Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 2, 2016

309 - Ἡ ἀναπόφευκτη ἄνοδος τοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη


Ὁ ἐπίσημος θρόνος τοῦ Σατανᾶ στὸ καζίνο τῶν Μπαχαμῶν, τὸ 2012. Ὁ Κιτσίκης ἐτόλμησε νὰ καθίσῃ ἐπάνω του, περιμένοντας τὴν κατάκαυση ὅλων τῶν καζινῶν τῆς ἁμαρτωλῆς Δύσεως ἀπὸ τὸν θριαμβεύοντα χριστιανικὸ θρησκοφασισμό 309 - Ἡ ἀναπόφευκτη ἄνοδος τοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη

Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἶμαι προφήτης. Καὶ οἱ συνάδελφοί μου στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια ἔχουν σκυλιάσει ἐναντίον μου, γιὰ δύο λόγους: 

α) Διότι ἀπὸ τὰ δώδεκα μου χρόνια ποὺ ἡ μοῖρα μου (ἡ κομμουνίστρια μητέρα μου Μπεάτα εἶχε καταδικασθῆ σὲ θάνατο τὸ 1948) μὲ ἔφερε στὶς στράτες τοῦ κόσμου μὲ τρεῖς ὑπηκοότητες, ἠμπόρεσα μέχρι τὰ 81 μου σήμερα νὰ παραμείνω ἀνεξάρτητος, χωρὶς ποτὲ νὰ γλύψω τὶς κατουρημένες ποδιὲς τῶν πολιτικῶν καὶ πανεπιστημιακῶν  κατεστημένων, ποὺ ὁμολογῶ ὅτι καὶ ἐγὼ θὰ ὑποχρεωνόμουν νὰ κάνω, ὅπως ὅλοι οἱ ἐγχώριοι συνάδελφοί μου, ἐὰν εἶχα ὑποχρεωθῆ νὰ παραμείνω στὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας. Γι’ αὐτὸ καὶ ποτὲ δὲν μὲ ἐκάλεσαν νὰ διδάξω ὡς ἐπισκέπτη καθηγητὴ σὲ ἑλληνικὸ πανεπιστήμιο.

β) Διότι ὅντας στὴν καρδιὰ τῆς Δύσεως ἐπωφελήθην ἀπὸ τὴν πολὺ ἀνώτερη παιδεία ποὺ μοῦ προσέφερε, σὲ σχέση μὲ τὴν ἑλληνική, καὶ ἠδυνήθην νὰ φθάσω σὲ ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα ποὺ οἱ ἐγχώριοι συνάδελφοι σκοπίμως συνέχεαν μὲ προφητεῖες ἁγίων, ἄν καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες, σταχυολογῶντας ξένες  δημοσιεύσεις, ἐσυνέχιζαν νὰ ἰσχυρίζονται, βεβαίως κατόπιν ἑορτῆς, ὅτι εἶχαν προβλέψει τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὸ πρόσφατο τουρκικὸ πραξικόπημα!  Φθάνει νὰ διαβάσῃ κανεὶς τὰ σχόλια καμουφλαρισμένων  ἐγχωρίων συναδέλφων σὲ τηλεοπτικὲς καὶ δημοσιογραφικὲς συνεντεύξεις μου στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ συλλάβῃ τὸ εὖρος τοῦ φθόνου τους ποὺ εὐτυχῶς ἐξισορροπεῖται ἀπὸ τὴν κατανόηση ποὺ λαμβάνω ἀπὸ τοὺς νέους.

Τὸ 1990 λοιπόν, δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ 26 ὁλόκληρα χρόνια, στὴν πρώτη ἔκδοση (Ἀκρίτας) τοῦ βιβλίου μου Ἡ Τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ ἀπηγορεύθη (ναί, ἀπηγορεύθη) ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα «Ζωή», στὴν ὁποία ἀνῆκε ὁ ἐκδότης Δημήτρης Κόκκινος, ὡς αἱρετικό, ἔγραφα στὶς σελίδες 307-308: «Ἡ ἀντίδραση κατὰ τῆς ἀφομοιωτικῆς μανίας τοῦ παγκοσμίου δυτικοφερμένου καπιταλισμοῦ ἐκφράζεται μὲ τὴν ῥαγδαία ἐξάπλωση τῆς τρίτης ἰδεολογίας [δηλαδὴ τοῦ φασισμοῦ]. Μετὰ τὴν ὁλοσχερὴ ἧττα της στὴν Εὐρώπη, στὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ἰδιαίτερα στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Γερμανία, ἡ ἰδεολογία αὐτὴ ἀνεστήθη στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν Ἀργεντινὴ τοῦ Περὸν καὶ τὴν Αἴγυπτο τοῦ Νάσσερ. Σὲ μερικὰ χρόνια ἔγινε ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδεολογία στὸν Τρίτο Κόσμο. Μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, τὸ 1989, ὁ δρόμος ἄνοιξε πλέον γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ φασισμοῦ καὶ στὴν Εὐρώπη. Διότι πρώην κομμουνιστὲς ἠμποροῦν εὔκολα νὰ μεταπηδήσουν στὸν φασισμό, ἀλλὰ πολὺ δύσκολα νὰ μετατραποῦν σὲ φιλελευθέρους. Μέσῳ τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, ἡ τρίτη ἰδεολογία [ὁ φασισμός], ἡ ὁποία  θὰ ἔχῃ ἐν τῷ μεταξὺ ἐπικρατήσῃ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, θὰ εἰσβάλῃ καὶ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, χάρη στὴν ἑνοποίηση τῶν δύο Γερμανιῶν, καὶ θὰ φιλοδοξήσῃ νὰ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς τὴν Δύση ὡς πηγὴ τοῦ ἀστικοῦ καπιταλιστικοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι ὅμως ἀμφίβολο ἄν τελικὰ θὰ ἠμπορέσῃ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ.

»Ἴσως ὅμως ὁ καιρὸς πλησιάζει καὶ τῆς πολιτικῆς ἀναβιώσεως τῆς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίας, στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, ὅπου ἠμπορεῖ νὰ ἐμφανισθῇ ἕνας Μέγας Κωνσταντῖνος γιὰ νὰ ἀναλάβῃ -καθαριζόμενος κοντὰ στὸν πνευματικό του γέροντα- τὴν θεοκρατία τῆς Ὀρθοδόξου Πολιτείας, ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Διότι μόνον αὐτὴ ἡ θεοκρατία θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ καταργήσῃ τὸν δυτικὸ πολιτισμό. Διὰ τοῦτο εἶναι πολὺ σημαντικό, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ καταλάβουν τὸ μάταιο τῶν προσπαθειῶν τῆς τρίτης ἰδεολογίας καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν πρὸς τὸ νέο τοῦτο πολίτευμα, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία».

Ὅμως, λόγῳ τῆς ἀπελπιστικῆς παρακμῆς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ δέκα χρόνια ἀργότερα, διέβη τὸν Ἀχέροντα μὲ τὸν ὀβολό-εὐρὼ στὸ στόμα, μᾶς ἐπρόλαβαν οἱ Ἄραβες σουννῖτες στὸ ἔργο κατεδαφίσεως τῆς Δύσεως.

Ἡ Τουρκία, μετὰ ἀπὸ μία περίοδο ψευδοφιλελευθερισμοῦ, ἀπὸ τὸ 1950 στὸ 2002, ἄν καὶ γεμάτη πραξικοπήματα, ἐπέρασε ἀπὸ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ Ἔρντογαν, στὴν σφαῖρα τοῦ ἰσλαμοφασισμοῦ. Οἱ κυβερνήσεις τῆς Δύσεως, μέχρι τὸ 2013, ἠθέλησαν  νὰ πιστεύσουν στὶς λανθασμένες ἀναλύσεις ποὺ ἐσυνέχιζαν νὰ παρουσιάζουν τὸ καθεστὼς τῆς Ἀγκύρας ὡς δημοκρατικό, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ  ἐπαρουσίαζαν στὸ παρελθὸν ὡς προοδευτικὰ καὶ σοσιαλιστικὰ τὰ λαϊκοφασιστικὰ καθεστῶτα τοῦ Τρίτου Κόσμου.

Μετὰ ὅμως ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 2016, ὁ ἰσλαμοφασιστὴς Ἔρντογαν ἐνῷ ἔχει ἐξαπολύσει πογκρὸμ κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ του, τοῦ στρατοῦ του, τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς δημοσιογράφους, συνεχίζει νὰ ὑποστηρίζεται ὑποκριτικὰ ἀπὸ τοὺς δυτικοευρωπαίους ἡγέτες ὡς πρόμαχος τῆς δημοκρατίας κατὰ τοῦ φασισμοῦ!

Ἐνῷ ἡ Εὐρώπη γνωρίζει μία χωρὶς προηγούμενο εἰσβολὴ τῶν πρώην δούλων τῶν ἀποικιῶν της ποὺ ἐμπνέονται μὲ ἀπιστευτο μῖσος ἐναντίον της, κουβαλῶντας στὰ φτερά τους τὸν ἰσλαμοφασισμό, μὲ ἀντίκτυπο τὴν ταχυτάτη ἐπάνοδο στὴν κοιτίδα του τοῦ εὐρωπαϊκοῦ φασισμοῦ, αὐτή, στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ποὺ ὅμως εἶχε συστηματικὰ καταπατήσει τὴν ἐποχὴ τῶν ἀποικιακῶν της κατακτήσεων, συνεχίζει νὰ ἀρνεῖται νὰ  ἀνυψώσῃ ἀμυντικὰ φράγματα κατὰ αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 2 Αὐγούστου 2016
67 comments:

 1. Ἀπό ποῦ προκύπτει ὅτι ὁ Ἔρντογαν συνεχίζει νά ὑποστηρίζεται ἀπό τούς δυτικοευρωπαίους ἡγέτες ὡς πρόμαχος τῆς δημοκρατίας; Προσωπικά παρατηρῶ τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Τά " ἀνθρώπινα δικαιώματα καί οἱ ἀξίες τῆς δημοκρατίας" χρησιμοποιῦνται προσχηματικά, ἀλλά κατά τοῦ Ἔνρτογαν. Ἀπό ὅσα ἀκούω ἀπό τά ΜΜΕ, Ὀλάντ. Σούλτς, Στάϊνμάγερ, Γιοῦνκερ, καί ἄλλοι εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι μετά τήν ἀπόπειρα πραξικοπήματος μόνο συγγνώμη δέν τόν ἔβαλαν νά ζητήσει πού δέν ἄφησε νά τόν ρίξουν...Ἔσπευσε νά μπεῖ στό παιχνίδι καί ἡ Διεθνής Ἀμνηστία... Ὅλοι τους μπηχτές για δημοκρατικές διαδικασίες, γιά τίς ἐκκαθαρίσεις,γιά τήν θανατική ποινή, γιά ἐκβιασμούς πού δέν περνᾶνε...

