Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 18, 2016

301 - Ἀναρχία καὶ προβοκάτσια

301 - Ἀναρχία καὶ προβοκάτσια

Ἐλευθερία καὶ κράτος εἶναι δύο ἔννοιες ἀσυμβίβαστες, οἱ ὁποῖες πάντοτε, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ηὑρέθησαν ἀντιμέτωπες. Ὡς ἔλαιον καὶ ὕδωρ, δὲν δύνανται ποτὲ νὰ ἀναμιχθοῦν. Κάθε κοινωνικὴ τάξη, πόσῳ μᾶλλον κάθε ἄνθρωπος, συνειδητὰ ἤ αὐθορμήτως ἀντιδρᾷ κατὰ τοῦ κράτους, κατὰ τοῦ σκύλου δολοφόνου ποὺ ἐκπαιδεύεται ἀπὸ τὸ κράτος-σατανᾶ νὰ μὴν ἔχει μυαλὸ παρὰ μόνον ὀδόντες ἀστραφτεροὺς καὶ κοφτεροὺς, δόντια ποὺ ὀνομάζονται νόμοι. Ὁ νόμος-δόντι ξεσκίζει μὲ φόρους καὶ μὲ «Μονάδες Ἀποκαταστάσεως Τάξεως (ΜΑΤ)», ποὺ συγκροτοῦνται ἀπὸ ἄνδρες φυσιολογικοὺς μέν, οἱ ὁποῖοι ὅμως γιὰ ἕναν πενιχρὸ μισθὸ ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιβιώσουν, μετατρέπονται σὲ τέρατα.

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Πτώσεως, ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἄτομο ἤ κοινωνικὴ τάξη, μάχεται μεταξὺ τοῦ Καλοῦ καὶ τοῦ Κακοῦ, μεταξὺ τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Κράτους. Οἱ τρεῖς ἰδεολογιες τῶν τριῶν κοινωνικῶν τάξεων, ἤτοι ὁ φιλελευθερισμὸς τῆς ἀστικῆς τάξεως, ὁ φασισμὸς τῆς μικροαστικῆς τάξεως καὶ ὁ κομμουνισμὸς τῆς ἐργατικῆς τάξεως, δηλώνουν ἀρχικῶς ἀναρχικοί (ἀναρχοκαπιταλισμὸς τοῦ Ἄνταμ Σμίθ), ἀναρχοφασισμὸς τοῦ Μουσσολίνι, ἀναρχοκομμουνισμὸς τοῦ Μάρξ), ἔχουν ὡς τελικὸ στόχο τὴν κατάργηση τῆς Ἀρχῆς, δηλαδὴ τοῦ Κράτους, ἀλλὰ εὑρίσκονται ὑποχρεωτικὰ στὸ δίλημμα τοῦ κήπου τῶν ἐλαιῶν, ἤ νὰ κόψῃ ὁ Πέτρος τὸ αὐτὶ τοῦ ἐνόπλου ποὺ ἤθελε νὰ συλλάβῃ τὸν Χριστὸ (δηλαδὴ ὁ Πέτρος ἐγένετο κράτος) ἤ νὰ ὑποκύψῃ στὸ κράτος ὅπως ἔκαμε ὁ Χριστός, λέγοντας ὅτι σοι τραβοῦν μάχαιρα θὰ πεθάνουν ἀπό μάχαιρα.

Οἱ φιλελεύθεροι καπιταλιστὲς θέλουν τὸ κράτος μόνον ὡς σκυλιὰ δολοφόνους γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὶς ἀπεργεῖες ἀλλὰ ἀπεχθάνονται τὴν φορολογία τὴν ὁποία ἀποδέχονται ἀναγκαστικὰ γιὰ νὰ πληρωθοῦν τὰ ὄργανα καταστολῆς. Οἱ φασιστές (ὁ Μουσσολίνι ὑπῆρξε ἀναρχικός) θέλουν τὸ κράτος νὰ συμπυκνωθῇ στὸν ἀπόλυτο ἡγέτη-ἥρωα, ὁ ὑπέρτατος ἀναρχικὸς ῥομαντισμὸς ὅπου ὁ ἡγέτης (φύρερ) δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀντανάκλαση στὸν καθρέπτη τοῦ ἄρχοντος λαοῦ (φόλκ). Ὁ μαρξισμός-λενινισμὸς θέλει ἕνα ὁλοκληρωτικὸ κράτος γιὰ νὰ διαλύσῃ καὶ νὰ ἐξαφανίση τὸν ταξικὸ ἐχθρὸ μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν κατάργηση τοῦ κράτους μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν τάξεων.

Συνεπῶς, καὶ οἱ τρεῖς ἰδεολογίες, ἐκφραστὲς τῶν τριῶν κοινωνικῶν τάξεων, θέλουν τὸ κράτος ὡς ἀναγκαῖο κακό, ὅπως ὁ Πέτρος μὲ τὸ κομμένο αὐτί. Ἀλλὰ ἡ  κρατικὴ Δικαιοσύνη εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀντίχριστη καὶ διὰ νόμου δολοφονική (δὲν ὑπάρχει δίκαιη Δικαιοσύνη), μὲ ἀποτέλεσμα ἐν τέλει ὅτι «ὅσοι τραβοῦν σπαθὶ θὰ πεθάνουν ἀπὸ σπαθί». Μόνον οἱ ἀναρχικοί, μὲ τὸ σύμβολο τοῦ κεφαλαίου ἄλφα κυκλωμένου μὲ κεφαλαῖο ὄμικρον ποὺ σημαίνει ὀργάνωση, δηλαδὴ ὄργάνωση χωρὶς κράτος, εἶναι ἀπολύτως συνεπεῖς.

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῶν ἀναρχικῶν εἶναι ὅτι ἀντικαθιστοῦν τὸ κράτος-μπουλντὸγκ μὲ τὴν ἀτομικὴ βία, ἡ ὁποία εἶναι μὲν ῥομαντικὴ καὶ συνεπαίρνει τοὺς ἐφήβους ἀλλὰ ἀναποτελεσματική. Ἐπιπλέον γίνονται θύματα τῶν κρατικῶν διεθνῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ δὴ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ἀμερικανικῆς ὑπερδυνάμεως.

Μέχρι τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ βρεταννικὴ ὑπερδύναμη, ἐπὶ δύο αἰῶνες εἶχε χρησιμοποιήσει τὶς μυστικὲς της ὑπηρεσίες γιὰ νὰ προκαλέσῃ λαϊκὲς ἐξεγέρσεις καὶ νὰ διαλύσῃ τοὺς κρατικοὺς ἀντιπάλους της, ἰδιαιτέρως στὴν Κινεζικὴ Αὐτοκρατορία καὶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ οἱ ἐξεγέρσεις αὐτὲς δὲν ὠνομάζοντο, ἔγχρωμες, ἀνοιξιάτικες ἤ τῆς κατσαρόλας ἀλλὰ ἐθνικὲς καὶ ἦσαν τῆς ἰδίας ὑφῆς, δηλαδὴ λαϊκὲς μέν, ἀλλὰ ἐξυπηρετῶντας ξένα συμφέροντα. Σήμερα ὀνομάζουμε αὐτὲς τὶς ἐνέργειες προβοκάτσια τῶν ἀρχῶν τῆς ὑπερδυνάμεως ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴν δίψα γιὰ ἐλευθερία κατὰ τοῦ τοπικοῦ κράτους γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῶν κράτων αὐτῶν.

Μετὰ τὸν  δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οἱ ΗΠΑ, ἀρχικῶς ἄπειροι μαθητὲς τῆς μητέρας Ἀγγλίας, ἔγιναν ἄξιοι τοῦ Λονδίνου καὶ μὲ τὴν τεραστία πρόοδο τῶν τεχνικῶν μέσων τῆς πληροφορικῆς τύπου Google στὸ διαδίκτυο ἐβάλθησαν νὰ ἀποσταθεροποιήσουν τοὺς ἀντιπάλους τους, ὄχι μόνον μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο τῶν δολοφονιῶν, ὅπως τὸ πλέον πρόσφατο τὴς Βρεταννίδος βουλευτοῦ Jo Cox ἤ τὴν προτεραία δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα ἀλλὰ μὲ λαϊκὲς ἐξεγέρσεις, οἱ πλέον ἱστορικὲς τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν ὁ Μάης 1968 στὴν Γαλλία καὶ ἡ 17 Νοέμβρη 1973  στὴν Ἑλλάδα.

Ἡ πρώτη ὕλη τῆς δράσεως τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ὑπερδυνάμεως εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ἀναρχικοῦ κινήματος, ἰδιαιτέρως στὴν Εὐρώπη. Ἐπειδὴ οἱ ἀναρχικοί, ἐξ ὁρισμοῦ δὲν ἔχουν τὴν κλειστὴ ὀργάνωση τοῦ τύπου τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων, εἶναι πιὸ εὐάλωτοι στὴν προβοκάτσια καὶ σωστὰ τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα στὴν Γαλλία, τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλαχοῦ προειδοποιοῦν γιὰ προβοκάτσια τὶς ἐξεγέρσεις τῶν ἀναρχικῶν, διότι στοὺς ἀναρχικοὺς εἰσχωροῦν εὔκολα ξένα στοιχεῖα καὶ χρησιμοποιοῦν πρὸς ὄφελος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τὸν ἐπαναστατικὸ ῥομαντισμὸ τῶν ἐφήβων.

Στὴν καρδιὰ καὶ στὸ πνεῦμα, ἐφ’ὅσον εἴμεθα νέοι στὴν ψυχή, ἀσχέτου ἡλικίας, εἴμεθα ὅλοι ἀναρχικοί, ἀλλὰ ἐὰν παραμείνουμε στὸ στάδιο τῆς ἀναρχίας, ἀναποφεύκτως θὰ πέσουμε θύματα προβοκατορικῶν ἐνεργειῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 18 Ἰουνίου 2016

121 comments:

 1. Ἁπὸ αἰσθητικὴ σκοπιά ἡ ἑξουσία,τὸ κράτος, μπορεῖ νὰ ὁριστεῖ σὰν πίστη στὴ δυνατότητα ἀναδιπλασιασμοῦ τῶν εἰκόνων.

  Ἡ γραφή,καί ὄ,τι τῆς μοιάζει,π.χ. τὸ ἴντερνετ, τὸ βίντεο, οἱ θρησκευτικές εἰκόνες, μποροῦν νὰ δώσουν αὐτὴν τὴν ἐντύπωση,ὅτι μιὰ εἰκόνα μπορεῖ νὰ γεννήσει τὸ ἀντίγραφό της. Π.χ. ἠ σκέψη ἑνός Ἱερωμένου νὰ καταγραφεῖ αὐτούσια σὲ ἕνα χαρτί καὶ νὰ διαβαστεῖ, καὶ ἔτσι νὰ περάσει καὶ πάλι αὐτούσια στὰ αὐτιὰ τοῦ ἀκροατηρίου του.

  Τὸ ἴδιο ἔχει ἐπιχειρηθεῖ στὸ θέατρο-πολλοί δηλαδὴ φτάσαν στὴν ἰδέα ὅτι ἡ καλύτερη παράσταση εἶναι τὸ ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ δραματικοῦ κειμένου. Ἥ ὅτι στὴ μουσική, ἠ καλύτερη συναυλία εἶναι ἠ πιστὴ ἀναπαραγωγὴ τῆς παρτιτούρας. Στὴν πράξη, ὄμως, ὐπάρχει πάντα ἕνας ἀστἀθμητος παράγων, ποὺ ἀπαγορεύει τὴν ἀντιγραφή.

  Ἁπὸ κεὶ καὶ πέρα, ὑπάρχουν τρεὶς προσεγγίσεις σὲ σχέση μὲ τὴν εἰκόνα καὶ τὸν ἀστάθμητο παράγοντα.Ἡ πρώτη ἐπιχειρεῖ νὰ περιορίσει τὸ ἀστάθμητο. Ἡ δεύτερη, νὰ προσκαλέσει τὸ ἀστάθμητο.Ἡ τρίτη θεωρεῖ ὅτι ἀστάθμητος παράγων εἶναι ἡ ἴδια ἡ εἰκόνα.Αὐτὴ ἡ τελευταία προσέγγιση εἶναι ἴσως ἠ μόνη ποὺ δὲν εἶναι ἐξουσιαστική.Διότι κάτι ποὺ εἶναι ἀστάθμητο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀντικείμενο ἀντιγραφῆς.Ἀντίθετα, τὴν πρωτοτυπία ὅλοι μποροῦν νὰ τὴν ἀντιγράψουν.

  ReplyDelete
 2. Καλά κατάλαβα ότι η δολοφονία ήτο προβοκάτσια.

  Σημάδια των καιρών:

  Ηρωποίησις...βουλευτού και μάλιστα σοσιαλ(κιναιδο)κράτη! Ξεφτίλα...

  ReplyDelete
 3. http://www.pronews.gr/portal/20160618/kypros/42/kypros-hiliades-toyrkokyprioi-diadilosan-kata-toy-kapelomatos-apo-tin-toyrkia

  ReplyDelete
 4. Το άρθρο είναι εκπληκτικό.Αν και δεν είμαι αναρχικός είναι δεδομένο ότι η αναρχία δεν έχει καμία σχέση με τους ταραξίες που καταστρέφουν την ατομική ιδιοκτησία των Ελλήνων πολιτών.Αυτό είναι ένα ψυχοπαθολογικό φαινόμενο εκφράσεως αισθημάτων κατωτερότητας, παραμελισμό ή καταπίεση από το οικογενειακό περιβάλλον, ή επιπλέον συσχετίζεται με καταπιεσμένη σεξουαλικότητα.
  Αναρχικός ήταν ο Ρένος Αποστολίδης, όχι οι βάρβαροι μπαχαλάκηδες.
  Επιπλέον, είναι σαφέστατα ότι οι αρχηγοί τέτοιων οργανώσεων είναι υποτελείς σε πράκτορες ξένων υπηρεσιών.Ένα απλούστατο παράδειγμα είναι το πραξικόπημα που έγινε κατά του Κ.Καραμανλή πριν λίγα χρόνια με την υπόθεση Γρηγορόπουλου. (Το ότι τον έριξαν το δέχεται και ο κύριος καθηγητής στο 18:00 https://www.youtube.com/watch?v=bCo0aLMsgW4 )
  Άμα ήταν έτσι στην Αμερική θα έπρεπε να αλλάζουν καθημερινά κυβέρνηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με αηδιαζουν οι Θεωριτικοι αναρχικοι .μου παιρνουν ενα υφακι και αρχιζουν την παρλα !
   Οσο για τους "βαρβαρους" που λες..περαν απο τους βαλτους οι αλλοι απλως ειναι χαμενοι και ουτε βαρβαροι ουτε τιποτα αλλο ,περαν του οτι καταστρεφουν την λαθος ιδιωτικη περιουσια συνηθως.!

   Αλλα δεν εχω δει καποιον θεωριτικου να τα βαζει με εμπορους ναρκωτικων και να μαχονται....ωστε μετα οι διαφοροι να τους λενε μπαχαλακηδες κτλ !

   Delete
  2. Πσσσσσσσσσσ. Άι εμ κράινγκ φρομ γιόρ όνεστυ. Τζίμη δε κάτ άι εμ τόκινγκ του γιού.

   Delete
 5. Τὸ κακὸ ξεκινᾶ περίπου ὠς ἑξῆς.
  Ὁ Ἀλέξης Γρηγορόπουλος τὰ κοπανᾶ σὲ ἕνα μπὰρ στὰ Ἐξάρχεια.Σκέφτεται-
  -Θἄθαλα νἄμουνα ὁ Ῥεμπὠ.Ἑξαιτίας τῆς μητέρας μου δὲν θὰ γίνω. Ὅχι, μπορῶ νὰ γίνω.Γκλουπ,γκλουπ.
  Κάποια στιγμὴ τὸ δίλημμα ὀξύνεται.Μπορῶ-δὲν μπορῶ.
  Περνάει ἕνας φίλος του-Ἀλέξη, ἔλα ἔξω.
  Ὁ Ἀλέξης σηκώνεται.Ἕχει ἤδη αὐτοκτονήσει.Δις ιζ δὲ στέητ-μιὰ μηχανὴ ψυχικῆς αὐτοκτονίας.
  Λίγες δεκάδες μέτρα παρακεῖ γίνεται τὸ κακό....

  Ποὺ ἔγκειται ἡ αὐτοκτονία;;;Στὸ ὅτι ὀ Ἁλέξης ΕΠΕΤΡΕΨΕ στὸν ἑαὑτὸ του νὰ μὴν γίνει ὁ Ῥεμπῶ.Γιατἰ-διότι σκέφτηκε,θὰ ἀφήσω τὸν ἕνα Ῥεμπὼ τώρα, μὲς στὸ ποτῆρι μὲ τὴ μπῦρα, καὶ θὰ ξαναβρῶ ἕναν ἄλλο, ἴδιο,μεθαύριο.

  Μὲ ἄλλα λόγια -αὐτὸ ἐγὼ λέω θυσία- ὁ Ἀλέξης θεώρησε ὅτι ἀπὸ δύο σκέψεις, ἡ μία δὲν ἔχει ὑπόσταση. Ἁναγκαστικά λοιπὸν ἥ ἄλλη θὰ πρέπει νὰ ἀναδιπλασιαστεῖ προκειμένου νὰ καλύψει τὸ κενό ποὺ ἄφησε ἡ ἄλλη.Ἑπειδὴ ὅμως δὲν ὑπάρχει κενό-αὐτὸ κραύγαζε ὁ Παρμενίδης- στὴ θέση τοῦ κενοῦ ἐμφανίζεται ὁ θάνατος.Κατὰ κάποιον τρόπο,τὸν Ἁλέξη τὸν σκότωσε ὁ Ῥεμπῶ,ποὺ ὁ Ἁλέξης τὸν ἀπαρνήθηκε.Μετὰ ὁ Ἁλέξης ἔγινε ἡ μπῦρα γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους κόπανους.Τί κάνουμε καὶ γινόμαστε κόπανοι;;

  Κατεβαίνει τὸ κράτος, σὰν ἔλεγχος τῆς πραγματικότητας, καὶ ζητάει τὰ χαρτιά μας.Ἑμείς τὸ φωνάξαμε, ἐπειδὴ πήγαμε καὶ τὰ βγάλαμε.

  ReplyDelete
 6. Αλέξης Γρηγορόπουλος. Ένα άτομο που όπως ΟΛΟΙ ΜΑ ΟΛΟΙ, οι νεανίες των ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ, έγινε και αυτός...αντίφα. Γιατί; Επειδή ήταν της μόδας. Πώς θα ξεδώσουν τα..."καημένα" παιδιά του Κολωνακίου #2; Μέσω της ψεύτικης "επαναστάσεως" και της βίας. Δεν υπάρχει τίποτα πιό σάπιο από τους αντίφα. Οι αντίφα είναι τα...καλλίτερα σκυλιά της εξουσίας, πολύ καλλίτερα από τα ΜΑΤ. Κυνοβούλιο, Φιλελευθερισμός και αντίφα ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ. Οι αντίφα όχι μόνον ΔΕΝ επαναστατούν μα πολεμούν τους ιδίους τους επαναστάτες, Κομμουνιστές και Φασίστες. Μόνον το ότι μιλάμε για τον Γρηγορόπουλο και τον...κλεφτοκοτά Ρωμανό είναι πολύ. Και θα πει ο Καθηγητής "Μα ο Ρωμανός πήγε με το καλάσνικοφ και, και, και" πήγε και τώρα είναι στην μπουζού. Άμα όντως ήταν Επαναστάτης και όχι κλεφτοκοτάς, θα χρησιμοποιούσε το τεράστιο δίκτυο αναρχικών που υπάρχει στην Ελλάδα προς όφελός του, τα λεφτά της ιδίας του της οικογενείας και όχι να τρέχει στον...Βελβεντό. Κάθε μέρα υπάρχον χιλιάδες περιστατικά με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ο Ρωμανός εάν ήθελε μπορούσε ΚΑΛΛΙΣΤΑ να λάβει την γνώση αυτή και μάλιστα μόνος του ιδίως δε αφού προερχόταν από τον Αναρχικό χώρο ο οποίος online έχει αναρτήσει πάμπολλα cookbooks δηλαδή "τσελεμεντέδες". Και είχε και παρέα. Και λεφτά, και, και, και. Και τί κατάφερε; Τίποτα! Υπήρξε μονάχα καύσιμο για να αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επιρροή του. Εάν ήθελε όντως να γίνει Επαναστάτης έπρεπε να φάει μία γερή σφαλιάρα πρώτα που να έγραφε "GROW UP!", "ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΟΥ!". Τότε μπορούσε να συνεχίσει σοβαρά αυτή την φορά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ελληνα Νεανια και κατοικε της ζυριχης..ασε τους Νεανιες της Ελλαδας ησηχους...καθως αυτοι που δεν φευγουν οσο κατεστραμενοι και να ειναι....ειναι αυτοι που κρατανε ακομα το κρατος ωστε μετα να ερθουν οι διαφοροι σαν και του λογου σου να το παιξουν ηρωες και πανσοφοι διαλεκτικοι!

   Οποτε δειξε λιγο σεβασμο για τους σημερινους Ελληνες (και οχι Ελλαδιτες που λετε ολοις σας) με ενα ενοχλητικο υφακι !

   Delete
  2. Captain Jimmy, διάβασε το "Περί Ηρώων" του Καθηγητού και θα κατάλάβεις τί και πώς; Μέχρι στιγμής πηγή εμπνεύσεώς σου αποτελούν οι γάτες και η σάπια Αγγλία.

   Delete
  3. Ο ήρωας του ελλαδίτη είναι ο κλεφτοκοτάς. Ο ήρωας του γραικύλου ο Καραγκιόζης. Ο ήρωας του Έλληνος δεν υφίσταται εντός κρατιδίου. Ηρωποιήθη όπως η Κόξ, ένας κλεφτοκοτάς. Η ηρωική μαγκιά για τον ελλαδίτη είναι να βγώ με ένα καλάσνικοφ και να αρχίζω να βαράω τους "μπάτσους". Σκέψη, οργάνωση, προετοιμασία, στόχος, γνώση, πλάνο, εκτέλεση, διαφυγή, προπαγάνδα, άμυνα, προστασία, είναι λέξεις παντελώς άγνωστες για τον ελλαδίτη που κάνει τα πάντα την τελευταία ώρα.

   Το ότι αποτελεί ήρωα του Τζίμη ενός ατόμου που έβαλε την σημαία της Αγγλίας μόνον και μόνον επειδή ευχήθηκα καλή επιτυχία στα Ομόδοξα αδέρφια μας τους Ρώσους, δείχνει την ελλαδική κατάντια, αδρανοποίηση και το αίσθημα κατωτερότητας. Είμαι σίγουρος ότι μόνον περηφάνεια δεν θα νιώσει ο Ρωμανός εάν του πούμε ποίοι των θαυμάζουν, πέραν των αγνών αγωνιστών οιασδήποτε παρατάξεως οι οποίοι είναι απλώς ανύπαρκτοι. Όσοι υπαρκτοί είτε ευρίσκονται στο εξωτερικό είτε παρακολουθούνται στο εσωτερικό.

   (Είμαι σίγουρος ότι με καμαρώνει η ΕΥΠ τώρα οπότε λέω ένα σύντομο γειά στα παιδιά και να μην είναιμόλη την ώρα στο pc. Κάντε και κανα μπανάκι!)

   Delete
  4. Όσο για το ότι κρατάτε το...κράτος! Για καλό μου το λες; Τί σας φταίει ο πανέμορφος τόπος και τον κρατάτε; Μην κουράζεστε την δουλειά την κάνει η βαρύτης εδώ και χιλιάδες χρόνια κρατώντας τον τόπο αυτό, συνεπώς περιττή η παρουσία σας. Καλλίτερα να είχατε μεταναστεύσει και να είχαν έρθει τα Ρωμαίηκα αδέρφια μας εκ Μέσης Ανατολής. Ω ναί.

   Delete
  5. Η βλακεια σε εχει βαρεσει κατακεφαλα παλικαρι μου.....η ΕΥΠ δεν ασχολητε με Ρωμηους μην φοβασε !
   Και επανασταση για εσενα ειναι να τα βρεις με τους εφοπλιστες και τους Αμερικανους ωστε να σε βαλουν να κανεις την δουλεια τους..τιποτα το καινουργιο

   Delete
  6. Επισης το εγω σου ειναι τεραστιο..και να πεις οτι αξηζει το εγω να παω πασο..αλλα οχι και με τετοιο ανοητο εγω ....επειδη λες διαφορα για Ρουμανιες κτλ σε ενα blog νομιζεις οτι εισαι ο πρωτος διαλεκτικος...τι να πω ...

   Οσο για τα αδελφια μας εξ ανατολων αστο..τα ειδαμε ...προτυμισες την πορνη Δυση αντι τους Ανατολιτες....

   Αστο αν αυτο το νομιζεις ως διαλεκτικη που λεει και ο Κιτσικης τι να πω...συνεχισε ετσι και περιμενε τον εφοπλιστη σου !

   Delete
  7. Ό,τι να'ναι. Και είπαμε για την ΕΥΠ. Τελικά καλλίτερα να βγάλεις την γάτα και να βάλεις το...γατόψαρο!

   Delete
 7. Στην Ἑλλάδα τοὐλάχιστον γιὰ πολλοὺς κομμουνισμός δὲν σημαίνει ἀταξικὴ κοινωνία ἀλλὰ ἀπεριόριστη ἐπέκταση τῶν προνομίων τῆς ἄρχουσας τάξης.

  Ἕνα ἀπὸ τὰ προνόμια τῆς ἄρχουσας τάξης εἶναι, δίπλα στὶς διάφορες φοροαπαλλαγές, ἠ ἐξαίρεσις ἐκ τῆς ἀστυνομεύσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ ὑποκύπτεις στὸν κομματισμὸ καὶ τὸν ἀντικομμουνισμό. Ἄλλος κομματισμὸς θὰ ἦτο νὰ δηλώσῃς ὅτι "γιὰ πολλούς" ὁ φασισμὸς εἶναιἡ δικτατορία τοῦ ἑνὸς καὶ τῆς κλίκας του εἰς βάρος τοῦ λαοῦ. Κατ'αρχὰς, ὁ κομμουνισμὸς ὡς ἀταξικὴ κοινωνία, γιὰ τὸν μαρξισμό-λενινισμό, εἶναι μία κατάσταση στὴν ὁποία τείνει ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισμὸς μέσῳ τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου. Οὔτε ἡ ΕΣΣΔ, οὔτε καμμία σοσιαλιστικὴ κοινωνία δὲν ἔφθασε μέχρι στιγμῆς στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἀταξικῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ κράτους. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς ποὺ πρεσβεύω, συνθέσεως τῶν δύο ἐπαναστατικῶν ἰδεολογιῶν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ, ἔχει νόημα ἐφ'ὅσον ἑκατέρωθεν παραμερισθοῦν οἱ ἁπλοϊκὲς κατηγορίες (ὅπως ἡ ἰδική σου) ἀντικομμουνιστικοῦ ἤ ἄντιφασιστικοῦ περιεχομένου. Τὸ ὅτι δὲν εἶπες ὅτι αὐτὸ πιστεύεις ἐσὺ ἀλλὰ ὅτι "στὴν Ἑλλάδα τούλάχιστον [καὶ δὲν εἶναι μόνον στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ παντοῦ] γιὰ πολλοὺς..." δὲν σὲ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν κατηγορία τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ καὶ τοῦ κομματισμοῦ.Ένθυμήσου:Ὁ ἀντικομμουνισμὸς ὅπως καὶ ὁ ἀντιφασισμὸς εἶναι τὸ ἔσχατο πνευματικὸ δηλητήριο ποὺ καταστρέφει μία κοινωνία. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ἕχετε δίκιο, ἡ ἀσάφειά μου μπορεῖ νὰ ἑρμηνευτεῖ ὠς ἀντικομμουνισμός.Νὰ τὸ πῶ ἂλλιῶς.Τὸ ὄραμα τῆς ἀταξικῆς κοινωνίας δὲν πρέπει νὰ εἶναι λεκτικὸ πρόσχημα γιὰ τὴν κυριαρχία μιᾶς τάξης εἰς βάρος μιᾶς ἄλλης, μὲ τὸ νὰ μπερδεύεται μὲ τὸ ὄνειρο τῆς ἀπεριόριστης κυριαρχίας ἐπὶ τῶν πάντων.

   Οὔτε ὅμως ὁ ἀντικομμουνισμός, στηριζόμρνος ἐπὶ τῆς εὔκολης κριτικῆς στὰ λεγόμενα σταλινικὰ καθεστῶτα πρέπει νὰ εἶναι πρόσχημα γιὰ φτηνὴ ἐπίδειξη διανοητικῆς ἀνωτερότητας. Διότι τότε ἐπικαλεῖται ἔναν φτηνὸ ῥεαλισμό ποὺ ταὐτίζεται οὑσιαστικά μὲ τὴν ίδέα τῆς ἀπόλυτης κυριαρχίας.

   Delete
  3. Καθηγητά η ανάλυσή σας τείνει να με κάνει και εμένα Κομμουνιστή, μολονότι δεν ήμουν ποτέ. Δεν το λέω ως κάτι το κακό, τουναντίον. Από μικρός 16χρονος Φασίστας-Εθνικιστής έμαθα ότι οι αιώνιοι εχθροί μας είναι τα "παλιοκομμούνια" και οι "κομμουνιστοσυμμορίτες". Όμως οι αναλύσεις σας και κυρίως η αποδοχή σας του Στρασσερισμού-Εθνικομπολσεβικισμού, ο οποίος Στράσσερ με γοήτευε από μικρό, καθώς αγίαζε και απενεχοποιούσε τον Σοσιαλισμό από τον αντιεθνικό-αντιθρησκευτικό του χαρακτήρα, μου κέρδισαν την συμπάθεια της ΕΣΣΔ. Προσωπικά, θεωρώ τον Στρασσερισμό, μολονότι ορισμένοι Φασίστες τον θεωρούν...προδότη(!), άκρως βλακωδώς βέβαια, ανώτερο και του Φασισμού και του Κομμουνισμού. Προφανώς και έχασε από τον Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλισμό, καθώς ο τελευταίος αποτελούσε Θρησκεία Φυλετική και όχι απλώς μία Αναγεννησιακή ιδεολογία. Παρόλα αυτά, ο Στράσσερ πρέσβευε τις καλλίτερες για εμένα αρχές και επίσης ήτο πιστός Χριστιανός, πολύ σημαντικό. Κρίμα βέβαια αυτή η ιδεολογία να παραμένει θαμμένη. Κρίμα πολύ. Μόνον εν Ελλάδι οι Μαυροκρινίτες την ενστερνίζονται.

   mavroskrinos.blogspot.com

   Μπείτε να δείτε. Σημειωτέον ότι μολονότι δεν είναι πιστοί Χριστιανοί όπως ο Στράσσερ, βλέπουν το (Σιιτικό κυρίως) Ισλάμ ως σεβαστή δύναμη, ιδίως δε λόγω της πάλης της Σουννιτικής Χαμάς και Σιιτικής Χεζμπολλάχ κατά των "Εβραίων τοκογλύφων" δηλαδή του κράτους του Ισραήλ. Παρότι βέβαια ο Στράσσερ εκδιώχθη και ο αδερφός του σκοτώθη, η ημέρα πτώσεως του Χιτλερικού Βερολίνου αποτελεί ημέρα πένθους για αυτούς και μολονότι είναι Στρασσεριστές, δηλαδή Εθνικοί Σοσιαλιστές, έχουν φανατικό αντικομμουνιστικό μίσος.
   Δυστυχώς.

   (Αυτό δημοσιεύστε Καθηγητά)

   Delete
  4. Κωσταντή η καταναλωτική μόλυνσις δυστυχώς δεν θεραπεύεται μόνον με τον Φασισμό, καθώς ο βιομηχανικός και εμπορικός καπιταλισμός επιβιώνει. Σήμερα που έχει πάρει Διεθνείς Διαστάσεις ο Καπιταλισμός, πιθανόν να μην δύναται να ελεγχθεί μέσω ενός απλού Εθνικού Φασισμού καθώς το Κεφάλαιο είναι πλέον Διεθνές. Ο Κομμουνισμός όμως τον σακατεύει ολοκληρωτικά. Δυστυχώς όμως σακατεύει και την Θρησκεία και ίσως το ίδιο το Έθνος, βέβαια και φτιάχθηκε βάσει της Προτεσταντικής κοινωνίας συνεπώς το ότι μάχεται την Θρησκεία με χαροποιεί, μάχεται κάτι το πλαστό και ψεύτικο. Μάχεται την αίρεση. Όμως η Ρωσική κοινωνία δεν είχε καμμία σύγκριση. Η Ορθοδοξία είναι κάτι το αυθεντικό και συνεπώς ουδέποτε απέθανε μόνον εκοιμήθη. Η κοίμησις δεν είναι μεγάλος κίνδυνος. Κίνδυνος ήταν η εξαφάνισή της από τον Θρησκευτικό Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλισμό, κάτι το δεδομένο εάν νικούσαν οι Εθνικοσοσιαλιστές το 1941 στην Μόσχα. Η Ορθοδοξία επιβίωσε και επανήλθε δριμυτέρα. Τέλος πάντων εγώ έχω μία ερώτηση προς τον Καθηγητή:

   Καθηγητά πιστεύετε ότι η αταξική κοινωνία του Κομμουνισμού είναι εφικτή ή ανέφικτη; Και εάν ναι γιατί;

   Delete
 8. Εγὼ προτείνω τὰ ἑξῆς.
  Ι) ὅπως ὁ ντὲ Τοκβίλ θεώρησε τὴν ἐπαναστατημένη Γαλλία προέκταση τοῦ Παλαιοῦ Καθεστῶτος, νὰ θεωρήσουμε τὴν Ὁθ.Αὐτοκρατορία προέκταση τῆς ῥωμαϊκῆς, μὲ τὴν διαφορά ὅτι ἐνῶι ἡ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἔπαψε νᾶιναι ἀνεξίθρησκη μετὰ τοὺς αὐτοκράτορες Ἱουστινιανό καὶ Θεοδόσιο,ἡ Ὁθωμανικὴ ἐπέτρεψε τὸν μωαμεθανισμὸ καὶ τὸν ἱουδαϊσμό.
  ΙΙ)Νὰ θεωρήσουμε τὰ σημερινὰ κράτη Τουρκία καὶ Ἑλλάδα σπαράγματα τῆς Ὁθ. Αὐτοκρατορίας καὶ ὄχι αὐτόνομες ὁντότητες.
  3) Στὸ πλαίσιο ποὺ ὁρίζουν τὰ Ι) καὶ ΙΙ) νὰ ἐξετάσουμε τὶς ἰδεολογίες ποὺ λέγονται ἀναρχία, ἀναρχικός καπιταλισμός, φασισμός, κομμουνισμός.Διότι ἀλλιῶς ὑποπίπτουμε σὲ αὐτὸ ποὺ καταλογίζει ὁ Βιλαμόβιτς στὸν Ἁριστοτέλη-ἐπιχειρώντας νὰ ὁρίσει τὴν τραγῳδία ἀφηρημένα, λέει ὁ Βιλαμόβιτς, καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ πλαίσιο τῆς Ἀθηναϊκῆς ἡγεμονίας, τὴν παρανοεῖ.Ἑξίσου ἀδυνατεῖ, λέει ὁ Βιλαμόβιτς,νὰ συλλάβει ὁ Ἀριστοτέλης τὴν κοσμοκρατορία ποὺ ξεκινᾶ μὲ τὸν Ἁλέξανδρο.Φαντάζομαι ὅτι θὰ ἄρεσε αὐτὸ τὸ σχόλιο τοῦ Βιλαμόβιτς στὸν κο Πλεύρη.Ἁλλὰ ἐγὼ θέλω νὰ πῶ ὅτι λέγοντας ἀναρχικός, φασίστας, κομμουνιστὴς, φιλελεύθερος στὸ πλαῖσιο μιὰς κατακερματισμένης Αὐτοκρατορίας ἄλλο πράγμα ἐννοοῦμε κι ἄς μὴν τὸ ξέρουμε ἀπὀτι ἐννοοῦμε στὴν Ἑγκυκλοπαίδεια.Καὶ μάλιστα τὸ γεγονὸς ὅτι προσπαθοῦμε νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν Ἑγκυκλοπαίδεια στὸν χῶρο μας τὴν κάνει πατρόν, κι ἑμάς φραγκορράφτες.
  ΙΙΙΙ)Στὸ πλαίσιο ποὺ ὁρίζουν τὰ Ι,ΙΙ νὰ ἐξετάσουμε καὶ τὴν Ὁθωνικὴ Πολιτεία καὶ τὶς διαφορές μεταξὺ Ζαμπελίου καὶ Παπαρρηγόπουλου καὶ τὸ ζήτημα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καί,τέλος, αὐτὸ τῆς Προβοκάτσιας.

  ReplyDelete
 9. ΥΓ.Νὰ δώσω ἕνα παράδειγμα (καὶ μοῦ καταλογίζω τὰ προηγούμενα λάθη στοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα.Ὁ Ἀλέξης Γρηγορόπουλος δεδικαίωται ὡς νεκρός.Ὡς ζωντανὸς ἀλλὰ ἤδη σύμβολο (καὶ αὐτὸ τὸν σκότωσε ἴσως)εἶναι νεαρὸ τσογλάνι στὸ βαλκανικὸ χωριὸ Ἀθήνα.Ὁ Κορκονέας εἶναι χωροφύλακας τοῦ ὁθωμανικοῦ κράτους.Ὁ Κορκονέας χάνει τὴν ψυχραιμία του καὶ γυρνάει και σκοτώνει ἕναν τυχαῖο νεαρὸ ἀνάμεσα στὰ τσογλάνια. Οἱ καθωσπρέπει οἰκογένειες τοῦ βαλκανικοῦ χωριοῦ στέλνουν τὰ παιδιά τους νὰ σπουδάσουν στὴ Φραγκιὰ ἀλλὰ δὲν ἔχουν συγκροτημένο σχέδιο γιὰ τὴν Αὐτοκρατορία. Ἀπλῶς προσπαθοῦν νὰ ἔχουν ὅσο καλύτερη θέση γίνεται μέσα στὴν Αὑτοκρατορία.

  ReplyDelete
 10. Σ ολα τα κειμενα των αναρχικων διακρινεται η μεταφυσικη προσεγγιση του κρατους και της εξουσιας ,διαιρουν την ανθρωποτητα σε εξουσιαζομενους και εξουσιαστες και ερμηνευουν τη πολιτικη και τη κοινωνια στο συνολο τους ως αποτελεσματα της παλης μεταξυ εξουσιαστων και μαχητων της ελευθεριας . Ο αναρχισμος οπως λεει το αρθρο παρουσιαζεται σ ολο το ιδεολογικο φασμα ως εκφραση της θελησεως ανατροπης μιας αρχης στην οποια εναντιωνεται ο ευκαιριακος ή οχι αναρχικος.
  Η περιπτωση των μονιμων αναρχικων αναφερεται ειτε σ αυτους οι οποιοι δεν επετυχαν ποτε να επιβληθουν δηλαδη να εξουσιασουν (ειτε λογο συνειδησης ειτε λογο αναποτελεσματικοτητας)και δεν εχουν τη διαθεση να εξουσιασθουν ειτε σε κοινωνικα οντα τα οποια απολαμβανουν τη πολυτελεια χωρις να διακατεχονται απο φιλοδοξιες και δεν ειχαν ποτε την ευκαιρια να διαπιστωσουν οτι οντολογικως ο εξουσιαστης και ο εξουσιαζομενος ειναι το ιδιο πραγμα και η διακριση τους στο κοινωνικο πεδιο ειναι αναποφευκτη.
  Στη περιπτωση κατα την οποια ο αναρχισμος απο ιδεολογια εκφυλιζεται σ ενα συνολο ερεθισματων τα οποια κινουν εξαρτημενα ανακλαστικα (περιπτωση αντιφα,νεολαιοι βορειων προαστειων) τοτε οι αναρχικοι καθιστανται οι χρησιμοι ηλιθιοι οποιουδηποτε δυναται να τους εκμεταλλευτει στο πεδιο της δημαγωγιας και αποτελουν οργανο παρα μια παραταξη με ιδια βουληση

  ReplyDelete
 11. Η κριτική του Βιλάμοβιτς κατά του Αριστοτέλη είναι άκυρη.
  Φυσικά και δεν κατανόησε την κοσμοκρατορία του Αλεξάνδρου διότι πέθανε έναν χρόνο αργότερα από τον μαθητή του.
  Τα πολιτικά του δεν γράφτηκαν όταν ο Αλέξανδρος κατέκτησε τον κόσμο, γιαυτό και ασχολούνται με την πόλη-κράτος.Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επίκαιρα, οι αντικειμενικές του αναφορές είναι αθάνατες.
  Για την ακρίβεια η πρώτη γραπτή αξιολόγηση της Πανελλήνιας εκστρατείας γίνεται από Ακαρνάνα πρέσβη στο έργο του Πολύβιου πολλά έτη μετά το 323 π.χ., λίγο πρωτού η Ελλάδα γίνει Ρωμαϊκή επαρχία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ,βασικά,δὲν-ξέρω.
   "Ο Αριστοτέλης αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία που διαθέτουμε για τα ιστορι­κά γεγονότα του αττικού πολιτεύματος. Δεν είναι όμως εύκολο να υιοθετήσει κανείς την κρίση του για την πορεία του πολιτεύ­ματος και την αξία των ηγετικών προσωπικοτήτων.[...]Βεβαίως τον Αριστοτέλη μπορούμε να τον συγχωρήσουμε[γιὰ τοὺς λάθος ὁρισμούς] αφού δεν συμ­μεριζόταν τη θρησκευτική αφοσίωση, και αφού αυτός ο άπατρις δεν θα είχε γνωρίσει μάλλον τον πατριωτισμό."κ.λπ.κ.λπ.

   http://www.ekivolos.gr/H%20attiki%20tragodia.htm.Ἑγὼ ἤθελα νὰ πῶ μέσωι σπαραγμάτων ὅτι πρέπει ἴσως νὰ συνυπολογίσουμε τὴν τοπικὴ διάσταση στὰ ζητήματα αὐτὰ.

   Delete
  2. Τον Αλεξανδρο νομιζω τον κατανοησε ο Βελεστινλης....μπορει και να ειμαι λαθος βεβαια

   Επισης ο Βελεστινλης Μιλουσε για βαλκανικη ομοσπονδια μαζι με Μ Ασια εναντι οχι μονον του Σουλτανου αλλα και του καθε δυνάστη ... τσιφλικά, ο κοτζαμπάση, ο ανώτερο κλήρο, τα μοναστήρια και τους τοκογλύφους

   οπως επισης ελεγε και ο σειχης Μπεντρεντιν πολυ πιο πριν (συμμαθητης του Πληθωνα) Και το κινημα του λεει συσπειρωνε χριστιανους μουσουλμανους και εβραιους αλλα πολεμηθηκε απο τον Σουλτανο και στο τελος απαγχονιστηκε

   Καπως ασχετο με το θεμα το θυμήθηκα που ειπες για τον Αλεξανδρο

   Delete
  3. "Στην Ποιητική, όπως και στα Πολιτικά, δεν ξέρει να αντιμετωπίζει ορθά ούτε το μεγάλο παρελθόν, την αττική παντοδυναμία, ούτε το μεγάλο μέλλον της κοσμοκρατορίας του Αλεξάνδρου - παραμένει μάλλον στη μιζέρια της μικρής πόλης και της κοινωνι­κής οργάνωσης που της ταιριάζει, η οποία στην πραγματικότη­τα είχε ξεπεραστεί εδώ και καιρό από την ιστορία και τη θεωρία".ὅ.π.

   Delete
 12. Να σε δω εγω αρχοντα Κων/Πολιτη αν καποτε σε μπουζουριασουνε σαν τον Ρωμανο που κατηγορεις ...εαν θα κανεις οτι εκανε και αυτος που ολοι τους υπεκυψαν στα αιτηματα του με την απεργια πεινας που εκανε ! ή θα υπογραφεις μετανιες!

  Επισης αυτος που εσυ κατηγορεις σπουδαζει στην φυλακη και δεν εχει αναγκη απο Ελβετιες για να του ανοίξει η ορεξη να σπουδασει

  Τωρα το αν δεν ειχε σωστη οργανωση ή υποστιριξη ειναι εντελως αλλο θεμα..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απεργία πείνας...μάλιστα, μάλιστα Τζήμη! Με τον Σύριζα να τον στηρίζει στην Βουλή και όχι μόνον αυτοί αλλά όλο το κατεστημένο υπέρ του! Γιατί; Γιατί απλούστατα ήταν αντίφα. ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΦΑΣΙΣΤΕΣ Ή ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ! Η Χρυσή Αυγή είναι άξια θαυμασμού και όχι ο Ρωμανός. Όσο για το χαρτί υγείας που θα πάρει σαν πτυχίο, δεν σχολιάζω καν! Εγώ θα υπέγραφα μετάνοιες με το Αίμα μου! Διότι μόνον ένας Πιστός με ισχυρό Πνεύμα δύναται να αντέξει τα σωματικά βασανιστήρια. Η απεργία πείνας είναι...αστεία. Καταρχήν την έκανε ο ίδιος, επίτηδες για να κερδίσει υποστήριξη με το κόμμα των αντίφα-σοσιαλκιναιδοκρατών ονόματι ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Οι αντίφα είναι οι σοσιαλδημοκράτες με όπλα. Αντίφα και σοσιαλδημοκράτες είναι τα καλλίτερα γκαρσόνια του συστήματος. Για την Χρυσή Αυγή μούγκα καπετάνιε ε! Μούγκα!

   Delete
  2. Δες τί λέει το ίδιο το indymedia, στέκι των αντίφα/αναρχικών:

   https://athens.indymedia.org/post/1537503/

   Delete
  3. "Επισης αυτος που εσυ κατηγορεις σπουδαζει στην φυλακη και δεν εχει αναγκη απο Ελβετιες για να του ανοίξει η ορεξη να σπουδασει"

   Ποίος είπε ότι στην Ελλάδα σπουδάζεις;;;;;;; Χαρτί Ελληνικό = Κ...χαρτο.

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςJune 19, 2016 at 9:44 AM

   Κωνσταντινουπολίτη, οι Έλληνες φοιτητές που βγαίνουν έξω βρίσκονται σε καλύτερο γνωστικό επίπεδο συγκριτικά με τους ξένους φοιτητές (για αυτό και διαπρέπουν). Αυτό το γεγονός αναιρεί τον ισχυρισμό σου για τα ελληνικά πανεπιστήμια.

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJune 19, 2016 at 9:45 AM

   Τα ελληνικά πανεπιστήμια πάσχουν από οργάνωση ( όπως άλλωστε όλη η χώρα), όχι από διδακτικό δυναμικό.

   Delete
  6. Άσχετο Ένοχε! Ο Άριστος πάντοτε διαπρέπει ακόμη και στον βούρκο! Φυσική Επιλογή. Λέμε ντε φάκτο τί συμβαίνει όχι μεμονωμένες περιπτώσεις. Και όχι ούτε όλοι διαπρέπουν από την μεγάλη μας Μεσογειακή-Μπαλκάν ράτσα.

   Delete
  7. Βρε σπουδαζεις και στο πιθαρι αν θες αλλα εσυ θελεις μοστρα...η σπουδαζεις και στην Ανατολια...τα ειπαμε αυτα !

   Τωρα τα περι ΧΑ που ειναι και καλα αντισυστημικη τι να πω...που ο ιδιος ο αδελφος του Μιχαλολιακου ειναι δικηγορος του καθε καθηκιου και απατεωνος εντος Ελλαδος ασε μας ..απλωςη ΧΑ πηγε εναντι στην ΝΔ πολυ νωρις...αλλιως ηταν αδελφακια !

   Delete
  8. Επισης μονον καλασνικοφ ειναι η υποθεση...τι να τους κανουμε τους Θεωριτικους?
   Θεωριες θα λες στον αντιπαλο σου? οχι ....και η πολυ μαζα ποτε μα ποτε δεν προκυτε να αλλαξει και ξαφνικα να γινουν ολοι τερατα του πνευματος !..

   Ακους εκει σε παρακολουθει η ΕΥΠ......μπορει να σε παρακολουθει ο Πλευρης που ειναι και δασκαλος σου..ο Μεγας Ρουφιανος της ΕΥΠ

   Delete
  9. Τζίμη κάνουμε και κανα καλαμπούρι να περνά η ώρα σχετικά με την ΕΥΠ. Υποτίθεται ότι είσαι...γάτα! Μην τσιμπάς λοιπόν σαν την τσιπούρα! Αχαχαχαχαχαχαχα!

   Delete
 13. Ιωάννης ΈνοχοςJune 19, 2016 at 9:42 AM

  Έλληνα, είσαι απόλυτος και το μόνο που προσπαθείς να κάνεις είναι να δικαιολογείς με οποιοδήποτε τρόπο τις ιδεοληψίες σου. Επίσης κινείσαι ακόμη στο ρηχό και παιδικό δίπολο καλοί - κακοί, φασίστες - αναρχικοί. Δεν θα καταφέρεις πολλά έτσι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στόχος εμού είναι η ανατροπή για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Και όχι η πλήρης κατεδάφιση ώστε να επέλθει το Χάος και να σφαχθούμε όλοι μας για ένα καρβέλι άρτου. Οι αντίφα και οι αναρχικοί λειτουργούν πολύ καλλίτερα από ότι τα ΜΑΤ, υπέρ του κατεστημένου επειδή κρύβονται-και μάλιστα αρκετοί ΚΥΠατζήδες και αστυνομικοί-υπό τον μανδύα του Επαναστατισμού. Είναι τα καλλίτερα όργανα του Φιλελευθερισμού. Θέλουν κατάργηση των συνόρων, πλήρη ελευθερία στα...πάντα, κατάλυση της οικογενείας, της Τάξεως, της Θρησκείας, της οιασδήποτε Ταυτότητας, νομιμοποίηση των ναρκωτικών, της πορνείας, των εκτρώσεων και χιλίων δύο άλλων. Θέλουν κατάργηση της αστυνόμευσης, της αστυνομίας, του κράτους, του στρατού και λοιπά και λοιπά. Έχουν τον ίδιο εχθρό με τον Παγκόσμιο Καπιταοισμό. Το κράτος και την Ταυτότητα ενός ατόμου. Είναι οι καλλίτεροι ύπηρέτες του Κεφαλαίου.

   Delete
  2. *Παγκόσμιο Καπιταλισμό

   Delete
  3. Ρε οι αναρχικοι πολεμανε τους μεγαλεμπορους πρεζεμπορους και λες οτι θελουν ναρκωτικα?
   Και επισης πολεμανε τους εφοπλισταδες που μεταφερουν την Πρεζα...αυτουν τους γνωστους την ΧΑ και αλλους που λες αντι συστημικους !

   Delete
  4. Επισης οι αναρχικοι ειναι κατα τις Πορνειας ,,
   Οσο για την αστυνομια τι να πω..μαλλον θα διαβασες το βιβλιο του Πλευρη με τιτλο "η αστυνομια μας"

   Delete
  5. Τζίμη ούτε καν, το αντίθετο μάλιστα.

   Delete
 14. Ἑάν ἔχει κάποια βάση αὐτὸ ποὺ ἔγραψα παραπάνω,ὅτι δηλαδὴ μποροῦμε νὰ δοῦμε τὶς ἰδεολογίες μεταγεγραμμένες σὲ ἐσωτερικὲς δυνάμεις ἑντὸς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας,ἵσως μόνον ὁ κομμουνισμὸς νὰ φαντάζει πραγματικὰ ξένο σῶμα.Δὲν τὸ λέω ἐπιστημονικὰ ἀλλὰ διαισθητικά.
  Ὁ κομμουνισμὸς ἐμένα ἦταν ἡ μεγαλύτερή μου συμπάθεια.Εἶχα ὁλόκληρο τὸ σχολεῖο ἑναντίον μου,ἀπὸ τὰ ὀκτὼ μου μέχρι τὰ δεκαὁκτώ μου.Μὲ τὴν ἐξαίρεση μόνον μερικῶν καθηγητῶν.Τὀ πρόβλημά μου ἦταν καὶ εἶναι - πῶς θὰ διατηρήσουμε τὰ καλὰ τῆς μοναρχίας χωρίς ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο.

  ReplyDelete
 15. Υ.Γ.Νὰ πῶ καὶ τί μοῦ φαίνεται τελείως ξένο σῶμα.Τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα.
  ''υπέρ­τατη δύναμη στην Αθήνα [τῆς κλασσικῆς περιόδου] είναι το κράτος και ο κυρίαρχος του ή καλύτερα το ζωντανό σώμα του, ο λαός".(ὁ.π.)
  Αὐτὸ μοῦ φαίνεται ὑπέροχο θεωρητικά, ἄν καὶ πολύ γεωμετρικό, καὶ στὴν πραγματικότητα,τελείως κουκουρούκου.Δὲν μπορῶ δηλαδὴ νὰ φανταστῶ εὔκολα κάποιον νὰ τὸ πιστεύει εἰλικρινά.

  Θυμᾶμαι βέβαια λίγο πρίν τὴν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ πόση ἀγάπη ὑπῆρχε γιὰ τὶς λαϊκές δημοκρατίες καὶ ποση θλίψη γιὰ τὸ ὅτι ὁ λαὸς μόνον ἀναγκαστικὰ, καὶ χωρίς γνήσιο ἑνθουσιασμὸ συμμετεῖχε στὴν κοινή προσπάθεια,μᾶς εἶπανε μετά῎ προσπάθεια βαμμένη μὲ αἵμα καὶ ψέμα. Κατὰ κάποιον τρόπο τὸ μεγαλύτερο κατηγορῶ κατὰ τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἦταν ὅτι δὲν εἶναι φόλκ.

  ReplyDelete
 16. συμπληρωση *
  η πνευματικη επανασταση που λενε διαφοροι αφορα μονον τον σκληρο πυρινα μιας επαναστατηκης οργανωσης...απο εκει και περα ειπαμε μονον καλασνικοφ και προσπαθεις να κερδιζεις οσο το δυνατον περρισοτερη δυναμη με καθε τροπο..οικονομικο οιλιτικο κτλ κτλ κτλ
  ..ολα τα αλλα ειναι τσαμπα λογια !

  ReplyDelete
 17. ακομα μια συμπληρωση καθως μου την δινει αυτος ο Κων/πολιτης...
  που συνεχια μιλαει για ανατολιτες και μουσουλμανους κτλ και σιγουρα δεν θα εχει ουτε καν φιλους ή γνωστους απο ανατολη τουρκια Μεση ανατολη η βαλκανια....εκει..στην πορνη Δυση.κανε μια βολτα απο δω να δεις που θελεις και να σφαξεις και...αστο εδω
  αφου μας παρακολουθει και η ΕΥΠ και ο Πλευρης....
  Μια συμβουλη..μεινε στην Ελβετια σου μαμακια καθως δεν εχεις ιδεα απο καθε ειδους αγωνα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα έφη ο...Jimmy the Cat! Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα....!!111!!1έναέναένα!!!έναέναένα!!11

   Μεγάλε σκίζεις ε! Παίζει να με βλέπεις και στον ύπνο σου!

   Θραύση έκανα ο τύπος! Έγινα...viral!

   Delete
 18. Ὡραῖα,μοῦ τὸ ἐξήγησε ὁ Κάπτεν Τζήμυ....Ἁλλὰ ποῦ νὰ τὸ φανταστῶ!!!

  ReplyDelete
 19. σημ.ἑννοῶ τὸ'υπέρ­τατη δύναμη στην Αθήνα [τῆς κλασσικῆς περιόδου] είναι το κράτος και ο κυρίαρχος του ή καλύτερα το ζωντανό σώμα του, ο λαός".(ὁ.π.)

  =η πνευματικη επανασταση που λενε διαφοροι αφορα μονον τον σκληρο πυρινα μιας επαναστατικης οργανωσης...απο εκει και περα ειπαμε μονον καλασνικοφ και προσπαθεις να κερδιζεις οσο το δυνατον περρισοτερη δυναμη με καθε τροπο..οικονομικο πολιτικο κτλ κτλ κτλ

  ReplyDelete
 20. καλα δεν ασχολουμε αλλο...καταστρεφω και τα σχολια λογο του Εγω του Κων/πολιτη που γελαει ο κοσμος μαζι του και αυτος το νομιζει επειδη και καλα δεν μπορει να φτασει την και καλα διαλεκτικη και σοφια του αλλα ειναι απλως επειδη λεει βλακειουλες ....
  την κανω με τους φιλους μου απο ανατολη ελλαδα και βαλκανια...απο Οκτωβρη παλι θα κυνηγησουμε τους Πρεζεμπορες !
  (αυτο που για σενα ειναι μια θεωριαουλα για εμας ειναι η ζωη μας..Δυτικουλη )

  ReplyDelete
 21. Aux armes,citoyens!
  Formez vos bataillons!
  Marchez,marchez,
  qu un sang impur
  abreuve nos sillons.

  ReplyDelete
 22. Ξεφύγαμε,ντροπή! Ἄν συνεχίσετε σὲ αὐτὸ τὸ ὕφος θὰ σᾶς κόψω. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ. Εγώ σταματώ. Παρασύρθηκα και άρχισα να τρολλάρω.

   Delete
 23. Nὰ ῥωτήσω κάτι,ἅν ἐπιτρέπεται,τοὺς κ.κ. Κωνσταντινουπολίτη καὶ Καπετὰν Τζίμμη.
  Ἕρχεται,ἄς ποῦμε, ὁ Κλεισθένης τοῦ 2017.Καὶ σᾶς λέει.Τέρμα τὰ ψέμματα,θέλετε νἄστε ἑλεύθεροι,Ἕλληνες!Μὲ δραχμή!!Τότε, τέρμα ἡ κοροϊδία.Δὲν θὰ μοῦ ἐκχωρήσετε ἑμένα τὸ κρατικό ἔγκλημα,καὶ μετὰ ἐσεὶς νὰ νίπτετε τὰς χείρας σας.Τὰ ἀστυνομικὰ καθήκοντα θὰ τὰ ἀναλαμβάνουν ὅλοι οἱ πολίτες(καὶ πολίτισσες)ἐκ περιτροπῆς,ὅπως καὶ τὰ δημόσια ἀξιώματα κ.λπ. κ.λπ.Τὸ ἴδιο καὶ τὶς δουλειὲς τοῦ δεσμοφύλακα,τοῦ δημίου,ἄν χρειαστεῖ,τοῦ νεκροθάφτη κ.λπ.κ.λπ.Δὲν θὰ κολάσω τὴν ψυχή μου γιὰ λογαριασμό σας!!Ἁμαρτία μοιρασμένη,μισὴ συγχωρεμένη.Ἁλλιῶς,οὔστ!!στέρηση ἰθαγένειας.

  Ἅν πάρει τὴν ἐξουσία ὁ Κλεισθένης, γυρνάτε Ἑλλάδα, ἤ φεύγετε τρέχοντας καὶ δὲν ξαναγυρνάτε ποτέ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γυρνώ Ελλάδα και γίνομαι Κλεισθνικός.

   Delete
  2. *Κλεισθενικός

   Delete
 24. Πιστεύω το ιστολόγιο του Κ.Καθηγητά δεν είναι ούτε αρένα να διαφωνούμε ούτε για να περνάει η ώρα μας.
  Στο θέμα μας:αφού οι ηγέτες των σημερινών αναρχικών (νευρωτικών κατά την γνώμη μου) είναι πράκτορες των Αμερικανών, πρέπει να ερευνηθεί ποιόν εξυπηρετεί και η άλλη πλευρά, η Χ.Α.
  Είναι άραγε και αυτοί των Η.Π.Α. και θα βοηθήσουν στην κουβετοποίηση της περιοχής;Μία τέτοια κυβέρνηση θα βρισκόταν εκτός ΝΑΤΟ και ΕΕ και όλοι οι βόρειοι εχθροί μαζί με την Τουκία (καθαρά ανθελληνική επί Ερντογάν) θα έπεφταν να μας φάνε-και θα το καταφέρνανε.
  Μήπως είναι του Πούτιν;Αν ναι τότε πάλι θα διαλυθούν τα σύνορα γιατί δεν θα ανεχθεί η Αμερική φιλορωσική και αντι-ισραηλινή κυβέρνηση (φυσικά με το δίκιο της).
  Ο κύριος χρηματοδότης επίσης της Χ.Α. δεν έχει εντοπιστεί.Φυσικά, δεν θα πιστέψουμε το ΣΔΟΕ που βρήκε "καθαρό" το ταμείο της.Για να κάνουμε ένα κόμμα θέλουμε χρήματα, και μάλιστα πολλά.

  ReplyDelete
 25. Σὲ αυτὰ ποὺ λέει ὁ δρ.Πᾶπ. Ἕχω τὴν ἐντύπωση πὼς ὅλοι ἀνεξαιρέτως εἴμαστε πράκτορες τῶν Ἀμερικανῶν, ἄν οἱ τελευταῖοι συντάσσονται μὲ τὶς ἐθνικές μας ἐπιδιώξεις. Συγκεκριμένα, τὴν ἀπόσπασπαση ἐδαφῶν καὶ ἄλλων ἀγαθῶν ἀπὸ τὸ σημερινὸ τουρκικό κράτος.

  Ἑὰν ἡ ἐκκλησιαστικὴ σύνοδος ποὺ γίνεται στὰ Χανιά εἶναι καὶ αὐτὴ μέρος τῆς σταδιακῆς ὑλοποίησης αὐτῶν τῶν ἐπιδιώξεων, τὸ μόνο ὀργανωμένο κόμμα ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ταὐτίζεται ὡς κόμμα μὲ τὶς ἐπιδιώξεις αὐτὲς εἶναι -μὲ βάση τὰ λίγα ποὺ ξέρω,ἐ!-τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Ἑλλάδος.

  Προφητεύω ὅμως πὼς κάτι θὰ γίνει στὴν σύνοδο αὐτή,μὲ ἀνἀδειξη ἴσως μιᾶς φωτισμένης προσωπικότητας, καὶ θὰ ἀποφευχθεῖ 1-καὶ πολεμικὴ ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Τουρκία καὶ 2-σχίσμα ἐσωτερικό ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

  ReplyDelete
 26. The formulation of a comprehensive and integrated Eurasian geostrategy is therefore the purpose of this book. Zbigniew Brzezinski Washington, D. C. April 1997 THE GRAND CHESSBOARD

  ReplyDelete
 27. Κωνσταντή.Οι Αμερικανοί συντάσσονται με τις εθνικές τους επιδιώξεις, κανενός άλλου.
  Αποκλείεται η Αμερική να διαλύσει τόσο πολύ την Τουρκία ώστε να επεκταθούμε και εμείς.Όπως έχει πει πάραπ ολλές φορές ο Κ.Καθηγητής μάλλον θα μας διαλύσει και τους δύο.
  Έπειτα, η Εκκλησιαστική σύνοδος είναι ανύπαρκτη χωρίς την Ρωσία, ούτως ή άλλως η εκκλησία δεν έχει καμία δύναμη και είναι ο κατεξοχήν προδοτικός ανθελληνικός θεσμός στην σύγχρονη εποχή-όποιος διαφωνεί ας εξετάσει την στάση της στο λαθρομεταναστευτικό.
  Το ΚΚΕ που ήταν πράκτορες των Ρώσων απλά εκμεταλεύεται στα χρήματα του Ελληνικού λαού και είναι το κατεξοχήν καθεστωτικό κόμμα, σήμερα.
  Δεν καταλαβαίνω για ποιόν λόγο πρέπει εγώ να πληρώνω την κ.Καννέλη για να έχει βίλλα στην εκάλη ενώ υποτίθεται πως είναι αντικαπιταλίστρια.Επιπλέον, το ΚΚΕ, έχει σκοτώσει συγγενή μου που δεν μετείχε σε καμία πλευρά κατά τον συμμοριτοπόλεμο-ή αλλιώς εμφύλιο.Τους αρκεί να παραπονιούνται για να πληρώνονται.

  ReplyDelete
 28. Θὰ μὲ ἐνδιέφερε νὰ ὁριστεῖ τὶ εἶναι ἡ προβοκάτσια ἀπὸ ψυχολογικῆς πλευρᾶς.Ἕχω τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι κάτι ποὺ σὲ σπρώχνει νὰ κάνεις ἕνα ῥιζικὸ λάθος.Ἑπειδὴ βρίσκομαι σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ προσπαθῶ νὰ ἐξοευδετερώσω τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος,θὰ ἤθελα νὰ ξέρω τί εὶναι ἡ προβοκάτσια καὶ πῶς μπορει νὰ ἀκυρωθεῖ.Μὲ τὴ λέξη προβοκάτσια μοὔρχεται στὸ μυαλὸ μιὰ ψυχικὴ πληγὴ ποὺ σὲ βγάζει ἀνεπανόρθωτα ἀπὸ τὸ κεντρικὸ ῥεῦμα τῆς ζωῆς καὶ σὲ χανει σὲ ἕναν φθοροποιὸ λαβύρινθο δίχως ἄκρη. Ἑκτὸς καὶ ἄν τὴν ἐννοοῦμε μόνο σὲ ἕνα στενὰ πολιτικὸ πλαίσιο, δηλαδὴ ἐννοοῦμε τὴν πρόκληση ταραχῶν ποὺ ἐξυπηρετοῦν κάποιον ἀνώτερο καὶ ὄχι κάποιον κατώτερο.

  Ἥ μᾶλλον κάποιον κατώτερο καὶ ὄχι ἀνώτερο σκοπό.

  ReplyDelete
 29. Ἁναρωτιέμαι συγκεκριμένα ἄν προβοκάτσια ἔχουμε ὅποτε ὑπάρχει ἐπίκληση ἰδανικῶν γιὰ συγκεκριμένο ὄφελος.

  ReplyDelete
 30. Ἀπάντηση στὸν Δρ.Παπ: Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος εἶχε ὁρισθῆ νὰ συνέλθη στὴν Πόλη καὶ ἡ προοπτικὴ ἦταν στὴν Σύνοδο αὐτὴ νὰ ὑπερισχύσῃ τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκλεγῇ στὸ μέλλον Ῥῶσος πατριάρχης στὸ Φανάρι. Δηλαδή, Ἁγιὰ Σοφιὰ σὺν Φανάρι στὰ χέρια τῶν Ῥώσων μὲ ἐπιστροφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Πόλη ἀλλὰ ὡς ῥωσική, κάτι ποὺ ἐνθουσιάζει τοὺς Ἕλληνες, νομίζοντας ὅτι ἡ ῥωσικὴ ἅλωση τῆς Πόλης συμφέρει τὸν ἑλλαδισμό. Αὐτὸ ὅμως ἀποκλείεται νὰ γίνῃ ὅσο ἀντιτίθενται στὰ ῥωσικὰ σχέδια οἱ ΗΠΑ. Γι'αὐτὸ καὶ τελικὰ ἡ Σύνοδος συνεῖλθε στὴν Ἑλλάδα καὶ χωρὶς τοὺς Ῥώσους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή τυχεροί σταθήκαμε πάνω στην ατυχία μας...

   Delete
 31. Σὲ μένα μιὰ φορά μόνο ἔχει πιάσει ἡ προβοκάτσια.Ἀλλὰ ἀκόμα τὴν πληρώνω....ἔκανα μιὰλάθος ἐπιλογὴ διότι μοῦ παρουσιάστηκε σὰν νὰ ἔθετε τὸ σωστό σὲ κίνδυνο τὰ συμφέροντα τῆς οἰκογένειάς μου.Ἀκόμα τὸ πληρώνω αὑτὸ τὸ λάθος.Συμπεραίνω λοιπὸν ὅτι ἡ προβοκάτσια πιάνει ὄταν κινητοποεῖ τὸ ἡθικὸ αἴσθημα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦς κάνει νὰ ντρέπονται γιὰ τὸν ἑγωισμό τους.Μὲ ἄλλα λόγια,τοῦς ἐνοχοποιεῖ.

  Δρ.Πᾶπ.Ἐγὼ πάντως ἄν ἤθελα νὰ διαμελίσω τὴν Ἑλλάδα θὰ διέδιδα ὅτι ἀπειλεῖται ἡ ὀρθοδοξία. Ἥδη ἄκουσα ὄτι βγαίνουν διάφοροι τῦποι στὶς παρέες,καὶ λένε,μὰ,εἶναι δυνατὸν νὰ γίνεται ἡ λειτουργία στὰ ἀρχαῖα!!Τὸν 21ο αἰῶνα!

  Σκἐφτομαι τώρα ἐγὼ.Ἅν μπῶ ὑπερασπιστὴς τῆς ὀρθοδοξίας,θὰ πῶ ψέμματα.Ἁπλῶς θὰ προσπαθήσω νὰ πνίξω τὸν πόνο μου στὴν ὑπεράσπιση ἑνὸς ἰδανικοῦ῎Ἅρα θᾶμαι προβοκάτωρ...

  ReplyDelete
 32. Ἕνας τρόπος νὰ διαμελίσεις τὴν Ἑλλάδα εἶναι νὰ χρησιμοποιήσεις τὶς ὑπάρχουσες τομές.Π.χ.,τὶς διαφορετικὲς δικαιοδοσίες Πατριαρχείου καὶ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας.

  ReplyDelete
 33. ...Ἴσως ὅμως θὰ ἦταν πολὺ πιὸ ἐποικοδομητικὸ νὰ δυναμώσει ἡ Ἑλλάδα σὰν τὸ μονο χαρτί τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπέναντι στὴν ἐπεκτατικὴ Ῥωσσία,καὶ ἰδοὺ πεδίον δόξης λαμπρὸν γιὰ μέλλοντες θρησκευτικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἡγέτες.

  ReplyDelete
 34. Κ.Καθηγητά έχετε δίκιο.Όμως πιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου;Λογικό μηδαμινό εκτός και αν κάνω λάθος.Ίσως το σημαντικό γεγονός να είναι η απομάκρυνση των Ρώσων με αποτέλεσμα την οριστική δημιουργία μίας καθαρά σλαβικής ορθοδοξίας.

  Κωνσταντή, έχεις ένα δίκιο στο ότι όλοι οι αποτυχημένοι πολιτικοί στην Ελλάδα υποκρίνονται ότι υπερασπίζονται την ορθοδοξία.Μέχρι και ο Τσίπρας έγινε ξαφνικά ορθόδοξος.
  Η Ελλάδα χτυπήθηκε ταυτοχρόνως σε κάθε τομέα-πλυθησμό, παιδεία, θρήσκευμα, ιδανικά και τέλος οικονομία.
  Δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που να έχει έναν αντικειμενικό σκοπό.Πως δικαιολογεί ο τσίπρας ύπαρξη την κυβερνήσεώς του;Πρέπει να έχεις αντικειμενικό σκοπό για να κάνεις πολιτική.
  Μόνο το αντίθετο μπορώ να δεκτώ, ότι ο αντικειμενικ΄ςο τους σκοπός είναι η διάλυση του κράτους.Για παράδειγμα η τελευταία ανθελληνικότατη και προδοτική πράξη του Κοτζιά για το σποκιανικό ζήτημα, προδίδει 2.500.000 Μακεδόνες.Ή είναι εντελώς ανόητοι ή είναι εντελώς συνειδητοποιημένοι καταστροφείς.

  ReplyDelete
 35. Ρε κοιτάξτε "καρδούλα" των ανωμάλων που έβαλε το youtube! Χτυπήστε πάνω αριστερά και στο βίντεο που θα σας βγάλει, μαζικά dislike!Ήδη νικάμε!

  ReplyDelete
 36. Ντρ.Πᾶπ νομίζω ὅτι ὁ ἀντικειμενικός τους σκοπός εἶναι ὄχι ἡ διάλυση τοῦ κράτους-αὐτὴν τὴν ἔχουν ἀποφασίσει ἄλλοι-ἀλλὰ ἠ ἑξαπάτηση τοῦ πληθυσμοῦ μὲ ἀντάλλγμα μιὰ θέση στὴ σωσίβια λέμβο.

  ReplyDelete
 37. ...Πάντως,ὑπάρχουν καὶ οἱ δυνάμεις τοῦ Καλοῦ.Καὶ αὑτὲς δὲν εἶναι ἐκείνες ποὺ ἀντιδροῦν τυφλὰ στὴν προβοκάτσια(γιὰ τὴν ὁποῖα προβοκάτσια μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι ἔχει γίνει ἤ ἦταν πάντα μέθοδος πολεμικῆς κινητοποίησης τῶν λαῶν).

  Ἴσως ἕνας πρόσθετος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ Ῥῶσσοι ἀποφεύγουν νὰ μετάσχουν στὴν σύνοδο τῆς Κρήτης εἶναι ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλες τὶς ὁρθόδοξες ἐκκλησίες εἶναι ἀνάγκη τῶν καιρῶν.Ἑπίσης τίθεται τὸ θέμα τῶν εὐχῶν πρὸς τὶς ἀρχές στὴν... ἀρχὴ τῆς λειτουργίας τοῦ Ἀγ.Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου.Τὴν λειτουργία ἔχουν μελοποιήσει,μεταξύ ἄλλων,οἱ συνθέτες Τσαϊκόφσκυ,Ῥαχμάνινωφ καὶ Μικης Θεοδωράκης.

  ReplyDelete
 38. ΥΓ.Νὰ σημειωθεῖ δὲ ὅτι τὸ ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νὰ γίνεται ἡ λειτουργία στὰ νέα ἑλληνικὰ "γιὰ νὰ καταλαβαίνει τὴ γλώσσα ὁ λαός" εἶναι τὸ ἀνάποδο.Ἵσα ἴσα θὰ γίνει ἡ μετάφραση γιὰ νὰ εὐνουχιστεῖ τὸ ἐκρηκτικὸ περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου.Κάτι ἤξερε ὁ Λούθηρος, ὁ ὁποῖος ἴσως ἦταν ὁ Μέγας Προβοκάτωρ.

  Στὸ σχολεῖο μᾶς μάθανε ὅτι ὄταν ἐξεγέρθηκαν οἱ χωρικοί κατὰ τῶν δεσποτάδων, κινητοποιημένοι ἀπὸ τὰ κηρύγματά του, αὐτὸς τοῦς ἀποκήρυξε καὶ οἰ Πρίγκηπες τοῦς περάσαν λεπίδι.

  ReplyDelete
 39. ΥΓ.Τῶρα ἐπιτέλους θὰ ἐρχίσει νὰ ἀποδίδει ἡ πολιτικῆ τοῦ ΓΑΠ.Ἁντί νὰ κάνει γονυκλισίες, ὅταν γινόταν ἡ Σύνοδος Φλωρεντίας-Φερράρας γιὰ τὴν ἔνωση τῶν ἐκκλησιῶν, στὸ παραπέντε τῆς Ἀλώσεως,ὁ Ἰωάννης Παλαιολόγος τὴν εἶχε ἀράξει παραδίπλα καὶ ἔκανε...σπόρ.Αὐτὸ μᾶς θυμίζει τὸν ΓΑΠ,ποὺ ὁ κος Καραμπελιᾶς τὸν ὁνομάζει δόλιο βλάκα.Ὁ κος Καραμπελιᾶς μᾶλλον δὲν καταλαβαίνει ἀπὸ θέατρο.Μὲ αὐταπάρνηση τραγικοῦ ἠθοποιοῦ,ὁ ΓΑΠ ἔπαιξε τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἀνατέθηκε τόσο κραυγαλέα, ὥστε νὰ κινητοποιήσει τοὺς πάντες ἔναντι τῶν μηχανισμῶν ποὺ χειρίζονται τοὺς μικροὺς ἠγέτες.Σίγουρα ἔχει ἤδη κατακτήσει μιὰ θέση στὴν ἱστορία.Ἡ ἱστορία ὄμως συνεχίζεται...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά και ο ΓΑΠ παραμένει και άφαντος και μέγας αντιήρως στο ψευτο-Ρωμαίηκο.

   Delete
 40. Έχεις δίκιο Κωνσταντή και την ιστορία την συνεχίζει ένας μεγαλύτερος λαοπλάνος από τον ΓΑΠ, κολλητός του αδελφού του και φανατικός Πασόκος από τα νιάτα του-ο Βαρουφάκης.
  Αυτός ο μαρξιστής αντικαπιταλιστής (όπως δηλώνει) κατέστρεψε ολοσχερώς την Ελληνική οικονομία, έχει τα εκατομμύριά του στην Αμερική και συνεχίζει την πολιτική ΓΑΠ.Μάλιστα θα έρθει να μας σώσει με το νέο του κόμμα.
  Πράγματι, το πιο κερδοφόρο επάγγελμα στην Ελλάδα είναι να είναι αντικαπιταλιστής μαρξιστής στα λόγια.Βίλλες, πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ...
  Επίσης όσο πιο κολλητός είσαι με τους εχθρούς του Ελληνισμού τόσο μεγαλύτερη προβολή θα έχεις.
  Το ποτάμι για παράδειγμα είναι το κατεξοχήν φιλοσκοπιανικό κόμμα.Είναι γνωστό ότι στα σκόπια 1 φορά τον χρόνο καίνε σε φέρετρο την Ελληνική σημαία και διαδηλώνουν για να πάρουν την Μακεδονία.
  Αυτό όμως δεν είναι ψευδοεθνικισμός, είναι "δικαίωμα" στα μάτια των πολιτικάντιδων.Εύκολα αντιλαμβανόμαστε το πόσο επικίνδυνοι είναι όλοι τους.
  Προς το παρόν, δεν φαίνεται καμία πρακτική λύση σε όλα τα προβλήματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί περίεργο ε! Όσοι δηλώνουν Μαρξιστές σήμερον να είναι τα καλλίτερα παιδιά του καπιταλισμού! Ο μοναδικός που λέει ότι είναι Μαρξιστής και δεν είναι φιλελεύθερος, από αυτούς που ξέρω, είναι ο Καθηγητής μόνον. Όλοι οι άλλοι π.χ. Μπαρουφάκης είναι τα καλλίτερα παιδιά του Κεφαλαίου.

   Delete
  2. Έχεις υπόψη σου αδελφέ ότι ο παππούς του Γκρούεφσκι, Νικόλαος Γρούιος (1911 - 1940), πολέμησε ως στρατιώτης του Ελληνικού Στρατού(υπό την ελληνική σημαία) κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, πληγώθηκε στη μάχη και πέθανε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Φλώρινας στις 19 Νοεμβρίου 1940 και το όνομά του είναι χαραγμένο στο ηρώο της Αχλάδας, μαζί με τους συγχωριανούς του που σκοτώθηκαν στους Βαλκανικούς Πολέμους, στη μικρασιατική εκστρατεία και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; Τώρα πώς μπορεί να είναι οι μακαρονάδες εταίροι και σύμμαχοί μας και ο εγγονός αυτού που σκοτώθηκε πολεμώντας τους, εχθρός μας;
   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B5%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9

   Delete
  3. Μία Ορθόδοξη Αλ-Νούσρα χρειαζόμαστε Δόκτωρα, η οποία βεβαίως θα σεβασθεί την Αρχαία Ελληνική Πολιτιστική κληρονομιά θα μετατοπίσει όμως το βάρος σε μία Ορθοδοξία υπέρ-ριζοσπαστική. Μόνον έτσι θα ξεφύγουμε από τον τρομερό Δυτικο- και γραικυλογεννή εκφυλισμό που βιώνουμε. Η μετέπειτα Πολιτική δύναται να εμπλουτισθεί μεν αλλά ποίο εμπλουτισμό χρειάζεται η Ρωμηοσύνη; Ουδέναν!

   Delete
 41. Δὲν ὑπάρχουν πρακτικές λύσεις σὲ προβλήματα ψυχῆς καὶ κοινωνίας.Αὐτοὶ ποὺ προτείνουν λύσεις εἶναι συνήθως ἀπατεῶνες.Οἱ χειρώνακτες εἶναι πολὺ πιὸ θεωρητικοί ἀπὸ τοὺς λεγόμενους πρακτικοὺς τῶν θεωρητικῶν ζητημάτων.Οἱ τελευταῖοι εἶναι στὴν πλειοψηφία τους προπαγανδισταί.Ἄρα πολλοὶ μαζί.

  ReplyDelete
 42. Γενικὰ,ἡ διαμόρφωση κοινωνικῶν τάξεων, πολιτικῶν τάσεων,ἐπαγγελματικῶν στεγανῶν καὶ κομματικῶν στεγανῶν γίνεται συνήθως μέσωι τῆς... παπαγαλίας.Γι αὐτὸ καὶ ἡ μόνη ἀληθινὴ θρησκεία εἶναι αὐτὴ ποὺ εἶναι γιὰ ὅλους καὶ τὸν καθένα, δὲν εἶναι δηλαδὴ οἰκογενειακή,ἐθνική,ταξική ἤ ἐπαγγελματικὴ θρησκεία.
  Γι αὐτὸ ἐπισης καὶ δὲν εἶναι μιμητική, διότι ὅτταν μιμεῖσαι μιμεῖσαι κάτι συγκεκριμένο.Θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι κάθε μίμηση εἶναι προβοκάτσια καὶ τὸ ἀντίστροφο,μὲ τὴ διαφορά ὅτι ὑπάρχει μίμηση ποὺ δὲν εἶναι προβοκάτσια,αὐτὴ ποὺ γίνεται...ἀναπόφευκτα.Σὰν τέτοια προτείνω τὴν συμπεριφορὰ τοῦ ΓΑΠ.Ὅταν κάτι εἶναι ἀναπόφευκτο,γενικῶς δὲν εἶναι καθόλου κακό.

  Τὸ κακό ἔχει πἀντα τὸ ἄρωμα ἑνός πράγματος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μὴν ἔχει γίνει.Ὁ προβοκατὲρ προσπαθεὶ νὰ σὲ ἀπελπίσει καὶ νὰ σὲ πείσει νὰ κάνεις τὸ βῆμα πρὸς τὴν αὐτοεξαπάτηση.

  ReplyDelete
 43. YΓ.Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ,ἄλλο ἡ μόνη ἀληθινὴ θρησκεία νὰ εἶναι γιὰ ὅλους καὶ τὸν καθένα,καὶ ἅλλο ἡ θρησκεία τοῦ καθενός νὰ εἶναι ἀληθινή.Μέχρι νὰ γίνει ἀληθινή,ἡ θρησκεία τοῦ καθενὸς εἶναι μόνο δική του.Γι αὐτὸ καὶ ἡ προπαγάνδα εἶναι ψευτοθρησκεία,ἐφόσον παρουσιάζει τὴν θρησκεία τοῦ καθενὸς σὰν ἀληθινή.

  ReplyDelete
 44. Αυτή είναι η μοίρα των Παλαιολόγων και των συνοδοιπόρων τους και τότε και τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων.
  Ο Πάπας Νικόλας Γ΄( Βλ Γιούγκερ ως πρόεδρος του Γιούρογκρουπ), που εκλέχθηκε τον Νοέμβριο του 1277, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η Κωνσταντινούπολη δεν σημείωνε πρόοδο στο θέμα του εκκαθολικισμού που είχε συμφωνηθεί στην Λυών.( βλ. Η Ελλάδα δεν κάνει μεταρρυθμίσεις) Αποφάσισε να υπενθυμίσει στον Μιχαήλ Η΄ ότι είχε υπογράψει την άνευ όρων καθυπόταξη του Πατριαρχείου στην Ρώμη ( Έχετε υπογράψει τα μνημόνια) και να στείλει έναν Καρδινάλιο στην Κωνσταντινούπολη με αρμοδιότητες που τον έκαναν de facto προϊστάμενο του Πατριάρχη ( Βλέπε Τόμσεν) . Το 1279 ο Πάπας Νικόλαος Γ΄ έστειλε μια δεύτερη ομάδα επιβολέων (Βλ, Τιτουλέσκου) του Καθολικισμού και η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο που και ο ενωτικός Πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος άρχισε να σιχαίνεται τους Καθολικούς, διαφώνησε με τον Μιχαήλ Η΄ και αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι( βλ. Σακελλαρίδης και λοιποί διαφωνούντες Σύριζα και ΝΔ). Ο Πάπας Μαρτίνος (διάδοχος του Νικολάου άνθρωπος των Ανδηγαυών, βλ. Ντάϊσεμπλουμ) αμέσως απεφάνθη ότι οι «σχισματικοί Γραικοί» δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν οικειοθελώς Καθολικοί και μόνο με την βία μπορούν να «θεραπευτούν» από την «αίρεσή»(την ελευθερία) τους. Μετά ο Πάπας Μαρτίνος αφόρισε τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο και ακύρωσε την Ένωση των Εκκλησιών που είχε συμφωνηθεί στην Λυών το 1274! Το Nοέμβριο του 1282 τον αφόρισε για δεύτερη φορά! Ο Παχυμέρης γράφει ότι ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος(ο μεγαλύτερος πολιτικός νούς της εποχής του, βλέπε Σικελικός εσπερινός) έμαθε τα νέα του παπικού αφορισμού του καθώς επέβλεπε τα οχυρωματικά έργα κατά των επιδρομούντων Τούρκων στην Προύσα της Μικράς Ασίας και είπε «με αφόρισαν αντί να μου δώσουν χάρη αυτοί για τους οποίους τράβηξα τόσα δεινά αντιμαχόμενος (θρησκευτικά) τον [Ορθόδοξο] οικείο λαό μου, προκειμένου να κερδίσω την αγάπη τους [των Παπών]»
  ...........Αφορισμένος από την Καθολική Εκκλησία, ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος πέθανε άθαφτος και άκλαυτος σε ένα χωριό της ανατολικής Θράκης, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία(ο λαός) τον θεωρούσε «αιρετικό προδότη» για την Ενωτική Πολιτική του(της υποταγής).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Παλαιολόγοι υπήρξαν άριστοι αυτοκράτορες διότι υπερασπίζονταν τα συμφέροντα του κράτους. Η Ορθοδοξία υπερασπίζεται την ορθή πίστη. Τα συμφέροντα του κράτους και τα συμφέροντα της Εκκλησίας δεν συμβαδίζουν απόλυτα. Επικράτησε ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Αυτό είναι όλο. Το να κατηγορείτε τους Παλαιολόγους δείχνει αμορφωσιά.

   Delete
  2. Όπως την ίδια αμορφωσιά δείχνετε όταν κατηγορείτε τους πρωθυπουργούς που υπογράφουν μνημόνια (με σκοπό τα συμφέροντα του κράτους).

   Delete
  3. -Για την πρώτη απάντηση June 23, 2016 at 3:38 AM :
   Σ΄ευχαριστώ για την απάντησή σου γιατί μου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω περαιτέρω τις θέσεις μου. Κανέναν δεν κατηγορώ αγαπητέ Ιωάννη. Εγώ ο ίδιος χαρακτήρισα τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο το μεγαλύτερο πολιτικό νου της εποχής του. Τα γεγονότα παραθέτω και μάλιστα copy paste από την αγαπημένη σου ιστοσελίδα smerdaleos. Η πολιτική κρίνεται από την επιτυχία ή την αποτυχία της. Το ζήτημα δεν είναι εάν οι Παλαιολόγοι είναι καλοί ή κακοί. Ερώτημα πρωτόλειο και ρηχό. Το ζητούμενο είναι αν η πολιτική τους ήταν επιτυχής ή όχι. Και όχι από τις αγαθές προθέσεις (για τις οποίες εγώ δεν αμφιβάλλω) αλλά εκ του αποτελέσματος(έτσι κρίνεται η πολιτική). Γιατί; Γιατί σκοπός της Ενωτικής Πολιτικής των Παλαιολόγων ήταν η ανακοπή της Οθωμανικής πλημμυρίδας. Πέτυχε τον σκοπό της; Η ιστορία σου δίνει την απάντηση. Γιατί; Γιατί οδήγησε στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η Ενωτική πολιτική των Παλαιολόγων, ήταν σωστή από απόψεως υπολογισμού της ισχύος των δυνάμεων της εποχής τους, αλλά ελλιπής αφού δεν λάμβανε καθόλου υπόψη της τον (καθοριστικό στην ενδιάμεση περιοχή) παράγοντα λαός. Αποτέλεσμα είχε την προσχώρηση της πλειοψηφίας των αντιδρώντων στην υποταγή στους Φράγκους, στο Ισλάμ. Δηλαδή ο αυτοκράτορας, η καμαρίλα και ο κλήρος (επίσκοποι και πατριάρχες) προσεχώρησαν στον (Φραγκικό)Καθολικισμό και σημαντική μερίδα των δυνατών και του λαού προσεχώρησαν στο Ισλάμ, με αποτέλεσμα την γιγάντωση των Αλεβιτών. Διαφορετική πολιτική είναι, Ιωάννη μου, δεν είναι προδοσία σε καμία περίπτωση. Αντίδραση και στις δύο αυτές πολιτικές υπήρξε η πολιτική των ανθενωτικών, η οποία (εκ του αποτελέσματος κρινομένη) διέσωσε την ανατολική εκκλησία, την ορθοδοξία και την ελληνική γλώσσα ως βασική συνιστώσα της ενδιαμέσου περιοχής. Αυτό αναγνωρίζει ο Κακλαμάνης και βεβαίως ο Κιτσίκης, αλλά και ο Ράνσιμαν. Απόδειξη: Οι Ενωτικοί Έλληνες(Βησσαρίων), έγιναν Καθολικοί και Ουνίτες (Ουνία= Ένωση) και έτσι οι Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδος (με εξαίρεση μια χούφτα Γραικάνους στην Καλαβρία) έχασαν την (αρχαία ελληνική)γλώσσα τους και έγιναν Ιταλοί και οι αντιδρώντες στην υποταγή στους Φράγκους Έλληνες, έγιναν Μωαμεθανοί, κυρίως Αλεβίτες και έτσι οι Έλληνες ή Ελληνόφωνοι Ρωμαίοι, όπως σου αρέσει να υποστηρίζεις, της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων έχασαν την (αρχαία ελληνική)γλώσσα τους και έγιναν Τούρκοι.

   Delete
  4. Συνέχεια:
   Η γνώμη σου ότι "Οι Παλαιολόγοι υπήρξαν άριστοι αυτοκράτορες διότι υπερασπίζονταν τα συμφέροντα του κράτους. Η Ορθοδοξία υπερασπίζεται την ορθή πίστη. Τα συμφέροντα του κράτους και τα συμφέροντα της Εκκλησίας δεν συμβαδίζουν απόλυτα. Επικράτησε ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Αυτό είναι όλο." δεν είναι ακριβής(ιστορικά) και είναι πολύ δυτική (ρηχή). Ανακριβής, γιατί η ηγεσία της Εκκλησίας (ο κλήρος) οι επίσκοποι και οι πατριάρχες στην παμψηφία τους υπετάγησαν στην αυτοκρατορική Ενωτική πολιτική και υπέγραψαν την Ένωση. Ακόμη και ο θεωρούμενος ηγέτης των ανθενωτικών Γεώργιος(Γεννάδιος) Σχολάριος, αργότερα επί Ιωάννη του Η΄ του Παλαιολόγου, υπέγραψε την (δεύτερη) Ένωση της Φεράρας-Φλωρεντίας. Είναι ο λαός που αντέδρασε στην ενωτική πολιτική των αυτοκρατόρων και υποχρέωσε στην ουσία και τον Σχολάριο, να αλλάξει την Ενωτική πολιτική του και να μεταβληθεί σε ηγέτη και μάλιστα(για αυτό το λόγο ίσως) αδιάλλακτο των Ανθενωτικών, επειδή ακριβώς υπήρξε ευφυέστερος(των Παλαιολόγων) και αντελήφθη ότι δεν είχε (πολιτικό) χώρο να σταθεί. Δυτική (ρηχή), γιατί ούτε κράτος υφίσταται ούτε Εκκλησία χωρίς λαό. Το συμφέρον του λαού (στην ενδιάμεση περιοχή) είναι συμφέρον και του κράτους και της Εκκλησίας και του Θεού. Στο φωνάζει καθαρά η παροιμία "φωνή λαού, οργή Θεού". Ο παράγων λαός (όχι η πρωτόλεια άποψη περί πλειοψηφίας αλλά ο λαός ως οντότητα (Σώμα Χριστού) ιστορική) και η δυναμική του, την οποίαν τετράγωνα θεμελίωσε ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο κυριότερος δρων στην ιστορία της ενδιαμέσου περιοχής. Αυτή είναι και η έννοια της (ιστορικά επιβεβαιωμένης) διαπιστώσεως του Γερ. Κακλαμάνη ότι τον κόσμο τον κυβερνά το Άγιο Πνεύμα ως οδηγός του λαού του Θεού, δηλαδή της Εκκλησίας. Διότι οντότητα και συνοχή στο λαό (ως Σώμα Χριστού) δίδει το Άγιο Πνεύμα ως ο κατεξοχήν οδηγός της (ορθοδόξου) Εκκλησίας κατά τον Κυριακό Λόγο " ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν". Αυτόν υπηρετούν(τον λαό του Θεού) και το κράτος(βασιλείς) και ο κλήρος (που οι Δυτικοί και οι δυτικίζοντες κακώς, αλλά δικαιολογημένα, ονομάζουν εκκλησία). Τόσο τετράγωνα και λογικά. Όχι ηθικοπλαστικά και άλλα (προτεσταντικά) πρωτόλεια και αποκοιμιστικά των οργανωσιακών κατηχητικών. Στον ξύπνιο μας (στην ιστορία) και μέσα από συγκρούσεις (βλ. αντίθεση Πέτρου και Παύλου, που επέλυσε η Αποστολική Σύνοδος) δρα το Άγιο Πνεύμα (που όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας), όχι στον ύπνο μας (στην μυθοπλασία, στη φαντασία και στα όνειρά μας ή στα χαφτομυγικά κατηχητικά του μισσιοναρισμού της Ζωής (όχι της Κωνσταντοπούλου) και του Σωτήρος). Δεν είναι μήλο για να πέσει στην κεφάλα του ξαπλωμένου εν υπνώσει διατελούντος Νεύτωνα.

   Delete
  5. -Για τη δεύτερη απάντηση June 23, 2016 at 3:40 AM :
   Δεν κατηγορώ κανέναν πολιτικό που υπογράφει μνημόνια. Δεν κατηγορώ και κανέναν ακόμη και κατοχικό πρωθυπουργό ιδίως δε τον ήρωα της Αλβανίας Τσολάκογλου. Ούτε τον Πλαστήρα κατηγορώ, που μετά την ήττα στην Μικρά Ασία έκαμε (στρατιωτικό) κίνημα για να ζητήσει "κυβέρνηση εμπνέουσα εμπιστοσύνη στην Αντάντ". Ούτε τους βασιλικούς του 1920 και τον Τσίπρα του 2015, που εγκατέλειψαν την πολιτική για την οποίαν τους εξέλεξε ο λαός και συνέχισαν την πολιτική των αντιπάλων τους, αυτήν ακριβώς που καταδίκασε ο λαός. Απλώς υποστηρίζω ότι επαναλαμβάνουν την ίδια αποτυχημένη (εκ του αποτελέσματος) πολιτική των Παλαιολόγων. Χωρίς καμία απαξία ή κατηγορία(περί προδοσίας). Δηλαδή ότι κάνουν λάθος. Μένει να το δούμε.
   Τα περί αμορφωσιάς είναι περιττά και τα θεωρώ ως μηδέποτε λεχθέντα και γραφέντα.

   Delete
  6. Ιωάννης ΈνοχοςJune 24, 2016 at 4:02 AM

   Μου άρεσαν οι απαντήσεις σου. Μπράβο σου. Είσαι αυθεντικός Ρωμαίος.

   Τι πρέπει να έκαναν οι Παλαιολόγοι κι οι συνεχιστές τους(σύμφωνα με εσένα);

   Delete
  7. Ιωάννης ΈνοχοςJune 24, 2016 at 4:03 AM

   Πες μας.

   Delete
  8. Ποιός είμαι εγώ Ιωάννη μου, που θα υποδείξω σε τέτοια ιστορικά και πολιτικά μεγέθη του (πελωρίου) πνευματικού και πολιτικού ύψους ενός Μιχαήλ του Η΄, ενός Ιωάννου του Η΄, ή πολύ περισσότερο ενός Κωνσταντίνου του ΙΑ΄ των Παλαιολόγων, το τι θα έπρεπε να πράξουν. Μην περιμένεις από εμένα να σου δώσω κάτι που δεν έχω. Ωστόσο το παράπονο του πρώτου Παλαιολόγου, Μιχαήλ του Η' ( που αναφέρει ο Παχυμέρης), που ανέκτησε την Πόλη και του τελευταίου εν Χριστώ Βασιλέως, που έχασε την Πόλη, την υστάτη ώρα της θυσίας του, που καθαγίασε και αυτόν και την οικογένειά του, στη συνείδηση του ίδιου λαού, που άφησε αδιάβαστο τον πρόγονό του Μιχαήλ τον Η', του μάρτυρος βασιλέως, του μαρμαρωμένου βασιλιά, που τόσον αγάπησε και ύμνησε ο λαός μετά θάνατον και τόσον μίσησε εν ζωή: " Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι", ίσως να αποτελούν την απάντηση των ιδίων των μακαριστών εν Χριστώ Βασιλέων στην ερώτησή σου. Και είναι εξίσου τραγικό(και συνάμα μεγαλειώδες) ότι αυτή ακριβώς η κατάληξη υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιτικής των. Ένας προφήτης των εσχάτων χρόνων( ο Φώτης Κόντογλου) κέντησε έξοχα αυτήν την "μελαγχολία των Παλαιολόγων" στο βιβλίο του " Η πονεμένη Ρωμιοσύνη". Ποιός Όμηρος επαινέτης (ποιητής) θα γράψει επιτέλους ένα αριστούργημα για αυτούς τους εν Χριστώ βασιλείς; Τι μπορεί να γνωρίζει από ένα τέτοιο δράμα ένας Ερρίκος ή ένας Μάκβεθ; Γνωρίζει όμως η λαϊκή ψυχή:
   Ω βασιλεύ παμφρόνιμε, κακόν ριζικόν οπού χες!
   Να χεν χαθή ο ήλιος, τ άστρα και το φεγγάριν,
   όταν εσύ βουλήθηκες να βγης εκ τον Μορέαν,
   στην Πόλιν να σε στέψουσιν Ρωμαίων βασιλέα,
   εις την Κωνσταντινούπολιν, την θλιβερήν την πόλιν,
   δια την κακήν την τύχην σου, ήν είχες εις τον κόσμον.

   Delete
 45. Μην ξανακούσω βλακείες περί Ελληνοαλβανικής φιλίας. Ελληνοτουρκική συνεργασία ιδίως με τους Αλεβήδες ναι, αλλά οι Αλβανοί είναι για ράβδο:

  https://www.youtube.com/watch?v=cr3vLt1drr0

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι ακραιφνείς Έλληνες του Κριεκουκίου φωνάζουν(στα γήπεδα) προς τους ακραιφνείς Αλβανούς των Αγίων Σαράντα: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΤΕ ΑΛΒΑΝΕ ΑΛΒΑΝΕ

   Delete
 46. Καθηγητά τί γνώμη έχετε για αυτό το εγχείρημα; Προφανώς και δεν το συγκρίνω με την δική σας γεωπολιτική οπτική τεκτονικών διαστάσεων αλλά ως εχγείρημα δεν δείχνει κάποια πρόοδο για το Εθνικιστικό Κίνημα εν Ελλάδι; Πείτε μου εάν θέλετε.

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ekdhlwsh-gia-thn-parousiash-twn-newn-ekdosewn-tou-idrumatos-aigis-paraskeuh

  ReplyDelete
 47. Θα γελούσαμε όμως δεν είναι αστείο. Τα...60 διαφορετικά """φύλα""" τα προπαγανδίζουν στην πραγματικότητα κάθε μέρα. Σε παιδικά βιβλιοπωλεία στην Γερμανία που ήμουν το περασμένο Φθινόπωρο, είδα δεκάδες τέτοια βιβλία, με εξώφυλλα να δείχνουν...αγόρια να ντύνονται κορίτσια βάζοντας σουτιέν και λοιπά..."αξεσουάρ". Εάν το 1933 χρειάστηκε ένας Χίτλερ για να καθαρίσει τους τότε στάβλους του Αυγεία, σήμερα χρειάζεται ένας Χίτλερ είς τον κύβον(Χίτλερ³) δηλαδή τρεις φορές ο Χίτλερ επί τον εαυτό του. Όμως επειδή κάτι τέτοιο είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να συμβεί, επειδή ο νεο-Φασισμός του σήμερα είναι πολύ πιο light και αστικοποιημένος από τον αρχικό, επειδή μήτε Χίτλερ μήτε Εθνικοσοσιαλισμός ακμαίος σήμερα υπάρχει, επειδή η Λευκή γυναίκα κατήντησε λευκή σάρκα ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ, επειδή κανείς δεν γεννά στην Δύση ή όποιος γεννά αφήνει ένα τεράστιο ψυχικό τραύμα στα παιδιά του μέσω διαζυγίων και καινούριων γάμων, επειδή όλο και περισσότεροι-και δεν είναι λίγοι-άνδρες στην Δύση προτιμούν Μαύρες και Ασιάτισσες γυναίκες καθώς είναι λιγώτερο εκφύλισμένες από ότι οι δικές των από τα φεμινιστικά-ισοτιστικά δηλητήρια και επειδή το Ισλάμ πρόλαβε και σώθηκε και αποτελεί τρανό παράδειγμα ηθικότητος, Πίστεως και αφοσιώσεως στην Οικογένεια, την Κοινότητα και τον Θεό(μολονότι αιρετικός), εγώ φως στον Ορίζοντα Δυτικώς ημών δεν βλέπω.

  Το επίμαχο βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=L8LIHZDfmFM

  ReplyDelete
 48. Για τον λόγο αυτό, η Σωτηρία μας βρίσκεται μόνον εάν επανέλθουμε στην Ορθοδοξία ως Ιδεολογία και Κοσμοθεωρία, μόνον εάν γίνουμε οι αντίστοιχοι "μουσουλμάνοι" Ρωμηοί. Εάν γίνουμε και πάλι ένα με αυτή. Εάν αντί για Βουλευτάδες και πολιτικάντηδες έχουμε ιερείς και μοναχούς να μας οδηγούν. Εάν δημιουργήσουμε μία άκρως ριζοσπαστική υπερ-αντιδραστική πολιτική Ορθοδοξία, όπως κάνανε με την δικιά τους πίστη οι μουσουλμάνοι. Μόνον έτσι θα σωθούμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εχεις μελετησει τη ποιηση του Antonin Artaud?

   Delete
  2. Όχι δεν έχω. Δεν τον ξέρω καν. Τί έχεις να πεις για την ποίησή του;

   Delete
 49. Δεν αμφιβάλλω για τις αγαθές προθέσεις. Βλέπω ως σημάδι υγείας την αντίδραση στον ξεπεσμό και την υποταγή. Η πρόταση όμως μετατροπής του μόνο αυθεντικού τρόπου ζωής, του πολιτισμού της Ορθοδοξίας σε Ιδεολογία και Κοσμοθεωρία συνιστά νόθευσή της και μετατροπή της σε Ορθοδοξισμό. Αποτελεί ουσιαστικά την αναίρεση της εκκλησιαστικής πολιτικής του Μεγάλου Φωτίου, που συνίσταται στην διαφύλαξη ανοθεύτου του (Αγίου)Πνεύματος και του Λόγου του ζειν της αυθεντικής αποστολικής παραδόσεως. Η παράδοση αυτή αποτελεί την βάση του πολιτισμού της ενδιάμεσης περιοχής και πρέπει να διαφυλαχθεί ανόθευτη ως η "μικρά ζύμη" που "όλο το φύραμα ζυμοί". Η Ορθοδοξία εάν μετατραπεί σε νασιοναλιστική (έστω υπεραντιδραστική) ιδεολογία εκπίπτει ως βάση του πολιτισμού της ενδιαμέσου περιοχής και όλων των λαοτήτων και των συλλογικοτήτων που την συνιστούν. Θα μετατραπεί τοιουτοτρόπως από λύση του προβλήματος ολοκλήρου της ενδιαμέσου περιοχής(και του σύμπαντος κόσμου), σε μέρος του προβλήματος αυτού. Η πρόταση αυτή σε τίποτα δεν διαφέρει από το Φαρμακίδειον άγος(νασιοναλιστική εκκλησία) που υπήρξε η αρχή (που έκαμαν οι γραικόφραγκοι(οπαδοί του Κοραή) σε συνεργασία με την βαυαρική αντιβασιλεία) για την διάσπαση του ενιαίου εκκλησιαστικού σώματος του ανατολικού Χριστιανισμού, την οποίαν με τραγικό τρόπο ζούμε σήμερα με τα γεγονότα της Μεγάλης Συνόδου. Και πρέπει να τονιστεί ότι οδηγός σε αυτό το έγκλημα (εναντίον της ενδιαμέσου περιοχής και της ανθρωπότητος) υπήρξε ο ιερέας και μοναχός Θεόκλητος Φαρμακίδης. Είναι (δυτικό)λάθος να αντικαταστήσουμε το Άγιο Πνεύμα με ιερείς και μοναχούς. Ο οδηγός της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα " ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν". Ο κλήρος στην Ανατολή είναι υπηρέτης του λαού ως διαχειριστής(με σαφή και οριοθετημένη εντολή)των χαρισμάτων του Άγιου Πνεύματος. Ο κλήρος ως οδηγός είναι δυτική αίρεση και συνιστά την μεγαλύτερη βλασφημία, ήτοι την άρνηση του Αγίου Πνεύματος.
  Η οδός είναι η ακριβώς αντίστροφη του Φαρμακιδείου άγους(πολύ απεχθεστέρου του αρχαίου Κυλωνείου) της νασιοναλιστικής (φυλετικής) εκκλησίας. Είναι η αποκατάσταση της τρωθείσης ενότητος του Ανατολικού Χριστιανισμού ως (βασικής)συνιστώσας του πολυπλόκου οργανισμού της ενδιαμέσου περιοχής προκειμένου να επιτευχθεί η επί γης ειρήνη και να πραγματοποιηθεί η Κυριακή(του Κυρίου) Προσευχή "ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ". Η τραγικότης της ακαταστασίας (των πολέμων, των συγκρούσεων, των γενοκτονιών, των ξεριζωμών, της καταστροφής) της ενδιαμέσου περιοχής των τελευταίων διακοσίων χρόνων αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη.

  ReplyDelete
 50. Πάλι άρχισες τα ναζιστικά παραληρήματα... Γελοιότητες απλά όσα λες. Πολύ χαμηλό το επίπεδο. Δυστυχώς...

  ReplyDelete
 51. Κωνσταντινουπολίτη,μοῡ θυμίζεις τὸν ἠθοποιὸ ποὺ θέλει νὰ τρομάξει τὸ κοινό του διότι νομίζει ὅτι δὲν τοῦ πήγανε πολύ καλά τὰ πράγματα.Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ μετριοφροσύνη εἶναι τὸ τέρας τῶν τερἀτων.Κρύβει ἀδυναμία ξεπεράσματος τῶν περιπλοκῶν.

  ReplyDelete
 52. Ἐγὼ λέω νὰ μὴν περιμένουμε σωτηρία. Ἕτσι τὴν πατήσαμε.Κάποιος μᾶς ἀπέσυρε τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὰ κόπρανα καὶ μᾶς ἔπεισε ὅτι εἴμαστε σὲ λάθος δρόμο,ἔνεκα τῶν... κοπράνων. Νὰ κάτσουμε πανω στὰ κόπρανα, δὲν φαίνεται ἄλλη ἐλπίς στὸν ὀρίζοντα, λιγότερο βρωμερή. Ἴσως μόνο τότε νὰ παρουσιαστεῖ κάποια λύση.Ὅλες οἱ τεχνικές μυρίζουν ἀπάτη.

  ReplyDelete
 53. Μὴν ξεχνάμε ὅτι ἡ ὅλη παραμῦθα τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας εῖναι ὅτι βάζουν φρένο στὶς ἐκδηλώσεις,λέγοντας σὲ ὅλους ὅτι εἶναι σκλάβοι.Μόνον ὁ σκλάβος δύναται νὰ ἀπελευθερωθεῖ.Συνεπῶς ἡ ἐλευθερία εἶναι ἡ μεγαλύτερη προβοκάτσια,καὶ βασικὰ μοῦ φαίνεται ἡ ἀναρχία εἶναι προβο κάτσια.Τὴ σκλαβιά μας τὴν δημιουργήσαμε μόνοι μας ὄταν πέσαμε ἀπὸ τὸν Παράδεισο μὲ κάποια λάθος ἐπιλογή. Πῶς θὰ ξαναανεβουμε-ἴσως ὄταν ἐπιτέλους καταλάβουμε τί συνέβη,ὄχι μὲ τὸ νὰ προβοῦμε σὲ κάποια γενναῖα ἀπόφαση.

  ReplyDelete
 54. Καθηγητά λέτε ότι η Αμερική θέλει να συμμαχήσει με την Ρωσία ενάντια στις ΗΠΑ. Όμως τελευταία συμβαίνουν τα εξής:

  1. Μεγάλη επιθετική ανάπτυξη του ΝΑΤΟ κοντά στα Ρωσσικά σύνορα.

  2. Τρικλοποδιά στην Ρωσική προσπάθεια ευρέσεως ειρηνευτικής λύσης δια της διπλωματικού οδού, από τις ΗΠΑ. Ενώ στην αρχή στήριζαν τους τζιχαντιστές της "Συριακής Αντιπολιτεύσεως" και χάνανε λόγω των Ρωσικών βομβαρδισμών, είπαν ψέμματα στους Ρώσσους δήθεν να βρουν διπλωματική λύση στην Συρία, με αποτέλεσμα ο Συριακός Στρατός του τελευταίους 2 μήνες να μείνε στάσιμος. Ταυτοχρόνως, οι ΗΠΑ γύρισαν την υποστήριξή τους από τους τζιχαντιστές στους Κούρδους, προσπαθώντας έτσι να κερδίσον εδάφη στην Συρία μέσω των Κούρδων πλέον.

  3. Ο Πούτιν πήγε στο Πεκίνο και δημοσιεύματα λένε ότι θέλει να συνάψει στρατιωτική συμμαχία μέσω 28 συμφωνιών με την Κίνα.

  Τί έχετε να πείτε στα παραπάνω; Θέλει ο Πούτιν να φοβίσει τους Αμερικανούς ή άλλαξε οπτική επιθυμώντας πλέον μία Σινο-Ρωσική συμμαχία;

  ReplyDelete
 55. Φυσικά γνωρίζω ότι ο Γκρουέφσκι είναι Ελληνικής καταγωγής.Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως διότι η συνείδησή τους είναι καθαρά ανθελληνική-μόνο το κκε που πολεμούσε υπέρ των βουλγάρων αποφεύγει να παραδεχθεί τον ανθελληνικό ψευδοεθνικισμό των σκοπίων.
  Για την αριστερά στην Ελλάδα ο ψευδοεθνικισμός των σκοπίων, της αλβανίας, της βουλγαρίας και της τουρκίας, όπως επ΄σιης ο θρησκευτικός εθνικισμός των μουσουλμάνων είναι "δικαιώματα".Ως "ρατσισμό" θεωρούν μόνο τις Ελληνικές εκδηλώσεις.
  Γιαυτό δυστηχώς δίνουν αλήθεια στα λόγια της Χ.Α. όταν ομιλούν για ρατσισμό κατά των Ελλήνων.
  Τα σκόπια βρίσκονται στην Παιονία, όχι στην Μακεδονία, δεν έχουν καμία σχέση με τον Ελληνισμό ούτε σε πολιτισμό, ούτε σε καταγωγή, ούτε στην γλώσσα ούτε σε τίποτα.Παρόλα αυτά είναι παντοδύναμο το ψυχολογικο τέχνασμα η καταστροφή να προωθείται ως πρόοδος.

  Διαφωνώ προσωπικά με την πλειοψηφία του ιστολογίου που θεωρεί την ορθοδοξία ως λύση στα προβλήματα που υπάρχουν, όχι από προσωπική συναισθηματική άποψη, αλλά από αντικειμενική κριτική της καταστάσεως.
  1)Η ορθοδοξία δεν έχει καμία επιρροή στον σύγχρονο Έλληνα
  2)Οποιοσδήποτε Έλληνας ασχοληθεί με τον πολιτισμό του θα θαυμάσει την αρχαία έκδοσή του-όχι την δυτικοποιημένη, την αρχαία ξαναλέω.Η ορθοδοξία εκτιμάται κατά ως αρκετά κατώτερη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.Εξάλλου δεν έχει να προβάλει κανέναν φιλόσοφο ή επιστήμονα αντάξιο του Αριστοτέλη ή του Αρχιμήδη.Εάν μάλιστα αναλογιστούμε ότι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός διασώθηκε αποσπασματικά ενώ ο Βυζαντινός όχι, τότε η βαρύτητα αυξάνεται.
  3)Λόγω της προδοτικής αριστεράς, οι Έλληνες θα αποτελούν μία μειοψηφία στο Ελλαδικό κράτος.Άρα είτε ορθοδοξία είτε κάτι άλλο οι μεγάλες μάζες δεν θα είναι Ελληνικές.
  4)Οποιαδήποτε άνοδο της ορθοδοξίας σημαίνει αυτομάτως απομάκρυνση από τα δυτικά πρότυπα.Φυσικά η δυτικομανία που είναι ξενομανία δεν μας συμφέρει, όμως με βάση την σημερινή κατάσταση είναι αδύνατον να γίνει τέτοια αλλαγή.
  5)Όλα τα ορθόδοξα κράτη πλην της Ρωσίας είναι απολύτως παρακμιακά αγγίζοντας την βαρβαρότητα (σκόπια, βουλγαρία, γεωργία κτλ).Ακόμα και η Ρωσία μόλις πρόσφατα ξανα έγινε ορθόδοξη.Συνεπώς δεν υπάρχει κάποια σταθερότητα.
  6)Τον πλέον προδοτικό ρόλο μετά την κυβέρνηση τον έχουν οι εκπρόσωποι της ορθοδοξίας.
  Δεν νομίζω ο Νικηφόρος Φωκάς (γιατί μιλάμε για ορθοδοξία) να ήταν υπέρ της ανεξθρησκείας και των "προσφύγων".

  Αυτά τα προβλήματα διακρίνω εγώ προσωπικά.Η δικιά μου η πρόταση έχει να κάνει με την προώθηση της αρχαιοελληνικής παιδείας, θεμέλιο όλων των πολιτισμών.Ταυτοχρόνως, με την δημιουργία ενός επαγγελματικού στρατού αποτελούμενου από επαγγελματίες και όχι γραικύλους και την εγκατάσταση πυρηνικών.Τέλος, με ένα οικονομικό επιτελείο καθαρά καπιταλιστικής προσεγγίσεως-όχι τραπεζικής έχει τεράστια διαφορά-έτσι ώστε να εκμεταλευτούμε τους πόρους μας.
  Επιπλέον το έχω ξανα αναφέρει, χρειαζόμαστε άμεση συμμαχία με την Αλβανία κατά των Σκοπίων και της βουλγαρίας.Με την τουρκία λόγω του φανατικού ισλαμισμού του Ερντογάν και την υποτακτική "κυβέρνηση" της Ελλάδας, οποιαδήποτε συμμαχία είναι εντελώς ουτοπική, τουλάχιστον αυτήν την στιγμή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀπόψεις δικές μου γιὰ τὰ παραπάνω.
   Α.Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀνεξαιρέτως εἶναι φανατικοὶ ὀρθόδοξοι,ἀλλὰ χωρίζονται σὲ Ταρτούφους καὶ πιστούς.
   Β.Τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὴν ἱστορικότητα τοῦ Ἱησοῦ.Προτείνω νὰ θεωρηθοῦν ὅλοι χριστιανοί,διότι ὁ Κύριος Σταυρὠνεται κάθε μέρα.Δηλαδὴ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ ἀρχαιότητα μη-δυτικά μὲ τὸ νὰ φανεῖ χριστιανικὴ ἀσυναίσθητα, καὶ ὄχι μη-χριστιανική.Ὁ τρόπος ποὺ ἡ Δύση παρουσιάζει τὴν ἀρχαιότητα εἶναι λάθος.Τὸν μεσαίωνα τὴν καταλαβαίνανε πολύ-πολύ καλύτερα.
   Γ.Ἡ προδοσία ἔγινε μόνον ἀπὸ τοὺς Ταρτούφους.
   Δ.Ἡ ὀρθοδοξία σὰν πολιτικὴ δύναμη -ἐ,προσοχὴ στὴ φράση μὴν παρεξηγηθοῦμε-εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ διαβρωμένη ἀπὸ τὴ Δύση,διότι διοικεῖται σὰν μασωνία ἤ σὰν ἐπιχείρηση.
   Ε.Μὲ τὴ Ῥωσία πρώτη-πρώτη.Ἡ Ῥωσία εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὸν κόσμο ὁλόκληρο, πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν Κίνα ἤ τὶς ΗΠΑ.Ὁ ἑλληνικός λαός μισεῖ τοὺς Ῥώσους ὄσο μισεῖ καὶ τοὺς δεσποτάδες καὶ τοὺς κοτζαμπάσηδες ποὺ τοῦς φιλοῦν τὸ χέρι.Προτιμάει χίλιες φορές καλύτερα τοὺς Τούρκους ἀπὸ τοὺς Ῥώσσους καὶ ἄν ἕνας ἡγέτης ἔχει τὴν συμπάθειά του,αὐτὸς εἶναι ὁ Ἐρντογάν.
   ΣΤ.Ἡ βιαιότητα στὴν ἄσκηση βασιλικῆς(δηλ.στρατιωτικῆς)ἐξουσίας δὲν ἀνήκει οὔτε στὸν χριστιανισμό,οὔτε στὴν ὀρθοδοξία,ἀλλὰ πολὺ-πολύ συγκεκριμένα στὸν διοικητικὸ μηχανισμὸ τοῦ Βυζαντίου,ποὺ εἶναι ὁλοζώντανος, σήμερα ποὺ μιλᾶμε.Ὅ πυρῆνας μας ὁ πολιτικός εἶναι τὸ δίλημμα τῶν ῥωμαϊκῶν ἀρχῶν μπροστὰ στὸν χριστιανισμό.Ἡ σάρκα τοῦ πορτοκαλιοῦ εἶναι ἡ Τουρκοκρατία καὶ ἡ φλοῦδα...ἔφυγε,φεύγει δηλαδὴ σιγά-σιγά μὲ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ἀπειλὴ πολέμου μὲ τὴν Τουρκία.Ἁπειλούμεθα μὲ σχάση πυρῆνος. Γιὰ μένα εἶναι ἀρκετά σαφές- ὄχι πιὰ κράτος.Στόπ.Ἕτσι θέλω νὰ πιστεύω, δηλαδὴ, εἶμαι ἁμαρτωλός, κάνω λάθη.

   Delete
 56. Από σήμερα μπορώ και πάλι να ελπίζω για ένα καλλίτερο αύριο. Από σήμερα πιστεύω πλέον στην Ανατροή και την πολυπόθητη αλλαγή!

  ΖΗΤΩ ΤΟ ΒΡΕΧΙΤ! Παρόλο τον εκφυλισμό των ψηφίσανε σωστά! Μπράβο!

  http://www.telegraph.co.uk/#source=refresh

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι γενναιότητα να μην επιμένουμε σε απόψεις (και γενικεύσεις), που δεν επιβεβαιώνονται από τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι δεν είσαι γενναίος.

   Delete
 57. Ο Κάμερον σίγουρα θα παραιτηθεί. Καλό αυτό. Μετά την ήττα του δηλαδή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ έκανες διάνα. Μπράβο σου. Μην έχεις μεγάλες προσδοκίες όμως. Μια μικρή ρωγμή είναι ακόμα. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Το καλύτερο αύριο για μας (της ενδιάμεσης περιοχής) δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις των άλλων (δυτικών). Οι αποφάσεις τους όσο κι αν μας φαίνονται ελπιδοφόρες συνήθως καταλήγουν εις βάρος μας. Από μας εξαρτάται να αποτινάξουμε την εξάρτησή μας (κυρίως ψυχολογική και πνευματική, αποτέλεσμα της (σκοπίμου) αγνοίας μας) και να ανακτήσουμε την (σαφώς διαφορετική) ταυτότητα και πολιτισμική οντότητά μας και έτσι να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας τις αντιθέσεις των δυτικών. Να μεταβληθούμε δηλαδή από παίγνια σε παίκτες. Καθόλου εύκολο και πολύ επίπονο και χρονοβόρο έργο.

   Delete
  2. Ναι μερικοί λένε για τον Μπόρις Τζόνσον. Και ο Φαρατζ παντως δύναται κάλλιστα να είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός. Ο Φάρατζ είναι πολύ καλός.

   Delete
  3. Από πίτα που δεν τρως, τι σε μέλλει κι αν καεί;
   Ωστόσο σημειώνω τον ενθουσιασμό σου για το ισχό 52% του brexit, που είναι τίποτα μπροστά στο σαρωτικό 62% του ΟΧΙ των "Γραικύλων".
   Και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι ο (αγράμματος) Άγιος γερο-Παΐσιος, (όπως έγραψε χτες η Ελεύθερη Ώρα) προέβλεψε (προ τριάντα και πλέον ετών) ορθώς το αποτέλεσμα του Αγγλικού δημοψηφίσματος σε αντίθεση με τους επιστήμονες των εταιριών δημοσκοπήσεων που απέτυχαν να το δουν, ενώ είχαν ήδη κλείσει οι κάλπες. Αντιγράφω τα λόγια του από την σελ. 12 της Ελεύθερης Ώρας της 23ης Ιουνίου 2016 : "ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ.... ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, αυτοί είναι ένας λαός και συνεργάζονται." (βλ. σημερινές δηλώσεις Ομπάμα μετά το βρετανικό δημοψήφισμα περί συνέχειας της ειδικής σχέσης ΗΠΑ-Βρετανίας).
   ΧΑΙΡΕ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΑΣΟΦΟΥΣ ΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑ, ΧΑΙΡΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ

   Delete
  4. Μετά από εκλογές βέβαια ο Φάρατζ δηλαδή στις επόμενες πιστεύω θα είναι Πρωθυπουργός ή τουλάχιστον σίγουρα δεύτερο κόμμα πιθανώς δε θα συγκυβερνά με τους Συντηρητικούς. Στην καινούρια κυβέρνηση με τον Μπόρις Τζόνσον μπορεί κάλλιστα να λάβει και αυτός μέρος.

   http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/eu-referendum-live-david-cameron-resigns-as-uk-shocks-the-world/

   Delete
  5. Το "ΟΧΙ" το γραικυλικό ήταν ΟΧΙ της μάσας και της καλοπέρασης, ΟΧΙ όχι γενναίο σαν των Άγγλων. Οι αλήθειες να λέγονται. Ο λαός αυτό καλά κάνει και παθαίνει ό,τι παθαίνει. Αξίζει πολύ χειρότερα να του συμβούν γιατί έχει καταντήσει λαός κτηνών ειδικά η νεολαία, κάθε γενεά είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι με συνεπήρε και ο Εθνικοσοσιαλισμός ο οποίος δεν έχει πεθάνει μέσα μου, μα σιγο-κοιμάται. Πάντοτε έψαχνα τους Ομοίους μου, τους Αξίους. Πίστεψα ότι ως Κρομανοειδής Λευκος θα τους έβρισκα στην Βρεταννία και την Γερμανία, όμως εκεί βρήκα χειρότερους από εδώ γραικύλους. Συνεπώς με συνεπήρε η Ανατολική Παράταξη της Ενδιαμέσου Περιοχής η οποία μάλιστα εν αντιθέσει με τον Εθνικοσοσιαλισμό, δεν μου απαιτούσε να διαγράψει την Ρωμηοσύνη, την κληρονομιά μου. Μόνο Δυτική Μικρά Ασία και Πόλη λοιπόν.

   Μπουρνοβαλιά:

   https://www.youtube.com/watch?v=UKEHf9HwVv4

   Delete
 58. εχουμε νεα δεδομενα μετά το BREXIT, περιμένω από τον κ. Καθηγητή ένα νέο άρθρο με φρέσκα "κουλούρια"...

  ReplyDelete
 59. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος βασιλέας,Γιάννη.Δὲν μοιράζεται τὴν ἐξουσία μὲ τὸ κράτος.Τὸ κράτος εἶναι ἀναρχικό.Καὶ οἱ ἀναρχικοί(αὐτοὶ ποὺ πετᾶνε μπουκάλια)εἶναι ἀστυνομικοί του.Ὁ ἀναρχικός εἶναι κάποιος ποὺ προσπαθεῖ νὰ κάνει ἀλλαγὴ Δυναστείας.

  ReplyDelete
 60. Σημ.Δρ.Πᾶπ,ὁ Βιλαμόβιτς ἀσυναίσθητα προσπάθησε νὰ ἐκχριστιανίσει τὴν ἀρχαιότητα,γι αὐτὸ τὸν ἀγαπῶ.Ἁντίθετα θεωρῶ ὅτι ὁ Νῖτσε στὴν Γἐννηση τῆς τραγῳδίας εἶναι γιὰ σφαλιάρες καὶ πολὺ καλὰ ἔκανε ὁ Βιλαμόβιτς νὰ τοῦ τὴν μπεῖ δημοσίως. Βέβαια τίποτε δὲν εἶναι σίγουρο,διότι σφαλιάραν ἔδωκας,σφαλιάρα θὰ λάβῃς.

  ReplyDelete
 61. ΥΓ.Πολὺ καλά ἔκανε ὁ ΓΑΠ καὶ ζήτησε νομιμοποίηση τοῦ χασίς,διότι τὸ ἡμι-παράνομο χασίς εἶναι στὴν Ἑλλάδα τοῦ Βυζαντἰου ὅπλο καταστροφῆς τῶν φτωχῶν.Δὲν πρέπει νὰ συγχέεται αὐτὸ μὲ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων.Ἑπίσης μπράβο στὸ ΚΚΕ ποὺ εἶναι σταθερὰ(ἄν καὶ τελείως αὐταρχικά)ἐναντίον τῶν ναρκωτικῶν.Εἶναι ἄθλιοι πρεζέμποροι, πουλημένα τομάρια, ὅλες οἱ ὑπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν τοποθετοῦνται ἐπὶ τῶν ναρκωτικῶν. Ἁπὸ τὴ στάση τῶν ἀναρχικῶν στὰ θέματα ναρκωτικῶν θὰ κριθεῖ ἡ σοβαρότητά τους ὠς πολιτικῆς δυνάμεως. Θὰ δεὶτε ὅτι στὶς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι ὐπέρ τῶν ναρκωτικῶν γιὰ νὰ βρίσκουν δουλειά στὰ κέντρα ἀποτοξίνωσης καὶ ἄλλα συναφῆ προγράμματα ὄταν βάλει ὁ χρόνος λίγο νεράκι στὴν ἀναρχία τους.

  ReplyDelete