Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 8, 2016

315 - Ἡ δημοκρατία ὡς ἀστικὴ δικτατορία

315 - Ἡ δημοκρατία ὡς ἀστικὴ δικτατορία

Ἐνῷ ὁ μαρξισμός-λενινισμὸς βασίζεται στὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου, ἐνῷ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς βασίζει τὴν ἰδεολογία του στὴν θρησκεία τοῦ λαοῦ, τοῦ Volk  (τὰ πάντα ἦταν Völkish στὸ Γ΄Ῥάϊχ), ὁ ἀστικὸς φιλελευθερισμὸς καλύπτει τὴν δικτατορική του διοίκηση τῆς κοινωνίας μὲ τὴν λέξη δημοκρατία.

Ὁ Χίτλερ ἐφέρετο νὰ εἶχε εἰπῆ: Ὁ ὄχλος εἶναι γυναῖκα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξέφραζε τὴν ἰδέα τῆς ἀνισότητος τῶν ἀνθρώπων στὴν κοινωνία καὶ ὄχι τὴν ἔλλειψη ἐκτιμήσεως πρὸς τὸ γυναικεῖο φῦλο. Χωρὶς νὰ εἶναι οὐδόλως ὁμοφιλόφυλος ὁ Χίτλερ, ὅπως καὶ ὁ Ῥουσσώ, ἦταν ἔντονα γυναικεῖος, δηλαδὴ εἶχε μία καταπληκτικὴ δυνατότητα νὰ εἰσχωρῇ στὴν γυναικεία ψυχολογία. Μὲ τὴν φράση αὐτὴ ἐξέφραζε τὸ ἀριστοκρατισμό του, δηλαδὴ ὅτι ὁ λαὸς ὡς κατώτερος τοῦ ἥρωος, γιὰ νὰ διοικηθῇ ἔπρεπε νὰ ποδηγετηθῇ μέσῳ τῆς προπαγάνδας.

Ὅπως παρετήρη ὁ Μεταξᾶς στὸ προσωπικό του τετράδιο σκέψεων, ὁ καπιταλιστικὸς φιλελευθερισμὸς δύναται νὰ ἐπιβάλλεται δικτατορικὰ στὸν λαό, μέσῳ τῶν ἐκλογῶν καὶ τοῦ κοινοβουλίου τῶν κομμάτων, δηλαδὴ μέσῳ  τῆς δημοκρατίας, πείθοντας τὸν ποδηγετημένο λαὸ ὅτι εἶναι ἐλεύθερος ἐνῷ παραμένει δοῦλος τοῦ ἀστικοῦ συστήματος. Καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνει μέσῳ τῆς προπαγάνδας, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἡ διαφήμιση πουλᾷ τὰ καταναλωτικὰ προϊόντα.

Στὴν διδακτορική μου γαλλικὴ διατριβὴ στὴν Σορβόννη ποὺ ἐδημοσιεύθη τὸ 1963, μὲ τὸν τίτλο, Propagande et pressions en politique internationale, 537 σελίδες, στὶς Presses Universitaires de France, ἔγραφα πὼς ἡ ἱστορία τῆς προπαγάνδας ἀρχίζει ταυτόχρονα μὲ αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἱστορία τῆς διαδόσεως τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως. Ἀλλὰ στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ´ αἰῶνος τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὸν ἀστικὸ καπιταλισμὸ καὶ ἔλαβε τεραστία ἀνάπτυξη, μὲ ποιοτικό ἅλμα στὰ τέλη τοῦ ΙΘ´ αἰῶνος. Ἡ ἐμβέλειά τοῦ φαινομένου ὑπῆρξε κολοσσιαία, σὲ σημεῖο ποὺ ἡ παρουσία του νὰ θεωρεῖται σήμερα αὐτονόητη. Ὁ καθένας μας σήμερα πλέον ἔχει συνειδητοποιήσει τὴν ὕπαρξη τοῦ φαινομένου. Ἡ συνειδητοποίηση αὐτή, ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἀπόδειξη τῆς ὡριμότητός του. Οἱ εἰδικοὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν μελετοῦν καὶ ἐμβαθύνουν στὸ φαινόμενο. Πολλὰ βιβλία ἐκδίδονται σήμερα μὲ θέμα τὴν προπαγάνδα, πρᾶγμα ποὺ δὲν συνέβαινε στὸ παρελθόν. Στὸν Κ´ αἰῶνα ἡ προπαγάνδα ἄφησε τὸ ἐμπειρικὸ στάδιο καὶ ἔγινε ἐπιστημονικὴ τεχνικὴ στὴν ὑπηρεσία τῶν εἰδικῶν.

Ἡ κοινὴ γνώμη ὅμως, στὴν πλειοψηφία της, δὲν ἠμπορεῖ νὰ κρατήσῃ τὴν ψυχραιμία της ἐνώπιον τοῦ φαινομένου. Ἡ δαιμονοποίηση τῆς χιτλερικῆς προπαγάνδας συνεχίζεται καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ θεωροῦν τὴν προπαγάνδα ὡς ἕνα κακὸ ποὺ πρέπει νὰ ἐξαλειφθῇ. Παρὅλα αὐτὰ ἀκόμη καὶ ἂν προσπαθούσαμε νὰ ἐξαφανίσουμε τὴν τεχνικὴ αὐτή, δὲν θὰ τὸ καταφέρναμε. Ἐξ ἄλλου ἡ καλύτερη λύση γιὰ τὴν ἐπίλυση ἐνὸς κοινωνικοῦ προβλήματος, δὲν ἦταν ποτὲ ἡ βίαιη καταστολή του. Πράγματι ἡ προπαγάνδα δὲν εἶναι κάτι καλὸ ἢ κακό. Τὸ πᾶν ἔγκειται στὸν τρόπο ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦμε. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ μὲ τὴν ἀτομικὴ ἐνέργεια ἠμποροῦμε νὰ κάνουμε βόμβες ἢ ἐργοστάσια. Ἡ τεχνική της προπαγάνδας εἶναι μία πολὺ σημαντικὴ ἀνθρώπινη ἀνακάλυψη τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία ἀνάλογα μὲ τὴν χρήση ποὺ κάνουμε, ἠμπορεῖ νὰ βοηθήσῃ δυναμικὰ τὴν ἀνθρώπινη πρόοδο ἢ νὰ τὴν καταστρέψῃ. Γιὰ νὰ εἶναι χρήσιμη, πρέπει ἡ προπαγάνδα νὰ εἶναι στὴν ὑπηρεσία τῆς ἰδέας καὶ ὄχι ἡ ἰδέα στὴν ὑπηρεσία τῆς προπαγάνδας.

Φιλελευθερισμός, φασισμός, κομμουνισμὸς χρησιμοποιοῦν τὴν προπαγάνδα ὡς μέσον ποδηγετήσεως τοῦ λαοῦ ποὺ ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα παραμένει λαός, δηλαδὴ χωρὶς τὴν δυνατότητα ἀνωτέρας σκέψεως, ἀνίκανος νὰ ἀνηψωθῇ, ἀκόμα καὶ μὲ τὴν βοήθεια παιδείας, στὶς σφαῖρες τῶν ἡρώων. Ἡ πνευματικὴ ἀνισότης μεταξὺ ἥρωος καὶ λαοῦ εἶναι γεγονός. Αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι ἀνεπίτρεπτο εἶναι ἡ καπιταλιστικὴ κοροϊδία τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ μύθου τῆς ἰσότητος τῶν πάντων μέσῳ τῆς καθολικῆς ψήφου καὶ τοῦ ἡγεμόνος λαοῦ.

Ὁ Χριστός, ὡς ἥρως βασιλεύς, ἐδήλωνε ὅτι εἶχε μόνον ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ ποιμνίου του, ἐνῷ ὁ λαὸς ὡς ὑποτελὴς τοῦ Χριστοῦ εἶχε μόνον δικαιώματα ποὺ τοῦ παρήσχοντο μέσῳ  τῆς θεϊκῆς ἀγάπης. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ διαστρωμάτωση ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 9 Σεπτεμβρίου 2016106 comments:

 1. Ἡ πνευματικὴ ἀνισότης μεταξὺ ἥρωος καὶ λαοῦ εἶναι γεγονός.

  Αὐτὴ εἶναι ἡ προπαγάνδα, τὸ Α κα τὸ Ω της.

  Ὁ Χριστός, ὡς ἥρως βασιλεύς, ἐδήλωνε ὅτι εἶχε μόνον ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ ποιμνίου του, ἐνῷ ὁ λαὸς ὡς ὑποτελὴς τοῦ Χριστοῦ εἶχε μόνον δικαιώματα ποὺ τοῦ παρήσχοντο μέσῳ τῆς θεϊκῆς ἀγάπης. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ διαστρωμάτωση ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν.

  Τὸ Χ της.

  ReplyDelete
 2. Υγ, γιὰ νὰ τὸ κάνουμε λιανά. Ὁ Κωστάκης θέλει νὰ φτασει τὸ θεῖον. Δυσκολεύεται, ὁ ἄνθρωπος. Συγκρίνει ἑαὐτὸν μὲ τὸν πλησίον του καὶ διαπιστώνει ὅτι ὁ μπαμπᾶς του τοῦ δίνει 5 εὐρώ χαρτζηλίκι περισσότερα. Λέει, "ἄρα εἶμαι πλησιέστερον τοῦ Θείου ἀπὸ τὸν πλησίον μου". Προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸν ἑαὐτό του ὅτι τὸ πλησιέστερον εἶναι ΣΑΝ νὰ τὄχει φτάσει τὸ θεῖο, ὅπου νᾶναι, τὄφτασε.

  Φτιάχνει λοιπὸν ἕναν Θεό ποὺ τοῦ μοιάζει πάρα πολύ. Εἶναι ἥρως, ὁ Θεός αὐτός, ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους, σὰν καὶ κεῖνον. Τὰ πέντε εὐρὼ τοῦ μπαμπᾶ του τὰ δίνει σὲ ἕναν ζητιάνο. Ὁ ζητιάνος τὰ βουτάει. Σκέφτεται -" εἶμαι ἤρως. Εγώ τἄδωσα, αὐτὸς τὰ πῆρε. Ἑγὼ ταπεινώθηκα, αὐτός ὑψώθηκε. Πλησίασα τὸ θεῖον κι ἄλλο".

  Ἡ προπαγάνδα εἶναι αὐτὴ ἡ τελετή. Δὲν ἀπευθύνεται στὸν λαό - τεράστιο, τεράστιο, κεφαλαιῶδες σφάλμα. Ποτέ. Τὴν φτιάχνει πάντοτε ὁ καλλιτέχνης κατὰ τὸ γοῦστο του, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ὁμήρου. Τὸν ἑαὐτό του θέλει νὰ πείσει - βλ. τὸν διάλογο τοῦ Πλάτωνα Ἵων. Ὅ Ἴων βουρκώνει τραγουδῶντας τὰ κατορθώματα τῶν ἡρώων. Ὁ Ἡράκλειτος εἶπε ὅτι τὸν Ὅμηρο πρέπει νὰ τὸν πετᾶνε ἔξω ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες μὲ τὶς κλωτσιές (τὸν τε Ὅμηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκβάλλεσθαι καὶ ῥαπίζεσθαι καὶ Ἀρχίλοχον ὁμοίως).

  Λουκ. ιη’ 10-14. 10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

  Ἡ τελετή εἶναι τὸ θέατρο τοῦ ὑψουμένου ἑαὐτὸν ὅτι τάχα μου ταπεινώνεται. Ὅλα αὐτὰ εἶναι αὐτιστικά, διότι θεατὴς καὶ ἡθοποιός εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο. Πολλοὶ αὐτισταί παρέα συνθέτουν μιὰ κοινωνική τάξη διὰ μέσου αὐτῆς τῆς ἀρχαῖας τελετῆς.

  ReplyDelete
 3. ΥΓ2. Ἡ γενιὰ τῶν φιλελέδων, ποὺ λέει ὁ Κωνσταντινουπολίτης, εἶναι ὅλοι τους ὑπάλληλοι στὸ τμῆμα Προπαγάνδας, καὶ ὁλονῶν ἀνεξαιρέτως ἡ δουλειά εἶναι νὰ φτιάχνουν κακόγουστα πράγματα, κοινῶς τρασοῦρες, λέγοντας "τέτοια ἔλλειψη γούστου ἔχει ὁ λαός". Κάνουν αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἄν ὄχι ὁ Μιχαήλ Ἄγγελος, τοὐλάχιστον ὁ δρ. Γκαῖμπελς, χωρίς τόσο κόπο καὶ μὲ περισσότερη ἀηδία. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἰδιωτικὸς τομέας καὶ τὰ ἰδιωτικὰ πανεπιστήμια στὴν τεράστια πλειοψηφία τους. Νὰ τὰ χαίρεται (ἀστειεύομαι) ὁ δρ. Πᾶπ. Δὲν γίνεται ὅμως ποτὲ αὐτὸ τὸ πράγμα γιὰ τὸν ἐκμαυλισμὸ τοῦ λαοῦ. Γίνεται γιὰ τὴν δημιουργία ἑνός ὑποτιθεμένου κακομοίρη-φάντασμα, τοῦ ὁποίου εἶναι, ὑποτίθεται, ἀνώτεροι αὐτοὶ ποὺ προετοιμάζουν τὴν τελετή καὶ αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν σε αὐτὴ. Ἡ ἐξομολόγηση καὶ ἡ ψυχανάλυση ἔχουν παρόμοιες τεχνικὲς ὥστε τὸ ζεῦγος ἤρωος-θήτου (τοῦ πιὸ φτωχοῦ γεωργοῦ) νὰ παλεύει μέσα στὸν ἴδιο ἐγκέφαλο σὲ κάθε συνεδρία.

  Φυσικά, αὐτὲς οἱ σύγχρονες τεχνικὲς εἶναι νηπιώδεις μπροστὰ στὸ προπαγανδιστικὸ ὁπλοστάσιο τῆς μοναρχίας, ποὺ εἶναι ἕνα θέατρο ἀπὸ μόνη της, μὲ τὸν βασιλέα στὸν ῥόλο τοῦ ἤρωος καὶ τὸ κοινό νὰ ζεῖ τὴν τραγωιδία τὴν δική του, ἄν μοιάζει στὸν βασιλέα περισσότερο, ἤ στὸν δοῦλο. Ὁ Θεός ὅμως δὲν εἶναι ἤρωας. Δὲν εἶναι πρόσωπο, καὶ δὲν εἶναι δὲν εἶναι πρόσωπο. Ἡ ἔννοια τοῦ ἥρωος, ὅπως καὶ τοῦ λαοῦ, εἶναι εἰδωλολατρικές. Εἴδωλον=φάντασμα. Ἠ εξουδετέρωση τῆς προπαγάνδας δὲν εἶναι ὅμως τὸ σπάσιμο τῶν ἀγαλμάτων, τὸ ἀσβέστωμα τῶν εἰκόνων καὶ ἡ κατάργηση τῶν διαφημίσεων. Ὁ Σβορῶνος θεωροῦσε τὴν εἰκονομομαχία ἀριστοκρατικό κίνημα. Ἡ ἀνεικονικότητα εἶναι καὶ αὐτὴ εἰδωλολατρία, διότι ἡ ἄρνηση τῆς εἰκόνας εἶναι μιὰ εἰκόνα. Ἁπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ ἀνάρτηση τοποθετεῖται ὀρθῶς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ιδιωτικός τομέας είναι σε κάθε του τομέα ανώτερος εκ του δημοσίου στην Ελλάδα.Μία επίσκεψη σε ένα τυχαίο ιδιωτικό και ένα δημοσιο πανεπιστήμιο αρκεί.Παραδείγματος χάριν, από τις τελευταίες φορές που ήθελα να επισκεφτώ την βιβλιοθήκη του ΑΠΘ για να δανειστώ κάποια βιβλία για ένα βιβλίο που γράφω, έπρεπε να περιμένω 3 βδομάδες, διότι στο δημόσιο που πληρώνω εγώ, εσύ και όλοι μας, βρισκόντουσαν οι λεγόμενοι no borders.
   Ριμάξανε το ΑΠΘ, παντού βαμμένα με σπρέϋ (φυσικά ακόμα να τα διορθώσουν οι δημόσιες αρχές), σπάσανε ότι βρήκανε στο πέρασμά τους (τα περισσότερα εξίσου δεν διορθώθηκαν) και φυσικά όλοι γνωρίζουν πως η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται, μέσα στο ΑΠΘ, δηλαδή στο δημόσιο
   http://cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=16&article_id=51572
   Πακιστανοί, μαύροι κτλ πουλάνε τα ναρκωτικά τους εκεί ανενόχλητα.Επειδή έχω πάει και σοτ εξωτερικό, στα πανεπιστήμια κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, και ο Κ.Καθηγητής θα μπορούσε να μας ενημερώσει για τον Καναδά.
   Φυσικά κάτι τέτοιο δεν γίνεται στα ιδιωτικά διότι υπάρχει ιδιωκτήτης, υπεύθυνος, φύλαξη κτλ κτλ.Γιαυτόν το λόγο, χριαζόμαστε καπιταλιστικές ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα, διότι το δημόσιο την κατέστρεψε.

   Η εξομολόγηση με την ψυχανάλυση δεν έχουν καμία σχέση, και αυτό μπορώ να στο επιβεβαιώσω.

   Delete
  2. Πράγματι στὸν Καναδᾶ τὰ πανεπιστήμια, ὅλα χρηματικῶς ἐνισχυμένα ἀπὸ τὴν ἐπαρχιακὴ κυβέρνηση τῶν δέκα ἐπαρχιῶν ἀλλὰ μὲ ἑξαμηνιαῖα δίδακτρα τοῦ κάθε φοιτητοῦ, πανεπιστημιακὴ ἀστυνομία καὶ ὑψηλὸ φοιτητικὸ ἦθος, ἑνὸς λαοῦ ποὺ δὲν νοεῖται στὸν δημόσιο βίο νὰ ὑβρίζῃ, μὲ ἐγκληματικότητα μὲν ἀλλὰ μὲ ἀπουσία ἀλητείας καὶ ἀγενείας στὸν δημόσιο βίο (Στὴν Ἑλλάδα ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι Γραικύλοι ἐνῷ στὸν Καναδᾶ δὲν ὑπάρχουν Καναδύλοι), εἶναι ἄγνωστα τὰ γραφίτι στοὺς τοίχους καὶ ἡ πώληση ναρκωτικῶν ἐντὸς τῶν πανεπιστημιακῶν τοιχῶν. Τὰ δημόσια Πανεπιστήμια στὶς σοβιετικὲς σοσιαλιστικὲς χῶρες ἦσαν ἐπίσης πολιτισμένα καὶ καλὰ ὀργανωμένα χάριν τοῦ κομμουνιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Οἱοσδήποτε φοιτητὴς ἐτόλμη νὰ φερθῆ "ἑλληνικά", δηλαδὴ χυδαῖα γραικυλικά, μὲ γραφίτι, ἀληταρία, τρωλάρισμα, ὕβρεις, ὄχι μόνον ἐξεδιώκετο ἀλλὰ ἔπαιζε τὸ κεφάλι του. Κομμουνισμὸς ἤ φασισμὸς χωρὶς ὁλοκληρωτισμό, ποὺ ὑποχρεώνει τὸν λαὸ νὰ ὑπακούῃ πολιτισμένα, δὲν νοεῖται.Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι ἐξωπραγματικὸ νὰ φαντασθῇ κανεὶς τὸν παρηκμασμένο ἑλληνικὸ λαὸ νὰ φερθῇ πολιτισμένα, ὅπως ὁ καναδικὸς λαός, μόνον ὁ φασιστικὸς ἤ κομμουνιστικὸς ὁλοκληρωτισμὸς θὰ ἐξαφανίσῃ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη ἑλληνικὴ γῆ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο (κόβω τὶς ἀκατανόμαστες βωμολοχίες ποὺ γράφονται ἀπὸ Ἕλληνες πιθηκανθρώπους, γι'αὐτὸ καὶ δὲν τὶς διαβάζετε) τὰ ἀνθρωπόμορφα ἀποβράσματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Χαίρομαι που επιβαιώνεται την κατάσταση Κ.Καθηγητά.Στην Αγγλία όπως και στην Ολλανδία, σε κάθε γωνία υπάρχει και κάμερα.Συνεπώς είναι αδιανόητο να γίνει οποιαδήποτε φθορά ή παράνομο εμπόριο.
   Γιαυτό το λόγο δεν υπάρχει καμία λογική στην ύπαρξη του δημοσίου στην Ελλάδα.Πληρώνω το ΑΠΘ με τον φόρο μου και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την βιβλιοθήκη επειδή ορισμένοι βάρβαροι θέλουν να ζούν πρωτόγονα στον χώρο του πανεπιστημίου;Φανταστείτε σε τι δύσκολη θέση έρχονται οι φοιτητές που πρέπει να διαβάσουν, ή αυτοί που κάνουν διδακτορική διατριβή κτλ
   Ιδιωτικά όλα λοιπόν στην Ελλάδα, μέχρι και τα πλακάκια στους δρόμους (που λέει ο λόγος).

