Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 22, 2016

312 -Ἡ ἀποτυχημένη ὁλομέτωπη ἐπίθεση κατὰ τῆς ἘκκλησίαςΚριαρᾶς καὶ ΓΑΠ: Ψυχαρισμὸς καὶ σοσιαλδημοκρατία312 -Ἡ ἀποτυχημένη ὁλομέτωπη ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας

Καθυστερημένοι κύκλοι τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας διανοουμένων ποὺ παραμένουν συνδεδεμένοι μὲ τὴν δυτικὴ ἐπιστημοσύνη τοῦ Διαφωτισμοῦ τοῦ γαλλικοῦ ΙΗ΄αἰῶνος, ἰδίως ἐλευθεροτέκτονες, ἀδυνατοῦν νὰ καταλάβουν ὅτι πλέον ἡ Δύση ὅπως καὶ ὁ ὑπόλοιπος πλανήτης, ἔχει βάλει στὸ χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας τὴν ἀθεΐα, ἀκόμη καὶ τὴν πανθρησκεία, ἐπιβεβαιώνοντας τὸν Ἀνδρέα Μαλρὼ ὅτι ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι θρησκευτικός, καὶ μάλιστα παραδοσιακὰ θρησκευτικός.

Μεταξὺ τῶν καθυστερημένων τούτων κύκλων διακρίνουμε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἕνα μεγάλο ποσοστὸ φιλολόγων καὶ ἀρχαιολόγων (καὶ δή, εἰδικῶν τῆς Ἀρχαιότητος καὶ τοῦ Βυζαντίου) ἀποφοίτων τῶν ἀπιθάνου μετριότητος ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, δημοτικιστῶν καὶ μονοτονιστῶν τῆς παραδόσεως τοῦ ΚΚΚ (Κόμμα Κακριδῆ Κριαρᾶ), οἱ ὁποῖοι ἐμμένουν νὰ ποτίζουν τὰ παιδιὰ τῶν σχολείων μας μὲ σκονισμένες ψευδοεπιστημονικὲς πεποιθήσεις προοδευτισμοῦ ποὺ ἡ ἴδια ἡ Δύση ἔχει κάνει πλέον παρελθόν. Ὁ δυτικισμὸς σὲ ὅλον του τὸν ῥασιοναλισμό, ἀντεπροσωπεύετο ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶ, τὴν μούμια αὐτὴ τοῦ δημοτικισμοῦ καὶ μαθητοῦ τοῦ Ψυχάρη, ποὺ κατέστρεψε κυριολεκτικὰ τὴν ἑλληνικὴ νεολαία μὲ τὴν βοήθεια τοῦ πολιτικοῦ ἐλευθεροτεκτονισμοῦ καὶ τῆς σοσιαλδημοκρατίας. Ἄν καὶ πεσπεισμένος μέχρι τὸν θάνατό του στὰ 108 χρόνια τὰ ὁποῖα ἐταλαιπώρησαν ἀφάνταστα τὸν λαό μας, ὄτι εἶχε κερδίσει ἀνεπιστρεπτὶ τὴν ἐκμηδένιση τῶν ἑλληνικῶν, ἡ παραδοσιακὴ πολυτονικὴ γραφὴ ἐπιστρέφει σήμερα ὡς ἐκδικητικὴ μάχαιρα.

Ἀκόμα καὶ ὁ κυβερνήτης Παπαδόπουλος, κατὰ τὴν περίοδο τῆς φωτισμένης δεσποτείας του, δὲν ἠδυνήθη νὰ κάμψῃ τὰ δύο κατεστημένα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τὸ πανεπιστημιακὸ καὶ τὸ ἐκκλησιαστικό, ποὺ παρέμεναν ἀκίνητα μεταξὺ τῆς βαβαυρικῆς καὶ βενιζελικῆς δυτικοποιήσεως (Κοραοψυχαρισμός σὺν Νεοημερολογιτισμός)  καὶ τῆς ἐλλείψεως δημιουργικότητος.

δελφότης Opus Dei, εχε δρυθ στν σπανία τ 1928 καὶ συνέβαλε σημαντικὰ στν δεολογιοποίηση το Βατικανο. ναν χρόνο ργότερα, τ 1929, κυβέρνηση το Μουσολίνι πέκυψε στς πιέσεις τς ρωμαικαθολικς κκλησίας κα πέγραψε μαζί της τ Κονκορδᾶτο πο πανίδρυε τ παπικ κράτος π τν μορφ το Βατικανο, κράτος πο εχε καταργηθ τ 1870. «Ζωή» μι πολ πι πια δελφότης, χωρς τν σιδερένια πειθαρχία κα τν κυνισμ πο πάντοτε ἐχαρακτήριζε τν παπισμό, εχε δρυθ στν λλάδα 21 χρόνια νωρίτερα, τ 1907. Ἡ Opus Dei εχε τοιμάσει τς δεολογικοθρησκευτικς προϋποθέσεις γι τν θρίαμβο τς δικτατορίας το Φράνκο στν σπανικ μφύλιο πόλεμο το 1936-1939. Πράγματι Φρανκισμς δν πρξε φασιστικ πανάσταση, δηλαδ νατροπ τς καθεστηκυίας τάξεως πρ το μικροαστισμο, γι’ ατ κα τ σπανικ φασιστικ κόμμα τς Φάλαγγας εχε παραμερισθ πρς χάριν τς Opus Dei π τν Φράνκο. Μ τν διο τρόπο πεδείχθη τι τελικ 21η πριλίου 1967 στν λλάδα δν πρξε φασιστικ πανάσταση λλ κατέληξε ν γίνη τι κα στν σπανία το Φράνκο, δηλαδ να γχείρημα περισώσεως το λληνικο καπιταλιστικο κατεστημένου, δηλαδ δικτατορία. ( δικτατορία διαφέρει τς λοκληρωτικς παναστάσεως, στ τι πρόκειται γι προσπάθεια διαφυλάξεως το «στάτους κβό» πο κινδυνεύει π παναστατικς δυνάμεις). Στ μπλοκάρισμα τν παναστατικν ρχικν διαθέσεων τς 21ης πριλίου, καθοριστικ ρόλο παιξε «Ζωή», πως κριβς γινε μ τν Opus Dei στν σπανία.

λεγόμενη «Κίνηση» μετ τ 1945 ταν μία μοσπονδία σωματείων στν  θήνα πο συμπεριελάμβανε τν «Ζωὴ», ὅπως καὶ τν μάδα τς Χριστιανικς νώσεως πιστημόνων τοῦ καθηγητοῦ Ἀλεξάνδρου Τσιριντάνη (1903-1977) κα το μελλοντικοῦ ρχιεπισκόπου ερωνύμου Κοτσώνη. Κίνηση ταν σαφς βασιλικ κα θνικιστική, ατ πο τ ΚΚΕ νόμαζε μοναρχοφασισμό.

Ὁ ζωϊκὸς Ἱερώνυμος Κοτσώνης ἔγινε ρχιεπίσκοπος τῆς χούντας τῆς 21ης Ἀπρι,λίου κα ργότερα ζωϊκς ναστάσιος Γιαννουλᾶτος γινε ρχιεπίσκοπος λβανίας καὶ οἱ δύο τους προώθησαν τν δεολογία το λληνοχριστιανικο πολιτισμο. αρετικ θέση το ερωνύμου νεδείχθη μ τν δημοσίευση το βιβλίου του γαπισμς, φ’ σον γι τν ρθοδοξία οδες «σμός» πάρχει κα σίγουρα χριστιανικ γάπη δν δύναται ν ναδειχθῆ σ δεολογία.

Στς ρχς το 1968 λαβε χώρα μία συνάντηση γνωριμίας μεταξ τς  νέας κκλησιαστικς γεσίας τν θηνν κα τν καθηγητν Πανεπιστημίου. ερώνυμος ζήτησε τν βοήθεια τν καθηγητν στν θνικ ποστολ τς κκλησίας κα κατόπιν ατο τος προσεφώνησε τ δεξί του χέρι, Τσιριντάνης,  κάνοντας κκληση γι «τν σωτηρία τς νεολαίας». (βλ. λ. Τσιριντάνης, Διὰ τν πνευματικν διαπαιδαγώγησιν τς νεολαίας μας, κδόσεις ρχιεπισκοπς θηνν, μ πρόλογο το ρχιεπισκόπου ερωνύμου, θναι, 1968).

Σήμερα, ἡ ἄθεη κυβέρνηση τοῦ Τσίπρα καὶ οἱ προσπάθειες τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας του νὰ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ἔχουν τὴν ἰδια ἀποτυχία ποὺ ἐγνώρισε ὁ ἄθεος Ἀνδρέας Παπανδρέου τὴν ἐποχὴ τῆς μονοκρατορίας τοῦ ΠΑΣΟΚ  καὶ ὁ σοσιαλδημοκράτης υἱός του Γιῶργος Παπανδρέου.

Ἡ ἀναπόφευκτη ἐπιστροφὴ τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ δυνηθῇ νὰ κάμψῃ τὰ δύο κατεστημένα τοῦ Πανεπιστημίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐμμένουν νὰ κρατοῦν τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν στὴν σφαῖρα τοῦ δυτικοῦ διαφωτισμοῦ, πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ στὰ πλαίσια ὄχι πλέον τῶν νεωτεριστῶν τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως, ζωϊκῶν,  μασόνων καὶ τουρκοφίλων κεμαλιστῶν, ἀλλὰ νὰ βασισθῆ στὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως τῆς συναλληλίας, τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἀντιμασονικῶν κύκλων τῆς Ὀθωμανίας, τῶν παραδοσιακῶν τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως, συνεχιστὴς τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ Ἔρντογαν προτοῦ καταληφθῇ ἀπὸ τὴν σημερινή του μεγαλομανία.