  Εἰδικά ἡ ἀρχική δήλωση Ὀλάντ ἔβγαζε μάτι , ὅτι τάχα μου ἡ ἀποτυχία τοῦ πραξικοπήματος δέν δίνει λευκἠ ἐπιταγή στόν Ἔρντογαν. Σαν νά τοῦ ἔλεγε ἄν ἀπό δῶ καί πέρα κάνεις ὅτι γουστάρεις τό ἑπόμενο πραξικόπημα μπορεῖ καί νά πετύχει...

  ReplyDelete
 2. Ώστε το Ορθόδοξο φονταμεταλιστικό κίνημα, επροετοιμάζετο από καιρό...αλλά προλάβαν οι Άραβες. Κάθε σας άρθρο και αποκάλυψη. Κάθε σας κραυγή και κτύπος. Δυστυχώς οι αριστοκρατικές Ιδέες σας, ΔΕΝ ταιριάζουν στον παρηκμασμένο, κτηνώδη Ελληνικό λαό, η Ιστορία αυτό έγραψε σίγουρα. Ίσως η Κύπρος καταφέρει και τραβήξει την Μητρόπολη προς την σωστή κατεύθυνση μετά από μία ολοκληρωτική καταστροφή της πρώτης...

  ReplyDelete
  Replies
  1. *μετά από μία ολοκληρωτική καταστροφή της δεύτερης, δηλαδή της Μητροπόλεως(Ελλάδα)

   Delete
 3. Στὴν οὐσία Ζαρατούστρα, ἔχεις ἀπολύτως δίκαιο, ἀλλὰ ἐπισήμως ἀκόμη καὶ ἡ τουρκικὴ ἀντιπολίτευση, κεμαλικοί, Ἀλεβῆδες καὶ Κοῦρδοι ὑπεχρεώθησαν νὰ καταδικάσουν τὸ πραξικόπημα καὶ νὰ συνταχθοῦν στὸ πλευρὸ τοῦ Ἔρντογαν γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν σύλληψή τους. Τὸ ἴδιο προσχηματικὰ καὶ οἱ Δυτικοὶ κατεδίκασαν τὸ πραξικόπημα ποὺ οἱ ἴδιοι ἐνεθάρρυναν προετοιμαζόμενοι νὰ τὸν τελειώσουν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Με λίγα λόγια, υποκρισία στην υποκρισία...

  ReplyDelete
 5. Καθηγητά στην Νεολαία είσθε γνωστός; Ξέρουν και άλλοι νεανίες πλην ημών περί του ιστολογίου και των θέσεών σας; Θα χαρώ να μάθω οτι ισχυεί...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δυστυχῶς δὲν ἔχω ὑπηρεσία διαφημίσεως τῶν πνευματικῶ δραστηριοτήτων μου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 6. Καθηγητά πού δύναμαι να εύρω μία διεξοδική είς βάθος μελέτη του μοντέλου Ελληνο-Τουρκοκυπριακής Συνομοσπονδίας που έχετε αναπτύξει; Μου λέτε σας παρακαλώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅλο μου τὸ ἔργο παρουσιάζει αύτὸ τὸ μοντέλο. Σοῦ ἀνέφερα καὶ τὸ Μάστερς τοῦ Κυπραίου, Hellenoturkism from George of Trebizond to Dimitri Kitsikis. Ἔχω δημοσιεύσει καὶ τὸν "ἐθνικό" ὕμνο τῆς Συνομοσπονδίας στὰ βιβλία μου ποιημάτων. Ἔχω χαράξει σὲ χρυσὸ τὸ ἔμβλημα τῆς Συνομοσπονδίας (σταυρὸς μπλεγμένος μὲ ἡμισέληνο) ὡς pendentif. Ἔχω σχεδιάσει τὴν σημαία τῆς Συνομοσπονδίας. Ἀπομένει ἡ...πραγματοποίηση τῆς Συνομοσπονδίας! Διότι ἀλλο τὸ βιβλίο "Κράτος τῶν Ἑβραίων" τοῦ Χἐρτζλ τοῦ 1896 καὶ ἄλλο τὸ χειροπιαστὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ τοῦ 1948! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Μόλις τώρα σοῦ ἔστειλα μὲ ἠ/ταχυδρομεῖο τὸ ἔργο τοῦ Κυπραίου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Ευχαιστώ.

   Delete
  4. *Ευχαριστώ

   Delete
 7. Έμ !!! δέ σταματάω νά σάς τά λέω ό δυστυχισμένος κυριε Δημητρη μοΥ !!εσεις ένα ΄ρχοντόπολο μαθητής του Πιερρου Ρουβεράν ( Μπρωντελικόσ στό βάθος χα χα χα χα τ΄άμόλησα ό μπαγάσας δέν άντεξα ) ...Τί γυρεύετε με γεωπολιτικές καί άλλα τέτοια παρατράγουδα; άφήστε ΄τα φτά στους παρακεντέδες Χαουσχόφερ - Κισιντζερ - Στρως Υπέ Ντουγκιν ( άλλο φρούτο καί ΄φτούνος ) καί λάτε στόν πραματικό κήπο πόφκιαξε ό Μπάρμπα Ησίοδος κ΄ό μέγας Θουκυδίδης ....άν μέ ΄ννοείτε ...Είπα καί λάλησα ό ταπεινός καί αμαρτία ούκ έχω .. νάστε καλά .Βουτσινάς Γεράσιμος ό Κεφαλήν .

  ReplyDelete
 8. Πιερρου Ρενουβάν ....έχασα τά μέντε μου καί παραμόρφωσα ΄τόνομα του σεβαστού δασκαλου σας ό γεζουϊτης ...άς μέ σχωρέσει ή αφεντιά σας ...Γεράσιμος

  ReplyDelete
 9. Κυρια καθηγητα μια θεοκρατια ισλαμικη ειναι δυνατη και μαλιστα σε χωρες της δυτικης ευρωπης ,στη περιοχη που διαμενω η σαρια για τους μουσουλμανους ισχυει κανονικοτατα και μαλιστα υπαρχουν και περιπτωσεις βιαιοπραγιας εναντιον μουσουλμανων που δεν την τηρουν με τις τοπικες αρχες απλα να κανουν τα στραβα ματια ,αυτη τη θεοκρατια συμπληρωνει ενας ενεργος ρατσισμος απεναντι στους απιστους δηλαδη τους γηγενεις τους οποιους και θεωρουν ζωα ,η πολιτικη εκφραση του ισλαμ εκμεταλευετε την αφελεια και το καιροσκοπισμο των φιλελευθερων αριστερων ,πυρηνες ισλαμιστων Τουρκων εδραζονται στο SPD αντλουν συνεχως δικαιωματα ,το μεγαλο πλεονεκτημα ειναι φυσικα η απαντησεις του ισλαμ σε ερωτηματα που εχουν να κανουν με την οικογενεια ,το ατομο και τη κοινωνια και τα στατηγικα πλεονοκτηματα που προσδιδουν αυτες οι απαντησεις εναντι της φιλελευθερης παρακμης ,η μεγαλητερη δυναμη του ισλαμ ειναι η ηρεμη δυναμη του την οποια εκφρασουν πυρηνες (κυριως σουνιτων) που υπαρχουν σε καθε πολη της δυτικης γερμανιας και τους οποιους επισκεφτονται κατα κανονα γυναικες-μητερες .Η δυτικη πολιτικη δεν εχει καμια ελπιδα απεναντυ τους διοτι βασιζεται σε αξιωματα τα οποια για τους μουσουλμανους δεν εχουν καν σημασια και γενικως δεν εχουν σημασια .Το θεμα ειναι πως και ποτε αυτη η πολιτικη εκφραση απο παρατηρουσα και αναπτυσσομενη θα γινει κυριαρχη ,πολλοι μουσουλμανοι επιλεγουν το γερμανικο στρατο και επισης η μεταναστευση βοηθαει τα μεγιστα στην ανακατανομη της κοινωνικης ισχυης ,ειναι σιγουρο οτι καμια αμιγως πολιτικη ιδεολογια δε μπορει να αντιταχθει σε μια θεοκρατια (αυθεντικη) ,μη ξεχναμε οτι οι δυτικες κοινωνιες στηριχτηκαν στη χριστιανικη ηθικη ακομα και οταν οι αρχουσες ταξεις αποκυρρηξαν τον χριστιανισμο .Εαν υπαρξει φασιστικο κινημα το οποιο θα μπορεσει να εκδιωξει το ισλαμ αυτο θα πρεπει να χει θρησκευτικο υποβαθρο ,δηλαδη θα πρεπει να δεινει απαντησεις που να αφορουν ολο το ευρος της υπαρξης (οχι μονο για το εθνος και την οικονομια) καθοτι πλεον ο πολεμος ειναι ολοκληρωτικος ,οι τρομοκρατικες επιθεσεις θα μπορουσαν να ξυπνησουν τους δυτικοευρωπαιους και ενδεχομενως η καταστροφη του πολιτικου κεντρου του ισλαμ (Τουρκια Σ Αραβια) να βοηθησει .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μικρὲ στρατιώτη, ἡ σκέψη σου εἶναι στρατηγοῦ! Πολὺ σωστὰ γράφεις. Στὸν ἰσλαμοφασισμὸ χρειάζεται νὰ ἀντιτάξουμε χριστιανοφασισμό. Διαφορετικὰ ἡ ἦττα μας εἶναι σίγουρη. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Αυτό είναι σίγουρο, Καθηγητά. Οι Εθνικιστές ο είχαν καταλάβει ήδη από το 2012. Αρκεί να ρίξει κανείς μία ματιά στα Δημογραφικά στοιχεία και μόνον. Το θέμα είναι ότι εν Ελλάδι δεν υπάρχει κανένας φορεύς Χριστιανοφασισμού. Έπειτα υπάρχει ο κίνδυνος ουνιτισμού λόγω κοινού χριστιανοφασιστικού μετώπου κατά του ισλαμοφασιστικού.

   Delete
 10. Ειναι ενα θεμα γιατι οι ξενοι ειναι προσεκτικοι (βλ.παραπανω την περιπτωση Ερντογαν) και εμεις αρπα-κολλα.
  Στην τελικη, επειδη θελουμε να εχουμε τελειως αντιφατικα πραγματα και επιμενουμε μετα μανιας να αυτοκαταστρεφομεθα για να διατηρησουμε ολα τα μισα πραγματα που εχουμε, χωρις να αποκτουμε κανενα ολοκληρο.

  ReplyDelete
 11. Θα μπορούσε η Χρυσή Αυγή ως εκπρόσωπος της τρίτης ιδεολογίας στην Ελλάδα να ανέλθει στην εξουσία?
  Νομίζω πως θα για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να περιμένει τις εξελίξεις στην Δύση (ως γνωστό η Ελλάς ακολουθεί την Δύση κατόπιν εορτής) και συγκεκριμένα την Γαλλία με την Λεπεν.
  Από την άλλη και πάλι δεν νομίζω οτι η Χρυσή Αυγή έχει ενηλικιωθεί πολιτικά και ιδεολογικά, ακολουθεί ένα πεζοδρομιακό πολιτικό λόγο, κουβαλάει ένα στείρο εμφυλιοπολεμικό αντικομμουνισμό και τα παλαιά της στελέχη έχουν μίσος προς την Ορθοδοξία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά ομίλησες.

   Delete
 12. Πολὺ σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου Ἰορδάνη γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.Τὸ εὐρωπαϊκὸ μοντέλο εἶναι ἡ Λὲ Πέν. Δύσκολα ὅμως δύναται νὰ ἐνηλικιωθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή καὶ γενικὰ ὁ ἑλληνικὸς φασισμός. Παράδειγμα, τὰ δημοσιεύματα στὴν ἐθνικοθρησκευτικὴ ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" ποὺ ἀναδημοσιεύει τὰ ἄρθρα τοῦ ἱστολογίου μου.Βουνὸ οἱ προκαταλήψεις ποὺ εἶναι ἀποκρουστικὲς καὶ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἐπερχόμενο Βασιλέα ποὺ διαφημίζουν. Δηλαδή: ἀντισημιτισμός, ξενοφοβία, ἀντισιωνισμός, ἀντιμασονία, ἀντικομμουνισμός,ἀντιτουρκισμός, 666 καὶ πόσα ἄλλα "ἀντί" ποὺ στάζουν δηλητήριο. Ἔχουν μείνει στὰ συνθήματα τοῦ ἐμφυλίου, στοὺς συμμορῖτες καὶ τοὺς Μελιγαλᾶδες, στὸν σφαγέα καὶ παιδεραστὴ Ἀτατοὺρκ κλπ. κλπ. Ἆσε τὰ παιδιάστικα σὐμβολα τῆς σβάστικας καὶ τοῦ χαιρετισμοῦ.Ὁ καημένος ὁ Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης κάνει ὅ,τι ἠμπορεῖ γιὰ νὰ σουλουπώσῃ τὴν ἀπίθανη αὐτὴ ἐφημερίδα, ἀκολουθῶντας τὴν διδαχή μου ποὺ εἶναι νὰ ἑνώσουμε ὅλους τοὺς ἐπαναστάτες ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ προέρχονται, τοὺς σαλοὺς καὶ τοὺς σοφούς, μέσῳ τῆς ἑλληνικῆς διαλεκτικῆς, μὲ μόνη βάση τὸν ἑλληνοκεντρισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ένστάσεις ἑμοῦ τοῦ ἀγραμμάτου περὶ δυνατότητος ἀναπτύξεως χριστιανοφασιστικοῦ κινήματος ἐν Ἑλλάδι.

  1. Ἡ ορθοδοξία εἶναι περισσότερο συντηρητικὴ καὶ προ-βιομηχανικὴ παρὰ νεωτερική, μὲ τεχνολογικοὺς ὅρους, ἤ ἐπεκτατικὴ. Τοποθετεῖται ἤ μάλλον ὀρθώνεται περισσότερο ἔναντι τοῦ αἱρετικοῦ καὶ τοῦ πεπλανημένου παρὰ ἔναντι τοῦ ἀπίστου καὶ τοῦ ἑτεροδόξου. Στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ φασισμὸς εἶναι ἐπεκτατικός, δύσκολα τὰ βρίσκει μαζί του.

  2. Ὁ φασισμὸς ἀπὸ πολλοὺς ἀπεκλήθη ἀντεπανάσταση, πράγμα ποὺ δὲν μοῦ φαίνεται σωστὸ. Ἐπανάσταση ἐθνικὴ μὲν εἶναι μοῦ φαίνεται αὐτὴ ποὺ στρέφεται κατὰ τῆς ἐλέω θεοῦ μοναρχίας, κοινωνικὴ δὲ αὐτὴ ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ κεφαλαίου. Ἡ ἐντύπωσή μου εἶναι ὄτι ὁ ἐπαναστατικὸς φασισμὸς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μεσοπολέμου τοὐλάχιστον ἀνήκει περισσότερο στὴν πρὠτη παρὰ στὴν δεύτερη, καὶ ἐξάλλου εἶχε τὴν στήριξη τμημάτων τοῦ κεφαλαίου, ἄν ὄχι τοῦ διεθνοῦς, τοὐλάχιστον τοῦ ἐγχωρίου, μιλώντας γιὰ κάθε χώρα χωριστά. Θεωρῶ δὲ ὄτι ὁ φασισμός ἔχει σὰν πρόγονό του κατὰ βάσιν τὸν Ναπολέοντα. Ὁπότε ναι, εἶναι ἐπαναστατικός ὄσο ὀ Ναπολέων εἶναι ἐπαναστάτης.

  (Ὁ χριστιανοφασισμός δηλ. στὴν Γαλλία τοῦ Μεσοπολέμου, γιὰ παράδειγμα, εἶναι πράγματι ἐπαναστατικός σύμφωνα μὲ τὸ περιεχόμενο ποὺ δίνει στὸν ὅρο ἡ Γαλλικὴ Ἐπαναστάση, ὄχι ἡ Ὀκτωβριανή, καὶ ἄς ὑποστηρίζει κατὰ καιρούς πὼς εἶναι φιλομοναρχικός. Ὁ γαλλικός λαός εἶναι ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει, ὄχι ἠ Θεία Τάξις, οἱ εὐγενείς καὶ ὁ κλῆρος. Δὲν εἶναι ἀντεπαναστατικός, ὅπως π.χ. τὸ κίνημα τῆς Βανδέας).

  3. Στὴν Ἑλλάδα τῆς δικτατορίας τοῦ Μεταξᾶ καὶ τοῦ ἀποκαλουμένου μοναρχοφασισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 40 καὶ ἀπόσο ξέρω, τὸ κίνημα αὐτὸ εἶχε τὴν συνδυασμένη στήριξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στέμματος, τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ τμημάτων τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου καὶ τοῦ ἐγχωρίου, ὄσο ὐπῆρχε, κεφαλαίου. Κεφάλαιο ἐννοῶ βἐβαια τὶς συσσωρεύσεις χρήματος, δηλαδὴ συσσωρεύσεις ἀνταλλακτικῆς ἀξίας.

  Ὡστόσο ὁ μοναρχοφασισμὸς ἐν Ἑλλάδι εἶναι κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη ἠ ἀντίδραση τῶν παραδοσιακῶν, προ-βιομηχανικῶν δομῶν τῆς Τουρκοκρατίας ἔναντι τοῦ κομμουνισμοῦ, σὲ πρώτη δόση, καὶ τῆς ἀπόπειρας συνδυασμοῦ φιλελευθεροποιήσεως καὶ σχεδιασμένης ἐκβιομηχανίσεως σὲ δεύτερη δόση, ἀντίδραση ποὺ κατέληξε στὴν δικτατορία τοῦ 1967. Αὐτὸ φάνηκε ἀπὸ τὸ πόσο εὔκολα ἠ χοῦντα ξεφορτώθηκε τὸν βασιλιά. Μὲ ἄλλα λόγια, ὀ μοναρχοφασισμὸς στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ἐπαναστατικὸς ἀλλὰ ἀντεπαναστατικὸς καὶ πρὸς τὶς δύο ἐπαναστάσεις, τὴν ἀστικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ὁμοῦ. Ἡ συγκόλλησή του μὲ τὸν βασιλέα ἦταν λυκοφιλία. Ὁ ἑλληνικός μοναρχοφασισμός εἶναι λέω λοιπὸν ἡ ἑλληνικὴ ἐκδοχὴ τῆς Βανδέας.
  Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐνστάσεις μου καὶ σίγουρα κάπου κάνω λάθος.

  ReplyDelete
 14. Κωσταντῆ ὄχι μόνον δὲν εἶσαι ἀγρἀμματος ἀλλὰ ἔτσι ποὺ τὰ μπουρδουκλώνεις ἔχεις μέλλον ἑνὸς νέου Κονδύλη! Ἐσὺ ποὺ εἶσαι γαλλομαθής, διάβασε τὸ νέο μου ἄρθρο, Le fascisme à l'ordre du jour, ποὺ μόλις τώρα ἐδημοσιεύθη στὸ Huffington Post Québec. (Πᾶτα στὴν κορυφή τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ μἠ φοβηθῆς νὰ μὲ βλέπῃς καθισμένο στὸν θρόνο τοῦ Σατανᾶ!). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. " ... ἀλλὰ ἔτσι ποὺ τὰ μπουρδουκλώνεις ἔχεις μέλλον ἑνὸς νέου Κονδύλη ..."

  ἀνούσιο ἀφ' ὑψηλοῦ ὕφος ἤ /καί χαμηλοῦ ἐπιπέδου χιοῦμορ... ἄν θέλετε νά τό συνεχίσετε ἔτσι τότε νά ἀπαντήσετε σέ ὅσα σᾶς ἐρώτησα ( λέξη πρός λέξη), σέ προηγούμενη ἀνάρτηση σέ ὄσα εἴπατε γιά τόν Κονδύλη ...

  ἀλλιῶς νά ἀρχίσω καί ἐγώ νά τρολάρω... μόνο πού τό δικό μου τρολάρισμα θά εἶναι χωρίς ἔλεος...

  ReplyDelete
 16. Ζαρατούστρα, τὰ παίρνεις ὅλα προσωπικά. Πραγματικά, δὲν σὲ καταλαβαίνω. Ὁ Κονδύλης δὲν εἶναι καὶ ἀδελφός σου. Στὸ κάτω κάτω ὁ Κονδύλης ἁπλῶς δὲν μοῦ πάει. Ἀντιθέτως ἐσένα σοῦ πάει.Ὡραῖα. Ἄλλωστε τὸ σχόλιό μου δὲν ἀπηυθύνετο σὲ σένα. Ἐγὼ πάντως δὲν τὸν ὑβρίζω.Φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι συνήθειά μου νὰ τρολάρω.Λοιπόν, τίποτα παραπάνω. Δὲν χωνεύω τὸν Κονδύλη. Τελεία καὶ παῦλα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. (αναγκαστικο ατονικο) αν καταλαβα καλα, στο παραπανω αρθρο σας λετε, ειδικα στην αρχη, αλλα και καθολοκληρου, οτι οποιος επιχειρει να συλλαβει τον φασισμο σαν μια απλη συνεχεια η μια απλη παρεκκλιση της γαλλικης επαναστασεως χανει τη μπαλλα στην κατανοηση του 20ου αιωνος και κατα συνεπεια δεν προκειται να καταλαβει Χριστο ουτε και απο τον 20ο.

  ισως το ιδιο να πιστευετε και για τον κομμουνισμο, τουλαχιστον μετα τον καρολο μαρξ. δηλαδη ειναι σαν καποιος να προσπαθει να εξηγησει σε εναν ερυθροδερμο τι ειναι το κομπιουτερ, με παραδειγματα απο το κυνηγι βισωνων. Ο ερυθροδερμος λεει ναι, ναι, αλλα δεν εχει καταλαβει. ετσι κανει και αυτος που θελει τα δικανικα σχηματα της γαλλ.επαναστασης να του τα εξηγησουν ολα.

  δεν ξερω αν τοπιασα.

  ReplyDelete
 18. διορθ δεν προκειται να καταλαβει Χριστο ουτε και απο τον 21ο.

  ReplyDelete
 19. Καθόλου προσωπικά δέν τά παίρνω. Προσωπικά θά τό ἔπαιρνα ἄν τό ἔβλεπα ὡς θέμα ὀρέξεως, γούστου καί καλῆς χώνεψης ...
  Τό ἄν κάποιες ἐρωτήσεις τυχαίνει νά μήν ἀπαντῶνται, ὅσο ἄστοχες καί νά εἶναι, ὅσο καί νά ὀφείλεται σέ στενότητα χρόνου, δέν παύει νά ψιλοενοχλεῖ...

  Ὅμως προτιμῶ ἀπό τήν μεριά μου νά ἐνοχλεῖ τό ὅτι γράφω χωρίς νά μασάω τά λόγια μου , παρά νά παρερμηνεύεται ...

  ReplyDelete
 20. Ναί καὶ ὄχι Κωσταντῆ. Ὅπως τὸ ἔχω παρουσιάσει στὶς μελέτες μου, ἡ προέλευση τῶν δύο ἐπαναστατικῶν ἰδεολογιῶν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ἔχει τὶς ῥίζες του στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση:ὁ φασισμὸς μὲ Ῥουσσώ-Ῥοβεσπιέρρο, ὁ κομμουνισμὸς μὲ Gracchus Babeuf. Καὶ ὁ φιλελευθερισμὸς ἦταν τότε ἐπαναστατικός μὲ τοὺς Γιρονδίνους. Ὅταν ὅμως ὁ φιλελευθερισμὸς ἔγινε καθεστὼς σὲ ὅλη τὴν Δύση ἐπὶ ἐπάνω ἀπὸ 200 χρόνια, ἔγινε ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία καὶ ὑποχρέωσε τὶς δύο ἀλλες ἰδεολογίες ποὺ εἶχαν παραμείνει ἐπαναστατικὲς νὰ χωρέσουν στὸν στενὸ κορσὲ τοῦ ὑμικυκλίου κοινοβουλίου ὡς προσάρτημα τοῦ κατεστημένου (ὁ μῦθος τῆς δημοκρατίας). Ἔτσι ὑποχρέωσαν τὸν κομμουνισμὸ νὰ κάτσῃ στὸ Κοινοβούλιο στὴν ἄκρα ἀριστερά, ἕως ποὺ νὰ τὸν διαφθείρουν καὶ νὰ τὸν μετακομίσουν στὴν ἀριστερά, κεντροαριστερά, κέντρο κλπ (βλέπε τῆν πορεία τοῦ Ἀριστείδη Μπριάν, τοῦ Κλεμανσώ κλπ) καὶ ὑποχρέωσαν τὸν φασισμὸ νᾶ κάτση στὰ ἕδρανα τῆς ἄκρας δεξιᾶς, ἕως ποὺ νὰ τὸν διαφθείρουν καὶ νὰ τὸν μετακομίσουν καὶ αὐτὸν πρὸς τὸ κέντρο. Βλέπε σήμερα τὴν ἀστικοποίηση τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς Χρυσῆ Αὐγῆς. Ἀπὸ τὸ ΚΚΕ προῆλθε ὁ Σύριζα καὶ ἀπὸ τὸν φασισμὸ προῆλθε ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης κλπ.Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ τῆς ὀνομασίας ἄκρα ἀριστερὰ γιὰ τὸν κομμουνισμὸ καὶ ἄκρα δεξιὰ γιὰ τὸν φασισμό,εὐνουχίζει τὴν ἐπαναστατικότητά τους. Γι'αὐτὸ καὶ τὸ ΚΚΕ δηλώνει ὄχι ἄκροαριστερὸ ἀλλὰ σκέτα κομμουνιστικὸ καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀρνεῖται ὅτι εἶνα ἄκρα δεξιά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φοβάμαι μην φθαρώ και γίνω ένας Άδωνις Γεωργιάδης καθώς θα διαβαίνω τον σκοτεινό διάδρομο της φιλελεύθερης ηδονής της σάρκας και του χρήματος. Το άλτερ έγκο μου είναι ένας Φιλελεύθερος Δεξιός τύπου Άδωνις Γεωργιάδης. Ο μεγαλύτερος φοβος μου μαζί με την ισλαμική επιρροή, αδιαμφησβητήτως.

   Delete
 21. Πολύ ὠραῖα. Ἑγὼ λοιπὸν προχωρῶ....καὶ δὲν χρειάζεται νὰ παρεκκλίνουμε στὴν πορεία ποὺ προτείνω, ἀπλῶς σημειώνω τὸ αὐλάκι της.

  1. Ἑὰν λοιπὸν δεχόμεθα ὅτι οἱ τρεὶς ἐπαναστατικὲς ἰδεολογίες (φιλελευθερισμός, κομμουνισμός, φασισμός) ἔχουν τὴν ἴδια μητέρα, δηλαδὴ τὴν ἐπαναστατημένη ἀστικὴ τάξη, καὶ οἱ τρείς μοιράζονται ὑποθέτω τὴν ἐπανάσταση τῆς μαμᾶς τους Μαριάν ἔναντι τοῦ.. παπποῦ Τυράν. Δηλαδὴ ἔναντι τοῦ παλιοῦ καλοῦ μας Βασιληᾶ, ποὺ δὲν τὸν στέφει ὁ λαός, μονάχος, ποτέ μὰ ποτέ, ἀλλὰ πάντοτε καὶ ἕνας τοὐλάχιστον ὑψηλόβαθμος ἱερωμένος τῆς ἐπικρατούσας στὸ Βασίλειο θρησκείας. Ὅπως εἶχε πεῖ ὀ Ἑρρίκος ὁ Δ. τῆς Γαλλίας, τὸ Παρίσι (δηλ. ἡ στέψη του) ἀξίζει μιὰ λειτουργία (δηλ. νὰ γίνει ἀπὸ οὐγενότος παπιστής).

  2. Τὶ μούχει κολλήσει ἑμένα τόσον καιρό. Ἡ Ἑλλαδίτσα μας κι αὐτὴ παίρνει τὰ ὅπλα καὶ ἐπαναστατεῖ κατὰ τοῦ δικοῦ της τοῦ παπποῦ, ποὺ δὲν εἶναι ὁ Καπέτος, ἀλλὰ ὁ Μαχμοὺτ ὁ Β. Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ ὅμως μὲ τὴν Γαλλία... ὅτι τὸ κεφάλι τοῦ Μαχμοὺτ μένει στὴ θέση του. Αὐτὸ ποὺ πετυχαίνει ἡ Ἑλλ. Ἑπανάσταση εἶναι νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα εἶδος εἰδικῆς οἱκονομικῆς ζώνης στὸ πλάι τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας.

  Καὶ χωρίς νὰ γίνει ἡ ἐπανἀσταση γινόταν ἐμπόριο μὲ ξένες χῶρες, ὑπῆρχε ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, τοπικὴ αὐτονομία, καὶ τὰ ξένα κεφάλαια ἀναλάμβαναν ἤ μπορούσαν νὰ ἀναλάβουν ἐργασίες ποὺ τὶς ὑπενοικίαζαν ἀπὸ τὸ ὀθωμανικὸ κράτος. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι στὴν Ε.Ο.Ζ. Ἑλλάς διώχνουμε τοὺς μουσουλμάνους, τὶς φρουρές καὶ τοὺς ἀξιωματούχους τοῦ Σουλτάνου. Τώρα συνειδητοποίησα τί σημαίνει ἐπιτέλους ἡ περίφημη φράση στὸ Σϋνταγμα τῆς Ἑλλάδος... Ἐπικρατούσα θρησκεία εἶναι ἡ Ἀνατολικὴ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία. Τί σημαίνει αὐτὸ ῥε παιδιά...πολὺ ἀπλὰ, ὑποθέτω, σημαίνει ὅτι ἐπικρατούσα θρησκεία ΔΕΝ εἶναι ὁ μωαμεθανισμός. ΑΥΤΟ πρέπει νὰ σημαίνει. Ἴσως πρὸς τιμὴν της, μόνο ἠ ΝΔ δἠλωσε ξεκάθαρα πρὶν λίγες μέρες νομίζω ὄτι τὸ ἄρθρο αὐτὸ δὲν θέλει νὰ ἀναθεωρηθεῖ....ἔτσι συγκράτησα.