   Delete
  4. Και εγώ Δόκτωρα ναι, στην Ελληνική περίπτωση προτείνω έναν Φασισμό ο οποίος θα χρησιμοποιεί το Κεφάλαιο και δεν το καταστρέφει. Το Ελληνικό κεφάλαιο δύναται κάλλιστα όχι μονάχα να επωφελήσει την Ελλάδα αλλά και να προωθήσει-όπως άλλωστε ανέφερα εδώ σε παλαιότερο άρθρο του Καθηγητού-τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ελλάδος στα Βαλκάνια. Ναι μεν ιδιωτικά, Δόκτωρα αλλά προσοχή μην χαθεί η πολιτική εξουσία από το Φασιστικό κίνημα δηλαδή τον λαό. Δηλαδή ναι τα θέλουμε τα άλογα, δεν θα τα σκοτώσουμε μήτε θα τα στειρώσουμε(κρατικοποιήσεις) όμως θα τους βάλλουμε υποχρεωτικώς χαλινάρια.

   Delete
  5. Κοῖτα μὴν εἶστε ἐσεὶς τὰ ἄλογα (ποὺ δὲν ἔχουν λόγο) καὶ χλιμιντρίζετε χαριτωμένα τὴν ὤρα ποὺ σᾶς βγάζει γιὰ ἐκπαίδευση ὁ θεῖος Σάμ.

   Delete
  6. Μήπως πᾶτε νὰ περάσετε τὴν ὑποταγὴ γιὰ λεβεντιά.

   Delete
  7. Μα γιατί; Μόνον ένας ηλίθιος καταστρέφει το υγιές κεφάλαιο. Τα Φασιστικά καθεστώτα το ήλεγχαν προς το καλό του Έθνους ή της Ράτσας(Εθνικοσοσιαλισμός).

   Delete
 4. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μικρό άρθρο Κ.Καθηγητά.
  Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία που φανταζόντουσαν οι φιλόσοφοι, όπως για παράδειγμα ο Τζόν Λόκ, προϋποθέτει μορφωμένους πολίτες, όχι την σημερινή κατάντια.
  Για εμενά το σφάλμα αρχίζει με τον Αριστοτέλη:αν και αποτελεί τον μεγαλύτερο φιλόσοφο του κόσμου (μπορεί μερικοί να πούν Πλάτωνα ή Σωκράτη,καλώς.Πάντως την Λογική ως επιστήμη, δηλαδή το θεμέλιο κ ά θ ε επιστήμης, την έγραψε και την ολοκλήρωσε ο Αριστοτέλης, όπως επίσης είναι ο πατέρας της πολιτικής, ο πρώτος φυσιοδίφης με σύγγραμα, ο ιδρυτής της βιολογίας κτλ) ο Αριστοτέλης θεώρησε τον άνθρωπο ως λογικό ον.
  Αυτό το σφάλμα μεταφέρθηκε και στον αξιότιμο Άνταμ Σμίθ, που στον Πλούτο των Εθνών βασίστηκε σε προηγούμενες θεωρήσεις του, κυρίως ηθικές (που τον έκαναν και γνωστό), θεωρώντας και αυτός το άνθρωπο ως λογικό ον.
  Ο άνθρωπος όμως είναι εν δυνάμει λογικός, απλώς έχει την ικανότητα.Γιαυτό συνήθως είναι ένα παράλογο συναισθηματικό ον που επιζητά αυταπάτες και μόνο με σοβαρή παιδεία (δηλαδή καθαρά αρχαιοελληνική) μπορεί να ανοίξει τα μάτια του.
  Όσον αφορά την δαιμονοποίηση, κάθε προπαγάνδα οφείλει να παρουσιάζει μονόπλευρα τα πράγματα.Η δαιμονοποίηση της δημοκρατίας κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων απέτυχε διότι ασχολήθηκε μόνο με το ένα άκρο, τον Χίτλερ.
  Γιαυτόν το λόγο, όπως είπε και ο Γιανναράς, από την στιγμή όπου στην βουλή είχαμε τόσα χρόνια τους Σταλινικούς, τώρα θα έχουμε και τους Χιτλερικούς.
  Από την στιγμή που η πολιτεία δεν με προστατεύει από την δικτατορία του προλεταριάτου, δεν είναι κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην πραγματικότητα.
  Τέλος, η προπαγάνδα πλέον είναι καθαρά επιλογή του ατόμου μέσα στην μάζα.Οι βιβλιοθήκες είναι δωρεάν σε όλη την Ελλάδα, ο υπολογιστής και το διαδίκτυο προσφέρουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και δωρεάν βιβλίων για να μορφωθούνε όσοι θέλουν.Συνεπώς, αφού διαλέγουν τα γήπεδα αντί για τις διαλέξεις, την ενημέρωση από την βρώμικη και προπαγανδιστική ΕΡΤ αντί μιάς σοβαρής εφημερίδας ή ενός μικρού καναλιού, θεωρώ πως οφείλει το κράτος να προπαγανδίζει τον λαό.Άλλο θέμα το προς ποιά κατεύθυνση.

  ReplyDelete
 5. Και ο χριστός ακόμη, χωρίς την προπαγάνδα του παύλου (κυρίως) και τον μετέπειτα χριστιανών, δεν θα ήταν πουθενά.
  Ήδη ο Βολταίρος είχε παρατηρήσει σωστά, πως τον χειρότερο όχλο, τον αγκάλιασε ο χριστιανισμός.Φυσικά αυτό ισχύει για όλες τις θρησκείες, κυρίως τις μονοθεϊστικές όμως

  ReplyDelete
 6. Αγαπητε Κ. Καθηγητη,

  Διαβαζω το ιστολογιο σου (παλαιο και νεο) αρκετο καιρο.

  Θαυμαζω τον ανατρεπτικο σου λογο, την οξυδερκεια σου, οπως επισης την ικανοτητα σου να βρισκεις τον κοινο
  παρονομαστη μεταξυ τοσο αντικρουωμενων ιδεων. Αυτη η ικανοτητα συνθεσης ειναι ελκυστικη.

  Σχετικα με το αρθρο, συμφωνω με τα γραφθεντα.

  Ομως δεν κατανοοω πληρως την τελευταια παραγραφο.

  Καταννοω την δυναμη που μπορει να εχει μια αναφορα στο προσωπο του Χριστου.

  Ομως δεν καταννοω ποια πολιτικη διασταση δινεις (εαν οντως αυτο θες να δωσεις) στο προσωπο του Χριστου?

  Φιλικα,

  Κος Δημητριου.

  *Συνγχωρεστε με εκ των προτερων για την ελλειψη τονων. Ξερω πως η παρεα θα ειναι αυστηρη.

  ReplyDelete
 7. Ὁ Βολταῖρος ἦταν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους προπαγανδιστές ὅλων τῶν αἰώνων.
  Ὅσο γιὰ τὴν θρησκευτική προπαγάνδα, αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς βλέπει κανείς τὸ θεῖο. Ἅνάλογα, θὰ κρίνει τὴν προπαγάνδα (καὶ τὸ ψέμα καὶ τὸ θέατρο).
  Ἁπὸ μιὰν ἄποψη, ἡ προπαγάνδα εἶναι ἡ ἀτέρμονη ἐπανάληψη τοῦ ψέμματος τῆς ἀθεϊας. Κάποιος ποὺ δὲν εἶναι ἄθεος ὅμως δὲν τὴν βλέπει σὰν ψέμμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πρώτα κρίνουμε τις φράσεις με μετά τον άνθρωπο.Η φράση είναι σωστή.
   Πιο μεγάλος προπαγανδιστής από τους "αποστόλους" δεν ήταν με τίποτα.Η θρησκεία βασίζεται στην προπαγάνδα και τα βασικά χαρακτηριστικά που συγγενεύουν είναι τα εξής
   Άμεση αποδοχή με απόλυτη επιβεβαίωση ενός παράλογου γεγονότος ή έστω πλαστού.
   Διάδοσή του με φανατισμό.
   Μονόπλευρή παρουσίαση.
   Εκτόπιση όλων των διαφωνούντων
   Επανάληψη συνέχεια, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο.

   Delete
  2. Η προπαγάνδα δεν είναι κάτι κακό, Δόκτωρα. Λειτουργεί σαν την βία. Εάν είναι για καλό και Ιερό σκοπό τότε στηρίζεται μέχρις εσχάτων.

   Delete
  3. Mἀ ἡ βία εἶναι τὸ κακό, καὶ μὲ τὶς δύο ἔννοιες (σκληρότητα, βιασύνη). Δὲν μπορεῖ να εἶναι τὸ κακό μέσον γιὰ τὸ καλό ὅπως δὲν μπορεῖ ἡ ντομάτα νὰ εἶναι τὸ μέσον γιὰ τὴν ντομάτα.

   Delete
  4. Αυτό είπα, ότι είναι μέσο συνεπώς απόμακρη από ποιοτική αξιολόγηση καλού-κακού.Συμφωνούμε.

   Delete
 8. Όλ΄αύτά τά φαινόμενα καί οί έκδηλώσεις είναι δυστυχώς άληθή καί υπαρκτά. Είναι όμως τά συμπτώματα. Ή αιτία τού κακού είναι αλλού. Άθρωποι όπως ό Κιτσίκης μέ κάποια έφόδια όπού θά μπορόυσαν νά μάς δώσουν λίγο φώς νά κοιτάξουμε τά μεγάλα καί τά αιώνια, καί νά ρίξουν λίγο φώς στό σκότος πού μάς τυφλωνει τούς δυστυχείς, κάθουνται κι΄άναλώνωνται μέ πράματα πού δέν έχου τήν παραμικρή αξία. Έφήμερα χυδαία φτηνα τίποτα τίποτα .. ένα παραδειγμα θενα φέρω , πολοί δώ μέσα μιλάνε γιά Βολταίρο (δέν τόνε ΄χω και σέ ίδιαίτερη ΄χτίμηση ) ή γιά Ρουσώ...αρωτώ πόσοι έχουνε προσπαθήσει νά εμβαθύνουνε τή σκέψη τών αδρών αυτών ή πόσοι έχουνε διαβάσει κάν,...Τόν Ντουγκιν οπούνε ΄νας βλάκας καί μισός έιμαι σίγουρος τόνε ΄χτε διαβάσι όλοι σας. Πάλι μέ διαολοβούρλισες σόρο προφεσόρε πάνάθεμα τσί γνώσες καί τά βιβλία του διαόλου όπου κάνουνε τό άθρωπο δυστυχή. Μέ τσί γειές σας αρχόντοι. Γεράσιμος

  ReplyDelete
 9. ΥΓ. Προσοχὴ στὴν σύγχυση μεταξὺ δημοκρατίας καὶ κομματισμοῦ καὶ στὴν Θεσσαλονίκη, καὶ τὴν ΕΣΣΔ, καὶ τὴν Ἀγγλία. Δημόσιο εἶναι κάτι, ὄταν ἀνήκει στὸν δῆμο. Δῆμος, στὴν ἀττικὴ διάλεκτο, ἦταν 1. κυριολεκτικῶς μέν, τὰ πέριξ τῆς ἀκροπόλεως, σὲ σχέση μὲ τὴν ἀκρόπολη, ἡ ὕπαιθρος, δηλαδή, τὰ χωριά - 2 μεταφορικῶς, οἰ περισσότεροι πολίτες, σὲ σχέση μὲ τοὺς λιγότερους. Ὑποψιάζομαι, μάλιστα, ὅτι "δῆμος" σήμαινε καταρχὴν χωριό, στὴν ἰωνικὴ διάλεκτο. Διότι λέει ὀ Ἀριστοτέλης, "οἱ Πελοπόννησιοι τὰ χωριά τὰ λένε κῶμες, ἐνῶι οἱ Ἀθηναῖοι τὰ λένε δήμους", "κώμας τὰς περιοικίδας [ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσωι] αὐτοὶ καλεῖν φασὶν, Ἀθηναίους δὲ δήμους (Ἀριστοτέλους, περί Ποιητικῆς).

  Ἅν ἰσχύει αὐτὸ, στὴν "δημοτική", λοιπόν, στὴ λαϊκὴ μας γλώσα, στὴ γλώσσα τοῦ χωριοῦ, δῆμος εἶναι τὸ χωριό, ἤ τὰ χωριά, σὲ σχεση μὲ τὴ χώρα. Πόλις, στὴν ἀρχαία ἑλληνική, δὲν σήμαινε μεγάλο χωριό, ἀλλὰ τὸ ἀπόλυτο σύνολο τῶν κατοίκων, ἀκροπόλεως περιλαμβανομένης. Δῆμος σήμαινε, ἀπὸ ἀριθμητικὴ ἄποψη, τὴν σχετικὴ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν ("ἔδοξε τῆι Βουλῆι καὶ τῶι Δήμωι").

  Τὸ πολιτικὸ κόμμα, ἀντιθέτως, εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴν σκέψη τοῦ 19oυ αἰῶνα ποὺ μεταφέρει ὁ ἱστορικὸς Πετρόπουλος, ἕνας σύνδεσμος ἀτόμων σὲ ἐθνικό ἐπιπεδο. Σὲ πλαίσιο ἐθνικοῦ κράτους, λοιπόν, ἕνα δημόσιο πανεπιστήμιο εἶναι, κατ' ἀναλογίαν, αὐτὸ τὸ ὁποῖο δίνει προτεραιότητα στὴν ἐπαρχία, σὲ σχέση μὲ τὴν πρωτεύουσα, καὶ τοὺς περισσοτέρους πολίτες τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, σὲ σχέση μὲ τοὺς λιγότερους. Ἕνα κομματικὸ Πανεπιστήμιο δίνει, ἀντιθέτως, προτεραιότητα ὄχι στὴν ἐπαρχία, οὔτε στοὺς περισσότερους πολίτες, ἀλλὰ σὲ μιὰν ὑποδιαίρεση τοῦ συνολικοῦ ἐθνικοῦ πληθυσμοῦ.

  Μήπως πάει ὅμως νὰ περάσει ἠ ταὔτιση δημοσίου καὶ κομματικοῦ, ἐνῶι αὐτὰ διαφέρουν; Ὑποψιάζομαι, δηλαδἠ, ὅτι αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τὰ γκραφιτι στὸ ΑΠΘ εἶναι ἕνας συνδυασμὸς προπαγάνδας καὶ προβοκάτσιας, προκειμένου οἱ Θεσσαλονικεὶς νὰ θεωρήσουν δημοκρατικώτερο τὸ ἰδιωτικό ἀπὸ τὸ κομματικό, ὡς πιὸ Σαλονικιώτικο σὲ σχέση μὲ τὸ λεγόμενο δημόσιο. Στὴν Ἀθήνα, τὸ μεγαλύτερο πανεπιστήμιο λέγεται ΕΚΠ (Ἐθνικὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο). Στὴν Θεσσαλονίκη, λέγεται ΑΠΘ (Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Ἡ ὄλη σύγχυση προκαλεῖται ἀπὸ τὸ ὅτι γιὰ κάποιον εἰδικὸ λόγο δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε "ἐθνικό" ἀντὶ γιὰ "δημόσιο", παρόλο πού, θεωρητικὰ, τὸ ἔθνος σὲ μᾶς εἶναι ἠ ἐξέλιξη τῆς πόλεως.
  Ἡ προπαγάνδα ποὺ ὐποπτεύομαι στοχεύει, ὅπως εἶπα, στὸ νὰ θεωρηθεῖ τὸ ἰδιωτικὸ δημοκρατικώτερο ἀπὸ τὸ δημόσιο, μὲ στόχο μεσοβραχυπρόθεσμα τὴν διάλυση τοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Παρεμπιπτόντως, καλὰ ποὔπατε γιὰ τὸ ΑΠΘ, ἔχω θέματα μὲ αὐτὸ τὸ Πανεπιστήμιο.

  ReplyDelete
 10. A. 1) O αντικοινωνικός ελληνοκαουμπόυ, απεδείχθη ανίκανος να σεβαστεί τα δημόσια αγαθά. Δεν "φταίει το δημόσιο" ως κοινωνικό αγαθό για τη διαχείρηση που του γίνεται απο τους ιδιωτεύοντες.
  2) Στο Ην. Βασ. λίγα χρόνια πριν τις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, συνέβησαν πράγματα και θάμματα για όσους τα έζησαν. Βάσει σχεδίου ξεκίνησε καμπάνια για το "κακό δημόσιο" και ταυτόχρονα περιστατικά βανδαλισμών δημόσιων χώρων, κατασκευασμένων σκανδάλων κλπ. Ακολούθως τα ΜΜΕ εξαπέλυσαν τόνους λάσπης με αποτέλεσμα οι ιδιωτικοποιήσεις να γίνουν με λιγότερο αίμα, απ'οσο είχαν φανταστεί. Οι ζωές των κατοίκων της βρετανικής επαρχίας χειροτέρεψαν σε λίγους μήνες. Τίποτα δεν βελτιώθηκε. Αντιθέτως, πίσω απο τη προστατευμενη εικονα των ιδιωτικοποιήσεων , η ολιγαρχία αυξανε τα κέρδη, αντιστόφως ανάλογα δηλαδη με το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Το Ελλαδικό κρατίδιο δεν ομοιάζει ιδιαίτερα της Βρετανικη περίπτωσης, ωστόσο διάβαζοντας με παράλληλο τρόπο τις δράσεις της πλουτοκρατίας, συμπεράσματα βγαίνουν.
  Δεν υπερασπίζομαι το ελληνικό δημόσιο. Βρωμάει όσο και οι ιδιωτικοποιητές. Υπερασπίζομαι το κοινωνικό αγαθό που σημαίνει το "Δημόσιο" και αποτελεί δείγμα υψηλότατου κοινωνικού πολιτισμού, όταν δεν έχει ανάγκη κομπλεξικούς μπαμπούλες, φύλακες, ή σουλτάνους ή

  Β.)Έζησα και ζώ το μισό χρόνο στο εξωτερικό. Βλέπω τη κατάσταση στα "ιδιωτικά" και θέτω ένα ερώτημα. Τι γίνεται όταν ο ιδιοκτήτης ενός "καθαρού" πανεπιστημίου, στήριζεται απο τη google, τους no borders, τους νομιμοποιητές των ναρκωτικών, τους λομπίστες του πολέμου και του πραγματικού ρατσισμού, την amazon, και συνδέεται με λόμπι που έχοντας σκοπό το κέρδος καταστρεφουν τα λαικά ή τα εθνικα θεμέλια των χωρών τους ενώ ταυτόχρονα κατασκευάζουν "θετική" εικόνα μέσω χρηματοδότησης, ή δωρεάς (εξαγοράς) τα "καθαρά" και "τελεια" ιδρύματα?