Δημήτρης  Κιτσίκης                                22 Αὐγούστου 2016


56 comments:

 1. Η κυβέρνηση του τσίπρα δεν είναι άθεοι.Οι άθεοι δεν ψηφίζουν υπέρ της δημιουργίας τζαμιών.Είναι επαγγελματίες ανθέλληνες.Δεν νοείται "άθεος" όπου να συμπαθεί τον μουσουλμανισμό.Ο άθεος δεν νοείται να κάνει προτιμήσεις μεταξύ θρησκειών γιατί δεν δέχεται ούτε ύπαρξη θεού, ούτε θρησκευτικό δόγμα.
  Επιπλέον "ἡ παραδοσιακὴ πολυτονικὴ γραφὴ ἐπιστρέφει σήμερα ὡς ἐκδικητικὴ μάχαιρα."Εγώ βλέπω ακριβώς το αντίθετο Κ.Καθηγητά:ραγδαία άνοδο των greeklish.Πλέον όχι μόνο έτσι γράφουν αρκετοί νέοι, αλλά και πάρα πολλά μαγαζιά ονομάζονται σε αυτήν την μορφή.Δυστυχώς, έτσι κατήντησε η προοδευτική αριστερά την Ελλάδα-να μην γράφουν Ελληνικά οι νέοι.
  Δείτε την ψυχολογική εξέλιξη ενός τέτοιου νέου.Τι σημαίνει το Ελληνικό αλφάβητο για ένα παιδάκι 14/15 χρονών που εκφράζει τα συναισθήματά στα greeklish μέσω facebook, στην κοπελίτσα που τον ελκύει;Δυστυχώς τίποτα.Το ξέρουν πολύ καλά αυτό οι ανθέλληνες αριστεροί φίλης, ρεπούση, κ.α.
  Τέλος, ο λαός έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία γιατί-έστω και ατροφικά, αλλά πολύ παραπάνω απ'ότι παλαιότερα- γνωρίζει την τεράστια διαφθορά της.Ούτως ή άλλως, σκοπός της Εκκλησίας-όπως πολύ ωραία αναλύει ο Γιανναράς- ήταν να δώσει ένα νόημα στην ζωή των ανθρώπων.Από την στιγμή που απέτυχε να το κάνει αυτό, και ασχολήθηκε με την περιουσία της και τα σεξουαλικά όργια, φυσικά και ο κόσμος απομακρύνθηκε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ζητώ συγγνώμη από τον αξιότιμο κύριο καθηγητή διότι στο προηγούμενο άρθρο δεν ετοποθέτησα το σχόλιο στη σωστή θέση.

   Ήθελα να πω στο συνάδελφο ιατρό-γυναικολόγο Δρ. Παπ(ανικολάου;) ότι είναι άδικος στις κρίσεις του για την ορθοδοξία. Ορθοδοξία και πλανητικός πολιτισμός πορεύονται χέρι-χέρι. Άνευ ορθοδοξίας θα ζούσαμε σαν κτήνη. Η ορθοδοξία εξευγενίζει, η ορθοδοξία καταπραΰνει, η ορθοδοξία φωτίζει, η ορθοδοξία απαλλάσσει απ τις ασθένειες της ψυχής, η ορθοδοξία λύνει ψυχολογικά προβλήματα, η ορθοδοξία μας επιτρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς, η ορθοδοξία ελευθερώνει, Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΩΖΕΙ.

   Η σοφία των νηπτικών πατέρων του Αγίου Όρους και της Ερήμου του Σινά είναι άπειρες φορές μεγαλύτερη και σπουδαιότερη από την σοφία όλων των φιλοσόφων της γης. Δεν χωράει ούτε σε 1.000.000.000 βιβλία. Άρρητα ρήματα ζωής. Αν δε τα ζήσεις όσο και να διαβάσεις δε θα καταλάβεις τίποτα.

   Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα ψάλλουμε στη τρίτη στάση των Χαιρετισμών. Η Ορθοδοξία είναι πάνω απ’ όλη τη σοφία και την επιστήμη του μάταιου κόσμου τούτου.

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
  2. Συνάδελφε δόκτορα, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και θα δεις τη δύναμη και το μεγαλείο του Σωτήρος ΧΡΙΣΤΟΥ.
   Αν ασπαστείς την Ορθοδοξία, από χοϊκό αλλοτριωμένο ον θα μετατραπείς σε φωτισμένο απόστολο της μόνης αληθινής πίστης.
   Άσε στην άκρη το ρασιοναλισμό. Ο ρεαλισμός οδηγεί σε ψυχασθένεια.
   Δες με τα μάτια της ψυχής. Ονειρεύσου. Πίστευσε. Γίνε μύστης της ορθοδοξίας. Και τότε θα οδηγηθείς στη θέωση. Στην αληθινή θέωση. Στην ένωση με τον ΣΩΤΗΡΑ.

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
  3. Κύριε Φωκίων.
   Όπως έχει πει ο Κ.Καθηγητής, δεν μπορούμε να κρίνουμε με βάση τα συναισθήματά μας.Γιαυτό άλλωστε θεωρεί ανώτερο τον Κίσσιντζερ από τον Μπρεζίνσκι.Δώστε μου στοιχεία, αντικειμενικά και είμαι 100% ανοιχτός στο να με πείσετε.
   Επιπλέον, όλα όσα αναφέρατε, τα δίνει η αρχαιοελληνική σοφία.

   Delete
  4. Συνάδελφε δόκτορα,

   Ο υλικός ντετερμινισμός του Αριστοτέλους οδηγεί στην παράνοια. Ο Αριστοτέλης πέθανε μόνος και φρενοβλαβής.

   «Όλα όσα αναφέρατε, τα δίνει η αρχαιοελληνική σοφία».
   Η «αρχαιοελληνική σοφία» έχει πάρα πολλά ρεύματα σκέψεως. Ένα από αυτά είναι ο ρασιοναλισμός του Αριστοτέλους που οδηγεί σε χωματερή ψυχών. Ένα άλλο ρεύμα είναι ο μυστικισμός του Πλάτωνος, ο οποίος μέσα από το φίλτρο της Ορθοδοξίας οδηγεί στη θέωση.

   Όσμωσις Ορθοδοξίας και Πλατωνισμού αυτή είναι η απάντησις δόκτορα.

   Διάβασε την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την Πολιτεία του Πλάτωνος. Και τότε θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σου και θα δεις ότι 1 συν 1 ίσον το άπειρον (όχι 2 όπως θα έλεγε ο μύωψ Αριστοτέλης).

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
  5. Συνάδελφε δόκτορα,

   Ο υλικός ντετερμινισμός του Αριστοτέλους οδηγεί στην παράνοια. Ο Αριστοτέλης πέθανε μόνος και φρενοβλαβής.

   «Όλα όσα αναφέρατε, τα δίνει η αρχαιοελληνική σοφία».
   Η «αρχαιοελληνική σοφία» έχει πάρα πολλά ρεύματα σκέψεως. Ένα από αυτά είναι ο ρασιοναλισμός του Αριστοτέλους που οδηγεί σε χωματερή ψυχών. Ένα άλλο ρεύμα είναι ο μυστικισμός του Πλάτωνος, ο οποίος μέσα από το φίλτρο της Ορθοδοξίας οδηγεί στη θέωση.

   Όσμωσις Ορθοδοξίας και Πλατωνισμού αυτή είναι η απάντησις δόκτορα.

   Διάβασε την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την Πολιτεία του Πλάτωνος. Και τότε θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σου και θα δεις ότι 1 συν 1 ίσον το άπειρον (όχι 2 όπως θα έλεγε ο μύωψ Αριστοτέλης).

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
  6. «Δώστε μου στοιχεία, αντικειμενικά και είμαι 100% ανοιχτός στο να με πείσετε».

   Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πειστείς ποτέ. Δεν υπάρχουν ντετερμινιστικές αποδείξεις σε θέματα πίστεως.

   «Ο λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου; ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. ἐπειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ ῞Ελληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν· ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί».

   Πώς να σου δώσω στοιχεία για την ανάσταση του Θεανθρώπου;

   Άνοιξε τα όμματα της ψυχής σου! Πίστευσε σε αυτό που δεν βλέπεις με τους οφθαλμούς σου! Και τότε θα αλλάξει όλη σου η ζωή!

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
  7. Χωρίς παρεξήγηση ή προσβολή, είσαι άθεος;

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
  8. Αγαπητέ.
   Όπως γνωρίζουμε από τον Διογένη Λαέρτιο, βιογράφο του Αριστοτέλους, μόλις πέθανε ο Μεγαλέξαντρος η αντιμακεδονική μερίδα προσπάθησε να φέρει τον Αριστοτέλη σε στημμένη δίκη-τύπου Σωκράτους- για να τον εκτελέσουν.Ο Αριστοτέλης είπε πως “δεν θα αφήσω τους Αθηναίους να σκοτώσουν την σοφία για δεύτερη φορά” δραπέτευσε στην Εύβοια όπου είχε ένα κτήμα από την Μητέρα του.Εκεί ένα χρόνο αργότερα, το 322, πέθανε από στομαχική νόσο. (Διογένης Λαέρτιος.Ε.6-8)
   Συνεπώς δεν ισχύει αυτό που λέτε ιστορικά.
   Επιπλέον, ο Αριστοτέλης πέθανε κοντά στους δικούς του ανθρώπους, οι στάχτες του στάλθηκαν στα Στάγειρα (πρόσφατα ανακαλύφθηκε και το μνημείο), έγινε λαμπρή κηδεία στο όνομά του και τον όρισαν ως δεύτερο θεμελιωτή της πόλεως.
   Η επιρροή του Πλατωνισμού στον χριστιανισμό, δεν οφείλεται στην προτίμησή τους για την σχολή, αλλά στην διαστρέβλωση που μπορούσαν να δώσουν σττις ερμηνείες των μεταφυσικών του θεωρήσεων.
   Το ότι ο χριστιανισμός αντέγραψε κομμάτια του Ελληνισμού είναι γνωστό, το μαρτύριο του Σωκράτους και η δίκη, η θεώρηση ότι είναι καλύτερο να αδικείσαι παρά να αδικείς κτλ.Το ζητούμενο όμως είναι πως στην ουσία του είναι εντελώς διαφορετικός.Για τον Πλάτων, ακόμα και ο θεός είναι απλώς μία ιδέα, κάτι απόλυτα ενάντιο στην χριστιανική θεώρηση.

