Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 28, 2016

313 - Ἡ ἀποτυχία ἐπανόδου τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου στὸν θρόνο του τὸ 1977

His Royal Majesty
King Constantine of Greece,
The Royal Offices,
65, Grosvenor Street # 6,
London, W1X 9DB - England                                                           21 Μαρτίου 2003

Μεγαλειότατε,
            Θ σᾶς παρακαλέσω νὰ προσέξετε τὀ ἄρθρο τοῦ ἐσωκλείστου τεύχους 27 τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, στὶς σελίδες 21-22 περὶ παλαιοημερολογιτισμοῦ καὶ νὰ ξαναδιαβάσετε τὸ προηγούμενο τεῦχος 26 ποὺ σᾶς ἔστειλα τέλη Ἰανουαρίουστὴν σελίδα 2, πάλι περὶ παλαιοημερολογιτισμοῦ. Ἤδη, ἀπὸ τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μου, Φθινοπώρου 1996 (βλ. στό διαδίκτυο, στὴν διεύθυνση, http:/members.rogers.com/dimitri-kitsikis) εἶχα δηλώσει, ὅτι συνεχίζω νὰ εἶμαι "πιστὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ νέο ἡμερολόγιο" καὶ σήμερα ἀκόμη εἶμαι φίλος τοῦ Μακαριωτάτου Χριστοδούλου, ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.
            Μεγαλειότατε, γνωρίζετε ὅτι "ἀπὸ καταβολῆς κόσμου" προσπαθῶ ὡς πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος νὰ προπαγανδίζω παντοῦ καὶ πάντα, μέσῳ τῶν βιβλίων μου καὶ τῆς διδασκαλίας μου, τὴν ἐπάνοδο τοῦ μοναρχικοῦ πολιτεύματος στὴν χώρα μας. Ἡ ἐπιστροφή σας ἤ ἑνὸς υἱοῦ σας,  στὸν θρόνο τῆς Ἑλλάδος, θὰ διευκολυνθῆ πολὺ
ἐὰν ἐπιλέξετε κάποιο ὅραμα. Στὸ Βυζάντιο ἡ μοναρχία ἐδυναμώθη αἰσθητὰ μὲ τὴν συμβολή της στὴν ἐπάνοδο τῶν εἰκόνων. Ὑπῆρξε τραγικὸ λάθος ἡ ἀπόφαση τοῦ 1923 ἀλλαγῆς τοῦ πατρίου ἡμερολογίου καὶ εἶμαι, ὡς εἰδικός, ἀπολύτως πεπεισμένος ὅτι θὰ ἐπανέλθουμε στὴν ἡμερολογιακὴ παράδοσή μας (βλ. τὸ ἐσώκλειστο βιβλίο μου περὶ Old Calendarists). Ὅποιος τολμήση νὰ προχωρήση στὴν θαρραλέα αὐτὴ ἀπόφαση, θὰ ἐπωφεληθῆ πλήρως. Αὐτὸς δύναται νὰ εἶναι ἡ Μόσχα, μετὰ τὴν πιθανὴ ἐπάνοδο τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ στὴν Ρωσία. Προσωπικὰ θὰ προτιμοῦσα νὰ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ βασιλικὴ οἰκογένεια. Σκεφτεῖτε το.
            Ἐσωκλείω καὶ φωτοτυπία ἄρθρου μου στὸ τεῦχος 111, Μαρτίου 2003, τοῦ περιοδικοῦ Τρίτο Μάτι,ποὺ κυκλοφορεῖ αὐτὸν τὸν μῆνα στὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ σᾶς ἀφορᾶ.

Μὲ πλήρη ἀφοσίωση καὶ ἀγάπη,
 Δημήτρης Ν. Κιτσίκης
  Καθηγητὴς Ἱστορίας Διεθνῶν Σχέσεων
  Τακτικὸ μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας

313 - Ἡ ἀποτυχία ἐπανόδου τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου στὸν θρόνο του τὸ 1977


(Τὸ παρακάτω κείμενο εἶναι ἀπόσπασμα ἄρθρου μου ποὺ ἐδημοσιεύθη στὸ περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, μὲ τίτλο "Τὸ ἄγνωστο βασιλικὸ πραξικόπημα τοῦ 1975-1977", τεῦχος 111, Μάρτιος 2003)

Τὸ 1979, ὁ λαμπρὸς Αἰγυπτιώτης διανοούμενος Γεώργιος Γεωργαλᾶς,  ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ τὸ 1970-1971 καὶ κατόπιν ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν-Διοικητὴς Κρήτης τὸ 1971-1973, ἐδημοσίευσε στὶς Ἐκδόσεις Ἐλεύθερη Σκέψις, μὲ τίτλο Ἑλληνικὸ Μανιφέστο, ἕνα περίεργο βιβλίο, ἀποτέλεσμα κάποιας συλλογικῆς σκέψεως !             Τὸ Ἑλληνικὸ Μανιφέστο περιεῖχε τὴν ἑξῆς εἰσαγωγή : "Στὴν περίοδο 1975-76, συγκροτήθηκε μία "ὁμάδα ἐργασίας", ποὺ μελέτησε συστηματικά, σὲ ὅλες του τὶς λεπτομέρειες, τὸ Ἑλληνικὸ Πρόβλημα καὶ ἐπεξεργάσθηκε τὶς λύσεις ποὺ κατὰ τὴν γνώμη της μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὴν Ἐθνικὴ Ἀναγέννησι. Στὴν ὁμάδα μετεῖχαν εἰδικοὶ ὅλων τῶν τομέων. Ἀνάμεσά τους, τέσσερις οἰκονομολόγοι, τρεῖς ἰατροί, δύο δημοσιογράφοι, δύο νομικοί, ἕνας συνδικαλιστής, δύο ἐκπαιδευτικοί (ὁ ἕνας ἀνώτατος), δύο εἰδικοὶ γιὰ τὰ ἀγροτικὰ θέματα, δύο διπλωμάτες, τέσσερις καθηγηταὶ ἀνωτάτης παιδείας, ἕνας θεολόγος, ἀπόστρατοι ἀξιωματικοὶ τῶν Ε.Δ. καὶ τῶν  Σ.Α. καὶ ἄλλοι. Ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ὁμάδος τέσσερις ἦσαν καθηγηταὶ πανεπιστημίου, πέντε εἶχαν διατελέσει ὑπουργοί (ἕνας τῆς 8ετίας Καραμανλῆ, τρεῖς τῆς 7ετίας καὶ ἕνας τοῦ κ. Μαρκεζίνη), ἄλλοι εἶχαν καταλάβει ἀνώτατες θέσεις ἤ ἀσκήσει ὑπεύθυνα λειτουργήματα. Ἡ ὁμάδα ἐργάσθηκε ἐπὶ δύο χρόνια, μὲ τρόπο δημοκρατικὸ καὶ συλλογικό. Ἕνα μέλος της ἀνελάμβανε νὰ εἰσηγηθῆ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ἐπακολουθοῦσε γενικὴ συζήτησις καὶ κρητική, κάποτε γινόταν καὶ δεύτερη ἤ καὶ τρίτη εἰσήγησις ἀπὸ ἄλλα μέλη καὶ τελικὰ φθάναμε στὴν διατύπωσι τῶν συμπερασμάτων ποὺ καὶ πάλι ὑποβάλλονταν σὲ κριτικὴ καὶ συζήτησι. Ἡ ὁμάδα μοῦ ἔκανε τὴν τιμὴ νὰ μοῦ ἀναθέση νὰ προεδρεύω τῶν ἐργασιῶν της καὶ νὰ κάνω τὴν τελικὴ ἐπεξεργασία καὶ διατύπωσι τῶν κειμένων". Βασικὸ μέλος τῆς ὁμάδος ὑπῆρξε ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, «ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν» τῆς σκιώδους Κυβερνήσεως Γεωργαλᾶ ποὺ θὰ ἀνελάμβανε νὰ πραγματοποιήσῃ αὐτὸ τὸ πρόγραμμα.
           
Γιὰ τὸ πολιτειακό, τὸ Μανιφέστο, ἐδήλωνε : "Πεποίθησίς μας εἶναι ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἀπεφάνθη ποτὲ πραγματικὰ ἐλεύθερος, ἤρεμος καὶ ἀνεπηρέαστος γιὰ τὸ πολίτευμα τῆς χώρας του. Κατὰ τὴν γνώμη μας, ὅλα τὰ κατὰ καιροὺς δημοψηφίσματα ὑπῆρξαν οὐσιαστικῶς νόθα μὲ προκαθορισμένο ἀποτέλεσμα. Οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες ἔκοβαν καὶ ἔρραβαν τὸ πολίτευμα καὶ τὸ σύνταγμα αὐτοῦ τοῦ τόπου στὰ προσωπικά τους μέτρα...Γι' αὐτοὺς τοὺ λόγους θεωροῦμε τὸ ὅλο θέμα τῆς δομῆς τῆς Πολιτείας μας σὰν ἐκκρεμές. Καὶ σκοπός μας εἶναι μὲ νόμιμα μέσα νὰ παράσχουμε κάποτε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὴν δυνατότητα, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του, νὰ ἀποφανθῆ ἤρεμος καὶ ἐλεύθερος γι' αὐτὸ τὸ ζωτικὸ ζήτημα".

Στὶς 16 Ἰουνίου 1977, ἡ ἀθηναϊκὴ ἀπογευματικὴ ἐφημερίδα τοῦ συγκροτήματος Λαμπράκη, Τὰ Νέα, μόλις 2½ χρόνια μετὰ τὸ ἀποτυχὸν ἰωαννιδικὸ πραξικόπημα τῆς "πυτζάμας", τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1975 (τοῦ μόνου γνωστοῦ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη),  ἐτιτλοφόρει τὴν πρώτη της σελίδα, μὲ ἕνα ἐντυπωσιακὸ κείμενο : "'Επερώτηση στὴ Βουλὴ ἀποκαλύπτει : Συνωμοσία γιὰ ἐπάνοδο χούντας καὶ Κωνσταντίνου ! Θὰ δολοφονοῦσαν τοὺς Κ. Καραμανλῆ, Γ. Μαῦρο καὶ ἄλλους. Θὰ φυγάδευαν τὸν Δημ. Ἰωαννίδη. Ὁ κ. Ἀβέρωφ :"Ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες". Μὲ τὸν ἴδιο πρωτοσέλιδο τίτλο εἶχε κυκλοφορήσει τὴν ἰδία ἡμέρα καὶ Τὸ Βῆμα. Σημειώνουμε πὼς τὸ ἄγνωστο αὐτὸ μέχρι σήμερα πραξικόπημα, ποὺ δὲν εἶχε σχέσει μὲ τὴν γνωστὴ συνωμοσία τῆς "πυτζάμας", ἔμεινε ἄγνωστο διότι ὑποβαθμίσθηκε ἀπὸ τοὺς τότε ὑπουργοὺς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀβέρωφ καὶ Δημοσίας Τάξεως Σταμάτης.
           
Ὁ καταγγέλλων, μὲ ἐπερώτησή του πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ Κ. Καραμανλῆ καὶ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Εὐάγγ. Ἀβέρωφ, ἦταν ὁ Κρητικὸς βουλευτὴς τῆς ΕΔΗΚ, Κώστας Μπαντουβᾶς, ἐνῷ ὁ Ἀβέρωφ δὲν ἠθέλησε νὰ δώση ἔκταση στὸ θέμα δηλώνοντας ὅτι ἐγνώριζε τὴν ὑπόθεση ἀλλὰ ὅτι κίνδυνος δὲν ὑπῆρχε διότι ἐπρόκειτο περὶ "σταγονιδίων". Πράγματι τὸ κίνημα Γεωργαλᾶ εἶχε προδοθῆ έκ τῶν ἔσω καὶ ὁ Ἀβέρωφ εἶχε ἐνημερωθῆ ἀλλὰ ἠθέλησε νὰ καλύψη τὸν βασιλέα καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑποβάθμισε τὸ γεγονός. Τὰ Νέα  ὅμως παρατηροῦσαν ὅτι "Κατὰ τὴν [προτεραία] λεγομένη συνωμοσία τῆς πυτζάμας [τοῦ Φεβρουαρίου 1975] διώχτηκε μόνον μικρὸς ἀριθμὸς ἀξιωματικῶν ποὺ ἦταν πιστοὶ στὸν Ἰωαννίδη. Συνέβη ὅμως κάτι περίεργο : Ὅτι ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸν Στρατὸ ἀξιωματικοὶ ποὺ εἶχαν συμβάλλει στὴν ἀποκάλυψη τοῦ δικτύου τῶν συνωμοτῶν". Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Γεωργαλᾶς ἦταν ἰωαννιδικὸς καὶ ἐξεφράζετο ἔντονα κατὰ τοῦ Γ. Παπαδοπούλου.
           
Ὁ Μπαντουβᾶς ἔλεγε πὼς τὸ καταγγελλόμενο κίνημα εἶχε δύο σκέλη : "Τὸ πολιτικό μὲ ὐπεύθυνον τὸν Γεωργαλᾶ, μέχρι τῆς συλλήψεώς του, ὁπότε ἀνέλαβε ὁ [Μᾶνος] Μάρκογλου". Ὁ πρώην καθηγητὴς τῆς Παντείου Ἐμμανουὴλ Μάρκογλου, ἀντιπρόσωπος τῆς American Life Insurance στὴν Ἑλλάδα, ἦταν ὁ κουμπάρος τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος τὸν εἶχε παντρέψει στὴν Ἀμερική. Τὸ δεύτερο σκέλος : "Τὸ στρατιωτικόν, μὲ ὑπεύθυνον τὸν ἀντιστράτηγον Κωστάκη, τότε ὑπαρχηγὸν Ἀρχηγείου Στρατοῦ, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς συνωμοσίας, ἀνέλαβε τὴν διοίκηση τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ...Καὶ ἐπίσης τοὺς... [Γεώργιο] Βασιλόπουλο, ὑποστράτηγο ἐ.ἀ. Χωροφυλακῆς". Ὁ Βασιλόπουλος ἦτο δεδηλωμένος βασιλικὸς καὶ τὰ στελέχη τοῦ κινήματος ἔδιδαν ὅρκο ἐνώπιον του νὰ παραμείνουν πιστοὶ στοὺς στόχους τοῦ κινήματος. Σύνδεσμος μεταξὺ τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ στρατιωτικοῦ σκέλους ἦταν ὁ τότε συνταγματάρχης Νῖκος Πανταζῆς, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκατηγορήθη ἀργότερα ἀπὸ μέλη τοῦ κινήματος ὅτι ἦτο αὐτὸς ποὺ τὸ εἶχε προδώσει. Πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο ἦταν καὶ ὁ πρώην νομάρχης Γεώργιος Κυριακᾶκος,  καθηγητὴς θεολόγος Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, "ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν"  τῆς σκιώδους  κυβερνήσεως ὅταν θὰ ἀνελάμβανε ὁ Γεωργαλᾶς καὶ ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος Στόχος, Γεώργιος Καψάλης, "ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως".
           
Ὁ Μπαντουβᾶς ἐσυνέχιζε τὴν ἐπερώτησή του ὡς ἑξῆς : "Ἐπεδιώχθη ἐπαφὴ μὲ τὸν τ. βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἐπεφυλάχθη μὲν ἀρχικά, δὲν ἐγνώσθη ὅμως ἡ τελική του θέση... Τὸ κίνημα θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἀρχὲς τοῦ ἔτους [1977] ἀλλὰ ἀνεβλήθη ἐπὶ ἑξάμηνον, μετὰ τὴν σύλληψη τοῦ Γεωργαλᾶ. 'Επροβλέπετο δολοφονία Καραμανλῆ, Μαύρου κλπ. καθὼς καὶ τῶν Παπαδοπούλου καὶ  Ἰωαννίδη. Ἦσαν πολλοὶ οἱ μυημένοι ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, μὲ σύνδεσμο τὸν [πρώην γενικὸ ἀστυνομικὸ διευθυντὴ] Ντόντο, ἀπὸ τὴν Ἀεροπορία καὶ τὸ Ναυτικό. Κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν ἀποκαλυφθέντων συνωμοτῶν, ἐγνώριζε τὴν κίνηση καὶ ὁ κ. Ἀβέρωφ [ὡς καὶ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης], ἐμελετᾶτο δὲ ἡ πιθανότης χρησιμοποιήσεώς του. Ἐδόθη στὴν Κυβέρνηση σχέδιον τῆς καταστάσεως δολοφονιῶν καὶ κατάσταση μεμυημένων στὸ κίνημα. Πάντως, ἡ ἀποκάλυψη τῆς συνωμοσίας καὶ ἡ ἐνημέρωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, δὲν προῆλθε ἀπὸ τὸν κ. Ἀβέρωφ".
           
Ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ προηγουμένου ἔτους (1976) ὁ Μπαντουβᾶς μὲ ἀλλεπάληλες δηλώσεις προσπαθοῦσε νὰ εὐαισθητοποιήση τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν σοβαρότητα τῆς "κινήσεως Γεωργαλᾶ", ἀλλὰ, ὅπως ἔγραφαν οὶ ἐφημερίδες στὶς 2 Δεκεμβρίου 1976, "κατὰ τὴν τελευταίαν συζήτησιν εὶς τὴν Βουλήν, εἰς ἐπίπεδον ἀρχηγῶν κομμάτων, ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως κ. Κων. Καραμανλῆς, ἐπέκρινε τὸν βουλευτὴν Ἡρακλείου τῆς ΕΔΗΚ κ. Κων. Μπαντουβᾶν, ἐπειδὴ ἐπιδιώκει διὰ παντὸς τρόπου τὴν δημοσιότητα καὶ τοῦ συνέστησε νὰ παύση νὰ ἀκολουθῆ αὐτὴν τὴν τακτικήν". Παρὰ ταῦτα, ἡ Ἐλευθεροτυπία, στὶς 29 Νοεμβρίου 1976, ἐτιτλοφόρει ἄρθρο της μὲ φωτογραφία τοῦ ὑπασπιστοῦ καὶ γραμματέως τοῦ Βασιλέως Μάκη Ἀρναούτη :"Βασιλοχουντικοὶ ἐπιχειροῦν νὰ διεισδύσουν στὸ στράτευμα", μὲ στόχο τὴν ἐπιστροφὴ στὸ θρόνο τοῦ Κωνσταντίνου.
           
