Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 13, 2016

305 - Ἔρντογάν: Οἱ ἀπέλπιδες κινήσεις ἑνὸς μελλοθανάτου ἡγέτου

305 - Ἔρντογαν: Οἱ ἀπέλπιδες κινήσεις ἑνὸς μελλοθανάτου ἡγέτου

Γιὰ τὸν Ἔρντογαν , τὸ 2013 παμένει τὸ ἔτος ὅπου ὁ κύβος ἐρρίφθη. Ἔκτοτε σύρεται πρὸς τὸν θάνατο μέσῳ ἐκτελέσεως. Ἔτσι ἐφθάσαμε στὸ 2016 καὶ διαισθάνεται ὅτι εἶναι ἡ τελευταία του χρονιὰ πρὶν ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατό του. Τὸ ἀπεφάσισαν οἱ ΗΠΑ.

Σὲ τί ἔφταιξε καὶ ἤνοιξε τὸν λάκκο στὸν ὁποῖο θὰ πέσῃ; Ἡ Τουρκία τοῦ Κεμάλ, ἀπὸ τὸ 1923 ἕως τὴν ἄνοδο στὴν ἀρχὴ τοῦ Ἔρντογαν, ἀντεπροσώπευε τὸ δυτικὸ ἐκκοσμικευμένο μοντέλο γιὰ ὅλην τὴν Ἀνατολή. Ὁ τουρκικὸς στρατός, μέσῳ τοῦ κεμαλικοῦ ἐθνικισμοῦ ἐκράτη ὑπὸ ἔλεγχο τὰ θρησκευόμενα μουσουλμανικὰ πλήθη ἀνατολικὰ τῆς Ἀγκύρας σὲ μία ἐπισφαλῆ ἐδαφικὴ ἑνότητα ποὺ ηὑρίσκετο μονίμως ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἀπὸ τοὺς Κούρδους, ἤδη ἀπὸ συστάσεως τῆς Τουρκικῆς Ῥεπούμπλικας τὸ 1923.

Αὐτὸς ὁ κεμαλικὸς ἐθνικισμὸς ἠνόχλη βεβαίως σφόδρα τὴν γείτονα Ἑλλάδα, ἡ ὁποία λόγῳ τῆς φοβερῆς ἦττας ποὺ εἶχε ὑποστῆ ἡ Ἀθήνα τὸ 1922 καὶ παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ Μεσοπολέμου Βενιζέλου-Ἀτατούρκ ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, εἶχε πνευματικὰ ξεσαλώση καὶ ὠνειρεύετο, τελείως ἀνεδαφικά, ὅτι πάλι μὲ χρόνους καὶ καιρούς, πάλι  δικά μας θἆναι.

Οἱ ἰσλαμικοὶ τουρκικοὶ κύκλοι ἀνατολικὰ τῆς Ἀγκύρας, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μουσουλμανικῶν κουρδικῶν κύκλων, δὲν ἠσύχαζαν καὶ δὲν ἠδύναντο νὰ χωνέψουν τὴν κατάργηση τοῦ Χαλιφάτου ἀπὸ τὸν Κεμὰλ στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1924. Ἐξεμεταλλεύθησαν τὸ γεγονὸς  ὅτι ἡ Τουρκία ποὺ εἶχε γεννηθῆ τὸ 1923 εἶχε ὑποχρεωθῆ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἑνότητα τοῦ χώρου τῆς Μικρασίας ποὺ ὁ Κεμὰλ εἶχε περισώσει ἀπὸ τὴν καταρρέουσα Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, μέσῳ μονοκομματικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.

Τὸ κεμαλικὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς εἶχε φθάσει τὸ 2002 σὲ παρακμή, ἀδυνατῶντας νὰ κρατήσῃ περαιτέρω τὴν ἑνότητα τοῦ χώρου. Μία μέση λύση ποὺ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, ἦταν νὰ δοθῇ ἡ ἐξουσία στὸν μετριοπαθῆ ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκυλέν μὲ καθεστὼς Ἔρντογαν ἀπὸ τὸ 2003, συνέχεια τοῦ μετριοπαθοῦς ἰσλαμιστοῦ προέδρου Ὀζάλ, ὥστε νὰ διατηρηθῇ ἡ ἑνότητα τῆς Ῥεπούμπλικας, δίδοντας αὐτονομία στοὺς Κούρδους καὶ ηὐξημένη ἐλευθερία στὶς μειονοτικὲς θρησκεῖες τῆς Ἑλληνωρθοδοξίας, Ἀρμενωρθοδοξίας καὶ ἑβραϊσμοῦ.

Ἀπὸ τὸ 2003 ἕως τὸ 2013 τὸ ἐγχείρημα ἐπέτυχε μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Γκυλέν, τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν Κούρδων καὶ ὑπουργοῦ, κατόπιν πρωθυπουργοῦ τοῦ πρώην φοιτητοῦ μου Νταβούτογλου. Ἤδη ὅμως ἡ ἀπαραίτητη ὑποστήριξη στὸ καθεστὼς τοῦ Ἰσραὴλ εἶχε διαταραχθῆ ἀπὸ τὰ ἐντεινόμενα κρούσματα ἰσλαμισμοῦ τοῦ ὀπαδοῦ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων Ἔρντογαν.

Ὁ Ἔρντογαν ἐπίστευσε τὸ 2013 ὅτι εἶχε ἔλθη ἡ στιγμὴ νὰ ξεδιπλωθῇ ὡς ἀνεξάρτητος Κάστρο. Τότε ἡ Ἀμερικὴ ἐκατάλαβε ὅτι εἶχε ξεσαλώσει καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Γκυλέν, καὶ ἀργότερα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Νταβούτογλου, νὰ ἀποβιβασθοῦν ἀπὸ τὸ πλοῖο τοῦ Ἔρντογαν ποὺ ἡ Οὐάσιγκτων εἶχε ἀποφασίσει νὰ βουλιάξῃ.

Ἀπὸ τὸ 2013 ἕως σήμερα ἡ ναυαρχίδα Ἔρντογαν κάνει νερὰ καὶ εἶναι πλέον ἔτοιμη νὰ βυθισθῇ. Ὁ πανικὸς ποὺ ἔχει πιάσει τὸν  Ἔρντογαν μήπως τὸ προσωπικό του τέλος ὁμοιάσῃ μὲ αὐτὸ τοῦ Καντάφι, ἰδίως ἐὰν ἐκλεγῇ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἀντί τοῦ Τράμπ, ἡ παράφρων ἐγκληματίας πολέμου, Χίλλαρυ  Κλίντον, ὑπεύθυνη τῆς σφαγῆς τοῦ Καντάφι, τοῦ φέρνει κρύο ἰδρῶτα καὶ τὸν ὠθεῖ σὲ ἀσυνάρτητους ἐλιγμούς, ξανασυνδέοντας τὸ σκάφος  του μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὴν Ῥωσία, κόβοντας τοὺς δεσμούς μὲ τὸ Ἰσλαμικὸ Χαλιφᾶτο, ἐνῷ συνάμα κάνει ἰσλαμικὴ κατάληψη τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς ὡς ἀντιπερισπασμό, γιὰ νὰ κρατήσῃ στὸ στρατόπεδό του τοὺς Τούρκους μουσουλμάνους τῆς Ἀνατολῆς, δυσαρεστημένοι ἀπὸ τὴν κυβερνητικὴ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰσραήλ.

Χαμένος κόπος. Ὁ Ἔρντογαν εἶναι τελεσίδικα καταδικασμένος σὲ θάνατο. Αὐτὸ δὲν σημαίνει βεβαίως ὅτι τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν θὰ δυνηθῇ νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὴν τραγωδία τῆς γείτονος χώρας. Τὸ Αἰγαῖο ἔχει καταστῆ ἕνα θαλάσσιο κενὸ ποὺ περιμένει νὰ καλυφθῇ ἀπὸ τὶς Μεγάλες  Δυνάμεις, Ἀμερικὴ ἤ Ῥωσία ἤ καὶ οἱ δύο μαζί, σὲ μία Νέα Γιάλτα. Ὅσο γιὰ  τὴν Κίνα, αὐτὴ δὲν θὰ προφθάσῃ νὰ κατακτήσῃ μέσῳ τοῦ Πειραιῶς τὴν ψυχορραγοῦσα Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Πρέπει νὰ περιμένη τὴν τελικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Ἀμερική, γύρω στὸ 2030.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 13 Ἰουλίου 2016

114 comments:

 1. Oἱ Φράγκοι μᾶς μισοῦν διότι εἴμαστε τὸ σχολεῖο. Κανεὶς δὲν συμπαθεῖ τὸ σχολεῖο.Ἀκόμα περισσότερο μισοῦν τοὺς Τούρκους, διότι, ἄν δὲν μᾶς εἶχαν κατακτήσει, δὲν θὰ πηγαίνανε οἱ λόγιοί μας στὴ Δύση νὰ τῆς πρήξουνε τὰ οὔμπαλα. Τοὺς Κινέζους τοῦς μισοῦν ακόμα περισσότερο, ἄν γίνεται αὐτό,διότι ἀπὸ τότε ποὺ γύρισε ὁ Μάρκο Πόλο ἀπὸ τὴν Κίνα, ἔφερε τὸ χαρτονόμισμα καὶ φοὐσκωσε τὶς τράπεζες. Ἑπίσης ὁ Κολόμβος τὸν Μάρκο Πόλο διάβασε, τὸν Πτολεμαῖο καὶ τὸν Ἑρατοσθένη πρὶν ξεκινήσει γιὰ τὴν Ἀμερική.
  Τὸ καλύτερο γιὰ τοὺς Φράγκους θἄτανε νὰ μᾶς κλείσουνε, Τούρκους καὶ Ἕλληνες, μὲς στὴν Ἁγιὰ Σοφιά καὶ νὰ μᾶς τινάξουνε στὸν ἀέρα.Κι αὐτὴ τὴ φορά ὄχι μισἐς δουλειές, σὰν τοῦ Μοροζίνη, καὶ σὰν τοῦ Χίλια Διακόσα Τέσσερα, πρωτύτερα, ποὺ τοῦς ξεφύγανε δέκα-εἴκοσι χειρόγραφα. Κάθε χειρόγραφο σημαίνει 900.000.000.000.000.000.009 τόμους ὑπομνηματισμῶν, σχολίων, ἑρμηνειῶν...ἐφιἀλτης. Στὸ μεταξὺ ἐμεὶς τἄχουμε ξεπεράσει αὐτὰ, διότι μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῶι πνεύματι. Ἅντε ὅμως νὰ τοῦς τὸ ἐξηγήσεις.

  Ἐπίσης ἄντε νὰ ἐξηγήσεις στὰ ἄρτι ἐπαναπατρισμένα λυκόπουλα 800 ἐτῶν, ποὺ γυρίσανε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ τέσσερα σημεία τῆς τετράγωνης οἰκουμένης, ὅτι ὁ Τοῦρκος γερόλυκος δὲν θὰ πεθάνει ἀμαχητί. Ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν εἶναι ὁ πάτερ φαμίλιας μὲ τὸν γκρά. Κἀποια σχέση ὑπάρχει ἀνάμεσα στὸν Πρόεδρο Ἑρντογὰν καὶ τὰ διάφορα περὶ ἀλλαγῆς τῆς Ἓλληνικῆς Δημογεροντίας, συγγνώμη, Δημοκρατίας ἀπὸ προεδρευομένη σὲ προεδρική, κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. Καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι διάφορες προσωπικότητες ἀπὸ τὸ διπλωματικό, πανεπιστημιακὸ καὶ καλλιτεχνικὸ στερέωμα ἐμφανίζονται συνέχεια τὰ τελευταῖα χρόνια στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ αὐτοπροβολῆς κάνοντας διφορούμενες δηλώσεις.Παρὰ τὸ ὅτι οἱ περισσότεροί τους εἶναι προγάστορες, ποζάρουν σὰν τὸ κορίτσι τοῦ Τία Μαρία.Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀναγνωρίστεῖ στὸν Ἐρντογὰν εἶναι ὅτι ἔχει διατηρηθεῖ στυλάτος. Καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνουν οἱ προσωπικότητες αὐτὲς εἶναι ἡ βαθειὰ ἐπιθυμία τῶν Φράγκων, γιὰ τοὺς ὁποίους ποζάρουν, νὰ ξεφορτωθοῦν ὅσο γίνεται πιὸ γρήγορα τὸν πολιτισμὸ γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πρώτη ἀποστολικὴ ἀγνότητα. Ἥδη ἔχουνε βγάλει τὰ ἀρχαῖα ἀπὸ τὰ γαλλικὰ καὶ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.Ποζάροντας κατἀὐτὸν τὸν τρόπο, τὰ λυκόπουλά μας, κινδυνεύουν νὰ γίνουν σαποῦνι...

  ReplyDelete
 2. Τι λέτε τώρα κ.Καθηγητά; Η Ρωσία θα τα βρει με την Τουρκία; Επιβεβαιώνονται τελικά οι προφητείς του αγίου Παϊσίου περί διάλυσης της Τουρκία.

  ReplyDelete
 3. Ἀναγνωρίζω τὸν Παΐσιο ὡς ἅγιο, εἶχα δὲ τὴν εὐτυχία νὰ συζητήσω μαζί του στὸ Ὄρος, ἕνα χρόνο πρὸ τῆς κοιμήσεώς του, ἔχω τὸ εἰκόνισμά του στὸ εἰκονοστάσιο τοῦ σπιτιοῦ μου, στὸν ὁποῖο καὶ προσεύχομαι, ἀλλὰ δὲν δίδω σημασία στὶς προφητεῖες του διότι δυστυχῶς ἔχουν γίνει ἐμπόρευμα καὶ πολιτικὴ ἐκμετάλλευση. Βασικὰ ὁ ἅγιος Παΐσιος ἐπαναλαμβάνει τὰ λεγόμενα τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸν ΙΗ΄αἰῶνα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. η ορθοδοξία δέχεται γενικά τις προφητείες; εννοείται μετα Χριστον.

   Delete
 4. ...ὁ δὲ Ἕλληνας γιατρὸς μου, στὴν Ἀθήνα, φοροδιαφεύγει. Ἕχει πτυχίο ἀπὸ ἀμερικανικὸ πανεπιστήμιο. Μαζὶ του φοροδιαφεύγω καὶ ἐγώ, ἄν δὲν μοῦ κόψει ἀπόδειξη στὸ τέλος τῆς θεραπείας. Εἶναι μὲ τὴ Χείλαρη, τὴν στρίγγλα ἀδερφή μου (βλ. σχετικὸ παραμῦθι στὴν συλλογὴ τοῦ Γιῶργου Ἰωάννου, ἐκδ. Ἑρμῆς) ἤ μὲ τὸν μπαμπά μου, τὸν Ἐρντογάν, ποὺ τὸν φοβᾶμαι; Ἡ ἐντύπωσίς μου εἶναι, πρὸς τὸ παρὸν, πὼς εἶναι μὲ τὴν Χείλαρη.

  ReplyDelete
 5. Καθηγητά, εχω μιαν ερωτηση, στηριζεται ο Γκιουλέν απο τις κλίκες εξαγωγης ιμπεριαλιστικων πολέμων που εκπροσωπει η αθλία Χίλαρυ Κλίντον; Προ τριετίας ειχαν δημοσιευθει στοιχεία που φωτογράφιζαν στενες επαφές.

  ReplyDelete
 6. Δείτε εδώ κ.Καθηγητά θλιβερά πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Εξηγήστε μου σας παρακαλώ πως φτάσαμε να θεωρούμε την απόλυτη παρανομία και παρακμή ως επαναστατική έκφραση.


  Κατασκήνωσαν κανονικά στο ΑΠΘ -Σκηνές και τροχόσπιτα παντού

  Xωρίς καμία άδεια κατασκήνωσαν στο πανεπιστήμιο και το έκαναν αχούρι. Κατασκηνωτές έρχονται με καραβάνια από τη Γερμανία. Αντιεξουσιαστές έκαναν ντου στη Νομική και κατέλαβαν το κτίριο. Η αστυνομία παρακολουθεί... διακριτικά τη δράση τους Η Πρυτανεία αποφάσισε να δείξει... ανοχή

  http://www.iefimerida.gr/news/278099/kataskinosan-kanonika-sto-apth-skines-kai-trohospita-pantoy#ixzz4ENsyqYTw


  Προκαλώ όλους τους χρήστες να μου υποδείξουν μία άλλη χώρα στον κόσμο που να συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά. Μία χώρα από όλες τις ηπείρους ας μου πουν.

  Και φυσικά οι ολιγάρχες θα κατηγορήσουν και πάλι τους Έλληνες και την υποτιθέμενη «παρακμή» τους και όχι το σάπιο, παρηκμασμένο, αναποτελεσματικό και απροσάρμοστο πολιτικό σύστημα – ένα πολιτικά δομημένο μοντέλο που δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βλέπε τὴν μελέτη μου: « Grèce. Le Synaspismos tiraillé entre social-démocratie et anarchisme » in "Les gauches radicales", Grande Europe, no. 16, janvier 2010, la Documentation française (εἰδικὸ τεῦχος), δηλαδή:"Ὁ Συνασπισμὸς διηρημένος μεταξὺ σοσιαλδημοκρατίας καὶ ἀναρχισμοῦ" ποὺ ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὶς γαλλικὲς κυβερνητικὲς ἐκδόσεις La Documentation Française, τὸ 2010,καὶ ποὺ ἐξηγεῖ ὅτι ἀπὸ τὴν γένεσή του ὡς Συνασποσμός, ὁ Σύριζα περιεῖχε ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ἀναρχισμοῦ τὸ ὁποῖον καὶ σήμερα παραμένει στὸ βάθος τῆς ἰδιοσυγκρασίας του. Ἄς θυμηθοῦμε τὸν Βοναπάρτη ποὺ ξεκίνησε ὡς ἀκραῖος Ῥοβεσπιερρικὸς καὶ ὅταν ἐκάλυψε ὡς Ναπολέων τὴν Εὐρώπη παρέμεινε ἡ φήμη του ὅτι διέδωσε σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη τὶς ἀρχὲς τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Πάντως, τὰ περὶ παρανομίας καὶ μὴ τηρήσεως τοῦ νόμου, αὐτὰ δὲν ἐνοχλοῦν τὰ νειᾶτα ποὺ παραδοσιακὰ δὲν ἐκτιμοῦν τὴν τήρηση τοῦ νόμου μέσῳ τῆς ἀστυνομίας. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ναι αλλά προσβάλλουν τα ίδια τα νιάτα οι αναρχικοί/αντίφα. Τα Νιάτα συνεπάγονται ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Εάν χρειασθεί η Δημιουργία αυτή επέρχεται μέσω Καταστροφής του παλαιού-σάπιου και όχι υποστηρίξεώς του όπως και όχι μόνον μέσω της Καταστροφής δίχως Δημιουργία.

   Delete
  3. Εγώ πιατεύω δηλαδή ότι οι αναρχικοί όπως άλλωστε έχω ξαναπεί είναι ενα πολύ σημαντικό μέρος του Συστήματος με σκοπό την Επαναστατικο-φανή εκτόνωση της νεολαίας χάριν του συστήματος και μόνον. Το ίδιο συνέβαινε και με την Χρυσή Αυγή το 1990-2005.

   Delete
 7. Επί Βενιζέλου, οι Εγγλέζοι όπως λέει ο πρωταγωνιστής στην υπόθεση George Lloyd φοβόντουσαν Ιταλική απόβαση στην Μικρά Ασία.
  Το σχέδιο ήταν οι Έλληνες να απελευθερώσουν τα πανάρχαια Ελληνικά εδάφη που κατοικούνταν από την εποχή του Ομήρου από Ελληνογενή και ελληνόφωνο πλυθησμό.Με την κατάληψη αυτόν των εδαφών θα μπορούσε επίσης η Αγγλία να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και να την διοικεί σε μία ομοσπονδία παράλληλα με τους Έλληνες.
  Δυστυχώς, μετά τις εκλογές και τις ανόητες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και ταυτοχρόνως την πτώση του Lloyd, η Ελλάδα θεωρήθηκε φιλογερμανική και ο κύριος υποστηριχτής της δεν ήταν στην εξουσία.Έτσι από τότε αρχίζει η καταστροφή.
  Συνεπώς, οι μεγαλύτεροι ανθέλληνες στην ιστορία, οι μπολτσεβίκοι, σύναψαν συμμαχία με τον Κεμάλ και τον εξόπλισαν, λόγω της μετοχής του Ελληνικού Στρατού στην Ρωσική Εθνικιστική πλευρά κατά τον εμφύλιό τους.
  Η Δύση από την άλλη, ακολούθησε την ανόητη αγγλική πολιτική πριν τον Lloyd, θεωρόντας την ύπαρξη της τουρκίας ως απαραίτητη για την διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων, λες και είμασταν ακόμα στην εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
  Τα πράγματα άλλαξαν όμως.Η Αμερική που εφαρμόζει realpolitik από την εποχή του Κίσσιντζερ, μπορεί να τελειώσει τις αυταπάτες του Ερντογάν.Εκτός από το ότι προσέβαλε τον σημαντικότερο σύμμαχο των ΗΠΑ στην μέση ανατολή (όσο και αν δήθεν τα βρήκανε, αυτό δεν το ξεχνάνε), τώρα έκανε άνοιγμα στην Ρωσία.Αυτά δεν πρέπει να μείνουν απαρατήρητα και ατιμώρητα από τις ΗΠΑ.
  Η Μικρά Ασία είναι Ελληνική από οποιαδήποτε άποψη και οι Τούρκοι δεν έχουν καμία θέση σε αυτήν, ούτε στο Αιγαίο.
  Αυτό δεν το λέω από φανατισμό αλλά είναι ένα καθαρά αντικειμενικό ιστορικό συμπέρασμα.Εκτός και αν θεωρούμε ότι η Ρώμη ανήκει στους Φράγκους και η Πολωνία στους Γερμανούς και τα κινεζικά εδάφη που είχε καταλάβει η Ιαπωνία, στους Ιάπωνες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Οθωμανία υπήρξε μίξη δύο ΠΑΝΑΡΧΑΙΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ πολιτισμών της Μικράς Ασίας και Μεσοποταμίας. Του Ελληνωρθόδοξου Βυζαντινού και του Περσικού. Οι Τούρκοι είναι σε κάθε πτυχή του βίου τους, γηγενείς μικρασιάτες. Το μοναδικό ξενικό στοιχείο είναι η Ογκουζική των γλώσσα και το Λατινικό αλφάβητο(μολονότι υπήρξε και αυτό ένα Δυτικό Ελληνικό αλφάβητο της Κύμης). Η Μικρά Ασία και Πόλη γλυτώσαν την θανατηφόρα Δυτικοποίηση, παραμένονρας μέχρι σήμερον Ρωμαίηκες. Η Ελληνική φυλοδυτικότητα είναι αθλία. Φτάσανε οι Εθνικιστές του ΕΛΑΜ να δηλώνουν ότι πρέπει να σώσουν την Κύπρο ως μέρος της Ευρώπης και τον Ελληνικό Κυπριακό λαό ως μέρος του...Ευρωπαϊκού(!!) την στιγμή που η Κύπρος ανήκει στην Μέση Ανατολή, αποτελώντας το τελευταίο κομμάτι μίας τεραστίας Ρωμαίηκης/Ελληνικής παρουσίας στην Μέση Ανατολή. Ειρωνικώς μεν, ευτυχώς δε, οι Τουρκοκύπριοι προσδίδουν μία άκρως αναγκαία "Ανατολικότητα" η οποία αντιμάχεται την Δυτικοποίηση εν τή νήσω.
   Το να λες οι Τούρκοι δεν έχουν θέση στην Μικρά Ασία είναι σαν να λες ότι ο πληθυσμός της δεν είναι γηγενής κάτι που δεν ισχύει καθόλου, τουναντίον μάλιστα. Είναι γηγενείς όλοι των πλην ενός ελαχίστου ποσοστού γύρω στο 8-10% που είναι Τουρανικοί. Ο Ερντογάν είναι κλασσικότατος Μικρασιάτης, απόγονος Χετταίων όπως και ο Ετσεβίτ παλαιότερα.

   Ο καλλίτερος σύμμαχος της Ελλάδος τότε, ήτο η Γαλλία και όχι η Αγγλία. Η Κοινωνία των Εθνών τότε είχε πλείστα προβλήματα, υπολειτουργούσε ενώ υπήρχαν σημαντικώτερα προβλήματα από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1922. Η Γαλλία ήτο η ισχυρωτέρα δύναμις μα συνάμα και συναγωνίστρια της Αγγλίας για το ποίος θα κυριαρχήσει στην Κοινωνία των Εθνών και ανήμπορη να εφαρμόσει την Συνθήκη των Βερσαλλιών στην καταρρακωμένη από τον Α' Παγκόσμιο, Γερμανία. Όλα αυτά ενώ ο κίνδυνος του Κομμουνισμού παρέμενε κατά πολύ σημαντικότερος των Ελληνικών διεκδικήσεων. Ο λόγος αυτός ύπήρξε η αιτία της Petite Entente, του Cordon Sonitair συμπλέγματος στην Ανατολική Ευρώπη υπό την αιγίδα του Παρισίου.

   Delete
  2. *Ελληνωρθοδόξου
   **παραμένοντας
   ***φιλοδυτικότητα

   Delete
  3. ****Cordon Sanitaire

   Delete
  4. Τεο ΜακιαβελιJuly 15, 2016 at 4:43 AM

   «Ἀπορῶ πῶς, κατά τά φαινόμενα σοβαροί ἄνθρωποι - πιστεύουν ἀκόμη ὅτι ὁ Βενιζέλος ἔκανε τήν μικρασιατική ἐκστρατεία γιά νά ἐπεκτείνη τήν Ἑλλάδα καί νά έλευθερώση τούς ἑλληνικούς πληθυσμούς... Ἀστεῖα πράγματα!!!... Κατ' ἐντολήν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων πῆγε καί μόνον ... Τό ἄν θά νίκαγε ἤ ὄχι ὁ ἑλληνικός στρατός θά τό ἀποφάσιζαν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις καί μόνον....Ὅσο ὁ Κεμάλ ἀντιτίθεται στήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν ὁ ἑλληνικός στρατός φτάνει μέχρι τήν Ἄγκυρα...καί ὅταν ὁ Κεμάλ " ἀναγνωρίζει " τίς βλέψεις τῶν συμμάχων στά πετρέλαια, οἱ Ἕλληνες πετιοῦνται στήν θάλασσα, ὅπου οἱ σύμμαχοι - καί πολύ σωστά τηρῶντας τά συμφωνηθέντα - τούς πετσοκόβουν γιά νά μήν ἀνέβουν στά πλοῖα.. Μόνο ἕνας πολιτικός εὐνοῦχος σάν τόν Βενιζέλο ( τελικά ἡ πολιτική του κρίση δέν βοηθήθηκε ἐπειδή δέν ἦταν ὁμοφυλόφιλος ... - , ) δέν θά μποροῦσε νά προβλέψη αὐτές τίς ἐξελίξεις...». «Ἡ μικρασιατική ἐκστρατεία στήν οὐσία της ὑπῆρξε ἀπό τήν κορφή μέχρι τά νύχια ἀνθελληνική. Ἐπέτυχε τρία πράγματα α) Καθόρισε τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς τῶν πετρελαίων β) διέλυσε τόν μεσογειακό ὀργανισμό γ) καί διαίρεσε τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία σέ μικρά ἐθνικά κράτη μαριονέτες».

   Ταδε εφη μπουμπουνας Σταλινορωμηος
   Διαστρεβλωση της ιστοριας απο πρωην κομουνιστες σημερινους ανενταχτους μαθηματικους

   Delete
  5. Τό πλῆρες σχόλιο μου ἀπό προηγούμενη ἀνάρτηση, πού ἀφορᾶ στό γεγονός τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας, καί τό ὁποῖο πετσόκοψε ὁ ἀνωτέρω μακιαβέλης τῆς συμφορᾶς, κοτσάροντας μάλιστα μιά ἀντάξια τοῦ ἐπιπέδου του χλαπάτσα γιά ὑπογραφή ἀντί γιά τό zaratustra, ἔχει ὡς ἑξῆς ( μέ ἔντονα γράμματα ὅτι ἔκοψε ὁ πραγματικός διαστρεβλωτής )

   "...Ἀπορῶ πῶς , κατά τά φαινόμενα σοβαροί ἄνθρωποι - πιστεύουν ἀκόμη ὅτι ὁ Βενιζέλος ἔκανε τήν μικρασιατική ἐκστρατεία γιά νά ἐπεκτείνη τήν Ἑλλάδα καί νά έλευθερώση τούς ἑλληνικούς πληθυσμούς... Ἀστεῖα πράγματα!!!... Κατ' ἐντολήν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων πῆγε καί μόνον ... Τό ἄν θά νίκαγε ἤ ὄχι ὁ ἑλληνικός στρατός θά τό ἀποφάσιζαν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις καί μόνον....Ὅσο ὁ Κεμάλ ἀντιτίθεται στήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν ὁ ἑλληνικός στρατός φτάνει μέχρι τήν Ἄγκυρα...καί ὅταν ὁ Κεμάλ " ἀναγνωρίζει " τίς βλέψεις τῶν συμμάχων στά πετρέλαια, οἱ Ἕλληνες πετιοῦνται στήν θάλασσα, ὅπου οἱ σύμμαχοι - καί πολύ σωστά τηρῶντας τά συμφωνηθέντα - τούς πετσοκόβουν γιά νά μήν ἀνέβουν στά πλοῖα.. Μόνο ἕνας πολιτικός εὐνοῦχος σάν τόν Βενιζέλο ( τελικά ἡ πολιτική του κρίση δέν βοηθήθηκε ἐπειδή δέν ἦταν ὁμοφυλόφιλος ... - , ) δέν θά μποροῦσε νά προβλέψη αὐτές τίς ἐξελίξεις...Τό ἴδο ἰσχύει καί γιά τούς ἀχρείους κωνσταντινικούς πού τόν διεδέχθησαν

   Ἡ μικρασιατική ἐκστρατεία στήν οὐσία της ὑπῆρξε ἀπό τήν κορφή μέχρι τά νύχια ἀνθελληνική. Ἐπέτυχε τρία πράγματα α) Καθόρισε τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς τῶν πετρελαίων β) διέλυσε τόν μεσογειακό ὀργανισμό γ) καί διαίρεσε τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία σέ μικρά ἐθνικά κράτη μαριονέτες.

   Ἀντιστοίχου βεληνεκοῦς μεγαλόπνοη πολιτική μέ αὐτήν τοῦ Βενιζέλου ἀπό τούς βαλκανικούς πολέμους καί μετά ( διάβαζε διάλυση τῶν Βαλκανίων ...) ἠσκήθη καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, ὅλως τυχαίως τήν ἴδια περίοδο ἀπό τούς νεότουρκους καί ὡλοκληρώθηκε μέ τόν Κεμάλ...Ἡ υἱοθέτηση καί ἀπό τίς δυό πλευρές τοῦ Αἰγαίου τῶν ἀρχῶν τῆς " δημοκρατίας", τῆς " αὐτοδιάθεσης" κ.λπ. λειτούργησε ἀνασταλτικά στίς βλέψεις καί τῶν μέν καί τῶν δέ.. Ὁ Βενιζέλος ἤθελε τήν Μεγάλη Ἑλλάδα, οἱ νεότουρκοι μιά ἔκταση ἀπό τήν Οὐγγαρία μέχρι τήν Κίνα περίπου ... Τό μόνο πού κατάφεραν - πέραν τῶν 3 σημείων πού προανέφερα - ἦσαν οἱ γενοκτονίες τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς......"

   Μέ ἀφορμή τό ἀνωτέρω πετσόκομμα καί τήν μομφή περί διαστρέβλωσης ( εἶπε ὁ γάϊδαρος τόν πετεινό κεφάλα ...) λέω τό ἑξῆς...Ἡ ἀντικειμενικότητα καί ἐγκυρότητα μιᾶς ἱστορικῆς ἄποψης δέν ἔχει σχέση μέ τά ἱστορικά γεγονότα αὐτά καθ' ἑαυτά. Μᾶς ἐνδιαφέρει ἄν αὐτά πού παίρνουμε ὡς δεδομένο ὅτι συνέβησαν μποροῦν νά ἐξηγηθοῦν, νά ἑρμηνευθοῦν μέ συγκροτημένο τρόπο χωρίς ἀντιφάσεις μεταξύ τους. Τότε δέν ὑπάρχει ἱστορική διαστρέβλωση... ὁποιαδήποτε ἑρμηνεία, ξαναλέω ὁποιαδήποτε, δένει τά ὅποια γεγονότα μεταξύ τους ἁρμονικά εἶναι ἀποδεκτή.

   Ἡ ἁπλή ἀναφορά γεγονότων , ὀνομάτων καί χρονολογιῶν, ἀνακατωμένη μέ προλήψεις γιά καλούς καί κακούς, δέν εἶναι ἱστορία. Στήν καλύτερη περίπτωση εἶναι δημοσιογραφία. Ἀκόμα καί ἔτσι νά ληφθεῖ ὅμως τό σχόλιό μου ( τό πλῆρες καί ὄχι τό πετσοκομένο διαστρεβλωμένο ), εἶμαι περίεργος νά άκούσω ποιό γεγονός - προσοχή γεγονός καί ὄχι ἡ πιθανή ἑρμηνεία του πού ἐγώ δίνω - παρουσιάζεται διαστρεβλωμένο.

   Φυσικά αὐτά ἀπευθύνονται ὡς προβληματισμός γιά ἔντιμους πνευματικά καί σοβαρούς ἀνθρώπους ἀσχέτως ἰδεολογικῶν θέσεων καί ὄχι σέ συμπλεγματικά τρολάκια... μακιαβελικά προβατάκια καί κατσικάκια

   Delete
  6. Τεο ΜακιαβελιJuly 15, 2016 at 1:02 PM

   Και δυο λογια για το wannabe ψυχιατρο DR PAP. Μη τον αφησω παραπονεμενο…
   Γραφεις τα ιδια και τα ιδια (σαν εμμονικος ανωριμος μπουλης που θελε να γινει ψυχιατρος αλλα τελικα εγινε ψυχολογος) και λες αρλουμπες!

   George Lloyd?????? Αλλ αντ αλλα της παρασκευης το γάλα… Σιγα μην ηταν κι ο Andrew Lloyd-Webber…
   David (μικρο ονομα) Lloyd-George (επωνυμο). Το Lloyd-George εινε κλασικο ουαλικο επωνυμο.


   «Δυστυχώς, μετά τις εκλογές και τις ανόητες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και ταυτοχρόνως την πτώση του Lloyd, η Ελλάδα θεωρήθηκε φιλογερμανική και ο κύριος υποστηριχτής της δεν ήταν στην εξουσία. Έτσι από τότε αρχίζει η καταστροφή».

   Στο ξαναλέω μπας και το καταλαβεις: γραφεις αρλουμπες, γραφεις ανακριβειες, κανεις αναχρονισμους, βλεπεις παντου Μογγολους (ακομα και στον υπνο σου).
   Ο David Lloyd-George ηταν πρωθυπουργος της Μ. Βρετανιας συνεχομενα από τις 6 Δεκεβριου 1916 έως τις 19 Οκτωβριου 1922.
   Εχασε τη εξουσια στις 19 Οκτωβριου 1922 δυο μηνες ΜΕΤΑ τη μικρασιατικη καταστροφη.
   Όταν συνεβει η μικρασιατικη καταστροφη ο Lloyd-George ηταν πρωθυπουργός της Βρετανιας και δεν ειχε χασει την εξουσια. Ηταν πρωθυπουργος συνεχομενα από το 1916 ως και δυο μηνες ΜΕΤΑ (όχι πριν) τη μικρασιατικη καταστροφη. Καταλαβες η εισαι ντιπ για ντιπ αγραμματος??

   Πανε στη Wikipedia να ριξεις μια ματια μπας και ξεστραβωθεις https://en.wikipedia.org/wiki/David_Lloyd_George

   Κι άλλες ασχετοσυνες γραφεις αλλα σιγα μη ασχοληθω άλλο μαζί σου…


   @ Σταλινορωμηος
   Δεν αλλοιωσα τιποτα απ τα λογια σου. Τα χεις χαμενα και δε ξερεις τι γραφεις. Ο Παναγος Κονδυλης λεει «όταν έκοψα τα ναρκωτικά, τα έκοψα ριζικά και τελειωτικά» http://www.mikrosapoplous.gr/articles/interview.html
   Εσυ χαζουλη ακομη δεν εχεις απεξαρτηθει απ την «ηρωίνη του μαρξισμού» http://www.mikrosapoplous.gr/articles/interview.html…
   Σου πληρωνω oneway εισιτιριο για την Ιθακη (εινε και διπλα στη Λςευκαδα)…

   Delete
  7. Τεο ΜακιαβελιJuly 15, 2016 at 1:12 PM

   «ὁποιαδήποτε ἑρμηνεία, ξαναλέω ὁποιαδήποτε, δένει τά ὅποια γεγονότα μεταξύ τους ἁρμονικά εἶναι ἀποδεκτή».

   Όχι όταν η ερμηνεια στηριζεται σε καταφανος λαθεμενες και παραλογες αφετηριακες παραδοχες όπως συμβαινει στη δικη σου περιπτωση

   Delete
  8. Τεο ΜακιαβελιJuly 15, 2016 at 1:13 PM

   «μακιαβελικά προβατάκια καί κατσικάκια»

   Και κοκορακια και κοκορακια (Γαλλιας)

   Delete
  9. πρός καρικατούρα τοῦ Μακιαβέλι

   α) Δέν ἀλλοίωσες ἀλλά πετσόκοψες. Εἰδικά ἡ πρώτη ἔντονη μισή γραμμούλα,(Τό ἴδο ἰσχύει καί γιά τούς ἀχρείους κωνσταντινικούς πού τόν διεδέχθησαν
   ) πού παρεμβάλλετο στό κομμάτι πού ἔπικόλλησες, τόσο χῶρο σοῦ ἔπιανε καί τήν ἄφησες ἀπ' ἔξω;

   β) ποιές εἶναι οἱ κασταφανῶς λαθεμένες καί παράλογες ἀφετηριακές παραδοχές; 1,2,3 ποιές εἶναι;

   γ) τά περί " μαρξισμοῦ" καί κοκορακίων ( Γαλλίας) , Ἰθάκης καί μαθηματικῆς ἰδιότητος πού μοῦ ἀποδίδεις δείχνουν ὅτι ἔχεις περιπέσει σέ σύγχυση , ἔχεις μπερδέψει τά μπούτια σου καί τά ἔχεις κάνει κόμπο...Προφανῶς , συνωμοσιολογικῶς σκεπτόμενος , μέ μπερδεύεις μέ ἄλλον...

   Delete
  10. Προς τον Τέο Μακιαβέλλι.

   Τα νεύρα σου αγαπητέ και το λεξιλόγιό σου αποδεικνύουν πρώτον ότι κάνεις λάθος, και δεύτερον ότι δεν ήρθες στο ιστολόγιο για την θεματολογία του, αλλά για να εκφράσεις το ψυχολογικό σου σύμπλεγμα.
   Το ιστολόγιο του Κ.Καθηγητή είναι για να ανταλάσουμε απόψεις, όχι για να βγάζουμε κόμπλεξ.
   Τώρα το τί κόμπλεξ έχεις μπορείς να πας σε έναν ψυχίατρο-αφού δεν εκτιμάς τους ψυχολόγους-και να σου δώσει μερικά φάρμακα για να ελέγξεις τον εαυτό σου.
   Εάν βασίζεσαι στο wikipedia για να μου αποδείξεις ιστορικά γεγονότα, τότε δεν γίνεται να σε πάρω στα σοβαρά όταν αντλείς πληροφορίες από μία πηγή που γράφει ο κάθε άσχετος.Επιπλέον, συγχέεις την "πτώση" με την αλλαγή θέσεως.

   Delete
  11. Τεο ΜακιαβελιJuly 16, 2016 at 5:26 PM

   «Συγχέεις την "πτώση" με την αλλαγή θέσεως».

   Δε συγχέω την πτώση με την αλλαγή θέσεως.

   Το λήμμα της Wikipedia με τα βιογραφικά στοιχεία του David Lloyd-George είναι ακριβέστατο. Τα βιογραφικά στοιχεία είναι σωστά. Αν θες κοίτα και το επίσημο website της British Government https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/david-lloyd-george και το επίσημο blog https://history.blog.gov.uk/2012/05/01/number-10-under-lloyd-george-1916-1922/ . Είδες κάποιο λάθος? Κι αν ναι ποιο?
   Αν δεν εχεις εντοπισει καποιο λάθος βαλε τη πιπιλα σου στο στομα την ουρα στα σκελια κι αδειασε μας τη γωνια!!! Ουστ απο δω!

   Καταλαβαίνεις ότι ο D. Lloyd-George ούτε πτώση είχε ούτε αλλαγή θέσεως πριν τον Οκτώβριο του 1922? Στην ιδια θέση έμεινε από το 1916 ως το 1922 κι η ισχυς του παρεμεινε σε γενικες γραμες αμεταβλητη.
   Ok προφανως η δημοφιλια του ειχε σκαμπανεβασματα και υπηρξαν καποια σκανδαλα με κατηγοριες για χρηματισμό αλλά δεν αποδειχθηκε τιποτα.
   Μέχρι και τον Οκτωβριο του 1922 ήταν πρωθυπουργός με κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εμπιστοσύνη και των δύο βουλών, καλες σχεσεις με το στεμμα (βασιλιάς Γεώργιος Ε), απόλυτος κυρίαρχος στη πολιτική σκηνή της Βρετανίας σε συμμαχία και με το Συντηρητικό κόμμα για ένα διαστημα.
   Πού τη βλέπεις τη πτώση ή την αλλαγή θέσεως??

   Επίσης δεν ηταν μονο ο David Lloyd-George που υποστηριξε τη μικρασιτικη εκστρατεια. Υπήρχαν πρωτοκλασατοι Βρετανοι υπουργοι επιχειρηματιες βιομηχανοι και ευγενεις που υποστηριξαν την εκστρατεια. Και πολλοι αλλοι διαφορων εθνικοτητων. Το ονομα Μπαζιλ Ζαχαρωφ σου λεει κάτι?

   Γράφεις καραμπινάτες αρλούμπες και δεν εχεις σθενος για mea culpa.

   Απ αυτά που γράφεις είναι φανερό ότι έχεις μαύρα μεσάνυχτα και σχεδόν κάθε σχόλιο σου έχει λάθη σε ιστορικά κι εθνολογικά γεγονότα. Έχεις απίστευτη εμμονή με τους Τούρκους ολη την ωρα επαναλαμβάνεις ότι είναι Μογγόλοι (αυτή την εμμονη πρεπει να τη κοιταξεις σε ψυχιατρο πριν είναι αργα) και δε καταλαβαίνεις ότι ο πληθυσμός της σημερινης Τουρκίας είναι μίγμα φυλών: Έλληνες Αρμένιοι Τούρκοι Κιρκάσιοι Άραβες κτλ. Τσαμπουνάς ασυναρτησίες για πυρηνικά όπλα. Κατηγορείς τις Ε.Δ και δε καταλαβαίνεις ότι οι Ε.Δ δεν εχουν αυτοτελεια αλλα εκτελουν τις εντολες της εκτελεστικής εξουσίας (Πρωθυπουργος και ΥΠΕΘΑ). Αν ο πρωθυπουργος δώσει εντολη στις Ε.Δ να σφραγίσουν τα συνορα αυτό θα γινει. Αν ο πρωθυπουργος τους διαταξει να σωζουν τους προσφυγες από τα νερα του Αιγαιου αυτό θα γίνει. Ο Τσιπρας δε διεταξε αυστηρη φρουρηση συνορων αλλα διασωση των προσφυγων και υποδοχη-φιλοξενια. Οι Ε.Δ εκτελουν τις εντολες της δημοκρατικα εκλεγμενης κυβέρνησης. Ο κάθε συνταγματαρχης στη Χιο στη Λεσβο ή στη Κω δε κανει ότι του καπνισει αλλά ότι τον διαταξει η κυβέρνηση της χώρας. Η έννοια του democratic control of the armed forces σου λεει κατι ή σου είναι αγνωστη? Νομίζεις ότι ο κάθε αξιωματικός κάνει ότι θελει ή εκτελει κατά γραμμα τις εντολες της πολιτικης ηγεσιας-κυβερνησης-πρωθυπουργου? Αν θες να κατηγορησεις καποιον αυτός είναι ο Τσίπρας κι ο Καμμενος, όχι ο κάθε αξιωματικός που γνωρισες στη θητεια σου. Σε μια δημοκρατια οι αξιωματικοι δε δρουν ανεξελεγκτα αλλα εφαρμοζουν τη πολιτικη που χαραζει η κυβερνηση. Αλλιώς πανε στρατοδικείο και τους ξηλωνουν τα γαλονια. Μα καλα εισαι τοσο χαζος που δε μπορεις να καταλαβεις κατι τοσο απλο?? Πανε στη μενσα να κανεις ένα τεστ

   Κανονικα ο Κιτσικις θα πρεπε να κοβει όχι μονο τα υβριστικα σχολια αλλα και τα σχολια που επαναλαμβάνουν συνεχεια τις ιδιες λαθεμενες εμμονες με Μογγόλους κτλ

   Delete
  12. Τεο ΜακιαβελιJuly 16, 2016 at 5:36 PM

   Δε μπορω να πιστεψω ότι εχεις υπηρετησει στον Ε.Σ. με αυτές τις ασχετοσυνες που γραφεις
   Αν είχες υπηρετησει εστω και μια μερα θα χες δει τις διαταγες που ερχονται από το ΥΠΕΘΑ με εντολες για το τι δραση πρεπει να αναλαβει ο στρατός σε πολα θεματα
   Ρωτα οποιον θες τι εντολες ερχονταν στο στρατο και στο λιμενικο για τους προσφυγες όταν ηταν πρωθυπουργος ο Σαμαρας και τι εντολες όταν εγινε πρωθυπουργος ο Τσιπρας

   Delete
  13. 1)Όπως ανέφερα, ο Lloyd έχασε την δύναμη του στην Αγγλία με αποτέλεσμα να σταματήσει η υποστήριξη.Τι δεν καταλαβαίνεις;
   Οι εκστρατείες δεν πρέπει να κρίνονται μόνο από το πόρισμα τους, αλλά και από τα κίνητρα.
   2)Η τουρκία φυσικά και περιέχει διαφορετικούς πλήθυσμούς από την στιγμή που ήταν αυτοκρατορία.Στην μετάβασή της όμως από Αυτοκρατορία στο μοντέλο του Έθνους-Κράτους μετά τον Α Π.Π. προχώρησε σε εθνικές εκαθαρίσεις-Αρμενίων και Ποντίων αν τις θυμάσαι.
   3)Η άρχουσα τάξη στην Τουρκία είναι τουρκικής καταγωγής και ισλαμικής πίστεως.Αυτό τονίζουμε.
   Εδώ ένας από τους λόγους που δολοφονήθηκε ο Οζάλ ήταν η εμπλοκή του κ.Καθηγητή, όπως δηλώνει ο ίδιος
   https://www.youtube.com/watch?v=-kHeU1b7Aoc
   Ή μήπως θα το αρνηθείς και αυτό;
   4)Ότι οι Ε.Δ. είναι υποτελείς στο κυβερνητικό σύστημα το ξέρουμε ρε μεγάλε.Ωραία το τέχνασμα πάντως να παρουσιάζεις ότι δεν το γνωρίζω ίσως στο δημοτικό να έπιανε.
   Εγώ λέω ότι ο ρόλος τους δεν είναι να προστατεύουν τα κόμματα αλλά την πατρίδα.Φυσικά αυτή είναι και η καλύτερη δικαιολογία για να μην κάνουν την δουλειά τους.”Εγώ εντολές εκτελώ” λένε οι καραβανάδες.

   Στην ουσία του θέματος.Εγώ θεωρώ ότι η εκστρατεία απέτυχε λόγω διπλωματικής αναταραχής και εσωτερικών εκλογών.Εάν είχε πετύχει τότε η Ελλάδα θα είχε πολύ παραπάνω δύναμη και δεν θα ήταν ένα ξεφτιλισμένο προτεκτοράτο όπως σήμερα.Γιαυτό το λόγο πρέπει να φτιάξουμε ισχυρό στρατό πριν είναι αργά.
   Όσον αφορά τον ρόλο του Ε.Σ., εάν θες να καταλάβεις τι εννοώ μπορείς να διαβάσεις βιβλία του Κ.Καθηγητή για να δεις την πρόσφατη ιστορία του Τουρκικού στρατού.
   Τι να κάνουμε; Εμείς έχουμε αρχηγό αυτόν http://www.epanastasis.gr/wp-content/uploads/2016/02/skatila.jpg που σπάει πιάτα με την Φώφη στα μπουζούκια ενώ η Ελλάδα αφανίζεται, και οι άλλοι έχουν στρατηγούς που εισβάλουν στην Συρία, στο Ιρακ, παραβιάζουν τα Ελληνικά σύνορα, και βαράνε τους Κούρδους.

   Εσύ έχεις τίποτα να προτίνεις;Ή βολεύεσαι με την κομματοκρατία που επικρατεί στον στρατό, τα βύσματα και την μηδενική αξιοκρατία;Βρε μπας και είσαι κανένα εποπάκι;

   Delete
  14. Τεο ΜακιαβελιJuly 17, 2016 at 5:33 AM

   Βλακεντιε wannabe ψυχίατρε για να καταλαβεις ότι μεγαλο ποσοστο του σημερινού τουρκικου πληθυσμού έχει ρωμαϊκή κι όχι μογγολική καταγωγή διάβασε το κλασικο βιβλιο του καθηγητή Σπυρου Βρυώνη «Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού: 11ος έως 15ος αιώνας» http://www.biblionet.gr/book/8140/Vryonis,_Speros_Jr./%CE%97_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BC%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
   Εξισλαμισμένοι Ρωμαίοι ειναι οι περισσότεροι!

   Το ερωτημα είναι μπορεις να διαβασεις ένα βιβλιο που ξεπερνα τις 650 σελιδες??

   Εγω λεω ότι δε μπορεις. Μονο για να παιζεις με ποκεμον εισαι ικανος

   Delete
  15. Ευχαριστώ φίλε μου για τα καλά σου λόγια.
   Δεν μας είπες όμως, είσαι τελικά ΕΠΟΠ ή όχι;Ούτε μας είπες τι προτίνεις.Εδώ ερχόμαστε για να μοιραζόμαστε απόψεις.Πες μας.
   Το ξέρουμε φίλε μου ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν είναι τουρκική, αφού ήταν αυτοκρατορία.
   Υπάρχουν πολλά βιβλία που επιβεβαιώνουν αυτό το αυτονόητο γεγονός, συμπεριλαμβανομένων και του Κ.Καθηγητή-που υποτίθεται πρέπει να είναι το επίκεντρο στις συζητήσεις.
   Γιαυτό σου είπα ότι η άρχουσα τάξη είναι τουρκική.Αλλά λόγω των ψυχολογικών σου συμπλεγμάτων δεν πολύ ενδιαφέρεσε να διαβάσεις τι λένε οι άλλοι, απλά να εκφράσεις το κόμπεξ σου.

   Πάντως, επειδή δεν ανταλλασεις απόψεις αλλά έρχεσαι εδώ για να κάνεις ανταγωνισμό και να προσβάλεις, μάλλον πάσχεις από κάποιο τυπικό Φροϋδικό πρόβλημα.Σου προτίνω λοιπόν να πας σε έναν ψυχίατρο ή έναν ψυχολόγο και να σου το λύσει.Μπορεί να είναι κάποια απωθημένη ομοφυλοφυλία που συνήθως εκφράζεται με νεύρα και ανταγωνισμό.

   Delete
  16. Τεο ΜακιαβελιJuly 17, 2016 at 10:57 AM

   "Η άρχουσα τάξη στην Τουρκία είναι τουρκικής καταγωγής"

   Τς τς τς τς τς τς τς τς τς τς τς

   Μικτη ειναι η άρχουσα τάξη της τουρκίας με πάρα πολλούς εξισλαμισμένους Ρωμαίους σε κρισιμα ηγετικά πόστα. Ρωτα το Κιτσικι να στα πει.

   By the way για τους ντονμεδες στις Τ.Ε.Δ εχεις ακουσει? Μηπως νομιζεις ότι ντονμέδες=ντολμαδες?
   Στη τουρκικη πολεμικη αεροπορια ολοκληρη η ανωτατη ηγεσία τη δεκαετια του 90 ηταν ντονμεδες με αποτελεσμα αναπτυξη στενης συνεργασιας με την IAF

   Μπραβο το βρηκες εποπακι ειμαι. Μολις κερδισες δωρο μια τσιχλοφουσκα με αρωμα μπανανα

   Αστο ρε DR PAP δε το χεις. Λες βλακειες κι εκτιθεσαι.
   Καλυτερα να μασας παρα να μιλας σα χαζουλα μπιμπι μπο.

   Delete
  17. Ἐὰν συνεχίσῃς Teo νὰ ὑβρίζῃς τοὺς συνομιλητές σου θὰ ὑποχρεωθῶ νὰ σὲ κόψω. Νὰ παρουσιάζῃς παρακαλῶ τὰ ἐπιχειρήματά σου μὲ κόσμιο τρόπο. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  18. Τεο ΜακιαβελιJuly 18, 2016 at 3:45 PM

   «Μπορεί να είναι κάποια απωθημένη ομοφυλοφυλία που συνήθως εκφράζεται με νεύρα και ανταγωνισμό»

   Μπραβο το βρηκες. Εκανες ένα λαθακι όμως.
   Η ομοφυλοφιλια μου δεν είναι αποθημενη είναι εκδηλωμενη. Δεν εχω προβλημα να το παραδεχτω.

   Ουουουουουου κοριτσια παμε στο επομενο pride να ξεδωσουμε. Ουουουουου μεσ στη τρελα και στη καλη χαρα. Αν θες ελα κι εσυ DR PAP να κουνησουμε τη συκια παρεα. Ελα καλε μη ντρεπεσε

   Delete
 8. Καθηγητά με αφορμή την τελευταία επίθεση θανάτου στην Γαλλική Νίκαια, γιατί έχει γίνει ο κύριος στόχος η Γαλλία και όχι η Αγγλία ή η Γερμανία; Λόγω του Σταυροφορικού και αποικιακού της παρελθόντος ή μήπως επειδή ο κύριος όγκος των μουσουλμάνων Γάλλων είναι Βορειοαφρικανοί ενώ στην Γερμανία Τούρκοι; Και στην Αγγλία γιατί δεν γίνονται ανάλογες επιθέσεις την στιγμή που υπάρχουν πολλοί φανατικοί μουσουλμάνοι εκεί; Επειδή "τους παίρνει" στην Γαλλία; Πείτε μου παρακαλώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. για τον λογο που επομενο exit ακουγεται η Γαλλια.

   Delete
 9. Ὁ κεντρικὸς στόχος τῶν τζιχαδιστῶν εἶναι ἡ Γαλλία 1) ἐπειδὴ ὁ κύριος ὄγκος τῶν μουσουλμάνων τῆς Γαλλίας εἶναι Ἄραβες καὶ ὄχι Τοῦρκοι, ἤ Πακιστανοί, ἤ Ἰρανοί. 2) Ἐπειδὴ οἱ Σταυροφορίες τοῦ Μεσαίωνος ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ συνεκροτοῦντο κυρίως ἀπὸ τοὺς Γάλλους. 3)Ἐπειδὴ οἱ Ἄραβες μουσουλμᾶνοι στὴν Γαλλία ἔχουν ἤδη καταλάβει ἡγετικὲς θέσεις καὶ στὸ σχέδιο ἰσλαμοποιήσεως τῆς Εὐρώπης ὁ χριστιανικὸς ἀσθενὴς κρίκος εἶναι ἡ Γαλλία. 4) Θὰ ἐπακολουθήσουν ὅμως ἡ κατάκτηση τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ Βατικανοῦ, ποὺ θὰ εἶναι καὶ ὁ τελικὸς στόχος. Ἀποτέλεσμα: Ἡ ἄνοδος στὴν ἐξουσία τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, τῆς συγχρόνου Ἰωάννας τῆς Λωρραίνης ποὺ θὰ ἑκδιώξῃ τοὺς Ἄραβες ἀπὸ τὴν Γαλλία" ὅπως ἡ Ἰωάννα εἶχε ἐκδιώξει τοὺς Ἄγγλους ἀπὸ τὴν Γαλλία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το 4ο το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Τώρα το ερώτημα είναι πώς διώχνεις 8 εκατομμύρια μουσουλμάνους από μία χώρα 66 εκατομμυρίων; Δίχως πόλεμο δεν γίνεται. Μόνον να βγει επάνω η Λεπέν θα κηρύξουνε τζιχάντ.


   Την Ανατολική Ευρώπη θέλουν να την καταλάβουν ή όχι Καθηγητά; Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να είχαν διαλύσει την Αγγλία, το Βατικανό και την Γερμανία αντί της Γαλλίας. Ίσως έτσι θα στεκόμασταν τυχεροί και εμείς, ως απελευθερωμένοι δούλοι μετά τον θάνατο των πρώην αφεντάδων μας...

   Delete
  2. συμφωνω για του; αφενταδες εν μερει. Αν και οι Γαλλοι δειχνουν φιλοι οταν μας εχουν αναγκη. Μην ξεχνς οτι το χειροτερο παιγνιδι στον Βενιζελο τον επαιξαν οι Γαλλοι και οχι οι Αγγλοι. Ο Ναπολεων προτιμησε του; Αιγιπτιους και οχι τους (συμπατριωτες ;Μανιατες Ελληνες ). Η μεγαλη ηλιθιοτητα της Αιγυπτιολογειας λαγνειας απ τους Γαλλους του Βοναπαρτη ξεκινησε.

   Delete
 10. Το Λατινικό αλφάβητο είναι από την φυλή των Γράϊων που κατοικούσαν στην Εύβοια και έκαναν αποικία στην Ιταλία κοντά στην νέα τότε πόλη, Ρώμη.Οποιοδήποτε βιβλίο ιστορικό και γλωσσικό το αναφέρει, σοβαρό βιβλίο βέβαια όχι τα περί ινδοευρωπαϊσμού κτλ σοφίσματα.
  Όλος ο στρατός της τουρκίας είναι δυτικότατος.Καθαρή αντιγραφή της Δύσεως.Δεν είδαμε ούτε τουρκικές στρατιωτικές τεχνικές, ούτε γεννίτσαρους ούτε τίποτα, μία καθαρή αντιγραφή της Δύσεως.
  Η οικονομία της τουρκίας είναι καθαρά δυτική.Καπιταλιστικό σύστημα έχουν, δεν έχει σχέση με το βυζαντινό ή το οθωμανικό μοντέλο.
  Δες μία ομιλία τουρκική στην βουλή.Η ενδυμασία είναι καθαρά δυτική.Πάει η ανατολική υπερβολή που είχε ο σουλτάνος, κουστουμάκι γραββατούλα φοράνε τώρα.
  Η ζωή στην τουρκία είναι απολύτως επηρεασμένη από την Δύση.Τεχνολογία, αυτοκίνητα, διαδίκτυο κτλ. Μόνο στα βάθη της Ανατολικής τουρκίας διακρίνει κάποιος την καθαρή βαρβαρότητα και οπισθοδρόμηση.
  Συνεπώς, δεν υπάρχει αυτό που λες ότι δεν δυτικοποιήθηκαν.
  Από την άλλη, είπαμε, όποιος είναι τόσο φανατικός υπέρ της ανατολής ας πάει να ζήσει εκεί.Ο Κ.Καθηγητής τουλάχιστον έχει ζήσει στην τουρκία.
  Γιαυτό μία σοβαρή κυβέρνηση πρέπει να στείλει στην Κίνα ή στην Κορέα τα στελέχη του σύριζα και του ΚΚΕ.
  Από τις βίλες στην εκάλη να δουλεύουν για ένα κουπόνι φαγητού, ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις.

  Η Γαλλία, από την πτώση του Ναπολέων και μετά, δεν αποτελεί δύναμη που την παίρνει κάποιος στα σοβαρά.Απλά εκμεταλεύεται το παρελθόν της και το γεγονός πως μέχρι πρόσφατα, τα Γαλλικά ήταν η κοινή γλώσσα.
  Οι Εγγλέζοι από την άλλη, επειδή είναι ένα με την πρώτη παγκόσμια δύναμη του κόσμου, τις Η.Π.Α. δεν συμφέρει να τους προκαλεί κανείς, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό.
  Η Γερμανία επίσης, είναι μία εταιρεία οικονομική, δεν έχει ούτε δύναμη ούτε παραγωγικότητα σε σχέση με την εποχή του Βίσμαρκ ακόμα και του Χίτλερ.Συνεχίζουν όμως την ίδια πολιτική-δυνατή εσωτερική οργάνωση σε συνδιασμό με μηδαμινή διπλωματία και καταπίεση Ευρωπαϊκών λαών.
  Αυτός είναι και ο λόγος που΄εχασε ο Χίτλερ τον πόλεμο.Τι ανόητος!Πήγε με την Ιταλία που ταπεινώθηκε από τον Μεταξά και την Ιαπωνία που σχεδόν αφανίστηκε από τις Η.Π.Α.
  Οι Αγγλοσάφωνες αντίθετα, ως οι πλέον φυσικοί ηγέτες της Δύσεως, των διέλυσαν στην διπλωματία, χάριν στο καπιταλιστικό σύστημα κατασκεύασαν ανώτερο στρατό, και τους αφάνισαν.
  Σήμερα οι αγγλοσάξωνες ίσως γλυτώσουν από την πτώση της Ευρώπης.Η Γερμανία και η Γαλλία πιστεύω, με τίποτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Αγγλία (και γενικά η Βρετανία θα έλεγα) αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυνατή χώρα της Ευρώπης. Δε το συζητάμε αυτό.

   Delete
  2. Λάθος! Η Ρωσσία είναι!

   Delete
  3. Εαν εννοεις οτι οι αγγλοσαξονες ειχαν ανωτερο στρατο (απο τεχνικης αποψης) απ τη ναζιστικη γερμανια στη προτελευταια σου προταση τοτε αυτο ειναι τελειως λανθασμενο .Η ναζιστικη γερμανια ηττηθηκε στην ανατολη και οχι στη δυση και ειχε κατα πολυ ανωτερο στρατο (απο την αποψη της ποιοτητας των οπλων) και απ την αμερικη και απ την αγγλια καθως επισης και πολυ ανωτερη τεχνολογια οπως και μεγαλυτερη παρουσια επιστημονων σ ολα τα πεδια ,οι οποιοι με το περας του πολεμου μεταναστευσαν στην αμερικη ,παροτι το συστημα δεν ηταν καπιταλιστικο .Επισης ο καπιταλισμος ,αυστηρα μιλωντας ,πρωτοεμφανιστηκε στη γερμανια και ως ορος εκφραζει οχι το συστημα στο οποιο επικρατει ελευθερια στην αγορα αλλα εκεινο το συστημα το οποιο βασιζεται στη χρηματοπιστωτικη δραστηριοτητα και στη τραπεζικη.
   Οι αγγλοσαξωνες τωρα στη μονη δυση στην οποια ειναι φυσικοι ηγετες ειναι σ αυτην επι της οποιας κεινται και σε καμια αλλη.
   Σαφως οι αγγλοσαξωνες στο πολιτικο και στρατηγικο πεδιο υπερτερουν κσι παντα υπερτερουσαν των γερμανων και αυτο ειναι τελειως ασχετο με το καπιταλισμο ,οπως επισης οι γερμανοι υπερτερουν και παντα υπερτερουσαν των αγγλοσαξονων στο τεχνολογικο πεδιο και επισης αυτο ειναι τελειως ασχετο με το οποιο οικονομικο συστημα .
   Επισης παντα οι γερμανοι ,με οποιο συστημα και σε καθε περιοδο ,στερουνται στη πλειονοτητα τους πολιτικης εκφρασης και ολιστικης αποψης για αυτο το λογο παντα χρειαζοντουσαν εναν ηγετη ή μια αλλη χωρα να τους διοικει (σημερα η αμερικη) και ειναι απολυτα σωστη η θεση σου οτι η σημερινη γερμανια ομοιαζει με εταιρεια.
   Επισης θεωρω λανθασμενη τη ταυτιση αγγλοσαξωνων και αμερικανων ειδικα τα τελευταια χρονια και ειδικοτερα μετα την εξοδο απ την ΕΕ .
   Οσο αναφορα τα σχολια περι κινας αυτα εαν καποιος κοιταξει για παραδειγμα την ενεργειακη διατροφικη εξαρτηση της γερμανιας ,τη στρατιωτικη ενδεια των ευρωπαικων χωρων ,τις απανοτες χρεοκοπιες πολυεθνικων αποτοκες της ανυπαρξιας λογου υπαρξεως τους δεδομενης της τεχνολογικης εξισορροπισης ανατολης και δυσης και εν τελει αναλογιστει τη ζωτικη σημασια αυτων που παραγονται στη μη δυση και αυτων που παραγονται στη δυση και κανει τη συγκριση τοτε οι ειρωνειες απλα θα κοπουνε αποτομα και ισως να χρειαστει να μεταβει στη βορεια κορεα και τη κινα για να μαθει οτι ειναι συνετο να χρησιμοποιεις τη τεχνολογια σε πεδια στρατηγικης σημασιας και οχι σε σκουπιδια (βιλες, αμαξια, τουρισμος,καταναλωση...)

   Delete
  4. Μικρέ στρατιώτη.
   Όταν λέω αγγλοσάξωνες εννοώ και τους Αμερικανούς.Εάν αναλογιστούμε την ατομική βόμβα και την ολική επικράτησή τους απέναντι της Γερμανίας, καταλήγουμε πιστεύω στο συμπέρασμα ότι είχαν ανώτερη τεχνολογία, στην τελική φάση του πολέμου εννοώ.Πριν τον πόλεμο φυσικά η Γερμανία ήταν ανώτερη και είχε τους κορυφαίους επιστήμονες και τεχνικούς.
   Περί οικονομίας, απο τα εξής βιβλία γνωρίζω ότι το καθαρό καπιταλιστικό σύστημα πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική και όχι στην Γερμανία.
   Piketty, T & Goldhammer, A. (2014). Capital. Belknap Press.
   Sowell, T. (2015) Basic Economics. Basic Books
   Τώρα μπορεί να έχεις δίκιο, εμένα τουλάχιστον αυτό λένε οι πηγές μου.
   Όταν λέω φυσική ηγέτες της Δύσεως, μιλάω για ένα ιστορικό συμπέρασμα που αναφέρει και ο Κ.Καθηγητής https://www.youtube.com/watch?v=bCo0aLMsgW4 (14:40)
   Επιπλέον, διαφωνώ στον διαχωρισμό Αμερικανών και Άγγλων.Ίσα ίσα η έξοδος από την Ε.Ε. θα δυναμώσει ακόμα παραπάνω τις σχέσεις τους

   Delete
  5. Δρ Παπ οσον αφορα το καπιταλισμο ειναι καθαρα ζητημα το ποιον ορισμο θα δεχτεις ,ο καπιταλισμος ως κοινωνικοπολιτικη εκφραση της αστικης ταξης παρουσιαζεται ηδη απ τον 11 αιωνα μ.Χ. ,αναλογως του πως οριζει κανεις τον καπιταλισμο βρισκει και την αφετηρια του και την καταγωγη του και ως εκ τουτου μπορει η αποψη σου να ειναι εγκυρη δεδομενου ενος συγκεκριμενου ορισμου και τοτε το ερωτημα μετατιθεται απ το "ποτε" και "που" στο τι ειναι ο καπιταλισμος .Εγω απλως ηθελα να εκφρασω την αποψη οτι η τεχνολογικη εξελιξη ειναι κατι που δεν προυποθετει αναγκαστικα τον καπιταλισμο και γενικως κανενα συγκεκριμενο οικονομικο συστημα παρα αποτοκη ανταγωνισμων και επαφης κοινωνθων και πολιτισμων και το γεγονος της πολλαπλοτητας των ορισμων του καπιταλισμου ενισχυει τη θεση μου .
   Οπως αναφερεις και εσυ η Γερμανια πριν το πολεμο ειχε εντονη επιστημονικη και τεχνολογικη προοδο παροτι το συστημα δεν ηταν αστικο και ακομα και αν δεχτουμε οτι στο τελος του πολεμου οι Η.Π.Α. υπερτερουσαν της γερμανιας τεχνολογικως ουδολως αυτο οφειλεται στο καπιταλιστικο συστημα της εφοσον οι βασεις της εξελιξης της τεθηκαν στη γερμανια .Απλα νομιζω οτι ειναι εσφαλμενο να δικαιωνεται ενα πολιτικο ή οικονομικο συστημα (οποιο και να ναι αυτο) για την οποια τεχνολογικη ή επιστημονικη προοδο καθοτι αυτη ειναι αποτελεσμα της αναγκαιοτητας που επιβαλλει ο ανταγωνισμος και υποβοηθαει η επαφη των πολιτισμων .
   Οσον αφορα την ταυτιση αγγλοσαξονων και αμερικανων αυτη ,συμφωνω ,ειναι η πιο διαδεδομενη και τεκμηριωμενη ιστορικως αποψη .Εγω απλα πιστευω οτι οσο και να συναδουν τα συμφεροντα δυο λαων και οσο και αν πολιτιστικως συγγενευουν εκ των πραγματων δεν μπορουν να ταυτιζονται .Εαν π.χ. το συμφερον των Η.Π.Α. ειναι η διατηρηση της ΕΕ ενω το συμφερον της Μεγαλης Βρετανιας ειναι η εξοδος και ως εκ τουτου μη οικομνομικη συνεισφορα στην ΕΕ δεν νομιζω οτι οι οποιες συγγενειες θα ειναι ο λογος για να μεταπεισθει καποια απ τις δυο πλευρες .Το ενδεχομενο το οποιο αναφερεις οτι η Αγγλια και οι Η.Π.Α. θα ερθουν πιο κοντα(ή ειναι πιο κοντα) ειναι πιθανο και προσωπικως το ευχομαι αλλα αυτο ομως αν γινει θα γινει διοτι θα ναι ξεκαθαρο οτι η ΕΕ στο στρατηγικο πεδιο εναντι των αντιπαλων των αγγλοσαξονων δεν εχει λογο υπαρξης και οχι επειδη οι αμερικανοι συμπαθουν περισσοτερο τους αγγλους απο τους κεντροευρωπαιους .

   Delete
 11. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέει ο Καθηγητής και πιστεύω ότι ένας ακόμη λόγος που δεν θα επιτίθενται στο μέλλον τόσο στην Αγγλία είναι διότι το Λονδίνο εξέλεξε μουσουλμάνο δήμαρχο, οπότε κάπως μετριάζονται εκεί τα πάθη.

  ReplyDelete
 12. Κατά τα άλλα επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η πλήρης πολιτική αποτυχία, η πλήρης σούπα του φιλελευθερισμού και της θρησκευτικής ανοχής, ειδικά απέναντι σε μία τρομοκρατική οργάνωση - θρησκεία τρομοκρατών, όπως είναι το Ισλάμ.

  ReplyDelete
 13. Κι αυτοί οι γάλλοι τόσο άμυαλοι είναι οι άνθρωποι; Οι άνθρωποι είναι βλάκες. Βλέπετε βρε ανίκανοι ότι σας έχει στη μπούκα όλο το Ισλάμ και συνεχίζουν την ίδια χαλαρή πολιτική στα μέλη της αστυνομίας; Χωρίς ελέγχους, χωρίς τίποτα; Και ειδικά απένατνι σε σύριους, άραβες, τυνήσιους και πακιστανούς θα έπρεπε να είναι διπλά ψιλιασμένοι οι αστυνομικοί.

  ReplyDelete
 14. Αλλά βέβαια, κατανοώ πολύ καλά τη σκέψη των γάλλων. Να δείξουμε ανοχή στους μουσουλμάνους. Να τους χαρίσουμε την ελευθερία τους. Μην τους πουν ότι δεν είναι και «διαφωτιστές»...

  ReplyDelete
 15. Για τον όχλο η ιστορία δεν παίζει κανέναν ρόλο απολύτως.
  Είτε είχαμε 400 τουρκοκρατία και σκλαβιά εδώ, όπως και η Ισπανία που ήταν επί εκατοντάδες χρόνια υπό Αραβική κατοχή, είτε δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο στην Γαλλία, την Αγγλία, Την Ολλανδία και την Γερμανία, ο όχλος θα παραμένει αμόρφωτος και χειραγωγήσιμος.
  Όσον αφορά το ισλάμ Ιωάννη, η Ελλάδα θα έχει πολύ παραπάνω πληθυσμό σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά κράτη.Είναι θέμα χρόνου.
  Μην ξεχνάς ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών κρατών ναι μεν έχουν κατώτερο στρατό σε σχέση με πριν 80 έτη, αλλά δεν είναι οι καραβανάδες οι δικοί μας.
  Ρωτώ εγώ-οι βάρβαροι μουσουλμάνοι τρομοκράτες στα τελευταία χτυπήματα της Γαλλίας, από που πέρασαν και μπήκαν στην Ευρώπη και το Παρίσι;
  Οι προηγούμενοι πέρασαν από την Ελλάδα όπως ανέφεραν ξεκάθαρα τα ΜΜΕ.
  Συνεπώς τεράστια ευθύνη έχει και ο Ε.Σ., ένα ινστιτούτο αποτυχημένων καραβανάδων, ανάξιων των προγόνων τους από κάθε άποψη.
  Δεν καταλαβαίνω για ποιόν λόγο ακριβώς τους πληρώνουμε 1000+ Ευρώ.Για να μπαίνουν όλοι ανεξέλεκτα;Για να μας παραβιάζουν καθημερινά οι τούρκοι;Μέχρι και το αποτυχημένο κράτος των σκοπίων που δεν έχει αεροπορία και ναυτικό, παραβίασε Ελληνικό έδαφος.
  Ή λοιπόν θα φτιάξουμε έναν στρατό αποτελούμενο από λίγους και καθαρούς επαγγελματίες-όπως πάντα στην ιστορία.Ή ας μην τους πληρώνουμε καθόλου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διαφωνώ. Ο Ελληνικός Στρατός έχει ακόμη και σήμερα υγιείς δυνατές μονάδες. Στον εξοπλισμό σιγά σιγά υπολείπεται.

   Επίσης δεν είναι απόφαση του στρατού το αν θα μπαίνουν ή θα βγαίνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ανεξέλεγκτα.

   Το θέμα όμως είναι ότι κανείς δεν μπορεί να λύσει το θρησκευτικό ζήτημα. Αν το Ισλάμ γεννά υποκείμενα χωρίς όραμα για τη ζωή, εκδικητικά υποκείμενα που αυτοκτονούν (ο συγκεκριμένος είχε και 3 παιδιά, 31 χρονών κι όμως βλέπουμε ότι προβαίνει σε μία τέτοια πράξη που οδηγεί στο τίποτα και στην απώλεια), αυτό είναι δικό του θέμα. Πάντως το Ισλάμ φαίνεται να συμπορεύεται και να συμφωνεί αυτή τη στιγμή με το δυτικό πρότυπο στο ότι γεννούν και αναπαράγουν τον μηδενισμό.

   Delete
  2. Dr Pap..
   Ομολογουμένως δεν περίμενα απο εσένα τόσο "ελαφριά" αντίληψη για τον Ε.Σ.
   Λησμονείς ότι ο Ε.Σ. έχει πάψει προ πολλού να είναι, οπως θα έπρεπε, ανεξάρτητη οντότητα στο μπουρδελακι που ονομάζουμε Ελληνικο κράτος;
   Λησμονείς ότι η "Ελλάδα" ΔΕΝ ΑΝΉΚΕΙ στους Έλληνες (με ευθύνη των ιδίων φυσικά);
   Ο Ε.Σ ειναι πλέον αποσαθρωμενη δομή, όπως όλες φυσικά, στο Ελλαδικό πτώμα που βρίσκετε σε προχωρημένη αποσύνθεση.

   Delete
  3. Ιωάννη.Μόνο η αεροπορία μπορεί να κάνει κάτι σε πολεμική σύγκρουση.Ο στρατός ξηράς απλά δεν υπάρχει.Επιπλέον, το ναυτικό είναι σε μέτριο επίπεδο.Πάνω απ'όλα όμως δεν υπάρχει αρχηγός στον στρατό.
   Ο στρατός ευθύνεται απολύτως για την εισροή λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.Θα μπορούσε να λύσει το θρησκευτικό ζήτημα εάν έκανε την δουλειά του και δεν έμπαιναν στην ευρώπη.

   Αλέξανδρε, δεν ήταν ποτέ ανεξάρτητως ο Ε.Σ. όπως και κανένας άλλος στρατός.Το πρόβλημα είναι ότι η παρακμή του στρατού μηδενίζει την ασφάλεια του κράτους, συνεπώς δεν είναι ένα άλλο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά το θεμέλιο υπάρξεως του κράτους.
   Επιπλέον η Ελλάδα δεν ανήκε ποτέ στους Έλληνες.Ούτε η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους.Μήπως η Γαλλία ανήκει στους Γάλλους;Αυτά τα σλόγκαν είναι προπαγανδιστικά.

   Delete
 16. Τι μέλει γενέσθαι Κύριε Καθηγητά;; Σχετικά με το πραξικόπημα στην Τουρκία.
  Έχει σχέση με το χθεσινό σας άρθρο;
  Ευχαριστώ..

  ReplyDelete
 17. Πριν λίγο ανακοινώθηκαν τα νέα για το πραξικόπημα του τουρκικού στρατού κατά του Ερντογάν.
  Το άρθρο σας κύριε Καθηγητά, θα μείνει στην ιστορία!!!

  ReplyDelete
 18. Έγινε το Τουρκικό πραξικοπημα που είχε πει ο Καθηγητής...

  ReplyDelete
 19. Κρίμα που η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν του πραξικοπήματος.

  Εάν ο Ερντογάν επιζήσει:

  Εμφύλιος με Δυτική Μικρά Ασία και ΚΠολη-Σμύρνη να στηρίζει τους πραξικοπηματίες με πιθανή ΝΑΤΟϊκή υποστήριξη. Ο Ερντογάν θα καταφύγει στην βαθιά σουνιτική κεντρική Μικρά Ασία. Οι Κούρδοι θα κηρύξουν ανεξάρτητο Κουρδιστάν στην Ανατολική Μικρά Ασία και Μεσοποταμία.

  ReplyDelete
 20. Μία μέρα μετά το άρθρο σας, συνέβη Καθηγητά! Ανατριχιαστικό...όπως και τότε με το Μπατακλάν! Είσθε "προφήτης"...

  ReplyDelete
 21. ...λαϊκιστί.

  ReplyDelete
 22. Τελικά φαίνεται οι Γερμαναράδες μπορεί να δώσουν άσυλο στον πρώην Σουλτάνο.

  ReplyDelete
 23. Ο Ερντογάν θέλει να φύγει με αεροπλάνο! Μα ποίος θα του δώσει άδεια να μπει στον εναέριο χώρο του???

  ReplyDelete
 24. Επαναλαμβάνω κρίμα που δεν είμεθα είς θέσιν να επωφεληθούμε...τουλάχιστον στην Κύπρο...

  ReplyDelete
 25. Τεο ΜακιαβελιJuly 15, 2016 at 3:05 PM

  Το πραξικόπημα εναντίον του Έρντοαν θα αποτύχει γιατί δεν έχει ερείσματα στη τουρκική κοινωνία και είναι ξενοκίνητο. Μια βδομαδα πριν βρισκόμουνα στη ΚΠόλη σε δημοσιογραφική αποστολή.
  Εξ αποστάσεως πραξικοπήματα απ τη Pennsylvania είναι καταδικασμένα σε αποτυχία.
  Περιμένετε και θα δείτε...
  Οι λοχαγοί-πραξικοπηματίες θα οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα...

  ReplyDelete
 26. Τεο ΜακιαβελιJuly 15, 2016 at 3:28 PM

  Τα ερείσματα που έχει στη τουρκική κοινωνία ο Έρντοαν δε τα χε κανένας άλλος Τούρκος ηγέτης τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι λαοφιλέστατος με στήριξη απ το σουνιτικό κλήρο και τους μουφτήδες.

  Όποιος νομίζει ότι ο Έρντοαν θα ανατραπεί από τη συμπαιγνία CIA-Γκυλλέν-Αλεβήδων κοιμάται όρθιος... Άσε που το 70% των Αλεβήδων είναι οπαδοί του Έρντοαν...

  ReplyDelete
 27. Τεο ΜακιαβελιJuly 15, 2016 at 3:36 PM

  Αυτή τη στιγμή τα τζαμιά στη Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιούν τα μεγάφωνα τους καλώντας το λαό να βγει στους δρόμους και να στηρίξει τον Έρντοαν.
  Απόλυτη στήριξη του σουνιτικού κλήρου στον Έρντοαν.

  ReplyDelete
 28. Μεγάλη νίκη του Ερντογάν! Φαίνεται οτι απέτυχε το πραξικόπημα! Τρομερό! Πρωτόγνωρο στα χρονικά!

  ReplyDelete
 29. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ!!!! ΕΙΣΘΕ ΜΕΓΑΛΟΙ! ΣΦΑΛΙΑΡΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΤΡΑΦΕΙΣ ΚΕΜΑΛΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ! ΓΡΑΨΑΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΠΙΟ ΔΥΙΚΟ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΣΜΟ-ΕΚΚΟΣΜΙΣΜΟ! ΚΑΝΑΤΕ ΤΟΝ ΚΕΡΙ ΝΑ ΜΙΚΑ ΕΚΠΛΗΚΤΟΣ!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ! ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ! ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ...

  ReplyDelete
 30. Πάντως εάν όντως θέλουν το κεφάλι του Ερντογάν πάση θυσία, θα έχουν σίγουρα Plan B έτοιμο. Πάντως συγχαρητήρια και πάλι στον Τουρκικό λαό! Έφτυσε κατάμουτρα ό,τι Δυτικό, κοσμικό και ρεπουμπλικανικό! Και πάλι μπράβο σας! Ο Ερντογάν είχε υποστήριξη που δεν περίμενα να έχει σε Πόλη και Σμύρνη. Το χθεσινό πραξικόπημα της αποτυχίας απέδειξε ότι οι προσπάθειες του Ερντογάν για συσπείρωση του Τουρκικού Έθνους πέτυχε. Περιοχές όπως η Δυτική Μικρά Ασία που γενικά δεν ήταν μαζί του, τον στήριξαν. Έκανε την Τουρκία περισσότερο συμπαγή χώρα από ότι ήταν πριν.

  ReplyDelete
 31. "Τι μέλει γενέσθαι Κύριε Καθηγητά;; Σχετικά με το πραξικόπημα στην Τουρκία.
  Έχει σχέση με το χθεσινό σας άρθρο;"

  Καὶ βεβαίως ἔχει διότι ἐγνώριζα ὅτι θὰ γίνῃ πραξικόπημα. Ἀλλὰ οἱαδήποτε καὶ νὰ εἶναι ἡ ἔκβαση τοῦ σημερινοῦ πραξικοπήματος ὁ Ἔρντογὰν εἶναι καταδικασμένος στὸ μἐλλον. Ἐπιφυλλάσομαι νὰ δώσω ἐξηγήσεις στὸ ἑπόμενο ἄρθρο μου.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ τον σεβομαι και τον θαυμάζω απεριόριστα, πιο πολύ από τον Πούτιν.

   Delete
  2. Η χθεσινή αντίστασή ήτο ηρωικοτάτη. Εν τώ μευαξύ βρίσκομαι εν πλω σε Blue Star και οι γραικύλοι ζωώδεις ελλαδίτες όλο τον βρίζουν "Κάθαρμα, κτήνος κλπ", μεταξύ άλλων και ο υπέρβαρος βουτυρομπεμπές παπαγάλος των Αθηνών, Δημήτρης Καμπουράκης, με τον οποίο έχω την ""τιμή"" να συνταξιδεύω...

   Delete
  3. *Εν τώ μεταξύ

   Delete
  4. Δάσκαλε κάμε τα κουμάντα σου, διαφώτισε μας...

   Delete
 32. ΣΥΓΓΝΩΜΗ-ΓΙΑ-ΤΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
  ΕΧΩ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ.
  ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ.

  ReplyDelete
 33. Το σχέδιο ήταν οι Έλληνες να απελευθερώσουν τα πανάρχαια Ελληνικά εδάφη που κατοικούνταν από την εποχή του Ομήρου από Ελληνογενή και ελληνόφωνο πλυθησμό.

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ. ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΟΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ. ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΗΤΑΝ ΑΠΛΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΤ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ, ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΝΑ ΤΗΣ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΣΦΑΞΟΥΝΕ ΟΙ ΤΣΕΤΕΣ.

  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ-ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΘΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.

  ReplyDelete
 34. KATA KYΡΙΟ ΛΟΓΟ, ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΕΣ, ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΔΕΙΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΜΑΖΙ (ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ).

  ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΥΔΕΙΣ ΕΚΩΝ ΚΑΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ, ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ. ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ, ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ. ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ.

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ - ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΜΝΙΟΥ.

  ReplyDelete
 35. Τεο ΜακιαβελιJuly 16, 2016 at 4:14 AM

  Τρία πράγματα δεν έχει κατανοήσει ο Κιτσίκης:

  Την πρωτοφανή λαοφιλία και δημοφιλία που χει ο Έρντοαν μεταξύ του τουρκικού πληθυσμού. Πρωτοφανής λαοφιλία.

  Την απόλυτη 100% στήριξη του Έρντοαν απ το σουνιτικό κλήρο και το θρησκευτικό κατεστημενο της Τουρκίας. Στηριξη ανευ προηγουμενου.
  Ο Γκυλλέν βρίσκεται στη Pennsylvania και η πραγματική επιρροή του στη τουρκικη κοινωνία των 75 εκατομμυρίων είναι μηδαμινή (μόνο στις ελιτ εχει επιρροη αλλα κι αυτή η επιρροη είναι περιορισμένη, οι ελιτ από μονες τους χωρις λαϊκή σύμπραξη δε μπορουν να επιβάλουν αλλαγη status quo).

  Τη μεγάλη απήχηση και τα σημαντικά ερείσματα του Έρντοαν μεταξυ των Αλεβηδων λογω της πρωτοφανους οικονομικης ανάπτυξης και ευημερίας που χει φέρει στη Τουρκία. Οι Αλεβήδες και οι Τούρκοι των παραλίων της Μικράς Ασίας στηρίζουν Έρντοαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγιζει το 65-70%! Αυτό ο Κιτσίκις δε θελει να το καταλάβει με τίποτα.
  Μονο οι Κούρδοι είναι εναντίον του Έρντοαν. Μόνο οι Κούρδοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. κι αυτοι ειναι τριχασμενοι. Ειναι ανατολιτες. Θα πανε μ αυτον που θα τους ταξει. (Βλ 1922. γιατι μαςξανε με τοσο μισος)

   Delete
 36. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.Εάν αποτύχει το πραξικόπημα θα του κάνουν κανονικό πόλεμο.Και αυτό δεν συμφέρει ούτε τον ίδιο ούτε τους τούρκους.

  ReplyDelete
 37. Κωνσταντή.Κρίνεις τα πράγματα με θρησκευτικό φανατισμό και χάνεται το νόημα.
  Είναι σαν να μου λες ότι ο στρατός του Δαρείου στα Γαυγάμηλα ξεκίνησε με αποστολή να ηττηθεί.Είναι δυνατόν να έγινε εκστρατεία με στόχο την καταστροφή;Αυτό και αν δεν είναι προπαγάνδα.
  Επιπλέον, όταν λες "ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ" διαφωνώ απόλυτα.
  Τι θα πει εγκληματίας πολέμου;Όλος ο πόλεμος ένα έγκλημα είναι.Το πεντάγωνο καλά κάνει και κοιτάει την δουλειά του σε αντίθεση με τον Ε.Σ. και την Ελληνική "κυβέρνηση"

  ReplyDelete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 39. Τεο ΜακιαβελιJuly 16, 2016 at 7:14 AM

  Πιθανότερο είναι να καταλήξει νεκρός ο Γκυλέν (ύστερα από συμφωνία των μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ-Τουρκίας) παρά ο Έρντοαν.

  ReplyDelete
 40. Οἰ ὀκτὼ γενίτσαροι ποὺ βρίσκονται στὰ χἐρια τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν εἶναι εὐκαιρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὸ νὰ βάλει τὴν Γερμανία ἐγγυήτρια στὸ νὰ μὴν τιμωρηθοῦν οἱ στασιαστὲς τῆς Τουρκίας μὲ θάνατο.

  Δρ. Πᾶπ ὅλα τὰ ἐγκλήματα ἔχουν σὰν κίνητρο τὴν ἀποκατάσταση μιᾶς χαμένης τάξεως. Φυσικὰ καὶ εἶναι ἐγκληματίες οἱ ἡγέτες τοῦ Πενταγώνου. Αὐτὸ ποὺ λέω εἶναι ὅτι ἠ Ἑλλάδα σὰν κρατικὴ ὀντοτητα βρίσκεται μεταξὺ τοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ (π.χ. τοῦ Πενταγώνου, τῶν Τούρκων πραξικοπηματιῶν) καὶ τοῦ μουσουλμάνου-πιστοῦ-ἀνὰ πάσα στιγμὴ μετατρεπομένου σὲ τζιχαδιστή. Ἑσεὶς λέτε νὰ γίνει τὸ πρῶτο, ἐγὼ λέω οὔτε τὄνα οὔτε τἄλλο.Νὰ γίνει μιὰ δύναμη ἀποτροπῆς τοῦ πολέμου χωρὶς πόλεμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή, ποσο εύκολο σου μοιάζει η αυτή η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει το οτιδήποτε προς όφελός της; Για μια ακόμη φορά θα κανουμε οτι μας πουν, είτε ειναι καλό για εμάς είτε κακο. Όπως έχει χιλιοειπωθεί λείπει ο Ηγέτης και η απουσία του "μας" γεμίζει οδύνη, μιάς και τούτος ο λαός έχει απολέσει απο καιρό την ουσία του και στέκεται ανίκανος ,σαν ζομπι, που εχει απολέσει την ψυχή του.

   Delete
 41. Κύριε Καθηγητά..
  Έχω την εντύπωση ότι το πραξικοπημα ήτο μια μικρή προειδοποίηση στον Ερντογάν και η αποτυχία του επήλθε κατόπιν "υποκλισεως" του στην Δύση.
  Κατά τα φαινόμενα, ασχέτως αν αυτά συνήθως λανθανουν, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η δράση των δυνάμεων των πραξικοπηματιών ήτο κάπως "ελαφρά". Τούτο θα μπορούσε να είναι συνάρτηση δύο βασικων παραγόντων, είτε έλλειψης στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού απο τους πραξικοπηματίες (στην συγκεκριμένη περίπτωση, λογικά, θα έδρασαν χωρίς "άνωθεν" σχεδιασμό), είτε λόγο κλιμακούμενης δομής κατά την οποία η "συμπεριφορά" του υποκειμένου θα λειτουργούσε καταλυτικά για την έκβαση του σχεδίου (σε αυτή την περίπτωση το πραξικόπημα σχεδιάστηκε απο τη δυση καθώς, παλι λογικα, θα ηταν δύσκολο να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο κάτω απο την μύτη τους).
  Ισχύει Κύριε καθηγητά ο ανώτερο συλλογισμός ή το "έπιασα στραβά";

  ReplyDelete
 42. Από την στιγμή που ο Κ.Καθηγητής είπε πως γνώριζε πως θα γίνει πραξικόπημα, σημαίνει ότι πίσω του ήταν η Gulen Movement.Φυσικά, ο ίδιος ο Γκιουλέν είναι απίθανο να το οργάνωσε.

  Κωνσταντή, Όλος ο πόλεμος είναι ένα έγκλημα.Δεν ήταν "εγκληματίας πολέμου" ο χριστιανός Θεοδόσιος ο "μέγας";Χιλιάδες νεκρούς στην Θεσσαλονίκη χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.
  Ο Ιουστινιανός δεν ήταν εγκληματίας;Ή μήπως η όλη διαδοχή στο Βυζάντιο δεν βασιζόταν κυρίως στο έγκλημα;Παράδειγμα ο Τσιμισκής και ο φόνος του Φωκά.
  Εγώ λέω πως επειδή δεν υπάρχει ανεξαρτησία και δεν υπήρξε ποτέ στον κόσμο (από την εποχή του Ομήρου ή ήσουν με τους Αχαιούς, ή με τους Τρώες, μετά ή με Αθηναίους ή με Σπαρτιάτες κτλ) πρέπει να πάμε με τον ισχυρό.
  Ο ισχυρός είναι οι Η.Π.Α. και οι αρνητικές συνέπειες της πολιτικής των ΗΠΑ σε σύγκριση με άλλες δυνάμεις, είναι μηδαμινές.
  Όπως έχει πει ο Κ.Καθηγητής, εάν επιβληθεί η Ρωσία τότε πολύ απλά θα πάψουμε να μιλάμε Ελληνικά.Εάν επιβληθεί η Κίνα....τότε θα γίνουμε είλωτες.
  Η απόλυτη καταστροφή θα ήταν να βγει μία αντιαμερικανική κυβέρνηση όπως η Χ.Α. Τότε θα γινόμασταν Λιβύη.
  Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε υπόδουλη νοοτροπία.Ο Ε.Βενιζέλος για παράδειγμα, ήταν Αγγλόφιλος, όχι αγγλόδουλος.Έχει τεράστια διαφορά.

  Για εμένα ο μεγαλύτερος νικητής είναι ο.....Πούτιν.Που θα πάει τώρα η Τουρκία αν όχι στην Ρωσία;
  Οι Αμερικανοί είναι έξαλλοι που δεν έπεσε ο Ερντογάν και θα βρούνε άλλον τρόπο να τον ρίξουν.Μόνο μην γίνει γενικευμένος πόλεμος και πεθάνουν αρκετοί αθώοι άνθρωποι δεν θέλω.
  Εννοείται ότι οι Η.Π.Α. δεν θα επιτρέψουν έναν ανεξέλεκτο Ερντογάν που επηρεάζει μέση ανατολή και Αιγαίο.Εμάς μας συμφέρει αυτό γιατί η πολιτική του Ερντογάν είναι καθαρά ανθελληνική.Ο Γκιουλέν αντιθέτως, χωρίς να παίρνουμε τα πράγματα ως δεδομένα, φαίνεται πολύ πιο μετριοπαθής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά dr Pap..
   Αν το πραξικόπημα ηταν σχεδιασμενο απο την Δύση δεν θα ήταν τόσο κακη η οργάνωση του, κατ επέκταση δεν θα αποτυγχανε τόσο εύκολα, αν φυσικά ήθελαν πετυχει ντε και καλά. Μπορει ωστόσο να οργανώθηκε απο τον ίδιο τον Ερντογάν για ευνόητους λογους, τους αναφέρει παρακάτω ο Παραμεθοριος.

   Delete
 43. Eπιτρέψτε μου ορισμενες παρατηρησεις:
  Η 3ωρη διάρκεια του "πραξικοπήματος" δειχνει σοβαρότατες αδυναμίες. Μυριζει έως και οργάνωση απο τη Τουρκική MIT (ισως , "δηθεν" αντι-Ερτογανικοι, έπεισαν αφελεις αντι-Ερντογανικους να προβουν σε προσπαθεια πραξικοπήματος για ξεχωρισουν ποιοι ειναι ποιοι. Φυσικα η κυβερνηση γνωριζε και ηλεγχε τη τυχη του πραξικοπήματος. Ετσι ο Ερντογαν θα καθοταν ξανα στο σουλτανικο του θρονο, απαλλαγμενος απο τους εχθρους τους και με τη παραδειγματική τους τιμωρια, κανεις δεν θα προσπαθουσε να πράξει κατι ανάλογο στο μέλλον.
  Η Ρωσια, τηρησε σιγή ιχθυος και σωστα επραξε με την αδιαφορια της. Μόνο κάποιες διπλωματικες δηλωσεις έγιναν.
  Η ΕΕ με τη Μερκελ και τον Τουσκ υποστηριξαν Ερντογαν. Οι ΗΠΑ, απο την άλλη, έδειξαν υποστηριξη μόνο οταν το πραξικόπημα κατέληξε σε φιάσκο και ο Ερντογαν νικητης.
  Κατα τη διάρκεια της ζωντανης ροης μεσω ΕΡΤ, αρκετοι Ερντογανικοι με τα χερια τους σχηματιζαν στο συμβολο των Γκριζων Λυκων , κανοντας εμφανες πως το μαφιοζικο ταχα εθνικιστικο στοιχειο στηριζει Ερντογαν.
  - η "Τουρκία" αποτελείται ωστόσο απο πολλές "τουρκίες"-

  Η Δυση, δειχνει να στηριζει τον Ερντογαν, τους Αμερικανοφιλους Ναζι της αυτου γελοιότητος Ουκρανιας, και τα τζιχάντια απέναντι στον μετριοπαθή Ασαντ, και τους τουρκοφωνους της Κινας απέναντι στη Κινα.

  Η Κινα (με τη Ρωσια αν μπορει να γινει) οφείλει να εκδικηθει και να ισοπεδώσει αυτή τη ξεφτιλισμενη Δυση με όποιο τροπο γινεται, ειτε οικονομικα ειτε στρατιωτικα ειτε και με τους δυο τρόπους.

  *σημ.1- ο "ελληνικός" στρατός ειναι στρατός του ΝΑΤΟ. Αν δεν απομακρυνθει και χτιστει απο την αρχη, δικαιως πρεπει να διαλυθει ως μη "ελληνικός".
  *σημ.2 η Ελλαδα δεν κινδυνευει απο τη Κινα (ουτε απο τους "Σλαβους" και καλά, διότι η αλλοτριωση της επήλθε απο αλλού (πολιτικά και πολιτιστικά).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τσ..Τσ.... ουτε ο Λιακοπουλος δεν θα τα ελεγε. Παιζεις καποιο επιτραπεζιο και τα λες;

   Delete
 44. (συγγνωμη για το προσωρινο μονοτονικο- γραφω απεξω και δεν υπαρχει η δυνατοτης, οποτε ατονικο).
  Ο Ερντογαν ειναι ο Σουλτανος. Αν διαβασετε για το λεγομενο ευτυχες γεγονος, δηλαδη για την καταργηση του σωματος των γενιτσαρων το 1826, με σφαγη αυτων, θα δειτε χτυπητες ομοιοτητες. Τον Ερντογαν τον στηριξαν τα σωματα ασφαλειας. Ο Ερντογαν θα βρει εναν απροσμενο συμμαχο στον Πουτιν. Σουλτανοι Τσαροι και Καισαρες, Ρωμαιοι Αυτοκρατορες εν τελει, βρισκονται στο εξης διλημμα. Αν δεν εκσυγχρονισουν το στρατευμα, το στρατευμα θα τους ριξει. Αν το εκσυγχρονισουν, θα απελευθερωσουν δυναμεις που θα τους ριξουν και αυτες. Παραδειγμα- ο Ρωσος αξιωματικος Υψηλαντης, που ειχε λεγεται σχεσεις με τους Δεκεμβριστες. Η Ρωσια το 1821 δεν ηθελε Η ΙΔΙΑ να παραπετυχει η ελληνικη επανασταση, διοτι οι φιλελευθερες ιδεες θα της τρωγανε τα σωθικα και της ιδιας.

  Εμεις σαν ορθοδοξο μιλλιετι ειμαστε προ του 1821, και οι γενιτσαροι ζητησανε ασυλο απο ενα μοναστηρι, ας πουμε του Μωρια.Το θεμα ειναι αν θα ξεκινησουμε απο την ομηρια για να γινουμε οχι μονο θρησκευτικη αλλα πολιτικη οντοτητα. Στην προηγουμενη σχετικη κριση, τον Οτσαλαν τον δωσαμε στην ψυχρα. Σημερα δεν μας παιρνει, νομιζω. Πρεπει δηλαδη να εκφερουμε εναν λογο που να αφορα και ανθρωπους εκτος της παρτης μας. Αν το μονο που μας νοιαζει ειναι πως να σωσουμε την ψυχη μας εντος του ορθοδοξου σκαφους, το σκαφος θα το κουμανταρουν οι ανεμοι, αλλα θα χασουμε και την ψυχη μας.

  ReplyDelete
 45. H μεγαλη μαγκια εκ μερους της ελληνικης κοινωνιας θα ειναι να ανταποκριθει σε πολιτικες προκλησεις ΧΩΡΙΣ να αποκτησει πολιτικη οντοτητα, διοτι τοτε θα γινει τρωτη. Πολυ εχουν παρεξηγηθει οι ελληνες πολιτικοι ηγετες, ηδη πολυ πριν την επανασταση, διοτι αυτο περιπου προσπαθουν να κατορθωσουν.

  ReplyDelete
 46. ΥΓ.Αυτα που γινονται στην Τουρκια ηταν καθημερινοτητα στο Βυζαντιο. Η εννοια της Ελλαδος (οχι του ελληνισμου, αυτο ειναι μεταγενεστερο κολοκυθι) ηταν μια αντιδραση και στην Τουρκια αλλα και στην Βυζαντινη κληρονομια, δηλαδη αυτο ακριβως το πραγμα - μια διαρκη πολιτικη εκκαθαριση με αφορμη ενα πραξικοπημα. Ομως κατεληξε η εννοια της Ελλαδος να παρει και αυτη τη θεση της στον Βυζαντινο Ιπποδρομο.Το θεμα ειναι πως θα υπερβουμε αυτον τον αυτοκρατορικο φαυλο κυκλο.Αν δεν κανω λαθος, ο αυτοκρατωρ, οπως και ο δικτατωρ, ειναι προσωρινα αξιωματα.Κατα συνεπεια, οι ικετες πρεπει να δοθουν εκει που δεν ειναι προσωρινο το πολιτευμα, και αυτο το εκει ειναι νομιζω το Πατριαρχειο.
  Πρεπει δηλαδη ο Πατριαρχης να ζητησει να μην επανελθει η θανατικη ποινη στην Τουρκια με δημοσια εκκληση, που ισως θα προκαλεσει το ενδιαφερον και του κυριου Πουτιν.

  ReplyDelete
 47. Ο Αντιδυτικισμός οδηγεί μονάχα στην καταστροφή.Η λαϊκή απήχηση του Ερντογάν μπορεί να αλλάξει μέσα σε 1 ημέρα λόγω της εκ φύσεως κυκλοθυμίας και αστάθειας του όχλου.Αρκεί να ελέγχεις απόλυτα τα ΜΜΕ.Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που απέτυχε, όπως επίσης και το ότι γλύτωσε τον αρχικό βομβαρδισμό ενώ βρισκόταν σε διακοπές.
  Μάλλον ο Ερντογάν δεν κατάλαβε τι έπαθε ο Καντάφι.Ίσως το παράδειγμα του Άσαντ να του δίνει ελπίδες, αλλά η Συρία είναι Ρωσικό προτεκτοράτο, δεν γίνεται να έχει την ίδια στήριξη από την Ρωσία.
  Ήδη οι "μαγκιές" προς την Αμερική που την δείχνουν ανοιχτά ως υπεύθυνη για το πραξικόπημα, οι δηλώσεις πως όποιος στηρίζει τον Γκιουλέν "βρίσκεται σε πόλεμο" με την την Τουρκία κτλ είναι πολύ προσβλητικές.
  Τι πόλεμο να κάνει η Τουρκία στις Η.Π.Α.; είναι αστείο από κάθε άποψη.Επειδή όμως οι ΗΠΑ δεν θέλουν να εκτεθούν, ως συνήθως άλλος θα κάνει την βρωμοδουλειά.
  Συνεπώς, θα έχουμε πολύ δυνατές εξελίξεις στο κουρδικό ζήτημα.Επιπλέον, από την στιγμή που τα έσπασε με τις ΗΠΑ χάλασαν και οι σχέσεις του με το ένδοξο κράτος του Ισραήλ.
  Ήταν τυχερός προς το παρόν αλλά κανένας ηγέτης, ειδικά στον σύγχρονο κόσμο, δεν επιβιώνει με την τύχη.
  Δεν πιστεύω ότι το σχεδίασε ο ίδιος το πραξικόπημα καθόλου.Αυτό μου ακούγεται σαν Αμερικανική δικαιολογία για να δικαιολογήσει την αποτυχία.Πιστεύω ότι οργανώθηκε πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να χάσουν βασικές λεπτομέρειες.
  Όσον αφορά τους 8, η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει την διεθνή νομοθεσία.Δεν έχουμε κανένα κέρδος να τους παραδώσουμε έτσι στεγνά, διότι οποιαδήποτε καλή κίνηση προς την κυβέρνηση Ερντογάν δίνει θάρρος για παραπάνω προσβολές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΗλιατοραςJuly 17, 2016 at 8:53 AM

   "Ο Αντιδυτικισμός οδηγεί μονάχα στην καταστροφή"
   Tι εννοεις με αυτο καν !

   Οσο για τους 8 ο Δημητρης πρεπει να καλεσει τον Τσιπρα για να τον συμβουλεψει!
   Αλλα βλεπω την βλακεια να ερχεται και παλι ..θα τους δωσουν στιγνα σους εχθρους μας !

   Delete
 48. Ρε παιδιά αμάν! Όλοι αναρωτιούνται γιατί...απέτυχε σοβαρά;

  Μήπως γιατί ήσαν κάτι 100 πιτσιρικάδες ολοι κι όλοι;

  Μήπως γιατί οι Κεμαλικες δυτικές ιδέες δεν εμπνέουν κανέναν μα κανέναν πλέον;

  Μήπως γιατί ο εκκοσμισμος και ο ρεπουμπλικανισμος καταρρέει παντού και οι λαοί της Μ.Ανατολής επιστρέφουν στις παραδόσεις των;

  Μήπως γιατί ο Ερντογάν είναι η Τουρκία; Μήπως γιατί ό,τι πρεσβεύει αποτελεί την ψυχή της Τουρκίας, ενώ ό,τι πρεσβεύουν οι πραξικοπηματίες ΔΕΝ εμπνεει κανέναν;

  Μήπως γιατί ο εξυπνος τουρκικος λαος κατάλαβε οτι οι πραξικοπηματίες είναι προδότες;

  ReplyDelete
 49. Μηπως οι προδοτες ειναι που καταγγελλουν τους προδοτες και μηπως τα πραξικοπηματα, οπως λεγονται σημερα, ειναι μεγαλη παραδοση στις χωρες της Μ.Ανατολης, κε Κωνσταντινουπολιτα.

  ReplyDelete
 50. Tην επομενη της αποτυχημενης αποπειρας εκδιωξης του Ερντογαν, η αμερικανοκίνητη φραξια επιχειρησε να δημιουργήσει επεισοδιο στην Αρμενία.

  Η βάση του Ιντσιρλικ θα πρεπει να περάσει στη κυριαρχια των Ερντογανικών, διότι οι έτσι κι αλλιως οι ΗΠΑ τη χρησιμοποίησαν ελαχιστα κατά του ΙΣΙΣ - κάτι που ειναι χυδαία ολοφάνερο.

  Τα γραικυλικα μιντια, μετεφραζαν τη μητρα της δυτικής προπαγάνδας bbc/skynews λέγοντας ανοησιες πως ο Ερντογαν πετάει για Γερμανια και τρίχες κατσαρές για να δημιουργουν εντυπωσεις.

  Το έρεισμα του Ερντογαν στη Τουρκία δυσκολα μειώνεται και θα το καταστήσει σαφες με τις επόμενες του κινησεις.
  Εκλαιγε ο σουλτάνος σήμερα στη δημοσια ομιλία του και το πλήθος παραληρούσε.

  Τα δυο μέτρα-δυο σταθμα της Δυσης, απέτυχαν στη συγκεκριμενη αλλαγη καθεστώτος, έτσι υποχώρησαν προς στιγμην και αναγνώρισαν τη κυριαρχια Ερντογαν.

  Τα μηνυματα που ερχόντουσαν στο κινητο μου έδειξαν δυο ειδών γραικύλους.
  Μανιο-Παίσιους (ήρθε η ώρα μας , παιρνουμε τη Πόλη απο Δευτέρα που γυρνάω απο τη θάλασσα, ζήτω το έθνος ψοφο στη Τουρκιά) και αμερικανολάγνους που πίναν ποτάκια στο κέντρο και λέγαν επιτέλους δημοκρατια στη Τουρκία (οπως στην Ουκρανια, τη Συρια, την Βραζιλία, το Εκουαδορ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και άλλες 47 περιπτώσεις), επιτέλους θα πηγαίνουμε για ψώνια και μπέλυ ντάνσινγκ άνετοι.

  σημ.1 - ειναι πιθανό, ο Γκιουλεν να κρυφτει στα παντελόνια της Χίλαρυ, σύμφωνα με τη δημοσίευση: http://www.wnd.com/2016/07/new-ties-emerge-between-clinton-mysterious-islamic-cleric/

  ReplyDelete
 51. Παρατηρώ επίθεση απο πολλές οδούς εναντίον των Αλεβιτών της Τουρκίας απο τους Ερντογανικούς. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να στραγγαλιστούν μια και καλή. Οι γκριζοι λύκοι , ιστορικά, τους σιχαίνονται.

  παραθέτω δυο λινκς

  http://www.liveleak.com/view?i=090_1468708671&comments=1

  https://twitter.com/OnlineMagazin/status/754400582799073282

  ποιά να είναι η μοίρα τους απο δω και μπρος;
  Ίσως ο κ. Κιτσίκης μπορεί να ρίξει λίγο φως σε αυτό το ζήτημα.

  ReplyDelete
 52. Ω ρε καταλαβετε το επιτελους. Η Μεση Ανατολη μαζι με την Κινα ειναι η κοιτις των μοναρχιων. Η μοναρχια ειναι αρχαιοτερη της δημοκρατιας. Η μοναρχια ειναι αυτο που λεει ο κωδικας του Χαμουραμπι - μαχαιραν εδωκας, μαχαιραν θα λαβης εις διπλουν απο την κρατικη εξουσια.

  Ερχεται λοιπον ο Χριστουλης και λεει μαχαιραν εδωκας μαχαιραν θα λαβης κι ας εισαι ο Χαμουραμπι.

  Δεν μπορεις λοιπον το Ευαγγελιο να το βαλεις στη θεση του Κωδικα του Χαμουραμπι. Το Συνταγμα και το Κορανι ειναι προσπαθειες να αλλαξει το Ευαγγελιο και να μπορεσει να χρησιμοποιηθει σαν καταστατικος χαρτης. Το Βυζαντιο παλι προσπαθησε να την σκαπουλαρει ως εξης. Ο βασιλιας θα λαβη μαχαιρα απο τον... Γκιουλεν, κι ο Γκιουλεν θα λαβη απο τον Γκιουλεν τον Β, εκτος κι αν προλαβει και μετανοησει πριν πεθανει και μπει σε μοναστηρι....η Ελλας ειναι το μοναστηρι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συνέχεια μιλάς υποτιμητικά για τον Χριστό καλώντας τον Χριστούλη και Χριστάκο, κάτι που κάνεις μόνο για τον Χριστό, λες και είναι το κουταβάκι, προσβάλλοντας την πίστη μου στον Θεό. Άσε το ευαγγέλιο και ασχολήσου με τον «Διαφωτισμό» και τα προστάγματά του. Εσείς οι διαφωτιστές ό,τι αγγίζετε το ξεφτιλίζετε. Μην θεωρείτε λοιπόν ούτε τα προστάγματα του Χριστού δεδομένα από αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν, όταν εσείς οι ίδιοι τον χλευάζετε και του φέρεστε σαν αντικείμενο της υποτέλειάς σας.

   Όλα αυτά που θεωρείτε δεδομένα, θα ανατραπούν λόγω του ότι δεν σέβεστε τίποτα και θεωρείτε την ακολασία νόμιμη.

   Delete
  2. Δεν ειναι υποτιμηση το χαιδευτικο που χρησιμοποιουν ολοι οι λαοι της γης και δεν ειναι δικος σου.

   Delete
  3. Εντάξει τότε Κωνσταντούλη. Από εδώ και στο εξής έτσι θα σε φωνάζω κι εγώ. Με το χαϊδευτικό σου που είναι τόσο χαριτωμένο. Ή μήπως θέλεις Κωνσταντάκι; Το Κωνσταντάκι, όπως λέμε κουταβάκι.

   Όταν συναντάς εκεί στην Γαλλία μουσουλμάνους να ονομάζεις τον «θεό» τους Αλλαχούλη. Για κάνε το πολλές φορές αυτό το πείραμα. Θα ζήσεις δεν θα ζήσεις. Δεν το κάνεις όμως. Γιατί δεν το κάνεις; Διότι πολύ απλά θα σε σκοτώσουν οι μουσουλμάνοι αν το κάνεις αυτό.

   Άρα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι στη φαντασία σου; Πολύ απλά αυτό που κάνεις κι εσύ και όλοι οι ψευδοδιαφωτιστές είναι ότι εκμεταλλεύεστε την ανοχή του κόσμου για να δημιουργείτε την ασέβεια και τα δικά σας σχήματα σκέψεως και διανοήσεως και να εξαπατάτε κατά αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Όπως είπα ό,τι αγγίζετε το ξεφτιλίζετε. Αυτό είναι ο «διαφωτισμός».

   Άσε τις σοφιστείες σου. Όχι σε εμένα. Δεν το κάνεις, γιατί θα φας καρπαζιές, πολύ απλά. Και άσε το Χριστό ήσυχο. Μη τον πιάνεις στο στόμα σου.

   Delete
  4. Και αν συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε σκηνές παρόμοιας βιαιότητας και στις ευρωπαϊκές χώρες από χριστιανούς συνασπισμένους με τους ισλαμιστές, κατά των διαφωτιστών και των τοκογλύφων, της αναίδειας και της αναισχυντίας σας.

   Delete
  5. Ἀπὸ τότε ποὺ βγῆκε, Γιαννάκη, ὁ οὐκ ἀναφέρῃς, πωστολένε, τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίωι, τὰ δαιμόνια δὲν ὑπάρχουν. Δὲν ὑπάρχει διθεϊα,Ἁγία Τριάς απὸ τὴ μιά, Ἁλλάχ καὶ Μαμμωνάς ἀπὸ τὴν ἄλλη. Τί λέει τὸ τραγουδάκι, ὄχι ἐγώ.

   Ἁρχὴ ποὺ βγῆκε ὁ Χριστός
   Ἅγιος καὶ πνευματικὸς
   Στὴ γὴ νὰ περπατήσῃ
   Καὶ νὰ μᾶς καλοκαρδίσῃ...

   Δὲν ἔχεις κανένα δικαίωμα οὔτε σὺ οὔτε κανείς νὰ μονοπωλῆ τὸν θρησκευτικὸ καὶ οἱοδήποτε λόγο. Αὐτὸ εἶναι μεταξὺ ἄλλων ἡ παραφθορὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἤ, ἄν θές, ὁ Διαφωτισμός σὰν κίνημα πνευματικοῦ ἐλιτισμοῦ. Ὅποιος ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλῃ λογοκρισία, θὰ φάει φάπα σβουριχτή ὄχι ἀπὸ μένα, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγματα. Ἅν ἡ δικὴ σου ἀντίληψη γιὰ τὰ θεῑα εἶναι αὐτὴ ποὺ εἶναι, δὲν θὰ μᾶς κατσικωθεῖς ἐσὺ ἤ ὁποιοσδήποτε θέλει νὰ τὴν χρησιμοποιήσει σὰν πρόσχημα για νἄχει καλύτερο στασίδι στὴν ἐκκλησία.Τι νὰ κάνουμε, δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις πολιτικὴ ἀνάλυση (καὶ ὁποιαδήποτε ἀνάλυση) σὲ βάθος ἄν δὲν θίξεις θρησκευτικά ζητήματα. Δηλαδὴ τί θές, νὰ τὸ βουλώσουμε γιὰ νὰ κοκορεύεσαι ἐσὺ σὰν τὸν Ταρτοῦφο μπροστὰ στὶς ἁμαρτωλές;

   Ὁ Χριστιανισμὸς ἔφερε μιὰ νέα ἠθικὴ ποὺ δὲν προσαρμόζεται στὴν κοσμικὴ έξουσία. Ὅσο κι ἄν κάνεις διάφορα διανοητικὰ τσαλιμάκια καὶ γουνυπεσίες δὲν πρόκειται νὰ κατορθώσεις νὰ ἀναιρέσεις αὐτὴν τὴν παγκόσμια ἀλήθεια, μὰ νὰ χτυπιέσαι.

   Delete
  6. Καλά τραγούδα.

   Πολύ απλά δεν λες τον Αλλάχ Αλαχούλη γιατί σε εκείνη την περίπτωση θα φας καρπαζιές (στην καλύτερη αν δεν σε σκοτώσουν). Αντιθέτως, εκμεταλλεύεσαι την ανοχή των χριστιανών για να υποτιμάς ελεύθερα τον Χριστό και την Εκκλησία.

   Δεν ασχολούμαι Κωνσταντούλη διόλου με τα διανοητικά σου σοφίσματα, που κουράζουν και δεν έχουν τις περισσότερες φορές κανένα απολύτως νόημα και καμία συνοχή, μόνο με την πραγματικότητα ασχολούμαι. Και η πραγματικότητα λέει ότι τύποι σαν εσένα, για να μάθετε να σέβεστε θέλετε ξύλο, φυλακή και τήρηση του νόμου και όχι δημοκρατία. Αυτό λέει η πραγματικότητα και η ιστορία. Ειδάλλως, η παρακμή θα επέρχεται ραγδαία.

   Delete
  7. Θέλω πολύ απλά να λες το όνομα του Θεού όπως είναι και όχι σαν να ήταν το κουταβάκι σου που το χαϊδεύεις και παίζεις μαζί του σαν παιχνίδι playmobil. Γκέγκε «διαφωτιστή»;

   Delete
  8. Θα το λεω οπως γουσταρω, διοτι σε οποιαδηποτε αλλη περιπτωση θα ειναι βλασφημια, ω σοβαροφανη Ταρτουφε.

   Delete
  9. Πες το όπως γουστάρεις Κωνσταντάκι. Δεν θα σε κάνω εγώ πολιτισμένο άνθρωπο όπως κι αν έχει. Απλώς κι εγώ σου προτείνω να ακολουθήσεις το πείραμα.

   Delete
  10. Δεν με ενδιαφερει ο τυφλος ανττιισλαμισμος διοτι δεν γνωριζω αρκετα για το ισλαμ. Να σε πληροφορησω δε οτι ειναι γνωστο τοις πασι οτι τοσο τα χαιδευτικα στην γλωσσα που δηλωνει τα θεια οσο και οι βρισιες (οι ανθρωποι του μεσαιωνα βριζανε και βριζουνε με θρησκευτικες εκφρασεις αβερτα) ειναι ενδειξεις πιστης. Αντιθετα ενδειξη απιστιας ειναι η καθαρολογια των ψευτοπολιτισμενων, που πουλανε και τη μανα τους για την επιβολη της αυτοεικονας τους.

   Delete
  11. Αφού δεν γνωρίζεις για το Ισλάμ, μάθε συνοπτικά. Και πάντα αυτά που θα μαθαίνεις θα τα συνδυάζεις με αυτά που βλέπεις στην πραγματικότητα και ζεις στο πετσί σου εκεί στη Γαλλία.

   https://www.youtube.com/watch?v=NsRw7W_KD_U

   Delete
  12. http://blogs.auth.gr/ziaka/files/2013/03/ISLAM.pdf

   Διάβασε κι αυτό αν έχεις όρεξη.

   Delete
  13. http://journeytoorthodoxy.com/2010/10/christianity-islam-compared/

   Delete
 53. καλησπέρα, διαβάζω αυτα που γράφετε και οφείλω να σας πω ότι η ιστορία επαναλαμβάνετε...δλδ φυσικά και δεν ήταν στημένο το πραξικόπημα από τον Ερντογαν...ήταν σχεδιασμένο από μια ομάδα με δυτικές ρίζες και μία αλλη ομάδα θέλοντας να απόκτησει την εξουσία ξενίκησε από μόνη της- χωρις την πληρη δυτική υποστηριξη...ότι δλδ έγινε και με εμας το 1967: θα το έκαναν το πραξικόπημα οι Στρατηγοί και τους πρόλαβαν οι συνταγματάρχες(ευτηχώς για τον ελληνικό λαό)...οι δικοί μας βεβαιοι επέτυχαν , ενώ οι γενίτσαροι απότυχαν!!!

  ReplyDelete
 54. Επίσης πραξικόπημα κάνεις 3 η ώρα το πρωί όταν όλοι βρίσκονται στον 8ο ύπνο, όχι στις...21:30!!!

  ReplyDelete
 55. Κύριε καθηγητά δεν θυμάμαι ποια ακριβώς ήταν η φράση του Οτσαλάν στα τουρκικά για κράτος κωμωδία (αναφερόμενος στην Ελλάδα). Devlet komedi;
  Παρακαλώ μπορείτε να με βοηθήσετε υπενθυμίζοντάς μου την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει;

  ReplyDelete
 56. ΥΓ.Για μενα, Κωνσταντινουπολιτη, ο δυτικος δημοσιογραφος που κανει κωλοτουμπες και ρεβεραντζες δεν εχει ποσοτικη διαφορα απο τον αγανακτισμενο Τουρκο η Βυζαντινο Πολιτη που βγαζει το ζουναρι του και δερνει τους παραδομενους φανταρους πραξικοπηματιες, πολλοι εξ αυτων οντας φανταρακια ανυποπτα η σχεδον ανυποπτα.

  Οταν το κοινο επιβραβευει την εξουσια διοτι ελπιζει να την σκαπουλαρει το μισο ενω το αλλο να δουλεψει στις γαλερες, δεν με ενδιαφερει αν ειναι χωρισμενο σε δυση και ανατολη. Ξερω ομως οτι ο καμποτινος θα κοιταξει να κολακεψει το κοινο του, παιζοντας το εργο ανατολη-δυση, με τον Μεγα Αλεξαντρο εξ αριστερων και τον Πασα εκ δεξιων.Αναποφευκτα, το εργο θα εχει προβλημα. Τα καραγκιοζηλικια ειναι δισδιαστατα, ενω η πραγματικοτητα οχι.

  ReplyDelete