴ χώρα. Σήμερα εἶναι τὸ ἀντίθετο. Τὸ 1923 ἡ Ἑλλὰς ἦταν στὸ διεθνὲς προσκήνιο, μία μεσαία δύναμις ἐνῷ ἡ Τουρκία μικρὴ δύναμις. Σήμερα ἡ Ἑλλὰς εἶναι μία μικρὴ ἀποικισμένη δύναμις ἐνῷ ἡ Τουρκία εἶναι μία ἀνεξάρτητη μεσαία δύναμις. Γιατί;

Διότι παραμένοντας στὴν καρδιὰ τῆς ἀποθανούσης αὐτοκρατορίας, ἡ Τουρκία ἀπερρόφησε τὴν δομὴ καὶ ὅλο τὸ δημιουργικό της αἶμα ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ καρδιά, ἐκύλησε σταδιακὰ στὰ ὑπόγεια τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὡς πτῶμα μὲ τὸ εὐρὼ στὸ στόμα.

Ἐπὶ δεκάδες χρόνια ἐλπὶς τοῦ παρηκμασμένου κράτους τῶν Ἀθηνῶν, μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τὶς προσπάθειες τῶν ἡγετῶν της νὰ ὁμοσπονδοποιηθοῦν μὲ τὴν Ἀγκυρα γιὰ νὰ ἐπανακτήσουν δύναμη ἦταν νὰ διαμελισθῆ ἡ ἄλλη πλευρά, ὅπως εἶχε διαμελισθῆ ἡ Γερμανία τοῦ 1945 καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1991. Ἀλλὰ ἡ δομὴ τοῦ Βερολίνου καὶ τῆς Μόσχας εἶχε παραμείνει καὶ ἡ προσμονὴ τοῦ ἥρωος ἦταν ῥεαλιστική. Ἔτσι, μετὰ τὴν ἀθλία γελτσινικὴ παρακμὴ, τὸ 2000 ἀνέτειλε ἡ πουτινικὴ Ῥωσία. Ἡ Μόσχα εἶχε εὕρη τὸν ἥρωά της στὸν Πούτιν. Καὶ ἡ Τουρκία, τὸ 2002, ηὕρε τὸν Ἔρντογαν. Ἡ Τουρκία ἐπῆρε τὸν δρόμο  καὶ πάλι τοῦ ἥρωος.

Ἡ πουτινοποίηση τῆς Τουρκίας δὲν εἶναι μοναδική. Καὶ ἡ Γαλλία μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ντὲ Γκώλ ἔχει περιπέσει σὲ φοβερὴ παρακμή, ὑπηρετῶντας δουλικὰ τὴν Γερμανία τῶν τραπεζῶν. Καὶ ὡς ἐκ θαύματος ἐνεφανίσθη, ἕνας ἥρως, μία νέα Ἰωάννα τῆς Λωραίνης, ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν.

Συνεπῶς ἡ Ἱστορία δὲν ἔχει ποτὲ τέλος. Ἀνανεώνεται στὴν βάση χιλίαδων ἐτῶν οἰκοδομῆς. Οἱ αὐτοκρατορίες δὲν ἀποθνήσκουν. Παρακμάζουν ἀλλὰ ἀναγεννῶνται. Τὸ βλέπουμε μὲ τὴν Ἀμερική, τὴν Γαλλία, τὴν Γερμανία. Τὸ βλέπουμε καὶ μὲ τὴν Ὀθωμανία. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἰσχύει μὲ τὰ διαμελισμένα μέλη. Ἡ Ἑλλάς, τὸ Κοσσυφοπέδιο, τὰ Σκόπια, ἡ Γεωργία, ἡ Ἀρμενία, ἀπεσχίσθησαν καὶ ἐμαράζωσαν διότι ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ γῆ ποὺ διατηρεῖ στὰ βάθη τοῦ ἐδάφους της τὴν αὐτοκρατορικὴ γονιμότητα. Ἡ Τουρκία ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὸ γόνιμο αὐτοκρατορικὸ ἔδαφος διότι παρέμεινε στὸ αὐτοκρατορικὸ χωράφι. Ἡ Ἑλλάς, ὡς κομμένο λουλούδι, μαραζώνει καὶ πεθαίνει.

Σὲ καμμία περίπτωση τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν δὲν δύναται νὰ μεγαλουργήσῃ, ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς ἥρωος. Ὁ ἑλληνισμὸς ποτὲ δὲν ἀπέδωσε καρποὺς στὰ πλαίσια ἐθνοκράτους, παρὰ μόνον στὶς δομὲς ἀνεξαρτήτου πόλεως ἤ αὐτοκρατορίας. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ θρέφῃ τὸν πληθυσμό της μὲ μῖσος κατὰ τῶν γειτόνων του, Ἀλβανῶν, Σκοπιανῶν, Βουλγάρων, Τούρκων, ἀποκαλῶντας τους βαρβάρους, γύφτους καὶ μογγόλους, ἀντὶ νὰ ὀνειρεύεται μεγάλη ἐθνοκρατικὴ Ἑλλάδα, ὅπως τὸ ὡνειρεύετο ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὸ 1919, μὲ οίκοδόμηση ἑνὸς ἐθνοκράτους δύο ἠπείρων καὶ πέντε θαλασσῶν -λὲς καὶ θὰ ἠδύνατο ποτὲ ἕνα Κόσοβο νὰ γίνη μεγάλο- ἡ μόνη λύση εἶναι νὰ ἐπανέλθη στὸ ὄραμα τῶν Φαναριωτῶν, ὄχι μίας μονοεθνικῆς καὶ μονοθρησκευτικῆς κωνσταντινουπολιτικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ μίας πολυεθνικῆς καὶ πολυθρησκευτικῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὑπὸ τὴν σημερινὴ μορφὴ μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ ἐπανεύρῃ ὁ ἑλληνισμὸς κρατικὴ ὀντότητα.