Καθοριστικὴ γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς κινήσεως ὑπῆρξε ἡ σύλληψη τοῦ Γεωργαλᾶ στὶς 19 Δεκεμβρίου 1976 γιὰ "ἠθικὴ αὐτουργία εἰς τὰ ἐπεισόδια τὰ ὁποῖα εἶχαν γίνει κατὰ τὴν κηδεία τοῦ [δολοφονηθέντος] ἀστυνόμου Μάλλιου". Ὁ Γεωργαλᾶς ἀπηλευθερώθη στὶς 10 Ἰανουαρίου 1977, ἀλλὰ στὶς 31 Δεκεμβρίου 1976, ἡ Καθημερινὴ παρατηροῦσε τὰ ἑξῆς σημαντικά : "Δὲν ἔγινε γνωστὴ ἡ ὑπόθεση γιὰ τὴν ὁποία ἀνεκρίθη ὁ Γεωργαλᾶς. Πιστεύεται ὅτι πρόκειται γιὰ ἐξαιρετικὰ σοβαρὸ θέμα, ἄν κρίνη κανεὶς ἀπὸ... τὴν ἄκρα μυστικότητα ποὺ κρατοῦν οἱ ἀξιωματικοὶ τῆς Ἀσφαλείας Προαστίων...Κατόπιν αὐτοῦ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα : Ποία μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ τόσο σοβαρὴ ὑπόθεση, ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν Ἀσφάλεια Προαστίων ;.. πρόκειται γιὰ σοβαρὴ ἀντιδημοκρατικὴ δράση τοῦ Γεωργαλᾶ, ποὺ τώρα μόλις ἀποκαλύφθηκε ἤ πρόκειται γιὰ τὴν ἐξιχνίαση τῆς δολοφονίας τοῦ Γουέλτς;".
           
Ὁ μακαρίτης σήμερα Γιῶργος Καψάλης, ἀπὸ τοὺς βασικώτερους "ὑπουργοὺς" τῆς σκιώδους κυβερνήσεως  τῆς κινήσεως Γεωργαλᾶ τοῦ 1976, ἀπεφάσισε νὰ ἀποκαλύψη στὴν ἐφημερίδα του Στόχος, τὸ 1993 καὶ τὸ 1997-1998, ἐλάχιστα στοιχεῖα τοῦ ἀποτυχόντος πραξικοπήματος, χρησιμοποιώντας μάλιστα συνωμοτικὸ ψευδώνυμο τοῦ Γεωργαλᾶ γιὰ νὰ τὸν ἀναφέρη, τὸ Οὐρβανός. Ἔτσι στὶς 7 Μαΐου 1997, ἐτιτλοφόρει τὴν πρώτη σελίδα τῆς ἐφημερίδος του : "Ἀπὸ πρῶτο χέρι, μόνο στὸν Στόχο. Τὰ ἄκρως ἀπόρρητα τοῦ πραξικοπήματος ποὺ κρύβει ὁ Καραμανλῆς".

Κατ' ἀρχὰς πρέπει νὰ ἐπισημανθῆ ὅτι σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν γνώμη ποὺ ἔχει εὐρέως ἐπικρατήσει στὸ κοινό, ὁ μεγάλος ἐχθρὸς τὴς βασιλικῆς οἰκογενείας ὡς ἀχάριστος καὶ καταστροφεύς της, ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ὁ πρεσβύτερος καὶ ὄχι ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου. Ἡ ἀπέχθεια τοῦ Βασιλέως γιὰ τὸ ὄνομα Καραμανλῆς, μεταβιβάζεται αὐτομάτως στὸν ἀνηψιό του, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τελευταῖος δὲν εἶχε τὴν συμπάθεια τοῦ πρεσβυτέρου συνονόματός του, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν διαθήκη του τὴν στιγμὴ τοῦ θανάτου του, στὴν Ἀθήνα, στὶς 22 Ἀπριλίου 1998. Ἀργότερα ὁ Βασιλεὺς ἀνεγνώρισε ὅτι ἦταν λάθος ἡ ἀποπομπή τοῦ βασιλόφρονος καὶ ἀντικομμουνιστοῦ Γεωργίου Παπανδρέου τὸ 1965. Οἱ πραξικοπηματίες τῆς 21ης Ἀπριλίου εἶχαν τὴν διπλὴ ἰδιότητα τοῦ ἀντιβασιλισμοῦ καὶ τοῦ καραμανλισμοῦ. Ὁ Παπαδόπουλος δὲν ἐπέτρεψε τελικὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Καραμανλῆ ἀπὸ τὸ Παρίσι, παρὰ τὴν καραμανλικὴ ἰδεολογική του προέλευση, ἁπλῶς διότι δὲν ἔβλεπε γιατὶ ἔπρεπε νὰ ἀφαιρέση ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τὴν ἡγεσία τῆς χώρας πρὸς ὄφελος ἑνὸς ἀγαπημένου κατὰ τὰ ἄλλα γι' αὐτὸν πολιτικὸ πρόσωπο. Τὸν βασιλικὸ θεσμὸ ὅμως τὸν κατήργησε τὸ 1973.
           
Ὁ ἀμερικανικὸς παράγων, συνεχίζοντας τὴν ἀγγλικὴ παράδοση στὴν Ἑλλάδα, ὑπῆρξε καὶ εἶναι πάντα φιλοβασιλικός. Εἶναι δὲ ἐντυπωσιακὸ, διαβάζοντας τὰ ἀμερικανικὰ ἀρχεῖα, ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου σὲ καμμία στιγμὴ τῆς πολιτικῆς του σταδιοδρομίας, οὔτε πρὸ τοῦ 1967, οὔτε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἑπταετίας, οὔτε καὶ μετὰ τὸ 1974, δὲν παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀξιωματούχους ὡς ἀκραῖος ἀντιαμερικανὸς καὶ ἀντιβασιλικός. Γιὰ παράδειγμα, μία ἀπόρρητη ἀναφορὰ τοῦ Deputy Director of Current Intelligence πρὸς τὸν Deputy Director of Central Intelligence (CIA), μὲ θέμα Andreas Papandreou καὶ ἡμερομηνία 13 Μαρτίου 1967, δηλαδὴ ἕνα μῆνα πρὸς τοῦ ἀπριλιανοῦ πραξικοπήματος, λέγει σαφῶς ὅτι ὄχι μόνον ὁ Ἀνδρέας δὲν ἀντιπροσωπεύει κομμουνιστικὸ κίνδυνο, οὔτε εἶναι βιαίως ἀντιβασιλικός, ἀλλὰ ἀντιθέτως δύναται νὰ ἀποτρέψη μία βίαιη ἀλλαγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου : "Ὁ Ἀνδρέας ἔχει γίνει ὁ ἐκπρόσωπος ὁμάδος κεντροαριστερῶν οὐδετεριστῶν, ἴσως ἐλαφρῶς ἀντιδυτικῶν πολιτικῶν. Αὐτὴ ἡ θέση ἔχει ἀντίκρυσμα σὲ ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τῆς νεολαίας ποὺ ἄν καὶ δὲν ψηφίζει τώρα, θὰ δυνηθῆ νὰ τὸ κάνη σὲ μελλοντικὲς ἐκλογές. Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ἀπὸ μὴ κομμουνιστὲς ἀριστερούς, ποὺ ἐψήφιζαν συχνὰ γιὰ τὴν κρυπτοκομμουνιστικὴ ΕΔΑ, μὴ ἔχοντας καλύτερη ἐπιλογή. Ἡ ἴδια ἡ ΕΔΑ φαίνεται νὰ ὑφίσταται ζημίες ἀπὸ τὴν δημοφιλία τοῦ Ἀνδρέα στοὺς κύκλους τῆς Ἀριστερᾶς καὶ θὰ ἐναντιωθῆ στὶς προσπάθειές του νὰ ἐπεκταθῆ εἰς βάρος της. Ὁ Ἀνδρέας... ἄν καὶ ἐπιζητᾶ τὴν ἀμερικανικὴ βοήθεια... μᾶλλον ἐὰν ἦτο δυνατὸν θὰ προσεπάθη νὰ μειώση μερικὰ στοιχεῖα τῆς ἀμερικανικῆς παρουσίας στὴν Ἑλλάδα... Θὰ προτιμοῦσε νὰ ἔχη τὸν Βασιλέα ἁπλῶς ὡς σύμβολο ἄν ὄχι τὴν πλήρη καθαίρεσή του". Ὅσο γιὰ τὴν τακτικὴ ποὺ άκολουθοῦσε ὁ Ἀνδρέας, ἔχουμε τὴν μαρτυρία τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως στὴν Ἀθήνα Φίλλιπς Τάλμποτ (Phillips Talbot,1965-1969, γεννηθεὶς τὸ 1915) ὁ ὁποῖος στὶς 30 Μαρτίου 1967 ἔγραφε στὸ Ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, κατόπιν συναντήσεως τοῦ  Ἀνδρέα Παπανδρέου μὲ τὸν Norbert Anschutz,νο.2 τῆς Πρεσβείας, ὅτι ὁ Ἀνδρέας ἄλλα λέγει καὶ ἄλλα πράττει καὶ διὰ τοῦτο ὁ Τάλμποτ τὸν χαρακτηρίζει ὡς δημαγωγό.
           
Στὶς 14 Μαΐου 1997, ἐκυκλοφόρησαν στὴν Ἀθήνα 12 τόμοι τοῦ προσωπικοῦ ἀρχείου τοῦ Κων. Καραμανλῆ τοῦ Πρεσβυτέρου ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπεκάλυπταν  μὲ στοιχεῖα, ὅτι περὶ τὸ τέλος τοῦ 1975, ὁ τέως βασιλεὺς Κωνσταντῖνος συνωμοτοῦσε γιὰ τὴν ἀνατροπή, μὲ στρατιωτικὸ πραξικόπημα, τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Συντονιστὴς τῶν συνωμοτικῶν κινήσεως "ὀλιγαρίθμων ἀξιωματικῶν τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς μὲ σκοπὸ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ τέως βασιλιᾶ Κωνσταντίνου" ἦταν ὁ ὑπασπιστὴς καὶ προσωπικὸς γραμματεὺς τοῦ Κωνσταντίνου, στρατηγὸς Μάκης (Μιχαὴλ) Ἀρναούτης (γεννηθεὶς τὸ 1927 καὶ ἐγκατασταθεὶς στὸ Λονδῖνο τὸ 1967)). Ἡ ἀποκάλυψη τῆς συνωμοσίας εἶχε γίνει ἀπὸ τὸν πλοίαρχο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Π. Παναγιωταρέα καὶ εἶχε ἐπιβεβαιωθῆ ἡ ὕπαρξὴ της μετὰ ἀπὸ ἔρευνα. Ἡ κυβέρνηση εἶχε ἀντιδράσει ἀμέσως καὶ μὲ ἀπ'εὐθείας προειδοποιήσεις πρὸς τὸν Κωνσταντῖνο, ἀλλὰ εἶχε ἀποφασισθῆ νὰ μὴ δοθῆ τίποτε στὴν δημοσιότητα.
           
Τὸ ἀρχεῖο Καραμανλῆ μᾶς ἐπληροφόρει ἐπίσης πὼς τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1975, ὁ Γ.Ράλλης καὶ ὁ Ε. Ἀβέρωφ ἐνημέρωσαν τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν δραστηριότητα τοῦ Μ. Ἀρναούτη, ὁ ὁποῖος εἶχε προσπαθήσει νὰ προσεταιρισθῆ ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικούς. Ὅπως εἶχε κάνει ὁ Γεώργιος Β΄ ἐπανερχόμενος τὸ 1935, ὁ Κωνσταντῖνος θὰ ἔδιδε γενικὴ ἀμνηστία καὶ θὰ ἐσχημάτιζε Κυβέρνηση ὑπὸ ἐξωκοινοβουλευτικὸ πρόσωπο (τὸ 1935, εἶχε γίνει αὐτὸ ὑπὸ τὸν καθηγητὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Κωνσταντῖνο Δεμερτζῆ). Μάλιστα ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε ἐξασφαλίσει τὴν ὑποστήριξη τοῦ Σάχη καὶ ἡ πτώση τοῦ Ἰρανοῦ μονάρχη τὸ 1979 ἀντεκατεστάθη ἀργότερα μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Βασιλέως τῆς Ἱσπανίας, συζύγου τῆς ἀδελφῆς του Σοφίας.
           
Στὶς 4 Νοεμβρίου 1975, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Στόλου ἀντιναύαρχος Σ. Κονοφάος, ἐπεσκέφθη τὸν Καραμανλῆ καὶ τοῦ εἶπε ὅτι ὁ Ἀρναούτης εἶχε ἐπιζητήσει τὴν ὑποστήριξη καὶ τεσσάρων ἀξιωματικῶν τοῦ Ναυτικοῦ. Ὁ Κονοφάος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Καραμανλῆ κατέδωσε τὴν συνωμοσία λέγοντας πὼς ὁ Βασιλεὺς εἶχε δώσει τὸ πράσινο φῶς. Τὸ πραξικόπημα ἐπρόκειτο ἀρχικῶς νὰ ἐκδηλωθῆ τὸν Φεβρουάριο 1976 ἐνῷ θὰ εἶχε προηγηθῆ ἡ δολοφονία τοῦ Καραμανλῆ. Ὁ Ἀρναούτης ἐπέμενε ὅτι ἔπρεπε νὰ συμμετάσχη στὸ πραξικόπημα τὸ Ναυτικὸ καὶ ἡ Ἀεροπορία γιὰ νὰ δυνηθοῦν οἱ βασιλικοὶ νὰ ἐλέγξουν τὴν κατάσταση καὶ νὰ μὴν τὴν πάθουν ὅπως στὴν 21η Ἀπριλίου.
           
Τότε ὁ ἀντιναύαρχος Κονοφάος ἔστειλε στὸ Λονδῖνο γιὰ νὰ συναντήση τὸν βασιλέα, τὸν πλοίαρχο Τ.Π. Παναγιωταρέα. Ἡ συνάντηση ἐπραγματοποιήθη τὴν Δευτέρα 13 Ὀκτωβρίου 1975 καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπεβεβαίωσε ὅτι ἐπιθυμοῦσε πραξικόπημα, ἀλλὰ ἐπέμενε ὅτι στόχος του δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἦτο ἡ ἄμεση ἐπαναφορὰ τοῦ θεσμοῦ τῆς Βασιλευομένης Δημοκρατίας ἀλλὰ "ἡ διάσωσις τῆς πατρίδος". Διάλυση τῆς Βουλῆς καὶ σχηματισμὸς ὅπως τὸ 1935-36 οἰκουμενικῆς κυβερνήσεως ποὺ θὰ συνεδυάζετο πρὸς τὴν ἐξαγγελία τεραστίου δανείου ὰπὸ τὸ Ἰρὰν κα τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία τῆς τάξεως τῶν δύο
δισεκατομμυρίων δολλαρίων.    

Βάσει τοῦ ἀρχείου Καραμανλῆ, ὁ Βασιλεὺς ἐδήλωσε πὼς τὸ 1975, ἐδέχθη ἐκπρόσωπο τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως ὁ ὁποῖος ἐπέμενε ὅτι ὁ Στρατὸς εἶχε τὴν πρόθεση νὰ ἀνατρέψη τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Τὸν διεβεβαίωσε πὼς ἡ Ἀμερικανικὴ Κυβέρνηση τοῦ ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ τεθῆ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων γιὰ νὰ ἀποφευχθῆ ἐπανάληψη τῶν γεγονότων τῆς 21ης Ἀπριλίου. 'Επίσης, τὸν ἴδιο καιρό, ὁ Βασιλεὺς συνηντήθη μὲ  τὸν Βρεταννὸ πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε ὅτι θὰ ἔπαιζε καὶ πάλι πρωτεύοντα ρόλο στὴν Ἑλλάδα. Τότε ἐπεσκέφθη τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ἰρὰν  καὶ ἐγένετο δεκτὸς μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους ἀλλὰ ἡ ἐπίσκεψη δυστυχῶς δὲν ἀπέδωσε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα ἐξ ἀπόψεως ἐπιβεβαιώσεως τῆς χορηγήσεως δανείου τῆς τάξεως τῶν δύο δισεκατομμυρίων δολλαρίων, εἰς περίπτωσιν ἐπανόδου του εἰς τὴν Ἑλλάδα.
           
Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰανουαρίου 1976, ὁ Καραμανλῆς, μέσῳ τοῦ βασιλόφρονος πρέσβεως Λεωνίδα Παπάγου, υἱοῦ τοῦ στρατάρχου, διεμήνυσε στὸν Βασιλέα στὸ Λονδῖνο "νὰ παύση νὰ συνωμοτῆ". Παρὰ ταῦτα, στὶς 14 Ὀκτωβρίου 1976, ὁ Βρεταννὸς πρέσβυς στὴν Ἀθήνα σὲρ Φράνσις Μπροὺκς Ρίτσαρντς ἐνημέρωσε τὸν Π. Μολυβιάτη ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος εὑρίσκετο σὲ ἐπαφὴ μὲ συνωμότες στὴν Ἑλλάδα. Τὸ σημείωμα τοῦ πρέσβεως ἔλεγε : "Τὴν πρωτοβουλία τῆς συνωμοσίας δὲν ἔχει ὁ τέως βασιλεὺς, οὗτος ὅμως τηρεῖται ἐνήμερος αὐτῆς καὶ ἀσφαλῶς δὲν τὴν ἀποθαρρύνει". Μία ἑβδομάδα ἀργότερα ὁ Βρεταννὸς πρέσβυς συνήντησε τὸν Καραμανλῆ καὶ τοῦ ἀνέφερε ὅτι ὑπῆρχαν ἐνδείξεις γιὰ ἐκδήλωση πραξικοπήματος. Ἔγινε σαφὲς ὅτι γιὰ τὸ θέμα εἶχε ἐνημερωθῆ καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ Πρεσβεία στὴν Ἀθήνα ὁ ἐπιτετραμμένος τῆς ὁποίας Χ. Μίλλς διεμήνυσε στὸν πρωθυπουργὸ ὅτι ἡ Οὐάσιγκτων κατεδίκαζε ἀπολύτως τὴν συνωμοσία.
           
Στὶς 18 Νοεμβρίου 1976 ὁ Βρεττανὸς πρωθυπουργὸς Τζ. Κάλλαχαν συνήντησε τὸν τέως βασιλέα καὶ τοῦ διεμήνυσε νὰ μὴν ἀναμιγνύεται σὲ τέτοιου εἴδους δραστηριότητες ὅσο εὑρίσκετο ἐπὶ βρεταννικοῦ ἐδάφους. Αὐτὸ ἔγινε ἀφοῦ -κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Καραμανλῆ- εἶχε μεταβῆ στὸ Λονδῖνο, ὡς εἰδικὸς ἀπεσταλμένος τῆς Κυβερνήσεως, ὁ πρώην βασιλόφρων Γεώργιος Ράλλης γιὰ νὰ προειδοποιήση τὸν Κωνσταντῖνο ὅτι ἡ Ἀθήνα ἐγνώριζε τὴν συνωμοτική του δράση καὶ τοῦ ἐζήτει νὰ θέση τέρμα σ' αὐτήν.

Ὅταν τὸ 1997 ὁ Βασιλεὺς στὸ Λονδῖνο ἔλαβε γνώση τοῦ περιεχομένου τοῦ δημοσιευθέντος ἀρχείου Καραμανλῆ ποὺ ἀφοροῦσε τὴν δραστηριότητά του στὴν περίοδο 1975-1977, ἔσπευσε, ὡς ἦτο φυσικὸ νὰ ἀπαντήση. 

Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ ἀκοίνωση τοῦ Κωνσταντίνου, τοῦ Μαΐου τοῦ 1997: "Τὸ 1976 ἐπεσκέφθη τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνο εἰς τὸ Λονδῖνον ἐκ μέρους τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ, ὁ κ. Γ. Ράλλης, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐγνώρισε ὅτι συμφώνως πρὸς πληροφορίας τῆς Βρεταννικῆς Κυβερνήσεως ὑπῆρχε ἐνδεχομένως κίνδυνος ἀνατροπῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος, δολοφονίας τοῦ πρωθυπουργοῦ κ.α.π.  Κατάπληκτος ἀπὸ τὶς "ἀποκαλύψεις" τοῦ κ. Γ. Ράλλη, ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἐφρόντισε νὰ συναντήση ἀμέσως τὸν τότε Βρεταννὸ πρωθυπουργὸ κ. Callahan, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον διέψευσε κατηγορηματικῶς, κάθε τέτοια φήμη ἀλλὰ τοῦ ἐγνώρισε ὅτι οἱ πληροφορίες αὐτὲς εἶχαν ἑλληνικὴ προέλευση καὶ ὅτι ἡ Βρεταννικὴ Κυβέρνησις εἶχε ἀρνηθῆ νὰ δώση οἱανδήποτε συνέχειαν. Δυστυχῶς, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες προσκλήσεις τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου, ὁ κ. Γ. Ράλλης ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ ἐδέχθη νὰ τὸν συνοδεύση εἰς τὸν Βρεταννὸν πρωθυπουργόν.

"Ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος δὲν χρειάζεται οἱανδήποτε ἐπιβεβαίωσιν τῶν δημοκρατικῶν του φρονημάτων. Ἄλλωστε διὰ τὴν προάσπισιν τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἐθυσίασε τὸν θρόνον του. Αἱ κρίσεις τοῦ κ. Κ. Καραμανλῆ διὰ τὴν προσπάθειαν τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967, εἶναι τοὐλάχιστον ἀνοίκειοι, στρεφόμεναι καὶ κατὰ ἐπαξίων στρατιωτικῶν ἡγετῶν καὶ πλήθους ἀξιωματικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι ὑπεβλήθησαν εἰς παντὸς εἴδους θυσίας καὶ ταλαιπωρίας διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς Δημοκρατίας. Φυσικὰ ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἐπιφυλάσσεται νὰ ἐπανορθώση, ἐν καιρῷ, τὰς διαφόρους ἀνακριβείας τῶν ὀψίμων "ἀρχειακῶν ἀποκαλύψεων" ἤ καὶ προσπαθειῶν δικαιολογήσεως πράξεων καὶ παραλείψεων τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τῆς ΕΡΕ. Ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ὑπῆρξε μέχρι τώρα , συχνὰ ὑποχρεωμένος ὡς πρώην ἀνώτατος ἄρχων, νὰ μὴν ἀπαντᾶ εἰς προσωπικὰς ἐπιθέσεις κηδόμενος τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων ἀλλὰ καὶ τῆς ἠρεμίας καὶ ἡσυχίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

"Τὸ 1965, ὁ τότε ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπολιτεύσεως (ΕΡΕ), κ. Π. Κανελλόπουλος, ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Βασιλέα νὰ τοῦ ἀναθέση τὴν Κυβέρνησιν, συναινώντας εἰς τὴν ἀναστολὴν τῆς ἰσχύος ὡρισμένων θεμελιωδῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος [δηλαδὴ νὰ τοῦ ἀνατεθῆ δικτατορία, ὅπως εἶχε γίνει μὲ τὸν Μεταξᾶ τὸ 1936. Στὶς 29 Ἰανουαρίου 2003, σύσσωμη ἡ Βουλὴ συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ΚΚΕ, τὸν ἐτίμησε  ὡς πατέρα τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ ! Οἱ παπάδες εὐλογοῦν τὰ γένεια τους.  Βλ. στὸ βιβλίο μου, Ἐκδόσεις Ἔσοπτρον, Τὸ Βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως, τὸ κεφάλαιο 5 :"Τὸ τέλος τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ : ἡ ὑποβάθμιση τοῦ θεσμοῦ ἀπὸ τὸν Παν. Κανελλόπουλο"]. Τὸ 1966, διὰ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ γραφείου τοῦ Βασιλέως Δ. Μπιτσίου,  μετέπειτα ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ κ. Κ. Καραμανλῆ, ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἐκάλεσε τὸν διατρίβοντα εἰς Παρισίους κ. Κ. Καραμανλῆ νὰ ἐπιστρέψη εἰς Ἀθήνας, διὰ νὰ συμβάλη εἰς τὴν ὁμαλὴν ἐξέλιξιν τῶν ἑλληνικῶν πολιτικῶν πραγμάτων. Ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς ἐδέχετο ὅμως νὰ ἐπανέλθη μόνον ἐφ' ὅσον ὁ Βασιλεὺς ἀνέθετε εἰς τὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις νὰ ἐπιβάλουν Δικτατορίαν [ὡς σύμβουλος τοῦ προέδρου Καραμανλῆ στὸ Παρίσι, ἐνθυμοῦμαι ὅτι σὲ μία συζήτηση ποὺ εἴχαμε στὸ διαμέρισμά του τῆς 10, rue de Montmorency, ὁ Καραμανλῆς, σχολιάζοντας τὰ γεγονότα στὴν Ἑλλάδα, μοῦ εἶπε,σὲ ἐμένα, τὸν Δημήτρη Κιτσίκη, ὅτι ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἦταν καραμανλικὸς καὶ δὲν ἀπεκλείετο νὰ τὸν καλέση στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀναλάβη τὴν πρωθυπουργία].

"Τὸ 1967, ὀλίγον πρὸ τῆς ἀπριλιανῆς στρατιωτικῆς ἐπεμβάσεως, ὁ τότε πρωθυπουργὸς Π. Κανελλόπουλος, ὁμοῦ μετὰ τῶν τότε ὑπουργῶν Ἀμύνης κ. Π. Παπαληγούρα καὶ Δημοσίας Τάξεως κ. Γ. Ράλλη, ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν Βασιλέα τὴν ἐγκαθίδρυσιν δικτατορίας. Ὁ Βασιλεὺς ἠρνήθη κατηγορηματικὰ καὶ νὰ συζητήση ἀκόμη ὅλες αὐτὲς τὶς προτάσεις [Τὸ θνησιγενὲς "πραξικόπημα τῶν στρατηγῶν" ἤ "τοῦ Παλατιοῦ" προσέκρουε στὴν ἀναποφασιστικότητα τοῦ Κωνσταντίνου : "Τὸ σχέδιο τῶν Ἀνακτόρων γιὰ πραξικόπημα δὲν ἦτο ἀκόμη ἔτοιμο ἐπειδὴ ὁ Κωνσταντῖνος προσωπικὰ παρέμενε ἀναποφάσιστος", ἔλεγε τότε ἡ CIA]. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα τοιαῦτα προηγούμενα, ἀλλὰ ἡ ἀναφορὰ εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐπιλεκτικῶς, ἀρκεῖ ἐπὶ τοῦ παρόντος. Καὶ βεβαίως θὰ ἦτο ἀδιανόητον ὁ Βασιλεὺς ὁ ὁποῖος ἠρνεῖτο νὰ ἐπιτρέψη οἱανδήποτε ἐκτροπὴ εἰς πολιτικὰς κυβερνήσεις, νὰ ἐδέχετο δικτατορίαν ἀπὸ μέρους τῶν στρατηγῶν!

"Εἶναι πάντως λυπηρόν, ὅτι πολιτικοὶ ἄνδρες κυβερνήσαντες τὴν χώραν μας ἐπὶ δεκαετίας, παραμένουν μὲ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τὸ συνταγματικὸν δημοκρατικόν μας πολίτευμα προέβλεπε "ὑπεύθυνον" τὸν "ἀνεύθυνον" ἀνώτατον ἄρχοντα καὶ ἤθελε τὸν "ὑπεύθυνον" πρωθυπουργὸν... "ἀνεύθυνον" ! Ἄν καὶ ὅλοι βεβαίως δὲν παύομεν νὰ φέρωμεν τὰς εὐθύνας μας ἔναντι τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἱστορίας.

"Καὶ αὐτὰ μὲν καθόσον ἀφορᾶ τὸ παρελθόν. Καλὸν ὅμως θὰ ἦτο νὰ στρέψωμεν τὰ βλέμματα καὶ νὰ συγκεντρώσωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὸ παρὸν καὶ εἰς τὸ μέλλον. Ἄν καὶ ἀναγκασμένος να παραμένη μακρὰν τῆς πατρίδος, ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος παρακολουθεῖ, μὲ προσοχὴν καὶ ἀνησυχίαν, τὰ σοβαρὰ προβλήματα καὶ τὶς καθημερινὲς δυσχέρειες ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἑλληνικὸς λαός... Διότι ἐπιτέλους, πολιτικοὶ ἄνδρες  -ἀκόμη καὶ τὰ πολιτεύματα-  ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Ἐθνικαὶ ὅμως καταστροφαὶ παραμένουν ἀνεπανόρθωτοι".

Ἄν ὁ Καραμανλῆς ἤθελε νὰ ἐπιβάλει δικτατορία, εἶχε πολλὲς εὐκαιρίες...  ὅπως τὸ εἶχε δηλώσει σὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στὶς 28 Νοεμβρίου 1968 στὸν ἑλληνοαμερικανὸ καθηγητὴ Τζώρτζ Ἀναστόπουλο, ἐπιστολὴ δημοσιευμένη στὸ  Ἀρχεῖο Καραμανλῆ".

Ὁ Τζώρτζ Ἀναστάπλο (καὶ ὄχι Ἀναστόπουλο), καθηγητὴς πολιτικῶν ἐπιστημῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου, ἦταν προσωπικός μου φίλος. Εἶχα μείνει στὴν οἰκία του στὸ Σικάγο ὅπου εἶχα συναντήσει τὸν στρατηγὸ Ὀρέστη Βιδάλη, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς στρατηγοὺς ποὺ διηύθυναν τὸ βασιλικὸ πραξικόπημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967 (βλ. γιὰ τὴν συνάντηση αὐτὴ στὴν σελ. 295 τοῦ βιβλίου μου, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας). Ὁ Ἀναστάπλο εἰργάζετο γιὰ τὴν Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν, τὴν CIA, καὶ εἶχε ἔλθει τὸ 1968 στὸ Παρίσι γιὰ νὰ συναντήση τὸν τότε αὐτοεξόριστο πρόεδρο. Ἐπειδή, ὡς γνωστόν, ἤμουν σύμβουλος τοῦ Καραμανλῆ, τὸν ἐπῆρα μαζὶ μου στὸ παρισινὸ διαμέρισμα τοῦ προέδρου, στὸ 10, rue de Montmorency, Paris XVIe, τελευταῖον ὄροφο, ὅπου καὶ τοῦ τὸν ἐγνώρισα. Θυμᾶμαι μάλιστα ὅτι ἐπειδὴ ἦταν καλοκαῖρι, ὁ Ἀναστάπλο ἐφόρει σανδάλια -μὲ κάλτσες!- καὶ τοῦ ἔκαμα τὴν παρατήρηση ὅτι δὲν ἦτο εὐγενικὸ νὰ παρουσιασθῆ στὸν πρόεδρο χωρὶς κλειστὰ παπούτσια ! Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἀμερικὴ, ἔστειλε στὸν πρόεδρο διάφορα κείμενα. Ὁ Καραμανλῆς τοῦ ἔγραψε μία ἀπάντηση 14 δακτυλογραφημένων σελίδων στὰ ἑλληνικά (ποὺ κρατῶ στὸ προσωπικό μου ἀρχεῖο) κι ἐπειδὴ τὰ ἑλληνικὰ τοῦ Ἀναστάπλο ἦσαν ὑποτυπώδη, ὁ πρόεδρος μοῦ ἐζήτησε νὰ τὴν μεταφράσω στὰ ἀγγλικά.

Τὸ μεταφρασμένο αὐτὸ κείμενο, ποὺ κρατῶ στὸ ἀρχεῖο μου καὶ ποὺ ἐστείλαμε στὸν Ἀναστάπλο, φέρει τὴν ἡμερομηνία, Παρίσι, 17 Φεβρουαρίου 1969 καὶ ὄχι 28 Νοεμβρίου 1968, ἡμερομηνία ποὺ ἀναγράφεται στὸ δημοσιευμένο Ἀρχεῖο Καραμανλῆ. Ἀρχίζει δὲ ὡς ἑξῆς : " I am answering you rather late as your letter took quite a time to reach me. This is probably due to faulty mail service during holidays. I read the papers you sent me and among them your interview on Chicago television. Frankly speaking, I cannot understand what event could suggest a connection between my name and any kind of dictatorship obliging you to become my advocate. In support of your arguments I can assure you that I have always been a democrat by conviction and that I governed Greece in a very democratic manner".

Γράφοντας τὸ παραπάνω κείμενο γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Καραμανλῆ, διερωτήθην τότε γιατὶ ἔπρεπε, γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἕνας Ἕλλην ἡγέτης νὰ ἀπολογηθῆ στὸ δυτικό του ἀφεντικὸ γιὰ τὶς προθέσεις καὶ τὶς πράξεις του καὶ νὰ δηλώση καλὸς Ἀγγλοσάξων δημοκράτης. Στὸ Βυζάντιο ὅταν ἕνας δημόσιος ἄνδρας κατελάμβανε βιαίως τὴν ἀρχὴ καὶ άνεκηρρύτετο αὐτοκράτωρ δὲν ἠσθάνετο τὴν ἀνάγκη νὰ δικαιολογηθῆ στοὺς Βαρβάρους τῆς Δύσεως. Καὶ τὸ Βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως διήρκησε ἐπὶ χίλια καὶ ἑκατὸ χρόνια, χωρὶς ἀλλαγὴ συστήματος, ἁπλῶς ἐπειδὴ ἦτο ρωμαίϊκο, καὶ δὲν ἐξηρτᾶτο ἀπὸ ἐξωτερικὸ παράγοντα.