   Στην ατομικότητά μου δεν έχει καμία σημασία, το θέμα ειναι πως χειρίζεται η εκκλησία την κατάσταση, και την χειρίζεται εις βάρος του Ελληνισμού

   Delete
  9. Αγαπητέ συνάδελφε,

   Ο Διογένης Λαέρτιος γράφει ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Αριστοτέλης είχε ψευδαισθήσεις και νόμιζε ότι όλοι τον καταδιώκουν να τον σκοτώσουν. Και οι Αθηναίοι και οι Μακεδόνες και οι Θηβαίοι και οι Σπαρτιάτες και οι Μήδοι.
   Έπασχε από μανία καταδιώξεως και είχε απομακρυνθεί από μαθητές, συγγενείς και φίλους. Παράνοια…

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
  10. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην βιογραφία.Εάν κάνω λάθος δώστε παραπομπή.

   Delete
 2. Κάποτε θα πάρουμε το αίμα μας πίσω από κάθε είδους κατακάθι που βεβηλώνει τις Εκκλησίες μας, αναρχικοί, κίναιδοι ή άθεοι.

  ReplyDelete
 3. Δὲν συμμερίζομαι καθόλου τὴν ἀπαισιοδοξία σου δόκτωρα.Οὔτε καὶ τὸν μονίμως ἀπαισιόδοξο λόγο τοῦ πρώην ζωϊκοῦ Γιανναρᾶ ποὺ ἐνῷ κραυγάζει δικαίως ὑπὲρ τοῦ πολυτονικοῦ, δέχεται νὰ γράφῃ καθε ἑβδομάδα καὶ ἐπὶ χρόνια στὴν Καθημερινὴ στὰ μονοτονικὰ χωρὶς νὰ ἀπαιτῇ τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, ὅπως κάνω ἐγὼ μὲ τὴν Ἐλεύθερη Ὥρα,νὰ ἀναγράφεται κάθε φορὰ κάτω ἀπὸ τὸ ἄρθρο του, ὅτι ἐγράφη πολυτονικά.Στὴν πραγματικότητα ἡ Καθημερινὴ ὡς "σοβαρἠ" ἐφημερίδα εἶναι φερέφωνο ἑνὸς ἀθλίου κατεστημένου, ἐνῷ ἡ "τρελλἠ" Ἐλεύθερη Ὥρα τὸ μάχεται. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Επιπλέον Κ.Καθηγητά, οι μισές διαφημίσεις γράφουν και λίγο greeklish.Παλαιότερα μάλιστα, γνωστότατη εταιρεία επικοινωνίας έστελνε μηνύματα στους πελάτες της σε greeklish.Έπειτα, τα περισσότερα κανάλια διαφημίζουν τις εκπομπές στους στα greeklish με το ακόλουθο. σύμβολο #.π.χ. διαφημίζουν την "ανατροπή" και στο τέλος πετάγεται ένα "#anatropi".
  Φυσικά το Ε.Σ.Ρ. δεν πρόκειται να προστατεύσει την Ελληνική γλώσσα, όπως δεν προστατεύει το οτιδήποτε Ελληνικό.
  Το νέο γλωσσικό λοιπόν ζήτημα, θα είναι μονοτονικό σε Ελληνικό αλφάβητο εναντίον greeklish.Και φυσικά, στο όνομα της ανθελληνικής αριστερής προόδου, θα προωθηθεί το δεύτερο, για να μην προσβάλουμε και κανέναν "πρόσφυγα" που ξέρει ήδη το λατινικό αλφάβητο.Η προπαγάνδα θα χρησιμοποιηθεί καταλλήλως, ώστε να φανούν οι υποστηριχτές του Ελληνικού αλφαβήτου ως φασιστικά κατάλοιπα.

  ReplyDelete
 5. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Καθημερινὴ δίνει τὴν ἐντύπωση πὼς ἀπευθύνεται στὴν γκρίνια τῶν...βουτυρομπεμπέδων (ὄχι πὼς ὁ σχολιαστὴς εἶναι κανὰς λεβέντης) καὶ ὅτι ἡ λογικὴ ἀπόληξη τῶν ἄρθρων της μοιάζει νὰ εἶναι (ἔχω ὑπόψιν τὸ χτεσινὸ της φύλλο) μιὰ δικτατορία τύπου Πινοσέτ, φαντάζομαι, ὅπου οἱ ἰδιωτικοποιήσεις ἀναλαμβάνονται ἀπὸ μιὰ πεφωτισμένη χοῦντα.

  Ὠστόσο, καὶ σὰν συνέχεια τῆς προηγούμενης συζήτησης, ἀναρωτιέμαι ἄν μέγα μέρος τῆς σύγχυσης γύρω ἀπὸ τὶς σχέσεις ἐκκλησίας καὶ ἑλληνισμοῦ ὀφείλεται στὸ ὅτι ὑπάρχουν δύο ἑλληνισμοί, ἕνας εἰσαγωγῆς, κι ἕνας ντόπιος.

  Εἰσαγωγῆς εἶναι ἐνδεχομένως ὁ ἑλληνισμὸς τοῦ Κοραῆ, ὁ Διαφωτιστικός. Εἰσαγωγῆς ἐνδεχομένως καὶ ὁ δημοτικιστικὸς διαφωτισμός, τοῦ Καταρτζῆ, τοῦ Χριστόπουλου, τοῦ Βηλαρᾶ, τοῦ Σολωμοῦ ῥομαντικός κάπως, τοῦ Ψυχάρη φραγκοχιώτικος, τῆς περιόδου τοῦ... Μεταξᾶ, μοντερνιστικός. Γιὰ τὸν ἑθνικισμό, δέ, τῆς Χ.Α. - ἐννοῶ τὸν διακηρυγμένο της ἐθνικισμό, ὄχι τί βρίσκεται ἀπὸ πίσω - μεταφέρω ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα της

  ι[...]2) Δέχομαι την ανάγκη ενός κράτους θεμελιωμένου και οικοδομημένου μ’ αυτήν την ιδεολογία που θρέφει και κατευθύνει συνεχώς την ατομική και συλλογική ζωή. Ενός κράτους που εξυπηρετεί αυτές τις αέναες επαναστατικές αρχές της Εθνικιστικής Κοσμοθεωρίας διαρκώς, με τελικό σκοπό την μορφοποίηση μιας νέας κοινωνίας κι ενός νέου τύπου ανθρώπου.

  {Παρατήρηση ποὺ ἔχω κάνει ἐπανειλημμένα. Κανονικά, νομίζω, ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἀντικληρικαλικός. Ἡ συμπόρευση καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ ἐθνικισμοῦ, ὀρθόδοξης ἐκκλησίας καὶ ἐθνικισμοῦ, μπορεῖ νὰ εῑναι ντόπια, γεωγραφικά, ἀλλὰ εἶναι παράταιρη ἄν θεωρήσουμε τὸ μοντέρνο ἐκκλησιαστικῶς παράταιρο. Καὶ ὁ ντόπιος ἑλληνισμός, ὁ ἄς ποῦμε αὐθεντικός, αὐτὸς ποὺ ὄντως κρατᾶ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, εἶναι ἴσως, ἀντιθέτως, αὐτὸς ποὺ ὁρίζεται ὡς ἑξῆς.

  Ἑλληνισμός =ι[...] 2. τὸ κοσμικὸ σκέλος τῆς ὀρθοδοξίας. Ἄν ἰσχύει αὐτὸς ὁ ὁρισμός, μποροῦμε νὰ δεχτοῦμε ἕναν ντόπιο, ἀσυναίσθητο ἐνδεχομένως ἑλληνισμό, ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ κατὰ πόσον ἡ ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζει ἤ ὄχι τὴν ἔννοια τοῦ κοσμικοῦ, ἤ ἄν ἀντιθέτως τὰ θεωρεῖ ὅλα ἱερὰ καὶ μή-ἱερὰ, δηλ. ὄχι ἀρκετὰ ἱερά ἤ ἀνίερα. Ἅν δεχτοῦμε τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ, τοῦ ντόπιου, τότε τὸν πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ ῥωτήσουμε εἶναι τὴν ὀρθοδοξία - πῶς ἀντιμετωπίζει ἡ ὀρθοδοξία τὸ κράτος, τί σχέδια ἔχει, ἄν ἔχει γιὰ τὸ κράτος, ὄχι γιὰ τὴν ἴδια - καὶ ἔν τέλει, ἄν τὸ ἀναγνωρίζει ἤ ὄχι.
  ReplyDelete
  Replies
  1. Όταν μιλάμε για Ελληνισμό, προπάντων μιλάμε για αρχαία Ελλάδα και ότι συσχετίζεται με αυτό.Ελληνισμός είναι ο Όμηρος, οι προσωκρατικοί, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι Στωικοί οι Επικούρειοι κτλ.
   Δεν υπάρχει Ελληνισμός που να μην συσχετίζεται με τις ρίζες του.Στο "Βυζάντιο" π.χ., ο Πλήθων συσχετίζεται άμεσα με τον Ελληνισμό.Ο Ιουστινιανός όμως δεν έχει καμία σχέση.Ασχέτως εάν κυβερνάει σε μία εποχή όπου η γλώσσα είναι κυρίως η Ελληνική.Πρέπει να διαχωρίζουμε την προπαγάνδα που συμφέρει την ιστορία του έθνους, από την αντικειμενική πραγματικότητα.
   Επιπλέον, εκτός από την γραμματεία υπάρχει και η τέχνη, ένα στοιχείο βασικότατο σε όποιον θέλει να καταλάβει την νοοτροπία και την ψυχολογία ενός λαού.
   Συνεπώς, μία επίσκεψη στην Βιέννη, στο Παρίσι ή στις Η.Π.Α. δείχνει ξεκάθαρα ότι η τέχνη τους συσχετίζεται με τον Ελληνισμό, σε σχέση με την παρακμιακή Αθήνα, την Θεσσαλονίκη κτλ που το μόνο που έχουν να δείξουν, είναι τα αρχαία.
   Επιπλέον, το ανθελληνικό κράτος του τσίπρα, αντί να χρηματοδοτήσει την Αμφίπολη, δίνει λεφτά για τζαμιά, παρά την ολοκληρωτική άρνηση του κόσμου.
   Έξω από το Βυζαντινό μουσείο θεσσαλονίκης έχει ένα έργο "Αφηρημένης τέχνης" με μία σιδεριά σε κυκλικό σχήμα.Στο αρχαιολογικό της ίδιας πόλεως, που είναι ακριβώς δίπλα, έχει ένα μεγάλο πριόνι.Συνεπώς, αυτή η νοοτροπία δεν έχει καμία σχέση με τον Ελληνισμό.