Δημήτρης Κιτσίκης                                              25 Μαρτίου 2017  

35 comments:

 1. "Σὲ καμμία περίπτωση τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν δὲν δύναται νὰ μεγαλουργήσῃ, ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς ἥρωος. Ὁ ἑλληνισμὸς ποτὲ δὲν ἀπέδωσε καρποὺς στὰ πλαίσια ἐθνοκράτους, παρὰ μόνον στὶς δομὲς ἀνεξαρτήτου πόλεως ἤ αὐτοκρατορίας"

  Το κράτος όμως επί Μεταξά και Παπαδοπούλου λειτούργησε πολύ επιτυχώς Καθηγητά.

  Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι ο Κοινοβουλευτισμός είναι το πρόβλημα του Ελληνικού εθνοκράτους;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευστοχη παρατήρηση Κωνστ/λιτη.
   Εάν δεν συνέβαινε ο β παγκόσμιος,η Ελλάς υπο την ηγεσία Μεταξά θα είχε καταστεί κάτι παρόμοιο με το σημερινό Ισραήλ ,ίσως και ισχυρότερη.

   Δια τον λόγον αυτόν δεν πρέπει να ξεχνούμε ούτε μέρα την διεκδίκηση του Κατοχικού Δανείου και των Πολεμικών Αποζημιώσεων.

   Οι προδότες μεταπολεμικοί ηγέτες μας,έκαναν το πάν να θάψουν την τεράστιαν αυτήν αδικία κατά του Έλληνος,με το αζημείωτο πάντοτε ,προς όφελος της Γερμανίας.

   Ολοι ζητούν απ τον Ελληνα να πληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους ξένους τοκογλύφους,αποσιωπώντας το γεγονός ότι τα έχοντα λαμβάνειν ο Ελλην είναι πολύ περισσότερα απ αυτά που χρωστά.

   Υ.Γ Ο Μεταξάς εκτός των άλλων,ητο αυτός που έσωσε χιλιάδες ζωές Ελλήνων στρατιωτών ,όταν απειλώντας με παραίτηση εξανάγκασε τον Βενιζέλο ν΄ακυρώσει την αποστολή Ελληνικού στρατού στο Σφαγείο της Καλλίπολης,αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά την στατηγική του ευφυία.

   Βεροιεύς

   Delete
 2. Ὁ ἥρωας ἴσως προἔλθηι ἀπὸ τὸ ΚΚΕ, ποὺ δὲν συμμετέχει ἀκριβῶς στὴν ἑλληνικὴ ἐπιχείρηση.

  ReplyDelete
 3. Μεγάλη Τιμή για τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

  https://www.youtube.com/watch?v=nHC0lNmTfrM

  Καλά λέγατε Καθηγητά ότι η Αμερική επί Τραμπ θα επιστρέψει στις Ελληνικές ρίζες της, και εγώ πριν από 7 μήνες δεν το πίστευα ότι είναι δυνατόν να γίνει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. δεν ειμαστε εμεις ο παγκοσμιος ελληνισμος..εμεις ειμαστε μερικοι ξεμπαρκοι

   Delete
  2. Εσύ, ως τρολλ, όχι εγώ.

   Delete
 4. ...ἴσως δὲ ὁ δογματισμὸς τοῦ ΚΚΕ τὸ προφυλάσσει ἁπὸ τὴν ἔννοια τοῦ λάθους, πού ΕΙΝΑΙ ἡ Δὐση, κρατῶν περιλαμβανομένων. Μόνο ποὺ ἡ προφύλαξη δὲν εἶναι λάθος ἁφοῦ δὲν ὑπάρχουν λάθη.

  ReplyDelete
 5. Μἐ ἅλλα λόγια ὁ ἥρωας εἷναι ὅπως στἠν ἁρχαιότητα τὀ πρόσωπο στὀ νόμισμα ποὐ ἁντιπροσωπεύει τὀ κάθε κράτος, ὑπάρχει γιἀ τὀ κράτος καἰ το κράτος ὑπάρχει γιἀ αὑτὀν. Γι αὐτὸ ὁ κομμουνισμὸς ποὐ θέλει νἀ καταστρέψἡ τὀ κράτος ἔχει σἀν ἤρωα τὸν .... ;;