Ὁ Βασιλεύς λοιπόν, θὰ ἐπανέλθη στὸν θρόνο του καὶ θὰ ἀπομακρυνθῆ καὶ πάλι. Ἐκτὸς ἐὰν ὁ αἰγαῖος χῶρος, μέσῳ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, μὲ πρωτεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀνεξαρτητοποιηθῆ ! Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας, ὡς νέος Γεώργιος Κονδύλης τοῦ 1935, ἐτοιμάζει τὴν καθιέρωση τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἀπ’εὐθείας ἐκλογὴ τοῦ ἀνωτάτου ἄρχοντος, σήμερα τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, αὔριο δέ, γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Βασιλέως. Εὐτυχῶς, στὴν Ἑλλάδα, οἱ προδότες δὲν εἶναι ἐξαίρεση, εἶναι κανών.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 Τῆς  Παναγίας, 15/28 Αὐγούστου 2016

77 comments:

 1. Άγνωστό σκηνικό πραγματικά.Πάντως τα αρχεία καραμανλή, για όποιον τα έχει διαβάσει, είναι εντελώς προπαγανδιστικό και διαστρεβλωμένο υλικό.Δεν τα εμπιστευόμαστε.Για όποιον διαφωνεί, ας τα διαβάσει πρώτα και μετά να δει την ανάλυση του Ρένου https://www.youtube.com/watch?v=ZeopAkI3D1k

  Η επάνοδος του Βασιλέα όμως, θα είναι ελεγχόμενη από τις ξένες δυνάμεις.Συνεπώς, για να το πω απλά, φοβάμαι μην γίνει πολύ φασαρία για το τίποτα.Έπειτα, είμαι κατά της κληρονομικής διαδοχής στον θρόνο.Όλη η ιστορία δείχνει πως είναι καταστροφική και ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, όπως αυτή του Φιλίππου-Αλεξάνδρου.
  Το Βυζαντινό πρώτυπο δεν ήταν κληρονομικό, ο Αυτοκράτωρ δηλαδή δεν ήταν μίας οικογένειας.Πιστεύω αυτό ήταν και το πλεονέκτημά σε τελική ανάλυση.

  ReplyDelete
 2. Αν και δεν ολοκληρωσα την ανάγνωση ολοκλήρου του άρθρου, θλίβεται κανείς, ιδίως νεανίας εάν είναι, να βλεπει πόσα σωστά κινήματα εγκεφάλων απετυχαν λόγω λακέδων. Το αποτέλεσμα είναι ότι δυστυχώς σήμερον επικρατεί το απολυτο μπάχαλο. Η Χ.Α. δε, τα έχει βάλει με κάθε άνθρωπο του Πνεύματος του Τρίτου Πολου που δύναται να τους βοηθήσει, συμπεριλαμβανομενου και του Γεωργιου Γεωργαλά. Κατάντια και θλίψη.

  Εκείνη η εποχή υπήρξε η χειροτερη. Ο ιδιος ο Πλεύρης έπαιξε, πιθανότατα αναγκασμενος επειδή τοτε γεννηθηκε και ο υιος του, παιχνίδι με την αστυνομία βρώμικο, καταδίδοντας, όπως λένε πολλοί, παλιούς του 4Αγουστιανούς. Η χειρότερη εποχή υπήρξε επί Καραμάν-αλή. Τσιμεντοποίηση της Αθήνας, δέσιμο στις αλυσίδες της Ε.Ο.Κ., αρχή του υπερδανεισμού, πάταξη του τοτε μεγάλου και σημαντικού Φασιστικού κινήματος που είχε ως αποτελέσμα την διάλυση των Εθνικιστικών οργανωσεων ποιότητος λόγω συλλήψεων των εγκεφάλων των και δυστυχώς αντικατάστασή τους από πάνκιδες και σκίνχεντς νεοναζί, κάτι ρετάλια της κοινωνίας που ιδέα δεν έχουν από Ε/Σ παρά μόνον από ζωώδη ένστικτα. Εκείνος δε, άνοιξε τον δρόμο για το ΠΑΣΟΚ.

  Ο Καθηγητής είναι τσακάλι. Μολονότι η σκιώδης κυβέρνηση της οποίας ύπήρξε μέλος ήθελε την δολοφονία (και) του Καραμανλή, αφού απέτυχε ως κίνημα, πήγε δίπλα του για να τον επηρεάσει. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε και πολλά τότε. Πάντως αξιοτάτη η προσπάθειά του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Τσιμεντοποίηση της Αθήνας" λες

   Και τι ηθελες να κανουν την Αθηνα? να την αφησουν χωριο?
   Για την εποχη που αρχισε η Τσιμεντοποιηση η Αθηνα γινονταν μια κανονικη πολη...απλως τα σημερινα χαλια και η ασχημια της Αθηνας οφειλονται στο οτι δεν εκσυγχρονιστηκε..και εμεινε με τις τοτε πολυκατικιες που ηταν συνγχρονες για την εποχη τους !
   Τα ελαχιστα Αρχοντικα Νεοκλασικα κτλ κτηρια δεν θα μπορουσαν δημιουργησουν μια συνγχρονη Πολη
   Επρεπε να ειχε αρχισει η ανανεωση της Αθηνας απο το 80-90!

   και επισης που ειναι το κακο στον ορο "τσιμεντοποιηση"...
   Ο Καραμανλης πολυ σωστα εκανε με τις αντιπαροχες που ολοι κατηγορουν !

   Και οχι δεν ειναι ο "Ελληνισμος" το να ξαναχτισουμε παντου σπιτια σε κλασικο ρυθμο μεσα στην πολη...οπως ακουω απο τους διαφορους αρχαιοκαμενους πχ Αμυρας
   Αλλα η προτοτυπια και η σωστη και ομορφη τσιμεντοποιηση!

   Delete
 3. Για την κηδεία του Μάλλιου και τις φάπες που πέσαν και ορθώς σε μερικούς δημοσιοκάφρους τότε, έχω ακούσει τον Αριστοτέλη Καλέντζη ότι εκείνος λέει ευθύνεται. Είχαν κατηγορήσει και τον Μιχαλολιάκο παλιά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Δημητρίου που τις έφαγε λέει πως ήταν μια ομάδα με μπροστάρη τον Μιχαλολιάκο ο οποίος τον στοχοποίησε λέγοντας πως είναι εχθρός τους και έπειτα άρχισαν να τον χτυπούν.
   Γιατί να πει ψέματα;

   Ο Καλέντζης ισχυρίζεται πως έδειρε επτά άτομα μόνος του ενώ τον καταδίωκαν δύο αστυνομικά τμήματα και πράκτορες της κυπ!!!Δηλαδή έλεος,δύο αστυνομικά τμήματα και πράκτορες της κυπ,σοβαρά τώρα;

   Delete
 4. dr.Pap γιὰ τὰ "ἁρχεῖα" Καραμανλῆ, ὁ Ῥένος (καταπληκτικὴ προσωπικότητα) ἔχει ἀπολύτως δίκαιο. Ὁ συντάκτης τῶν ἀρχείων, καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, εἶχε "βοηθήσει" προηγουμένως καὶ τὸν Μαρκεζίνη μὲ τὰ ἀρχεῖα του στὴν Ἱστορία ποὺ συνέγραψε ὁ τελευταῖος. Ὅλες, χωρὶς ἐξαίρεση, οἱ βιογραφίες τοῦ Καραμανλῆ εἶναι παραγγελίες τοῦ ἰδίου τοῦ Καραμανλῆ.Μοῦ εἶχε παραγγείλει νὰ γράψω καὶ ἐγὼ βιογραφία του καὶ θὰ μὲ ἐπλήρωνε στὸ Παρίσι ὁ ἐπιχειρηματίας Μεντζελόπουλος γι'αὐτήν. Εὐτυχῶς, περιῆλθα σὲ ἀντιδικία μὲ τὸν Γάλλο ἀκαδημαϊκὸ Maurice Genevoix ποὺ ἐπέμενε, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ οὔτε μία λέξη ἑλληνική, νὰ ἐμφανισθῇ καὶ αὐτὸς ὡς βιογράφος τοῦ Καραμανλῆ! Καὶ τότε δἐν ἐπροχώρησα.Τὸ βιβλίο αὐτὸ μετεφράσθη καὶ στὰ ἑλληνικὰ μὲ πρόλογο τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου.Γνωρίζω δὲ ἀπὸ τὴν συνεργασία μου μὲ τὸν Καραμανλῆ ὅτι δυστυχῶς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο ποὺ ἦταν γι'αὐτὸν ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Έχετε μεγάλο δίκιο Κ.Καθηγητά.Ο Σβολόπουλος έχει παίξει διαστρεβλωτικό ρόλο στην ιστορία και οποιαδήποτε συμμετοχή του θα πρέπει να κρίνεται με μεγάλη υποψία.Πιστεύω δεν θα του άρεσε η βιογραφία αν την γράφατε διότι θα ήταν αντικειμενική.Πάλι καλά που δεν μπλέξατε.
  Ο Καραμανλής, όπως και ο δήθεν επαναστάτης Ανδρέας, κατέστρεψαν την Ελλάδα.Στην απόπειρά τους να προπαγανδίσουν τον βίο τους, προσλαμβάνουν μεν "ακαδημαϊκούς" να γράψουν ψευτοβιογραφίες, αλλά ο σωστός ο άνθρωπος θα υποψιαστεί και θα ανακαλύψει αναλύσεις όπως του Ρένου.
  Για το πόσο ψεύτικα είναι τα αρχεία, μεγάλη εντύπωση μου κάνει η απουσία οποιουδήποτε σφάλματος, μειονεκτήματος.Όλα τέλεια!!Εδώ ολόκληρος Μέγας Αλέξανδρος σκότωσε τον Κλείτο πάνω στο μεθύσι του, και παραδέχτηκε το λάθος του.ο Καραμανλής δεν θα κάνει ένα λάθος;Ούτε ένα;απορώ ποιός θα τα πιστέψει αυτά τα πράγματα.
  Μεγάλη ευθύνη όμως για την καταστροφή στην Κύπρο είχε και ο Παπαδόπουλος, που πήρε την Μεραρχία.Αυτό είναι τρομερό λάθος και πιστεύω δεν δικαιολογείται.

  ReplyDelete
 6. very crucial article and very elusive too...nice work Dr Kitsikis

  ReplyDelete
 7. Άγαπητέ Δημήτριε, σού γράφω τούτηνε τήν επιστολή ό μαγκούφης γιατί ΄μαι όπως δέ θά ξέρεις από τούς λίγους πού σέ καταλαβαίνουνε καί σέ νοιώθουνε καψερέ μμου. Γιά τούς δικούς μου φυσικά λόγους αλλά ΄ύτό δέν είναι τού παρόντος θά γράψω γιά ΄φτό αναλυτικά μόλις ευκαιρήσω ή όταν επιτέλους μ΄αφήσει λίγο χρόνο λεύτερο ή ρημάδα ή βιοπάλη. Σέ παρακολουθώ εδω καί καιρό νά παλεύεις μόνος ολομόναχος με τα στοιχειά καί τά στοιχεία μέσα στ΄αργαστήρι σου, καί μού θυμίζεις τον Βιχτωρα Φρακνεστάϊν .
  Ράβεις, κόβεις, φκιάνεις, συνθέτεις μέ πάθος καί μαεστρία ακόύραστος..Όλα μά όλα τά στοιχεία πού παραθέτεις είναι απολύτως σωστά Ιστορικά καί ελέγξιμα και δοσμένα μέ τιμιότητα ( Αντικειμενικότητα ίσον τό σορόπι τών χαζών ό Ιστορικός όφείλει μόνο νάναι έντιμος δέν μπορεί νάναι ποτέ αντικειμενικός ...αλλά αυτό είναι άλλη ίστορία)
  Λέω λοιπόν εγώ μέ το φτωχό μου τό μυαλό...είναι ποτέ δυνατό εσύ ό διαβασμένος νά μή ξέρεις ότι, άν στίς αλλλες επιστήμες τέτοιου είδους πειράματα ειναι άκρως επικίδυνα, στήν Ιστορία τήν ίδια αυτού τού είδους οί αποκοτιές μπορεί νά γενούν δηλητηριώδεις καί θανατηφόρες.
  Γιατί στήν Ιστορία εμπλέκεται τό παρελθό τό παρόν καί τό μέλλο.
  Είναι ποτέ δυνατό νά μή ξέρεις ότι συθέτοντας καί ράβωντας άψυχα κονμμάτια καί σκύβαλα καί προσπαθώντας νά τούς δώκεις τήν πολυπόθητη ζωή κινδυνεύεις νά γενείς καί σύ σάν τόν γνωστό επιστήμονα στό μυθιστόρημα τής Μαίρης Σέλλεϋ.
  Φοβάμαι πολύ ότι έχεις ξωκείλει από τήν αρχική σου αποστολή καί φοβάμαι επίσης νά μή σέ δώ
  αλαφιασμένονε καί δυστυχή όταν θά ξυπνήσει τό τέρας πόφκιαξες εσύ ό ίδιος μέ τά χέρια σου.

  Σέ χιλιοεξορκίζω έγώ ό ταπεινός παράτα τό σκοτεινιασμένο αργαστήρι σου κ΄έλα όξω στόν ήλιο καί στό φώς , έλα δώ πούναι ή ζωή ή δύσκολη μά αληθινή νά δύμε τί μπορούμε νά κάμουμε μπάς καί περισώσουμε τίποτα.

  Εύχομαι νά βρούμε όλοι τό κουράγιο καί τή δύναμη τής ψυχής γιά νά ΄ντιμετωπίσουμε αυτά πού θάρθουν .
  Εύχομαι νά μάς δώσει ο Θεός φώτιση νά διαλέξουμε τό σωστό δρόμο ότα θάρθει κείνη ή ώρα .
  Ευχωμαι ό καθένας νά μπορέσει νά πράξει αυτό γιά τό όποίο τάχτηκε..
  Όπως λέγει καί ό συμπατριώτης μου Καβαδίας..
  Άν γιά έναν αδερφό εγώ προσευχήθηκα
  γιά ένα τρελλό εσείς προσευχηθείτε
  Μέ σεβασμό Γεράσιμος.

  αυτά ήθελα νά γράψω στόν Δημήτρη Κιτσίκη μέ αφορμή τό προηγούμενο άρθρο του προτρέποντας τον νά ΄ρθει είς τόν σωστό τό δρόμο κεί πού τάχτηκε από τίς σπουδές του καί από τήν ζωή τήν ίδια, αφού κι΄ό ίδιος αφτό διάλεξε, τό δρόμο τής Ιστορίας...

  Νά πού εισακούστηκα κ΄έγινε τό θάμα ....φχαριστώ σε Παρθένα μου..

  Γεράσιμος

  ReplyDelete
 8. Ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι ὁ κ. Κ. Μπαντουβᾶς ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀνάρτηση εἶναι ἐκεῖνος ὁ βουλευτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ ποὺ σχετιζόταν ἄμεσα μὲ τὴν ὑπόθεση Ὀτσαλάν, φέρεται μάλιστα, ἄν δὲν κάνω λάθος, ποὺ μπορεῖ καὶ νὰ κάνω, ὡς ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῆς παράνομης εἰσόδου τοῦ Κούρδου ἠγέτη στὴν Ἑλλάδα.

  Στὴν Ἑλλάδα ἡ βασιλεία ἀπὸ Ὄθωνος σχετίζεται μὲ τὴν ἀστικὴ τάξη περισότερο καὶ λιγότερο μὲ τὸ ὀρθόδοξο ὑπόστρωμα τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ μετατροπὴ τοῦ ἀστοῦ βασιλέως σὲ βυζαντινό αὐτοκράτορα συναντᾶ παλλὰ ἐμπόδια.

  Ἅν πᾶτε π.χ. στὴν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου καὶ περιηγηθεῖτε τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, θὰ δεῖτε ὅτι οἱ πιὸ βυζαντινὲς στὴν πρακτική τους εἶναι οἱ πιὸ λαϊκές, καὶ οἱ πιὀ... ἑβραιομασωνικὲς εἶναι οἱ πλούσιες ἐκκλησίες, αὐτές ποὺ ἔχουν τὰ ὀνόματα τῶν μεγαλυτέρων ἐφοπλιστῶν. Ὅμως, ὁ φαλλόμορφος περιστρεφόμενος φάρος, καμάρι δυνητικὰ τοῦ ποιητοῦ Ἐμπειρίκου, ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι,

  https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE4e6Sh-bOAhVIvhQKHS4TB4oQ_AUICCgB&biw=1173&bih=795#imgrc=3VdQmI6Ezp3M1M%3A

  ἀνεγέρθη ἐπὶ τῆι εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ὄθωνος, ἐλέωι Θεοῦ βασιλέως τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἦταν ἀπόφαση, δαπάνη ἴσως καὶ ἐπίβλεψη σίγουρα τῶν αὐτοδημιούργητων ἀστῶν.

  Τὸ 1821 καὶ τὸ Βυζάντιο δὲν συνδυάζονται εὔκολα καὶ ὁ καημένος ὁ ἄναξ φαίνεται πὼς δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσει εὔκολα στὸ κεφάλι του τὸ τριπλὸ στέμμα τοῦ ῥωμαίου αὐτοκράτορος, τοῦ γραικοῥωμαίου βασιλέως καὶ τοῦ προστάτου τῶν συναλλαγῶν, μὲ μορφή ἡμιψήλου, τὸ τελευταῖο, τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουλίου Βέρν.

  ReplyDelete
 9. Ἀγαπητὲ Γεράσιμε, ἄν καὶ δὲν σὲ γνωρίζω, χαίρομαι τὰ κείμενά σου ἐπειδὴ εἶναι ζωντανά, μὲ γλῶσσα ζωγραφικὴ καὶ φυσικὰ τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἰδική μου γλῶσσα καὶ ὀρθογραφία.Ἡ γλῶσσα ἀντικατοπτρίζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ κρύβεται ὀπίσω της καὶ ἐγὼ σὲ καταλαβαίνω ὡς δημιουργικό. Τώρα, τὰ περὶ Φράνκενστάϊν καὶ τὴν Mary Shelley, ἠμπορεῖς νὰ ἔχῃς δίκαιο, πόσω μᾶλλον ποὺ ὑπῆρξα πάντα ἀθεραπεύτως ῥομαντικός.Μόνον ἴσως ὁ μακαρίτης Κὶμ Ἰλ Σοὺνγκ θὰ ἠδύνατο νὰ κατάλάβῃ πὼς ἠμπορεῖς νὰ εἶσαι μοναρχικὸς κομμουνιστής. Ἀλλὰ τοὐλάχιστον, μετὰ ἀπὸ 400 χρόνια, θὰ ἐνθυμοῦντε ἕναν Κιτσίκη μοναδικό, ὅπως μοναδικὸς ἦταν ἡ σκιά του ὀνόματι Ζάν-Ζὰκ Ῥουσσώ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια σιόρ Δημήτρη μου. Νάσατε καλά εύχωμαι. Γεράσιμος

   Delete
 10. Σημ. Σχόλιο. "Στὸ Βυζάντιο ὅταν ἕνας δημόσιος ἄνδρας κατελάμβανε βιαίως τὴν ἀρχὴ καὶ άνεκηρρύτετο αὐτοκράτωρ δὲν ἠσθάνετο τὴν ἀνάγκη νὰ δικαιολογηθῆ στοὺς Βαρβάρους τῆς Δύσεως". Ἐκτὸς κι ἄν χρειαζόταν τὴν ὑποστήριξή τους. Τὸ ἵδιο καὶ τῶν ἑργολάβων. Στὶς ἐκκλησίες ποὺ προανέφερα τὸ κάθε σωματεῖο εἶχε ἕναν προστάτη Ἅγιο ποὺ τοῦχε φτιάξει εἰκόνα. Αὐτὸ εἶναι μᾶλλον βυζαντινό. Τἰ σοῦ λένε ὅμως - ἄν ὁ λαός ἔχει κρατήσει τὶς μεσαιωνικές του παραδόσεις, καλή του νῦχτα!

  ReplyDelete
 11. Δράττομαι της ευκαιρίας του πολιτειακού ζητήματος, που εκ των πραγμάτων τίθεται, να θέσω στην κρίση σας τα εξής:
  Άλλος ο ιστορικός και πολιτικός ρόλος του Οκταβιανού ως διαδόχου του αγρίως δολοφονηθέντος λαοφιλεστάτου Ιουλίου Καίσαρος και άλλος ο του Χλωδοβίκου ως διαδόχου του (ασήμου)πατρός του Χιλδερίχου.
  Ο Οκταβιανός Αύγουστος υπήρξε ως ιστορική κατάκτησις, που προέκυψε μετά από μακροχρόνιες αιματηρές προσπάθειες(βλέπε Γράκχοι), το αντίβαρο του λαού(λαοκρατία) και του στρατού στην εξουσία των "δυνατών" και ο εφαρμοστής του Ρωμαϊκού Δικαίου. "Δια τούτο βασιλεία επεισήχθη ίνα μη γένωνται αλλήλων οι άνθρωποι παραναλώματα μηδενός επιστατούντος και την άδικον του δυνατοτέρου κατά του υποβεβηκότος ορμήν κωλύοντος" (Μάξιμος Ομολογητής). Ο Ρωμαίος Αύγουστος, ο εν Χριστώ βασιλεύς της Πόλεως και στη συνέχεια ο Σουλτάνος (τουλάχιστον μέχρι πριν τον Σελίμ τον Γ΄) είναι (έννομος) επιστάτης ισόβιος (βλ. πρωτεπιστάτης ενιαύσιος και επιστάτης των πρυτάνεων ημερήσιος) και ισορροπιστής, ως πανίσχυρο αντίβαρο, ιδίως με την από Ιουλίου Καίσαρος και κυρίως Μ. Κωνσταντίνου και εξής απόλυτη νομισματική κυριαρχία και σταθερότητα, από το 309 μΧ εως το 1025 μΧ, λόγω της ιστορικής πείρας ότι για να ισορροπίσει η αδυναμία των "υποβεβηκότων" έναντι της (αρπακτικής) ορμής των "δυνατοτέρων", απαιτείται όχι κόμμα, δικτατορία, διάκριση εξουσιών, ανεξάρτητες αρχές, (κεντρικές) τράπεζες και τέτοιου είδους κλωτσοσκούφια στα (αρπαχτικά) χέρια των "δυνατοτέρων", αλλά το πανίσχυρο αντίβαρο του βασιλέως. Ως αποτέλεσμα αυτού του ρόλου του, ο μονάρχης της ενδιαμέσου περιοχής συνετέλεσε (άλλοτε εν γνώση και ενίοτε εν αγνοία και ανασφαλεία και αυτό είναι το θαυμαστό) δια της νομισματικής κυριαρχίας, δια του συνεχούς περιορισμού της "αδίκου ορμής" των "δυνατών"(βλ εξόντωσις του Σεϊτάνογλου) και δια της επί 2000 χρόνια συνεχούς εφαρμογής του (Ανατολικού) Ρωμαϊκού Δικαίου, στην δημιουργία του συνόλου(πολυσχιδούς) οργανισμού της ενδιαμέσου περιοχής και της οικονομίας των ελευθέρων ανθρώπων, που επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας, με την ύπαρξη εκατομμυρίων, όχι δουλοπαροίκων, ούτε (εξαρτημένων) εργαζομένων, αλλά αυτοαπασχολουμένων (εργοδοτών του εαυτού τους και της οικογενείας τους, αγροτών, τεχνιτών, εμπόρων, επαγγελματιών, καλλιτεχνών κτλ), σε όλη την ανατολική Μεσόγειο, η εξάλειψη των οποίων είναι και ο κύριος στόχος της προσαρμογής και των μεταρρυθμίσεων από Τανζιμάτ και εξής. " Η οικονομική δομή της Τουρκικής(sic) Αυτοκρατορίας εξασφαλίζεται από μια τεράστια στρατιά εμπόρων, οι οποίοι θέτουν όρια στην διείσδυση της δύσεως και την εμποδίζουν". Fernand Braudel

  ReplyDelete
 12. συνέχεια προηγουμένου σχολίου:
  Οι βασιλείς όμως του Σαλικού Νόμου(ως Δικαίου) προέκυψαν από την κατάρρευση του Αυτοκράτορος της Ρώμης(και του Ρωμαϊκού Δικαίου), η οποία κατάρρευση υπήρξε η αιτία της φεουδαρχίας και του παπισμού (της ενισχύσεως δηλαδή των ευγενών, του πάπα και των τοπαρχών, αφού εξέλειπε το ισχυρό αντίβαρο). "Ο Σαλικός Νόμος ...ενσωματώθηκε στους τοπικούς νόμους κάθε περιοχής στην Κεντρική Ευρώπη, τους οποίους επηρέασε σε μεγάλο βαθμό στο πέρασμα των αιώνων, ιδίως τα αλαμανικά κρατίδια, τη Φραγκία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τμήματα της Ιταλίας(όχι την Μ.Ελλάδα), την Αυστρία και την Ουγγαρία, καθώς και περιοχές της ανατολικής Ευρώπης" (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ). Περί του σφετεριστού και μοιχεπιβάτου (Καρλομάγνου) ως αντίβαρου, μόνον τα περί μεταμφιέσεως ανέκδοτα χωρούν. Ο Ακτήμων στη συνέχεια (ο πρώτος ας πούμε συνταγματικός μονάρχης) δεν ήταν το αντίβαρο του λαού, αφού απλώς υπεχρεώθη να αποδεχθεί τους όρους των φεουδαρχών. Ο δε Γουλιέλμος ο Γ΄ της Ουράγης, απέχει παρασάγγας από το να είναι το αντίβαρο των "υποβεβηκότων". Και οι επίγονοί του εξελήχθησαν σε σύμβολα της ενότητας του βρεττανικού imperioum (δηλαδή δεν τους καίγεται καρφί για τον "υποβεβηκότα", που παραμένει άχρι του νυν, έρμαιο της αδίκου ορμής "του δυνατοτέρου"). Απόδειξη η γιγάντωση των μάρκετς (όχι των αγορών, αλλά των λατιφουντίων), της εξαρτημένης εργασίας, που είναι οπισθοδρόμηση σε σχέση και με αυτήν τούτην την δουλοπαροικία (γιατί ο εργοδότης απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης(του φεουδάρχη) για την διαμονή και τη διατροφή του εργαζομένου του) και του μεταναστευτικού κύματος(ως εργαλείου αενάου υποδουλώσεως).

  ReplyDelete
 13. συνέχεια προηγουμένου σχολίου:
  Η ουσιαστική διαφορά αυτή (που σχηματοποιώ στην αντίθεση Οκταβιανού-Χλωδοβίκου) και η λειτουργία της στην ιστορία και την οικονομία, γίνεται αμέσως αντιληπτή αν επισκεφθεί κανείς την κλειστή Αγορά της Κωνσταντινουπόλεως (Kapali Carsi, 5.000 καταστηματάρχες, ενοικιαστές βακουφικής-κοινοφελούς ιδιοκτησίας) και ενα MALL μιας οποιασδήποτε πόλεως(100-200 πολυεθνικά brand names-φίρμες, ενοικιαστές ιδιωτικής (συνήθως πολυεθνικής) εταιρείας. Φαλίρισε ποτέ το Kapali Carsi; Ποτέ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φαλιρίσει και να αφήσει στο δρόμο 100.000 και πλέον άτομα (καταστηματάρχες- εργαζομένους-προμηθευτές). Μπορεί να φαλιρίσουν κατά καιρούς 5-10 καταστηματάρχες, γεγονός που χωνεύεται (οικονομικώς) σχετικά ανώδυνα. Στα εξακόσια χρόνια λειτουργίας του, δεν άφησε ποτέ στο δρόμο 100.000 οικονομικά ενεργούς ανθρώπους. Τώρα βάλτε δίπλα τα υπερπριζουνίκ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, που για να φτιαχτούν, έκλεισαν 100.000 και πλέον καταστήματα(μανάβικα. μπακάλικα, κρεοπωλεία κτλ) και ξεκλήρισαν χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους (αφού δεν μπορούσαν, ούτε μπορούν, να διαθέσουν τα προϊόντα τους, αφού τα ράφια είναι κλεισμένα από τους κολοσσούς), τώρα που φαλίρισαν άφησαν στο δρόμο 15.000 (εξαρτημένους) εργαζόμενους και βουνό τα χρέη στους προμηθευτές τους (μεταξύ των οποίων περίφημοι συνεταιρισμοί, που κινδυνεύουν εξ αυτού και μόνο του λόγου να πτωχεύσουν) και στις τράπεζες (οι τελευταίες γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν). Πέστε μου τώρα εσείς πού είναι η πρόοδος και η (βιώσιμη)ανάπτυξη; Αν αυτή είναι η ανάπτυξη που επιδιώκεται (δια δικών μας βεβαίως-βεβαίως εξόδων), τότε εμείς προτιμούμε να είμαστε υπανάπτυκτοι και οπισθοδρομικοί.
  Η Ενδιάμεση Περιοχή εγνώρισε τον καπιταλισμό (την συγκέντρωση του πλούτου) με την γιγάντωση των λατιφουντίων πριν 2.000 και χρόνια και δεν διατηρεί τις καλύτερες των αναμνήσεων από αυτόν(τον καπιταλισμό), αφού οδήγησε στην οικονομική και κοινωνική κατάρρευση και εξαθλίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί δηλαδή που οδηγεί ήδη την Δύση (δυτ. Ευρώπη και ιδίως τις ΗΠΑ, όπου μιλάμε για εξαθλίωση εκατομμυρίων (50 και) ανθρώπων). Έκτοτε, ιδία από του Ιουλίου Καίσαρος και εξής, μέχρι και το Τανζιμάτ, όλη η πολιτική, πνευματική, θρησκευτική και οικονομική στόχευση του πολυπλόκου και πολυσχιδούς οργανισμού της ενδιαμέσου περιοχής είναι η ΔΙΑΧΥΣΙΣ και όχι η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ του πλούτου. Εις αυτό π.χ. στοχεύει και ο Χριστός και ο Μωάμεθ.
  Επ΄ αυτών τοποθετείται και πώς η βασιλική οικογένεια; Ας τοποθετηθεί για να τοποθετηθούμε και εμείς. Έτσι αντιλαμβάνομαι την τελευταία παράγραφο της αναρτήσεως. Κάνω λάθος;

  ReplyDelete
 14. Καθηγητά στο περί ηρώων βιβλίο σας περίπου σελίδες 121-125 αναφέρετε πολλούς επιφανείς πολιτικούς του συγχρόνου κρατιδίου ως μασόνους, με πρώτο τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αναφερετε και πόσο αντι-Ορθόδοξοι ήσαν. Άλλωστε σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, υπήρξε θέλημα Θεού η αποτυχία του Βενιζέλου ειδάλλως η Ορθοδοξία θα ήτο νεκρή σήμερον(εκεί που λετε περί των σχεδίων Βενιζέλου-Μιχαλακόπουλου για την καταστροφή την πλήρη της Ορθοδοξίας μετά την επίτευξη της εδαφικής Δυτικής Μεγάλης Ελλάδος).

  Τί ακριβώς είναι η μασονία; Πώς δημιουργήθηκε και τί σκοπό πρεσβεύει; Συνδέεται με τον Μαλθουσιανισμό και τον Σαινσιμονισμό που επίσης αναφέρετε; Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

  ReplyDelete
 15. Δεν είναι βυζαντινό( ο όρος δικός σου και μη αποδεκτός από μένα) Κωσταντή μου, είναι κατάλοιπο της αρχαίας θρησκείας, πολύ πιο αρχαίας του δεδωκαθέου.

  ReplyDelete
 16. Ἐν συντομίᾳ ἡ μασονία ὑποστηρίζει τὴν ἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ ἀπὸ τὸν ΙΗ΄δυτικὸ ἀἰῶνα. Ἑξεφράσθη ὡς μυστικὴ φρατρία ἐπειδὴ τὸ πρόγραμμά της ἦταν ἐπαναστατικὸ καὶ ἔπρεπε νὰ κρυφθῇ ἀπὸ τὸ ξῖφος τῆς ἀπολύτου μοναρχίας. Ἡ φρατρία τοῦ Πλήθωνος στὸν ΙΕ΄αἰῶνα δύναται νὰ θεωρηθῇ ἡ πρώτη οὐσιαστικὴ μυστικὴ μασονικὴ ὀργάνωση τῶν Νέων Χρόνων. Στὸν ΙΘ΄αἰῶνα οἱ φιλελεύθερες ἀστικὲς ἐπαναστάσεις προωθήθησαν ἀπὸ τὶς μασονικὲς ὀργανώσεις ὑπὸ διάφορες ὀνομασίες(στὴν Ἰταλία οἱ Καρμπονάρι, στὴν Ἑλλάδα ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία, στὴν Ῥωσία οἱ Δεκεμβριστές, στὴν Ὀθωμανία οἱ Νεότουρκοι).Ὁ ὀπαδὸς τοῦ φιλελευθερισμοῦ εἶναι φυσικὸ νὰ εἶναι ὀπαδὸς ἤ καὶ μέλος τῆς μασονίας, εἴτε εἶναι ἀστὸς ἑβραῖος, εἴτε ἀστὸς μὴ ἑβραῖος. Τίποτα τὸ μεμπτόν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι Καθηγητα το ξέρω αυτό αλλα σε τί πιστεύουν; Έχουν μυστικιστική χροια. Λένε "Πατέρα του Ουρανού" κλπ. Μερικοί λένε ότι βασίζεται στον Ερμητισμό και την μαγεία της Αρχαίας Αιγύπτου. Αληθεύει;

   Delete
  2. Ποια η γνώμη σου για τον οικουμενισμό και τη πανθρησκεία;
   Η πανθρησκεία θα φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους δημιουργώντας συνομοσπονδίες κρατών όπως Ελλάδος-Τουρκίας;
   Η πανθρησκεία είναι εργαλείο για την ένωση του Αιγαίου;

   Delete
  3. Εἶμαι κάθετα ἀντίθετος.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Γιατί είσαι κάθετα αντίθετος;
   Η πανθρησκεία ενώνει, οι επιμέρους θρησκείες διαιρούν.

   Delete
  5. Διότι προτιμῶ τὸ γνήσιο φαγητό: κινεζικό, γαλλικό, ἑλληνικό. Ὄχι μῖγμα κινεζογαλλοελληνικό. Ὄχι μῖγμα χριστιανομουσουλμανοεβραιοϊνδικό! Προτιμῶ τὸ γνήσιο ἑλληνικὸ φαγητό: ὀρθοδοξία μὲ ῥίζες στὴν ἀρχαιοελληνικὴ θρησκεία. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  6. Pierre Hillard. Ρηξικέλευθος, είκονοκλάστης, αμφησβητίας καί αμφισβητούμενος, χωρίς ψεγάδι όμως στήν δουλειά του ..Αυτό ακριβώς τό παράδειγμα φέρνει συχνά ...Παρα πολυ καλός Ιστορικός σοβαρός καί μετρημένος, (οί ίδέες του ; τί μάς κόφτει; δέν πά νά πιστέβει στό μουσολίνι ή στο βούδα; δικό του καπέλο )

   http://livre.fnac.com/a5589234/Pierre-Hillard-La-marche-irresistible-du-nouvel-ordre-mondial?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&adhce=crtdcvrt2014&mckv=iSrEIqyJ_dc&pcrid=64457382383&ectrans=1&gclid=Cj0KEQjwgJq-BRCFqcLW8_DU9agBEiQAz8Koh34Veg0nCgg-I9nM1eFS9zjaaNbrBC8UVJEmazc4bjgaAtdu8P8HAQ

   Delete
  7. Αν και δεν ήμουν αυτός που ρώτησε τις παραπάνω ερωτήσεις, σε ερωτώ: ταυτίζεις τη γνησιότητα με την καθαρότητα; Πρέπει να γνωρίζεις ότι η ελληνική κουζίνα, όπως άλλες εθνικές κουζίνες, έχει υποστεί αρκετές αλλαγές (π.χ. εισαγωγή ξένων φυτών του Νέου Κόσμου). Άρα η γνησιότητα δεν βασίζεται στην καθαρότητα, αλλά στην μοναδικότητα του μείγματος. Ο δογματισμός πολλών θρησκειών είναι αστείος, διότι οι ίδιες οι θρησκείες ήταν, ας το πούμε, εργασίες σε εξέλιξη όταν ξεκίνησαν. Πες που, που θα ήταν ο χριστιανισμός τώρα χωρίς τα ξένα στοιχεία που πήρε (π.χ. τον μιλιταρισμό των Ρωμαίων, την ελληνική τέχνη, κ.λπ.); Ποια μορφή θα έπαιρνε;

   Delete
  8. Ο Χριστιανισμός, δίχως τον Ελληνισμό δεν θα ήτο χριστιανισμός αλλά μία εβραϊκή αίρεση. Και πάλι όμως δεν δύνασαι να διαχωρίσεις την Ελληνική φιλοσοφική και διαλεκτική σκέψη και τέχνη από τον Χριστιανισμό διότι απλούστατα τότε ο Χριστιανισμός παύει να είναι αυτό που είναι. Δεν θα υπήρχε καν δηλαδή τουλάχιστον οχι με την σημερινή του μορφή ούτε και θα έπαιρνε τις διαστάσεις που πήρε, ούτε, ούτε ούτε...

