Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 23, 2016

307 - Ἡλικία, τάξη καὶ Κολωνάκι


Ἐπὶ τῆς πλατείας Κολωνακίου ὁ μελλοντικὸς Λόφος τῶν Διεφθαρμένων


307 - Ἡλικία, τάξη καὶ Κολωνάκι

Ἡ ἀνθρωπότης περιλαμβάνει ἄτομα ὅλων τῶν μεγεθῶν, σωματικῶν, πνευματικῶν καὶ ἡλικιακῶν. Ὀ μῦθος τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, «Ἐλευθερία, Ἰσότης, Ἀδελφοσύνη» γιὰ ὅλους, δὲν εἶναι ἁπλῶς οὐτοπικό, εἶναι εὐθέως παραπλανητικό. Ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι ὅτι ἡ Ἐπανάσταση ἐξειλίχθη σὲ σφαγή. Ἰσότης ὑπάρχει μόνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς ἔπλασε ὅλους κατ’εἰκόνα του. Καὶ τὸ αὐτεξούσιον  ποὺ μᾶς ἔδωσε μὲ τὴν θυσία του ὁ Χριστός, εἶναι ἡ ἐλευθερία νὰ γίνουμε ἤ ὄχι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ.

Ἡ κοινωνικὴ ἐπανάσταση ἀπὸ ἀρχῆς τῆς Ἱστορίας εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ βασισμένη στὴν σφαγὴ τῶν μελῶν τῆς ἀντιπάλου τάξεως. Κάθε ἀπόλυτη ἐπαναστατικὴ πράξη βάφεται στὸ αἷμα. Τὸ Κολωνάκι, μετὰ μία μελλοντικὴ ἰσοπέδωσή του, περιμένει στὴν θέση τῆς  πλατείας του νὰ  ἀνυψωθῆ ὁ Λόφος τῶν Διεφθαρμένων, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ διαμορφωθῇ κῆπος μὲ παγκάκια, στὰ ὁποῖα θὰ ξεκουράζονται μανάδες μὲ τὰ παιδιά τους, ἐνθυμούμενες ὅτι ἐτιμωρήθη ἡ φοβερὴ κολωνακιώτικη διαφθορὰ τῆς Μεταπολιτεύσεως. Σήμερα δέ, ὁ δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως ἀποφασίζει νὰ διαμορφώσῃ νεκροταφεῖο τῶν προδοτῶν.

Τὸν ῥόλο τοῦ ἐπαναστάτου ἀναλαμβάνει ἡ νεολαία. Ἕνας γηρασμένος πληθυσμός, ὅπως ὁ ἑλληνικός, δύσκολα  ἐπαναστατεῖ. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν δεκαετία τοῦ 1950, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, θεματοφύλαξ τοῦ Κολωνακίου, ἔστειλε τὰ ὑπολείμματα τῆς ἀποδεκατισμένης ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο ἑλληνικὴ νεολαία, στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς ξενητιᾶς, ὥστε ἡ τρισάθλια κοκότα τῆς Δύσεως ὀνόματι Κολωνάκι, νὰ κοιμᾶται τὰ βράδυα ἥσυχα. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, στὴν δεκαετία τοῦ 2010, τὸ ἑλληνικὸ κατεστημένο ἔστειλε τὴν φαιὰ οὐσία τῆς νεολαίας της στὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ μὴν κάψῃ τὴν κοκότα.

Ἄν καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δὲν  εἶναι ἴσοι καὶ κατανέμονται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς σωματικῆς, πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κλίμακος, ἀνισότης ποὺ ὁ σημερινὸς γηρασμένος Ἕλλην ἀρνεῖται νὰ παραδεχθῇ, καταφεύγοντας στὸν  μῦθο τῆς κοινοβουλευτικῆς ψήφου τοῦ λαοῦ, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀναγνωρίζῃ ὅτι φταίει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ πάντα ὁ ἄλλος, τὰ νειᾶτα γενικά, παίζουν ἕναν ἰδιαίτερι δημιουργικὸ ῥόλο. Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ἦταν ἐπανάσταση εἰκοσάρηδων: Πολιτικοὶ ἡγέτες καὶ στρατηγοὶ ἦσαν ὅλοι νεανίες. Σύμβολο τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ὑπῆρξε ὁ Βοναπάρτης.

Τὸ σημερινὸ φαινόμενο τῆς μουσουλμανικῆς τρομοκρατίας στὸ ὁποῖο θυσιάζονται δεκαοκτάρηδες μὴν ἔχοντας κἄν σχέση μὲ συγκεκριμένη θρησκεία, ἐν μέσῳ πλήρους καταδίκης των, ἐκ μέρους τῶν χουφτάλων τῶν ὑπολειμμάτων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἔχει ἐπεκταθῆ σὲ ὅλον τὸν  γηρασμένο δυτικό κόσμο.

Ὅπως καὶ σὲ ὅλες μας τὶς κοινωνιολογικὲς ἀναλύσεις, προσπαθοῦμε μὲ ἁπλὰ καὶ κατανοητὰ λόγια νὰ παρουσιάσουμε ἕνα πρόβλημα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν σκοτεινὴ γλῶσσα ἑνὸς Νίκου Πουλαντζᾶ (1936-1979) ἤ ἑνὸς Παναγιώτη Κονδύλη (1943-1998) ποὺ ἐνεθουσίαζε τὴν ἐποχὴ τῆς ἀποδομήσεως τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ὅλους τοὺς ἀντιπάλους τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ.

Κάθε ἰδεολογία δίδει προτεραιότητα σὲ μία πραγματικότητα ποὺ κεντροποιεῖ, τοποθετῶντας την στὸ κέντρο τῶν ἀξιῶν της. Ἔτσι ὁ ἐθνικισμὸς δίδει προτεραιότητα στὴν πραγματικότητα ἔθνος. Ὁ διεθνισμὸς δίδει προτεραιότητα στὴν πραγματικότητα κοινωνικὴ τάξη. Ὁ φεμινισμός (γυναικισμός), στὸ φῦλο γυναῖκα ποὺ ὑποβιβάζεται ἀπὸ τὶς δύο πρῶτες ἰδεολογίες, οἱ ὁποῖες ἰσχυρίζονται ὅτι τὰ δικαιώματα τῆς γυναικὸς δὲν δύνανται νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ κύριο σῶμα τῆς ἰδεολογίας τους, δηλαδὴ ἡ γυναῖκα στὰ πλαίσια τοῦ ἐθνικισμοῦ ἤ ἡ γυναῖκα στὰ πλαίσια τοῦ διεθνισμοῦ. Π.χ. τὰ δικαιώματα τῆς ἐργάτριας εἶναι τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ δικαιώματα τῆς ἀστῆς. Ἐν συντομίᾳ, κάθε ἰδεολογία δίδει προτεραιότητα σὲ μία πραγματικότητα, ἀπὸ τὴν ὁποία συνήθως παίρνει τὸ ὄνομά της καὶ ὑποτάσσει ὅλες τὶς ἄλλες πραγματικότητες στὸ πλαίσιο τῆς ἐπιλεγμένης κυρίας πραγματικότητος.

Ἡ νεαρὴ ἡλικία εἶναι μία πραγματικότης ποὺ δύναται νὰ κεντροποιηθῆ, δηλαδὴ νὰ τοποθετηθῇ στὸ κέντρο μίας ἰδεολογίας ποὺ ἠμπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ νεανισμός. Ἄν καὶ ὁ ὅρος αὐτὸς δὲν ἔχει μέχρι στιγμῆς χρησιμοποιηθῆ, ἡ ἀντίστοιχη ἰδεολογία εἶναι ὑπαρκτή, ὅταν ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος ἔγραφε: "Μνήσθητί μου Νέε, ὅταν ἔλθης εἰς τὴν ἑλληνικήν σου βασιλείαν" καὶ ἀνεγνωρίσθη ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 23 Ἰουλίου 2016


131 comments:

 1. καλό το άρθρο ...μου άρεσε η σχέση του 2010 με το 1950...δλδ έχουμε τουλάχιστον μία 20ετια μπροστά μας για να δουμε φως...χαχα!
  Ερώτηση: ξέρει κανεις που είναι ο Π. Βαρθολομαίος?

  ReplyDelete
 2. Έχετε απόλυτο δίκιο.Πιστεύω και τα λόγια του Ισοκράτη εκφράζουν απόλυτα την επικαιρότητα.

  "Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία".

  Η Δύση έκανε το λάθος να βάλει πληθυσμούς με φανατική αντιδυτική ιδεολογία στους κόλπους της.Θα έρθει η ώρα που θα τους διώξει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι!! Πάλι φταίνε...οι "άλλοι";

   Το Κοράνιο δίδει τρομερή σημασία στην Οικογενεια και διδάσκει η μία γενεά να μαθαίνει από την άλλη και να ζει μαζί.

   Και μετά πάλι τους κατηγορείς; Εδώ βλέπεις την Οικογένεια πώς την έχουν οι μεν και οι δε οι δικοί σου.

   Delete
  2. Ο θεσμός της Οικογένειας δεν περίμενε το κοράνιο για να θεμελιωθεί.Ποιά μουσουλμανική οικογένεια;με την μπούρκα που πρέπει να φοράει η γυναίκα επειδή εκπροσωπεί την ντροπή;Μην πούμε για το φανατικό σουνιτισμό στο Πακιστάν κτλ όπου αποκόπτουν συγκεκριμένο όργανο του γυναικείου σώματος για λόγους δήθεν ηθικούς.
   Φίλε μου ο φανατισμός σου μπορεί να σε μετατρέψει σε σουννίτη, πρόσεξε

   Delete
  3. Χίλιες φορές σουννιτης παρά φιλελές!

   Delete
 3. Γιά τόν Πουλαντζᾶ δέν ἔχω ἄποψη, γιά τόν Κονδύλη ὅμως ἔχω ...

  Ἀπὸ ποῦ προκύπτει ὅτι οἱ ἀντίπαλοι τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ - καί μάλιστα « ὅλοι» !!! - ἐνεθουσιάζοντο μὲ τὸν Κονδύλη; Προσωπικὰ γνωρίζω πολεμικὴ ἀρθρογραφία ἐκφραστῶν τοῦ εὐρωλιγουρισμοῦ (καὶ ἀντιπάλων τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ) ἐν Ἑλλάδι ( π.χ. Ρ. Σωμερίτης ) ἐναντίον τοῦ Κονδύλη. Παρουσιάστε καὶ ἐσεῖς στοιχεῖα πού στηρίζουν τὸν ἰσχυρισμό σας γιά τό " ὅλοι" !!!

  Καί ἔτσι νά εἶναι - πού δέν εἶναι - , ἦσαν οἱ μόνοι πού ἐνεθουσιάζοντο μέ τόν Κονδύλη; Γνωρίζω ἀκόμη ὅτι πάμπολλοι - ὄχι « ὅλοι»!!! - φιλελεύθεροι ἐνθουσιάζονται μέ τόν Ρουσσώ. Σημαίνει κάτι αὐτό γιά τόν Ρουσσώ, κάτι ἀνάλογο μέ αὐτό πού ὑπονοεῖτε μέ τόν ἐνθουσιασμό - «ὅλων» !!! -τῶν ἀντιπάλων τοῦ μαρξισμοῦ γιά τόν Κονδύλη;

  Οἱ φειδωλοὶ σὲ χρόνο καὶ μελέτη « νέοι», εἶναι σχεδὸν σίγουρο ὅτι βρίσκουν τὸν Κονδύλη δυσνόητο καὶ τὴν γλῶσσα του σκοτεινή. Κάποιο τόν ἀπορρίπτουν ἀβασάνιστα, κάποιοι τόν κάνουν λάβαρο πετσοκόβοντάς τον. Αὐτὸ βέβαια δὲν ἔχει νὰ κάνει μόνον μὲ τήν δύσκολη γλῶσσα τοῦ Κονδύλη, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν πνευματικὴ ὀκνηρία αὐτῆς τῆς « νεολαίας»…, καί μὲ τὴν βιασύνη της λόγῳ ἡλικίας. Χαρᾶς εὐαγγέλια λοιπόν γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ΡΟΜΑΝΤΣΟΥ, τῆς Ε.Ω., τῶν ΒΙΠΕΡ ΝΟΡΑ, τοῦ Λιακόπουλου καί τοῦ Βελόπουλου ( ὅλα αὐτά κι ἄν μιλᾶνε στήν ψυχή …), καὶ τὶς ἀκατέργαστες εὐσυγκίνητες ἁγνὲς νεαρὲς ὑπάρξεις πού δακρύζοντας ἀναβαπτίζονται σὲ « ἐπαναστατικὴ» μαγιά…

  Καὶ ἐν τέλει σὲ τί ἀποσκοπεῖ ἡ μειωτικὴ καὶ ἀπαξιωτικὴ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ἀναφορὰ στὸν Κονδύλη, μιά προσθήκη μέ ἁπλουστευτικό καί παραπλανητικό τρόπο, πού συνδυάζεται πολύ περίεργα μὲ τὶς περί νεολαίας ἰδέες πού ἀναπτύσσονται στὸ ἄρθρο....

  Δέν χρειάζεται κάποια ἰδεολογία " νεανισμοῦ" γιά νά ἀντιληφθοῦμε τό αὐτονόητο περί τῆς ὁρμητικότητος - καί ὄχι ἀπαραίτητα δημιουργικότητος - τῆς νεολαίας. Τό ἰδιότυπο λιβάνισμα τοῦ « ἐγώ» τῆς νεολαίας καί ἡ μέ διάφορους τρόπους προσκόλληση σ' αὐτό τό « ἐγώ» δέν ἐπαναστατικοποιεῖ , ὁδηγεῖ στήν συστημική ἀπολιτικότητα…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσωπικως εχοντας διαβασει ενα βιβλιο του Κονδυλη (Ισχυς και Αποφαση) και εκτεταμενη αρθρογραφια του τον εκτιμω βαθυτατα οπως και το καθηγητη .Δεν θεωρω οτι η αλληλοεκτιμηση ειναι αναγκαστικη .Ο καθηγητης εχει δικιο οταν μιλαει για δυσνοητη γλωσσα του Κονδυλη ,ομως κατα τη αποψη μου αυτη η γλωσσα αντιστοιχει σ ενα συγκεκριμενο τροπο σκεψης και δεν υπαρχει για να αποκρυψει καποιο ελλειμα ,πιστευω επισης οτι το βιβλιο Ισχυς και Αποφαση ουδολως ειναι κοινωνιολογικο καθοτι δεν αναφερεται σε κοινωνικα χαρακτηριστικα παρα ειναι μια θεση που αφορα την αντιληψη του υποκειμενου για το κοσμο και τα αποτελεσματα μια τετοιας αντιληψης σε διαφορα πεδια της ζωης .Παροτι εκτιμω τον Κονδυλη διαφωνω καθετα με τον φιλοευρωπαισμο του ,οπως αυτος εκφραζεται στη συμπαθεια που δειχνει στον Βενιζελο καθως και στην κριτικη του εναντιον της Ελλαδας φερνοντας ως αντιπαραδειγμα τα ευπρωπαικα προτυπα ,οσο πιο λιγο ομοιαζει καποιος με τον μεταπολεμικο ευρωπαιο τοσο το καλυτερο για αυτον ,ο μεταπολεμικος ευρωπαιος οχι απλως δεν ειναι παραδειγμα προς μιμησην παρα προς αποφυγην και οι Ελληνες δεν ειναι ευρωπαιοι παρα οι ευρωπαιοι ως τετοιοι ειναι ελληνικοι .

   Τον Κονδυλη οπως και οποιονδηποτε μπορει να τον χρησιμοποιησει μια πολιτικη παραταξη εαν θεωρησει οτι την βολευει ,ο Κονδυλης λογο της στασης του ηταν κριτικος απεναντυ σε ολες τις παραταξεις και ως εκ τουτου εκπροσωποι αυτων ειναι ενιοτε εναντιον του και αλλοτε τον επικαλουνται οταν επιχειρρηματολογει εναντιον αντιπαλων παραταξεων .Οσον αφορα το Σωμμεριτη καιτους ομοιους του ουτε λογος να γινεται νομιζω οτι η καλυτερη σταση απεναντυ σε τετοια προσωπα ειναι η συνειδητη αγνοια .

   Delete
 4. Φυσικά Κύριε Καθηγητά. Έτσι είναι. Και η μόνη πραγματικότητα είναι ότι η ολιγαρχική μαφία, οι διαφωτιστές-κλέφτες και απατεώνες τρώνε εκατομμύρια και ότι με μια εθνική ηγεσία όλα αυτά τα φαινόμενα της ανομίας θα τακτοποιηθούν όπως πρέπει, θα λάβουν τέλος. Έχουν στήσει ένα σύστημα για να τα τσεπώνουν χοντρά και αδιάκοπα. Τρέμουν τους νομοταγείς που θα τους κλείσουν στη φυλακή, την επιστροφή του νόμου και της τάξης και θέλουν να ενοχοποιήσουν τον απλό πολίτη που πληρώνει κανονικά τους φόρους του παλεύοντας με τους καρχαρίες και τα κοράκια των διεθνών αγορών και των απατεώνων εγχώριων υποτακτικών τους. Οι κλέφτες στη φυλακή για να πάψουν να γεμίζουν την τσέπη τους με εκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου ανεξέλεγκτα.

  ReplyDelete
 5. Εγώ νομίζω πως υπερεκτιμάς το επαναστατικό σθένος της σημερινής νεολαίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν αναφέρεται στην γραικυλική καφενοβια νεολαία.

   Delete
 6. Όσο αφορά τα ψέματα και τις απατεωνιές του Διαφωτισμού περί ισότητας και αδελφοσύνης. Πως είναι δυνατόν εγώ που ζω στην Ελλάδα να είμαι ίσος με ένα παιδάκι της Αφρικής; Ούτε πολιτικά ίσος, ούτε κοινωνικά ίσος είμαι, λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στην Αφρική και λόγω του ότι διαφορετικά μεγάλωσα εγώ διαφορετικά ένα παιδάκι της Αφρικής. Με τέτοια όμως ψέματα και σοφίσματα τρελάνανε και τρελαίνουν καθημερινά τα μυαλά του κόσμου, προωθώντας την ιδεολογική τους λαίλαπα και διάφορα ιδεολογήματα όπως ο φεμινισμός, ΜΚΟ που μοναδικό στόχο έχουν να τα τσεπώνουν οι εκάστοτε ολιγάρχες ανενόχλητοι και πάντα δημοκρατικά και να χτίζουν βιλάρες και πισινάρες στην υγειά των κορόιδων.

  ReplyDelete
 7. Εμένα με έσωσε το ότι είμαι Ρωμηός. Εάν ήμουν μωαμεθανός και ακολουθούσα πορεία ανάλογη με αυτή που ακολουθώ τώρα, το ότι θα είχα γίνει τζιχαντιστής θα ήταν σίγουρο. Απλώς σήμερον η Ορθοδοξία δεν έχει φτάσει σε επίπεδο πολεμικό όπου να χτυπά την Δύση κατάμουτρα όπως κάνει το Ισλάμ.

  Οι φιλελεύθερες κοινωνίες αποτελούν τις χείριστες για ένα νεαρό άτομο. Εάν δεν υπηρχε αυτή η μανιώδης και ανεξέλεγκτη κατανάλωση όλοι οι νεανίες θα είχαν γίνει τζιχαντιστές ή νιχιλιστές περιμένοντας τον Χάρο. Οι κοινωνιες αυτές ΔΕΝ δημιουργούν, ΜΟΝΟΝ διαλύουν. Εμένα με πιάνει κατάθλιψη όταν πάω στην Δυτική Ευρώπη. Οι συνάδελφοι του πατρός μου από 16 χρονών στέλνουν τα παιδιά των για εκπαίδευση σε εταιρείες σε δικά τους διαμερίσματα, Ήδη από τα 16 του έτη το παιδί έχει τελείως απομακρυνθεί από την Οικογένεια. Το κακό όμως γίνεται ήδη πριν. Στην Ελβετία τα μικρά παιδάκια έχουν ένα κλειδάκι περασμένο στον λαιμό των για να μπουν στο σπίτι των το μεσημέρι. Η Οικογένεια είναι πανταχού απούσα. Τα διαζύγια θερίζουν. Εγώ και πάλι μόνον τους μουσουλμάνους έχω δει, και Σικελούς επίσης, να είναι συνεχώς όπου πάνε μαζί με την οικογένειά των, όπως είμαστε εγώ και οι γονείς μου, ως Ρωμηοί. Όλοι οι άλλοι Δυτικοευρωπαίοι και δη Γερμανοφωνες και Αγγλόφωνες λαοί, θέλουν να ξεφορτωθούν τα παιδιά των και ΔΕΝ τα θεωρούν ως σάρξ εκ σαρκός των από τα 16-18 και μετά.

  Θλίβομαι να βλέπω τέτοια κατάντια. Και μόλις ανέλυσα μία μόνον πτυχή των κοινωνιών αυτών. Βάλε παρελάσεις ανωμαλίας, βάλε αθεΐα, βάλε πολυφυλετισμό, βάλε πουτανοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση μέσω του φεμινισμού της γυναικός, βάλε εκτρώσεις, βάλε αλλαγή φύλου σεξουαλικού σε ανήλικα παιδιά, βάλε κατάψυξη ωαρίων(!!) και παραίνθετες μητέρες, βάλε ύβρη για τον Χριστιανισμό, βάλε ρασιοναλισμό των πάντων σε βαθμό που κυριολεκτικά διδάσκουν εωσφορικό αποκρυφισμό σε πανεπιστήμια(Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης), βάλε υλισμό, βάλε ηδονολαγνεία, σεξουαλικοποίηση των μικρών κοριτσιών που την βλέπεις παντού, βάλε ναρκωτικά(στην Ελβετία το χασίσ πάει σύννεφο στην νεολαία), βάλε αλκοολισμό της νεολαίας, βάλε χρηματική δανειακή σκλαβιά εφ'όρου ζωής, βάλε ατομισμό και πλήρη διαγραφή κάθε ενδόξου παρελθόντος και γηγενής κουλτούρας, υιοθέτηση παιδών ξένων και από το πουθενά εισδοχής των είς μία οικογένεια λες και είναι πρόβατα και μπαίνουν σε κοπάδι. Ισοτισμοί, ισοπέδωσε κάθε τι ηθικού και αξιακού, η κοινωνία στηρίζει των κάθε αδύναμο συνεχώς, τα παιδιά για εκδίκηση όταν φύγουν από το σπίτι δεν ξαναμιλούν ποτέ στους δικούς των, μόνον πριν διαβούν τις πύλες του Παραδείσου στο χειριυργικο κέντρο ή 1-2 φορές τον χρόνο σε παγωμένες πλήρως εθιμοτυπικές εκδηλώσεις δήθεν family reunion. Η Οικογενεια απούσα συναισθηματικά, σωματικά και υλικά. Οι γονείς διώχνουν τα παιδιά τους επειδή και καλά "έτσι πρέπει"(βάσει ποίου;;) όταν είναι μικρά, κόβει τους δεσμούς και ύστερα αυτά τους αφήνουν στα γηροκομεία για εκδίκηση.

  Με όλα τα παραπάνω που βλέπεις η φιλελέ διέξοδος είναι τα δικαιώματα των LGBTQ και να κυνηγάς...ποκεμον!! Ε όχι! Καλά κάνουν και παίρνουν τα όπλα!

  Ήρθε η ώρα να φερθούμε ως γνήσιοι Ρωμηοί(al-Rum) και να λάβυμε και εμείς μερος στον Αγώνα αντί να αντιγράφει η νεολαία μας την Δυτική νεολέρα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και ποια είναι η πλάκα και η ειρωνεία του πράγματος; Οι μουσουλμάνοι σέβονται το ρωμαϊκό παρελθόν μας και για αυτό δεν μας αγγίζουν και γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είμαστε και την ένδοξη ιστορία μας. Και έχεις εδώ μέσα τους εγχώριους αμόρφωτους διαφωτιστές να ασχολούνται με πόκεμον. διαφωτισμό, δημοκρατία, πολυθεϊσμό και σαχλαμάρες πραγματικά.

   Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, για τον λόγο που οι σημερινοί Έλληνες σιχαίνονται και απεχθάνονται το ιστορικό παρελθόν τους, για τον ίδιο λόγο οι μουσουλμάνοι μας σέβονται και μας θαυμάζουν και η Ελλάδα τελικά θα μείνει ανέγγιχτη από τους τζιχαντιστές.

   Διανοείσαι τώρα τι σου εξηγώ; Άντε εξήγησέ τα αυτά στους σημερινούς διαφωτιστές... Οι άνθρωποι είναι μαστουρωμένοι από την διαφωτιστική νιρβάνα.

   Delete
  2. Γιατί όμως να είναι μαστουρωμένοι οι πολίτες; Μα φυσικά για να τρώνε τα εκατομμύρια ανενόχλητοι και δημοκρατικά, χωρίς δίκες και χωρίς νόμους... Θέλει και ερώτημα;

   Delete
  3. Ἡ ἀνάλυσή σου εἶναι πέρα γιὰ πέρα σωστή. Ἀλλὰ ὁ τζιχαδισμὸς ὅπως καὶ ὁ ἀναρχισμὸς ἁπλῶς ἐκτονώνει, δὲν δημιουργεῖ.Σὲ συμβουλεύω νὰ μελετήσῃς τὸν Λένιν καὶ τὸν Στάλιν γιὰ νὰ καταλάβῃς πῶς, μὲ ὁμαδικὴ δράση, δύνασαι νὰ ἔχῃς ἀποτελέσματα καὶ νὰ ἐξουδετερώσῃς τὸν κοινωνικὸ ἐχθρό. Μόνον μὲ ὁμαδική, ὄχι μὲ ἀτομικὴ δράση. Ἐὰν εἶχε ἐπιβιώσει ὁ Χριστόδουλος καὶ δὲν τὸν εἶχαν δολοφονήσει, αὐτὸς θὰ εἶχε ὀργανώσει τὸν ἑλληνικὸ φονταμενταλισμό, ὅπως τὸ ἐξήγησα στὸ βιβλίο μου, "Τὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως καὶ τὸ τέλος τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ" ποὺ εἶχε προλογίσει ὁ π.Γεώργιος Μεταλληνός. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Ευχαριστώ Καθηγητά. Το έχω πει αυτό για τον Χριστόδουλο στο ιστολόγιό σας πάμπολλες φορές. Θα ήταν, οχι θα, ήταν ο δικός μας Χομεϊνί! Τώρα αναφέρεσθε γενικά στον Λένιν και τον Στάλιν ή σε ορισμένα ειδικά συγρράματά των;

   Delete
  5. Ένοχε συμφωνώ πολύ μαζί σου! Έτσι είναι!

   Delete
  6. Ο τζιχαδισμός όμως Καθηγητά κάνει κάτι που ΔΕΝ κάνει ο αναρχισμός. Κατεδαφίζει χάριν ενός πολύ πετυχημένου κοινωνικού μοντέλου: του Ισλαμικού.

   Delete
  7. Έχεις άδικο σε αυτό Κωνσταντινουπολίτη. Πρόσεξέ με. Λόγω του ότι αυτή τη στιγμή το δυτικό μοντέλο καταρρέει, αυτό δεν σημαίνει ότι το κατάλληλο είναι το ισλαμικό, σε καμία περίπτωση. Μόλις αλλάξει το πολιτικό σύστημα θα ξανααλλάξει τις δομές της η κοινωνία της Ευρώπης. Έτσι πάει. Μαζί πορεύονται αυτά.

   Delete
  8. Δεν ειπα οτι ειναι κατάλληλο! Της Ρωμανιας ειναι το κάλλιστο! Αλλά εν σχέσει με το φιλελεύθερο είναι καλλίτερο προφανώς το ισλαμικο.

   Delete
 8. Έπειτα ούτε οικογένεια δεν δύνασαι να κάνεις εκεί. Απο τα 13 τους, ναί απο τότε έχουν αλλάξει 20 διαφορετικούς συντροφους οι κοπέλες εκεί-και οι δικες μας εδώ βέβαια στο ίδιο μονοπάτι βρισκονται-μετά μένουν σπίτι και εάν δεν είναι και καλά ικανοποιημένες παίρνουν απο το πυθενά και τα παιδιά και την μισή περιουσία. Ύστερα τα παιδιά βλεπιυν ο κάθε ενας γονεύς των να κάνει καινούρια οικογένεια και να κοιμούνται στους ήχους της σεξυαλικής πράξεως της μητρος των με έναν εντελώς άγνωστο άνδρα! Μονον που το σκέπτομαι λυπάμαι, αηδιάζω και οργίζομαι. Εάν μου συνέβαινε εμένα κάτι τέτοιο θα τους ειχα καθαρίσει τους καινούριους "συντροφους" κάθε ενος γονέααλλά ήδη πιο πριν θα έκανα τα πάντα να κρατηθούν ενωμένοι. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ασφάλεια ώστε το κύτταρο της κάθε κοινωνίας, η οικογένεια, να επιβιώσει. Τον 17χρονο αφγανό τον φέραν σε μία οικογένεια...Γερμανών(!!) να μάθει τί ακριβώς;;; Το παιδί ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ!

  ReplyDelete
 9. Πολύ καλό άρθρο του Μιχαλολιάκου:

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/saranta-duo-chronia-metapoliteush

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το άρθρο του Μιχαλολιάκου είναι ορθότατον είς ό,τι αφορά την καταραμένη Μεταπολήτευση και την προδοσία της Κύπρου.

   Delete
 10. Ἡ κριτική μου σχετικὰ μὲ τὸν Κονδύλη, εἶναι ὅτι δὲν ἐπιρέπεται γιὰ ἕναν κοινωνιολόγο ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μὲ χειροπιαστὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας (διότι ἡ κοινωνιολογία δὲν εἶναι φιλοσοφία) νὰ μὴν παρουσιάζῃ αὐτὰ τὰ προβλήματα μὲ ἁπλὴ γλῶσσα κατανοητὴ στὸν κάθε πολίτη, ἐργάτη ἤ ἀγρότη καὶ ὄχι μόνον στὸν διανοούμενο. Στὴν κοινωνιολογία ἡ σκοτεινὴ γλῶσσα (ἄλλο ἡ φιλοσοφία) κρύβει συχνὰ σαλτιμπαγκισμό. Στοὺς φοιτητές μου ἐπαρουσίαζα τέτοιου εἴδους συγγράμματα καὶ τὰ ἀνέλυα κάνοντάς τὰ λιανά, ἀποδεικνύοντας τὸ μέγεθος τῆς ἀπάτης. Θὰ ἠμπορούσαμε νὰ παρουσιάσουμε ἐδῶ, ἐὰν εἴμεθα σὲ αἴθουσα Πανεπιστημίου, ἕνα κείμενο τοῦ Κονδύλη, νὰ τὸ ξεψαχνίσουμε καὶ νὰ ἀπόδείξουμε τί ἐννοῶ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. διότι ἡ κοινωνιολογία δὲν εἶναι φιλοσοφία)

   Έτσι ακριβώς. Λέτε τα πράγματα όπως απαιτεί η επιστημονική δεοντολογία. Και η ιστορία επίσης. Ο Κωνσταντής να το έχει σαν ευαγγέλιο αυτό, διότι μονίμως κινείται στην σφαίρα της φαντασίας και η σκέψη του και ο λόγος του. Η πολλή φαντασία καταντά όμως απάτη.

   Delete
  2. Είναι μεγάλη αναλήθεια ότι η φιλοσοφία δεν ασχολείται με χειροπιαστά προβλήματα της κοινωνίας.

   Delete
  3. Λάθος κανεις Ιχώρ. Φιλοσοφία και κοινωνιολογία είναι ένα. Βασικά η φιλοσοφία είναι και θεολοφ
   για και συνεπώς κοινωνιολογία.

   Delete
  4. *θεολογία

   Delete
 11. ἡ κριτική πού κάνατε στό ἄρθρο εἶχε δύο σκέλη α) περί σκοτεινῆς γλώσσας β) ὅτι - τάχα μου - ἐλατρεύετο ἀπό τούς ἀντιπάλους τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ ( ὅλους !!!)

  τώρα περιορίζεστε στό α) καί ἐπεκτείνετε τήν κριτική λίγο πολύ χαρακτηρίζοντάς τον σαλτιμπάγκο καί ἀπατεῶνα ὀλκῆς. Στόν σχολιασμό τοῦ β) πού ἔκανα δέν ἀπαντήσατε...

  Ἔχω δημοσιεύσει στό ἱστολόγιό μου κάποια ἄρθρα τοῦ Κονδύλη. Δέν εἶμαι διανοούμενος οὔτε διανοουμενίζω καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κατέβαλα ἀρκετή προσπάθεια γιά νά τόν διαβάσω. Δέν τό μετάνοιωσα. Ὑποψιάζομαι περισσότερο καί ἐπιφυλάσσομαι περισσότερο μέ τά εὐκολοδιάβαστα κείμενα. Περιμένω τό ξεψάχνισμα τῆς ἀπάτης καί τοῦ σαλτιμπαγκισμοῦ.

  Ἀκόμα δέν κατανοῶ γιατί τό νά γράφει ὁ κάθε Κονδύλης σέ γλῶσσα μή προσιτή ἀπό τόν ἁπλό ἄνθρωπο εἶναι μεμπτό, ἐνῷ τό ξεψάχνισμα καί τό ξεσκέπασμα τοῦ συγγράματος - ἀπάτης γίνεται μόνον ἐντός πανεπιστημικῆς τρόπον τινα αἰθούσης... Δύο μέτρα καί δύο σταθμά;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. O James Joyce έλεγε ότι το μόνο που ζητάω από τους αναγνώστες μου είναι να να διαβάζουν όλη τους τη ζωή τα συγγράμματά μου, ώστε να τα κατανοήσουν. Θέλω να πω ότι πολλοί συγγραφείς είναι ψώνια, να το πούμε έτσι λαϊκά.

   Delete
  2. Ἄσχετο μέ ὅτι συζητᾶμε ἐδῶ...

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Τί ἔγινε; Διαγράφουμε τά ἴδια μας τά σχόλιά τώρα;

   Delete
  5. Ναι, γιατί θα μου το απαγορεύσεις εσύ;

   Delete
  6. Ὄχι, γιατί νά στό ἀπαγορεύσω...ἁπλά τό ἐπισημαίνω ὡς τουλάχιστον ἀδόκιμο. Ἐσύ , πού εἶσαι τόσο κατά τῆς λογοκρισίας ( δέν ξέρω ἄν γίνομαι ἀντιληπτός... ), νά ὑποπίπτεις σέ κάτι ἀκόμα χειρότερο τήν αὐτολογοκρισία;
   Ἐπί πλέον, ἐκτός ἀπό τήν αὐτολογοκρισία, κάνεις κάτι ἀκόμα χειρότερο. Σβήνεις κάτι πού κάποιος μπορεῖ νά τό διάβασε, κάποιος στόν ὁποῖο ἀπαντοῦσες ὅπως ἐγώ ὄχι. Δέν σέβεσαι δηλαδή τούς συζητητές τοῦ ἱστολογίου

   Τέλος πάντων, ἄν ἦταν ἄνευ οὐσίας, ὅπως εἶναι καί τό πιθανώτερο, δέν πειράζει....

   Delete
 12. Θα έλεγα, ότι υπάρχουν δύο ειδών ιστορικών όπως επίσης και αναγνωστών της ιστορίας
  Α)Αυτοί που προσπαθούν να αφαιρέσουν το υποκειμενικό τους συναίσθημα και τις ακάλυπτες ανάγκες τους, για να καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερο το γεγονός καθεαυτό.
  Β)Αυτοί που δεν ελέγχουν το συναίσθημά τους και προσπαθούν να αφομιώσουν την ερμηνεία του περιβάλλοντος επάνω σε αυτό.

  Τι αξία έχει ένας αντιναζί που δεν διάβασε τον "Αγών μου", ή τον διάβασε αφού πρώτα θεώρησε ότι είναι κατά του ναζισμού;καμία.Τι αξία έχει ένας αντικομμουνιστής που δεν ξέρει απ'έξω Μαρξ και Λένιν;Καμία.
  Η εναντίωση γίνεται δεκτή μ ό ν ο αφού έχει εξεταστεί το ζήτημα χωρίς προκαταλήψεις.
  Ο Κ.Καθηγητής έχει απολύτως δίκιο σε όσα λέει για το Κολωνάκι και την νεολαία διότι η άποψή του-ακόμα και αν διαφωνεί κανείς δεν έχει σημασία(αφού η διαφωνία εμπεριέχεται στην έννοια του πολιτισμού)-είναι χωρίς προκαταλήψεις.

  Το θέμα είναι όμως ένα.Τι κάνουμε για να αλλάξει η κατάσταση;Για εμένα αλλαγή σημαίνει πολύ απλά χειραγώγηση των Μ.Μ.Ε. Το παιχνίδι εκεί παίζεται.Εδώ ολόκληρο πραξικόπημα έγινε στην Τουρκία και είδαμε όλοι τι ρόλο έπαιξαν τα Μ.Μ.Ε. στην εξέλιξή του.
  Θέλω να πω, ότι είναι ντροπή να μην προβάλεται ο Κ.Καθηγητής από τα Μ.Μ.Ε. και να περιμένουμε όλοι πως και πως μπας και γίνει καμάι συνέντευξη στον Σαχίνη.
  Στην θεωρία καλά τα λέμε οι περισσότεροι εδώ μέσα ανεξαρτήτως αν διαφωνούμε, στην πράξη είναι το θέμα.

  ReplyDelete
 13. Κυριε καθηγητα οποιος περιμενει την ελληνικη νεολαια να δρασει εναντιον του καθεστωτος που αναφερετε μαλλον θα περιμενει για παντα ,δυστυχως ως ελλην νεος του εξωτερικου και εχοντας συναναστροφη με πολλους ελληνες νεους μεταναστες διαπιστωνω οτι οι ελληνες νεοι στη πλειονοτητα τους ειναι προγεροι και οτι το κολωνακι εχει επεκταθει πολυ περαν των παλαιων του γεωγραφικων του οριων ,ο Κωνσταντινουπολιτης εχει δικιο αυτα που πρεπει πρωτα να καταστραφουν ειναι ο φιλελευθερισμος ,ο κατ ονομα ορθολογισμος ,οι διακοπες ,η καριερα ,τα ανθρωπινα δικαιωματα ,οι ταβερνες ,η φιλανθρωπια ,ο ειρηνισμος ,οι ουσιες και καθε τι που ναρκωνει .Οι ελληνες νεολαιοι ειναι σαν μουμιες των σημερινων 50-60αριδων λενε ακριβως τα ιδια πραγματα μ αυτους ,με τον ιδιο τροπο και τις ιδιες εκφρασεις στο προσωπο και σε οποια σημεια διαφωνουσαν οι δευτεροι φροντισε η προπαγανδα να αρθει η διαφωνια .Οσο τα παραπανω ναρκωτικα-παυσιπονα ειναι σε ισχυ καμια αντιδραση δεν ειναι πιθανη .Στην ελλαδα καταφεραν μετα την εφηβεια να ερχεται το γηρας ενδεχομενως να καταφερουν να γεννουν και γερους .Ευχομαι το δειγμα μου να μην ειναι αντιπροσωπευτικο ειτε γενικα η εκτιμηση μου να ειναι εσφαλμενη .Η χειροτερη ζημια που μπορει να κανει μια παρακμιακη αρχουσα ταξη δεν ειναι να ανατρεψει μια επανασταση αλλα να μεταδοσει τη παρακμη της .

  ReplyDelete
 14. Η επιστημονικη δεοντολογια επιτασσει δυο πραγματα διαφορετικα. Αφενος, την συγκριση των πηγων μεταξυ τους, ωστε τα συμπερασματα να εχουν εξαχθη υπο τη μεγιστη δυνατη επισκοπηση του υπαρχοντος υλικου. Αφετερου, και συχνα ανομολογητα, το να παραμενει η γλωσσα του επιστημονος γλωσσα δικη του, και οχι μιμηση της γλωσσας καποιου αλλου. Οταν αυτα τα δυο ερχονται σε συγκρουση, εγω προκρινω το δευτερο.

  Η φαντασια παιζει παρα πολυ μεγαλο ρολο παντου. Δεν ειναι η φαντασια εκεινη που μας επιτρεπει να διαβαζουμε ενα επιστημονικο κειμενο ; Πως αναπλαθουμε τις εικονες που μεταφερουν τα γραμματα, με ατμοπλοιο, η με τη φαντασια ;

  Ισχυριζομαι οτι και στους νεους υπαρχει η συγκρουση παλιο-καινουργιο. Ο νεος θελει να παραμεινει νεος, ξερει ομως οτι θα γερασει. Η γαλλικη επανασταση εδραιωσε ενα χασμα των γενεων - παλιος κοσμος, νεος κοσμος. Ακομα και τα ονοματα των μηνων αλλαξανε μεχρι να ξαναφερει ο Ναπολεων τους παπαδες στην εξουσια.

  Προσπαθουσα να πω οτι αυτος που προκρινει το παλιο και δοκιμασμενο εχει δυναμη στους νεους, κι ας μην το παραδεχονται οι νεοι οτι ειναι γεροι. Κι οτι ο Ερντογαν εκει θα βασιστει για να προσαρτησει την Ελλαδα.

  ReplyDelete
 15. false state το ελληνικό κράτος ε όχι...false agents το κυβέρνησαν...

  ReplyDelete
 16. Ζαρατούστρα,θέλει ὧρες τὸ ξεψάχνισμα κειμένου έντὸς αἰθούσης, ὄχι ὑποχρεωτικὰ πανεπιστημιακῆς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή για να βάλει τους κλέφτες στη φυλακή και να διορθώσει τα οικονομικά της χώρας, αυτό κάνουμε. Ο σεβάσμιος κύριος Καθηγητής το έχει πει επανειλημμένως ότι η τελευταία λύση στην κομματοκρατία είναι η Χρυσή Αυγή, η οποία πρέπει να ψηφιστεί. Μετά την Χρυσή Αυγή μόνη λύση η δικτατορία των συνταγματαρχών. Όσοι έχετε κότσια αυτό θα ψηφίσετε, ειδάλλως σταματήσετε να κλαίγεστε σαν τις παρθένες για την κατάντια της χώρας. Καλά κάνουν και σας τα τρώνε τα λαμόγια ανεξέλεγκτα και δημοκρατικά, εφόσον είστε μαστουρωμένοι από τη διαφωτιστική νιρβάνα του ελεύθερου λόγου, του φεμινισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  Και θεωρώ ότι θα έχουμε νέες διώξεις σύντομα κατά της Χρυσής Αυγής, μετά τις αποκαλύψεις για το φιάσκο Δένδια, τα θαλασσοδάνεια και τους λαθρομετανάστες που εισρέουν ελεύθερα, διότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής τον τελευταίο καιρό πραγματικά εκτοξεύονται, κάτι που δεν συμφέρει το παρόν καταρρέον σύστημα, το οποίο με την Χρυσή Αυγή στην ηγεσία θα κλειστεί σύνολο στις φυλακές μαζί με τους υπόλοιπους κοινούς απατεώνες και εγκληματίες του ποινικού δικαίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δέν πάει ἄλλο αὐτή ἡ κατάσταση... Εἶσαι ὁ ἴδιος Ἔνοχος πού πρό μηνῶν μοῦ ἔβαλες μέ τό ἔτσι θέλω στό ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ἄσχετο σχόλιο γιά ὅσα ἐγράφοντο ἐδῶ μέσα στήν Ἐνδιάμεση Περιοχή, τό ὁποῖο φυσικά καί δέν ἐδημοσίευσα; Εἶσαι ὁ ἴδιος Ἰωἀννης Ἔνοχος πού ἔγραφε τά ἀκριβῶς ἀνάποδα πρό μερικῶν μηνῶν, ὄχι μόνο στό θέμα τῆς ΧΑ ἀλλά καί στήν προώθηση μέχρι ἀηδίας τῶν δυτικῶν ἀξιῶν; Ἔχεις ὑποστεῖ τήν "τέλεια" μετάλλαξη καί μοιράζεις τώρα ταμπέλες περί τάχα μου διαφωτιστῶν; Ἤ εἶσαι κάποιος ἄλλος πού τρολάρει χοντροκομένα ;

   Delete
  2. Λάσπη πάλι σε εμένα κ.Ζαρατούστρα; Και στο πρόσωπό μου; Που σας ξεβρώμισα το ιστολόγιο από τον χάκερ που σας χάκαρε συνεχώς του λογαριασμούς και έγραφε με τα ονόματά σας; Σας παραλαλώ πάρα πολύ, ο ίδιος είμαι και απαράλλακτος. Εγώ δεν είμαι ναζί αλλά λόγω του ότι στην Ελλάδα των νταβατζήδων και των απατεώνων και της αριστερής λαίλαπας δεν υπάρχει ούτε ένα δεξιό κόμμα, θα ψηφίσω περήφανα Χρυσή Αυγή. Και τότε θα έχουν αλλάξει όλα. Τελείωσε τ παραμύθι σας. Όντως ναι, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.

   Delete
  3. Εωώ είμαι ο μόνος που αντέδρασα σθεναρά κύριέ μου κατά του τρολλ και της γελοιοποίησης και τελικά με τις παρεμβάσεις μου το εστειλα σπίτι του, για να γράφετε όντως εσείς αυτά που πιστεύετε. Και θα μου πείτε εμένα ότι είμαι τρολλ; Όχι δε το δέχομαι, να διαγραφεί παρακαλώ πολύ το σχόλιο του Ζαρατούστρα κ.Κιτσίκη.

   Delete
  4. Κανένα ἱστολόγιο δέν μοῦ ξεβρώμισες, κανένας δέν εἶχε χακάρει λογαριασμό δικό μου , ἐδῶ ἤ ἀλλοῦ. Τά ὑπόλοιπα πού λές δέν τά γνωρίζω καί δέν μπορῶ συνεπῶς νά τά ἐλέγξω, οὔτε μέ ἀφοροῦν ἐξ ἄλλου....Σιγά τ' αὐγά ρέ Κλουζώ !!!

   Ἡ σιωπή σου ὅμως σέ ὅσα πραγματικά ρώτησα εἶναι ἀρκετά εὔγλωττη...

   Delete
  5. Ποια σιωπή; Σας λέω ότι είμαι ο ίδιος που έβριζε τη ΧΑ και ότι μετά τις αποκαλύψεις βόμβα για το φιάσκο Δένδια και τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θαλασσοδάνεια θα στηρίξω Χρυσή Αυγή, εφόσον δεν υπάρχει άλλωστε ούτε ένα δεξιό κόμμα στην Ελλάδα.

   Σύντομα τα λαμόγια Πασόκ ΝΔ και οι τραπεζίτες συνεργάτες τους θα είναι στη φυλακή, διότι τα ποσοστά εκτοξεύονται και μάλλον πάμε για νέες διώξεις από το σύστημα.

   Όταν κι εσείς με το καλό καταλάβετε ότι όλα τα κόμματα είναι λαμόγια και η μόνη καθαρή, κατόπιν πολλών ελέγχων του ΣΔΟΕ, είναι η Χρυσή Αυγή, τότε θα την υπερψηφίσετε.

   Delete
  6. Σιωπή, σιωπή ξέρεις ἐσύ καί κάνεις τήν πάπια !!! Ξέρεις πολύ καλά ὅτι ἄλλο σέ ρώτησα παραπάνω καί τό ἔκανες γαργάρα... Δέν σέ ρώτησα οὔτε μέ ἀπασχολεῖ ἄν ψηφίζεις Χρυσῆ Αὐγή ἤ Ἀσημένια Νύχτα...οὔτε ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ψήφίζεις ἤ δέν ψηφίζεις κάποιον ( πχ τόν Τσίπρα πού πρό ὀλίγων ἑδομάδων συνέχαιρες γιά τήν στάση του...). Δέν σέ ρώτησα ἄν ἀνακάλυψες τώρα τά λαμόγια καί τά θαλασσοδάνεια τῶν κομμάτων... Διάβασε τό ἀρχικό μου σχόλιο πού σοῦ ἀπηύθυνα καί θά δεῖς τί σέ ρώτησα...

   Delete
  7. Ιωάννης Ένοχος May 27, 2016 at 9:39 AM
   Κύριε Καθηγητά, πιστεύετε ότι ο Σύριζα στηρίζει την αστική μεσαία τάξη, σύμφωνα με την έως τώρα πολιτική του;

   Εγώ πιστεύω ότι ο Σύριζα πρέπει να ξαναψηφιστεί από το λαό, ασχέτως αν απέτυχε. Εσείς τι λέτε;

   http://endiameseperiochenea.blogspot.gr/2016/05/297.html#comment-form
   Ιωάννης Ένοχος May 30, 2016 at 5:08 AM
   Νέο «χτύπημα» Κατρούγκαλου: Μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσιγάρα ή καφέ

   «Μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσιγάρα ή καφέ, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό ή ρεύμα», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.

   Για μένα δεν είναι χτύπημα. Είναι χτύπημα κατά της παρούσας οικονομίας. Για αυτό θα στηρίξω Σύριζα. Είμαι με το Σύριζα. Τελείωσε. Διότι ο φιλελευθερισμός κατά ανάγκη στηρίζεται στον ασύνετο καταναλωτισμό. Ο Σύριζα με τα μέτρα που φέρνει θα μειώσει αυτόν τον καταναλωτισμό. Και οδηγεί σε ασκητικές προϋποθέσεις την κοινωνία που είναι χριστιανικές, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράδοξο. Να τα κόψετε όλα κύριε Κατρούγκαλε. Τα τσιγάρα και τους σατανικούς καφέδες που καταστρέφουν το στομάχι και την ανθρώπινη υγεία γενικότερα, καθιστώντας υποταγμένο τον άνθρωπο χωρίς πνευματικότητα στις δυνάμεις του σατανά και την ειδωλολατρία. Τα τσιγάρα να τα ανεβάσετε στα 15-20 ευρώ.

   http://endiameseperiochenea.blogspot.gr/2016/05/297.html#comment-form


   Ο παπα-Γιάννης είναι διχασμένη προσωπικότητα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση…

   Delete
  8. Άλλο ένα σχόλιο που με λασπώνει, λέγοντας ότι είμαι ιερέας. Δεν πειράζει. Εγώ έδωσα μάχη για να μην υπάρχουν συκοφαντίες, αλλά τελικά μόνο εγώ συκοφαντούμαι. Θα πάρω τα ανάλογα μέτρα στο μέλλον, όπως εγώ κρίνω ότι είναι νομικά σωστό να γίνει. Εξάλλου, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ξέρετε να φέρεστε οι δημοκράτες. Από εκεί και πέρα, δεν βλέπω καμιά αντίφαση. Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι τα τσιγάρα θα πρέπει αν πουλιούνται 15-20 ευρώ, για να μην πω ότι προτιμώ να μην πουλιούνται καθόλου.

   Τον Σύριζα θα τον στήριζα αν και αυτός συνέχιζε να στηρίζει την μεσαία αστική τάξη, κάτι το οποί δεν συνέβη με τα μνημονιακά μέτρα που έρχονται, όπως επίσης και μετά την αποκάλυψη ότι και ο ίδιος λαμβάνει χορηγίες από τράπεζες, δηλαδή από το διεφθαρμένο σύστημα.

   Απλά πράγματα και σταράτα.

   Delete
  9. Πάμε ένα ένα λοιπόν (αν και έχω ήδη απαντήσει ότι είμαι ο ίδιος αλλά φαίνεται έχεις κάποια διανοητική καθυστέρηση):

   «Εἶσαι ὁ ἴδιος Ἔνοχος πού πρό μηνῶν μοῦ ἔβαλες μέ τό ἔτσι θέλω στό ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ἄσχετο σχόλιο γιά ὅσα ἐγράφοντο ἐδῶ μέσα στήν Ἐνδιάμεση Περιοχή, τό ὁποῖο φυσικά καί δέν ἐδημοσίευσα»;
   Ναι.

   «Εἶσαι ὁ ἴδιος Ἰωἀννης Ἔνοχος πού ἔγραφε τά ἀκριβῶς ἀνάποδα πρό μερικῶν μηνῶν, ὄχι μόνο στό θέμα τῆς ΧΑ ἀλλά καί στήν προώθηση μέχρι ἀηδίας τῶν δυτικῶν ἀξιῶν»;
   Ναι.

   «Ἤ εἶσαι κάποιος ἄλλος πού τρολάρει χοντροκομένα» ;
   Η απλή λογική που φαίνεται ότι δεν έχεις, λέει ότι για να απάντησα στα παραπάνω ερωτήματα ναι, σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα η απάντηση είναι όχι.

   Delete
  10. Καί; Κάποτε ολοι βάζουν μυαλό! Ο Ένοχος ξεκίνησε με ρητορική καφενείου και πλέον χάριν του παροντος ιστολογίου απέκτησε ρητορική σκεπτόμενου ανδρός!

   Delete
  11. Άδικα πλακώνεσθε παιδιά, Ένοχε και Ζαραθούστρα, ώστε τελικώς χαίρονται τα γραικυλικά τρολλ. Η διαμάχη σας είναι τελείως ανούσια. Αμφότεροι είσθε στον σωστό δρόμο...

   Delete
  12. ..και ενώ βρίσκεσθε εν τή σωστή Οδό, πλακώνεσθε για την τοποθέτηση των διάφορων ταμπέλων επί της Οδού..

   Delete
 18. Κων/πολίτη, διάβασε π.χ. τοῦ Λένιν, Κράτος καὶ Ἐπανάσταση:

  http://www.antitetradia.gr/portal/images/klasika_keimena/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%20-%20%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Έχω δύο ερωτήσεις κ.Καθηγητά σχετικά με το βιβλίο σας «Τὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως καὶ τὸ τέλος τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ».

  1_ Ποιους αιώνες Ρωμαϊκής ιστορίας εξετάζετε στο παρόν σύγγραμμα;

  2_ Που μπορώ να το βρω, ποιοες εκδόσεις;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στὶς Ἐκδόσεις Ἔσοπτρον, στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἔσοπτρον-Κέδρος, Στοὰ τοῦ Βιβλίου, Ἀθήνα.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 20. Μικρέ στρατιώτη μέ ἀφορμή τό ἀρχικό σου σχόλιο περί Κονδύλη συνεχίζω ἐδῶ . Γράφεις " ...η γλωσσα αντιστοιχει σ ενα συγκεκριμενο τροπο σκεψης και δεν υπαρχει για να αποκρυψει καποιο ελλειμα ..."

  Αὐτό πιστεύω καί ἐγώ, καί γι' αὐτό ἐκνευρίζομαι μέ χαρακτηρισμούς περί σαλτιμπαγκισμοῦ καί ἀπάτης.

  Νά συμπληρώσω, ὅτι προσωπικά ἀπό τά 3 βιβλία του πού ἔχω διαβάσει ( ὄχι τό Ἰσχύς καί Ἀπόφαση ) θεωρῶ ὅτι ὁ Κονδύλης ἔχει ἀποδομήσει ἐκπληκτικά ὅλα τά σύγχρονα ἰδεολογήματα , δηλαδή τά " ἀνθρώπινα δικαιώματα", τίς ἀπόψεις περί πολιπολιτισμικότητας καί οἰκουμενισμοῦ, τήν ἰδεολογική μπαρούφα ὅτι ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη καί ὁ ἀνταγωνισμός μέ ὅρους οἰκονομίας θά ἐξαλείψουν τούς πολέμους, ἔχει ἀναδείξει τήν οὐσία ἀλλά καί τήν ἠθικολογία ὅλου τοῦ μεταπολεμικοῦ εὐρωπαϊσμοῦ. Γιά μένα δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ οὔτε φιλοευρωπαῖος, κοσμοπολίτης, ἀλλά οὔτε ἐθνικιστής.

  Ἄρθρα τοῦ Κονδύλη ἀπό τό ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ

  Καί ἕνα ἐνδεικτικό ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΕΡΙ ΤΟ 2000 - ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

  "...«Σέ κάθε ἐποχή ἡ ἰδεολογία τοῦ νικητῆ καθίσταται γιά τούς νικημένους ἑρμηνεία τῆς πραγματικότητας, δηλαδή ἡ ἥττα τους ἐπισφραγίζεται μέ τήν ἀποδοχή τῆς ὀπτικῆς του νικητῆ. Ἔτσι π.χ. ὅσοι χθές ἀκόμα παραληροῦσαν γιά τόν «ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ λαοῦ τοῦ Βιετνάμ, ἀναβαν καντήλια στόν Τσέ Γκουεβάρα καί δέν ἤθελαν ν' ἀκοῦνε κουβέντα γιά «τυφλό ἀντικομμουνισμό», σήμερα, ἀντί νά καταγγέλλουν τόν ἰμπεριαλισμό, κεραυνοβολοῦν «κάθε ἐθνικισμό» καί ἐνστερνίζονται ὡς ἑρμηνεία τῆς πραγματικότητας τά συνθήματα τοῦ νικητῆ: τόν οἰκουμενισμό μέσω τῆς ἑνιαίας παγκόσμιας ἀγορᾶς καί τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».
  Δέν ἀναρωτιοῦνται οὔτε ποιός θά ἑρμηνεύει δεσμευτικά κάθε φορά τί σημαίνουν αὐτά τά δικαιώματα στόν συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο, οὔτε ἄν καί κατά πόσο δικαιολογεῖται ὁ «ἐθνικισμός» ὅποτε ἕνας μικρός θέλει νά ἀντισταθεῖ στίς ἀδηφάγες διαθέσεις ἑνός μεγάλου. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἐνῶ ἠθικολογοῦν ἀδιάκοπα, στήν πραγματικότητα συμπαρατάσσονται μέ τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου.
  Ἀλλά ἄν ὁ ἡττημένος, ἀποδεχόμενος ὄψιμα τήν ἰδεολογία τοῦ νικητῆ, γίνεται συχνά ὁ γελοιωδέστερος καί γλειωδέστερος φορέας της, δέν εἶναι βέβαια ὁ πρωταρχικός ἐμπνευστής καί θεμελιωτής της. Ἡ «ἀριστερά», ἔχοντας μετατραπεῖ σέ οὐραγό καί σφουγγοκωλάριο τοῦ ἀμερικανισμοῦ, δέν ἀντλεῖ πλέον ἀπό ὅ,τι ζωντανότερο εἶχε ἡ μαρξιστική παράδοση, δηλαδή τήν ἀνελέητη ἀπομυθοποίηση τῶν φιλελεύθερων ἰδεολογημάτων, ἀλλά τρέφεται ἀπό μία κοινωνική θεωρία πού ἐν μέρει ἀντικατοπτρίζει καί ἐν μέρει συγκαλύπτει, ἐξιδανικεύοντας, τίς πραγματικές σχέσεις ἰσχύος μέσα στή δυτική μαζική δημοκρατία.»

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι τὸ παράνω κείμενο τοῦ Κονδύλη παραβιάζει μία ἀνοικτὴ πόρτα. Πολλὰ λόγια γιὰ τὸ τίποτα, γιὰ κάτι καταφανές. Δὲν ὑπάρχει ἀριστερά. Ὑπάρχει ὁ κομμουνισμὸς καὶ ὑπάρχει ἡ σοσιαλδημοκρατία ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ 1890 συμπορεύεται μὲ τὸν καπιταλισμὸ καὶ τὸν ἰμπεριαλισμό, γεμάτο ἠθικὴ καὶ ὑποκρισία. Ὁ καπιταλισμὸς πουλάει καὶ τοὺς ἐχθρούς του ὅπως τὸν Τσέ, σὲ μπλουζάκια γιὰ νὰ κάνῃ λεφτά.Φυσικὰ καὶ ἡ ἱστορία γράφεται πάντα ἀπὸ τὸν νικητή.Δὲν πρόκειται γιὰ βαθυστόχαστη σκέψη. Κατὰ τὴν γνώμη μου τὸ παραπάνω κείμενο εἶναι τελείως ἄχρηστο. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Aυτή είναι η απάντηση. Ο Θεός να σας έχει καλά κ. Κιτσίκη.

   Delete
  3. Ἀδυνατῶ νά καταλάβω αὐτή τήν ἐμμονή. Ἡ δικιά μου γνώμη εἶναι ὅτι τό κείμενο εἶναι χρησιμώτατο , τουλάχιστον ὅσο καί τά δικά σας. Ἄν παραβιάζει ἀνοικτές θῦρες , τότε ἐσεῖς τί κάνετε μέ τά παρακάτω στό παρόν ἄρθρο; Παραβιάζετε 10 ἀνοικτές μπαλκονόπορτες, ἤ ἐδῶ πρόκειται γιά κάτι ὄχι καταφανές ἀλλά βαθυστόχαστο σάν νά ἄνοιξε κανα πηγάδι 50 μέτρα βάθος;

   α) Ἡ κοινωνικὴ ἐπανάσταση ἀπὸ ἀρχῆς τῆς Ἱστορίας εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ βασισμένη στὴν σφαγὴ τῶν μελῶν τῆς ἀντιπάλου τάξεως.

   β) Κάθε ἀπόλυτη ἐπαναστατικὴ πράξη βάφεται στὸ αἷμα.

   γ) Τὸν ῥόλο τοῦ ἐπαναστάτου ἀναλαμβάνει ἡ νεολαία.

   Ἄν κάποιος ἀντέγραφε τό ὕφος σας γιά τόν Κονδύλη θά μποροῦσε νά πεῖ..." ε καλά , γνωστά καί τετριμμένα ..."

   Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι οὔτε στήν μιά οὔτε στήν ἄλλη περίπτωση...

   ΥΓ Ἀφήνοντας τώρα τά περί σκοτεινῆς γλώσσας, ἀνοικτῶν θυρῶν κ.λπ ἐπαναφέρω μέρος τοῦ ἀρχικοῦ μου σχολίου περί μίας - στήν κυριολεξία μή αὐτονόητης - ἐπισήμανσης πού ἐκάνατε στό ἀρχικό κείμενο. Ξαναρωτῶ λοιπόν...

   Ἀπὸ ποῦ προκύπτει ὅτι οἱ ἀντίπαλοι τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ - καί μάλιστα « ὅλοι» !!! - ἐνεθουσιάζοντο μὲ τὸν Κονδύλη; Προσωπικὰ γνωρίζω πολεμικὴ ἀρθρογραφία ἐκφραστῶν τοῦ εὐρωλιγουρισμοῦ (καὶ ἀντιπάλων τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ) ἐν Ἑλλάδι ( π.χ. Ρ. Σωμερίτης ) ἐναντίον τοῦ Κονδύλη. Παρουσιάστε καὶ ἐσεῖς στοιχεῖα πού στηρίζουν τὸν ἰσχυρισμό σας γιά τό " ὅλοι" !!!

   Καί ἔτσι νά εἶναι - πού δέν εἶναι - , ἦσαν οἱ μόνοι πού ἐνεθουσιάζοντο μέ τόν Κονδύλη; Γνωρίζω ἀκόμη ὅτι πάμπολλοι - ὄχι « ὅλοι»!!! - φιλελεύθεροι ἐνθουσιάζονται μέ τόν Ρουσσώ. Σημαίνει κάτι αὐτό γιά τόν Ρουσσώ, κάτι ἀνάλογο μέ αὐτό πού ὑπονοεῖτε μέ τόν ἐνθουσιασμό - «ὅλων» !!! -τῶν ἀντιπάλων τοῦ μαρξισμοῦ γιά τόν Κονδύλη;

   Delete
  4. Καλῶς! ἀποσύρω τὸ "ὅλοι". Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Χαχαχα!!! Πολύ χουβαρντάς εἶσθε !!!

   Delete
 21. Ο Κ. Πλεύρης για το πραξικόπημα στην Τουρκία

  https://www.youtube.com/watch?v=AwL4URnlK4U

  ReplyDelete
 22. Ιωάννη.
  1)Όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν μας έχει πει η Χ.Α. τον χρηματοδότητη της.Αυτό είναι ύποπτο.Είναι άλλο ένα κόμμα με την διαφορά ότι υπόσχεται πολλά και φυσικά δεν θα κάνει τίποτα.
  Το πιθανότερο είναι ότι τους χρηματοδοτεί η Ρωσία, με αποτέλεσμα μία τυχόν κυβέρνησή της να είναι απόλυτη καταστροφή για την Ελλάδα.
  2)Επιπλέον, όσον αφορά του λαθρομετανάστες, είναι εντελώς ανίκανη να το λύσει.Για να το λύσεις, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να υπολογίσεις τις διεθνείς νομοθεσίες.Δεν μπορείς να κάνεις ότι θες στην σημερινή εποχή και ειδικά όταν είσαι ένα μικρό κράτος όπως η Ελλάδα.Εδώ ο Ερντογάν πήγε να κάνει λίγο τον μάγκα και θα καταλήξει ο καντάφι του 16, όπως λέει ο Κ.Καθηγητής.
  3)Πολιτική δεν κάνεις με μαγκές και μπράτσα, αλλά με πολιτικό λόγο.Ούτε κάνεις πολιτική δίνοντας χαστουκάκια σε γυναίκες (όντως απαράδεκτη η Καννέλη αλλά είπαμε, ψυχραιμία)
  4)Το πλέον απαράδεκτο στην Χ.Α. είναι η οικογενειοκρατία που επικρατεί.Τι θα πει δηλαδή να κατεβαίνουν στις εκλογές η γυναίκα και η κόρη του Μιχαλολιάκου;
  https://www.youtube.com/watch?v=deln4CetZCU
  Αυτή εδώ δηλαδή θα αναλάβει κάποια στιγμή υπουργείο;Αν στηρίζουμε τέτοιους τότε καλά να πάθουμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εσύ μην τους στηρίζεις. Οι δεξιοί θα πάνε στη Χρυσή Αυγή. Τα ποσοστά εκτινάσσονται. Νομίζω ότι θα υπάρξουν νέες διώξεις από Σεπτέμβριο.

   Delete
  2. Σε όλα τα ερωτήματά σου, απάντησα στο προηγούμενο άρθρο του Καθηγητή. Όταν μου βρεις έστω ένα δεξιό κόμμα στην Ελλάδα, δεξιό όμως όχι με gay parades και offshore και νόμους που εξυπηρετούν τραπεζίτες, τότε ίσως σου ξαναπαντήσω στα σοβαρά στο μέλλον.

   Delete
 23. Κυβέρνηση Χ.Α. σημαίνει αντι-ισραηλινή πολιτική και αντιαμερικανική.Συνεπώς, έξοδο από ΝΑΤΟ, Ε.Ε. με αποτέλεσμα τον επίσημο διαμελισμό της Ελλάδας.Κάτι παρόμοιο με Ερντογάν δηλαδή αλλά πολύ πιο γρήγορα.
  Για εμένα προσωπικά, να θεωρούμε τον Μιχαλολιάκο, τον Κασιδιάρη και όλους αυτούς, ικανούς να λύσουν το πρόβλημα της παιδείας, της λαθρομεταναστεύσεως, της οικονομίας κτλ είναι αν όχι αστείο, επικίνδυνο.

  Δεν υπάρχουν δεξιοί στην Ελλάδα.Για τα λεφτά ψηφίζουν όλοι.Εάν η Χ.Α. ανακοινώσει πως θα κάνει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, δεν θα την ψηφίσει κανένας.Η ιδεολογία θέλει παιδεία κάτι που λείπει παντελώς από τους νεοέλληνες.
  Απόδειξη είναι η ψυχοπάθεια του όχλου, που ψήφισε δηλωμένους μαρξιστές του σύριζα για να τους διατηρήσει το κεφάλαιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς. Κι εφόσον δεν υπάρχει ούτε ένα δεξιό κόμμα στην Ελλάδα, μόνη λύση είναι η Χρυσή Αυγή και όχι η αναπαραγωγή λαμόγιων ψηφίζοντας τα ίδια κόμματα, που θα τρώνε εκατομμύρια από το δημόσια ταμείο. Αυτό το επιχείρημα είναι πολύ δυνατότερο και υπερκαλύπτει την έλλειψη παιδείας και δυνατοτήτων από τους χρυσαυγίτες βουλευτές. Δεν θέλουμε παιδεία τώρα. Τώρα, στον καιρό της Νέμεσης και της πολιτικής κάθαρσης, θα έχει ξύλο, φυλακή και παρακμή, η οποία έχει ήδη αρχίσει. Ρεαλιστικά να τα βλέπουμε τα πράγματα.

   Ποια παιδεία; Η παιδεία είναι στον πάτο αυτή τη στιγμή.

   Delete
  2. Κι επίσης, μάθε ότι η άρνηση δεν αποτελεί θέση. Πες μου εσύ την πρότασή σου. Διότι εγώ όπως ξαναείπα και ο Καθηγητής είπε πολλές φορές, η τελευταία λύση στην κομματοκρατία είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Το τεέυταίο χαρτί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μετά πάμε σε δικτατορίες. Εσύ λοιπόν τι προτείνεις;

   Delete
  3. Σωστά Ένοχε!

   Delete
 24. Ορίστε, dr.Pap, κάποιες θέσεις της Χρυσής Αυγής.

  ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΗΓΩΝ: Απόδοση των κερδών από την εκμετάλλευσή τους στον ελληνικό λαό, μέσω της επιδότησης της εγχώριας παραγωγής σε κάθε τομέα. Η Χρυσή Αυγή βροντοφωνάζει: Ναι στην Εθνική Παραγωγή! Διότι, όπως λέει ο Καθηγητής Παναγιώτης Κονδύλης: «1% βιομηχανική ανάπτυξη αξίζει εκατό φορές περισσότερο από 1% τουριστική ανάπτυξη ή καταναλωτική επέκταση, διότι η πρώτη και μόνο συμβάλει στην αυτάρκεια της Πατρίδας».

  -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ TOY ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ με βάση το Διεθνές Δικαίο. Δυναμική διεκδίκηση του κατοχικού δανείου από την γερμανική υβέρνηση (510 δισ. ευρώ). Εμπορικές συμφωνίες με Ρωσία, Ιράν, Κίνα για παράλληλη τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς.

  -ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΟΣΩΝ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και έλαβαν θαλασσοδάνεια εκατομμυρίων από τις χρεωκοπημένες τράπεζες. Συντριβή της διεφθαρμένης πλουτοκρατίας. Όριστικό τέλος στην αφαίμαξη του ελληνικού πλούτου από αυτούς που ελέγχουν το αμαρτωλό πολιτικό σύστημα.

  -ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ: Αυτή την στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ακραίος πλούτος και ακραία φτώχεια, ενώ τα μεσαία στρώματα οδηγούνται στην ανέχεια. Στόχος της Χρυσής Αυγής η άμεση συμπίεση των δύο άκρων με στόχο την δημιουργία μίας, ενιαίας και εύρωστης μεσαίας τάξης.


  http://www.xryshaygh.com/assets/files/xa_ethniko_sxedio.pdf

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν ανέφερες το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, περί του οποίου ολα τα κΥνοβουλευτικά κτήνη σωπαίνουν! Το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ!!!!!!

   Delete
 25. Το ανώνυμο σχόλιο που με λασπώνει, δεν θα σβηστεί;
  Τελικά σας αρέσει και εσάς η λάσπη κ.Καθηγητά έτσι;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀγαπητὲ Ἰωάννη,
   Κατ'αρχὰς δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν ἀνωνυμία τῶν σχολιαστῶν.
   Δεύτερον, μὲ λυπεῖ τὸ γηπεδικὸ ἤ κοινοβουλευτικὸ ὕφος μὲ κραυγές: "νὰ ἀνακαλέσετε, ἀποχωρῶ, εἶσθε ὑποχρεωμένος νὰ μοῦ ἀπαντήσετε, ὥστε ἔτσι ἔ; κλπ". Τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτοῦμε εἶναι ὄχι προσωπικὲς ὕβρεις.Κατὰ τὰ ἄλλα δικαίωμα τοῦ καθενὸς εἶναι νὰ δηλώνῃ ὅτι ὁ Τσίπρας μοιάζει μὲ χαζὸς ὅταν χαμογελᾷ ἀλλὰ ὄχι ὅτι ὁ συνομιλητής σου στὸ παρὸν ἱστολόγιο εἶναι χαζός. Τώρα, γιὰ ἕναν ὀρθόδοξο, νὰ τὸν ἀποκαλέσουν ἱερέα, τοὐλαχιστον γιὰ μένα, ἐὰν μὲ ἀπεκάλουν ἱερέα, αὐτὸ θὰ μὲ ἐκολάκευε. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 26. Εν πάσει περιπτώσει. Κύριε Καθηγητά, επειδή όπως φαίνεται έχει στηθεί μία κομπίνα συκοφαντιών και λάσπης εις βάρος μου, από ανθρώπους τιποτένιους και ανάξιους σαν αυτούς που κατάντησαν τη χώρα όπως είναι σήμερα, εγώ δηλώνω υπεύθυνα ότι σταματώ να γράφω. Κατανοώ ότι πονάνε πολύ αυτά που γράφω και για αυτό μονίμως έπεφτα θύμα συκοφαντίας και λάσπης, κάτι που προσπάθησα να σταματήσω, ανεπιτυχώς όπως φαίνεται και τελικά κατηγορήθηκα από τους ίδιους τους διαπλεκόμενους για αυτή μου την προσπάθεια.

  Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλό καλοκαίρι. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο στο μέλλον που θα φέρει το όνομά μου, ειδοποιώ και είναι καλό να γνωρίζετε ότι δεν θα είναι από εμένα αλλά από τους εις βάρος μου «άγνωστους» γνωστούς λασπολόγους και συκοφάντες.


  Ιωάννης Ένοχος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πωπωπω μελόδραμα !!! Ἐσύ εἶσαι ὁσιομάρτυρας !!!

   πάντως ἐμένα ἐκτός ἀπό τήν κλαίουσα ἰτιά μοῦ θυμίζεις τόν κλέφτη πού ὅταν τοῦ μάγκωσαν τό χέρι μέ τό πορρτοφόλι μέσα στήν ξένη τσέπη, αὐτός ἄρχισε νά φωνάζει " Κλέφτης , κλέφτης πιᾶστε τον !!!"

   Delete
  2. Είσαι θύμα της ασυνεπείας σου.

   Delete
  3. Ένοχε μην φύγεις! Ρε παιδιά! Ντροπή! Για μία χαζαμάρα θα διαλυθούμε αναμεταξύ μας! Σας παρακαλώ μην φερεσθε σαν νεανίες νηπιαγωγείου! Ενηλικιωθείτε!

   Delete
  4. Ὁ καθένας μπορεῖ νά λέει τήν γνώμη του, καί ἅμα θέλει διαβάζει καί τίς γνῶμες τῶν ἄλλων καί τίς σχολιάζει ἤ ὄχι, ἅμα θέλει δέν τούς δίνει σημασία καί τίς προσπερνάει...

   Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι ὁ Ἔνοχος τρολάρει ἤ κάνει χαβαλέ ( δέν ἔχει μεγάλη διαφορά) ἀπό παληά, ἐνῷ ποῦ καί ποῦ γράφει καί σοβαρά. Τόν ἔχω ξαναπεῖ τρόλ πρό μηνῶν ἀλλά τότε δέν ἔδωσε σημασία. Τώρα ἐνοχλεῖται ἤ κάνει ὅτι ἐνοχλεῖται καί ἄρχισε τίς κοτσάνες περί στημένης κομπίνας, λάσπης καί συκοφαντίας ἀπό συμμορίες... Ἐγώ λέω ὅτι ὅποιος ἔχει τήν μύγα μυγιάζεται. Αὐτή εἶναι ἡ γνώμη μου καί δικαιοῦμαι νά τήν λέω ὅπως τήν λέω σέ ὅποιονδήποτε ἐδῶ μέσα εἴτε εἶσαι ἐσύ , ὁ Ἔνοχος, ὁ Κωνσταντῆς, ἤ ὁ Κιτσίκης ἤ ὅποιος ἄλλος...

   Ἁπλά εἶναι τά πράγματα....Κανείς δέν τοῦ εἶπε νά φύγει ...

   Delete
 27. Το ότι δεν υπάρχει δεξιό κόμμα δεν σημαίνει ότι είναι λύση η Χ.Α. Στην τελική είναι ένα καμουφλαρισμένο εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, όχι δεξίο με την σύγχρονη έννοια του όρου.
  Αν τα βλέπουμε ρεαλιστικά τα πράγματα φίλε μου, εσύ που είσαι και ορθόδοξος, τότε δεν θα ψηφίζεις ανθρώπους που θεωρούν τον χριστιανισμό μία εκφύλιση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού που “επιβλήθηκε” από τους Εβραίους-έτσι έλεγαν αυτοί πριν μπουν στην βουλή, όχι εγώ.
  Η άποψή μου είναι η αξιοκρατία με την καθεαυτή έννοια του όρου.Η ψήφος του οποιουδήποτε είναι για τα σκουπίδια γιατί εξισώνεται με την πλειοψηφία, δηλαδή με τον όχλο.
  Χρειαζόμαστε κυβέρνηση αξιοκρατική, όχι εκλεγμένη από τον αμόρφωτο Ελληνικό λαό που ψηφίζει σύριζα για τα λεφτά.Είναι σαν να είσαι εβραίος και να ψηφίζεις χίτλερ.Κάποια πράγματα δεν γίνονται.
  Η ποιότητα δεν κρίνεται με την ποσότητα.Κυβέρνηση με αξιοκρατική θέση στα υπουργεία.Δεν είναι δυνατόν ο Μαρκεζίνης, ο Κιτσίκης, γιατί όχι και ο Γιανναράς, ο Λυγερός και εν πάσει περιπτώση οποιοσδήποτε έχει κάτι να πει και έχει ένα βιογραφικό να αποδείξει, να μην έχει υπουργείο, και να είναι ο Κοτζιάς υπουργός εξωτερικών, ο τσακαλώτος οικονομικών κτλ.
  Εδώ στέλεχος της Χ.Α. δεν έχει βγάλει καν το σχολείο.Συνεπώς, άτομο που δ ε ν μπορεί να λύσει ούτε μία εξίσωση δευτέρου βαθμού, είναι στην Ελληνική βουλή και μιλάει για τα οικονομικά της χώρας.Εγώ δεν προτίνω κανένα κόμμα, προτίνω κυβέρνηση, πιστεύω έχει εμφανέστατη διαφορά στις μέρες μας.
  Επιπλέον, η παιδεία είναι το θεμέλιο κάθε λαού όπως επίσης είναι το συστατικό για την αύξηση της οικονομίας.Η παιδεία αυξάνει επιπλέον την επιστήμη, όπου συνεισφέρει στην στρατιωτική υπεροχή και φυσικά στην παραγωγή.

  Όσον αφορά της θέσης της Χ.Α., κάθε θέση οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος είναι προπαγανδιστική.
  Ξεχνάς ότι ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός;Ή ότι ο σύριζα θα έσκιζε τα μνημόνια, θα έβγαινε από το ΝΑΤΟ, και την Ε.Ε.;

  Αλλά ας τα εξετάσουμε και εκτός αυτής της οπτικής
  1)Η Εθνικοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών δεν σημαίνει άνοδο της εγχώριας παραγωγής.Αυτό είναι ένα κλασσικό προπαγανδιστικό μέτρο κάθε ολοκληρωτικής κυβερνήσεως, όπου στα μικρά κράτη συνήθως αποτυγχάνει.
  2)Διαγραφή του χρέους έλεγε και ο σύριζα.Επιπλέον, περαιτέρω εμπόριο των σχέσεων με Ρωσία, Κίνα και Ιράν είναι ένα καλό όνειρο, που δεν θα το επιτρέψει ποτέ η Αμερική.
  3)Η φυλάκιση όσων έκλεψαν το δημόσιο είναι ένας ωραίος λαϊκισμός που δεν πρόκειται να γίνει από την Χ.Α. Εκτός αυτού, αν είμαστε αντικειμενικοί, τότε θα χρειαζόμασταν μια φυλακή που να χωρούσε εκατομμύρια.
  ”1 Ευρώ εγώ, 1 εκατομμύριο εσείς” όπως έχει πει ο Κ.Καθηγητής.Όλοι έφαγαν λεφτά από το δημόσιο.
  4)Η υπεράσπιση της μεσαίας τάξης, είναι καπιταλιστικό αγαθό.Η Χ.Α. όμως είναι κατά του κεφαλαίου και του καπιταλισμού.

  Συνεπώς, όλες οι θέσεις, όπως σε κάθε κόμμα του συστήματος, θα εξυπηρετήσουν τον χρηματοδότη της και μόνο αυτόν.Είναι κρίμα όμως που δεν τον γνωρίζουμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σπάω τη σιωπή μου για τελευταία φορά, κατά των λασπολόγων και των κομπιναδόρων του συστήματος (μη μου απαντήσεις κι εσύ, για να μην απαντήσω κι εγώ και για να μην αναρωτιέσαι γιατί δεν απάντησα). Και το κάνω αυτό για να αποδείξω με το λόγο ότι όλα όσα ισχυρίζεσαι είναι ανυπόστατα.

   Ένα ένα. Το ότι δεν υπάρχει δεξιό κόμμα στην Ελλάδα σημαίνει αυτό ακριβώς. Ότι ένα κόμμα ακροδεξιό – ναζιστικό πρέπει να ψηφιστεί, είναι η μόνη λύση και θα επιβάλλει τον νόμο, την τάξη και την πειθαρχία. Αυτή τη στιγμή με τις εικόνες που έχουν συνηθίσει να βλέπουν τα μάτια σου, είναι λογικό αυτό να σου φαίνεται απίστευτο και ακατόρθωτο.

   «Αν τα βλέπουμε ρεαλιστικά τα πράγματα φίλε μου, εσύ που είσαι και ορθόδοξος, τότε δεν θα ψηφίζεις ανθρώπους που θεωρούν τον χριστιανισμό μία εκφύλιση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού που “επιβλήθηκε” από τους Εβραίους-έτσι έλεγαν αυτοί πριν μπουν στην βουλή, όχι εγώ».

   Από πότε άρχισες ξαφνικά να κόπτεσαι για την Ορθοδοξία; Σιγά ρε φίλε. Μην ανησυχείς τόσο, δεν θα πάθει κάτι. Τόσους διωγμούς έχει αντέξει η Εκκλησία στην ιστορική της πορεία. Την επικαλείσαι όμως εκεί που σε συμφέρει στα επιχειρήματά σου. Ας την Ορθοδοξία. Δεν κυβερνά η Ορθοδοξία αλλά τα λαμόγια, οι απατεώνες και οι τραπεζίτες. Και σου είπα εξ αρχής και φαίνεται ότι δεν το εξέλαβες υπόψη σου, ότι έχω διαβάσει πολύ καλά τα αντιχριστιανικά γραφόμενά τους. Αλλά μάλλον, αν και αριστοτελιστής, δεν αντέχεις να βλέπει τα πράγματα ρεαλιστικά. Το ότι ήταν Εβραίοι - Ιουδαίοι οι πρώτοι χριστιανοί είναι γνωστό τοις πάσι. Και ο Παύλος και ο Ιωάννης και όλοι εκτός από τον Τίτο και τον Λουκά και αρκετούς άλλους Έλληνες. Επαναλαμβάνω όμως ότι η τάξη και η νομιμότητα που θα επιβληθεί ξεπερνά κατά πολύ αυτές τις μικρότητες και τις αρθρογραφίες του παρελθόντος της Χρυσής Αυγής κατά του Χριστιανισμού, που σε τελική ανάλυση δεν ζημίωσαν ούτε στο ελάχιστο το κράτος. Και να σου υπενθυμίσω, ότι εγώ έχω δηλώσει ότι δεν θεωρώ το ελληνικό κράτος σε καμία περίπτωση χριστιανικό αλλά παγανιστικό, βλάσφημο και άθεο. Επομένως το επιχείρημά σου μπάζει από παντού και δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Απλώς στοχεύει σε έναν άγονο συναισθηματισμό, κατά τη γνώμη μου.

   «Η άποψή μου είναι η αξιοκρατία με την καθεαυτή έννοια του όρου.Η ψήφος του οποιουδήποτε είναι για τα σκουπίδια γιατί εξισώνεται με την πλειοψηφία... όχι εκλεγμένη από τον αμόρφωτο Ελληνικό λαό που ψηφίζει σύριζα για τα λεφτά.Είναι σαν να είσαι εβραίος και να ψηφίζεις χίτλερ.Κάποια πράγματα δεν γίνονται».

   Πως θα γίνουν όλα αυτά πες μας. Εγώ από τη μεριά μου σου είπα πως θα γίνουν, ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή. Εσύ μου λες τι θέλεις να γίνει, αλλά δεν υπάρχει τρόπος για να γίνει. Άρα, στην ουσία δεν λες τίποτα.

   «Η ποιότητα δεν κρίνεται με την ποσότητα.Κυβέρνηση με αξιοκρατική θέση στα υπουργεία.Δεν είναι δυνατόν ο Μαρκεζίνης, ο Κιτσίκης, γιατί όχι και ο Γιανναράς, ο Λυγερός και εν πάσει περιπτώση οποιοσδήποτε έχει κάτι να πει και έχει ένα βιογραφικό να αποδείξει, να μην έχει υπουργείο, και να είναι ο Κοτζιάς υπουργός εξωτερικών, ο τσακαλώτος οικονομικών κτλ».

   Αυτά υπάρχουν από την αρχαιότητα και δεν περιμένω τη Χρυσή Αυγή ούτε κανέναν να το λύσει αυτό το ζήτημα. Πολύ απλά ο Πλάτων ήταν εκτός τόπου και χρόνου με αυτά που έγραφε στην Πολιτεία.

   Delete
  2. «Εδώ στέλεχος της Χ.Α. δεν έχει βγάλει καν το σχολείο.Συνεπώς, άτομο που δ ε ν μπορεί να λύσει ούτε μία εξίσωση δευτέρου βαθμού, είναι στην Ελληνική βουλή και μιλάει για τα οικονομικά της χώρας.Εγώ δεν προτίνω κανένα κόμμα, προτίνω κυβέρνηση, πιστεύω έχει εμφανέστατη διαφορά στις μέρες μας».

   Θα πέσει από τον ουρανό αυτή η κυβέρνηση;

   «Όσον αφορά της θέσης της Χ.Α., κάθε θέση οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος είναι προπαγανδιστική. Ξεχνάς ότι ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός;Ή ότι ο σύριζα θα έσκιζε τα μνημόνια, θα έβγαινε από το ΝΑΤΟ, και την Ε.Ε.»;

   Δηλαδή επειδή είπαν όλοι οι παράνομοι αντισυνταγματικοί του συστήματος ψέματα, αυτό σημαίνει ότι θα πει και η Χρυσή Αυγή; Αυτό μου λες. Και εσύ που το ξέρεις, την δοκίμασες; Την είδες να κυβερνά; Άρα κρίνεις όντας προκατειλημμένος και όχι σύμφωνα με τα χειροπιαστά δεδομένα. Είδες θέσεις του τύπου «μισθός 700 ευρώ» στο πρόγραμμα που σου παρέθεσα ή είδες θέσεις προς αξιοποίηση του πλούτου της χώρας και χωρίς πολλά λόγια, αλλά μόνο με σκληρή δουλειά;

   «Η Εθνικοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών δεν σημαίνει άνοδο της εγχώριας παραγωγής.Αυτό είναι ένα κλασσικό προπαγανδιστικό μέτρο κάθε ολοκληρωτικής κυβερνήσεως, όπου στα μικρά κράτη συνήθως αποτυγχάνει».

   Αλλά τι σημαίνει;

   «Διαγραφή του χρέους έλεγε και ο σύριζα.Επιπλέον, περαιτέρω εμπόριο των σχέσεων με Ρωσία, Κίνα και Ιράν είναι ένα καλό όνειρο, που δεν θα το επιτρέψει ποτέ η Αμερική».

   Ήδη υπάρχουν συμφωνίες της πλάκας με την Κίνα λόγω του ότι είναι ανίκανοι να διαπραγματευτούν. Μια χαρά θα το επιτρέψει η Αμερική. Η Χρυσή Αυγή δεν σκέφτεται έτσι, σαν ηττοπαθής οργανισμός, ούτε τα λογαριάζει αυτά. Δεν καταλαβαίνεις με ποιους έχεις να κάνεις. Έχεις συνηθίσει τα «δεξιά» κόμματα εσύ.

   «Η φυλάκιση όσων έκλεψαν το δημόσιο είναι ένας ωραίος λαϊκισμός που δεν πρόκειται να γίνει από την Χ.Α. Εκτός αυτού, αν είμαστε αντικειμενικοί, τότε θα χρειαζόμασταν μια φυλακή που να χωρούσε εκατομμύρια».

   Όχι μόνο θα φυλακιστούν, αλλά θα δημευτεί και η περιουσία τους για χάρη του ελληνικού δημοσίου. Το να φυλακίσεις κάποιον είναι το πρώτο βήμα και δεν σημαίνει και πολλά. Το θέμα είναι να πάρεις και πίσω όσα έκλεψε. Έτσι απαιτεί η νομιμότητα και η δικαιοσύνη.
   Επαναλαμβάνω ότι κατανοώ ότι όλα αυτά σου φαίνονται απίστευτα σε ένα κράτος που έχει συνηθίσει χρόνια στην ανομία και την κραιπάλη, αλλά η Χρυσή Αυγή θα τα κάνει. Για αυτό και αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο του συστήματος.

   Και σε τελική ανάλυση είναι το μόνο κόμμα που δεν δοκιμάστηκε. Πασόκ, ΝΔ, Σύριζα, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ όλοι δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Αργά ή γρήγορα η Χρυσή Αυγή θα είναι πρώτο κόμμα και όλα αυτά θα εφαρμοστούν για το καλό του τόπου.

   «Συνεπώς, όλες οι θέσεις, όπως σε κάθε κόμμα του συστήματος, θα εξυπηρετήσουν τον χρηματοδότη της και μόνο αυτόν. Είναι κρίμα όμως που δεν τον γνωρίζουμε».

   Δυστυχώς και για εσένα και την επιχειρηματολογία σου και για όλους τους κομπιναδόρους του συστήματος, να σε ενημερώσω ότι η Χρυσή Αυγή δεν παίρνει ούτε φράγκο για χρηματοδότηση, δεν λαμβάνει βασικά κρατική χρηματοδότηση και κατόπιν ελέγχων του ΣΔΟΕ τα οικονομικά του κόμματος είναι κρυστάλλινα και πεντακάθαρα. Δε σε βλέπω όμως να λες κάτι, να δείχνεις την ίδια ευθιξία για τα εκατομμύρια ευρώ χρέη Πασόκ – ΝΔ τα οποία δημιουργήθηκαν από τη λεηλασία του ελληνικού δημοσίου και τα θαλασσοδάνεια τα οποία ξεπληρώνει ο ελληνικός λαός...

   Delete
  3. Καταρχήν, δεν καταλαβαίνω τα εξής
   1)γιατί αποφεύγεις να σχολιάσεις το βασικό πρόβλημα-ποιός χρηματοδοτεί την Χ.Α. και μου λες ότι το ΣΔΟΕ έδειξε ότι έχει καθαρό ταμείο, τάχα;Και το ότι το έδειξε ο ΣΔΟΕ, από τους πιο διεφθαρμένους οργανισμούς στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι;Αύριο μπορεί να κάνει το ίδιο και για το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ.Και;
   Για να κάνεις κόμμα πρέπει να είσαι καπιταλιστής, θες πολλά χρήματα.Που τα βρίσκει;
   Όσον αφορά τα δάνεια για τα άλλα κόμματα που αναφέρεις, η άποψή μου είναι φυσικά ισόβια, και τα έξοδα της φυλακής θα πρέπει να πληρώνονται από τους ίδιους, όχι από τον λαό.
   Το θέμα μας αυτήν την στιγμή είναι η Χ.Α.
   2)γιατί δεν σχολιάζεις την τοποθέτησή μου, ότι δεν υπάρχουν δεξιοί ή αριστεροί, αλλά όλοι ψηφίζουν για τα λεφτά.Θα ψήφιζαν την Χ.Α. εάν ανακοίνωνε περικοπές συντάξεων και μισθών;

   Για να επιβάλεις τον νόμο και την τάξη πρέπει να είσαι και εσύ ο ίδιος παράδειγμα.Ποιός θα επιβάλει τον νόμο, αυτός που δεν μπορεί να συγκρατηθεί από το να βαράει γυναικούλες;
   Η πειθαρχία και η τάξη, είναι αποτέλεσμα παιδίας, όχι φόβου.Ο φόβος είναι στιγμιαίος, η παιδεία όμως διατηρεί τον σεβασμό απέναντι στους νόμους.Εάν έχεις ταξιδεύσει σε πιο πολιτισμένο κράτος από το Ελληνικό, πιστεύω θα το έχεις δει.
   Επιπλέον, δεν κόπτομαι για την ορθοδοξία, αλλά όταν μου λες ότι θα ψηφίσεις κόμμα που υποκρίνεται το ορθόδοξο, όμως είναι στην βάση του αντιχριστιανικό και μάλιστα έχει και "σατανιστές", ε τότε είσαι θύμα επιπόλαιας εξετάσεως των γεγονότων.Η Χ.Α. δεν στράφηκε κατά των πρώτων εβραίων χριστιανών, αλλά κατά της χριστιανικής πίστεως, συνεπώς και κατά του Βυζαντίου.
   Επιπλέον, οποιοδήποτε άμεσο χτύπημα σε τραπεζίτες για την ικανοποίηση του λαϊκισμού, μπορεί να επιφέρει οικονομικό πόλεμο από της τράπεζες σε ακραίο βαθμό.Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
   Το ότι θεωρείς πως δεν τα βλέπω ρεαλιστικά επειδή δεν συμφωνούμε, είναι καθαρά υποκειμενική και λανθασμένη προσωπική σου άποψη.
   Ο ρεαλισμός έχει να κάνει με την νηφαλιότητα, κάτι που είναι άγνωστο στην Χ.Α.
   Επιπλέον, ταυτίζω την Χ.Α. με τα άλλα κόμματα διότι ήδη ψεύδεται.Στο θρησκευτικό αποδείχθηκε ήδη.Περίμενε να ανεβούν κιάλλο τα ποσοστά και θα ακούσεις για “διαπραγμάτευση” του μνημονίου και μετά εφαρμογή νέου.Στην τελική ακόμα και ρωσική στροφή να κάνουν, ποιά είναι η διαφορά στο να μας τα αρπάζουν οι Ευρωπαίοι από το να μας τα αρπάζουν οι Ρώσοι;

   Delete
  4. Η ανάπτυξη έρχεται μέσω των εταιριών, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς η ιστορία της οικονομίας αυτό διδάσκει.Με εθνικοποίηση δεν ανεβαίνει η παραγωγή διότι στην οικονομία δεν σχετίζεται.Μπορεί να ανέβει μπορεί και όχι.
   Όμως ειδικά εάν συζητάμε για οποιαδήποτε εμπλοκή του Ελληνικού δημοσίου είναι δεδομένο ότι θα καταστραφεί.

   “Η Χρυσή Αυγή δεν σκέφτεται έτσι, σαν ηττοπαθής οργανισμός, ούτε τα λογαριάζει αυτά. Δεν καταλαβαίνεις με ποιους έχεις να κάνεις. Έχεις συνηθίσει τα «δεξιά» κόμματα εσύ.”
   Ο ρεαλισμός, που αγνοείς, δεν είναι ηττοπάθια, είναι το μέσο που θα υλοποιήσει τον αντικειμενικό σκοπό.Επειδή όμως τον αγνοείς και σε ενθουσιάζουν οι ψευτομαγκιές στα λόγια της Χ.Α., νομίζεις ότι θα κάνουν κάτι.
   Οι μόνοι που θα φυλακιστούν αν γίνει κυβέρνηση η Χ.Α. θα είναι κομμουνιστές μεσσαίας και κατώτερης τάξης.Εσύ λες η Χ.Α. να αγγίξει τον βαρδινογιάννη, τον μαρινάκη ή τον κόκαλη;Ή να βάλει φυλακή τους πράκτορες των αμερικανών, των γερμανών και των ρώσων;χαχα...
   Επιπλέον, ναι ξέρω με ποιούς έχουμε να κάνουμε.Αμόρφωτους που έπαιζαν μπουκέτα στους δρόμους, που δεν γνωρίζουν τίποτα από πολιτική, οικονομία, και διπλωματία, με αποτέλεσμα να αφανιστεί η χώρα.

   Όσον αφορά την αξιοκρατία
   Τα σοβαρά κράτη, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, λειτουργούν παρόμοια με μία πετυχημένη επιχείρηση.
   Σε μία επιχείρηση, δεν χρειάζονται μόνο τα αποδεικτικά στοιχεία ότι κατέχεις το αντικείμενο, όπως το πτυχίο, το μεταπτυχιακό αλλά και το διδακτορικό πάνω στον ειδικευμένο τομέα που πρέπει να εργαστείς (αυτό ήταν μία πετυχημένη ανάλυση και από τον Άνταμ Σμίθ στον Πλούτο των Εθνών όπου σήμερα δυστυχώς δεν εφαρμόζεται), αλλά επιβάλεται να έχεις ήδη πείρα πάνω στο αντικείμενο, δηλαδή να έχεις ήδη εργαστεί (ενώ σήμερα στην βουλή κανένας δεν έχει εργαστεί), και επιπλέον, επιβάλεται να διακριθείς έτσι ώστε να δικαιολογείς την ύπαρξή σου σε αυτήν την θέση.
   Φυσικά ένα στέλεχος σε μία σοβαρή εταιρεία (π.χ. υπεύθυνος παραγωγής) δεν εκλέγεται από κανέναν.Ή έστω εκλέγεται μέσω διαδικασιών που μετέχουν μόνο τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, συνεπώς και οι ιδιοκτήτες.

   Συνεπώς, μία ορθή κυβέρνηση, στην σημερινή εποχή, είναι αδύνατον να έρθει μέσω της κομματοκρατίας, όπως έχει εξηγήσει άπειρες φορές ο Κ.Καθηγητής.Και εσύ ελπίζεις ακόμα στις εκλογές και στο ότι ο Μιχαλολιάκος θα σώσει την Ελλάδα..

   Τι προτίνω;Ένα νέο Γουδί.Κανονικά πρέπει να πάρει την εξουσία ο στρατός και να την παραδώσει σε ανθρώπους που ξεχωρίζουν.Όχι σε πράκτορες και λαοπλάνους που τους ψηφίζει ο γραικυλικός λαός.
   Ο στρατός έδωσε την εξουσία σε άξιο πολιτικό και ο ίδιος ο Βενιζέλος, κυρίως, συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής.Γιαυτό τριπλασιάστηκε τότε το κράτος, διότι δεν εκλέχθηκε από τον λαό.Ούτως ή άλλως συνολικά έκανε 3 πραξικοπήματα.
   Φυσικά, για τον Β παγκόσμιο πόλεμο, σωθήκαμε χάρη στον Μεταξά, όπου εννοείται δεν εκλέχθηκε από κανέναν αμόρφωτο ελληνικό λαό.

   Delete
 28. Καθηγητά λετε να αρπάξουμε και εμείς κάτι;

  http://www.pronews.gr/portal/20160724/defencenet/toyrkia-politiki/63/toyrkia

  ReplyDelete
 29. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 30. Germania delenda est.

  ReplyDelete
 31. Ο Θνήσκων:

  http://www.theguardian.com/sport/ng-interactive/2016/jul/19/how-french-village-bedoin-mont-ventoux-gears-up-for-tour-de-france-photo-essay

  Ο Ζών:

  http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2015/dec/18/whirling-dervishes-at-the-rumi-festival-in-konya-a-photo-essay

  Η διαφορά είναι τεκτονική!

  ReplyDelete
 32. Οι μεν Φράγκοι λατρεύουν ένα λάστιχο Kleber(!!!), ένας μάλιστα πιάνει τα μαλλιά του από τον θαυμασμό του αντικρίζοντάς το, οι δε Τούρκοι προσεγγίζουν τον Θεό χορεύοντας...

  Τεχνολογία vs Κληρονομιά

  Κενότητα εναντίον Πνευματισμού

  Δύση εναντίον Μικράς Ασίας(Ε.Π.)

  ReplyDelete
 33. Μάλιστα...ἐπαναλαμβάνω τὶς θεωρίες μου εὐσύνοπτα καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ἐπαληθεύονται ὡς ἕνα βαθμό...

  1) Τὸ μοναρχικὸ πολίτευμα, στὸ ὁποῖο τείνουν ὅλα, εἶναι ἕνας συμφυρμός δύο-τριῶν πραγμάτων τελείως διαφορετικῶν, τὰ ὁποῖα σὲ καιρούς κρίσης συμπίπτουν. Τὰ δυο-τρία αὐτὰ πράγματα εἶναι α) μια μαγικο-θρησκευτικὴ πηγὴ ζωῆς ποὺ ἐγγυᾶται τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ Γένους β) ἔνα κέντρο συσσώρευσης τοῦ πλεονάσματος καὶ ἀναδιανομῆς του. Το δὲ β) συνοδεύεται ἁπὸ τὸ βεμπεριανό γ) δηλ. τὸ μονοπώλιο τῆς φυσικῆς βίας.

  2) Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ α) συμπίπτει πάνω-κάτω μὲ τὴν ὀρθοδοξία. Τὸ β) συμπίπτει πάνω-κάτω μὲ τὴν Μικρὰ Ἀσία. Τὸ γ) τείνει νὰ συμπέσει μὲ τὸν...Ἐρντογάν. Οἱ νέοι δὲν ξεφεύγουν ἀπὸ αὐτὸ τὸ σχῆμα, ἀπλῶς τὸ βαφτίζουν ἀλλιῶς διότι δὲν ἀντέχουν τοὺς φθαρμένους ἤ διεφθαρμένους γονείς τους. Ὅλοι οἱ νέοι θέλουν τὸ α) χωρίς τὰ β),γ) καὶ τὴν πατάνε ὄταν μπλέκουν μαζί τους στὴν προσπάθεια νὰ τὸ φτάσουν.

  3) Ὁ ἐπαναστρατικὸς φιλελευθερισμὸς και οι παραφυάδες αυτοῦ εἶναι μιὰ ὑστερικὴ παράταση τῆς νεανικῆς ἠλικίας γιὰ ὅσο δὲν πάει, ποὺ ἔρχεται νὰ τὰ βρεῖ μιὰ χαρὰ μὲ τὸν εὑνουχισμὸ τῆς παιδικῆς ἠλικίας, ποὺ κάνει ἡ παράδοση ὄταν εἶναι ἀρτηριοσκληρωμένη. Ὑστερικὴ Δύση καὶ σκοταδιστικὴ Ἀνατολή πάνε χέρι-χέρι στὸ νὰ ἐξοντώσουν τὸ α) μὲ τὰ β) καὶ γ), ποὺ εἶναι, βασικά, ἡ φορολογία καὶ ὁ πόλεμος.

  (ΣΗΜ. ΘΥΜΙΖΩ ΤΗΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛ.ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΡΙΒΑΡΟΛ. "ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΒΑΡΕΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΦΑΧΤΗΚΑΝ. ΒΑΡΕΘΗΚΑΝ ΝΑ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΝΑ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.)

  ReplyDelete
 34. Σημ. Επαναλαμβανω την προταση μου για την αποφυγη των υπο-σχολιων. Οταν για παραδειγμα ο Ενοχος θελει να απαντησει στον Ζαρατουστρα η ο Αθωος να απαντησει στον Υπερανθρωπο, μπορουν να το κανουν χωρις να πηγαινουν στο μερος της σκηνης οπου στεκεται ο συγκεκριμενος ηθοποιος. Μπορουν να το κανουν στο προσκηνιο. Ετσι, ο θεατης βλεπει μια ενιαια δραση χωρις ο καθε ηθοποιος να εχει συνολικη θεα της σκηνης. Παρεμπιπτοντως, δεν υπαρχει συνολικη θεα, συνολικη θεα εχει μονον ο ... Θεος. Αν εχει.

  Διαφορετικα, η δραση σπαει σε διαφορες υπο-σκηνες, και γινεται ενα ειδος μυστηριου οπου ο θεατης (ο αναγνωστης δηλαδη) πρεπει να κινειται απο περιπτερο σε περιπτερο οπου παιζονται διαφορα διαφορετικα επ-εισοδια (μετα την εισοδο) των Παθων ταυτοχρονα. Ειναι κι αυτο ενα ειδος θεατρου. Εγω προτεινω να παιζονται ολα στο προσκηνιο, χωρις κανεναν αλλον περιορισμο, μα κανεναν. Δηλαδη μπορει καλλιστα ο νεος ηθοποιος να πεταει μια ατακα που απευθυνεται σε εναν που μιλησε πριν απο δυο βδομαδες, λεγοντας, Γιαννη, αμαν με τον Διαφωτισμο, μας βαζεις να διαβασουμε τα Απαντα του Βολταιρου (θαναι καπου 285 τομοι) για να σου απαντησουμε...και ο αμεσως παρακατω να πεταει κατι δικο του. Ο αναγνωστης ομως, εκ των υστερων, βρισκει μια ενοτητα. Το ιδιο συμβαινει και στο θεατρο ιταλικου τυπου. Οι ασχετοι σκηνοθετες βαζουν τους ηθοποιους να παιζουν ομαδικα. Οι γνωστες τους ζητουν το αντιθετο ακριβως. Οσο πιο αυτονομη ειναι η καθε φωνη, τοσο μεγαλυτερη ειναι η αρμονια.
  (μονοτονικο και κεφαλαιο γενικως λογω διακοπων και νομαδικοτητος που τις συνοδευει).

  ReplyDelete
 35. (Συγγνωμη καποια σχολια τα εβαλα κατα λαθος υπο την προηγουμενη αναρτηση.Αν μπορουν να μπουν εδω,αλλιως να τα ξαναυποβαλω...)

  ReplyDelete
 36. Σημ. 4 Ὑπάρχει φοβερὰ σύγχυσις στὸ θέμα τῆς συναφείας μεταξὺ Γαλλικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁ ὄμορφος νέος, ὁ ψυχρὸς Ἄγγελος τοῦ Θανάτου Σαιν-Ζυστ, ποὺ ζητᾶ τὴν ἐπιστημονικὴ καρατόμηση τῶν διεφθαρμένων ἀξιωματούχων τοῦ Παλαιοῦ Καθεστῶτος, ἀντιπροσωπεύει τὴν ὀργὴ τῶν νιάτων γιὰ τὴν ἐπιδεικτικὴ χλιδὴ καὶ τὴν ἄμετρο ἐξουσία τῶν παρασίτων, δηλαδὴ τῶν λεγομένων ἀριστοκρατῶν.
  Ὅμως, στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἔρχονται καὶ πρωταγωνιστοῦν ἐξαρχῆς κόντηδες (Ῥώμας) πρίγκηπες (Μαὐροκορδάτος, Ὑψηλάντηδες) καὶ πλεῖστοι ὅσοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους (μπέηδες, ὀσποδάροι, καὶ διαφοροι ἄλλοι). Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὐς γίνονται ἔνθερμοι Συνταγματικοί.

  Κάτι ξέρανε ὄταν λέγανε, στὸ Συνέδριο τῆς Βερόνας, ἤ μὰλλον θέλανε νὰ ποὺνε, οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν ἐπαναστατῶν, ὅτι ἡ Ἐπανάστασις εἶναι ἐθνικὴ, ὄχι κοινωνική.

  Ἡ ἀποκόλληση ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὑτοκρατορία εἶναι ὁ κυριώτερος στόχος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, καὶ ὄχι ἠ καρατόμηση τῶν φεουδαρχικῶν καταλοίπων τοῦ Παλαιοῦ Καθεστῶτος. Ὑπάρχει τεράστια διαφορὰ μεταξὺ τοῦ Διαφωτισμοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ στὴ Γαλλία. Στὴν Γαλλία ὁ Διαφωτισμός εἶναι ἕνα ὄπλο στὰ χέρια τῆς ἀστικῆς τάξης, στὴν διαπάλη της μὲ τὰ μεσαιωνικὰ προνόμια. Στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἐργαλεῖο ἀποκολλήσεως ἀπὸ τὶς ψυχοσωματικές δομές τῆς Ἑλληνιστικῆς, Ῥωμαϊκῆς, Ὀθωμανικῆς καὶ κατὰ τόπους, τρόπον τινά, τῆς Φραγκικῆς μοναρχίας (βλ. τὴν προστασία ποὺ ἀσκοῦσε ἠ Γαλλία στοὺς καθολικοὺς πληθυσμούς).

  Νὰ προσέχουμε λοιπὸν μήπως τὸ Κολωνάκι εἶναι ἡ ὀθωμανικὴ ΑΤΥΠΗ, κατὰ κύριο λόγο, ἀριστοκρατία, ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸν Συνταγματισμὸ ὄποτε γουστάρει. Βέβαια, ὑπῆρχαν μερικοὶ ἀριστοκράτες ποὺ καὶ στὴν Γαλλία γίνανε Ἐπαναστατες. Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ὅμως εἶναι κοινωνική. Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει. Ἡ Ελληνική εἶναι ἑθνοκοινωνική.

  ReplyDelete
 37. Κύριε καθηγητά τι πιστεύεται ότι πρέπει να πράξη το κρατίδιο των Αθηνών ως προς την σύλληψη των 8 στρατιωτικών?Να τους εκδώσει άμεσα ή να το αρνηθεί έστω και αν αυτό δυσαρεστήσει τον Ερντογάν?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικὰ καὶ νὰ μὴν τοὺς παραδώσῃ. Ἀντιθέτως νὰ τοὺς κάνει συμμάχους μας κατὰ τοῦ αἱμοσταγοῦς δικτάτορος Ἔρντογαν.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς σκεπτόμουν και εγώ.

   Delete
  3. Είναι μεγάλονχαρτί στα χέρια μας. Εγώ σαν ένας σύγχρονος Λέων Γ', θα έλεγα στον σουλτάνο, να πάρει πίσω τους 50,000 που μας έστειλε ή έστω τους 30,000 και ότι δήθεν θα τους έδινα σε αυτον. Φυσικά δεν θα το έπραττα ποτέ.

   Delete
  4. Έχετε απόλυτο δίκιο Κ.Καθηγητά.Πρέπει να τους δώσουμε άσυλο και να έρθουν και περισσότεροι τούρκοι στρατιωτικοί που είναι κατά του Ερντογάν.

   Delete
  5. Τό κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν θά κάνει ὄτι τοῦ ποῦνε, ὅπως ἔκανε ἀπό συστάσεώς του. Δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε ἄλλο γιατί αὐτός εἶναι ὁ ρόλος πού τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ. Τό ἐγχειρίδιο κατασκευῆς καί λειτουργίας του δέν προβλέπει κάτι διαφορετικό, καί θά εἶναι ἁπλά ἠλίθιος ὅποιος δέν ἀκολουθήσει ὁδηγίες χρήσεως. Τό ἄν θά εἶναι παράδοση ἤ ὄχι λίγο ἐνδιαφέρει...

   Τό " Αἱμοσταγής δικτάτορας Ἔρντογαν ", πέρα ἀπό ἄλλες ὁμοιότητες καί τυχόν διαφορές κατά περίπτωση, θυμίζει ὁρολογία πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ κατά τοῦ Μιλόσεβιτς, Σαντάμ, Καντάφι καί προσφάτως Ἄσσαντ...

   Delete
  6. Χαχα, όπως τα λες Ζαραθούστρα, ακριβώς όπως τα λες...

   Delete
  7. Για εμάς δεν θα ήτο προτιμότερο να συμμαχήσουμε με τον Αντιδυτικό πλέον Ερντογάν και να προωθήσουμε το σχέδιο της ΕλληνοΤουρκικής συνομοσπονδίας υπό την στήριξη της Ρωσίας του Πούτιν ενάντια στην παρηκμασμένη Δύση;

   Delete
  8. Βεβαίως αυτό προυποθέτει την εξαφάνιση της Κολωνακιώτικης ψευδοαριστοκρατίας των φραγκολεβαντίνων πολιτικών,διανοούμενων,επιχειρηματιών κλπ..

   Delete
  9. Ὁ Ἔρντογαν εἶναι μελλοθάνατος καὶ δὲν συμμαχεῖς μὲ μελλοθάνατο. Γιὰ τὴν Ῥωσία πρωτεύει ἡ ἀμερικανικορωσικὴ συμμαχία νέας Γιάλτας, μετὰ τὴν προεδροποίηση τοῦ Τράμπ. Ἡ Ρωσία ὑποστηρίζει τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας, μεγάλου Κουρδιστὰν καὶ Μεγάλης Ἀρμενίας. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  10. Σωστά περί Ρωσίας, αλλά αυτό είναι αναγκαστικά αρνητικό για την Τουρκία;Θέλω να πω και όπως είχατε γράψει ότι το κομμάτι της ανατολικής Τουρκίας και να αποσχισθεί με την δημιουργία του κράτους των Κούρδων θα λειτουργήσει ευεργετικά όπως στον ασθενή που του ακρωτηριάζουν τα πόδια δια να επιζήση! Βεβαίως η μητέρα και ορθόδοξη Ρωσία προφανώς θα θελήσει να γίνει η Νέα Ρώμη και Ελλάς-Τουρκία να έχουν τον ρόλο του υποτελούς.

   Delete
  11. Εμείς Καθηγητά θα λάβουμε κάτι; Καμιά βραχονησιδα;

   Delete
 38. Κύριε Δημήτρη κάτι μέ λέει ότι μάλλον σύντομα θά τό σταματήσετε αυτό τό ίστολόγιο.....μάλλον δέν έχει κανένα νόημα ....μέ καταλαβαίνετε !! Νάστε καλά Γεράσιμος Βουτσινάς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μάκη, τὸ ἱστολόγιο αὐτὸ ἀναρτᾷ ἄρθρα μου ἀπὸ τὸ 2012 καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ σχόλια τῶν ἀναγνωστῶν ποὺ εἶναι μὲν εὐπρόσδεκτα ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀπαραἰτητα. Χαίρομαι γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον τους ἀλλὰ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχουν μάθει νὰ ξεπεράσουν τὸ σύνηθες ἑλληνικὸ ἐπίπεδο "διαλόγου". Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Όπως καί νάχει θά σάς παρακολουθώ μ΄ενδιαφέρον έχω τήν πεποίθηση ότι΄στε άθρωπος ακέραιος.
   Καλήν δύναμη εύχομαι. Γεράσιμος

   Delete
 39. Κάτω-κάτω δεξιά διεξάγεται μία έρευνα, με τίτλο "Πώς θα σταματήσουν οι επιθέσεις τρομου στην Δύση".

  Με 46% βγαίνει πρώτο το" If the West leaves the Middle East alone"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στο Ρωσικό rt.com

   Delete
  2. Οἱ δυτικοί ἐγκέφαλοι ἔχουν ὑποστεῖ μαλάκυνση...δέν ἀντιλαμβάνονται τό αὐτονόητο.

   Delete
  3. Ακριβώς.

   Delete
 40. Μα φυσικά Κωνσταντινουπολίτη.Τι θα έλεγε η Ρωσία;Να φύγει η Δύση από την Μέση Ανατολή για να αναλάβει αυτή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ανάληψη δεν είναι η ίδια. Και όχι δεν είναι έτσι. Η Κίνα θα μπει δυναμικά και θα συμμαχήσει με το Σιιτικό και Σουνντικό Ισλάμ. Ήδη είναι πανταχού παρούσα στην σουνιτική κεντρική Ασία και το Σιιτικό Ιράν. Η Ορθοδοξία θα λάμψει και πάλι μόνον εάν γίνει μελος της Σινο-Ισλαμικής συμμαχίας κατά της Δύσεως.

   Delete
 41. Ας πουμε οτι σπαει ο διαολος το ποδαρι του και οι οκτω, οπως εγινε και στην περιπτωση του Αμπντουλαχ Οτσαλαν, πεφτουν στα χερια των τουρκικων αρχων. Στην περιπτωση που γινοταν κατι τετοιο, γιατι θα γινοταν, αν αποκλεισουμε κατι τελειως απροβλεπτο ;
  α) Επειδη δεν θελουμε να τους τρεφουμε.
  β) Επειδη θα μας πουν να το κανουμε αλλες δυναμεις.
  γ) Επειδη ειναι πραξικοπηματιες και ειμεθα υπερ των συνταγματικων καθεστωτων.
  δ) Για να μην δωσουμε δικαιωματα στην Τουρκια.
  ε) Επειδη η Τουρκια ειναι συμμαχος μας.
  στ ) Επειδη ο Ερντογαν ειναι τροπον τινα αρχηγος μας και τον υπακουμε.
  Εγω παραπανω προσπαθω να τεκμηριωσω οτι τα α, στ ειναι ισχυρα.

  ReplyDelete
 42. Πολλά συγχαρητήρια. Να υπενθυμίσω ότι χάριν της μίας και μοναδικής 12μελης μεραρχίας κομμάντο, κρατήθηκε η Λευκωσία Ελληνική κατά την περίφημη "Μάχη του αεροδρομίου Λευκωσίας" κατά την διάρκεια του Αττίλα 2. Φυσικά μόνον οι Εθνικιστές τίμησαν τους νεκρούς και ουδείς σάπιος πολιτικάντης φιλελές, σοσιαλ(κιναιδο)κράτης ή Κομμουνιστής.

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/lamia-h-chrush-augh-timhse-tous-hrwes-ths-kuprou-pou-antistathhkan-ston-att


  Υ.Γ. Καθηγητά ο Κουτσούμπας προδίδεται ως μέρος του συστήματος διαρκώς. Ποία ΚΝΕ; Ποίο ΚΚΕ; Σοβαρά; Σε όλες τις γραικυλικές κοινοβουλετικές μαζώξεις πρώτος-πρώτος είναι. Το πολύ πολύ για κανα κοκορέτσι στην ΚΝΕ...

  ReplyDelete
 43. Σημ.2 Στην ιδια γραμμη, οπως φανηκε και με το πραξικοπημα στην Τουρκια, υπαρχει διασταση μεταξυ στρατου και σωματων ασφαλειας στην παλαι ποτε Οθωμανια. Ο τακτικος στρατος ειναι, οπως βλεπουμε και στο 21, και ταυτοχρονα, το 1826, στο εσωτερικο της Τουρκιας, το σημειο αιχμης για τον εκσυγχρονισμο η τον μη εκσυγχρονισμο του κρατους. Απο την αποψη αυτη και απο την σκοπια του, που δεν ειναι η δικη μου, ο Δρ. Παπ ορθως ζητα νεο Γουδη. Στις υπαναπτυκτες - απο δυτικη σκοπια - χωρες, ο στρατος ειναι εργαλειο εκπολιτισμου - και παλι με την δυτικη εννοια του ορου πολιτισμος.

  Παρατηρουμε οτι τα σωματα ασφαλειας σε Ελλαδα και Τουρκια ειναι πολυ πιο κοντα στο παραδοσιακο οθωμανικο προτυπο αποσο ο στρατος. Αν δεν κανω λαθος, οπως φανηκε και απο το κινημα του ναυτικου, η χουντα στην Ελλαδα δεν κατορθωσε να ελεγξει, τουλαχιστον εξαρχης, το συνολο του στρατευματος, ενω αντιθετως παραμενει και σημερα δημοφιλης στην αστυνομια. Παρομοια, με βαση την ενημερωση μου, η υποστηριξη της αστυνομιας στον προεδρο Ερντογαν ηταν καθοριστικη στο πνιξιμο του προσφατου στρατιωτικου πραξικοπηματος στην Τουρκια.

  ReplyDelete
 44. Σημ. 3. Βλέπετε τί γίνεται παραπάνω ; Ἄν δεν ὑπῆρχαν ὑποσχόλια, ἡ κάθε ἐπιμέρους ἀντιπαράθεση θὰ ἐνετάσσετο στὶς ἀντιδρἀσεις ποὺ προκαλεῖ ἡ ἀνἀρτηση, ἐνῶι μὲ τὰ ὑποσχόλια ἀκούγονται πολλὰ θέματα ταὑτόχρονα. Βέβαια καὶ τὸ σχόλιο αὐτὸ ἐπίσης μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ διττά, κ.λπ. κ.λπ. Ὅταν λέω ὅτι ὁ Ἑρντογὰν κοντεύει νὰ γίνει ἀρχηγός μας ἑννοῶ ὅτι παίζει ὄχι μόνο στὸν χῶρο τοῦ νοήματος, ἀλλὰ καὶ τῆς μορφῆς. Οἱ πολιτικοί ἠγέτες νομίζω συμμετέχουν στὸ ὑποσυνείδητο, ὅταν πετυχαίνουν...τὸ ὑποσυνείδητο εἶναι προ-λεκτικό.

  ReplyDelete
 45. "Εμείς Καθηγητά θα λάβουμε κάτι; καμιά βραχονησιδα;"
  Ἐσὺ Κων/πολίτη ποὺ διαμένεις τώρα στὴν Ἑλβετία, νὰ διερωτηθῆς τί νόημα θὰ εἶχε ἡ ἐρώτησή ἐὰν ἀφοροῦσε τὴν Ἑλβετία ποὺ δὲν ἔχει οὐσιαστικὰ ἀλλάξει σύνορα ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα. Ἡ ἐδαφικὴ ἐπέκταση εἶναι ἀποικιακὸ φαινόμενο καὶ δὲν προσθέτει τίποτα στὸ γένος τῶν Ἑλλήνων.

  Βλέπε παρακάτω τὴν σημερινή μου συνέντευξη στὸν Σαχίνη γιὰ τὸ τουρκικὸ πραξικόπημα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1339108&srv=266

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν διαμένω στην Ελβετία τώρα Καθηγητά, είμαι Ελλάδα τώρα. Αλλά ευχαριστώ για την απάντησή σας. Βέβαια δίχως εδάφη πώς θα δημιουργηθεί ισχυρή βάση για μία Ορθόδοξη Πολιτεία; Η ίδια η Συνομοσπονδία σας αποτελεί εκ των έσω εδαφική επέκταση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας(όχι του ελλαδισμού).


   Ευχαριστούμε που δώσατε συνέντευξη! Είχα γράψει πάμπολλες φορές στον Σαχίνη να βγάλει εσάς να μιλήσετε και οχι τον Μάζη. Μας πρήξανε με τον Μάζη!

   Delete
  2. Πράγματι η εδαφική επέκταση είναι καθαρά δυτικό φαινόμενο.Η Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν ήτο ιμπεριαλιστική και επεκτατατική αλλά έκανε πολέμους μόνο για να αποκρούσει τις επιθέσεις των βαρβαρικών φύλων και για να επανακτήσει τα χαμένα της εδάφη.Διάβαζα χθες στο βιβλίο του Κυρίου καθηγητή "Το Βυζαντινό πρότυπο διακυβερνήσεως και το τέλος του κοινοβουλευτισμού" ότι το να σκοτώσεις στον πόλεμο ήταν μεγάλη αμαρτία για τους Ορθοδόξους.

   Delete
 46. Π.Βαρθολομαίος που είναι??

  ReplyDelete
 47. Η εκπληκτική συνέντευξη υπάρχει και στο Youtube το παραθέτω
  https://www.youtube.com/watch?v=VHA37yoFoSA

  Ώστε Κ.Καθηγητά, ο Πούτιν δεν θα στηρίξει τον Ερντογάν.Άρα είναι εντελώς τελειωμένος!!
  Η Αμερική, τι θα επιτρέψει στην Ρωσία να πάρει από την συμμετοχή της;
  Θεωρείται ότι το ΝΑΤΟ εκτός από την χρησιμοποίηση των Ελληνικών βάσεων, θα διατάξει και τον Ε.Σ. να εμπλακεί πολεμικά;

  ReplyDelete
 48. Πολύ ωραία τα άρθρα σας Κ.Καθηγητά στα Γαλλικά.Χαίρομαι που σας δίνει φωνή τόσο γνωστή εφημερίδα και προσωπικά θα με βοηθήσουν στην εκμάθηση της Γαλλικής.
  Ετοιμάζεται κάποιο καινούργιο βιβλίο αυτό το διάστημα;Τώρα τελειώνω το "Περί Ηρώων".

  ReplyDelete
 49. Καθηγητά πολύ χάρηκα που μιλήσατε για Ελληνικό φονταμεταλισμό στην συνέντευξή σας! Πράγματι η αηδία και η οργή μας για τον κάθε ένα κουλτουρέ άθεο ή και καλά υπεράριο Έλληνα παγανιστή, έχει ξεπεράσει τα ανεκτά όρια. Να ξέρετε ότι είναι όνειρό μου να γίνω πολεμιστής της Ορθοδοξίας, ξεπλένοντας επιτέλους όλους τους φιλελευθερικούς στάβλους του Αυγεία. Ορθόδοξη τζιχάντ και τί στον κόσμο! Καλά είπατε για τον Παΐσιο. Ήρθε η ώρα επιτέλους το κρατίδιο να γίνει μία νέα Ρωμανία, με την Ορθοδοξία ως την μοναδική της Ιδεολογία. Ειδάλλως, δεν κερδίζουν κάτι οι ελλαδίτες και οι αστοί φιλελεύθεροι, τα τέκνα των Βρυξελλών. Ή εμείς ή ο μουφτής! Ορθοδοξία ή Σουνισμός! Ορθόδοξος φονταμεταλισμός ή ισλαμικός, διαλέξτε και πάρτε! Έχω βαρεθεί από μικρό παιδί που είμαι ο καθείς να βρίζει την Ορθοδοξία και την Χριστιανική πίστη. Να ύπεραμύνεται κάθε τι ανώμαλο και ανήθικο κάθε τι δήθεν προοδευτικό που απλώς οδηγεί στον αφανισμό των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας, κάνοντας ευκολότερο τον ισλαμικό εποικισμό της Πατρίδος μας. Και σαν να μην φτάνανε όλα αυτά, ήρθαν και οι Εθνικιστές και ξαφνικά ο κάθε ημιμαθής ελλαδίτης ήθελε να είναι απευθείας απόγονος του...Περικλέους και του Πλάτωνος, ενώ του κακοφαίνεται άμα τον πεις...Ρωμηό! Ε όχι! Ως εδώ και μη παρέκει!

  ReplyDelete
 50. Καθηγητά το ότι ο Άγιος Παΐσιος επροφήτευσε Δυτικό-Ρωσικό πόλεμο, μήπως σημαίνει ότι πρόεδρος των ΗΠΑ θα βγει τελικά η Κλίντον και δεν θα υπάρξει Νέα Γιάλτα;

  ReplyDelete
 51. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Παϊσίου εἶναι ἐπανάληψη τῶν προφητειῶν τοῦ Κοσμᾶ τπυ Αἰτωλοῦ στὸν ΙΗ΄αἰῶνα, τὴν ἐποχὴ ποὺ στὸ γεωπολιτικὸ προσκήνιο ἐπικρατοῦσε τὸ τρίγωνο Ῥωσία-Ὀθωμανία-Μεγάλες Δυτικὲς Δυνάμεις (Ἀνατολικὸ Ζήτημα). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι αλλά μία νέα Γιάλτα και ένας Δυτικός-Ρωσικός πόλεμος είναι ξένα μεταξύ των ενδεχόμενα. Εκτός και εάν αναφέρεται σε μία παράφρονα Γερμανική Ε.Ε. με αντίπαλο την Ρωσία και όχι στις ΗΠΑ.

   Delete
 52. Ισχύει μακράν (ή αλλιώς πέρα για πέρα που λέμε στο χωριό) ότι γίνεται μεγάλος πονοκέφαλος με τα σχόλια, παιδιά μια επικεφαλίδα να πηγαίνει το μάτι μας στα σχόλια που μπορεί να μας ενδιαφέρουν να πουμε και μεις μια αποψη!Πχ πόσοι επισκέπτες θα διαβάσουν αυτό σχόλιο? Δεν είναι καλύτερα να γίνει ένα φιλτράρισμα όπως τα άρθρα του Κ.καθηγητή όπου βλέπεις ποιο σε ενδιαφέρει από την επικεφαλίδα και μπαίνεις να το διαβάσεις?

  ReplyDelete
 53. Ἕνας Ἕλληνας ἱστορικός, πολὺ γνωστός, ἀλλὰ ποὺ δὲν κατόρθωσε νὰ ἀποκτήσῃ καθηγητικὴ ἕδρα στὴν Ἑλλάδα, μᾶς εἶπε ὅτι μὲ τὴν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, καὶ ὄχι μόνο πρὶν τὴν ναυμαχία, διαμορφώθηκαν ἰσορροπίες μεταξὺ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς, τῆς τότε Αὐτοκρατορίας τῶν Ἁψβούργων περιλαμβανομένης, ποὺ κρατοῦν. τρόπον τινὰ μέχρι σήμερα. Πελοποννήσιος ὄντας, ἀναγνωρίζει τὴν ἐξ ἡμισείας σλαϋικὴ καταγωγή του.

  ReplyDelete