Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 7, 2016

294 – Τὸ ἑλληνικὸ κράτος καταρρέει ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῆς ἐβασίσθη στὸ ψεῦδος

294 – Τὸ ἑλληνικὸ κράτος καταρρέει ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῆς ἐβασίσθη στὸ ψεῦδος

Ἡ Βικιπαίδεια γράφει γιὰ τὸ ἔργο τοῦ κομμουνιστοῦ γλύπτου Μέμου Μακρῆ: "Στὴν Ἑλλάδα εἶναι περισσότερο γνωστός γιὰ τὸ γλυπτό του μὲ τὴν μορφή τοῦ κεφαλιοῦ ἑνὸς νέου ποὺ βρίσκεται στὸ προαύλιο τοῦ Πολυτεχνείου, πρὸς τιμὴν τῶν θυμάτων τῆς ἐξέγερσης τοῦ Πολυτεχνείου, τὸ 1973».

Φυσικὰ πρόκειται γιὰ τὸ κεφάλι τοῦ ἱστορικοῦ καὶ στενοῦ φίλου μου μιᾶς ζωῆς στὸ Παρίσι, τοῦ πρώην κομμουνιστοῦ Νίκου Σβορώνου, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν "ἔγχρωμη" ἀμερικανοκίνητη ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου. Ὁ φίλος μας Μέμος Μακρῆς, στὸ Παρίσι εἶχε φιλοτεχνήσει τὸ ἄγαλμα τοῦ Σβορώνου πολὺ πρὸ τῆς Χούντας καὶ ὅταν τοῦ ἐζητήθη ἄγαλμα γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο ἔβγαλε, σκονισμένο ἀπὸ τὸν χρόνο, τὸ κεφάλι αὐτὸ καὶ τὸ προσέφερε "γενναιόδωρα" στὴν ἐκ γενετῆς καταρρέουσα "Δημοκρατία" τῆς Μεταπολιτεύσεως ποὺ ἔτσι ἐβασίσθη στὸ ψεῦδος, ὅπως στὸ ψεῦδος βασίζεται ὅλη ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία ἀπὸ τὸ 1821.
 

Στὸ γαλλικὸ περιοδικὸ Turcica (τόμος 17, 1985, σ. 227), εἶχα γράψει: «Θέλω νὰ τιμήσω τὸν Octave Merlier διότι ὑπῆρξα ὁ Βενιαμὶν τῆς ὁμάδος τῶν νέων ποὺ μὲ τὴν βοήθειά του ἐστάλη στὸ Παρίσι, τὸ 1946-1947,  γιὰ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν σκληρότητα τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ποὺ εἶχε βυθίσει τὴν Ἑλλάδα στὸ πῦρ καὶ τὸ αἷμα. Στὴν ὁμάδα αὐτὴ εὑρίσκοντο μεταξὺ ἄλλων ὁ Νῖκος Σβορῶνος, ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης, ὁ Κώστας Ἀξελός, ὁ Γεώργιος Κανδύλης καὶ ὁ Γιάννης Ξενάκης ποὺ ἀργότερα ἐτίμησαν τὴν Γαλλία ὅσο καὶ τὴν Ἑλλάδα».

Δυστυχῶς, μετὰ τὸ 1968, ὁ Νῖκος παρεσύρθη ἀπὸ τὸ κίνημα τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, ἀντί νὰ παραμείνῃ πιστὸς στὸ ΚΚΕ, τὸ κίνημα αὐτὸ ποὺ κατέληξε στὸν Σύριζα τοῦ Τσίπρα τοῦ 2016 καὶ στὴν ἀπὸ τὸ 1880 ἐπαναλαμβανομένη προδοσία τῆς σοσιαλδημοκρατίας τῶν ἀρχῶν τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ. Ἐγὼ ἐξ ἀρχῆς τὸν προειδοποίησα ὅτι χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ θὰ κατέληγε στὸν σκουπιδότοπο τοῦ ψεύδους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ πράγματι τὸ κεφάλι του κατέληξε νὰ προσκυνᾶται ἀπὸ τὸν ἀρχιπραξικοπηματία τοῦ ἀστικοῦ κράτους, τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

Στὸ περίφημο ἔργο του στὰ γαλλικά, ποὺ μετεφράσθη καὶ στὰ ἑλληνικά, τὸ Histoire de la Grèce moderne, ὁ Νῖκος Σβορῶνος, ποὺ τὸ γελοῖο ἀθηναϊκὸ κρατίδιο τοῦ μετεμφυλιακοῦ πολέμου εἶχε ἀφαιρέσει τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα, ἐγλίστρησε στὴν ἀστικὴ ἑρμηνεία τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, παρουσιάζοντας ὡς θετικὴ τὴν ἄνοδο τοῦ δυτικότροπου ἐθνικισμοῦ τοῦ 1821.

Ἄς θυμίσουμε ἐδῶ τὶς κραυγὲς ἀγωνίας τοῦ Ἀθανασίου Παρίου (1722-1813) ποὺ προέβλεπε τὸν ἐρχομὸ τῆς μασονικῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ποὺ θὰ παρέσερνε τὸν Πατριάρχη τοῦ Γένους τῶν Ῥωμηῶν σὲ ἄδικο θάνατο τὸ 1821. Ὡς ὁ πλέον ῥιζοσπαστικὸς τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος Πάριος, ἱερεὺς καὶ καθηγητής, εἶχε ἀντιδικήσει βιαίως μὲ τὸν ἡγέτη τῆς δυτικῆς παρατάξεως,  Ἀδαμάντιο Κοραῆ, πράκτορος τοῦ Βοναπάρτη κατὰ τὸν Ἰωάννη Ῥωμανίδη, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριζε τὴν θεωρία τῆς «μετακενώσεως», ἐξυπηρετικὴ γιὰ τὸν γαλλικὸ ἰμπεριαλισμό.

Ὁ Πάριος ἔγραψε τότε μία «Παρότρυνσιν» γιὰ νὰ ἀποθαρρύνῃ αὐτοὺς ποὺ ἔστελναν τοὺς υἱούς των νὰ σπουδάσουν στὴν Εὐρώπη, ὥστε νὰ μὴν ἐπηρεασθοῦν ἀπὸ τὶς δυτικὲς ἰδέες (ὅπως ἔγινε ἀργότερα μὲ τὸν ἤδη νεαρὸ καθηγητὴ Σβορῶνο). Σὲ ἕνα ἄλλο κείμενο ποὺ εἶχε δημοσιεύσει τὸ 1798, μὲ τίτλο «Χριστιανικὴ Ἀπολογία» κατόπιν αἰτήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, ἔγραφε πὼς ὅλο τὸ γένος τῆς Δύσεως εἶχε τελείως ἀπορρίψει τὸν χριστιανισμό, εἶχε ῥυπάνει τοὺς ἁγίους τόπους καὶ εἶχε μετατρέψει τὶς ἐκκλησίες σὲ ἐμπορικὰ καταστήματα καὶ τὰ μοναστήρια σὲ οἴκους ἀνοχῆς.

Καὶ ἔτσι τὸ 1975 πρὸς δόξαν τοῦ χειροτέρου ξενοκινήτου καθεστῶτος ποὺ ἐγνώρισε ποτὲ αὐτὸς ὁ τόπος, καὶ ποὺ ὠνομάσθη ἐν μέσῳ γελώτων τοῦ Χάρρυ Κλύνν, «ἐπάνοδος τῆς Δημοκρατίας»! ἐξηυτελίσθη ἡ κεφαλὴ τοῦ Σβορώνου στὸ προαύλιο τοῦ Πολυτεχνείου μὲ τὶς εὐλογίες τῆς CIA!


Δημήτρης Κιτσίκης                                               7 Μαΐου 2016

107 comments:

 1. Ἐάν-δὲν-κάνω-λάθος,κύριε-Κιτσίκη,ὀ-μακαρίτης-Nῖκος-Σβορῶνος-εἷχε-συναντηθεῖ-μὲ-τὸν-γ.γ.-τοῡ-ΚΚΕ-Νῖκο-Ζαχαριάδη-πρὸ-ἤ-ἐπὶ-ἐμφυλίου-πολέμου-γιὰ-νὰ-τοῦ-ἐκθέσει-τὶς-ἀπόψεις-του-γιὰ-τὸ-Μακεδονικό.Θεωροῦσε-τὴν-γραμμή-αὐτονόμησης-τῆς-Μακεδονίας-ὄχι-μόνο-πολιτικὸ-ἀλλά-καὶ-ἱστορικὸ-λάθος.Παρεμπιπτόντως,τὸ-magnum-opus-του-εἶναι-νομίζω-τὸ-Ἐμπόριο-τῆς-Θεσσαλονίκης-τὸν-18ο-αἰ.Ἀπὸ-τὴν-ἄλλη-καὶ-πρὸς-τιμὴν-του-λέγεται-ὄτι-πάντοτε-ἐπέμενε-στὴν-προσήλωση-στὶς-πηγές.Αὐτὰ-τὰ-λίγα-ξέρω.Ἵσως-ὁ-ἐθνικισμός-του-νὰ-σχετίζεται-μὲ-τὴν-λευκαδίτικη-καταγωγή-του.