  ReplyDelete
 6. ... Σᾶς τὄλεγα ὅτι ὁ κομμουνισμὀς εἷναι μανιχαϊσμὀς. Τό κράτος εἶναι τὀ σῶμα καἰ ὁ ἥρωας εἷναι ἡ ψυχή. Ὁ κομμουνισμὀς θέλει νἀ τἀ χωρίσἡ. Ὅμως εἶναι ἤδη χωρισμένα. Ἁπὁ τί ; Ἁπὸ το νόμισμα, δηλαδὴ τὸ χρῆμα.
  Συνεπῶς αὑτο εἷναι τὀ κράτος τοῦ Καίσαρος. Ὁ Καῖσαρ ἔχει ψυχή. Ἁλλὰ αυτὴ δἐν εἶναι τοῦ Καίσαρος.
  Μἐ ἄλλα λόγια τὀ κράτος εἶναι ὅπως σωστα λέει ἡ ἁνάρτηση, καἰ παρὰ τὸν ἁντιηρωικὸ ὄγκο τῆς ἱστοριογραφίαςτῶν τελευταίων 15ο χρόνων καί, ὁ διαχωρισμὸς τῆς ψυχῆς τοῦ Καίσαρος ἁπὸ τῶν ὑπολοίπων. Ὁ δἐ διαχωριστής εἶναι ὁ νομισματκόπος, και αὑτὸς εἶναι ἡ ἑργασία.

  Ὁ Καῖσαρ εἷναι ἕνας Σταχάνωφ.

  ReplyDelete
 7. Να τὀ κάνω λιανά. Ἡ ἐργασία βγάζει τἠν ψυχὴ ἁπὸ τὸ κορμί. Ἡ ἐργασία προκαλεῖ ὅλην τῆν γεωπολιτική. Ὁ Χριστιανισμὸς ξαναβάζει τἠν ψυχὴ μέσα στὸ κορμί. Κι ὄχι τὀ ἁνάποδο, ὅπως νομίζουν πολλοί.

  ReplyDelete
 8. konstandi, πω πω ρε αδερφέ μου,είσαι ασταμάτητος...όλο γράφεις και γράφεις...Ο λογικός ο κόσμος,γράφει 2 σχόλια,το πολύ άλλα 2 διευκρινιστικά
  για τα άρθρα που αναρτώνται στο blog αυτό.Μπαίνουμε να διαβάσουμε τα άρθρα και ορισμένα σχόλια,και αντικρίζουμε 100 σχόλια δικά σου σε ένα μόνο άρθρο!Και η πλάκα είναι ότι γράφεις,γράφεις και στην ουσία τίποτα δε λες!Αμπελοφιλοσοφείς,κάθε σου σχόλιο είναι άσχετο με το εκάστοτε άρθρο.Έχεις γίνει κουραστικός,και στο λέω φιλικά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μωρέ ἄσχετο δἐν εἶναι. Πολλά εἶναι, πράγματι.

   Delete
  2. Ο "λογικός" ο κόσμος...

   από ένα σημειο και επειτα για να φτάσεις σε ανώτερο επίπεδο σκέψεως, οφείλεις να είσαι παράλογος, μη-λογικός και να εξερευνάς τα πάντα.

   Εάν δεν είσαι έτσι, πάντοτε θα ξέρεις την μισή Αλήθεια.

   Και τα δικά σου σχολια Βεροιέα όλο βρίσιμο κατά των ελλαδιτών είναι, αλλά δεν είπαμε τίποτα.

   Delete
 9. 1955: Άρχισε ο αγώνας στην Κύπρο, το ΚΚΕ δεν συμφωνεί και δίνει ονόματα αγωνιστών!..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διαβάστε Ελληνες για τον Ηρωα Γεώργιο Γρίβα Διγενή και θα καταλάβετε πολλά για την μεταπολεμική Περιπέτεια του χιλιοπροδομένου και αφελούς Ελληνικου λαού.

   Βεροιεύς.

   Delete
  2. Κλασσικά...

   το ενδιαφέρουν "ανώτερα" ιδανικά και όχι χαζαμάρες με Έθνη, Παραδόσεις, Θρησκείες κλπ...

   Delete
 10. Διακύρηξη της Ρώμης,χθές.
  Ο Δουλέμπορος Τσίπρας,ανανέωσε τα συμβόλαια με τους πελάτες του,ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή διάθεση και ροή Δούλων στα σκλαβοπάζαρα της Ευρώπης.
  Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων είναι γεγονός.
  Καμμία μέριμνα ,καμμία αναφορά για προστασία συνόρων και στρατιωτική Ευρωπαική Αλληλεγγύη.
  Αγόραζε πανάκριβα ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα βλάκα ραγιά νηστικέ,για να προστατέψεις το σπίτι σου απ τους Τούρκους.
  Ο αρχιπροδότης Τσίπρας δε,εδήλωσε ότι θα ''αλλάξει'' την Ευρώπη εκ των Εσω ,δηλαδή ο ''προαγωγός''θά διαπραγματευτεί με τον ''βιαστή'',ωστε ο ''βιαζόμενος'' να τύχει καλύτερης μεταχείρισης.

  Ελληνες ετοιμάστε τις κρεμάλες.
  Κρεμάστε τους Προδότες.Διαφορετικά,κρεμαστείτε.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. κωνσταντη...σπουδαιο το σκεπτικο σου..μου αρεσει και το παρακολουθώ...συναμα με τον κιτσικη

   Delete
 11. Ἑπαναλαμβάνω σἐ ἕνα σχόλιο τἠν ἁνάλυση ποὐ ἔχω κάνει πάμπολλες φορές. Ἡ σχέση Ἑλλάδος καἰ Τουρκίας ποὐ παρουσιάζει ἡ ἁνάρτηση εἶναι σωστἠ ἁλλὰ μπορεῖ νὰ ἱδωθῆι ἁπὸ τἠν ἁνάποδη. Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νἀ ἁναπτύξῃ κράτος διότι ἡ ἁνάπτυξη κράτους προϋποθέτει μιἀ ἑλίτ ποὐ νἀ ὑποστηρίζει τὴν ἕννοια τῆς ἁντικειμενικῆς πραγματικότητος.

  Ὅταν δἐ ἡ ἑλίτ ἁπουσιάζει ὁ ὄχλος ἁπλῶς κάνει χύδην φαντασιακὴ ἁντικειμενικοποίηση σἐ ὄνειρα σφαγῶν καἰ λεηλασιῶν. Ἅμα σᾶς φαίνεται αὑτὸ ἁπλῶς ἁμπελοφιλοσοφία, καἰ μἠ ἔχον ἄμεση ἑφαρμογὴ στὰ τεκταινόμεα, πάω πάσο !
  Τὀ θέμα εἶναι γιατἰ τοῦ σφηνῶθηκε τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ νὰ ΘΕΛΕΙ τὀ κράτος, καἰ ἐκεῖ πῶς νἀ ἁπαντήσῃς χωρίς ἁνάλυση !! Εἶναι εὔκολο θέμα ἡ διαμόρφωση τοῦ ἑθνικισμοῦ καὶ πῶς καλλιεργεῖται !!!! Παραπάνω ἑξηγῶ ὅτι τὀ κράτος βασίζεται στἠν διαφοροποίηση τῶν ἡλικιῶν.

  Ἑπειδὴ ἡ διαφοροποίηση τῶν ἡλικιῶν εἶναι παμπάλαιο πράγμα, προεθνικιστικό, ἑξηγῶ ὅτι κατἀ βάθος ὁ ἑλληνικὸς λαός δἐν τἠν ἔχει δεχτῆι. Μὴ ἔχοντας δεχτῆι τὴν διαφοροποίηση τῶν ἡλικιῶν δἐν μπορεῖ νὰ κάνει προγραμματισμένη πολιτικὴ σὲ βάθος χρόνου καἰ γι αὑτὸ βλέπετε τἠν ὑπογεννητικότητά μας σἐ σχέση μὲ τοὺς Τούρκους.

  ReplyDelete
 12. YΓ. Κρατῶ τὀν κανόνα τῶν δύο σχολίων ποὐ εἶπε παραπάνω ὁ Ἁνώνυμος. Κοιτάξτε τὀν ἀμφορέα τοῦ Διπύλου, πολὺ πρίν τἰς Καρυάτιδες. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dipylon_Master_amphora_(Athens)#/media/File:Dipylon_Master_pushkin.jpg
  Ἑμενα μοῦ σηκώνεται ἡ τρίχα κι ἄς εἷναι τέχνη τῶν ἑλίτ. Αὐτὴ ἡ περιοχὴ βλέπει τὀν θάνατο σὰν ανεξήγητη συμφορἀ καἰ στίβει τὀν ἑγκέφαλό της νἀ λύσηι τὀ πρόβλημα τοῦ θανάτου, ΓΙ ΑΥΤΟ ἔβγαλε τόση φιλοσοφία ΚΑΙ θεολογία. Τὀ ἴδιο ΑΚΡΙΒΩΣ συμβαίνει σήμερα. Ποῦ νὰ φτιάξῃ κράτος !!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εκπληκτικός ο αμφορεύς.
   Ο Ηράκλειτος έλυσε για τα καλά το πρόβλημα του Θανάτου Κωνσταντή,όμως δεν τον παραδέχονται και πολλοί νεοέλληνες δυστυχως .

   ΥΓ Τον ξέσκισα τον κανόνα των δύο σχολίων σήμερα.

   Βεροιεύς

   Delete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. μικρος στρατιωτηςMarch 26, 2017 at 12:17 PM

  Το ζητημα της κρατικης δομης εντος της οποιας μπορει να υπαρξει και να αναπτυχθει ο ελληνισμος μπορει να αντιμετωπισθει ρεαλιστικα μονο υπο το πρισμα της ελληνολατινικης αντιπαραθεσης .
  Σωστα μιλωντας ο Κωνσταντινουπολιτης επεσημανε τη Δικτατορια των Συνταγματαρχων και τη Δικτατορια του Μεταξα ως επιτυχημενες κρατικες δομες .
  Αυτη ομως η επιτυχια, παροτι αναγκαια, ειναι σχετικη και οπωσδηποτε χρειαζοταν επεκταση προς τη Τουρκια ειτε ειρηνικα ειτε πολεμικα .
  Ο λογος για αυτο ειναι οτι μια κρατικη δομη στην υπηρεσια του ελληνισμου οπωσδηποτε δημιουργει τρομακτικη δυναμικη και ως εκ τουτου θα εχει απεναντυ της ολοκληρη την ευρωπη .Ετσι παροτι αμφοτερες οι δικτατοριες ηταν επιτυχημενες δεν μπορεσαν να διατηρηθουν εξ αιτιας της δρασης των δυτικων εναντιον τους .
  Δηλαδη εαν θελουμε να μιλουμε για κρατος ελληνικο θα πρεπει να χουμε παντα υποψιν τον αντιπαλο δηλ την ευρωπη και κατα ποσο αυτη η ελληνικη κρατικη δομη ειναι ικανη να φερει πληγματα σε αυτον και να τον τιμωρησει οταν αυτος επιβουλευεται τα ελληνικα συμφεροντα .Υπο αυτη την αποψη οι σπουδαιοτερες στιγμες του νεοελληνισμου Βενιζελος, Μεταξας ,Παπαδοπουλος ειναι μονο προαγγελοι και οπωσδηποτε δεν αρκουν .
  Εαν κοιταξουμε τη σημερινη Τουρκια ,αυτη κινειται προς αυτη τη κατευθυνση. Εχοντας μια μακροπνοη πολιτικη περαν απο ενα ισχυρο κρατος εχει δημιουργησει και μια ισχυρη διασπορα σ ολη την επικρατεια του εχθρου και στη καρδια του δηλ στη Γερμανια, οντας πλεον σε θεση να την ελεγχει σε μεγαλο βαθμο ακομα και να την εκβιαζει και οι μονοι πλεον φοβοι της ειναι οι πλανητικες δυναμεις Η.Π.Α. και Ρωσσια .
  Δυστυχως εμεις κινηθηκαμε λαθος, επρεπε να αναπτυξουμε μονο την ισχυ μας και να κινηθουμε προς τη Τουρκια επιδιωκοντας την ηγεσια του Τουρκισμου και εν καιρω την επανελληνιση του (φυσικα θα επρεπε να προηγηθει η δικη μας). Αντι αυτου απολεσαμε την ισχυ μας και κινηθηκαμε μεσω των δημοκρατικων πορνων στην ευρωπη .
  Ετσι το τεραστιο τουρκικο σωμα εχοντας απο καιρο απολεσει την πνευματικη του ηγεσια την αναζητει πλεον στο ισλαμ αντι για τον ελληνισμο που ειναι και η φυσικη του κατασταση εφοσον ομιλουμε ακριβως για την ιδια φυλη .
  Το ζητημα του ελληνοτουρκισμου πρεπει πλεον και λογο των υπαρξιακων μας κινδυνων να εντασσεται στο ευρυτερο προβλημα της επανενωσης του ελληνισμου .
  Ο ελλαδικος αντιτουρκισμος ειναι σα να λεγαμε οτι οι Αθηναιοι θα πρεπει να εχθρευονται τους Σπαρτιατες εξαιτιας του Πελοποννησιακου πολεμου .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έλληνες και Τούρκοι ΔΕΝ είναι ανθρωπολογικά η ίδια ράτσα ούτε και έχουμε να κερδίσουμε κάτι από τους σημερινούς ντονεροποιούς της Ανατολίας.

   Θέλουμε ένωση των δύο παραλίων ναι, υπό την Ορθοδοξία και το Ελληνικό παρελθόν και στην καλλιτέρα των περιπτώσεων έναν Πόντο υπό Αρμενική πολιτική διοίκηση ή ανεξάρτητο.

   Η λοιπή Ανατολία θα γίνει ένα Σουφικό κρατίδιο με έδρα το Ικόνιο και την Καισαρεία, εφόσον τα Ανατολικά εδάφη θα γίνουν Κουρδιστάν.

   Αλλά αυτά είναι όνειρα. Εάν ειχαμε και εμείς λόμπυ ανάλογο του Εβραϊκού και συνεργασία με Ισραήλ, τοτε τα παραπάνω θα μπορούσαν να λάβουν χώρα.

   Σωστά για την Τουρκία και τον εξαγόμενο πληθυσμό της. Βέβαια ένα καινούριο Τρίτο Ράιχ θα τους έδιωχνε ή έσφαζε την επομένη. Οι Τούρκοι όσο βαδιζουν τον Αραβικό δρόμο του Ισλάμ θα μισιούνται από την Δύση.

   Ο Μεταξάς έπεσε λόγω του Άξωνος.

   Ο Παπαδόπουλος λόγω του Ισραήλ και των ΟΧΙ του το 1973 στον πόλεμο Yom Kippur.

   Delete
 15. Παιδιά ἁκοῦστε νὰ σᾶς σηκωθῇ ἡ τρίχα. Γιατὶ νομίζετε κόλλησα μὲ τὸν κο Κιτσίκη ; Γιατὶ μοῦ ξύπνησε κάτι ποὺ ὑπῆρχε περὶ τό...1985 καὶ ἑχάθη. Τότε θυμᾶμαι ἐγινε τὸ κακό, μὲ ἕναν τρόπο ἁπροσδιοριστο. Τᾳ πάντα ἁφελληνιστηκαν καὶ τὰ παιδιά ἁγριέψανε.