   Delete
  2. Επιπροσθέτως, ελπίζω να μην κουράζω που θα το πω ξανά, αλλά πρέπει να μας πούνε τον χρηματοδότη τους στην Χ.Α.
   Είναι πονηρό, από αντιχριστιανικό κόμμα τώρα τάχα υπερ της ορθοδοξίας.Από ναζιστικό τώρα τάχα εθνικιστικό και κατά των γερμανών, και πόσες άλλες τούμπες.Τι έγινε λοιπόν;Κάποιος πλήρωσε, άλλαξαν εικόνα και ξαφνικά μπήκαν στην βουλή.Ποιός;Οι Αμερικανοί;Ή ο Πούτιν;

   Delete
 6. Τὸ ἀπίστευτο χαμηλότατο ἐπίπεδο τῶν περισσότέρων δημάρχων καὶ δημοτικῶν συμβούλων τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῶν συνδημοτῶν τους (δὲν ἱδρύουν κέντρα ἐρευνῶν) καὶ ἀρέσκονται νὰ μαζεύουν σκουπίδια, εἶχε ἐπισημάνει ὁ πατέρας μου, ὁ κορυφαῖος ἐπιστήμων Νῖκος Κιτσίκης ὅταν τὸ 1964 εἶχε ἐκλεγεῖ δήμαρχος Ἀθηναίων ἀλλὰ τελικῶς δὲν ἀνέλαβε,δηλώνοντας σὲ ἐμένα ὅτι ἐσώθη διότι ὡς δήμαρχος θὰ ἠσχολεῖτο ἀποκλειστικά, ὅπως ὅλοι οἱ δήμαρχοι, μὲ τὴν περισυλλογὴ σκουπιδίων.Προσφάτως, ὁ μητροπολίτης Χίου, Μᾶρκος, σὲ κήρυγμά του εἶπε πολὺ εὔστοχα: "Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παντρεύουν ζευγάρια ἐκεῖνοι ποὺ μαζεύουν τὰ σκουπίδια μας". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Ὁ σεβασμιώτατος καλεῖ μὲ ἔντεχνο τρόπο τοὺς πιστοὺς νὰ ὑπακοῦν στοὺς κοσμικούς τους ἄρχοντες.

  ReplyDelete
 8. Ἑγὼ νομίζω πὼς σεβασμιώτατος καὶ Τσίπρας συμπορεύονται. Ἡ ἐκκλησία θέλει τὴν ἐξουσία νὰ ἀμαρτάνει γιὰ νὰ τὴν συγχωρεῖ ἐπαγγελματικά. Παρομοίως, ἡ ἐξουσία θέλει τὴν ἐκκλησία νὰ ἀμαρτάνει γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀμαρτάνει καὶ αὐτή.Δὲν πιστεύουνε στὸν Θεό. Πιστεύουνε στὴν ἀμαρτία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο τσίπρας όπως κάθε ανθέλληνας δήθεν αριστεροπροοδευτικός είναι μεγάλος χαμελέων.
   1)Θα βγούμε απ'το Ευρώ έλεγε.λίγο πριν τις εκλογές ούτε συζήτηση.
   2)Θα βγούμε από το ΝΑΤΟ.λίγο πριν τις εκλογές ούτε συζήτηση.
   3)Θα βγούμε από την Ε.Ε.-λίγο πριν τις εκλογές κατέβηκε και υποψήφιος
   4)Θα σκίσουμε το μνημόνιο-έφερε κιάλλα

   Γιαυτό προτίνω έναν νόμο όπου θα τιμωρεί ανοιχτά τις υποσχέσεις που παραβιάστηκαν.Δεν μπορώ να μην θεωρήσω ψυχοπαθή κάποιον που ψηφίζει άδωνη.Θυμάστε ότι πριν ελάχιστα χρόνια ήταν απόλυτα κατά των τζαμιών, και τώρα ψηφίζει ναι.Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί ποινικά.

   Delete
  2. Ο νόμος που προτείνεις έχει πολύ πλάκα.

   Ένας Νόμος υπάρχει.

   Ο το Ξίφος έχων...

   Delete
 9. ...Παρόμοια δὲ ἀλληλεπικάλυψη πολιτικῶν ἀρμοδιοτήτων θὰ γίνει μεταξὺ ΣΥΡΙΖέηκου κράτους καὶ ὀρθοδοξίας στὸν τομέα τοῦ γάμου. Οἱ μὲν παπάδες θὰ ἐνώνουν τὰ χωρισμένα ζευγάρια μὲ θεϊκὴ UHU, οἱ δὲ δημοτικοὶ ἄρχοντες θὰ χωρίζουν τὰ παντρεμένα ζευγάρια προτοῦ κἄν παντρευτοῦν (πολιτικὸς γάμος). Ἕχοντας νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τέτοιον σκουπιδότοπο ψυχῶν, ποῦ νὰ προλάβουν οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ σκουπίδια ! Ἕχει δίκιο ὁ σεβασμιώτατος. Αὐτὰ λοιπὸν θὰ ἀνατεθοῦν σὲ μιὰ κοινοπραξία μαφίας καὶ Μ.Κ.Ο., τὰ ὅρια μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ εἶναι κάπως δυσδιάκριτα, μὲ τὴν μὲν ἐκκλησία νὰ πατρονάρει τοὺς μαφιόζους, τὸ δὲ ΣΥΡΙΖέηκο κράτος τὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ θὰ προσθέτουν μιὰν οἱκολογική ἐσάνς στὴν πελετειακὴ ἀποφορά.

  Γιαὐτὸ ἐγὼ λέω νὰ φυλασσόμεθα ἀπὸ τὴν ίδιωτικοποίηση, σὲ ἀντίθεση μὲ κάποια πρόσφατα λεχθέντα ὑπὸ Δρος Πᾶπ. Ἑγὼ πιστεύω στὸ Δημόσιο, ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ὅλα ἀνεξαιρέτως εἶναι δημόσια. Δὲν τίθεται λοιπὸν θέμα νὰ γίνουν ἤ νὰ ξεγίνουν. Δὰτ ἰζ Τεόκρασυ.

  ReplyDelete
 10. "Πιστεύουνε στὴν ἁμαρτία". Κωσταντῆ, παρακαλῶ σοβαρεύσου. Ἐδῶ δὲν γράφουμε ἀστεῖα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. ΥΓ2 γιὰ παραπάνω ἡ ἀμαρτία σὰν ἀναπόφευκτο προστάδιο τῆς σωτηρίας.

  ReplyDelete
 12. Πατῶντας στὸ ὄνομα Φωκίων Νεγρεπόντης στὰ σχόλια ποὺ ὁ τελευταῖος ἀπευθύνει στὸν δόκτορα Παπ. ἐμφανίζεται μία ἐπιστολὴ ἀμερικανοῦ δικηγόρου τοῦ 2013. Ἐὰν θέλετε, ἀγαπητὲ κ. Νεγρεπόντη, ἐξηγήσατέ μας τί σχέση ἔχει αὐτὴ ἡ ἐπιστολὴ μὲ τὸ προφίλ σας. Εὐχαριστῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα, νομίζω ότι σας έχω ήδη απαντήσει εν εκτάσει (απάντησις 500 λέξεων) αλλά το σχόλιο δεν εδημοσιεύθη.
   Τι να πω; Με πάσα ειλικρίνεια, δεν γνωρίζω τι συνέβη και η απάντησίς μου εξηφανίσθη εκ του ιστολογίου. Ίσως εάν ψάχνατε επισταμένως εις τα εισερχόμενα μηνύματα του γραμματοκιβωτίου σας;
   Δεν έχω καταλάβει εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απόψεις του αξιοτίμου συναδέλφου δόκτορος Παπ. Υποστηρίζετε τον αριστοτελικό ρασιοναλιστικό ντετερμινισμό του 1 + 1 = 2;

   Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
   Φωκίων Νεγρεπόντης
   Νευροχειρουργός

   Delete
 13. Οι Φράγκοι αντί να παραδειγματιστούν από τις άκρως σεμνές μουσουλμάνες, τις απαγορεύουν να φοράνε μπουρκίνι και αφήνουν το κάθε σούργελο με τον κώλο έξω να κυκλοφορεί ελεύθερα! Μετά απορούν γιατί τους μπουμπουνίζουν; Τέτοια παράνοια μόνον Φράγκος δύναται να πράξει!

  Χίλια μπράβο στις μουσουλμάνες και το μπουρκίνι τους!


  http://www.pronews.gr/portal/20160824/defencenet/diethnis-asfaleia/66/gallia-astynomikoi-sti-nikaia-anagkazoyn-moysoylmana-na

  ~Εμείς είμαστε Καθολικοί!~ φωνάζουν οι Φράγκοι! Καθολικοί των συγχοωροχαρτίων και της μάσας. Αφήνουν την κάθε μία να είναι τόπλες και με τον κώλο έξω και τους πειράξανε οι σεμνότατες μουσουλμάνες! Αφού είναι Καθολικοί γιατί δεν αρχίζουν σιγά-σιγά να φέρονται σαν γνήσιοι Χριστιανοί και στο ντύσιμό των και στις γυναικείες των ενδυμασίες;

  ReplyDelete
 14. Καθηγητά η Τουρκία εισέβαλε στην Συρία, στην πόλη Τζαράμπλους.

  https://www.rt.com/news/356959-turkish-tanks-cross-syria/

  ReplyDelete
 15. Πολλά συγχαρητήρια για την διάκριση μεταξύ Φρανκισμού και Φαλαγγισμού(Ραμίρο Λεδέσμα Ράμος και Χοσε Αντόνιο πρίμο ντε Ριβέρα), την οποία ελάχιστοι γνωρίζουν και ακόμη λιγότεροι δύνανται να αντιληφθούν.