   Τώρα περί της εισαγωγής της...πατάτας, σημασία δεν έχει τόσο η εισαγωγή, μην ξεχνάς τις "ξένες" λέξεις που χρησιμοποιούμε π.χ. "πόρτα", όσο η αφομοίωσή των από τοπική Ελληνική κούλτούρα. Όλοι λένε "της πόρτας" ουδείς "της πόρτα" όπως -κακώς- λένε "τα βίντεο" και όχι "τα βίντεα".

   Delete
 17. Η μασονία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον οργάνωση.Παρόλαυτα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αντικειμενική βιβλιογραφία για αυτήν.Οι θεωρίες ψευδοσυνομωσίας έχουν διαστρεβλώσει τα πάντα και κατηγορούν για όλα την μασονία.
  Πλέον αγγίζουν και την ψυχοπάθεια με αρκετούς συγγραφείς και δημοσιογραφίσκους να διαδίδουν σε χιλιάδες κόσμο πως μας κυβερνούν εξωγήινοι, ερπετοειδή και ότι άλλο φαντάζονται τέλος πάντων μέσω της μασονίας. (όπως οι γελοίοι lex jones, david icke κ.α. λαοπλάνοι)
  Οι επιφανέστεροι Ευρωπαίοι υπήρξαν μασόνοι, παράδειγμα ο Μότσαρντ.Όλοι οι "πατέρες" των Η.Π.Α. υπήρξαν μασόνοι.
  Επιπλέον η μασονία βοήθησε πολύ τον Ελληνισμό και έβγαλε επιφανέστατους πατριώτες, όπως ο Παύλος Μελλάς και ο Ίων Δραγούμης.Ο Καζαντζάκης ήταν επίσης μασόνος.
  Από την άλλη υπάρχουν και φιλομασονικά βιβλία που την παρουσιάζουν μόνο σαν "φιλανθρωπική" οργάνωση.Η αλήθεια ίσως είναι κάπου στην μέση.
  Για να μπεις, χρειάζεται να σε προτίνουν δύο μέλη όπου θα είναι κάτι σαν "Εγγυητές" σου.Η αρνητική χροιά που έχουν δώσει οι θεωρίες συνομωσίας πρέπει να απομακρυνθεί.Επίσης απαιτείται η παραδοχή ότι πιστεύεις σε κάτι "ανώτερο", είτε αυτό είναι ο θεός οποιασδήποτε θρησκείας, είτε το κινούν-ακίνητον του Αριστοτέλους κτλ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παλιά είχαν πει δύο φίλοι του μασόνοι στον παππού μου, επειδη έχει πολλές επαφες, να γίνει μασόνος με αυτούς ως "εγγυητές". Αρνήθηκε προφανώς καθότι Ρωμηός.

   Delete
 18. 1. Συμφωνῶ Ῥωμηὲ μὲ τὸ ὅτι δὲν εἶναι βυζαντινὴ ἡ ὀργάνωση τῶν συντεχνιῶν γύρω ἀπὸ ἕναν προστάτη ἅγιο ἀλλὰ ἀρχαῖα. Ἕγραψα βυζαντινὴ καὶ ὄχι ῥωμαϊκὴ οὔτε ἑλληνικὴ ὡς τὸ μέχρι στιγμῆς μὴ χεῖρον βέλτιστον.Ἑγὼ ὡς ὀρθόδοξος χριστιανός, ἄν δὲν εἶμαι κάτι καλύτερο (δύσκολο) προτιμῶ νὰ λέω αὐτό, ἄν καὶ θὰ προτιμοῦσα νὰ μὴν λέω τίποτα) θεωρῶ ὅτι πάντα πρέπει νὰ θεωρεῖται ἡ Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ ὡς γεγονός ποὺ ἐκτείνεται καὶ πρὸς τὸ μέλλον ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ παρελθόν, ὅπως ἐξάλλου συμβαίνει. Δὲν μπορὼ λοιπὸν σὲ θέματα θρησκείας νὰ θεωρήσω ὅτι κάτι ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα κληροδοτήθηκε στὸν χριστιανισμό, π.χ. τὴν θεωρία ὅτι οἱ θεοί γίναν ἅγιοι, κι ἄς ἔγινε αὐτό. Εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ θεωρήσω ὅτι ὁ Χριστός συμπλήρωσε τελεσίδικα τὸ κενό ποὺ ὑπῆρχε στὴν ἀρχαῖα θρησκεία (horror vacui). Γι αὐτὸ λέω ὅτι τὸ Βυζάντιο εἶναι ὁ πρόγονος τῶν συντεχνιῶν ποὺ ἔχουν προστάτη ἅγιο (ἀκόμη καὶ οἱ ἠθοποιοί ἔχουν τὸν προστάτη τους, οἱ δήμιοι, δὲν ξέρω).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η άρνηση της συνέχειας της αρχαιότητος δια του χριστιανισμού δεν συνιστά ορθοδοξία, συνιστά προτεσταντισμό. Απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση της Ορθοδοξίας, η θεωρεία της ενδιαμέσου περιοχής.

   Delete
  2. Πολύ σωστά Ρωμηέ.

   Delete
 19. 2. Ὁ κος Κιτσίκης τὰ λέει πολύ καλὰ καὶ ὡς ἐκ τοῦ θαύματος μόλις πρίν λίγο αὐτὰ συζητάγαμε. Στὴν Ἑρμούπολη ἡ ἐκκλησία τῶν πλουσίων θυμίζει μασωνική στοά. Τὸ ταβάνι καὶ οἱ τοίχοι (ἔχει βέβαια καὶ τὶς εἰκόνες της ἡ ἐκκλησία) εἶναι γεμάτα ἐπιγραφές, ῥητὰ καὶ σύμβολα (ΧΡ, Α, Ω) ποὺ θυμίζουν νεοκλασσικισμό, μασωνία, προτεσταντισμὸ καὶ κυρίως ντεϊσμό. Δὲν ξέρω καλά καμία ἀπὸ αὐτὲς τὶς πνευματικές τάσεις, ἀλλὰ ἕνα κοινό τοῦς βρίσκω - τὸ ἀφηρημένο. Ἅν δὲν κάνω λάθος, ὁ Μάρξ, στὸ πρῶτο καὶ δύσκολο κεφάλαιο τοῦ Κεφαλαίου του προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσει πῶς ὁ καπιταλισμός προϋποθέτει ἕναν τρόπο σκέψης ποὺ μετατρέπει τὸ συγκεκριμένο σὲ ἀφηρημένο καὶ τὸ ἀφηρημένο σὲ ἀνταλλάξιμο.

  Γιὰ παράδειγμα, ἔνα δέντρο εἶναι τὸ δέντρο Α, τὸ ὄνομά του (ἐλιά) αν ἔχει καὶ τὰ γράμματα Δ, Ε, Ν, Τ, Ρ, Ο. Βλέπετε πόσο καπιταλιστικό εἶναι τὸ μονοτονικό. Δὲν χρειάζεται ψιλὴ τὸ ἀ, Ἀντρέα, διότι τὸ Α εἶναι ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Α.

  Ἡ μασωνία βοηθάει σὰν θρησκεία τὴν μετατροπή τοῦ συγκεκριμένου σὲ ἀφηρημένο. Ὀμάδες ἀλληλουποστήριξης ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν προϊστορία, ἄν ὄχι ἀπὸ τοὺς χιμπατζῆδες. Αὐτὸ ποὺ κάνει ἡ μασωνία, εἶναι σὰν πνευματικὴ στόχευση νὰ διαπεράσει τὸ τεῖχος ποὺ ἐπιβάλλει ὁ μεσαιωνικὸς (καὶ ὁ ἀρχαῖος διὰ τοῦ μεσαιωνικοῦ) κόσμος στὸ χρηματικὸ κέρδος. Διότι γιὰ νὰ γίνεις ἀρχηγὸς τῆς συντεχνίας τῶν Ἀρχιτραγουδιστῶν τῆς Νυρεμβέργης πρέπει νὰ ἀσπαστεῖς τὸν ἅγιο τῆς συντεχνίας, αὐτὸς εἶναι ὁ ἀρχηγός. Γιὰ νὰ γίνεις ἀρχηγὸς τῆς συντεχνίας τῶν λεπτουργῶν (ἐξειδικευμένοι μεταλλοτεχνῖτες) πρέπει νὰ ἀσπαστεῖς τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ὁ ἀρχηγός εἶναι ἀνθρωπόμορφος μέν, ἄυλος δέ. Μὲ τὸν ἀφηρημένο πλέον Ντεϊσμό, μὲ τὸν Θεό τὸν ἄυλο, τὸν Θεό-μπαλλαντέρ, μπορεῖς (ἤ θὲς νὰ μπορεῖς) νὰ τοὺς γράψεις ὅλους τοὺς ἁγίους στὰ παλιά σου τὰ κατάστιχα (ποὺ θὰ τὰ ξανανοίξεις μόνον λίγο πρὶν τὸ θάνατό σου, ἄν εἶναι κοντινός)

  καὶ νὰ πεῖς - ὅλοι οἱ σιδηροτεχνίτες, χοντροί καὶ ψιλοί, ἔχουν ἅγιο στὴν ἐκκλησιά. Ὁ δικός μου ἅγιος δὲν ἔχει σχῆμα. Μέχρι νὰ πεθάνω, θὰ ἀφαιρῶ ἀπὸ τοὺς τεχνῖτες αὐτὰ ποὺ δίνανε στὴν ἐκκλησιά, καὶ θὰ τὰ μαζεύω καὶ θὰ τὰ μαζεύω καὶ θὰ τὰ μαζεύω καὶ θὰ τὰ μαζεύω καὶ θὰ τὰ μαζεύω.

  ReplyDelete
 20. ΥΓ. " Η οικονομική δομή της Τουρκικής(sic) Αυτοκρατορίας εξασφαλίζεται από μια τεράστια στρατιά εμπόρων, οι οποίοι θέτουν όρια στην διείσδυση της δύσεως και την εμποδίζουν". Fernand Braudel
  Sauf les Grecs.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πανέξυπνο πραγματικά. Υποκλίνομαι στο Οθωμανικό Αυτοκραορικό μεγαλείο πριν την τρομερή παρακμή απο το 1683 και έπειτα.

   Delete
 21. 1. Μὴν ἐκθειάζουμε ἄκριτα καὶ ἀνθιστορικὰ τὴν ὁθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Μὴν παρασυρόμαστε ἀπὸ τὴν ἀπέχθειά μας πρὸς τὴν μηχανή. Ἑξάλλου ἡ Κωνσταντινούπολη ἔγινε Ἰσταμπούλ χάρη στὸ πιὸ προχωρημένο κανόνι τῆς ἐποχῆς.

  2. Ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ ὡς ἕνα βαθμὸ ἡ πολιτικὴ (ἔχει μεγάλη σημασία τὸ πολιτική) ἀνεξιθρησκία θυμίζουν πάρα πολὺ τὶς προσπάθειες τῶν Ῥωμαίων Αὐτοκρατόρων νὰ ἐνοποιήσουν τὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία μέσωι τῆς ἐνοποίησης τῶν λατρειῶν. Λέγανε π.χ. τοῦ θείου Παλαιοντολογίξ, τοῦ Γαλάτη.

  -Μπάρμα, ἐσὺ λατρεύεις μὲν τὸν Τουτατίς καὶ τὸν Μπελενός, συνἐχισε, γερά, ἀλλὰ κάθε μῆνα θὰ βάζεις λίγο θυμίαμα στὴν πιατέλα τοῦ Αὐτοκράτορα. Τώρα, ἔρχονται οἱ ἱστορικοὶ καὶ λένε.

  - "Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι παρὰ ἕνα κόλπο τῶν Αὐτοκρατόρων. Ἀντί νὰ ποῦνε, λατρεύετε τὸν Αὐτοκράτορα σὰν τὸν Δία, εἴπανε, λατρεύετε τὸν Ἰησοῦ τοῦ ὁποίου "Πρῶτος Δοῦλος" "ἐν τοῖς Δούλοις"(primus inter pares) εἶναι ὁ Αὐτοκράτωρ. Αὐτὸ τὸ ἔκαναν μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἑβραίων, ποὺ θέλανε νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Αὐτοκρατορία καὶ νὰ τὰ κονομήσουνε, ἀντὶ νὰ κάτσουνε στὴν Ἱουδαία παρέα μὲ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς καθυστερημένους Ῥαββίνους. Καλὰ τὄχε πιάσει ὁ Ἰώσηπος, ποὺ ἄλλαξε στρατόπεδο ἀφοῦ ἔπεισε τοὺς συμπολεμιστές του νὰ αὐτοκτονήσουν γιὰ νὰ μὴν παραδοθοῦν στοὺς Ῥωμαίους. Οἱ Χριστιανοὶ εἶναι Ἰώσηποι. Ὁ Χριστιανισμὸς ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὴν συμμαχία Ῥωμαίων καὶ Ἑβραίων".

  "-Πῶς ἀλλιῶς νὰ δεχτοῦμε τὴν ἀλλαγὴ ποὺ ἔκανε τοὺς θεούς Ἁγίους; Μόνο μὲ τὴ βία ἐπεβλήθη ὁ Χριστιανισμός. Μόνο μὲ τὴ βία οἱ πιστοὶ ἀλλάξανε τοὺς ὡραίους τους θεούς, ὅμορφους, λεβέντηδες, μόνο μὲ τὴ βία οἱ ζωγράφοι τὸ γυρίσανε στὸ μηδέν (εἰκονομαχία) καὶ τὸν συντηρητισμὸ καὶ τὰ χρυσά (βυζαντινὴ τέχνη) καὶ μόνο μὲ τὴ βία οι συγγραφείς τὸ γυρίσανε στὴν παπαγαλία (βυζαντινοῖ συγγραφείς)".

  -"Ὁ Xριστιανισμὸς εἶναι ἡ εἰσβολὴ τῶν Ἑβραίων κοσμοπολιτῶν στὴν Αὐτοκρατορία καὶ ἡ συμμαχία τους μὲ τοὺς χειρότερους Αὐτοκράτορες. Ὁ Ἑλληνισμός μαράθηκε γιὰ χάρη τῆς Ἑβρέηκης ῥαδιουργίας καὶ τῆς Ἑβρέηκης κολακείας πρὸς τὶς ἀρχές. Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ ῥαδιούργου Ὁβρηοῦ".

  -"Στενάζει ἡ γῆς ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια Ἑβρέηκης θρησκείας. Πότε θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἄχθος ἀρούρης (βάρος τὴς γῆς), ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἑβρέηκια καθυστέρηση, τῆς μετριότητας, τῆς ἀμορφωσιᾶς, τῆς παπαγαλίας, τὴς ῥαδιουργίας, τῆς ἀτεχνίας, τοὺ κοσμοπολιτισμοῦ, τοῦ γκέτο, τῆς ψεύτικης ταπεινοφροσύνης, τῆς σωματικῆς ἀδυναμίας καὶ διανοητικῆς κυριαρχίας τῆς ὑποκρισίας" ;

  ReplyDelete
 22. ΥΓ. Ὁ συγκρητισμός ὑποκρύπτει μιὰ θρησκεία ἀνομολόγητη, ὅπως καὶ ἡ ἀθεϊ΄α. Τὸ θέμα εἶναι ἄν ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἤ ὄχι συγκρητισμός.

  ReplyDelete
 23. " [...]Ιστορία είναι το γίγνεσθαι: από το είναι δεν μπορεί να προ­κύψει ιστορία. Γι' αυτό οι θεοί από τη φύση τους δεν έχουν κα­μιά σχέση με τον μύθο και γι’ αυτό από την ιστορία των θεών, [ποὺ] εν τούτοις υπάρχει, δεν μπορεί να μάθει κανείς τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο για τη θρησκεία από ό,τι από ο­ποιαδήποτε θεολογία. Ο μύθος και η θρησκεία βαίνουν παράλ­ληλα. Όπως σε όλα τα πράγματα, η θρησκεία διεισδύει και στον μύθο. Όταν όμως διεισδύει ο μύθος στη θρησκεία, τότε συμβαίνει κάτι απρόσμενο. Το μείγμα γίνεται επικίνδυνο. [σχόλιο-ἐδὼ εἴμαστε].

  Τελι­κά γίνεται καταστρεπτικό, αλλά είναι αναπόφευκτο. [εἶναι ;] Γιατί, ό­πως ο λαός προσπαθεί να πλάσει μια εικόνα για την ιστορία του, για το κράτος και τα δικαιώματα του, παρόμοια εικόνα προσπαθεί να πλάσει και για τους θεούς του, και αυτό το κάνει με τον εξής τρόπο: επινοεί μια ιστορία για τη γέννηση και τη δράση των θεών. Υπό αυτή την έννοια αληθεύει ότι ο Όμηρος και ο Ησίοδος δημιούργησαν τη θεογονίην των Ελλήνων. Όπως όλοι οι άλλοι μύθοι, θα υπόκεινται και αυτοί σε διαρκή εξέλιξη ανάλογα με τον μετασχηματισμό του ηθικού ιδεώδους και τη διεύρυνση της εμπειρικής γνώσης. Και καθώς η φιλοσοφία του λαού γίνεται βαθμιαία κοσμοθεωρία, θα προσπαθήσει επίσης να συσχετίσει μεμονωμένους μύθους με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωστόσο, η δυσκολία σύλληψης του αφηρημένου αντικειμένου καθορίζει κιόλας από μόνη της ότι αυτός ο συσχετισμός επιτυγ­χάνεται σχετικά αργά. Επιπλέον, είναι πολύ άστοχη η άποψη πως ο μύθος των θεών προηγείται από εκείνον των ηρώων, δη­λαδή πως ο τελευταίος δεν είναι παρά εκφυλισμένη «μυθολο­γία» και πως το Ίλιον σήμαινε ουσιαστικά ουράνιο κάστρο. Μάλλον ο Ησίοδος υιοθετεί στοιχεία από τον Όμηρο, ο μύθος των θεών έχει συχνά αποχρώσεις του ηρωικού μύθου και, όταν προσαρμόζεται σε ηρωικά πρότυπα, όπως η θεομαχία ή η τιτανομαχία, δεν έχει για τη θρησκεία μεγαλύτερη αξία από ό,τι για την ποίηση".Βιλαμόβιτς, http://www.ekivolos.gr/H%20attiki%20tragodia.htm

  ReplyDelete
 24. Πολλά συγχαρητήρια στην Κύπρο!

  http://www.pronews.gr/portal/20160831/kypros/42/ypograftike-sti-leykosia-symfonia-metaforas-fysikoy-aerioy-apo-tin-kypriaki-aoz

  Εμείς εδώ κυνηγάμε πόκεμον και είμαστε υπερήφανα οι δούλοι της Ευρώπης και της Γερμανίας.

  ReplyDelete
 25. Γράφει ὁ κος Θ.Πάγκαλος στὸ ὁμώνυμο ἱστολόγιό του

  "Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης δεν έχει ανάγκη από άλλη προστασία πέραν της πρώτης παραγράφου του άρθρου 13.[1. H ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. H απόλαυση των ατoμικών και πoλιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεπoιθήσεις καθενός] Και το άρθρο 3 είναι εντελώς περιττό. [1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού. κλ.π κ.λπ. ] Ας τολμήσουν λοιπόν τα Τσιπράκια που ναρκισσεύονται στα μέσα ενημέρωσης, των οποίων απεργάζονται την υποδούλωση. Ο κόσμος τους πήρε χαμπάρι. Το τζάμπα τελείωσε".

  Ὁ κος Πάγκαλος δὲν κατανοεῖ τὸ ἄρθρο 3. Τὸ ἴδιο καὶ ἄλλοι στὸν ΣΥΡΙΖΑ π.χ. ὁ κος Ἅλκης Ῥῆγος. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἄρθρου 3 θὰ εἶναι καταστροφή. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἄρθρο 13.2."[...] O προσηλυτισμός απαγορεύεται", τὸ ἄρθρο αὐτὸ περιορίζει τὴν γεωγραφικὴ ἔκταση τῆς Ἑλλάδας στὴν γεωγραφικὴ ἔκταση ποὺ ὁρίζεται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν ορθοδόξων χριστιανῶν. Ἥ - ἀναστέλλει τὴν ἰσχὺ τοῦ Συντάγματος, σὲ περίπτωση ποὺ ἀλλάξει η ἀναλογία...

  ReplyDelete
 26. YΓ. Κε Κωνσταντινουπολίτη, δὲν ξέρω ἄν ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδος στὸ Κυπριακό τὴν ὠφέλησε ποτέ.
  Ἡ Ἑλλάδα ἔχει πλῆθος γεωργικῶν, βιομηχανικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν πόρων. Εἶναι μιὰ χαρὰ χὠρα κι ἄς εἶναι ὀρεινὴ καὶ νησιωτική. Αὐτὲς οἱ ἀρπαχτές μὲ τὶς ΑΟΖ καὶ τοὺς ἐξωγήινους μήπως θὰ ὀδηγήσουν σὲ Κουβετοποίηση καὶ θὰ γίνουμε Ἀριζόνα ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά και δεν ωφέλησε διότι να αποτυχημένο κράτος σαν την σύχγρονη Ελλάδα που δεν δύναται καν εαυτώ να βοηθήσει είναι ανίκανη να βοηθήσει μία δεύτερη χώρα.

   Εκτός αυτού ευτυχώς δεν έγινε η Ενωσις. Εάν είχε γίνει ο γραικυλισμός θα είχε μεταφερθεί και στην Κύπρο ενώ τώρα γλίτωσε από την ελλαδική μάστιγα της παρακμής επί το πλείστον.

   Θέλουμε Ελληνικά κρατίδια μεν, ανεξάρτητα δε. Συμφέρει να είμαστε 2 κράτη πάρα πολύ.

   Delete
 27. Χαχα, Θεούλης:

  https://www.rt.com/viral/357884-mussolini-fascist-message-revealed/

  ReplyDelete
 28. Καθηγητά στο βιβλίο σας περί Ηρώων, καταδικάζετε τύποις, όλες τις επαναστάσεις επειδή είχαν ως αποτελέσμα "Την τελική των αποτυχία και ενα μεγάλο λουτρό αίματος". Προβάλετε ως πρότυπο τον Ορθόδοξο Μοναστισμό και την Θρησκευτική επανάσταση του Χριστιανισμού(μεσω της θυσίας για την Πίστη) ενάντια στην παγανιστική Ρώμη.

  Συγγνώμη αλλά ως νεανίας τί οφείλω να πράξω; Ξέρω ομιλείτε διαλεκτικά, όμως μία λέτε Επανάσταση μεσω Βίας(Φασιστική, Σοσιαλιστική και Φονταμεταλιστική) και από την άλλη λετε ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν στην αποτυχία.

  Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ.

  ReplyDelete
 29. Κ.Καθηγητά στο Π"Περί Ηρώων" που το διάβασα και μου άρεσε πολύ, στο κεφάλαιο του Καλλέργη, δεν αναφέρεται καθόλου το σχέδιο Καλλέργη, που είναι η φυλετική γενοκτονία των Λευκών, δηλαδή των Ευρωπαίων.
  Ισχύει ότι το γράφει στο practical idealismus;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ισχυεί ναί. Δεν καλεί ευθεως για την γενοκτονία των Λευκών(Δυτικοευρωπαίων) αλλά κάνει μία μελλοντική πρόβλεψη τί θα γίνει δημογραφικά εάν η Δύση συνεχίσει τον φιλελεύθερο δρόμο.

   Delete
 30. "Προβάλετε ως πρότυπο τον Ορθόδοξο Μοναστισμό και την Θρησκευτική επανάσταση του Χριστιανισμού(μεσω της θυσίας για την Πίστη) ενάντια στην παγανιστική Ρώμη".

  (προσωρινο ατονικο) η μονη μου επιφυλαξη ειναι η εννοια της θυσιας που κινδυνευει να γινει το θεατρικο εργο στο οποιο δοκιμαζεται ο μονομαχος της αρενας.

  Το να σε ντουφεκισουνε (Θεος φυλαξοι) επειδη αρνεισαι να μετακινηθεις ενα χιλιοστο απο την ψυχικη σου συγκροτηση μπορει να μην ειναι θυσια. Ο Κρισναμουρτι το λεει ως εξης. Θα αρνηθειτε να πολεμησετε. Και θα σας ντουφεκισουνε. Και δεν θα υπαρχει κανενα προβλημα.

  Ιησους Χριστος νικα κι ολα τα κακα σκορπα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ γράφω τί λέγει ο Καθηγητής που καμιά φορά μιλώντας διαλεκτικά, προβάλλει αντιφάσεις. Και τον ρωτώ τί οφείλω εγώ ως σκεπτόμενος νεανίας να πράξω, αλλά απάντησιν ούκ έλαβον.

   Delete
 31. YΓ. Κε Κωνσταντινουπολίτη, ὁ κος Κιτσίκης ὑποδεικνύει ἄν τὸν καταλαβαίνω καλὰ στὸν τέως βασιλέα Κωνσταντῖνο τὴν καλύτερη μορφὴ ποὺ δύναται νὰ πάρει ἕνα ἑλληνικὸ κράτος. Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναρχία κάποιας μορφῆς καὶ ὁ κος Κιτσίκης, προβλέποντας ἐπαναφορὰ τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, προτείνει στὸν τἐως Ἅνακτα νὰ γινει ὀπαδὸς τῆς ἀναποτρέπτου αὐτῆς εξελίξεως (σὰν τὀν Κάδμο, ποὺ συμβούλευε τὸν Πενθέα νὰ δεχτεῖ τὴν θεότητα τοῦ Διονύσου).

  Τὰ δικά σας 2 κρατίδια (π.χ. Ἑλλὰς καὶ Κύπρος) ἔχουν βασιλέα ; Θυμίζω. Ἡ Κύπρος εἶχε τὸν Σουλτάνο, μετὰ τὸν Σουλτάνο εἶχε τὸ Ἀγγλικό Στέμμα, καὶ μετὰ τὸ Αγγλικό στέμμα ἔχουμε δύο κρατίδια ἐκεὶ ποὔχαμε ἕνα. Τὸ δὲ κρατίδιον Ἑλλάς (ἐμένα μὲ συγχωρεῖτε ἡ Ἑλλάδα δὲν μοῦ φαίνεται μικρή χώρα, αὐτὸ εἶναι θέμα ὀπτικῆς γωνίας, μιὰ χαρά μέγεθος ἔχει καὶ μπορεῖτε νὰ τὸ καταλάβετε ἄν ἀποφασίσετε π.χ. νὰ ἐπισκεφτεῖτε ΟΛΑ τὰ νησιά τοῦ Αἰγαίου). Τὸ κράτος Ἕλλάς εἶχε βασιλέα τὸν Σουλτάνο (μὲ ἐξαίρεση τὰ Ἑπτάνησα) καὶ μετὰ τὸν Σουλτάνο ἔχει ἐναλλαγὴ Ἕλληνος βασιλέως (ἤ μᾶλλον βασιλέως τῶν Ἑλλήνων) καὶ ἀβασιλεύτου κοινοβουλευτισμοῦ.

  Μιὰ πρώτη ὑποθεση ποὺ μπορεῖ νὰ εξετάσει κανείς εἶναι ἄν στὸ κράτος Ἑλλάς ἡ σύγκρουση κοινοβουλευτισμοῦ καὶ μοναρχίας εἶναι τὸ ἡπειρωτικὸ ἀντίστοιχο τῆς σύγκρουσης Τουρκοκυπρίων καὶ Ἑλληνοκυπρίων.

  ReplyDelete
 32. ΥΓ -κακώς- λένε "τα βίντεο" και όχι "τα βίντεα". Μᾶλλον καλῶς τὰ λένε καὶ κακῶς τὰ γράφουν.

  ReplyDelete
 33. Θέλω να βλέπω Ρωμηές ευσεβείς,
  πέπλα στον δρόμο να φορούν ολημερίς,
  σεμνά και ταπεινά σαν της Παρθένου την Ψυχή
  και στις καρδιές των διδαχή Κυρίου να ηχεί.

  Και όχι τσούλες ελεεινές,
  του πεζοδρομίου υπάρξεις απατηλές,
  μες στο σπέρμα τον ιδρώτα και το αλκοόλ πνιγμένες
  μίας εποχής ερειπίων σκιές απελευθερωμένες.

  Ω δυστυχία σου Ελλάς
  μα πλέον τέκνα δεν γεννάς.
  Τους Ναούς σου να γκρεμίζουν βάλλονται
  πού'ναι οι Ήρωες που'χες άλλοτε;

  Yunan al-Rumi

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 35. Ὅλες οἱ ξένες λέξεις πρέπει νὰ κλίνονται.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. Αρκετές απόψεις πηγάζουν όχι από την λογική και την αντικειμενική εξέταση των γεγονότων, αλλά από συναισθήματα.
  Πράγματι η Ελλάς οφείλει την δόξα της στην Βασιλεία με αποκορύφωμα τον μεγαλύτερο Έλληνα όλων των εποχών-τον Αλέξανδρο.Εάν θεωρήσουμε και το "βυζάντιο" Ελληνικό, και εκεί Αυτοκράτορα είχαμε.
  Όμως τότε δεν υπήρχαν υπερδυνάμεις όπως σήμερα.Πλέον, αλλάξαν τα πράγματα και βρισκόμαστε υπό επιτήρηση.
  Είτε έρθει είτε δεν έρθει ο Βασιλέας, η ουσία και συνεπώς το νόημα, είναι εάν θα είναι ανεξάρτητος πολιτικά.Φυσικά και δεν θα είναι.Στην καλύτερη να αποτελεί ένα πιόνι των Αμερικανών/Άγγλων.Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί τόση φασαρία.
  Το θέμα δεν είναι ο τίτλος αλλά η ουσία.
  Φυσικά, είναι χίλιες φορές προτιμότερο ένας Αμερικανοκινούμενος Βασιλέας (με Αμερικανική προσέγγιση, όχι δουλεία όπως σήμερα) από μία αντιαμερικανική/αντι-ισραηλινή Χ.Α.
  Αυτό που πρέπει όπωσδήποτε να καταργηθεί είναι ο "Πρόεδρος της Δημοκρατίας" που είναι ο πλέον ανθελληνικός τίτλος.
  Βγήκε πρόσφατα ο Κ.Παυλόπουλος και μας μίλησε για την δόξα του Αρχαιοελληνικού πνεύματος, ότι είναι θεμέλιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και ότι αν το χάσουν θα καταστραφούν.Όταν όμως ο φανατικός ανθέλληνας αριστερός Φίλης, κατήργησε την Αρχαία Ελληνική διάλεκτο από τα σχολεία, δεν είπε τίποτε ο "πρώτος πολίτης".Συνεπώς τι τον πληρώνουμε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ Δόκτωρα. Το θέμα είναι ότι πάντα στην ιστορία μας ήμασταν μεγάλη δύναμη ενώ σήμερα τιποτένια.

   Delete
 37. Πολὺ σωστὲς παρατηρήσεις τοῦ dr.Pap - Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 38. Ἕχει κάποια λογικὴ ἡ πρόταση τοῦ κου Κιτσίκη. Κατὰ κάποιον τρόπο ζητᾶ τὴν πνευματοποίηση τῆς ἐξουσίας σὰν τὸν μόνο τρόπο νὰ γλιτώσει κανείς ἀπὸ αὐτήν.

  ReplyDelete
 39. ΠρωτεcιλαοcSeptember 3, 2016 at 7:20 AM

  Δημητρη αφτες τις μερες διαβαζω το βιβλιο του αρχιμανδριτη Χαραλαμπου Βασιλοπουλου ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ.
  Ο αρχιμανδριτης αποκαλυπτει φοβερες και τρομερες συνομοσιες των Σιωνιστων. Ότι γραφει το βιβλιο εχει επαληθευθει.
  http://books.orthodoxostypos.gr/product/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD/

  Εχεις διαβασει το βιβλιο;
  Ποια η γνωμη σου;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μια από τις γνωστότερες απάτες παγκοσμίως, όπως, εδώ και χρόνια, έχει αποδειχθεί.

   The Protocols of the Elders of Zion

   Αν ο αρχιμανδρίτης δεν το γνωρίζει, τότε είναι βαθιά νυχτωμένος κι επικίνδυνος συν τοις άλλοις.

   Delete
  2. Συμφωνῶ μὲ τὸν Μιχαἠλ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 40. ...ἐγὼ νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον.
  Καὶ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἐπιστρατεύονται λιγότερο σὰν ἀρχαῖοι καὶ περισσότερο σὰν σύμβολο τοῦ κοσμικοῦ ἔναντι τοῦ ἐλέωι Θεοῦ.

  ReplyDelete
 41. ....γιὰ νὰ ἐξηγήσω τί ἐννοῶ, ἀναπτύσσω τὰ ἑξῆς. Οἱ θρησκεῖες,τὰ σχολικά συστήματα, ἀκομα καὶ οἱ προφορικές παραδόσεις, προσφέρουν διὰ τοῦ λὀγου καὶ διὰ τῶν τελετῶν μιὰ κωδικοποίηση τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας. Γιὰ παράδειγμα, ὁ ἀριστερός ψάλτης Λέων Συριζοκομμένος διορίζεται ὑπουργός Παιδείας καὶ λέει, λεφτἀ θὰ παίρνουν μόνον τὰ σχολεία τοῦ Κολωνακίου ὅπου καὶ θὰ μεγαλώνουν τὰ παιδιά τῶν ἐπαναστατημένων γονέων τὼν Βορείων προαστείων, καὶ οι πιστεύοντες εἰς Πατήρ, Υἰόν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα θὰ τοῦς κάνουν αέρα μὲ οἰκολογικές βεντάλιες.

  Στὸ σχολεῖο τοῦ Συριζοκομμένου οἱ μαθητές θὰ μπαίνουν πάντα στὸν πειρασμό αὐτὰ ποὺ τοῦς λένε, νὰ κάνουν πώς τὰ πιστεύουν. Ὅμως ἡ ἀληθής πίστη δὲν εἶναι ἡ υποκατάσταση τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας ἀπό ἕνα δόγμα, ἀλλὰ ἡ ΙΔΙΑ ἠ αἰσθητική ἐμπειρία.

