Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 3, 2016

298 – Ὁ Κωνσταντῖνος στὴν Κωνσταντινούπολη χωρὶς τοὺς Ῥώσους

298 – Ὁ Κωνσταντῖνος στὴν Κωνσταντινούπολη χωρὶς τοὺς Ῥώσους

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ μοναδικὸς Ἕλλην κομμουνιστὴς ποὺ ὑπῆρξε ἀνέκαθεν μοναρχικός, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ 1975, καὶ ποὺ ἐθεώρησε τὴν μοναρχία συμβατὴ μὲ τὸν κομμουνισμό, ἤμουν ἐγώ. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες πληθαίνουν οἱ νεομοναρχικοί, ὀσφραινόμενοι τὴν σίγουρη ἐπάνοδο τοῦ Κωνσταντίνου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναδημοσιεύω ἐδῶ ἀποσπάσματα ἄρθρου μου στὸ περιοδικὸ Ἐνδιάμεση Περιοχή, τοῦ χειμῶνος 1997-1998  (τεῦχος 6), ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο «Ἡ ἐπερχομένη μοναρχία». Ἔγραφα λοιπόν, πρὸ σχεδὸν 20 ἐτῶν, τὰ παρακάτω:

«Ἦλθε ἡ στιγμὴ νὰ ὁρίσωμε τὸ μόνο σύστημα διακυβερνήσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴν παγκόσμια διάστασή του, δηλαδὴ τὴν μοναρχία... Ἡ Κίνα, ἡ Ἰνδία, ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ καὶ ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη εἶχαν κοινὲς κοινωνικὲς ἀξίες μέχρι τὴν ἐμφάνιση τοῦ καπιταλισμοῦ στὴν Ἰταλία τὸν ΙΕ΄ αίῶνα καὶ ὅλοι ἐτοποθέτουν τοὺς ἐμπόρους στὸ τελευταῖο κοινωνικὸ σκαλοπάτι. Ἐπίσης, ὅλοι  ἐβάσιζον τὸ πολιτικό τους σύστημα στὴν μοναρχία.

Ἡ συνταγματικὴ βασιλεία ἐνεφανίσθη σταδιακὰ καὶ πρῶτα, στὴν πλέον καπιταλιστικὴ κοινωνία, τὴν Ἀγγλία, ὡς παραφθορὰ τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ, μὲ τὴν προσαρμογή του στὸ καθεστὼς τῆς τάξεως τοῦ χρήματος τῶν ἀστῶν, σὲ σημεῖο ποὺ οἱ δύο ἔννοιες τῆς βασιλείας καὶ τοῦ συντάγματος νὰ εἶναι ἀντιφατικές. Ἔτσι στὴν Γαλλία ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορά, ὁ Λουδοβῖκος-Φίλιππος Α΄(1830-1848), μὲ τὸν ἀντιφατικὸ τίτλο τοῦ βασιλέως-ἀστοῦ, τόσο περίεργο ποὺ ἠχεῖ ὡς ἀστεῖο, κάτι σὰν βασιλιᾶς τῶν πειρατῶν.

Τελικά, στὰ τέλη τοῦ Κ΄ αἰῶνος, ἔχουμε μία βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας ἡ ὁποία παρομοιάζεται μὲ εὐγενὲς διακοσμητικὸ ὁμιλούμενο ἔπιπλο, ποὺ δὲν τῆς ἐπιτρέπεται οὔτε κἄν νὰ διαβάσῃ ἰδικό της κείμενο, καὶ ποὺ φυσικὰ ἡ χρησιμότης της ἀμφισβητεῖται ἀπὸ αὐξανόμενο ἀριθμὸ ἀνθρώπων. Ὁ τελευταῖος βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου (1937-1952) προέβλεπε, μετὰ τὴν πτώση του, πὼ ς σὲ λίγο θὰ παρέμεναν στὸν κόσμο ὡς μόνοι βασιλεῖς, οἱ τέσσερις τῆς τράπουλας καὶ ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξέφραζε σωστὰ τὴν πλήρη παρακμὴ τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ καὶ τὴν γελοιοποίησή του μὲ τὴν μετατροπή του σὲ συνταγματικὴ βασιλεία.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ βασιλέως εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ, ἡ λαοκρατία ὡς ἄμεση δημοκρατία. Ὁ βυζαντινὸς βασιλεὺς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κληρονομικός. Μόνη πηγὴ ἐξουσίας του ἦτο ὁ λαός. Ὁ βασιλεὺς ἐξελέγετο, ἔστω καὶ τυπικά, μέσῳ δημοψηφίσματος, ἀπὸ τοὺς τρεῖς λαϊκοὺς φορεῖς, μὲ τὴν κραυγή «ἄξιος», ὅπως καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχες: τὸν στρατό, τὴν σύγκλητο καὶ τοὺς δήμους. Ἀνηγορεύετο δηλαδὴ μὲ τὶς ἐπευφημίες τῶν τριῶν αὐτῶν παραγόντων.

Συνεπῶς δὲν ἦτο βασιλεὺς ἐλέῳ Θεοῦ, ἀλλὰ ἐλέῳ «λαοῦ τοῦ Θεοῦ», τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ νέου Ἰσραὴλ τῶν Ῥωμαίων-Ῥωμηῶν, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀπολύτου ἑνότητος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ποὺ δὲν δύναται νὰ διαιρεθῇ σὲ ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος δὲν εἶναι πλέον Ῥωμαῖος αὐτοκράτωρ ἀλλὰ ἕνας κατηχούμενος πιστός, καθαριζόμενος κοντὰ στὸν γέροντά του, γι’αὐτὸ καὶ φέρει τὸν τίτλο τοῦ ἰσαποστόλου, τοῦ ἐστεμμένου ἱεραποστόλου τῆς Ὀρθοδοξίας».

Στὸ ἄρθρο αὐτό, θέλοντας νὰ συνδέσω τὴν ἐπάνοδο τῆς μοναρχίας μὲ τὴν σίγουρη μελλοντικὴ δημιουργία τῆς ἑλληνοαλεβηδικῆς συνομοσπονδίας, ἔγραφα: «Τὸ Α καὶ τὸ Ω τῆς ὅλης προσπαθείας εἶναι πὼς τὸ Αἰγαῖο πρέπει νὰ εἶναι ἡνωμένο καὶ ὄχι διηρημένο καὶ νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν ΗΠΑ...Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ τὸ συνομοσποδιακὸ σύστημα τῆς ἐθνικὴς προεδρίας ἐκ περικτροπῆς... θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἀναδειχθῇ αὐτοκράτωρ τῆς Συνομοσπονδίας ὁ βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνος Β΄ μονάρχη τῆς μελλούσης Συνομοσπονδίας μὲ ἕδρα τὴν Κωνσταντινούπολη. Οὕτως ἤ ἄλλως ὁ μονάρχης  αὐτός, σὲ μία πρώτη φάση, θὰ ἔχει συμβολικὴ παρουσία... Μετὰ τὸν θάνατό του -ἤ τοῦ υἱοῦ του- τὸ σύστημα τῆς διαδοχῆς  θὰ ἐβασίζετο στὸ βυζαντινὸ πρότυπο τῆς ἀναδείξεως τοῦ Βασιλέως ἀπὸ τὸν λαὸ μέσῳ δημοψηφίσματος... Ἡ σταδιακὴ μεταμόρφωση τῆς Συνομοσπονδίας σὲ Αὐτοκρατορία θὰ προσδώσῃ στὸν ἄνακτα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀπολύτου μονάρχου βυζαντινωθωμανικοῦ τύπου».

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016, μὲ ἀφορμὴ τὴν πιθανὴ ἐπάνοδο τῆς μοναρχίας στὴν Ἑλλάδα πολὺς λόγος γίνεται γιὰ μιὰ ῥωσικὴ πουτινικὴ διαδοχὴ στὴν Κωνσταντινούπολη χωρὶς νὰ λαμβάνεται ὑπ’ὄψιν ὅτι ἡ ἐκσλαυοποίηση τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως δὲν συμφέρει ὄχι μόνον τοὺς Τούρκους ἀλλὰ οὔτε καὶ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἐν πάσει περιπτώσει, ἀκόμη καὶ ὁ ῥωσόφιλος Τράμπ, μελλοντικὸς ἴσως πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, σὲ καμμία περίπτωση δὲν θὰ ἐπιτρέψη τὴν ῥωσικὴ κάθοδο στὸ Αἰγαῖο.


Δημήτρης Κιτσίκης                                             3 Ἰουνίου 2016

75 comments:

 1. Πολύ καλό άρθρο Καθηγητά, συγχαρητήρια.

  ReplyDelete
 2. Τι μου ελεγες εσυ Κων/πολιτη οτι με την "Νεα Γιαλτα" δεν υπαρχει σλαυικος κινδυνος ..
  αφου το λεει και το αρθρο αλλα ειναι και λογικο τα εκατομυρια των Ρωσσων να μας σλαβοποιησουν γλωσσικα και φυλετικα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε από δω ρε, λουκουμά.

   Delete
  2. Τί σου φταίνε οι καημένοι οι Σλαύοι και τους φοβάσαι; Φοβάσαι μην εκσλαυισθείς; Δεν υπάρχει περίπτωση, πακέτο Σιβηρία θα πας να ψαρεύεις ρέγγιες στους -40 βαθμούς.

   Delete
  3. Τι ηλιθια απαντηση ηταν αυτη...δεν σε παιρνει να κανεις λαθος? και το γυρνας στις ανοησιες?
   Εκτος και αν εισαι μισος σλαυος και θυχτικες ,αλλα αστο καλυτερα συνεχισε ετσι

   Delete
  4. Έτσι..............................

   Delete
 3. Πέρα ἀπὸ τὴ σημασία της γιὰ τὴν ἒπικαιρότητα,ἡ ἀνάρτηση φέρνει μπρὸς τέσσερεις ὀμάδες θεμάτων,ἀλληλοἐξαρτωμένων.Πρῶτο θέμα,ἡ ἀριστοτελικὴ σχέσις μεταξὺ μοναρχίας, κομμουνισμοῦ, φασισμοῦ, άναρχίας καὶ φιλελευθερισμοῦ. Δεύτερο,ἡ τριαδικὴ σχέση μεταξὺ κοινοῦ,ἀγωνιζομένων,νικητῶν καὶ θεοῦ στὸ ἀρχαῖο θέατρο(θέατρο εἶναι ὁ τόπος διεξαγωγῆς ἀγώνων)καὶ ἡ πιθανὴ συγγἐνειά της μὲ τὴν τριαδικὴ σχέση μεταξύ λαοῦ,βασιλέως καὶ Θεοῦ ἤ Χριστοῦ στὴν ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία.Τρίτο,ἡ παράξενη ἀλλεργία ποὺ νιώθει ὁ ἀστικὸς πολιτισμὸς(τὸν πλεονασμὸ μποροῦμε νὰ τὸν ποῦμε ἴσως-δέν ξέρω-kultur)γιὰ τὴν μοναρχία,ἑξαιτίας τῆς ὁποίας κάθε φορὰ μᾶς παίρνει τελείως ἡ μπάλα.Διότι ἀπὸ τὴ μάχη τῆς Χαιρώνειας,ζοῦμε ὑπὸ μοναρχικό καθεστὼς, μὲ ἐλάχιστα διαλείμματα, καὶ ἡ τρομαχτικὴ ἀμηχανία μας γιὰ ὅ,τι ἀφορᾶ Βυζάντιο,Τουρκοκρατία καὶ ἀκόμα καὶ τὸ Μακεδονικό ζήτημα,σκοντάφτει πάνω σὲ αὐτὴν τὴν ἀξιοσημείωτη δερματικὴ ἀλλεργία ποὺ νιώθει ἡ kultur (?) μπροστὰ στὸν μοναρχικὸ θεσμό.Ἅντε νὰ γράψεις περὶ συνεχείας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἕθνους χωρίς νὰ παραδεχτεῖς τὴν μόνιμη παρουσία τῆς μοναρχίας.

  ReplyDelete
 4. ΥΓ.Σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπικαιρότητα,ὑπάρχουν δύο ἑρωτήματα.1)Ἅν δύναται νὰ μετατραπεῖ ἡ Χ.Α.σὲ φιλομοναρχικὸ κόμμα,ἀντίστοιχο τῆς κατοχικῆς Χ.2)Ἅν ἀναμένεται σημαντικὴ αὔξηση τῆς ἐκλογικῆς καὶ ὀργανωτικῆς δύναμης τοῦ ΚΚΕ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν η Χ.Α. γίνει φιλομοναρχική θα παύσει το Χρυσαυγίτικο Cult of the Leader του Μιχαλολιάκου. Συνεπώς δεν παίζει μάλλον. Οργανωτική δύναμη του ΚΚΕ; Τί να πει κανείς; Η μητρική έκλεισε εδώ και 25 χρονια, ποία αύξηση; Μάλλον μείωση...

   Delete
  2. Ὁ Γρίβας ἅν δὲν κάνω λάθος ἦταν μιὰ χαρὰ ἁρχηγὸς στὶς ὁργανώσεις του καὶ βασιλικός ταὐτόχρονα. Οἱ δὲ Χίτες, ὀρκισμένοι ἐχθροὶ τῶν κομμουνιστῶν.

   Delete
  3. ...ὅσο γιὰ τὴν μητρικὴ,ἐδῶ, κλάψανε τόσες μανοῦλες,καὶ δυό γενιές μετά,τσούπ!ξαναβγῆκε ὁ φασισμός,προφανῶς διότι κάτι ἔχει ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴν ἐπιθυμία τοῦκόσμου γιὰ δικαιοσύνη.Γιατὶ, λοιπόν, νὰ μὴν ξαναφουντώσει καὶ ὁ κομμουνισμός;;

   Delete
  4. Γιατί ο Φασισμός βασίζεται σε μία ΑΛΗΘΕΙΑ, όπως η Ορθοδοξία και η φυλολογία, ενώ ο κομμουνισμός βασίζεται σε ένα ψεύδος...

   Delete
  5. Ο Γρίβας ήταν Αρχηγός και όχι αρχηγός, όπως πολύ σωστά είπες. Η Ελλάς σήμερον μόνον αρχηγούς και κανέναν Αρχηγό δεν έχει...

   Delete
 5. ΥΓ2..Ὅπως καὶ νἄχει τὸ ὅλο πρόβλημα τῆς μοναρχίας στὴν περιοχὴ τῆς ὁρθοδοξίας,τοῦ ἰσλὰμ καὶ τοῦ μονοφυσιτισμοῦ βρίσκεται ἐδώ, στὴ δουλειὰ αὐτοῦ τοῦ παλληκαριοῦ.Andrew Walker White, Doctor of Philosophy,2006https://drive.google.com/file/d/0BwxOAd0g-EQMMjM2Z2ExMlBLTzA/view.Ἡ περιοχή μας δὲν δέχεται τὴν ἀναπαράσταση.Θὰ δεχτεῖ τὸν βασιλιὰ ἐάν ὁ βασιλιὰς εἶναι φάρμακο στὸν ἀναδιπλασιασμὸ τῶν εἱκόνων,ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Δύση διὰ τῆς διαβολικῆς της προπαγάνδας.Ὁ Ἐρντογάν τόχει πιάσει κάπου,νομίζω.Γιὰ νὰ βασιλέψεις εδὼ πέρα πρέπει νὰ εἶσαι ἀόρατος,διότι μὲ τὸ ποὺ ἀπέκτησες ὑπόσταση,αὐτὸ θεωρεῖται θέατρο,μὲ ἄλλα λόγια,εἰδωλολατρία.Αὐτὸς ποὺ εἶχε προσόντα βασιλιὰ στὴν ὀρθόδοξη περιοχή μας ῆταν νομίζω ὅ Ὅθων.Ξἐρετε ποιός ἔχει βασιλικὰ προσόντα στὴν Ἑλλάδα;;Ὁ Βασίλης Λεβέντης.

  ReplyDelete
 6. Γιατι ομως αυτο το κολλημα με τον "παγκοσμιο Ελληνισμο"?

  Ο Ελληνισμος δημιουργηθηκε μονο στην Νοτιοανατολικη Μεσογειο απο κατα πλειοψυφια Μεσογειακους
  Δεν μπορει να υπαρξει Ελληνισμος στο πακισταν...και δεν μπορει ενας πακιστανος να αντιληφθει τον Ελληνισμο οπως επισης πως μπορει καν να υπαρξει Ελληνισμος στην Σκανδιναβια ..δεν ειναι δυνατον με την Φυση το Κλιμα και τους ανθρωπους εκει πανω!

  Οποτες ειναι το εντελως αντιθετο....
  Μονον ο Ελληνικος Εθνικισμος εχει νοημα και οχι ο γαλλικος ο γερμανικος κτλ.
  Με τον κυριως χωρο του να ειναι η Νοτιοανατολικη Μεσογειος και επειτα γενικως η Μεσογειος απο την Ιωνια μεχρι και τις Ηρακλειες στηλες !

  Τελος το οτι περναμε μια εποχη παρακμης απο τον ...μαλλον 4ο-5ο αιωνα μ.χ.μεχρι και σημερα δεν σημαινει κατι....
  δεν γινεται να εισαι παντα στην κορυφη..θα ερθει και η παρακμη οπως και ηρθε.μια με τον χριστιανισμο μετα με τους τουρκους κτλ
  Οποτες οσοι Ελληνες εμειναν (και οχι αρμενοχριστιανοι αρουραιοι ) αξίζει να παλεψουν για αυτο το "κρατιδιο" οπως το αποκαλειτε εδω μεσα....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς! Ακριβώς! Δεν δύναται ένας Πακιστανός να αντιληφθεί τον Ελληνισμό, συνεπώς πώς μιλάς εσύ για Ελληνισμό??????

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 7. Πάντως τα τρολλ είναι πολύ ενδιαφέροντα από ανθρωπολογικής σκοπιάς ιδίως για τον ανθρωπολόγο του μέλλοντος αναλύοντας την ελλαδίτικη κοινωνία του 2016. Θυμίζουν τους νέγρους(Αιθίοπες) στα ανέκδοτα των αρχαίων Ελλήνων. Είναι περήφανοι για αυτό που είναι, δηλαδή τίποτα, χα χα.

  ReplyDelete
 8. Η ζήλεια των δε για τους καλλίτερους συνοδεύεται από μία χαζαμάρα πολύ αστεία...

  ReplyDelete
 9. Απέκτησε δύο μασκότ το ιστολόγιο τελικά, μετά τον Κωσταντή και το τρολλ. Ο Κωσταντής δε δεν του πήρε πολύ να αναγνωρίσει τον μακρινό του ξάδερφο, να τον καλωσορίσει στο ιστολόγιο και να μην τον αφήσει "να πετρώσει". Φυλετική αλληλεγγύη αναμφισβήτητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν σε παιρνει να μιλας για φυλετικα !
   Και με το να αποκαλεις καποιον τρολλ μονο και μονο επειδη δεν σου αρεσουν τα λεγομενα του...και στην περιπτωση σου δεν σε συμφερουν(φυλετικα) ειναι πολυ κατινιστικο απο μερους σου

   Delete
  2. Φυλετικά ε, φυλετικά, τον φυλετικά δεν θα τον ξαναβρίσεις, τον φυλετικά...

   Δεν σε αποκαλώ τρολλ, είσαι τρολλ....

   Delete
 10. Ὅπως βλέπεις, μάλιστα,Κωνσταντινουπολίτη,θεωρῶ τὸ μασκωτιλίκι προστάδιο γιὰ τὸν θρόνο.Θεωρῶ δηλαδὴ πιὸ πιθανὸ νὰ γίνει βασιλιάς ὁ τζουτζές, παρὰ ὁ βεζύρης,γιὰ νὰ μὴν πῶ τίποτα χειρότερο. Ἑγὠ ὅμως δὲν σὲ κορόιδεψα,ἄρα προφανῶς ἔκανα λάθος,διότι μπέρδεψα τὸν ἀξιωματικὸ μὲ τὸν Δελφίνο.Εἶπα τοῦ Δελφίνου νὰ μάθει λίγο νὰ κάνει παρέα μὲ ὅλους,ἄν θέλει νὰ μάθει τὴ δουλειά.Αὐτὸς ὅμως δὲν θέλει νὰ δουλέψει,θεωρεῖ μάλιστα ὅτι εἶναι τὸ ἵδιο πράγμα ἡ δουλειὰ καὶ τὸ δούλεμα. Ἑπαφίεται δὲ στὸ χρῶμα τῶν φλεβῶν του,καὶ στὰ χρωμοσώματά του, δηλαδή,τὰ οἱκόσημά του, σὲ περιβάλλον βιο-μανίας. Καὶ μόνο σὲ αὐτά. Ἅν ὅμως δὲν ἔχει τὴν ἔγκριση τοῦ λαοῦ, οἱ μέρες του στὸν θρόνο θἄναι μετρημένες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποιά "δουλειά" μωρέ; Να φέρω και κανα "σιδερικό";

   Delete
  2. Το παρόν ιστολόγιο αποτελεί μία σοβαρή προσπάθεια Επανελληνισμού και πραγματικής Διαφωτίσεως των μαζών, συνεπώς κάθε ένα τρολλ πρέπει είτε να αγνοείται είτε να χτυπάται στο κεφάλι. Ιδίως όταν κλέβει προφίλ για να δημιουργήσει εσωτερικές έριδες και να σπάσει πλάκα...

   Delete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  4. Σχιζας φασιστακος...
   Παραληρημα μεγαλομανιας...
   Το δικωχο του Ναπολέοντος...
   Το δικωχο αδερφες μου...

   Delete
  5. Φασιστάκος...μην είσαι τόσο κόλαξ. Αλήθεια λέω, ο όρος Φασίστας, φασιστάκος κλπ είναι άκρως τιμητικός ιδίως στις μέρες μας. Ο ίδιος ο Καθηγητής είπε "είναι τιμή να είσαι φασιστής αλλά και κομμουνιστής".

   Delete
 11. Αντιγράφω από το βιβλίο "Δημ. Κιτσίκη: Ελλάς και Ξένοι Βιβλιοπωλείον της Εστίας Αθήναι 1977" (παρακαλώ) σελίς 80:
  "Πράγματι και σήμερα ακόμη υπάρχουν στα Βαλκάνια δύο ομάδες: η ελληνοτουρκική και η σλαβική ομάδα (βουλγαρο-γιουγκοσλαβική). Η Ρουμανία και η Αλβανία δεν εντάσσονται σε καμμιά απ΄αυτές. Οποιαδήποτε βαλκανική ένωσι (και οποιαδήποτε προοπτική ειρήνης και ευημερίας προσθέτω σήμερα εγώ) έχει σαν προϋπόθεσι πως ο ελληνοτουρκισμός και ο σλαβισμός παραδέχονται τον εαυτό τους αμοιβαία σαν δύο παραλλαγές ενός βαλκανικού πολιτισμού, αντί να φοβάται ο καθένας τους πως η ενίσχυσι του άλλου μπορεί να οδηγήση σε μιά μονομερή επικυριαρχία στο σύνολο των βαλκανίων. "

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι το έχω διαβάσει το βιβλίο του αυτό. Ο Πανσλαυισμός είναι μία πραγματικότης, κοιμώμενη βέβαια αλλά πραγματικότης...

   Delete
 12. Ἑγὼ δὲν ἐγκρίνω καθόλου τὴν πράξη τοῦ Περίανδρου Ἁνδρουτσόπουλου,μέλους τότε τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,νὰ κοντέψει νὰ στείλει στὸν ἄλλον κόσμο τὸν Δημήτρη Κουσουρή,φοιτητὴ τῆς Φιλοσοφικής.Ἑγὼ τότε βέβαια εἶχα περάσει σὲ λάθος σχολή,καὶ ἀκόμα παλεύω νὰ διορθώσω αὐτὸ τὸ λάθος,αὐτὸ εἶναι ὁ Ἀγὠν μου.Ἁλλὰ ὁ Δημήτρης,μοῦχε πεῑ-ἔχω ἑπιτυχία σὰν ἡγέτης, διότι ὄταν μιλάω στὸ ἀμφιθέατρο,τοὺς ἄλλους, τοῦς βλέπω σὰν σκουλήκια.Ἑ,ὑπάρχει μιὰ ἀόρατη σύνδεση μεταξὺ τῆς ῥοπαλιᾶς ποὺ ἔφαγε ὁ Δημήτρης καὶ αὑτῆς του τῆς ἀντίληψης.Ὁ λαὸς ἀναγνωρίζει γιὰ ἡγέτη του αὐτὸν ποὺ τὸν σέβεται σὰν ἴσο.Βασικά δὲν εἶναι -ἴσος-ἡ σωστή λέξη-καὶ εἶναι ζητούμενο,τὸ mot juste.

  Βασικά,ὁ ἡγέτης πρέπει νἄχει κάτι σὰν θεῖο κάλεσμα,ἀλλὰ τὀτε δὲν ξέρω ἄν ὑπάρχει λαός.Ἑπιπλέον,ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ μοναρχία ἀνατολικοῦ τύπου εἶναι ΔΟΜΙΚΗ.Δηλαδὴ δὲν μετράει τόοσο ὁ ἡγέτης, ὅσο τὸ κουστοῦμι,καὶ ἐκεί ἔχω μιὰ ἔνσταση-δηλαδὴ ὑπάρχει καμιὰ φορὰ ἑνα λάθος,νὰ ἀποδίδεται στὸ Βυζάντιο χαρακτῆρας μοναρχισμοῦ τοῦ 19ου αἰῶνος.

  Ὅταν ἡ Μαρίκα Κοτοπούλη ἔπαίξε τὴν Ἁρετοῦσα,ἕνας κριτικός παρατήρησε ὅτι ἔμοιαζε μὲ μίξη Μανιάτισσας μοιρολογήτρας καὶ μεσαιωνικῆς πυργοδέσποινας. Αὐτὸ ὁφειλόταν μεταξὺ ἄλλων καὶ στὴν ἀκαταλληλότητα τοῦ Ἐρωτόκριτου σὰν δραματικό κείμενο,ἀλλὰ καὶ σὲ μιὰ τάση τῆς μοναρχικῆς ἀντίδρασης τοῦ Μεσοπολέμου,νὰ ἀποδίδει στὸ Βυζάντιο δυτικὰ χαρακτηριστικά. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ἀγκάθι στὸ Ῥωσσικό σχέδιο.Δηλαδὴ,ἡ ῥωσσικὴ ἐπιρροὴ στὴν Ἑλλάδα ἔχει στοιχεῖα δυτικισμοῦ, δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα,ἁλλὰ ἀπὸ τοὺς Μ.Πέτρο καὶ Μ.Αἰκατερίνη-Νεύτων καὶ Βολταῖρος.Κρατῶ βέβαια ἐπιφυλάξεις γι αὐτὰ ποὺ γράφω,δὲν ξέρω καλά οὔτε τὸ Βυζάντιο οὔτε τίποτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Ηγέτης έχει Θείο Χάρισμα είναι από τον Θεό τον ίδιο Προικισμένος, για αυτό εξάλλου και η έννοια της Ιδιοφυίας και του Ταλέντου είναι μαγική οχι υλική, εξ'ου και η παταγώδης αποτυχία του Lebensborn. Ένας Ηγέτης δύναται να είναι Ηγέτης μόνον όταν έχει Anschauung, δηλαδή αυξημένη αντίληψη των γεγονότων και των αποτελεσμάτων τους. Και επίσης όταν ΔΕΝ ασχολείται με αμπελοφιλοσοφίες...

   Delete
  2. Aὐτὸς,εἶναι ὁ ὑποψήφιος ἡγέτης.Ἑξάλλου,θεῖο χάρισμα σημαίνει θεῖο χάρισμα,ὅχι χάρισμα τοῦ...θείου του.Ὁ Θεός,ὅμως,μπορεῖ νὰ δώσει χάρισμα καὶ σἕναν βλάκα.

   Delete
  3. Ναι αλλά όχι Anschauung, ειδάλλως ο βλαξ δεν θα ήτο βλάξ, αλλά μυαλωμένος.

   Delete
  4. Ἅγνωσται αἱ βουλαὶ τοῦ Κυρίου.

   Delete
  5. Σωστό.

   Delete
 13. Ένα ακόμη ενδιαφέρον κείμενο του κ. Κιτσίκη. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να ρίξω στο τραπέζι διαφωνίες και μερικές πρόχειρες επισημάνσεις.

  1. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, σχετικά με το παρών και το παρελθόν του αμερικανού ολιγάρχη, ο Τραμπ, ΔΕΝ είναι σε καμία περίπτωση "ρωσόφιλος".
  Στη πραγματικότητα συνδέεται στις μπίζνες με εκδιωγμένους μαφιόζους που θέλουν την απομάκρυνση Πούτιν.
  Τα "φιλορωσικά" τσιτάτα των Τραμπικών λογογράφων, είναι baits για τη κοινή γνώμη και τη δημιουργία εντυπώσεων.
  Το δόγμα "αμερική του 21ου αιώνα" δεν θέλει φιλία με τη ρωσία αλλά, με κάθε τρόπο, τη σταδιακή εξάντληση της.
  Η Κίνα, είναι ο απώτατος στόχος. (Απο την άλλη, το Clinton corp είναι κολασμένο και σίγουρα θα είναι καταστροφή εαν εκλεγεί)
  *(επίσης, στις ΗΠΑ του 2016, υποοστηρικτές του Τραμπ μαχαιρώνονται εν ψυχρώ σε διαδηλώσεις, ενώ οι ξυλοδαρμοί και οι επιθέσεις φθάνουν τα 160 περιστατικά, κάθε φορά, περιμετρικά των κτιριων όπου λαμβάνουν χώρα οι ομιλίες.
  Δεν είναι στο Μπαγκλαντες, ουτε στη Μολδαβία, ουτε στη Νιγηρία. Είναι στις ΗΠΑ. )

  2. Τοσο το Ιζβεζντια όσο και άλλα ΜΜΕ της Ρωσίας έχουν επισημάνει το κίνδυνο των πολλαπλών Δούρειων Ιππων.
  Αρκετοί φιλοδυτικοί δοσίλογοι κατέχουν θέσεις κλειδιά στη Ρωσία και βάζουν τρικλοποδιές οποιαδήπτε ρύθμιη που θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη τους.
  Το ΚΠΡΦ καλεί σε εκτέλεση αυτών των δοσιλόγων που συνδέονται με εξωτερικούς ολιγάρχες. Το ίδιο ζητούν και αρκετοί σύμβουλοι και διανοητές της Ρωσ. Ομοσπονδίας.

  3.Σε ένα χρόνο- και λιγότερο- η ειρήνη στα σύνορα Πολωνίας-Ρωσίας θα κρέμεται απο μια κλωστή λόγω των μαζικής τοποθέτησης όπλικών συστηματων.
  Ένα λαθάκι, είτε απο ΝΑΤΟικούς είτε απο Ρώσους θα πυροδοτήσει 3ΠΠ.
  4. Οι Σαουδάραβες εξελίσσονται σε χαρτοπαίκτες σκληρότερους και απο το καθεστώς Ισραήλ. Δεν κάνουν πίσω, αλλά επεξεργάζονται τρόπους κυριαρχίας.

  ReplyDelete
 14. 5. Ο μύθος της "γεωπολιτικής αξίας" της Ελλάδας, έχει καταρρεύσει. Η Ελλάδα δεν είναι αξιοζήλευτη και δεν σφάζονται παλικάρια στη ποδιά της.
  Αντιθέτως, αποτελεί ένα ακόμη ταμπλό πειραματισμών, όπως τα ευρύτερα βαλκάνια, η λατινική αμερική, η κεντρική ασία ή βαλτικές και η σκανδιναβία.
  Η χώρα μας αποτελεί ένα ακόμη μαγαζάκι σε σύγχυση και σε τιμή ευκαρίας.
  (Εχει παρατηρηθεί, ιστορικά, αυτοί που τόνιζαν τη δήθεν "τεράστια σημασία" της, υπήρξαν είτε πληρωμένοι λαοπλάνοι, είτε μπούφοι σε υπηρεσία πατριδοπώλησης/συσκότισης.)

  *(Όταν ο Καμμένος, σε με γελοία προσπάθεια "αναβάθμισης" της Εθνικής Ασφάλειας πρότεινε στην Ουάσινγκτον, να της "προσφέρει"ένα νησί για να φτιάξουν βάση, γέλασαν και τα τσιμέντα διότι το Αμερ. Πεντάγωνο δε χρειάζεται προσφορές απο το "Ελληνικό φιλέτο".
  Γιατί? Διότι το ΕΧΕΙ. ( παίρνουν μόνοι τους όσα χρειάζονται και δεν θέλουν δώρα, στέλνοντας τα πλοία τους στο Αιγαίο και κανέναν δε ρωτάνε).
  Δηλαδή, το οικόπεδο είναι ήδη υποθηκευμένο. Αρα, αφήνουμε κατα μέρος τις ονειρώξεις. Είναι μύθος ότι η Ελλάδα αποτελεί ποθητό σύμμαχο.

  ReplyDelete
 15. 6. Η επάνοδος του βασιλιά , εάν συμβεί- που είναι αρκετά πιθανό- δεν θα ωφελήσει σε κάτι τους πολίτες της Ελλάδας του 2016, οι συνθήκες διαβίωσης δεν θα αλλάξουν προς το καλύτερο.

  Θα αποτελεί ένα ακόμη πείραμα, στο ίδιο προαναφερθέν πλαίσιο.
  *(δούλεμα ψιλό γαζί μισθωτούς, άνεργους και συνταξιούχους, με πρόσχημα τη σωτηρία τους και της χώρας, μέσω μοναρχίας, ας πούμε).
  Επίσης, ο Γλύξμπουργκ στη συνέντευξη σε ερώτηση για το αν θα όρκιζε και πάλι την κυβέρνηση της Χούντας, όπως είχε κάνει το 1967, είπε:
  «Οπωσδήποτε θα την όρκιζα, οπωσδήποτε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι μη ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στο άγνωστο και όταν λέω άγνωστο εννοώ ότι κανένας δεν είχε εξουσία εκείνη τη στιγμή, ο μόνος που είχε εξουσία εάν ήθελε να την ασκήσει ήμουν εγώ, αλλά και ποιος με άκουγε εκείνη τη στιγμή, ήταν πολύ περίεργη η κατάσταση, αλλά θα την όρκιζα την κυβέρνηση».
  Σε ερώτηση για το αν έχει αισθανθεί την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για τις εξορίες κατά τη βασιλεία του πατέρα του Παύλου, απάντησε: «Δεν αξίζει να ζητήσεις συγνώμη για κάτι το οποίο δεν ξέρεις».
  *Μάλλον… μελετούσε και αυτός σαν τον Χριστόδουλο στη Χούντα και δεν γνώριζε.

  7. Σύμφωνα με την Τελεγραφ (χθές 2 Ιουνίου), επισπεύδεται το κύμα απαγορεύσεων σε ότι αφορα τις ειδήσεις στην ΕΕ.
  Συντάσσεται προτεινόμενη νομοθετική λίστα με ποινές σε όσους ασκουν κριτική στο Δυτικό κλουβί των ανωμάλων.
  Την ίδια στιγμή στη πρωτεύουσα της ΕΕ, συγκρούσεις στους δρόμους για τις περικοπές του προϋπολογισμού στις δημόσιες υπηρεσίες και την εκπαίδευση, την έλλειψη θέσεων εργασίας και την απουσία του κοινωνικού διαλόγου.
  Ένα από τα πράγματα που η Βελγική κυβέρνηση θέλει να κάνει, είναι να καταργήσει την μόνιμη σύμβαση εργασίας, έτσι ώστε οι εργάτες να μην έχουν καμία βεβαιότητα για το μέλλον τους.

  (Το ΑμερικανοΔιεθνές χταπόδι, σαν το μύθο με το δηλητήριο, αρρωσταίνει σταδιακα το ένα μετά το άλλο, ότι κινείται ακόμη υγειώς.
  Οι άνθρωποι θα λουστουν το δηλητήριο μέχρι τέλους και θα το αγαπήσουν, ενώ άλλοι θα συνασπιστουν σε ομάδες για τη καταπολέμηση του.
  Ο καθένας απο τη πλευρά του σε πολυμορφική σύγκρουση χωρίς αγίους και αγίες.)

  ΥΓ. η Ελλάδα, έχει μέλλον, άλλα όχι όπως το φαντάζονται οι φιλελέδες της παγκοσμιοποίησης ή οι φιλελέδες εθνικιστές.
  Η μελλοντική μορφή, έδειξε ήδη τα σημάδια, είναι πιο χαοτική, πιο ανέλπιστη πιο σκληρή πιο άσχημη.

  100% μεταμοντέρνα, με όλο τον αχταρμα ιδεων/εικόνων/πράξεων που προτάσσει.

  ReplyDelete
 16. Όλα φτά τά προσόντα τάχει ο γυιός τής Φριδερίκης.....Δηλαδή το σκυλολόϊ των Χοχετζολεν καιΓλυξμπουργκ ( Άν ή εκφραση είναι λίγο βαριά ζητώ συγγνώμη....απ΄τά συμπαθή τετράποδα) θέ νά ΄ναστησει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να ξαναχωντανέψει τον Μαρμαρωμένο Βασιλέα ; Άμ δέν τη βλέπω τήν κόκκινη μηλιά δυστυχισμένα μου αδέρφια.....

  ReplyDelete
 17. Ἵσως τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο ἄν οἱ Βίττελσμπαχ,οἱ Γλύξμπουργκ,οἱ Χοεντζόλερν ἤ οἱ Σαλαμοῦρεν εἶναι ἄξιοι νἀνέβουν ἐπἀνω σὲ μιὰ λαμαρίνα,στὸν ζωολογικὸ κῆπο τῆς Κωνσταντινούπολης,ὅσο ἄν οἱ πνευματικὲς δομές τῆς ἓλληνικῆς κοινωνίας εἶναι προσκολλημένες σὲ τέτοιο βαθμὸ στὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβέρνησης ποὺ εἴμαστε οἱ εὐνοῦχοι τοῦ παλατιοῦ καὶ δὲν ξέρουμε ποιὸς καὶ σὲ ποιὸν θάλαμο φυλάει τὰ ὄργανά μας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί είναι αυτά που λες Κωσταντή; Με συγχωρείς αλλά τί πάει να πει "Είμαστε ευνούχοι και δεν ξέρουμε σε ποίον θάλαμο φυλάσονται τα γενετικά μας όργανα;".

   Delete
  2. (KEΦ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΡΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

   Delete
 18. Απαντηση δεν θα παρω αλλα ας ρωτησω...
  Σε τι προοδευσαμε κατα την σαπιλα της τουρκοκρατιας κατ εμενα (παραδεισος για εσας) ?
  Στις τεχνες? μουσικη ζωγραφικη? αρχιτεκτονικη? ..οχι
  Στις επιστημες? ενας επιστημων εντος της οθωμανικης αυτοκρατοριας δεν υπηρχε ! καποιος που να διεπρεψε ? Οχι δεν υπηρχε
  Στην τεχνολογια? ουτε καν

  Απο την αλλη μονον οσοι εφυγαν στην Ευρωπη ξεχωρισαν πχ Θεοτοκοπουλος ...
  Οπως και ολοι οι μορφωμενοι εφυγαν για την Ιταλια και την Ευρωπη γενικα με την πτωση της Πολης και μετα !....
  μα γιατι οπως δεν εμειναν στην "Οθωμανια" ??

  Μαλλον ειμαι πολυ χαζος για να αντιληφθω το μεγαλειο των σκλαβων τουρκων και της "οθωμανιας"

  Τελος το μονο λαθος που εγινε κατα την Επανασταση ηταν ο τροπος με τον οποιο εγινε (δεν ηταν λαθος το οτι εγινε) ..καθως επρεπε να αναλαβουν οι Ελληνες/Ρωμαιοι του πνευματος οι μορφωμενοι ωστε να ανακαταλαβουν ολην την αυτοκρατορια και να αναστησουν την Ρωμη η οπως αλλιως την ελεγαν και ας αφηναν τους τουρκους στην θεση που τους αξιζει.δηλαδη ως σλαβους. για να ξαναεχτιζαν οτι κατεστρεψαν !

  ReplyDelete
 19. Επισης ο χαρτης της ενδοιαμεσης περιοχης εχει ασχετες περιοχες ωστε να δημιουργηθει με χιλια ζορια η ιδεολογια της ¨"ενδοιαμεσου περιοχης"..φυσικα εχει το τουρκμενισταν κτλ κοιτιδα του υπερπολιτισμου και κατι ασχετες περιοχες στην Σιβηρια? ..οτι να ναι !
  Δεν συμπεριλαμβανει την Σικελια η την κατω ιταλια.......

  Πραγματικα Δημητρη μισω και την Ενδοιαμεση περιοχη αλλα και την ΡαγιαδοΤουρκικη συνομποσπονδια....
  Θεε μου να ημουν στην Ηγεσια του ΝΑΤΟ να πεταγα εξω τους τουρκους και την αλλη μερα να τους αφανιζα και απο την ιστορια (αλλα και του πραγματικους τουρκους Τουρκμεν και λοιπους)
  .Ας εμεναν στην ιστορια με το ονομα "σκλαβοι των σκλαβων"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς επειδή μισείς και δεν προσπαθείς να κατανοείς, μιά ζωή θα είσαι τυφλωμένος παγιδευμένος στην λογική άσπρο-μαύρο.

   Delete
 20. Στὴν ἀπόλυτη μοναρχία,ὁ βασιλιάς ἔχει καθήκοντα,κι ἄς εἶναι ἐλέῳ λαοῦ καὶ ἒλέωι θεοῦ.Κάνει τὶς ἑξῆς δουλειές,κατὰ σειρὰν προτεραιότητας.
  Α.κανονίζει τὰ τῶν φόρων.
  Β.τὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν.
  Γ.τὰ τῶν τελετῶν.
  Δ.τὰ τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ πολέμου.
  Ε.τὰ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ καὶ τὰ τοῦ γάμου τῶν τέκνων αὐτοῦ.
  ΣΤ.τὰ τῶν ἐξωτερικῶν.
  Ζ.τὰ τῆς δικαιοσύνης.
  Η.τὰ τῶν ἐσωτερικῶν.
  Θ. διάφορα πάρεργα, π.χ. νὰ γιατρεύει διὰ τῆς ἐπαφῆς, νὰ κάνει περιοδεῖες,νὰ βαφτίζει καὶ νὰ παντρεύει,νὰ τρώει, νὰ κοιμᾶται..

  Ποιὸς τὰ κάνει ὅλα αὐτὰ στὴν Ἑλλάδα;Ἡ κυβέρνηση τοῦ Τσίπρα;Εἶναι ἀλήθεια λοιπόν;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χρήστος ΑντωνιάδηςJune 9, 2016 at 2:14 AM

   Στην Απόλυτη Μοναρχία ο βασιλιάς, μπορεί αν θέλει
   1) να επιβάλλει Καπιταλισμό
   2)να επιβάλλει Σοσιαλισμό
   3) να επιβάλλει Φιλελευθερισμό
   4) να αλλάξει το θρήσκευμα
   και άλλα...
   Στην Απόλυτη Μοναρχία ο βασιλιάς είναι πολιτικά απόλυτος κυρίαρχος, είναι de facto και de jure κυβερνήτης μιας χώρας.

   Delete
 21. Αγαπητέ μου καθηγητή σου ξαναγράφω μετα απο αρκετό καιρό με αφορμή το άρθρο σας 293. Πραγματικά χάρηκα πολύ που έμαθα για τον Περικλή Γιαννόπουλο αλλά και για
  ιδέες που υπάρχουν μέσα σε αυτό τονίζω μερικές:
  Δὲν εἶναι οὔτε ἀντιορθόδοξος, οὔτε ἀντιβυζαντινός, οὔτε ἀντιοθωμανός. Δὲν νοεῖται ὁ Ἕλλην νὰ ὑπῆρξε ποτὲ δοῦλος καὶ στὴν ἀφάνεια τῆς Ἱστορίας. Μόνον ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ δύναται νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι ὁ Ἕλλην ἐγνώρισε 400 χρόνια τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Ὥς ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ Ἕλλην ὑπῆρξε πάντα ἐλεύθερος καὶ στὴν προχριστιανικὴ Ρώμη καὶ στὸ μεταχριστιανικὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ὁ ἑλληνισμὸς ἐκινδύνευσε μόνον μετὰ τὸ 1821, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Δύσεως, τῆς Εὐρώπης, τῶν βαρβάρων Φράγκων ἀπὸ τὸ Παρίσι, τὸ Λονδῖνο καὶ ἀργότερα ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα.
  Τὸ 1821 ὅμως, ἀντὶ τοῦ Ὑψηλάντου βασιλέως, οἱ Κλέφτες ἔγιναν ἥρωες καὶ ἐπέβαλαν ἐπὶ τοῦ ξενομανοῦς ἑλληνικοῦ βασιλείου τὴν ἀγραμματωσύνη, τὸν ἐγωϊσμό καλυπτόμενο ὡς φιλότιμο καὶ τὴν φιλαρχία ὡς ἀλβανικὴ μπέσα. Ἔτσι Ἑλλὰς σημαίνει σήμερα "Τσουλικὸ Λιμέρι, πρὸς διαρπαγὴν Γῆς, Ζωῆς, Τιμῆς καὶ περιουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ".
  Ἑλληνικὴ Ἀναγέννηση σημαίνει νὰ παύση ὁ Ἕλλην νὰ νομίζη ὅτι εἶναι ἐλεύθερος ἐπειδὴ ἔχει ψῆφο, σημαίνει νὰ καταλάβη ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία ποὺ ἐδιδάχθη στὰ θρανία τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Πανεπιστημίου περὶ Τουρκοκρατίας καὶ Ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους μετὰ τὸ 1821, εἶναι φραγκικὰ ψεύδη ποὺ ἐξυπηρετοῦν φραγκικὰ συμφέροντα, ὅπως τὸ δῆθεν "κρυφὸ σχολειό".
  Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν φυλακίζεται μέσα σὲ σύνορα, ὅσα καὶ εὐρεῖα νὰ εἶναι τὰ σύνορα αὐτά.

  Τα παραπάνω όπως και άλλα αποτελούν και δικές μου σκέψεις και ιδέες. Για να μπορέσει η Ρωμιοσύνη να υπάρξει πρέπει να ενωθεί με το ενεργό της κομμάτι που είναι η ανατολή. Η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι δημιούργημά της. Αυτή την περίοδο μαθαίνω την τουρκική γλώσσα και θέλω πολύ με την βοήθεια της να βρώ επικοινωνία με την σύγχρονη Τουρκία αλλά και την Οθωμανική περίοδο. Θέλω να προσπαθήσω ως γόνος προσφύγων (οι παππούδες απο το Αϊβαλί μιλούσαν και τις δύο γλώσσες) να ανακαλύψω το παρελθόν αυτό. Θα ξεκινήσω απο τα Μαθηματικά (την επιστήμη μου) θέλω να βρώ μετά το 1453 τι έγινε στην Πόλη με τα Μαθηματικά αλλά και την εκπαίδευση γενικά. Οποιαδήποτε βοήθεια και συνεργασία μαζί σου θα είναι πολύτιμη.
  Σε χαιρετώ και επαναφέρω αίτημα όποτε αυτό είναι εφικτό να τα πούμε και δια ζώσης.
  Με τιμή
  Καλαφάτης Κωνσταντίνος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντῖνε εὐχαρίστως. Εἶμαι τώρα στὴν Ἀθήνα.Δῶσε μου τὴν ἠλεκτρονική σου διεύθυνση καὶ θὰ σοῦ ἀπαντήσω.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 22. ...Πᾶμε τώρα στὸ ζουμἰ.Δὲν ἔχω διαβάσει τὸ περίφημο βιβλίο τοῦ Ἁλεξὶς ντὲ Τοκβίλ,ἀλλὰ τί λέει,σύμφωνα μὲ κριτικές.Ἡ Γαλλικὴ ἑπανάσταση δὲν κατέλυσε τὴν Γαλλικὴ Ἁπόλυτη Μοναρχία.Ἡ Γαλλικῆ ἑπανάσταση ΕΜΠΕΔΩΣΕ τὴν Ἀπόλυτη μοναρχία,με ἄλλα λόγια,οἱ Λουδοβίκοι φτιάξαν ἔνα σύστημα ποὺ λειτουργοῦσε μετὰ τὸν θανατό τους,χωρίς τὴν φυσική τους παρουσία.

  Ἑρώτηση. Αὐτὸ πού κάναν οἱ Καπέτοι, σὲ κάνα δυο-τρείς αἰῶνες,ἀποκλείεται νὰ τὀ κάναν οἱ δικοί μας Αὑτοκράτορες, σὲ διάστημα δύο χιλιάδων ἑτῶν;;;;Ἑγὼ λέω,τὸ κάνανε καὶ εἴπανε καὶ ἕνα τραγοῦδι.Δηλαδὴ,ψυχικῶς μὲν εὐρισκόμεθα ἐπὶ Βυζαντίου,σωματικῶς, ὅμοίως,ἐγκεφαλικῶς ὅμως τὰ μυαλά μας ἔχουνε γυρίσει ἀνάποδα λόγωι τοῦ Α στὸν κατάλογο, δηλ.τὴν φορολογία.Κάτι γίνεται ἐκειδὰ τὸ ἀνεξήγητο.

  ReplyDelete
 23. ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ, ΜΟΝΟ ΜΗΛΑ ΒΛΕΠΩ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΤΡΩΝΕ ΑΛΛΟΙ

  ReplyDelete
 24. Τι θέλουμε;να επιβιώσουμε απλώς;Ή να επιβιώσουμε μεν αλλά με κάποια ποιότητα, κάποια άλλη πρόταση ζωής;Πιστεύω το δεύτερο.Άρα χρειαζόμαστε ένα εργαλείο εξελληνισμού.Δεν έχει σημασία εάν έχουμε Αμερικανούς Ρώσους ή Τούρκους στην περιοχή, σημασία έχει ο Ελληνισμός.Έτσι όχι απλά θα σωθεί η Ελλάδα, αλλά θα βιώνουν και οι κάτοικοι της περιοχής τον Ελληνισμό.
  Στην σημερινή εποχή όμως δεν διακρίνω κάποιο εργαλείο.Η μελέτη της αρχαίας Ελλάδας στο Ελληνικό κρατίδιο είναι ανύπαρκτη.Η ορθοδοξία (και εννοώ το ιερατίο) στην σημερινή εποχή δεν κάνει τίποτα για τον Ελληνισμό-ελπίζω να κριθεί αντικειμενικά η άποψή μου.Για παράδειγμα, θα μπορούσε από α ύ ρ ι ο η εκκλησία να αρχίσει να διδάσκει δωρεάν την αρχαία Ελληνκή του Ευαγγελίου.Όμως έχει καταντήσει ένας χρηματικός οργανισμός που δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό.Μην μιλήσω για τα υπόλοιπα.
  Προσωπικά, θεωρώ πως πρέπει να στραφούμε προς το μεγαλείο της Ελληνιστικής εποχής όσον αφορά την μεθοδολογία.Επιπλέον πρόβλημα όμως αποτελεί το γεγονός πως σχετικά πρόσφατα άρχισε να αναλύεται (από τον Δρόϋζζεν).Αυτό όμως προϋποθέτει παιδεία και όχι αριστερίστικους βαρβαρισμούς όπως της σημερινής "κυβερνήσεως".
  Συνεπώς:πολιτικό σύστημα νεκρό, θρησκεία νεκρή, η γλώσσα χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο (τεράστια άνοδο των λεγόμενων greeklish στους νέους), φτώχεια και παντού εχθρικά σύνορα από φανταστικά κρατίδια(σκόπια, βουλγαρία κτλ).
  Μπορεί ο Βασιλέας να τα λύσει όλα αυτά;Εγώ είμαι υπέρ της Βασιλείας, αλλά δεν έχω βρει κάποιο στοιχείο που να δείχνει πως δεν θα είναι άλλο ένα πιόνι των ξένων.Μακάρι να κάνω λάθος.
  Φοβάμαι μην καταλήξει σαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: ένας διακοσμητικός κηφήνας όπου πληρώνεται από το κράτος για να μην κάνει τίποτα.
  Εκτός και αν ο Παύλος είναι όντως ηγέτης εκ φύσεως και διπλωμάτης, διότι τον ηγέτη δεν τον διαλέγει κανείς, είναι από μόνος του.
  Συμφωνώ απόλυτα όμως με τον καθηγητή ότι προετοιμάζεται η επιστροφή και πρέπει όλοι ννα αναγνωρίσουμε την διορατικότητά του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όπως τα λες Δόκτωρα, σε αυτό έχεις δίκαιο. Ο Βασιλιάς θα δώσει μία σταθερότητα και Τάξη που χρειάζεται, ενώ θα παύσουν επιτέλους τα κόμματα. Εργαλείο θα είναι ναι, αλλά δύναται το κρατίδιο να κάνει αλλιώς; Όχι. Στα άλλα που λες έχεις δίκιο αλλά δεν χρειάζεται επιστροφή 20 αιώνες πίσω στο Πτολεμαϊκό Βασίλειο, χρειάζεται να ζούμε την Θρησκεία μας όπως κάνουν οι μουσουλμανοι με την δική τους, το Ισλάμ. Μόνον έτσι θα σωθούμε εάν πάμε μία Άγια Μέρα στην Εκκλησία και όλοι δίχως φωνές, φασαρίες και γέλια, ψάλουμε και τιμήσουμε την Λειτουργία με απόλυτη πειθαρχία.

   Delete
 25. Ἡ ἁπόλυτη, καὶ ὅχι βέβαια ἡ συνταγματικὴ μοναρχία,εἶναι στενὰ δεμένη μὲ τὶς ἔννοιες τοῦ μονοθεϊσμοῦ καὶ τῆς Θείας Προνοίας. Εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπεξεργασμένο σύστημα σκέψης καὶ λειτουργίας,κληρονόμος τοῦ νεολιθικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ὕστερης προϊστορίας,καὶ βέβαια ἡ ἄποψη ὅτι ὁ συνταγματισμός,ἡ διάκριση τῶν έξουσιῶν,ὀ κοινοβουλευτισμός,ἀκόμα κι ὁ Μπεκκαρία,εἶναι τὸ ἀνώτερο στάδιο τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης,εἶναι γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάμματα,διότι φυσικὰ δὲν ἦταν τόσο βλάκες οἱ λαοὶ ποὺ φτιάξανε τεράστιες,γερές αὑτοκρατορίες,νὰ χωρίσουν τὴν πραγματικότητα ἀπὸ αὐτό ποὺ θἄπρεπε νὰ γίνεται.

  Δηλαδή,ἐκεὶ ποὺ ὁ ἀφελῆς δυτικούλης λέει,ἄχ,κακό πράγμα τὰ βασανιστήρια,ὁ σοφὸς Ἀνατολίτης λέει-σύμφωνοι.Βασανιστήρια ὅμως ΓΙΝΟΝΤΑΙ.Ἑσύ, τὶ κερδίζεις μὲ τὸ νὰ λές, δὲν θάπρεπε νὰ γίνονται;;Πρῶτα,νᾶ δοῦμε ΓΙΑΤΙ γίνονται καὶ μετὰ νὰ ἐγκαθιδρύσουμε καθεστὼς ποὺ νὰ τὰ ἀπαγορεύει.Στὸ σημεῖο ἐπαφῆς μεταξὺ πραγματικότητος καὶ ἀναζήτησης τῆς ἀσφαλείας,βρίσκεται λοιπόν ἡ ὄλη συζήτηση.Ἑξάλλου,τοῦ λέει ὁ Ἀνατολίτης, τοῦ Δυτικούλη μας,ΠΩ΄ς θὰ ἐπιβάλεις ῥὲ σὺ,βλάμη,τὸν Μπεκκαρία σου, χωρὶς βασανιστήρια;;-Ἁ,λέει ὁ Δυτικούλης,γι αὐτὴ τὴ δουλειὰ ἔχω τὸ Ἀμερικανικὸ ναυτικό.

  ReplyDelete
 26. Σημ.Παρατηρῶ ὅτι ἀσχολούμαστε πολὺ μὲ τὰ πνευματικά,ἀλλὰ λησμονοῦμε τὰ οἱκονομικά.Κατἐφαρμογὴν αὐτῶν ποὺ ἔγραψα παραπάνω,προτείνω νὰ δοῦμε πρῶτα ΠΟΙΟΣ εἶναι ὁ βασιλέας μας,καὶ μετὰ νὰ δοῦμε μὲ ποιὸν θέλουμε νὰ τὸν ἁντικαταστήσουμε.Ὁ βασιλέας, ἡ πρώτη του δουλειὰ εἶναι,ὅπως ἔγραψα παραπάνω,νὰ κανονίζει τοὺς φόρους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για να κατανοήσεις πλήρως τα τεκταινόμενα θες μία γνώση Γεωπολιτικών και Οικονομικών. Ο Βασιλέας μας είναι οι τράπεζες και ιδίως η Ε.Κ.Τ. λόγω Ε.Ε.

   Delete
  2. Ὅχι,ὄχι,ὄχι,ὄχι,τὸ ἀντίθετο.Ὁ Βασιλέας μας εἶναι αὐτὸς ποὺ τοῦ πληρώνουμε τὸν φόρο εὐχαρίστως!!!!Αὺτοὶ ποὺ λές εἶναι οἱ Σταυροφόροι,ποὺ ἀποσποῦν κομμάτια ἀπὸ τὴν περιοχή μας.Μὲ πρόσχημα καὶ αἰτία -ἴσως-τὴν ἀντίθεσή μας μὲ τοὺς Τούρκους,ὅπου Τοῦρκος=μουσουλμάνος ὀργανωμένος σὲ πολιτικοθρησκευτικὴ βάση.Ὁ δὲ Κωνσταντῖνος θὰ πιεστεῖ νὰ γίνει Λατίνος Αὐτοκράτωρ.Καὶ ἠ ἐκκλησία θὰ ἐπιχειρηθεῖ νὰ νταβαντζαριστεῖ ἀπὸ τὴν Ῥωσσία.

   Γενικὰ,ὅπου βλέπεις καταναγκασμὸ ἔχεις βία καὶ νταβατζηλίκι.Ἑκεὶ ποὺ δὲν ἔχεις καταναγκασμό,ἐκεὶ εἷναι τὸ ἀνήκειν σου.Ἡ μάλλον τὸ εἶναι, ὄχι τὸ δικό σου, γενικά.

   Delete
  3. Άρα λες θα υπάρξει σύγκρουση Λατίνου Βασιλέως και Ρωμαίηκης Εκκλησίας;

   Delete
  4. Καταναγκασμό δεν είχες 42 χρόνια Δημοκρατίας και όλα πήγαν και πηγαίνουν κατά διαόλου. Καταναγκασμό από αυτον που πρέπει λέω εγώ. Από έναν Παπαδόπουλο δηλαδή.

   Delete
  5. Ὅχι,ἡ σύγκρουση εἶναι τὸ θέμα. Νὰ τὸ πῶ σχηματικά. Ῥῶσσοι καὶ Λατίνοι θέλουν νὰ σὲ πείσουν νὰ συγκρουστεῖς μὲ τὸν Τοῦρκο. Στὸ λένε μὲ τὸ καλό- πολιτισμός,λεφτάγκεηλίκι,διάφορες ἀνωμαλίες, ὅ ἕνας-ὅ ἄλλος, πάλι λεφτά, καὶ ὁρθόδοξη πνευματικότητα σὲ τζελατίνα.

   Ἅμα δὲν πιάσει θὰ στὸ ποῦν μὲ τὸ κακό.

   Delete
 27. ΣΗμ.2.Ἡ Χρύσα Μαλτέζου,ἱστορικὸς Κρητολόγος,μᾶς εἶχε πεῖ στὸ Πανεπιστήμιο ὅτι ἡ Κρήτη συνέχιζε νὰ πληρώνει κανονικὰ τὸν φόρο στὴν Κωνσταντινούπολη μετὰ τὴν ἅλωσή της ἀπὸ τοὺς Φράγκους τὸ Χίλια Διακόσια Τέσσερα,ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ ἔγγραφα,καὶ δὲν θυμᾶμαι μέχρι πότε.Αὐτὸ πάντως ἄν θυμᾶμαι καλὰ τὸ εἶχε θεωρήσει ἡ Μαλτέζου ἔνδειξη ὅτι ἄργησε κάπως ἡ Κρήτη νὰ περιέλθει στὸν διοικητικὸ ἕλεγχο τῶν Βενετῶν.Ἁναρωτιέμαι, ὅμως, ἄν στὴν οὐσία καὶ ἡ Κρήτη, ἀλλὰ καὶ ὄλη ἡ Ἑλλάδα, συνεχίζει νὰ πληρώνει τὸν φόρο στὰ κεντρικά.Ὁ δὲ φόρος ποὺ πληρώνει,εἶναι ἡ περιβόητη...παραοἰκονομία.

  ReplyDelete
 28. Πολύ καλή εκπομπή, αξίζει να την δείτε:

  https://www.youtube.com/watch?v=_r1PTULREi0

  ReplyDelete
 29. Καθηγητά κοιτάξτε αυτή την εκπομπή, ο Καθηγητής αυτός λέει αρκετά όμοια με εσάς. Και έχει δίκιο και αυτός σε πολλά ειδικά για τα Πανεπιστήμια.

  https://www.youtube.com/watch?v=bmP9ZQx9a3c

  ReplyDelete
 30. Λέει δηλαδή ό,τι και εσείς περί Φιλελευθερισμού και ιδίως περί Ρατσιοναλισμού που ανέτρεψε την θεϊκή υπόσταση των πραγμάτων και επικεντρώθηκε αποκλειστικώς στην υλική τους χροιά. Αξίζει να τον ακούσετε.

  ReplyDelete
 31. Χοντρικά,τὸ ζήτημα τῆς βασιλείας συνοψίζεται στὸ ἑξῆς.Εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρξει ὄχι στὴν θεωρία, ἀλλὰ στὴν πράξη,βασιλιάς ἐλεωιΘεοῦ καῖ ἑλέωι λαοῦ ,ταὐτόχρονα;Ἡ ὁ βασιλικὸς θεσμὸς εἶναι ἡ συσσώρευση τοῦ σάλιου ἀπὸ τὸ γλείψιμο ποὺ κάνουν οἱ ἀδύναμοι στοὐς δυνατώτερούς τους;

  ReplyDelete
 32. ΥΓ.(ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟ)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
  1 Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΗΤΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΣΟΥΛΤΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΜΒΑΛΚΑΝΙΣΤΗΣ.
  2 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΚΕ.
  3 Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΡΩΣΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ.
  4 O ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΣΩΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ.H TΡΑΓΩιΔΙΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΜΗ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ.ΑΡΑ Η ΓΡΑΜΜΗ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ.
  5.Ο ΟΠΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΡΩΣΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
  6.Η ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

  ReplyDelete
 33. Πολύ σωστός. Τελικά ο πραγματικός ανθρωπισμός γεννάται μέσω της θρησκείας όποια και να είναι αυτή, μόνον.

  http://www.pronews.gr/portal/20160606/defencenet/toyrkia-politiki/63/ypygeias-toyrkias-egklima-kata-tis-anthropotitas-i-kaisariki

  ReplyDelete
 34. Λοιπὸν,δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ἄν καὶ εἶναι ἐκτός θέματος, ἀλλὰ ἀναφέρθηκε τὸ ζήτημα τοῦ κομμουνισμοῦ.

  Ὁ Φἰλιππος Ἡλιοῦ στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν ἐμφύλιο ποὺ ἐκδόθηκε μετὰ θάνατον λέει ὅτι τὸ ΚΚΕ στόχο εἶχε κατὰ βάσιν -μιὰ Βάρκιζα μὲ καλύτερους ὅρους.

  Στὸ μεταξὺ ὁ Ἡλιοῦ στὸ ἴδιο βιβλίο δημοσιεύει καὶ σχολιάζει τὸ σχέδιο Λίμνες, ἀπόρρητες ὀδηγίες τοῦ Π.Γ. τοῦ ΚΚΕ πρὸς τὸν Μ.Βαφειάδη, ἀρχηγὸ τοῦ ΔΣΕ. Ἑκεὶ,τὸ Σαράντα Ἕξι,ὁρίζεται ῥητὰ σὰν κεντρικός στόχος τοῦ ΔΣΕ ἡ δημιουργία χωριστῆς ἐπικράτειας μὲ κέντρο τὴ Θεσσαλονίκη.

  Ῥε μᾶς δουλεύουνε;;;Μιὰ Βάρκιζα μὲ καλύτερους ὄρους ἤθελε τὸ ΚΚΕ τὸ Σαράντα Ἕξη;;Τὸν Ἡλιοῦ δὲν θὰ τὸν ἀφήνανε νὰ μπεῖ κἄν σὲ γαλλικό πανεπιστήμιο.Μπορεῖ νὰ κάνω λάθος, ἀλλὰ δὲν εἶμαι σίγουρος.Ὁ Ζαχαριάδης, ἄν αὐτὸς εἶναι συντάκτης τοῦ κειμένου, θέλει νὰ φτιάξει Μακεδονικὴ ἐπικράτεια κομμουνιστική.Ποιὰ Βάρκιζα μὲ καλύτερους ὅρους;;;;

  ReplyDelete
 35. Χρήστος ΑντωνιάδηςJune 8, 2016 at 4:43 AM

  Kαλό το άρθρο σε γενικές γραμμές!
  Εάν ο βασιλιάς εκλέγεται, θα είναι περίπου όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα αντιπροσωπεύει ο καθένας την δική του "πολιτική" μερίδα, ενώ θα μπούμε σε νέα φάση αντιπαλότητας. Δεν γίνονται αυτά...
  Η κληρονομικότητα και η ανατροφή του διαδόχου του θρόνου σύμφωνα με τα βασιλικά πρότυπα είναι αυτή που εξασφαλίζει και την αναγκαία για όλους μας ουδετερότητα του αρχηγού του κράτους.

  ReplyDelete
 36. Συμφωνώ σέ όλα εχτός από ένα σημείο...γιατί νά κάμουμε Βασιλιά τό γιό τση Φρεδερίκης τής διαβόητης ΓΕΡΜΑΝΊΔΑς..ό οποίος λένε οι κακιές οί γλώσες δέν είναι και πολύ κονομημένος απο νιονιό...κι΄όχι τό γυιό μου...ήηηηη τό γυιό τού γείτονα...ΤΆ ΑΠΟΊΑ ΕΊΝΑΙ ΚΙ΄ΕΛΛΗΝΌΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕς ΤΙΜΙΩΝ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΏΝ....Οί Σέρβοι τά δέρφια μας είχανε για βασιλέα ένα χοιροβοσκό.....Νάσαστε όλοι καλά εύχωμαι.

  ReplyDelete
 37. Χρήστος ΑντωνιάδηςJune 8, 2016 at 12:49 PM

  Κύριε Μάκη δεν κατάλαβες το νόημα από το σχόλιο μου. Και Δυστυχώς δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η έννοια και η σημασία της βασιλικής οικογένειας και τι σημαίνει για τον τόπο ένας βασιλιάς.
  Αλλά εν πάσει περιπτώσει, εάν το δικό σας παιδί δεν είναι ικανοποιημένο με την θέση του πρωθυπουργού και επιθυμεί περισσότερα, ας πάει να γίνει και βασιλιάς...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νά με συχωράτε αγαπητέ μου άν δέν κατάλαβα κάποια νοήματα αψηλά.εγώ ό ταπεινός...εγώ απλώς προτείνω το γυιό μου (άν ευκαιρία παρουσιαστεί) γιά βασιλέα ΄πειδής λεγεται Κωσταντίνος πειδής είναι ΄λληνόπουλο με καποιες στοιχειώδεις χριστιανικές αρχές δουλεύει καί σπουδάζει....απλοί αθρωποι ΄μάστενε βιοπαλαιστές .....το γυιο της Φρειδερίκης ; προσωπικώς δέ γουσταρω.....Νάστε όλοι καλά ευχωμαι....

   Delete
  2. Χρήστος ΑντωνιάδηςJune 10, 2016 at 7:31 AM

   Κύριε Μάκη δεν υπάρχει ταπεινότητα ή υψηλότητα, δεν πάει με το πόσο έξυπνος, πόσο μορφωμένος είναι κάποιος κτλπ. Δεν σας προσβάλλει κανείς γιαυτό που είστε.
   Μπορεί ο γιός σας αύριο υποθετικά να παντρευτεί μία πριγκίπισσα μέλος βασιλικής οικογενείας και να γίνει και αυτός πρίγκιπας, αυτό δεν αποκλείεται. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος βασιλιάς, εάν δεν πληρεί κάποια αυστηρά κριτήρια, δεν έχει την κατάλληλη μόρφωση και κυρίως την απαραίτητη προετοιμασία κτλπ. Δεν είναι για κατανάλωση ο βασιλικός θεσμός...
   Ακόμα και τα παιδιά του βασιλιά δεν μπορούν να γίνουν όλα βασιλιάδες. Ο βασιλιάς είναι ειδικά προετοιμασμένος για την δουλειά του και έχει πολύ αυστηρό πράγραμμα. Ακόμα και στην Καμπότζη που η βασιλεία δεν είναι κληρονομική, δεν μπορεί να γίνει εύκολα κάποιος βασιλιάς, όπως γίνεται κάποιος πρόεδρος σε χώρες που έχουν Προεδρική ή Προεδρευομένη Δημοκρατία. Ακριβώς γιατί ο βασιλικός θεσμός σημαίνει κάποια πράγματα...Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι βασιλιάς.
   Αντίθετα, Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) θεωρητικά μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε. Ακόμα και το δικό σας παιδί, όπως προπαγανδιστικά ισχυρίζονται οι αντιβασιλικοί. Ο ΠτΔ, όμως δεν μπορεί και δεν είναι ισοδύναμος με τον βασιλιά. Και δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο που παίζει ένας βασιλιάς, όσο ικανός και αν είναι. Ο ΠτΔ είναι απλώς ένας πολίτης που έγινε κάποια στιγμή αρχηγός του κράτους.
   Εδώ, όμως εξετάζουμε το τι συμφέρει περισσότερο σε μία κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία συγκεκριμένα...και στο έθνος. Ελπίζω να έγινα κατανοητός.
   Ευχαριστώ!

   Delete