Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 18, 2016

306 - Ὁ Ἔρντογαν ἐντὸς τοῦ 2016 κινδυνεύει νὰ ἔχῃ τὸ τέλος τοῦ Καντάφι
Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ὁμιλεῖ τὸ 2009 σὲ μία συνάντηση τῆς ἀδελφότητος Χιζμέτ, κατὰ τὴν ὁποία  ἐκθειάζει τὴν συνεργασία τοῦ Γκυλὲν μὲ τὸν Ἔρντογαν (βίντεο τοῦ You Tube)


306 - Ὁ Ἔρντογαν ἐντὸς τοῦ 2016 κινδυνεύει νὰ ἔχῃ τὸ τέλος τοῦ Καντάφι

Οἱ δηλώσεις τῶν δημοσιογράφων τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου ὅτι τὸ τουρκικὸ πραξικόπημα ὑπῆρξε τελείως ἀπρόβλεπτο, ἀποδεικνύει τὴν πλήρη ἀνικανότητα πληροφορήσεως τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν γιὰ ὅσα ἀνέκαθεν συμβαίνουν στὴν Τουρκία, κάτι ἄκρως ἐπικίνδυνο γιὰ τὸ μέλλον τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν.

Τὸν περασμένο Ἀπρίλιο οἱ ἐρντογανικοὶ κύκλοι μὲ ἐκάλεσαν ἀπὸ τὴν Ὀττάβα στὴν Τουρκία, γνωρίζοντας ὅτι ἀνέκαθεν ἤμουν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ ἰμάμη Γκυλὲν καὶ σημαντικὸ μέλος τῆς ἀδελφότητός του, τὴν Χιζμέτ. Ὅταν τὸ 2013 ἔλαβε χώρα ἡ αἰφνιδία ῥήξη Ἔρντογαν-Γκυλέν, ἐταλαντεύθην πρὸς ποία κατεύθυνση ἔπρεπε νὰ πορευθῶ, ἐφ’ὅσον μέχρι τότε, ὅπως καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὑπεστήριζα δημοσίως καὶ τοὺς  δύο. Τελικὰ ἐπέλεξα τὸν Γκυλέν, ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἡ δημοσία ἀποκάλυψη ὅτι ὁ Ἔρντογαν ἦταν μέλος τῆς ἀδελφότητος τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων τῆς Αἰγύπτου καὶ οὐσιαστικὸς ὑποστηρικτὴς τῶν ἀκραίων διεθνῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων αὐτῶν ποὺ τὸν ἑπόμενο χρόνο θὰ συνεσπειρόνοντο ὑπὸ τὴν σημαία τοῦ ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου (καὶ θὰ διεκδικοῦσαν ἀπὸ τὸν Ἔρντογαν τὸν τίτλο τοῦ χαλίφου τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου ποὺ ἤθελε γιὰ τὸν ἑαυτό του) καθιστοῦσαν φοβερὴ ἀπειλή, γιὰ ἑμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, εἰσβολῆς καὶ ἰσλαμοποιήσεως ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀπριλιανῆς παραμονῆς μου στὴν Τουρκία, οἱ ἐρντογανικοὶ κύκλοι, γνωρίζοντας τὴν ἀπὸ δεκαετίες εὐρεία ἐπιρροή μου στοὺς πνευματικοὺς τουρκικοὺς κύκλους, προσεπάθησαν νὰ μὲ πείσουν ὅτι ὁ ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὶς ΗΠΑ Γκυλὲν ἦταν ἕνας ξενοκίνητος τυχοδιώκτης. Παράλληλα ὅμως ἔμαθα ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Ἔρντογαν θὰ ἐλάμβανε τέλος, μέσῳ δολοφονίας, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016, καὶ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας θὰ ἀνελάμβανε τὸ φασιστικὸ κοινοβουλευτικὸ κόμμα MHP (ποὺ εἶχε ἱδρύσει τὸ 1969, ὁ Ἀλπαρσλὰν Τουρκές) μὲ πρωθυπουργὸ μία γυναῖκα, τὴν καθηγήτρια Ἱστορίας Μερὰλ Ἄκσενερ.

Τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 2016, ἀσχέτως ποῖος τὸ ὠργάνωσε, ὄχι μόνον  δὲν θὰ τὸ ἐπωφεληθῇ ὁ Ἔρντογαν, ἀλλὰ ἀντιθέτως καθιστᾷ πιὸ σίγουρη τὴν σφαγή του ποὺ ἐπιθυμοῦν διακαῶς οἱ τρεῖς μεγαλες δυνάμεις τῆς περιοχῆς, οἱ ΗΠΑ, ἡ Ῥωσία καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἰδίως κατόπιν τῆς βαρβάρου καταστολῆς τοῦ πραξικοπήματος ὀπερέτας.

Ἐνῷ μέχρι τοῦ ἀποτυχόντος πραξικοπήματος οἱ ΗΠΑ ἐσκέφτοντο σὲ μία πρώτη φάση, νὰ μὴν χρησιμοποιήσουν τὸν Γκυλέν, ἀλλὰ μία ἐνδιάμεση κατάσταση μεταξὺ τῶν δύο ἄκρων, τῶν ὀπαδῶν τῶν Ἐρντογανιστῶν καὶ τῶν ὀπαδῶν τῶν Κεμαλιστῶν, μὲ τὴν ἐγκατάσταση στὴν ἐξουσία τῶν μετριοπαθῶν ἐθνικοθρησκευτικῶν φασιστῶν τοῦ MHP, ὑπὸ τὴν ἡγεσία μίας γυναίκας (οἱ γυναῖκες πολιτικοὶ εἶναι τῆς μόδας στὴν σημερινὴ διεθνῆ συγκυρία), τώρα οἱ πιθανότητες ἀμέσου ἐπανόδου τοῦ Γκυλὲν ἔχουν αὐξηθῆ.

Ὅταν τὸ 1999, οἱ Ἀμερικανοὶ ἔφεραν τὸν Γκυλὲν ὡς αὐτοεξόριστο στὴν χώρα τους, τὸ ἔκαμαν γιὰ δύο λόγους: α) νὰ μὴν ἐπαναληφθῇ τὸ φαινόμενο Χομεϊνὶ τοῦ 1979, στὸ Ἰράν, ποὺ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν τὸ εἶχαν προβλέψει, μὲ τὸ νὰ ἐτοιμάσουν, τὴν φορὰ αὐτή, γιὰ τὴν Τουρκία, ἕναν ἀμερικανοϋποστηριζόμενο Χομεϊνί, τὸν Γκυλέν καὶ β) νὰ οἰκοδομήσουν μία φιλικὴ Γκυλενικὴ ἰσλαμικὴ Τουρκία σὲ ἀντιπερισπασμὸ στὸ ἐχθρικὸ Χομεϊνικὸ Ἰράν.

Ὁ Γκυλὲν ἦταν καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι φίλα προσκείμενος πρὸς τοὺς Ἀλεβῆδες καὶ τοὺς Κούρδους, ἀλλὰ καὶ στὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ 1999 ὑπῆρχε ἀκόμα ἡ προοπτικὴ ἡ Τουρκία νὰ μὴν διεμελίζετο ἀλλὰ νὰ ἐπανασυνεκροτεῖτο σὲ μία συνομοσπονδία ἀλεβιδικῆς-σουφικῆς Τουρκίας, Κουρδιστὰν καὶ Ἑλλάδος μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπὸ τὸ 2013 ὅμως καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν σχιζοφρενικῶν τάσεων τοῦ Ἔρντογαν οἱ πιθανότητες διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας παράλληλα μὲ τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος ἔχουν αὐξηθῆ ὑπὸ τὴν σκέπη Νέας Γιάλτας ΗΠΑ-Ῥωσίας καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν εἰδημόνων τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου ὅτι μία δυτικὴ ἐπέμβαση στὴν Τουρκία μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Ἔρντογαν δὲν συμφέρει τὶς ΗΠΑ διότι θὰ εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὴν δημιουργία χάους στὴν Ἀνατολία, δὲν  εὐσταθεῖ ἐφ’ὅσον ὅλες οἱ ἀμερικανικὲς ἐπεμβάσεις στὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Συρία καὶ τὴν Λιβύη εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐγκατάσταση πολιτικοῦ χάους σὲ ὅλην τὴν Μέση Ἀνατολή.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 18 Ἰουλίου 2016

117 comments:

 1. Μετά την Τουρκία, έρχεται η Ελλάς;

  ReplyDelete
 2. Το άρθρο είναι ολόσωστο.Ο Ερντογάν είναι η απόδειξη ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική βασισμένη στον θρησκευτικό φανατισμό και τα υποκειμενικά συναισθήματα.
  Τον μουσουλμάνο "Αδελφό" τους Καντάφι, τον πουλήσαν όλοι μόλις ένιωσαν τον φόβο των δυτικών όπλων.Που ήταν οι Άραβες, οι Αιγύπτιοι κ.α. μουσουλμάνοι να τον βοηθήσουν;

  Κ.Καθηγητά. Είπατε το εξής "Τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 2016, ἀσχέτως ποῖος τὸ ὠργάνωσε..... ἰδίως κατόπιν τῆς βαρβάρου καταστολῆς τοῦ πραξικοπήματος ὀπερέτας".

  Θεωρείται το πραξικόπημα στημμένο από τον ίδιο τον Ερντογάν;

  ReplyDelete
 3. Ὅλες οἱ ἐνδείξεις ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τὸ πραξικόπημα ὀπερέτα τὸ δημιούργησε ὁ ἴδιος ὁ Ἔρντογαν. Π.χ. ὁ Ἔρντογαν εἶχε καταστρώσει τὸν κατάλογο τῶν ἐκκαθαρίσεως πρὶν ἐκραγῆ τὸ πραξικόπημα. Τώρα ἀπομένει στὶς Μεγάλες Δυνάμεις, νὰ πράξουν ὅπως στὴν Λιβύη:κάποιου εἴδους εἰσβολὴ ἀπὸ Ἀρμενίας, Συρίας ἤ ἀλλοῦ καὶ σφάξιμο τοῦ Ἐρντογὰν ὅπως ἔγινε μὲ τὸν δημοφιλέστατο στὸν λαό του Καντάφι. Μόνο ποὺ τὸ σκέφτομαι ἀνατριχιάζω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. (Ξαναγράφω το σχόλιο γιατί κόλλησε ο Υπολογιστής, αν εμφανιστεί διπλό σβήστε το)

  Προκύπτουν όμως κάποιες απορίες Κ.Καθηγητά
  Α)Είναι τόσο τρελός ο Ερντογάν, ώστε να στήσει πραξικόπημα και να κατηγορεί ανοιχτά τις Η.Π.Α. για αυτό;
  Β)Εάν ναι, τότε τι επιδιώκει;Το ξέρει ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα και φυσικά ούτε η Ευρώπη δεν θα τον βοηθήσει σε μία πολεμική σύγκρουση με τις Η.Π.Α.
  Γ)Δεν είναι μία καλή δικαιολογία της Δύσεως, να ρίχνει τις ευθύνες στον ίδιο τον Ερντογάν για το πραξικόπημα;Έτσι, μένει ανεπηρέαστο το κύρος των Αμερικανών και πλέον παρουσιάζονται ως η χώρα που προσβάλει η Τουρκία.

  Τέλος, τι πιστεύετε για τους 8 Τούρκους που βρίσκονται στην Ελλάδα;Το αναμενόμενο είναι να τους παραδώσουμε.Μήπως όμως τώρα που τα έσπασε με την Αμερική, λάβουμε άλλη εντολή;

  ReplyDelete
 5. Κυριε Καθηγητα ο ισχυρισμος οτι το πραξικοπημα ειναι στημενο αντιφασκει στη δημοσιευση του προηγουμενου αρθρου σας ,η οποια υποδειλωνει το πραξικοπημα αρκετες μερες πριν την αποπειρα του κατι το οποιο επιβεβαιωνεται απο εσας τον ιδιο και στα σχολια .Εαν εσεις γνωριζατε περι πραξικοπηματος προφανως αυτη η γνωση σας δεν προερχεται απο κυκλους του Ερντογαν παρα απο εκεινους τους κυκλους που επιθυμουν τη πτωση του ,το οποιο και σημαινει οτι αυτοι οι κυκλοι γνωριζαν για το πραξικοπημα και προσεβλεπαν σ αυτο .Επισης η ασυναρτητη δυτικη προπαγανδα με τις ατερμονες αντιφασεις κατοπιν της μαλλον απροσδοκητης αποτυχιας του πραξικοπηματος σε συνδυασμο με τα σεναρια πολεμου που αναπτυσσονται μαλλον επιβεβαιωνουν οτι οι δυτικοι θελουν τη πτωση του Ερντογαν για λογους οι οποιοι τους καινε .
  Τωρα βεβαια αν οι ευρωπαικες χωρες τολμησουν να επιχειρρησουν εναντιον της Τουρκιας το τιμημα γι αυτες θα ναι τεραστιο δεδομενης της στρατιωτικης τους ενδειας καθως και του γεγονοτος οτι ουσιαστικα η Τουρκια εχει καταλαβει και μπορει να βλαψει εκ των εσω τη κεντρικη χωρα της Ευρωπης δηλ τη Γερμανια .Εαν οι Η.Π.Α. επιχειρρησουν εναντιον της Τουρκιας τοτε αυτο θα πρεπει να γινει σε συμφωνια με τη Ρωσσια και ενδεχομενως με εμπροσθοφυλακη τους Κουρδους .Σε καθε περιπτωση εαν τα πραγματα παρουν τετοια τροπη το χαος θα επεκταθει στις χωρες της ΕΕ ταχυτατα και μαλιστα χωρις καν αντιστασεις .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν κατάλαβες. Σίγουρο ἦταν ὅτι ἐτοιμἀζετο ἡ πραξικομματικὴ πτώση τοῦ Ἐρντογαν τὸν Σεπτέμβριο. Τὸ ἔμαθε ὁ Ἔρντογαν καὶ τὸ προκάλεσε ἐνωρίτερα γιὰ νὰ ἀποτύχῃ καὶ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ἀποτυχία του γιὰ νὰ κάνῃ τὶς προβλεπόμενες ἐκκαθαρίσεις. Ἀλλὰ ἀντί νὰ καλυτερεύσῃ τὴν θέση του τὴν ἐχειροτέρευσε διότι τώρα οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἔχουν σκυλιάσει καὶ τὸ τέλος του δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς πτώση ἀλλὰ σφαγὴ τύπου Καντάφι. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Εσεις στο προηγουμενο αρθρο μιλησατε για εκτελεση του Ερντογαν και οχι για πτωση αρα προφανως γνωριζατε κατι παραπανω απ το δυνητικο πραξικοπημα του Σεπτεμβριου ,η οποια θα επεφερε μονο πτωση .

   Delete
 6. Επιπλέον Κ.Καθηγητά, είναι τυχαίο που λίγο πριν το πραξικόπημα ο Κέρρυ μίλησε για "τουρκική εισβολή στην Κύπρο";
  Ίσως η αλήθεια να είναι στην μέση:του οργάνωναν πραξικόπημα, ήταν όμως ενημερωμένος από τις μυστικές υπηρεσίες, και τους την έφερε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εἴπαμε. Εἶναι ΣΙΓΟΥΡΟ ὅτι ἠτοιμάζετο πραξικόπημα ἀμερικανικῆς ἐμπνεύσεως γιὰ τὸν Σεπτέμβριο.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. κοινοποιείται /τε πραξικόπημα. Μήπως γίνει οπερέτα κι αυτό;

   Delete
 7. Άρα ενημερώθηκε και το σκηνοθέτησε ο ίδιος 2 μήνες πριν.Μάλιστα.Την έπαθε όμως με τους χειρισμούς του, τζάμπα η οργάνωση τότε.

  ReplyDelete
 8. Να θέσω και εγώ ένα μικρό προβληματισμό σχετικά με τα τελευταία τεκταινόμενα στην Τουρκία.
  - Αν επικρατούσε το πραξικόπημα θα ήταν καλό για τον λαό της Τουρκίας και κατ' επέκταση και για μας; Δηλαδή οι ΗΠΑ και οι λοιπές χώρες τις Δύσης νομιμοποιούνται να καθορίζουν τις τύχες των λαών και να προσδιορίζουν τα σύνορα και τους ηγέτες; Δηλαδή ένα τέλος του Ερντοοάν σαν του Καντάφι ή του Σαντάμ θα ήταν δείγμα πολιτισμού;
  - Αν το πραξικόπημα αποτύγχανε (όπως συνέβη) υπήρχε περίπτωση να το διεκδικίσει κανείς; Το πιο φυσικό ήταν να το χρεώσουν στον Ερντοοάν και να του προσθέσουν μια ακόμα κατηγορία. Αν όμως ήταν έτσι (δηλαδή το οργάνωσε ο ίδιος) γιατί δεν το καταδίκασαν αμέσως με την έναρξή του; Η πρώτη ανακοίνωση του Κέρι μιλούσε για ειρηνική μετάβαση και απο την ΕΕ μιλούσαν για μεγάλη κινητοποίση των ένοπλων δυνάμεων στην Τουρκία... Κατά τις 3 αν θυμάμαι καλά (που η κινητοποίηση του λαού είχε μεγαλώσει και φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά) υπήρξε η ανακοίνωση Ομπάμα και μετά όλων των υπολοίπων και του δικού μας.
  -Τέλος βλέπουμε μεγάλο άγχος στην Δύση μετά την αποτυχία γιατί; Η Γερμανία μιλάει (ξανά) για ματαίωση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και οι ΗΠΑ για τήρηση των νόμων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μια και οι ίδιοι τα τηρούν στο έπακρο). Τι τους ανησυχεί και συμπεριφέρονται έτσι; Μήπος η μέγάλη σε εύρος κινητοποίηση του λαού ενάντια στην στρατιώτική ισχύ που πηγάζει απο αυτούς;

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. Είναι αλήθεια ό,τι λέγει ο Καθηγητής για ακόμη μία φορά. Το θέμα είναι από πού και πώς θα εισβάλλουν οι Μεγάλες Δυνάμεις στην Τουρκία. Η Ρωσσία βλέπω να στηρίζει Αρμενία και οι ΗΠΑ τους Κούρδους μέσω Μεσοποταμίας καιΒορείου Συρίας.

  Χίλιες φορές προτιμώτερος ο Γκϋλλέν παρά το MHP.

  ReplyDelete
 11. Καθηγητά απαντήστε μου όμως κάτι τελείως προσωπικό.

  Ο Τουρκικος λαός γιατί να δεχθεί τον Γκϋλλέν οποίος στα μάια του φαντάζει προδότης-και όχι αδίκως-και να μην ατηρίξει μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός του τον Ερντογάν; Ο Ερντογάν προσέφερε πολλά στην Τουρκία από το 2000 όταν την παρέλαβε αλυσοδεμένη στο ΔΝΤ.

  ReplyDelete
 12. Άσχετο με το άρθρο πλην όμως άκρως ενδιαφέρον και αξιέπαινο!

  Δεν μπορούσα να το πιστέψω, κι όμως αληθινό!!!!

  Βικιπαίδεια στα...Ποντιακά!!!!

  https://pnt.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

  ReplyDelete
 13. Φυσικὰ καὶ δὲν ἐκοινοποιήσαμε πραξικόπημα. Αὐτοὶ ποὺ τὸ ἐγνώριζαν ὅτι θὰ ἐγένετο πραξικόπημα τὸν Σεπτέμβριο μὲ ἐπακόλουθο τὸν θάνατο τοῦ Ἔρντογαν, δὲν τὸ ἐκοινητοποίησαν σὲ κανέναν. Ὁ μὲν Ἔρντογαν τὸ εἶχε μάθει ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες του καὶ τὸ ἐπρόλαβε προκαλῶντας ἐνωρίτερα ψευδοπραξικόπημα, ἐγὼ δὲ καὶ ἄλλοι πόὺ τὸ ἐγνωρίζαμε ἀπὸ εἰδικὴ πηγή, φυσικὰ καὶ δὲν ἐκοινοποιήσαμε τὸν μηχανισμό, τὸν ὁποῖον ἄλλωστε καὶ δὲν ἐγνωρίζαμε, ἁπλῶς ἐδηλώσαμε τὴν ὕπαρξή του ὅπως αὐτὸ ποὺ ἐγνώριζε καὶ ὁ Ἔρντογαν.Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς πανεπιστημιακούς, ἐὰν δὲν εἰσέλθουμε στὴν πολιτικὴ καὶ τὴν πραγματικὴ ζωή, χανόμεθα στὰ βιβλία μας. Ὑπενθυμίζω ὅτι ὅσον μὲ άφορᾷ, ἄν καὶ ἠρνήθην πάντα νὰ εἰσέλθω στὴν πολιτική, ὅπως ὁ πατέρας μου, ὑπῆρξα στενὸς συνεργάτης τοῦ Καραμανλῆ τοῦ πρεσβυτέρου, τοῦ προέδρου Ὀζάλ καὶ τοῦ ἰμάμη Γκυλὲν καὶ ἡ τρικπλή μου ὑπηκοότητα, ἑλληνική, γαλλικὴ καὶ καναδική, μοῦ ἐπέτρεψε πρόσβαση σὲ εὐρυτέρους ὁρίζοντες, χωρὶς ποτέ, ὡς ἀνεξάρτητος, νὰ κολλήσω σὲ κατεστημένα.Ὁμολογῶ σπάνιο φαινόμενο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Δάσκαλε ντάξει πάει και το φρούτο "Ερντογάν",εμείς, για πιό λόγο?Αφού δεν κάναμε imperium και τσαμπουκά σε κανέναν οτι λένε οι ΗΠΑ και Ισραήλ γίνεται...

  ReplyDelete
 15. Κων/πολίτη, πράγματι, ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες γλῶσσες καὶ διαλέκτους ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν συγγραφὴ ἄρθρων στὴν Βικιπαίδεια, προσετέθησαν τελευταῖα καὶ τὰ ποντιακά. Ὅμως ἐνθυμοῦμαι ὅτι ὑπῆρξε σθεναρὴ ἀντίδραση τῶν ὑπευθύνων τῆς ἑλληνικῆς Βικιπαιδείας, ὄχι μόνον στὴν χρήση τῶν διαφόρων μορφῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (ἀρχαῖα,ἐκκλησιαστική, καθαρεύουσα, δημοτική, νεοελληνική, συντηρητική) ὅπως αὐτὸ συμβαίνει μὲ πολλὲς ἄλλες γλῶσες (βρεταννικά, ἀμερικανικά, ἁπλὰ ἀγγλικά), ἀλλὰ καὶ στὴν χρήση τοῦ πολυτονικοῦ! Ἡ μικρόνοια τῶν κοινῶν φιλολόγων ποὺ ἐλέγχουν τὴν ἑλληνικὴ Βικιπαίδεια καὶ ἀποφασίζουν καὶ διατάζουν, ἀντικαθρεφτίζει τὴν ἀπίθανη μετριότητα τῶν "διανοουμένων" τοῦ ἑλληνικοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου καὶ δὲν περιορίζεται μόνον στὴν συγγραφὴ τῆς ἑλληνικῆς Βικιπαιδείας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είπαμε, οι κρατικοδίαιτες και μη, στρατιές πτυχιούχων τενεκέδων, εάν δεν αλλάξει μυαλά το κρατίδιο θα μετονομασθούν σύντομα είς al-graeculi.

   Delete
 16. "Με την τουρκική ονομασία «Βακάι Χαϊριγιέ» (Vaka-i Hayriye) που σημαίνει κατά λέξη γεγονός ευνοϊκό ή ευτυχές (ευτυχές γεγονός) φέρεται στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η διάλυση των Γενιτσάρων που συνέβη τον Ιούνιο του 1826 κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄.Συγκεκριμένα όταν την εποχή εκείνη ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ αποφάσισε την ανασυγκρότηση του οθωμανικού στρατού κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα είχε ως συνέπεια τη διάλυση των Γενιτσάρων, οι τελευταίοι θεωρώντας δεδομένο ότι θα έχαναν όλες τις απολαβές που είχαν μέχρι τότε προκάλεσαν επανάσταση κατά του Σουλτάνου περικυκλώνοντας τα ανάκτορα.

  Ο Σουλτάνος όμως που περίμενε μια τέτοια εξέλιξη είχε καλέσει γύρω από την Κωνσταντινούπολη μεγάλες στρατιωτικές μονάδες και πυροβολικό τις οποίες και διέταξε να διαλύσουν τους επαναστάτες και να καταστρέψουν το στρατόπεδό τους.[...]Ήταν γεγονός ότι τελευταία οι Γενίτσαροι από άλλοτε αυτοκρατορικά τάγματα (ελίτ) είχαν μεταβληθεί σε φόβο και τρόμο των Σουλτάνων σε κάθε διοικητική αλλαγή προς εκσυγχρονισμό που προέβαιναν σε σημείο που να φαίνεται αυτοί να διοικούσαν φθάνοντας στο σημείο άλλους Σουλτάνους να καθαιρούν και άλλους ακόμα και να φονεύουν. [...] Περίπου 4.000 φονεύτηκαν μέσα σε μία ημέρα ενώ οι εκκαθαρίσεις συνεχίστηκαν εντός και γύρω από την Κωνσταντινούπολη τις επόμενες ημέρες όπου εκατοντάδες συνελήφθησαν και εξορίστηκαν και εκτελέστηκαν είτε δι΄ αποκεφαλισμού είτε δια στραγγαλισμού". https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%B9_%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%AD

  Tί δὲν γράφει ἡ ἑλληνόγλωσση Βικιπαίδεια (ἐμένα προσωπικὰ δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ λέξη, μοῦ φαίνεται ἀγγλισμὸς ποὺ περνάει γιὰ ἑλληνισμός)."[..]Historians suggest that Mahmud II purposely incited the revolt and have described it as the sultan's "coup against the Janissaries". The sultan informed them that he was forming a new army, the Sekban-ı Cedit, organized and trained along modern European lines (and that the new army would be Turkish–dominated). The Janissaries saw their institution as crucial to the well-being of the Ottoman Empire, especially to Rumelia,[προσοχη !!!!!!!!!!] and had previously decided they would never allow its dissolution. Thus, as predicted, they mutinied, advancing on the sultan's palace. Mahmud II then brought out the sacred standard of the Prophet from inside the treasury, intending all true believers to gather beneath it and thus bolster opposition to the Janissaries."
  https://en.wikipedia.org/wiki/Auspicious_Incident

  Eἶναι τόσο χτυπητὲς οἱ ὁμοιότητες ποὺ δύσκολα κανεὶς κρατιέται νὰ μὴν κάνει ταὔτιση τῶν γεγονότων.

  ReplyDelete
 17. (Συγγνώμη ἄς διαγραφεῖ παρακαλῶ ἤ ἄς μὴν δημοσιευτεῖ τὸ προηγούμενο σχεδὸν πανομοιότυπο σχόλιο μὲ διαφορετικὸ λογαριασμό)

  Σημ. Γιὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ μ.Στρατιώτης.Μυρίζομαι ὅτι στὸ Βυζάντιο (δηλ. τὴν χριστιανικὴ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία) ὁ Ἑσταυρωμένος χρησιμοποιήθηκε σὰν σύμβολο τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐξουσίας ὡς ἑξῆς. Ὁ βασιλέας θὰ ἐξεθρονίζετο καὶ θὰ καθαιρεῖτο ἀπὸ τὸν διάδοχό του, θὰ ὑπέφερε μαρτυρικὸ θάνατο. Κατὰ τὸν τρόπο αὐτό, μιὰ ὥρα, μιὰ στιγμὴ πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος του, ὀ αὐτοκράτωρ δὲν ἦταν πλέον ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ποντίου Πιλάτου, ἀλλὰ ὀ μετανοήσας Πιλάτος. Οἱ μισοὶ νομίζω, σχεδόν, ῥωμαῖοι αὐτοκράτορες, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν Αὔγουστο, ἦρθαν στὴν ἐξουσία μὲ μάχαιρα καὶ ἔφυγαν μὲ μάχαιρα.

  Ἡ κάπως σαδομαζοχιστικὴ αὐτὴ ἀντίληψη ἀντανακλᾶται στὸν Ἐσταυρωμένο ἤ τὸν Ἀκάνθινο Στέφανο ποὺ ὑπερίπταται τῶν ἑδρῶν τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων. Ὁ κατηγορούμενος δὲν προστατεύεται ἀπὸ τὸν Ἱησοὺ ποὺ φορᾶ τὸ ἀκάνθινο στεφάνι. Ἵσα ἴσα τοῦ παρέχεται ἡ εὐκαιρία νὰ μοιάσει στὸν Ἰησού, μὲ τὴν καταδίκη του. Παρόμοια ἀντίληψη ὑπάρχει νομίζω στὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία τοῦ Ντοστογιέβσκη.

  ReplyDelete
 18. Παρακάτω ἀναδημοσιεύω κείμενο ποὺ ἔλαβα ἀπὸ Καναδὸ πανεπιστημιακὸ συνάδελφο, μέλος τῆς εὐρείας γκυλενικῆς ἀδελφότητος διανοουμένων χριστιανῶν καὶ ἑβραίων, καὶ ὄχι μόνον μουσουλμάνων.Δημήτρης Κιτσίκης
  By Professor Gregory Baum
  Monday, July 18, 2016
  "People who read newspapers critically are appalled by Mr. Erdogan’s massive executions and arrests after the military coup and the firm establishment of his dictatorship. It reminds me of Hitler who, after the arson attack on the Reichstag (the German parliament) in January 1933, used similar terror methods, eliminating or arresting political opponents, to set up his unquestioned dictatorship. For Hitler, behind his opponents were always ‘the Jews’, while for Erdogan, behind the opposition is always Gülen and the Gúlen Movement. All this is infinitely sad.
  I feel the sadness in the hearts of all the wonderful men and women in the Gülen Movement."

  ReplyDelete
 19. Καθηγητά ευχαριστώ για την απάντηΣη σας. Πειτε μου ομως για τον τουρκικο λαο και τον Γκυλλεν. Γιατι να τον δεχθουν ως Χαλιφη στην θεση του Χαλιφη τον Γκυλλεν?

  ReplyDelete
 20. Επισης κατι αλλο Καθηγητα. Δεν δυναται να υπαρξει συβεργασια Αραβων και Ρωμηων εναντια στην Δυση? Γιατι να μην χρησιμοποιησουμε το Ισλαμικο δορυ στην καρδια της Δυσης?

  ReplyDelete
 21. Εύτυχῶς ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ἄποψη, ἐκ Γερμανίας ὁρμώμενη.
  Stefan Ihrig, Ἀτατοὺρκ καὶ Ναζί.Δάσκαλος καὶ μαθητὴς στὴν ὑπηρεσία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.
  Μεταφραστής: Νίκος Ρούσσος.Ημερομηνία έκδοσης: 11/4/2016.Έκδόσεις...Παπαδόπουλος.

  [...]"Όπως σημειώνει ο Μάρκος Καρασαρίνης σε άρθρο του στο Βήμα: “Ευσύνοπτη, ρέουσα και συναρπαστική ως προς τις πιθανές προεκτάσεις της, η μελέτη του Στέφαν Ιχριγκ δεν αποτελεί απλώς συμπλήρωμα της γενεαλογίας του ναζισμού. Θέτει παράλληλα και το ζήτημα της επανεξέτασης της αλληλεπίδρασης των εικόνων που φασισμός, ναζισμός και κεμαλισμός φιλοτεχνούσαν για τον εαυτό τους και τους άλλους. Τα είδωλα που ο Αδόλφος Χίτλερ, ο Μπενίτο Μουσολίνι και ο Κεμάλ Ατατούρκ έβλεπαν κοιτώντας ο ένας στον καθρέφτη του άλλου μοιάζουν να έχουν περισσότερες αντανακλάσεις και διαθλάσεις από όσες πιστεύαμε.”http://www.epbooks.gr/content/701/%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AF.

  ReplyDelete
 22. Ο Ερντογάν προσπαθεί να κάνει μία επίδειξη δυνάμεως με τις εκκαθαρίσεις.Αποδεικνύει ότι έχει χάσει την ψυχραιμία του.
  Εάν ήταν εξυπνότερος, θα τις έκανε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κουκούλωμα.Όχι με προβολή.
  Έτσι, όχι μόνο δίνει δικαιολογία για να του επιτεθούν οι Μ.Δ. αλλά επιπλέον, φέρνει τους αντιπάλους του σε τέτοια κατάσταση, ώστε να είναι έτοιμοι για όλα.Ήδη μετά τα ελικόπτερα που δεν έχουν βρεθεί αποσχίστηκε και ένα μέρος του στόλου.
  Ο σωστός ηγέτης θα υποκρίνονταν ότι θα συγχωρέσει τους αντιπάλους του και θα τους τιμωρούσε αργότερα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τον έχουν στριμώξει, και τον έπιασε λαχτάρα, συμφωνώ μαζί σου ότι και να γινόταν έπρεπε να κάνει την πάπια, 2 κουβέντες και τέλος, ύστερα πέλεκυς ανελέητος...Μου φαίνεται στην εξουσία χάνεται εύκολα η συγκέντρωση των ηγετών, πχ Αραφάτ, Καντάφι, Σανταμ, Τσαβες, Χριστόδουλος, Παπαδόπουλος Κύπρου παίρνουν ρίσκα που οδηγούν σε αδιέξοδα, πάνε με την βούληση της μάζας και καταλήγουν με τα ραδίκια ανάποδα!Αυτό που με κάνει και ανησυχώ πολύ είναι ότι μου είχε μπει στο μυαλό , λόγω του δασκάλου που θεώρησε προ πολλού τελειωμένο τον Ερντογαν αργά ή γρήγορα, ότι πριν τελειώσει το περιστατικό της Συρίας θα μπλέξουν τους Τούρκους και θα μεταφέρουν της κρίση από το μηδέν στην Τουρκία καθώς η Τουρκία είναι μια χώρα που συνδέεται με τα εσωτερικά προβλήματα της Συρίας, καθ αντιστοιχία η Ελλάς συνδέεται με τα εσωτερικά της Τουρκίας και η Τουρκία δεν είναι Συρία άπαξ και βγει από τη μέση πολύ φοβάμαι ότι το ντόμινο μετά και την αποχώρηση των Άγγλων από την Ε.Ε. θα μας σαρώσει μπαμ μπαμ!

   Delete
  2. Ως Κυπριος εχω την αποψη οτι Προεδρος Παπαδοπουλος επραξε σωστα σε δυο πολυ σημαντικα θεματα για το μελλον του κυπριακου Ελληνισμου το ενα ειναι η αποριψη του σχεδιου Αναν και το αλλο ειναι η ανακυρηξει της ΑΟΖ και οι συμφωνιες που εγιναν με αλλες χωρες της περιοχης .

   Delete
  3. Είναι αλήθεια ότι με όσα τράβηξε η Κύπρος,η διεθνής λυκοσυμμαχια έλαβε με το δημοψήφισμα από τον Παπαδόπουλο την ηρωική φράση "Το παν απωλέσαμε, πλην της τιμής"!

   Delete
 23. Ιωάννης Λαγός καταρρακώνει τα κοράκια του ολιγαρχικού συστήματος και τους κλέφτες και απατεώνες του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

  https://www.youtube.com/watch?v=f0A02NslboU

  «Κλείστε μας φυλακή αν θέλετε να μας σταματήσετε. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής εκτοξεύονται».

  ReplyDelete
 24. Για να τρώνε οι μεγαλοκαναλάρχες, οι εργατοπατέρες συνδικαλιστές και λοιποί γραικύλοι κρατικοδίαιτοι, 13δισ. παρακαλώ χάνει η Ελλάδα περίπου κάθε χρόνο από το brain drain, δηλαδή την άντληση "εγκεφάλων" από τους Γερμαναράδες ή τους Άγγλους, χλευάζοντάς τους κιόλας! Συνολικά 50 δισεκατομμύρια χαθήκαν την 8ετία της κρίσεως(2008-2016). Μεταξύ των εγκεφάλων και ο πατέρας μου:

  http://www.pronews.gr/portal/20160719/economy/elliniki-oikonomia/3/i-ellada-hanei-129-dis-eyro-apo-brain-drain-oikonomiki

  Ένοχε στο αφιερώνω...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν καταλαβαίνω την ειρωνεία (αν διακρίνω σωστά). Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Η εσωτερική μοναρχεύουσα ολιγαρχία δεν επιθυμεί να δημιουργηθει τίποτα αξιόλογο στη χώρα, με αποτέλεσμα αξιόλογες μονάδες να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό έχω τονίσει.

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 19, 2016 at 3:12 PM

   Ναι, βέβαια.
   Ο πατήρ σου είναι μεγάλος εγκέφαλος. Θα καταστραφεί η χώρα τώρα που τον χάσαμε.
   Οϊμέ!

   Delete
 25. Το να παραδωσουμε τους οκτω χωρις να το παραδεχτουμε (βλ.Οτσαλαν) και να φοροδιαφυγουμε χωρις να αρνηθουμε τον φορο (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κλπ) μας κανει το ορθοδοξο μιλλιετ που λεγαμε. Για να γινουμε πολιτικη κοινοτητα πρεπει να δωσουμε ασυλο και να αρνηθουμε τον φορο. Το θεμα ειναι τι γινεται αν δεν θελουμε να γινουμε πολιτικη κοινοτητα.

  Ειτε παραμενουμε στην γνωστη επαμφοτεριζουσα κατασταση που ολοι εχουμε σιχαθει και κραταμε την εθνικη ημων ασαφεια, η μαλλον διπροσωπια, που ποτε ειμαστε πολιτες και ποτε κοτζαμπασηδες και ραγιαδες, ειτε το αφηνουμε να γινει ετσι ωστε να παμε σε παγκοσμια οχι διακυβερνηση αλλα οντοτητα. Αυτη η κατασταση να δικαιολογουμε θρησκευτικως την εφεκτικη, οππορτουνιστικη μας σταση και πολιτικως το προσκυνημα και την παραδοση των εχθρων του Σουλτανου στον Σουλτανο ειναι απαραδεκτη για καποιον που δεν ενδιαφερεται για τα εγκοσμια αγαθα.

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. Ἰωάννη, δὲν καταλαβαίνω σὲ ποῖο σχόλιο τοῦ Κωσταντῆ ἀναφέρεσαι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Αναφέρομαι στην πρόταση περί αλλαγής της πολιτικής στα σχόλια του Κωνσταντή προ πολλών μηνών. Εγώ, και σχεδόν όλοι οι χρήστες πλην του Κωνσταντή πάντα, πέφτω από τότε συνέχεια θύμα του «άγνωστου» γνωστού, με αποτέλεσμα να μπαίνουν λόγια στο στόμα μου τα οποία δεν έχω πει ποτέ και να δημιουργείται σύγχυση. Και μάλιστα ούτε κι εσείς τα καταλαβαίνετε αυτά τα σχόλια πολλές φορές. Σύγχυση εις διπλούν. Για παράδειγμα, το δεύτερο σχόλιο που έχει γίνει την ίδια ώρα με το πρώτο δικό μου σχόλιο, δεν είναι δικό μου. Και όλα αυτά γίνονται «δημοκρατικά» πάντα κι εμείς που ζητάμε σεβασμό είμαστε κακοί.

  Ποιος το προκάλεσε αυτό κ.Κιτσίκη; Από την αλλαγή της πολιτικής των σχολίων άρχισε ο «άγνωστος» γνωστός να ανεβάζει τσόντες και να χακάρει τους λογαριασμούς.

  ReplyDelete
 29. Άρα έχουμε τρεις εκδοχές πιστεύω
  1)Οι δυτικοί αναβιώνουν άμεσα το πραξικόπημα και επεμβαίνουν ταχύτατα, συνεπώς πέφτει τις επόμενες ημέρες.
  2)Περιμένουν για τον Σεπτέμβριο όπως σχεδίαζαν (σύμφωνα με τον Κ.Καθηγητή).
  3)Ο Σεπτέμβριος ακυρώνεται επειδή τους πρόλαβε, και πάει πιο πίσω η ανατροπή του.
  Ποιά να είναι άραγε η εξέλιξη;

  Όσον αφορά αυτά που λες Χρήστο Κατσαμπίρη, συμφωνώ.Πρέπει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία όσων ανέφερες, ήταν αντιαμερικανοί.Ο Ερντογάν πάνω στον πανικό του δεν κατάλαβε τίποτα από πρόσφατη ιστορία.

  ReplyDelete
 30. Καθηγητά μπορείτε να μου πείτε εάν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας Αράβων και Ελληνωρθοδόξων; Γιατί δεν γίνεται να φτιάξουμε μέτωπο με αυτούς; Με τους Σιίτες ήδη έχει γίνει σε Συρία και Ιράκ, εάν υπάρξει η κατάλληλη Αραβική ηγεσία γιατί να μην γίνει με τους Σουνίτες ανάλογη συμμαχία;

  Βέβαια το μελλοντικό Κουρδιστάν όπως φαίνεται θα αποτελεσει ένα τεράστιο buffer stateστην περιοχή, εμποδίζοντας την Αραβική επέκταση προς Βορά σε Συρία και Ιράκ, την Σιιτική προς Λίβανο και την Τουρκική ισλαμική προς Νοτον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅπως γνωρίζῃς εἶμαι ἀπὸ χρόνια, ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους παράγοντες καὶ ὑποστηρικτὲς τῆς Χιζμέτ, τὴν ἀδελφότητα τοῦ Τούρκου σούφη ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκυλέν. ( Βλέπε σχετικὰ βίντεο στὸ www.idkf.gr
   Ἦμουν πάντα ὑπεράνω κομμάτων καὶ ὑπεράνω ἰδεολογιῶν. Ὡς ἀπόλυτα ἑλληνοκεντρικός (συνεπῶς ὄχι στενὰ ἐθνικιστής) καὶ παραδοσιακὸς Ὀρθόδοξος χριστιανός, ξεπέρασα ὅλη μου τὴν ζωὴ τὴν στενομυαλιὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ προχώρησα στὴν διαλεκτικὴ σύνθεση τῶν ἀντιθέτων (Ἐνδιάμεση Περιοχή, Ἐθνικομπολσεβικισμός, Ὀρθοδοξία-Ἰσλάμ, Ὀρθοδοξία-Ἑβραϊσμός, ἑλληνοτουρκισμός κλπ.) μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν παγκοσμιότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ (ὅπως τὸ ἐξηγεῖ τὸ πρῶτο ἄρθρο μου τοῦ παρόντος ἱστολογίου, κλικάροντας ἐπάνω ἀριστερά, στὴν ἔνδειξη "στόχος").Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ναι αλλά εγώ άλλο ρώτησα. Ρώτησα για συνεργασία Ρωμηών και Αράβων, οχι μόνον Ρωμηών και Τούρκων.

   Delete
  3. Βεβαίως συνεργασία καὶ μὲ τοὺς Ἄραβες καὶ μὲ τοὺς Κινέζους, ἐφ'ὅσον αὐτὸ συμφέρει τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση έχω στο μυαλό μου διαμορφώσει μία Ελληνο-Αραβική συνεργασία, με βάση την δική σας θεώρηση της Ενδιάμεσης Περιοχής.

   Delete
  5. Κάλλιστα βέβαια δύναται να δημιουργηθεί και μία Ελληνο-Περσική. Γενικά με την Συνομοσπονδία σας ανοίγονται τεράστιοι ορίζονται ανατολικώς ημών ιδίως δε εάν προστεθει η Κύπρος. Στο μέλλον πιθανόν να χρειαστεί να επιλέξομε μεταξύ Σαουδαράβων και Ιρανών. Πάντως ο κύριος κορμος της Ενδιάμεσης Περιοχής όπως τον γράφεται στα βιβλία σας είναι η Ρούμελη-Αιγαίο-Μ.Ασία με το Ιράν να αποτελεί προέκταση του κορμού αυτού Ανατολικώς. Το θέμα είναι, εάν συνεννοηθούν οι Ρωμηοί, οι Άραβες και οι Ιρανοί δεν θα είναι ανεξάρτητη η Ενδιάμεση Περιοχή; Δηλαδή συνεργασία με Ιρανούς που αποτελούν προέκταση του κορμού της Ε.Π. ή με τους Άραβες που αποτελούν και δόρυ κατά της Δύσεως; Εδώ το ερώτημα. Εγώ πάντως μελετώ τον τροπο να επωφεληθούμε απο την μελλοντική Ισλαμική Τάξη πραγμάτων στην Δύση.

   Delete
 31. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κλείσε τη σπηλιά σου και μείνε μέσα, δοσίλογε ψυχοπαθή.

   Delete
  2. Ποιος σου είπε ότι είμαι άνθρωπος του Θεού; Καραγκιόζη ε καραγκιόζη.

   Delete
 32. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σύμφωνοι Θόδωρε, ἀλλὰ μὲ τὸν ὅρο: 1) Ὄχι τσόντες. 2) Ὄχι ὕβρεις.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Χατζηγώγε εσύ; Βγάλατε καινούρια φυλλάδα του στόκου;

   Delete
 33. Σημ. Για οποιον δεν δεχεται την συναφεια των παραπανω σχολιων μου με την επικαιροτητα, αυτα εδραζονται στις εξης υποθεσεις 1-Ελλας και Τουρκια αποτελουν συνολο πολιτικοθρησκευτικο - 2 η συμπεριφορα του Ερντογαν ειναι σουλτανικη 3- τα 1,2 εκβαλλουν στο προβλημα των 8 κρατουμενων κατηγορουμενων ως πραξικοπηματιων. Το παρον συστημα των σχολιων δεν ηταν δικη μου προταση. Θα σκεφτω περι επιρροης του Σατανα στην συμπεριφορα μου.Για να γινει κατανοητο τι λεω μπορει ο καθενας να πει τι πρεπει να γινει με τους 8 αιτουντες ασυλο.

  ReplyDelete
 34. Σημ2. "Αναφέρομαι στην πρόταση περί αλλαγής της πολιτικής στα σχόλια του Κωνσταντή προ πολλών μηνών"...Εγω ειχα προτεινει παλαιοτερα να μην υπαρχουν υπο-σχολια ωστε να διαμορφωνεται ενιαιο κειμενο, ερημην των προθεσεων του καθε συντακτου. Δηλαδη να φαινεται εκ των υστερων μια ενιαια ροη.
  Κατα ταλλα το καλυτερο συστημα ειναι πιστευω αυτο που βολευει τον διαχειριστη του μπλογκ.
  Υποθετω οτι εχω πεσει θυμα εντος εισαγωγικων του τρολλ μονο μια φορα διοτι ειχα ζητησει τον μη αποκλεισμο του.

  Ωστοσο δεν θεωρω οτι εχω δικαιωμα ψηφου, στο μπλογκ αυτο με βολευει η Απολυτη Μοναρχια.

  ReplyDelete
 35. "Εγω ειχα προτεινει παλαιοτερα να μην υπαρχουν υπο-σχολια ωστε να διαμορφωνεται ενιαιο κειμενο, ερημην των προθεσεων του καθε συντακτου. Δηλαδη να φαινεται εκ των υστερων μια ενιαια ροη".

  Σωστὴ ἡ πρόταση γιὰ νὰ δύνανται ὅλοι νὰ διαβάζουν ὅλα τὰ σχόλια καὶ ὄχι μόνον ὁ ἐνδιαφερόμενος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. Κασιδιάρης: «Θα πάτε φυλακή οι απατεώνες τραπεζίτες για τα θαλασσοδάνεια σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ»


  https://www.youtube.com/watch?v=z1SHM0UDye4

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένοχε καλώς ήλθες είς το Κίνημα. Πιστεύω να κατάλαβες την πατατιά σου να στηρίξεις ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες εκλογές και πλέον να ψηφίζεις ες αεί, το Εθνικιστικό Κίνημα.

   Delete
  2. Αν και από μυαλά η Χ.Α....Λαγίσια!!!

   Τί κρίμα οι καλλίτερες συνθήκες να κυβερνήσουν και να μην έχουν άτομα με μυαλό και γνώσεις...τραγωδία.

   Delete
  3. Δεν είμαι σε κανένα κίνημα και δεν ψήφισα ποτέ Σύριζα.

   Delete
  4. Ας μας πει ο Κ.Κασιδιάρης ποιός χρηματοδοτεί και την Χ.Α. Δεν πιστεύω να θεωρεί κανείς ότι πληρώνουν όλα τα έξοδα και το προσωπικό τους, τα κτίρια κτλ με το προσωπικό τους εισόδημα.
   Πρέπει να τελειώνει το παραμμύθι που προωθείται, ότι τάχα, η Χ.Α. είναι εκτός του συστήματος.
   Όσον αφορά τον χριστιανισμό της Χ.Α. οποιοσδήποτε έχει διαβάσει ένα βιβλίο που παραθέτει
   τα αντιχριστιανικά άρθρα της Χ.Α. ή έχει δει δημοσιεύματα από κάποιο ιστολόγιο, γνωρίζει ότι πρόκειται για μία επικίνδυνη κωλοτούμπα που στόχο έχει την αύξηση ψήφων.Ούτως ή άλλως, και ο Τσίπρας ο δήθεν άθεος το ίδιο ακριβώς δεν έκανε;

   Delete
  5. Τόσους ελέγχους έκανε το ΣΔΟΕ και δεν βρήκε τίποτα.

   Τα δάνεια 500 και πλέον εκατομμυρίων τα έπαιρναν οι δοσίλογοι της δεξιάς και του Πασόκ, όχι η Χρυσή Αυγή. Θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί με την Χρυσή Αυγή για κυβέρνηση. Δεν παίζουμε monopoly εδώ αγαπητέ να σπαταλάμε για πλάκα εκατομμύρια, ούτε pokemon.

   Τα αντιχριστιανικά άρθρα τους τα γνωρίζω πολύ καλά. Και τι έγινε; Δηλαδή οι δοσίλογοι της δεξιάς που τα τσεπώνουν τόσα χρόνια και με κοροϊδεύουν στα μούτρα είναι πιο χριστιανοί από τη ΧΑ;

   Τελείωσε λαμόγια το παραμύθι σας... Γιατί μόνο ως λαμόγια μπορώ να χαρακτηρίσω από εδώ και στο εξής όσους συνεχίζουν να στηρίζουν ΝΔ-Πασόκ.

   Delete
  6. Κι επίσης χίλιες φορές Χρυσή Αυγή παρά ΝΔ των gay parade και του συμφώνου συμβίωσης και του ισλαμικού τεμένους. Άσε φίλε, αλλού τα «δεξιά» και «λογικά» σου επιχειρήματα, όχι σε εμένα.

   Αυτά είναι για να τα λέτε πλέον και να τα υποστηρίζετε πλέον σε όσους τα τρώγανε και τα τρώνε ακόμα μαζί με τους βουλευτές από τα θαλασσοδάνεια που έπαιρναν τόσα χρόνια.

   Delete
  7. Όλοι οι συνειδητοποιημένοι δεξιοί στην Ελλάδα, αργά ή γρήγορα θα πάνε στη Χρυσή Αυγή. Θα πάνε εκεί όχι διότι όλοι συμφωνούν απαραίτητα με αυτό το κόμμα και την ιδεολογία του, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει ούτε ΕΝΑ δεξιό κόμμα στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ποιος είναι δεξιός; Ο Καρατζαφέρης με τις offshore; Ποιος ρε; Όλοι απατεώνες είστε και κοιτάτε πως να τα τσεπώνετε από δεξιά και αριστερά.

   Εγώ ως δεξιός που θα πάω; Στο Σύριζα; Αφού κανείς δεν με εκφράζει ούτε στο ελάχιστο. Ή θα πάω στους απατεώνες της ΝΔ με τα θαλασσοδάνεια και τα εκατομμύρια χρέη; Λογικό δεν είναι να πάω στη Χρυσή Αυγή; Που θα πάω, στο Λεβέντη θα πάω; Που;

   Delete
  8. Στη Χρυσή Αυγή στο μέλλον θα βρούνε χώρο έκφρασης η η λαϊκή δεξιά, ακροδεξιά, και φυσικά οι ναζί. Αυτούς τους τρεις πολιτικούς χώρους θα συνενώσει στο μέλλον η Χυρσή Αυγή και έχει αρχίσει ήδη να το κάνει.

   Delete
  9. Ναι Ένοχε αλλά δεν έχει μυαλά! Πρέπει να πάψει να είναι ο εαυτός της, δηλαδή Εθνικοσοσιαλιστική. Εθνικοσοσιαλισμός συνεπάγεται Ηνωμένη Ευρώπη, μακρυά από εμάς!!!

   Delete
  10. Συμφωνώ. Διακρίνω ότι προσπαθούν οι βουλευτές να το πετύχουν αυτό που λες, όχι πάντα με επιτυχία. Δεν είναι εύκολο όμως. Διότι αυτό που ζητείται από τη ΧΑ αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξει τρόπον τινά την ιδεολογία της, ώστε να χωρέσει πολλούς πολίτες στις τάξεις της, για να σωθεί η χώρα.

   Delete
 38. Βεβήλωσαν το άγαλμα του Αριστοτέλη στη Θεσσαλονίκη -Εβαψαν κόκκινα τα νύχια του [εικόνες]

  http://www.iefimerida.gr/news/279325/vevilosan-agalma-toy-aristoteli-sti-thessaloniki-evapsan-kokkina-ta-nyhia-toy-eikones#ixzz4EyIHo0ui

  Θα μπούνε άραγε φυλακή αυτά τα λαμόγια; Όχι, δεν θα μπούνε. Μόνο η Χρυσή Αυγή δύναται να θέσει τον νόμο σε λειτουργία.

  ReplyDelete

 39. “Έβγαλε διάτα ό Κρουταγος της Βουργαριάς ό Τσάρος
  Δίνει στούς δούλους λευτερία και στούς ξενιτεμένους
  δίνει πατρίδα άνάθεμα στό σκλαβωτή τόν Κρούμο”

  Άγαπητέ μ΄άδερφέ Δημήτριε σέ γράφω τούτηνε τήν γραφή γιά νά σέ πώ
  πόσο σέ συλλογιέμαι ό δυστυχισμένος, καί σένανε καί τάλλα τά ΄δέρφια
  μας όπού βασανίζωνται καί τραβιώμαστε σ΄ούλα τά πέρατα τής οίκουμένης
  καί άκρη δέν πρόκετε νά βρούμε ό δύστυχοι.

  “Πώς νά μιλήσεις γιά τά βάσανα τού άλλου
  πώς νά μπαλώσεις μία τρύπια κουρελού ”

  Δέν ήμπορώ νά καταλάβω πώς έσύ πούσουνα άρχοντόπουλο καί τίποτε δέν σέλειψε έφτασες νά πάρεις τση ζητιανιάς τό δρόμο καί νά γυρίζεις περιπλανώμενος καί πένητας έσύ μέσ΄τά δάση κ΄έπειτα στούς μεγάλους δρόμους καί νά συνοστιζεσαι μέ τίς ομάδες τών πλάνητων πού περιδιαβαίνουν τήν χολεριασμένη πλέον Ευρώπη ; “ Ρακοσσυλέχτες,ψευτοκαλόγερους, αγύρτες, άπατεώνες, διακονιαραίους, ρακένδυτους, και κουρελήδες, λεπρούς, και σακάτηδες, συφιλιδικούς, κλέφτες, θαματοποιούς , άνάπηρους, μιστοφόρους, περιπλανώμενους Ιουδαίους, δραπέτες τών άπίστων, μανιακούς, εχτοπισμένους κακοποιούς μέ κομένα αυτιά, σοδομιστές, πλανόδιους, γυρολόγους, καρεκλάδες, γανωτήδες, ακονιστές, καλαθάδες, χτίστες, καθάρματα, ψευτοπαλληκαράδες..... ” μάυτές τίς Λεγεώνες τών δαιμόνων πάς νά φκιάξεις τσούρμο;
  Μά αυτοί άν ειχανε καί λίγη ψυχή θά τήν πουλούσαν ευχαρίστως στόν διάολο γιά νιά ψύχα από καρβέλι.

  Μακάρι νά μπορούσα νά δώ τί ερπίζεις καί τί περιμένεις, έχω βέβαια νιά ίδέα άπό τά λεγώμενα τού δασκαλου σου αλλά κι΄αυτός κρατάει μυστικά.

  “ Η Πόλη, να την! Πέρα εκεί στον Κάμπο.
  Και είν' ο Κάμπος,
  χέρσος, πλατύς, ολάνοιχτος, διαγουμισμένος, έρμος,
  την πρωτινή τη δόξα κλιει της Ρωμανίας, κ' η δόξα
  και βασιλιάδων πάντα ωμών και αργών, και βασιλιάδων
  που ζήσανε με το σπαθί πάντα έξω απ' το θηκάρι, ”

  Δηλάδή κάπως άρχίζω καί διαιστάνωμαι τό σαράκι πού σέ τρώει καί πού μάς τρωεει όλους μας καί ερπίζω νά μή μάς τελέψει τσού μαγκούφηδες προχού νά ίδούμε τόν ιδρώ μας νά δίνει ένα μπουκούνι καρπό. Ίσως νά μή συχώρεσες ποτέ στόν εαυτό σου τότι παραστράτησες εγώ σέ συχωρώ, καί σέ κατανοώ, οί σειρήνες καί ό αδύνατος χαραχτήρας μας .....έκαμα καί γώ τή ψυχή μου τή ρημάδα ξωμοτρια ...συχωρεσε με καί σύ ό Μπρωντελικός ....

  “Περπατώ πάνω στά κάστρα
  μέσα στό βαθύ σκοτάδι
  ουρανός μέ δίχως άστρα
  δομολόγια τού Άδη ”

  Ή τρισάθλια καί αμαρτωλή μιζέρια μου άλλοι τήν αποκαλούνε μεροκάματο μέ πηέινει κάθε πρωΐ στά βόρεια τής Πόλης μας περνάω τσίμα τσίμα από τόν τοίχο τού κοιμητηρίου του Σαντ Συμφοριέν.΄Μά επεχτεινεις τή διαδρομή σου μού λένε καί σπαταλάς καί χρόνο.
  Πώς νά τούς τό πώ, καί πώς νά τό καταλάβουνε οί δύστυχοι, εκεί είναι ό τάφος τού Μωράς.

  Νάστε καλά όλοι καί άς μάς λυπηθεί ό Θεός .


  Φχαριστώ τους αδερφούς Κωσταντίνο Παλαμά, Βαγγέλη Λιάρο (κατά κόσμον Άλκη Αλκαίο), καί τόν πρόσφατα κληθέντα στήν πατρική τού Κυρίου μας αγκάλη Ουμβέρτον έκο.

  ReplyDelete
 40. Ποιον νομο, ω ρε παλληκαρι ; Αμα σας λεω εγω οτι ειμαστε ενιαιο πολιτικο και θρησκευτικο συνολο με την Τουρκια... ταυτοχρονα ακουω οτι ο Σουλτανος μας κηρυξε εκτακτα μετρα σε ολη την επικρατεια που θυμιζουν την Αλγερια κατοπιν επικρατησεως της αραβικης επαναστασεως - δεν τα ξερω καλα, μπορει να κανω λαθος καπου. Εν πασει περιπτωσει, ολη αυτη η χουντομανια δειχνει για τους μεν παλαιοτερους οτι θελουνε να εκδικηθουνε τα νιατα βαζοντας τους πειθαρχια παρθεναγωγειου, για τους δε νεωτερους οτι δεν εχουν να φανε και χρειαζονται τον στρατο για να τους δωσει παξιμαδι και καποια περηφανεια.

  Δεν το περιμενα ομως απο σενα, Γιαννη, που τοσο ενδιαφερεσαι για τα θεολογικα, να ζητας ακριτα φυλακιση των βεβηλων....και ειναι χαρακτηριστικο για την νοοτροπια των χουντομανων οτι παντοτε τα βαζουν με τους διαφορους παρατρεχαμενους, ποτε με την συγκλητο, παντοτε με τα οργανα της εξουσιας, ποτε με την πηγη της εξουσιας. Αυτο εγω το θεωρω μικροαστικο πνευμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τους νόμους του κράτους στο οποίο ζούμε και που όλοι σας τους θεωρείτε ξεσκισμένα κουρελόχαρτα μιας χρήσης.

   Όποιος παραβιάζει τον νόμο μπαίνει φυλακή Κωνσταντή. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι τραπεζίτες δεν είναι πηγή εξουσίας;

   Εσείς επιθυμείτε το απόλυτο χάος και την ανομία την οποία και θεωρείτε περίοδο διαφωτιστικής χάριτος για να ευχαριστείτε διαρκώς τις σαδομαζοχιστικές σας τάσεις και να καταστρέφετε όλη τη χώρα.

   Τι σχέση έχουν πάλι τα θεολογικά με αυτά που ανεβάζω; Συνεχώς πετάς την μπάλα στην κερκίδα με τις μπεκάτσες σου.

   Delete
 41. Τέλος τὰ ἀστεῖα καὶ τὰ τρολλαρίσματα. Παρακαλῶ νὰ μετακομίσῃς σὲ ἄλλο ἱστολόγιο.Ἀπευθύνομαι στὸν Θόδωρο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 42. Ἡ ἐπαναφορὰ τῆς θανατικῆς ποινῆς ποὺ ζητᾶ ὁ Ἐρντογὰν μέσωι τοῦ κατὰ τὴ γνώμη του λαοῦ (τὸν ὁρίζει σὰν πλειοψηφία, βλ. ἀμέσως παρακάτω) σκοντάφτει στὴν ἀρχὴ τῆς μὴ ἀναδρομικότητας (δὲν μπορεῖς νὰ τιμωρηθεῖς μὲ ποινὴ ποὺ δὲν προβλεπόταν κατὰ τὴν τέλεση τοῦ ἀδικήματος). Στὸν βαθμὸ ποὺ τὸ κίνητρο τοῦ Ἐρντογὰν εἶναι ὁ πανικός του μπροστὰ στὸν φόβο μὴν ἔχει τὸ τέλος τοῦ Καντάφι http://tvxs.gr/news/kosmos/erntogan-endexomenos-na-emplekontai-kai-ksenes-xores-sto-praksikopima, ὑπάρχει ἕνας ἄλλος πανικός, αὐτὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ συνειδητοποιεῑ ὅτι ὁ Ἐρντογὰν εἶναι ὁ φυσικός του ἡγέτης.

  Κος Κων.πολίτης.-"Τί κρίμα οι καλλίτερες συνθήκες να κυβερνήσουν (ἡ ΧΑ) και να μην έχουν άτομα με μυαλό και γνώσεις...τραγωδία".-Μάλλον...μπουλβάρ.("Τι είναι το Μπουλβάρ. Ελαφρά κωμωδία με έξυπνο διάλογο, ερωτικές ίντριγκες και χαραχτήρες κυρίως από τον κόσμο της αστικής τάξης".http://www.acrobase.gr/showthread.php?t=441275&page=3).Δὲν μπορεῖς νὰ κυβερνήσεις ἄν δὲν ὑπάρχει ἤδη το κυβερνεῖο. Δὲν μπορεῖ νὰ κυβερνήσει κάποιος ἔτσι ξαφνικά, ἐπειδὴ ἀγόρασε ἔνα δίκωχο ἀπὸ τὰ παληατζίδικα. Πρέπει νὰ καθήσει πάνω σὲ ἕναν θρόνο ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ ἱστορικά, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ παρελθόν.Ὁ θρόνος μετράει, πάνω ἀπόλα, ὄχι ὁ βασιλιάς.

  Τώρα, ὑπάρχουν ἐνδεχομένως ἱστορικὲς προσωπικότητες ποὺ εἶναι κινούμενος θρόνος. Ὅμως οἱ ἱστορικές προσωπικότητες ἀνήκουν στὴν ἱστορικὴ παρακαταθήκη, δηλαδὴ στὴν ἀναδυόμενη ἀστικὴ τάξη τοῦ 19ου αἰῶνα, ποὺ βρῆκε στὴν ἱστορία τὴν δικαιολόγηση τῆς κυριαρχίας της. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Μεσαίωνα δὲν εἶχε διστάσει νὰ κάψει τὴ Ζαν ντ' Ἄρκ, ὄχι τόσο ἐπειδὴ τὸ δικαστήριο ἀπετελεῖτο ἀπὸ πράκτορες τῶν Ἄγγλων, ὅσο ἐπειδὴ ἡ ἐκκλησία σιχαινόταν τὴν ἔννοια τῆς χαρισματικῆς προσωπικότητας. Δὲν μπορεῖ ἡ κάθε χωριατοποῦλα ἀπὸ τὴ Λωρραίνη νὰ ἔχει ἰδιωτικές συνομιλίες μὲ τὸν Θεό !!!!(Μπέρναρντ Σῶ, Ἅγία Ίωάννα).Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν Ἐρντογὰν ξεκινάει ἀπὸ τὸ σημεῖο στὸ ὁποὶο δὲν εἶναι χαρισματικὴ προσωπικότης, ὅπως ὁ Κεμάλ, ἀλλὰ κάτι παραπάνω - ἔνθρονος.Εδῶ ἔχουμε πρόβλημα, γιατὶ ἐνδέχεται ὁ θρόνος τοῦ Ἐρντογὰν νὰ εἶναι φτιαγμένος ἀπὸ Τίμιο Ξῦλο, ἤ ἔτσι νὰ λέγεται.

  ReplyDelete
 43. ΥΓ Γιάννης -Εσείς επιθυμείτε το απόλυτο χάος και την ανομία την οποία και θεωρείτε περίοδο διαφωτιστικής χάριτος για να ευχαριστείτε διαρκώς τις σαδομαζοχιστικές σας τάσεις και να καταστρέφετε όλη τη χώρα.

  Κωσταντής -Τι μᾶς λέ, ῥε Γιάννη, ποῦ ζεῖς..κι ὕστερα μὲ κατηγορεῖς γιὰ Διαφωτιστή....δηλαδὴ ἡ σχέση τῆς πραγματικότητας μὲ τὴν ἰδεατὴ πραγματικότητα στὴν ὁποῖα ἀναφέρεται ὁ νόμος δὲν σὲ ἔχει ἀπασχολήσει ποτέ; Τί κολοκύθια εἶναι αὐτά.Τό ξέρει κι ἕνα παιδὶ πέντε μηνῶν ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα στὴ σχέση αὐτή. Κι ἔπειτα ποιὸς σοῦπε ὅτι οἱ δικαστές καὶ οἱ ἀστυνομικοί κι οἱ δεσμοφύλακες τοὐς ὁποίους έπικαλεῖσαι ἔχουν ὄρεξη νὰ ἰκανοποιήσουν τὴν ἀπονομὴ τῆς Δικαιοσύνης ὅπως τὴν ζητᾶς.Φτιάξε ἕνα χριστιανοφασιστικὸ κίνημα, νὰ τοῦς ἀναδείξεις, νὰ τοῦς διασφαλίσεις τὴ θεσοῦλα τους, νὰ ἐφαρμόζουν τὸν ΔΙΚΟ σου νόμο, ἀλλὰ σοῦ ὑπενθυμίζω τὸ ἀγαπάτε ἀλλήλους, τὸ μὴν κρίνεις ἴνα μὴν κριθεῖς καὶ τὸ ὁ ἀναμάρτητος τὸν πρῶτον λίθον βαλέτω δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ κάνεις τὰ ὄργιά σου. Πρέπει νὰ τοῦς βάλεις λίγο ἀλατοπίπερο...π.χ μιὰν Αὐτοκρατορική Θεολογία, ἀφοῦ δὲν σἀρέσουν οἱ Διαφωτιστές, Μοντεσκιέ, Μπεκκαρία ξέρω-γὼ τί. Ἅν καὶ τώρα ὑπερασπίζεσαι τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νὀμους....δὲν βλέπεις τί ἀντιφάσεις κουβαλάει ἡ ἠθικὴ δικαιολόγηση τῆς ἐγκόσμιας ἐξουσίας; Νομίζεις ὅτι εἶναι ἠλίθιοι ὄσοι στίβουνε τὸ μυαλὸ τους νὰ βροῦνε ἄκρη στὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, καὶ ἐσὺ τὸ λύνεις μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τοῦς Νόμους, ποὺ τώρα τοὺς θυμήθηκες, ενῶι πρὶν μᾶς ἔβριζες τὸν Διαφωτισμό ;

  Ἡ ἱδεατή πραγματικότητα (Νόμος) ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν ἐμπειρικὴ πραγματικότητα. Τὸ πρόβλημα εἶναι αὐτὴ ἡ σύγκρουση. Ἄειντε, καλὰ ξυπνητούρια.

  ReplyDelete
 44. Ὅσοι γνωρίζουν γαλλικά, ἄς διαβάσουν τὸ ἄρθρο μου ποὺ μόλις τώρα ἐδημοσιεύθη στὸ Le Huffington Post Québec, σχετικὰ μὲ τὸ τουρκικὸ πραξικόπημα, στὸν παρακάτω σύνδεσμο:
  http://huff.to/2adxJ7S

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άχ μωρέ κύρ Δημήτρη ! Άχ μωρέ κύρ Δημήτρη !
   Ή Γεωπολιτική (όπως κ΄ή πολιτική) είναι ή έπιστήμη τών χαζών έλεγε ό γέρο Κάρολος.

   Τώρα πού σφίξανε τά πράματα καί οί δήθεν είδικοί κάι όλλλλλλο τό καρακατσουλιό τών αγράματων , απαίδευτων καί κυρίως άνιστόρητων,είτε λλουφάζουν έιτε τρώγωνται μεταξύ τους, τώρα που χρειαζώμαστε αθρώπους μέ κάπως βαθύ ΄στορικό όρίζοντα....τί σάς έπιασε; καί κλέινεστε σάν τήν Ιουλιέτα; Στείλτε στόν κόρακα Χαουσχοξερωγώ κάι τόν άλλονε τόν ΄Γλέζο (παναθεμα τους παλιόφαρα)
   και βγάρτε στό Φώς καί στό αγέρα ΜΠΑΝΒΊΛ καί ΜΠΛΟΧ νά τούς έρτη ταβλάς τόυς μπαγάσηδες όλους.....νά μέ συμπαθάτε γιά τήν παρομοίωση σεβάσμιε δάσκαλε ....άααχ στά νειάτα μου ήτανε ή αδυναμία μου οι ξανθές

   Delete
 45. Μπράβο ρε Κωνσταντή. Πάλι έδωσες την λύση. Με τη μία. Άρα, σύμφωνα με το σκεπτικό σου, είναι πολύ χριστιανικό το κράτος μας, είναι πολύ χριστιανοί οι πολίτες του, για αυτό δεν εφαρμόζονται οι νόμοι από τους πολίτες. Μάλιστα.

  Τι μας λες ρε Κωνσταντή; Για αυτό είναι γεμάτες οι εκκλησίες από κόσμο; Για αυτό όλος ο κόσμος ασχολείται με την Εκκλησία; Για αυτό όλος ο κόσμος κρέμεται από τα χείλη των ιερέων και των κηρυγμάτων τους; Που ζεις εσύ αγόρι μου; Σε άλλο πλανήτη; Πολύ απλά η ερμηνεία του προβλήματος εκ μέρους σου είναι λανθασμένη.

  Δεν τηρείται ο νόμος όχι διότι ακολουθούν το «αγαπάτε αλλήλους» ή τις προσταγές του Χριστού, αλλά διότι τρώνε εκατομμύρια και βρίσκουν τρόπους να τη σκαπουλάρουνε. Μην είσαι ανόητος, με το συμπάθιο.

  Αυτήν ακριβώς την εμπειρική πραγματικότητα δεν θέλουν να χαλάσουν, για αυτό και επικαλούνται τον νόμο ως ιδεατή πραγματικότητα και μόνο σε πολύ τρανταχτές περιπτώσεις. Ο νόμος όμως δεν προορίζεται σε ένα κράτος για την ιδεατή πραγματικότητα και μόνο για κάποιες εξαιρέσεις αλλά για την όντως πραγματικότητα που αφορά όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Ή μήπως κάνω λάθος; Όπως έχω ξαναπεί έχετε διαστρέψει όλες τις έννοιες.

  ReplyDelete
 46. Και τι σχέση έχουν πραγματικά αυτά που λες για μένα, τα οποία είναι αποκυήματα της φαντασίας σου και αποτελούν λάσπη κατά του προσώπου μου (..Φτιάξε ἕνα χριστιανοφασιστικὸ κίνημα, νὰ τοῦς ἀναδείξεις, νὰ τοῦς διασφαλίσεις τὴ θεσοῦλα τους, νὰ ἐφαρμόζουν τὸν ΔΙΚΟ σου νόμο, ἀλλὰ σοῦ ὑπενθυμίζω τὸ ἀγαπάτε ἀλλήλους, τὸ μὴν κρίνεις ἴνα μὴν κριθεῖς καὶ τὸ ὁ ἀναμάρτητος τὸν πρῶτον λίθον βαλέτω δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ κάνεις τὰ ὄργιά σου..), με τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρω εγώ περί δανείων 500 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ σε Πασόκ και ΝΔ και για τις κραιπάλες στο δημόσιο από τους απατεώνες των ολιγαρχών και των νταβατζήδων; Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε από δύο διαφορετικές σφαίρες. Εσύ κινείσαι στη σφαίρα της φαντασίας. Ασχολήσου λοιπόν με τα «μεταφυσικά» σου και άσε την πραγματικότητα στην άκρη, σε όσους αντέχουν να την αντικρίζουν κατάματα και σε όσους μπορούν να τη διορθώσουν για το κοινό συμφέρον.

  Αν ποτέ φτιάξω κόμμα και αν ποτέ φτιάξω δικούς μου νόμους στο μέλλον ως αυτοκράτορας, τότε τα γραπτά σου από υπόθεση εργασίας θα αποκτήσουν κάποια βαρύτητα. Προς το παρόν μίλα στον εαυτό σου στον καθρέφτη κάνοντας πρόβα τα διαρκώς εκτός πραγματικότητας, εκτός τόπου και χρόνου λεγόμενά σου.

  ReplyDelete
 47. Σὲ εὐχαριστῶ Troll ποὺ ἀπεσύρθης κατόπιν ἰδικῆς μου ἐπιθυμίας. Δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ ἀστεῖα. Ἡ πατρίδα μας καὶ ἡ περιοχή μας περνοῦν δραματικὲς στιγμές. Ἄς σοβαρευθοῦμε λοιπόν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 48. Παλι δεν με καταλαβε ο Γιαννης, δικαιωμα του. Δε ειπα οτι ο κοσμος παραβιαζει τους νομους επειδη διαβαζει το ευαγγελιο, αλλα οτι στην Ελλαδα μετα την τουρκοκρατια η κοσμικη εξουσια θεωρειται κατι προσωρινο, κατι σαν αναγκαιο κακο. Παντου ο κοσμος εχει προβλημα στο να εφαρμοσει τους νομους, διοτι η εφαρμογη ειναι προβληματικο πραγμα εν γενει. Η ιδιαιτεροτητα της Ελλαδας ειναι οτι οταν αντι να αποφυγει τον νομο, τον αποζητα, φωναζει τους Τουρκους.

  ReplyDelete
 49. Τωρα, γιατι φωναζει τους Τουρκους και δεν λυνει το θεμα του νομου μονη της. Ε, εδω μαλιστα, παιζει ρολο η χριστιανικη ανατροφη. Διοτι ξερει οτι αν εγκαθιδρυσει μιαν αφηρημενη αρχη, μια κρατικη αρχη, αυτη η αρχη θα ειναι αδικη, θα ευνοει ορισμενους και αλλους οχι. Γι αυτο και αν ζουληχτει, που ζουλιεται, η ελληνικη κοινωνια δεν θα βγαλει νεο Συνταγμα απο μονη της, ουτε τιποτα απολυτως απο μονη της. Θα βγαλει, οπως αλλες παρομοιες κοινωνιες, π.χ. η Σικελικη, η τουρκικη ενδεχομενως, μια μαφια.

  Γι αυτο και στις πολυ κρισιμες αυτες συγκυριες το παιχνιδι παιζεται ως εξης. Παρα τις προκλησεις, τις κλεψιες, τους βανδαλισμους, η Ελλαδα δεν πρεπει σε καμια περιπτωση να επανασυγκροτηθει σε πολιτικη κοινοτητα, διοτι αυτη η κοινοτητα θα εκφυλιστει ακαριαια σε μαφια. Πρεπει να μεινει οπως ειναι, χωρις συνταγματικη εκτροπη,μακαρι, χωρις εξωτερικες περιπετειες, χωρις ενδυναμωση της ιδεας του κρατους. Πρεπει να αντεξει το γεωπολιτικο κενο χωρις να το καλυψει η ιδια, διοτι αμεσως θα τη φανε λαχανο. Αυτη ειναι η αποψη μου.

  ReplyDelete
 50. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 51. Πολύ καλή ανάλυση περί των επερχόμενων Αμερικανικών εκλογών:

  https://www.youtube.com/watch?v=iaCuMNs5PdM

  ReplyDelete
 52. Μιὰ κυρία. -"Πολύ ἀνησυχητικό. Θυμίζει τὴν πυρκαγιὰ τοῦ Ῥάιχσταγκ, τὸ "νόμιμο" πραξικόπημα τοῦ Χίτλερ καὶ τὴν ἐκτέλεση τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων". Ἀπαντᾶ ἕνας ἐξυπνάκιας, ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἡ κυρία παπαγαλίζει τὰ περὶ Χίτλερ- "ὅχι κι ἐσείς, κα Λαμπέλ...παραεἶστε ἔξυπνη γιὰ νὰ γράφετε τέτοια πράγματα"...Τὰ περισσότερα σχόλια κάτω ἀπὸ τὸ παραπάνω ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη http://quebec.huffingtonpost.ca/dimitri-kitsikis-/coup-etat-turquie_b_11085834.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011
  εἶναι περίπου στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τοῦ κυρίου. Δηλαδή, ὅτι ὁ Καναδάς εἶναι πολύ μακριά ἀπὸ τὴν Τουρκία, δὲν ἔχουμε τίποτα νὰ φοβηθοῦμε...[Νὰ σημειωθεῖ ὅτι δὲν παίρνω θέση ὑπέρ ἤ κατὰ τοῦ προέδρου τῆς γείτονος τῆς Ἑλλάδος χώρας...τοὐλάχιστον. Τὸ -τοὐλάχιστον- χρήζει ἴσως κάποιας ἀναλύσεως, καὶ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ θέμα τῶν αἰτούντων ἄσυλο ἀπὸ τὴν ἑλληνική, ἄν δὲν κάνω λάθος, δημοκρατία.

  ReplyDelete
 53. Σωστά Κύριε Καθηγητά

  ReplyDelete
 54. Έφοδος και βανδαλισμοί στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης από τους «No borders» από τους λακέδες διαφωτιστές, τα κοπρόσκυλα της αριστεράς, που σννεχίζουν ανενόχλητοι και αναίσχυντοι να καταπατούν τους νόμους, να καταστρέφουν τη χώρα και να κάνουν ό,τι τους καπνίσει.

  http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/efodos_kai_bandalismoi_sto_dimarxeio_thessalonikis_apo_tous_kataskinotes_tou_apth-64419511/

  ReplyDelete
 55. https://www.youtube.com/watch?v=28KPTTexzlA

  Σύντομα αυτά τα πρακρατικά σκουλήκια του συτήματος θα είναι στη φύλακη, αυτό είναι σίγουρο, όταν στα πράγματα θα έρθει μια εθνική ηγεσία που θα επιβάλλει τον νόμο και την τάξη και που θα επιθυμεί μόνο τη διαφάνεια και το καλό του τόπου.

  ReplyDelete
 56. Μήπως πρέπει με την ευκαιρία που μας έδωσε ο Τουρκικός λαός να κατεβούμε και εμείς στους δρόμους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εκεί την ελληνοτουρκική φιλία και συνεργασία αφού οι πολιτικοί μας κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου;

  ReplyDelete
 57. Κλάμααααα οι Γερμανοί στο Μόναχο. Το πόσο λυπήθηκα δεν λέγεται! Κρίμα και πάλι κρίμα που δεν έχουμε και εμείς ανάλογες οργανώσεις Ελληνικές-Ορθόδοξες να τους τινάζαμε στον αέρα. Τί; Μου πηδάς την χώρα μου εδώ και τοσα χρόνια έχοντάς την μετατρέψει σε νεο-αποικία σου με μηδενική οικονομία και χλευάζεις όσους Έλληνες με πτυχία ήρθαν στην Γερμανία; Βρίζεις τον λαό μας, Γερμανέ; Φάε μία βόμβα όλη δική σου! Φάε καμιά 20αριά νεκρούς! Καλά να πάθετε! Το αξίζετε ό,τι σας συμβαίνει!

  ReplyDelete
 58. Η Δύση των...Pokemon Go, με ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, με χίλιους δύο ανωμάλους εναντίον του...Χαλιφάτου; Σοβαρά; Αστεία αναμέτρησις! Ήρθε το τέλος σας Μερκελοκράτες. Καλά να πάθετε! Σε λίγο όταν τίνεται μία ανάλογη επίθεση θα υπάρχουν γλέντια σε όλες τις χώρες που υποφέρουν από τον Δυτικογερμανικό ζυγό της Ε.Ε.

  Γιατί να μην δώσω συγχαρητήρια στους Άραβες που έχουν τα ούμπαλα να γαζώνουν όσους τους διέλυσαν τις χώρες ενώ εμείς σαν δούλοι θέλουμε να γίνουμε οι αρχι-υπηρέτες του αφεντικού;

  tahniat sadiqi!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πρώην μουσουλμάνος, αποστάτης, προς Αμερικανούς και Ευρωπαίους:

   «Να είστε έτοιμοι στο μέλλον να πολεμήσετε στις γειτονιές σας. Σκοπός του Ισλάμ είναι η κυριαρχία σε όλο τον κόσμο»

   https://www.facebook.com/173086936068423/videos/vb.173086936068423/1157051724338601/?type=2&theater


   Νομίζω ότι θα είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες - Ρωμαίοι σε αυτόν τόπο. Για να δούμε, θα γίνει έτσι;

   Delete
  2. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ατελείωτα και απανωτά τα χαστούκια και οι καρπαζιές κατά των τοκογλύφων και της ευρωπαϊκής πολιτικής στο μέλλον. Μπαίνουμε όπως έχω σημειώσει στην ιστορική περίοδο του Νέου Μεσαίωνα. Οι «διαφωτιστές» να αρχίζουν σιγά σιγά να μας διαβεβαίωνουν ποιος ευθύνεται αυτή τη φορά...

   Delete
  3. Και μαζί με όλα αυτά και το Ισλάμ να μοιράζει χαστούκια, το οποίο θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο και να επωφεληθεί την κατάσταση μέσω των λαθρομεταναστών, οι οποίοι εισρέουν μετά από εντολή των τοκογλύφων που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν πάμφθηνα εργατικά χέρια των εκατό και των διακοσίων ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει για πολύ ακόμα και ο τελευταίος αργόσχολος να το καταλάβει αυτό.

   Delete
 59. Έχω βαρεθεί όλα τα ζώα οι Γερμανοί συνεχώς να βάζουν εμπόδια στον πατέρα μου επειδή είναι Έλληνας. Και παντού είναι έτσι. Λοιπόν έπρεπε να πάμε μαζί των και να διαλύσουμε τους Γερμανούς μία ώρα αρχύτερα. Ο εχθρος του εχθρού μου είναι φίλος μου. Αυτά.

  ReplyDelete
 60. Έχω βαρεθεί να με ελέγχουν συνεχώς στο αεροδρόμιο οι κάθε λογής κρυώκωλοι Γερμανόφωνοι επειδή έρχομαι απο Ελλάδα. Σας τους στείλαμε πακέτο-τους θέλατε βέβαια εσεις για να διατηρήσετε την άκρως άπληστη οικονομική ανάπτυξή σας- και τώρα πληρώνετε τις συνέπειες των πράξεών σας υπερ(παπ)άριοι Γερμανοί.

  ReplyDelete
 61. Γειά σας ρε αιλυναράδες με το μεγαλείο σας των smartphones! Δώσατε τα φώτα αναμφισβήτητα!

  Την ώρα που τα τέκνα του Αλλάχ πολεμούν τους συγχρόνους αποικιοκράτες, οι αιλυναράδες παίζουν...Pokemon Go!!!

  http://www.pronews.gr/portal/20160722/genika/koinonia/71/safari-sto-syntagma-oloi-kynigoyn-pokemon-foto

  Και πάλι συγχαρητήρια στους Άραβες πυ γλίτωσαν από την σαπίλα της Ευρωπαιποίησης!

  ReplyDelete
 62. Ένοχε εάν είχες ψηφίσει ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ αντί για τον Τσίπρα που σας έταζε Ελβετικά τυριά απο τους καναπέδες, οι παρακρατικοί σήμερον θα ήσαν πλάι στον Άγιο Πέτρο. Αλλά δεν το κάνατε και συνεπώς καλά τα παθαίνετε! Εάν είσθε μάγκες, ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ και μόνον να ψηφίσετε με τα δύο χέρια!

  ReplyDelete
 63. Αχαχαχαχα ούτε καν πιάσαν τους δράστες οι λουκανικοφάγοι! Και μετά βρίζουν εμάς! Και τις προάλλες άκουγα τον Πλεύρη που είχε στεναχωρηθεί επειδή φύγαν από την Ε.Ε. οι..Άγγλοι! Δεν βάζει μυαλά ο Έλληνας λέμε! Εκεί δούλος του Γερμανού και Ευρωπαίος! Ξυπνάτε ρε! Ευρώπη=ΘΑΝΑΤΟΣ/εκφυλισμός/ανωμαλία και προσεχώς Χαλιφάτο!!!! Αιγαίο= ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!

  ReplyDelete
 64. Ορθοδοξία δηλαδή Ρωμανία!

  ReplyDelete
 65. Μία κάλλιστη σύγκριση Ισλάμ και Ορθοδοξίας:

  http://journeytoorthodoxy.com/2010/10/christianity-islam-compared/

  ReplyDelete
 66. Έλα ρε Κωνσταντινοπουλίτη. Δε βλέπεις τι γίνεται; Εδώ στον Κωνσταντή λέω ότι φάγανε ΝΔ- ΠΑΣΟΚ 500 εκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία και ούτε καν το σχολιάζει. Και μου απαντάει ανοησίες πραγματικά. Μου λέει φτιάξε δικό σου κόμμα και παραμύθια.

  Είναι λογικό σου λέει. Δεν έγινε και τίποτα. Έτσι έχουν οργανώσει τη σκέψη των ανθρώπων, τις αξίες και τις έννοιες ώστε εξουσία να σημαίνει αυτόματα απάτη και λαμογιά. Η παρακμή και η ενδεχόμενη πτώση της Ευρώπης είναι βέβαιη. Η πτώση δύναται να αποφευχθεί μόνο με αλλαγή του πολιτικού μοντέλου διοίκησης και της οικονομικής ολιγαρχικής πολιτικής.

  Πραγματικά για να παίζουν με pokemon kai pokeballs και yu gi oh κάνουν.

  ReplyDelete
 67. Επιστροφή στην Ρωμανία και τον Χριστιανισμό της Ορθοδόξου Ανατολής, τώρα!!! Μόνον Ορθοδοξία! Ορθόδοξη φονταμεταλιστική επανάσταση χρειαζομαστε! Να διώξει την Δυτική φιλελεύθερη σαπίλα.

  Χαίρεται η ψυχή σου να διαβάζεις. Τρομερή η κληρονομιά μας:

  http://vizantinaistorika.blogspot.gr/


  Επιστροφή στην Ρωμανία τώρα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι καλά. Φαίνεται λείπεις καιρό από την Ελλάδα...

   Ποιοι είναι οι δωδεκαθεϊστές που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στο Λιτόχωρο [εικόνες]

   http://www.iefimerida.gr/news/279623/poioi-einai-oi-dodekatheistes-poy-sygkentronontai-kathe-hrono-sto-litohoro-eikones#ixzz4FAxZgx2K


   Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Μόνο μίσος για τη Ρώμη και το Βυζάντιο υπάρχει και φυσικά κατά του Χριστού και της Εκκλησίας. Εδώ είναι διαφωτιστές ο κόσμος και πιστεύει στους αρχαίους θεούς. Είπαμε να γίνουμε παγανιστές να σωθούμε.

   Φυσικά ο παγανισμός είναι και αυτός μέρος του αρχαίου κακού, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος.

   Η ιδεολογική λαίλαπα του διαφωτισμού δεν σβήνει εύκολα. Το Βυζάντιο ήταν μοναρχικό και δεν μας κάνει. Δεν τρώγανε εκατομμύρια χωρίς να τους σκοτώνουν εκεί. Δεν μας κάνει. Εμείς θέλουμε πολλούς θεούς και πολλές αρχές για να σπάμε τα μαγαζιά και τα πανεπιστήμια χωρίς να μας ελέγχει κανείς. Μη νομίζεις ότι είναι άσχετα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους.

   Delete
  2. Ελλάδα είμαι και δεν είναι έτσι.

   Delete
  3. Τι εννοείς δεν είναι έτσι; Ψεύτικη είναι η είδηση;

   Επαναλαμβάνω ότι η Ρώμη και το Βυζάντιο (το ίδιο είναι) δεν τους κάνει, δεν τους κάνει με τίποτα, διότι εκεί κανείς κρατικός αξιωματούχος δεν είχε τη δυνατότητα να τρώει ανεξέλεγκτος από το αυτοκρατορικό ταμείο εκατομμύρια και να μην τον σκοτώσουν ή να τον στείλουν φυλακή και εξορία. Στη δημοκρατία, τα λαμόγια του διαφωτισμού τρώνε ανεξέλεγκτα χωρίς σταματημό. Υπάρχει μια μικρή διαφορά δε νομίζεις;

   Για αυτό και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κράτησε 1500 χρόνια, στην Ανατολή τουλάχιστον. Στη Δύση είναι άλλη ιστορία.

   30 π.Χ. – 1453 μ.Χ.

   Μιλάμε για Πολιτεία χωρίς λαμογιές και με διαφάνεια ή έστω με λαμογιές που όμως μόλις γίνονταν αντιληπτές οι παραβάτες εκτελούνταν και εφαρμοζόταν ο νόμος. Πως άντεξαν ρε νομίζετε; Με αυτές τις βλακείες που σας μάθανε οι διαφωτιστές του 18ου αιώνα;

   Η Αθηναϊκή δημοκρατία κράτησε 50 χρόνια ή παραπάνω; χαχα

   Delete
  4. Για να μην μπερδεύεσαι, το αντίστοιχο αυτοκρατορικό ταμείο του τότε είναι το σημερινό ελληνικό δημόσιο.

   Delete
  5. Μην σας αδικώ Έλληνες. 140 έτη κράτησε η δημοκρατία της Αθήνας. Μπράβο. Το νεοελληνικό κράτος τους ξεπέρασε.

   Delete
 68. Πού ανήκουμε; Στο ράδιο Παραπολιτικά όλοι κλαίνε, τρομάρα τους!!!

  Ο Ιωάννης Βατάτζης δίδει απάντηση:

  http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2016/07/blog-post_8.html

  ReplyDelete
 69. Όπως ακριβώς έγραψα πριν 2-3 μέρες προς τον Κωνσταντή, αν συνεχίσουν οι τοκογλύφοι και γενικά η μαφία των διαφωτιστών-νταβατζήδων και των αγορών την ίδια οικονομική πολιτική, που στηρίζεται από την σημερινή αριστερά της ολιγαρχίας, τότε παρόμοια περιστατικά όπως αυτό στη Γερμανία θα είναι καθημερινότητα και όχι μόνο από τζιχαντιστές.

  Και φυσικά φαίνειτα ξεκάθαρα από τα βίντεο ότι ο δράστης δεν είναι τζιχαντιστής αλλά Γερμανός πολίτης.

  ReplyDelete
 70. Είτε είναι όμως είτε δεν είναι τζιχαντιστής, σημασία έχει ότι ο κόσμος σε όλες τις χώρες. και ειδικά σε Γερμανία και Γαλλία, θα πρέπει να είναι έτοιμος να πολεμήσει στην γειτονιά του για την όποια τιμή του έχει απομείνει, την ώρα που οι νταβατζήδες θα τρώνε εκατομμύρια, δημοκρατικά πάντα, ανενόχλητοι. Έτσι έχει και θα έχει στο εξής η κατάσταση και σε μεγαλύτερη ένταση πιστεύω.

  ReplyDelete
 71. Και αναρωτιέμαι πως να μην επικρατήσουν οι δυνάμεις του σκότους, οι δαίμονες, όταν δεν υπάρχει κανείς να υπερασπιστεί το καλό και το αγαθό πάνω στον πλανήτη γη; Οι δαίμονες οι οποίοι έχουν πληροφορηθεί ότι όλοι πουλήσαμε την ψυχή μας στο διάβολο και ότι ο Χριστός εξαφανίστηκε τελείως από τις ζωές των ανθρώπων. Το αρχαίο κακό έχει επιστρέψει και έχει κυριεύσει τις ζωές των ανθρώπων. Εύχομαι και εγώ αν πέσω σε αυτές τις στιγμές, να πέσω στη μάχη σαν άξιος Ρωμαίος οπλίτης που πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή μόνος του ενάντια σε πολλούς απολίτιστους βαρβάρους, του εσωτερικού και του εξωτερικού, υπακούοντας της διαταγές του Αυτοκράτορα και μαχόμενος για τις αξίες της ανδρείας, της τιμής, της σωφροσύνης, της πραγματικής ευημερίας του κράτους και του συνόλου πολιτών, της αλήθειας και της πίστης στο Θεό. Και σίγουρα θα μας γράψει η Ιστορία, αυτούς τους ολίγους που θα αντισταθούμε, για αυτή μας τη στάση. Μία στάση καταδικασμένη εξ αρχής, σε μία μάχη άνιση κατά του σκότους και των υποχειρίων του διαβόλου. Των τοκογλύφων και των βαρβάρων απολίτιστων που αποίκισαν ελεύθερα τα εδάφη μας για να εξυπηρετήσουν τα ψεύτικα ιδεολογήματά τους...

  Μία επιλογή όμως συνειδητή ενάντια στο αρχαίο κακό που επιστρέφει σίγουρα δριμύτερο.

  ReplyDelete
 72. Να ακούσω κανέναν βλακα να εκθειάζει πάλι τις Δυτικές κοινωνίες, ειδικά τις Βόρειες και θα τρελαθώ!

  http://www.pronews.gr/portal/20160722/defencenet/diethnis-asfaleia/66/makeleio-monaho-enas-apo-toys-drastes-fonaze-gam-toyrkoi

  ReplyDelete
 73. Βρήκα μία πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη από έναν Σεΐχη ο οποίος εξηγεί την διαφορά Ρωμηών και Δυτικοχριστιανών από την Αραβική σκοπιά. Επίσης ολοφάνερη είναι και η κόντρα Αράβων-Τούρκων.

  https://www.youtube.com/watch?v=r6BJrROeQCY

  Από το 5:00 και μετά δείτε.

  ReplyDelete
 74. -ΣΥΓΓΝΏΜΗ ἄν καταλαμβάνω χῶρο (ἐπιτέλους, γλυκὸ πολυτονικό) ἀλλὰ πρέπει νὰ γίνει κάποια διασαφήνιση γιὰ νὰ ξέρουμε περίπου ποῦ πατάμε.

  Δὲν εἶναι ὁ Μινωικός πολιτισμός ποὺ γέννησε τὰ δημοκρατικὰ κοινὰ τοῦ Κοντογιώργη. Ἀλλὰ ὁ νεολιθικός πολιτισμός, δηλαδὴ ἡ καλλιέργεια τῆς γῆς, ποὺ δημιούργησε τὸ θρησκευτικὸ (προσοχὴ - ὄχι τὸ θεϊκό) ὑπόστρωμα αὐτοῦ ποὺ ὁ κος Κιτσίκης ὀνομάζει Ἑνδιάμεση Περιοχή. Στὸ κέντρο αὐτῆς τῆς περιοχῆς βρίσκεται ἡ Ἀνατολία, ποὺ σύμφωνα μὲ πολλούς ἀρχαιολόγους ῆταν ὁ δίαυλος διοχέτευσης τοῦ νεολιθικοῦ πολιτισμοῦ στὴν Εὐρώπη.

  Ἡ νεολιθικὴ ἐπανάσταση (ἔτσι τὴν ὀνόμασε ὁ μεγαλύτερος, λέγεται, ἀρχαιολόγος τοῦ 20ου αἰῶνα, ὁ Αὐστραλός Γκόρντον Τσάιλντ (φοβερό ὄνομα) φἐρνει μαζί της τὴν ἐγκατάσταση τοῦ νομάδος σὲ ἕναν τόπο. Ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι λιγότερο ὑλικός, καὶ πολύ περισσότερο νοητός-θρησκευτικός. Εἶναι ἡ ἰδέα ἑνός κέντρου, γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο περιστρέφεται ἡ δραστηριότητα τῶν ἀνθρὠπων, ἀλλὰ καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν. Ὄχι πῶς οἱ νομάδες δὲν φαντάζονται τὴν ὕπαρξη ἑνός τέτοιου κέντρου. Ἡ διαφορά, στὴν νεολιθικὴ κοινωνία, ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς σύγχρονης ἀντίληψης περί κράτους, εἶναι ὅτι τὸ κέντρο αὐτό, ὄταν ἀποκτᾶ σχῆμα, εἶναι σχεδὸν ἀνθρωπόμορφο. Σχεδόν, διότι ὀ θεός εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἄνθρωπος. Ἁνθρωπόμορφο, διότι ὁ ἄνθρωπος, σὐμφωνα με τὴν νεολιθική ἀντίληψη τῆς ζωῆς, βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ σύμπαντος ὄχι μόνο μὲ τὴν ψυχή του, που μεταναστεύει, ὅπως καὶ ἐπὶ παλαιολιθικῆς ἐποχῆς, σὲ ἄλλους κόσμους μετὰ τὸν θάνατο τοῦ κορμιοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ κορμί του. Τὸ ἀνθρώπινο κορμί, ἄν καὶ νεκρό, βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ σύμπαντος. Ἑξίσου στὸ κέντρο τοῦ σύμπαντος βρίσκεται τὸ ἄλλο κορμί, τὸ γυναικεῖο, γιὰ τὸν ἄντρα, τὸ ἀντρικό, γιὰ τὴν γυναῖκα. Ἡ ἔνωσή τους ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ ἀνθρωπόμορφου θεοῦ, ὑπὸ ἕναν ὄρο. Ὅχι μόνο ἡ τεκνοποιία, ἀλλὰ τὰ πάντα, σῶμα, νοῦς, φαντασία καὶ συναίσθημα πρέπει νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὴν ἔλξη αὐτοῦ τοῦ μαγνήτη, τοῦ κέντρου τοῦ σύμπαντος, καὶ νὰ συντονιστοῦν μὲ αὐτό. Ἡ παραβίαση τοῦ νόμου τῆς ἔλξης, δηλαδὴ ἡ ἀπομαγνήτιση τῶν κομματιῶν σιδήρου, εἶναι διάρρηξη τῆς σχἐσης τῶν μελῶν τῆς νεολιθικῆς κοινωνίας μὲ τὴν κεντρική ἀρχὴ ποὺ τοὺς ἔλκει.

  Τὶ σχέση ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας. Ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν φιλοδοξεῖ νὰ γίνει ἱερέας τῆς κεντρικῆς αὐτῆς ἀρχῆς. Δὲν ἔχει καταναγκην σχέση μὲ τὸν μουσουλμανισμὸ ἡ δραστηριότητά του. Στὸν νεολιθικὸ πολιτισμὸ ὁ βασιλιάς-ἱερέας εἶναι πάρα πολύ συνηθισμένο πρόσωπο. Ὁ βασιλιάς ἱερέας θεοποιεἶται, διότι, εὐρισκόμενος πιὸ κοντά στὴν ἔλξη τῆς κεντρικῆς ἀρχῆς ἀπὸ τοῦς ὑπολοίπους, τῆς μοιάζει καὶ περισσότερο, ἀκόμα καὶ ἐμφανισιακά.

  Θὰ ἐκπλαγοῦν οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες μὲ τὸν ἑαὐτὸ τους ὄταν συνειδητοποιήσουν πόσο κοντὰ βρίσκονται στὸ νεολιθικό, ὅπως τὸ ὀνόμασα, κράτος, ἐν τέλει, καὶ πόσο πιστοὶ ὑπήκοοι τοῦ βασιλέως-ἱερέως θὰ φανοῦν. Ὄταν λέει ὁ πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας, σὲ 15 μέρες θὰ μᾶς ἔχουν παραδώσει τοὺς αἰτοῦντες ἄσυλο, ἐγὼ τὸν παίρνω στὰ σοβαρά.Δὲν λέω ὅτι θὰ τοῦς παραδώσουμε. Λέω ὅτι ὑπάρχει μέσα μας μιὰ φωνὴ ποὺ λέει νὰ τὸ κάνουμε, ποὺ εἶναι τόσο πιὸ ἰσχυρὴ ὅσο πιὸ πιστοὶ ὑπήκοοι εἴμαστε τοῦ νεολιθικοῦ κράτους.Γιὰ νὰ ἀποτραπεὶ αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη πρέπει νὰ ἀπομαγνητιστοῦμε.

  Ἥ νὰ ἐπαναμαγνητιστοῦμε.

  ReplyDelete
 75. ΥΓ, Γιαννη τάχεις κανει σαλατα με τον Διαφωτισμο σου. Ο Διαφωτισμος ειναι ενα πνευματικο κινημα του 18ου αιωνα που βαζει στο κεντρο της κοινωνιας την ανθρωπινη λογικη. Τι σχεση εχει ο διαφωτισμος με τον πολυθεισμο - καμια απολυτως. Η μονη σχεση που εχει ειναι οτι δεν βαζει στο κεντρο της κοινωνιας τον Θεο, οπως εκανε ο Μεσαιωνας.

  Ομως ουτε ο Μεσαιωνας ουτε κανεις δεν μπορει να λυσει ευκολα τον γριφο του τι σημαινει ναχεις στο κεντρο της κοινωνιας τον Θεο, στη συγχρονη εποχη. Ο γριφος δεν λυνεται κοινωνικα. Υπαρχει η καημενη η συνειδηση, που δεν αναγνωριζει τον εξωτερικο θεσμο παρα μονον στην συναφεια του με τα παθη της. Δηλαδη κι ο Αρχαγγελος Γαβριηλ να κατεβαινε απο τον ουρανο με το Ελληνικο Συνταγμα, και να το παρεδιδε στον Τσιπρα, (για να το κανει αυτος χαρτι τουαλεττας) και παλι αυτο δεν θαταν αρκετο για να γινει ενα κρατος του Θεου. Το μονο κρατος του Θεου που δυναται να υπαρξει ειναι αυτο που υπαρχει ΗΔΗ.

  ReplyDelete
 76. ...υγ. Να ξερετε δε οτι για ιστορικους λογους η χουντομανια στην Ελλαδα σημαινει ουσιαστικα επιστροφη στην Τουρκοκρατια. Ειναι ενδεικτικο οτι ο νομος και η ταξη σας πειραξε, τους μισθους, τα σπιτια των ανθρωπων και το ξεπουλημα ολης της δημοσιας περιουσιας δεν σας πειραζουν καθολου. Κοφτε το χουντικο παραληρημα, το αδιαβαστο και το αφιλοσοφητο. Και μην το παιζετε ορθοδοξοι και αντιδυτικοι διοτι σε πολυ μεγαλο βαθμο η Δυση ειναι αυτη που προκρινει την καταργηση και του Διαφωτισμου (δηλ. την κοινωνικη αναγνωριση των διανοητικων εργαλειων που αρμοζουν σε μη-εξαρτημενα πνευματα) αλλα και του Συνταγματισμου.

  Εδω και καιρο οι ΗΠΑ (που δεν εχουν καταργησει την θανατικη ποινη) κανουν πολεμο οποτε τους γουσταρει, δολοφονουν με ντροουνς, φυλακιζουν οποτε θελουν και ο υπουργος Δικαιοσυνης σκουπιζεται καθε μερα στην τουαλετα με ενα αντιτυπο του Μπεκαρια.

  Επειδη δηλαδη ο Μπεκαρια, ο Βολταιρος και ο Ντιντερο δεν ειναι ορθοδοξοι ειναι λογος αυτος να επιστρεψουμε στην ανεξελεγκτη αυθαιρεσια των Σουλτανων; Ο Αριστοτελης δηλαδη εκανε το σταυρο του πριν συμπληρωσει τον καθε παπυρο ;Τι δικαιολογια σας δινει η ορθοδοξια να κανετε εκκλησεις να ερθει ο Ερντογαν στην Ελλαδα; Αυτο που γραφω παραπανω....η Ελλας υποσυνειδητα με το που καποιος καθεται σε κατι που μοιαζει με ντιβανι αρχιζει τους τεμεναδες. Εσεις ταυτιζετε τον τεμενα με το σταυροκοπημα. Σας πληροφορω οτι ετερον εκατερον.

  ReplyDelete
 77. Σημ2. Τιποτα δεν υποχρεωνει εναν συγγραφεα η ενα μπουλουκι να ειναι η παρουσια τους συμφωνη με τις αισθητικες αναγκες του συγκεκριμενου κοινου. Αυτο που τους υποχρεωνει ειναι η αστυνομια που βαζει φορο επι των θεαματων και η λογοκρισια που τους απαγορευει να κανουν νυξεις κατα του στρατου κατοχης. Ομως και ο θεατης που εχει πληρωσει εισιτηριο η ειναι τζαμπατζης δικαιουται να δραπετευσει απο το θεατρο αν του σερβιρουν ενα αλαλουμ, που να σημειωθει οτι ειναι παντοτε προιον της συμμορφωσης του θιασου προς τις επιταγες της αστυνομιας.

  Κανεναν δεν ενοχλει η ποιηση του Γ.Εξαρχοπουλου Ματθαιου και των Ποιητων Κορυφαιου, διοτι ειναι ποιηση κι ας ειναι ασυναρτητη. Αυτο που ενοχλει ειναι το αλαλουμ σαν φερετζες του πολυ συκεκριμενου φιρμανιου, που ομως δεν διαβαζεται επι σκηνης, αλλα εφαρμοζεται στο ταμειο και στα παρασκηνια.

  ReplyDelete
 78. "18 Αυγούστου 2016
  Οριστική αποκατάσταση σχέσεων Τουρκίας - Ισραήλ

  Ζήτημα ημερών είναι πλέον η επανασυμφιλίωση Τουρκίας - Ισραήλ, καθώς η τουρκική κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή προς κύρωση τη συμφωνία για την αποκατάσταση ομαλών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η σχετική συμφωνία υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο και στη συνέχεια επικυρώθηκε από την ισραηλινή πλευρά, αλλά η απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος που εκδηλώθηκε στην Τουρκία στις 15 Ιουλίου καθυστέρησε την επικύρωσή της από την Αγκυρα.

  Το κείμενο της συμφωνίας που αναμένεται να επικυρωθεί από το τουρκικό Κοινοβούλιο εντός του τρέχοντος μηνός προβλέπει ότι το Ισραήλ θα καταβάλει στην Τουρκία αποζημίωση 20 εκατ. δολαρίων (17,8 εκατ. ευρώ) εντός 25 ημερών για τον θάνατο 10 Τούρκων πολιτών στο «Μαβί Μαρμαρά». Από την πλευρά της, η Τουρκία δεσμεύεται να ψηφίσει νομοθεσία που θα αμνηστεύει τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στο επεισόδιο. Τέλος, το Ισραήλ έχει ήδη χαλαρώσει, στο πλαίσιο της συμφωνίας, τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους.

  Αμέσως μετά την επικύρωση της συμφωνίας και από την τουρκική πλευρά, οι δύο χώρες αναμένεται να ανταλλάξουν πρεσβευτές, ολοκληρώνοντας την ομαλοποίηση των σχέσεών τους."

  http://www.kathimerini.gr/871280/article/epikairothta/kosmos/oristikh-apokatastash-sxesewn-toyrkias---israhl

  ReplyDelete