  Λοιπὸν. Αὑτὸ ποὺ νομίζω ὅτι ἑχει καταλάβῃ ὁ κος Κιτσικης, καὶ ποὺ ἐγὼͺτὸ τεκμηρίωσα στὰ δοκίμια τοῦ Καταρτζῆ, εἶναι ὅτι ἑπὶ Τουρκοκρατίας τὸ μιλλιέτ ΔΕΝ ἦταν ἁπλῶς μιλλιέτ. Ἦταν ἔθνος. Μπορεῖ νὰ μὴν βασίλευε ὁ Παλαιολογος, ἁλλὴ ἡ ἀνάμνηση τῆς αὑτοκρατορίας κρατιόταν ζωντανή.

  Ἔθνος, καὶ ὄχι λαός. Πᾶμε τώρα στὴν φοβερὴ μαγκιά τοῦ κου Κιτσίκη καὶ πάλι. Ἐπειδῃ ὁ κος Κιτσίκης ἔχει μελετήσῃ τὸν Ῥουσσῶ, καταλαβαίνει ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ λαοῦ (volk) δέν προέρχεται ὅπως ψευδῶς καὶ πονηρότατα ἱσχυρίζονται οἱ Ἁτλαντοφιλοι συγγραφείς ἁπὸ τοὺς Γερμανοὺς ῥομαντικούς. Ἡ ἔννοια τοῦ volk βρίσκεται στὰ μπαγκάζια τοῦ ἴδιου τοῦ Διαφωτισμοῦ. Τελευταῖα ὁ ἱστορικὸς τοῦ 21 κος Βασίλης Κρεμμυδᾶς ξεψαχνιζει τὴν Ἑλληνικὴ Νομαρχία, ποὺ τοῦ καθεται πολὺ ἄσχημα στὸ στομάχι διότι ὁ συγγραφέας της θέλει τὴν Σπάρτη τοῦ Λυκούργου, παραμονές τοῦ 21. Λοιπὸν τὸ volk πλάκωσε πάνω στὴν κατακαημένη Ἑλλαδίτσα, καὶ τὴν δεκαετία τοῦ 85 θυμᾶμαι τὸ σχολεῖο μου νὰ γίνεται κομμάτια - γυρνῶντας ἁπὸ τὶς διακοπές, τὰ παιδιά ἄρχιζαν νὰ μιλᾶνε γιὰ τὰ ἑξοχικὰ τῶν γονιῶν τους. Ὁ βλάχος ἔγινε ἁρχοντοχωριάτης καὶ διαφοροποιήθηκε ἁπὸ τὸν λαό.

  Ὁ λαός εἶναι ἡλίθιος καὶ εὑσεβῆς, καὶ ὁ ἁστὸς εἶναι ἔξυπνος καὶ τολμηρός. Αὐτὴ ἦταν λοιπὸν ἡ πρόταση τοῦ 1821 ποὺ μπῆκε σὲ ἐφαρμογή. Τὸ ἁντίτιμο ἦταν νὰ ἁντικατασταθῇ τὸ ἔθνος ἀπὸ τὸν λαό.

  Τὸ ἔθνος αὑτὸ εἶχε κοινὸ ταμεῖο, τὴν ἐκκλησία. Κρατοῦσε ἕναν ῥυθμὸ ζωῆς διαμορφμένον στὴν ὕστερη ἁρχαιότητα, μὲ τὶς νηστεῖες, τὶς γιορτές κ.λπ. Καὶ σήμερα τὸ βρίσκεις ἄν θές. Καὶ εῖχε καὶ τὴν αὑτοκρατορικῃ ἁνάμνηση, σὰν μιὰ βίρτουαλ βασιλεία. ´Ετσι περίπου τὸ ἁντιλαμβάνομαι τὸ πράγμα. Τώρα πᾶμε στὸ βασικό.


  ReplyDelete
 16. Ὅπως ἔγραψα παραπάνω τὸ ἀντίτιμο γιὰ τὴν υϊοθέτηση τῶν διαφωτιστικῶν πολιτειακῶν ἱδεῶν ἦταν ἡ υἰοθέτηση τῆς ἐννοίας τοῦ λαοῦ. Ὅμως ὁ λαὸς εἶναι μιὰ ἔννοια ποὺ προυποθέτει βλακεία. Βλακεία στὸν δέκτη της καὶ βλακεία τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ. Ἡ βλακεία αὺτὴ εἶναι τὸ θρησκευτικὸ κενό. Ἑ αὑτὸ τὸ κενὸ εὑνουχίζει τὴν ἁναπαραγωγὴ τοῦ πληθυσμοῦ. Σκεφτῇτε δύο λαούς, τὸν ἑλληνικὸ καὶ τὸν Τουρκικό, ποὺ ἀντιστοίχως εἶναι εὐνουχισμένοι οἱ μέν, περιτμημένοι οἱ δέ. Γιατί; Διότι ἡ ἁστικὴ τάξη (ὁργάνωση) δὲν δύναται ἄνευ τῆς ἑννοίας τοῦ λαοῦ νὰ κυριαρχήσῃ. Συνάμα ὅμως ἡ ἔννοια τοῦ λαοῦ ἀποδυναμώνει τὶς ἴδιες τὶς ἔνοπλές της δυνάμεις, διότι ὁ λαός εἶναι στὴν οὐσία του ἕνας βοῦρκος. Αὑτὸ ποὺ εἶναι σφριγηλὸ εἶναι τὸ ἔθνος. Γιατί. Διότι δὲν ἑμπεριέχει τὴν ἔννοια τῆς βλακείας. Δηλαδὴ ἕνας χωρικὸς σὲ ἕνα ἔθνος δὲν εἶναι βλάκας, ἑνῷ σὰν λαός εἶναι βλάκας. ΣΥμπέρασμα.

  Διὰ τῆς εἱσαγωγῆς τῆς ἑννοίας τοῦ λαοῦ στὴν θέση τοῦ ἔθνους ἤ γένους ἡ πνευματικῶς ἡγέτις δύναμη στὸ νεοελληνικὸ κράτος αὑτοευνουχίστηκε καὶ ἁπετέλεσε τὸ πρότυπο γιὰ τὸν αὑτοευνουχισμὸ ὅσων θέλανε νὰ τῆς μοιάσουνε. Πρῶτα λοιπν θὰ ἑντοπίσουμε τὰ ψυχολογικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ αὑτοευνουχισμοῦ καὶ μόνον ἔπειτα θὰ προσεγγίσουμε τὰ τοῦ πολέμου, τῆς οἱκονομίας καὶ τῆς θρησκείας, διότι δὲν μπορεῖς νὰ δικαιολογεῖς τὴν θρησκευτικότητα σου λέγοντας ὅτι εἶμαι φλούφλης ἄρα ἄς κάνω τὸ σταυρό μου. Ἑπαναλαμβάνω τὴν πρότασή μου. Ἡ ἁντικατάσταση τῆς ἑννοίας τοῦ ἔθνους ή γένους ἁπὸ αὺτῃν τοῦ λαοῦ προκάλεσε ἕναν αὑτοευνουχισμὸ τοῦ διανοητικοῦ προτύπου τοῦ Ῥωμηοῦ.

  ReplyDelete
 17. Μικρέ Στρατιώτη,τό ότι υπάρχουν εκατομύρια εγκλωβισμένοι Ελληνες στην Τουρκική επικράτεια,δέν σημαίνει ότι οι Τούρκοι είναι ομόφυλοί μας.
  Μην υπερεκτιμάς τόσο την Τουρκία.Σύντομα θα διαπιστώσεις ότι κάνεις λάθος.
  Ο δε ''σουλτάνος''όπως φαίνεται έγινε ''γιουσουφάκι ''του Πούτιν και δεν είναι παρά ακόμη ένας αναλώσιμος Σαντάμ-Καντάφι υπερφίαλος ,αιθεροβάμων με ημερομηνία λήξεως,που σίγουρα θα καταστρέψει τη χώρα του.
  Η Ενωση με τους Ελληνες της Μικράς Ασίας θα γίνει αμέσως μετά την επερχόμενη αποσύνθεση της Τουρκίας .
  Ο παραλληλισμός με Αθήνα-Σπάρτη είναι τελείως άστοχος.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ, αν και δυστυχώς ένα Σουλτανάτο πιο πολύ ομοιάζει την αρχαία Σπάρτη παρά το σημερινό χρημστόδουλο καθεστώς των Αθηνών.

   Delete
 18. Ὁ Ῥωμηὸς μὲ τὰ πολλὰ ἔπρεπε νᾳ γίνῃ βλάκας. Καὶ πῶς. Μὲ τὸ νὰ ἁντικατασταθῇ ἡ πίστη στὸ δικό του ἔνστικτό, μὲ τὴν κοινωνικὴ ἱδέα. Ἑ ὁ Ἐρντογὰν σήμερα ποὺ μιλᾶμε βασίζεται στὸ ἔνστικτο τοῦ λαοῦ του. Ποιό ειναι ὅμως τὸ ἑλληνικὸ ἔνστικτο ; Οἱ Ἑλληνες ἦταν ἐν πολλοῖς ἕνας σχεδὸν ξεχασμένος, φιλήσυχος λαός. Καὶ ὅμως λαός αὑτὸς ἦταν ἔθνος. Αὑτὸ ποὺ κάνει ἕνα ἔθνος νὰ εἶναι ἔθνος εἶναι ἡ πλήρης αὐτονομία. Αὑτὴ ἑπιτυγχάνετο μὲ μιὰν ἑσωτερικὴ προσευχή πρὸς μιὰ ζωντανὴ θεἰκῃ παρουσία καὶ ὄχι μιὰ ἁφηρημένη ἁρχή. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Ἀθηνᾶ σὰν μορφὴ συνέχισε στὸν χριστιανισμὸ νὰ πρέπει νὰ εἶναι ἑξίσου ζωντανή, ἄν ὄχι σὰν Ἀθηνᾶ, πάντως ζωντανή. Αὺτὸ εἶναι τὸ συνεκτικὸ στοιχεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἡ ζωντανή θεότης. Αὺτὸ εἶναι τελείως διαφορετικὸ ἁπὸ τὴν βασιλεία σὰν θεσμὸ ἐξωτερικό. Πρόκειται γιὰ μιὰ κοινωνικὴ ὁργάνωση βασισμένη στὸν συντονισμὸ τῶν ὑποσυνειδήτων, ἄν θέλετε. Ἁλλὰ δὲν εἶναι ψυχικὴ λειτουργία. Γιὰ τὸν πιστό τὰ πνεύματα ὑπάρχουν, δὲν εἶναι φαντασία. Ἡ ὰντικατάστασή τους ἁπὸ ἀφηρημένες ἁρχές φέρνει ἁτεκνία.