  Ἕτσι ὁ Χριστός (βλ.μιὰ σχετικὴ διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου στὸν ιστότοπο τῆς Μητροπόλεως) εἶναι γιὰ τὴν ὁρθοδοξία ὄχι μιὰ κενή λέξη ἀλλὰ ἡ ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ- και νὰ σημειωθεῖ ὅτι κάτι ποὺ ἐνώνει ἀρχαῖες θρησκείες καὶ Χριστιανισμό εἶναι ὁ ἀνθρωπομορφισμός τοῦ θείου καὶ ὁ ΣΕΒΑΣΜΟΣ στὶς λειτουργίες τῆς ψυχῆς ποὺ ΔΙΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ τὶς παρουσίες.

  Στὸ διδακτορικό μου, γιὰ παράδειγμα, θέλω νὰ τοῦς εξηγήσω ὅτι δὲν νοεῖται θέατρο ὅπου οἱ ἀόρατες σχεδόν, πνευματικές παρουσίες δὲν παίζουν ῥόλο. Αὐτὸ ὅμως δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξω γραπτῶς. Μόνο νὰ περιγράψω μπορῶ τὸ φαινόμενο. Ἕτσι καὶ τὸ σωστό δόγμα εἶναι μιὰ ἀπλή καὶ ἁβίαστη περιγραφὴ τῆς ἀλήθειας καὶ ὄχι μιὰ διαταγή.

  Ἅν ὅμως ὁ ἐπαναστατημένος ἐξυπνακιας ὑπουργός παιδείας Συριζοκομμένος βάλει σὰν ἀπαγόρευση στὸ σχολεῖο τὴν αναφορά στὸ θεῖο τότε εἶναι δογματικός. Δέν περιγράφει τὴν πραγματικότητα, δηλ.τὴν αἰσθητική ἐμπειρία (στὴν ὁποῖα περιλαμβάνεται ἡ λεγομένη σκέψη) ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν ὑποκαταστήσει μὲ μιὰν ἄλλη ποὺ ὑπάρχει ΜΕΣΑ στὴν γκλάβα του (καὶ τὴν κοινωνική του τάξη).

  Παρόμοια ἡ βασιλεία ἄν δὲν κάνω λάθος γίνεται πραγματική ἄν ὁ βασιλέας κατὰ κάποιον τρόπο ἀποκτήσει πνευματική ὑπόσταση, καὶ μαλιστα αὐτό θέλει διερευνηση- ὑπάρχει νομίζω μιὰ παράδοση ποὺ θέλει τὸν βασιλέα νὰ μοιάζει στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Προσοχὴ διότι ἔχω ξαναγράψει ὅτι ο Ἐρντογάν μέχρι στιγμῆς (νᾶναι καλὰ ὅ ἄνθρωπος) τἄχει καταφέρει πολὺ καλύτερα νομίζω στὸ νἀ αποκτήσει πνευματικό περίγραμμα ἀπότι ὀ Κωνσταντῖνος τέως Βασιλεὐς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ οἰκογένειά του.

  Εἶναι δὲ ἕνα ἐρώτημα πῶς καὶ ἄν ἀποκτᾶ πνευματικό περίγραμμα (φωτοστέφονο, ἄν θέλετε) ἕνας ἡγεμῶν διὰ ζώσης. Καὶ κατὰ πόσον τὸ φωτοστέφανο ποὺ εἶχαν οἱ Αὐτοκράτορες (;) καὶ Βασιλείς Ῥωμαίων πάνω στὰ νομίσματα (νομίζω τὰ λατινικά διατηρήθηκαν στὰ νομίσματα μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν Κομνηνῶν τοὐλάχιστον) εἶναι ἤ δὲν εἶναι κρατικὴ καὶ κομματικὴ προπαγάνδα τῆς ἐποχῆς.

  ReplyDelete
 42. Αγαπητέ dr.Pap, ο ανθέλλην (γιατί;) Φίλης προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία στους Έλληνες με το να καταργήσει την κατακρεούργηση (βλέπε διδασκαλία) της αρχαίας από τα σχολεία. Όποιος καταργήσει και τα σχολεία (όλα) του γραικοφραγκικού εκπαιδευτικού συστήματος , αυτά τα σφαγεία του πολιτισμού, θα έχει προσφέρει την ύψιστη υπηρεσία στον πολιτισμό και την ανθρωπότητα. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από το ότι την πνοή ζωής στον (ελληνικό) πολιτισμό της ενδιαμέσου περιοχής την έδωσαν και την δίδουν μόνο όσοι δεν πέρασαν από την απάτη αυτή (και την τεράστια σπατάλη πόρων), που λέγεται γραικοφραγκικό εκπαιδευτικό σύστημα ή κατάφεραν να ξεφύγουν απ΄αυτό και διέπρεψαν κυρίως στη Δύση και προκαλούν την μήνιν και την χλεύη του.

  ReplyDelete
 43. Φυλετική αλληεγγύη από τους Γερμανούς Ευρωπαίους """"αδερφούς"""" μας:

  https://www.rt.com/news/358209-migrants-greece-germany-eu/

  Ωραία πραματα.

  ReplyDelete
 44. Πολὺ σωστὰ τὰ λέγει ὁ Ῥωμηός.Ὁ Κώστας Καραμανλῆς στὴν ἀρχὴ τῆς πρωθυπουργίας του ἐξήγγειλε τὴν ἐπανίδρυση τοῦ κράτους. Προτοῦ ὅμως γίνει προσπάθεια ἐπανιδρύσεως χρειάζεται πλήρης κατεδάφιση καὶ ἐφ'ὅσον δὲν τὴν κάνει ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἄς τὴν κάνῃ ὁ Φίλης-Σύριζα. Εὖγε λοιπόν! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 45. Ἑάν ἡ κατεδάφιση τοῦ δημοσίου σχολείου γίνει γιὰ νὰ ἀνθίσουν τὰ ἰδιωτικὰ καὶ πειραματικά, νὰ μείνει ἀκίνητος ὁ Φίλης πάνω στὴν ταράτσα τοῦ κατεδαφιστέου τὴν ὥρα τῆς κατεδάφισης.Ἕνα σχολεῖο δὲν εἶναι μόνο τὰ προσφερόμενα μαθήματα ἀλλὰ μιὰ κατάσταση. Πρόταση κατεδάφισης χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα, ὑποδοχῆς μεταναστῶν περιλαμβανομένης, ἴσον νεοφιλελευθερισμός χωρίς παγάκια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντός του δυτικού ιδεολογικού πλαισίου ορθώς τοποθετείσαι. Ότι δεν είναι κρατικό είναι ιδιωτικό και άρα νεοφιλελεύθερο. Έλα όμως που εμείς είμαστε ανατολισταί (οπαδοί της Θεωρείας της Ενδιαμέσου Περιοχής) και εξ αυτού του λόγου επιδιώκουμε την διάλυση ολοκλήρου όχι του δυτικού, αλλά του δυτικοεθελοδουλικού άλλως γραικοφραγκικού εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιωτικού και κρατικού. Εμείς επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε παίδευση (παιδεία) για το σύνολο των λαοτήτων και των συλλογικοτήτων της Ενδιαμέσου Περιοχής επί τη βάση του κοινού ελληνικού πολιτισμού, του οποίου συνδημιουργοί, συγκληρονόμοι και συνεχιστές είμαστε όλοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και όλοι οι άλλοι μέχρι και τον Bob Marley, (σχετικά λίγοι Έλληνες αλλά πολλοί Ελληνίζοντες). Τι σου πέρασε ιδέα ότι είμαστε... Ουρσουλίνες, του Σαντ Ζοζέφ ή ...ΔΑΠίτες, κότες, κολωνακιώτες;

   Delete
 46. ΥΓ. Στὴν Ἑλλάδα ἐλάχιστοι ξέρουν ἀρχαῖα ἑλληνικά. Αὐτοὶ ἄς προτείνουν ἑαὐτὸν ἐθελοντικὰ γιὰ τὴν συγγραφὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων. Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἐπαρχιώτικο σύνδρομο ἀπὸ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ κατεδάφιση τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Ἁμὰν ἔκαναν ἐπὶ τουρκοκρατίας γιὰ τὴν δημιουργία σχολείων. Αὐτοὶ ὅμως εἶχαν ἐθνικὸ προσανατολισμό. Τὸ νὰ μποῦμε στὶς λέμβους ὅσοι προλάβουμε καὶ νὰ ἀφήσουμε τὸ σαπιοκάραβαο νὰ βουλιάξει δὲν ἀποτελεῖ προσανατολισμό ἀλλὰ φυγομαχία.

  Νὰ βγοῦν σχολικὰ βιβλία ποὺ νὰ καταδεικνύουν τὸ ἀδιάσπαστο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀλλὰ πῶς. Κάθε σχολικὸ βιβλίο δὲν πρέπει νὰ συγγράφεται ἀπὸ τοὺς βλαμμένους τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς διορισμένους καθηγητές τοῦ κάθε ἀντικειμένου, ποὺ νὰ συνἐρχονται σὲ σῶμα καὶ νὰ διορίζουν τὸν συγγραφέα τοῦ κάθε βιβλίου ἐκτῶν ἰδίων πάντοτε. Ἕτσι ἀναβιώνεται τὸ βυζαντινὸ συντεχνιακὸ σύστημα καὶ δὲν ἔχει δικαίωμα πλέον ὁ κάθε καθηγητῆς καὶ δάσκαλος νὰ παραπονιέται γιὰ τὴν ὕλη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ελλάδα είναι η εσκεμμένα παραπλανητική απόδοσις του όρου Γραικία, που είναι και η επίσημος (δια διεθνών πρωτοκόλλων) ονομασία του υπό την προστασία των (τρίων) δυνάμεων κράτους (προτεκτοράτου). Ξέρεις φράγκικα, μπορείς να διαβάσεις στο πρωτότυπο τα πρωτόκολλα και τις συνθήκες του Λονδίνου, που δεν έχουν ποτέ τροποποιηθεί, ακόμα και ως προς την μορφή του πολιτεύματος, όπως ορθώς παρατηρεί ο Γερ. Κακλαμάνης και ισχύουν στο ακέραιο, όπως αποδεικνύει η επίκλησίς των το 1917. Συνεπώς δεν υπάρχει ούτε και αυτή η απάτη και ο εμπαιγμός των Ελλήνων, που καλείται "ελληνικό δημόσιο" και τα τραβηχτικά του .... δικαιώματα. Εκτός και θέλουμε να κοροϊδεύουμε εαυτούς και αλλήλους , πράγμα σύνηθες. Τότε...πάσο.
   Επί Οθωμανίας και όχι Τουρκοκρατίας, τα σχολεία ήταν ελεύθερα όσο κανένα σχολείο σήμερα, ιδιωτικό ή κρατικό, δεν μπορεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, να φανταστεί. Πλήρης ελευθερία από το κράτος στην ίδρυση, στο καθεστώς, στο πρόγραμμα, στην ύλη, στην διοίκηση, στη λειτουργία και σε όλα τα άλλα ων ουκ έστιν αριθμός. Αυτός ήταν ο σκοταδισμός της Αυτοκρατορικής διοικήσεως (απολύτου κατά τη γνώμη σου μοναρχίας). Κανένα δε σχολείο δεν ήταν του Δημοσίου. Όλα τα σχολεία ήταν ή εκκλησιαστικά ή κοινοτικά (των κοινοτήτων) ή Ιδιωτικά και όλα φανερά. Το μόνο κρυφό... το ομοίωμα της Μονής Πεντέλης. Και δεν είχαν όλα εθνικό προσανατολισμό. Ακριβώς λόγω αυτού του λανθασμένου προσανατολισμού ( του εθνικού) ... πάθαμε ότι πάθαμε και παθαίνουμε ακόμα. Εισηγούμαι δε ο προσανατολισμός όλων των σχολείων να είναι...... νότιος, προκειμένου να είναι ευάερα και ευήλια και επιπλέον να εξοικονομούν ενέργεια και (δανεικιά) μονέδα.
   Εάν δε " βγοῦν σχολικὰ βιβλία ποὺ νὰ καταδεικνύουν τὸ ἀδιάσπαστο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας... ἀπὸ τοὺς διορισμένους καθηγητές τοῦ κάθε ἀντικειμένου, ποὺ νὰ συνἐρχονται σὲ σῶμα καὶ νὰ διορίζουν τὸν συγγραφέα τοῦ κάθε βιβλίου ἐκτῶν ἰδίων πάντοτε" τότε ζήτω που καήκαμε. Η διάσπασις της ελληνικής γλώσσης θα καταστεί... γεγονός ανεπανόρθωτον.
   Για τα περί της φυγομαχίας .... σου απαντά η γενιά... του Τσάκωνα και τα παθήματά της.
   Τέλος η μία ελληνική (που συμπεριλαμβάνει και την αρχαία) ομιλείται σήμερα από όλους τους Έλληνες, ιδίως απ' όσους κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν από αυτό το σφαγείο που λέγεται εκπαιδευτικό σύστημα. Μόνο οι σχολικώς πεπαιδευμένοι (συνήθως έπειτα από 12 ή 16 χρόνια εκπαιδεύσεως) είναι ανίκανοι να γράψουν δυό αράδες ελληνικά και να ψελλίσουν μια πρόταση πέντε λέξεων χωρίς να κάμουν έξι λάθη. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι γιατί ομιλούν απταίστως την εγγλέζικη, την φράγκικη ή την αλαμανική; Δεν είναι καιρός να το ψάξεις λίγο αυτό το γιατί; Όποιος δεν το βλέπει αυτό... σημαίνει ότι είναι βαθιά νυχτωμένος, ή....σχολαστικός, ή εθνικώς προσανατολισμένος, όπως η Εθνο .... τράπεζα. (Που σε καημένε Μπελογιάννη; )

   Delete
 47. Αγαπητέ μου κ Καθηγητά,
  η κατεδάφισις του όλου γραικοφραγκικού συστήματος (Κολωνακίου) είναι ο απαραίτητος όρος ελευθερίας και επιβίωσης των Ελλήνων στην νότια Βαλκανική. Και είναι ένας Καθολικός Βαυαρός (ο δρ Σόϊμπλε) που το κατεδαφίζει συστηματικά, όπως ένας Καθολικός Βαυαρός (ο βασιλεύς Όθων) το οικοδόμησε. Ο καημένος ο αδαής και ευπρεπέστατος (συμπαθής πρώην νεοκόρος) κ. Φίλης και οι συν αυτώ είναι προς λαϊκήν κατανάλωσιν. Το πρόβλημα δεν είναι η δυτική παράταξη, αυτήν την εξοντώνουν τα αφεντικά της. Είναι ο ιδρυματισμός της αντιδυτικής παρατάξεως και του γραικοφραγκικού κλήρου, οι οποίοι έχουν μεταβληθεί σε στυλοβάτες της φυλακής (εθνοκράτος) που τους έχει κλείσει η δυτική πολιτική. Αυτός (ο ιδρυματισμός) είναι και ο λόγος που η παράταξη αυτή αδυνατεί να δεχθεί ακόμα και την, για πρώτη φορά τουλάχιστον μετά το 1800, θετική ονομασία (ανατολική) που της χαρίσατε, (ενώ αυτοχαρακτηρίζεται αρνητικά π.χ. αντιμνημονιακοί, αντιευρωπαϊστές κτλ) και αρνείται να χρησιμοποιήσει το μοναδικό, πνευματικό και (τεράστιο) γεω-πολιτικό (δυσκολεύομαι να γράψω ιδεολογικό), εργαλείο, που δημιουργήσατε, την "Θεωρεία της Ενδιαμέσου Περιοχής".

  ReplyDelete
 48. Σωστα αλλα για την ώρα μονάχα δυνάμεις κατεδαφίσεως υπάρχουν. Ουδεμία ανοικοδομήσεως. Αυτό είναι το θέμα. Από πάντοτε η καταστροφή είναι πολύ εύκολη, η δημιουργία όμως πολύ δύσκολη και...μερακλίδικη εργασία. Ή το'χεις ή δεν το'χεις...

  ReplyDelete
 49. Ουσιαστικα μας λετε να φερουμε το Foreign Office επισημα στη χωρα ..... Σιγα μην ασχοληθει ο Κωνσταντινος με τα προβληματα της χωρας. Προτεκτορατο των Αγγλων ηταν η χωρα (μετα των Αμερικανων) και εσεις εξακολουθειτε να πιστευετε πως θα μας λυσει προβληματα. Οσο για τη Ρωσια που κοπτεσθε, η ιστορικη μας πορεια εχει καταδειξει οτι ειναι ακρως διστακτικη με ενα επαρχιωτισμο ανευ προηγουμενου στην σκεψη της. Γι αυτο και ουδολως με παραξενεψε η δημιουργια αυτη τη στιγμη Τουρκο-Ρωσικου αξονος. Φρονω οτι ειναι αυτοκτονια η προσπαθεια απαγκιστρωσεως απο τους Αμερικανους....

  ΑΖ

  ReplyDelete
 50. Σημ. Ὄταν λέω ἀπόλυτη μοναρχία ἐννοῶ μη-συνταγματική. Ἁλλά μὲ ἐνδιαφέρει ἡ διάκριση βασιλείας καὶ αὐτοκρατορίας.

  ReplyDelete
 51. Σημ. Ὄταν λέω ἀπόλυτη μοναρχία ἐννοῶ μη-συνταγματική. Ἁλλά μὲ ἐνδιαφέρει ἡ διάκριση βασιλείας καὶ αὐτοκρατορίας.

  ReplyDelete
 52. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete