Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 27, 2016

308 –Γκϋλέν-Ἔρντογαν: Σχέσεις δασκάλου - μαθητοῦ καὶ ἐξουσία


Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης στὴν ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἐξέδρα, μὲ τὸν Ὀζάλ, δεύτερος στὰ ἀριστερά του


Θριαμβευτικὴ εἴσοδος Ὀζάλ-Κιτσίκη στὴν Καισάρεια τῆς Τουρκίας


308 –Γκϋλέν-Ἔρντογαν: Σχέσεις δασκάλου - μαθητοῦ καὶ ἐξουσία

Ὅλο τὸ μυστικὸ τῆς ἀνόδου στὸ βάθρο τῆς ἀπολύτου ἐξουσίας τοῦ Ἔρντογαν ἀποκρυπτογραφεῖται ἀπὸ τὶς σχέσεις του μὲ τὸν δάσκαλό του, τὸν Γκϋλέν καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα κλασσικὸ καὶ ἐπαναλαμβανόμενο μοντέλο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀρχαιότητος.

Ἄν καὶ βιβλίο μου, Περὶ Ἡρώων (Ἡρόδοτος, 2014), ἔχει παρουσιασθῆ εὐρέως σὲ κοινὸ ἐπιλέκτων ποὺ δὲν σχετίζεται μὲ τὴν γνώση τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου, ἡ ὁποία φυσικὸ εἶναι νὰ προωθεῖται ἀπὸ τὰ σοβαρὰ ΜΜΕ ὅπως Ἡ Καθημερινὴ καὶ  Τὸ Βῆμα, ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ μέχρι στιγμῆς ἐδιάβασαν καὶ ἀκόμη περισσότερο ἐκατάλαβαν, παρὰ τὴν κρυστάλλινη ἁπλῆ γλῶσσα του, τὸ κεφάλαιο ΚΓ΄ (σσ. 393-419), τὸ ὁποῖο φέρει τὸν τίτλο, «Ὁ μυστικοσύμβουλος: Ὁ ἀφανὴς ἄνθρωπος τῆς ἐξουσίας». Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι θὰ χρειασθῇ πολὺς χρόνος, ἴσως πολὺ μετὰ τὸν θάνατό μου, γιὰ νὰ γνωσθῇ εὐρέως καὶ νὰ κατανοηθῇ τὸ περιεχόμενό του, ὅπως ἐχρειάσθη πολὺς χρόνος μετὰ τὸν θάνατό του, τοὐλάχιστον ἕνδεκα χρόνια (1778-1789), γιὰ νὰ καταννοηθῇ ὁ Ζάν-Ζάκ, παρὰ τὴν πολὺ ἁπλῆ γλῶσσα του, γλῶσσα σχεδὸν παιδική.

Τὸ διαχρονικὸ πρότυπο ποὺ ἐξηγεῖται στὸ κεφάλαιο αὐτὸ τοῦ βιβλίου μου τὸ  βλέπουμε διαμορφωμένο ἤδη στὸ δίδυμο Ἀριστοτέλης-Ἀλέξανδρος. Ὁ δάσκαλος Ἀριστοτέλης ἔστειλε τὸν μαθητή του στοὺς δρόμους τῆς Ἀνατολῆς, στὴν ἀπόκτηση τοῦ περσικοῦ στέμματος, ἀλλὰ τὸ 327 π.Χ., τὰ μυαλὰ τοῦ μαθητοῦ εἶχαν πάρει ἀέρα καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἠθέλησε νὰ ἀνεξαρτητοποιηθῇ ἀπὸ τὸν δάσκαλό του, ποὺ ἐφέρετο νὰ δυσανασχετῇ μὲ τὴν μεταμόρφωση τοῦ μαθητοῦ του σὲ ἀπόλυτο «σουλτάνο» (συγγνώμην, Πέρση αὐτοκράτορα). Βλέπε Γκϋλέν-Ἀριστοτέλης ἔναντι Ἔρντογαν-Ἀλέξανδρος. Ὁ ἀνηψιὸς τοῦ Ἀριστοτέλους, ὁ Καλλισθένης, μαθητὴς ὅπως ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ Ἕλληνος φιλοσόφου, δηλαδὴ «Φετουλατζῆς» (συγγνώμην, Ἀριστοτελικός), ποὺ ἦταν  στὸ πλευρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, τὸν ἔψεξε ἐπειδὴ εἶχε πάρει τὶς περσικὲς συνήθειες τοῦ ἀπολύτου μονάρχου, τὴν προσκύνηση, καὶ εἶχε ἐπιβάλει στὴν αὐλή του τὴν θεοποίησή του. Ἀποτέλεσμα, ὁ Ἀλέξανδρος ἐξετέλεσε τὸν Καλλισθένη καὶ ἔκοψε τὶς σχέσεις του μὲ τὸν Ἀριστοτέλη. (Εἶναι δευτερευούσης σημασίας, γιὰ τὸ παράδειγμά μας, ἐὰν ἡ Ἱστορία ἔχει ἀποδείξει μὲ ἀδιάσειστα ἤ ὄχι στοιχεῖα τὸ ἐπεισόδιο αὐτό).

Ἔκτοτε, καὶ μέχρι σήμερα,  ἔχουμε πλῆθος ἀπὸ ἱστορικὰ παραδείγματα, παρομοίων σχέσεων φιλοσόφου διδασκάλου καὶ πολιτικοῦ μαθητοῦ. Ἰδοὺ μερικά

α) Σχέσεις Ῥουσσώ-Ῥοβεσπιέρρου. Ἄν καὶ δὲν ἐγνωρίσθησαν προσωπικά, ὁ Ῥοβεσπιέρρος, ἔνθερμος μαθητὴς τοῦ φιλοσόφου Ῥουσσώ, ποὺ τὸν εἶχε διαβάσει στὸ σχολεῖο, ἀκολουθῶντας τὶς διδαχές τοῦ διδασκάλου, εἶχε ὡς ἀδιάφθορος,  ἐκφρασθῆ δημοσίως κατὰ τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου ἀλλὰ κατέληξε τὸ 1793, αἱμοσταγὴς δικτάτωρ.

β)  Σχέσεις Laharpe-Ἀλεξάνδρου Α΄ Ῥωσίας. Τὸ πλέον ἐντυπωσιακὸ παράδειγμα ζεύγους φιλοσόφου-βασιλέως, ὑπῆρξε στὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος ἡ σχέση τοῦ Ῥώσου διαδόχου μὲ τὸν Ἑλβετὸ δάσκαλό του, τὸν Λὰ Ἅρπ, ποὺ τὸν ἀνέθρεψε ὡς ῥεπουμπλικανό! Ὁ Ἀλέξανδρος ὅμως ἐπῆρε τὴν ἐξουσία τὸ 1801, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ πατέρα του, γιὰ τὴν ὁποία ἠσθάνθη ὑπεύθυνος καὶ ἐξειλίχθη σὲ αἱμοσταγῆ δικτάτορα. Ὁ Λὰ Ἅρπ ἐπέστρεψε στὴν Ἑλβετία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τοῦ ἔγραψε: «Οὐδεὶς ἄνθρωπος δύναται νὰ ὑποστῇ ἀδικίες χωρὶς νὰ προσπαθῇ νὰ ἀμυνθῇ. Ἡ μέλισσα τσιμπᾷ τὸ χέρι ποὺ τὴν πιέζει, τὸ μυρμήγκι τσιμπᾷ τὸ πόδι ποὺ τὸ πατᾷ. Εἶναι νόμιμο δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ ὑπερασπίζῃ τὸν ἑαυτό του, ἕνα δικαίωμα ποὺ ἀμφισβητεῖται μόνον ἀπὸ τυράννους, ποὺ ἔχουν συμφέρον να πείσουν τὸν λαὸ ὅτι ἡ ἀντίσταση στὴν θέλησή τους ἤ στὴν δράση τους εἶναι ἐγκληματική».