  (Παν.Κολ. Λονδινου, Ζυρίχης, Οξφόρδης, Τεχν. Παν. Μονάχου, Αμστερνταμ και άλλα 17 στην Ευρώπη. Για ΗΠΑ δεν το συζητάμε, καμμένα χαρτιά)

  ReplyDelete
 11. (Σὲ περίπτωση ποὺ χάθηκε τὸ προηγούμενο πρόμοιο σχόλιο, ξαναστέλνω).
  Συμπέρασμα. Ἡ δημοκρατία εἶναι προπαγανδιστικὸ σύνθημα 1) ὅταν ἡ ἔννοια τοῦ δήμου μετατοπίζεται τοπικὰ ἤ ἀριθμητικά 2) ὄταν ὁρίζει πλαίσιο σύγκρισης ἐκεὶ ποὺ τέτοιο πλαίσιο δὲν μπορεῖ νὰ ὀριστεῖ. Τὸ δεύτερο ἄπτεται τοῦ ψυχολογικοῦ, τοῦ φιλοσοφικοῦ, τοῦ ἐμπειρικοῦ. Ὅσο γιὰ τὸ πρῶτο, ἰδοῦ μιὰ μαρτυρία τοῦ 1833.

  "Στην Αθήνα δεν υπάρχουν βιβλία, λάμπες, παράθυρα, εφημερίδες, ταχυδρομείο. Τα γράμματα που έφθασαν πριν λίγες ημέρες από το Ναύπλιο και των οποίων οι παραλήπτες αναζητήθηκαν φωναχτά στους δρόμους και δεν βρέθηκαν, ρίχθηκαν στη φωτιά. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση των Αθηνών που είναι ακόμα στα χέρια των Τούρκων. Ο μουεζίνης ανεβαίνει ακόμα στο παράπηγμα του παζαριού και καλεί τους πιστούς σε προσευχή. Λίγοι ακόμη Τούρκοι κοιμούνται στις θολωτές διόδους της Ακρόπολης ή αναπαύονται στηρίζοντας τα νώτα στα σκουριασμένα κανόνια, που είναι στημένα στις επάλξεις των τειχών.

  Ο Αθηναίος χωρικός σέρνει ακόμη το μουλάρι του φορτωμένο θυμάρια και ξύλα, κατεβαίνει τον Υμηττό και περνά από την ανατολική πόρτα της πόλης και τα δίνει ως φόρο στο μουσουλμάνο εισπράκτορα, που κάθεται σ' αυτήν την πύλη, και πριν λίγες ημέρες το κανόνι της Ακρόπολης έριχνε τις βολές του, για ν' αναγγείλει το τέλος του τουρκικού ραμαζανιού, του τελευταίου που γιόρταζαν οι Τούρκοι στην Αθήνα. Αλλά τόσες μεταβολές θα σημειωθούν ίσως σε λίγα χρόνια, που η περιγραφή αυτή να μοιάζει με κεφάλαιο παρμένο από τη μυθική ιστορία των Αθηνών".

  Δημοκρατία εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ δήμου. Ὁ δῆμος ὅμως σὲ μᾶς εἶναι μιὰ ἐπαρχία τῆς τεράστιας, τεράστιας τότε Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ κράτος εἶναι ἡ κυριαρχία τῆς περιφερείας (π.χ. ἑλληνικὸ κράτος) ἐπὶ τοῦ κέντρου (Κωνσταντινούπολη). Ἡ δὲ προπαγάνδα ἔγκειται στὸ ὅτι ἡ περιφέρεια εἶναι διεσπασμένη σὲ πάρα πολλούς δήμους, ποὺ δὲν ἐπικοινωνοῦν μεταξὺ τους. Ναὶ μὲν λοιπὸν οἱ πολλοὶ ἐπικρατοῦν τῶν ὀλίγων, ἀλλὰ ὄντας ἀπομονωμένοι (σὲ μικρὰ κράτη) εἶναι σὰν οἱ λίγοι (ὁ κάθε δῆμος χωριστά) νὰ ἐπικρατεῖ εἰς βἀρος τῶν πολλῶν (τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Αὐτοκρατορίας).

  Ἡ δὲ μανία κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, σὰν παρακμιακοῦ παράγοντος, ποὺ ἔχει, φαντάζομαι, πηγὴ της τὸν Γίββωνα, εἶναι στὴν πραγματικότητα μανία κατὰ τῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ ἐπίσημος χριστιανισμός συνόδευσε μιὰν Αὐτοκρατορία κοντά χίλια χρόνια καὶ μιὰν ἄλλη σὰν νο2 σχεδὸν ἑπτακόσια, μοῦ φαίνεται, ἤ παραπάνω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστο ,τα αντιχριστιανικα κινητρα ειναι πολυ πιο σκοτεινα απ τα επιφαινομενα

   Delete
  2. Η αντίθεση κατά του χριστιανισμού έγινε από λόγιους εκατοντάδες έτη πριν τον Γίββων.Παράδειγμα η μαρτυρία του προπαγανδιστή Παύλου ως προς το πως τον αντιμετώπισαν οι Στωικοί και οι Επικούρειοι φιλόσοφοι.
   Εκπληκτικά έργα κατά του χριστιανισμού γράφτηκαν από τον Κέλσο και τον Πορφύριο.Οι χριστιανοί φυσικά, γνωρίζωντας καλά ότι το έργο του Πορφυρίου ήταν αδύνατον να το αντιμετωπίσουν, το έκαψαν.Γιαυτό έχουμε μόνο αποσπάσματα.Όσον αφορά τον Κέλσο, σώθηκε το έργο του και κυκλοφορεί ονόματι "Αληθής Λόγος".

   Delete
  3. Δόκτωρα οι Νεοπλατωνισταί την εποχή εκείνη ήσαν οι Νο1 αντίπαλοι των Χριστιανών την πρώιμη εκείνη εποχή μαζί φυσικά με τους Μιθραϊστές, αν και οι Νεοπλατωνιστές ήσαν κυρίως Αριστοκράτες και όχι απλοί λαϊκοί. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς πώς κατεστράφησαν ορισμένα Νεοπλατωνικά έργα. Εδώ ο Ιουλιανός κόντεψε να αναιρέσει το Χριστιανικό έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ως Νεοπλατωνιστής και Ηλιολάτρης που ήτο.

   Delete
  4. Όλες οι φιλοσοφικές σχολές ήτανα ντίθετες προς τον χριστιανισμό.Πράγματι, ο Ιουλιανός ήταν η τελευταία ελπίδα για τον πολιτισμό, από εκεί και έπειτα το επίπεδο έπεσε υπερβολικά καια υτό αποδεικνύεται πανεύκολα από την μελέτη πάνω στην φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική και την ιατρική.Εκτός και αν τα θρησκευτικά συναισθήματα (ή αυταπάτες όπως θα έλεγε ένας ψυχίατρος) εμποδίζουν κάποιον να δει την πραγματικότητα καθεαυτή.

   Delete
  5. Δόκτωρα μία επισήμανση κάνω δεν το λέω για κακό αλλά, είσαι η απτή απόδειξη ότι οι φιλελεύθεροι στην ουσία των είναι αντιχριστιανοί, δηλαδή δεν σπάζονται επί της ουσίας τον Χριστιανισμό, καταδικάζουν την διάδοσή του αλλά και την ανάπτυξή του, ποθώντας την Νεοπλατωνική/Στωΐκή Ελληνιστική αρχαιότητα.

   Delete
  6. Γιατί θεωρείς πολιτισμό κάτι το μη-χριστιανικό και προ-χριστιανικό, Δόκτωρα; Πολιτισμός για εσένα δηλαδή συνεπάγεται καθαρά τεχνολογία εάν κατάλαβα καλά. Μα και σον τομέα αυτόν, η Ρωμανία υπήρξε πρωτοπόρος:

   Delete
  7. 1. http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2016/07/blog-post_6.html

   2. http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2016/07/blog-post_5.html

   Δεν είναι τυχαίο που θεωρώ την Ρωμανία το απόγειο του ανθρωπίνου Πολιτισμού!

   Delete
  8. Επίσης γιατί αναφερεις πτώση στην...φιλοσοφία; Γνωρίζεις ότι η Ορθοδοξία είναι πλουσιωτάτη είς τον φιλοσοφικό τομέα; Για την ιατρική σου απήντησα ήδη παραπάνω. Την αρχιτεκτονική...μάλιστα. Γνωρίζεις ότι η Αγία Σοφία και γενικά ο Ρωμαίηκος ρυθμός είναι κατά πολύ πιο ανεπτυγμένος και περίπλοκος, όπως άλλωστε και ο Οθωμανικος που αποτελεί παιδί του, του Αρχαιοελληνικού Δωρικού, Κορινθιακού και Ιωνικού; Περιμένα σοβαρές απαντήσεις και αντεπιχειρήματα. Έχω βαρεθεί τον κάθε ένα να κατηγορεί την Ορθοδοξία ως καταστροφέα του πολιτισμού...Οικοδόμησε τον πλέον Ανώτερο Πολιτισμό που'χε γνωρίσει ποτέ ο άνθρωπος.

   Delete
  9. Και συγγνώμιν δηλαδή αλλά η Πληθωνική Αρχαιοελληνική σκέψη τί γέννησε; Το απόλυτο Χαος! Τόσο πολύ Χάος που έφτασε ο Ισλαμικός σουνιτικός σαλαφισμος να διεκδικεί ευθέως την σκυτάλη για την Ιδεολογική-Θρησκευτική επικράτηση εν τη Δύσει. Ακόμη και η αναρχική Αρχαιοελληνική σκέψη κατήντησε μολότωφ, βρισίδια και κάψιμο κάδων. Εμένα τί μου προσφέρει καιημερινώς η Πληθώνια σκέψη; Τίποτα, μονάχα άψυχη τεχνολογία και νιχιλική κατανάλωση. Λοιπόν σε παρακαλώ να κρίνεις προσεκτικά τον Χριστιανισμό και ιδίως δε την Ρωμανία αλλά και το παρακλάδι του, τον άκρως συγγενικο Ισλαμικο πολιτισμό τον μοναδικο που διδάσκει ακόμη σεμνότητα, μητροτητα και Οικογενειακή ηθική.

   Delete
  10. Και κάτι τελευταίο. Συνεχώς εκεθιάζεις τον αρχαίο Κόσμο αλλά και τον Πληθωνικό ιδεατό και ταυόχρονα απορρίπτεις την φυσική των ενσάρκωση! Τον Εθνικοσοσιαλισμό και τον Φασισμό αντιστοίχως. Ξέρεις ότι ο σημερινος Φιλελευθερισμος αποτελεί την ποταπότατη μορφή διακυβερνήσεως κατά την αρχαιοελληνική σκέψη;

   Delete
  11. Επίσης μολονότι φανατικός Ρωμηός και οπαδός της Ρωμανίας, αποτελώ πολύ γνησιώτατο Ελληνικό τέκνο εσού. Ασπάζομαι στο όλο του τον Φασισμό ως το απόγειο της Πληθώνιας Πολιτικής σκέψεως και εκφράζω τον σεβασμό και θαυμασμό μου για την Εθνικοσοσιαλιστική θεώρηση, με εξαίρεση την εωσφορική της θρησκευτική χροιά, η οποία θεώρηση βασίζεται αποκλειστικά στην Λυκουργική φυλετική Σπάρτη, την Στωική φιλοσοφία και την Πλατωνική Πολιτεία εν συνεργασία βέβαια με την σύγχρονη ρασιοναλιστική φυλετική ανθρωπολογία. Συνεπώς με οδηγό την Ρωμανία αντιλαμβάνομαι κάθε τι θετικό, αντιδιαφωτιστικό και ηρωικό με την ελπίδα επανανακαλύψεως ενός Χαμένου Παραδείσου. Εσύ αντιθέτως διαστρεβλώνεις την αρχαιοελληνική σκεψη μαινομενος κατά της Ορθοδοξίας μονάχα χάριν του Φιλελευθερισμού.

   Μονάχα με Πνευματικό την Ορθοδοξία ή μία επίσης ισχυρή θρησκεία σαν τον Ινδουϊσμό, δύναται κανείς να μελετήσει δόγματα σαν το Εθνικοσοσιαλιστικό δίχως να πληγεί από τον θρησκευτικό σατανισμό του. Η Σάβιτρι Ντέβι έχουσα ως ασπίδα της Πνευματική τον ινδουϊσμό, ησπάζετο την άκρως Ρομαντική μυστικιστική χροιά του Εθνικοσοσιαλισμού όπως κάνω και εγώ. Εσύ κολλημένος στον ρασιοναλισμό σου, την απορρίπτεις και βρίσκεσαι σε παγίδα υλιστική.

   Delete
  12. Και συγγνώμιν που στο λέω αλλά ο Νεοπλατωνισμος με την Ορθοδοξία έχουν πάμπολλα κοινά. Μονάχα δε τον Ερμητικο λόγο του Ποιμάνδρεως να διαβάσεις που αποτελεί την βάση του Ερμητισμού(Ερμής ο Τρισμέγιστος) θα δεις πανόμοιες βάσεις θεολογικές με την Ορθοδοξία. Και ύστερα μερικοί ακόμη πιστεύουν σε χάσμα Ελληνισμού και Ορθοδοξίας.

   Delete
  13. Κωνσταντινουπολίτη.
   Λόγω της βιασύνης σου να κρίνεις τα πράγματα βάζεις ταμπέλες λες και γνωρίζεις τον άλλον.Με ονομάζεις φιλελεύθερο ενώ δεν έχω δηλώσει κάτι τέτοιο.Όπως επίσης θεωρείς ότι πολιτισμός για εμένα είναι η άνοδος της τεχνολογίας, κάτι που είναι ακριβώς το αντίθετο.
   Η ορθοδοξία όπως γενικά ο χριστιανισμός δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρχαιοελληνική σοφία σε κανέναν τομέα απολύτως.Η κατωτερότητα του χριστιανισμού απέναντι στον πλούτο της αρχαιότητας αυξάνεται εάν αναλογιστούμε ότι έχουν σωθεί ούτε τα μισά κείμενα του αρχαιοελληνικού μεγαλείου.
   Φυσικά στην τέχνη δεν ξεπεράστηκε ποτέ ίσα ίσα από την δόξα, την ανωτερότητα και την σοφία η τέχνη στο βυζάντιο πέρασε στην φτώχεια, στον μινιμαλισμό και γενικώς στον περιορισμό της. [Βασισμένο στον Gombrich, E.H. (1995). “Το Χρονικό της Τέχνης”. Αθήνα. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης]
   Δεν υπάρχει ούτε ένας σοβαρός φιλόσοφος στην ορθοδοξία που να μπορεί να συγκριθεί με το αρχαιοελληνικό μεγαλείο, στην καλύτερη περίπτωση επαναλαμβάνει τα λόγια των αρχαίων Ελλήνων σοφών προσαρμοσμένα στις θρησκευτικές αυταπάτες του καθενός.
   Επιπροσθέτως, εάν δεν σου αρέσει ο κόσμος που δημιούργησε ο Πλήθων δεν ευθύνεται ούτε αυτός ούτε το αρχαιοελληνικό πνεύμα.Δεν μπορείς να ξες πως θα εξελιχθεί το δημιούργημά σου μετά από 400/500 χρόνια.Φυσικά, τεράστιες διάνοιες βασίστηκαν στα θεμέλια που τους έχτισε ο Πλήθων.Όλοι οι επιστήμονες και οι σοφοί βασίζονται σε αυτά.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός που αναφέρεις, αντέγραψε πολύ κακώς τον Ελληνισμό και διαστρέβλωσε βασικές του έννοιες.Ο Χίτλερ ήταν κατάλληλος για στρατηγός όχι για πολιτικός.Διάβασε μία αντικειμενική του βιογραφία [(Irving, D. (1977). Hitler’s War. New York. Viking Press.Υπάρχει και στα Ελληνικά από εκδόσεις Γκοβότση] και θα καταλάβεις.
   Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι εχθρός του Ελληνισμού και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα πιστεύω συμφωνεί και ο τελευταίος ανόητος.
   Μην ξεχνάς πως η Σπάρτη διαλύθηκε από τον τρομερό Επαμεινώνδα και στην εποχή που ο Ελληνισμός-επιτέλους-άνοιξε και έγινε κοσμοκρατορία με τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο η Σπάρτη ήταν ανύπαρκτοι.Εξού και το "πλην Λακεδαιμονίων" μετά την νίκη στον Γραννικό.
   Οι αντιγραφές του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας από τον Νεοππλατωνισμό οφείλονται στο γεγονός ότι οι Ελληνιστές κρίναν τους χριστιανούς με κυρίως Περιπατητικά και Στωικά επιχειρήματα.Γιαυτόν το λόγο σοφίστηκαν οι χριστιανοί να αντιγράψουν ότι τους συνέφερε από τον νεοπλατωνισμό (όπως ο Ωριγένης).

   Ο Πλήθων είχε ξεκαθαρίσει πως ο Ελληνισμός δεν έχει ανάγκη από χριστό ή μωάμεθ, αλλά οι τελευταίοι έχουν ανάγκη από αρχαιοελληνικό πνεύμα.Αυτής της απόψεως είμαι και εγώ.

   Delete
  14. Ο Εθνικοσοσιαλισμός,εχθρός του Ελληνισμού...Το ακούσαμε(διαβάσαμε) και αυτό.Πολλοί δεν είναι εθνικοσοσιαλιστές,ο καθένας δηλώνει ότι θέλει,αλλά το να κάνεις αυτό για το οποίο κατηγορείς τον Κωνσταντινουπολίτη,είναι αν μη τι άλλο,γελοίο.Βάζεις ταμπέλες δηλαδή,ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι εχθρός του Ελληνισμού.Επειδή χρησιμοποιήθηκε ως ιδεολογία από ένα κράτος που μας επιτέθηκε,στιγματίζεις μια ιδεολογία,όπου έχει τη βάση της σε σπαρτιατικά πρότυπα και στη σκέψη αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
   Εξάγεις αυθαίρετα δικά σου συμπεράσματα.
   Υ.Γ.Καλοπροαίρετα γράφω ότι γράφω.Δεν έχω σκοπό για ''διένεξη'',μόνο για ανταλλαγή απόψεων.

   Delete
  15. Για τον Φασισμό που είναι η φυσική ενσάρκωσις της Πληθωνικής πολιτικής σκέψεως δεν είπες τίποτα. Από τα γραπτά σου καταλαβαίνω οτι είσαι φιλελεύθερος. Συνεχώς εκθειάζεις την φιλελεύθερη Δύση αντί να την καταδικάζεις.

   Περιμένω απάντηση για τον Φασισμό. Τα υπόλοιπα αύριο.

   Delete
  16. Ανώνυμε έχεις δίκαιο. Έτσι είναι. Εάν δεν ήτο αντιχριστιανικός και νορδικιστικός, θα ασπαζόμουν τον Εθνικοσοσιαλισμό πλήρως.