  ReplyDelete
 16. ΠρωτεcιλαοcAugust 25, 2016 at 4:56 PM

  Δημητρη τι πιστευεις για τη θεωρια του δαρβινου?
  Δεχεσαι τη θεορια εξελιξης? Η βιβλος πρεπει να ερμηνευεται λεξη-λεξη ή μεταφορικα?

  ReplyDelete
 17. Συγγνώμην γιὰ τὴν παρατήρηση, ἀλλὰ τὸ "θεωρία ἐξέλιξης" ἀντί τοῦ σωστοῦ "θεωρία τῆς ἐξελίξεως" εἶναι γραικυλικὸς βαρβαρισμὸς μὲ πασοκικὸ ἄρωμα.Τώρα ἐὰν τὴν δέχομαι, ναὶ τὴν δέχομαι. Ἄλλωστε συμφωνεῖ ἀπολύτως καὶ μὲ τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως τῆς Βίβλου.Μόνον τμῆμα ἀμερικανῶν προτεσταντῶν διαφωνεῖ.

  Ὅσοι γνωρίζετε γαλλικὰ δύνασθε νὰ διαβάσετε τὸ σημερινό μου ἄρθρο, πατῶντας στὸ ἐπάνω μέρος αὐτῆς τῆς σελίδος, στὸν σύνδεσμο τοῦ Huffington Post Québec. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠρωτεcιλαοcAugust 26, 2016 at 6:07 AM

   Δημητρη ειμαι 32 ετων, δουλευω απο 13 σε λατομειο μαρμαρων, εχω ινωση στα πλεμονια, πηγα σε τεχνικο λυκειο, μετα σιβιτανιδειο, δε διδαχθηκα αρχαια, δε με εμαθε κανενας να γραφω πολυτονικο, δε γνωριζω καθαρευουσα ουτε και απο ψιλες δασειες περισπωμενες. Δε μας τα διδαξαν στο σχολειο!

   Θελω να μαθω να γραφω σε πολυτονικο και να μιλαω τη καθαρεουσα. Ποιος θα μου κανει μαθηματα? Υπαρχει κανενας να με βοηθησει να μορφωθω εστω και στα 32?
   Για ποιο λογο το Ιδρυθμα Κιτσικις δεν οργανωνει δωρεαν μαθηματα διδασκαλιας πολυτονικου και καθαρευουσας?

   Δημητρη δε χρειαζεται να ζητας συγγνωμη για τη παρατηρηση. Σωστη είναι η παρατηρηση σου. Αυτό που χρειαζομαι είναι βοηθεια να μορφωθω! Θα με βοηθησεις?

   Delete
  2. ΠρωτεcιλαοcAugust 26, 2016 at 6:14 AM

   «τὸ "θεωρία ἐξέλιξης" ἀντί τοῦ σωστοῦ "θεωρία τῆς ἐξελίξεως" εἶναι γραικυλικὸς βαρβαρισμὸς μὲ πασοκικὸ ἄρωμα»

   Σωστα τα λες. Δε φταιω γω που πηγα σχολειο όταν ηταν ο τιποτενιος Σημιτης στα πραματα και κανενας δε μ εμαθε να γραφω και να μιλαω σωστα…

   Οσο για θρησκευτικα ηταν η ωρα του παιδιου. Τιποτα δε μαθαναμε στο σχολειο για την ορθοδοξια. Ο καθηγητης των θρησκευτικων κολοβαραγε. Αν δεν υπηρχε η ενορια κι ο πατερ Σισωης που μ εμαθε πεντε πραματα στο κατηχητικο τωρα δε θα ξερα τιποτα.

   Για να σταματησουμε να μιλαμε με βαρβαρισμούς και να μαθουμε σωστα ελληνικα θα οργανωσεις μαθηματα ελλεινικης γλωσσας στις εγκαταστασεις του ιδρυματος?

   Delete
  3. Το τρολλαρισμά σου έχει καταντήσει ακόμη πιο γελοίο από ό,τι ξεκίνησε. Να δούμε πόσο πάτο θα πιάσεις άραγε...

   Delete
  4. Και τί καταφέρνεις με το τρολλάρισμα σου; Έχεις μπροστά σου έναν τρομερό φιλόσοφο και δεν δύνασαι να λαβεις λόγω του ξερού σου κεφαλιού, τίποτε από αυτόν.

   Delete
  5. ΠρωτεcιλαοcAugust 27, 2016 at 8:52 AM

   Κοιταξτε....
   Ο πνευματικος μου, πατερ Σισωης, δε δεχεται τη θεωρια του Δαρβινου, τη θεωρει διαβολικη. Λεει ότι ο Δαρβινος ηταν αγκλικανος κιναιδος κι οτι εξεφτελιζει την ανθρωπινη φυση υποβιβαζοντας τη στο ιδιο επιπεδο με αυτό των μπανανοφαγων πιθηκοειδων. Ο γέροντας λεει ότι ο καπιταλισμος θελει τον ανθρωπο να ζει σα ζωο, σα πιθηκος, να καταναλωνει, να συνουσιαζεται, να καταναλωνει, να πεθαινει. Τωρα τι να πω....
   Δεν ειμαι βιολογος επιστημονας για να ξερω αν ο Δαρβινος ειχε δικιο ή αδικο. Ειμαι μπερδεμενος. Ακουω και την αποψη του καθηγητη και την αποψη του πνευματικου μου. Κανω υπακοη στο πνευματικο μου και δε του αντιμιλω.
   Η αληθεια είναι ότι στο ιντερνετ και στη τηλεοραση ολοι δεχονται τη θεωρια της εξελίξεως των ειδών.
   Απ την άλλη πλευρα η τηλεοραση και το ιντερνετ είναι μεσα αποβλακοσης και παραπληροφορησης. Και ποιος μου λεει εμενα ότι δε προκειται για προπαγανδα των εβραιομασονων? Αφου όλα τα καναλια της τηλοψιας τα ελεγχουν εβραιοι και μασονοι. Επειδη αυτοι λενε ότι ο Δαρβινος εχει δικιο σημαινει ότι αυτή είναι η αληθεια? Οι δημοσιογραφοι είναι βιολογοι επιστημονες? Όχι δεν ειναι. Πως λοιπον λενε ότι ο Δαρβινος ειχε δικιο? Επαναλαμβανουν τις εντολες των εβραιο μασονων αφεντικων τους σα παπαγαλοι! Αυτή είναι η δουλεια τους και γι αυτό πληρωνονται!
   Αν επαναλαβεις ένα ψεμα χιλιες φορες, το ψεμα θα γινει αληθεια? Όχι το ψεμα θα μεινει ψεμα οσες φορες κι αν το παπαγαλισεις!
   Κι αν ο Δαρβινος ειχε δικιο τοτε γιατι υπαρχουν ακομα πιθηκοι στη Γη? Δε θα πρεπε οι πιθηκοι να χουν εξαφανιστει?

   Delete
 18. Δυσκολεύομαι νὰ μεταφράσω τὸ τέλος τοῦ παραπάνω ἄρθρου.
  "En conclusion, il se pourrait que malgré toutes les prédictions, Erdoğan, dans sa course folle vers la sortie, finisse gagnant, en sauvant non seulement sa vie, mais aussi en faisant échec et ma[t] grâce à un renversement d'alliance".[ἕλειπε ἕνα t].

  [...] Συμπέρασμα. Ἵσως στὸν τρελλό του ἀγῶνα δρόμου πρὸς τὴν ἔξοδο, καὶ σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν προβλέψεων, ὁ Ἐρντογὰν τερματίσει πρῶτος, τελικά, ὄχι μόνο σώζοντας τὴν ζωή του, ἀλλὰ κερδίζοντας καὶ τὴν παρτίδα μὲ μάτ, χάρη σὲ μιὰ ἀπότομη ἀλλαγὴ συμμαχιῶν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστὴ ἡ μετάφρασή σου Κωσταντῆ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 19. ΥΓ. Θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον ἐνδεχομένως νὰ ξέραμε σὲ ποιὸ ἄρμα ἔχουν ποντάρει οἱ Ἕλληνες θεατὲς τοῦ ἱπποδρόμου, χωρίς νὰ ἐπηρεάσουμε τὸ ἀποτέλεσμα. Αὐτό ὅμως μᾶλλον δὲν γίνεται, διότι ἡ ἔννοια τοῦ ἀποκομμένου θεατῆ εἶναι συζητήσιμη, θυμίζω π.χ. τὴν στάση τοῦ "Νίκα !" (σύνθημα στὸν ἱππόδρομο τῆς Κωνσταντινούπολης).

