Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 21, 2016

317 - Ἔκκληση πρὸς ἀγνοὺς βασιλόφρονες

317 - Ἔκκληση πρὸς ἀγνοὺς βασιλόφρονες

Ὡς μοναρχικὸς τῆς πρώτης ὥρας καὶ πρωτεργάτης τῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ στὴν Ἑλλάδα, ἀπευθύνω ἔκκληση πρὸς τοὺς ἀνέκαθεν ἀγνοὺς βασιλικοὺς τῆς χώρας μας νὰ ἀπορρίψουν τὴν προπαγάνδα τῶν ἀπηρχαιωμένων πολιτικῶν κύκλων  ποὺ προσποιοῦνται ὅτι στηρίζουν τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὴν οἰκογένειά του ἀλλὰ συνάμα προσπαθοῦν νὰ τὸν κάνουν συμμέτοχο τοῦ μίσους ποὺ ἐκδηλώνουν κατὰ τῶν κομμουνιστῶν, τῶν μασόνων, τῶν ἑβραίων, τῶν σιωνιστῶν, τοῦ Ἰσραήλ καὶ τῆς Τουρκίας.

Κατ’ἀρχάς, ὁ βασιλεύς, καὶ μόνον αὐτὸς ἀποφασίζει ποία πολιτικὴ θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ θὰ πλαισιωθῇ ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς ἀρεσκείας του. Δὲν δέχεται καὶ δὲν θὰ δεχθῇ ποτὲ νὰ ἀκολουθήσῃ συμφεροντολόγους πολιτικοὺς ποὺ θὰ θελήσουν νὰ ἀναρριχηθοῦν στοὺς ὤμους του. Αὐτὸ ἔκαμε ὁ Γεώργιος Α΄ ὅταν τὸ 1935 τὸν ἐπανέφερε ὁ Κονδύλης, νομίζοντας ὅτι θὰ ἐπωφεληθῇ τῆς παλινορθώσεως καὶ ἀντ’αὐτοῦ ὁ ἄναξ ἐπέλεξε τελικὰ τὸν ἀγνὸ βασιλόφρονα Μεταξᾶ.

Τὸ 1946 ἐπανῆλθε ὑπὸ τοὺς ἀλαλαγμοὺς τῶν γερμανοτσολιάδων ποὺ ἀρχικῶς ἔδιδαν προσωπικὸ ὅρκο στὸν Χίτλερ καὶ ὅταν ἀπεβιβάσθη ὁ βρεταννικὸς στρατὸς στὴν Ἑλλάδα ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Σκόμπι μετεμορφώθησαν σὲ ἀγγλοτσολιάδες καὶ ὡς «ἐθνικόφρονες» (καὶ ὄχι ἐθνικιστές) ἐκόλλησαν στὸν  ἄνακτα τὴν ἰδική τους αἰσχρὴ  ὀνομασία τοῦ μοναρχοφασισμοῦ μὲ ἀποτέλεσμα τὸ 1967 νὰ ἐκδιωχθῆ ἀπὸ τὸν θρόνο του καὶ τὴν πολυαγαπημένη πατρίδα του, τὴν Ἑλλάδα.

Ὑπενθυμίζω λοιπόν, γιὰ τοὺς μή γνωρίζοντες, μερικὰ ἁπλὰ πράγματα:

1 - Ὁ Ἄναξ ἐξεφράσθη δημοσίως, μὲ τὸν πλέον καθαρὸ τρόπο, ὑπὲρ τῆς πρωθυπουργίας τοῦ Τσίπρα, ἤδη ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο 2015,  δηλαδὴ ὅταν ὁ Ἀλέξης δὲν εἶχε ἀκόμη προδώσει τὰ κομμουνιστικά του ἰδανικά. Ὁ Κωνσταντῖνος λοιπόν, ἔδωσε τὴν εὐλογία του σὲ κομμουνιστὴ πρωθυπουργό.

2 - Ἡ ἑλληνικὴ βασιλικὴ οἰκογένεια εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν βρεταννικὴ δυναστεία, ἡ βασίλισσα τῆς ὁποίας προΐσταται τῆς βρεταννικῆς μασονίας. Οἱ δύο πλέον ἐπιφανεῖς ἕλληνες πολιτικοὶ τοῦ Κ΄ αἰῶνος, ποὺ καὶ οἱ δύο ἦσαν βασιλικοί, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς, ἦσαν μασόνοι.

3 - Ὁ Βασιλεὺς Παῦλος ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας τὸ 1960 καὶ οἱ βασιλεῖς μας, ἀπὸ τὸν ΙΘ΄ ἤδη αἰῶνα, ὑπῆρξαν ὀπαδοὶ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας καὶ μάλιστα συνομοσπονδίας (βλέπε τὴν περίφημη ἀφίσα τοῦ 1878 ποὺ ἀπεικονίζει τὸν βασιλέα Γεώργιο Α΄ καὶ τὸν σουλτᾶνο Ἀβδουλχαμίτ, ὑπὸ τὸν τίτλο, «Οἱ δύο κυρίαρχοι τῆς Ἀνατολῆς»).

4 - Ἡ οἰκογένεια τοῦ Κωνσταντίνου περιλαμβάνει πριγκίπισσα ἑβραϊκῆς καταγωγῆς καὶ ὁ Κωνσταντῖνος, ὅπως καὶ οἱ βασιλεῖς ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης, ἐμφοροῦνται ἀπὸ αἰσθήματα φιλίας πρὸς τὸν ἀδελφὸ ἑβραϊκὸ λαό, ἀκριβῶς ὅπως φιλοεβραῖος ἦτο ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ποὺ οἱ ἕλληνες ἑβραῖοι πάντα ὑπεστήριζαν.

5 -Ὁ σιωνισμὸς εἶναι ἡ ὀνομασία ποὺ δίδεται στὸν ἑβραϊκὸ ἐθνικισμὸ ποὺ ἵδρυσε τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Κατ’ἐπέκτασιν δέ, ἐκφράζει τὸν πλανητικὸ ἑβραιοκεντρισμὸ μὲ τὸν ὁποῖο ὁ βασιλεύς μας, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἑλληνοκεντρικοί, ἐπιζητεῖ νὰ συνεργασθῇ,  ὥστε τὰ δύο λόμπυ νὰ ἀλληλοβοηθηθοῦν στὴν ἐπίτευξη τῶν διεθνῶν στόχων των.

6 – Γιὰ τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνο ἡ συμμαχία Ἑλλάδος-Ἰσραὴλ εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας. Δὲν ἀρνεῖται τὴν ἄνοδο τοῦ πατριωτισμοῦ στὴν Εὐρώπη ποὺ ἠμπορεῖ κάλλιστα νὰ ὀνομασθῇ μὲ θετικὸ τρόπο, φασισμός, ἀλλὰ ἕναν φασισμὸ ποὺ ὑποστηρίζει ἡ μέλλουσα ντεγκωλλικὴ πρόεδρος τῆς Γαλλίας Μαρὶν Λὲ Πέν, ἄκρως φιλοϊσραηλινὴ καὶ ἀντίπαλος τοῦ ἀκραίου ἰσλαμισμοῦ ποὺ προσπαθεῖ νὰ καταστρέψῃ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ὄαση πολιτισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.

7 –Συνεπῶς ὁ πρίγκιψ Νικόλαος ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἀναδειχθῇ βασιλεὺς ὅλων τῶν Ἑλλήνων, θὰ ἀπαγορεύσῃ κάθε ἐκδήλωση μίσους κατὰ κομμουνιστῶν ἤ φασιστῶν, κάθε ἀναμόχλευση παθῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ ἐμφυλἰου πολέμου καὶ τῶν πρωτεργατῶν του, ὅπως τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη, κάθε ἐκδήλωση ἀντισημιτισμοῦ ἤ ἀντιτουρκισμοῦ καὶ κάθε φαντασιοπληξία περὶ πλανητικῶν συνωμοσιῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Σεπτεμβρίου 2016 

77 comments:

 1. Τὸ ἄρθρο δὲν ἔχει ἀντιφάσεις. Τἐσσερα ἐρωτήματα μονάχα ἀνακύπτουν. 1) Ἄν ὁ πλανητικὸς ἑλληνισμὸς εἶναι ὁ χριστιανισμός. 2) Ἄν ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ὁ πλανητικὸς ἑλληνισμός (δὲν εἶναι κατανάγκην τὸ ἴδιο!!) 3) Ἅν ὁ λομπυϊσμὸς ἐν γένει κινδυνεύει νὰ μετατρέψει τὸν χριστιανισμὸ σἐ διωκόμενο ἰσλαμισμό ἤ 4) τὸν ἰσλαμισμὸ σὲ διωκόμενο χριστιανισμό. 1,2,3,4.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πράγματι το κρατίδιο έχει μεγάλες δυνατότητες εάν υπάρξει η κατάλληλη Πολιτική ηγεσία.

   Η συμμαχία/συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος, γουστάρουμε δεν γουστάρουμε το Ισραήλ, θα μας δώσει τον έλεγχο όλων των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και μάλιστα δε θα καταστήσει δυνατή μία στρατιωτική ασπίδα ενάντια στην Τουρκία και τις ισλαμικές σουνιτικές προκλήσεις.

   Ο Καμμένος προσφάτως ευτυχώς έκανε κινήσεις προς αυτή την μεριά:

   http://www.pronews.gr/portal/20160921/defencenet/ypetha/27/se-stratiotiki-symmahia-metatrepetai-i-stratigiki-synergasia-elladas

   Η κίνηση συνεργασίας των δύο ισχυροτέρων λόμπυ παγκοσμίως κατά Μπρεζίνσκι, Ελληνικού και Εβραϊκού είναι πολύ σημαντική. Πράγματι τί καλλίτερο από την προσκόλληση Ελλάδος και Ισραήλ σε μία δύναμη(σε παρακμή μεν ισχυρή δε) όπως οι ΗΠΑ. Ομολογώ ότι η απέχθεια και συχνά το μίσος των Εθνικιστών για τους εβραίους δεν τους αφήνουν να αντιληφθούν την τεράστια δυνατοτητα συνεργασίας Ελληνισμού-Εβραϊσμού στην Ανατολική Μεσόγειο ιδίως δε ως αντίπαλον δέος του νεο-οθωμανικού ισλαμοφασισμού.

   Delete
  2. ΥΓ τί καλλίτερο από την προσκόλληση Ελλάδος και Ισραήλ κλπ. Ἡ παγκόσμια εἰρήνη διὰ τῆς ἄρσεως τοῦ φράγματος μεταξὺ μέσων καὶ σκοποῦ.

   Delete
 2. Για τον Τσίπρα πάντως ήταν φως-φανάρι! Όλοι οι εχοντες νου ξέραν την επικείμενη κωλοτούμπα του.

  Αλλά τέτοιος άσος στην προπαγάνδα και την δημαγωγία ήταν που όλοι(μέχρι και στην οικογένειά μου πλην εμού) πίστευσαν ότι ο Τσίπρας "το πάλευε". Παραμύθια.

  ReplyDelete
 3. Ως συνήθως, πολύ ενδιαφέρον άρθρο.Δημιουργούνται οι εξής προβληματισμοί:
  1)Γιατί το βασιλικό αξίωμα να είναι κληρονομικό, από την στιγμή που στην ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (διότι δυστυχώς κατ'εμέ, εκεί προσδιορίζει το κράτος την καταγωγή του) 1100 χρόνια δεν διατηρήθηκε με την κληρονομικότητα αλλά με την αξία και την επιβολή μη οικογενειακών μελών στον θρόνο;
  2)Ο Βασιλέας έχει κάποια προτινόμενη πολιτική που θα ήθελε να εφαρμόσει;Ρεαλιστική όμως όχι απλά υποσχέσεις και ελπίδες.
  Πως θα λύσει το δημογραφικό;τι απόψεις έχει για την τεράστια αλλίωση του Ελληνικού πληθυσμού;Ποιά η άποψή του για τις γενοκτονικές πολιτικές κινήσεις (ναι προς τα εκεί πάει) ως προς το σκοπιανικό ζήτημα (γιατί περί Ελληνικότητας της Μακεδονίας δεν χρειάζεται να αναλύουμε τα αυτονόητα), που αφορά περίπου 3 εκατομμύρια Μακεδόνες του Ελληνικού κράτους;Θα συνεχίσει και αυτός να ξεπουλάει την Μακεδονία ή όχι, και πως;
  Όσον αφορά την τουρκία όντως η φιλία είναι επιθυμητή, υπό προϋποθέσεις πάντα.Πως θα σταματήσει το παιχνίδι που παίζουν στην Θράκη;
  Επιπλέον, τι οικονομικά μέτρα στηρίζει;Μήπως θα συνεχίσει και αυτός την καταστροφή (δηλαδή τον αντικαπιταλισμό) στην Ελλάδα, όπως και ο Τσίπρας που τον στήριξε ανοιχτά;Ή θα φέρει τον καπιταλισμό έτσι ώστε να ανορθώσει η οικονομία;
  Συνεπώς, ωραίος ο τίτλος του Βασιλέα, ιστορικός, συγκεντρωτικός, ισχυρός.Στην πράξη όμως πάλι οι ξένες δυνάμεις θα κάνουν κουμάντο.Φοβάμαι μην επαναληφθεί η παροιμία "πολύ κόπος για το τίποτα".

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. Το πολίτευμα της φυσικής επιλογής που ίσχυε στην Ρωμανία ναι μεν πάντοτε νικούσε ο ισχυρώτερος και ο ικανώτερος με την αιτιολογία ότι ήτο "Θέλημα Κυρίου" πλην όμως στοίχιζε τεράστιες υλικές και ανθρώπινες δυνάμεις από την Αυτοκρατορία με αποτέλεσμα να καθίσταται ευαίσθητη στις συνεχείς εξωτερικές απειλές που αντιμετώπιζε.
   Συνεπώς η κληρονομικότης του θρόνου θα προσφέρει σταθερότητα και Τάξη εξ αρχής κάτι απολύτως αναγκαίο σήμερον. Επίσης οι δεσμοί οι βασιλικοί μάλλον υπέρ μας θα λειτουργήσουν στην διεθνή διπλωματική σκακιέρα.

   2. Μάλλον θα θεσπίσει και μακάρι να το κάνει έναν Χριστιανοφασισμό. Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια. Οι λαθρομετανάστες είτε θα είναι είλωτες είτε θα σφαχθούν είτε θα διωχθούν. Όλα είναι καλά για εμάς.
   Θα στηρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία έναν Εθνο-καπιταλισμό, λογικά. Ίσως και να προωθήσει την οικονομική κατάκτηση των Σκοπίων και έτσι να καταστήσει κράτος-δορυφορο της νέας Ελλάδος τα Σκόπια. Το παιχνίδι στην Θράκη σταματά με μία απλή ΠΑΤΑΞΗ των νεοθωμανών εκεί. Η Τουρκία μπροστά σε μία ασπίδα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου που θα έχει την στήριξη των ΗΠΑ δεν θα πράξει κάτι.

   Το δημογραφικό με μία απλή Οικογενειακή Πολιτική λύνεται.

   Delete
  2. Οι Μεθυσμενοι Δυτικοι εκαναν πενταημερη στην Πολη και πραγματικα απλως φυσηξαν την φοβερη αυτοκρατορια σας και επεσε!
   Αλλα τι περιμενεις οταν με προσχημα τον Θεο δυαλιεις τον λαο σου με φορους και σφαγες !

   Λες "Το παιχνίδι στην Θράκη σταματά με μία απλή ΠΑΤΑΞΗ των νεοθωμανών εκεί." εγω δεν καταλαβα καλα μαλλον..αλλα νομιζω οτι ο κιτσικης ειναι υπερ μιας Νεο οθωμανικης "αυτοκρατοριας" σωστα?

   Εγω θα ηθελα κατι καλυτερο..να γινει αυτο που δεν εγινε στην πρωτη Αλωση..δηλαδη να γινει η περιοχη Δυτικη..κριμα ..τοτε χαθηκε μεγαλη ευκαιρια !

   Delete
  3. Tὸ Βυζάντιο δὲν εἶχε Πατριάρχη τὸν Κάρολο Δαρβίνο.

   Delete
 4. Ἡ Ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατοία βρισκόταν διαρκῶς ἐπί ποδὸς πολέμου, ἐξωτερικοῦ, ἐμφυλίου (civile)ἀμυντικοῦ ἤ/καὶ ἐπιθετικοῦ. Ἡ φυσικὴ ἐπιλογὴ ἦταν φυσικὴ σφαγή. Ὑπάρχει κανένας ποὺ νἄχει τὰ σχστά του καὶ νὰ θέλει πόλεμο ;

  ReplyDelete
 5. Σᾶς παραφράζω ἀπὸ μνήμης τὴν πρώτη ἀτάκα ἀπὸ τὴ Μάνα Κουράγιο τοῦ Μπρέχτ. Ὅπου Ἀβασίλευτη, διάβαζε Εἰρήνη. Ὅπου βασιληάς, διάβαζε πόλεμος. Ὅπου βασιλόφρων, διάβαζε Στρατολόγος. Μὴν κρίνουμε τὸν κομμουνισμὸ σὰν ψωναρωσύνη τῶν κουλτουριάρηδων.
  ΒΑΣΙΛΟΦΡΩΝ. Ἅμα δεῖς τὰ κακα ποὺ φέρνει ἡ Ἀβασίλευτος θὰ φρίξεις. Ἐμένα ποὺ μὲ βλέπεις ἔχω βρεθεῖ νὰ δουλέψω σὲ κάτι χωριά ποὔχανε νὰ δοῦνε βασιληὰ πάνω ἀπὸ ἑκατό χρόνια. Σοῦ κάνω τὸ σταυρό μου, νά, σοῦ λέω, εἴχανε ξεχάσει, οἱ ανθρῶποι τὄνομά τους. Μόνο ὁ βασιληᾶς φἐρνει τάξη, κανονίζει ποῦ θὰ πάει τὸ κάθε τί, ἀποθῆκες, δουλειές, ἀγγαρείες, τὰ ζῶα ἐκεί, τὰ ἀλεύρια ἐδώ, κατάλογος, ὑπηρεσία, πειθαρχία, ῥε παιδί μου. Στὴν ἀρχὴ τόνε φοβοῦνται οἱ ἀνθρῶποι τὸν βασιληά. Γιατὶ σοῦ λένε, θὰ μᾶς κάτσει αὐτὸς στὸ σβέρκο. Ἄμα ὅμως πιάσει γερά, τότε δὲν θέλουν πιὰ τὴν ἀβασίλευτη. Εἶναι σὰν αὐτοὺς ποὺ χάνουν στὰ χαρτιά. Δὲν θέλουν νὰ τελειώσει ἡ παρτίδα. Φοβοῦνται νὰ μετρήσουν τὴ χασούρα".

  ReplyDelete
 6. ΥΓ3. Ὁ κυριότερος λόγος, δρ. Πᾶπ, γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ γονεὶς ἀντιδροῦν στὴν ἔνταξη τῶν προσφυγόπουλων στὸ ζαλισμένο μέχρις ἐξοντώσεως σχολικὸ σύστημα δὲν εἶναι ὁ φόβος τῆς ἀλλοίωσης τοῦ αἴματος τοῦ πληθυσμοῦ ἀλλὰ ὁ φόβος τους ὅτι αὐτὸ σημαίνει, ὅπως στὸ παραπάνω ἀπόσπασμα, τὴν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδας σὲ μιὰ μόνιμη ἐμπόλεμη ζώνη. Οἱ διαπρύσιοι κήρυκες τῆς ἰσότητος εὐκαιριῶν καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ (ποὺ συνήθως κάπου σὲ μιὰν ὀργάνωση δουλεύουν) δὲν λένε ὅτι ἐργάζονται ὅλο καὶ περισσότερο σὰν πολιτικὴ ὑπηρεσία στὰ μετόπισθεν τοῦ Σταυροφορικοῦ Στρατοῦ. Τὸ ὅνομα Ἑλλάς εἶναι πρὸς τὸ παρόν μιὰ πυρηνική βόμβα, πιὸ ἰσχυρὴ ἐνδεχομένως ἀπὸ μιὰ κανονική. Διέλυσε μιὰν Αὑτοκρατορία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι γίνεται η προπαγάνδα, αλλάζωντας τις λέξεις και παίζοντας με την φαντασία του όχλου.Και δεν το λέω ειρωνικά ούτε προσβλητικά, οι λέξεις όμως έχουν σημασιολογία.
   Εάν καταργήθηκε το “λάθρο”, τότε πρέπει να καταργηθούν και οι ποινές για τους λαθρεπιβάτες,λαθρεμπόρους, λαθροκυνηγούς κ.τ.λ.
   Έχω ζήσει και εγώ στο εξωτερικό.Απ'όσο θυμάμαι δεν εισέβαλα ούτε με βάρκα, ούτε ζήτησα επίδομα, τροφή κτλ ούτε φυσικά απαίτησα να αλλάξει ο κόσμος το θρήσκευμά του.
   Πρόσφυγας είναι ο ομοεθνής που κατοικεί εκτός του συσχετιζόμενου κράτους, και εν καιρό πολέμου έρχεται στα πάτρια εδάφη διότι μόνο εκεί δικαιούται περίθαλψη.
   Εάν αύριο γίνει πόλεμος στην Σικελία, οι κάτοικοι των Ελληνικών χωριών μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες διότι είναι ομοεθνείς.Εάν όμως προσπαθήσουν να μπουν-για την ίδια αιτία- Ιταλοί, τότε θα είναι λαθρομετανάστες.
   Ο κύριος λόγος που δεν δέχονται είναι φυσικά και οι αρρώστιες, αλλά από πίσω είναι το αυτονόητο βιολογικό ένστικτο προστασίας κάθε γονέα απέναντι στο παιδί του.Λίγο βέβαια να διαφωνεί κάποιος σήμερα στην "δημοκρατία" αμέσως τον στοχοποιούν.
   1)Γιατί δεν πάνε στους ομόθρησκους (κατά πλειοψηφία) Άραβες, που έχουν τόσες εργασίες να τους δώσουν;
   2)Γιατί να προσαρμοστούν στην Ευρώπη από την στιγμή όπου μπορούν να γυρίσουν πίσω, όταν ο πόλεμος τελειώσει;
   Συνεπώς προχωράει το σχέδιο Καλλέργη και η γενοκτονία των Λευκών πληθυσμών (δεν είμαι "φυλετιστής", αλλά αναμφισβήτητα αυτό βλέπουμε πιστεύω όλοι).
   Είχε δίκιο τελικά ο Τσόρτσιλ όταν είπε "οι φασίστες του μέλλοντος θα είναι οι αντιφασίστες".

   Εγώ τονίζω σε αυτά που είπα πριν, πιο είναι-και αν υπάρχει- το σχέδιο του Βασιλέα.Εάν καταστρέφεται ο Ελλαδισμός αλλά και ο Ελληνισμός, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται βασιλευούμενη, ή αν είναι δημοκρατία, ή αν κυβερνάει ο τσίπρας ή άλλος.Βασιλέα που δεν κάνει τίποτα δεν τον χρειαζόμαστε, έχουμε τους 300 γιαυτό.

   Delete
  2. Γιατὶ ὅπως ἔχουμε προσπαθήσει πολλὲς φορές νὰ ἐξηγήσουμε ἡ γεωγραφία τῆς περιοχῆς μας εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ πολυφυλετικὸ τοῦ Βυζαντίου καὶ ἀκόμα πιὸ κοντὰ στὸ πολυθρησκευτικὸ τὴς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας, ποὺ οἱ πρόσφυγες ἤ ὅπως θέτε πεῖτε τους ἀναδιαμορφώνουν. Ἅν θέλουμε εἰρήνη χρειάζεται ἀναπροσδιορισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας στρατηγικῆς.

   Delete
  3. (βέβαια αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχω βρεῖ ἀκόμη εἶναι γιατὶ ἡ γεωγραφία ἦταν ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος μέχρι τὸ 1922).

   Delete
  4. Φίλε Κωνστατή, σε προηγούμενη συζήτηση είχες πει " Ὁπότε χρειάζεται κάποια προσοχή, δρ. Πᾶπ καὶ κύριε Κωνσταντινουπολῖτα, στὴν χρήση τοῦ λεξιλογίου."
   Συνεπώς το να τους λέμε όπως πρέπει να τους λέμε, είναι βασικότατο.
   Ο Πλάτων στους Νόμους λεει πως δεν υπάρχει ειρήνη, αλλά είναι μη ένοπλος πόλεμος.
   Όσον αφορά την πολυθρησκευτικότητα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και στην Βυζαντινή, είναι μία κοροϊδεία να την παρουσιάζουμε ότι ήταν στοχευμένη από την ηγεσία.
   Όταν είσαι αυτοκρατορία, σημαίνει ότι μία μειοψηφία επιβλήθηκε σε μία πλειοψηφία μέσω της βίας, δηλαδή του στρατός.
   Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν πολλές θρησκείες και αυτό φυσικά δημιουργεί προβλήματα.
   Δεν χρειαζόμαστε το παράδειγμα των Οθωμανών ή των βυζαντινών, προηγήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και σε αυτό.
   Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν είαμστε συνδεδεμένοι με την αρχαιοελληνική παιδεία, θεμέλιο του πολιτισμού.
   Αντιθέτως, προτιμήσαμε έναν ψεύτικο παρακμιακό βυζαντινισμό, υποτακτικό όχι μόνο στους δυτικούς αλλά και σε όσους παραβιάζουν την χώρα. (Τι θα έκανε ο Νικηφόρος Φωκάς που παραλίγο να αφανίσει το ισλάμ αν έβλεπε τους σημερινούς καραβανάδες να περιποιούνται τους μουσουλμάνους;)
   Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που όλες οι ορθόδοξες χώρες είναι παρακμιακές, σχεδόν τριτοκοσμικές.

   Delete
 7. (διόρθ. δύο Αὐτοκρατορίες. Τὸ ἔργο ἑνὸς μεγαλοφυοῦς βασιλέως-φιλοσόφου θὰ ἦταν νὰ ἀναδείξει εἰρηνικὸ περιεχόμενο σὲ αὐτὴ τὴ λέξη ποὺ εἶναι τὸ τσουβάλι μὲ τὸ μπαροῦτι στὰ θεμέλια τῆς λευκῆς φυλῆς).

  ReplyDelete
 8. Έντάξει....νά τό δεχτούμε ότι ήτανε καλός ό μάγγας καί οί άλλοι καθήκια κ΄όλο τόνε μπλέκανε έν αγνοία του (χοντρό αυτό κυρ Δημήτρη δε καταπίνεται το άτιμο ) σέ συνωμοσίες βιες πραξικοπήματα καί άλλες διάφορες αγαθοεργές πράξεις ...Άντε νά δεχτουμε ότι ήταν τόσα μάπας καί δέν επερνε χαμπάρι.....μια δυό τρείς πέντε δέκα ....Ιδεα από τόν φόνο δεν ειχε αυτο΄ς μονο τις πιστολιές άκουσε που λέει ό λόγος ....γιατί λοιπόν δέν έκανε το απλό απλό απλούστατο ...νά βγεί και να καταγγειλει τους μπαγάσηδες και νάχει και το κουτελο καθαρό ...απέναντι στό λαό πού τόσο αγαπούσε .....έλα ντέ; ρέ μπάς και; ξέρω γώ λέω....τόσο απλά . Γεράσιμος

  ReplyDelete
 9. ΠρωτεcιλαοcSeptember 21, 2016 at 1:53 PM

  Οι φιλελευθεροι διαφωτιστες εχουν διαλυσει την Ελλαδα. Μας εχουν καταστρεψει. Θελουν να μας μετατρεψουν σε παγανιστικο προτεκτορατο της Δυσης.
  Χρυση Αυγη και Βασιλεας η λυση για τη Ρωμανια!
  Με τον Βασιλεα Νικολαο τα συνορα θα επεκταθουν μεχρι τη Κοκινη Μηλια!
  Η ελληνικη γλωσσα του Ευαγελοιου θα φτασει μεχρι τα περατα της οικουμενης!

  ReplyDelete
 10. Πρωτεσίλαε, εἶσαι μὲ τὸν Πρίαμο γιὰ μὲ τὸν Δία ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠρωτεcιλαοcSeptember 22, 2016 at 6:44 AM

   Εσυ το χεις τερματισει.
   Εισαι η μασκοτ του blog.
   Δεν ασχολουμαι μαζι σου.
   Ο διαφωτισμος σου χει καψει τον εγκεφαλο.
   Μεινε στην εσπερια εσυ. Μη γυρισεις πισω.

   Delete
  2. Δὲν μὲ έννόησες. Ἑννοοῦσα πούντονε καὶ χάθηκε. Ἁλλὰ τὸ παρεξήγησες. Οκ.

   Delete
 11. σωστά όλα αυτά που γράφετε κ. Καθηγητά, αλλά γτ ΌΧΙ ο Παύλος? παρακαλώ θα ήθελα μια επιπλέον πληροφορία για να καταλάβω...

  ReplyDelete
 12. (Σημ.-Ἐδῶ
  https://docs.google.com/document/d/1aCTcXAZ_Z8VkJdJ9VRTDMaCIxBqMDEfjeJAzKLyejxc/pub
  χωρὶς νὰ θέλω νὰ διακόψω τὸν εἰρμὸ τῆς συζήτησης εἶναι ἕνα κείμενο ποὺ ἴσως φωτίσει τὸ περιεχόμενο τῶν προειδοποιήσεων τῆς ἀναρτήσεως μὲ πιὸ ῥεαλιστικὸ καὶ πιὸ ἐνδοστρατιωτικὸ τρόπο).

  ReplyDelete
 13. Διότι ὁ Κωνσταντῖνος ἐπέλεξε τὸν δεύτερο υἱό του νὰ τὸν διαδεχθῇ. Δὲν πρωτεύει τὸ πρόσωπο ἀλλὰ ὁ θεσμός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΜουτσάτσοςSeptember 22, 2016 at 7:20 AM

   "Διότι ὁ Κωνσταντῖνος ἐπέλεξε τὸν δεύτερο υἱό του νὰ τὸν διαδεχθῇ"

   ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;
   ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ;

   Delete
  2. αν το ειπε ο κιτσίκης είναι συμβόλαιο...μερικά πράγματα δεν λέγονται και γίνονται...cabalero muchacho..

   Delete
  3. ΜουτσάτσοςSeptember 24, 2016 at 5:42 AM

   caballero

   Delete
 14. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις περί εβραϊσμού και αντισημητισμού.
  Βέβαια, οι εβραίοι ,μισήθηκαν παντού. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.
  Και αν δεν υπήρχε η Ελληνική "μήτρα" στην οποία γαλουχήθηκε και ωρίμασε (εκπολιτίστικε) το εβραϊκό σπέρμα (ο χριστιανισμός) κορυφώνοντας στην ορθοδοξία, οι εβραίοι απλώς δεν θα υπήρχαν πλέον.
  Κατά τα άλλα οι εβραίοι δεν έχουν προσφέρει τίποτα σαν λαός (όχι σε ατομικό επίπεδο) στην ανθρωπότητα, από την οποία διαχωρίζονται ως πρώτοι διδάξαντες του φυλετισμού (βλ. περιούσιος λαός). Τα δώρα τους στην ανθρωπότητα (μαζί με την παρεά τους, την μασονία και την φραγκοσύνη-παπισμός/προτεσταντισμός) είναι -ισμοί διαφόρων τύπων που ως κύριο άξονα έχουν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.Α, και η διαφθορά του δυτικού πολιτισμού στην κυλιόμενη προς την βαρβαρότητα κουλτούρα του τίποτα.
  Το να βλέπουνε οι έλληνες (και όλος ο πλανήτης βασικά) εβραίους πίσω απ'όλα είναι μεν υπερβολή αλλά αν εξετάσουμε λίγο απλά τα πράγματα, υπάρχουν βάσιμες υποψίες. Όπως για παράδειγμα ή δυσανάλογη παρουσία εβραίων σε πολυεθνικές, κολλοσούς ΜΜΕ και λοιπά και λοιπά..
  Ας μην κοροϊδευόμαστε, ο αντισημητισμός έχει μεν βάσεις σε μεσαιωνικές προκαταλήψεις αλλά και σε απλά συμπεράσματα όσων αφορά αυτούς που κατέχουν "αρχηγικές" θέσεις.
  ΥΓ. οι ορθόδοξοι θεολόγοι, πατέρες κλπ απορίπτουν ουσιαστικά την παλαιά Διαθήκη καθώς πρόκειται για την βίβλο των εβραιών. Τα ελάχιστα άξια κομμάτια κρατήθηκαν (μαζί με τα κομμάτια που επιβεβαιώνουν την έλευση του Ιησού) και τα υπόλοιπα πήραν την θέση που τους αξίζει..
  ΥΓ2. Ο αντισημητισμός των ημερών μας δεν είναι φυλετικού τύπου όπως των προηγούμενων αίωνων αλλά πολιτισμικού τύπου.

  ReplyDelete
 15. Ὁ Χριστιανὸς φοβάται στὸ πρόσωπο τοῦ Ἑβραίου τὴν ἀθεΐα. Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνει ὁ Γιάννης εἶναι ὅτι ἄν βλέπει στὸν καφενέ ποὺ κάθεται ἕνα κοπέλλι τοῦ καφετζῆ ποὺ ἀδερφίζει, τὀ βλέπει λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ καφενές εἶναι τὸ Καφὲ ντὲ Πλαιζίρ (τὸ καφενεῖο τῶν Ἀπολαύσεων) καὶ τοῦ πελάτη τοὔχει ἔρθει ἡ ἔνοχη ἐπιθυμία γιὰ κάτι τὸ ὀθωμανικό. Αὐτὸ ποὺ δὲν κατανοεῖ ὁ Γιαννάκης καὶ ὁ κάθε Γιαννάκης εἶναι ὅτι προϋπόθεση τῆς Σωτηρίας εἶναι ἡ ἄμεση ἀντίδραση. Ὁ βασιλέας, ὁ Ἑβραῖος καὶ ὁ καπιταλισμός ἀποτελοῦν ἐμπόδιο στὸν βαθμὸ ποὺ παρουσιάζονται σὰν σκιάχτρα, δηλαδὴ σὰν παγίδες ποὺ προκαλοῦν ψυχικὸ μπλοκάρισμα. Ἕτσι ἐρχόμαστε στὴν πρόσφατη ὑπόδειξη τοῦ Δρος Πᾶπ περὶ σεβασμοῦ τῆς ψυχολογίας στὶς πολιτικές ἀναλύσεις.

  ReplyDelete
 16. ΥΓ. Ἐγὼ θεωρῶ ἄν καὶ διαφωνῶ πολὺ πιὸ σωστὴ τὴν θέση τοῦ Δρος Πᾶπ νὰ λέμε τοὺς πρόσφυγες λαθρομετανάστες, ἤ κατ ἀὐτὸν τοὺς λαθρομετανάστες λαθρομετανάστες, διότι ἀκούω σὲ αὐτὸν τὸν βετεράνο ποὺ ζητάει τὰ δικαιώματά του (ἤ, ἄν θέλετε, τὸν ἀγωνιστὴ τοῦ 21 ποὺ ζητάει τὰ δίκια του). Πολὺ χειρότερη θεωρῶ τὴν στάση τοῦ Πρωτεσιλάου ποὺ δὲν ξέρει γιὰ ποιόν πάει στὴν Τροία καὶ ἀκόμα περισσότερο τοῦ Γιἀννη τοῦ Γιαννάκη ποὺ θέλει οἱ Διαφωτιστὲς νὰ μένουν ἐκτὸς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας χωρίς διαβατήριο. Διότι σὲ αὐτόν βλέπω τὸν σκοταδισμὸ τοῦ Πατριαρχείου ποὺ θέλει νὰ ἐπιβιώσει μετὰ τὴν Ἑπανάσταση ὡς Κολωνάκι.

  ReplyDelete
 17. YΓ3. Δρ Πᾶπ, ἡ σύνδεση μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικἠ παιδεία διατηρήθηκε στὰ σχολεῖα, τὰ μοναστήρια, καὶ διάφορα ἐπἲ μέρους κέντρα μέχρι τὸ 21. Τὸ ῥεῦμα τῆς ἀκριβοῦς ἐπιστημονικῆς ἀρχαιογνωσίας ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὴ Δύση καὶ ἦρθε νὰ κολλήσει στὸν νεοελληνικὸ πρωτοκαπιταλισμὸ ἔδωσε στὴν ἀρχαιογνωσία μιὰ στροφὴ πολιτική. Αὐτὸ εἶναι κατὰ τὴ γνώμη μου ἡ κατάρα τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιογνωσίας καὶ ἡ σωστὴ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος ἦταν κατὰ τὴ γνώμη μου, καὶ πάλι, γιὰ τὴν ἐποχή της, αὐτὴ τοῦ Καταρτζῆ. Δηλαδή- "μὴν ψάχνετε νὰ βρεῖτε τὸ ἔθνος τὸ σημερινὸ μέσα στὰ ἀρχαία κείμενα, διότι θέτετε, μπρέ, τὴν ὕπαρξή του σὲ ἀμφισβήτηση. Μὰ εἶστε μὲ τὰ καλά σας ; Ἅνοῖχτε τὰ στραβά σας. Ἕχουμε ἔθνος. Βασιλιά δὲν ἔχουμε". Καὶ ἐγὼ προσθέτω, πολὺ καλά κάνουμε. Ὁ μόνος βασιλιάς τοῦ Ἕλληνα εἶναι ὁ Σουλτάνος. Ἅν δὲν τὸν ἀναγνωρίζει τότε δὲν ἀναγνωρίζει καὶ κανέναν ἄλλο. Ἅν τὸν ἀναγνωρίζει εἶναι Τοῦρκος, δὲν πᾶ νὰ φοράει περικεφαλαῖα, ἡμίψηλο, ἤ νὰ βάζει περροῦκα, τακούνια μὲ φιόγκους καὶ προεπαναστατικὸ κολλάν. Ἥ τέλος, τὸ χειρότερο, κατὰ τὴ γνώμη μου, νὰ μεταμφιέζει τὸν Σουλτάνο σὲ Ῥωμαῖο Αὐτοκράτορα, νὰ τοῦ βάζει στέμμα μὲ κολλιέ νὰ κρέμονται καὶ νὰ κάθεται ἀπὸ δίπλα του μεταμφιεσμένος σὲ Χερουβείμ. Αὺτὸς εἰδικὰ ὁ τελευταῖος δὲν ἐκθρονίζεται οὔτε μὲ 21, οὔτε μὲ Δεκεμβριανά, οὔτε μὲ κονσεβοκοῦτι, οὔτε μὲ ῥετσινόλαδο, ἀλλὰ μὲ ἕναν εἰρηνικὸ τρόπο ζωῆς ποὺ ἔγκειται ὄχι στὴν μετάνοια καὶ τὸ εὐχέλαιο, χωρίς νὰ τὰ ἀπορρίπτει, ἀλλἀ στὴν ἄμεση ἀνταπόκριση σὲ ὅλα τὰ έρεθίσματα, ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά. Εἶναι θέμα τοῦ καθενός, ὄχι τὴς πολιτείας. Αὐτὸς εἶναι ἡ πολιτεία.

  ReplyDelete
 18. Ειχα διαβασει(πολυ παλια),στην εφημεριδα Εθνικη Ιδεα,οτι οταν (κατοπιν εντολης του Α.Παπανδρεου),ηλθαν στο Λαικο Νοσοκομειο,Παλαιστινιοι τραυματιες ,απο τον πολεμο του Λιβανου,το 1982,οι συνοδοι τους,απαιτησαν να κατεβουν τα εικονισματα,απο τους θαλαμους.Γνωριζεις κατι γι'αυτο;

  ReplyDelete
 19. Η παρακάτω χριστιανική εικόνα δείχνει την σχέση χριστιανισμού με Ελληνισμό.
  https://www.google.gr/search?q=%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1087&bih=700&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi05NXkyKbPAhXFsxQKHaPcCU4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82&imgrc=TowDR5ZyuXdjzM%3A

  Τα μοναστήρια είναι εχθρός του Ελληνισμού και ανέκαθεν τον απωθούσαν από την περιοχή.Αυτός είναι και ο λόγος που το αρχαιοελληνικό πνεύμα οδήγησε την δύση σε ραγδαία άνοδο σε κάθε τομέα απέναντι στην ανατολή-φιλοσοφία, βιωτικό επίπεδο, οικονομία, τεχνολογία, στρατό, πολιτική οργάνωση και επιστήμες.
  Έπειτα, ο εβραίος ως έξυπνο ον, κράτησε την θρησκεία αποκλειστικά για τον λαό του.Ο χριστιανισμός έκανε το αντίθετο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. θαυματουργός κῆρυξSeptember 24, 2016 at 8:03 AM

   Πολυ σωστα. Αυτη ειναι η σχεση Χριστιανισμου ελληνισμου. Οι μωροι ελληνες παντα πιστευαν ως θεους τα αψυχα ειδωλα και αγαλματα ενω οι χριστιανοι τα γκρεμιζαν ως εξυπνοτερα οντα.

   Παιδαριωδης η σκέψη σου ομως, μην μπορωντας να αντιληφθει οτι οι μοναχοι εσωσαν στα μοναστηρια τον Ομηρο, τον Πλατωνα, τον αριστοτελη, τον ευριπιδη και ολους τους ειδωλολατρες.

   Delete
  2. Απάντησε με κανένα επιχείρημα.

   Delete
  3. θαυματουργός κῆρυξSeptember 25, 2016 at 8:57 AM

   Να διαβάσετε βυζαντινολόγους κύριε όπως η Αρβελέρ ή ο Ostrogorsky. Όλοι τους συμφωνούν ότι οι μοναχοί διέσωσαν την αρχαιοελληνική γραμματεία. Κοινός τόπος είναι στην έρευνα. Φαντάσου, ούτε αυτό δεν γνωρίζεις. Ή μάλλον για του λόγου το αληθές το γνωρίζεις πολύ καλά θεωρώ, απλώς το μίσος σου προς την Εκκλησία και τον Χριστό ξεπερνάει κατά πολύ την αντικειμενική σου κρίση. Το βλέπουμε σε κάθε σου ποστ.

   Delete
  4. θαυματουργός κῆρυξSeptember 25, 2016 at 9:00 AM

   Επιπλέον, έστω την παραμικρή ιδέα να είχες από την θεολογία του Χριστιανισμού, θα αντιλαμβανόσουν ότι αυτή αποτελεί τον άξιο διάδοχο του πλατωνισμού και του αριστοτελισμού, χρησιμοποιώντας αλλά και δημιουργώντας νέεους όρους με νέες σημασίες μέσω απίστευτων θεολογικών και φιλοσοφικών για την εποχή του 4ου αιώνα ζυμώσεων. Αλλά είσσαι αδιάβαστος κι εμπαθής. Δεν αξίζει να απαντάει κανείς με επιχειρήματα σε ανθρώπους του είδους σου.

   Delete
  5. θαυματουργός κῆρυξSeptember 25, 2016 at 9:02 AM

   http://www.sakketosaggelos.gr/Article/5455/

   Πάρε κι ένα λινκ για το τι λέει ο Ostrogorsky για ελληνισμό και Χριστιανισμό.

   Ωστόσο, είναι εξίσου ορθό ότι το Βυζάντιο προσέφερε μια μεγάλη και ιστορική υπηρεσία με το να διατηρήσει με αγάπη τα αρχαία πολιτιστικά αγαθά, να καλλιεργήσει το ρωμαϊκό δίκαιο και την ελληνική παιδεία. Τα δύο μεγάλα μεγέθη και συνάμα οι δύο αντίποδες της αρχαιότητας, η Ελλάδα και η Ρώμη, αναπτύσσονται μαζί πάνω στο βυζαντινό έδαφος. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά τους, το ρωμαϊκό κρατικό σύστημα και ο ελληνικός πολιτισμός, ενώνονται σε μια νέα μορφή και συνδέονται άρρηκτα με το χριστιανισμό, τον οποίο παλαιότερα τόσο το κράτος όσο και οι πολιτιστικοί φορείς τον έβλεπαν ως τον μεγάλο εχθρό τους. Το χριστιανικό Βυζάντιο δεν αποστρέφεται ούτε την εθνική τέχνη ούτε την εθνική σοφία. Όπως το ρωμαϊκό δίκαιο παρέμεινε πάντοτε η βάση του νομικού συστήματος και της νομικής συνειδήσεως των Βυζαντινών, έτσι και ο ελληνικός πολιτισμός παρέμεινε πάντοτε το θεμέλιο της πνευματικής τους ζωής. Η ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, η ελληνική ιστοριογραφία και ποίηση αποτελούν το μορφωτικό αγαθό και των πιο ευσεβών Βυζαντινών. Ακόμη και η βυζαντινή Εκκλησία οικειοποιήθηκε την πνευματική κληρονομιά της αρχαίας φιλοσοφίας και χρησιμοποίησε την ορολογία της για τη διαμόρφωση της χριστιανικής δογματικής διδασκαλίας…»

   Delete
 20. Δὲν ἦταν τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πνεῦμα. Ἥταν τὸ ἄγχος τπῦ ἀνθρώπου μποροστὰ στὴ δυνάμή του.

  ReplyDelete
 21. ...Nὰ τὸ θέσω διαφορετικά. Ἐπειδὴ ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι, ἔτσι διάβαζα στὸ σχολεῖο, στὸ βιβλίο τοῦ Ἀγουρίδη, ῥιζοσπαστικὴ θρησκεία (ἤ τόσο φυσικὴ ποὺ φαίνεται ῥιζοσπαστική) αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι κάθε ῥιζοσπαστισμός (π.χ. ἡ μανία τῆς Δύσης μὲ τὴν τεχνική) εἶναι χριστιανικός. Οὔτε τὸ ὄτι ἐπειδὴ μὲ τὸν τρόπο τους καὶ κυρίως διὰ τῆς μορφῆς οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν καὶ αὐτοὶ κάποια ἔγνοια γιὰ τὴν τεχνική, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἦταν δυτικοί. Οἱ άρχαῖοι δὲν ἦταν οὔτε δυτικοί, οὔτε ἀνατολικοί. Ἁλλὰ ἐμείς ἔχουμε δίλημμα ἀνάμεσα στῆν αὐτοκαταστροφὴ καὶτὴ θεία φώτιση.

  Καὶ ἡ Δύση δὲν σοῦ τὸ λύνει τὸ πρόβλημα ! Ἡ Δύση σοῦ λέει τράβα μπρός, ὅσοι ἔχουν περισσότερα τρέχουν κάπως πιὸ εὔκολα, καὶ μερικοί πληρώνονται γιὰ νὰ βάζουν τοὺς ἄλλους νὰ τρέχουν. Στὸ βάθος τοῦ τοῦνελ δὲν ὑπάρχει φῶς !! Ὁπότε ἐφευρίσκονται -καὶ ἐφαρμόζονται - διάφορα σενάρια, Ἁρμαγεδδὼν μὲ πυρηνικό Ὁλοκαύτωμα, τελικὴ πάλη τῶν τάξεων στὴν Κοιλάδα τοῦ Σφυροδρέπανου, μάχη τοῦ Καλοῦ μὲ τὸ Κακό στὴν Σιβηρία, ἤ, ἀκόμα χειρότερα, ἡμιευθείες ποὺ προεκτείνονται στὸ μέλλον πολὺ μετὰ τὸν θάνατο. Ἁέναη ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. Ἁτέρμονη πρόοδος. Ἅλλο σενάριο, παλιό κόλπο -θεωρία τῶν κύκλων. Θὰ γίνουμε ὅλοι ζουμὶ τὸ 2030 καὶ μετὰ φτοὺ κιἀπ τἠν ἀρχή...ὄλα αὐτὰ εἶναι θεωρία τῆς ἡμιεὐθείας ποὺ καταλήγει στὸ ἄπειρο. Καὶ ποιός μᾶς φταίει-ὁ Χριστιανισμός, βέβαια, ποὺ μᾶς πάει πρὸς τὴ Δευτέρα Παρουσία ξεκινώντας ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ.

  Ὁπότε ῥίχνουμε μιὰ μοῦντζα πάνω στὸ Σταυρό, καὶ λέμε ῥε σύ Κερατᾶ, Ἑσὺ θὰ ἀναστηθεὶς, ἐνῶ ἐγὼ θὰ τελειώσω μες στοὺς πόνους...καὶ δὲν βλέπουμε ὅτι ὁ Ἅνθρωπος ἐξέπνευσε, ἀλλὰ ὅτι ἔχει εἰσιτήριο γιὰ μετὰ ἐνῶι ἑμείς ὄχι. Τίθὰ κάνουμε ; -Νὰ μὴν πάρω μαζί μου στὸν τάφο κανὰ τρισεκατομμύριο λοξομάτηδες ; Ἕτσι θὰ ξεχαστῶ λιγάκι μέχρι νἄρθει ἡ σειρά μου καὶ θὰ μπορέσω νὰ φάω τα Χριστούγεννα μὲ τὴν Καρολάιν καὶ τὰ παιδιά".

  Κάπως ἔτσι καὶ μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ ἔγινε τὸ νεοελληνικὸ κράτος. Δὲν ἦταν "τὸ ἔθνος ποὺ ἔσπασε τὶς ἀλυσίδες τοῆς σκλαβιᾶς" οὔτε ἀκριβῶς "Θέλημα Θεοῦ" ἀλλὰ κυρίως διέλευση τῆς ὑπερταχείας τῆς προόδου ἀπὸ τὴν Βαλκανικὴ Χερσόννησο μὲ τὴν προσθήκη μιᾶς ἀμαξας ποὺ βαφτίστηκε Ἑλλάς.

  Ὅπως διάβασα κάπου, αὐτὸ ποὺ φέρνει ὁ Διαφωτισμὸς εἶναι τὸ κοινωνικό αἴτημα. Μὴν γελιόμαστε ἀπὸ τὸ ὅτι τὸ βαγόνι ἐθνικισμός ἐναλλάσσεται μὲ τὸ βαγόνι ἄκρατος ὑποκειμενισμός. Καὶ οἱ δύο τύποι βαγονιῶν ἀποτελοῦν μιὰ ἀμαξοστοιχία κοινῆς σωτηρίας, ἤ ἄν θέλετε, κοινῆς ἀπωλείας.

  Ἑ, ἐδὼ ἔρχεται τὸ θέμα τῆς μοναρχίας. Δηλαδὴ πράγματι ὅ μονάρχης δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς συλλογικῆς σωτηρίας, ἀλλὰ νὰ εἶναι Ἀπόλυτος, διότι ἄν ὑποβιβαστεῖ σὲ ἀμαξοδηγό, δὲν εἶναι μόνο θέμα πρεστίζ, εἶναι ὅτι θὰ ὀδηγήσει τὸ ἐπιβατικό κοινό ὁλοταχῶς πρὸς Σαγκάη νὰ γίνει Ἡλεκτρόνια. Ἑμας ὅμως τί μᾶς νοιάζει ; Ἑμεὶς θέλουμε νὰ σωθοῦμε φὸρ δὲ ρἠαλ.

  ReplyDelete
 22. ...Εἶναι ἐπίσης ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ σίγουρο ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως πιθανότητα αὐτὸς ὁ τόπος νὰ προοδεύσει μὲ τὴ δυτικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου χωρίς μιὰ ἔνωση εἶτε μὲ τὴν Τουρκία, εἴτε μὲ τὶς βαλκανικές της γειτόνισσες, ὁπότε πάλι μὲ τὴν Τουρκία. Εἶναι πραγματικὰ ἀστεῖο τὸ νὰ θεωρεῖται ἡ πρόταση τοῦ Κιτσίκη γιὰ Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία ὀνειρική - ἡ ξενοφοβία, ὁ ἀντισημιτσισμός, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι παρὰ τοπικισμοὶ καὶ ἐπιβιώσεις ὀθωμανικές. Τὸ ὅτι ὅμως τόσα χρόνια, ἐνῶ εἶχε τὴν εὐκαιρία, ἡ ἀστικὴ τάξη αὐτῆς τῆς χώρας δὲν μπόρεσε να ἀναπτύξει ἕναν ὁμαλὸ ψυχισμὸ ποὺ νὰ ἐπιτρέπει στὸν κάπως μορφωμένο νὰ ἐνταχθεῖ σὲ αὐτὴν τὴν ἄμορφη κοινωνία ἤ τοὐλάχιστον νὰ ἐξηγήσει τὸ γιατί δὲν μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνία ὅφείλεται ἀπλούστατα στὸ ὅτι ἠ ἀστικὴ αὐτὴ τάξη ἦταν φτιαγμένη ἀπὸ τὸ ἵδιο ὑλικὸ μὲ τὴν ἀγροτική τάξη, μὲ μόνη διαφορὰ τὰ εἰσοδήματα. Πρῶτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, ἡ ἀστικὴ αὐτὴ τἀξη δὲν ἦταν καὶ τόσο ὑπεύθυνη γιὰ τὴ χώρα. Ἥταν ὑπεύθυνη, ὅπως πολὺ συχνὰ τονίζει ὁ Ζαρατοῦστρα, γιὰ τὸν λόγο ποὺ ἐκφωνεῖται καὶ τυπώνεται σὲ αὐτὴν τἠν χώρα καὶ ὁ ὁποῖος λόγος ΕΙΝΑΙ χώρα καὶ αὐτὸς. Ἑκεί λοιπόν ἠ ἀστικὴ τὰξη μὲ τὴν φριχτὴ κακομοιριά της, δρ. Πᾶπ. ἤδη πρὶν τὴν Ἑπανάσταση, μὲ τὸ ὄνομα Ἑλλάς, τὴν ἔκανε τὴ χώρα αὐτὴ σάπιο γερμά. Δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς ζήτω ἡ Ἑλλάς χωρίς νᾶσαι γιὰ δέσιμο. Οὔτε νὰ πεῖς ζήτω ὁ Βασιλεύς χωρίς νᾶσαι γιὰ νὰ σοῦ Ῥίξουν ντομάτες. Μόνο ἄν γίνει ἕνας πόλεμος ἐμφύλιος ἤ ἐξωτερικός ἤ καὶ τά δύο ὑπάρχει κάποια ἐλπίδα νὰ ἀποκτήσουν περιεχόμενο αὐτές οἱ ἔννοιες. Και διαφοροι μουρλοί λένε, πουρκουά πά! Δὲν θέλουνε νὰ πάρουνε τὴν Πόλη. Θέλουνε μιὰ σύγκρουση φαντασιωσικὴ νὰ δώσει ζωὴ σὲ νεκρές λέξεις. Γι αὐτὸ καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι καταδικασμένη ἀπὸ τὸν νονό της. Εἶναι σὰν τὸ τραγοῦδι ποὺ λέει γιἀ κάποιον ποὺ τὸν βγάλανε Σου, γυναικείο ὄνομα δηλαδή. Ἡ μόνη σωτηρία εἶναι νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἡ χώρα αὐτὴ ἀπο τὴν πηγὴ τοῦ κακοῦ. Καὶ ποιό εἶναιτὸ κακό ; ὁ ἀστισμός, ὄχι ὁ μικροαστισμός, ὁ ἀστισμός νέτα-σκέτα.

  Ἑγὼ ὅμως σᾶς λέω ὅτι καὶ ὁ μπολσεβικισμός, καὶ ὁ φασισμός, καὶ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός εἶναι ἀστικὰ κινήματα. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ μοναρχία δυτικοῦ στυλ. Γιατὶ νὰ μὴν κάνουμε λοιπόν κάτι πολὺ πιό ἀπλό. Τὸν Γιάννη τὸν Ἕνοχο νὰ τὸν κάνουμε βυζαντινὸ Αὐτοκράτορα.

  Ὁ Γιάννης τὄχει πεῖ ἐπανειλημμένα ἀλλὰ ποιός τὸν ἀκούει. Μᾶς ἔχει σαλτάρει διότι δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι εἴμαστε Ῥωμαῖοι. Ἑγὼ δὲν θέλω νᾶμαι Ῥωμαῖος. Θέλω νᾶμαι Γαλάτης. Mes ancêtres sont les Gaulois. Μισῶ τοὐς Ῥωμαίους. Διότι πῆγα μικρὸς σὲ γαλλικὸ σχολεῖο. Ἅν ὅμως ἤμουν Ῥωμαῖος θᾶ μισοῦσα τοῦς Ἕλληνες, ἤ μᾶλλον τοῦς Ῥωμαίους ποὺ θέλουν νὰ καταστρέψουν τὂ ὑπαρκτό κράτος τους τὸ γιὰ να φτιαξουνε ἰδιωτικὴ σαλονοτραπεζαρία. Συνεπῶς ὁ Γιάννης πρέπει νὰ κάνει κίνημα, καὶ ἄν εἶναι εἰρηνικὸ καὶ δὲν ἀνοίξει ῥουθοῦνι θὰ πετύχει. Οἱ γαλλοτραφεῖς ποὺ ἐκμαυλίσανε τὸν Ῥωμαῖο καὶτὸν κάνανε Γραικῦλο πρέπει νὰ παραμερίσουν καὶ νὰ ἀναλάβει ὁ αὐτόχθων ποὺ ἔχει ἐπίγνωση τῆς καταγωγῆς του. Οἱ δὲ τῦποι σὰν καὶ μένα νὰ μὴν ἔχουν δικαίωμα ψήφου. Ὁ κος Κιτσίκης νομίζω πρέπει νὰ ξεχάσει λίγο τὸν Κωνσταντῖνο καὶ νὰ κοιτάξει λίγο τὸν Γιάννη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λες να γίνω κι εγώ σαν τον Σώρρα, αυτόν τον πανάγαθο άνθρωπο, να μοιράζω απλόχερα εκατομμυριάκια στους έλληνες και να πληρώνω τον ΕΝΦΙΑ και την εφορία και μετά να προσευχόμαστε στους δαίμονες στην Ολυμπία με χλαμύδες και σανδάλια;

   Delete
 23. Κωνσταντή.
  Όσον αφορά τον χωρισμό του πληθυσμού σε τάξεις δε θα συμφωνήσω καθόλου, διότι πρόκειται για μαρξιστική προσέγγιση συνεπώς άστοχη στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων.
  Συνεπώς δεν θα συμφωνήσουμε.
  Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, διαίρεσαν τους ήδη αδελφοκτόνους Έλληνες και τους έβαλαν να επιτεθούν κατά του Φιλίππου και της θεσσαλίας, και όταν αργότερα επιβλήθηκαν σε όλον το χώρο, όντας συγγενικό φύλλο προς τους Έλληνες, ο Ελληνισμός όχι μόνο δεν παρήκμασε, αλλά συνέχισε την επέκτασή του.
  Επιπλέον, με τους Ρωμαίους είχαμε και κοινή θρησκεία, πράγμα που έδεσε ακόμα περισσότερο τα πράγματα και το αρχαιοελληνικό πνεύμα βοήθησε στην διατήρησή του πολιτισμού.Μας αντέγραψαν σε όλα διότι δεν είχαν τίποτα δικό τους καθεαυτό.
  Γιαυτό το λόγο η αυτοκρατορία ονομάζεται ελληνορωμαϊκή, διότι βήμα δεν μπορούσε να κάνει χωρίς το αρχαιοελληνικό πνεύμα.
  Όταν ήρθαν οι τούρκοι όμως, όντας ορθόδοξοι πλέον-δηλαδή φτωχοί και παρακμιακοί χωρίς επιστήμη, με μοναδικό ισχυρό όπλο την γλώσσα που φυσικά δεν ήταν δημιούργημα της ορθοδοξίας-μη έχοντας κάποιο θεμέλιο, εκτός από τον φοβερό σκοταδισμό και μισελληνισμό της εκκλησίας (είναι γνωστό το μίσος του Γεννάδιου απέναντι στον Πλήθων αλλά και στους αρχαίους) επικράτησε η βαρβαρότητα και ο πολιτισμός εξαφανίστηκε από την περιοχή.
  Όσον αφορά την ψήφο που αναφέρεις, το σωστότερο μέτρο θα ήταν να απαγορευτεί η ψήφος σε όσους είναι γραμμένοι στα κόμματα και μπορεί να διασταυρωθεί αυτό.
  Δεν μπορεί παραδείγματος χάριν (μόνο 1 θα πω και ισχύει για όλα ανεξαιρέτως) να ψηφίζει ο πασόκος, που κατέστρεψε την Ελλάδα.Πρέπει να απαγορευτεί διότι αποτελεί δημόσιο κίνδυνο

  ReplyDelete
 24. Κυριε Καθηγητα, θα μπορουσε η επανοδος της βασιλικης οικογενειας στο πηδαλιο της ελλαδος να δημιουργησει ενα αισθημα ασφαλειας στην Αμερικανικη γεωπολιτικη ωστε καποια ζητηματα οπως το Σκοπιανο , το Κυπριακο καθως και η ακεραιοτητα του κρατους μας να μην εξελιχθουν αρνητικα?

  ReplyDelete
 25. Σίγουρα Χρῆστε, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μὲ ἐντυπωσιάζει στοὺς περισσοτέρους Ἕλληνες εἶναι ὅτι ἐνδιαφέροντια μόνον γιὰ τὰ ἐδαφικὰ τοῦ κράτους καὶ δὲν ἐκφράζονται γιὰ τὰ πλέον σημαντικὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ: τὴν γλῶσσα, τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν παιδεία, τὴν παρουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ στὸν πλανήτη πολὺ πέραν συνόρων. Τί ἦταν πιὸ σημαντικὸ στὸν ΙΕ΄αἰῶνα; Νὰ παραμείνῃ ἡ Κωνσταντινούπολη στὰ χέρια τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων ἤ τὰ ὀστᾶ τοῦ Πλήθωνος στὸ Ῥίμινι καὶ ἡ ἵδρυση τῆς Πλατωνικῆς (Πληθωνικῆς) Ἀκαδημίας στὴν Φλωρεντία νὰ ἐπεκτείνη τὸν ἑλληνισμὸ στὸν πλανήτη μέσῳ Δύσεως; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η γλωσσα η παιδεια και η παρουσια γενικα του Ελληνισμου ειναι στην Δυση αιωνες τωρα(και ευτηχως οχι η Ορθοδοξια)..δεν περιμενε εμας η αυτο το βλογ !
   Τι αλλο δηλαδη να θελει η Δυση .μηπως τις εκατονταδες τουρκογυφτικες λεξεις που χρησιμοποιουμε? ή μηπως αυτη ειναι η Κιτσικια γλωσσα που λετε...δηλαδη ο Αγγλος να λεει πχ watermelon -δλδ υδροπεπονο και εμεις καρπουζια και ωχ αμαν και ολο αυτο να το μεταλαμπαδευσουμε στην Δυση...φοβερο

   Πιο σημαντικο στον ΙΕ αιωνα ηταν η Πολη να παραμεινει στους βυζαντινους ..τοτε που ολοι ανακαλυπταν τον Νεο Κοσμο εμεις ειχαμε στο Κεφαλι μας τους Μεθυσους Οττομαν και να τους λεμε ευχαριστω εαν ηταν καπως καλοι μαζι μας !

   Delete
  2. Μάριος Σεβαστιανός ΜάξιμοςSeptember 26, 2016 at 4:42 AM

   Ναι αλλα με διαστρβλωμενες πολλες αρχες και διδασκαλιες του Ελληνισμου !

   Delete
  3. Κυριε Καθηγητα ας εχουμε στεγη επανω απο τα κεφαλια μας και ας μην ξερουμε τι μας γινεται,ξερετε καλυτερα γτ ειμαστε εδω που ειμαστε και απο ποτε κρατα η χειραγωγηση του ελληνικου λαου(και οχι μονο) σε αυτο νευραλγικο σημειο του πλανητη,υπομονη και εχουμε ανα τον κοσμο δειξει σε επιπεδο προσωπικοτητας ισχυρους (οπως και εσεις) ελληνες να φερουν τα πανω κατω σε συντομο χρονο και ανωδυνα στην Ελλαδα,να μεινει ομως ορθιο το κτιριο διοτι εκει οπως και εντος των τοιχων της αλλοτε Πολης ισως να αλλαξει η κατασταση και αντι για ευρωπη με ελληνικο στοιχειο και ελλαδα με Οθωμανους,ελλαδα και ευρωπη ΕΝΑ!

   Delete
 26. Ἡ πρόταση στὸν Γιάννη. Νὰ βρεῖς ἐὰν διαφωνεῖς μὲ τὸν ἐλληνισμὸ σὰν κέντρο βάρους τὸ ῥωμαϊκὸ ἀντίστοιχο τοῦ Πλήθωνος γιὰ ὀδηγὸ στὸν θρόνο. Στὸν δρ.Πᾶπ ἡ δικὴ μου ἀπάντηση. Ὁ Χριστιανισμὸς ὅπως τὸν νιώθω ἐγὼ τοὐλάχιστον δὲν εἶναι οὔτε τῶν πλουσίων οὔτε τῶν φτωχῶν ἀλλὰ τῶν παιδιῶν. Ὅ μαρξισμὸς ἔχει καὶ κάποια χριστιανικὰ στοιχεῖα, νομίζω, ἀλλὰ τὸ βασικὸ εἶναι ἡ ἱεράρχηση τῶν ἀναγκῶν. Τὰ περισσότερα παιδιὰ ἔχουν τὴν τάση νὰ ἀγαποῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ ὁ καθένας -σχεδόν - μπορεἶ νὰ παραγάγει, ὅπως λέξεις, τόξα, ξύλινα σπαθιά, καὶ ἄν κάνουν πίου πίου καὶ λέηζερ τζίου τζίου ὡστόσο πάντα παίζουν, δὲν οἰκονομοῦν.

  Ἁπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὁ χριστιανισμός ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι κατὰ τῆς οἰκονομίας στὸ ὅτι εἶναι κατὰ τῆς αὐτοαναστολῆς ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ πρόταγμα. Τώρα, ἄλλη συνεισφορὰ τοῦ μαρξισμοῦ εἶναι ὅτι θέτει τὸν δάκτυλο ἐπὶ τὸν τῦπον τῶν ἤλων, ὅπου καρφὶ εἶναι ἡ χρησιμοποίηση τοῦ μύθου (π.χ. τῆς βασιλείας) σὰν παιδικῆς ἀνάγκης ὄχι ὄμως γιὰ νὰ καλυφθεῖ ἡ ἀνἀγκη, ἀλλὰ γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ μη-κάλυψή της. Ἕτσι, π.χ. σὲ ἕναν τεράστιο γραφειοκρατικὸ ὀργανισμὸ μπορεῖ νὰ καρφωθεῖ ἡ λέξη - μοναρχία ἤ σὲ μιὰ τεράστια πολεμικὴ μηχανὴ νὰ καρφωθεῖ ὁ τίτλος - ἔθνος - ἤ Ἑλλάς. Τώρα τὸ ἄν τὸ ἴδιο κάνει ὁ μαρξισμός εἶναι ἕνα θέμα, ὄταν καρφώνει παντοῦ τὸ σημαιάκι "καπιταλισμός". Τὸ βασικὸ θέμα ὅμως εἶναι ἄν ἡ ψυχὴ λειουργεῖ ἤ ὄχι μὲ οἰκονομικοὺς ὄρους, καὶ αὐτὸ νομίζω ὅτι ὁ Γιάννης τὄχει πιάσει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σεβαστέ Κωνσταντή, δεν νομίζω να υπάρχει ρωμαϊκό αντίστοιχο του Πλήθωνος. Ο Πλήθων ο οποίος να επισημάνουμε για τους ενθουσιασμένους φιλοδυτικούς φίλους μας που γράφουν με στόμφο για τον δυτικό πολιτισμό και βρίζουν τη Ρώμη, παρότι ειδωλολάτρης (έλληνας), ήταν ανθενωτικός και κατά της Δύσης. Μια μικρή ιστορική παρατήρηση.

   Αλλά για να σε βοηθήσω στη σκέψη σου, θα σου πω ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στο Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό είναι ότι ο ελληνικός τρόπος ζωής και η νοοτροπία του βασίζεται στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος από μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να πετύχει τα πάντα. Για αυτό και η Δύση που βασίζεται σήμερα στον Ελληνισμό και όχι στον Χριστιανισμό θα καταρρεύσει. Πολλοί κοινωνιολόγοι εδώ και δεκαετίες έχουν προμηνύσει την κατάρρευση της Δύσης.

   Η Ελλάδα λόγω του Χριστιανισμού είναι η επόμενη αναδυόμενη δύναμη. Το πιστεύω. Ο Χριστιανισμός κάνει τις κοινωνίες ανθεκτικές στα χτυπήματα. Όποιος δεν έχει εντρυφήσει στην ελληνική φιλοσοφία και στην χριστιανική θεολογία δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά που σου λέω τώρα. Αυτός που δεν έχει εντρυφήσει σε αυτά βλέπει μόνο την εξωτερική βιτρίνα. Βλέπει δηλαδή μόνο τον θεσμό χωρίς να γνωρίζει ότι τα άτομα που απαρτίζουν αυτόν τον ισχυρό θεσμό υποκρίνονται (όποιος κι αν είναι αυτός ο θεσμός), μέσα τους ζουν μια κόλαση, ένα ψυχολογικό μαύρο χάλι. Εκεί οδηγεί ο Ελληνισμός, διότι τη στιγμή της υπέρβασης από το χτύπημα αντί να στραφεί προς τον Θεό και την συμφιλίωση, αυτός στρέφεται στον έσω εαυτό και δημιουργεί το κλείσιμο.

   Γιατί σχεδόν όλα τα μαγαζιά στη Δύση κλείνουν νωρίς; Μόνο στην Ελλάδα τα μαγαζιά είναι ανοικτά μέχρι τις έξι τα χαράματα. Τι είναι οι Έλληνες πιο μάγκες; Δεν είναι πιο μάγκες. Είναι ορθόδοξοι, έστω και ασυνείδητα. Εκεί στα μαγαζιά θα κάνουν την «ψυχοθεραπεία» τους και θα βρουν την ισορροπία τους. Δεν κλείνονται στον εαυτό τους όπως το σύγχρονο δυτικό υποκείμενο.

   Delete
  2. Το οποίο κλείσιμο, νομίζω καταλαβαίνεις ότι σήμερα ενσαρκώνεται στον εθνικισμό και την έντονη προγονολατρεία. Αυτές είναι οι δύο δικλείδες ασφαλείας αυτού του κλεισίματος.

   Delete
 27. YΓ. Γιὰ τὴν ψῆφο. Ὅσο ἡ Ἑλλὰς εἶναι κράτος ποὺ διατηρεῖ στρατό, θεωρητικὰ δικαίωμα ψήφου θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν μόνον ὅσοι καὶ ὅσες ἔχουν ὁλοκληρώσει τὴν στρατιωτική τους ἐκπαίδευση μὲ ὄρκο ὑπακοῆς στοὺς στρατιωτικῶς ἀνωτέρους τους ἐν καιρῶι ἐπιστρατεύσεως καὶ στρατεύσεως, καὶ ἐνδεχόμενη ἐξαίρεση τὶς μητέρες ποὺ θὰ ἔχουν πάρει ὄρκο νὰ ἀναθρέψουν ἕνα τοὐλάχιστον παιδὶ σὰν στρατιώτη. Ἡ δική μου ἄποψη εἶναι ὅτι κάθε ἀλλαγὴ εἶναι γιὰ κακό καὶ ὅτι κακὸ εἶναι ἡ ἀπόφαση, δηλαδὴ μεταξὺ δύο κακῶν ἡ ἐπιλογὴ τοῦ χειρότερου κακοῦ. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ οἰκονομικὴ σκέψη ποὺ ἔλεγα παραπάνω.

  Ἡ ψῆφος δὲν εἶναι κατανάγκην ἀπόφαση - σᾶς τὸ λέω διότι τὸ δοκίμασα. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀποφασίσεις τί θὰ ψηφίσεις. Μπορεὶ νὰ γίνεται ἀπὸ μόνο του. π.χ. ὁ Γιάννης μπορεῖ νὰ γίνει Ὕπατος - λέω τώρα, τοῦ κάνω διαφήμιση, μὲ κανονικὴ ψηφοφορία. Βλέπετε, τὸ ἄν εἶναι κακὸ νὰ βγεῖ ὁ Γιάννης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἄν εἶναι ἤ ὄχι θέλημα Θεοῦ. Βέβαια ὅλα εἶναι θέλημα θεοῦ, δὲν βγάζεις ἄκρη, ἀλλὰ ξέρεις ὅτι ἐσὺ εἶσαι σωστός ἄν δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις διαφορετικὰ ἀπὸ τὸ νὰ γίνεται αὐτὸ ποὺ γίνεται.

  ReplyDelete
 28. ΥΓ2, γράφει ὁ κος Σεμπαστιὰν (λατινική ;) "μηπως τις εκατονταδες τουρκογυφτικες λεξεις που χρησιμοποιουμε"?

  1) παραπέμπω στὰ δοκίμια ἤ τὰ Εὐρισκόμενα τοῦ Καταρτζῆ, ἐκδ. Ἑρμῆς. 2) Οἱ γῦφτοι μιλοῦν ἰνδοεὐρωπαϊκές γλῶσσες, ἔχω τὴν αἴσθηση. 3) Τὸ λεξιλόγιο εἶναι κατὰ τὴ γνώμη μου δευτερεῦον καὶ ἀντιστοιχεῖ στὰ ἐδαφικὰ σύνορα. Περιορισμὸς τοῦ λεξιλογίου σημαίνει μετακίνηση, ἄρα περιορισμὸ τῶν συνόρων, ἄν ὄχι ἐσωτερικὴ γενοκτονία !!!! Πολὺ πιὸ σημαντικὰ εἶναι τὰ ἑξῆς τέσσερα θέματα. α) Ἡ σχέση μεταξὺ γραπτοῦ καὶ προφορικοῦ λόγου.2) Ὁ τονισμὸς καὶ ἡ ὀρθογραφία. 3) Ἡ κλίση τῶν λέξεων. 4) ἡ διατήρηση τῆς δυνατότητας προφορικῶν νεολογισμῶν. Ἑν πολλοῖς, ἡ ποιητικὴ λειτουργία τῆς γλώσσας. Ποιητική ὄχι δηλαδὴ παρφουμαρισμένη, ἀλλὰ ἡ φυσικὴ δυνατότητα τῆς γλώσσας νὰ ἐξελίσσεται. Ὁ καθαρισμὸς τοῦ λεξιλογίου ἀπὸ ὑποτιθέμενες ἀλλογενεῖς λἐξεις καὶ ἐκφράσεις ἦταν τρόπον τινὰ σχιζοφρενικός. Εἶναι, ἐξάλλου, σχεδὸν καθαρὰ πολιτικὸ ζήτημα.

  Τὸ Βυζάντιο χρησιμοποιοῦσε κατὰ καιροὺς ἀρχαϊζουσα καὶ ὄχι καθομιλουμένη ἀλλὰ τὸ Βυζάντιο εἶχε, ἀπόσο ξέρω, κεντρικὴ ἐξουσία καὶ εἶχε λοιπὂν κάπιο νόημα ἡ ὕπαρξη μιᾶς ἐπίσημης γραπτῆς γλώσσας, μὴ προφορικῆς καὶ ἐν πολλοῖς ἱερατικῆς - ὅπως π.χ. τὰ ἱερογλυφικὰ. Ἁλλὰ τὸ γεγονὸς νὰ καμώνεται ἕνα ὅλόκληρο κράτος ὅτι ἔχει μιὰ κεντρική ἐξουσία ποὺ δἒν ἔχει, διὰ τῆς ἐπισήμου γλώσσας, μπορεῖ ὡς ἕναν κάποιο βαθμὸ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι συνοψίζει τὸ μέχρι στιγμῆς νεοελληνικὸ πρόβλημα.

  ReplyDelete
 29. Δεν θα μπορουσα να συμφωνησω περισσότερο:

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/egeirontai-sobares-anhsuchies-ethnikhs-asfaleias-kai-eswterikhs-koinwnikhs

  Απόρω πως ο κόσμος δεν τα βλέπει αυτά και ακόμη ψηφίζει τον τελείως απολιτικ Μητσοτάκη και τον μισελληνικο σοσιαλδημοκρατικό Σύριζα!

  ReplyDelete
 30. Πραγματικα εν ώρα θανάτου της Ε.Ε. πιστεύουν ότι το προτεκτοράτο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εν Ελλάδι ονόματι Νέα Δημοκρατία είναι ικανό έστω και να χαράξει ορθή πολιτική ασφαλείας στο εσωτερικό της χώρας; Και ο Σύριζα τι ποσοστά είναι αυτά;; όλα τα δημοσιουπαλληλικα παράσιτα τον ψηφίζουν. Εθνικισμός γιατί χανομεθα!!!

  ReplyDelete
 31. YΓ3 Ἑπειδὴ ἀναφέρθηκε παραπάνω τὸ ἀπόσπσμα τοῦ Ὀστρογκόσκυ καὶ τἄχουμε συζητήσει ἐπανειλημμένα. Λοιπόν, ὁ Ἑλληνισμὸς σὰν λέξη σημαίνει. 1) Στὴν ἀρχαιότητα, τὴν μίμηση τῶν Ἑλλήνων μὲ πρότυπο τὴν γραμματεία τῆς κλασσικῆς περιόδου,δηλ. τῆς δημοκρατικῆς ἐποχῆς τῆς Ἀθήνας. Δὲν χρησιμοποιόταν τόσο τὸ οὐσιαστικό, ὅσο τὸ ῥῆμα Ἑλληνίζω, κάνω σὰν τοὺς Ἕλληνες. 2) Μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ Ἑλληνίζειν διατηρήθηκε στοὺς κόλπους τῆς ἀνωτέρας κοινωνίας τοῦ Βυζαντίου, τὸ ὁποῖο ἀφενός κράτησε, σὰν μορφωτικὸ πρότυπο, τὴν ἴδια περίοδο (5ος-4οςαἰ) μὲ κάποιες προσθῆκες, ἀφετέρου λέγοντας οἱ Ἕλληνες ἐννοοῦσε τοὺς εἰδωλολάτρες Ἕλληνες σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τοὺς Ῥωμαίους Χριστιανούς. Μόνο κάποιες ἐξαιρέσεις, ἐνθουσιασμένες ἀπὸ τὰ διαβάσματά τους, καὶ ὄχι τὴν καθημερινὴ ζωή, ἤ ὄχι μόνο τὴν καθημερινὴ ζωή, λέγανε - εἴμαστε Ἕλληνες. Αὐτὲς οἱ ἐξαιρέσεις κάπως πολλαπλασιάζονται, πάντα στοὺς κόλπους τῆς ἀνωτέρας μορφωτικῆς τάξεως, ὅσο πᾶμε πρὸς τὴν Ἄλωση καί - προσοχή - ἐπηρεάζονται ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὸ φεουδαρχικὸ ἱπποτικὸ πνεῦμα ποὺ πάντοτε ψάχνει γιὰ οἰκόσημα. Ἕνας ἀξιωματοῦχος Βυζαντινός, ἕνας "δυνατός", ὁ ὁποῖος ἀρχίζει νὰ μιμεῖται ὄχι τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ τὸν Φράγκο φεουδάρχη Βιλλαρδουίνο, μπορεῖ νὰ θέλει ἀπὸ ἀξιωματοῦχος τῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ παρακμάζει νὰ γίνει Φρἀγκος Ἱππότης καὶ νὰ φτιάξει δικιά του Δυναστεία. Βρίσκει λοιπὸν πρόσφορο ἔδαφος στὴν λέξη Ἑλλάς, ποὺ δὲν εἶχε ποτέ ξεχαστεῖ τελείως, καὶ λέει, π.χ. εἶμαι ἀπόγονος τοῦ Θησέα - ἑνός Θησέα μὲ πανοπλία καὶ λαγοῦτο. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε λίγο ἀργότερο στὸν Ἑρωτόκριτο καὶ τὴν Ἑρωφίλη τῆς Κρητικῆς Ἀναγέννησης.

  Αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι οἱ πρωταρχές τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ ῥομαντισμοῦ. Ἁπαντῶνται ἀναλόγως σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.Ὅμως ἐθνικισμὸ βαρβᾶτο ἔχουμε μόνο τὸ δεύτερο μισο τοὺ 18ου αίῶνα. Ἑκεί, καταλήγουμε στὶς ἀστικές ἐπαναστάσεις καὶ τὸ Ἕλλλην, Ἕλληνας χρησιμοποιεῖται σὰν πρότυπο δημοκράτη πολεμιστῆ ἐπαναστάτη ποὺ μάχεται τὴν τυραννία, δηλ. τὴν μοναρχία. Ὅ Φίλιππος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος θεωωροῦνται αἱμοσταγεὶς τύραννοι, καὶ τὸ πρότυπο εἶναι ὁ Ἱερός Λόχος τῶν Θηβαίων καὶ ὁ Ἁρμόδιος καὶ ὁ Ἀριστογείτων. Ἕτσι ἔγινε τὸ 21. ὁ Ὑψηλάντης εἶχε φτιάξει ἕναν λοχο ἱερολοχιτῶν φοιτητῶν ποὺ ἔγινε κομπόστα στὸ Δραγατσάνι, καὶ οἱ Μαυρομιχαλαῖοι ὄταν δολοφόνησαν τὸν Καποδίστρια μερικοὶ τοῦς εἶπαν Ἀρμόδιο καὶ Ἀριστογείτονα.

  ReplyDelete
 32. YΓ4 Ὁλοκληρώνω. Ἕχουμε λοιπὸν κάμποσες Ἑλλάδες. Ἡ μία, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὸν μέγα Ἀλέξανδρο, δὲν εἶναι ἐδαφική, καῖ ἀντιστοιχεῖ στὸ Ἑλληνίζειν. Ἁφορᾶ τοὺς ξένους ποὺ μαθαίνουν ἑλληνικά. Ἡ δέυτερη, μυθιστορηματική, ξεκινάει τὸν Ὕστερο Μεσαίωνα, καὶ τοὺς Ἕλληνες τοῦς θεωρεῖ χωρίς πολύ διάβασμα σούπερ-ἱππότες καὶ μάγους. Ἡ τρίτη, δημοκρατική, τοῦς θεωρεῖ πρότυπο ἐπαναστάτου.Μόνο μετὰ τὴν ἴδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἀρχίζουν οἱ μορφωμένοι νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν Μεγαλέξαντρο, ποὺ μέχρι τότε τὸν μουντζώνανε. Γιατὶ ψάχνουν γιὰ ἕνα πρότυπο στρατηλάτη. Ἐκεί ἐπηρεάζονται πλέον πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ποὺ προβάλλουν πολὺ τοὺς Ἕλληνες γιὰ νὰ πᾶνε κόντρα στοὺς Γάλλους, ποὺ προτιμοῦν τοὺς Ῥωμαίους. Καὶ μόνο τότε ὁ Γερμανός ἱστορικός Ντρόυζεν (ξανα) πλάθει γιὰ τὰ καλὰ τὸν ὅρο Ἑλληνισμός, ἐννοῶντας ὅλους τοὺς πληθυσμοὺς ποὺ θὰ ὑπαχθοῦν μελλοντικὰ στὸν Μεγαλέξαντρο (δηλαδὴ τὸν Κάιζερ). Μέχρι τότε, δὲν χρησιμοποιοῦνταν ἐκφράσεις ὅπως ἀπόδημος Ἑλληνισμός, ἡ δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. Τὸ ἑλληνίζειν - ἦταν μέχρι τότε τελείως ἀποσυνδεδεμένο ἀπὸ φυλετισμό. Πρέπει λοιπὸν νὰ ξέρουμε κάθε φορὰ ποιὰ χρήση τοῦ ἑλληνισμοῦ κάνουμε. Ἁνακεφαλαιώνω.

  1) Γλωσσική, ἐννοῶντας τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ στὴν κλασσική της μορφή. 2 Ἱπποτική-μυθιστορηματική. 3) Δημοκρατική-ἐπαναστατική. 4) Ἐθνικιστική-φυλετιστική κατὰ τὸ γερμανικό πρότυπο. Μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὴν 5) "εἰδωλολατρική" ἐντός εἰσαγωγικῶν, ποὺ μᾶλλον ἀφορᾶ τὸν Πλήθωνα. Καὶ μπορεῖ νὰ ταιριαζει μὲ τὸ 2) -ὁ Πλήθων σὰν μάγος- ἀλλὰ ἴσως καὶ ὄχι. Πρῶτα διαβάζουμε τὸν Πλήθωνα, κι ἔπειτα τὸν καῖμε.

  Μιὰ παρατήρηση μόνο - πολλοὶ ὄταν μιλᾶνε γιὰ Βυζάντιο ἐννοῦν Μεγαλέξαντρο ποὺ τοῦ βάζουν ἕνα ΧΡ στὴν ἀσπίδα. Αὐτὸ εἶναι τελείως λάθος. ΧΡ ἔβαλε ὁ Ῥωμαῖος Κωνσταντῖνος, ὄχι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών. Τὸ Βυζάντιο ἦταν συντηρητικό, ὄχι κατακτητικό. Ποτὲ ἕνας Βυζαντινὸς δὲν θὰ ἔβαζε τοὺς Ἕλληνες πάνω ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό καὶ πάνω ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους, ἐκτός ἴσως ἀπὸ μιὰ ἐξαίρεση σὰν τοῦ Πλήθωνος, ποὺ θέλει διάβασμα γιὰ νὰ ξέρουμε τί ἔγραψε πρὶν τὸν κάψουμε. Παρεμπιπτόντως, ὑπάρχει ἕνα θέμα.

  Τί ἔγινε πρῶτο ; Ἡ καύση τῶν γραπτῶν τοῦ Πλήθωνος ἤ ἡ Ἄλωση τῆς Κωνσταντινούπολης; Μερικοί λένε ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι ἡ σωστὴ χρονολόγηση.

  ReplyDelete
 33. Ἁπ. - Πρῶτα ἔγινε ἡ Ἅλωση κι ἔπειτα ἡ καύση. Ἑγὼ (καὶ ἄλλοι) νομίζαμε ὅτι πρῶτα κάηκε ὁ Πλήθων. Καὶ ἔπειτα ἔγινε ἡ Ἅλωση. Φαινόταν φυσικό. Γιατί ; Διότι στὸ νοῦ μας ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία (βλ. παραπάνω τὰ περὶ τουρκικῶν λέξεων), ἄρα ἡ Ἅλωση, εἶναι ἕνα ἀδιαπέραστο τεῖχος. Ἁναγκαστικὰ θὰ καίγανε τὸν Πλήθωνα πρὶν τὴν κατάκτηση, σκεφτόμασταν, διότι δἐν μποροῦμε νἀ διανοηθοῦμε κἄν ὅτι ὑπῆρχε ἑλληνικὴ ἐξουσία, κράτος ἑλληνικό, ΜΕΤΑ τὴν Ἅλωση. Καὶ ὅμως- ὡς Πατριάρχης ὁ Γεννάδιος συνέχισε κανονικὰ τὴν ἐξέλιξή του στὴν κρατικὴ ἱεραρχία καὶ ἔκαψε ὅσο ἔκαψε τὸ ἀντίτυπο τῆς Νόμων Συγγραφῆς σὰν ἱεροἐξεταστὴς ποὺ ἦταν ἀπὸ πρίν. Αὐτὸ εἶναι ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε, ὅτι δὲν ὑπῆρξε πλήρης καταστροφή, ἀλλὰ καὶ μεταβίβαση ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες στοὺς Τούρκους καὶ διατήρηση ἐξουσίας. Ὅσο αὐτὸ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε καὶ νομίζουμε ὅτι μεταξὺ 1453 καὶ 1821 ὑπάρχει κενὸ Ἑλληνικῆς ἐξουσίας, δὲν θὰ καταλαβαίνουμε τίποτα ἀπολύτως ποὐ νὰ ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα. Θὰ νομίζουμε δηλαδὴ ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ΜΟΝΟ τὸ ἀντίθετο τῆς Τουρκίας, καὶ τίποτε ἄλλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Πλήθων ήταν πλατωνιστής και ο Γεννάδιος αριστοτελιστής. Είχαν ανταλλάξει απόψεις και γνωρίζονταν. Φιλοσοφική κόντρα είχαν. Αυτό είναι όλο. Το κάψιμο βιβλίων ήταν συνηθισμένη τακτική όλη την περίοδο της αρχαιότητας.

   Εσείς όμως μια φιλοσοφική διαμάχη, την μεταμορφώνεται (δε ξέρω πως) σε κόντρα εξουσιών και θρησκειών. Ό,τι νά΄ναι.

   Delete
  2. Εσυ γιατι χανεις τον χρονο σου με την παρακμη μας..κατσε εκει που εισαι και ασχολησου με αλλα
   .......στους οθωμανουλιδες ομως δεν ξαναγυρναμε και μια χαρα κρατος εχουμε ..η παρακμη δεν σημαινει κατι,,και φυλετικα να το δεις...σαπιοι ειναι οι διπλα με ελαχιστους μεσογειακους...τι ν α τους κανουμε τους βραχυκεφαλους...εχουμε τους δικους μας και προσπαθουμε να τους ξεφορτωθουμε...

   ακομα και μονο την Κρητη να ειχαμε η μονο την Αθηνα και παλι μια χαρα θα ημασταν εδω η σιγκαπουρη μια σκατουλα και ειναι απιστευτα μπροστα..εμεις ασχολουμαστε με Πολις και τραχειες και η φυσικη ροη του Αιγαιου ,...αηδιες..για συμπαντικους Ελληνισμους..κανατε "ιερο" το τι..εναν κωδικα τον οποιο δημιουργησαν οι αρχαιοι για να εποικινωνουν...φοβερο ..ολα ιερα τα κανετε εσεις.."ιερο" πραγμα η συνουσια..γεναει παιδια..την νεα γενια ..την γεναει για να την στιλει στον θανατο..πο πο ρε φοβερο..και πολυ ιερο

   φυσικα ολα αυτα με σκοπο να δωσετε σημασια στην ασυμαντη παρασιτικη υπαρξη μας ...οι πιο σωστοι ηταν στην Σπαρτη,,,ουτε ασκοπους ιμπεριαλισμους ουτε αυτοκρατοριες να σε μπερδευουν και να σου τρωνε χρονο ....λες και θα ζησουμε χιλιετιες...νοιαζεστε ......καμια εξουσια..τι να την κανεις την "εξουσια" που λες απο πανω


   τωρα αν οι Ελληνες θελουν λεφτα ας πουλησουν την μακεδνια και την Θρακη και αλλα εδαφη αχρηστα εδαφη των κρομανιον..και θα τους ερθουν τα τρις

   Delete
 34. http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/aputhmeno-thrasos-apo-thn-nd-anhsuchoun-gia-thn-islamopoihsh-ths-eurwphs-au

  Πράγματικα το κομμα της ΝΔ αποτελεί ντροπή να λέγεται και μάλιστα "πατριωτικό"!!

  Τσιμεντοποιηση της Αθήνας, κατάργηση του Βασιλέος, προδοσία της Κύπρου που απο 3% οι Τούρκοι πήραν το 37%(!!!), στυλοβάτες της Μεταπολίτευσης, δήθεν φιλελεύθεροι δυτικολαγνοι υπηρέτες των Βρυξελλών. Αραγε τι είναι χειρότερο; Φίλης για Κυριάκος; Μάλλον αμφότεροι!

  ReplyDelete
 35. http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/o-thesmos-ths-oikogeneias-den-tha-allajei-gia-charh-twn-diethnistwn

  Τελευταια η Χρυσή Αυγή και ιδίως δε το μέτωπο Νεολαίας δημοσιεύουν ορθότατες αναλύσεις μακράν καλλίτερες οιωνδηποτε αλλων αναρτήσεων των απόκομμάτων του πολιτικός ορθού συνταγματικού τόξου. Πράγματι η Πίστη μου στην Χρυσή Αυγή είχε κλωνισθει, είχα παρα πολυ απογοητευθει απο την απόδοση τα 2 τελευταια χρόνια και πίστεψα για λίγο πως δυστυχώς όλα ήσαν μάταια. Αυτή η απελπισία αποτελεί παγίδα πνευματική. Ευτυχώς όμως τον τελευταιο καιρό η πλημμυρίς φαίνεται να αλλάζει. Ο Εθνικισμός φουντώνει και παλι και αναλύσεις όπως οι παραπάνω μονάχα δάκρυα και συγκίνηση δύνανται να μου προκαλέσουν. Νοσταλγία για μια χαμένη Οικογένεια, εναν Χαμένο Αδερφό μια φλόγα που τρεμοπαιζει πριν εξελιχθεί ειτε σε πυρκαγιά ειτε σε στάχτη. Ο χαμένος Παράδεισος της Οικογενειακης θαλπωρής του Εθνους και της αναδείξεως των Αριστων τιμήτών της. Για αυτόν θα έδινα και την Ψυχή μου ακόμα!


  ReplyDelete
 36. Αξιολογότατο άρθρο. Διαβάστε το άπαντες:

  https://fyletika.blogspot.com/2016/09/blog-post_26.html?m=1

  ReplyDelete
 37. Μισὸ λεφτό.Στὴν Δύση, σοῦ λένε. - Ὁ τάδε καρδινάλιος ἀπαγόρευσε τὸ τάδε ἔργο τοῦ Γαλιλαίου καὶ διέταξε νὰ καεῖ. Ὠραῖα ;;
  Ἑδὼ δὲν σοῦ λένε - ὁ Πατριάρχης διέταξε τὴν καύση τοῦ βιβλίου τοῦ Γεμιστοῦ. Λένε, ὁ Γεννάδιος διέταξε ἤ ἔκαψε κ.λπ. κ.λπ. Καταλαβαίνετε τὴν διαφορά ; Ὁ θεσμὸς σὰν νὰ μὴν ἔχει σημασία. Σὰν νὰ εἶναι συγκυριακός.

  Καὶ ὅμως, εἴχε σημασία, ἀλλὰ ἦταν θεσμὸς ποὺ προῦπέθετε μοναρχικὸ πολίτευμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα δεν είναι θεσμός. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Ιερά Εξέταση δημιούργησε, λίστα απαγορευμένων βιβλίων εξέδωσε η Ρωμαιοκαθολική αίρεση επίσημα. Στα δικά μας μπορεί να είχαμε και να έχουμε υπερβολικές προσωπικές ενέργειες οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν γίνονται αποδεκτές από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει συγκεντρωτική μορφή εξουσίας στην Εκκλησία (όταν γράφω Εκκλησάι εννοώ την Ορθόδοξη και μόνο).

   Καμία καύση δεν διέταξε ο Σχολάριος. Μόνος του τα έκαψε, όπως ο ιδεαλιστής Πλάτων έκαιγε τον υλιστή Δημόκριτο.

   Delete
  2. Σε όλες σου τις κρίσεις κι εσύ και οι υπόλοιποι, έχετε μονίμως στο νου σας το δυτικό πρότυπο. Δηλαδή ότι η Εκκλησία ήταν πανίσχυρη και έκανε ό,τι ήθελε εκεί πέρα μέσα και έκαιγε ανθρώπους και δε ξέρω τι άλλο. Είναι τεράστιο σφάλμα να κρίνεις έτσι την Ανατολική Αυτοκρατορία. Ο Πατριάρχεης δεν μπορύσε να υπερβεί την θέληση του Αυτοκράτορα, παρά μόνο σε ό,τι αφορά θέματα πίστεως. Στα υπόλοιπα υπάκουε σε αυτόν. Αντιθέτως ο Πάπας μέχρι τουλάχιστον τον 15ο αιώνα τους έκανε ό,τι ήθελε τους φεουδάρχες. Πιονάκια της συγκεντρωτικής εξουσίας του Πάπα ήταν οι άρχοντες της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας. Εξ ου και ο προτεσταντισμός και η ανάδυση των κρατών-εθνών και του διαφωτισμού. Στα έχω πει τόσες φορές, δεν λες να τα καταλάβεις με τίποτα.

   Η Εκκλησία (Ορθόδοξη) όμως επιθυμούσε την κοινωνική ισορροπία και όχι να διαλύσει την κοσμική εξουσία όπως έκανε ο Πάπας.

   Delete
 38. ..καὶ ἔπειτα, Γιάννη μου,τί πάει νὰ πεῖ φιλοσοφική διαμάχη ; Ἕχει διαφορά ἡ φιλοσοφία ἀπὸ τὴν καθημερινή ζωή;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ουυυ. Τεράστια. Καμία σχέση βασικά. Αν φιλσοφούσα όπως ζούσα, τότε κλάφ'τα Χαράλαπμε.

   Delete
 39. Ξαναμισό λεφτό. Ὁ Γιάννης δίνει τελεσίδικες ἀπαντήσεις σὲ δύο μέγιστα ἐρωτήματα. Ἑγώ λέω, προσπαθῶ νὰ εἶναι ἡ ζωή μου καὶ ἡ φιλοσοφία μου, δηλ. ἡ ψυχή μου,τὀ ἕνα καὶ τὀ αὐτό. Δεύτερον, λέω, μήπως δὲν ἔχει διαφορὰ ὁ πατριάρχης Γεννάδιος ποὺ καίει τὰ γραπτά τοῦ παλιοῦ του συντρόφου ἀπὸ τὸν καρδινάλιο Μπελλαρμίν, νομίζω, ποὺ ἔκανε τὸ ἴδιο μὲ τὰ γραπτὰ τοῦ Γαλιλαίου λίγο πιὸ μετά, ὄταν ἔγινε Πάπας ; Καὶ ὅτι μᾶς ἀποκρύπτεται διαρκῶς ἡ μοναρχικὴ δομή τῶν ἑλληνικῶν Θεσμῶν ;

  Συμφωνῶ ὅτι εἶναι θέμα φιλοσοφίας τὸ πῶς θὰ δεῖς τοὺς θεσμούς. Ἁλλὰ προσοχὴ μήπως εἶναι θεσμός τὸ νὰ κάνεις πὼς δὲν ὑπάρχουν θεσμοί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Εκκλησία ακολουθώντας το δρόμο του Χριστού δεν νομιμοποιεί και ως εκ τούτου δεν θεσμοθετεί την αμαρτία. Μα δεν είναι τόσο απλό ή μόνο εμένα μου φαίνεται; Αυτοί που αναφέρεσαι, ήταν και είναι τόσο αιρετικοί οι αθεόφοβοι που θεσμοθέτησαν κανονικά την αμαρτία και την ανθρώπινη υπεροψία (αλάθητο του Πάπα, επισημοποίηση το 1870, μόλις πριν 147 χρόνια). Η Εκκλησία, περιπτώσεις σαν του Γεννάδιου παραδείγματος χάριν, αφού μιλάμε για αυτόν, τις θεωρεί υπαρκτές στιγμές ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν μπορεί όμως να νομιμοποιήσει τα ανθρώπινα πάθη (βλ. Ιερά Εξέταση). Διότι δεν μπορείς να θεσμοθετήσεις, ούτε να ελέγξεις, ούτε να κατευθύνεις κατά πως σου αρέσει τη χάρη του Θεού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η θεσμοποίηση από τη μη θεσμοποίηση έχει τεράστια διαφορά. Για την ιστορία το κράτος του Βατικανού ιδρύθηκε το 756 μ.Χ.

   Δεν έχετε καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε, όταν λέμε για Πάπα. Και δεν έχετε καταλάβει γιατί σας βολεύει στο σκεπτικό σας να εξισώνεται τη φεουδαρχία και τις κακοδοξίες του Πάπα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, κι έτσι μονίμως ξεπερνάτε αυτόν τον σκόπελο. Πάντως η Εκκλησία είχε πολύ περισσότερη εξουσία, κάπως σαν αυτή που φαντάζεστε του Πάπα, επί Τουρκοκρατίας και όχι επί Αυτοκρατορίας. Για αυτό οι Έλληνες τότε άρχισαν να δυτικοποιούνται. Μετά τον 16ο-17ο αιώνα, όταν πλέον δεν υπήρχε το κατάλληλο κοσμικό στήριγμα, εκείνο το κοσμικό πλαίσιο-αντίβαρο που θα κατευθύνει τις μάζες, ως μια μορφή απάντησης στη Δύση. Και μετά εισήλθαν όλα και σε εμάς πολύ εύκολα, αφού πλέον δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Εθνικισμοί, διαφωτισμοί, κρατισμοί κλπ. Ελπίζω αυτό να διευκολύνει την πορεία της σκέψης σου.

   Delete
 40. ΥΓ. Ἑγὼ νομίζω πὼς οἱ περισσότεροι Ἕλληνες εἶναι μοναρχικοί, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ βασιλιὰς εἶναι ἀρχηγὸς τοῦ στρατοῦ τὸ παίζουν δημοκράτες γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε πόλεμο. Παρόμοια, οἱ ἱστορικοὶ μονίμως ἐξαφανίζουν τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τοῦς βάζουν νὰ ξαναφυτρώνουν μετὰ ἀπὸ 2000 χρόνια περίπου, σὰν τὰ μανιτάρια, γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθοῦν στὸ γεγονὸς ὅτι ὐπηρετοῦσαν στὸν Ὀθωμανικὸ στρατό. Δηλαδὴ δὲν ξέρω τί ἔγραφε ὁ Πλήθων ἐπὶ τούτου, εἶμαι ὅμως σίγουρος ὅτι ὁ Γεννάδιος ἄπαξ καὶ ἔγινε Πατριάρχης ἔπρεπε νὰ δώσει κεφάλια στὸν στρατὸ τοῦ Σουλτάνου, ἀλλιῶς τί δουλειά εἶχε στὴν Κωνσταντινούπολη, νὰ τρέφεται μὲ τὰ ἔξοδα τοῦ κράτους; Μιὰ χαρὰ Ἕλληνες ἤμασταν καὶ ἐπὶ Βυζαντίου καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας, Ἑλληνότατοι, κι ἄς μᾶς λέγανε Ῥωμηούς, ἀλλὰ δὲν παραδεχόμαστε ὅτι πηγαίναμε καὶ ἐκστρατεύαμε παρέα μὲ τοὺς Τοῦρκους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι δουλειά είχε; Σοβαρώς; Τους φόρους ποιος θα τους μαζέψει στα σύνορα ή στις απομακρυσμένες περιφέρειες από το κέντρο; Γιατί εγώ ως σουλτάνος να στέλνω στρατό στα σύνορα για να μαζέψω από τους χριστιανούς το χαράτσι και να μην έχω καλύτερα έναν επίσκοπο, τον οποίο και δεν τον καταργώ αλλά τον εκβιάζω και τον απειλώ, παράλληλα όμως του διατηρώ το αξίωμα, τον οποίο επίσκοπο και εμπιστεύονται οι χριστιανοί (οι οποίοι είναι πολλοί πληθυσμιακά), να μου μαζεύει αυτός τους φόρους; Και όλοι οι επίσκοποι να υπάγονται στον κεντρικό επίσκοπο στην Κωνσταντινούπολη, όπου εδράζω κι εγώ κι έτσι μπορώ να τους ελέγχω και να τους επιπλήττω όλους.

   Θέατρο παίζει η Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας.

   Delete
  2. Καὶ ὅταν ἀρχίζει κάθε Κυριακὴ τὴν λειτουργία μὲ τὶς εὐχές πρὸς τοὺς βασιλείς, μέχρι καὶ τὸ 1820, κάνει ΣΑΝ νὰ ἦταν αὐτοὶ οἱ βασιλείς Ῥωμαῖοι. Ἑ ἀπὸ αὐτὸ τὸ "σὰν νὰ ἦταν Ῥωμαῖοι" οἱ βασιλείς ἔρχονται οἱ Ἕλληνες ἐμείς.

   Delete
 41. Πᾶμε τέλος στοὺς φίλους μας τοὺς φυλετιστές. Ἰσχυρίζομαι εὐθαρσῶς ὅτι 1) ἡ φυλετικὴ καθαρότης ἡ ἐκπεφασμένη διὰ τοῦ δολιχοκεφαλισμοῦ εἶναι ἀνατομικὴ μεταφορὰ τοῦ ἰδανικοῦ τῆς δημοκρατίας ποὺ βρίσκαν οἱ κλασσικιστές στὸν 4ο καὶ5ο αἱ. π.Χ, δηλαδὴ πρὶν τὴ μάχη τῆς Χαιρώνειας. 2) ὅτι ὁμοίως τὸ ἰδανικὸ τῆς Ἀρίας Φυλῆς εἶναι εἴτε προϊστορικοφανὴς εἶτε μεσαιωνικοφανὴς μεταφορὰ τοῦ ἰδίου ἰδανικοῦ,τῆς δημοκρατίας, στὴν ἱστορικὴ γλωσσολογία (βλ. ἴσως αφοὺς Σλέγκελ). 3) ὅτι ἡ μεταφορὰ ἐξηγεῖται ἐν μέρει ἀπὸ τὴν υἰοθέτηση τῆς κλασσικιστικῆς παιδείας ἀπὸ τὸν πρωσσικὸ μιλιταρισμό.

  Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ κλασσικὸ ἰδανικὸ ὑφίσταται μεταμορφώσεις, ἀλλὰ πάντοτε ἔχει ἕναν σκοπό - τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ καπιταλισμοῦ. Γιατί ; Διότι 5ος αἰῶνας=περσικοί πόλεμοι, δηλαδὴ πόλεις ἐναντίον βασιλέως. Ὁ καπιταλισμός λοιπὸν εἶναι κατὰ βάσιν μιὰ διαδικασία ἀπόσπασης ἀγαθῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ μοναρχικὰ σύνολα ἐκ μέρους ἀστικῶν συνόλων, ποὺ θέλουν νὰ βἀλουν τὰ ἀγαθὰ αὐτὰ σὲ μιὰ διαδικασία καπιταλιστικῆς παραγωγῆς. Τὰ δὲ ἀστικὰ σύνολα μπορεῖ νὰ μοναρχοῦνται καὶ αὐτά, προσωρινὰ ἤ μόνιμα. Ἡ μοναρχία ὅμως ἡ ἀστικοῦ τύπου εἶναι περισσότερο πολεμική, παρὰ ἀπόλυτη. Τέτοια εἶναι ἡ ἐλληνική, ἐνῶι ἡ ὀθωμανικὴ εἶναι ἀπόλυτη.

  Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε ἐδῶ καὶ χιλιἀδες χρόνια σὲ μοναρχούμενες ἐπικράτειες. Ἕπρεπε νὰ γίνουμε κάτι σὰν χίστορυ τσάννελ, δηλαδὴ νὰ παίξουμε τοὺς ἀρχαίους ὅπως τοῦς φαντάζεται ὁ καπιταλισμός.

  ReplyDelete