   Δύναται πάντως να καλουπωθεί προς το συμφέρον του Ελληνισμού. Ένας Μεσογειακός φυλετισμός, με κέντρο του την Ανατολική Μεσόγειο και τη Ελληνογεννή Σικελία και Νότια Ιταλία, δύναται κάλλιστα να λειτουργήσει υπέρ μας και να αποτελέσει σημείο συνεργασίας με τις υπόλοιπες Ανατολικομεσογειακές χώρες κατά του Ευρωπαϊκού ιμπεριαλιστικού Βορά. Διότι τα συμφέροντα παραμένουν άνευ ιδεολογίας. Η Ευρώπη των Εθνών, εάν ποτέ υπάρξει θα έχει πάλι δυνατούς, αδυνάμους, αφέντες και δούλους. Η Ευρώπη των Ρατσών, θα έχει ανώτερες και κατώτερες Ευρωπιδικές ράτσες. Η ισότης υπάρχει μονάχα στα μυαλά ορισμένων ανεγκεφάλων.

   Delete
 12. Σημ. ὁ χωρικός ποὺ συνεχίζει νὰ καταβάλλει τὸν φόρο σὲ εἶδος στὸν μουσουλμάνο εἰσπράκτορα εἶναι ὁ ἑλληνικός λαός. Αὐτὸς εἶναι ποὺ δὲν ἐξεγείρεται ὅταν οἱ "ίδιῶτες" (idiots) βάζουνε χέρι στὰ ἀποθεματικὰ τῶν ταμείων (πανεπιστημιων παριλαμβανομένων) μέσωι τπων κυβερνήσεων ποὺ τὸν ἔχουνε βάλει νὰ ψηφίσει. Οἱ δὲ λεβέντηδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ λένε - μὰ πῶς εἶσαι τόσο ἐθελόδουλος, καημένε...

  ReplyDelete
 13. "[...] Il est vrai que dans la misérable Histoire byzantine, monument de la décadence de l'esprit humain, de la superstition la plus sotte et des crimes de toute espece, on trouve ce récit [...]
  Μτφρ. δική μου. "Eἶναι ἀλήθεια πὼς μέσα στὴν ἄθλια βυζαντινὴ ἱστορία, μνημεῖο τῆς παρακμῆς τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, τῆς πιὸ ἀνόητης δεισιδαιμονίας καὶ τῶν ἐγκλημάτων κάθε εἴδους, βρίσκουμε αὐτὴν τὴν ἀφήγηση [...]". Βολταίρου, Νομοθεσία. Σχόλια γιὰ κάποια βασικά ἀξιώματα ποὺ ἐμπεριέχονται στὸ πνεῦμα τῶν Νόμων [τοῦ βαρώνου τοῦ Μοντεσκιέ]. Ἅπαντα, σ.92, ἔκδοση του 1817.https://books.google.gr/books?id=0Am8u-3dwuoC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=Il+est+vrai+que+dans+la+mis%C3%A9rable+Histoire+byzantine,+monument+de+la+d%C3%A9cadence+de+l%27esprit+humain,+de+la+superstition+la+plus+sotte+et&source=bl&ots=iv-tzxCfNu&sig=TsIIWGLJuYbSl3q-Sa_g44cmRbA&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwid1JOtxoTPAhUBvhQKHVcGC7oQ6AEIITAB#v=onepage&q=Il%20est%20vrai%20que%20dans%20la%20mis%C3%A9rable%20Histoire%20byzantine%2C%20monument%20de%20la%20d%C3%A9cadence%20de%20l'esprit%20humain%2C%20de%20la%20superstition%20la%20plus%20sotte%20et&f=false

  Τὸ σχόλιο παραπέμπει στὸν τρίτο τόμο τοῦ ἔργου "Histoire de Constantinople depuis le règne de Justin jusqu’à la fin de l'Empire, traduite sur les originaux grecs par Cousin (8 volumes, 1672-1685)", τοῦ Λουί Κουζέν, 1672-1685, σ. 118. Τὸ ἀπόσπασμα εἶναι ἀπόσπασμα καὶ δὲν σημαίνει τίποτα ἀπὸ μόνο του. Φαίνεται ὅμως χαρακτηριστικό.

  ReplyDelete
 14. Σ ενα βιβλιο του Δενδρινου ,ο Καθηγητης ,προλογιζοντας , ειχε κανει τη διακριση μεταξυ ολοκληρωτισμου και δικτατοριας . Χοντρικα ,ολοκληρωτικο ειναι εκεινο το κοινωνικοπολιτικο συστημα εις το οποιο ηγεσια συνδεεται με τη βαση ,ενω στη δικτατορια τετοια συνδεση δεν υπαρχει .Ως παραδειγματα ολοκληρωτικων κρατων ειχε παραθεσει το βυζαντιο (αν θυμαμαι καλα) ,τη ναζιστικη Γερμανια και τη Σοβιετια του Σταλιν ,η οποια κατοπιν εξελιχθηκε σε δικτατορια .
  Εαν δεχτουμε αυτη τη διακριση ,τοτε ο μεθοδολογικος χαρακτηρας της προπαγανδας ενος ολοκληρωτικου συστηματος θα πρεπει να ναι διαφορετικος απ αυτον ενος δικτατορικου ,καθοτι ο σκοπος ανα περιπτωση διαφερει .Ενω στη δικτατορια ο σκοπος ειναι η αποσταση εξουσιας και εξουσιαζομενων στον ολοκληρωτισμο σκοπος ειναι η συνδεση λαου και ηγετη μεσω της αναγωγικης δρασης του λαου προς τον ηγετη .
  Επι παραδειγματι η φιλελευθερικη δικτατορια χρησιμοποιησε τον κοινοβουλευτισμο ακριβως για να διατηρησει την αποσταση της εξουσιας απ τους εξουσιαζομενους στεροντας τους τη πραγματικη αιτια των γεγονοτων .Αυτη ειναι και η βασικη ιδεα της μοντερνας προπαγναδας η στερηση της γνωσης της πραγματικης αιτιας της δρασης των πολιτων μεσω της παραθεσης ψευδοαιτιων και ψευδοκατασκευων ,οι οποιες με τη σειρα τους αποτελουν τα κινητρα των υποδουλων .
  Στη προπαγναδα του ολοκληρωτισμου αντι για ψευδοαιτιες (και ψευδοορθολογισμο) βασικο ρολο παιζει η αγαπη και η πιστη στον ηγετη ,καθως η κατανοηση των αιτιων του ιστορικου γιγνεσθαι ,εφοσον ειναι αδυνατη απ το λαο ,ειναι και αδιαφορη .
  Ο αναγωγικος χαρακτηρας του λαου στον ολοκληρωτισμο εξασφαλιζεται απ τη παιδαγωγια,τη θρησκευτικη και στρατιωτικη ασκηση και με τη σειρα του εξασφαλιζει στο λαο την ικανοτητα του να αναγνωριζει τον ηγετη οταν τον δει ,κατα παρομοιο τροπο οπως ενας ασκουμενος με βαρη αναγνωριζει το πονο και τον αγωνα ενος πρωταθλητη .
  Αυτος ειναι και ο βασικος λογος που οι φιλελευθεροι αντιδρουν εναντιον οποιασδηποτε ανωτεροτητας μαχομενοι για την (ανυπαρκτη) ισοτητα ,τον ατομισμο και τον υλισμο ,σκοπος τους ειναι να δημιουργησουν τετοιο ηθος ετσι ωστε ο θαυμασμος και η εμπνευση που εμφυσει ο ηγετης στις μαζες να μη ειναι δυνατα ενδεχομενα .

  ReplyDelete
 15. Σωστὰ ἐκατάλαβες μικρὲ στρατιώτη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ στὸν ἡγέτη του εἶναι ἕνα μὴ μετρήσιμο μέγεθος, ὄταν δὲν ὑπάρχουν θεσμοὶ καὶ καταγεγραμμένες πράξεις ποὺ νὰ τὸ ὁρίζουν. Ἡ ταὔτιση ἑνός καθεστῶτος σὰν τὸ Βυζαντινό, ποὺ ἔχει παραπάνω ἀπὸ χίλια χρόνια ζωῆς καὶ ἐξέλιξης καὶ τὸ ὁποῖο ἦταν σαφέστατα ὄχι μόνο κληρονομημένο θεσμικὰ ἀπὸ τὴν Ῥώμη καὶ τὰἑλληνικὰ βασίλεια ἀλλὰ καὶ νομοθετημένο μὲ τὴν μεγαλύτερη τότε νομικὴ ἀκρίβεια, μὲ διάφορες δικτατορίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἐξωκείλει στὴν παραδοξολογία, ἄν ὄχι στὴν ἀπροκἀλυπτη προπαγάνδα, ποὺ ταὐτίζει θρησκευτικὴ πίστη καὶ τυφλὴ ὑποταγή.

  Τὸ ὅτι εἶχε προπαγανδιστικοὺς μηχανισμοὺς τὸ Βυζάντιο εἶναι ἡλίου φαεινότερον. Τὸ ὅτι ἐπειδὴ εἶχε τὸ Βυζάντιο προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, γιατὶ νὰ μὴν ἔχουμε καὶ μείς, εἶναι μαλακία.

  ReplyDelete
 17. Πρέπει νὰ γίνουν ἐπίσης σαφῆ τρία πράγματα προκειμένου νὰ ἀποφεύγονται οἱ παρεξηγήσεις.
  1) Ἐὰν εἶναι αὐθαίρετο καὶ προπαγανδιστικὸ τὸ ἐπιχείρημα περὶ φυσικῆς ἰσότητος τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμα πιὸ αὐθαίρετο εἶναι τὸ περί φυσικῆς ἀνισότητος, διότι ὡς πρὸς τί εἶναι ἄνισοι ; Ὡς πρὸς τὰ μέγεθος τοῦ γεννητικοῦ τους μορίου ; Αὐθαίρετη στὴν νιοστὴ εἶναι ἡ μεταφορὰ τῆς σχετικῆς σωματικῆς ἀνισότητος στὴν κοινωνία, τίς φυλές καὶ τὰ ἔθνη - στὸ δὲ πνεῦμα, εἶναι ἀπλὴ ἁρλοῦμπα, διότι τὸ πνεῦμα δὲν ἔχει ὅρια. Δὲν ἀνήκει σὲ κάποιον. Ἡ συνείδηση εἶναι ἐνιαῖο πράγμα καὶ αὐτὸ ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ πραγματικό θρησκευτικὸ ζήτημα εἶναι τὸ ἐνιαῖον τῆς συνειδήσεως, καὶ ὄχι ἡ μεζοῦρα τοῦ παλιμπαιδισμοῦ.

  2) Τὸ Βυζάντιο δὲν εἶχε φεουδαρχία. Μὴν μεταφέρουμε χαρακτηριστικὰ τοῦ δυτικοῦ μεσαίωνα (καὶ τῆς γαλλικῆς φιλομοναρχικῆς ῥομαντικῆς ἀντίδρασης τοῦ 19ου αἰῶνα) στὸ Βυζάντιο. Ἡ προσκύνηση τοῦ Αὐτοκράτορα εἶναι ἀνατολικοῦ τύπου. Δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν μεσαιωνικὴ vassalité, τὸν ὅρκο πίστης ποὺ δίνει ὁ προστατευόμενος στὸν προστάτη του. Μόνον ὄταν πλακώσανε οἱ Σταυροφόροι οἱ Αὐτοκράτορες ἔκαναν κάποια χρήση τῶν φεουδαρχικῶν ἐθίμων γιὰ νὰ συνεννοηθοῦν μὲ τοῦς μουρλούς.

  3) Παρόμοια παρακαλῶ νὰ μὴν παρουσιάζεται ὁ Ἱδρυτῆς τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας σὰν ἐγκόσμιος βασιλέας, Ἡρακλῆς, Σβαρτζενέγκερ ἤ φιλόσοφος. Ὁ πρῶτος ληστὴς τοῦ λέει "ἄν εἶσαι γιὂς τοῦ Θεοῦ, σῶσε τὸν ἑαὐτὸ σου, σῶσε καὶ μᾶς". Δίνω τὂν λόγο στὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, 23.39.

  "Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. "

  Ἁκόμα σπᾶνε τὸ κεφάλι τους οἱ θεολόγοι νὰ συμφιλιώσουν αὐτὸ καὶ ἄλλα χίλια ἀποσπάσματα μὲ τὴν βασιλεία, τὴν δικτατορία, τὴν ὀλιγαρχία, τὸν φασισμό, τὸν ὑπερρεαλισμὸ καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ τὸ σπᾶνε. Ὅταν δὲν βγάζουν ἄκρη, ἀπαγορεύουν τὴν ἀνἀγνωση τῆς Βίβλου. Γιατὶ νομίζετε βγάζουν τὰ ἀρχαῖα ἀπὸ τὰ σχολεῖα;

  ReplyDelete
 18. Το πρόβλημα της δημοκρατίας δεν είναι απλώς η ψήφος, είναι ότι ψηφίζουν όλοι χωρίς προϋποθέσεις, απομακρύνωντας έτσι τις σωστές αποφάσεις κινούμενοι από συναισθηματικές επιρροές.
  Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορούμε να δούμε στο άρθρο της Χ.Α.
  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/istorikh-anadromh-sthn-diamachh-palaistinhs-israhl-2
  Το άρθρο προτίνει να στηριχθεί η Παλαιστίνη και όχι το Ισραήλ.Φυσικά οποιαδήποτε ιστορική συζήτηση για το αν τα εδάφη αυτά είναι Ιουδαϊκά (εάν δεν είναι η Ιερουσαλήμ Εβραϊκή τότε ούτε η Αθήνα και η Πέλλα είναι Ελληνικές) είναι μάταιη.
  Έτσι λοιπόν, κατευθυνόμενη από τον συναισθηματισμό (όπως άλλοι ψηφίζουν όποιον τους υποσχεθεί χρήματα κτλ) η Ελλάδα κινδινεύει να διαλυθεί από το ΝΑΤΟ, εάν βγει ποτέ κυβέρνηση με τέτοιες παράλογες, και λανθασμένες γεωπολιτικές προσεγγίσεις.
  Αριστοτελικός ορθολογισμός λοιπόν, όχι συναίσθημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όντως είναι τρελό πώς οι εν Ελλάδι Εθνικιστές, τους Εθνικοσοσιαλιστες τους καταλαβαίνω γιστί δεν το θέλουν, δεν ασπάζονται την πολύ έξυπνη ιδέα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Όλες των θαλασσίες δυνάμεις, μη μουσουλμανικές, με ισχυρά λόμπυ(Ελληνικό εφοπλιστικό+Εβραϊκό τραπεζικό) και με ΑΟΖ που εφάπτονται και συνορεύεουν η μία στην άλλη! Αλλα πού μυαλό! Δεν συμπαθώ το Ισραήλ προσωπικά, ίσως και να φταίει ότι δεν το έχω δει από κοντά όμως η συνεργασία των 2 ελληνικών κρατών με το Ισραήλ μονάχα προνόμια δύναται να μας δώσει.

   Delete
 19. Αυτό:

  http://blog-arxeio.blogspot.gr/2008/09/65.html

  ReplyDelete
 20. Και αυτό:

  1. http://blog-arxeio.blogspot.gr/2008/09/58.html

  2. http://blog-arxeio.blogspot.gr/2008/09/57.html

  3. http://blog-arxeio.blogspot.gr/2008/08/51.html

  ReplyDelete
 21. Μιάς που άλλωστε σχετίζεται άμεσα με το άρθρο σας:

  ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ

  http://blog-arxeio.blogspot.gr/2008/08/23.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ο Κοινοβουλευτισμός είναι η χειρότερη και η πιο απατηλή μορφή της θεωρίας της «Δημοκρατίας»… Δίνει το προβάδισμα σε ανθρώπους που ξέρουν να μιλούν, αντί εκείνων που ξέρουν να δρουν". Ἅν αὐτὸ σημαίνει ὅτι καταπιέζει τοὺς χειρώνακτες, εἶναι σωστὸ ἐν μέρει. Κατά τἄλλα, δὲν ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ δράσεως καὶ σκέψης. Διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὺ ἐκείνου ποὺ ἀποδέχεται τὴν ἱεραρχία καὶ ἐκείνου ποὺ δὲν τὴν ἀποδέχεται.

   Delete
  2. Συμβουλή-σταματῆστε νὰ κουβαλᾶτε στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου μαζικές θεωρίες τῶν μανδαρίνων τῆς Δύσεως. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἔχει σὰν βασικὴ οἰκονομική τῆς μονάδα τὸν μικρό ἰδιόκτητο γεωργικὸ κλῆρο. Σὲ καθεστὼς ἡμιαστικοποιημένο, ὅπως τὸ σημερινό, ἔχει τὸ ἀντίστοιχό του, τὴν εὐρύτερη οἰκογένεια μὲ μερικὰ διαμερίσματα. Μὴν συμβάλλετε κι ἄλλο στὴν καταστροφὴ αὐτοῦ τοῦ λαοῦ μὲ μαζικὲς ἀναλύσεις, μὲ στρατιές προλεταρίων, μὲ Ἀρμαγεδδῶνες καὶ τὸ φαντασιακὸ τοῦ Ἱερωνύμου Μπός. Ὁ κοινοβουλευτισμὸς εἶναι ἕνα τσιρότο στὴν μερικότητα τῆς ἀστικοποίησης, ἀλλὰ ἀφῆστε το στὴ θέση του. Ἀρκετὲς συμφορές ἔχει βρεῖ αὐτὴ ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὰ διαβατικά στρατεύματα. Μὴν ταὐτίζεστε μὲ αὐτά. Μόνο τὰ Βόρεια Προάστεια, ἐξάλλου, ἔχουν τὴν φαντασίωση ὅτι ζοῦν εἰς τὰς Εὐρώπας.

   Σταματῆστε νὰ ἀναπαράγετε τὸν μῦθο τῆς Ψωροκώσταινας. Καλὰ κάνει καὶ εἶναι Κώσταινα. Ψωριάρης εἶναι αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ τὴν κάνει Καίτη.

   Delete
  3. Σοφόν το σαφές (σου).

   Delete
  4. Ποία Ψωροκώσταινα μωρέ; Εδώ αναλύουμε την ποταπότητα του κΥνοβουλευτικού πολιτεύματος.

   Και το επεκτείνω εγώ στην υπαρξιακή διαμάχη Διαφωτισμού-Ρομαντισμού. Και η ΕΣΣΔ να κέρδιζε ναι μεν δεν θα υπήρχαν τα σημερινά χάλια, στην τελική όμως πάλι σε αδιέξοδο θα εβρίσκετο η ανθρωπότης. Πάλι θα υπήρχε σύγκρουση Ισλάμ-ΕΣΣΔ ανάλογη με την σημερινή Φιλελευθερισμού-Ισλάμ διότι ο Διαφωτισμός οδηγεί σε πνευματικό αδιέξοδο-και αναπηρία-την οποία δύναται μονάχα μία Θρησκεία να την καλύψει και να ολοκληρώσει και πάλι τον άνθρωπο.

   Delete
  5. Πάντως συμφωνώ στο πρώτο σου σχόλιο.

   Delete
 22. Δρ. Πᾶπ, θὰ μιλήσω... δογματικά καὶ ῥητορικά. 1) Ἡ προπαγάνδα εἶναι πάντοτε ἄθεη, ἀλλὰ συχνά δὲν εἶναι προπαγάνδιση τῆς ἀθεϊας. 2) Ἀπὸ μιὰν ἄποψη ὅλος ὁ μεσαίωνας εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς ἀντιχριστιανικῆς προπαγάνδας μὲ μεγαλύτερους προπαγανδιστὲς τοὺς προπαγανδιστές τοῦ χριστιανισμοῦ. Ξεκινάει δὲ περίπου μὲ τὴ Σταύρωση. 3) Ἡ Ἀναγέννηση μέχρι σήμερα εἶναι ἡ δεύτερη ἐποχὴ τῆς προπαγάνδας μὲ μεγαλύτερους προπαγανδιστές τοὺς ἀντιπάλους τῶν προπαγανδιστῶν τοῦ χριστιανισμοῦ. 4) Ἡ ἀθεϊα δὲν εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς διανοίας ἔναντι τοῦ συναισθήματος, οὔτε τοῦ συναισθήματος ἔναντι τῆς διανοίας, ἀλλὰ ἡ βιαστικὴ ἐπίλυση τῆς συγκρούσεῶς των ὑπέρ τῆς διανοίας, ὑποτίθεται, ἀλλὰ τῆς ἀγωνίας κατὰ βάσιν.

  Ἔτσι, ἕνας ποὺ ἐπιλύει τὸ ζήτημα βιαστικά κάνει προπαγάνδα στὸν ἑαὐτὸ του. Λέει, γιὰ παραδειγμα, ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος μετεστράφη στὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ πολιτικὸ ὑπολογισμὸ καὶ δίψα γιὰ σφαγὴ τῶν ἀντιπάλων του. (παρεμπιπτόντως, ὅποιος βρίσκει στἰς ἐξορύξεις ὀφθαλμῶν τοῦ Βυζαντίου τὴν.. ἔνδοξη συνέχεια τοῦ ἀγωνιστικοῦ πνεύματος τῶν ἀρχαίων, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δεχτεῖ τὴν Μουλβία γέφυρα σὰν ἀπόδειξη τῆς ξαφνικῆς ἀλλαγῆς γούστου τῆς Ἀγίας Τριάδος σὲ θεότητα...σπορτίφ).

  Στὴν πραγματικότητα τὸ θέμα τοῦ Κωνσταντίνου, ὅπως καὶ τοῦ Μεγαλέξαντρου ποὺ διατάζει ὑστερικά τὴν ἐκτέλεση τῶν στασιαστῶν τοῦ στρατοῦ του καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν τύπων, ἀντιμετωπίζεται εἴτε μὲ προέκταση τῆς προπαγάνδας, ποὺ εἶναι ἄθεη, εἴπαμε, εἴτε σὰν ἀγωνία. Ἡ προπαγάνδα τὸν Κωνσταντῖνο πότε θὰ τὸν στεφανώσει σὰν παλαιστή, πότε θὰ τὸν καταδικάσει σὰν ἐγκληματία. Ἡ προπαγάνδα δηλαδὴ εἶναι σκοταδισμός, καὶ ὁ διαφωτισμός εἶναι ἐξίσου σκοταδισμὸς ὄταν εἶναι προπαγάνδα. Σὲ πνευματικό επίπεδο, ἡ προπαγάνδα εἶναι ἕνας τηλεβόας ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνακόψει τὴν φυσικὴ ἐξελιξη τῆς σκέψης, μὲ τὸ νὰ τὴν χωρίσει σὲ καλό καὶ κακό, ἄξιο λόγου καὶ ἀνάξιο λόγου, διάνοια καὶ συναίσθημα, ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ Βυζάντιο. Ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἦθελε νὰ τσακίσει τὸν Μαξέντιο. Ἤθελε νὰ ξεμπερεύει μιἀ ὤρα ἀρχύτερα. Τὸ ἴδιο κάνει ὁ προπαγανδιστής.

  ReplyDelete
 23. Υ.Γ. Δὲν εἶναι τόσο πρόβλημα ὁ κοινοβουλευτισμός, οὔτε ἡ προπαγάνδα ὑπέρ του, οὔτε τὸ δημόσιο, οὔτε τὰ πανεπιστήμια, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ ἐν γένει, ὄταν εἶναι ἀτελὴς θεολογία. Μᾶλλον τὰ πανεπιστήμια εἶναι, θεωρητικά, τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ἀπὸ ὅλα αὐτά διότι εἶναι τὸ ἄντρο τῆς ἀτελοῦς (ἄσκοπης) θεολογίας. Εἶναι ὅμως στὸ χέρι (ἤ τὸ πνεύμα) τοῦ κάθε φοιτητῆ καὶ καθηγητῆ καὶ καθαρίστριας τὸ ἄν θὰ ὑποταχθεῖ στὴν μονοτονία ἤ ὄχι.

  ReplyDelete
 24. YΓ2. Ἡ μονοτονία αὐτὴ εἶναι τὸ τελετουργικὸ μέρος τοῦ φόνου ἀνθρώπων, ζώων καὶ θεῶν τοῦ ὁποίου ἡ προπαγάνδα εἶναι πάντοτε, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, ἀνεξαιρέτως, νομίζω, ἠθικὴ αὐτουργία, μὲ τὸ ἐπιχείρημα "δὲν γίνεται ἀλλιῶς". Γιὰ τὴν ἀρχαιότητα, βλ. τὶς ἀπόψεις τοῦ ἑλληνιστῆ Βάλτερ Μποῦρκερτ (ἡ τελετουργική θυσία, κέντρο τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ). Γιὰ τὸν χριστιανισμό, τὸ μυστήριο τὴς θείας εὐχαριστίας ("τί σόι πιστός εἶναι αύτὸς ποὺ τρώει τὸν Θεό του κάθε Κυριακή ;" εἶχε πεῖ κάποιος. Γιὰ τὴν πολιτική, βλ. τὴν σημερινὴ κυβέρνηση ποὺ ψαλιδίζει τὶς συντάξεις καὶ προστατεύει τοὺς πρόσφυγες. Ἡ ἐπόμενη θὰ βάλει τοὺς συνταξιοκομμένους νὰ θυσιάσουν τελετουργικὰ τοὺς πρόσφυγες.

  ReplyDelete
 25. Κωνσταντή.
  Προπαγάνδα είναι η τέχνη που ασχολείται με την πειθώ και χρησιμοποιεί κάθε μέσο για αυτό. [Μπερνέζ, Ε. (2015). “Προπαγάνδα”. Αθήνα. Νεφέλη.] Ως εκτούτου, χάνεις το εννοιολογικό περιεχόμενο και προσαρμόζεις την λέξη στην φαντασία σου.
  Συνεπώς, είναι άσχετο το εάν το περιεχόμενό της είναι αληθινό, ψεύτικο, θρησκευτικό, πολιτικό ή διαφημιστικό. [Θεοδωρακόπουλος, Π. (2006). “Προπαγάνδα η Ένδοξη”. Αθήνα. Σιδέρης].Άρα η σύνδεσή σου μεταξύ προπαγάνδας και αθεϊσμού είναι άτοπη.
  Όλες οι θρησκείες βασίζονται στην προπαγάνδα και γιαυτόν το λόγο διαδώθηκαν.Εάν τα θρησκευτικά σου συναισθήματα σε εμποδίζουν από το να δεις την αλήθεια είναι άλλο θέμα.
  Επιπλέον, όσον αφορά τον Κωνσταντίνο, εγώ τάσσομαι υπέρ της απόψεως του Κ.Καθηγητή:πήγε με τους χριστιανούς διότι με αυτούς πίστευε ότι θα νικήσει λόγω του φανατισμού τους, όχι από θρησκευτική πεποίθηση.Συνεπώς ήταν ένας πολιτικός/στρατιωτικός απόμακρος από θρησκευτικές επιρροές, άρα άθεος.
  Η λέξη "πρόσφυγες" που ανέφερες, είναι παράδειγμα προπαγανδιστικής επιρροής διότι το εννοιολογικό περιεχόμενο δεν έχει σχέση με αυτούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δρ Παπ - "Συνεπώς ήταν ένας πολιτικός/στρατιωτικός απόμακρος από θρησκευτικές επιρροές, άρα άθεος."


   Εαν καταλαβα καλα, εννοεις αθρησκος. Απομακρος απο θρησκεια δεν σημαινει κατα αναγκη αθεος.

   Οπως και θρησκευομενος δεν σημαινει κατα αναγκη θειστης.

   Πaραδειγμα θρησκειας που δεν πιστευει στην υπαρξη Θεου ειναι ο Βουδδισμος.


   Delete
  2. Χα, σωστά Δημήτριε.

   Delete
  3. Ο σωστός πολιτικός οφείει να απέχει από τις θρησκείες για να λαμβάνει νηφάλιες αποφάσεις, ακριβώς όπως ο Μ.Κωνσταντίνος.
   Αυτό που ενδιέφερε τον Κωνσταντίνο ήταν το κράτος του και τίποτε άλλο.
   Ο Βουδδισμός άρχισε ως αθεϊστικό κίνημα, αλλά η λαϊκή αυταπάτη έβαλε εκατοντάδες θεούς στο όνομά του, συμπεριλαμβανομένου και του Βούδδα.

   Delete
 26. Συμφωνῶ πὼς εἶναι προπαγάνδα μιὰ γενικὴ ἐπιχείρηση πειθοῦς. Ὀπότε καὶ γὼ εἶμαι προπαγανδιστὴς σὲ μιὰ μικροκλίμακα ὄταν προσπαθῶ νὰ πείσω δίχως νὰ ἔχω πειστεῖ. Ἐδὼ φαντάζομαι συμφωνοῦμε.

  Ὄταν λέω ἡ προπαγάνδα εἶναι ἄθεη ἐννοῶ ὅτι ἀποκλείει ἀπὸ τὸν Θεό τὸν ἴδιο τὸν προπαγανδιστή, διὸτι προσπαθεῖ νὰ πείσει τοὺς ἄλλους ἐνῶι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφιερώνει τὸν χρόνο του στὸ νὰ φτάσει τὸν Θεό. Πῶς νὰ φτάσει τὸν Θεό - μὲ τὴν φιλοσοφία, δηλαδή, ὄχι τὴν τέχνη τῆς πειθοῦς (ῥητορικὴ) ἀλλὰ μὲ τὴν ἐνατένιση, αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Κρισναμοῦρτι διαλογισμό.

  Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια τὸ θῦμα τῆς προπαγάνδας εἶναι αὐτὸ ποὺ μπαίνει στὸν πειρασμὸ καὶ γίνεται προπαγανδιστής. Πῶς - μὲ τὸ νὰ κάθεται νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προπαγάνδα, εἴτε ἀναπαράγοντάς την (ζήτω ὁ Χίτλερ ποὺ ἔσωσε τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τοὺς διανοούμενους) εἴτε καταγγέλοντάς την (κάτω ὁ Χίτλερ ποὺ εἶναι ἐχθρός τῶν ΗΠΑ). Εἶναι δηλαδὴ σὰν ὁ κολασμένος νὰ προσπαθεῖ νὰ ῥίξει τὸν ἄλλον στὴν κόλαση.

  Ἡ θεώρησή μου ἔχει ὑπόψιν της καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ λόγου, διότι ὁ λόγος μπορεῖ νὰ γίνει προπαγάνδα ἀπὸ μόνος του, εἰδικὰ ὁ γραπτός λόγος, καὶ αὐτὸ διότι φέρει μυνήματα καὶ πληροφορίες ποὺ ἔρχονται σὲ σύγκρουση μὲ τὰ μή-λεκτικά δεδομένα. Τὸ θρησκευτικό συναίσθημα, ποὺ ὲγὼ τὸ ἀπομονώνω τελείως ἀπὸ τὶς ἐπίσημες θρησκείες, οὔτε τὸ ταὐτίζω οὔτε τὸ διαχωρίζω, εἶναι μή-λεκτικό ἤ μάλλον μή-καθορίσιμο, διότι δὲν εἶναι τὸ παγόβουνο, ἀλλὰ ἡ πηγὴ τοῦ νερού μαζί μὲ τὸ παγόβουνο.

  Ἑδὼ ὑπάρχει ἕνα θέμα μὲ τὸν Ἀριστοτέλη, στὸ ὁποῖο δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω διότι δὲν ἔχω τὶς ἀπαιτούμενες γνώσεις. Διότι ὁ Ἀριστοτέλης δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι μὲ κάπως ἄγαρμπο τρόπο (πρακτικισμός τὴς κατὰ Βιλαμόβιτς μικρῆς ἐπρχιακῆς πόλης ;;) διαχωρίζει τὴν ἀντικειμενική πραγματικότητα (πράγματα, ἔννοιες, θεσμούς) ἀπο τὴν ἀτομική, τὴν ἀδιαίρετη πραγματικότητα. Ὑποψιάζομαι χωρίς νὰ μπορῶ νὰ τὸ στηρίξω ὅτι ὁ Διαφωτισμὸς μὲ τὸν Ἐγκυκλοπαιδισμό του εἶναι τρόπον τινά Ἀριστοτελικός. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης πρέπει νὰ καεῖ στὴν πυρὰ ἐπειδὴ ἀπομακρύνει τὸν Χριστιανὸ ἀπὸ τὴν σωτηρία, μὲ τὸ νὰ τοῦ σερβίρει ἐσπρέσσο γιὰ τὴ διάνοια καὶ παπαροῦνα (ὑπνωτικὸ) γιὰ τὰ ὑπόλοιπα.Σημαίνει ὅτι μιὰ λογοκρατούμενη κοινωνία θέτει τὸ ἄτομο σὲ πειρασμὸ νὰ αὐτοτραὐματιστεῖ σχεδὸν ἀσυναίσθητα. Διότι τοῦ ζητᾶ νὰ πάρει θέση (π.χ. ὁ Κωνσταντῖνος ἔκανε αὐτό καὶ ἦταν ἐγκληματίας. Ὁ Κωνσταντῖνος Γλύξμπουργκ καὶ ἡ μητέρα του ἦταν πράκτορες τῆς Νέας Ἱερᾶς Συμμαχάς κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κ.λπ. κ.λπ., καὶ γενικὰ νἂ βγἀλει τελεσίδικα συμπεράσματα. Τὰ τελεσίδικα συμπεράσματα ἔχουν κάτι ἀπὸ μιὰ ἀπόφαση δικαστηρίου. Γι αὐτὸ λέω ὅτι κατὰ βάθος ἡ προπαγάνδα εἶναι ἠθικὴ αὐτουργία σὲ τελετουργικὸ φόνο. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα δικαστήριο ;

  Ἕτσι, δὲν μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω τὴ λέξη πρόσφυγες, διότι χρησιμοποιώντας τὴ λέξη ἔχω ἤδη βγάλει ἀπόφαση. Ἑδὼ εἶναι ἡ παγίδα. ΔΕΝ ἔχω βγάλει ἀπόφαση. Καταλάβατε ; Ἡ προπαγάνδα εἶναι ἕνας μοχλός ἐσωτερικῆς λογοκρισίας. Δηλαδὴ τὸ θέμα δὲν εἶναι ἄν λέει ψέμματα, ἀλλὰ τὸ ὅτι φοβίζει τὸν ἄλλον μήπως οἱ ἀντιδράσεις του τὸν κάνουν νὰ συμμετάσχει στὸ ἔγκλημα.

  ReplyDelete
 27. (συμπλήρωμα) κοιτάξτε, ὁ Χριστιανισμὸς ὅπως τὸν καταλαβαίνω εἶναι μιὰ θρησκεία τῆς Σωτηρίας. Σοῦ λέει, θὰ σωθεῑς διότι ὁ Θεός σὲ ἀγαπᾶ. Δὲν σὲ κολάζει. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὄταν ἠ πορεία πρὸς τὴν Σωτηρία διακόπτεται ἀπὸ περισπασμούς. Βλ. π.χ. τοὺς πειρασμούς τοῦ Ἀγίου Ἀντωνίου. Ὁ πειρασμός εἶναι κάτι ποὺ σοῦ λέει, πρέπει νὰ γλιτώσεις ἀπὸ μένα.

  Ἅν προσέξετε βασικὴ τεχνικὴ τῆς προπαγάνδας (ὅπως καὶ τὴς πώλησης ἐθιστικῶν οὐσιῶν)εἶναι ἡ πρόκληση ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ. Ἕχω ὑπόψιν μου τὴν περίφημη εἰκόνα (προπαγανδιστικὴ ἴσως ἀλλὰ εὔγλωττη) τοῦ Σινᾶ.
  http://www.zougla.gr/assets/images/500328.jpg

  ReplyDelete
 28. Δημητρη ,ποιος έκανε την 9/11 , και γιατι?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τὸ 9/11 τὸ ἐπροκάλεσε ἡ κυβέρνηση τοῦ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου, τὸ 2001, μὲ τὴν συνεργασία τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, δὐο χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ πλανητικοῦ πολέμου στὴν Γιουγκοσλαυΐα, γιὰ νὰ χτυπηθῇ τὸ εὐρὼ στὴν Μέση Ἀνατολή (Σαντὰμ καὶ εὐρὼ στὸ Ἰράκ) καὶ νὰ προωθήση τὴν συνέχεια τοῦ πλανητικοῦ πολέμου ποὺ κατὰ τὸν ἴδιο θὰ διαρκέσῃ μέχρι τὸ 2030 καὶ θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν πλανητικὴ ἐπικράτηση τῆς ἀμερικανικῆς αὐτοκρατορίας.Πάντως ὄχι οἱ ἑβραῖοι ἄν καὶ ἦτο φυσικὸ τὰ δοικητικὰ ἑβραϊκὰ στοιχεῖα ποὺ ἀνέκαθεν πλαισιώνουν τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο νὰ τὸ ἐγνώριζαν καὶ νὰ συνεβούλευσαν πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἰδικούς τους νὰ μὴν πᾶνε στὰ γραφεῖα τους ἐκείνη τὴν ἡμέρα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Η Σαουδική Αραβία όμως πως εμπλέκεται;Είναι σίγουρο κάτι τέτοιο;Αν ναι, τότε παίζει με την φωτιά διότι μπορεί να της γυρίσει "μπούμερανγκ" για να το πω λαϊκά.Εν πάσει περιπτώση, η Σαουδική Αραβία είναι ένα αντιπαθέστατο κράτος που ενοχλεί το Ισραήλ και η Αμερική πρέπει να απομακρυνθεί από αυτήν.

   Delete
  3. ΠρωτεcιλαοcSeptember 12, 2016 at 3:59 PM

   Δηλαδη οι σιωνιστες ηξεραν τα παντα απο πριν!
   Μεγαλες κουφαλες οι εβραιοι!!!
   Δεν ειναι τυχαιο οτι οι περισσοτεροι εβραιοι ειναι ταυτοχρονα και μασονοι! Αυτοι διοικουν τον πλανητη απο το παρασκηνιο! Ολοι οι πολιτικοι ειναι μαριονετες των εβραιων!

   Δημητρη εχω δυο ερωτησεις:

   Τι πιστευεις για το ροταρι? Ειναι παραμαγαζο της μασονιας?

   Γιατι το ευρω επρεπε να χτυπηθει στο Ιρακ και οχι στην ιδια την Ευροπη (Ελλαδα, Πορτογαλια, Ιρλαδια)? Τοσο σημαντικο ηταν το πετρελαιο του Ιρακ για την επιβιοση του ευρω? Το ευρω στηριζοταν στο Χουσεϊνη για την επιβιοση του? Χωρις το τραπεζομαντηλοφορο μουστακαλη Χουσεϊνη το ευρω ηταν καταδικασμενο να αποτυχει και να εξαφανιστει?

   Delete
  4. Φυσικά και εμπλέκονται οι Σαουδάραβες Δόκτωρα αδού εκείνοι είναι άλλωστε οι κοιτίς και η πατρίς του γουαχαμπισμού-σαλαφισμού, ξεκινώντας με την αλ-Κάιντα.

   Delete
  5. Δόκτωρα μέχρι πρότινος οι Σαουδάραβες μια χαρα τα πάνε με το Ισραήλ. Δίνουν και κανα ταληράκι στην Χαμάς για να μην τους πάρουνε οι ακόλουθοί των σουνίτες χαμπάρι και στραφούν στους Σιίτες και την Χεζμπολλάχ. Η Χεζμπολλάχ μονάχα πραγματικά πολεμά το Ισραήλ.

   Delete
 29. Συμπέρασμα. Στοιχηματίζω ὅτι ἡ σωστὴ μέθοδος ἀντιμετωπίσεως τοῦ περισπασμοῦ εἶναι ὄχι νὰ μὴν ἀσχοληθεῖς μαζί του ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς. Νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ τὰ πᾶντα. Ἕτσι γιὰ παράδειγμα λάθος εἶναι ἡ τακτικὴ τοῦ Κωνσταντινουπολίτη κατὰ τὴ γνώμη μου, ποὺ λέει

  -Ποία Ψωροκώσταινα μωρέ; Εδώ αναλύουμε την ποταπότητα του κΥνοβουλευτικού πολιτεύματος.Και το επεκτείνω εγώ στην υπαρξιακή διαμάχη Διαφωτισμού-Ρομαντισμού.

  Ἐγὼ τί καταλαβαίνω ἀπὸ αὐτό. - Βαριέμαι νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ, τὸ ΙΚΑ, τὴ ΓΣΕΕ. Αὑτὰ νὰ τὰ κάνουν ἄλλοι...τὶς ἴδιες, ἐκ τοῦ πονηροῦ, ὄχι ἐκ τῆς νεανικότητος (ἄν εἶναι πραγματικὴ νεανικότης ὁ ῥομαντισμός τοῦ Κωνσταντινουπολίτη) λένε οἱ ἐφημερίδες τύπου Καθημερινή, Βῆμα ἀλλὰ καὶ τῶν Συντακτῶν.

  Δηλαδὴ σοῦ λένε νὰ τὰ ξεπουλήσουμε ὅλα καὶ δὲν πᾶ νὰ ψοφήσει ἡ γιαγιάκα στὸ διαμέρισμα...ἐγὼ θέλω τὸ ουϊσκάκι μου καὶ νὰ πηγαίνω στὸ Ἡρώδειο νἀκούω Καβἀκο νὰ κοιμᾶμαι. Τί συμβαίνει ἐδῶ. Ὁ τῦπος ἔχει ΕΝΟΧΗ καὶ ΑΝΗΣΥΧΙΑ διότι φοβᾶται ὅτι πηγαίνει κατὰ διαόλου καὶ προσπαθεῖ νὰ ΑΠΟΦΥΓΕΙ τη σκέψη του.

  Ἑπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ στὸν ἑαὐτό του, θὰ τὰ ἀφήσω ὅλα (διότι θέλει καὶ νἄχει ἕνα πρόσωπο στὴν κοινωνία 1) σὰν ἀξιοπρεπῆς ἀστός καὶ 2) ὀρθόδοξος χριστιανός, κατὰ βάθος καὶ κατά πλάτος) τὴν δικὴ του τεμπελιά καὶ τὸν δικό του φόβο τῆς εμπελιᾶς τὰ κάνει πολιτικὴ ἰδεολογία, καὶ λέει, μὲ τὴν τροφή νὰ ἀσχολοῦνται οἱ δουλοπάροικοι, μὲ τὴν κυβέρνηση οἱ ἐντεταλμένοι ἐπιστᾶτες καὶ γὼ μὲ τὸν πνευματικό μου.

  Ἡ ὑπαρξιακὴ σὐγκρουση εἶναι ἡ ἴδια ἡ σύγκρουση, σὰν ἀπόπειρα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗς τοῦ νοῦ, ἄρα ΑΠΟΦΥΓΗΣ τοῦ περισπασμοῦ. Λάθος τακτική. Δὲν εἶναι οὔτε ἀνάπτυξη-ὑπανάπτυξη, οὔτε Ἀνατολή-Δύση, ἀλλὰ ἀναπαραγωγὴ τῆς ἰδέας τῆς ΠΑΛΗΣ. Γι αὐτὸ καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας εἶναι κατὰ τὴν αἴσθησἠ μου ἀντιχριστιανικό, ὄταν ἀναγορεύει τὴν πάλη σὲ αὐτοσκοπό, καὶ δὲν ξέρω ἄν ὀ Μάρξ - δὲν ξέρω - εἶχε καταλάβει σωστὰ τὸν Ἡράκλειτο. Ὅπως καὶ νἄχει τὸ θέμα ἀφορᾶ τὸν ἀναγνώστη, ὄχι τὸν συγγραφέα. Τὰ κείμενα εἶναι πάντοτε, νομίζω, πρωτεϊκά. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ νομίσματα. Δηλαδὴ πράγματι ὁ ἄγγελος ποὺ στεφανώνει τὸν Αὐτοκράτορα ἔχει κάτι ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ἀθλητικοὺς ἀγῶνες. Ὁ Αὐτοκράτωρ εἶναι αὐτοκράτωρ ἐπειδὴ ἀρίστευσε (διὰ ἐξορύξεως ὀφθαλμῶν, δηλητηριάσεως, κουρᾶς, κ.λπ. κ.λπ.).Δὲν χρειάζεται ὅμως νὰ κάνουμε μονοσήμαντη ἐρμηνεία τῆς προπαγάνδας. Ἵσως μάλιστα ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ἐξουδετερώνεται ἡ προπαγάνδα εἶναι νὰ ΜΗΝ ἐκλαμβάνεται ὡς προπαγάνδα ἀλλὰ ὡς κυριολεξία.  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε Κωσταντή, η υπαρξιακή σύγκρουση έχει άμεσο αντίκτυπο στην πραγματικότηρα. Τώρα εγώ τί παραπάνω θες να κάνω; Οργανώσεις Φασιστικές, τις Κομμουνιστικές δεν τις αναφέρω καν, για Επανάσταση δεν υπάρχουν, το Κίνημα το Ελληνωρθόδοξο φονταμεταλιστικό δεν υπάρχει, να κάνω τί; Ο λαός αυτός θα ξυπνήσει, εάν, μονάχα όταν κοπούν τα Ευρωδόλλαρα του Ντράγκι που τον ζουν, μην αφήνοντάς τον να αντικρύσει κατάματα την κατάντια του. Μοναχα τότε όταν διαλυθεί το Ευρωπαϊκό νέφος και μείνει μόνος του με την κατάνια του, τότε μονάχα καθίστατο δυνατή μία εκ νέου οικοδόμηση. Μέχρι τότε ασπαζόμεθα την απόλυτη καταστροφή του σάπιου ψευτο-Ευρωπαϊζοντος ελλαδικού κρατιδίου. Τέλος.

   Delete
 30. ΥΓ. Ἑγὼ θέλω νὰ βγάλω τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ δίλημμα-Βυζάντιο ἤ ἀρχαία Ἑλλάδα, δηλαδὴ Τουρκοκρατία ἤ ἰμπεριαλισμός, δηλαδὴ δημόσιο ἤ ἰδιωτικό, δηλαδὴ ὑποταγὴ ἤ ἐμφύλιος πόλεμος.

  Τὸ λάθος τὸ ἐντοπίζω σὲ μιὰ λάθος ἀνάγνωση τῆς Βυζαντινῆς Θεοκρατίας, ποὺ ἄν θέλετε ἀπὸ μιὰν ἄποψη παρεμένει τὸ ἀπόλυτο πολιτειακὸ πρότυπο γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Ἡ ἐπικρατοῦσα ἄποψη εἶναι ὅτι τὸ Βυζάντιο βασίζεται σὲ μιὰ φαντασιακὴ ἤ ὑπερβατική ἤ προπαγανδιζόμενη (ὅπως τὸ πάρει κανείς) ουράνια ἱεραρχία. Ὁ κάθε πιστός ἔχει τόσες περισσότερες πιθανότητες νὰ σωθεῖ, ὅσο περισσότερο προσεγγίζει τὴν θὲση του στὴν οὐράνια αὐτὴ ἱεραρχία διὰ τῶν ένεργειῶν του στὴν ἐγκόσμια ζωή. Ἕτσι π.χ. αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ γίνει βασιλέας Ῥωμαίων πρέπει νἂ μοιάσει στὸν Χριστό Παντοκράτορα. Ὁ εὐνοῦχος πρέπει νὰ μοιάσει στοὺς ἀγγἐλους. Ὁ ἱερέας στοὺς Πατέρες τῆς ἐκκλησίας κλπ.κ.λπ. Ἑνῶ δηλαδὴ ἡ ἐκκλησία δὲν πολυσυμπαθοῦσε τὸ θέατρο, κατὰ κάποιον τρόπο ἠ βυζαντινὴ κοινωνία τὸ ἀναπαρῆγε ἐγκεφαλικά μετατοπίζοντάς το ἐντὸς τῶν τοιχογραφημένων ἐκκλησιῶν.

  Αὐτὸ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε, θέατρο τῆς ὀρθοδοξίας. Ἑγὼ ὅμως νομίζω ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ ἡ ὀρθοδοξία. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι μοῦ φαίνεται μιὰ πάρα πολὺ ἐκλεπτυσμένη ἄρνηση τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ἀγῶνος, διότι δικαίως τὸ θεωρεῖ ἀγωνία. Μὲ τὴ διαφορά ὅτι ἡ ἔμφασή της εἶναι ὄχι στὸν ἀθλητικὸ, ἀλλὰ τὸν μουσικὸ ἀγῶνα καὶ δὴ τὸν δραματικό, ἀκόμα περισσότερο δὲ τὸν ἀγῶνα ὑποκριτῶν.

  Δηλαδὴ ὁ πυρῆνας τῆς ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ συνειδητοποίηση ὅτι τίποτα δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀλλάξει, νὰ δημιουργήσει ἤ νὰ καταστρέψει. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι λιγότερο πλατωνικὴ καὶ περισσότερο Παρμενίδειος. Ἀντίθετα τὸ θέατρο (στὴν γενική του ἔννοια) εἶναι ἤ ξεκινάει σὰν θεοποίηση τοῦ homo faber. Mπορῶ νὰ ἀλλάξω τὴν ἐμφάνισή μου - μπορῶ νὰ ΦΤΙΑΞΩ μιὰ εἰκόνα. Στὴν δική μου σύλληψη, ἐκεί ποὺ τελειώνει ὁ homo faber, ἀρχίζει ἡ ὀρθοδοξία.

  Ἡ ὀρθοδοξία ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνομαι δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ - μὴν ἀκοῦτε τί λένε οἱ ἄθεοι Βολταιριστές, διότι τότε θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ πεῖ ὅτι οἱ Βολταιριστές κάτι μποροῦν νὰ φτιάξουν, κάτι μποροῦν νὰ κάνουν, κάτι μποροῦν νὰ ἀπειλήσουν στὸ οὐράνιο οἰκοδόμημα. Μιὰ διέξοδος (τὴν ὁποῖα καταχράστηκε νομίζω ἡ ἐκκλησιαστικὴ (;) προπαγάνδα) εἶναι νὰ βγάλει τὴν θεωρία τοῦ Σατανᾶ. Ὁ σατανᾶς ἔχει κυριεύσει τοῦς Ἑπαναστάτες.

  Στὶς θεατρικές μου ἀσκήσεις ἔχω παρατηρήσει ὅτι ὅλοι οἱ ἡθοποιοί ποὺ ὑποκρίνονται (δηλαδὴ προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν μιὰ εἰκόνα) ἐμφανίζονται στὴ σκηνὴ ἄσκημα ἀλλὰ καὶ παράξενα. Μιὰ βιαστικὴ ἐρμηνεία εἶναι ὅτι τοῦς ἔχει κυριεύσει ὁ διάβολος. Ἑὰν ὅμως ἐγὼ ἐπέμβω γιὰ νὰ τοῦς σώσω, δὲν θὰ ἔχω μπεῖ στὸν Ῥόλο τοῦ Προφήτη ;; Nαί. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μἒ τὴν προπαγάνδα. Δηλαδὴ ὁ πειρασμός εἶναι νὰ πάρεις τὸ ΨΕΥΤΙΚΟ (διαφήμιση) γιὰ ΨΕΥΤΙΚΟ. Καὶ ὁ πειρασμός εἶναι μεγάλος, διότι τὸ ψεύτικο ἔχει ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ἐμφάνιση (ὁ ὑποκριτὴς μοιάζει μὲ φάντασμα). Miἂ ἄλλη τεχνικὴ τῆς προπαγάνδας εἶναι νὰ δημιουργεῖ τρόμο, ἀλλὰ ποιόν τρόμο - αὐτὸν ποὺ προκαλεῖ κάποιος ποὺ λέει, πέφτω ἀπὸ τὴν ταράτσα. Σὲ προκαλεῖ νὰ ΕΠΕΜΒΕΙΣ. Τὀ ἀντίδοτο εἶναι νὰ ΜΗΝ ἐπέμβεις, ἀλλὰ οὔτε νὰ ἐπέμβεις στὴν... ἐπέμβασή σου. Μὲ ἀλα λόγια, νὰ ἀρνηθεὶς ὅχι τὸν ῥόλο, ἀλλὰ τὸν ἠθοποιό.


  ReplyDelete
 31. YΓ. Τὸ παραπάνω λακριντί μου μπορεῖ νὰ συνοψιστεῖ στὴν πρόταση - " Ἡ 25η Μαρτίου 1821 εἶναι ἡ 11η Σεπτεμβρίου 2001, ἐφόσον παραμείνει 25η Μαρτίου, παρὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ἀπὸ παλαιό σὲ νέο".

  Βλ. ἐνδεικτικὰ τὸ πρόσφατο βιβλίο τοῦ Βασίλη Κρεμμυδᾶ γιὰ τὸ 1821, ἐκδ. Gutenberg. Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανἀσταση (ἄρα καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος) σὰν φιλελεύθερο ἐγχείρημα ἐξολοκλήρου. Αὐτὴ εἶναι πάνω-κάτω ἡ θέση τοῦ Κρεμμυδᾶ, καὶ προσπάθησα νὰ ἀναδείξω παραπάνω τοὺς ἐσωτερικευμένους ἰδεολογικούς μηχανισμοὺς τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Εἶναι συνοπτικὰ ἡ ὑποκατάσταση τῶν αἰσθήσεων ἀπὸ τὴν δράση.

  ReplyDelete
 32. Καλούμε τον εξαίρετο Έλληνα και πιστό Χριστιανό κ. Δ. Κιτσίκη να λυπηθεί κι εμάς τους ανέργους που δεν μπορούμε να αγοράσουμε την διδακτορική του διατριβή (κοστίζει 50 ευρώ) και να μάς την προσσφέρει δωρεάν. Υπάρχει εδώ στα γαλλικά. http://www.abebooks.com/book-search/title/propagande-et-pressions-politique-internationale/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί να είσαι άνεργος ρε "μεγάλε"; Εμένα οι γονείς μου πυ εργάζονται δηλαδή και πληρώνουν τα δάνειά των τί είναι; Οι μ...ς είναι; Άντε γιατί μας φαγατε ολοι! Τώρα κλαίγεσθε που δεν μπορείτε να πληρώσετε τα κοκκινα δάνεια και ζητατε να διαγραφούν. Δηλαδή εάν είναι έτσι να πάρω και εγώ 2-3 δάνεια και μετά να κλαίγομαι και να κάνω τον καημένο. Βρες δουλειά και πλήρωνε ή μείνε στον δρόμο με το σπίτι να το έχει πάρει η τράπεζα! Όλα τζάμπα τα θέλετε!

   Delete
 33. Γαμώ το σπίτι του Πλεύρη του "μέγα αρχηγάρα" του πάλαι ποτέ K4A, ο οποίος γνώριζε τους πιο μαχητικούς και επικίνδυνους για το σύστημα συναγωνιστές και δουλεύοντας για τις μυστικές υπηρεσίες του Καραμανλή δεν παρέλειψε να δώσει λίστες με τα ονόματά τους. Σε μία από αυτές ήταν και το όνομα του ιδεολόγου αδερφού μας Καλέντζη.

  Το Κ4Α (κόμμα 4ης Αυγούστου) διαλύθηκε την περίοδο που μεσουρανούσε και που μπορούσε να γίνει μαζικό εθνικιστικό κίνημα, πράγμα που από μόνο του λέει πολλά για τον ρόλο το "κύριου" Πλεύρη.

  Ο σιχαμένος χαφιές έχει αναφερθεί στον Μιχαλολιάκο κατηγορώντας τον ως πράκτορα(!) και λέγοντας ότι η Χ.Α., όπως και τα ακροαριστερά κόμματα, καθοδηγούνται από τις μυστικές υπηρεσίες. Ποιός;; Ο αρχιπράκτορας Πλεύρης !!!

  ReplyDelete
 34. ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ. ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ.

  1. ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. "Οἱ φωτισμένοι λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀσχολοῦνται εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τῆς ἰδίας εὐδαιμονίας καὶ πλήρεις εὐγνωμοσύνης διὰ τὰς πρὸς αὐτοὺς τῶν προπατόρων μας εὐεργεσίας, ἐπιθυμοῦσι τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος. [...] εἰς βοήθειαν πολλοὶ ἐκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν ἔλθῃ, διὰ νὰ συναγωνισθῶσι μὲ ἡμᾶς. Κινηθεῖτε, ὦ φίλοι, καὶ θέλετε ἰδῇ μίαν κραταιὰν δύναμιν νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ δίκαιά μας! [...] Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Τῇ 24ῃ τοῦ Φεβρουαρίου 1821.Εἰς τὸ γενικὸν στρατόπεδον τοῦ Ἰασίου".

  2. ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ "[...] ἐὰν δὲν δείξετε ἐν ἔργωι τὴν ἐπιμέλειάν σας καὶ προθυμίαν εἰς τὴν διάλυσιν τῶν σκευωριῶν [...]ἔχομεν ὑμὰς ἀργοὺς πάσης ἱεροπραξίας, καἰ τῆι δυνάμει τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐκπτώτους τοῦ βαθμοῦ τῆς ἀρχιερωσύνης καὶ ἱερωσύνης [...]. αωκα' [1821] ἐν μηνὶ Μαρτίωι[...] Ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀποφαίνεται. Ὁ Ἱεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται. Ὁ Καισαρίας Ιωαννίκιος " κλπ. κλπ..

  3. ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ " Το ποσό των 92.000 ευρώ καλούνται να καταβάλουν τα «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας» για την αποπληρωμή του φετινού ΕΝΦΙΑ, κονδύλι το οποίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οργάνωση[ς], αντιστοιχεί «στη λειτουργία, για ένα ολόκληρο χρόνο, ενός Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας», που καλύπτει ανάγκες 300 οικογενειών με 450 παιδιά και απασχολεί δέκα εργαζομένους". Συντάκτης: efsyn.gr, 31.08.2016.

  4. "Με αφορμή τον ερχομό των πρώτων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λαϊκού Συνδέσμου [ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ] προέβη στην παρακάτω δήλωση: "Με τον ΕΝΦΙΑ η κυβέρνηση κλέβει από τους Έλληνες πολίτες 2,5 δισ. ευρώ τον χρόνο και την ίδια ώρα σπαταλά περί τα 2 δισ. ευρώ τον χρόνο για τους λαθρομετανάστες σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του υπουργείου εξωτερικών. Η Χρυσή Αυγή θα καταργήσει την ληστρική φορολόγηση ακινήτων για την μικρή και μεσαία ιδιοκτησία χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να υποστεί καμία μείωση στα έσοδά του, καθώς ταυτόχρονα θα καταργήσουμε και τις παράλογες δαπάνες της λαθρομετανάστευσης". Πηγή - http://www.xryshaygh.com/deltiatypou/view/ta-esoda-tou-lhstrikou-enfia-isodunamoun-me-to-kostos-ths-lathrometanasteus, Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016.

  ReplyDelete
 35. Σημ. Τὰ ἀποσπάσματα ποὺ παρέθεσα παραπάνω μοιάζουν νὰ μὴν εἶναι ὁλα προπαγανδιστικά, ἀλλὰ εἶναι ἔτσι ; Προσέξτε - ὅλα ἀναφέρονται στὸ μέλλον. Λένε τὶ θὰ γίνει ἤ διαπραγματεύονται τὸ τί θὰ γίνει.

  ReplyDelete
 36. ΥΓ2. Ἐὰν διαβάσετε τὰ πλήρη κείμενα, εὔκολα εὐρισκόμενα διὰ γουγλισμοῦ, θὰ διαπιστώσετε ὅτι οὔτε ὁ Ὑψηλάντης τότε, οὔτε ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ σήμερα δὲν καλοῦν σὲ ἀθέτηση τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεων. Γιατί ;

  ReplyDelete
 37. Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση:

  http://mavroskrinos.blogspot.gr/2016/09/black-metal.html

  Κάτι μου λέει ότι πολλοί εξ αυτών εν εγνώριζαν περί της Ρωμανίας και της Ορθοδοξίας ως βίωμα, θα την ασπάζονταν. Πράγματι η Ορθοδοξία-Ρωμανία αποτελεί για τους μυημένους τουλάχιστον, τρομερότατη δυνατότητα φυγής από τον "σύγχρονο κόσμο", με αλλά και χωρίς εισαγωγικά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η απουσία της Ρωμανίας στην Δύσιν παραδόξως εγέννησε το black metal. Η απουσία του πραγματικού Θεού ή του πραγματικού εκπροσώπου του από ένα πολιτικό πρόσωπο, Πάπας, φαινόμενο που εντάθηκε με τον Προτεσταντισμό, κατεστησε ισχυρή την ανάγκη αναζητήσεως Πνευματικοτητος στην προ-Παπική δηλαδή προχριστιανική εποχή. Τη στιγμή που το ζητούμενο είναι η πνευματικότης και που το καλό Χριστιανικό αγαθό σχετίζεται με την Παπική εξουσία ή χειρότερα με την προτεσταντική καπιταλιστική, δεν είναι άξιον απορίας πώς η επιστροφή στον παγανισμό εκρέει και καταλήγει στην θετική οπτική του Κακού ως πνευματικο αγαθό. Εν συντομία, τον Εωσφορισμό-Σατανισμό ως την επιστροφή στις παραδοσιακές παγανιστικές προγονικές λατρείες του πνεύματος/Πνεύματος.

  ReplyDelete
 38. Ἵσως εἶναι ἄνεργος ἐν μέρει διότι τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι προῖόν τῆς σύγκρουσης τοῦ ἐμπορικοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ ἀναπτύσσεται στὴν ἀν.μεσόγειο μὲ βάση τἰς ἀναλύσεις τοῦ Κρεμμυδᾶ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου αί., μὲ τὸ ἀγροτικό-τιμαριωτικό σύστημα τῆς ὁθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

  Τὸ μὲν ἐμπορικὸ καπιταλιστικὸ σύστημα βασίζεται στὴν ἐπένδυση κεφαλαίου, τὸ δὲ τιμαριωτικὸ στὴν ἀπόσπαση γαιοπροσόδου. Ἑδωνὰ ἔχουμε ἀπόσυρση κεφαλαίου, ἄρα ἀνεργία, καὶ ὑπερφορολόγηση ταὐτόχρονα, ἄρα χρέωση. Ἕχουμε δηλαδὴ χρεωμένους ἀνέργους.

  ReplyDelete
 39. Σημ. Τὸ τιμαριωτικὸ σύστημα διαφέρει ἄν ἔχω καταλάβει καλὰ ἀπὸ τὸ φεουδαρχικὸ ὡς ἑξῆς. Ὅ τιμαριοῦχος ἔχει τὴν επικαρπία, ἀλλὰ τὴν ἰδιοκτησία τὴν ἔχει ὁ Σουλτάνος ποὺ παραχωρεῖ τὸ τιμάριο ἔναντι στρατιωτικῆς ἤ ἄλλης κρατικῆς ὑπηρεσίας. Θεωρητικὰ μπορεῖ νὰ πετάξει ἔξω τὸν τιμαριοῦχο ἄν αὐτὸς δὲν κάνει τὴ δουλειά του. Παρόμοιο σύστημα ὑπῆρχε στὸ Βυζάντιο (ἀλλὰ καὶ ἴσως καὶ στὴ Ῥώμη, μὲ τὸ σύστημα τῶν λεγεωναρίων, ἄν δὲν κάνω λάθος).

  Ἁντίθετα ἡ φεουδαρχία εἶναι τὸ ἀναποδο. Ὁ φεουδάρχης ἔχει κληρονομικὸ δικαίωμα ἐπὶ τῆς γῆς ὁ ἴδιος, καὶ νοικιάζει τὴν στρατιωτικὴ του δύναμη στὸν ἡγεμόνα ἔναντι συμμετοχῆς στὴν λεία. Ὁ μεγαλοἐπενδυτὴς εἶναι τὸ ἐμπορικὸ ἀντίστοιχο τοῦ φεουδάρχη. Ἡ διαφορὰ εῑναι ὅτι ἀντὶ γιὰ γῆ, ἔχει χρῆμα.

  Τὸ ἀστικὸ πρότυπο, τώρα, τὸ περιγράφει ἀρκετὰ καλὰ ὁ Κρεμμυδᾶς. Εἶναι αὐτὸ τῆς κοινοπραξίας (Φιλικὴ Ἑταιρεία) (ἀδελφέ! δηλ. συνέταιρε). Οἱ ἑταῑροι βάζουν τὸ ἀρχικό κεφάλαιο, συμμετέχουν στὰ ῥίσκα τῆς ἐπιχείρησης, καὶ τὸ μερίδιο τοῦ καθενὸς ἀπὸ τὰ κέρδη καὶ τὶς ζημίες εἶναι ἀνἀλογο μὲ τὴν συμμετοχὴ του στὸ ἀρχικὸ κεφάλαιο καὶ στὴν ἐπιχείρηση. Πολὺ εὔστοχα, ὅπως φαίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως, ὁ Κρεμμυδᾶς βλέπει τὸ ἴδιο σύστημα νὰ φτιάχνει τὸν ἄτακτο ἑλληνικὸ στρατὸ καὶ τὸν ἑλληνικὸ στόλο τὸ 1821.

  Ἡ παρακμὴ τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας σὰν τιμαριωτικὰ κράτη συμπλέει μὲ τὴν ἀναπτυξη φεουδαρχικῶν χαρακτηριστικῶν, δηλαδὴ τὴν μετατροπὴ 1) τοῦ στρατοῦ ἀπὸ σουλτανικὸ ἤ αὐτοκρατορικὸ σὲ μισθοφορικό, πράγμα ποὺ ἀναγκάζει τὴν κυβέρνηση νὰ αὐξήσει τὴν φορολογία γιὰ νὰ τὸν πληρώσει 2) τὴν μετατροπὴ τῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας ἀπὸ τιμαριωτικὴ σὲ κληρονομική, πράγμα ποὺ διασπᾶ τὴν ἐνότητα τοῦ κράτους διότι ἀποκόπτει τὸν μεγαλοκτηματία ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς κεντρικῆς διοίκησης. Καὶ οἱ δύο ἐξελίξεις ὀδηγοῦν στὴν δημιουργία μιᾶς στρατιᾶς ὑπερχρεωμένων μικροϊδιοκτητῶν ποὺ κινδυνεύουν νὰ ἀπωλέσουν τὴν ἰδιοκτησία τυς καὶ νὰ γίνουν δουλοπάροικοι ἤ μισθοφόροι ἤ ληστές ἤ - τὴν περίοδο τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, π.χ. -νὰ ἀλλαξοπιστήσουν, προκειμένου νὰ γλιτωσουν κάποια ἀπὸ τὰ βάρη τὰ φορολογικὰ καὶ τοὺς τοκογλύφους.

  ReplyDelete
 40. Τώρα, τί κάνανε οἱ μάγκες. Ὅπως εἴπαμε, ἡ ἑλληνικὴ Επανασταση ἔγινε μὲ τὴν κοινοπραξία κατὰ νοῦ. Ὅταν ἔπεσε ἡ κρίση, μετὰ τοὺς Ναπολεοντείους πολέμους, ἡ κερδοφορία τοῦ ἑλληνικοῦ κεφαλαίου, ποὺ ἦταν ὑψηλότατη, ἔπεσε κατακόρυφα. Πρώτη ἀντίδραση στὴν ἀνεργία τῶν ναυτικῶν καὶ ἄλλων εξαρτημένων ἐπαγγελμάτων ἦταν ἡ Ἑπανάσταση. Καὶ τότε ἡ ἡμετέρα ἀδελφότης ἔξεδίπλωσε τῖς σημαῖες στὰ πλοῖα, ἔγινε ὁ Μακρυγιάννης ἀπὸ ἔμπορος καὶ τοκογλῦφος ἡγέτης στρατιωτικῆς μονάδος, καὶ ἡ λεία ἦταν οἱ ὀθωμανικές περιουσίες. Κάποια στιγμὴ ὅμως μπῆκε ἕνα φρένο.

  Ἑδῶ λοιπὸν οἱ δαιμόνιοι Γραικοί βρίσκονται μὲ μιὰ σημαῖα ἀδελφότητος, ἐλευθερίας, ἀνεξαρτησίας, ποὺ ἰσοδυναμεῖ στὸ ἑταιρικὸ ἰδανικό, ἀλλὰ ἔχουν πλέον καὶ ἕνα ἑλλαδικὸ κράτος, μιὰ γεωγραφικὴ ἔκταση, ποὺ ζεῖ ἐπὶ χιλιετίες σχεδὸν στοὺς ἀγροτικοὺς ρυθμοὺς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Τρείς λύσεις ἔχουν. 1) Τὴν ἐκβιομηχάνισή του. 2) Τὴν ἐπέκτασή του γιὰ νὰ βροῦν κι ἄλλη λεία. 3) Τὴν ἐκποίησή του, μἐχρι νὰ βροῦν τρόπο νὰ πάνε νὰ ἐπενδύσουν ἀλλοῦ τὰ κεφἀλαιά τους.

  Τί κάνουν λοιπόν. Τίποτε ἀπὸ τὰ τρία. Κρατοῦν τὸ προϋπάρχον τιμαριωτικό σύστημα. Καὶ ἀντὶ τὴν γαιοπρόσοδο νὰ τὴν παίρνει ὁ Σουλτάνος ἤ ὁ Αὐτοκράτωρ, ἤ ἔστω ! ὁ τσιφλικᾶς, τὴν παίρνουν αὐτοὶ καὶ τὴν παίζουν στὸ χρηματιστήριο γιὰ νὰ βγάζουν ἄκοπα τὸ μηνιάτικό τους. Ἡ ἑλληνικὴ ἀστικη τάξη ἀδυνατεῖ νὰ μεταβάλει τὴν παραδοσιακὴ οἰκονομία τοῦ χώρου ῥιζικά. Βέβαια, δοκιμάζει τὴν συνταγή τοῦ 1821 διαδοχικά, μέχρι ποὺ επιτέλους, τὸ 1974 χωρίζουν ὁριστικά οἰ ὀρθόδοξοι καὶ οι τούρκικοι πληθυσμοί στὸ τελευταῖο μέρος ποὺ συμβίωναν, στὴν Κῦπρο. Τὸ σενάριο οἰκειοποίηση τῶν περιουσιῶν τῶν Τυράννων δὲν μπορεῖ πλέον νὰ παιχτεῖ στὸ θέατρο τῆς Ὀδησσοῦ, διότι δἐν ὑπάρχουν πλεόν Τὐραννοι ποὺ νὰ καταπιέζουν χριστιανούς. Τί κάνουμε τώρα ; Ὁ λαός θέλει μάμ. Καὶ ὅλο καὶ περισσότερο βλέπει μππροστὰ του τὴ χοντρή, ποὺ λέει στὰ παιδάκια νίξ φαϊ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τό ότι μάς φλομώσανε στό ψέμμα καί στήν απατεωνιά οί δήθεν σοφοί τού γένους αυτό ΄ναι γεγονός αναφισβήτητο. Τό ότι ή ΄στορία γράφτηκε καί φκιάχτηκε στά μέτρα τους έπισης. άλλά δέ πολεμάς το ψέμμα μ΄ένα άλλο ψέμμα πιό αισχρό......εκεί θά τήν πατήσετε όλοι σας ....οί μικροί ανύπαρχτοι καί τιποτένιοι χρειάζουντε τά ψόμματα οί μεγάλοι φκιάνουνε μύθους ...καί τρέφουντε μέ δαφτους .. Γεράσιμος ό κεφαλήν..

   Delete
 41. ᾿..ἐπενδύσεις δὲν ἔρχονται.Μιὰ μέρα, στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ μπαίνει κατόπιν ῥαντεβού ἕνας καθηγητής - δὲν λέμε ὀνόματα. Μετὰ τὶς συστάσεις, τοῦ λέει.
  -Κε ὑπουργέ, ἐδὼ ἔχουμε ἔνα πρόβλημα. Ἕχουμε ἕνα κράτος τὸ ὁποῖο ἔχει στηθεῖ ἀπολειστικὰ καἲ μόνο μὲ ἐμπορικὸ καὶ κερδοσκοπικὸ προσανατολισμό. Καὶ μιὰ χώρα, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ποὺ εἶναι στημένη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα σἂν σύμπλεγμα ἀγροτικῆς, κτηνοτροφικὴς καὶ ἀλιευτικῆς μικροϊδιοκτησίας. Μὲ παρακολουθεῖτε ;
  -Προσπαθῶ.
  -Ὠραῖα. Τώρα, ξέρετε ποιὸ κράτος στὸν κόσμο ἔχει ἀποκλειστικὰ ἐμπορικὸ, κερδοσκοπικό, κεφαλαιοκρατικὸ χαρακτῆρα ; Ἡ Ἀγγλία.
  -Εἴδατε τί καλά ;
  -Ναὶ ἀλλὰ ἡ Άγγλία εἶναι ἕνα νησί. Ἅν μείνουμε ἔτσι, θὰ κρατήσουμε τὴν Κρήτη, ἄντε τὴ Ῥόδο καὶ τὴ μισὴ Κῦπρο. Ὅλο τὸ ὑπόλοιπο θὰ πάει περίπατο.
  -Καὶ τί μὲ νοιάζει ἐμένα ;
  -Ἅν θέλουμε νὰ διατηρήσουμε τὸ ὅλον τῆς ἐπικρατείας ἀδιαίρετο καὶ νὰ μὴν μᾶς τουφεκίσουν μὲ τὸ Γ.ψήφισμα, πρέπει κράτος καὶ χώρα νὰ ταὐτίζονται. Νὰ μὴν πάει τὸ ἕνα ἀπὸ δώ, ἡ ἄλλη ἀπὸ κεί.
  -Καὶ πῶς νὰ πᾶνε ;; Σὰν τοὐς Χιῶτες;
  -Νὰ ἐνωθοῦμε μὲ τὴν Τουρκία, σὲ ἕνα κράτος, μιὰ χώρα. Ἕτσι ἡ Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι τὸ ἐμπόριο, ἠ θάλασσα, καὶ ἡ Τουρκία, ποὺ εἶναι ἠ ξηρά, νὰ ἐνωθοῦν.
  - Μἠπως βγήκατε ἀπὸ τὸ Δαφνί ;
  - Πρέπει νὰ ὑπάρχει μιὰ κεντρική κυβέρνηση, ποὺ νὰ μαζεύει τὰ ἔσοδα καὶ ἀπὸ τὸ ἐμπόριο, καὶ ἀπὸ τὴν πρωτογενἠ παραγωγή, καὶ νὰ τὰ μοιράζει ἀπὸ τὸ κέντρο στὴν περιφέρεια, ἐπωφελείᾳ τοῦ κράτους. Σήμερα κάνουν πάσα ὅ ἕνας στὸν ἄλλο, σὰν τὴν κολοκυθιά, καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν παίρνει τίποτα. Ἀναγκάζεται νὰ δανείζεται καὶ νὰ πουλιέται στοὺς ξένους. Γιὰ δευτερογενὴ τομέα, δὲν χρειάζεται νὰ μιλῶ. Βιομηχανία δὲν ὑπάρχει οὔτε στὰ λεξικά.
  - Ἡ δική μας κυβέρνησις εἶναι ἐθνικὴ καὶ μόνον. Δὲν πουλιόμαστε. Μᾶς τὰ χαρίζουν ἐπειδὴ εἶναι φιλέλληνες αὐτοὶ καὶ μείς ὡραῖα παιδιά. Ἑγὼ ξέρω καὶ παραδοσιακούς χορούς.
  -Ναὶ ἀλλὰ δὲν εἶναι κατάσταση αὐτή. Ἡ κυβέρνηση πρέπει νᾱναι τοῦ λαοῦ. Ὅχι τῶν ἄλλων λαῶν.
  -Καὶ τἰ νὰ κἀνουμε ; Ἕχω καὶ γὼ παιδιά νὰ θρέψω.
  -Ἀκοῦστε, ὑπάρχει μιὰ πολὺ ἀπλή λύση. Οἱ Ἕλληνες πληρώνουνε φόρο οὔτως ἤ ἄλλως. Οἱ Τούρκοι, ὁμοίως. Δηλαδὴ πληρώνουν κάτι οίκειοθελῶς, χωρίς νὰ τοῦς ἀναγκάζει κανείς. Τὸ περίσσευμἀ τους τὸ δίνουν οἱ μὲν στὴν ἐκκλησία, οἱ δὲ στοὺς ἰμάμηδες.
  -Ἑμείς κράτος καὶ ἐκκλησία θὰ τὰ χωρίσουμε μαχαῖρι.
  -Ἑμένα μοῦ λέτε. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ πληρώνουνε δυὸ φόρους, ἔναν ποὺ τὸν θέλουνε, κι ἕναν ποὺ δὲν τὸν θέλουνε, νὰ πληρώνουν μόνο τὸν πρῶτο, ποὺ τὸν πληρώνουν οὔτως ἤ ἄλλως. Γιατὶ στὸν δεύτερο φοροδιαφεύγουν.
  -Θὰ τοῦς πατάξουμε.
  -Καὶ πῶς θὰ πληρώσετε τοὺς φοροεισπράκτορες ;
  - Θὰ τοῦς ἀφήσουμε νὰ φοροδιαφεύγουν.
  - Δὲν θᾶταν πιὸ ἀπλὸ νὰ σᾶς πληρώνει έσᾶς ἡ έκκλησία, καὶ τοὺς ὁμολόγους σας οἱ μουσουλμανικὲς ἀδελφότητες ; Βλ. π.χ. τὸν κο Γκυλέν, ποὺ ἔχει τόσα κεφάλαια ἀπὸ εἰσφορές.
  -Αὐτὰ ἐγένοντο εἰς τὰς μαύρας ἐποχὰς τῆς διεφθαρμένης ὀθωμανικῆς διοικήσεως.
  -Ἀφῆστε τα αὐτὰ. Πρῶτα τρομοκρατεῖτε τὸν λαό ὅτι θὰ τοῦ πάρετε ὅ,τι ἔχει καὶ δὲν ἔχει καὶ μετὰ μοιράζετε τὰ κλοπιμαῖα στοῦς δικούς σας. Αὐτὰ κάναν οἱ Μπέηδες.
  -Καὶ τί νὰ κάνω ;
  -Νὰ συνεργαστεῖτε διμερῶς μὲ τοὺς Τούρκους ὁμολόγους σας σὲ κοινές εἰρηνικές δράσεις. Γιὰ παράδειγμα, τοὺς ἀρχαιολογικούς χώρους. Ἅν κάνετε ἐσείς τὴν ἀρχή, ἡ ἐκκλησία θὰ ἀκολουθήσει.
  -Ἑγὼ εἶμαι πιστὸ τέκνο τῆς ἐκκλησίας. Πάω συν΄χεια πίσω ἀπὸ τὸν μητροπολίτη. Τοῦ κρατάω καὶ τὴν ὀμπρέλα ὄταν βρέχει.
  -Τὸ ἴδιο καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὴ ὅμως κάνει τὰ τοῦ Θεοῦ. Ἁπὸ σᾶς περιμένει τὰ τοῦ Καίσαρος.
  -Δὲν ὑπάρχει Καῖσαρ. Ἕχουμε Δημοκρατία.
  -Γιὰ νὰ δοῦμε, τί θὰ ἔχουν τὰ παιδιά μας...

  ReplyDelete
 42. Το αδιέξοδο που αναδύεται από την ανάγνωση και πολύ περισσότερο την μελέτη των σχολίων είναι πασιφανές. Δεν υπάρχει το έδαφος υγιούς προβληματισμού επί κανενός θέματος των αναρτήσεων. Και επιβεβαιώνει τα λόγια ενός Σοφού της διασποράς μας σε επιστολή του προς τον Δ. Κιτσίκη:
  "...αυτοί που υποκύπτουν σε ιδέες ανελαστικές.... αντιδρούν σχεδόν βιαίως σε οτιδήποτε προκαλεί και δεν είναι μονοκόμματο. Με άλλα λόγια η πρόκληση δεν είναι γι αυτούς κάτι το θετικό και δημιουργικό, το οποίο σε υποχρεώνει να σκεφθής, αλλά κάτι το αρνητικό που τους φοβίζει. Ακόμη και πολύ πνευματικοί άνθρωποι, αν και δύνανται να έχουν βαθειά εσωτερική όραση, συχνά βάζουν σε κίνδυνο την πνευματική τους διάκριση από απουσία διανοητικής διακριτικότητας και ανοικτού μυαλού από του οποίου πηγάζει η ανώτερη σκέψη. Επιπλέον εσείς και εγώ έχουμε ζήσει στη Δύση όπου ημπορέσαμε να επεκτείνουμε την κατανόησή μας των συνεπειών της δυτικής σκέψεως.....Κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να το επιτύχουν οι Νεοέλληνες. Πολύ συχνά επιμένουν σε απόψεις, ιστοριογραφία και εθνικές αξίες οι οποίες είναι δυτικής προελεύσεως ... Φοβούνται να σκεφθούν με νέα κριτήρια ή να αντιληφθούν τους περιορισμούς της σκονισμένης και αρνητικής τους σκέψεως."
  Δ, Κιτσίκης Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΚΤΑΣΙΣΜΟΥ-ΑΛΕΒΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ σελ. 51-52

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠρωτεcιλαοcSeptember 14, 2016 at 1:33 AM

   Γραφε εσυ. Εχεις το πνευμα των Πατερων επειδη τους εχεις διαβασει και ο λογος σου διαφερει χαρακτηριστικα απο τα φλιναφηματα των αλλων. Οι υπολοιποι ειναι ακαλλιεργητοι εντελως.

   Delete
  2. Ἴσως διότι δὲν ἔχουν ἐπιλύσει ἔνα βασικό δίλημμα, στὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται, τείνω νὰ πιστεύω πλέον, ἡ τελευταία παράγραφος τῆς ἀναρτήσεως.

   Ἴσως τὸ φαινόμενο ποὺ περιγράφετε προέρχεται ἀπὸ τὸ μόνιμο δίλημμα τοῦ Νεοέλληνος σχετικὰ μὲ τὸ τί τοῦ ἐπιτρέπεται καὶ τί ὄχι. Θὰ μποροῦσε νὰ μπεῖ κὰτω ἀπὸ τὴν ἐπικεφαλίδα τῶν σχολίων μιὰ πρόταση ποὺ νὰ γράφει πῶς θέλει ὁ κάτοχος τοῦ παρόντος μπλογκ νὰ εἶναι τὰ σχόλια. π.χ. "Ὕβρεις καὶ αἰσχρολογίες θὰ διαγράφονται ἀκαριαῖα. Μὴν ϋπερβαίνετε τὸ ἕνα σχόλιο τὴν φορά". Αὐτὸ δὲν εἶναι φαντάζομαι κατανάγκην μιὰ ὑποχώρηση ἀπὸ τὴν Ἁπόλυτη Μοναρχία, ποὺ νὰ δεσμεύει τὸν μονάρχη σὲ μιὰν ἄποψη. Στὴν οὐσία μᾶλλπν εἶναι ἕνα πρωτόκολλο γιὰ τὶς βασιλικές ἀκροάσεις.

   Delete
  3. ΠρωτεcιλαοcSeptember 15, 2016 at 3:43 PM

   Να προστεσω οτι ο πρωτος ακαλλιεργητος κι αγραματος ειμαι γω.
   Παρακαλεσα το Δημητρη να οργανωσει μαθηματα ελληνικης γλωσσας στο Ιδρυμα του αλλα με αγνοησε. Καμια απαντηση. Αυτα δεν ειναι σωστα πραματα...

   Delete
  4. Καλά έκανε και σε έγραψε...! Το ίδιο θα έκανα και εγώ!

   Delete
  5. Τὸ Ἵδρυμα "Δημήτρη Κιτσίκη",ΝΠΔΔ, εἶναι κέντρο ἐρευνῶν. Δὲν εἶναι σχολὴ ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 43. Τί σημαίνει ἡ φράση
  "Ὁ Χριστός, ὡς ἥρως βασιλεύς, ἐδήλωνε ὅτι εἶχε μόνον ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ ποιμνίου του, ἐνῷ ὁ λαὸς ὡς ὑποτελὴς τοῦ Χριστοῦ εἶχε μόνον δικαιώματα ποὺ τοῦ παρήσχοντο μέσῳ τῆς θεϊκῆς ἀγάπης. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ διαστρωμάτωση ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν" ;

  ReplyDelete
 44. (ἄς ποῦμε ὅτι ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία, μετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ Καποδίστρια νἀ ἀναλάβει ἀρχηγός τοῦ ἔθνους, προσέγγιζε τὸν κο Κιτσίκη) . Δέν θὰ μποροῦσε νὰ τοῦς πεὶ αὐτό ;

  ReplyDelete
 45. ....ἡ φράση εἶναι βαθυστόχαστη, καὶ εἶναι σχεδὀν ταὐτόσημη μὲ τὴν Παρμενίδειο ἄποψη " εἶναι, καὶ δὲν ΠΡΕΠΕΙ νὰ εἶναι. Μὲ ἄλλα λόγια σημαίνει ὅτι ὁ ὑπάλληλος πάει στὴν δουλειά του, τὰ πράγματα ἀκολουθοῦν ἀπὸ μόνα τους ἕνα φυσικὸ σχέδιο, καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο ὑπάρχουν καὶ τὰ ταξίδια τοῦ νοῦ.

  Ὁ ἱδρυτικὸς γιὰ τὸν Νεοέλληνα μῦθος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας πρέπει νὰ ἀνασκευαστεῖ. Στὸν μῦθο αὐτὸ κάποιοι αὐτοδημιούργητοι ἄνθρωποι δημιουργοῦν τὸν Νεοέλληνα σὰν φοροφυγᾶ, ποὺ παίρνει τὰ ὅπλα γιὰ νὰ ἐξοντώσει τὸν φοροσυλλέκτη. Δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ προπαγάνδα χωρὶς νὰ καταγγείλουμε τὴν βάση ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐπικάθεται ὁποιαδήποτε προπαγάνδα στοχεύει τὸν Νεοέλληνα. Ἁλλιῶς θὰ μιλᾶμε γενικῶς περὶ προπαγάνδας, σὰν σὲ ἔκθεση ἰδεῶν.

  Ἡ βάση αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος φτιάχτηκε. Ὅλα ξεκινᾶνε ἀπὸ τὴν σύγκρουση τέχνης (=κατασκευῆς) καὶ φύσης (φυσικὴ διαστρωμάτωση). Βλ. Σίλλερ, περὶ ἀφελοῦς καὶ συναισθηματικῆς ποίησης. Δὲν φτιάχτηκε μάλιστα ἀπὸ αὐτοδημιούργητους ἀνθρώπους, ποὺ βάλανε τὰ κεφάλαια γιὰ νὰ καρπίσουν τὰ χωράφια, ἀλλὰ ποὺ βάλαν τὰ κεφάλαια γιὰ νὰ βουτήξουνε τὴν ὀθωμανικὴ περιουσία.

  Τὴν ἔννοια τῆς φύσης τὴν πῆρε φαντάζομαι ὁ Σίλλερ ἀπὸ τὸν Ῥουσσῶ. Ὅμως ὑπῆρχε καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, μὲ ἄλλο τρόπο. Ὁ μῦθος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ἐγκαθιστᾶ τὴν προπαγάνδα τοῦ φιλελευθερισμοῦ στὴν καρδιά τοῡ ἑλληνικοῦ ἔθνους. "Ἡ φὐση θέλει σπρώξιμο". Αὐτὸ λέει ἡ κάθε προπαγάνδα, κατὰ κάποιον τρόπο. Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ Νεοέλλην φτιάχτηκαν ἀπὸ τὸ ἴδιο ὑλικὸ ποὺ φτιάχτηκαν οἱ ΗΠΑ καὶ ὁ Ἀμερικάνος.

  ReplyDelete
 46. Επίσκεψη Τέως Βασιλέως Παύλου στα Προεδρικά Ανάκτορα του προέδρου της Δημοκρατίας.
  http://doureiostupos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_97.html?spref=fb

  ReplyDelete
 47. "ὀ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν. οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου 'Ισραήλ" Κατά Ματθαίον 15.24.
  Συνεπώς, ο Ραββίνος Ιησούς ασχολείται μόνο με το Ισραήλ (και καλά κάνει).Ουδεμία σχέση έχει με την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.Μην συγχέεουμε την μετ'έπειτα ιστορική εξέλιξη και τα διάφορα χριστιανικά σοφίσματα.Η θα λέμε αλήθειες ή όχι.

  ReplyDelete
 48. Ἑκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ σχολιάζει τοὺς σχολιαστές, σὰν καλὸς Βυζαντινός, νὰ ἑρμηνεύσει κιόλας ὁ καθένας τὸ κείμενο τοῦ Κιτσίκη. Ἐγὼ καταλήγω στὰ ἑξῆς τρία ἐνδεχόμενα, ποὺ ἔχουν κάποιο νόημα γιὰ μἐνα. 1) Ὁ Κιτσίκης θέλει νὰ μᾶς παντρέψει 2) θέλει νὰ γίνει βασιλιάς 3) θέλει καὶ τὰ δύο, ὀπότε τὴν κάτσαμε.

  Νὰ ποῦν κι οἱ ἄλλοι σχολιαστές τὴν ἄποψή τους, στὴ γλῶσσα τὴ ῥωμαίκια (Καταρτζῆς). Μᾶλλον αὐτουνοῦ εἶναι μετεμψύχωση ὁ κος Κιτσίκης, καὶ ὄχι τοῦ Πλήθωνος, ὅπως ἴσως θέλει νὰ πιστεύει ἄν ἰσχύει τὸ 2.
  Ἑπίσης ἄν κάποιος δὲν συμφωνεῖ μὲ κάτι ποὺ γράφεται, νὰ τὸ σχολιάζει, χωρίς νὰ περιμένει ὁ ἄλλος νὰ τὸ ξαναπεῖ καὶ νὰ τὸ ξαναπεῖ μέχρι νὰ λάβει κάποια ἀπάντηση. Ὅπως βλέπετε γύρω σας αὐτὴ εἶναι ἡ μόνιμη τακτικὴ τοῦ ἔθνους μας. Νὰ μὴν παίρνει θέση γιὰ νἀ ἐκτεθεῖ ὁ τολμηρός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή ολα μπλα-μπλα και πολυλογία είσαι.

   Πιστεύω το άρθρο του Καθηγητού είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο και άκρως κατατοπιστικό.

   Delete
 49. Υγ. Ἑγὼ προτείνω τὴν ἑπαναφορά τοῦ παλαιοῦ συστήματος σχολίων. Νὰ μπεῖ ὅμως μιὰ προμετωπίδα πάνω ἀπὸ ΤᾺ ΣΧΌΛΙΑ ποὐ να γράφει ὅτι ἀπαγορεύονται οἱ ὕβρεις, κ.λπ. κ.λπ. Ἕτσι ἀφενός κινδυνεύεις βέβαια ἀπὸ τὴν ὑβριστικὴ ἐπίθεση, ἀφετέρου, ὅμως, ὁ ὑβριστὴς, σὲ περίπτωση ποὺ λάβει τὸ θράσος νὰ ἀναρτήσει τὶς ὕβρεις του, ἀπομονώνεται γιὰ ὅσον καιρὸ αὐτές δὲ ἔχουν διαγραφεῖ ἀκόμα, καὶ ἔτσι δὲν πέφτει τὸ κῦρος τοῦ ἱστολογίου. Εἶναι σὰν κάποιος νὰ καπνίζει κάτω ἀπὸ τὴν ταμπέλα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.
  Τότε, τὴ μιὰ δὲν ἔχεις αὐτὸ τὸ σπαστικὸ πράγμα, ποὺ εἶναι νὰ γράφεις κάτι καὶ νὰ μὴν ἔχεις κἄν τὴν ἀνταπόκριση τοῦ νὰ τὸ βλέπεις γραμμένο. Δηλαδὴ βελτιώνεται ἡ εἰκόνα τοῦ καφενείου.

  Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, τὰ σχόλια ἀπευθύνονται στὸν κο Κιτσικη ἀποκλειστικά. Οὐσιαστικὰ δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει καφενείο, ἀλλὰ ἀλληλογραφία. Βλέπετε, ἀκόμα καὶ ὁ λόγος μπορεῖ νὰ διαμορφωθεῖ ἀπὸ τοὺς θεσμούς. Μπορεῖ ὁ ἄλλος νὰ παραληρεῖ λόγωι τῆς ἀντίδρασῆς του στοὐς θεσμοὺς ποὺ τὸν περιτριγυρίζουν. Αὐτὸ ἄπτεται τοῦ θέματός μας, νομίζω.

  Ἡ τελευταία παράγραφος τοῦ Κιτσίκη εἶναι γιὰ Νόμπελ Λογοτεχνίας καὶ Εἰρήνης. Ἅλλο ἄν θὰ τὸ δεχτεῖ (Πάστερνακ). Ἡ προτελευταία μὲ διάφορες ἐμμονές του μὲ πρίγκηπες, ἐλιτισμούς, ἀνισότητες, σούπερ-ἤρωες δὲν ξέρεις ποτέ ἄν μᾶς δουλεύει ἤ ἄν τούχει στρίψει. Ἑγὼ πειραματικῶς δρῶν θεωρῶ ὅτι ἡ τελευταία παραπέμπει σὲ μιὰ παραδείσια κατάσταση, ἐντὸς τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ὄχι ἐκτός τῆς παρούσης ζωῆς, ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν ἀληθὴ φύση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς - ἀληθῆ, ὄχι ἀπλῶς εὐκταία - καὶ ἡ ὁποία εἶναι προσεγγίσιμη μόνο ἄν πάψει κανεὶς νὰ δρᾶ ὑπὸ τὸν φόβο τοῦ λάθους. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἀπάντησή μου στὴν πάρα πολὺ εὔστοχη παρατήρηση τοῦ κου Ῥωμηοῦ παραπάνω.

  Γι αὐτὸ κάλλιο νὰ παρουσιάσεις π.χ. ἕνα ἀλαμπουρνέζικο ἀποτέλεσμα μετὰ τῶν ἀπανωτῶν σχολίων σου παρὰ νὰ ξαναβάλεις πάνω στὸ κεφάλι σου τὸ ἀμόνι τοῦ φόβου μήπως κάνεις λάθος, ποὺ εἶναι ἡ κόλαση. Κόλαση εἶναι ὁ φόβος τῆς κολάσεως. Aὐτὸ εἶναι τὸ νόημα αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς τελευταίας παραγράφου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠρωτεcιλαοcSeptember 16, 2016 at 4:23 AM

   Τον ενοχο ομως που ελεγε αυτο, τον βριζατε εδω οι συμμοριτες του σιτε. Είναι σωστο αυτο?

   Delete
 50. Πολύ καλό άρθρο:

  http://www.pronews.gr/portal/20160915/economy/diethnis-oikonomia/55/enas-yperhreomenos-planitis-etoimos-na-ekragei-mesa-se-mia

  ReplyDelete
 51. Υπάρχει δεδομένο θέμα σε κάθε ανάρτηση. Στην παρούσα το θέμα είναι δημοκρατία, προπαγάνδα και λιμπεραλισμός. Δεν είναι η θρησκεία ή ο ραββίνος Ιησούς ή ο Ιουλιανός ή ο Κέλσος ή ο τέως βασιλιάς ... Παύλος (που μας έχει αφήσει χρόνους από το...1964) ή ο Κιτσίκης ως προξενητής ή ως (υποψήφιος)βασιλεύς ή ως (δια Χριστόν) σαλός ή εάν η Γραικία είναι κράτος με εμπορικό και κερδοσκοπικό προσανατολισμό και σύμπλεγμα αγροτικής κτηνοτροφικής και αλιευτικής μικροϊδιοκτησίας (και άλλα τέτοια πολλά). Δεν μπορούμε να τοποθετούμαστε επί παντός του... επιστητού. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε λόγος να γίνεται καμία ανάρτηση. Θα υπήρχαν μόνο σχόλια και αντισχόλια (που λένε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια). Εδώ όμως καλούμεθα να συ(ν)ζητήσουμε (να διερευνήσουμε μαζί) ένα θέμα που κάθε φορά θέτει ο έχων την ευθύνη των αναρτήσεων. Όχι ότι του φανεί... του Λωλοστεφανή. Άλλωστε είναι τέτοια η πληθώρα, οι (θετικές) προκλήσεις και η ποικιλία των θεμάτων των αναρτήσεων, ώστε μπορεί ο καθείς να εκφράσει την γνώμη του (χωρίς να κατηγορεί τον άλλον ως..... ακαλλιέργητο) αλλά και να ακούσει και να δεχθεί ή όχι την γνώμη των άλλων (χωρίς να την κατηγοριοποιεί ως ...φληνάφημα) μέσα στο κάθε φορά προτεινόμενο θέμα-πρόκληση (για προβληματισμό όχι για τσακωμό). Και αυτό ακριβώς θίγει ο Σοφός της διασποράς μας. Ότι δηλαδή τσακωνόμαστε ή απεραντολογούμε επειδή..... φοβόμαστε να σκεφτούμε.

  ReplyDelete
 52. Εὖγε Ῥωμηέ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 53. Πρωτεcιλαοc September 16, 2016 at 4:23 AM
  Τον ενοχο ομως που ελεγε αυτο [κόλαση εἶναι ὁ φόβος τῆς κολάσεως] τον βριζατε εδω οι συμμοριτες του σιτε. Είναι σωστο αυτο?

  Ἁπάντηση δική μου - Ναί. Ὁ κολασμένος τρομάζει ὄταν τοῦ θυμίζεις τὴν κατάστασή του.

  Κω(ν)ταντινουπολίτης Κωσταντή ολα μπλα-μπλα και πολυλογία είσαι. Πιστεύω το άρθρο του Καθηγητού είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο και άκρως κατατοπιστικό.

  Ναὶ ἁλλὰ δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι ὁ κος καθηγητὴς εἶναι ὑπέρ τῆς μοναρχίας καὶ τῆς ἀνισότητας. Τὸ μπλα-μπλα εἶναι ἐπίθεση.

  ReplyDelete