  ReplyDelete
 20. YΓ2. Γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ στὸ Βυζάντιο, ἰδοῦ ξανὰ τὸ τρανώτερο παράδειγμα ποὺ ἔχω βρεῖ μέχρι τώρα, δρ. Πᾶπ, στὸν τομέα τῶν τεχνῶν, τῶν εἰκαστικῶν. Πράγματι Ἑλλάδα καὶ Ἑλληνισμός ἴσον ἀρχαῖα Ἑλλάδα καὶ μίμηση (μὲ τὴν καλὴ ἤ τὴν κακή ἔννοια) τῶν Ἑλλήνων. 12ος αἰῶνας, παρακαλῶ, σύμφονα μὲ τὶς συνοδεύουσες πληροφορίες.http://www.trbimg.com/img-5342d789/turbine/la-et-cm-getty-museum-new-testament-greece-201-001/599/599x377

  ReplyDelete
 21. Πράγματι η θεωρία του Δαρβίνου είναι αληθινή kai βασίζεται στον Αριστοτέλη και τον Εμπεδοκλή, δηλαδή σε προηγούμενους επιστήμονες.Διέλυσε ολοκληρωτικά την θρησκευτική προσέγγιση.Φυσικά, λόγω της φυσικής επιλογής, η θρησκεία προσπαθεί δειλά δειλά να προσαρμοστεί πλέον σε αυτήν μέσω της αλληγορίας και εντάσσοντας την (τάχα) ότι πηγάζει από την βίβλο.Γιαυτό και οι καθολικοί την δέχονται εξίσου.
  Επιπροσθέτως, ούτε και ο τυφλωμένος και δογματικός Μαρξ (τάχα άθεος) δεν μπόρεσε να την καταλάβει, ούτε να την δεχθεί, λέγοντας:
  "Καταδικάζω τον Δαρβινισμό σαν μια μικροαστική φιλοσοφία που αντανακλά την ανταγωνιστική πάλη σε μια καπιταλιστική κοινωνία."
  Ακριβώς όπως δεν μπόρεσε να καταλάβει τον καπιταλισμό (διότι ο άνθρωπος αυτός ουδέποτε εργάστηκε με την στενή έννοια του όρου), έτσι δεν κατάλαβε και την θεωρία του Δαρβίνου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν είχαμε και λίγο υπόψη μας τον Μέγα Βασίλειο θα αποφεύγαμε πολλά άτοπα. Τώρα το πως ο Δαρβίνος που ήταν κληρικός διέλυσε ολοκληρωτικά την "θρησκευτική προσέγγιση" μένει να μας το πει ο δόκτωρας, που προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο τον Δαρβίνο, ο οποίος άνετα συνεδύαζε την ιδιότητά του (του κληρικού) με την θεωρία του. Τώρα για τα περί τυφλωμένου και δογματικού Μάρξ (σε αντίθεση προφανώς με τον ανοιχτομάτη δόκτωρα), αν η εργασία είχε σχέση με τον καπιταλισμό (τις βουβαλοκεφαλές), τότε οι εργάτες(με την όσο πιο πολύ στενή έννοια του όρου) έπρεπε να είναι οι πιο πλούσιοι(σε μοσχαροκεφαλές) άνθρωποι. Λίγη... συστολή δεν βλάπτει κανέναν μας.

   Delete
  2. Πρώτον, ο Δαρβίνος δεν ήταν κληρικός.Επιπλέον, ένας από τους λόγους που καθυστέρησε να αποφασίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του είναι οι αντιδράσεις των χριστιανών.Όλα αυτά είναι γνωστά από την αυτοβιογραφία του.
   Δεύτερον, για να νοήσει το υποκείμενο το αντικείμενο πρέπει να έχει μία πείρα σχετική με αυτό.
   Π.χ. ο Κ.Καθηγητής όχι μόνο ξέρει την τουρκική γλώσσα, αλλά και έχει γνωρίσει/συνεργαστεί με μεγάλες προσωπικότητες και έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο.Συνεπώς, η άποψή του έχει άλλη βαρύτητα από τους "τουρκολόγους" που γεμίσαμε σήμερα.
   Έτσι λοιπόν και με τον Μαρξ, που δεν εργάστηκε ποτε, ούτε γνώριζε από τις επιστήμες που χρειάζεται για να κατανοήσει κάποιος την θεωρία του Δαρβίνου, ούτε κατάλαβε τον καπιταλισμό ούτε τον Δαρβινισμό.
   Επιπλέον, όπως έδειξε μία πολύ μεγάλη ψυχολογική έρευνα (στο journal of forensic psychology) οι απογοητευμένοι με τον καπιταλισμό δεν γνωρίζουν την θεωρία του αναλυτικά, αλλά δυσκολεύονται στην επιβίωση.
   Συνεπώς είναι υποκειμενική εξίσου η αντίληψη των περισσότερων για το θέμα, ως εκτούτου δεν μας αφορά.

   Delete
  3. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα!!

   Η Θεωρία του Δαρβίνου αληθινή, που είναι και μετά όταν σας ομιλούμε περί ρατσών, φαινοτύπων και ανθρωπίνων ειδών(Νέγροι, Ασιάτες, Ευρωπίδες) τα καταδικάζετε ολα ως Φιλελεύθεροι! Ζούμε την πιο τρελή εποχή! Όλοι μα όλοι καυχιούνται για τα...καθαρόαιμα σκυλιά των αλλά προς Θεού! Κανείς των δεν είναι ρατσιστής! Εδώ γελάμε με την Ψυχή μας! Πέραν αυτού όλη μα όλη μα οοοοοόλη η Φιλελεύθερη επιστήμη των γκέι παρέιντς έχει """αποδείξει""" ότι σύμφωνα με αυτήν, δεν υπάρχουν φυλές! Αλλά όλως περιέργως ισχυεί φυσικά η Δαρβινική θεωρία η οποία ομιλεί περί ανθρωπίνων φυλών, υπαινίσσοντας την ύπαρξη οχι απλά διαφορετικών φυλών αλλά...ειδών, κάτι που ισχύει άλλωστε.

   Ο Φιλελευθερισμός αποτελεί Πνευματικό χαπάκωμα, βλέπεις τον αρουραιο σαν...κανίς. Ο Κομμουνισμός δεν αρνείται την ύπαρξη φυλών αλλα ομιλεί για διαφυλετική συνεργασία, στην θεωρία τουλάχιστον, εάν δεν κάνω λαθος.

   Delete
  4. Άλλα εργασία άλλο δουλειά, Ρωμηέ. Στον καπιταλισμό η έννοια του "έργου" έχει καθαρώς χρηματικά και κεφαλαιακά κριτήρια. Ο επιχειρηματίας δηλαδή στην ουσία μόνος του δεν παράγει κάποιο έργο απλώς προσλαμβάνει άτομα, τα οποία ατομα παράγουν το έργο...Αλλά εκείνος κερδίζει τα περισσότερα και όντως βάσει ρίσκου έχει κάποια βάση όλο αυτό. Αλλά το θέμα είναι άλλο Οικονομία άλλα Πολιτική εξουσία και άλλο Κοινωνική διαβαθμιση και Ιεράρχιση, προφανώς. Το χείριστο είναι ο ισοτισμός για εμένα. Ολα τα αλλα έπονται.

   Delete
  5. Βρε αδελφέ Κων/πολίτη, δεν μου τα κάνεις λίγο πιο λιανά να τα καταλάβω και εγώ;
   Έγραψα: αν η εργασία είχε σχέση με τον καπιταλισμό (τις βουβαλοκεφαλές), τότε οι εργάτες(με την όσο πιο πολύ στενή έννοια του όρου) έπρεπε να είναι οι πιο πλούσιοι(σε μοσχαροκεφαλές) άνθρωποι. Άρα η εργασία δεν είναι αυτή που οδηγεί στον καπιταλισμό(συγκέντρωση κεφαλαίου) και δεν χρειάζεται να εργάζεται κανείς για να κατανοήσει τον καπιταλισμό. H συγκέντρωση κεφαλαίου δεν είναι προϊόν εργασίας είναι προϊόν εγκλήματος (κλοπή) ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (κληρονομιά).
   Που κολλάει σ΄αυτό η απάντησή σου. Τι σχέση έχει η έννοια του "έργου", το ρίσκο(που έχει και κάποια βάση κιόλας),η Οικονομία, η Πολιτική Εξουσία, Κοινωνική διαβάθμιση και Ιεράρχηση. Και αυτό το περί ισοτισμού; Από πού ξεφύτρωσε αυτό;

   Delete
  6. Ακριβώς αυτό εξήγησα επάνω με το παράδειγμά μου. Ότι δηλαδή ο επιχειρηματίας δεν εργάζεται, δεν παράγει έργο, αυτός καθ'αυτός, αλλά προσλαμβάνει άτομα να του παράξουν έργο. Συνεπώς το "έργο" στον Καπιταλισμό είναι κυρίως κεφαλαιακό-χρηματικό και όχι εργασιακό-παραγώγιμο αποτέλεσμα. Συνεπώς συμφωνώ με αυτα που λες. Όμως επειδή το παν δεν είναι το Κεφάλαιο αυτούσιο αλλά η ισχύς που έχει, ότι δηλαδή ασκεί πλέον αυτό μέσω των πολιτικάντηδων του Κοινοβουλίου την Πολιτική εξουσία και συνεπώς πλάθει την Οικονομική-Κοινωνική οργάνωση κατα τα συμφέροντά του, ένα ισχυρό πλήγμα για αυτό θα ήταν να παύσει ο βίαιος (εξ)ισοτισμός που έχει παντού επιβάλει. Μετά θα ήταν γυμνό. Είναι γυμνό δίχως την μάζα, γιατί η μάζα κινείται και δρα βάσει των ενστίκτων της μέσω της κατανάλωσης, η οποία δίνεται από το Κεφάλαιο. Συνεπώς εάν ελέγξεις την μάζα, βλέπε Χίτλερ-Μουσσολίνι-Λένιν/Στάλιν-Μάο, το Κεφάλαιο χάνει την (πολιτική) δύναμή του.

   Ο (εξ)ισοτισμός προφανώς και λειτουργεί υπέρ της μάζας και συνεπώς του Κεφαλαίου.

   Delete
 22. Αγαπητέ μου φίλε Πρωτεcιλαοc καθόλου μην στενοχωρείσαι που δεν έμαθες τα της πίστεώς μας και τα της γλώσσης μας στο σχολείο. Ο Θεός σε φύλαξε από το να αποκτήσεις την στυφή αίσθηση, που αφήνει η (γραικική) σχολική διαδικασία. Τα της πίστεως μπορείς κάλλιστα να τα νοιώσεις πρώτα με όλες τις αισθήσεις σου αν διαθέσεις τον ελεύθερο χρόνο σου σε εκκλησιαστικές ακολουθίες. Δηλαδή όρθρους (ιδιαίτερα της Κυριακής), λειτουργίες, εσπερινούς, απόδειπνα, αγρυπνίες (ιδίως σε μοναστήρια). Μην προσπαθήσεις να πιέσεις τον εαυτό σου να κάμει κάτι συγκεκριμένο. Απλώς να ακούς με προσοχή την εκκλησιαστική μουσική(ψαλμωδία) και τα λόγια χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις. Μόνο στην αρχή να φυλάς το μυαλό σου να μην φεύγει και να σκέφτεται διάφορα άσχετα. Μην έχεις καμία δε αμφιβολία ότι μαζί με τα της πίστεως (με την ποίηση (υμνολογία), τα παλαιοδιαθηκικά, τα αποστολικά και τα ευαγγελικά αναγνώσματα) θα μάθεις και θα καταλάβεις και την γλώσσα μας. Θα την μάθεις τόσο απλά και φυσικά που σε λίγον καιρό θα εκπλαγείς και ο ίδιος. Η ελληνική είναι μία. Οι διαιρέσεις (καθαρεύουσα, αρχαία κτλ) είναι τεχνητές. Αφού μιλάς, γράφεις και καταλαβαίνεις τα σημερινά ελληνικά το να μιλάς, να γράφεις και να καταλαβαίνεις όλα τα ελληνικά είναι θέμα χρόνου. Είναι δε η ελληνική, γλώσσα μουσική και (άρα)μαθηματική. Ο καλύτερος τρόπος για να την μάθεις είναι να την ακούς και να την ακούς συχνά. Και μάλιστα μελισμένη και τονισμένη με τον απαράμιλλο τρόπο που την τονίζει η ανατολική μουσική παράδοση. Αν σε ενδιαφέρει απάντησέ μου προκειμένου να σου δώσω ποιο συγκεκριμένα πράγματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠρωτεcιλαοcAugust 27, 2016 at 8:06 AM

   Ευχαριστω αγαπητε φιλε μου για τα παρηγορητικα λογια, την αγάπη, τη καλη προαιρεση, τη ζεστη ανταποκριση.

   Δυστυχως πολης κοσμος είναι καχυποπτος και κακος. Δεν ασχολουμαι μ αυτους τους ανθρωπους. Προσευχομαι να τους φωτισει ο Θεος να δουν το λαθος τους και να μετανοησουν.

   «Μην έχεις καμία δε αμφιβολία ότι μαζί με τα της πίστεως (με την ποίηση (υμνολογία), τα παλαιοδιαθηκικά, τα αποστολικά και τα ευαγγελικά αναγνώσματα) θα μάθεις και θα καταλάβεις και την γλώσσα μας. Θα την μάθεις τόσο απλά και φυσικά που σε λίγον καιρό θα εκπλαγείς και ο ίδιος»

   Μακαρι να ειναι ετσι. Θα ακολουθησω τη συμβουλη σου.
   Είναι λιγο δυσκολο να πηγαινω σε αγρυπνιες σε μοναστηρια γιατι τωρα (λογο του προβληματος στα πνευμονια) δουλευω ως φυλακας στο λατομειο Διονυσου νυχτερινη βαρδια. Κυριακατικο ορθρο και θεια λειτουργια πηγαινω απ ευθειας απ τη δουλεια. Αρκετες φορες (σε μεγαλες γιορτες) πηγαινω και σε εσπερινους. Ευχελαιο κανουμε στο σπιτι (ερχεται ιερεας) μια φορα το χρονο.
   Σε μοναστηρι παω το καλοκαιρι στη μονη Φιλοθέου στο Αγιο Ορος για 7 μέρες (το επισημο διαμονητηριο γραφει λιγοτερες μερες αλλα οι μοναχοι είναι γνωστοι μου και μ αφηνουν να μεινω 7 μερες).

   «Αφού μιλάς, γράφεις και καταλαβαίνεις τα σημερινά ελληνικά το να μιλάς, να γράφεις και να καταλαβαίνεις όλα τα ελληνικά είναι θέμα χρόνου».

   Ακουγοντας υμνους τροπαρια ψαλμωδιες μου εχουν εντυπωθει λεξεις και φρασεις της αρχαιας ελληνικης γλωσσας. Σωστα μεχρι εδώ.
   Ομως δε συμφωνω μαζι σου ότι θα μαθω να γραφω σε πολυτονικο μονο και μονο επειδη πηγαινω εκκλησια και ακουω τους μελοποιημενους υμνους. Από τοτε που γεννηθηκα πηγαινω εκκλησια και δεν εχω μαθει να γραφω σε πολυτονικο. Υπαρχουν κανονες τονισμου που αν δε στους διδαξουν οσο συχνα κι αν πηγαινεις εκκλησια δε θα μαθεις να γραφεις σε πολυτονικο. Χρειαζεται διδασκαλια διαβασμα εξασκηση και διορθωσεις (στην αρχη θα κανω λαθη στο τονισμο και θα πρεπει να με διορθωνει ο δασκαλος για να μαθω απ τα λαθη μου). Γι αυτο ειπα στο καθηγητη να οργανωσει δωρεάν μαθηματα διδασκαλιας πολυτονικου και καθαρευουσας στο Ιδρυμα. Ολοκληρο φιλαθρωπικο Ιδρυμα γιατι δεν οργανωνει μαθηματα?

   Μετα στη καθημερινοτητα που θα γραφω σε πολυτονικο? Στις δημοσιες υπηρεσιες και στις ιδιοτικες εταιριες απαγορευεται το πολυτονικο. Αν αρχισω να γραφω στο βιβλιο εισοδου της πυλης τα ονοματα και τις ειδικότητες των εισερχοντων σε πολυτονικο θα μου κανουν καζουρα ολοι οι αλλοι φυλακες. Αν επιμενω να γραφω εταιρικα κειμενα σε πολυτονικο μπορει ακομη και να μ απολυσουν αν δε συμορφωθω στις εντολες του προισταμενου.
   Δεν υπαρχει νομος του ΠΑΣΟΚ που καταργησε το πολυτονικο από δημοσιο και ιδιωτικο τομεα? Αν δε περασει νεος νομος που να επιτρεπει σε οσους θελουν να γραφουν σε πολυτονικο δε θα ειμαι καλυμμενος στη δουλεια μου και θα κινδυνευω να βρεθω στο δρομο.
   Τι μενει? Να γραφω σε πολυτονικο μονο στη προσωπικη μου ζωη και στο ιντερνετ. Αυτό όμως δεν αρκει για εξασκηση. Είναι πολύ λιγο.

   «Αν σε ενδιαφέρει απάντησέ μου προκειμένου να σου δώσω ποιο συγκεκριμένα πράγματα»

   Φυσικα και μ ενδιαφερει. Ολες οι συμβουλες καλοδεχουμενες είναι. Ειδικα από ενα καλοπροαιρετο και ευγενικο αθρωπο όπως εσυ.

   Delete
 23. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ πίστεως καὶ ἐθνικισμοῦ εἶναι ὅτι στὸν ἐθνικισμὸ ὑπάρχει ἀπελπισία γιὰ τὸ μέλλον, ποὺ προβάλλεται ἀντιστρόφως, σὰν ἐλπίδα τόνωσης τοῦ ἐγώ. Ὁ ἐθνικισμὸς θυμίζει τὰ ἑραλδικὰ σύμβολα, ποὺ δείχναν τοὺς ὑποτιθέμενους προγόνους τοῦ κάθε ἱππότη, καὶ γράφει ἡ Βικιπαίδεια ὅτι ὄψιμα καὶ κατὰ μίμησην τῶν Φράγκων Σταυροφόρων υἱοθετήθηκαν ἀπὸ κάποιους Βυζαντινοὺς ἄρχοντες.

  Ἡ πίστη ἀντίθετα εἶναι κατὰ πῶς τὴν βλέπω προσωρινὰ τοὐλάχιστον μιὰ συγκρατημένη αἰσιοδοξία, ποὺ πάντοτε θέλει νὰ εἶναι ἀντικειμενική. Τὸ μεγάλο μπέρδεμα εἶναι ὅτι ὁ ῥασιοναλισμός πάρα πολὺ συχνά ἐνῶι ἐμφανίζεται σὰν ἀντικειμενικός εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὴν ἴδια στόφα μὲ τὸν έθνικισμό.

  Τί πᾶ νὰ πεῖ ῥασιοναλισμός - ὄχι λογική, ἀλλὰ πουριτανισμὸς ἔναντι τῶν αἰσθήσεων, ὄπως πολύ σωστὰ ὁ Ῥωμηὸς νομίζω μοῦ ξυπνᾶ νὰ πῶ μὲ αὐτὰ ποὺ γράφει παραπάνω.

  Ὁ ἄθεος ὄταν θέλει νὰ καταλήξει ἐκ τῶν προτέρων στὴν ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ, τῶν ἁγίων, τῆς θείας χάριτος, τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς, κ.λπ κ.λπ. εἶναι ἐξίσου δογματικός μὲ τὸν φανατικὸ τυπολάτρη.

  Τὸ δόγμα ὄταν εἶναι ὄχι ἀποσαφήνιση ἀλλὰ λάθος εἶναι κάπου τὸ ἴδιο μὲ τὸν αὐθαίρετο πρακτικισμό καὶ τόν φόνο.

  Ὁ φόνος εἶναι ἕνα παρεπόμενο καῖ τοῦ ἐθνικισμοῦ, καὶ τοῦ δογματισμοῦ, κατὰ κάοιον τρόπο. Ὅταν ἕνας ἱεράρχης παίρνει πολιτικὴ θέση, προϋποθέτει τὸν φόνο, καὶ δὲν αφήνει χῶρο γιὰ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς ἀνάγκης γιὰ φόνο.

  Ἅς πάρουμε ἕναν ποὺ στὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς εἶχε ἀνακατευτεῖ στὸν φονικὸ πανζουρλισμὸ καὶ εἶχε σκοτώσει. Ἅς ποῦμε μάλιστα πὼς ἦταν μὲ τὴν πλευρὰ τῶν κομμουνιστῶν. Ἅν ἔδειχνε μεταμέλεια, γιὰ τὸν φόνο, καὶ τὴν ἰδεολογία ποὺ τὸν ἐπέτρεπε τὸν φόνο γιὰ ἕναν σκοπό ἤ γιὰ μιὰ ἀντίσταση, μπορεῖ νὰ στρεφόταν πρὸς τὸν ἱερωμένο μας γιὰ νὰ λάβηι συγχώρεση. Ἅν ὅμως ὁ ἱερωμένος μας ταὐτίζει τὴν πίστη μὲ τὸ κράτος, ὁ μετανιωμένος κομμουνιστής θὰ ὑποψιαστεῖ ὅτι κάτι δὲν πάει καλά, διότι τὸ κράτος σκοτώνει.

  ReplyDelete
 24. ΥΓ. Τὰ περὶ Δαρβίνου ἀνήκουν στὴν ἴδια κατηγορία. Λέει ὁ ἀντιδαρβινιστής - εἶναι δυνατὸν νὰ κατάγομαι ἀπὸ τοὺς χιμπατζῆδες, ἐμένα τοῦ Οὕγγρου Στονχόνυι, ποὺ ἔχω γιὰ πρόγονό μου τὸν ἔνδοξο Πρωτεσίλαο.

  Τὰ ἴδια λέγανε οἱ Ἑβραῖοι. Εἶναι δυνατὸν ὁ Μεσσίας μας νὰ εἶναι γιὸς ξυλουργοῦ ; Ἡ πίστη ἀναφέρεται στὸ μέλλον, ἤ στὸ παρόν. Ἡ καταγωγὴ δὲν παίζει ρόλο. Ὅταν ἕνα ζευγάρι παντρεύεται, ἀλλάζουν οἰκογένεια καὶ οἱ δύο. Αὐτὸ ἔχει πολὺ μεγαλύτερη σημασία, ἀπὸ τὴν διασφάλιση τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου. Ὁ γάμος ἔγινε θρησκευτικός ὄψιμα, ἀλλὰ σωστά, γιὰ νὰ γλιτώσει τοὺς νιόπαντρους ἀπὸ τὰ σόγια τους. Πρῶτα ἐνώνεται τὸ ζευγάρι καὶ ἡ ἔνωσή τους τοῦς ὀδηγεῑ στὴν ἐκκλησία.

  ReplyDelete
 25. Αγαπητέ μου dr.Pap έχεις δίκιο, ο Δαρβίνος δεν ήταν κληρικός, είχε σπουδάσει όμως Αγγλικανική θεολογία στο Κέιμπριτζ, προκειμένου να γίνει κληρικός. Ήταν επομένως (Αγγλικανός) θεολόγος, άρα πολύ σχετικός με τα πράγματα αυτά. Δεν εδέχετο την περιγραφή της Γενέσεως ως κυριολεκτική άρα επιστημονική και ορθώς. Αυτό όμως δεν το ανακάλυψε ο Δαρβίνος το έγραψε και το εξήγησε(μαζί με τόσα άλλα) ο Μέγας Βασίλειος στις "Εις την Εξαήμερον" εννέα ομιλίες του, χίλια τετρακόσια χρόνια πριν γεννηθεί ο Δαρβίνος. Ένας ορθόδοξος δεν έχει τίποτα να μοιράσει με τον Δαρβίνο και την θεωρεία του ή την επιστήμη και τις απόψεις της. Άλλωστε κατά τον Βασίλειον "Πολλὰ περὶ φύσεως ἐπραγματεύσαντο οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοὶ, καὶ οὐδὲ εἷς παρ᾿ αὐτοῖς λόγος ἕστηκεν ἀκίνητος καὶ ἀσάλευτος, ἀεὶ τοῦ δευτέρου τὸν πρὸ αὐτοῦ καταβάλλοντος· ὥστε ἡμῖν μηδὲν ἔργον εἶναι τὰ ἐκείνων ἐλέγχειν· ἀρκοῦσι γὰρ ἀλλήλοις πρὸς τὴν οἰκείαν ἀνατροπήν". Σαφέστερα δεν μπορεί να ειπωθεί. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ "ΕΛΕΓΧΕΙ" ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. Η Γένεσις δεν είναι επιστημονικό βιβλίο. Εκφράζει μια πίστη, μια πεποίθηση. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είπε ότι η Παλαιά ή η Καινή Διαθήκη είναι επιστημονικά βιβλία. Αυτά τα λένε (μάλλον τα έλεγαν) οι Προτεστάντες, που το μόνο θεμέλιο τους είναι οι Γραφές, άρα αν κλονιστεί και ένα γιώτα των Γραφών κλονίζεται το οικοδόμημά τους και οι Παπικοί τα έλεγαν (κάποτε) προκειμένου να στηρίξουν την (εξουσιαστική) αυθεντία του Πάπα. Ο ίδιος ο Δαρβίνος έγραψε ότι ποτέ δεν ήταν αθεϊστής με την έννοια ότι αρνείτο την ύπαρξη του Θεού, σημειώνοντας: «ο Αγνωστικισμός θα ήταν μια καλύτερη περιγραφή των σκέψεών μου». Και εγώ, αν δεν ήμουν Ορθόδοξος, μόνον αγνωστικιστής θα μπορούσα να είμαι. Ούτε οι αντιδράσεις των Αγγλικανών της εποχής του, ούτε και οι αντιδράσεις των σημερινών λεγομένων υπερορθοδόξων και (δήθεν) γερόντων (εάν αντιδρούν στις ακριβείς επιστημονικές απόψεις και όχι στην ανακριβή δοξασία ότι (δήθεν) η επιστήμη αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει Θεός), που βλέπουν παντού συνωμοσίες, αναιρούν τα πράγματα. Η άγνοια της ορθής εκκλησιαστικής παραδόσεως είναι φυσική για τους προτεστάντες, αφού την έχουν απορρίψει, είναι λογική για τους ρωμαιοκαθολικούς γιατί την έχουν διαστρέψει, είναι όμως ανεπίτρεπτη για τους ορθοδόξους, ιδία τους γραικικούς, οι οποίοι, αγνοούντες την ορθή εκκλησιαστική παράδοση, χρησιμοποιούν προτεσταντικά επιχειρήματα για να αντικρούσουν τους καθολικούς και καθολικά επιχειρήματα προκειμένου να αντικρούσουν τους προτεστάντες. Επιπλέον οι αντιδρώντες ή οι υποστηρίζοντες τις επιστημονικές θεωρίες αντιδρούν ή υποστηρίζουν όχι τις ακριβείς θεωρίες αλλά τα περί καταγωγής του ανθρώπου από τον πίθηκο (που δεν τα είπε ο Δαρβίνος). Λες και η επιστήμη είπε ότι τον άνθρωπο τον δημιούργησε ο πίθηκος. Άλλωστε καλύτερα (αυτό για τους αέρα-πατέρα ορθοδόξους) να κατάγεσαι από τον πίθηκο παρά από το στουκόχωμα. Μένει τώρα να τσακωθούμε για το αν τον πίθηκο τον δημιούργησε το στουκόχωμα.
  Και στο θέμα του Μάρξ έχεις δίκιο. Ο άνθρωπος δεν έχει την επιστημονική επάρκεια ενός ...... Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ωστόσο ο Καθηγητής Κιτσίκης (και εγώ βεβαίως) τον παραδέχεται ως επιστήμονα. Και όποιος τον παραδέχεται δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι κομμουνιστής, μπορεί να είναι και "τουρκολόγος", παρόλο που δεν (μπορεί να) έχει την συγκρότηση ενός κολοσσού ... του Σκάι.
  Όσον δε για την νόηση του αντικειμένου..... υπό του (απείρου) υποκειμένου το δίκιο σου είναι..... βουνό (το όρος Αραράτ).
  Τα περί συστολής ισχύουν (επιβεβαιωθέντα) στο ακέραιο.
  Για όσους ενδιαφέρονται οι εννέα "Εις την Εξαήμερον" ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου εδώ
  http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/basil_the_great_six_days_of_creation.htm#_Toc94440747

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠρωτεcιλαοcAugust 28, 2016 at 5:17 AM

   "Ο άνθρωπος δεν έχει την επιστημονική επάρκεια ενός ...... Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ωστόσο ο Καθηγητής Κιτσίκης (και εγώ βεβαίως) τον παραδέχεται ως επιστήμονα. Και όποιος τον παραδέχεται δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι κομμουνιστής, μπορεί να είναι και "τουρκολόγος", παρόλο που δεν (μπορεί να) έχει την συγκρότηση ενός κολοσσού ... του Σκάι".

   Ο Αλ Αφούζ εινε Εβραιος.
   Ο Παπαδημητριου ειναι μασονος.
   Τι περιμενεις φιλε μου Ρωμηε απο ευραιους και μασονους?

   Delete
  2. Αγαπητέ μου Πρωτεcιλαοc ένας (αληθώς) Ορθόδοξος, που έχει επίγνωση της ορθής εκκλησιαστικής παραδόσεως και της δυνάμεως και δυναμικής της (που υπάρχει στο ακέραιο), δεν έχει λόγον να αμύνεται κατηγορώντας τον οποιονδήποτε ότι είναι Εβραίος ή μασόνος. Ο μη έχων στερράν (στέρεη) πίστη, βλέπει παντού εχθρούς και συνωμοσίες. Τι σημαίνει ο τάδε είναι Εβραίος; Εβραίος ήταν και ο Χριστός, Εβραίος και ο Παύλος, Εβραίος και ο Πέτρος, Εβραία και η Παναγία. Ο αληθής Ορθόδοξος αρνείται πεισμόνως να οπισθοδρομήσει δύο χιλιάδες χρόνια, να αρνηθεί μια εν Χριστώ ιστορική εμπειρία και εν Αγίω Πνεύματι πρόοδο και δημιουργία, προκειμένου να αντιταχθεί σε πρωτόλεια επιχειρήματα, που δεν αντέχουν στο χρόνο ούτε μιαν ημέρα.
   Για το θέμα δε του πολυτονικού γράψε μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gniakas@yahoo.gr για να μην απασχολούμε την ιστοσελίδα.

   Delete
 26. "Τι περιμενεις φιλε μου Ρωμηε απο ευραιους και μασονους?" Δυστυχῶς ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν κατοίκων τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου πιστεύει κάτι τέτοια γι'αὐτὸ καὶ ὁ Ἕλλην εὑρίσκεται στὴν πλέον φρικιαστικὴ παρακμὴ καὶ πνευματικὴ ἀποχαύνωση. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete