Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 7, 2016

310 - Ὁ μῦθος τοῦ ΜυστρᾶὉ Δημήτρης Κιτσίκης

καὶ ἡ Φρατρία τῶν Ἑλλήνων

τοῦ Πλήθωνος.

Ἡ διαχρονικότης τοῦ 

συμπαντικοῦ

Ἑλληνισμοῦ

«Ἐσμὲν Ἕλληνες τὸ γένος, ὥς ἡ τε φωνὴ καὶ ἡ πάτριος παιδεία μαρτυρεῖ»310 - Ὁ μῦθος τοῦ Μυστρᾶ

Ὁ μῦθος εἶναι ὁ μεγενθυντικὸς φακὸς τῆς πραγματικότητος. Εἶναι ὑπερρεαλισμὸς στὴν Ἱστορία ποὺ ἐπιτρέπει, πέραν τῆς καθημερινότητος, νὰ διεισδύσῃ κανεὶς στὴν βαθύτερη ἔννοια τῶν πραγμάτων ποὺ ὁ ῥεαλισμὸς εὐνουχίζει μὲ τὴν ratio.

Ὅταν ἡ καθημερινότητα ὑποβιβάζει τὸν θαυμαστὸ κόσμο τοῦ Θεοῦ στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀνθρωπίνης ἀνάγκης, ἡ μετριότητα δεσπόζει καὶ δὲν ξεπερνᾷ τὸ ἐμπόριο καὶ τὶς τέχνες. Καὶ τότε ἡ ζωὴ περνᾷ ἀπαρατήρητη. Ἡ θαυματουργὴ πεταλοῦδα πτερουγίζει ἐνώπιόν μας ἁπλῶς ὡς κοινὸ φαινόμενο χωρὶς ἐμεῖς νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μήνυμά της.

Καὶ τί λέγει ἡ σημερινὴ καθημερινότης; Ὅτι ὁ Μυστρᾶς κείτεται νεκρὸς μέσα στὰ ἐρείπια ὡς ἄδεια καστροπολιτεία, ένῷ στοὺς πρόποδές του ὑπάρχει ὁ Νέος Μυστρᾶς, ὡς χωριὸ 485 κατοίκων κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2001 καὶ ὡς ῥουμπίνι στὸ σκουριασμένο στέμμα του, τὰ Πικουλιάνικα μὲ 75 κατοίκους, τὸ πάλαι ποτὲ θέρετρο τῶν δεσποτῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Μυστρᾶ, τῶν Ἑβραίων ἐμπόρων καὶ ἀργότερα τῶν προυχόντων τῆς Ὀθωμανίας, μὲ τὸ καμμένο κυπαρίσσι τοῦ Μυστρᾶ καὶ τὸ παραπλεύρως ἐρειπωμένο τζαμί.

Αὐτὴν  τὴν  σεμνὴ πραγματικότητα συνήντησα τὸ 1973, κάποιαν ἡμέρα ὡς περιπατητής στὰ μυστριώτικα χωράφια, καὶ αἴφνης ὡς κεραυνὸς ὁ μῦθος ἐξετυλίχθη ἐνώπιον μου, Μυστρᾶς καὶ Πικουλιάνικα στὸν ἄχρονο οὐρανό. Ναὶ ἐδῶ ηὑρίσκετο ἡ καρδιά τοῦ Γένους. Ἔπρεπε ἐδῶ νὰ ῥιζώσω, δίπλα στὸν φιλόσοφο Πλήθωνα τοῦ Μυστρᾶ, ὡς μυστικὸ μέλος τῆς φρατρίας του τῶν Ἑλλήνων, αὐτὸς ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἀπὸ μόνος του, ἐκ τοῦ μηδενός, τὸν πολιτισμὸ τῆς Δύσεως.

Αὐτὸς ὁ σημερινὸς μηδαμινὸς χῶρος εἶχε ἱδρύσει Ἀνατολὴ καὶ Δύση, πέραν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ πέραν τῆς Ῥώμης, ἀπὸ τοὺς Βιλλεαρδουίνους, τοὺς Παλαιολόγους μέχρι καὶ τοὺς Βενιζέλους-Κρεββατάδες. Ἐτρέφετο ἀπὸ τὴν γῆ τῶν Σπαρτιατῶν, ἐρχόμενος ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἐπιστρέφοντας σὲ αὐτοὺς τὸ 1830 ὅταν ἐπανιδρύθη ἡ Σπάρτη μὲ τὸν πληθυσμὸ τῶν Μυστριωτῶν. Ἔτσι ἕνα δίστιχο τῆς  ἐποχῆς ξεχώριζε τὸν Μυστρᾶ ἀπὸ τὰ διπλανὰ χωριά, μὲ τὸ αἷμα του τὸ ἑλληνικό, τὸ ἑβραϊκό, τὸ φράγκικο, τὸ ῥωμέϊκο καὶ τὸ τουρκικό, ὡς αἱμοδότρια τῆς νεκραναστημένης ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς Σπάρτης, λέγοντας: «Παρόρι μὲ τὰ κρύα νερὰ κι’Ἅι Γιάννη μὲ τὰ ἄνθη - Κι’ἐσὺ καημένε μου Μυστρᾶ ποὺ σ’ἔφαγε ἡ Σπάρτη».

Καὶ τότε, ὡς ἀστραπή, συνειδητοποίησα ὅτι τὸ κέντρο τῆς γῆς καὶ τοῦ ἐξωγηΐνου σύμπαντος εἶχαν μετατεθῆ ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο καὶ τοὺς Δελφούς, στὸν Μυστρᾶ καὶ ὅτι ὁ Θεὸς ἠθέλησε σὲ ἐμένα, ἐκείνη τὴν ἡμέρα τοῦ 1973, σὲ ἕνα ἀνώνυμο χωράφι τοῦ Μυστρᾶ, νὰ μοῦ ἀποκαλύψῃ τὴν συμπαντικότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ, σὲ ἐμένα τὸν Πανέλληνα μὲ τὶς πολλαπλὲς ὑπηκοότητες καὶ γλῶσσες, μὲ τρία διαβατήρια καὶ προέλευση τὴν Λέσβο, τὴν Κρήτη, τὴν Αἴγυπτο, τὴν Ἰταλία, τὴν Γαλλία, μὲ πνευματικὲς ῥίζες στὴν Βόρειο Ἀμερική, τὴν Τουρκία, τὸ Ἰράν, τὴν Ἰνδία, τὴν Ῥωσία καὶ τὴν Κίνα.

Καὶ ἔτσι τὴν ἑπομένη χρονιά, τὸ 1974, ἐπιστρέφοντας στὴν καθηγητική μου ἕδρα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβας, συνήντησα  τυχαία τὴν Ἀδαμαντία (μὲ κλειστὰ μάτια ὁδηγούμενος κατὰ παπὰ Γιώργη Μεταλληνό, ἀπὸ τὸν Θεό) κόρη ἀγρότου τοῦ Μυστρᾶ-Πικουλιανίκων καὶ μέσα σὲ τρεῖς μῆνες τὴν ένυμφεύθην  καὶ ἀμέσως τῆς ἔκτισα ἀρχοντικὸ στὰ Πικουλιάνικα μὲ τὸ ὄνομα Πλήθων καὶ μὲ τὰ γραπτά μου, ἀπὸ τὸν Καναδᾶ στὴν Κίνα, πολὺ πέραν τῶν πυγμαίων τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ἐξήπλωσα τὸν συμπαντικὸ μῦθο τοῦ Μυστρᾶ.

Ἔκτοτε, πολλοί, χωρὶς νὰ μὲ γνωρίζουν προσωπικά, οὔτε τὴν παραπάνω ἱστορία,  συνεσπειρώθησαν μὲ θέλημα Θεοῦ γύρω ἀπὸ τὸν οὐράνιο αὐτὸν μῦθο καὶ οἱ Πανέλληνες τοῦ Μυστρᾶ ἐπολλαπλασιάσθησαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ φθάση καὶ στὰ αὐτιὰ τοῦ Ῥώσου προέδρου Πούτιν, τὸν ὁποῖο καὶ ἐκαλέσαμε ἐπισήμως γιὰ νὰ στεφθῇ αὐτοκράτωρ στὸν Ἅγιο Δημήτριο τῆς νεκρῆς καστροπολιτείας.

Σήμερα, πολλαπλὲς φρατρίες συναγωνίζονται γιὰ τὸ  ποῖος ἀντιπροσωπεύει αὐθεντικὰ τοὺς Πανέλληνες τοῦ Μυστρᾶ, χωρὶς κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἔχῃ ὑπερβῇ πνευματικὰ τὰ σύνορα τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν. Ἀλλὰ Πανέλλην σημαίνει νὰ εἶσαι παντοῦ ἐπὶ τοῦ πλανήτου, στὴν Γαλλία ὅπως καὶ στὴν Κίνα, ἑλληνοκεντρικὸς καὶ ὄχι ἐθνικιστής, ὄχι βεβαίως ἀπάτρις ἀλλὰ συμπαντικὸς Ἕλλην.

Παρὰ ταῦτα ἡ μόδα τοῦ πανελληνισμοῦ τοῦ Μυστρᾶ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ πανελλαδικὴ ἰδέα ἔχει κάνει σημαντικὴ πρόοδο καὶ ὅτι οἱ πρὸ πενηντακονταετίας ῥήσεις μου ὅτι «ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ» καὶ ὅτι «ἡ Γῆ πρέπει νὰ μετονομασθῇ πλανήτης Ἑλλάς», θὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ ὄχι ὁ Ἀρμαγεδδών, διότι ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸ σύμπαν ἑλληνικὸ γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ μύθου τοῦ Μυστρᾶ. Ὁ ἐθνικοσοσιαλιστὴ Ἀλφρέδος Ῥόζενμπεργκ εἶχε τιτλοφορήσει τὸ περίφημο βιβλίο του, «Ὁ μῦθος τοῦ Κ΄ αἰῶνος», ὡς μῦθο τοῦ αἵματος. Σήμερα, «Ὁ μῦθος τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος» εἶναι ὁ μῦθος τοῦ Μυστρᾶ.

Δημήτρης  Κιτσίκης                                                       7 Αὐγούστου 201679 comments:

 1. Ὁ βυζαντινολόγος Mango ἰσχυρίζεται στὸ βιλίο του εκδ. ΜΙΕΤ ὅτι ὁ Μυστρᾶς εἶναι πιὸ πολὺ φράγκικος παρὰ βυζαντινός. Τί πάει νὰ πεῖ βυζαντινός ; Κάποιος μοῦ εἶπε νὰ καταλήξω βυζαντινολόγος.

  ReplyDelete
 2. τελικά δεν έχω καταλάβει ο Π...ν ήρθε στο Μυστρά ή όχι??? αν θέλετε πείτε μας κ.Καθηγητά με ένα ναι ή όχι...απλή περιέργεια...

  ReplyDelete
 3. Συγγνώμη για το άκυρο σχολιο καταρχήν:

  Δεν αντέχω άλλο ρε γαμώτο! Σα να μην φτάναν όλα βγήκαν πλέον και όλοι οι γύφτοι με 5-6 όπλα να το παίζον μάγκες. Πού μαζεύφτηκαν τόσοι γύφτοι επιτέλους; Πόσον πάτο πια του βαρελιού θα πιάσουμε; Έχει πεθάνει η παλαιά Ευγενή Ελλάδα της Μεσογειακής ομορφιάς και θα αντικατασταθεί από...αυτούς;

  https://www.youtube.com/watch?v=j6dBIuq-EuU


  Έλεος ρε παιδιά!!!! Όχι! Δεν θα γίνουμε φαβέλες του Ρίο! Δε θέλω να δω την Ελλάδα αφρικανοποιημένη σε συμμορίες σε 10 χρονια! Καθήκον όλων μας είναι επιτέλους να ψηφίσούμε Χρυσή Αυγή, να σώσουμε έστω και λίγη από την ομορφιά την Μεσογειακή και την ευγενή της Ελλάδος, να μην καταντίσουμε νέα Αλγερία ούτε Βραζιλιάνικη συμμοριοκρατία!

  ReplyDelete
 4. σημ. Τὸ Βυζάντιο, ἀπὸ βιωματικὴ ἄποψη, εἶναι ἡ Ἑλλάδα πρὶν τὴν Τουρκοκρατία. Νομίζω πὼς καλῶς λέγεται Βυζάντιο, καὶ ὄχι Ῥώμη. Τῶρα, τὸ θέμα εἶναι ἄν ξεφύγαμε ἐν τέλει ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία ἤ ὄχι. Νομίζω πὼς ὄχι. Καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι εἴμεθα μιὰ φορολογούμενη κοινότητα (αὐτὸ δὲν ζοῦμε, τὰ τελευταῖα χρόνια;) ὅπου ὅποιος ἀμφισβητεῖ τὴν χρησιμότητα ἤ ἀναρωτιέται γιὰ τὸ νὀημα τῆς φορολογίας ἐξορίζεται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ σύνολο, ὡς μή-Ἕλλην.

  Τὸ μεγαλύτερο μπέρδεμα προέρχεται, νομίζω, ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Διότι ἐνῶι ἐπὶ Βυζαντίου οἱ δωρεὲς στοὺς ναούς εἶναι ταὐτόχρονα προσφορὰ πρὸς τὸ κράτος (καὶ νομίζω πὼς μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε ἑλληνικό, τὸ βυζαντινὸ κράτος, ἑλληνικὸ ἀπὸ βιωματικὴ ἄποψη, ἀνιστορικά, ἀναχρονιστικά, σὰν τὴν πλησιέστερη ἔκφραση ποὺ ἀποδίδει στὴ γλώσσα μας ἕνα οἱκεῖο σὲ μᾶς πολιτικὸ σύνολο)
  ...ἐπὶ Τουρκοκρατίας, λοιπόν, ἡ δωρεὰ στὴν ἐκκλησία εἶναι καὶ δωρεὰ πρὸς τὸ ὀθωμανικὸ κράτος. Παράδοξο, ἡ ἑλλαδικὴ ἐκκλησία εἶναι πιὸ ὀθωμανικὴ ἴσως (διαρκῆς εὐλογία, μνεία καὶ χρήση τῶν ἑλλαδικῶν θεσμῶν καὶ ὅπλων ἀπὸ τὴν ἐκκλησία) ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο. Γιατί;

  Διότι ἠ ἑλλαδικὴ ἐκκλησία, ἐνστερνιζόμενη τὴν ἐπανἀσταση κατόπιν ἑορτῆς καὶ ἐντασσόμενη στὴν ἐπαναστατική ἀφήγηση, σὰν νὰ τούρκεψε. Καὶ τούρκεψε ἀκόμα περισσότερο, διότι, δὲν φτάνει ποὺ ἀνεγνώρισε τὸν κατακτητή, άνεγνώρισε καὶ τὸν κατακτήσαντα καὶ τὸν κατακτήσοντα τὸν κατακτητή, δηλαδὴ εἶναι μιὰ ἐπικύρωση τῆς τουρκοκρατίας. Ἑνῶι τὸ Πατριαρχεῖο κρατοῦσε (μέχρι πρόσφατα τοὐλάχιστον, νομίζω) ταὐτόχρονα ζωντανὴ τὴν ἀνάμνηση τῆς ἀπουσίας τοῦ κατακτητῆ - ἔνα κακό ὄνειρο, εἶναι παιδιά μου, τέκνα μου -θὰ περάσει.

  ReplyDelete
 5. ΥΓ. Πρὸς Κωνσταντινουπολίτη καὶ συναφεῖς ἀπόψεις. Μὰ πρέπει νὰ καταλάβεις πὼς οἱ γῦφτοι εἶναι ὀργανικὸ τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ, ἄν εἶναι πράγματι, βυζαντίου. Θυμᾶμαι Δεκαπενταύγουστο τὰ πλοῖα Σύρος-Πειραιάς ἦταν ἤδη τίγκα στοὺς γύφτους ποὺ ἔρχονταν νὰ προσκυνήσουν στὴν Παναγία τῆς Τήνου. Δὲν ἔβρισκες νὰ κάτσεις. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἦταν ἡ Ἑλλάδα. Ἡ μεσογειακὴ Ἑλλάδα παρακαλῶ, ἡ τριτοκοσμικὴ Ἑλλάδα. Σιγὰ μὴν εἶναι Ἑλλάδα ἡ Ἑλλάδα τοῦ Σημίτη μὲ τὸ ἀκουαφόρτε. Εἶναι σιχαμένος (ὅχι ὁ δικός σου) ὁ ἄδειος καὶ κυνικὸς βλαχοεξαστισμὸς, καὶ ὁ νεοπλουτισμὸς ποὺ προκάλεσε αὐτὴ ἡ ἐποχή, γιὰ νὰ μὴν πῶ, ὁ ἀφελληνισμός.

  Τῶρα, τὸν ῥόλο τῆς πολιτισμένης καὶ ἀκριβῆς Εὐρώπης καλοῦνται μοῦ φαίνεται νὰ τὸν παίξουν οἱ ἐφοπλιστές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι γύφτοι δεν έχουν θρησκεία μήτε συνείδηση εθνική. Είναι υπάρξεις τελείως περιττές, μα τελείως. Ο Χίτλερ ήταν Άγιος που τους στείρωσε και γλίτωσε την Γερμανία από την μάστιγα των γύφτων.

   Delete
 6. Απόδειξη ότι ο Φασισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της φιλελεύθερης κλεπτοκρατίας:

  https://www.youtube.com/watch?v=VffWqAYqB-k

  Μεγάλη ντροπή το ΚΚΕ να στέκεται ΜΟΥΓΚΑ μπροστά στους καναλάρχες! ΚΚΕ είναι κόμμα κοροϊδίας τελεία και παύλα! Μόνον ο Κασιδιάρης τους ξεβράκωσε!

  ReplyDelete
 7. http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/bombes-molotwf-sthn-monh-petrakh

  Έχουμε πόλεμο! Χρειάζεται Ορθόδοξος Χριστιανικός φονταμεταλισμός τώρα! Όποιος αναρχικος βεβηλώσει Ιερό Ναό πρέπει να σφαχθεί!

  Περιττό να πω να ψηφίσουμε όλοι Χ.Α. στις επόμενες εκλογές! Να σπουδάσω να το κάνω τί ρε παιδιά εάν δεν έχω Πατρίδα να γυρίσω;

  (Στην Κύπρο δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΖΑΜΙ!) Τους συγχαίρω!

  ReplyDelete
 8. Ρε Ένοχε Ιωάννη κατευθείαν σε κέντρισε η ομορφιά της Μισιρλούς; Χαχα...

  ReplyDelete
 9. Οἱ ἀπόψεις τοῦ κου Κωνσταντινουπολίτη γιὰ τοὺς γύφτους δείχνουν νὰ ἐνισχύουν τὴν παλιά κομμουνιστικὴ θεωρία ὄτι ὁ φασισμὸς εἶναι ἡ προπαγάνδιση τῶν συμφερόντων τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως σὲ καιροὺς κρίσεως, διὰ μεσου τῆς πελάτισσᾶς της μικροαστικῆς.

  Ἑπίσης ἐδῶ καὶ τόσες ἀναρτήσεις λέω ὅτι εἶναι ἀσύμβατος ὁ φονταμενταλισμὸς μὲ τὴν ὀρθοδοξία, γιὰ τρεὶς βασικούς λόγους. 1) Λόγωι τῆς παροιμιώδους σταθερότητος τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος. 2) Λόγωι τοῦ ὅτι ὁ ἔνοπλος βραχίονας τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἐρντογάν, στὸν βαθμὸ ποὺ φέρει τὴν αὐτοκρατορικὴ παράδοση τῆς ἀνατολικῆς μεσογείου. 3) Διότι δὲν ἔχει κανένα συμφέρον ἡ ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν φονταμενταλισμό, δὲν τῆς χρειάζεται οὔτε τῆς χρειαζόταν, μιὰ καὶ ἡ ἔγνοια της δὲν εἶναι τόσο ὁ προσηλυτισμὸς τῶν ἀλλοπίστων ἀλλὰ ὁ συνετισμὸς τῶν πεπλανημένων καὶ αἱρετικῶν.

  Λέω λοιπὸν ὅτι ὁ ὅποιος χριστιανοφασισμὸς στὴν Ἑλλάδα εἶναι γιαλαντζῆ καὶ ὅτι ἀντιστοιχεῖ ἀπλῶς σὲ μιὰ μερίδα τοῦ ἑλληνικοῦ κομματικοῦ συστήματος, ποὺ θέλει τὴν ἐκκλησία ὄχημα γιὰ τὶς μικροκομματικὲς του ἐπιδιώξεις τῆς καθημερινότητας καὶ ὄχι τὴν ὀρθοδοξία σὰν ἰδανικὸ ποὺ τὸν ὠθεῖ νὰ πολεμήσει. Μόνο ἄν/, ὅ μὴ γένοιτο, τὸ κράτος ὁλόκληρο γίνει φασιστικὸ θὰ τὸ ὑποστηρίξει ἡ ἐκκλησία, καὶ ἐγὼ αὐτὸ φοβάμαι, αὐτὸς εἶναι ὁ κίνδυνος, καὶ αὐτὸ λέω ἐδῶ καὶ χρόνια ἐδῶ μέσα - ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα-ἡ ἐθνικὴ συστράτευση. ἉΛίμονο ἄν ξυπνήσουν ὁ χαφιές, ὁ ταγματασφαλίτης καὶ ὁ μαυραγορίτης ποὺ κρύβει ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία στὰ σπλάχνα της, γιὰ τὰ καλά πλέον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Οἱ ἀπόψεις τοῦ κου Κωνσταντινουπολίτη γιὰ τοὺς γύφτους δείχνουν νὰ ἐνισχύουν τὴν παλιά κομμουνιστικὴ θεωρία ὄτι ὁ φασισμὸς εἶναι ἡ προπαγάνδιση τῶν συμφερόντων τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως σὲ καιροὺς κρίσεως, διὰ μεσου τῆς πελάτισσᾶς της μικροαστικῆς."

   Τάδε έφη Κωσταντής.

   "Υπάρχει μια στενή αναλογία μεταξύ ενός ανθρωπίνου σώματος στο οποίο εισβάλλει καρκίνος και ενός έθνους που δέχεται υποπληθυσμούς των οποίων τα εγγενή ελαττώματα τους καθιστούν κοινωνικό πρόβλημα. Όπως με τον καρκίνο, που η καλύτερη θεραπεία είναι να εξαλείψουμε την παρασιτική ανάπτυξή του όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι και η ευγονική άμυνα ενάντια στις δυσγονικές κοινωνικές επιπτώσεις των εν λόγω υποπληθυσμών πρέπει αναγκαστικά να περιοριστεί σε αντίστοιχα δραστικά μέτρα... Όταν αυτά τα κατώτερα στοιχεία δεν εξαλείφονται αποτελεσματικά από έναν (υγιή) πληθυσμό, τότε - όπως και με τα κύτταρα ενός κακοήθους όγκου επιτρέπεται να εξαπλώνονται εντός ενός ανθρώπινου οργανισμού - καταστρέφουν τον ξενιστή καθώς και τον εαυτό τους."

   Τάδε έφη ο Κονράδιος Λόρεντζ(Konrad Lorenz) Νομπελίστας Γερμανός ανθρωπολόγος, ζωωολόγος και ορνιθολόγος.

   Delete
  2. Η κομμουνιστικη θεωρια που ισχυριζεται οτι ο φασισμος ειναι η προπαγανδιση των συμφεροντων της μεγαλοαστικης ταξης ειναι απλη πολεμικη του κομμουνισμου εναντιον μιας ανταγωνιστικης προς αυτον ιδεολογιας ,στη πραγματικοτητα η μεταναστευση ηταν και ειναι οργανο και πολιτικη της κεφαλαιοκρατιας και αυτο ειχε επισημανθει απο τους αναρχικους και τους σοσιαλιστες του 19ου αιωνα πολυ πριν απ τους φασιστες .Η πρωτη ταξη οι οποια καταστρεφεται σε μια χωρα με τη μεταναστευση ειναι φυσικα η εργατικη και κατοπιν ακολουθει η μικροαστικη ,η λογικη της μεταναστευσης ειναι η εκτοξευση της προσφορας της εργασιας με επακολουθο τη πτωση των τιμων της και κατ επεκταση την ανακατανομη του πλουτου προς οφελος αυτων που δεν προσφερουν την εργασια τους σε καποιον αλλον (δηλ στους κεφαλαιοκρατες) ,επισης η εθνικη ανομοιογενεια της εργατικης και της μικροαστικης ταξης καθιστα την επανασταση της εναντιον του κεφαλαιου αδυνατη αυτο ειχε επισημανθει ακομα και απ το μαρξισμο .
   Το γεγονος οτι η κεφαλαιοκρατια στηριζει τη μεταναστευση μεσω των μεσων "ενημερωσης" που κατεχει και της αναλογης ηθικολογιας και προπαγανδας(πασιφισμος,ατομικα δικαιωματα,ψευτικη συμπονια...) δεν ειναι κατι καινουργιο ουτε παραλογο .
   Οσον αφορα τον Λορεντζ που αναφερει ο Κωνσταντινουπολιτης πρεπει να πουμε οτι ο ρατσισμος και η ευγονικη που προτεινει προυποθετουν ενα δεον ,δηλαδη θεωρει κατι καλο και κατι αρνητικο ,οντολογικως ρατσισμος και ευγονικη δεν μπορουν να υπαρξουν καθοτι οταν περιγραφεις δεν υπαρχουν κριτηρια αξιολογησης ,αναλογως των κριτιριων που θα θεσει καποιος οριζεται ο ανωτερος και ο κατωτερος , υπ αυτην την εννοια ο ρατσισμος ειναι μονο μια πραξη της βουλησης και δεν αποτελει αληθεια ανεξαρτητη της βουλησης .
   Η θεση του ρατσισμου ως απολυτης αρχης ειναι φαινομενο της νεοτερικοτητας και του ψευδοορθολογισμου οπου αναγει δεοντολογικες αξιωσεις σε οντολογικες αληθειες .
   Ενω ολοι μας ειμαστε ρατσιστες απ τη στιγμη που αξιολογουμε και εχουμε καποια κριτηρια αυτο δεν καθιστα τον ρατσισμο ως αρρητη αληθεια ανεξαρτητη των συγκυριων και της ιστοριας .

   Delete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  4. Μικρέ Στρατιώτη μία φυλή ή ράτσα(φαινότυπος) αξιολογείται από το επίπεδο Πολιτισμού που δημιούργησε.

   Εδώ οι νέγροι, οι τσιγγάνοι και οι Αβορίγινες έρχονται τελευταίοι. Ιδίως δε, όταν υπάρχουν καθαρώς οικονομικοί διαφυλετικοί δεσμοί το καθεστώς που βασίζεται σε αυτούς είναι καταδικασμένα να αποτύχει. Επιτυχής διαφυλετική συνεργασία καθίσταται δυνατή μόνον σε Θεοκρατικά καθεστώτα. Παραδείγματος χάριν, οι Αιθίοπες στην Ρωμανία, οι υποσαχάριοι Μαύροι και οι Τουράνιδες Τούρκοι(π.χ. Ουιγούροι) στο Ισλάμ. Εντός Δυτικών προτύπων είναι αλήθεια ότι μόνον ο Κομμουνισμός παρουσίασε κάποια μορφή επιτυχούς διαφυλετικής συνεργασίας και συνυπάρξεως αν και αυτή ήτο μεμονωμένη μεταξύ Ευρωπιδών και Τουρανικών/Μογγολοειδών. Επιπροσθέτως, οι δύο τελευταίες ράτσες υπήρξαν κληρονόμοι κοινού πολιτισμικού υποβάθρου(Ενδιάμεση Περιοχή και Ευρασία) συνεπώς ΔΕΝ υπάρχει παράδειγμα διαφυλετικής συνεργασίας ανάμεσα σε ράτσες προερχόμενες μάλιστα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα(Υποσαχάρια Αφρική και Ανατολική Ευρώπη π.χ.) στις 3 Δυτικές ιδεολογίες του Φιλελευθερισμού(αποτυχία πολυφυλετικότητος και πολυπολιτισμικότητος), Φασισμού*(αν και βασίζεται στο Έθνος ο Φασισμός, ο Ε/Σ υπήρξε καθαρότατα ρατσικός) και Κομμουνισμού(θεωρητικά δύναται να ισχύσει διαφυλετική συμβίωση μα πρακτικά ουδέποτε υπήρξε).

   *Επειδή βασίζεται στο Έθνος δηλαδή την Εθνικότητα και όχι την φυλή, ο Φασισμός δύναται να εμπεριέχει παραπάνω από μία φυλή, μόνον όμως εφόσον υπάρχει κοινή Εθνική συνείδηση, κληρονομιά και προγονικοί εθνικοί αγώνες. Δηλαδή υπάρχουν Κύπριοι και Έλληνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο, πάρε παράδειγμα τον Κασιδιάρη(Τυνήσιος φαινότυπος) που μολονότι μη ανήκοντες στον αρχαίο Εθνικό κορμό, λόγω εξελληνισμού και προγονικών θυσιών για το Έθνος μας, κατόρθωσαν πλέον να αποτελούν συμπαγέστατα Εθνικά κύτταρα παρά την φυλετική ανομοιότητά τους.

   Delete
  5. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  6. Η περίπτωση του Κασιδιάρη αποτελεί τυπική της δυνάμεως του Εθνικισμού και του Πολιτισμικού εξελληνισμού ως προς την αφομοίωση αρχικώς ξένων φυλετικών στοιχείων στον Εθνικό κορμό ενός Έθνους.

   https://www.google.gr/search?q=mohamed+mohy&espv=2&biw=1440&bih=859&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaoILqmbvOAhWFxxQKHfkMA1MQ_AUIBigB#imgrc=6lhsycZe64WqSM%3A

   Delete
 10. Σημ. Ἁπὸ τὸ σημερινό tvxs.gr
  Ρώσοι αναλυτές πιστεύουν ότι οι εξελίξεις στην Τουρκία μετά το πραξικόπημα ευνοούν την προσέγγιση με τη Ρωσία. Η κριτική της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα για την περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων μετά το πραξικόπημα απωθεί την Άγκυρα. Δεν αποκλείεται μάλιστα η Ρωσία να γίνει το νέο στήριγμα της Άγκυρας, πιστεύει ο Βίκτωρ Ραγέφσκι από το ρωσικό Ινστιτούτο Πολιτικών και Κοινωνικών Μελετών για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

  «Το τελευταίο διάστημα», υπενθυμίζει μιλώντας στη Deutsche Welle, «γινόταν κάθε τόσο λόγος για ένταξη της Τουρκίας στην Οργάνωση Συνεργασίας της Σαγκάης και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση». Και στους δύο αυτούς οργανισμούς κινητήρια δύναμη είναι η Ρωσία".

  Mὲ τὸ μικρό μου το μυαλὸ αὐτὰ σημαίνουν ὅτι ἡ Ῥωσία δὲν θέλει νὰ εἶναι ῥιγμένη σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες δυνάμεις. Ἅν ἔπεφτε ὁ Ἐρντογάν, ἡ μοιρασιὰ θὰ γινόταν σὲ βἀρος της. Τὸ ἴδιο κάνει καὶ μὲ τὸν Ἄσαντ. Στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση, βλέπουμε τὴ Ῥωσσία ναὶ μὲν νὰ ξεκινᾶ ῥωσοτουρκικὸ πόλεμο τὸ 1828, ὅμως τὴν ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία νὰ τὴν προτείνει ἡ Ἀγγλία, ἄν δὲν κάνω λάθος. Συμπέρασμα-ὑπόθεση. Ἡ Ῥωσία δὲν γουστάρει μή-αὐταρχικὰ καθεστῶτα (τὰ αὐταρχικὰ καθεστῶτα εἶναι μιλιταριστικὰ καὶ ἀστυνομοκρατούμενα). Βέβαια ὅλα τὰ καθεστῶτα εἶναι ἔτσι. Ἅρα πρέπει νὰ διορθώσουμε τὴν πρόταση, ἡ Ῥωσία δὲν γουστάρει καθεστῶτα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ στραφοῦν ἐναντίον της. Τέτοιο καθεστὼς θὰ ἦταν στὴν περιοχή μας μιὰ βαλκανικὴ Ὁμοσπονδία, ποὺ θὰ ἀμφισβητοῦσε τὸ νταβαντζηλίκι τῆς Ῥωσίας ἐπὶ τῶν ὀρθοδόξων πληθυσμῶν.Δὲν τὴν προτείνω μὲ μιλιταριστικὸ τρόπο.

  ReplyDelete
 11. "Η Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως" πιστεύω είναι το πιο ταιριαστό όνομα, όπως έχει επισημάνει και η Αρβελέρ.

  ReplyDelete
 12. Άγαπητέ κύριε Δημήτρη θά έπαναλάβω γιά άλλη μιά φορά κι΄άς καταντήσω κουραστικός, αυτό πού σάς λέγω απ΄τήν πρώτη μέρα πού διάβασα τά άρθρα σας.Ένώ έχετε φκιαχτεί γιά τά μεγάλα καθόσαστε καί χαραμίζεστε μέ κατί ψιλικατζίδικες μετριότητες. Ό καλός Θεός σάς έδωκε φτερά γερακιου κ΄΄εσείς τσαλαβουτάτε στόν βάρτο μέ τά βατράχια...κακό τής καφαλής σας κάι σ΄ς καί ολονώνε μας ....άς μάς λυπηθεί ό Θεός όλυς μας ......Γεράσιμος

  ReplyDelete
 13. http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2016/07/o_26.html

  Δείτε και διαβάστε! Να τα βλέπουν οι Ευρωπαϊστές πάσης, ναι πάσης, φύσεως!

  Ένας Ρωμηός ΟΥΔΕΠΟΤΕ δύναται να γίνει Ευρωπαίος όπως και ουδέποτε δύναται να γίνει Άραβας...

  ReplyDelete
 14. Καθηγητά πέραν της εκβάσεως της πολεμικής συγκρούσεως που λέτε ότι πρόκειται να έρθει κοντά στο 2030, δεν πιστεύετε στον Αρμαγγεδόνα; Πριν από μερικούς μήνες σας ειχα ρωτήσει εάν πιστεύετε ότι ζούμε την αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο πόλεμος που λέτε οτι θα έρθει πρόκειται να είναι τεκτονικών διαστάσεων. Μόνον η Αποκάλυψη δύναται να τον ερμηνεύσει ως προς την τάξη μεγέθους του. Τί έχετε να πείτε λοιπόν; Γιατί όχι Αρμαγγεδόν; Ποίος ο λόγος να σωθεί ο κόσμος αυτός, ο σάπιος και στην τελική για ποίον λόγο; Περιμένω απάντηση...

  ReplyDelete
 15. Μην ξεχνάτε δηλαδή ότι με τον Αρμαγγεδόνα παύει να υφισταται και η Πτώση. Μήπως τελικά η ανθρωπότης ύπήρξε ένα άκρως αποτυχημένο πείραμα; Ποίος ο λόγος να ισχυεί μία καταραμένη ως προς την έκβασή της κυκληκότητα με Παράδισο-Πτώση-Αρμαγγεδόνα; Εάν ο Θεός είναι πράγματι το Σύμπαν τί ρόλο επιτελούμε; Καταλαβαίνετε ότι οι ύπάρξεις όλων μας είναι μηδαμινές ως προς το μεγαλείο του Θεού και του Σύμπαντος έτσι; Γιατί λοιπόν η ανθρωπότης να συνεχίσει; Τί προσφέρει, εάν προσφέρει κάτι που δεν το κάνει είναι αλήθεια. Εάν αύριο χαθεί η ανθρωπότης το Σύμπαν και ο Θεός μαζί θα μείνουν ανέπαφα. Γιατί να μην ελευθερωθούν οι Ψυχές όλων μας και όσες αξίζουν να επανενωθούν και πάλι με τον Θεό όπως θα γίνει στον Αρμαγγεδόνα; Γιατί να συνεχισει ένα άκρως αποτυχημένο πείραμα ονόματι άνθρωπος;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΕπικαιροςAugust 10, 2016 at 11:48 AM

   Καμια "ψυχη" δεν θα "ενωθει" με τον Θεο σας!
   Οταν με το καλο ολοι μας πεθανουμε απλως θα φαμε χωμα !
   Οπως ειπε και ο Επικουρος με τον Θανατο απλως ερχετε και απωλεια των αισθησεων...ουτε κολαση ουτε παραδεισος ,,,ουτε ψυχες να πετανε απο εδω και απο εκει!.


   Μαλλον απο τι βλεπουμε ο Κων/Πολιτης μας τα παρατησε ...δεν εχει ορεξη για σφαξιματα και επαναστασεις , εκρηξεις κτλ κτλ!..παει η Ρωμανια !

   Delete
  2. Μιλώ διαλεκτικά, τρολλ του ιστολογίου...

   Οι σφαγές και οι επαναστάσεις βρίσκονται εντός μίας γυάλας όπως άλλωστε κάθε τι πολιτικό ή οικονομικό στον κόσμο αυτόν...

   Delete
 16. Δηλαδή η Ιστορία όλης της Ανθρωπότητος είναι να επιστρέψει η Ψυχή στον Θεο και πάλι, π.χ. όπως επίστευαν οι Γνωστικιστές μέσω μυήσεως, ή να γίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι Θεοί που αποτελεί Εωσφορισμό, τεχνολογικό(Φιλελευθερισμός) ή βιολογικό-πνευματικό(Εθνικοσοσιαλισμός) ή βιολογικό-τεχνολογικό(Κομμουνισμός). Οπότε γιατί να μην Λυτρωθούμε μία και καλή μέσω του Αρμαγγεδόνος και της τελικής Αποκαλύψεως;

  ReplyDelete
 17. Επιστρέφοντας στην Πηγή, τον Θεό δηλαδή και να πάψει έτσι μία και καλή η αιώνια σύγκρουση Θεού-Εωσφόρου ή μάλλον Επιστροφής και Πτώσεως;

  Οι ερωτήσεις μου είναι πολύ σοβαρές και σας τις απευθύνω διότι μόνον κάποιος του βεληνεκούς σας δύναται και να τις κατανοήσει αλλά και να τις απαντήσει.

  ReplyDelete
 18. Πάντως στην Αποκάλυψη και ψεύτικος προφήτης(Μωάμεθ) και θηρίο(ΗΠΑ-Καπιταλισμός/Κεφάλαιο/Χρήμα) και δράκος(Κίνα;) υπάρχει. Ίσως και να μην είναι τυχαίο...

  ReplyDelete
 19. Γιὰ τὶς θέσεις τῶν Κωνσταντινουπολίτη-Μικροῦ Στρατιώτη παραπάνω.
  1) Ἡ μετανάστευση δὲν περίμενε βέβαια τὸν καπιταλισμό. Ὁ Χόμο Σάπιενς ἦρθε στὴν Εὐρώπη μὲ μετανάστευση. Τώρα ἄν πιστεύετε ὅτι ὁ Ἕλλην ξεφύτρωσε ἀπὸ τὴν γῆ σὰν τὰ ῥαδίκια, αὐτὸ μᾶς πάει στὴν νοοτροπία τοῦ μικροαστοῦ ποὺ γράφω (ὁ μικροαστὸς μεταχειρίζεται ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα γνωρίζει γιὰ ἐσφαλμένα διότι πολεμᾶ συνεχῶς γιὰ τὴν περίσωση τοῦ μικροῦ κοματιοῦ δημοσίου ποὺ τοῦχει ἀπομείνει).
  2) Οἱ τσιγγάνοι καὶ γῦφτοι δὲν εἶναι μετανάστες ἀλλὰ νομάδες, ὅπως ἦταν παλαιότερα οἱ βλάχοι βοσκοί, οἱ Σαρακατσαναῖοι καὶ ἄλλοι. Ἄρα ὅποιος στρέφεται ἐναντίον τους ὑπακούει στὴν λογικὴ τοῦ πογκρόμ, ὅπου τὸ πογκρὸμ ἐννοεῖται σὰν περιοδική, καὶ ὄχι τελειωτική, ἐπίδειξη ἰσχύος τῆς πλειοψηφίας ἐναντίον τῆς μειοψηφίας σὲ δεδομένο χῶρο. Ὁ ναζισμὸς μουρλάθηκε κανονικὰ ὅταν τὸ περιοδικὸ τὸ παρουσίασε σὰν τελειωτικό, καὶ ἔτσι μουρλαίνονται ὅλα τὰ βίαια κινήματα (π.χ. νὰ ἔχουμε γιορτή 365 μέρες τὸ χρόνο, νὰ πολεμᾶμε μιά ζωή, κ.λπ. κ.λπ.).
  3) Γιὰ τὸ Βυζάντιο. Λέω νὰ χρησιμοποιοῦμε γενικῶς τὶς λέξεις ποὺ εἶναι τρέχουσες, δηλαδὴ νὰ μὴν νεολογίζουμε μὲ τὴν ἔγνοια νὰ καθιερώσουμε μιὰ νέα χρήση. Μοῦ ἐπισημάνθηκε ἀπὸ Ἕλληνα ἱστορικὸ ποὺ ἔχω ξαναἀναφέρει ὅτι εἶναι λάθος τῶν ἡμιμαθῶν νὰ νομίζουν πὼς μόνο μὲ τὴν γερμανικὴ ἐθνικιστικὴ σχολὴ ὁ ἑλληνισμὸς (ἤ μᾶλλον τὸ περιεχόμενό τῆς λέξεως) ταὐτίζεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Μὲ παρέπεμψε στὰ ἔργα τοῦ βυζαντινολόγου Λεμέρλ, ποὺ ὅπως μοὔπε ὁ ἱστορικὸς αὐτός, δείχνει ὅτι καὶ τὸ Βυζάντιο άκολουθοῦσε πολιτικὴ ἐξελληνισμοῦ. Δηλαδὴ μὴν ταὐτίζουμε τὸ Βυζάντιο μόνο μὲ τὴν ὀρθοδοξία, ὑπάρχει καὶ τὸ θέμα τῶν ἑλληνικῶν. Ἐξάλλου ἀπὸ ποῦ μᾶς ἤρθανε τὰ ἑλληνικά ποὺ μιλᾶμε καὶ γράφουμε;

  Τώρα γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει σύγχυση. Ἑπὶ Βυζαντίου, ἄν ἐξαπολύετο πογκρόμ κατὰ τσιγγάνων, Λατίνων, Βουργάρων ἤ δὲν ξέρω τί, θὰ ξέραμε σχετικὰ σύντομα ἄν τὸ Παλάτι, ὁ Αὐτοκράτωρ, τὸ ἐνέκρινε ἤ ὄχι. Ἅν ἐξαπολυθεῖ, ὅ μὴ γένοιτο, κάτι τέτοιο σήμερα, δὲν ξέρουμε τί βρίσκεται στὴ θἐση τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ συνεπῶς εἶναι ἔωλα τὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῶν παρασίτων ὄταν δὲν συνοδεύονται ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ τοῦ χωραφιοῦ. Δηλαδὴ ὄταν δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς ἀπὸ ΠΟΥ θέλεις νὰ διώξεις τοὺς γύφτους καταντᾶς, σὰν τὰ κατώτερα Ες Ες, νὰ κυνηγᾶς Ἑβραίους καὶ ἄλλους ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, γινόμενος πιὸ τσιγγάνος ἀπὸ τοὺς τσιγγάνους. Γίνεσαι δηλαδὴ νομὰς ἀντι-νομάς. Ἅρα κινδυνεύεις νὰ ὑποστεῖς καὶ ἐσὺ μὲ τὴ σειρὰ σου τὸ πογκρόμ ποὺ ἐξαπέλυσες....ἀπλὰ τὰ πράγματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. Με τους πίθηκους ομοιάζουμε κατά 99% και κατά την ανθρωπολογία είχαμε κοινό πρόγονο με αυτούς. Βάσει της """λογικής""" σου λοιπόν είμεθα αδέρφια με τους πιθήκους και δυνάμεθα μάλιστα να κάνουμε και οικογένεια με αυτούς, ενώ φεμινίστριες θα βγαίνουν στους δρόμους κατά του ρατσισμού με πλακάτ "ape lives matter!". Ο Χόμο Σάπιενς έχει διακόσιες διαφορετικές υποδιαιρεσεις βάσει Οικογενείας Φαινοτύπου(η γνωστή φυλή, π.χ. Ευρωπίδες) και εν συνεχεία βάσει φαινοτύπου(Ο Μεσογειακός πιο πολλά κοινά με τον Ιρανικό παρά με τους Βορείους έχει), συνεπώς από φυλετικής πλευράς η Ελλάδα ως Πολιτισμός έχει συγγενικές ρίζες με την Ανατολή και επ'ουδενί με την Ευρώπη(σ.σ. Δύση). Μην μιλάς για πράγματα που έχεις ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ μελετήσει και πλανώνται στην σφαιρα του φιλελευθερικώς ή μαρξιστικώς πολιτικά ορθόν, ενώ με την μη-μεταβλητή πραγματικότητα ουδεμία σχέση έχουν. Οι φαινοτυποι υπάρχουν ανεξαρτήτως Ιδεολογίας και θα υπάρχουν επίσης ανεξαρτήτως ιδεολογίας, διότι είναι μία πραγματικότης. Τα λοιπά περί μεταναστεύσεως ανήκουν στην σφαίρα του πνεύματος και του καθαρά υποκειμενικού κόσμου.

   2. Είναι ομάδες οι οποίες απέδειξαν πάμπολλες φορές ότι αποτελούν παράσιτα εντός ενός υγιούς Εθνικού οργανισμού και -εάν δεν δύνανται να απορροφηθούν- οφείλουν να εκδιωχθούν ή να καταστραφούν. Η επιδότηση και η ένταξή των είς "ευπαθείς ομάδες" αποτελεί στρατηγική αποσυνθέσεως ενός Εθνικού κορμού συμπαγούς και μάλιστα αυτοκτονικών τάσεων!

   3. Φυσικά και είμαι έτοιμος να διωχθώ για τα πιστεύω μου και πογκρόμ να δεχθώ. Μολονότι ανήκω στην Φασιστική σφαίρα και σέβομαι τον Ε/Σ ως σκεπτόμενος ανήρ εκτιμώ πολύ την επιρροή που μου άσκησε και μου ασκεί η Κιτσίκια σκέψη και ξέρω ότι αυτό και μόνο του σίγουρα θα μου προσθέσει καχυποψία από μία μελλοντική Εθνικιστική κυβέρνηση κάτι το οποίο είναι άκρως φυσιολογικό.

   Για την Ρωμανία που λες, οι Εβραιοι είχαν εκδιωχθεί επί Βυζαντινών Αυτοκρατόρων(Ηράκλειος, Λέων) και οι περιορισμένες εθνικές εκαθαρίσεις άκρως αντιδραστικών στοιχείων(Σλαύοι εχθρικοί, Βούλγαροι) έλαβαν χώρα.

   Delete
 20. Σημ . Ὅ Ἕλλην ἱστορικὸς αὐτὸς ποὺ λέω παραπάνω γνωρίζει τὸν κο Κιτσίκη. Μοῦ λέει, τί νόμιζες, πῶς εἶμαι... πανεπιστημιακός; - Μήπως ἀμφιβάλλετε γιὰ τὴν ἐπιστημονικότητά του ; - Ἑξαιρετικὴ εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση τοῦ κου Κιτσίκη. ἈΠλῶς εἶναι τρελλός. -Ὁ κος Κιτσίκης λέει ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος διαμελισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. -Αὐτὰ τὰ λέει ἐδῶ καὶ πενῆντα χρόνια. -Δηλαδὴ ἀποκλείετε νὰ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ; - Δὲν τὸ βλέπω, ἀλλὰ δὲν τὸ ἀποκλείω. Ἡ γεωγραφία εἶναι κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Τἰ κρατᾶ ἐνωμένα τὰ Ἰόνια νησιά, λ.χ. ἤ τὸ Καστελλόριζο μὲ τὸ ἑλληνικό κράτος ; Ὑπάρχει ὁλόκληρη σχολὴ ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἠ γεωγραφὶα εἶναι ντετερμινιστικὴ.-Yπάρχει τρόπος νὰ ἀποσυνδεθοῦν τὰ Βαλκάνια ἀπὸ τὴν Μ.Ἀσία ὤστε νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ κίνδυνο ; -Ξέρετε πόσους κατοίκους ἔχει ἡ Κωνσταντινούπολη, τῆς ἀσιατικῆς ὄχθεως περιλαμβανομένης; -Μιὰ Ἓλλάδα ; -Δυὸ Ἑλλάδες. Ἕτσι νὰ κάνει αὐτὸς ὁ πληθυσμός, χραπ, τὴν Θράκη τὴν καταβρόχθισε στὸ πίτς φυτίλι. Πῶς νὰ ἀπομονώσουμε τὰ Βαλκάνια ἀπὸ τὴν Τουρκία;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὐχαριστῶ τὸν "Ἕλληνα ἱστορικό" ποὺ μὲ ἀποκαλεὶ τρελλὀ. Μεγάλο κομπλιμέντο. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ο αριθμός του πληθυσμού δεν παίζει ρόλο.Πάρα πολλά τα παραδείγματα από την ιστορία μάταιο να αναφερθούν, στην σύγχρονη εποχή όμως αρκεί να αναφερθεί το ένδοξο Ισραήλ-στο στόμα του λύκου με πολύ μικρότερο πληθυσμό από τους εχθρούς του, έχει ανώτερο στρατό, οικονομία και βιοτικό επίπεδο από όλους.
   Επιπλέον, δεν εισβάλουν λαθρομετανάστες στο Ισραήλ.Καταλήγουμε πιστεύω εύκολα στο συμπέρασμα πως είναι το καλύτερο κράτος στην περιοχή με τεράστια διαφορά κιόλας.

   Delete
  3. Η Ιστορία δεν έχει χώρο για μετριότητες, Κωσταντή. Ή όλα ή τίποτα. Η Διάνοια διαφέρει από την τρέλλα στο ότι η πρώτη οδηγείται από τον Θεό όντας έργο του ενώ η δεύτερη από τον Διάβολο. Βέβαια σχετικά είναι όλα. Τη στιγμή που ο Θεός είναι ΚΑΙ ο Διάβολος, ο Χίτλερ συνεπώς είχε 100% δίκαιο οταν έλεγε" Θα μείνουμε στην Ιστορία ως οι μεγαλύτεροι Ήρωες ή οι χειρότεροι εγκληματίες", κερδίζοντας έτσι μία θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες διάνοιες της ανθρωπότητος στο διάβα των αιώνων, τόσο πολύ ώστε βοηθώντας με σου μάθημα της Ιστορίας προ 4 ετών, ο Φιλελεύθερος και Δημοκράτης πατέρας μου, εκθείαζε τον Χίτλερ μπροστά στα μάτια και τα αυτιά μου αποκαλώντας τον "διάνοια", μιάς και το θέμα ήταν σχετικό με το καθεστώς του Γ' Ράιχ, παρότι ο ίδιος απεχθάνετο και απεχθάνεται κάθε τι Ναζιστικό(Εθνικοσοσιαλιστικό) και γενικώς αντι-φιλελεύθερο.

   Η παραπάνω άκρως οξύμωρη "αντίθεση" μόνον έτσι εξηγείται. Περιμένεις από έναν γραφιά ανθρωπάκο(σ.σ. Έλληνα ιστορικό) του καφενείου-Πανεπιστημίου να εξηγήσει ένα φαινόμενο σαν τον...Δημήτρη Κιτσίκη; Σε είχα για πιο καπάτσο, Κωσταντή, ο φιλελευθερισμός σε αστικοποίησε. Για να βγάλεις ουσιαστικό συμπέρασμα επί του Κόσμου οφείλεις να εγκαταλείψεις μία για πάντα τις μετριότητες και στην μοναξιά να αναζητήσεις την Γνώση από τους λιγοστούς Σοφούς, τους "τρελλούς" ανά τους αιώνας...

   Delete
  4. *στο μάθημα
   **εξεθείαζε τον Χίτλερ

   Delete
  5. "Καταλήγουμε πιστεύω εύκολα στο συμπέρασμα πως είναι το καλύτερο κράτος στην περιοχή με τεράστια διαφορά κιόλας."

   Ξέχασες να αναφέρεις ότι είναι μελλοθάνατο. Άλλωστε ο ίδιος ο Καθηγητής το έχει πει. Δε μας νοιάζει το βραχυπρόθεσμο βιοτικό επίπεδο αλλά η μετάδοση του Ελληνισμού μέσω της Ελληνιστικής κληρονομιάς της Μ.Ανατολής και μέσω της Ορθοδοξίας. Το Ισραήλ ΔΕΝ δύναται να αφήσει μακραίωνο και σταθερό πολιτισμικό στίγμα στην περιοχή το διότι έχοντας μία άκρως κλειστή θρησκεία συνυφασμένη με την Φιλελεύθερη Δύση, αποτελεί ξένο σώμα στην Μέση Ανατολή, όντας αγκάθι στο Σιιτικό και Σουνιτικό Σώμα της Παλαιστίνης και του Λιβάνου. Μόνον το 15% ανήκουν στην γηγενή Εβραϊκή κουλτούρα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο λοιποί είναι πολίτες του Ισραήλ, στρατιώτες του Δυτικού Σιωνισμού και όχι του Εβραϊσμού της Ενδιαμέσου Περιοχής. Οι πρώτοι ούτε Εβραϊκά δεν μιλούν στο σπίτι των παρά...αγγλικά(!!), μολονότι γνωρίζοντες τα εβραϊκά! Να γιατί το 15% των κατοίκων το Ισραήλ, οι Ορθόδοξοι εβραίοι, ΔΕΝ αναγνωρίζουν το κράτος του Ισραήλ.

   Delete
  6. Το Ισραήλ δεν είναι καθόλου μελλοθάνατο.Όλα γίνονται για την επιβίωση του Ισραήλ, όπως επίσης η δημιουργία του Κουρδιστάν αποσκοπεί καθαρά στην επιβίωση του Εβραϊκού κράτους.
   Το Ισραήλ έχει αφήσει στίγμα εδώ και χιλιετίες στην περιοχή, ο χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός είναι Αβραμικές θρησκείες.Για τον χριστιανισμό δεν χρειάζονται παραδείγμα ότι πρόκειται καθαρά για ιουδαϊκή θρησκεία.Ο μουσουλμανισμός το ίδιο-αν θυμάμαι καλά ο πρώτος μουσουλμάνος θεωρείται ο Ισμαήλ, παιδί του αβραάμ.
   Σε αντίθεση με το παρακμιακό Ελλαδικό κράτος που πιστεύει πως θα τον σώσει ο τσίπρας, ο μιτσοτάκης ή ο μιχαλολιάκος κτλ, και με την Τουρκία που προκάλεσε την Αμερική και είναι θέμα χρόνου να την διαλύσει, το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιβιώνει.Ούτως ή άλλως, είναι προς όφελος της Δύσεως η ύπαρξη του, διότι υπενθυμίζει την ταπείνωση της μέσης ανατολής, απέναντι στην Δύση.

   Delete
  7. Antiochus AntiochusAugust 14, 2016 at 5:36 AM

   Κωνσταντή, ο Έλλην καθηγητής ήτο ο Georges Prévélakis;

   Delete
 21. Σημ. Γιὰ τοὺς γαλλομαθεῖς ἰδοῦ ἡ συνοπτικὴ Ἱστορὶα τοῦ Βυζαντίου τοῦ ποτὲ κυρίου Πῶλ Λεμέρλ https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGFyY3ljYXJ2YWxoby5jb20uYnJ8ZGFyY3kyfGd4OjEwZWQ5MGEyOTMzMzUz. Ἑδῶ
  καὶ ἡ προσφώνηση τοῦ βυζαντινολόγου Ζακυηθηνοῦ, τοῦ ποτὲ καὶ πάντα δικοῦ μας, πρὸς τιμήν του.http://epub.lib.uoa.gr/index.php/epetirisphil/article/view/760/890. Ἑδῶ http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/lemerl_psychologia.html κείμενό του γιὰ τὴν βυζαντινὴ τέχνη μεταφρασμένο στὴν ἑλληνική.

  ReplyDelete
 22. Οἱ Ῥῶσοι ἔπιασαν τὴν θεωρία μου ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἦταν συνέχεια τῆς Βυζαντινῆς, παίρνοντας τὴν πρωτοβουλία νὰ μεταφράσουν στὰ ῥωσικὰ καὶ νὰ δημοσιεύσουν ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟ τὸ ἔργο τοῦ Λεμὲρλ γιὰ τὸ Βυζάντιο μὲ τὸ βιβλίο τοῦ Κιτσίκη γιὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Βλέπε παρακάτω τὴν σχετικὴ ῥωσικὴ ἔκδοση. Δημήτρης Κιτσίκης:
  На перекрестке цивилизаций: Поль Лемерль, История Византии. Димитрис Кицикис, Османская империя. Весь Мир, 2006 г. - Na perekrestke tsivilizatsiy : Istorija Vizantii- Osmanskaja Imperija (Paul Lemerle-Δ.Κιτσίκης) – Μόσχα, Ἐκδόσεις Ves Mir, 2006. (Στὸ σταυροδρόμι πολιτισμῶν: Βυζαντινὴ Ἱστορία - Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άρα η Ενδιάμεση Περιοχή γίνεται αντιληπτή ως Πολιτισμική οντότης μόνον από τους κατοίκους της, λέτε;

   Delete
 23. Στὸ παραπάνω κείμενο τοῦ Λεμέρλ, γιὰ τὴν βυζαντινὴ τέχνη, ποὺ μᾶλλον ἔχει γίνει κλασσικό, διότι διατυπώνει συμπυκνωμένες τὶς τρέχουσες ἀπόψεις γιὰ τὴν βυζαντινὴ τέχνη, δὲν γίνεται μνεία, εἰς ὄφελος τῶν μεγάλων παραστάσεων στοὺς ναοὺς, καὶ εἰς βάρος τῆς εἰκόνας, ἐνὸς σημαίνοντος κατὰ τὴν αἴσθησή μου τοὐλάχιστον χαρακτηριστικοῦ τῆς ὀρθοδοξίας. Τὴν τοπικότητα.

  Σὲ μιὰ γιορτή, εἶχα προσέξει τρία ἐπίπεδα. Οἱ ἱερεὶς ἔκαναν μνεία τοῦ ἐθνικοῦ κράτους καὶ τοῦ κατὰ ξηράν, θάλατταν καὶ ἀέρα τοῦ φιλοχρήστου ἡμῶν στρατοῦ. Καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶς ἀνωτέρων τους. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο, ποὺ θυμίζει τὴν ἐσωτερικὴ ἱεραρχία τῆς ἐκκλησίας, ἡ ὁποῖα ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὴν τοπικὴ κοινότητα, σκέφτομαι ὅτι ἀναγεται στοὺς ἑλληνιστικοὺς ἤ καὶ ῥωμαϊκούς χρόνους. Ὁ βασιλέας διὰ μέσου τῆς ἐνοποίησης τῶν τοπικῶν λατρειῶν καὶ τῆς ὑπαγωγῆς τῶν ἱερωμένων σὲ μιὰ κεντρικὴ διοίκηση τοῦς κάνει τμῆμα τοῦ κράτους. Αὺτὸ συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

  Ὄμως στὴν συγκεκριμένη γιορτὴ ὑπῆρχε προσφορὰ φαγητοῦ τῶν πιστῶν πρὸς τὸν ἄγιο καὶ ἀνταπόδωση ἐκ μέρους τοῦ ἀγίου. Τὸ δόσιμο προσφόρων (φαγωσίμων συγκεκριμένα) ποὺ μοιράζονται κατόπιν καὶ καταναλώνονται εἶναι ἀρχαῖο.

  Τἐλος, ὑπῆρχε ὅ ἴδιος ὁ ἅγιος. Αὐτὸς ἀκτινοβολεῖ, καὶ τὸν νιώθεις μὲ μιὰ αἴσθηση σὰν...τρίτη αἴσθηση. Αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι ἄν ὄχι ἡ οὐσία τῆς ὀρθοδοξίας, πάντως μέρος τοῦ πυρῆνα της. ὁ ἄγιος εἶναι τοπικός, κατοικεῖ στὴν ἐκκλησία, καὶ ταὐτόχρονα εἶναι παντοῦ καὶ σὲ προστατεύει κιόλας. Δὲν μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ μιὰ θρησκευτικὴ τέχνη δίχως πίστη. Ἥ κάποια πίστη.

  Τὸ ἴδιο ἱσχύει καὶ γιὰ τὴν ἀρχαῖα τέχνη.Ἡ ἀρχαῖα ἑλληνικῆ τέχνη εἶναι καὶ αὐτὴ θρησκευτική. Ἀλλά ὁ κοῦρος καὶ ἡ κόρη εἶναι προσφορά. Ἀντί νὰ μπεῖ σὲ μοναστήρι, ὁ πλούσιος νέος ἤ ἡ πλούσια κόρη ἀφιερώνουν τὸ ὁμοίωμά τους. Γι αὐτό ἡ ἀρχαῖα τέχνη εἶναι ἀνθρωποκεντρική. Ἀντίθετα στὴν χριστιανικὴ τέχνη, ὅπως καλῶς τὸ λέει ὁ Λεμέρλ, ὑπάρχει πλἐον ἡ διδασκαλία ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος τοῦ θείου.

  ReplyDelete
 24. ΥΓ. Ἀφαιρετικὰ μιλώντας, ἄν τὸ Βυζάντιο εἶναι ὁ κληρονόμος τῆς ἑλληνοῥωμαϊκῆς ἀρχαιότητας, καὶ ἡ Ὀθ. Αὐτοκρατορία ὁ κληρονόμος τοῦ Βυζαντίου, ἀνακύπτει τὸ παράξενο ἐρώτημα ἐὰν ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι κληρονόμος τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος.

  Ὁ Ἰταλὸς γλωσσολόγος Μάριο Ἀλινέι (ἄλλος "τρελλός") θεωρεῖ πάρα πολὺ πιθανὸν οἱ ἘΤΡΟΥ'ΣΚοι, ΤΥΡΣηνοί ἤ ΤΥρρηνοὶ στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, νὰ εἶναι οὐραλικὸ φῦλο ἔχον ὑποστεῖ καθοριστικὴ ἐπίδραση ἀπὸ ΤΟΥΡΚικά φῦλα. Ὅπως καὶ νἄχει, δὲν εἶναι ἄγνωστοι οἱ Τοῦρκοι στὴν ἀρχαιότητα, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο γλωσσολόγο.http://www.continuitas.org/texts/alinei_etruscan.pdf

  Τρελλὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀναγκάζεται ἀπὸ πόνο νὰ πεῖ ἀλλόκοτα πράγματα. Ὅμως τρελλό θεωροῦν οἱ ἄλλοι καὶ αὐτὸν ποὺ κάνει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Σέρλοκ Χόλμς. "Ἄν ἀποκλείσεις ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ἐξηγήσεις, αὐτὴ ποὺ ἀπομένει, ὅσο παράξενη κι ἄν εἶναι, εἶναι ἡ σωστή". Τρελλός λοιπὸν φαίνεται στοὺς ἄλλους ἐκείνος ποὺ ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸ μυαλό του, ἐπειδὴ τὸν συγχέουν μὲ αὐτὸν ποὺ δὲν τὴν ἔχει.

  ReplyDelete
 25. -ΥΓ2. α. Δρ Πᾶπ ἄν δὲν ἀπατῶμαι τὰ δύο κράτη που ἔχουν φτιαχτεῖ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ μετανἀστες εἶναι οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραήλ. Θὰ μπορούσαμε λοιπὸν νὰ ποῦμε ὄτι στὸ μεταναστευτικό, τὰ κράτη αύτὰ εἶναι σὰν τὸν λῦκο ποὺ φυλάει τὰ πρόβατα. β. Κων.πολίτη, ἐπιμένω στὴν διαφορὰ νομάδος καὶ μετανάστου (ἄς ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὸ ζήτημα τοῦ πρόσφυγα). Νομάδες θὰ γίνουμε ὅλοι, διότι ἠ νομαδικὴ ζωὴ σταματᾶ μὲ τὴν γεωργία. Αὐτὴ τὴ στιγμή, ἡ μεγαλύτερή μας ἐξαγωγὴ εἶναι...προϊόντα πετρελαίου, ὁ Θεός ξέρει ἀπὸ ποῦ εἰσάγονται (ἤ τὸ ξέρει...ὁ Ἀλλάχ !). Γι αύτὸ λέω παραπάνω, νὰ ὁρίσουμε τὸ χωράφι, προτοῦ μιλήσουμε γιὰ παράσιτα.

  Τέλος (γ) ἐπιθυμῶ νὰ δοκιμάσω νὰ εἰσαγάγω μιὰ διάκριση μεταξὺ κράτους καὶ δημοσίου. Τὸ δημόσιο, λέω, ἀντιστοιχεῖ σὲ μᾶς στὸ ἀρχαῖο τέμενος, στὸν ἱερὸ χῶρο ποὺ δὲν ἀνήκει σὲ κανέναν θνητὸ ξεχωριστά. Ἑγὼ λέω ὅτι ἀπειλεῖται σὲ μᾶς τὸ δημόσιο, ὄχι τὸ κράτος, καὶ ὁ φίλος τοῦ κράτους μπορεῖ νὰ εἶναι ἐχθρός τοῦ δημοσίου, καὶ τοὔμπαλιν.

  ReplyDelete
 26. Για να γίνει το τρίγωνο του Κ.Καθηγητή, επιβάλεται να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας με το ένδοξο κράτος του Ισραήλ.
  Από την στιγμή που η Τουρκία είναι για πρώτη φορά επίσημα υπό διάλυση (ήδη το state department είπε στον Ερντογάν να μαζευτεί πριν είναι αργά) και θα περάσει περίοδο μεγάλης κρίσης, με την εισβολή που θα γίνει από τις ΗΠΑ (και πολύ καλά θα κάνουν) θα πρέπει να ενωθεί όσο περισσότερο γίνεται η Ελλάδα με το Ισραήλ.Έπειτα, ότι θα απομείνει από την Τουρκία, ας συμμετάσχει και αυτό στο τρίγωνο, αλλά προηγείται η ανάπτυξη Ελλάδος-Ισραήλ.Το τονίζω, χρειαζόμαστε συνεργασία σε όλους τους τομείς.
  Οι μεγαλύτερες καταστροφές για την Ελλάδα αυτήν την στιγμή θα ήταν:
  Α)Πόλεμος με την Τουρκία
  Β)Διάλυση των σχέσεων με το Ισραήλ.
  Ειδικά την Β, την υποστηρίζει φανατικά η Χ.Α. Άρα εάν εκλεγεί καταστραφήκαμε όπως και ο Ερντογάν, που μόλις τα έσπασε με το Ισραήλ...του σκάψαν το λάκο με τις Η.Π.Α.

  Εν πάσει περιπτώση, ο δυτικός πολιτισμός είναι η μίξη του Ελληνικού και του Εβραϊκού (όσον αφορά την θρησκεία και φυσικά το καπιταλιστικό σύστημα που έφερε τεράστια ανάπτυξη στην Δύση και είναι αποτέλεσμα Εβραϊκής δραστηριότητας, όσο και να διαφωνεί κάποιος με τον καπιταλισμό αυτή είναι η αλήθεια).

  Πιστεύω όσοι διαβάζουν λίγο παραπάνω στην αρχή ίσως αντιπαθούν τους Εβραίους, αργότερα όμως έρχεται η διαδικασία της μετουσιώσεως και τους θαυμάζουν, γιατί αυξάνεται η αντικειμενική κριτική.
  Τίποτα καλύτερο για την Ελλάδα γα μία συνεργασία στο Αιγαίο με το Ισραήλ και ταυτόχρονη δράση των δύο Λόμπυ στην Αμερική (ο Μπρεζίνσκι στην Παγκόσμια σκακιέρα αναφέρει ως ισχυρότερα λόμπυ το Εβραϊκό και το Ελληνικό).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για το Ελληνικό λόμπυ πάντως εγώ προσωπικά έχω μαύρα μεσάνυχτα. Ξέρω ότι το εφοπλιστικό υγιές Ελληνικό κεφάλαιο έχει επιρροή αλλά δεν γνωρίζω περαιτέρω. Δόκτωρα έχεις κάτι να μου προτείνεις; Καμία πηγή πληροφοριών;

   Delete
  2. Αναφορές για Λόμπυ γίνονται σε αρκετά βιβλία Δημοσίων Σχέσεων (Δηλαδή "Προπαγάνδας" αφού ο όρος Δ.Σ. δώθηκε από τον ανιψιό του Φρόϋντ, Μπερνέζ μόνο και μόνο για να απομακρύνει την αρνητική χροιά μετά τον Β Π.Π.)
   Βλέπε Ξύγγη, Μ. (2012). Εκδόσεις Πρόπομπος "Δημόσιες Σχέσεις".Αν θυμάμαι και σε ένα βιβλίο κάποιου Ζερβάκη (στα αγγλικά) που ασχολείται με το Ελληνοαμερικανικό Λόμπυ αλλά δεν το έχω διαβάσει το τελευταίο.
   Διαδικτυακά, λίγες πληροφορίες εδώ http://www.americanforeignrelations.com/O-W/Special-Interest-Lobbies-Ethnic-lobbies.html
   Εκτός από το βιβλίο του Μπρεζίνσκι που αναφέρει το λόμπυ, μικρή αναφορά έγινε και σε συνέντευξη εδώ
   https://www.youtube.com/watch?v=VEBX39VxgS0 2:20
   Το πρόβημα είναι ότι μας λείπει μία οργάνωση Σιωνιστικού τύπου, που να συντονίζει όλους τους Έλληνες για τα συμφέροντα μας.

   Delete
  3. Ευχαριστώ πολύ Δόκτωρα!

   Delete
 27. Dr.Pap - Συμφωνῶ 100% γιὰ τὸ Ἰσραήλ. Ὅσο γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, προσεύχομαι νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὴν Μαρὶν Λὲ Πὲν καὶ νὰ ἀλλάξῃ στάση ὡς πρὸς τὸ Ἰσραήλ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. δε μπορεί με την παρούσα ηγεσία, υπάρχουν δέσμιοι και δεσμώτες...
   υ.γ το πρωτοσέλιδο κ.Καθηγητά να το λάβω έως Ναι για την ερώτηση μου σχετικά με τον Π...?

   Delete
 28. Το θέμα με το Ισραήλ για εμένα είναι το εξής:

  Θα αναγκαστούμε μελλοντικώς να επιλέξουμε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ως γεωπολιτικού εταίρου. Θα ήταν άσχημο να μην επιλέγαμε το Ιράν. Εάν τα έβρισκαν Ισραήλ-Ιράν δε θα ύπήρχε θέμα. Παρόλα αυτά το να μας βλέπαν ως Έλληνες και Ρωμηούς οι υπόλοιποι Μεσανατολίτες κολλητάρια με το Ισραήλ δεν είναι και ό,τι το καλλίτερο...

  Είς ό,τι αφορά το Ιράν έχετε μάλιστα γράψει και άρθρο Καθηγητά με τίτλο "Το Ιράν ύστατος γεωπολιτικός σύμμαχος της Ελλάδος". Πάντως συμφωνώ ότι με αφορμή την διάλυση της Τουρκίας, για Κύπρο και για Ελλάδα απλώνεται μία μεγάλη ευκαιρία αναπτύξεως σχέσεων με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ. Αν και η Κύπρος θα αδράξει την ευκαιρία αυτή αρκετά καλλίτερα και πιο αποδοτικά από την Ελλάδα.

  ReplyDelete
 29. Και κάτι άλλο. Πώς ξέρουμε ότι δεν θα μας μαχαιρώσουν στην πλάτη; Προφανώς και δεν το ξέρουμε. Ένα ΟΧΙ είπε ο Παππαδόπούλος στο Ισραήλ στον πόλεμο Yom-Kippur και χάσαμε το 1/3 της Κύπρου. Θα μου πείτε, μας λες κάτι καινούριο; Όποιος σηκώνει κεφάλι στην μεγάλη δύναμη καταντά καρπαζοεισπράκτωρ...

  ReplyDelete
 30. Είναι απίθανο Κ.Καθηγητά να αλλάξει στάση.Γιαυτό και θα μας διαλύσουν εάν βγει κυβέρνηση.Βέβαια όπως έχει πει ο Θουκυδίδης (αλλά και εσείς) δεν μπορούμε να κάνουμε 100% έγκυρες προβλέψεις.Πάντως δεν έχει την ωρίμανση ή το σθένος να κάνει τέτοια μεταστροφή στην πολιτική της.
  Η Λε Πεν αντιθέτως, είναι ώριμη πλέον για να κυβερνήση την Γαλλία και να διώξει τους εγχώριους βαρβάρους.
  Ο ξεπεσμός του ανθελληνικού κράτους δεν έχει όρια.Αντί να τιμάτε η μάχη των Θερμοπυλών και του Αρτεμισίου (που έγιναν αυτές τις ημέρες) ασχολούνται όλοι με το χρυσό στους ολυμπιακούς αγώνες-που μόνο ολυμπιακοί δεν είναι.Μία τέτοια στάση είναι αδιανόητο στο Ισραήλ.
  Επιπλέον, ο Νετανιάχου είναι σοβαρός, μορφωμένος και δραστήριος άνθρωπος, σε τεράστια αντίθεση με οποιοδήποτε στέλεχος της Χ.Α.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δυστυχώς Δόκτωρα εδώ έχεις δίκαιο. Σε ό,τι είπες επάνω. Ιδίως δε στο ότι η Χ.Α. δεν έχει μυαλωμένα άτομα. Το ΕΛΑΜ είναι πιο μυαλωμένο από την Χ.Α. να φανταστείς...

   Delete
 31. Tὰ ἱστορικὰ γεγονότα δὲν σχεδιάζονται σὲ ἕνα γραφεῖο καὶ ἐφαρμόζονται κατόπιν. Ἀκόμα καὶ ἄν τὰ σχεδιάζει ὁ Θεός, καὶ πάλι ἔχουμε πρόβλημα, διότι ἡ γραφὴ πάνω στὸ χαρτί ἤ ὁπουδήποτε προϋποθέτει ἕναν δεύτερο παρατηρητή, ὁπότε ἔχουμε τὸ παράδοξο ἑνός Θεοῦ-σκηνοθέτη-συγγραφέα ποὺ ὁργανώνει τὸν κόσμο ἔτσι ὥστε νὰ τὸν παρακολουθήσει ὁ ἄνθρωπος-θεατής καὶ ἡθοποιός. Δηλαδὴ ἔχουμε ἕναν Θεὸ Θουκυδίδη ποὺ γράφει τὸν Πελοποννησιακό Πόλεμο πρὶν γίνει αὐτός. Αὐτὸ εἶναι αὐταπάτη.

  Στὴν καλύτερη περίπτωση ὁ ἐπιτελάρχης, ὁ ἱστορικός, ὁ στρατηγικὸς ἀναλυτὴς φροντίζουν ὤστε ἡ σκέψη τους νὰ εἶναι καὶ αὐτὴ ἀπρόσκοπτο γεγονός, καὶ ἔτσι νὰ συμβαδίζει μὲ τὸν χρόνο. Ποῦ σκοντάφτει ἡ συμμαχία μὲ τὸ ἱσραήλ ; Στὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὄσια. Γι αὐτὸ λέω παραπάνω ὅτι ἄλλο τὸ κράτος, ἄλλο τὸ δημόσιο. Τὸ δημόσιο τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι αὐτὸ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐπιπλέον τὸ ξέρει καὶ τὸ νιώθει ὁ Ἑλληνικός λαός ὅτι οἱ ἐπήλυδες εἶναι οἱ Νεο-Ἰσραηλίτες καὶ οἰ κάτοικοι τῆς περιοχῆς εἶναι οἱ Παλαιστίνιοι.

  Αὐτὸ ποὺ νιώθει ὁ ἑλληνικός λαός δὲν εἶναι παιδαριώδης συναισθηματισμός οὔτε παιδικὰ κατάλοιπα ποὺ δὲν ἔχουν ἐξοντωθεῖ ἀπὸ τὸν θεῖο Φρόυντ. Γιὰ νὰ κινητοποιήσεις ἕναν λαὸ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει αὐτὸς τὸ πεπρωμένο του, καὶ οὐσιαστικὰ ἐσὺ ποὺ τὸν κινητοποιεῖς εἶσαι μέρος τοῦ πεπρωμένου τοῦ δικοῦ σου. Τί σχέση ἔχει τὸ πεπρωμένο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μπορεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε, μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ ; Ποιὸς εἶναι ὁ ἱερὸς φορέας ποὺ θὰ προστατέψει τὴν ἑλληνικὴ κιβωτό τῆς Διαθήκης ; Εἶναι ἡ συμμαχία μὲ τὸ Ἰσραὴλ κατάλληλη κιβωτὸς γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη ; Λίαν ἀμφιβάλλω. Καὶ γιὰ οποιον ἀμφιβάλλει ὅτι εἶναι ἡ Καινὴ Διαθήκη τὸ μόνο Σὐνταγμα τῆς Ἑλλάδας, ἄς κοιτάξει γύρω του προτοῦ μὲ θεωρήσει φανατικὸ χριστιανίζοντα καὶ ἄς πεῖ, ἐμπειρικά, ποιὸ ἄλλο Σύνταγμα, καταστατικὸς χάρτης ἤ καθεστώς, τέλος πάντων, ἔχει ποτέ καταφέρει νὰ προσκολληθεῖ στὸ ἑλληνικό κράτος ἤ τὸ κράτος σὲ αὐτὸ γιὰ νὰ ἀναπτύξουν ἐπωφελὴ συμβίωση καὶ γιὰ τοὺς δύο. Ἤδη ξανά-μανὰ σχεδιάζεται συνταγματική ἀναθεώρηση. Ἐὰν ἡ ἀναθεώρηση αὐτὴ συμβαδίζει μὲ τὸ στρατηγικὸ σχέδιο προσεγγίσεως μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἰσραήλ, ποὺ εἶναι πιθανό, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς ἀκολουθεῖ τὴν πορεῖα τῶν γεγονότων. Ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς εἶναι ἀντανάκλαση τοῦ ἐσωτερικοῦ διχασμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας μεταξὺ Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ Καινῆς Διαθήκης. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶναι πλέον ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, ἀλλὰ ἕνα εἶδος παράβλεψης τῆς Καινῆς. Αὐτὰ δὲν εἶναι ἀφελεῖς συναισθηματισμοί. Εἶναι δομικὰ πράγματα ἄνευ τῶν ὁποίων δὲν προχωρᾶ τίποτα.

  Ἡ συμμαχία μὲ τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἐπιφέρει χἀσμα μεταξὺ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Ἕνα εἶδος πατροναρισμένου φασισμοῦ θὰ προσπαθήσει νὰ σύρει τὸ πληγωμένο Δημόσιο πρὸς ἀκραῖο ἀντιισλαμικὸ φανατισμό, ὤστε οἱ στρατηγικοὶ στόχοι τοῦ κράτους νὰ συμβαδίζουν μὲ τὴν ἀπελπισία τοῦ λαοῦ. Δὲν θὰ τοῦς βγεῖ ἡ πασιέντζα. Τὸ τὶ θὰ βγεῖ στὴ θέση της εἶναι ἕνα θέμα, ἄν ὄχι τὸ θέμα.

  ReplyDelete
 32. YΓ Δρ Πᾶπ, οἱ ἀρχαῖοι ἄν δὲν ἀπατῶμαι δεν γιόρταζαν τὶς Θερμοπῦλες καὶ τὸν Μαραθῶνα. Νομίζω πὼς οἱ σημερινὲς ἐθνικές γιορτὲς σφηνώθηκαν πάνω στῖς βασιλικές γιορτές (γενέθλια τοῦ ἄνακτος κ.λπ). ποὺ καὶ στὴν Ἑλλάδα μέχρι πρόσφατα ὑπῆρχαν). Στὴν καλύτερη περίπτωση τὸ γεγονός ποὺ τιμοῦσε η πόλη ἦταν μέρος τῆς γιορτῆς τοῦ θεοῦ π.χ. τὴν κατάκτηση τοῦ φρουρίου τῶν Ἐλευθερῶν οἱ Ἀθηναίοι τὴν ξαναζοῦσαν κατὰ τὴν ἐτήσια γιορτὴ τοῦ Διονυσίου Ἐλευθερέως. Κάτι τέτοιο κάνουμε κι ἐμείς ὅταν γιορτάζουμε τὴν 25η Μαρτίου ἀνημερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὸν τορπιλλισμό τῆς Ἕλλης τὸν Δεκαπενταύγουστο. Ὁ τελευταῖος φαντάζομαι συνδέεται μὲ τὴν Παναγιά σὰν προστάτισσα τῶν ὄπλων (τὸ ἀνἀλογο τῆς Ἀθηνᾶς Προμάχου) καὶ ἀναμένονται ἐξελίξεις λόγωι τῆς περσινῆς παρουσίας ὑποδίκων βουλευτῶν τῆς ΧΑ τοποθετημένους ἀπὸ τοὺς τελετάρχες στὴν Τῆνο σὲ ἵσο ἐπίπεδο μὲ ἄλλους πολιτικούς (βλ. ἀντιπροχθεσινὴ νομίζω ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν, ποὺ διαμαρτυρήθηκε αὐτή γι αὐτό, ὄχι ἐγώ).

  Γιὰ τὸν τορπιλλισμὸ τῆς Ἕλλης ὑπάρχει ἕνα θέμα ποὺ ἔχει σηκώσει ὁ Γεράσιμος Κακλαμάνης καὶ θὰ τὸ ἔβαζα σὲ μιὰ εὐσύνοπτη σειρὰ κρίσιμων ἐρωτημάτων στὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε ἴσως νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀπαντήσουν ὑπεύθυνα οἱ Ἕλληνες ἱστορικοί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι πόλεις που συμμετείχαν στους πολέμους, γιορτάζανε τις μάχες στην ίδια ημερομηνία. Αν θυμάμαι καλά, αναφέρετε και στα εξής
   Καργάκος, Σ. (2004). Ιστορία των αρχαίων Αθηνών. Gutenberg
   Καργάκος, Σ. (2006). Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης. Gutenberg

   Για να κινητοποιήσεις έναν λαό πρέπει να του δώσεις κίνητρα.Το κίνητρο δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά και μία ορισμένη ποιότητα του βίου, όπου στην σύγχρονη εποχή συγχέεται με τα υλικά αγαθά-κακώς αλλά έτσι είναι σήμερα.
   Επιπλέον, πιστεύω ότι η θρησκεία δεν παίζει απολύτως κανέναν ρόλο στην γεωπολιτική-και δεν θα έπρεπε.Γιαυτόν το λόγο μου φαίνεται άστοχη η αναφορά.
   Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να φέρει πλούτο, ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, επιπλέον, όπως είπα, θα λειτουργήσει ως εναρκτήρια έτσι ώστε να ενταχθεί αργότερα και ότι απομείνει από την τουρκία.
   Αν δεν αναβαθμιστούν οι σχέσεις μας με το Ισραήλ, τότε κάποια στιγμή θα το κάνει η Τουρκία.Πιστεύω είναι προς το συμφέρον μας να προηγηθούμε και πάνω απ’όλα να μην υπάρχει καμία απολύτως πολιτική κατά του Ισραήλ στην Ελλάδα, τότε καταστραφήκαμε.
   Επιπλέον, όπως κάθε συμμαχία, επειδή βασιζεται αποκλειστικά σε συμφέροντα-και έτσι πρέπει-φυσικά και δεν είναι δεδομένη η εμπιστοσύνη.Το ίδιο όμως ισχύει και για το Ισραήλ.Πως μπορει να μας εμπιστευτεί όταν υπάρχει η περίπτωση να γίνει κυβέρνηση η Χ.Α.;

   Delete
 33. Ίσως λίγο εκτός θέματος, αλλά πιστεύω είναι σημαντικό.Μόλις εντόπισα αυτήν τη σελίδα που αναφέρει κινήσεις συγκεκριμένων προσώπων με στόχο να κλείσουν το ίδρυμα Κιτσίκη που χαρακτηρίζεται ως....φασιστικό!!!!

  https://xekinimazografou.wordpress.com/2015/11/01/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%AF%CE%B4/

  Θεωρώ μάλλον περιττό να αναφέρω πως αποκλείεται να έχουν διαβάσει έστω και 1 σελίδα του Κ.Καθηγητά.Επιπλέον, μου φαίνεται απίθανο να γνωρίζουν το βιογραφικό του.
  Η Προπαγάνδα που έχουν δεχθεί είναι τρομερών διαστάσεων.Δίκιο είχε ο Πλάτων, όταν αναφέρει την ημιμάθεια ως κάτι υπερβολικά επικίνδυνο.

  ReplyDelete
 34. dr.Pap,προσωπικὰ δὲν μὲ ἐνοχλοῦν οἱ ἐπιθέσεις τῶν ἀναρχικῶν ἐναντίον μου καὶ ἡ ἔλλειψη κατανοήσεως ἐκ μέρους τοῦ ΚΚΕ. Θεωρῶ τιμή μου ὅτι ὅλη μου τὴν ζωὴ ἐδέχθην καλοπροαίρετες ἐπιθέσεις ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, ἀνθρώπων καὶ ὁμάδων ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ μὲ καταλάβουν. Περισσότερο μὲ ἐνοχλεῖ ἡ μετριότητα τῶν κυβερνώντων μας, ὅπως τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν, ὅπως π.χ. τῆς συμπαθεστάτης δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη ποὺ δηλώνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ χειρισθῆ ἕνα πνευματικὸ ἵδρυμα τῆς ἐμβελείας τοῦ Ἱδρύματος Κιτσίκη, ἐφ'ὅσον ἡ δουλειὰ τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι κυρίως ἡ σύλλεξη ἀπορριμάτων καὶ ἡ τἐρψη τῶν δημοτῶν μὲ προσφορὰ χαμηλοῦ ἐπιπέδου τἐχνης καὶ γραμμάτων. Τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σωκράτους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λείπει ο Αριστοκράτης με τους πόρους ο οποίος και συντηρούσε τέτοιου ειδους σχολές και ιδρύματα στην Αρχαιότητα.

   Delete
 35. Παρακαλῶ προσέξτε τὸ LAPSUS ποὺ ἔκανα συντἀσσοντας τὸ ἐρωτηματολόγιο ποὺ ἔγραφα παραπάνω. Βρίσκεται στὴν πρὀταση ΣΤ. Σἠμερα εἶναι 12 Αὐγούστου (ἀνάποδο 21). Δὲν προλαβαίνω νὰ διορθώσω τυχὸν λάθη καὶ παραλείψεις στὸ ἐρωτηματολόγιο.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ. Συνθέστε ἔξη προτάσεις συνδυάζοντας τοὺς ἀριθμοῦς τῶν ἐπιλογῶν χωρίς νὰ ἀλλάζετε τὴν αὔξουσα ἀριθμητικὴ καὶ ἀλφαβητικὴ σειρά.π.χ. Α 1 4ι καὶ ὄχι 6 Α 1. Μπορεῖτε νὰ γράψετε κάτι ἄλλο σὰν συμπλήρωμα ἤ νὰ παραλείψετε κάποια ἤ ὅλες ἀπὸ τὶς ἕξη προτάσεις.

  Α. Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος 1) δὲν ὑπάρχει 2α) ὑπάρχει 2β) ὑπῆρξε 2γ) θὰ ὑπάρξει 3α) φυλετικῶς 3β) πολιτισμικῶς 3γ) κοινωνικῶς 3δ) πολιτικῶς 3ε) γλωσσικῶς 3στ) οἰκονομικῶς 3ζ) νοερῶς 4 ἀπὸ τὴν 4α) προϊστορία 4β) ἀρχαιότητα 4γ) γέννηση τοῦ Χριστοῦ 4δ) ῥωμαίκὴ κυριαρχία 4ε) βυζαντινὴ έποχὴ 4στ) λατινοκρατία 4ζ) Ἀναγέννηση 4η) Τουρκοκρατία 4θ) Ἐπανάσταση τοῦ 1821 4ι) πρὸ πάντων τῶν αἰώνων σὰν 5α1) φυλὴ μὲ κοινοὺς προγόνους 5α2) ἀπογόνους 5β) κοινὴ θρησκεία 5γ) πολιτικὴ ὀργάνωση 5δ) γλῶσσα 5ε) ἀποστολή 5στ) οἰκονομικὴ στρατηγική 6) μὲ ἄλλο ὄνομα ἀπότι ἑλληνικὸ ἔθνος.

  Β. Ὁ τορπιλλισμὸς τῆς Ἕλλης στὴν Τῆνο ἔγινε ἀπὸ ὑποβρύχιο α) ἰταλικὸ β) ἀγγλικὸ γ) ἑλληνικὸ δ) ἄλλο.

  Γ. Τὸ καθεστὼς Ἱωάννου Μεταξᾶ ῆταν 1α) φασιστικὸ 1β) φασίζον γ) ἄλλο καὶ ἐπεβλήθη σὰν 2α1) ἀντίδραση στὴν αὐξανόμενη ἐπιρροὴ τοῦ ΚΚΕ 2α2) τῶν βενιζελικῶν 2β) ὁμαλὴ ἐξέλιξη.

  Δ) Τὸ ΕΑΜ-ΚΚΕ κατὰ τὰ Δεκεμβριανά 1) σύρθηκε σὲ ἔνοπλη σύγκρουση ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦσε 2) σκόπευε νὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία 3) νὰ δείξει τὴν δυναμή του στοὺς Ἄγγλους ὤστε νὰ διαπραγματευτεῖ καλύτερα μαζί τους 4) νὰ ξεφορτωθεῖ ὠς ἡγεσία τοὺς ἀκραίους μἐσα στὸ κόμμα, δίνοντας μιὰ μάχη γιὰ νὰ τὴν χάσει. Οἱ δὲ ἀγριότητες ἐκ μέρους τοῦ ΚΚΕ (π.χ. ἐξοντωτικὴ ὁμηρία, ἐκτελέσεις στὴν ΟΥΛΕΝ καὶ ἀλλοῦ) ἔγιναν 5α) μὲ ἀπόφαση τῆς ἡγεσίας 5β) μὲ πρωτοβουλία κατωτέρων ὀργάνων.

  Ε) Σκοπός τῆς σύστασης καὶ δραστηριότητας τοῦ Δ.Σ.Ε. ἦταν α) ἡ διάσωση τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τοῦ Ε.Α.Μ.-Κ.Κ.Ε. ἀπὸ τὴν λευκὴ τρομοκρατία β) μιὰ Βάρκιζα μὲ καλύτερους ὅρους γ) ἡ ἀπόσπαση τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἠ ἔνταξή της στὸ κομμουνιστικὸ μπλόκ δ) νὰ βρεῖ χρόνο ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ νὰ φυγαδευθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ ὄσον καιρὸ θὰ σκοτωνόταν ἤ φυλακιζόταν ἤ ἐξετοπίζετο ἡ βἀση του.

  ΣΤ) Ἡ δικτατορία τῆς ----21ης [ΠΡΟΣΟΧΗ στὸ lapsus!!!] Αὐγούστου ------[Ἀπριλίου] συναντησε τὴν 1α) ἀνοχὴ 1β) στήριξη 1γ) ἐχθρότητα 1δ) ἀδιαφορία τῆς τότε Ε.Σ.Σ.Δ. ῌταν, δέ, ὡς καθεστὼς 2α) φασιστικὸ 2β) φασίζον 2γ) τίποτε ἀπὸ τὰ δύο.

  Ζ) Ἡ εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο τὸ 1974 ἔγινε 1) κατόπιν 2) ἄνευ ἐγκρίσεως 2α) ἀλλὰ ἐν γνώσει καὶ ἀναμονῆι τῶν ΗΠΑ.


  Θ) Σὲ δέκα χρόνια ἀπὸ τῶρα, τὸ Ἑλληνικό κράτος 1) δὲν θὰ ὐπάρχει 2) θὰ ὑπάρχει 2α) συρρικνωμένο 2β)μεγαλωμένο μὲ πολίτευμα 3α) δημοκρατικό 3β)φασιστικὸ 3γ)μοναρχικό 3δ) κομμουνιστικὸ 3ε) δικτατορικό 3στ)μοναρχικὸ 3ζ) συνταγματικό 3η) μοναρχικό 4) μὲ ἄλλο ὄνομα.

  ReplyDelete
 36. dr.Pap και Κων/πολίτη, θέλω νὰ ξεκαθαρίσω τὴν θέση μου ὡς πρὸς τὸ ἑβραϊκὸ γένος σὲ σχέση μὲ τὸ ἑλληνικό. Καὶ τὰ δὐο γένη εἶναι ἀνάδελφα ἀλλὰ συγχρόνως καὶ συμπαντικά. Ἡ ἑβραϊκὴ κουλτοὐρα εἶνα ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὸν ἑλληνισμό, ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα. Τὸ ἀνάδελφο ἀκριβῶς τῆς ἑβραϊκῆς κλειστῆς θρησκείας τὴν κάνει συμπαντική. Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι μία ἑβραϊκὴ αἵρεση ποὺ κατέκτησε τὴν ὑφήλιο, χάρη στὸν ἑβραῖο Παῦλο, ἀποκλειστικὰ μέσῳ τῆς κλειστῆς ὑφῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ ἐσυνεχίσθη μέσω τῆς Παναγίας, παρθένου, σοφῆς (Σοφίας) καὶ στρατηγοῦ προστάτου τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ γένους. Στὴν σημερινὴ ἐποχή, τὸ ἄλτερ ἔγκο τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὁ ἑβραϊσμός, ἐπέτυχε ὄχι μόνον νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀλλὰ νὰ μεγαλουργήση παγκοσμίως, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ γνωρίζει μία πρόσκαιρη φοβερὴ παρακμή. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ βάλλεται πανταχόθεν, ἀλλὰ χάρη στὴν μεγαλοφυΐα τῶν ἡγετῶν του ἐπιβιώνει σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Ἑλλὰς καὶ Ἰσραὴλ πρέπει νὰ ἀλληλοϋποστηρίζονται στὸ διηνεκές, ὥστε ἐὰν ἡ μία καταπέσῃ, ἡ ἀλλη νὰ τὴν περισώσῃ. Ἔχω προτείνει, τώρα καὶ πενῆντα χρόνια, νὰ δώσουμε στὸ Ἰσραὴλ τὸ χίντερλαντ, δηλαδὴ τὸ γεωπολιτικὸ βάθος τῆς Ἑλλάδος, ὥστε ἐὰν οἱ Ἄραβες σουννῖτες ἐπιτύχουν (ἐλπίζω ὄχι) νὰ καταστρέψουν τὸ Ἰσραήλ, νὰ τὸ μεταφέρουμε στὴν Θεσσαλονίκη (Ἱερουσαλὴμ τῶν Βαλκανίων), κάτι ποὺ θὰ ξαναδώσῃ ζωὴ στὰ παραπαίοντα Βαλκάνια. Ἐπαναλαμβάνω:ὁ ἑλληνικὸς ἀντισημιτισμός ὑπὸ τὸ κάλυμμα τοῦ ἀντισιωνισμοῦ, εἶναι μία καθαρῶς ἀνθελληνικὴ θέση. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ουδείς πάντως ποτέ στην Ιστορία υπεκλίθη στον Εβραϊσμό*. Όλοι υπεκλίθησαν στον Ελληνισμό, είτε παγανιστικό(Σωκράτης, Πλάτων, Πλωτίνος, Πλήθων, Ερμής Τρισμέγιστος) είτε Ρωμαίηκο Χριστιανικό(Καππαδόκες Πατέρες, Απόστολοι, Άγιοι, Πατριάρχες και Μοναχοί).

   *Αναφέρομαι στον Δυτικό εβραϊσμό πάνω στον οποίο εβασίσθη το Ισραήλ και όχι στον Εβραϊσμό της Ενδιαμέσου Περιοχής και της Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος αποτελεί αδερφό με την Ορθοδοξία, το Ισλάμ αλλά και με πλείστα προ-Χριστιανικά Ελληνιστικά θρησκευτικά δόγματα. Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι δεν δέχονται ως κράτος εβραϊκό το Ισραήλ και καλά κάνουν. Πιστεύουν στην Θεοκρατία, δείγμα ότι ανήκουν στην Ενδιάμεση Περιοχή και όχι στην Δύση, και πράττουν ορθώς. Επιθυμούν να ζήσουν ύπό τους Νόμους του Γιαχβέ μόνον και μπράβο των.

   Delete
 37. Διαβάσατε τὸ σημερινὸ γαλλικό μου ἄρθρο πατῶντας στὸ Haffington Post Québec στὸ ἐπάνω μέρος τοῦ ἱστολογίου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 38. Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Κυπριανό, Φυλῆς:

  Δέσποτα, εὐλογεῖτε,
  Μὲ συγκινεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν μὲ ξεχνᾶτε. Διότι ἐγώ, σὲ ὅλην μου τὴν ζωὴ καὶ σἐ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς πνευματικῆς μου
  δραστηριότητος, ὑπῆρξα παρεξηγημένος. Ἔτσι, στὸν θρησκευτικὸ τομέα, ἐνῷ ἐπισήμως εἶμαι μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου
  Ἡμερολογίου ἄν καὶ ἔχω μυρωθῆ τὸ 1975 ἀπὸ τὸν μητροπολίτη ΓΟΧ Μοντρεάλης, Σεβασμιώτατο Ἀκάκιο, ἔχω ἀφιερώσει ὅλη
  μου τὴν πνευματικὴ δράση στὴν ἐπαναφορά, ὄχι ἁπλῶς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου, ἀλλὰ τῆς ὀρθόδοξου
  παραδόσεως. Δὲν θὰ ἡσυχάσω προτοῦ καθιερωθῇ ἡ δεύτερη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὡς Κυριακὴ
  Ἐπανόδου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, ὅπως μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια εἰκονομαχίας, καθιερώθη ἡ πρώτη Κυριακὴ τῆς
  Ὀρθοδοξίας Ἐπαναφορᾶς τῶν Εἰκόνων. Τὸ μόνο ποὺ γιὰ τὸ ὁποῖο προσεύχομαι εἶναι νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ μίση καὶ οἱ
  ἀποκλεισμοί, ὥς καὶ οἱ φανατισμοί, διότι ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ τοὺς πάντες, καὶ τὸν Διάβολο ἀκόμα, ἀκόμα καὶ τοὺς
  Νεοημερολογῖτες, ἀκόμα καὶ τὸν Βαρθολομαῖο τοῦ Φαναρίου.
  Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,
  Δημήτρης Κιτσίκης,
  Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ὀττάβας,
  Τακτικὸ μέλος τῆς Βασιλικῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας,
  Ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ

  ReplyDelete
 39. Γλωσσικὴ παρατήρηση: Μέχρι τὸ 1955 ἡ ἐπίσημη ὀνομασία τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος στὸ Κεμπὲκ ἦταν "Ἑλληνικὴ Κοινότης Μοντρεάλης". Κατόπιν αὐτοῦ ἐνεφανίσθησαν οἱ ἐξ Ἀθηνῶν περίφημοι ἀγράμματοι σχολικοὶ καὶ δημοσιογραφικοὶ φιλόλογοι καὶ ἐξήγγειλαν τὸ δόγμα ὅτι πᾶσα λέξις ξενικῆς προελεύσεως πρέπει νὰ μένῃ ἄκλιτη στὰ ἑλληνικά!!! (π.χ τῆς Μόντρεαλ). Δηλαδή, σχεδὸν τὰ μισὰ ἑλληνικὰ νὰ παραμείνουν ἄκλιτα καὶ μὲ πρόσθετον ἀνόητον φετβά, τὰ ἐπίθετα στὴν γενικὴ νὰ μὴν κατεβάζουν τὸν τόνο, γιὰ νὰ παραμένουν κατεψυγμένα καὶ βουλγαροποιημένα! Ἄσε τὸ περίφημο βουλγαρικὸ 3 Σεπτέμβρη ἀντὶ τοῦ 3 Σεπτεμβρίου! Θέε μου, σῶσε μας ἀπὸ τοὺς γραικύλους φιλολόγους! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 40. (αναγκαστικο προσωρινο ατονικο). Στην προσπαθεια μου να διαλευκανω το ζητημα της ελληνικοτητος, και με αφορμη τα περι θρησκειας και θρησκευτικων, να πω οτι σε κρισιμες στιγμες, οπως οι πολεμοι, δεν ειναι ολοι τοσο ψυχραιμοι οπως ο δρ Παπ. Ισα ισα, ο τροπος να δικαιολογηθει ενας πολεμος ειναι το οτι πληττεται κατι πιο σημαντικο απο σενανε τον ιδιο, οπως για παραδειγμα το αγαπημενο σου προσωπο, η γυναικα σου και τα παιδια σου, και γι αυτο πρεπει να δωσεις και τη ζωη σου γι αυτα. Συνηθως ομως συμβαινει το αναποδο. Δηλαδη σου λενε, αν δεν πολεμησεις, θα πληξουμε εμεις τη γυναικα σου, τα παιδια σου κ.λπ. Γι αυτο και υποψιαζομαι οτι η τρεχουσα σημασια της λεξεως ελληνικο εθνος προερχεται κατα βασιν απο την δεκαετια του 1930. Το ελληνικο εθνος, στο ονομα του οποιου γινεται η στρατευση του ελληνικου πληθυσμου, ειναι, αν δεν απατωμαι, και μεταξυ αλλων, το καθεστως Ιωαννου Μεταξα.

  Ο λογος που καποιος αρνειται την ελληνικοτητα του, η την δεχεται, μπορει να ειναι οτι αποδεχεται τον εξαναγκασμο της στραστευσης και προσπαθει να τον οικειοποιηθει οπως ο επιστατης της φαμπρικας ιδιοποιειται την εξουσια του αφεντικου του για να την ασκει στις εργατριες. Εγω για παραδειγμα νομιζω πως αυτην την χρηση του ελληνισμου την απορριπτω εξολοκληρου, αλλα θα με απορριψει ενδεχομενως και αυτη. Οπως και ναχει, οι συζητησεις περι ελληνικοτητος, ειτε ιστορικες ειτε αλλες, μπερδευονται με το ζητημα του τωρινου χαρακτηρα της Ελλαδος.

  Εδω λοιπον επιτελους θυμηθηκα τι λεει ο Θουκυδιδης. "Προσφατα", λεει, "οι Ελληνες ονομαστηκαν Ελληνες διοτι προσφατα επιχειρησαν κατι ολοι μαζι" (και εννοει τους Περσικους Πολεμους). Κατι αντιστοιχο γινεται και με την Τουρκια, σημερα, η μαλλον αυτο που εχει απομεινει σημερα απο την Οθωμανικη Αυτοκρατορια. Οι Ελληνες γιναν Ελληνες οταν τα βαλαν με την Οθωμανικη εξουσια. Αυτο ειναι το χοντρο.

  Νομιζω πως υπαρχει κατι αλλο, πιο λεπτο. Γενικα, οι λαοι δεν αυτοοονομαζονται. Οταν πολεμανε πολεμανε για κατι ισχυροτερο απο αυτους. Πχ οι ιπποτες για το οικοσημο τους, που ειναι κατι σαν τον προγονο του σογιου. Ο προγονος αυτος ομως ειναι ενα ειδος αυτοπροβολης.Γιατι λοιπον εχουμε εγνωσμενα ελληνικους πληθυσμους πολυ πριν τους Περσικους Πολεμους και μεταξυ γεννησης του Χριστου και 18ου αιωνα, που ναι μεν μιλανε ελληνικα, πολλες φορες γραφουν ελληνικα, αλλα δεν αυτοονομαζονται Ελληνες;

  1) Το χοντρο. Διοτι δεν επιχειρησαν κατι ολοι μαζι ως Ελληνες.
  2) Το λεπτο. Διοτι δεν καναν αυτοπροβολη. Με αλλα λογια, οι θρησκευτικες τους πεποιθησεις δεν τους επετρεπαν να διαμορφωσουν αυτοεικονα. Αυτο το τελευταιο νομιζω πως σχετιζεται με την επιστολη του κου Κιτσικη προς τον Σεβασμιωτατο.

  ReplyDelete
 41. ΥΓ. Πρωτα διαμορφωθηκε ενα αριστοκρατικο στρωμα που αφησε ιχνη της κοινωνικης του ανωτεροτητας, του ναρκισσισμου του, (κουροι,κορες) και μετα γινανε οι Περσικοι πολεμοι. Πρωτα δυναμωσε καπως η ελληνικη αστικη ταξη ( η, αλλιως, η ρωμεηκια αστικη ταξη) και επειτα εγινε το 1821. Η κοινωνικη ανωτεροτητα (η αν θελετε η ταξικη συγκρουση) οδηγει την κοινωνια σε πολεμο. Ο κινδυνος ειναι να επανεφευρεθει το εθνος κατοπιν απροσδοκητου συγκρουσεως. Η οποια ομως απροσδοκητη συγκρουση, το χοντρο, θα εχει καλλιεργηθει απο το ψιλο, δηλαδη τον ναρκισσισμο στην παρεμβολη του αναμεσα στον ανθρωπο και το πεπρωμενο του.

  ReplyDelete
 42. Κατὰ τὴν γνώμη μου, ἄν καὶ Ἀμερικανάκια, οὔτε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, οὔτε ὁ Γιωργάκης ἦσαν ἀγράμματοι. Ἁπλῶς ἀπὸ λαϊκισμὸ ἐθεώρησαν γλῶσσα τοῦ λαοῦ τὰ σλαυομακεδονικά...καὶ βεβαίως τὸ μονοτονικό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Κωνσταντή δεν λέει αυτό ο Θουκυδίδης.Για την ακρίβεια γράφει στο Α.3.1-4

  "Την έλλειψη δυνάμεων στους παλαιούς καιρούς την δείχνει κατά την γνώμη μου καθαρότατα και τούτο, ότι δηλαδή πριν από τον Τρωικό πόλεμο δεν φαίνεται να είχε επιχειρήσε κάτι πό κοινού η Ελλάδα.Νομίζω μάλιστα πως ούτε και το όνομα αυτό είχε ακόμη τότε δοθεί σε όλη τη χώρα αλλά ότι στο διάστημα πριν από τον Έλληνα, γιό του Δευκαλίωνος, η ονομασία αυτή δεν υπήρχε καν κι ότι τα διαφορετικά φύλα, και ιδίως το Πελασγικό, έδιναν το δικό τους όνομα σε όσο το δυνατόν πο ευρεία περιοχή.Αφ'ότου όμως ο Έλληνας και οι γιοί του υπερίσχυσαν στη Φθιωτίδα και τους καλούσαν στις άλλες πόλεις για ενίσχυση, ένα ένα τα διαφορετικά φύλα άρχισαν να αποκαλούνται στις επαφές τους ολοένα και πιο συχνά "Έλληνες", ωστόσο χρειάστηκε πολύς καιρός ώσπου να επικρατήσει αυτή η ονομασία.Την καλύτερη απόδειξη γιαυτό την δίνει ο Όμηρος.Διότι, αν και έζησε πολύ αργότερα ακόμη και από τον Τρωικό πόλεμο, πουθενά δεν έχει ονομάσει έτσι το σύνολο των Ελλήνων ούτε και μεμονωμένα κάποιους άλλους παρά μόνον όσους εκστράτευσαν με τον Αχιλλέα από τη Φθιωτίδα, αυτούς ακριβώς που ήσαν και οι πρώτοι Έλληνες, ενώ αναφέρεται στα έπη του σε Δαναούς, σε Αργείους, σε Αχαιούς.Έτσι, ούτε η λέξη "βάρβαροι" έχει χρησιμοποιήσει, επειδή κατά τη γνώμη μου ούτε οι Έλληνες είχαν ξεχωρίσει τότε ως κάτι ενιαίο που δηλωνόταν με μιά αντίθετη ονομασία.Αυτά λοιπόν τα επιμέρους ελληνικά φύλα-χωριστά κατά πόλεις, εφόσον καταλάβαιναν το ένα τη γλώσσα του άλλου, κι αργότερα όλα μαζί-τα οποία αποκλήθηκαν Έλληνες, δεν έπραξαν πριν από τον Τρωικό πόλεμο τίποτε από κοινού, επειδή ήσαν ανίσχυρα και δεν είχαν επαφές μεταξύ τους.Άλλωστε και αυτή την εκστρατεία την επιχείρησαν όταν πιά είχαν εξοικειωθεί περισσότερο με τη θάλασσα."

  ReplyDelete
 44. Δρ.Πᾶπ, νομίζω ὅτι ὁ Θουκυδίδης κάνει σαφὲς ὅτι ὄταν λέει "ούτε οι Έλληνες είχαν ξεχωρίσει τότε ως κάτι ενιαίο που δηλωνόταν με μιά αντίθετη ονομασία" τὸ τότε, σημαίνει στὴν σκέψη του ὅτι δὲν εἶχαν ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο μεγάλης κλίμακας, τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου περιλαμβανομένου. Δηλαδή, λέει, ἄν ὁ Τρωικός πόλεμος δὲν ἦταν ἰκανὸς νὰ τοῦς δώσει κοινὴ ὀνομασία τότε ὁ πόλεμος αὐτὸς δὲν ἦταν καὶ τόσο μεγάλος." Οὔτε βαρβάρους, ἄλλωστε, μνημονεύει [ὁ Ὅμηρος] διὰ τὸν λόγον, ὡς νομίζω, ὅτι [] οἱ Ἕλληνες [δὲν] εἶχαν ἀκόμη διακριθῆ διὰ κοινοῦ ἀντιθέτου ὀνόματος" (μτφρ. Βενιζέλου). Δηλαδὴ ὁ Θουκυδίδης θεωρεῖ μοῦ φαίνεται ὅτι ὅσο πιὁ μεγάλος ὁ πόλεμος τόσο μεγαλύτερη ἡ ἰσχὺς τῶν ἀντιμαχομένων. Κάτι παραπάνω - ὁ πόλεμος εἶναι τὸ ΚΡΙΤΗΡΙΟ τῆς ἰσχύος. "Την έλλειψη δυνάμεων στους παλαιούς καιρούς την δείχνει κατά την γνώμη μου καθαρότατα και τούτο, ότι δηλαδή πριν από τον Τρωικό πόλεμο δεν φαίνεται να είχε επιχειρήσε κάτι από κοινού ἡ Ελλάδα".

  Πίσω ἀπὸ τὴν ὑπόθεση μονοτονικὸ κρύβεται ἴσως μεταξὺ ἄλλων ἡ ἄποψη (ἐσφαλμένη, μᾶλλον) ὅτι οἱ μεγάλες ἐποχὲς τοῦ πολυτονικοῦ (Βυζάντιο, Τουρκοκρατία) εἶναι ἐποχὲς ἑλληνικῆς ἀδυναμίας. Ἕχω τεράστιο ἐρωτηματικὸ γιὰ τὸν ῥόλο τῆς γενιᾶς τοῦ Τριάντα σὲ ὅλα αὐτά.

  ReplyDelete
 45. Παρακαλῶ νὰ διαβάσετε στὴν σημερινὴ Ἐλεύθερη Ὥρα τῆς Κυριακῆς, 14 Αὐγούστου, τὸ ἐξαιρετικὸ ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη μὲ τίτλο, "Ἡ ψυχοϊστορία ἐπιβἀλλει τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πατρίου ἡμερολογίου". Ἐκφράζει ἀπολύτως τὶς θέσεις μου στὸ θέμα αὐτό, δηλαδὴ ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ ἀλλὰ χωρὶς μίσος κατὰ τῶν Νεοημερολογιτῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 46. Παρακαλῶ νὰ διαβάσετε στὴν σημερινὴ Ἐλεύθερη Ὥρα τῆς Κυριακῆς, 14 Αὐγούστου, τὸ ἐξαιρετικὸ ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη μὲ τίτλο, "Ἡ ψυχοϊστορία ἐπιβἀλλει τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πατρίου ἡμερολογίου". Ἐκφράζει ἀπολύτως τὶς θέσεις μου στὸ θέμα αὐτό, δηλαδὴ ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ ἀλλὰ χωρὶς μίσος κατὰ τῶν Νεοημερολογιτῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθηγητά τί είναι η φωτοϊστορία, ο κλάδος αυτός του οποίου είσθε ιδρυτής;

   Delete
 47. Φίλε μου αναφέρομαι στο
  "Εδω λοιπον επιτελους θυμηθηκα τι λεει ο Θουκυδιδης. "Προσφατα", λεει, "οι Ελληνες ονομαστηκαν Ελληνες διοτι προσφατα επιχειρησαν κατι ολοι μαζι" (και εννοει τους Περσικους Πολεμους). "
  Είναι ξεκάθαρο πως δεν εννοεί τους Περσικούς πολέμους αλλά τον τρωικό.

  ReplyDelete
 48. Σύμφωνοι, δἐν λέει ξεκάθαρα ὅτι οἱ Περσικοὶ πόλεμοι καθιέρωσαν τὴν ὀνομασία Ἕλληνες. Δὲν τὸ θυμόμουν καλά. Ὡστόσο τὸ ἀποκλείει γιὰ τὸν Τρωικό Πόλεμο, καὶ γιὰ τὸν καιρὸ τοῦ Ὁμήρου, ποὺ ἔζησε κατὰ τὸν Θουκυδίδη πολὺ μετά, γιὰ τὸν ἀπλούστατο λόγο ὅτι ὀ Ὅμηρος μιλάει ἐλάχιστα γιὰ Ἕλληνες καὶ καθόλου γιὰ βαρβάρους. Αὐτὸ σχολιάζει ὁ Θουκυδίδης.

  [3] τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος: πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενος οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ᾽ ἄλλους ἢ τοὺς μετ᾽ Ἀχιλλέως ἐκ τῆς Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν.

  Εμεὶς ξέρουμε ὅτι οἱ μυκηναϊκές πινακίδες γράφουν ἑλληνικὰ πράγματα. Ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι στὰ Ἑλληνικὰ ἀντιστοιχοῦσε τὸ ὄνομα Ἑλλάς. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ γινόταν πρίν τὴν ἐποχὴ τοῦ Θουκυδίδη δηλαδή, ἄν ἔχει δίκιο, τὰ ἑλληνικά σὰν ἀντίθεση στὰ ξένα, τὰ βάρβαρα, τὰ ἀκατανόητα, γινόταν καὶ στὴν Βυζαντινὴ περίοδο καὶ μέχρι τὸν 18ο αἰῶνα. Δηλαδὴ τὰ ἑλληνικὰ μιλιόντουσαν κανονικότατα, ἀλλὰ δὲν λέγονταν ἑλληνικά. Συμπέρασμα.

  Ἡ γλῶσσα ὀνομάζεται πάντοτε σὲ σχἐση μὲ μιὰν ἄλλη, καὶ στὰ ἑλληνικὰ τὰ σημερινά ἔχουμε τὸ πρόβλημα ὅτι ἡ καθομιλουμένη λέγεται μὲν ἑλληνικά, ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὰ πρόσφατα. Λεγόταν καθομιλουμένη, μαλλιαρή, δημοτική, ῥωμέηκα, χυδαῖα κ.λπ. διότι ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα περίπου ὅλο καὶ περισσότερο ὀνομαζόταν μόνον ἡ γλῶσσα τῶν βιβλίων. Τὶ λέω τώρα ἐγώ. Ὅτι τὸ μονοτονικὸ εἶναι μιὰ τυπικὴ περίπτωση ἀντίστροφου...κοινωνικοῦ ῥατσισμοῦ, πέρα ἀπὸ ἄλλα τεχνικὰ καὶ φιλολογικὰ ζητήματα ποὺ τὸ συνοδεύουν.

  Δηλαδὴ λένε τῆς καθομιλουμένης, ἐσένα θὰ γράφουμε, ο.κ., ἀλλὰ θὰ σοῦ ἀφαιρέσουμε τὰ πνεύματα γιὰ νὰ δείξουμε ὅτι ΔΕΝ εἶσαι συνέχεια τῆς ἀρχαίας. Νομίζω ὅτι δὲν εἶναι τόσο λαϊκισμὸς ὅσο στοχευμένη πολιτικὴ ἐπέμβαση, γιατὶ ὁ λαός δὲν εἶχε ποτὲ πρόβλημα μὲ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα, ἐνδεχομένως εἶχαν οἱ μεγαλοεκδότες. Αλλὰ ἴσως αὐτὸς εἶναι ὁ λαϊκισμός.

  Σκέφτομαι ὅτι ἄν καὶ συνέχεια προηγουμένων καταστάσεων, ἡ δεκαετία τοῦ 1930, μὲ τὰ διάφορα μοντερνιστικά, εἶναι ἡ περίοδος-κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση διαφόρων ἐννοιῶν ποὺ δὲν ξέρουμε τί ἀκριβῶς σημαίνουν καὶ τὶς χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα μὲ εὐκολία. Ποιὸ εἶναι τὸ περιεχόμενο ποὺ θέλει νὰ δώσει στὴ λέξη Ἑλλάς, καὶ τὰ παράγωγά της, ἡ γενιὰ τοῦ 30 ; Δὲν μοῦ εἶναι τελείως ξεκάθαρο. Ἀλλὰ ἔχω μιὰ πρώτη ἐντύπωση ὅτι θέλει νὰ τσακίσει ὁ,τιδήποτε τούρκικο καὶ λαϊκό.

  ReplyDelete
 49. Βλέπε, γιὰ παράδειγμα, Γ. Θεοτοκᾶς, παραπομπὴ ἀπὸ τὸ http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=123. Τὸ ἀπόσπασμα περιέχεται στὸ μυθιστόρημα Ἀργώ, ἀλλὰ δὲν ξέρω ἄν ὁ Θεοτοκᾶς ταὐτίζεται μὲ τὶς ἀπόψεις ποὺ περιέχονται στὸ παρακάτω κείμενο.

  "[Ο Ελευθέριος Βενιζέλος] ήτανε προ παντός καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης που εκφραζότανε με τις γραμμές της δράσης, με το ρυθμό των γεγονότων, με την εναρμόνιση των περιστάσεων, με τον κομψό και πνευματώδη χειρισμό των μεγάλων και τυφλών ομαδικών δυνάμεων, ένας άνθρωπος που είχε συλλάβει ένα style, ένα ύφος, στην υπηρεσία της Ελλάδος. Κανείς δεν το καταλάβαινε ακόμα, ίσως γιατί οι Έλληνες της βενιζελικής γενεάς δεν είχανε ακόμα φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο της καλλιτεχνικής ανάπτυξης, μα ασφαλώς η γοητεία του ακτινοβολούσε νικηφόρα ολόγυρά του, κατακτώντας τα άτομα και τις ομάδες, ήταν υποσυνείδητα η γοητεία ενός καλλιτεχνικού ύφους. Και το μίσος ήταν ανάλογο. Ήταν η αφρισμένη και αδιάλλακτη μνησικακία. [...] Ήταν το ίδιο φοβερό μίσος που γνωρίζουν και θα γνωρίζουν στους αιώνες οι αληθινοί καλλιτέχνες όλων των ειδών, τριγυρισμένοι πάντα από ένα πλήθος φανερούς ή ανομολόγητους εχθρούς". Θ. Διαμαντόπουλος, Ο Βενιζελισμός, Α΄. Εκδόσεις Σάκκουλα, 1985. 180-181.http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=123.

  Σχόλιο. Ἡ ταὔτιση τοῦ πολιτικοῦ ἡγέτη μὲ τὸν καλλιτέχνη (καὶ τοὔμπαλιν) νομίζω εἶναι μέρος τοῦ ὁπλοστασίου τοῦ φασισμοῦ, ἔτσι μοῦπαν στὸ Πανεπιστήμιο στὴ Γαλλία, ἀλλὰ θέλω νὰ εἶμαι πολὺ προσεκτικὸς καὶ νὰ μὴν χρησιμοποιῶ ὅρους ποὺ δὲν γνωρίζω καλά. Πάντως, εἴτε ὁ Θεοτοκᾶς εἶναι ὁ φορέας τῶν ἀπόψεων αὐτῶν, εἴτε ἀποστασιοποιεῖται ἀπὸ αὐτές, τὸ ἀπόσπασμα εἶναι ἐνδεικτικό γιὰ κάποιες τάσεις τοῦ μεσοπολέμου. (Αργώ -τόμος Α΄ 1933, τόμος Β΄ 1936). 1) Μεγαλοφυῆς ἀνηθικότητα (βλ. π.χ. τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μπενβενοῦτο Τσελλίνι). 2) Ἐπιδεικτικὸς ἀντικοινοβουλευτισμὸς ἤ μᾶλλον ταξικὴ ἀπολλοτρίωση τῶν θεσμῶν ἐκ μέρους τῆς ἀστικῆς τάξεως, τῆς ὅποιας, καὶ μόνον αὐτῆς.

  Νομίζω λοιπὸν ὄτι πρέπει νὰ χαραχτεῖ μιὰ σαφέστατη, εὐδιάκριτη τομὴ ἀνἀμεσα στὸ πραγματικὸ Βυζάντιο, στὸν πραγματικὸ Μεγαλέξαντρο, καὶ ἄν θέλετε, στὸν πραγματικὸ Σουλτάνο, ἀπὸ τὴ μία, ποὺ εἶναι περιπτώσεις μοναρχίας, ἀποδεκτῆς ἀπὸ τὴν παράδοση, καὶ τοὺς μονἀρχες αὐτοὺς ὡς πρότυπο γιὰ τὸν πολιτικὸ ἡγέτη ποὺ κάνει πραξικόπημα σὲ κοινοβουλευτικὸ πλαίσιο. Ἕτερον ἑκάτερον. Κατόπιν τοῦτου, νὰ μάθουμε μὲ πρῶτον ἑμένα νὰ ἀκοῦμε τὸν ἄλλον προσεκτικά, δηλαδὴ νὰ ἀκοῦμε τί λέει, ὅχι νὰ ψάχνουμε γιατὶ τὸ λέει. Δηλαδὴ ὅταν κάποιος μιλάει γιὰ Βυζάντιο δὲν σημαίνει ὅτι θέλει πραξικόπημα.

  ReplyDelete
 50. Κριτήριο για την "Ελληνικότητα" δεν ήταν απλά η γλώσσα αλλά και η προφορά της.Γιαυτό ο Θουκυδίδης αποκαλεί βαρβάρους τους κατοίκους της Αιτωλίας και Ακαρνανίας.Που φυσικά ήταν καθαρά Ελληνικό φύλο.Όπως και οι Μακεδόνες
  Συμφωνώ για την έμφαση στο 1930

  ReplyDelete
 51. Τὸ πολυτονικὸ εἶναι ἔνδειξη γιὰ τὴν ἔγνοια ποὺ εἶχαν οἱ γραμματικοὶ γιὰ τὴν γραπτὴ ἀπόδοση τῆς προφορᾶς. Διεχώριζαν λιγότερο γραπτὸ καὶ προφορικὸ λόγο. Εἶναι πιὸ πιστοὶ ἀπὸτι τὰ σημερινὰ ἀλφάβητα στὴν φωνητικὴ ἀξία γραμμάτων καὶ συμβόλων. Ἡ κλασσικὴ ἤ κλασσικίζουσα προφορὰ μᾶλλον μπορεὶ νὰ ἀνασυσταθεῖ μὲ ἀκρίβεια μὲ βάση τὸ πολυτονικό, καὶ, ἀπὸ κεὶ καὶ πέρα, ἔχοντας λήξει τὸ ζήτημα αὐτό, νὰ ἐπαναυιοθετηθεῖ τὸ πολυτονικό ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό κράτος. Ποιὸ κράτος, ὅμως ;

  ReplyDelete