Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 18, 2017

346 - Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς

Ἀπὸ τὴν ἑλληνίδα Σάβιτρι Ντέβι στὴν Θεσσαλονικιᾶ Ἀφὲτ Ἰνάν,
οἱ ἱέρειες τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς346 -  Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς

Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς ὑπῆρξε σὲ ὅλον τὸν ΙΘ΄αἰῶνα καὶ μέχρι τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ Χίτλερ, τὸ 1933, στὸν κέντρο τῶν ἀνθρωπολογικῶν μελετῶν τῶν Ἀγγλογάλλων, ὁ ὁποῖος ἐπῆρε μία ἄκρως ἀρνητικὴ χροιὰ στὴν διάρκεια τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ λόγῳ τῆς ἀντισημιτικῆς ἐμμονῆς τοῦ γερμανικοῦ καθεστῶτος ποὺ ἠγνόησε στὸ θέμα αὐτὸ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ὄχι μόνον ἦσαν λευκοὶ ἀλλὰ ἦσαν ἀνέκαθεν στὴν πρωτοπορία  τῶν πολιτιστικῶν, ἐπιστημονικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐπιτεύξεων τῶν λευκῶν λαῶν.

Οἱ Ἑβραῖοι  εἶχαν ἡγετικὸ ῥόλο στὴν οἰκοδόμηση τοῦ δυτικοῦ ἑβραιοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μέσῳ τῆς οἰκοδομήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς μασονίας ποὺ ἔφεραν τὴν ἀστικὴ τάξη στὴν ἐξουσία μὲ τὶς ἐπαναστάσεις ποὺ ὠργάνωσαν στὴν Ἀμερικὴ καὶ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη (ἀμερικανικὴ τοῦ 1776, γαλλικὴ τοῦ 1789, Καρμπονάρι στὴν Ἰταλία, ἑλληνικὴ τοῦ 1821, ῥωσικὴ Δεκεμβριστῶν τοῦ 1825, νεοτουρκικὴ τοῦ 1908 κλπ). Ἡ τραμβικὴ ἐπανάσταση τοῦ 2017 στὶς ΗΠΑ εἶναι τὸ πλέον πρόσφατο φαινόμενο τῆς καθοριστικῆς ἐπιρροῆς ποὺ ὁ λευκὸς φυλετισμός, μέσῳ τῆς ἑβραϊκῆς παρουσίας, συνεχίζει νὰ ἔχῃ στὸν ἀγῶνα τῶν Δυτικῶν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους ἔναντι στὸν ὑποτιθέμενο κίνδυνο -ὅπως αὐτοὶ τοὐλάχιστον τὸ ἀντιλαμβάνονται-  ἐξαφανίσεώς τους, ἐνώπιον τῆς συνεχῶς αὐξανομένης εἰσβολῆς τῶν μὴ λευκῶν λαῶν (κιτρίνων καὶ μαύρων) τοῦ Τρίτου Κόσμου. Γι’αὐτὸ καὶ ὁ ἀντισημιτισμὸς ποὺ εἶχε φθάσει στὰ ἄκρα μὲ τὸν Χίτλερ, ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη ἐπίθεση κατὰ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ 

Στὸν Μεσοπόλεμο, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Τουρκίας τοῦ 1923, Μουσταφᾶ Κεμάλ, θέλοντας νὰ δυτικοποιήσῃ πλήρως τὸν λαό του, προσεπάθησε ὄχι μόνον νὰ  ἐκριζώσῃ ἀπὸ τὰ σπλάχνα του τὸ Ἰσλάμ, μία θρησκεία ποὺ ἐθεώρει καταστροφικὴ γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά, πέραν τοῦ ἐθνικιστικοῦ του συνθήματος «εὐτυχὴς αὐτὸς ποὺ λέγεται Τοῦρκος», ἠθέλησε νὰ εἰσάγῃ καὶ τὶς φυλετικὲς μελέτες περὶ ἀνωτερότητος τῆς λευκῆς φυλῆς.

Στὴν ὁμιλία του τῆς 16ης Μαρτίου 1923, στὰ Ἄδανα, ξεκίνησε τὴν προσπάθειά του νὰ πείσῃ τὸν λαό του γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τῆς λευκῆς τουρκικῆς φυλῆς, ὄχι μόνον ἀποξενώνοντάς την ἀπὸ οἱασδήποτε μογγολικὲς καταβολές, ἀλλὰ ἐπιμένοντας στὴν τοπικὴ μικρασιατικὴ της προέλευση ἀπὸ ἀμνημονεύτων χρόνων, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν τῆς ἀνατολικῆς χερσονήσου. Εἶπε: «Οἱ Ἀρμένιοι δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα ἐπάνω σὲ αὐτὰ τὰ πλούσια ἐδάφη. Αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι ἰδική σας, ἡ χώρα τῶν Τούρκων.  Ἡ χώρα αὐτὴ ὑπῆρξε τουρκικὴ στὸ παρελθόν καὶ εἶναι καὶ σήμερα τουρκικὴ καὶ θὰ παραμείνῃ γιὰ πάντα τουρκική».

Στὶς 27 Ἀπριλίου 1925, στὴν ἐφημερίδα «Βακίτ», ὁ Ἰσμὲτ πασᾶς (Ἰνονοῦ) ἔλεγε: «Οἱ ἄλλοι πληθυσμοὶ δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ἐπηρεάσουν τὴν τουρκικὴ πλειοψηφία. Ὑποχρέωσίς μας εἶναι νὰ μετατρέψουμε ἀμέσως σὲ Τούρκους ὅσοι εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους. Κανένα ἔλεος γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς ποὺ ἐναντιώνονται στοὺς Τούρκους καὶ στὴν τουρκικότητα. Αὐτὸ ποὺ ἐπιζητοῦμε πρωτίστως ἀπὸ τοὺς ὑπηρετοῦντες τὸ ἔθνος εἶναι νὰ εἶναι Τοῦρκοι καὶ νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν τουρκικότητα».

Ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ ἐμελέτει ἐπισταμένως τοὺς φυλετιστὲς δυτικοὺς διανοουμένους ὅπως τὸν Γάλλο Γκομπινὼ καὶ τὸν Ἑλβετὸ Πιττάρ (Arthur de Gobineau ,1816-1882 καὶ  Eugene Pittard, 1867-1962, συγγραφεὺς, τὸ 1924 τοῦ βιβλίου ποὺ ἐπηρέασε τὸν Κεμάλ, «Les races et lhistoire»). Γι ‘αὐτὸ καὶ τὸ 1925 ἵδρυσε τὸ Κέντρο Ἀνθρωπολογικῶν Μελετῶν ὑπὸ τὸν ἄμεσο ἔλεγχό του ποὺ ἔκανε μετρήσεις κρανίων στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Καρατζὰ Ἀχμέτ καὶ ἐπὶ τῶν παιδιῶν διαφορετικῆς ὑποθετικῆς φυλετικῆς προελεύσεως, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Ῥωμηοί καὶ οἱ Ἀρμένιοι.

Στὶς 30 Σεπτεμβρίου 1926, ὁ Κεμὰλ στὴν Ἄγκυρα, σὲ λόγο του, ἐπέμενε στὴν ἀνάγκη «ἐξαγνίσεως τῆς φυλῆς, πλούτου τῆς φυλῆς, βελτιώσεως τῆς φυλῆς». Σὲ ὁμιλία του στὰ τουρκικὰ νειάτα, στὶς 20 Ὀκτωβρίου 1927, ἐξῆρε τὸ «τουρκικὸ αἷμα» τῆς τουρκικῆς φυλῆς.

Στὸ πρῶτο  Συνέδριο Ἱστορίας τῆς 2-11 Ἰουλίου 1932, ὁ Κεμὰλ ὑπεστήριξε τὶς φυλετιστικὲς θεωρίες τούρκων ἐπιστημόνων ὅπως τοῦ Resit Galip, ὑπουργὸ Παιδείας, ποὺ καθώριζε ὅτι ἡ τουρκικὴ ἱστορία ἦταν στὴν ἀρχὴ ὅλων τῶν πολιτισμῶν τοῦ πλανήτου ἐπειδὴ ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὴν «ἀνώτερη τουρκικὴ φυλή», ἡ ὁποία ἦταν «ἀλπικὴ φυλὴ μεγάλου διαμετρήματος, λευκὴ μὲ κάθετη μύτη ἤ ἀετήσια, μὲ χείλη καλῶς σχεδιασμένα, μὲ μεγάλα μάτια συχνὰ γαλανά [ὅπως τοῦ Κεμάλ] καὶ καθόλου μογγολικά».

Ἡ θεωρία τῆς ἡλιακῆς τουρκικῆς γλώσσας διετυπώθη τὸ 1936 ποὺ ἔλεγε ὅτι: «Ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἕως τὴν Ἀφρική, καὶ ἀκόμη μέχρι τὴν Ἀμερική, ἡ ῥίζα τῶν γλωσσῶν ὅλων τῶν πολιτισμῶν προέρχεται ἀπὸ τὰ τουρκικά». Ἐκείνη τὴν χρονιά, ἡ Ἀφὲτ Ἰνάν, υἱοθετημένη κόρη τοῦ Κεμὰλ καὶ δεξί του χέρι, καθηγήτρια ἀνθρωπολογίας, ποὺ εἶχε ἐτοιμάσει τὴν διδακτορική της διατριβὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης ὑπὸ τὸν Εὐγένιο Πιττάρ, ὑπέβαλε, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Κεμάλ, 64.000 ἄτομα σὲ ἀνθρωπομετρικὲς μετρήσεις, «μὲ σκοπὸ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι οἱ τέλειοι ἀντιπρόσωποι τῆς ἀλπικῆς φυλῆς βραχυκεφάλων».  Ἀπὸ τὸ 1925 ἕως τὸ 1939, τὸ περιοδικὸ τουρκικῆς ἀνθρωπολογίας ποὺ ἐξέδιδε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἦταν γεμάτο ἄρθρα ποὺ εἶχαν στόχο νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀνωτερότητα τῆς τουρκικῆς φυλῆς, στὴν βάση ἀνθρωπολογικῶν μελετῶν.

Ὁ φυλετισμὸς ὅμως αὐτὸς δὲν κατηυθύνετο κατὰ τῶν Ἑβραίων. Ἔτσι, τὰ τουρκικὰ πανεπιστήμια, μετὰ τὸ 1933, ἐπωφελήθησαν ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν γερμανοεβραίων καθηγητῶν ποὺ ἐξεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν Χίτλερ καὶ εὑρῆκαν καταφύγιο στὴν Τουρκία. Αὐτὴ ἡ σθεναρὴ στάση τῆς κεμαλικῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἀπέφυγε ἐπιδεξίως νὰ εἰσέλθη στὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἐνῷ ταυτόχρονα δὲν ἔκρυβε τὴν συμπαθειά της πρὸς τὸ ἐμπόλεμο Τρίτο Ῥάϊχ, ὡς καὶ τὴν ἐξ ἴσου ἔξυπνη διπλωματία, μετὰ τὸ 2003, τοῦ ἀντικεμαλικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἔρντογαν,  ἐνώπιον τῆς γραικυλικῆς πολιτικῆς τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, μὲ ἔσπρωξαν στὴν ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν διαπίστωση ὅτι «οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι»!

Δημήτρης Κιτσίκης                                    18 Μαρτίου 2017


112 comments:

 1. Ωραίο άρθρο και ενδιαφέρουσες οι απόψεις των τότε Τούρκων ανθρωπολόγων.

  Βέβαια, λόγω του ότι ο Κεμάλ αγαπούσε την Δύση και ήθελε να δείξει ότι οι Τούρκοι ήσαν Ευρωπαίοι, μετέφρασε τον βραχυκέφαλο πληθυσμό της Τουρκίας ως ανήκοντα στον Αλπικό φαινότυπο. Ο Αλπικός φαινότυπος όμως μήτε...γαμψή μύτη έχει μήτε το σκούρο χρώμα δέρματος των Τούρκων, ίσα-ισα παρουσιάζει κοίλη μύτη. Η μεγάλη συνεπώς πλειοψηφία των Τούρκων ναι μεν είναι βραχυκέφαλοι αλλά...Αρμενοειδείς, ακριβώς σαν τους Ποντίους και τους Αρμένιους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υ.Γ. Ο Αρμενοειδής φαινότυπος δεν μετείχε στην δημιουργία του αρχικού Ελληνικού πολιτισμού.

   Delete
  2. Υ.Γ. 2

   Η Ιφέτ Ινάν είναι Αρμενοειδής-Αλπική.

   Delete
  3. Γιὰ πές μας ῥε Κωνσταντινουπολίτη ποιὸς φαινότυπος συμμετεῖχε στὴν δημιουργία τοῦ ἁρχικοῦ ὲλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ πότε ἅρχισε ὁ τελευταῖος...ἡ ἁρχαιογνωσία ειναι παλοῦκι καὶ μὴν νομίζετε ὅτι ὸ Γκομπινῶ καὶ τέτοιοι Καραγκιόζηδες (διότι πρόκειται στὴν καλύτερη περίπτωση γιὰ μυθοπλάστες) ξέρανε χριστὸ ἀπὸ ἀρχαιολογία καὶ ἀρχαιογνωσία. Προβολές κάνανε πάνω στὸ παρελθόν.

   Delete
  4. Ο αρχαιότερος Ευρωπαϊκός φαινότυπος που ξεκίνησε από την ΒΔ Μεσόγειο, την Νοτιο-Δυτική Ευρώπη δηλαδή είναι ο Κρομανοειδής φαινότυπος.

   Στην Ελλάδα λόγω κλίματος, μετεβλήθη σε Μεσογειακό φαινότυπο, άλλοτε διατηρώντας τα Κρομανοειδή χαρακτηριστικά του όπως το έντονο (πεντάγωνο) σαγόνι και συνεπώς έναν εκ φύσεως μυώδη σωματότυπο. Συχνότερα βέβαια εχάθησαν τα περισσότερα Κρομανοειδή χαρακτηριστικά, όπως οι έντονες γωνίες, τα έντονα ζυγωματικά, τα υπερόφρυα τόξα και η πολύ μυώδη εκ φύσεως σωματοδομή. Τα χείλη γίναν εντονότερα, το χρώμα χάλκινο-πιο σκούρο θα λέγαμε, τα ματια ανοιχτά δίχως βαρυά βλέφαρα, ενώ όπως προείπα λόγω σταδιακής μειώσεως των Κρομανοειδών χαρακτηριστικών, η σωματοδομή έγινε πιο gracile, λιγότερο μυώδης και πιο λεπτή.

   Μεσογειακοί-ΚΜ υπήρξαν οι αρχαιότερες μορφές στον ελλαδικό χώρο, ενώ ο Μεσογειακός φαινότυπος προέβαλε τον ψυχισμό και τα έμφυτα χαρακτηριστικά του στον Ελληνικό πολιτισμό, μέσω της αθλήσεως, του θεάτρου, της Φιλοσοφίας, των τεχνών και λοιπά. Ο δεύτερος κατά ποσοστό φαινότυπος υπήρξε ο Αλπικός ο οποίος εισεχώρησε στον Ελληνικό χώρο, όπως και σε όλη την Ευρώπη, εξ Ανατολάς, από την σημερινή Ευρωπαϊκή Ρωσία, μιλώντας με γεωγραφικούς όρους. Ο φαινότυπος αυτός έφτασε σήμερον να είναι πολυπληθέστερος στην Ευρώπη ενώ συναντάται κατά μεγάλο αριθμό και στην Μέση Ανατολή με τοπικές μικρο-διαφοροποιήσεις, βλέπε Νασράλλα. Ο φαινότυπος αυτός συνέβαλε επίσης στην δημιουργία του Ελληνικού πολιτισμού αν και ήτο δευτερευούσης σημασίας, καθώς ο Μεσογειακος ως πολυπληθέστερος(~80%) είχε τον πρωτεύοντα ρόλο. Κυρίως ο Αλπικός γέννησε τους δύο μεγαλυτέρους φιλοσόφους της Αρχαιότητος, τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, αμφότεροι Αλπικοί. Ο Αλπικός φαινότυπος έχει μεγάλη κλίση στην Φιλοσοφία λόγω των κυρίως πνευματικών του ικανοτήτων. Ενδεικτικά οι περισσότεροι καθηγητές Πανεπιστημίων είναι Αλπικοί. Αυτό που λείπει είναι το ζωηρό πνεύμα αναζητήσεως, το οποίο λόγω ρουτίνας και συστηματοποιήσεως δεν έχει ο Αλπικός, ο οποίος γενικά είναι παθητικός φαινότυπος και πολύ ήπιος κοινωνικά ανεχόμενος δυστυχώς τα πάντα και περιμένοντας τα πάντα από το κράτος καθώς ναι μεν δύναται κάλλιστα να ακολουθήσει όμως δεν δύναται να δημιουργήσει κρατικές δομές εκ του μηδενός. Εξ'ου και η διαφορά Βαυαρών και Ελλήνων-Ιταλών Αλπικών.

   Οι δύο-τρεις αυτοί φαινότυποι, ήτοι Μεσογειακός, Αλπικός και Κρομανοειδής αποτελούσαν το 95% του φυλετικού δυναμικού την εποχή της Κλασσικής Ελλάδος, ενώ ο Βαλκάνιος Διναρικός, φαινότυπος κυρίως των πειρατών Ιλλυριών, άγγιζε το αμελητέο ποσοστό του 5%, εξ'ου και η παντελής έλλειψη Βαλκάνιας συμπεριφοράς στους αρχαίους Έλληνες. Η αντίθεση των τότε Δυτικοβαλκάνιων λαών με τους αρχαίους Έλληνες υπήρξε τεραστίας εκτάσεως. Και ο λόγος υπήρξε φυλετικός.

   Ο Αρμενοειδής εισεχώρησε κατά μικρά βέβαια ποσοστά κατά την Ρωμαίηκη περίοδο λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών απο την Μικρά Ασία στον ελλαδικο χώρο την επομένη των σλαυικών επιδρομών οι οποίες είχαν ερημώσει πληθυσμιακά τον τόπο. Ύστερα, εισεχώρησε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ως ο αντιπροσωπευτικότερος φαινότυπος των Τούρκων κάτι που ισχύει έως σήμερα. Μέσω της ανταλλαγής πληθυσμών οι Αρμενοειδείς μουσουλμάνοι, λογιζόμενοι πλέον ανοιχτά ως Τούρκοι και όχι Οθωμανοί, φύγανε, ενώ ο τεράστιος όγκος Μικρασιατών Ελλήνων που έφθασε ανήκε κυρίως στον Αρμενοειδή φαινότυπο. Τα ποσοστά των Αρμενοειδών, ιδίως στην Βόρειο Ελλάδα εκτοξεύτηκαν με αποτέλεσμα σήμερα να φτάνει το 15 και ίσως το 20% πανελλαδικά. Αντίστοιχα, ο Διναρικός έφτασε σήμερα να αποτελεί τον κατά κανόνα "Έλληνα", λόγω του Αρβανικού εποικισμού, προσδίδοντάς του όλα τα παρακμιακά Βαλκάνια χαρακτηριστικά και ο Αρμενοειδής τα Ανατολίτικα.

   Delete
  5. Διναρικός, Βαλτικός(λιγοστοί απόγονοι Σλαύων) και Αρμενοειδής ήσαν ανύπαρκτοι στην κλασσική Ελλάδα και δεν μετείχαν καθόλου στην δημιουργία του Ελληνικού πολιτισμού, κάτι που καθίσταται σαφές και έμμεσα καθώς αυτός δεν αντικατόπτριζε τον ψυχισμό τους.

   Δίχως βιολογικούς Έλληνες η συντήρηση του Ελληνικού πολιτισμού εν Ελλάδι καθίσταται αδύνατη, ενώ η εικόνα Βαλκανο-Ανατολής που επικρατεί δυστυχώς, αποτελεί αποτέλεσμα της βιολογικής συνθέσεως του σημερινού ελλαδικού χώρου.

   Delete
  6. Ενδεικτικά, εάν παρατηρήσει κάποιος δημόσια πρόσωπα στην πολιτική και τον χώρο του θεάματος στην σημερινή Ελλάδα, θα δει ότι υπάρχουν πλείστοι Διναρικοί και Αρμενοειδείς.

   Delete
  7. Η διαφορά συνεπώς του "πούτσου του Κολοκοτρώνη" και των Φαναριωτών(κυρίως Μεσογειακοί και Αλπικοί) καθώς του Καραθεοδωρή(Νορδικός), στην οποία ανεφέρθη ο Καθηγητής στο προηγούμενό του άρθρο είναι αρέσει δεν αρέσει, αμιγώς φυλετική.

   Delete
  8. Κολοκοτρώνης=Διναρικός

   Delete
  9. Όσο για την Τουρκία, δεν είναι τυχαίο ότι η Δυτική Μικρά Ασία σέρνει την υπόλοιπη τριτοκοσμική Ερντγανική Τουρκία.

   Η Δυτική Μικρασία δυστυχώς δεν είναι πλειοψηφικά Ελληνικής φυλετικής καταγωγης, όμως, οι Ελληνικοί φαινότυποι εκεί, ήτοι Μεσογειακος, Αλπικός και λίγοι Κρομανοειδείς, παρότι εκτουρκισμένοι, λόγω φαινοτυπικών ικανοτήτων, αποτελούν κατά κανονα τα ανώτερα αστικά στρώματα όπως επίσης και την μεγάλη πλειοψηφία Τούρκων ηθοποιών στα σήριαλ, δίδοντας έτσι την άκρως εσφαλμένη εντύπωση ότι οι Τούρκοι ομοιάζουν με Έλληνες και Ιταλούς και όχι με τους γειτονικούς τους Άραβες.

   Τα στρώματα αυτά ψηφίζουν κατά μέγιστο βαθμό, Κεμαλικούς(CHP) και προφανώς, οι λόγοι για την "προδοτική" φιλοδυτική και φιλο-Ευρωπαϊκή των στάση είναι φυλετικοί, καθώς ουδεμία σχέση έχει ο ψυχισμός τους με τις Αρμενοειδείς Ερντογανικές εξάρσεις τύπου ISIS, ενώ το Ισλάμ είναι τελείως ξένο στον ψυχισμό τους. Αντιθέτως έλκονται ψυχικά και φαινοτυπικά από την συγγενική φυλετικά, Ευρωπαϊκή πολιτισμική Οικουμένη.

   Δεν είναι θέμα ταξικό αλλά φυλετικό. Οι αντίστοιχες Ιρανικές και Αραβικές ανώτερες τάξεις δεν έλκονται από την Ευρωπαϊκή πολιτισμική Οικουμένη, ούτε καν της Ελλάδος-Ιταλίας, αλλά όπως είναι φυσικό από την Ισλαμική, εξ'ου και η μετάδοσις του Γουαχαμπισμπού και Σιισμού αντίστοιχα δηλαδή της δικής τους πολιτισμικής Οικουμένης μέσω των χρημάτων τους.

   Τόσο απλά.

   Delete
  10. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  11. Ἐ σοῦ λέω Κωνσταντινουπολίτη μου ὅτι εἶναι τὸ ἀστικὸ ἀντιμοναρχικὸ πνεῦμα ποὺ βρίσκει βιολογίζον πάτημα στὴν ἀνθρωπολογία αὐτὰ πού λές. Ἠ ἰδέα δηλ. ὅτι μὲ τὸν Σωκράτη ἔρχεται παρακμή. Καὶ σωστὰ νὰ ὐπάρχει φυλετικὴ ἀλλαγὴ αὐτὸ εἶναι πρόσχημα. Ἡ φυλετικὴ ὁμοιογένεια εἶναι σχετική. Στὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο ἄρχισε ὁ ἑλληνισμὸς νὰ περιλαμβάνει ἄλλες φυλές. Ὁ φυλετισμὸς προκαλεῖ μιᾳ συρρίκνωση στὴν μικρὴ οἱκογένεια γιατί ἔχει ἄχτι μὲ τὸν μπαμπᾶ. Ἐπειδὴ ὁ ἑβραἰσμὸς ἔχει κόλλημα μὲ τὶς πατρικές φιγοῦρες τὰ βρίσκουνε οἱ δυό τους ποῦ καὶ ποῦ. Ἄμα θέλεις πίστεψέ με.

   Delete
  12. Θα μου πει κάποιος και σωστά:

   Ρε Κωνσταντινουπολίτη, για ποίον Ευρωπαϊκό πολιτισμό ομιλείς, αφού από άκρη έως άκρη της Δύσεως, ο Φιλελευθερισμός και ο αστισμός έχουν κυριολεκτικά φάει την γηγενή Ευρωπαϊκή Χριστιανική κουλτούρα των Αριστοκρατιών, των Βασιλέων, των Πολεμιστών και του Θεού; Ειδικά δε, στην Αγγλία, με χαρά καθημερινώς εορτάζεται ο θάνατος της προ-μοντέρνας Χριστιανικής Αγγλίας χάριν της αντικαταστάσεώς της με την Φιλελευθέρα Αγγλία.

   Δεν αντιλέγω καθόλου. Όμως, ο ψυχισμός τους είναι κοντύτερα στην φυλετικά συγγενή Ευρώπη παρά στην Αρμενοειδή Κεντρική Τουρκία.

   Delete
  13. Ο Εβραϊσμός αποτελεί άριστο παράδειγμα φυλετικής κλειστής θρησκείας, αλλά εγώ ομιλώ για επιστημονικό και όχι tribal φυλετισμό.

   Φυσικά και ο Ελληνισμός εξηπλώθη πολιτισμικά λόγω προσωρινής επεκτάσεως της τότε Ελληνικής βιολογικής κοινότητος μέσω του Παμμεγίστου, όμως όπως σε όλες τις περιπτώσεις πλην των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, η Ελληνική τότε αστική Αριστοκρατία γρήγορα εχάθη ως σταγόνα στον ωκεανό των γηγενών φαινοτύπων, τελείως διαφορετικών στον ψυχισμό ως προς τους Μεσογειακούς-ΚΜ-Αλπικούς Έλληνες. Η συνέπεια υπήρξε δυστυχώς η πολύ γρήγορη εξασθένιση του εξελληνισμού των περιοχών αυτών λόγω ελλείψεως βιολογικού ερείσματος πάνω στο οποίο δύναται ο Ελληνικός πολιτισμός να στηριχθεί. Οι λαοί αυτοί πολύ γρήγορα επέστρεψαν στις γηγενείς παραδόσεις τους ενώ εν συνεχεια ησπάσθησαν το Ισλάμ, το οποίο προφανώς ταιριάζει πολύ περισσότερο στον ψυχισμό των από ότι ο Ελληνικός πολιτισμός ακόμη και η Ορθοδοξία, παρότι η τελευταία ξεκίνησε από την Συρο-Παλαιστίνη και την Ιουδαία.

   Συνεπώς, πολιτισμική υπεροχή δίχως βιολογική, καθίσταται αδύνατη. Το ίδιο συνέβη και στην "Τουρκία" δηλαδή την Ισλαμική και Τουρκόφωνη Μικρασία όπου ήδη το 1453 είχε χαθεί σχεδόν κάθε Τουρανικό ή Μογγολικό γνώρισμα στους τότε Οθωμανούς Τούρκους.

   Το ότι γρήγορα η περιοχή μετεβλήθη και εκτουρκίσθηκε, ενώ επί 700 χρόνια δεν είχε ακόμη πλήρως εξελληνισθεί, αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα ότι οι γηγενείς Μικρασιατικοί φαινότυποι ησαν ψυχικώς ξένοι προς την Ελληνική Κωνσταντινούπολη. Μονάχα εκεί που υπήρχαν ισχυρές Ελληνικές Αριστοκρατίες κρατήθηκε κραταιός ο Ελληνισμός, όπως στην Τραπεζούντα και τον Πόντο χάριν των Μεγάλων Κομνηνών, οικογένεια αμιγώς Ελληνικής καταγωγής. Καππαδοκία, Καισαρεία, Θεοδοσιούπολος και Άδανα, εχάθησαν για πάντα και πολύ γρήγορα άλλαξαν πρόσωπο καθώς ο ψυχισμός τους τελικά ταίριαζε περισσότερο στο Ισλάμ και την Ανατολή και δεύτερον δεν υπήρχε ισχυρή Ελληνική πολιτική παρουσία εκεί. Αντιθέτως η Δυτική Μικρασία και ο Πόντος όπως προανέφερα, υπηρξαν έως το 1922 Ελληνικά.

   Ο Αρμενοειδής φαινότυπος έχει επεκταθεί πλέον είς βάρος όλων των άλλων φαινοτύπων στην Μικρασία και την Θράκη-Μακεδονία, ενώ οι τελευταίες Ερντογανικες πρακτικές εκτοπίζουν όσους Ελληνικούς φαινότυπους ύπάρχουν ακόμη περισσότερο.

   Το πώς χάσαμε την Μικρασία στους Σελτζούκους και το πόσο γρήγορα εκτουρκίσθηκε αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα συνεπειών της φαινοτυπικής ανομοιογένειας ενός συνόλου.

   Delete
  14. *Θεοδοσιούπολις

   Υ.Γ. Το ότι ο Ελληνισμός εξηπλώθη δεν αποτελεί παράδειγμα προς καύχηση διότι δυστυχώς δεν έμεινε...

   Delete
  15. Υ.Γ. 2

   Περί "Τουρκίας", δες την τρανταχτή διαφορά Μεσανατολίτικης ατμόσφαιρας που πλησιάζει πολύ την Αραβική, στην Τουρκία και εν αντιθέσει την Μογγολική Τουρανική που επικρατεί στο Καζακστάν, χώρα κανονικής Τουρκικής φυλής, με ορισμένα Σλαυικά στοιχεία εισαγόμενα από την γειτονική Ρωσία.

   Η διαφορά είναι τεραστία, σαν να συγκρίνεις την Γερμανία με την Ιαπωνία.

   Delete
  16. Κ.πολίτη γράφεις. η Ελληνική τότε αστική Αριστοκρατία γρήγορα εχάθη ως σταγόνα στον ωκεανό

   Πῶς γεννήθηκε αὑτὴ ἡ ἁρλοῦμπα ἑξηγῶ παρακάτω. Καλό μου παιδί, δἐν ὑπάρχει ἁστικἠ ἁριστοκρατία. Αὐτὴ ἡ μποῦρδα ποὺ τἠν ἁναπαράγει ὁ νεανικὀς Νῖτσε εἶναι προβολὴ τῶν σκιτζήδων μπουρζουάδων διανοουυμένων πάνω στἠν ἁρχαιότητα. Στἠν δἐ μποῦρδα τους ἁκολουθοῦν τοὐς Αὐλοκόλακες τῆς Ἁναγεννήσεως.

   Ἁριστοκρατία ὑπάρχει σἐ καθεστὠς φεουδαρχικῆς μοναρχίας καἰ σἐ κανένα ἄλλο. Στοὐς προ-δημοκρατικοὐς Ἕλληνες ὁ βασιλιάς καμια φορἄ ἦταν νοητός, π.χ. ὁ Δίας. Ὅπως καἰ ἑπί Τουρκοκρατίας συνεχιζόταν ἡ ὕπαρξη ἑνός νοητοῦ βασιλάα Ῥωμαίων. Ἡ ἰδέα τῆς Ἀριστοκρατίας σἐ πόλη εἶναι φαντασίωση τοῦ φιλοπραξικοπηματία Πλάτωνος. Γιατί ; Διότι πάντα ἡ άριστοκρατία εἶναι δεμένη μὲ τὴν ὕπαιθρο. Καλημέρα σας.

   Delete
  17. Λάθος.

   Η Αυτοκρατορική Αριστοκρατία είναι συνδεδεμένη με το αρχαίο άστυ σαν τις Ελληνιστικές, ύστερα με το κάστρο σαν τις Τευτονικές Γερμανικές στην Βαλτική και τέλος με το μοντέρνο άστυ μετεξέλιξη του κάστρου στην Δύση, σαν την Πρωσική Γερμανική στην Βαλτική.

   Η ύπαιθρος σχετίζεται με το πόπολο ουδέποτε με την Αριστοκρατία. Η Αριστοκρατία υφίσταται ως πολιτική κεφαλή στην ύπαιθρο-σύμφωνα με τους φυλετιστές και ως φυλετική-μονάχα στην Φεουδαρχία η οποία δεν υπήρχε στην Αρχαιότητα, παρά ξεκίνησε με την ύστερη περίοδο της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προτού εισαχθεί μέσω των Λατίνων της Δ' Σταυροφορίας και στον Ρωμαίηκο χώρο.

   Delete
  18. Δίχως συνεπώς φυλετική πολιτική, η ύπαιθρος παρότι μειονεκτική σε πολιτική και στρατιωτική ισχύ, λόγω πληθυσμιακής ισχύος νικά μακροπρόθεσμα την αστική Αριστοκρατία, ιδίως με την άνοδο του Φιλελευθερισμού και τον ισοτισμό των πάντων.

   Έτσι την πάθανε οι Γερμανοί και χάσανε όλες τις Ανατολικές τους κτήσεις στην σημερινή Βαλτική και Πολωνία.

   Delete
  19. Επίσης, έτσι έχασε και χάθηκε και η Ελληνική Αριστοκρατία σε Μοναστήρι, Φιλιππούπολη και Ανατολική Ρωμύλία, επειδή ήτο ολιγάριθμη και αστική ενώ οι Βούλγαροι ήσαν το πόπολο της ύπαίθρου.

   Delete
  20. Κωνσταντινουπολίτη συγγνώμη, ἁλλὰ οἱ πηγές σου εἶναι κάπως μυθιστορηματικές. Δικαίωμά σου. Ἁλλὰ αὑτὸ τὀ πράγμα δἐν εἶναι ἱστορία ἁλλὰ ποίηση ποὺ κατευθύνεται πρὸς πάτρωνα. Ἡ ἱστορία ἡ ἑπιστημονικὴ εἶναι θεολογία. Νἀ ἕνας ὁρισμὀς τῆς ἱστορίας. Ἱστορία εἶναι ἡ θεολογία τῶν ἁνθρωπίνων πράξεων.

   Delete
  21. Οι πηγές μου λένε την αλήθεια.

   Οι δικές σου ποίες είναι είναι το θέμα.

   Όσο για την Θεολογία αποτελεί ανωτάτη "επιστήμη" αν και σπα την ρασιοναλιστική φυλακή συνεπώς δεν δύναται να χαρακτηρισθεί επιστήμη. Το Ιράν έχει τεράστια επιτυχία σε αυτό αλλά και η Ερντιγανική Τουρκία φιλοσοφικά βαδιζει σε πολύ σωστό δρομο-αυτον της Θεοκρατίας κατά του Φιλελευθερισμού-παρότι αποτελεί μέγιστο γεωπολιτικό μας αντίπαλο και κάτι τέτοιο, δυστυχώς για εμάς, την ενισχύει.

   Εμείς αντιγράφουμε σαν Βενιζελικές καρικατούρες το κάθε ένα σάπιο Δυτικο καθεστώς και κυρίως την Γερμανία και την Αγγλία. Εκεί σε παιδικά βιβλιοπωλεία πωλούν βιβλία με θέμα την....αλλαγή φύλου!

   Στο Ιράν πωλούν το Κοράνι και θρησκευτικά βιβλία...

   Delete
  22. Σοῦ ἐπαναλαμβάνω, ἡ ἀριστοκρατία εἶναι γαιοκτητική, ἄσχετα ἄν μένει στὸν πύργο της, τὶς Βερσαλλίες ἤ τοῦ Φιλοπάππου. Οἱ ἀστοὶ εἶναι ἔμποροι ποὺ ζοῦν στὶς πόλεις - αὑτὸ ῆταν πάντοτε ἠ βαλκανικὴ ἑλληνικῃ διασπορά μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν Φαναριωτῶν μέχρι τὸ 21, ποὔταν διεφθαρμένοι διοικητικοὶ ὐπάλληλοι. Οἱ γραφειοκράτες κατὰ προτίμηση εἰναι μοναρχικοὶ ὅπως καὶ οἱ ἀγρότες, ἐνῷ οἱ ἀστοὶ μπαλατζάρουν συνεχῶς ἀνάμεσα σὲ τοπικὴ αὐτονομία (ποὺ τοῦς ἑπιτρέπει μεγαλύτερη κερδοσκοπία) συμμαχία μὲ τὸν θρόνο(ποὺ τοῦς ἐπιτρέπει προστασία) καὶ ἐπανάσταση (ποὺ τοῦς ἐπιτρέπει καὶ πάλι κερδοσκοπία).

   Ὁ τρόπος ποὺ οἱ ἀστοὶ φτιάξαν μή-μοναρχικὸ κόσμο ἦταν ἠ βιομηχανία καὶ ὄχι τὸ ἐμπόριο. Τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα (καὶ τὰ φασιστικὰ γιὰ λίγο ἴσως) ἦταν ἕνα τσιρότο στὴν ἀδυναμία τῆς ἐκεὶ ἁστικῆς τάξης νὰ κάνει ἐκβιομηχάνιση. Οἱ ἀστοὶ σιχαίνονται τοὺς ἀριστοκράτες. Les aristocrates à la lanterne ! καὶ δὲν ἔχουν τελείως ἄδικο. Οἱ μεγαλοαστοὶ ὅμως πουλᾶνε τὸ τομάρι τῆς γιαγιᾶς τους γιὰ ἕναν τίτλο εὐγενείας.

   Delete
  23. Δεν διαφωνώ αλλά σου λέω απλά ότι πρώτον γαιοκτητική δεν σημαίνει ότι ζούσαν όπως οι αγρότες στην ύπαιθρο, είχαν το κάστρο τους.

   Δεύτερον, άστυ με άστυ διαφέρει. Στο σύγχρονο άστυ κυριαρχεί το Κεφάλαιο, στο παλαιό η Αριστοκρατία.

   Συμφωνώ σε όλα τα άλλα που είπες.

   Απλώς στις Πρωσικές περιοχές η Γερμανική Αριστοκρατία αστικοποιήθηκε δίχως να ασχολείται με το εμπόριο, βλέπε κλασική περίπτωση Αλφρέδου Ρόζενμπεργκ.

   Εν αντιθέσει ναι, η Ελληνική Αριστοκρατία υπήρξε διπλωματική, πνευματική και εμπορική. Δυστυχώς όμως, όχι στρατιωτική εάν δεν κάνω λάθος.

   Delete
  24. Στο σύγχρονο άστυ κυριαρχεί το Κεφάλαιο, στο παλαιό η Αριστοκρατία.

   Κατἀ τἠ γνώμη μου τοὐλάαχιστον. Οἱ πόλεις τῆς Ευρώπης ἔχουν τεράστιο παρελθόν διαμαχῶν μἐ τἠν ἁριστοκρατία καἰ ἑκεἰ στηρίξαν τον Ἁπόλυτο Μονάρχη. Στἠν ἁνατολικὴ εὑρώπη ποτἐ δἐν ὑπῆρξε ἁναγνωρισμένη ἁριστοκρατία. Τοὐλάχιστον στἰς περιοχές ποὐ ἤλεγχε ὁ Αὐτοκράτορας ἤ ὁ Σουλτάνος. Άκόμα καἰ οἱ Φαναριῶτες ἦταν θεωρητικὰ ἐγκάθετοι τοποτηρητές ἁκριβῶς γιἀ νἀ βάζουνε χέρι στοὐς Μαλδοβλάχους τοπικοὺς ἡγέτες, ἄλλο ἄν οἱ ἴδιοι μέσωι τῆς παροιμιώδους διαφθορᾶς φτιάξανε ἕνα εἶδος ἄτυπης νομπλές.

   Delete
  25. Παρεμπιπτόντως τὀ Πατριαρχεῖο καἰ σήμερα ἁπονέμει τίτλους βυζαντινοὺς καἰ πολλοὶ διάσημοι πλούσιοι Ἕλληνες εἶναι ὁφφικιάλιοι. Ἁλλὰ αὐτὸ εἶναι Noblesse de robe, διοικητικὴ ἁριστοκρατία. Ἡ noblesse d épée, ἡ στρατιωτικὴ ἁριστοκρατία, αὐτὴ στήριζε τἠν φεουδαρχία καἰ προήρχετο ἁπὸ τὶς γερμανικές, βαρβαρικές θἀ λέγαμε ὁργανώσεις. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν στρατιωτικοὺς τίτλους καἰ τιμάρια ἁλλα ἐγὼ θὰ δίσταζα νἀ χαρακτηρίσω τἠν Ὀθωμανικἠ διοίκηση φεουδαρχική. Ὁ κος Βασίλης Κρεμμυδᾶς τὸ κάνει.

   Delete
 2. Γιατί δεν λέτε ότι και ο Αδόλφος θαύμαζε τον Ατατούρκ ακριβώς επειδή ο Κεμάλ ήτο Φυλετιστής και λάτρης του Γκομπινώ; Κανονικά η Χρυσή Αυγή πρέπει να θεωρεί ήρωά της τον Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά είναι στόκοι τα παιδιά. Αντί του φυλετιστή Κεμάλ, ο Νίκος ο Μιχαλόλιας το παίζει Ρωμιός και τάσσεται με την διεθνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία. Συμφωνώ κι εγώ με τον καθηγητή Κιτσίκη: Οι καλύτεροι Έλληνες είναι οι Τούρκοι, διότι είναι απαλλαγμένοι από το διεθνιστικό δηλητήριο της Ορθοδοξίας

  ReplyDelete
 3. Kαὶ ἐγὼ ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ φυλετισμὸς καὶ ἡ ἁστικὴ ἐπανάσταση πάνε χέρι-χέρι. Νόμιζα τὸ ἑξῆς. Πρόσεξα ὁτι οἱ φιλελεύθεροι ἔχουν ἀνιστορικὴ σκέψη. Ἀγαποῦν δὲ ἕναν παράξενο μῦθο, ποὺ λαμβάνει χώρα σὲ ἕνα νησί, ποὺ τὸ κατοικοῦν εὐγενείς ἄγριοι λευκοί.

  Ἅν εῖναι μὲν ὑπὲρ τῶν πλουσίων, ὁ μῦθος εἶναι τῶν τζιτζικιῶν ποὺ ὁ μῆνας ἔχει ἐννιὰ καὶ καταντήσαν προλετάριοι καὶ τῶν μυρμηγκιῶν ποὺ ἁποταμίευαν καὶ γίναν μπουρζουαζία. Ὁ δὲ Ῥουσσῶ ἄν δὲν κάνω λάθος τὸν μῦθο τὸν ἀλλάζει. Ἦταν ὅλοι ἐνωμένοι ἀλλὰ ἕνας κακὸς περιέφραξε τὰ κτήματά του καὶ εἶπε αὐτὰ εἶναι δικά μου. Ὁ Μὰρξ τέλος τοποθέτησε τὸν μῦθο ἱστορικὰ στὴν ἐλισαβετιανὴ ἑποχή. Δὲν ὑπῆρχαν τζιτζίκια, ἁλλὰ μυρμήγκια ποὺ διώχτηκαν ἁπὸ τὴν φεουδαρχικὴ μυρμηγκοφωλιὰ γιὰ νὰ μετακομίσουν στὴν βιομηχανικὴ τερμιτοφωλιὰ σὰν σκλάβοι τῶν τερμιτῶν.

  Ἔχω ἁκόμα δὲ τὴν ἑντύπωση ὅτι ὁ φυλετισμὸς εἶναι προσπάθεια νὰ δοθῇ ζωὴ στὸν μῦθο τοῦ λεὑκοῦ Ταϊτινοῦ εὑγενοῦς ἀγρίου. Αὑτὸς μὲ τὴν σειρά του προσπαθεῖ νὰ ὑποκαταστήσῃ τὸν Ἁδάμ καὶ την Εὖα ὡς ἑβραῖκοῦ καὶ ὄχι πανανθρώπινου μύθου πρόσωπα. Τέλος ὁ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὖας ἀντικαθιστᾶ τὸν τοῦ Δευκαλίωνος, βλ. λ.χ, Marmor Parium (IG 12, 5, 444)ἀφ’ οὗ κατακλυσμὸς ἐπὶ Δευκαλίωνος ἐγένετο καὶ Δευκαλίων τοὺς
  7 ὄμβρους ἔφυγεν ἐγ Λυκωρείας εἰς Ἀθήνας πρὸ[ς Κρανα]ὸν καὶ τοῦ Διὸ[ς τ]ο[ῦ] [Ὀλυ]μ[πί]ου τὸ ἱ[ερ]ὸν ἱδ[ρύσατ]ο καὶ τὰ Σωτήρια ἔθυσεν,
  8a [ἔ]τη ΧΗΗ𐅄Δ𐅃, βασιλεύοντος Ἀθηνῶν Κρ[α]ν[α]οῦ.
  5.8b ἀ[φ’ οὗ Ἀμφι]κτύων Δευκαλίωνος ἐβασίλευσεν ἐν Θερμοπύλαις καὶ συνήγε[ι]-
  9 [ρε τ]οὺς περὶ τὸ [ἱε]ρὸν οἰκοῦντας καὶ ὠ[νό]μασεν Ἀμφικτύονας, καὶ π[ροέθυσε]ν, οὗ[περ] καὶ νῦν ἔτι θύουσιν Ἀμφικτύονες,
  10a [ἔ]τη ΧΗΗ𐅄𐅃ΙΙΙ, βασιλεύοντος Ἀθηνῶν Ἀμφικτύονος. κ.λπ. κ.λπ.

  Ἁκόμα καὶ οἱ ἀνθρωπολόγοι Λεβὶ Στρώς, Μαλινόφσκυ τοῦ 20οῦ αἱ, ἀκόμα καὶ ὁ κομμουνιστὴς μακαρίτης Βερνάν ποὺ ἐπηρεάζετο ἁπὸ τὴν ἁνθρωπολογία ἴσως -δὲν ξέρω - ποτὲ δὲν ἕχασαν ἕνα φυλετικὸ πυρῆνα στὴν σκέψη τους, ποὺ δὲν μᾶς χρειάζεται διότι ἐμεὶς τὸ ξέρουμε πὼς ἔχουμε οὐράνια καὶ ὄχι φυλετικῃ καταγωγή. Ἡ φυλετικὴ καταγωγὴ μᾶς δένει μὲ μιὰ φυλή, ἡ οὐράνια μὲ τὸν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητὴν οὑρανοῦ καί γῆς. Δὲν ξέρω ?αν οἱ σύγχρονοι κοινωνικοὶ ἁνθρωπολόγοι ἕχουν πάρει διαζύγιο ἀπὸ τὸν φυλετισμὸ ἤ τὸν ἔχουν γκόμενο σὲ γκαρσονιέρα, κρυφὸ ἐραστὴ γίγαντα πολυνήσιο Παπαλάνγκι.

  ReplyDelete
 4. Σημείωση. Ἡ πρώτη χρονολογία τοῦ Παρίου Μαρμάρου δίνει τὴν ἁνάποδη εἱκόνα.-ἀφ’ οὗ Κέκροψ Ἀθηνῶν ἐβασίλευσε καὶ ἡ χώρα Κεκροπία ἐκλήθη, τὸ πρότερον καλουμένη Ἀκτικὴ ἀπὸ Ἀκταίου τοῦ αὐτόχθονος, ἔτη ΧΗΗΗΔ𐅃ΙΙΙ.
  Οἱ ἄνθρωποι τρόπον τινὰ ἁπ τὸν οὐρανὸ κατεβαίνουν, καὶ βρίσκουν τὴν φυλὴ τοῦ Ἀκταίου, ποὺ εἶναι αὑτόχθων, δηλαδὴ ἄν δὲν ἀπατῶμαι γεννήθηκε ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς γῆς σὲ αὐτὸ τὸ μέρος, τὴν μετάπειτᾳ Ακ(τ)τική.

  Ὁ ἀστικὸς μῦθος ὅμως ἁσχολεῖται μὲ τὴν πατροκτονία καὶ τὸ οἱδιπόδειο σύμπλεγμα τοῦ Ζίγκμουντ Φρόυντ μεταφέρει τὴν ἀστικὴ πατροκτονικὴ μανία στὴν ψυχή μας. Ἑγῳ ὑπέστην ψυχοθεραπεία φροὐδικοῦ τύπου ποὺ σκοπὸ εἶχε νὰ μὲ κάνει νὰ ὑποταχθῷ στὴν θρησκεία τοῦ μπουρζουά, αὑτοῦ τοῦ τέρατος τῆς γῆς, τοῦ Ἀκταίωνος τοῦ μεταβληθέντος σὲ πατροκτόνο. Ὁ ἄθλιος ἀστὸς ἑσκότωσε καὶ ἔφαγε τὸν βασιληά του, καὶ στὴν Ἀγγλία τὸν καιρὸ τοῦ Κρόμγουελ ἴσως βροῦμε τὴν ῥίζα, ὅχι τὸν σπόρο, μᾶλλον, τῆς φυλετικῆς πατάτας. Πάντως ὁ μῦθος αὺτὸς δὲν βοηθᾶ. Ποτὲ δὲν ξεπερνᾶς τὸν πατέρα σου ἄν τὸν σκοτώσης, διότι ὁ φόνος εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ ὅχι ὁ πατέρας.
  Ἑξάλλου ὁ Σουλτάνος νεκρανασταίνεται, λένε, ἑκτὸς κι ἄν ὁ Δαρεῖος τῆς Τουρκίας εἶναι ὁ Κεμάλ κι ὁ Ξέρξης ὁ Ἐρντογάν.

  ReplyDelete
 5. Ἡ "Ἐλεύθερη Ὥρα", ποὺ πολλοὶ δημοσιογράφοι (σὰν τὸν Παπαδάκη) προσπαθοῦν νὰ γελοιοποιήσουν λόγῳ τῆς ἐμμονῆς της στὶς προφητεῖες, τὴν ἀποκαλουμένη μυστικὴ γεωπολιτική, ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο της Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη, ἀκολουθεῖ τὴν ὑποχρέωση κάθε χριστιανοῦ νὰ πιστεύῃ στὴν Θεία Οίκονομία, δηλαδή "στὸ μυστήριο τὸ κεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αίώνων καὶ τῶν γενεῶν" τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ἀποκαλύπτεται σταδιακὰ διὰ μέσου τῶν προφητῶν.Ὁ Δονάλδος Τράμβιος, ὡς εἰλικρινὴς ἑβραιοχριστιανός (Παλαιὰ +Καινὴ Διαθήκη) πιστεύει ἀκράδαντα στὴ Θεία Οίκονομία ποὺ ἐπιλέγει, ἐν ἀγνοία μας, τοὺς προφῆτες. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντως η μυστική γεωπολιτική ελεγε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου επειδή περάσαμε στην εποχή του Υδροχόου και επειδή και καλά πλέον επιστρέψαμε στην...μητριαρχία!

   Τίποτε από όλα αυτά δεν επραγματοποιήθη ενώ όλοι οι σύγχρονοι ηγέτες είναι αρσενικού σεξουαλικού φύλου.

   Delete
 6. Ἀκριβῶς. Αὺτὸ εἶναι τὸ θέμα. Ἡ ἀποκάλυψη μιᾶς ἄλλης βούλησης ἤ οὑσίας. Αὺτὸ ποὺ λέει ὁ Βιλαμόβιτς, νὰ βρῇς τὸν Θεὸ μέσα στὴν ἱστορία. Ὁ φυλετισμός αὑτὸ τὸ πράγμα τὸ ἀναβάλλει καὶ ἁσχολεῖται διαρκῶς μὲ τὸ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι μπορεῖς νὰ τὸν βρῇς, δὲν τὸ θεωρεῖ σίγουρο.

  ReplyDelete
 7. Τόσο ἡ ἐπισημοποίηση τῶν μύθων (καὶ ὁ φυλετισμὸς διατρέχει ἄρρητα τὸν Διαφωτισμό) ὅσο καὶ ἡ ἑπισημοποίηση τῆς ἁχρηστίας τους εἶναι ἁπόπειρες νὰ γραφῇ τὸ ἐπίγραμμα πάνω στὴν ταφόπλακα τῆς ἁναζήτησης τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν Δημιουργό του.

  ReplyDelete
 8. Πολύ καλή η συνέντευξη του Νικολάου Μιχαλολιάκου.

  Τον συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου, ο μοναδικός που μιλά πατριωτικά. Κρίμα να μην είναι κυβέρνηση.

  https://www.youtube.com/watch?v=uygigyruIgM

  ReplyDelete
 9. Στὴν οὑσία του ὁ φυλετισμὸς εἶναι μιὰ διαστροφὴ τοῦ χριστιανικοῦ ἱδεώδους ποὺ φυτρώνει, αὺτὴ ἡ διαστροφή, πάνω στὸ Σχίσμα τῶν ὲκκλησιῶν γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπεύθυνοι ἦταν ὁ Πάπας καὶ ὁ Αὑτοκράτορας. Δὲν μποροῦσε νὰ ὁμολογήσῃ ὁ Κεμάλ πὼς ἦταν δυτικοθρεμμένος σχεδόν-παπιστής. Τὸ σχεδόν-καθολικός μεταφράζεται σὲ φυλετιστής. Ὁ Πάπας ἦταν ποὺ ἔδωσε συγχωροχάρτι στὸν καπιταλισμό, καὶ ποὺ παραμένει τὸ σύμβολο τοῦ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Καίσαρι. Ἡ ὸρθοδοξία δὲν μπορεῖ στὴν οὑσία νὰ δεχτεῖ κοινωνικές τάξεις καὶ γήινο βασιλέα. Ἡ ὁρθοδοξία σὰν κατὰ γράμμα εὑαγγέλιο. Μπορεῖ νὰ δεχτεῖ τᾳ πάντα ἐκτὸς τῆς διαμεσολάβησης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἁπὸ ἄλλον ἄνθρωπο. Ὁ άποικιοκρατισμὸς ποὺ κρύβεται πίσω ἁπὸ τὶς φυλετιστικὲς ἁρλοῦμπες, διότι πρόκειται περ ἁγνῆς ἀρλουμπολογίας, ἔχει τὸ συγχωροχάρτι τοῦ Βατικανοῦ.

  ReplyDelete
 10. Ἑπειδῃ ἡ ἴδια ἡ μόρφωση, τῆς ὁποίας ὁ κανόνας φτιάχτηκε ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο, τὸν Ἀριστοτέλη, ἐμπεριέχει ἕνα στοιχεῖο αὐθαιρεσίας καὶ ἀνισότητας, βγαίνουνε μπρὸς οἱ ἐπιδεικτικὰ ἀγράμματοι φυλετιστές καὶ πᾶνε κόντρα στὸν Ἀριστοτέλη καὶ τὴν ἐπιστήμη ὑπερασπιζόμενοι τὸ δικαίωμά τους νὰ λένε ὅ,τι κατεβάσῃ ἡ γκλάβα τους (ἐξ οῦ καὶ ἡ μανία μὲ τὴν κρανιομέτρηση). Φυσικὰ τὰ φασιστικὰ κινήματα εἶναι ὸ θρίαμβος τῆς ἡμιμαθείας. Ὅμως ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖο ἡμιμαθείας στὸν ἴδιο τὸν Διαφωτισμό, ποὺ τὸν ὑπερασπίζονται τὰ ψώνια, καὶ πολλοί κομμουνιστὲς καὶ σοσιαλιστές μαζί. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ τῆς ἡμιμαθείας ἔχει μία ῥίζα καὶ ἕνα παρακλάδι. Ἡ Ῥἰζα εἶναι ἡ ἐγκατάλειψη ἐκ μέρους τῶν Διαφωτιστῶν τῆς χριστιανικῆς σωτηριολογικῆς νοηματοδότησης τοῦ Ἀριστοτελισμοῦ. Τὸ παρακλάδι εἶναι ἠ διαστροφὴ τοῦ νοήματος τῆς ἀρχαιότητας (καί τοῦ Βυζαντίου) στὴν ὁποῖα οἱ ἠλίθιοι ψευδοδιαφωτιστές τὴν θρησκεία καὶ τὴν μοναρχία ἀντιστοίχως. Ἀναπόφευκτα τὸ κενὰ ἀναπληρώνεται ἁπὸ μιὰ διαφωτιστικὴ μυθολογία, καὶ γι αὑτὸ ὁ φασισμός εἶναι ἀφενός Ἀντι-διαφωτισμός ἀλλὰ καὶ ἀπαράιτητο συμπλήρωμα τοῦ Διαφωτισμοῦ.

  Πολὺ ἀπλὰ οἱ Διαφωτιστές ἔχουν ἄσχημο κόλλημα μὲ τὴν ἰδέα τῆς κοινότητος. Παντοῦ βλέπουν πολιτικὴ κοινοτητα (γιὰ νὰ μὴ δοῦν τὰ χάλια τους) ἐκεὶ ποὺ ὑπάρχει ἀδιαίρετη συνείδηση καὶ ὑπερκόσμια παρουσία. Ἑπαναλαμβάνω πώς τὸ ἔδαφος τὸ προετοίμασε ὁ πονηρὸς γέρων, ὁ ὁποῖος ἔχωσε στὴν χριστιανικὴ κοινότητα τὸ γεννητικὸν Αὐτοῦ μόριον καὶ ζήτησε νὰ ἀναγνωριστῆι σὲ αὐτῃν τὴν κοινότητα τὸ σύμβολο ποὺ ἄλλοτε συνόδευε τὶς πομπές τοῦ Διονύσου. Ἑμείς ἤδη εἴχαμε πρόβλημα μὲ τὸν Αὑτοκράτορα Ῥωμαίων. Μᾶς ἦρθε καὶ τὸ μόριον τοῦ Γέροντος ἀπ τὴν Δύση καὶ ποῦ νὰ προλάβουμε νὰ βγάλουμε ἄκρη. Ὡστόσο τό πράγμα εἶναι ἀπλ\ο καὶ τὸ θέτει πολὺ καλά ὁ κος Κιτσίκης παραπάνω.

  Ἡ ἕννοια τῆς θείας οἰκονομίας περιλαμβάνει ὅλα τὰ φαινόμενα, ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά. Ἡ Σωτηρία δὲν ἔγκειται στὴν ἐπιλογῃ μεταξὺ καλῶν ἤ καλῶν φαινομένων ἀλλὰ στὸ σύνολό τους. Γι αὺτὸ ὁ πρῶτος μεταξ ἴσων εἶναι μιὰ ἐκ πρώτης ὄψεως ἀνωμαλία στὴν χριστιανικὴ θεολογία, ὡς ζωντανὴ ἐνσάρκωση τῆς ἀρχῆς τῆς ἐπιλογῆς. Καὶ μεῖς λοιπὸν τὸν φαλλὸ τοῦ πνηροῦ γέροντος εἴμαστε ὑποχρεωμένποι ὄχι νὰ τόν φᾶμε, ἁλλὰ νὰ τόν δοῦμε στό πλαίσιο τῆς θείας οἰκονομίας. Αλλά αὑτὰ εἶναι ψιλά γράμματα, καὶ μόνο τὰ ψιλά γράμματα σώζουν, ὄχι τὰ χοντρά, κι ἄς εἶναι μαζεμένα πολλά μαζὶ καὶ φτιάχνον Ἐγκυκλοπαίδεια. Τὰ χοντρά εἶναι γιὰ τούς δικηγόρους. Οἱ πιστοὶ ἔχουν πολ πι λεπτό γοῦστο.

  ReplyDelete
 11. Ὁ φαλλὸς τοῦ γέροντος μᾶς ἁκουμπᾶ καὶ στίς πιὸ ἀθῶες μας ἑκδηλώσεις. Ὁ φαλλὸς τοῦ γέροντος ὠθεῖ σὲ πολιτικοποίηση τῆς θρησκείας, ἑνῷ τὸ ἀνάποδο εἶναι τὸ σωστό, ἡ εὐλάβεια στήν πολιτικὴ ζωή.

  ReplyDelete
 12. Λέω μὲ τὰ πολλὰ ὅτι γιὰ τοὺς καθολικοὺς ὁ Πάπας (il papa) εἶναι ὅ,τι ἤτανε γιὰ τὸν Τζένγκις Χὰν ὁ Μεγάλος Μπαμποῦλας τῆς Μογγολίας - κάτι δηλαδὴ ποὺ σὲ κάνει νὰ φύγεις τρέχοντας ἀπὸ τὸ σπίτι σου. Ὅλα τὰ παραμύθια ξεκινᾶνε ἔτσι (καὶ τὰ παραμύθια εἶναι ἁρχαιότερα άπὸ τούς μύθους, τρόπον τινά). Ἡ ἀπώλεια τοῦ chez moi εἶναι βασικὸ συστατικὸ τοῦ φυλετισμοῦ. Ψάχνουνε νὰ βροῦνε τὴν μυθικὴ πατρίδα τῶν ἰνδοευρωπαίων παντοῦ. Τὸ παραῦθι ὅμως λέει πὼς ὀ θησαυρός ποὺ ἔψαχνες βρίσκεται θαμμένος στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ σου.

  ReplyDelete
 13. Δύστυχη ανθρωπότητα ,το Τείχος των Τριών Διαστάσεων,πότε θα το γκρεμίσεις ;

  Πότε θα λυτρωθείς απ'την Ψευδαίσθηση ;

  Πότε θα συντονιστείς με το Σύμπαν ;

  Πότε θα κατανοήσεις την Ασημαντότητά σου ;

  Πότε θα Γαληνέψεις ;

  βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΛογοθετόπουλοςMarch 19, 2017 at 11:15 AM

   Να αρχίσω να λέω και εγώ αερολογίες? ...έτσι να το παίξω και γω λιγο Ελλην

   Delete
  2. Σωστά, Λογοθετόπουλε. Ἀλλὰ καλύτερα ὁ Ἕλλην νὰ ἀσχολεῖται μὲ ἀερολογίες παρὰ ὁ Γραικῦλος μὲ βωμολοχίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν πήξει τὰ διάφορα ἱστολόγια. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Η σχέση ατόμου και σύμπαντος δηλαδή γίγαντος-αβύσσου και μυρμηγκίου-κόκκου άμμου, είναι διαλεκτική.

   Όποιος στο σύμπαν σκέπτεται υλικά είναι καταδικασμένος. Μέχρι και η ρασιοναλιστική άθεη επιστήμη της τεχνολογίας σε αυτό το συμπέρασμα έφτασε, μελετώντας την κβαντομηχανική, όσο και να την ξινίζει.

   Η κβαντομηχανική οδηγεί στο...μη-ορθολογικό.

   Delete
  4. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 14. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ
  Εὖγε Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη! Νὰ συνεχίσῃς νὰ ὑποστηρίζῃς τὴν ἐπάνοδο τῆς μοναρχίας στὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν μόνη λύση σήμερα στὸ ἑλληνικὸ ἀδιέξοδο. Θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ ἱδρύσῃς ἰδική σου καθημερινὴ ἐφημερίδα ποὺ θὰ ἐπικεντρώνεται στὸν στόχο αὐτό. Μὲ τὶς δημοσιογραφικές σου ἱκανότητες θὰ τὰ καταφέρῃς. Μὴν τὶς σπαταλᾶς ἀλλοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Ο Χριστός και η Παναγία!!!

  Προτεσταντική εκκλησία στο Βέλγιο έγινε...snack bar!!!! Για τα γεροντια!!!!

  http://www.pronews.gr/portal/20170319/genika/koinonia/71/velgio-ekklisia-ginetai-mpar-meta-tin-kyriakatiki-leitoyrgia-vinteo

  Άντε! Προσεχώς κάντε την και σκυλάδικο! Βάλτε και τουαλέτες στην Εκκλησία, να "ξελαφρώνετε" με τις ευλογίες του χρήματος!

  ReplyDelete
 16. Κατὰ κεῖ φαίνεται νὰ τὸ πᾶνε οὔτως ἤ ἄλλως. Εἶναι σὰν νὰ ἐπαναλαμβάνονται τὰ τοῦ ἐμφυλίου μὲ τὴν λεγομένη ἁριστερὰ νὰ μὴν κάνει ποτὲ τὸ λάθος τῆς ἀντιπαράθεσης. Θυμίζω ὅτι ἡ τότε ἀριστερή, ἄς τὸ ποῦμε, πλατφόρμα ἦταν νὰ μὴν γυρίσῃ στὴν Ἐλλάδα ὁ Βασιλέας.

  ReplyDelete
 17. Υγ, Νὰ δοῦμε πῶς θὰ ἀπαντήσουν οἱ Ἕλληνες φυλετισταὶ στὸ ἀνιστορικὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὁ βασιλέας δὲν εἶναι Ἕλλην ἀλλὰ Δανός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπερδεύεις φυλή και Εθνότητα.

   Delete
  2. Καἰ γιατἰ παρακαλῶ ;;

   Delete
  3. Γιατί άλλο το ένα άλλο το άλλο.

   Στο Πανεπιστήμιό μου σε ένα μαθημα, ο μοναδικός Ελληνικος φαινότυπος είμαι εγώ. Οι άλλες δύο είναι φαινότυποι μη-Ελληνικοί.

   Όμως όλοι είμεθα Έλληνες πολιτισμικά και Εθνικά.

   Αλλά, άλλον ψυχισμό παρουσιάζω εγώ, άλλον η Βαλτικιά συμφοιτήτριά μου και άλλον η Οριενταλική ή Αρμενοειδής συμφοιτήτριά μου.

   Το να έχεις σκόρπια έτσι άτομα δεν είναι θέμα γενικά. Αλλά μία κοινωνία όταν χάσει την βιολογική συνέχεια, αλλάζει ψυχισμό και τάσεις και συνεπώς πλέον δεν αποτυπώνει στην συμπεριφορά και τα πιστεύω της, ό,τι αποτύπωνε 3000 χρόνια πριν.

   Επαναλαμβάνω, η σημερινή Βαλκανο-Ανατολίτικη εικόνα δεν υπήρχε στην Αρχαιότητα. Ειδικά η Βαλκανική μέχρι την Ρωμανία πλην της Ηπείρου, δεν υφίστατο.

   Delete
  4. Ένας Δανός δηλαδή, εάν είναι Κρομανοειδής, διαφορά ψυχική δεν έχει με έναν Έλληνα Κρομανοειδή.

   Ανήκει όμως σε διαφορετική πολιτισμική Οικουμένη και Εθνότητα λόγω ανατροφής.

   Αλλά ως προς τον ψυχισμό είναι γενικά όμοιοι όπως και ως προς την συμπεριφορά.

   Delete
  5. Δηλαδὴ ὁ Αϊνστάιν συγγενεύει περισσότερο ψυχολογικὰ μὲ τὸν Ἱωάννη τὸν Βαπτιστὴ ἐνῷ ὁ Πλάτων μὲ τὸν Βερκιγκετόριγκα τὸν Γαλάτη.

   Delete
  6. Πού κολλά τώρα αυτό;

   Delete
  7. Ένας Δανός δηλαδή, εάν είναι Κρομανοειδής, διαφορά ψυχική δεν έχει με έναν Έλληνα Κρομανοειδή.

   Delete
  8. Ψυχική όχι.

   Πολιτισμική ναι.

   Ο μοναδικός που στν Χώρο συνδυάζει τους δύο αρχέγονους παράγοντες, την Φυλή και την Πολιτιαμική Οικουμένη, είμαι εγώ δίχως να θέλω να περιαυτολογώ.

   Ο Ντούγκιν και ο Καθηγητής κοιτούν μονάχα την πολιτισμική Οικουμένη-η οποία είναι μεν ισχυρωτέρα-ενώ από την άλλη οι φυλετιστές αποκλειστικά και μόνον την Φυλή.

   Και τα δύο θέλουμε για να μελετήσουμε είς βάθος τις κοινωνίες.

   Delete
 18. Υ2. Νομίζω πὼς ξεκαθάρισα τὴν θέση μου διὰ μακρῶν. Δὲν ὑπάρχει ἑλληνικὴ φυλή. Πάπαλα. Ὑπάρχει μόνο ἡ χριστιανικὴ κοινότητα ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Καίσαρα, ἁλλὰ μόνον τὸν Θεό. Μὲ τὸν Ῥωμαῖο Αὺτοκράτορα καὶ τὸν διάδοχό του, τὸν Σουλτάνο, βρῆκε ἀπλῶς ἕνα modus vivendi. Πιὸ πολὺ δυσκολεύεται σὰν κοινότητα μὲ τὸ ἐθνικὸ κράτος παρὰ μὲ τὶς αὐτοκρατορίες, διότι τὸ ἐθνικὸ κράτος εἶναι τύποις ἄθεο. Ἀλλὰ ἡ κοινότητα ἐν γένει γιὰ ἕναν χριστιανὸ εἶναι κάτι τὸ δευτερεῦον. Ἡ Θεία Πρόνοια ἤ θεία οἰκονομία ἐκδηλώνεται διὰ τῆς κοινότητος ὅπως καὶ διὰ τῆς φασολάδος, δὲν ἐκδηλώνεται ἐπὶ τῆς κοινότητος ἤ ἐπί τῆς φοσολάδος. Ἡ θεία δηλαδὴ δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ Σικάγο, ἁλλὰ ἀπὸ τὸ Βροντάδο (χιώτικη συνοικία) καὶ δὲν κάνει θαύματα στὰ ἐπὶ μέρους ἀλλὰ στὸ καθόλου. Οὐσιαστικὰ δηλαδὴ ἡ χριστιανικὴ κοινότητα ἀπαρτίζεται ἀπὸ αὺτοὺς ποὺ ἔχουν βεβαιωθῇ γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς θείας προνοίας. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε Χάρη.

  Οἱ διάφορες καὶ καλὰ φυλές λευκές καὶ ῥιγέ εἶναι ἡ ἐλπίδα νὰ ἀποκτηθῇ ἡ Χάρη ποὺ κεφαλαιοποεῖται σὰν ἐλπίδα. Ἡ κεφαλοποίηση τῆς Ἐλπίδας εἶναι εἰσιτήριο γιὰ τὴν κόλαση διότι ἰσοδυναμεῖ μὲ συμβόλαιο ὅτι δὲν θὰ μπῇ ποτὲ στὴν ἐκκλησία τὸ παλληκάρι μας.

  ReplyDelete

 19. ...Ὡστόσο κάθε φορὰ ποὺ τὰ συμβόλαια ἀποδεικνυόνται φαουστικὰ καὶ τείνουν νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες τρέχουν νὰ τὰ ἀλλάξουν μὲ καινούργια συγχωροχάρτια, καὶ ἔτσι βγαίνει φυλετισμός, φασισμός, κομμουνισμός, προτεσταντισμός, καθολικισμός καὶ ὅ,τι κατεβάσῃ ἡ γκλάβα τοῦ καθενός. Οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες ἀλλάζουν τὰ ψεύτικα καρνὲ ἐπιταγῶν μὲ καινούργια ψεύτικα καρνὲ ἐπιταγῶν. Ὀ φασισμὸς εἶναι λ.χ.αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πράγμα. Οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες θυμοῦνται ξαφνικὰ ὅτι τὸ κράτος εἶναι ἕνα πουκάμισο ἁδειανὸ καὶ τρέχουν νἀγοράσουν ἄλλο ἐξίσου ἀδειανό. Στήν πραγματικότητα δὲ ὑπάρχει μόνο Καῖσαρ, ποὺ εἶναι τὸ ἄδειο πουκάμισο, καὶ Θεός. Δὲν ὑπάρχουν πολλὰ κράτη. Ἕνα εἶναι τὸ κράτος, μόνο ἕνα. Τὸ άδειανὸ πουκάμισο καὶ ἡ ἄδεια τραπεζικὴ θυρίδα στὴν ὁποῖα ἀντιστοιχεῖ τό μπλοκάκι τοῦ Σατανᾶ.

  Καὶ ἐρωτῶ. Τί πρέπει νὰ κάνει ὁ χριστιανὸς ὅταν τὸ πουκάμισο τοῦ Καίσαρος εἶναι ἄδειο; Νὰ περιμὲνει νἄρθῃ ὁ Γλύξμπουργκ νὰ τὸ γεμίσῃ ; Ποιὰ πρέπει νᾷναι ἡ στάση του ἔναντι τοῦ Καίσαρος, τοῦ Κράτους δηλαδή. Ἄν πῆ ναὶ στὸν Βασιλέα θἄναι λάθος κι ἄν πῇ ὄχι πάλι λάθος θᾷναι. Ὅμως τοῦ ζητοῦν νὰ ἀπαντήσῃ. Βλέπετε ἤδη πόσο γελοῖα εἶναι τὰ δημοψηφίσματα ὑπὲρ ἤ κατὰ τῆς βασιλείας. Ἀφοῦ τὸ ὅλο θέμα ἐδράζεται στήν έννοια τῆς ἐπιλογῆς. Δὲν μπορεῖς νὰ ἐπιλέξῃς νὰ μὴν ἐπιλέξῃς. Συπέρασμα - ὅσοι εἶπαν ΟΧΙ στὴν βασιλεία στὰ δύο τελευταῖα δημοψηφίσματα κάτι μᾶς κρύψανε.

  ReplyDelete
 20. Στἠν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἕνα δίκτυο οἱκογενειοκρατίας καἰ πελατειακῶν σχέσεων ποὐ κατάγεται τοὑλάχιστον ἁπὀ τἠν Τουρκοκρατία. Οἱ βάσεις τῆς μελέτης του ἕχουν τεθῆι ἁπὀ τὀν ἱστορικὸ Πετρόπουλο. Οἱ φυλετικὲς μελέτες, στἰς ὁποῖες ἁναφέρονται ἡ ἁνάρτηση καἰ ὁ Κωνσταντινουπολίτης, ἁνάγονται στοὐς ἱδρυτικοὐς μύθους τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ἡ ἁνθρωπολογία ἑπίσης, ποὺ κατάγεται ἁπὸ τὴν Χερντεριανἠ λαογραφία. Οἱ γερμανοἰ κάναν ἕνα καλὀ κι ἕνα κακό. Τὀ καλό ἦταν ἡ ἱστορικἠ σχολή, ποὐ συνεχίζει τἠν φιλολογία τῆς Ἁναγεννήσεως. Τὀ κακὀ ηταν ἡ ἑπένδυση τοῦ φιλελευθέρου μύθου μἐ τὀ volkisch στοιχεῖο. Μἠν ξεχνάμε ποτέ, μἀ ποτέ, ὅτι στἠν Γερμναία δἐν ὑπῆρχε ἱσχυρὀ κεντρικὀ μοναρχικὀ καθεστῶς καἰ ἡ πρωτοπορία της ἦταν πάντα ἁστοἰ καἰ μικροαστοί μἐ τἰς προσδοκίες τῆς τάξεως τους. Ξέρουμε τὀ πιὀ διάσημο παράδειγμα.

  Ὁ πρωτο-φυλετισμός, ἑαν ὁ πρῶτος φασισμός εἶναι τοῦ Ῥουσσῶ, ἐντοπίζεται νομίζω στἠν λαογραφια τοῦ Χέρντερ. Ὁ φυλετισμὀς εἶναι ἡ ἑπένδυση τοῦ φιλελευθέρου μύθου τοῦ εὑγενοῦς ἁγρίου μἐ ἱστορικίζοντα χαρακτηριστικά. Ἑξάλλου τότε περίπου ἁνακαλύπτουν τοὐς ξεχασμένους Ϊνδοὐς καἰ βγάζουν τἠν ἱνδοευρωπαϊκή θεωρία.Παρεμπιπτόντως, ἡ πιὀ πειστικἠ θεωρία σήμερα δείχνει ὅτι ἡ διασπορἀ τῶν ἱνδοευρωπαϊκῶν γλωσσῶν γίνεται μλλον ἁπὀ Δυσμἀς πρὀς ανατολᾶς. ¨Ανεξαρτήτως διασπορᾶς ὡστόσο, δἐν ἔχει τεκμηριωθῆι πουθενἀ καμία ἀπολύτως κάθοδος Ἱνδοευρωπαίων ἤ καἰ Δωριέων, πουθενά. Ἡ κρανιομετρία καἰ διάφορα τέτοια εἶναι βιολογίζουσα ἑπένδυση τοῦ γλωσσικοῦ μύθου μἐ... ὁστά. Και ὁ γλωσσικὸς μῦθος εἶναι μεταμφίεση, μὲ τὴ σειρά του, τοῦ πολιτικοῦ μύθου τῶν ἐλευθέρων ανθρώπων σἕνα νησί (τῶν μπουρζουάδων δηλαδή) ποὐ ἦρθε ἕνας κακός ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΔΟΥΛΟΥΣ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ.

  ReplyDelete
 21. Αὐτὸς ποὺ ἁπαγόρεψε στὀν εὐγενὴ μπουρζουά (δἐν εἶναι τυχαῖα ἡ ἔκφραση εὑγενὴς ἄγριος,εἶναι ὁ ἁστὀς ποὺ θέλει νἀ πάρῃ τίτλους εὑγενείας) εἶναι φυσικἀ ἡ μοναρχία. Καἰ ἑδῶι εἶναι ποὐ ἁρχίζουν τἀ δύσκολα γιἀ τἠν Ἑλλαδίτσα μας. Ἅπαξ καἰ ὁ βασιλιάς αὑτὸς δἐν εἶναι Ρωμαῖος ἤ Σουλτάνος, ποιός εἷναι ; Ὁ βασιλιᾶς τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν φιλελεύθερη επανάσταση ἕρχεται σἀν σφράγισμα σἠν τερηδόνα μιᾶς φιλελευθέρου ἑπαναστάσεως χωρἰς ἑπαρκἠ ἁστικὴ τάξη (βλ. την τρέχουσα Ανάρτηση στἰο ἱστολόγιο τοῦ κου Ζαρατοῦστρα). Τὀ δἐ πελατειακὸ σύστημα, πανίσχυρο, καθορίζει, αὐτὸ εἶναι τὀ σύστημα τοῦ ἱστορικοῦ Πετρόπουλου, τἰς πολιτικὲς καἰ συνταγματικές ἁκόμα εξελίηξεις. Τὀ πελατειακὸ σύστημα περικυκλώνει ὅλους τοὐς θεσμοὺς σἀν τὀν κισσό ποὐ ξεζουμίζει τὀ δέντρο. Ὁ κισσός λοιπὀν βγαζει ῥίζες σἐ ἕνα δεντράκι, το ἑλληνικὀ κράτος, τὀ ὁποῖο δοκιμάζει διάφορα μπολιάσματα. Πότε τὀ κάνουν ἁχλαδιά (Καποδίστριας), πότε ροδακινιά (Βασιλευομένη) πότε μηλιά (ἁβσίλευτη) πότε ἑλιά (με Κῶτσο βασιλιά) καἰ πότε τέλος Τουρκόξυλο.

  ReplyDelete
 22. ...ὡστόσο ἡ ῥίζα τοῦ νεοελληνικοῦ δέντρου εἶναι μιὰ πατάτα. Αὐτὴ ἡ πατάτα ξέρουμε ποιά εἶναι. Εἶναι ὁ Ϊησοῦς Χριστός, δἐν εἷναι ὁ Θεμιστοκλής, δἐν εἷναι ὁ πρώτος ἱνδοευρωπαῖος ποὺ κατέβηκε ἁπο τὀ ἄρμα τοῦ Θεοῦ Θώρ, δεν εἶναι ὁ Δευκαλίων καἰ κανεῖς βέβαια δἐν πιστεύει αὑτὲς τἰς μποῦρδες. Τὀ ὅτι ἡ πατάτα εἶναι ὁ Ϊησοῦς Χριστὀς καἰ ὄχι ὁ θεὀς Μαραφέτια ἁποδεικνύεται σχεδόν -σχεδὀν- ἱστορικά. Ἡ έκκλησία εἶναι ἡ κιβωτὀς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἁπὀ τἠν ὕστερη ἁρχαιότητα μέχρι ΚΑΙ τἰς μέρες μας. Δἑν εἶναι ἡ θειά μου ἡ Μαριορή. Οὔτε δυό-τρείς σκουληκοφαγωμένοι λόγιοι. ¨Η έκκλησία εἶναι ἱστορικά τὀ πολιτικὀ ὅχημα τοῦ ἑλληνισμοῦ καί ὄχι ὄπως φτάσανε νἀ πιστεύοθν κάποιοι, τὀ... ΚΚΕ !

  ReplyDelete
 23. Επάνοδος της Μοναρχίας ;

  Ηγέτη ψάχνουμε ρε παιδιά,μονάρχες έχουμε!

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κυριε Κιτσικη μιας και είπατε μοναρχία..
   ποιες είναι οι σχέσεις του Σορος με τις βασιλικές οικογένειες των διάφορων κρατών και της Ελλαδος

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Δεκαέξι εκατομμύρια λεκτικούς τύπους έχει η Ελληνική ,ρε ''βεροιέα''.
   Γιατί χρησιμοποιείς το ψευδώνυμο μου ;
   Θέλεις να δημιουργήσεις σύγχυση ;
   Πάσχεις από διαταραχή προσωπικότητος ;
   Εχεις αγοραφοβία ;
   Φυσικά δεν θα μπορέσεις ποτέ να γράψεις πάνω από πέντε λέξεις με λογική και συντακτική ακολουθία διότι είσαι απαίδευτος .

   Βεροιεύς

   Delete
 24. Επειδή μου έχουν κλέψει αλλού το προφίλ, πατήστε πάνω στο όνομά μου για να δείτε ότι είμαι ο αληθινός. Το πραγματικό προφίλ "Έλλην Κωνσταντινουπολίτης" γράφει κάτω από την εικόνα προφίλ μου ότι είμαι μέλος του blogger από τον Νοέμβρη του 2016, με το προφίλ μου να έχει κοντά 200 προβολές δηλαδή views.

  Αυτό διότι τα τρολλ ξαναχτύπησαν σε άλλο ιστολόγιο...

  ReplyDelete
 25. Παρεμπιπτόντως, μιὰ κάπως ἐπιστημονικὴ ἀνακοίνωση μιὰς καὶ μιλᾶμε γιὰ ἑλληνισμό. Πρῶτα ἀπόλα ἄσε τοὺς Τούρκους νὰ πέφτουν στὴν ἀγκάλη τοῦ ἀντεπιστημονικοῦ φυλετισμοῦ τους καὶ δὲς τί γίνεται μὲ τὴν γλῶσσα σου. Ἄπαξ καὶ δεχόμεθα τὸ πολυτονικὸ τὰ πράγματα εἶναι ἁπλούστατα. Τὰ κλασσικὰ κείμενα τὰ διαβάζουμε ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν δίφθογγοι. Τὰ διπλὰ γράμματα Ω, Η τὰ διαβάζουμε ΟΟ καὶ ΕΕ (στὴν πραγματικότητα, τὸ η εἶναι μᾶλλον ἕνας διαβατικὸς φθόγγος ἀνάμεσα σὲ Η καὶ Ι. Τὰ περισπωμένα φωνήεντα τὰ διαβάζουμε σὲ ἕναν χρόνο. Ἕτσι ὁλόκληρη ἡ ἀρχαῖα γραμματεία εἶναι ὀρθάνοικτη γιὰ τὸν καθένα ποὺ ξέρει νὰ διαβάζει τὴν ἀλφάβητο.

  Πάμε τώρα στὴν θρησκεία μας. Κατά Μάρκον 1,1 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, κ.λπ. κ.λπ.

  Εἶναι προφανὲς σχεδὸν ὅτι τὸν καιρὸ τοῦ Μάρκου ἡ προφορὰ ἦταν σὰν τὴν δική μας (ἐνόσῳ δηλαδὴ Τοῦρκοι στὴν Μικρὰ Ἀσία σχεδὸν δὲν ὑπῆρχαν νομίζω) διότι τοῦ Πλάτωνος ἡ ἔναρξη τοῦ Ἴωνός του πάει ἔτσι.
  -τὸν Ἴωνα χαίρειν (ΧΑίΡΕϊΝ). πόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπιδεδήμηκας; ἢ οἴκοθεν ἐξ Ἐφέσου; (πόλη τῆς Μ.Ἀσίας)
  -οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ' ἐξ Ἐπιδαύρου (ΕΠΙΔΑΟύΡOΟΥ)καὶ τῶν Ἀσκληπιείων. (ΑΣΚΛΕΕΠΙΕίΟΟΝ)
  .Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ ἐξελληνισθεὶς Μάρκος διαβάζει τὰ γράμματα σχεδὸν ὅπως ἑμεὶς ἐνῷ ὁ Πλάτων τὰ διαβάζει ἀναλυτικά. Δὲν ξέρω σὲ τί ποσοστὸ ἠ σημερινὴ προφορὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Συροπαλαιστινιακὴ κοινή. Χοντρικά, ἔχουμε μιὰν ἔνδειξη ἑνός "ἑβραϊκοῦ" στοιχείου, θὰ λέγαμε πολὺ ἄτσαλα, στὴν προφορά μας. Ἰδοῦ λοιπὸν ὁ "ἑβραιοχριστιανισμός" ἐγκιβωτισμένος στὴν γραπτὴ καί προφορικὴ γλῶσσα. Ἡ τοῦ Πλάτωνος προφορά, ὅπως φαίνεται ἁπὸ τὸν καταμερισμὸ τῶν τόνων, εἶναι ἀναλυτικὴ περὶ τὰ φωνήεντα. Ἐνῷ ἡ τοῦ Μάρκου συγχωνευτική.

  Ἑ αὐτὸ τὸ μῖσος πρὸς τοὺς ἀνατολικοὺς λαοὺς ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸν φυλετισμὸ εἶναι ὁλοκάθαρα ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἁνήκει σὲ μιὰ βαρβαρικὴ ἀποστροφὴ πρὸς τὸ Βυζάντιο, ποὺ ἦταν βεβαίως χωνευτῆρι λαῶν. Ἅν πᾶς σὲ ἕναν Ἄγγλο καὶ τοῦ πῇς ὅτι ἡ προφορά του εἶναι ἐκφυλισμένη διότι ἔχει ἱστορικὴ ὀρθογραφία θὰ σοῦ πῇ μὰ τὶ λές τώρα. Ἐ ἐμείς γιατὶ ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν ἡμιμαθῶν Κοραϊστῶν νὰ θεωροῦμε τὴν γλῶσσα μας διεφθαρμένη ; Διότι ὁ φιλελελευθερισμὸς στρέφεται κατὰ τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας. Εἶναι τόσο ἁπλό. Καὶ διότι τὸ κόλλημα μὲ τὴν κλασσικὴ περίοδο καὶ τὴν μετέπειτα ὑποτιθέμενη παρακμὴ εἶναι ἡ φιλολογικὴ ἀντανάκλαση τῆς 4ης Σταυροφορίας, ποὺ μᾶς ξέσκισε τόν...ἑλληνισμό μας. Μὰ εἶναι τραγικὸ οἱ αὐτοαποκαλούμενοι Ἑλληνες ἐθνικιστὲς νὰ εἶναι ὑπέρ τῶν Φράγκων. Δηλαδή, ἄν πᾷς σὲ ἕναν Ἄγγλο καὶ τοῦ πῇς γιατὶ σὲρ τὸ good morning δὲν τὸ προφέρεις γκόοντ μόρνινγκ θὰ σοῦ γελάσῃ. Ἑμᾶς ὅμως γιατὶ μᾶς ἀμφισβητοῦνε τὴν ἀρχαιότητά μας ; Διότι, μέσωι τῆς ἀρχαιότητας ἀμφισβητοῦν τὸν χριστιανισμό μας καὶ μεὶς τοῦς ἀκοῦμε. Εἶναι τὸ Σχίσμα, ποὺ βρίσκεται πίσω ἁπὸ τὸν φυλετισμὸ καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ ὄχι τοὺς Τούρκους. Τὸ πράγμα πάει καὶ ἀνάποδα. Οἱ Φράγκοι ἔχουν ἐνοχὲς γιὰ τὸν μεσαίωνά τους καὶ πᾶνε νὰ τὶς ξεφορτώσουνε πάνω στὸ Βυζάντιό μας, παίρνοντας σβάρνα τὴν ἴδια τὴν ἀρχαιότητα.

  ReplyDelete
 26. Τὸ πράγμα ξεκινάει ἁπὸ τὴν λεγόμενη Ἁναγέννηση. Τότε εἶναι ποὺ οἱ Φράγκοι, ὅπως τοῦς λέμε ἑμείς, κατασκευάζουν τὴν δική τους εἰκόνα τῆς ἁρχαιότητας. Καὶ πῶς τὴν φτιάχνουν - μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἄθελά του παραπάνω ὁ Κωνσταντινουπολίτης τὸ λέει. Φαντάζονται πὼς εἶναι Ἀστοὶ Ἀριστοκράτες. Τότε εἶναι ποὺ ἀνακαλύπτουν τὸν Πλάτωνα μέσωι τοῦ Γεμιστοῦ καὶ τότε τοῦς σφηνώνεται ἡ ἱδέα μιᾶς τυραννίας τῶν ἁνωτέρων τάξεων, μιᾶς συμμαχίας ἁνωτέρων ἁστῶν καὶ μορφωμένων ἁριστοκρατῶν, ποὺ ζεῖ ζωὴ διαφορετικὴ ἁπὸ τὶς κατώτερες τάξεις. Αὐτὸ τὸ ἱδανικό, ποὺ εἶχε ὰρχίσῃ νὰ διαμορφώνεται στὶς ἱπποτικές αὐλὲς τοῦ Μεσαίωνα μετὰ τὶς πρῶτες Σταυροφορίες, εἶναι ὁ περιβόητος πολιτισμός. Καὶ ὁ φυλετισμὸς εἶναι βιολογίζουσα μεταμφίεσή του. Ὁ Βαρουφάκης μὲ τὸ Παρί Μάτς, ἡ Γκοῦτσι στὸν Παρθενῶνα, ἡ ἐπίσκεψη Ὁμπάμα εἶναι αὐτὸ τὸ πράγμα. Ὁ φυλετισμὸς βέβαια περιέχει καὶ ἕνα στοιχεῖο πιὸ μικρομεσαῖο, σχεδόν λοῦμπεν. Ὁ μικρομεσαῖος θέλει νὰ σκαρφαλώσῃ στὸ μπαλκόνι τῆς Βίλα ντ Ἔστε καὶ νὰ συμετάσχῃ στὴ δεξίωση. Ἐ αὐτὸ ἦταν ὁ Χίτλερ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπράβο ρε Κωνσταντή μ'έκανες και γέλασα με τη σκηνή ''του σκαρφαλώματος στο μπαλκόνι της Βίλα ντ'Εστε''.
   Πραγματικά έχεις συγγραφικό και φιλοσοφικό χάρισμα,ασχέτως αν συμφωνώ ή όχι με τα λεγόμενά σου.

   Εγώ λέγω ότι οι Άνθρωποι πρέπει να κρίνονται ατομικά και μόνον δια τις πράξεις τους.
   Ο φυλετισμός είναι άδικος και συνήγορος της ''συλλογικής ευθύνης'',που τόσο ακριβά πλήρωσε ο Ελληνισμός διαχρονικά.

   Βεροιεύς

   Delete
 27. Κωνσταντινουπολίτη, μἀ τί λἐς καλό μου παιδί. Ἡ άριστοκραία εἶναι πάντα γαιοκτητική. Στἠν ἁρχαιότητα ἡ κατοχἠ γῆς παρέμεινε ἡ μόνη ἔνδειξη μεγάλου πλούτου, βλ. τὀ βιβλίο του Φίνλεϋ για τἠν οἰκονομία τῆς ἁρχαιότητας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Αριστοκρατία ελέγχει την γη αλλά ουδέποτε την καλλιεργεί.

   Η Αριστοκρατία ζει στην Έπαυλη, στο Κάστρο και στο Άστυ.

   Ουδέποτε δένεται όπως ο αγρότης με το χωράφι του.

   Η Αριστοκρατία των Μακεδονων υπήρξε φύλετική αρχικά, γύρω από το Παλάτιον ενώ ορισμένοι ήσαν και βοσκοί. Αυτή είναι η φυλετική Αριστοκρατία αγγλιστί tribal.

   Εγώ μιλώ για άλλου τύπου Αριστοκρατία, σε Αυτοκρατορικά και Θεοκρατικά πλαίσια.

   Η φυλετική Αριστοκρατία σταματά εν τή Δύσει με την έλευση του Χριστιανισμού.

   Delete
 28. Εἶναι οἱ πόλεις τῆς Ἁναγέννησης ποὐ φτιάξανε τὀ μοντέλο τοῦ μπίζνεσμαν - ἀριστοκράτη, ἄσε πιἀ δἐ τοὐ μπίζνεσμαν-Ποντίφηκα. Ἁκόμα κι ὁ Καστοριάδης τἠν πάτησε μἐ τἠν Ἁναγεννηση καἰ θέλησε νἀ τἠ βάλῃ στἠν ἴδια σειρἀ μἐ τἠν ἁρχαία πόλη γιἀ νἀ στηριξῃ τἠν ἔννοια τῆς Αὑτονομίας. Φυσικὰ ἡ θεολογικὴ σκέψη ξεκινάει ὄταν τελειώνει ἡ ἔννοια τῆς αύτονομίας καἰ ἁρχίζει αὑτὴ τῆς θειας προνοίας. Ποιἀ εἶναι ἡ διαφορἀ θείας προνοίας καἰ μοιρολατρείας τῶν ἁρχαίων κατἀ Χέγκελ;

  Πολὺ ἁπλὰ στὸν χριστιανισμὸ ὁ Θεός εἶναι παναγάθος ἑνῶι στἰς Βάκχες τοῦ Εὑριπἰδη ὁ Διόνυσος λέει -- δἐν μοῦ ἁποδιδει τιμές ὁ ΠενθέVς, ἑ κοιτάχτε τώρα πῶς θἀ τοῦ σκίσω τὀ τάμ-τιριρίμ. Αὐτὀ ἔκανε ὁ χριστιανισμὸς καἰ βρῇτε μου ἑσεἰς πιὸ προχωρημένο φιλοσοφικό σύστημα ναρθῶ νἀ σᾶς πῶ μπράβο, παιδιά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το κακό έγινε όταν το Κάστρο μετετράπη σε καπιταλιστικό άστυ.

   Συμφωνούμε εδώ.

   Αλλά το Κάστρο, Κάστρο. Ο Πύργος, Πύργος. Ο Δεσπότης, Δεσπότης.

   Όλα κι όλα.

   Άλλο αγρότης άλλο Δεσπότης.

   Delete
  2. Όσο για τον Χριστιανισμό, η συμφωνία Θεού-Ανθρώπου της Καινής Διαθήκης στην τελική δεν δύναται να σπάσει δίχως την ψυχική θυσία στον Εωσφόρο.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός για αυτό απέτυχε, όπως έχω πει σε παλαιότερα σχόλιά μου. Διότι πήγε να σπάσει την συμφωνία.

   Προσοχή!

   Υπάρχει τεραστία διαφορά μεταξύ αγνοήσεως(Φιλελευθερισμός) ή μη-αναγνωρίσεως(Κομμουνισμός) της Συμφωνίας και ακυρώσεώς της(Εθνικοσοσιαλισμός Χιτλερικού τύπου).

   Να γιατί, έχασε αυτός που έχασε και δυστυχώς νίκησαν βραχυπρόθεσμα οι άλλοι δύο.

   Και το Ισλάμ ρε ΚΠολίτη;

   Το Ισλάμ αναγνωρίζει την Συμφωνία αλλά...παραποιημένη, όπως και οι Εβραίοι.

   Συνεπώς, η Συμφωνία, τα πάντα είναι η Συμφωνία.

   Και μέχρι να έρθει καινούρια Συμφωνία, η παλαιά δεν δύναται να σβήσει.

   Όποιος το αποπειράθηκε όσο τρισμέγιστος και να ήτο, κατακρύμνήσθηκε!

   Delete
  3. Η μεγαλύτερη απειλή για τον Χριστιανισμό δεν είναι η εκκοσμίκευση που είναι καταδικασμένη μήτε η αθεΐα της τεχνολογίας των Κομμουνιστών, αλλά η αντικατάστασή της από μία καινούρια θρησκεία, όπως πήγε να κάνει ο Αδόλφος Χίτλερ.

   Και τον τιμώρησε βάναυσα ο Θεός. Η νίκη στο Στάλινγκραντ και μάλιστα η στροφή ενός Μπολσεβίκου αθέου στην Ορθοδοξία και την Τσαρική κληρονομιά, δεν εξηγείται αλλιώς.

   Η νοσταλγία του "εάν είχε νικήσει ο Άξων" δεν θα σβήσει ποτέ. Αναλόγου της "εάν είχε επικρατήσει ο Ιουλιανός"...όπως ολημερίς αναρωτιόταν η Σάβιτρι Ντέβι.

   Delete
  4. Σᾶς λέω τόσον καιρὸ ὅτι ὁ Ἅξων καλπάζει.

   Delete
 29. Τὀ ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανάγαθος σημαίνει ὅτι εἶναι αὑτάρκης καἰ δἐν ἁνταγωνίζεται διότι δἐν ἕχει ἁνάγκη. Ὁ πολυθεϊσμὀς τῆς ἁρχαίας Ἑλλάδος ἦταν ἁντανάκλαση τῆς κοινωνιοψυχικῆς ὁργανωσεως τοῦ κλάν.

  Ὁ σύγχρονος φυλετισμὀς εἶναι ἁπόπειρα ἁναβίωσης τοῦ κλἀν μἐ τἰς κοινωνικές τάξεις πλέον στἠν θέση τῶν πατριαρχικῶν ἤ μητρικῶν σογιῶν.

  Αὐτὀς ποὺ ἑγγυᾶται τἠν ἁναπαραγωγἠ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς εἷναι ὁ Ἱησοῦς Χριστὸς, στἠν θέση τοῦ Διονύσου τῶν Βακχῶν, ἕνα ἁπὀ τἀ τρία πρόσωπα της Ἁγίας Τριάδος, ὁ Ἱησοῦς, καἰ ἕτσι ὁ φυλετισμὸς μᾶς ὁδηγεῖ στἠν ἑξαφάνιση καἰ τἠ στειρότητα ἑνῷ ἡ ¨Ἀγάπη τοῦ Κυρίου, ποὐ δἐν εἷναι στὀν λαό του ἁλλὰ στὀν Γιό του, τὀν μονογενή, ἁντανακλᾶται σἐ ὅλο τὸ σύμπαν καὶ εὐλογεῖ τἀ Ἑλληνόπουλα. εὕ -λόγος, εὑαγγέλιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο φυλετισμός δρα ενεργητικά, σε αναγκάζει να κάνεις παιδιά.

   Ο Χριστιανισμός δρα πνευματικά, σε ωθεί να κάνεις παιδιά.

   Delete
  2. Δηλαδή δρουν με διαφορετικό τρόπο.

   Delete
 30. Ὅπως οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν τοὐς προφῆτες τους οἱ Ἕλληνες εἶχαν τοὐς δικούς τους. Οἱ Ἑβραῖοι προφῆτες καἰ οἱ Ἕλληνες προφῆτες μαζί κάνανε τοὺς Χριστιανούς Ἁγίους, περνῶντας απὸ τὸν Σωτήρα μας τὀν Ἱησοῦ Χριστό. Οἱ Ἑβραῖοι καἰ οἱ Φράγκοι μαζὶ δεν κάνουνε τοὐς Ἑβραιοχριατιανούς ἁλλὰ τοὺς μαλάκες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστός.

   Delete
 31. Τρομερή τρικλοποδιά από την Τραμπική Αμερική!

  Θέλει και η ΝΔ να ψηφίσει τα μέτρα του καινούριου μνημονίου!

  http://www.pronews.gr/portal/20170321/economy/elliniki-oikonomia/3/vomva-m-sapen-dnt-thelei-desmeysi-gia-ta-metra-kai-apo-tin-nd

  Καιρός να δει ο κόσμος τί προδότης είναι ο Μητσοτάκης.

  ReplyDelete
 32. Τί προδότης καἰ βλακεῖες.
  Ἕχουμε το θαῦμα τοῦ κόσμου μπροστά μας.
  Ξυπνῆστε, ραγιάδες.

  ReplyDelete
 33. Ο Ντούγκιν στο ιστολόγιό του κάνει μία μάλλον εσκεμμένη διάκριση μεταξύ Λαοκρατίας και Φασισμού.

  Μάλλον αποφεύγει να χαρακτηρισθεί η Τέταρτη Ιδεολογία του ως Φασιστική;

  Ποία η διαφορά της Λαοκρατίας από τον Φασισμό; Ο Φασισμός βασίζεται στην Λαοκρατία, ήδη από τον Πλάτωνα.

  Και η Αριστοκρατία είναι απαραίτητη όπως και ο Ηγέτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί η διαφορά μεταξύ Λαϊκισμού-Λαοκρατίας και Φασισμού...

  ReplyDelete
 34. Ἑἀν δἐν βροῦμε τὀν Χριστό, θἀ εἴμαστε, ὅπως λέει ὁ τίτλος τοῦ τελευταίου ἕργου τοῦ Ιψεν, παραφρασμένος στἀ ἑλληνικά, άλλὰ πολύ ὠραία παράφραση. Αὐτοὶ ποὺ ξυπνήσανε ἁνάμεσα στοὐς νεκρούς.

  ReplyDelete
 35. Σημ. Ὁ τίτλος τοῦ Ἴψεν εἶναι, ὁ αὐθεντικός. Ὅταν ξυπνήσουμε ἑμεἰς οἱ νεκροί.
  Αὐτὸ εἶναι ἡ ἐπανασταση. Τὄχουμε ξεχάσει καἰ κουκουλώσει μἐτἀ τὀν Δεύτερο Παγκόσμιο. Ὁ Χίτλερ ἦταν ἐπαναστάτης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεσαι.

   Delete
 36. Πάρτε για παράδειγμα τἠν ὑπόθεση τῆς 17Ν. Ἑγὼ δὲν καταλογίζω ἑνοχὴ οὔτε ποινικἠ οὔτε ἅλλη στἀ ¨΄εκλειστα κατἀ τἠν δικαιοσύνη μέλη της. Δἐν εἶμαι δικαστής. ὅμως ἡ ὀργάνωση, δἐν μιλάω γιἀ τἀ μέλη, ἡ ὀργάνωση, ἔλεγε κατἀ τἠν γνώμη μου τὀ ἑξῆς. Δἐν ἦταν τόσο ἡ πολιτικὴ στόχευση τῶν δολοφονιῶν, ὅσο ἡ ἐξῆς ἰδέα. Μας ἔχετε στἠν κόλαση. Δἐν μπορεῖτε νἀ μᾶς ζητᾶτε νἀ μὴν εἴμαστε κολασμένοι. Γι αὐτὀ πρέπει νἀ ἔρθει ἡ βασιλεία τῶν οὑρανῶν. Διότι ἀναγκαστικὰ ἡ γηινη βασιλεία θὰ προκαλέσῃ τἠν ἑπανάσταση τῶν νεκρῶν. Ὁ γήινος βασιλέας, τὀ κράτος δηλαδή, βασιλεύει σἀν ἤλιος τοῦ θανάτου πάνω ἁπὀ τἀ Τάρταρα. Καἰ οἰ κολασμένοι ποὺ διψᾶνε γιἀ τὀν οὐρανό θέλουν νἀ τὀν σκοτώσουν.

  ReplyDelete
 37. Πολύ προβοκάτσια μου μυρίζει η επίθεση στο Λονδρέζικο Κοινοβούλιο.

  Πάνω που ενεργοποιήθη το BREXIT, πάνω που τιμήθηκε ο ήρωας του ΙRA MacGuiness, πάνω που ζητούν διαδοχικά δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας η Σκωτία, η Ιρλανδία ακόμη δε και η Ουαλία!

  Πολύ περίεργα όλα αυτά...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ισλαμική προβοκάτσια φαίνεται, λόγω του ότι σαν χθες συνέβη και η επίθεση στις Βρυξέλλες.

   Delete
  2. Μοναχικοί Λύκοι είναι οι δολοφόνοι αυτοί στο Λονδίνο.
   Εκεί οδηγεί τον άνθρωπο η τυφλή πίστη στα Δόγματα.
   Κάτω τα Δόγματα !
   Μη κάνετε πλύση εγκεφάλου στα μικρά παιδιά ιδίως .
   Αφήστε τη σκέψη να πετάξει ελεύθερη για ν'ανακαλύψει ,ανεπηρέαστη,την δική της ''αλήθεια''.
   Τά ΄΄ιερατεία΄΄και οι ΄΄αποκλειστικοί αντιπρόσωποι-εισαγωγείς΄΄της Γνώσης,έκλεψαν τις ζωές σας.
   Κάτω η Τζιχάντ απ όπου κι αν προέρχεται.

   Βεροιεύς

   Delete
  3. ΛογοθετόπουλοςMarch 23, 2017 at 10:54 AM

   Δεν ειναι "πλυση εγκεφαλου" αλλά λεγεται "προγραμματισμός" εγκεφαλου...κυριε αερολογε
   Αλλά τι να πεις...αυτα κανει ο νεοπαγανισμος

   Delete
  4. Χαχα, σωστά φίλε Λογοθετόπουλε.

   Delete
  5. Μένω εμβρόντητος εκ της τεραστίας γλωσσολογικής ικανότητος,του κ.Λογοθετόπουλου καθώς και του κ.Κωνστ/λίτου.
   Συγνώμη κύριοι που παρασύρθηκα απ την Αγγλικήν και χρησιμοποίησα τον όρον αυτόν.

   Υ.γ κ.Λογοθετόπουλε ,η υπόθεσις (μη χριστιανός=νεοπαγανιστής),είναι προφανώς απλο'ι'κή .
   Σε πληροφορώ δε ,ότι είμαι ένας γνήσιος αντιεκκλησιαστικός,επίδοξος Χριστιανός.
   Επειδή δε ,δεν είμαι Ρατσιστής ,ελπιζω τελικά να γίνω καλός Χριστιανός.

   Βεροιεύς

   Delete
 38. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 39. Πρὶν πᾶμε στἀ γεγονότα νἀ ξεκαθαρίσουμε ἑπιτέλους τὀ τοπίο. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα χίστορυ πάρκ, ἀποσπασμένο ἁπὀ τἠν Ὁθ. Αὐτοκρατορία. Ἕνας πραγματικός Ἕλληνας ἐθνικιστἠς θἀ ὑποστήριζε Ἑρντογάν.

  Ὁ συνήθης ἑλληνικὀς ἑθνικισμὀς εἶναι βλαχομασωνία. Ὅσο μποροῦν νὰ κάνουν κράτος οἱ Σικελοὶ μαφιόζοι, ἄλλο τόσο καἰ πολὺ λιγότερο μποροῦν οἱ Ἕλληνες μὲ τσίγκινη περικεφαλῖα καἰ φοῦντα τἠν ταβανόβουρτσα. Οἱ Κρητικοι μόνοι τους θἀ τἀ κατάφερναν καλύτερα. Ὁ ζωολογικὀς κῆπος τοῦ Περικλέους σώζεται μόνο μἐ διεθνἠ ἔρανο. Ὄταν ὁ διεθνὴς παράγων ἔχει μπατιρήματα, οἰ στρουθοκάμηλοι ποὐ παριστάνουν τὀν Λεωνίδα στἰς Θερμοπῦλες τοῦς κόβει λόρδα καἰ ῥέπουν προς κανιβαλισμὀ εἰς βάρος τῶν συντροφίμων τους στὀ ἱστορικό κλουβί.

  ReplyDelete
 40. Ἑὰν κάποιος δἐν εἶναι ἑθνικιστής, καἰ ἑπαναλαμβάνω σοβαρὀς ἑθνικιστἠς εἶναι πλέον μόνο ὁ ὐποστηρίζων ἁνασύσταση τῆς Ὁθ. Αὐτοκρατορίας, καἰ πλησιάζει τὀν χριστιανισμό, δἐν θέλει κράτος. Τἀ τοῦ κράτους τὰ βλέπει σἀν σημαδια τῆς Θείας Προνοίας. Καταλαβαίνετε τἠν ἁβυσσαλέα διαφορά ; Ὁ μή -ἐθνικιστἠς δἐν βλέπει ὕλη ἁλλὰ πνεῦμα. Ὁ ἐθνικιστἠς προσπαθεῖ νἀ ταὑτιστῇ μὲ μιὰ ὁντότητα ὑλικὴ ποὺ θυμίζει τούρτα γενεθλίων. Ἡ τοῦρτα ποὺ ὑπάρχει στὀ προσκήνιο καἰ μοιάζει τῆς προκοπῆς εἶναι ὁ Ὀθωμανικός μπακλαβᾶς. Ὅσο γιἀ τὀν βλαχομασῶνο ἤ βλαχομαφιόζο, καἰ δἐν ἔχω τίποτα μὲ τοὺς Βλάχους, ἴσα ἴσα εἶνα λαμπρός λαός, μιλάω γιἀ τὀ ὑβρίδιο - βλέπει μόνο μπακλαβᾶ σκέτο. Ὡραῖος ὁ μπακλαβᾶς. Ἁλλὰ οὔκ ἐπἰ μπακλαβᾷ ζήσεται μονον ἄνθρωπος.

  Θυμίζω ὅτι ὁ Μαχμοῦτ μἐ καμιἀ σαρανταπενταριἀ ἑπαρχίες του ἐξεγερμένες, μἐ τὀ στρατό του σμπαράλια μετἀ τἠν έκκαθάριση τῶν γενιτσάρων, μἐ τὀν στόλο του νἀ ἔχει κάνῃ ἁνταρσία ὁλοσούμπιτος (λεβέντες ναυτικοί) παρόλα αὑτὰ μᾶς τσάκισε καἰ μᾶς σώσανε τρείς ναύαρχοι, τῶν ὁποίων ὁ ἁρχηγός ὁ Κόδριγκτων σχεδόν τὸν ξηλώσανε μετἀ τὀ Ναυαρίνο. Ζοῦμε διακόσια χρόνια σἀν χίστορυ παρκ τῆς φιλελευθέρας δύσεως. Γι αὐτὸ δὲν καλλιεργοῦμε τὸ Βυζάντιο. Ἱδοῦ ἡ άπάντηση, καἰ γι αὐτὸ δἐν καλλιεργοῦμε καἰ τὴν ἁρχαιογνωσία, διοτι μᾶς εἶναι ἁπαγορευμένη σἀν πηγὴ συμπερασμάτων. Πρέπει πάντα να καταλήγουμε ὅτι καλῶς γεμίζει τὀ στομάχι τοῦ μπουρζουᾶ των Παρισίων, τῆς Λόντρας καἰ τῆς Νέας Ὑόρκης, ἐπειδὴ ὁ Περικλέας φοροῦσε περικεφαλαία καἰ ὄχι σαρίκι. Μιλᾶμε γιὰ φοβερὴ ἱστορικἠ σκέψη.

  ReplyDelete
 41. Τελειώνω. Ἑπειδὴ λοιπὸν οἱ Βυζαντινοὶ δὲν φοράγανε οὔτε σαρίκι, οὔτε περικεφαλαία, ἁλλὰ κάτι φοβερἐς καπελαδοῦρες, μιλᾶμε γιἀ ἁπίστευτο πράγμα, πρέπει νἀ ἁποφασίσουμε ἐμεὶς τἰ κάνουμε μἐ τὀ βυζαντινο κράτος. Τό κράτος τὀ Βυζαντινὀ ἔχει βασιλέα--αὐτοκράτορα, στρατὀ καἰ ἑκκλησία. Καἰ στόλο. Ὅταν ἀποφασίσουμε τἰ κάνουμε μἐ Αυτὀ τὀ κράτος, τὀ δικό μας δηλαδή, ὄχι τῶν ἁλλωνῶν, τότες μόνο γεγονότα σἀν τοῦ Λονδίνου θα πάρουνε τὴν θέση τους.

  ReplyDelete
 42. Ἕνας Βυζαντινὸς ἔχει τἰς ἑξῆς ἐπιλογές. 1) Να ὑποταχθῆι στὀ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 2)νἀ σώσῃ τὀ κράτος του. 3) τὀ τομάρι του. 4) τἠν Οἱκογένειά του. 5) τἠν ἐκκλησία του. 6) νἀ σώσῃ τἀ πάντα σωζόμενος ὁ ἴδιος καἰ ἀκολουθώντας χωρἰς νἀ ὑποτάσσεται τἰς βουλές τοῦ Κυρίου. Οἰ Ἕλληνες ἱστορικα κάναν τὀ 5.

  Δύο συζητούμενες ἑξαιρέσεις εἶναι τὀ 1821 καἰ τὀ 1946. Ἁνεξακρίβωτα ἑπιστημονικὰ παραμένουν δύο ζητήματα. 1) Γνώριζε ὁ άνώτερος κλῆρος τὀ 1821 ὅτι θὰ ξεσπάσῃ ἐπανάσταση ; 2) γιατἰ τὀ ΚΚΕ τὰ ἔκανε μαντάρα σἐ τὀσον ἁπερίγραπτο βαθμό ; Καἰ στἰς δύο περιπτώσεις ἑνέχεται ἡ Μητέρα Ῥωσσία.

  Θἀ φανῆ πιστεύω οτι ἡ Ῥωσσία ἐκπροσώπησε στἠν σκέψη τῶν Ἑλλήνων τὀν μαχόμενο χριστιανισμὸ καἰ μόνο κατόπιν δικοῦ της ΟΚ πήρανε τἀ ὅπλα συλλογικὰ οἱ Ἕλληνες. Το οκ ὅμως τὀ 1821 ἦταν. - Ἅν φτιαξετε ἑπικράτεια, θὰ σᾶς ἁναγνωρίσουμε. Τὀ 1946-47, ἦταν φτιάξτε επικράτεια καἰ βλέπουμε.

  ReplyDelete
 43. σημ. τἀ περἰ 45 ἐπαρχιῶν ἑγεξερμένων ποὐ γράφω παραπάνω εἶναι ὑπερβολή.

  ReplyDelete
 44. Τὀ κράτος τοῦ Κυρίου εἶναι κατἀ τἠν γνώμη μου ἡ ἁπόληξη ἑνός δικτύου ὁδῶν ποὐ ὁρίζονται ἁπο τἠν κίνηση ἑνός πνεύματος ποὐ δἐν δέχεται κανένα ἁφεντικό. Δύσκολο δὲ νὰ δηλώσῃς χατζὴς ἐὰν ποτέ σου δἐν ἔχεις επισκεφτῆι τἠν Ἱερουσαλήμ. Πάντως ὁ Ἱμπν Μπατοῦτα λέει ὅτι τὸν πῆρε ἁπὸ τὸ χέρι ἕνας Παλαιολόος ποὺ στὰ γεράματα πραιτηθηκε καἰ ἔγινε μοναχός καἰ τὀν ἁναγνώρισε,τὀν μουσουλμάνο, ἑπειδὴ εἶχε ἐπισκεφτῆ τοὺς Ἁγίους τόπους.

  ReplyDelete
 45. ..Ἡ διαφορὰ δὲ μεταξὺ τοῦ καρθέντος (;) Παλαιολόγου καἰ τῶν Σταυροφόρων, ἁπόγονοι τῶν ὁποίων ὑπάρχουν πολλοί, εἶναι ὅτι οἱ σταυροφόροι θέλησαν νὰ συνδυάσουν τὀ ψυχοσωτήριον τοῦ χατζηλικίου με τὀ ἁζημίωτον τοῦ χαρτζηλικίου. Δόξα τῶι Θεῶ ποὐ βρέθηκε ἕνας Λούθηρος νὰ πῇ, ἁμάν.

  ReplyDelete
 46. <<οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι»
  Με ολα αυτα που συμβαινουν στην Τουρκια τοσο σε επιπεδο κοινωνιας,θεσμων αλλα και εξωτερικης πολιτικης...τα προβληματα της Ελλαδος μοιαζουν διαχειρισιμα!

  ReplyDelete
 47. Ἁλλὰ δὲν εἶναι. Ὁ ἄνθρωπος δἐν μπορεῖ να διαχειριστῆι τίποτα ἁπολύτως. Αὐτὸ τὄχαν καταλάβῃ κάπως οἱ Βυζαντινοί.

  ReplyDelete
 48. Ἡ δἐ πρόκριση τῆς ἀρχαιότητος ἔναντι τοῦ Βυζαντίου εἶχε τὸ ἑξῆς πονηρό. Ἡ ἑκκλησία τοῦ Δήμου ἑνεφανίζετο σἀν σύμβολο τῆς καπιταλιστικῆς ἑπιχείρησης. Ἃκόμα καἰ ὁ φυλετισμὀς ἤ τὀ γρηγοριανὀ ἡμερολόγιο μποροῦν νἀ ἱδωθοῦν σἀν ἁπόπειρα ἑπιβολῆς τοῦ ἑλέγχου ς ἑνος ὁργανωτικοῦ μυαλοῦ ἑπί τῆς ζωῆ. Ἑ οἰ βυζαντινοὶ εἶχαν καταλάβῃ κάπου ὅτι τὸ μυαλὸ ποὐ ὀργανώνει εἶναι ὁ Διάβολος.

  ReplyDelete
 49. Η δἐ δομἠ μιᾶς καπιταλιστικῆς ἑπιχείρησης μοιάζει μἐ αὑτὴν ἑνός ἱπποτικοῦ τάγματος, καἰ ἡ Βενετία γιἀ νἀ μἠν πῶ κάτι παραπάνω καὶ χειρότερο, βάζει τὀ κεφάλαιο. Γι αὐτὸ μου βρωμᾶνε οἱ μαχόμενοι τζιχαδισταί, μοῦ φαίνονται κάπως καπιταλιστές.

  ReplyDelete
 50. Και είς κατώτερα:

  http://www.pronews.gr/portal/20170324/genika/koinonia/71/teleiose-i-mathitiki-parelasi-tis-25is-martioy-sto-syntagma-foto-vinteo

  ReplyDelete
 51. Aὐτὸ http://www.ina.fr/video/2811599001041
  εἶναι ἕνα μικρὸ δεῖγμα τοῦ ἐκφυλισμένου φασισμοῦ μέσα στὸν ὁποῖο ἔχουμε μεγαλώσηι. Νομίζω ὅτι ὁ Κωνσταντινουπολίτης μπορεῖ νὰ μὲ καταλάβῃ. Ἐνῷ ἡ σκηνὴ ἁπαγορεύει καὶ τὴν ἀπλὴ ἐπαφή, τὰ βλαμμένα τοῦ θιάσου τοῦ ἀρχι-ὑποκριτῆ φιλιοῦνται ἑπὶ σκηνῆς χωρίς νὰ τὸ λέει τὸ ἔργο. ἡ γαλλικῃ τηλεόραση τὸ ἀναμεταδίδει καὶ τὸ ἔργο φιλογενεῖται στὴν Κομεντί-Φρανσαίζ. Ἡ ἱδεά ποὺ κυριάρχησε στὴ Γαλλία τοῦ πρώτου ὑπουργοῦ πολιτισμοῦ της, τοῦ 'Ὰντρέ Mαλρῶ ἦταν ἡ διάδοση τῶν κλασσικῶν κααὶ ἡ διάχυσή τους στὸν λαό. Αὑτὸ δὲν εἶναι φιλελευθερισμός.

  Εἶναι σὰν νὰ ἐκπορνεύεσαι διαβάζοντας δημοσίως Παπαδιαμάντη... Τόσοι ὑποτιθέμενοι φίλοι μου συμμετεῖχαν σὲ αὐτὸ τὸ ὄργιο ἐξ ἀπαλῶν ὁνύχων...

  ReplyDelete
 52. Δηλαδὴ ἐνῶι ὁ καθαρόαιμος φασισμὸς βασίζεται στὸν μῦθο, ὁ ἐκφυλισμένος φασισμός, ποὺ ἔγκειται στὴν ἀνάπτυξη νομενκλατούρας ἐντὸς τοῦ κινήματος, βασίζεται στὴν αἰσθητική. Ἡ αἱσθητικὴ εἶναι διαχρονικὰ ὁ ταξικὸς πόλεμος ἐντὸς τῆς συνειδήσεως. Ὁ σωστὸς ἄνθρωπος δὲν ἔχει αἱσθητική.

  ReplyDelete
 53. ...στὴν Δύση ὁ ἐκφυλισμός ξεκίνησε μὲ τὴν Ἀναγέννηση. Ἡ ντεκαντὰνς βρίσκεται στὸν πυρῆνα τῆς Δύσεως, καὶ αὑτὸς εἶναι ἡ κοινωνικὴ διαφοροποίηση διὰ τῆς αἱσθητικῆς. Δὲν ἔχω διαβάση τὸν Σορέλ, ἁλλὰ φαίνεται ὅτι τὸ εἶχε καταλάβῃ αὑτὸ τὸ πράγμα. Ἡ ἱδέα του λοιπὸν ἦταν νὰ διαλύσηι τὸν πυρῆνα τῆς Δύσης διὰ τοῦ μύθου. Δυστυχῶς ἡ αἱσθητικὴ παράγει τὸν δικό της μῦθο, διότι βρίσκει πάτημα στὸν ἁνταγωνισμό. Ὄταν πᾶς νὰ διαλύσης τῃν αἱσθητικῃ οὑσιαστικὰ εἶσαι ἐστέτ. Αὺτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἀδυναμία τῶν φασιστικῶν κινημάτων. Παράγουν ἀκαριαῖα ἐχθρό ὑπερπολλαπλάσιο τῶν δυνάμεῶν τους καὶ ἡ ἀνοσία τους στὸν ἐχθρὸ διὰ τοῦ ῥαντικαλισμοῦ στρέφεται καὶ αὑτὴ ἐναντίον τους. Παρόμοια ὁ μῦθος τῆς λευκῆς φυλῆς, ὁ φυλετισμός, παράγει ἑκφυλιζόμενος τὸν καθημερινὸὸ ῥατσισμὸ τοῦ καφενείου καὶ τοῦ Ἄουσβιτς. Ὁ ὲκφυλισμός εἶναι ἁναπόφευκτος ὅσο ὑπάρχει αἱσθητική καὶ αἱσθητικὴ σημαίνει σύγκρουση. Ἡ σύγκρουση ἐκφυλίζει.

  ReplyDelete
 54. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του ἕνα θεϊκὸ στοιχεῖο, ἕνα δαιμόνιο. Ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ συζητᾶμε ἔχουν νὰ κάνουν μὲ δύο ζητήματα. Τὴν φύση τοῦ δαιμονίου καὶ τὸ πῶς πρέπει κανεὶς νὰ τὸ χειριστῆ. Ἡ σωστῃ ἁπάντηση εἶναι ὅτι τὸ δαιμόνιο δὲν κατοικεῖ στὸν Τράμπ, διότι δὲν εἶναι τοπικῆς φύσεως. Ἁλλᾳ ὁ Τρὰμπ στὸν βαθμό ποὺ ποζάρει σὰν θεόπνευστος ἁμφισβητεῖ τὸ μορατόριουμ ποὺ ἔβαλε ὁ Πάπας, μὲ τὸ ἀλάθητό του, στὶς θεολογικές συζητήσεις, βλ. τοῦ Κάρλο Γκίνζμπουργκ τὸ τυρί καὶ τά σκουλήκια ὲκδ. Ἀλεξάνρεια νομίζω. Ὁλη ἠ Δὐση εἶναι ἡ ἀπαγόρευση τῶν θεολογικῶν συζητήσεν ἐκ μέρους τοῦ Πάπα, καὶ ἡ αθεΐα τῶν περισσοτέρων εἶναι στὴν πραγματικότητα ὑποταγὴ στὸ Βατικανό.

  ReplyDelete
 55. Σκεφτῇτε δηλαδὴ ὁ Μέγας Ναπολέων νὰ εἶχε κάνῃ συμμαχία μὲ τὸν Πάπα γιὰ νὰ κυριέψουνε τὴ γῆ. Ἐ κάποιος στρατηγὸς τοῦ Ναπολέοντα ὀνόματι Ντόναλντ Τρὰμπ θὰ σήκωνε μπαϊράκι. Ἡ ἀνάλυσή μου, ἄν εἶμαι στὴ σωστὴ γραμμή, δηλώνει ὅτι ὁ Τρὰμπ ΔΕΝ εἶναι φυλετιστής. Ὁ φυλετισμὸς λέω εἶναι προϊὸν τῆς ἀνίερης συμμαχίας Ναπολέοντος καὶ Ποντίφηκος. Ὁ ἑβραιοχριστιανισμὸς τοῦ Τρὰμπ ΔΕΝ εἶναι φυλετισμός, εἶναι κάτι ἄλλο. Ἅν δεχτοῦμε ὅτι ὁ φασισμὸς δὲν καθορίζεται ἁπὸ τὸν οἱκονομικὸ παράγοντα, ἴσως ἔχει δίκιο τελικὰ ὁ κος Κιτσίκης καὶ ὁ Τρὰμπ εἶναι καθαρόαιμος φασιστὴς, σε ἀντίθεση μὲ τὸν Κεμάλ. Ἄν καὶ καθόλου κεϋνσιανὸς στὰ πολιτικά του.Αὑτὸ φαντάζομαι πατάει πάνω στὴν γραμμή Κιτσίκη-Στέρνχελ πάνω ἁπόλα οἱ ἰδέες.

  ReplyDelete
 56. Δηλαδὴ ὁ φασισμός ἁπὸ μιᾳν ἄποψη τί εἶναι - εἶναι ἡ ἐπανάσταση ἐνάντια στοὺς προδότες τῆς Ἑπαναστάσεως. Γι αὺτὸ ἴσως εἶχε τέτοιο ἄσβεστο μῖσος κατὰ τῶν Ἑβραίων ὁ Χίτλερ. Βρὲ κερατάδες, γιᾳ σᾶς βγήκαμε στὸ κλαρί, γιὰ νἄχετε καί σεῖς στὸν ἥλιο μοῖρα, καὶ σεῖς τί κάνετε - κάνετε μπίζνες ὅπως πρίν. Θάνατος στοὺς προδότες !

  ReplyDelete
 57. Ἔτσι ἐξηγεῖται π.χ. ὸ φασιστικὸς χαιρετισμός. Ἑσείς δὲν μᾶς εἴπατε, Φαρισαῖοι ὑποκριτές, νὰ σφάξουμε τὸν βασιλιά μας γιὰ νὰ γίνουμε πατριῶτες, σὰν τοὺς ἁρχαίους Ῥωμαίους ; Τώρα κάνετε ψεύτικα τὸν σταυρό σας καὶ κάθεστε στὸ τραπέζι μὲ τοὺς καρδιναλίους. Ἁφοῦ ξεφτιλίσατε τὸν Σταυρό, ὁ μόνος μας σταυρὸς εἶναι ὁ ὄρκος τῶν Ὸρατίων.

  Τότε πράγματι μπορεῖ ὁ Τράμπ νὰ εἶναι φασιστής. Νὰ ἁποτελεῖ ἐνσάρκωση τοῦ Ἀμερικανικοῦ ὁνείρου, τραβηγμένη στὰ ἄκρα, σὰν γροθιὰ ἤ μᾶλλον σὰν μοῦντζα ποὺ ἁπλώνεται κατὰ τῶν προδοτῶν τοῦ ὁνείρου. Ἴδωμεν. Ὅσο γιὰ τὸν φυλετισμό, εἶναι ξεκάθαρα συμβιβαστικός. Δὲν μπορεῖ ὁ φυλετισμὸς νά ἐμπεριέχει ἐπανάσταση καὶ ὁ φυλετισμὸς τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος ἦταν ῥεφορμισμός, ὁ ὁποῖος ῥεφορμισμός εἶναι πάντα ὁ πιὸ δολοφονικός. Ἵσως αὑτὸ νὰ ἱσχύει καὶ γιὰ τὴν τουρκικὴ ἐκδοχῃ τοῦ φυλετισμοῦ. Καὶ ἁπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὁ Ἐρντογὰν ἴσως εἶναι ἁρνάκι μπροστὰ στοὺς Κεμαλιστές.

  ReplyDelete