  Άς ποῦμε πὼς εἶστε μορφωμένος ἄνθρωπος. Ἀν τὸ ῥίξετε στὸ νιοῦ ἔητζ μὲ γιόγκες δὲν ξέρω τί κ.λπ. καλά κάνετε ἀλλά δὲν εἶναι αὑτὸ τὸ θέμα. Πῶς νὰ τὸ ἑξηγήσω - ἑπειδὴ ὰκριβῶς τὸ σύνολο τῆς ψυχῆς ἐνέχεται στὸν σχηματισμὸ ἑνὸς ἔθνους, ἡ ἔλευση τοῦ ῥασιοναλισμοῦ σήμαινε αὑτόματα ὑποταγή, ὅσο κι ἄν σᾶς φαίνεται ἁπίστευτο, στοὺς Τούρκους. Αὐτὸ ποὺ δὲν κατάφερε νὰ κάνει 400 χρόνια Τουρκοκρατίας τὸ κατάφερε τὸ 1821. Καὶ πῶς ; Ὁ νεος πολίτης τοῦ 1821 ἐπιδεικτικά πάμπολλες φορές ἔγινε βλάκας καὶ διατυμπάνιζε μάλιστα τὴ βλακεία του γιὰ νὰ δώσει πίστη στὴν ἔννοια τοῦ volk.

  ReplyDelete
 19. YΓ. Νἀ σᾶς τὀ κάνω λιανά. Στὀ ἔθνος ἤ γένος δἐ ὑπάρχει βλάκας λαός. Ὑπάρχουν πνεύματα, ἅγιοι, νεράιδες. Τὀ volkisch στοιχεῖο λοιπὸν ἁντιμετωπίζει τὀν ἵδιο τὀν λαὸ σἀν πνεύματα.

  ReplyDelete
 20. YΓ2 συνέχεια καἰ τέλος. ....ΙΔΟΥ ἡ ἀντικειμενικοποίηση ποὐ σᾶς ἔλεγα. Λέγοντας ἡ ἁστικὴ τάξη (καἰ τὀ 1821 εἶναι ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ἁποτέλεσμα τῆς ἁστικοποίησης τῆς Ὁθωμανικῆς αὐτοκρατορίας) ὅτι ὁ ἴδιος ο λαός εἶναι πνεῦμα, σημαίνει ὅτι ἐγὼ ὁ ἀστὀς δικαιοῦμαι νἀ εἶμαι βλάκας. Καἰ νἀ κοιτάω τὀ ἁτελές συμφέρον μου. Ἡ βλακεία πότε θὰ ἐμφανίζεται σἀν πρόοδος, πότε σἀν κίνημα ἑπιστροφῆς στἰς ῥίζες καἰ ἅρνηση ἑκσυγχρονισμοῦ. Καθότι αὐτὰ ποὺ γράφω εἷναι καινούργιες σχετικὰ ἱδέες, ἤ ἕτσι νομίζω λαθεμένα, ἔπρεπε νὰ τὶς ἁναπτύξω διὰ μακρῶν.

  Προσέχτε τώρα. Εἶναι ὁ τουρκικὸς λαός ποὺ ἕχει ἑπιλεχθῆι γιὰ νὰ παίξῃ τὀν ῥόλο τῶν Στρούμπφ.

  ReplyDelete
 21. Ο Βλαντιμίρ Λένιν έδινε εντολές να εκτελούν όσο πιο πολλούς μαθητές το δυνατόν σε διάφορες πόλεις. Οι τσεκιστές συλλαμβάνανε κάθε νέο που φορούσε μαθητικό πηλήκιο. Αυτοί οι μαθητές συλλαμβάνονταν διότι ο Λένιν πίστευε ότι οι ανερχόμενοι Ρώσοι διανοούμενοι θα είναι κίνδυνος για το σοβιετικό καθεστώς. (Vladimir Soloukhin, ‘In the Light of Day’, Moscow 1992, p. 40.)

  ReplyDelete
 22. Ἔνας Γαλλος στρατιώτης ἔτριβε τἀ ματάκια του. Σἐ λίγες μέρες οἱ Τοῦρκοι θἀ ἀδειάζαν τἠν Ἁθῆνα. Ἕνας χωρικός ἔρχεται καἰ δίνει τἠν δεκάτη στὀν Τοῦρκο φοροεισπράκτορα, σἀν νἀ μἠν τρέχει τίποτα.

  ReplyDelete
 23. Ὁ Γάλλος σοκαρίστηκε ὅποιος κάποιος ποὺ βλέπει τὀν ἑαὑτό του στὸν καθρέπτη μετα ἁπὀ πολὐν καιρό. Τὄ ϊδιο ἔπαθε καἰ ὁ ἁρχιδιανοούμενος Λένιν ἅν ἱσχύουν τἀ παραπάνω.

  ReplyDelete