  ReplyDelete
 22. Κωνσταντινουπολίτη, τὸ ἴδιο ἐσκέφθηκα καὶ ἐγὼ στὰ νειᾶτα μου γιἀ αὐτὸ καὶ ἠκολούθησα τὴν συμβουλὴ τοῦ πατέρα μου ποτὲ νὰ μἠν γίνω πολιτικός. Πρὸ τοῦ Ἀπριλιανοῦ Πραξικοπήματος ὁ πατέρας μου ἦταν 80 ἐτῶν καὶ τότε μὲ ἐπίεζαν ὁ Λεωνίδας Κύρκος καὶ ὁ Γιῶργος Μαῦρος νὰ πάρω τὴν θέση τοῦ πατέρα μου ὡς βουλευτὴς τῆς ΕΔΑ στὴν Α΄Ἀθηνῶν. Ὁ πατέρας μου ἐπενέβη καὶ μὲ ἔπεισε νὰ παραμείνω καθαρός, δηλαδὴ μακριὰ ἀπὸ τὸν κοινοβουλευτισμό. Τὸ ἴδιο τὸ 1982 ὅταν μὲ πρότεινε γιὰ Ἕλληνα πρωθυπουργὸ τὸ ΝΑΤΟ στὴν συνάντηση τοῦ ξενοδοχείου Ταράμπυα στὴν Πόλη. Ὁ νέος ἀνυπομονεῖ νὰ πράξῃ γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸν κόσμο. Ἀλλὰ ὁ μόνος τρόπος εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔκαμε ἡ μητέρα μου Μπεάτα. Ἐπῆρε τὰ βουνά. Ὁ κόσμος ἀλλάζει μὲ βίαιη ἐπανάσταση, ποτὲ μὲ κοινοβουλευτισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. 3. Τώρα τί λέω. Ἄν ὁ φασισμὸς στὴν Ἑλλάδα εἶχε ἀποκτήσει ποτὲ μιὰν αὐτόνομη, μὴ ἐξαρτημένη ἀπὸ τὰ δυτικὰ πρότυπα σημασία, θὰ πρότεινε ταὐτόχρονα καὶ ἕνα ὄραμα γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ποὺ νὰ διαφέρει ἀπὸ τὴν περίφραξη τῆς Ε.Ο.Ζ. Ἑλλάς. Ὠραῖα ; Καὶ ῥωτάω, τὸ ἔκανε αὐτὸ ποτέ, καὶ ὑπάρχει περίπτωση νὰ τὸ κάνει στὸ μέλλον ;

  Γιὰ τὸν κομμουνισμὸ, ἀντίστοιχα, ἐγὼ μόνο ἔνα παράδειγμα ξέρω. Τὸ δημοσιευμένο σχἐδιο Λίμνες, τοῦ 1946 νομίζω, μυστικὲς ὀδηγίες τοῦ Π.Γ. τοῦ ΚΚΕ πρὸς τὸν Μ.Βαφειάδη, ποὺ ὀρίζουν σὰν ἀντικειμενικὸ στόχο τῆς δραστηριότητος τοῦ ΔΣΕ τὴν δημιουργία χωριστοῦ ἑλληνικοῦ κράτους μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη.

  ReplyDelete
 24. Είναι αυτονόητο ότι το σάπιο σύστημα όπου δεν καλεί τον Κ.Καθηγητή, τον μεγαλύτερό εν ζωή γεωπολιτικό, μπορεί να γίνει κατανοητό από μία επίσκεψη σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Ελλάδος-ΔΑΠ, ΠΑΣΚ, ΚΝΕ και όλες οι παρόμοιες υπάνθρωπες οργανώσεις ζουν και βασιλεύουν.Τότε, είναι αυτονόητο για ποιόν λόγο αποκλείεται να καλέσουν κάποιον σοβαρό άνθρωπο, όπως επίσης γίνεται κατανοητό το τι γλύψιμο χρειάζεται για να γίνει κάποιος καθηγητή πανεπιστημίου στα παρακμιακά του Ελλαδικού κράτος (είδαμε πρόσφατα τις βαρβαρότητες αναρχομουσουλμάνων στο ΑΠΘ).
  Πολύ σωστά γράφεται ότι ο φασισμός θα ανεβεί στην Ευρώπη.Παρόλαυτα, δυστυχώς (όπως θα έλεγε και ο Πλάτωνας) οι έννοιες αλλάζουν νόημα, σήμερα συγχέεται η λέξη με την υπεράσπιση των εδαφών του έθνους-κράτους.
  Πιστεύω ότι οι Γερμανοί και οι Άγγλοι (με τίποτα οι Γάλλοι) έχουν κάποια ελπίδα να διώξουν τους βαρβάρους από τα εγχώρια εδάφη.
  Αυτό που δεν σώζεται με τίποτα είναι το Ελληνικό κράτος.Όπως έχω γράψει και σε άρθρο μου, ο Ε.Σ. είναι υπεύθυνος για αρκετά τρομοκρατικά χτυπήματα βαρβάρων μουσουλμάνων που υλοποιήθηκαν στην Ευρώπη.Π.χ. στους πυροβολισμούς της Γαλλίας, η πλειοψηφία των βαρβάρων είχε περάσει από τα Ελληνικά (συνεπώς και Ευρωπαϊκά) σύνορα.
  Άρα, εάν οι καραβανάδες του Ε.Σ. έκαναν την δουλειά τους, δηλαδή αυτό που τους πληρώνουμε, τότε δεν θα είχαν γίνει αυτά τα εγκλήματα από τα τετράποδα που μπαίνουν στην Ευρώπη.
  Το Ελληνικό κράτος όμως, ούτε στρατό έχει ούτε αστυνομία.Συνεπώς θα κατεδαφιστεί από τους βαρβάρους αμέσως όταν δεχτεί επίθεση, κάτι που ούτως ή άλλως δεν ενοχλεί την "κυβέρνηση".
  Η Αμερική όμως, μπορεί να προστατευτεί από την βαρβαρική προέλαση του μουσουλμανισμού μέσω του Τραμπ-εάν φυσικά υλοποιήσει όσα λέει.
  Ο άνθρωπος τα εξηγεί εδώ https://www.youtube.com/watch?v=p3SRc2rtYbo

  ReplyDelete
 25. Ἕχω τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ δρ. Πᾶπ ἀναδεικνύει τὰ ζητήματα ποὺ προκαλοῦν σύγχυση μεταξὺ διαφορετικῶν ἐννοιῶν καὶ τάσεων. Π.χ. 1) Πολὺς κόσμος συγχέει φασισμὸ καὶ ἐθνικισμό. Π.χ. τὴν Βέρμαχτ μὲ τὰ Ἐς-΄Ες ἤ καλύτερα τὸν Γαριβάλδη μὲ τὸν Μουσολίνι. 2) Τὸν ἑλληνικὸ στρατό σὰν ἔκφραση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπεκτατισμοῦ (δηλαδὴ τὴν προσάρτηση ἐδαφῶν) καὶ τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ σὰν ὀργανισμὸ ποὺ λαμβάνει ἀπευθείας ἐντολές ἀπὸ ξένα κέντρα, ἐκτός Ἑλλάδος. 3) Μετανάστες, πρόσφυγες, τρομοκράτες ἰσλαμιστές καὶ κράτη τῆς Ἀνατολικῆς μεσογείου. Λέω τί μοῦ ξυπνᾶ ἡ ἀνάρτηση τοῦ Δρ. Πᾶπ, δὲν ἀλλοιώνω τὰ λεγόμενά του.

  Ἐγὼ ἰσχυρίζομαι τὰ ἑξῆς.
  1) Ὁ ἑλληνικὸς στρατός ξηρᾶς δὲν διαφέρει ἀπὸ τὴν χωροφυλακή, εἶναι ἔνα εἶδος στρατοχωροφυλακῆς, λαμβάνει ἀπευθείας ἐντολὲς ἀπὸ ξένα τῆς Ἑλλάδος κέντρα, καὶ ἐκεί πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ ἠ ἐξήγηση τῆς ὅποιας δραστηριότητας ἤ ἀργίας αὐτοῦ.
  2) Ἀπὸ τὸν καιρό τῆς συνθήκης φιλίας Βενιζέλου-Ἱνονού, τὸ νο1 δόγμα στὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο τῆς τουρκικῆς ἐπικρατείας. Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει μὲ τὶς σημερινές ἐξελίξεις, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως διάθεση, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, νὰ ἀναλάβει ἐπιθετικὲς κινησεις κατὰ τῆς Τουρκίας ἀπὸ μόνος του.
  3) Αὐτὸ ποὺ ἀπασχολεῖ πρωτίστως τὸν ἑλληνικὸ λαό εἶναι ἄν, διακόσια χρόνια μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανἀσταση, ἔχει ἀκόμα ἐλπίδες νὰ ῥιζώσει ἕνα ἐθνικό κέντρο, ποὺ θὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν γενεῶν. Πιθανῶς νὰ δέχονταν μερικοί νὰ γίνει ἡ Ἑλλάς ἐμπόλεμο κράτος ἐὰν ὑπῆρχαν οἱ πιθανότητες νὰ ῥιζώσει τὸ ἐθνικὸν αὐτὸ δένδρον ἡμῶν μέσωι ἐξωτερικοῦ πολέμου. Ὅμως οἱ ἀναμνήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους μέχρι τὴν διχοτόμηση τῆς Κύπρου (διότι διχοτόμηση ἔγινε) δείχνουν τὸ ἀντίθετο.

  Ἡ τελευταία αὐτὴ ἀνησυχία του εἶναι λοιπὸν ποὺ τὸν ἐμποδίζει νὰ ἀσχοληθεῖ σοβαρὰ καὶ μὴ σπασμωδικὰ μὲ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ λαθρομεταναστευτικὸ. Πρῶτα σώζεις τὸ καράβι ποὺ βουλιάζει, κι ἔπειτα πετᾶς στὴ θάλασσα τοὺς παραπανίσιους ἐπιβάτες, διότι πρὸς τὸ παρόν σοῦ χρειάζονται στὴν διάσωση !!

  ReplyDelete
 26. "...Άρα, εάν οι καραβανάδες του Ε.Σ. έκαναν την δουλειά τους, δηλαδή αυτό που τους πληρώνουμε, τότε δεν θα είχαν γίνει αυτά τα εγκλήματα από τα τετράποδα που μπαίνουν στην Ευρώπη..."

  Ἀντιπαρέρχομαι -πρός τό παρόν - τό ἐκλεπτυσμένο ὕφος καί ἐρωτῶ...Ἡ δουλειά τοῦ Ε.Σ. εἶναι νά κυνηγάει τετράποδα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προς αποφυγη παρεξηγήσεως-τετράποδα αναφέρω τους τρομοκράτες που σκοτώσαν Ευρωπαίους στα Ευρωπαϊκά εδάφη που μπήκαν παράνομα.
   Για να γίνει κατανοητός ο Ε.Σ., πρέπει να εξεταστεί επαγωγικά.Δηλαδή να ζήσει κάποιος την εμπειρία, και μετά να αφαιρέσει-όσο μπορεί-την υποκειμενική του αντίληψη για να δει το αντικείμενο.
   Γιαυτό λοιπόν θα αναφέρω στην απάντησή μου δύο πράγματα συνοπτικά, που έγραψα σε ένα άλλο άρθρο μου.
   Α)Όποιος λοιπόν (και δεν το λέω ειρωνικά) πήγε στον Ελληνικό στρατό, στο κέντρο, πριν την μετάθεσή του σε μονάδα, έπρεπε να μάθει την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.Ποιά είναι αυτή;

   “Η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας και η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας.” [(Γ.Ε.Σ. (2015). “Διακλαδικό Εγχειρίδιο Νεοσύλλεκτου Οπλίτη. σ1. Το μικρό αυτό βιβλιαράκι δίνεται δωρεάν σε όλους τους στρατιώτες]

   Η εθνική ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα δεν παραβιάζεται μόνο σε κατάσταση πολέμου, αλλά και με την παράνομη εισβολή οποιουδήποτε χωρίς καμία άδεια.Δηλαδή να μετακινούνται ελεύθερα τρομοκράτες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και να θεωρούμε ότι ο Ε.Σ. δεν έχει καμία σχέση;
   2)Δίνω τεράστια έμφαση στην αποτυχία του Ε.Σ. διότι βασίζομαι στο σημαντικό χωρίου του Ντουράντ, όταν σχολιάζει τον Βυζαντινό στόλο:

   “Μόνον ὀ Βυζαντινὸς στόλος, πάντοτε κυρίαρχος τῶν θαλασσῶν, ἔσωζε τὴν πρωτεύουσαν καὶ τὴν Εὐρώπην”. [Durant, W. (1974). “Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού”. Τ4 σ504. Σιδηρόπουλος. (Ο ιστορικός αναφέρετε για την επέκταση του μουσουλμανισμού)]

   Τα δημόσια Μ.Μ.Ε. του Ελληνικού κράτους, όπως επίσης και ξένα (BBC, CNN) ανέφεραν ότι οι τρομοκράτες πέρασαν πρώτα από την Ελλάδα.Γιαυτόν το λόγο θεωρώ ότι φταίει και ο Ε.Σ. διότι εάν δεν επέτρεπε την παράνομη λαθρομετανάστευση, δεν θα είχαν γίνει αυτά τα εγκλήματα.
   Θεωρώ ότι η δουλειά του Ε.Σ. είναι να προστατεύει τους πολίτες του κράτους που τον πληρώνει.Ούτως ή άλλως είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να κάνει, διότι εάν πολεμούσε την Τουρκία, η τελευταία θα έφτανε μέχρι στην Σπάρτη.Είναι δηλαδή καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν χτύπησαν την Ελλάδα, αλλά άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

   Delete
  2. Η Ελλάδα είναι μία μικρή διαλυμένη χώρα, θύμα όπως η Μ.Ανατολή της Δύσεως. Ανήκει στην Ενδιάμεση Περιοχή και τον Τρίτο Κόσμο και οχι στην Δύση.

   Για τους Δυτικούς Ευρωπαίος που κατέκλεψαν ολη την Οικουμένη καταστρέφοντας κάθε είδους Πολιτισμό χάριν της αστικής Φιλελευθεροποιήσεως, δεν λες τίποτα Δοκτωρα.

   Delete
  3. Ο δρ Παπ ειναι σωστος η δουλεια του ελληνικου στρατου ειναι με βαση το συνταγμα να υπακουει την πολιτικη εξουσια , καθηκον του ελληνικου στρατου ειναι να προστατευει τη πατριδα .Σημερα η υπακοη του ελληνικου στρατου στην πολιτικη εξουσια σημαινει τη μη προστασια της πατριδας ,δηλαδη η τυπικη του υποχρεωση καταργει το καθηκον του.Εαν ο ελληνικος στρατος τελουσε το καθηκον του τοτε ΝΑΙ μια απ τις δουλειες του θα ηταν η απαγορευση της εισοδου "τετραποδων" ( τα εισαγωγικα μπαινουν διοτι τους ασιατες εισβολεις τους θεωρω εχθρους και ως εκ τουτου τους σεβομαι απεριοριστα )

   Delete
  4. Περισσότερο ""σέβομαι"" τους Αλβανούς που είναι κτήνη παρά τους εξ Ανατολών αλλαχουακμπάρηδες. Οι τελευταίοι χειρότερα κτήνη των Αλβανών αποκλείεται να είναι. Οι Αλβανοί είναι καμμένοι εγκεφαλικώς και φουλ τζάμπα μάγκες. Στην Ελβετία όλο Μεγάλη Αλβανία γράφουν παντού, φέρουν τον αετό της Αλβανίας παντού και τα μικρά παιδιά φορούν μπλουζάκια μεγάλης Αλβανίας. Μέχρι και την σημαία τους κρεμούν στα διαμερίσματά τους. Πού; Στην Ελβετία!!! Τα άτομα είναι για κρέμασμα, τίποτε άλλο. Εάν ύπάρχει ένας λαός που αντιπαθώ πλήρως, αυτός είναι ο Αλμπανικός!

   Delete
 27. υγ. "Καταψήφισαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το άρθρο για την δημιουργία του ισλαμικού τεμένους στο Βοτανικό, ωστόσο το ψήφισαν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και το άρθρο εγκρίθηκε.
  Συγκεκριμένα, κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τάχθηκαν υπέρ ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το Ποτάμι, ενώ το καταψήφισαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.Από την ψηφοφορία απουσίαζαν η Χρυσή Αυγή που διαφωνεί και η Ένωση Κεντρώων".Σήμερα, πηγή-TVXS.GR

  ReplyDelete
 28. ΥΓ. Ισως λοιπον θα επρεπε να μιλησουμε κατευθειαν για την θεοκρατια της Ορθοδοξου πολιτειας, και οχι να το πηγαινουμε σιγα σιγα. Νομιζω οτι ειναι ενα ζητημα που εχει απασχολησει μεταξυ αλλων τον Καφκα. Αν για να φτασεις τον Θεο πηγαινεις φασουλι το φασουλι, στο τελος σου μενει μονο το σακκουλι. Κι ο Ζηνων το ιδιο ελεγε με το παραδοξο του Αχιλλεα.

  Δηλαδη να δουμε πρωτα τι ειναι η Θεοκρατια, και μετα να δουμε κατα ποσον το ελληνικο κρατος της μοιαζει η διαφερει απο αυτην. Το να κανουμε οπως κανουμε τοσον καιρο, να λεμε για τα χαλια που εχει το Ρωμεηκο, ειναι σαν να περιεχει αυτο μια κρυφη ελπιδα οτι καταγγελλοντας το ταδε στραβο πραγμα, ολα θα ισιωσουν. Μονο που δεν ειναι ετσι, εκ πειρας.

  να δουμε λοιπον πρωτα απολα τι εχει το ελληνικο κρατος και δεν ειναι η Θεοκρατια που γραφει η Αναρτηση. Λεει ο δρ. Παπ οτι αυτο που δεν σωζεται με τιποτα ειναι το ελληνικο κρατος. Δεν ειμαι καθολου σιγουρος.Ειδικα αν ορισουμε το ελληνικο κρατος σαν το αντιθετο της Θεοκρατιας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή.Δεν σώζεται με βάση την σημερινή του κατάσταση και την μηδαμινή του οργάνωση.Για να το διορθώσει κάποιος αυτό δεν θα πρέπει απλά να είναι τρομερός ήρωας, αλλά θα πρέπει και ο λαός να πειθαρχεί.Καλώς ή κακώς, ο νεοέλληνας είναι απείθαρχος.
   Οι Γερμανοί αντιθέτως, δεν είναι καθόλου.

   Delete
  2. Λησταρχία είναι το ελληνικό κράτος. Εάν το συγκρίνεις με την Κύπρο, θα βρεις τεράστιες διαφορές. Μα τεράστιες.

   Delete
  3. Νομιζω οτι η Θεοκρατια κατ αρχην σημαινει οτι παραδεχομαστε αρχες ανωτερες απ τη πολιτικη ,η οποια ως μεσο τις υπηρετει ,ως εκ τουτου η πολιτικη απο μονη της δε μπορει να εξασφαλισει τη Θεοκρατια οποιο κινημα και να το επιχειρησει και επισης τα πολιτευματα και γενικοτερα οι κοινωνικες δομες αξιολογουνται ως μεσα και οχι ως σκοποι.Τωρα το μεγαλο ζητουμενο ειναι κατα ποσον η ορθοδοξια μπορει να αναστησει το εθνος και οχι το αντιστροφο ,το θεμα δεν ειναι κατα ποσο υπαρχουν πολιτικοι να χρησιμοποιησουν την ορθοδοξια ως μεσον παρα το κατα ποσον η ορθοδοξια μπορει να οδηγησει τη πολιτικη στο σωστο δρομο και το κατα ποσο οι πολιτικοι αυτοι θα δεχθουν την ιεραρχικως κατωτερη θεση τους .Ο διαχρονικος εβραισμος και το ισλαμ αποδεικνυουν το γιατι η θρησκεια ειναι ανωτερη απ τη πολιτικη .Επισης πρεπει να τονιστει οτι η φιλελευθερη κοινωνια δεν ειναι αθεη αφου ως απολυτη αρχη εχει τα ατομικα δικαιωματα τα οποια σημαινουν παροχη καποιας τερψης και ηδονης και λατρευει την υλη δηλαδη τα υλικα αγαθα ,τη τεχνολογια κτλπ αυτο απ την χριστιανικη προοπτικη δεν ειναι αθεια ειναι ειδωλολατρεια και αναλογως του τι ζητα και λατρευει κανεις οριζει και τη πολιτικη του .Οι δυτικες κοινωνιες καταρρεουν επειδη λατρεψαν τα ειδωλα και επενδυσαν τις δυναμεις τους σε πραγματα που ζωτικως ουδεμια σημασια εχουν .Εν τελει το πρωτο πραγμα που πρεπει να κανουμε ειναι να γινουμε ορθοδοξοι και ασκητες και μετα φασιστες ,κομμουνιστες ,κρατιστες ,κοινοβουλευτιστες και οτιδηποτε αλλο .

   Delete
  4. Προφανώς και οι Δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες είναι ειδωλολατρικές αφού βασίσθηκαν στον Ελληνικό παγανισμό του Πλήθωνος. Η Θεοκρατία είναι η απόλυτη αρχή. Το καλλίτερο πολίτευμα που υπάρχει. Η Ρωμανία, τα Χαλιφάτα και τα Περσικά Ιμαμάτα υπήρξαν Θεοκρατίες. Ποίος ο λόγος να είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος εάν οι ίδια οι νόμοι του κράτους μου δεν βασίζονται στις επιταγές της θρησκείας μου; Εδώ γεννάται ένα καλό ερώτημα. Βάσει ποίου ή τίνος εφτιάχθηκε το σύγχρονο Ελληνικό κρατίδιο; Ποίοι οι πυλώνες του; Ποίοι οι θεοί του; Ποίος ο σκοπός του μετά την πτώση της Οθωμανίας;

   Delete
 29. Γειά σου ρε τρισμέγιστο ελλαδιστάν! Μη χειρότερα. Αλλά καλά να πάθουνε! Κανείς δεν αντιδρά, μόνον οι Εθνικιστές αντιδρούν.

  http://www.pronews.gr/portal/20160804/politics/kyvernisi/102208/n-filis-osoi-dyspistoyn-me-temenos-skeftoyn-na-leitoyrgei-atypo

  ReplyDelete
 30. ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

  https://www.youtube.com/watch?v=9eO_j3TRHPw

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντυπωσιακὴ ἡ ὁμιλία τοῦ Κασιδιάρη καὶ τὸν συγχαίρω. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 31. "Μέσῳ τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, ἡ τρίτη ἰδεολογία [ὁ φασισμός], ἡ ὁποία θὰ ἔχῃ ἐν τῷ μεταξὺ ἐπικρατήσῃ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, θὰ εἰσβάλῃ καὶ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, χάρη στὴν ἑνοποίηση τῶν δύο Γερμανιῶν, καὶ θὰ φιλοδοξήσῃ νὰ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς τὴν Δύση ὡς πηγὴ τοῦ ἀστικοῦ καπιταλιστικοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι ὅμως ἀμφίβολο ἄν τελικὰ θὰ ἠμπορέσῃ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ.
  "

  Εαν δεν μπορέσει να το επιτύχει τότε τί; Θα το πετύχει ο Ισλαμοφασισμός ή δεν θα το πετύχει κανείς;

  ReplyDelete
 32. Νομίζω πὼς δὲν καταλαβαίνουμε πόσο ῥιζικὰ εἶναι τὰ πράγματα, διότι ὁ λόγος μας ἔχει ὑποστεῖ τὴν ἐπίθεση χιλιετιῶν προπαγάνδας.

  Οἱ νεωτερικὲς ἰδεολογίες (φασισμός, φιλελευθερισμός, κομμουνισμός) δὲν εἶναι οὐσιαστικὰ ἐπαναστατικές. Εἶναι τὸ καρότο μπροστὰ στὸ μουλάρι. Τὸ μαστίγιο λέγεται ἐργασία.

  Δηλαδὴ οἱ ἐπαναστατικὲς ἤ προοδευτικὲς ἰδεολογίες τοῦ Κοραῆ http://digital.lib.auth.gr/record/56228/files/arc-2006-23343_001.pdf δὲν διαφέρουν σὲ τίποτε ἀπὸ τὴν μετὰ θάνατον ζωὴ τῆς Πατρικῆς Διδασκαλίας http://digital.lib.auth.gr/record/126122/files/1.pdf. Ἀδελφικὴ καὶ πατρικὴ διδασκαλία τσακώνονται μόνο γιὰ τὸ ποιός θὰ εἶναι τὸ μουλάρι καὶ ποιὸς ὁ ὀδηγὸς τοῦ κάρου, ποὺ τείνει τὸ καλάμι μὲ τὸ καρότο μπροστὰ στὸ μουλάρι καὶ μὲ τὴν ἄλλη χείρα χτυπᾶ μὲ τὸ μαστίγιο. Ἡ ἰδεολογὶα καὶ ἡ ὀργανωμένη θρησκεία εἶναι οἱ παρωπίδες. Οἱ παρωπίδες προκαλοῦν τὴν ψευδαίσθηση τοῦ καρότου, ποὺ εἶναι πότε τὸ χρῆμα, πότε ἡ δόξα, πότε ἡ ἐπανάσταση (ὁ Θεός νὰ τὴν κάνει), πότε ἡ ἁγιωσύνη.

  Ἐπειδὴ ὁ φιλελευθερισμὸς ξεφουσκώνει, σὰν τρύπιο ἀερόστατο, ἔρχεται ὁ φασισμὸς γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐργασία. Μετὰ θάρθει ὁ ὀρθοδοξισμός, μετὰ ὁ ζαμανφουτισμός, καὶ ὅλοι οἱ -ισμοὶ ποὺ θὰ προσφέρουν ἐναλλάξ ἔνα ἄλλοθι στὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ μὴν ξεστραβωθεῖ. Tὸ μεγαλύτερο ἄλλοθι εἶναι ἡ ἐξουσία. Δηλαδὴ ὁ ὀπαδὸς τῶν ἰδεολογιῶν (καὶ τῶν θρησκειῶν ποὺ ἀλλοιώνονται καὶ γίνονται ἰδεολογίες) ἱεροποιεῑ τὴν θέση τοῦ ὀδηγοῦ τοῦ κάρου, καὶ τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ μὴν εἶναι τὸ μουλάρι αὐτὸς καὶ νᾱναι ὁ γείτονας.

  Ὁ Διαφωτισμός εἶναι βέβαια Στραβισμός ἐφόσον διὰ τῆς διανοίας ἀποκλείεει ὄλες τὶς ὑπόλοιπες σκέψεις καὶ αἰσθἠσεις. Τοῦς ἀρνεῖται τὴν ὐπόσταση....μόνο Ἀφέντης καὶ Δοῦλος. Τὸ μπλέ χρῶμα ἔχει ἀξία μόνο ἄν εἶνα σύμβολο ἐξουσίας.

  ReplyDelete
 33. ΥΓ.Ἕλλην Κωνσταντινουπολίτης-Λησταρχία είναι το ελληνικό κράτος. Εάν το συγκρίνεις με την Κύπρο, θα βρεις τεράστιες διαφορές. Μα τεράστιες.

  ΑΠ.-Θὰ ἀπαλυνθοῦν ὁσονούπῳ μὲ μιὰ ὠραῖα διχοτομησοῦλα Παλαιὰ Ἑλλάς-Νέα Ἑλλάς. Πρωτοστάτες θὰ εἶναι διάφοροι παλαιότεροι καῖ νεώτεροι ἐφοπλισταὶ κ.λπ. Τὸ κεφάλαιο βαρέθηκε τὴν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Πᾶνε οἱ Μιαούληδες, οἱ Κουντουριώτηδες καὶ Μπουμπουλίνες. Ἡ ἐπαναστασις ἀπεδείχθη ἀσύμφορος.

  ReplyDelete
 34. Συγχαίρω τον Κ.Κοντομηνά που ταπείνωσε όλους τους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και το Κ.Κασιδιάρη.
  Το σχόλιο του ότι "υπάρχει κίνδυνος για έμφραγμα" λόγω ηλικίας του Κοντομηνά, δείχνει την μηδαμινή Ελληνική παιδεία, που έχει ως βασική προϋπόθεση τον σεβασμό απέναντι στους γεροντότερους.Φυσικά δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη πρωτού εκφραστεί, διότι τέτοιου είδους σχόλια είναι υποτιμητικά για ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της, όπως επίσης, για οποιονδήποτε πολίτη έχασε δικό του άνθρωπο από έμφραγμα.Βέβαια το να σκέφτεσαι τις συνέπειες του λόγου και των πράξεών σου προϋποθέτει ψυχραιμία και παιδεία.
  Επιπλέον, είναι απίστευτο να πιστεύει ο κόσμος, ότι άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με την Αριστοτελική πραότητα, δηλαδή όπου νευριάζει με το παραμικρό, μπορεί να ασκήσει πολιτική.Ο λαϊκισμός στα όριά του.Όταν όμως γίνει κυβέρνηση η Χ.Α. και συνεχίσει την περικοπή των συντάξεων και την μείωση του μισθού, τότε θα αποδειχθεί αυτό που έχω πει ξανά και ξανά-δεν υπάρχουν δεξιοί ούτε αριστεροί, όλοι για τα χρήματα ψηφίζουν.

  ReplyDelete
 35. προσεξτε, αν θελετε, το σχολιο του μικρου στρατιωτη παραπανω. το ζητημα ειναι αν προτεραιοτητα εχει το χρημα, δηλαδη κατι το συμβολικο και υλικο μαζι, η κατι αλλο. Ρωτω, χωρις να αμφισβητω τον ιδεαλισμο του Κασισδιαρη.

  ο φασισμος δεν πλασαρεται σημερα απο το χρηματοπιστωτικο κεφαλαιο, για να θεσει μεσω αυτου στην υπηρεσια του το βιομηχανικο κεφαλαιο και τους κατα τοπους στρατους και διοικητικες υπηρεσιες;

  ειναι η δεν ειναι στην Ελλαδα η τριμερης διακριση σε καταναλωτες-χαφιεδες (ΣΥΡΙΖΑ) επιστατες (ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ) και δουλους (προσφυγες, διαφωνουντες, γενικως ατυχοι) μεσα στα σχεδια του χρηματοπιστωτικου κεφαλαιου ;

  αν ναι, ποια κομματα και αλλες πολιτικες ομαδες συντασσονται με τα σχεδια αυτα και ποια οχι ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ελλάδα χωρίζεται σε κτήνη και ανθρώπους. Από τους τελευταίους οι περισσότεροι μετανάστευσαν ενώ από τους πρώτους οι περισσότεροι έμειναν. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δύνανται να ανοικοδομήσουν μία κοινωνία βάζοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη μίας χώρας. Τα κτήνη κοιτούν το πέος, το στομάχι και την τσέπη των και μόνον. Όσο για τους πρόσφυγες, σίγουρα θα αισθάνονται σαν στο σπίτι τους...

   Delete
  2. Η Χρυσή Αυγή έχει σωστές θέσεις αλλά ουδένα ικανό άνθρωπο να τις υλοποιήσει. Ο Κασιδιάρης ναι μεν φωνάζει και κατηγορεί κατάμουτρα τους καναλάρχες καταγγέλοντάς τους αλλά μέχρις εκεί. Γενικά ελλείπονται στρατηγικής και τακτικής. Μέχρι το 2013 πηγαίναν καλά, αλλά πλέον εμφανίζουν τρομερή στασιμότητα, τόσο μεγάλη που εγώ ο ίδιος ο οποίος από τα 16 μου υποστηρίζω την Χρυσή Αυγή και έτσι μάλιστα πολιτικοποιήθηκα στον Φασισμό, έχω βαρεθεί να βλέπω συνεχώς τον Λαγό και τον Γερμενή να δίνουν συνεντεύξεις λες και είναι τίποτε μεγάλοι επιστήμονες ή διανοούμενοι. Να πάω να σκίσω τα πτυχία μου εάν είναι να με κυβερνά ένας Λαγός ή ένας Κασιδιάρης. Τί θέλω και σπουδάζω τότε πραγματικά;;;;;

   Delete
  3. ΕΝΩ Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ Κ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ......
   ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΣΣΑ Η ΖΩΗ Κ. ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ......

   ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Delete
  4. Κωνσταντινοπολιτη η χρυση αυγη εχει τακτικη ,αλλα δυστυχως καθως φαινεται αυτη περιοριζεται στη δημαγωγια και σε μικροπολιτικα κερδη ,στρατηγικη ειχε σιγουρα ολα αυτα τα χρονια που ηταν εκτος βουλης στην οποια οφειλει το γεγονος οτι εγινε πασιγνωστη την ωρα που αλλοι εξωκοινοβουλευτικοι ηταν και παραμενουν αγνωστοι ,τωρα δεν ειναι γνωστο επι του παροντος εαν εχει στρατηγικο στοχο .Οι μεγαλοι κινδυνοι για τη χρυση αυγη ειναι η αστικοποιηση της (μαλλον αδυνατον) και δευτερον η μουσειοποιηση της (οτι επαθε το ΚΚΕ).Σιγουρα πρεπει να ανοιξει τα αυτια της και σε ιδεες που μπορει να μην της ειναι οικειες εαν θελει να διευρυνει την ισχυ της χωρις παραλληλα να χασει τη συνοχη και την ιεραρχεια της .Κανενας εθνικιστης στην ευρωπη δεν ειναι πλεον αντισημιτης (ακομα και στη γερμανια) ,ο αντισημιτισμος ειναι στατηγικο λαθος και επισης πρεπει να μη μπαινει στο πειρασμο να αναπαραγει διχαστικη ρητορικη .

   Delete
  5. Ανώνυμε ουδέποτε εμίλησα περί Ζωής εγώ. Αλλά και πάλι πιο μορφωμένη από Γερμενήδες μπλακμεταλάδες και από τον Λαγό είναι. Αδύνατη η σύγκρισις.

   Μικρέ στρατιώτη, η Χρυσή Αυγή ανέβηκε επειδή αρχικώς εσυνεργάζετο άτυπα με την Ν.Δ. έχοντας τον σκοπό να την μαχαιρώσει πισώπλατα κάτι δε που έπραξε. Από τότε όμως εδώ και 3 χρόνια έχει μείνει στάσιμη. Και ο αντισημιτισμός και ο αντικομμουνισμός, χάριν τακτικισμού πρέπει να αποφευχθούν.

   Delete
  6. Εάν συγκρίνεις τακτικές, τρόπο εκφράσεως και συμπεριφοράς ΕΛΑΜ και Χρυσής Αυγής θα βρεις μεγάλες διαφορές. Το ΕΛΑΜ είναι απείρως καλλίτερο, και αμιγώς Εθνικιστικό-Φασιστικό ενώ η Χ.Α. έχει ολοφάνερη Εθνικοσοσιαλιστική χροιά η οποία δεν συμβάλει καθόλου στον καθημερινό της Αγώνα.

   Delete
 36. Σημ. Γεια στο στομα σου παληκαρι μου.

  ReplyDelete
 37. Σημ2. Τὸ χαφιές-καταναλωτής νὰ τὸ διορθώσω πρέπει ὡς ἐξῆς. Μεσολαβητὴς σὲ θέματα φορολόγησης ἀνἀμεσα στὴν κεντρικὴ ἐξουσία καὶ τοὺς φορολογούμενους,ποὺ πλουτίζει ἀμειβόμενος ἀπὸ τὴν ἐξουσία σὰν καταδότης τοῦ φοροφυγᾶ καὶ ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους σὰν ἐξαγοράσιμος καταδότης. Ἡ κατανάλωση εἶναι μέρος τοῦ ἴματζ τοῦ σημερινοῦ δημοσίου ἀξιωματούχου, ὄπως ῆταν π.χ. ἡ καπελαδοῦρα στὴν Κίνα καὶ τὴν Ὁθ. Αὑτοκρατορία. Δηλ. ἀντὶ νὰ φορᾶ καπέλο καὶ νὰ τρώει μανταρίνια ὁ σημερινὸς κοτζάμπασης ντύνεται φρη-στάυλ, ἔχει λάπτοπ καὶ τρώει ἀκριβὰ καὶ ὑγιεινά. Μοιάζει δὲ περισσότερο στὸν κοτζάμπαση παρὰ στὸν μανδαρίνο κατὰ τὸ ὅτι εἶναι ταὐτόχρονα ἀντιπρόσωπος τῆς ἐπαρχίας του καὶ ἀξιωματοῦχος τῆς κεντρικῆς διοικήσεως. Γιὰ νὰ τὸν ξεχωρίσετε ῥωτήστε τὴν ἄποψή του γιὰ τὴν φορολογία. Ἡ σωστὴ θέση εἶναι νομίζω αὐτὴ ποὺ λέγεται στὸ εὐαγγέλιο -τὰ τοῦ Καίσαρος τῶι Καίσαρι. Δηλαδὴ νὰ μὴν τὰ βουτάνε οἱ μεσολαβητές...ἴσως αὐτὸ ἐννοοῦσε ὁ.. Χριστιανός.

  Μοιάζουμε δηλαδὴ στὸ Ἰσραήλ τοῦ 1ου αἰῶνος, καὶ ὄχι στὸ σημερινό. Εἴμεθα μιὰ φορολογούμενη κοινότητα, καὶ καλούμεθα νὰ ἀποφασίσουμε τί θὰ κάνουμε μὲ τὸν φόρο. Ἑγὼ λέω ὅτι αὐτοὶ ποὺ λένε νὰ μὴν τὸν πληρώσουμε καὶ νὰ τὸν κρατήσουμε γιὰ μᾶς εἶναι, ἄθελά τους ἴσως, προβοκάτορες καὶ μάλιστα φοροσυλλέκτες καὶ φοροκαταδότες. Καὶ ὅτι πρέπει νὰ τὸν πληρώσουμε, ἀλλὰ μὲ τὸ ἑξῆς ἀπλὸ σύστημα -ὅποιος ἔχει δίνει

  ReplyDelete
 38. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν καταλαβαίνω την στρατηγική της Χρυσής Αυγής δεν ξέρω καν εάν έχει μία. Με την άνοδο ανά εκλογες που έχουν περίπου δηλαδή 2%, δεν θα κυβερνήσουν πριν καταστραφεί το κρατίδιο. Από την άλλη δεν θέλουν και να κάνουν επανάσταση. Δεν θέλουν καν να χρησιμοποιήσουν τον μοναδικό Έλληνα εθνικιστή διανοούμενο που θρέφει την Νεολαία με τα βιβλία του στον Εθνικισμό, τον Κ.Πλεύρη. Τί περιμένουν δηλαδή; Μία μοναρχική επιστροφή ή ένα πραξικόπημα έστω και οπερέτα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

   Delete
  2. Μακάρι ανώνυμε. Από τα 16 μου το ελπίζω εδώ και 4 χρόνια. Αλλα πάλι θα απογοητευθώ, το ξέρω...έχω βαρεθεί όλο να απαγοητεύομαι από μικρό παιδί...

   Delete
 39. γι αυτο λεμε παραπανω οτι κομμουνισμος φασισμος και φιλελευθερισμος ειναι αδελφια, παιδια της ιδιας μανας. Η Θεοκρατια ξεκινα αντιθετως απο κατι πολυ πιο δυσκολο - το θεοκρατια οντας σχημα λογου.

  Δηλαδη ο ανθρωπος δεν πρεπει να αλλαξει τιποτα αλλα να κατανοησει. Πρωτος ο φιλελευθερισμος και ο Διαφωτισμος το αρνηθηκαν αυτο, βλ. π.χ. την σατιρα του Βολταιρου, τον Καντιντ.

  ReplyDelete
 40. Στην ουσια λοιπον δεν υπαρχει διαφορα μεταξυ των τριων αυτων επαναστατικων ιδεολογιων, του φιλελευθερισμου, που θελει διαρκη επεκταση των χρηματικων συναλλαγων, του φασισμου και του κομμουνισμου που θελουν το αντιθετο, διοτι και οι τρεις κινουνται σαν εφαρμογη μιας ιδεας και οχι σαν απροκαταληπτη βιωση του κοσμου, ιδεατου και εμπειρικου. Οι τρεις νεωτερικες ιδεολογιες ερχονται να συναντησουν την εκκλησια στην καταπιεστικη της μορφη, εκεινη του πιστευε και μη ερευνα. Γι αυτο και πολλες φορες η καταπιεστικη μορφη της εκκλησιας συμμαχει εστω και ατυπα μαζι τους, για παραδειγμα, η ελλαδικη εκκλησια με το ελληνικο κρατος.

  Το πραξικοπημα σε μας αν γινει, που το απευχομαι, θα γινει κατα πασα πιθανοτητα απο το ιδιο το κρατος, με την εκ των υστερων εστω ευλογια της εκκλησιας. Εγω πιστευω οτι πρεπει να διαφυλαχθουν οι δημοκρατικοι θεσμοι και το Συνταγμα, οχι επειδη θεωρω οτι εχουμε την Δημοκρατια της εποχης του Περικλεους, που εξαλλου δεν εγκρινω, αλλα επειδη καθε αλλαγη θα ειναι για κακο. Δεν θελουμε αλλαγες. Αυτη ειναι η πραγματικη Θεοκρατια. Αντι να προσπαθεις να αλλαξεις, κατανοησε.

  ReplyDelete