γ) Σχέσεις Μὰρξ-Λένιν. Ὁ φιλόσοφος Μὰρξ ποτὲ δὲν ἔβαλε σὲ πράξη τὸ ἐπαναστατικό του σχέδιο, ἀλλὰ τὸ ἐδίδαξε στοὺς μαθητές του, τὸν Λένιν καὶ τὸν Στάλιν ποὺ ἐξειλίχθησαν σὲ ὁλοκληροτικοὺς ἡγέτες καὶ ἐγκληματίες. Ὁ Μὰρξ ἀπεβίωσε τὸ 1883 ὅταν ὁ Λένιν ἦταν μόλις 13 ἐτῶν καὶ ὁ Στάλιν 5 ἐτῶν.

δ) Σχέσεις Κιτσίκη-Ὀζάλ. Ἐγώ, ὡς πνευματικὸς ἡγέτης τοῦ προέδρου τῆς Τουρκίας Ὀζάλ, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶχε ἀπόλυτη ἀφοσίωση καὶ μὲ ἔφερε ἀπὸ τὸν Καναδᾶ στὴν Ἄγκυρα γιὰ νὰ τὸν καθοδηγῶ στὸ προεδρικό του παλάτι τῆς Τσάνκαγιας, δὲν εἶχε καιρὸ νὰ ἀνεξαρτητοποιηθῇ ἀπὸ τὴν διδασκαλία μου διότι ἐδολοφονήθη τὸ 1993, ἐπειδὴ δημοσίως διελάλη στὴν τουρκικὴ κοινωνικὴ γνώμη ὅτι ἦταν πνευματικός μου μαθητής. Οἱ Τοῦρκοι, δικαιολογημένα, εἶχαν σφόδρα ἀνησυχήσει ὅτι ὁ πρόεδρός τους καθωδηγεῖτο ἀπὸ Ἕλληνα φιλόσοφο μὲ ἐπακόλουθο τὴν δολοφονία του ἀπὸ τοὺς στρατιωτικούς.

ε) Σχέσεις Γκϋλέν -Ἔρντογαν. Ἡ ἄνοδος τοῦ Ἔρντογαν στὴν ἐξουσία, ἀπὸ τὸ 2003, ἐξηρτήθη ἀπολύτως ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ μέντορός του Γκϋλὲν καὶ τῆς ἀδελφότητός του τὴν Χιζμέτ, στὴν ὁποία συνεχίζω καὶ σήμερα νὰ ἀνήκω ὡς Μεγάλος Ἀδελφός. Ἐπίσης ἐδίδαξα, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου, τὸν τότε φοιτητή μου, τὸν Νταβούτογλου, ὁ ὁποῖος καὶ ἐνεστερνίσθη  τὴν θεωρία μου τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ποὺ ἠκολούθησε ἀργότερα ὡς πανεπιστημιακὸς καθηγητής, μὲ τὰ γραπτά του, καὶ ὡς πολιτικός. Τὸ 2011, τὸ φετουλατζίδικο πανεπιστήμιο Γκεντίζ, τῆς Σμύρνης μὲ εἶχε καλέσει νὰ διδάξω, ἀκριβῶς ὡς Φετουλατζῆς ὁ ἴδιος (βλέπε τὸν τουρκικὸ τύπο τῆς ἐποχῆς μὲ τὶς δηλώσεις μου).

Τὸ 2013, ὁ Ἔρντογαν εἶχε ἤδη μετατραπῆ σὲ «σουλτάνο καὶ χαλίφη» καὶ ἐφοβήθη ὅτι ἡ ἐπιρροὴ τοῦ δασκάλου του στὸν  κρατικὸ μηχανισμὸ ποὺ εἶχε ἐπιβληθῆ ἀκριβῶς μὲ τὴν συναίνεση καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ ἰδίου τοῦ Ἔρντογαν, θὰ μετετρέπετο σὲ σφοδρὴ κριτικὴ τῆς διαφθορᾶς στὴν ὁποία εἶχε ὑποπέσει. Ἀποτέλεσμα, ὅπως καὶ ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τὸν  ἀριστοτελικὸ Καλλισθένη , νὰ ἀπαιτῇ τὴν κεφαλήν του ἐπὶ πίνακι.


Δημήτρης Κιτσίκης                                             27 Ἰουλίου 2016

68 comments:

 1. Έχετε ήδη γράψει ότι 2 είναι οι ήρωες:

  1. Ο Πνευματικός Ήρως δηλαδή ο Φιλόσοφος που είναι και ο πραγματικός ήρως.

  2. Ο Ηγεμών ο οποίος αποτελεί την υλική ενσάρκωση των λεγομένων του Φιλοσόφου.

  Το βιβλίο σας "Περί Ηρώων" είναι πράγματι ένα αξιολογότατο και σπανιώτατο σύγγραμα. Χρειαζόμαστε περισσότερα συγγράματά σας αν και ήδη όσα γράψατε είναι υπερ-αρκετά.

  ReplyDelete
 2. Και μετά ακόμα αναρωτιούνται οι Δυτικοί!

  https://www.rt.com/news/353582-europe-weapons-trade-east-report/

  ReplyDelete
 3. Σωστά τα λέτε ως συνήθως Κ.Καθηγητά.
  Ο Ερντογάν, φοβήθηκε καθαρά από παρερμηνεία των προθέσεων του δασκάλου του;Ή μήπως όντως ο Γκϋλεν κάποια στιγμή επθυμούσε παραπάνω εξουσία;Είναι πολύ βασικό αυτό.
  Επιπλέον, εντύπωση μου κάνει η στάση του μαθητή σας, Νταβούτογλου.Λογικά θα παίξει κάποιον ρόλο μετά την τελική πτώση του Ερντογάν από τα δυτικά στρατεύματα.Μάλιστα, όπως δηλώσατε στην συνέντευξή σας, θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο στην Τουρκία μετά την πτώση του Ερντογάν, εκτός από την γυναίκα που αναφέρετε για την ηγετική θέση στην τελευταία συνέντευξή σας, δεν αποκλείεται να αναλάβει και ο Νταβούτογλου, που είχε λαϊκή απήχηση.
  Τουλάχιστον απ'ότι καταλαβαίνω, πλέον ο ρόλος του είναι διπλός, λίγο με γκϋλέν, και λίγο με Ερντογάν.Άρα θα πάει με τον νικητή.

  ReplyDelete
 4. Πολύ καλό άρθρο από τα παιδιά της Αντεπίθεσης(Νεολαία Χρυσής Αυγής)

  Συμφωνώ 1000%!

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/apodrash-apo-th-zwh-kai-egklwbismos-se-mia-othonh

  ReplyDelete
 5. https://ethnikismos.net/2016/07/26/%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%83/

  Πολύ καλό άρθρο!

  ReplyDelete
 6. Μετά τους φταίνε οι μουσουλμάνοι που πεθαίνουν! Τα μυαλά σας φταίνε! Κοιτάξτε τα σχολια κάτω. Όλοι λένε "μην κάνεις οικογένεια, μην παντρευτείς". Εγώ δεν βλέπω πάντως στην Δύση επιστροφή στην Παραδοσιακή Οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται τρομερή Χριστιανική θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση και αποφιλελευθεροποίηση στα πάντα. Δεν πιστεύω ότι είναι δυνατό. Ίσως ο Φασισμός έρθει μόνον και μόνον για να διώξει το Ισλάμ και να επιβιώσει ανενόχλητος ο Φιλελευθερισμός. Ίσως...

  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3711707/Could-demeaning-Middle-aged-Separated-kids-paying-mortgage-oh-yes-having-share-flat-divorced-dads.html

  Συγγνώμην για τα λινκ που παραθέτω. Το ιστολόγιό σας Καθηγητά είναι το μοναδικό άξιο πολιτικής ζυμώσεως. Στα άλλα ιστολόγια, π.χ. capital.gr, όπως είπε και ο Ζαραθούστρα, μας αποκλείουν και μας διαγράφουν το προφίλ.

  ReplyDelete
 7. Υπαρχει και το παραδειγμα του Σωκρατους με τους μαθητες του Αλκιβιαδη (Σικελια, Σπαρτη, Περσια οι μεταπτωσεις του) και Κριτια (που κατεληξε ο ιθυνων νους των Τριακοντα Τυραννων). Φαινεται πως ο δασκαλος δεν αποκλειει κανεναν, διοτι δεν θεωρει οτι εχει αυτο το δικαιωμα. Αντιθετα οι ανυπομονοι μαθητες ψαχνουν για δικαιωματα που κατοπιν προσπαθουν να κατακτησουν.

  Ο Πλατων τα λεει αρκετα καλα στο Συμποσιο του. Ο Αλκιβιαδης δεν μπορει να παραιτηθει απο τον ναρκισσισμο. Δεν αντεχει δηλαδη να μην φανταζεται τον εαυτο του σαν ενα ηθοποιο που παιζει για να τον δει καποιος αλλος. Ο Σωκρατης αδιαφορει για τη δοξα.

  ReplyDelete
 8. ΥΓ. Η δοξα, δεν ειναι μονο κατι που προυποθετει εναν δευτερο θεατη, που δινει στεφανο της νικης κατοπιν της περφορμανς του μαθητη. Δοξα, οπως το λεει η λεξη, ειναι η αποψη, το τι νομιζει κανεις. Οι μαθητες νομιζουν οτι πρεπει να γινουν δασκαλοι με το να εχουν αποψη. Μιμουνται, δηλαδη, τον δασκαλο. Ομως ο δασκαλος δεν ελεγε μιαν αποψη, δεν ειχε αποψεις. Αυτο δεν το καταλαβαινουν ευκολα οι μαθητες.

  ReplyDelete
 9. Βλέπε στὸν παρακάτω σύνδεσμο τὴν συνένετευξή μου γιὰ τὸ τουρκικὸ πραξικόπημα, στὸ Lifo.gr Δημήτρης Κιτσίκης

  http://www.lifo.gr/articles/world_articles/109104

  ReplyDelete
 10. Ουδείς μα ουδείς ικανός να καταλάβει την μεγάλη σας σκέψη! Κρίνοντας από τα σχόλια κάτω από την συνέντευξή σας ολοφάνερη καθίσταται η γραικυλική ελλαδίτικη παρακμή! Μα τί κατάντια! Ούτε ένας εκ των σχολιαστών δεν προσπάθησε έστω να σας αντιληφθεί! Δεν πιστεύω ότι αυτος ο λαός δύναται πλέον να σωθεί. Αποτελεί παράσιτο, ζει παρασιτικό, δεν δημιουργεί, δεν συνθέτει παρά μόνον το παίζει συνεχώς ξερόλας όντας άκρως ημιμαθής και βλάξ. Κρίμα. Κρίμα διότι φέρει το όνομα "Έλλην".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αναφέρομαι στην συνέντευξή σας στο lifo.gr,

   http://www.lifo.gr/articles/world_articles/109104

   στα σχόλια των γραικύλων από κάτω.

   Delete
 11. O gullen έχει σχέσεις με τον UCK TOY KOSOVOY..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὄχι. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ελάχιστοι Άραβες μουσυλμάνοι έχουν σχέσεις ή έστω ξέρουν περί των Αλβανών, ιδίως δε περί των σουνιτών Βορείων Γκέγκων ακόμη λιγώτεροι. Στους Καυκάσιους είναι πιο γνωστοί...

   Delete
  3. ναι σωστά, στους καυακάσιους, για αυτό και ο πούτιν δεν επιθυμεί ένα gullen στη περιοχή...οπότε έκανε release info στον erdogan...
   πάντος τα ιδρύματα-μουφτεία του gullen βρίσκονται και στο κόσοβο και συνεργάζονται με τοπικά με τους απανταχού μουσουλμάνους νόμιμους ή μη... υπάρχουν αναφορές στις κρατικές υπηρεσίες and they have open file monitoring everything....

   Delete
  4. Φυσικὰ εὑρίσκονται "καὶ"στὸ Κοσσυφοπέδιο ὅπως τὰ Γκϋλενικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα εὑρίσκονταο ἐγκατεστημένα στὴν Ῥωσία καὶ σὲ πολλὰ ἄλλὰ μέρη τῆς γῆς, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι συνεργάτες τοῦ πολιτικοῦ κινήματος τῶν UCK.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 12. το παίζει συνεχώς ξερόλας όντας άκρως ημιμαθής και βλάξ. αν τά λες για τήν πάρτη σου δικαίωμα σου καί μαγγιά σου ,,,,,εμένα πάντως δέ μέ ξέρεις όπότε τουμπέκα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σὲ ποῖον ἀναφέρεσαι Μάκη; Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Μάκη ΔΕΝ λέω για εσένα! Ηρέμησε! Για τους σχολιαστές του lifo.gr, κάτω από το άρθρο του Καθηγητού ομιλώ! Εσύ μια χαρα είσαι...

   Delete
  3. μά σάυτόν που τάγραψε κυριε Δημητρη μου....

   Delete
  4. ήρεμος έιμαι αγαπητέ Έλλην ΚωνσταντινουπολίτηςJuly 29, 2016 at 10:25 PM εννοειται ότι δέν τά λες για μένα αφού είπαμε δέν μέ ξέρεις ούτε σέ ξέρω Φχαριστώ για τό κομπλιμάντ πα΄ντως .

   Delete
 13. Μπείτε και βγάλτε τα μάτια σας! Και από άρθρο και από σχολιαστές που την στηρίζουν!!!!!!

  http://www.lifo.gr/now/people/108980

  Τελείωσε μόνο φερετζές δεν υπάρχει άλλη λύση. Στο Ισλάμ θα την είχαν σκοτώσει εάν εκανε κάτι τέτοιο χώρια του ότι ΔΕΝ θα το έκανε διότι τα παιδιά θα ήσαν προτεραιότητα για αυτή. Μην ξανακούσω για παραδοσιακή κοινωνία στην Ευρώπη. Ντροπή που δεν την λιθοβόλησαν οι Σέρβοι. Οι Βόσνιοι θα την είχαν γδάρει ζωντανή!

  ReplyDelete
  Replies
  1. 3 αμβλώσεις το κτήνος για να μην χαλάσει η τρομερή της καριέρα! Ξεφτίλα!

   Delete
 14. Καθηγητα ςτο ββλιο σας Περι Ηρωων, λετε οτι η Αναγεννησιακη Δυση εσυνεχισε μετα τον Πληθωνα ως καπιταλισικη Δυση με πρωτεργατες τιυς εβραιους. ΑΡΑ ουσιαστικα ειχαν δικαιο οι Εθνικοσοσιαλιστες που πισω απο τον καπιαλισμο καυηγορυσαν τους εβραιους. Αρα μηπως οντως ο διεθνες τραπεζικο κεφαλαιο ειναι επι το πλειστον εβραϊκο; Γιατι παλια ειχατε πει οτι δεν εινα ολο το τραπεζικο κεφαλαιο εβραϊκο. Παρακαλω απαντηστε μου. Γραφω απο κινητο και εξου το ατονικο. Περι Ηρωων σελιδα 50-51.

  ReplyDelete
 15. Σωστὰ ἐδιάβασες. Γράφω στὴν σελίδα 50: "Ἡ Δύση ὡς πολιτισμὸς ἦταν δημιούργημα τῶν Ἑβραίων". Οἱ ἐθνικοσοσιαλιστὲς εἶχαν δίκαιο νὰ τὸ διαπιστώσουν ὅπως τὸ διεπίστωσε καὶ ὁ Ἑβραῖος Μάρξ. Φυσικά, ὅλο τὸ τραπεζικὸ κεφάλαιο δὲν ἦταν καθ'ὁλοκληρίαν ἑβραϊκὸ ἀλλὰ κατὰ πλειοψηφίαν.Ἡ καταστροφὴ ὅμως τοῦ ἑβραϊκοῦ στοιχείου δὲν δίδει τὴν λύση γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ καπιταλισμοῦ τῆς Δύσεως. Σὲ παρακαλῶ νὰ μελετήσῃς μὲ προσοχὴ τὶς σελίδες 50-52.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι αλλά συμβάλει η καταστροφή των Εβραιων ή οχι; Λέτε για το Ισραήλ και το σπαρτιατικο του ιδεώδες μετά ομως ταυτοχρονως βλέπεται την καταστροφή του με ένα εβραΐκό 1922. Ο Καπιταλισμος της Δύσεως λέτε οτι μόνος του θα καταστραφεί στις επομενες σελίδες μέσω του Αρμαγγεδονος του πυρηνικού πολέμου. Όμως ποία στάση να κρατήσουμε αναφορικά με τους Εβραιους; Το οτι επέστρεψαν στην Ενδιάμεση Περιοχή το θεωρείτε καλο δείγμα μεν αλλά παραλλήλως φέρουν το Δυτικο μικροβιο δε, του ρασιοναλισμού. Μήπως λοιπόν να πάμε με τους Ορθοδόξους μόνον Εβραίους, οι οποίοι είναι και οι φορείς της πνευματικής κληρονομιάς του Εβραϊσμού με κοιτίδα την Ενδιάμεση Περιοχή, την Ιουδαία δηλαδή;

   Delete
  2. Ὁ προβληματισμός σου ἔχει ἐνδιαφέρον. Ἀπὸ φιλοσοφικῆς πλευρᾶς ἔχεις δίκαιο:νὰ πᾶμε μὲ τοὺ Ὀρθοδόξους Ἑβραίους μόνον. Ἀλλὰ ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς, τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ἀξιοθαύμαστο καὶ συμφέρει τὴν Ἑλλάδα νὰ τὸ ὑποστηρίξῃ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Γενικά τίθεμαι υπέρ της συμμαχιας μας με οιαδήποτε μη-ρασιοναλιστικού αντιδυτική δύναμη, Το οτι ο Εθνικοσοσιαλισμος πριν σας ανακαλύψω με είχε κερδισει, δεν ειναι προφανώς καθολου τυχαίο. Εάν οντως έρχεται ο Αμαγγεδών για τον οποίο ομιλείτε, τοτε στην Νέα Εποχή, η ανθρωποτης θα σωθει μονον εάν έχει ως Ευαγγέλιο την Πνευματική της κληρονομιά ως σύνολο. Η Εβραϊκή φιλοσοφία αποδίδεται καλλίτερα στην Καμπάλα και το Δένδρο της Ζωής, στο οποίο περικλειονται οι διάφοροι Άγγελοι και Αρχάγγελοι. Οι Φιλοσοφικές της πτυχές και θεωρήσεις είναι τρομερά συγγενικές ολων των Ελληνιστικών και Ορθοδόξων Χριστιανικών. Θέλω να πω δηλαδή οτι η Μέση Ανατολή των Ελλήνων, Εβραιων και Περσών αποτελεί διχως υπερβολή, τα θεμέλια ολης της Πνευματικής κληρονομιάς της Ενδιαμέσου Περιοχής μα και της Δύσεως. Ο μασονικος φιλελευθερισμος βασιζεται στην Εβραϊκή Καμπάλα και τον Ελληνιστικό/Ελληνικο Ερμητισμό. Διχως υπερβολή ακομη και ο Δυτικος Σατανάς ειναι τέκνο Ελληνο-εβραϊκό, και σώματι(Πλήθων-Εβραϊκος καπιταλισμός) και Πνεύματι(Ελληνικος Ερμητισμος(Ερμής ο Τρισμέγιστος), Νεοπλατωνισμος(Πλωτίνος) και Εβραϊκή θρησκευτική Καμπάλα).

   Delete
  4. Ομολογώ ότι ο καπιταλισμός μου είναι απεχθής λόγω της αθεΐας του, του υλισμού του και της τρομερά ανήθικης φύσεώς του. Εάν ήτο ηθικός, θρησκευτικος, πνευματικος και ηθικός, μα ειχε το ίδιο οικονομικο σύστημα με σήμερα, ίσως και να με εύρισκε σύμφωνο. Βέβαια κατά ποσο δύναται να υπάρξει αυτό; Ηθικος, πνευματικος και συνάμα καταναλωτικος και ατομιστικος, δεν συνάδουν και πολύ...

   Delete
  5. Επίσης το Ισραήλ λέτε δεν θα επιβιώσει μακροπρόθεσμα ως κρατίδιο. Συνεπώς να το στηρίξουμε βραχυπροθεσμα επειδή συμφέρει τον Ελληνισμο και μονον. Αυτο μάλλον εννοείτε.

   Delete
  6. Την Καμπάλα την ανεφερα ως την πεμπτουσία της Εβραϊκής θρησκευτικής φιλοσοφίας. Πέραν αυτής, η εβραϊκή φιλοσοφία δεν έχει ουσιαστικά κάτι άλλο. Η Καμπάλα αποτελεί φιλοσοφική αποτύπωση της Βίβλου.

   Delete
  7. Π.χ. εκεί που λέτε για τον Βάγνερο(ελληνιστί), και την σχέση Θρησκειας-Τέχνης που έλεγε, η Καμπάλα λέει στην σφαιρα Χόντ, ότι επιστήμη και τέχνη ειναι ένα. Μήπως τελικά ο Εβραϊσμος προέρχεται απο την Ελληνιστική νεοπλατωνική και ενολογική(έν το πάν) φιλοσοφία; Πάντως σιγουρα η Εβραϊκή φιλοσοφία έχει πολλά κοινά με την Ελληνιστική της ιδίας χρονικής περιοδου, των πρώτων μετά Χριστού αιώνων.

   http://www.webofqabalah.com/id11.html

   Το είδα και δεν το πίστευα.

   Λέω για την Καμπάλα και πάλι επειδή είναι η μοναδική Εβραϊκή φιλοσοφία. Πέραν αυτής δεν υπάρχει κάτι άλλο.

   Delete
  8. Για να το κλείσω λέγω:

   Η Εβραϊκή πνευματική κληρονομιά με κοιτίδα την Ιουδαία, τμήμα της Ενδιαμέσου Περιοχής έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εβραϊκή κληρονομιά της Δύσεως(χρηματιστικος καπιταλισμός, γκοΐμ και ρασιοναλισμός). Οπότε πάμε με τους πρώτους, τους Ορθοδόξους.

   Delete
 16. Ἕλληνα, ὅλες οἱ παραπάνω σκέψεις σου σχετικὰ μὲ τὴν θέση τοῦ ἑβραϊσμοῦ στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ καὶ τὴν Δύση εἶναι γενικὰ σωστὲς καὶ σὲ συγχαίρω γιὰ τὴν ἀνάλυση ποὺ κάνεις, ἀνώτερες ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀρκετοὺς πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου. Σὲ συγχαίρω λοιπὸν καὶ ἡ εὐχή μου εἶναι νὰ συνεχίσῃς νὰ μελετᾷς γιὰ νὰ ὑπερβῇς τὴν ἀπίστευτη μετριότητα τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έγινε Καθηγητά! Ευχαριστώ! Στον Θεό τα χρωστώ όλα, σε κανέναν άλλον.

   Delete
 17. Σε ενα αστυνομικο κρατος, ο κρατικος διανοουμενος ειναι ενα ειδος αστυνομου ηθων, κοινως, χαφιες.
  Σε ενα κρατος οθωμανικου τυπου σαν το ελληνικο, ο μπατσος μπορει τον μισο χρονο να χαφιεδιζει και τον αλλον μισο να φιλοσοφει.

  Δηλαδη να χαφιεδιζει 24 ωρες το 24ωρο.

  ReplyDelete
 18. Καλῶς ἤ κακῶς ἐλλείψει σουλτάνου τό καθαυτό ἀστυνομικό κράτος εἶναι τό ἑλλαδικό. Ἡ ἀστυνόμευση τῆς σκέψης εἶναι ἡ πεμπτουσία του...Οἱ πνευματικοί του ἄνθρωποι - ἀνεξαρτήτως κλίμακος - εἶναι ἡ ραχοκοκαλιά του.

  Ἕνα ἀνάλογο παράδειγμα τῆς σέρβας, πού ἀνέφερε ὁ Κων/πολίτης ἀνωτέρω, εἶναι ἡ συγγραφεύς Σώτη Τριαναταφύλλου, ἡ ὁποία στό παρελθόν διαμαρτυρόταν ὅτι ὅταν βάραγε ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας τῆς τρόμαζε καί τῆς ἐνοχλοῦσε τόν σκύλο. Πρό καιροῦ ἐπανῆλθε μέ πύρινο ἄρθρο μίσους, διαστρέβλωσης, καί σφουγγοκωλάριου τῆς δυτικῆς κουλτούρας, τσουβαλιάζοντας τά πάντα....

  Ἐνδεικτικά ἔγραφε ἡ Σώτη " ...…Προσθέτω ὡστόσο ὅτι ὅσα ὑφιστάμεθα ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς (ὄχι μόνον τὴν τρομοκρατία ἀλλὰ τὴν καθημερινὴ πίεση, τὴ συμπεριφορὰ μίσους) δὲν ὀφείλονται στὶς «ἐπεμβάσεις» τῆς Δύσης στὶς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ στὴν πολεμοχαρῆ καὶ φθονερὴ φύση τοῦ ἰσλάμ: τὸ ἰσλὰμ δὲν εἶναι μία θρησκεία σὰν τὶς ἄλλες, ἀγαπητοὶ συμπολίτες° εἶναι πολιτικὸ πρόγραμμα, εἶναι ἰδεολογία ἐκβαρβαρισμού αν οἱ μετριοπαθεῖς μουσουλμάνοι (πού, σᾶς διαβεβαιῶ, εἶναι λιγοστοὶ καὶ ἀμήχανοι μέσα στὸ ἀγριεμένο ἰσλαμικὸ πλῆθος), θέλουν νὰ ἀποφύγουν τὸν στιγματισμό, πρέπει νὰ κατέβουν μαζικὰ στοὺς δρόμoυς –σήμερα, τώρα-- καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὰ ἐγκλήματα ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας πού διαπράττονται στὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ. Ὅμως, θὰ ἐπιμείνω: ὅπως ἔλεγε ὁ Μάρκο Πόλο, «φανατικὸς μουσουλμάνος εἶναι αὐτὸς πού σοῦ κόβει τὸ κεφάλι, ἐνῶ μετριοπαθὴς εἶναι ἐκεῖνος πού σὲ κρατάει γιὰ νὰ σοῦ κόψουν τὸ κεφάλι». Πολὺ λίγα ἔχουν ἀλλάξει στὸ ἰσλὰμ ἀπὸ τὸν ὕστερο Μεσαίωνα..."

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ζαραθούστρα το έγραψα και στην συνέντευξη του Καθηγητού, στους χωχώλους του lifo.gr, αλλά προφανώς ουδέποτε εδημοσιεύθη το σχόλιό μου καθώς κάθε επαναστατική φωνή φιμώνεται λόγω της καταρρεύσεως του θολοκουλτουριάρικου φιλελευθερισμού. Τους έγραφα οτι με το να υβρίζεται την Ορθοδοξία, ΔΕΝ κερφίζετε κάτι καθώς είτε από τους Ορθοδόξους/Εθνικιστές θα τα βρείτε είτε από το Ισλάμ. Ο Φιλελευθερισμός ας διαλέξει ποίος θα είναι ο Δήμιός του. Αν και φοβούμαι ότι ο Φασισμος εν τή Δύσει έρχεται σε περιπτώσεις σαν αυτή του Βίλντερς, για να σώσει τον Φιλελευθερισμό από την Ισλαμική γκιλοτίνα.

   Delete
  2. *κερδίζετε

   Delete
 19. ...ο Σουλτανος μας ειναι λογικο να επιθυμει ανανεωση και ηπιο εκδυτικισμο, στην πανεπιστημιακη εκπαιδευση. Επισης λογικο ειναι να παιρνει σαν προτυπο το καλυτερα οργανωμενο αστυνομικο κρατος στον κοσμο, ενα κρατος-χαφιε. Το παιχνιδι που παιζει ειναι να εκσυγχρονισει τους δικους του χαφιεδες χωρις αυτοι να γινουν τοσο εξυπνοι ωστε να τον ριξουνε. Λανσαρει λοιπον το συνθημα - τι κριμα που δεν ειμαστε ολοι σαν το κρατος αυτο...ετσι ο ζηλος της νεας γενιας χαφιεδων οξυνεται και αποκτα καποια επαναστατικοτητα σε σχεση με τους παλιους χαφιεδες, που εχουν γερασει.

  ReplyDelete
 20. ἐδῶ ὅλο τό ἄρθρο -χαφιεδισμός τῆς " διανοουμένης " Σώτης...Γράφτηκε μέ ἀφορμή τήν ἐπίθεση στό Μπατακλάν...

  http://www.athensvoice.gr/article/city-news-voices/%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B7/rock-and-roll-will-never-die

  ReplyDelete
 21. ΥΓ. Δεν εννοω κανεναν στο ιστολογιο αυτο με αυτα στα οποια θα καταληξω. Το φορολογικο συστημα του Σουλτανου ειναι παρα πολυ απλο και αποτελασματικο. Οσο περισσοτερους φοροφυγαδες καρφωνει κανεις τοσο περισσοτερο φοροαπαλασσεται.

  Δυσκολα οποιαδηποτε μηχανοργανωση μπορει να αντικαταστησει το δοκιμασμενο αυτο συστημα. Δυσκολα δηλαδη η Ελλαδα θα γινει Ισραηλ. Μπορει να βαλει το Ισραηλ μεσα στο παιχνιδι, οπως και οποιαδηποτε Μεγαλη κατα τ αλλα Δυναμη. Αθανατε Ελληνα.

  ReplyDelete
 22. Σημ2 (και ζητω συγγνωμη για τα τεσσερα σχολια, αλλα δεν μπορω να κανω διαφορετικα, εξαλλου νομιζω πως συνδεονται μεταξυ τους).

  Απο την πολυ ενδιαφερουσα συνεντευξη του κου Κιτσικη, εδω μεταγεγραμμενη σε πολυτονικο, εχω τρεις ερωτησεις. (http://www.lifo.gr/articles/world_articles/109104).

  1) Σε περιπτωση που ο Ερντογαν κατηγορηθει και επισημως ως φονταμενταλιστης, θα ηταν χρησιμο να γινει μια διακριση αναμεσα στην χρηση του πολεμικου ισλαμ απο τους Σουλτανους της Οθ.Αυτοκρατοριας και τους σημερινους φονταμενταλιστες. Διοτι και στο 1821, για παραδειγμα, ο ισλαμικος οχλος εφανατιζετο, π.χ. α) κατα την εναρξη της ελλ.επαναστασης κατα Χριστιανων και Φραγκων (βλ.Δ. Βικελα, Λουκης Λαρας), β) στην πολεμικη τους πρακτικη (ο μουεζινης εκανε προσευχη προτου οι Τουρκοι ενοπλοι προβουν σε εφοδο ιππικου και πεζικου)και επισης γ) σε εσωτερικα ζητηματα, π.χ. ο Σουλτανος το 1826 ζητησε συνδρομη του οχλου της Κων.πολης στην εξοντωση των Γενιτσαρων.Δεχεστε αυτην την διακριση, και αν ναι, σε ποια απο τις δυο εκδοχες του πολεμικου ισλαμ τοποθετειτε την συμπεριφορα του Ερντογαν, στην οθωμανικη η την φονταμενταλιστικη ;

  2) Οταν λετε οτι ο ελληνικος και ο τουρκικος λαος ειναι ο ιδιος λαος, το εννοειτε και πολιτειακα ; Πιστευετε δηλαδη οτι και οι δυο λαοι λειτουργουν, ασυναισθητα ισως, σαν ενιαιο πολιτικο σωμα;

  3) Ο συμπαντικος ελληνισμος που εσεις λετε οτι ακομα και τον κινεζικο πολιτισμο εγεννησε, εχει σχεση με την υποθεση μου οτι τροπον τινα ο Χριστιανισμος εφερε τα πανω κατω οχι μονο στο παρον και το μελλον αλλα και το παρελθον, με αποτελεσμα ακομα και τους προ Χριστου λαους να κανει χριστιανους ;

  ReplyDelete
 23. ΥΓ. (Το αποσπασμα της Τριαντασκυλλου ειναι μια ενδειξη για το πως ενδεχομενως λειτουργει το ρωμεηκο μιλλιετ. Δεν υποχρεωσε κανεις την Σαρανταξυλου να παπαγαλισει την προπαγανδα ορισμενων κυκλων των ΗΠΑ και της Ευρωπης. Ενα μερος του συμπλεγματος κοτζαμπασηδων, εμπορων και αλλων που συνιστα αυτο που λεει ο ιστορικος Πετροπουλος φατρια (προ-κομματικος οργανισμος) συμπεριφερεται ετσι ωστε να προσκαλεσει εναν ξενο προστατη. Δηλαδη λεει και κανει πραγματα που θεωρει οτι του ξενου προστατη θα του αρεσουν, ωστε να παρασχει την προστασια του στην εν λογω φατρια.

  Το κομματικο συστημα συμπεριφερεται κατ αυτον τον τροπο διοτι το 21 που δημιουργησε το ελληνικο κρατος το θεωρει απλως σαν μια αναδιανομη του συστηματος προστασιας μεταξυ των Μεγαλων Δυναμεων, που κι πριν το 21 παρειχαν προστασια σε φατριες εντος της Οθωμανικης Αυτοκρατοριας. Το ελληνικο κομματικο συστημα ζει ψυχολογικα εντος του Χαλιφατου.Γι αυτο και δεν εχει εθνικη συνειδηση. Η Πενηντακοιλου και οι ομοιοι της απευθυνονται απειλητικα στους συνελληνας των και ξεμυτιζουν για να λαβουν προνομια (βασικα, φοροαπαλλαγη) εις βαρος των συνελληνων αυτων. Το προβλημα ειναι οτι αν απο την δομη αυτη ξεπηδησει ενας Σουλτανος με σαρκα και οστα, ολοι αυτοι θα ανακαλυψουν οτι τοσον καιρο τον προυπεθεταν, οτι γεννηθηκε απο τα σπλαχνα τους.)

  Αν ισχυει η υποθεση αυτη, οι καλυτεροι Τουρκοι ειναι οι Ελληνες.

  ReplyDelete
 24. Καθηγητά περιμένουμε καινούριο άρθρο σας στην Χάφινγκτον Πόστ. Μέσω γκόυγκλ μεταφράσεως τα διαβάζω στα αγγλικά. Και ο πατέρας μου που ξέρει Γαλλικά τα διαβάζει κατευθείαν στα γαλλικά.

  ReplyDelete
 25. Καθηγητά, αληθεύει οτι ο παππούς του Ερντογάν κατήγετο από τον Πόντο;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀνατρέξῃ κανεὶς στὴν οἰκογενειακὴ προέλευση τῶν Τούρκων, ἀφοῦ εἶναι ὅλοι Ἕλληνες. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 26. Καθηγητά στην Αρμενία φαίνεται να ετοιμάζεται έγχρωμη επανάσταση με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Συμφωνείτε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ Ἔρντογαν ἀπεκεφάλισε τὸν στρατό του μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἠμπορῇ νὰ ἀποτρέψῃ εἰσβολὴ ἀπὸ δύο ἀντίθετες κατευθύνσεις:Ἀρμενία καὶ Συρία.Συνεπῶς δύναται νὰ ἀνατραπῇ μὲ ταυτόχρονη διπλὴ εἰσβολή. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ευχαριστώ για την απάντηση α λά Πυθία. Άρα οι ΗΠΑ την υποκινούν με σκοπό την διπλή εισβολή στην Τουρκία. Περίεργο γιατί ο αρχηγος της εξεγέρσεως υποτίθεται δεν επιθυμεί εδαφικές διεκδικήσεις επί του Αζερμπαϊτζάν. Επί της Τουρκίας όμως;

   Delete
 27. Μπράβο στους Τούρκους! Κάνετέ την λίμπα, την Κολωνία!

  http://www.pronews.gr/portal/20160731/defencenet/toyrkia-politiki/63/epideixi-dynamis-apo-toys-islamistes-opadoys-toy-rterntogan

  ReplyDelete
 28. Ὁ ἴδιος ὁ Ἔρντογαν ἔχει δηλώσει ὅτι κατάγεται ἀπὸ τὸν Πόντο, ἀπὸ τὸ Ῥίζε. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. είναι γνωστό ότι κατάγεται από τον Πόντο, αλλά γιατί το αναφέρεται αυτό κ.Καθηγητά?

  ReplyDelete
 30. Διότι ἀπήντησα στὴν ἐρώτηση τοῦ Κωνσταντινουπολίτη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Εγώ πιστεύω μετά την σφαγή του Ερντογάν από τα ανώτερα δυτικά στρατεύματα, θα γίνει λάβει την κυβέρνηση ο Νταβούτογλου μέχρι να γίνει ανώτατος ηγέτης ο Γκυλέν.Ο Νταβούτογλου δεν πρόκειται να χαθεί από την τουρκική πολιτική, και πράγματι είναι πανέξυπνος.

  ReplyDelete
 32. Καθηγητά είχα ακούσει ότι ο παππούς ή ο προπάππους του απο το Ριζαιον του Πόντου ήσαν Ελληνωρθόδοξοι. Εάν αυτό αληθεύει σήμερα, εάν δεν είχε λάβει χώρα το 1922 η ανταλλαγή πληθυσμών, ο Ερντογάν πιθανόν αντί για φανατικός Τούρκος σουνίτης να ήταν Ελληνωρθόδοξος Ρωμηος ηγέτης. Πώς ένα γεγονος αλλάζει τοσα πολλά στο ρου της Ιστορίας. Μία χαζαμάρα, ένα λάθος και η Ιστορία γράφεται τελείως διαφορετικά.

  ReplyDelete
 33. Για την Κύπρο που κατάφερε ως Ελληνισμός της Ανατολής(το τελευταιο ισχνό απομεινάρι του), να ξεφύγει απο το Αθηναϊκό ελλαδικό γραικυλισμό, τί πιστεύετε Καθηγητά; Η Κύπρος τα κατάφερε να ορθοποδήσει η Ελλάδα ομως όχι. Θέμα μυαλού, και νοοτροπίας, δεν εξηγειται αλλιώς. Ο Αναστασιάδης και ο Ακιντζί δε, τίθενται υπέρ της επανενώσεως της νήσου. Η Κύπρος φαίνεται να πορεύεται σωστά, συμφωνειτε Καθηγητά;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ως Ελλην Κυπριος βλεπω τον Ακινζτι να υπακουει πληρως στον σουλτανο Ερτογαν...εφοσον και ο κ Κιτσικης συμφωνει οτι ο Ερτογαν εχει ξεφυγει,πως μπορουμε ως Ελληνοκυπριοι να εμπιστευτουμαι τον σουλτανο σε μια λυση του Κυπριακου ?

   Delete
 34. Επιτέλους! Καιρός ήταν!

  http://www.pronews.gr/portal/20160801/religion/elladiki-ekklisia/84330/iera-synodos-eyglotti-siopi-apo-tin-kyvernisi-gia-tin-mi

  ReplyDelete
 35. Δὲν νομίζω, χωρίς κακία, ὄτι ἐλήφθη ὑπόψιν αὐτὸ ποὺ λέω τόσον καιρό. Ὁ Ἑλληνορθόδοξος Ἡγέτης εἶναι ὁ Σουλτάνος.Ἑπαναλαμβάνω τὴν γαλλικὴ παροιμία - μὴν πουλᾶς τὸ τομάρι τῆς ἀρκούδας προτοῦ τὴν σκοτώσεις. Προσθέτω ἐγὼ - ποτέ μὴν κάνεις σχέδια πάνω στὸν θάνατο κάποιου, κι ἄς εἶσαι ἐτοιμοθάνατος.

  Αὐτὸ ποὺ θὰ προτείνω σὲ ἕναν δημόσιο ὀργανισμὸ ποὺ ζητᾶ τὴν ἄποψή μου στοὺς τωρινοὺς καιροὺς εἶναι νὰ στραφεῖ πρὸς τὰ Βαλκάνια, διότι αὐτὸ ποὺ λείπει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι μιὰ Ἡπειρωτικὴ Ἑνδοχώρα ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἡ Μικρά Ἀσία. Βἐβαια, τὰ Βαλκάνια εἶναι πρῶτα βουνὰ κι ἔπειτα κοιλάδες. Ἀλλὰ διαφορετικὰ θὰ εἴμαστε πάντοτε ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὴν Τουρκία. Χωρἰς ἐνδοχώρα, δὲν ὑπάρχει κράτος.
  Ἄν δὲν κάνω λάθος, τὸ τραπεζιτικὸ κεφάλαιο ἠμῶν ἔχει στραφεὶ πρὸ καιροῦ πρὸς τὰ Βαλκάνια.Ἀκολουθεῖ, θὰ μποροῦσε νὰ ὑποθέσει κανείς, τραβηγμένα, τὸ σχἐδιο κάποιων ἡγετῶν τοῦ ΚΚΕ νὰ κολλήσουν τὴν Ἑλλἀδα σὲ μιὰ σοσιαλιστικὴ Βαλκανικὴ ἔνωση.

  Χωρίς τὰ Βαλκάνια ἠ Ἑλλάδα θὰ εἶναι πάντα στὸ κατάστρωμα ἤ τὸ ἀμπάρι ἑνός καραβιοῦ, εἴτε φρεγάτας, εἴτε σκυλοπνίχτου.

  Ἑγὼ σκέφτομαι ὅτι ἡ αγροτιὰ θὰ ξαναγίνει τῆς μόδας.

  ReplyDelete
 36. Πολὺ σωστὴ παρατήρηση γιὰ τὰ Βαλκάνια, Κωσταντῆ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Φίλε Κωσταντή εάν είχαν μυαλό οι πολιτικοί του κρατιδίου και με κοινοβουλευτισμό ακόμα, μετά την πτώση της ΕΣΣΔ τα Βαλκάνια θα ήσαν Ελληνικά, με την Δραχμή ως σκληρό νόμισμα, Τα Σκόπια δε, μπορούσαν άνετα να ήσαν ένας δορυφόρος της Ελλάδος στα Βαλκάνια. Αλλά πού μυαλό; Η Ελλάς μπορούσε κάλλιστα με την Δραχμή ως δόρυ, ως Βαλκανικό Ευρώ, να αποτελέσει την ηγέτηδα δύναμη των Βαλκανιών, να γίνει η Ελβετία των Βαλκανίων. Αλλά μυαλό πουθενά. Ολα ήσαν φούσκα και εσκάσανε...

  Πάντως το Ελληνικό κεφάλαιο δύναται κάλλιστα να αποτελέσει μέσον επεκτάσεως της Εθνικής μας κυριαρχίας, ιδίως δε στα Βαλκάνια. Αλλά πάλι δεν είχαμε μυαλό, να χρησιμοποιούσουμε το κεφάλαιο το Ελληνικό, το υγιές μη-Μπομπολικό. Αντιθέτως τρώγανε συνεχώς όλοι οι εργατοπατέρες συνδικαλιστές, φαλιρίζοντας τις εταιρείες, όντας δε όλος μα όλος ο ελλαδικος λαός σοσιαλδημοκράτης. Να μασάει δίχως να παράγει το φαΐ του. Με τον τρόπο αυτό, το υγιές Ελληνικό κεφάλαιο έφυγε από την Ελλάδα, εγκαθιστάμμενο εις Βουλγαρίαν. Έτσι οχι μόνον έχασε και χάνει η Ελλάδα κεφάλαια υγιή και θέσεις εργασίας αλλά κερδίζει δίχως κοπο η Βουλγαρία και ας έχει Ευρώ.

  Γα τον λόγο αυτό, μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, το πολιτικό κατεστημένο και η ελλαδική νοοτροπία του παρασιτικού κρατισμού, ή μάλλον κρατικού "καπιταλισμού", κατέστρεψε οιαδήποτε υγιή επιχειρηματική ενέργεια και την έδιωξε, στον Βορειο φυσικό ζωτικό χώρων των Ελλήνων από παλιά. Τα Βαλκάνια και ιδίως δε την πρώην Ανατολική Ρωμυλία, την σημερινή Βουλγαρία.

  Για αυτό το υγιές Ελληνικό κεφάλαιο που σου προωθεί τα Εθνικά και γεωπολιτικά σου συμφέροντα ΔΕΝ είναι εχθρός σου. Το παρασιτικό Μπομπολικό και τραπεζικό είναι!

  Αυτό ο ελλαδίτης δεν δύναται ΠΟΤΕ να το καταλάβει.

  ReplyDelete
 38. (συγγνωμη για το προσωρινο ατονικο) δεν καταλαβαινω γιατι να κανουμε με τη δραχμη που προυποθετει μια δυσκολη αλλαγη αυτο που γινεται πολυ καλυτερα με το ευρω. η μηπως φοβομαστε ανταγωνισμο μεταξυ ηπειρωτικων (ευρω) και θαλασσιων (δραχμοδολλαριο) μεγαλων δυναμεων; μα παντοτε θα υπαρχει ανταγωνισμος π.χ. αναμεσα στο ψαρεμα και το εμποριο, το κυνηγι και την αγροτια. το θεμα ειναι πως θα συμφιλιωνουμε εσαει τα αντιτιθεμενα μερη με το να ξεφευγουμε εμεις οι ιδιοι απο τη συγκρουση. Οχι με το να διεκδικουμε μια προειλημμενη θεση, που θα μας οδηγησει σε διχασμο.

  ReplyDelete
 39. (σημ.το να ασκησουμε βαλκανικη πολιτικη δεν σημαινει καταναγκην να ανεβουμε επανω για να τους πιουμε το αιμα, σαν καλοι μαυραγοριτες και φαναριωτες ρωμηοι που ειμεθα. μπορει να σημαινει οτι τους δινουμε διεξοδο στη θαλασσα, χωρις να πριμοδοτουμε τους κινεζους και τους ρωσους. εξαλλου των βαλκανικων λαων ειμεθα το φυσικο τους επινειο, μεσω της θεσσαλονικης και της καβαλας, αν δεν απατωμαι, και απο την αλλη μερια, παλι αν δεν απατωμαι, μεσωι πρεβεζης. ετσι τονωνουμε και την κατακαημενη ελληνικη επαρχια που καταποντιζεται.

  αν ομως ειμαστε κατακυριευμενοι απο το συνδρομο φαλλμεραυερ, και μολις βλεπουμε σλαυο, αλβανο, βλαχο η τσιγγανο κανουμε τον σταυρο μας, πως να ασκησουμε βαλκανικη πολιτικη ;)

  ReplyDelete
 40. Κωσταντή μιλούσα για την παλαιά δραχμή όχι για την νέα...

  ReplyDelete
 41. Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Πρακτορείο Ανατολή, ο γιός του Τουρκούτ Öζάλ, Αχμέτ Öζάλ αναφέρει ότι διατηρεί σοβαρές υποψίες για εμπλοκή της "Τρομοκρατικής Οργάνωσης Φετουλλαχτσήδων" ("Fethullahçı Terör Örgütü" (FETÖ)) "στον θάνατο (δηλητηρίαση) του πατέρα του", διότι μεταξύ άλλων, όπως ο ίδιος λέει, "ο πατέρας του διείδε τον κίνδυνο που αντιπροσώπευε ο Γκιουλέν", ενώ ο Γκιουλέν χρησιμοποιούσε ανάρμοστες εκφράσεις κατά του Τούρκου Προέδρου.
  Ήδη από το 1991, σε ρεπορτάζ του Yalçın Özer που δημοσιεύθηκε μετά από μερικά χρόνια, ο Πρόεδρος Özal χαρακτήριζε την "Οργάνωση των Φεττουλλαχτσήδων" ως "άκρως επικίνδυνη". Λέει ο γιός του Οζάλ, "Ο πατέρας μου από τότε διείδε ότι πρόκειται για μία άκρως επικίνδυνη Οργάνωση όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο".

  http://www.aktifmedya.com/2016/08/politika/ahmet_ozal_babamin_zehirlenmesinde_fetoyle_ilgili_kuskularim_var-5896.html

  ReplyDelete