  ReplyDelete
 2. Κεφ.1
  "[...]Κατά τὰς ἀρχάς τοῦ ἔτους 1821 εὐρισκόμην εἰς Σμύρνην[..]Ὁ νοῦς καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν περὶ ἠμάς συγγενῶν ἤ φίλων καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ ἦτο ἀποκλειστικῶς προσηλωμένος εἰς τὸ ἔργον μας[=τὴν-ἐμπορικὴ-δουλειά-μας]. Περὶ Φιλικῆς Ἐταιρίας καὶ τεκταινομένης ἐπαναστάσεως οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον ἐγνωρίζομεν. Συνησθανόμεθα μὲν ἀορίστως πῶς καὶ ἡμείς, μεθ' ὄλων τῶν τότε Ἑλλήνων, τὸν πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ὀργασμόν, ἐβλέπομεν εἰς Σμύρνην Εὐρωπαίους κρατούντας ὐψηλά τὴν κεφαλὴν[σημ.-αὐτὸ-εἶναι-μᾶλλον-κυριολεκτικό,βλ.τὴν-συνηθισμένη-μας-νεοελληνικὴ-σκέβρωση]καὶ μετὰ πικρίας ἐνδομύχου [ὄχι-ἀγανάκτηση]ἐμακαρίζομεν τὰ αὐτόνομα [=συνταγματικά]Χριστιανικά ἔθνη, εἴχομεν ἀμυδράς τινας ἰστορικὰς γνώσεις περὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ νεφελώδεις τινὰς ἐλπίδας ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως, στηριζομένας κυρίως εἰς τὴν ἐξ Ἄρκτου[Ρωσσίας] προσδοκωμένην ἀρωγήν, τὰς δ' ἐορτάς συνερχόμενοι ἐψάλλομεν [προσοχή-ἰερατικό-ῤῆμα,πρὸς-διερεύνησιν-ἠ-μασωνικὴ-κουλτοῦρα]
  καὶ ἠμεὶς τοῦ Ῥῆγα τὰ ἄσματα[ἄιδω,ψέλ(ν)ω,τραγουδῶ-κεφάλαιο-σημαντικό-ἠ-διαφοροποίησή-τους]

  ἀλλ' ὄμως δὲν ἐφανταζόμεθα οὐδαμῶς ὄτι εὐρισκόμεθα εἰς παραμονάς ἐθνικής ἐκρήξεως[...]Τὴν [Κυριακὴν]ὑπήγομεν κατὰ τὸ σύνηθες εἰς τὴν λειτουργίαν. Κατ' ἐκείνην τὴν Κυριακὴν δὲν ἐπρόκειτο νὰ ὁμιλήση ἱεροκήρυξ, ὤστε τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας εἶδε μετ' ἀπορίας τὸν ἱερέα ἀναβαίνοντα ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος. Δὲν ἀνέβη νὰ μᾶς διδάξηι τὸν λόγον του θεού, ἀλλὰ πρὸς ἀνάγνωσιν Πατριαρχικοῦ ἀφορισμοῦ.[...]Ἠκούσαμεν τὰ ὀνόματα τοῦ Σούτσου καὶ τοῦ 'Υψηλάντου ὠς ἐνόχων καὶ προδοτῶν[...]"
  Δημητρίου-Βικέλα,Λουκῆς-Λἀρας(1879).

  ReplyDelete
 3. YΓ.Τὴν [Κυριακὴν]ὑπήγομεν κατὰ τὸ σύνηθες εἰς τὴν λειτουργίαν[...].Σχόλιο-
  Ἰδοὺ,ἰδοῦ λοιπόν τὸ ἀληθές ἑλληνικὸν ἔθνος.Τὸ πλήρωμα τῆς ἑλληνόφωνης ὀρθόδοξης ἐκκλησίας.

  Ὁ νεαρὸς ἔμπορας Κοραῆς στὸ Ἄμστερνταμ ὄσο φράγκιζε τόσο περισσότερο ἀραίωνε τὴν παρουσία του στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησίτσα τῆς παροικίας.Βλ.Σταμάτη Πέτρου,Γράμματα ἀπὸ τὸ Ἄμστερνταμ,ἐκδ.Ἑρμῆς.-Ὁ ἀφορισμὸς εἶναι φοβερὴ πράξη.Ἰσοδυναμεῖ περίπου μὲ τὴν στέρηση ἱθαγενείας τοῦ ἐμφυλιακοῦ κράτους ποὺ μᾶλλον ἀπὸ τὸν ἀφορισμὸ ἐνεπνεύσθη. Ὁ δυτικὸς ἐθνικισμός,εἴτε μὲ ἀρχαιότητες, εἴτε μὲ ὀρθοδοξία,εἶναι προμετωπὶς τῆς εἰσαγωγῆς δυτικῶν καπιταλιστικῶν θεσμῶν.Τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες δὲν ὑφίστανται ἄνευ τῆς ἐκκλήσίας καὶ ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι οὔτε τοπικὸς οὔτε δημοκρατικὸς ἀλλά συγκεντρωτικὸς θεσμὸς.Ὁ ἀφορισμὸς τοῦ Ὑψηλάντη καὶ τοῦ Σούτσου θὰ διαβάστηκε ἴσως καὶ στὸ Ἄμστερνταμ,καὶ στὶς ἀλβανόφωνες,σλαβόφωνες,τουρκόφωνες ἐκκλησίες ὁλόκληρης τῆς πατριαρχούμενης οἰκουμένης.

  ReplyDelete
 4. Γράψατε για άλλη μία φορά Καθηγητά. Η ομοιότης της "εξεγέρσεως" του Πολυτεχνείου με εκείνη του Μάη του 1968 είναι μεγάλη. Ο Μάης υπήρξε το..."πείραμα" και αφότου πέτυχε μεταφέρθηκε η φόρμουλα και στο Ιωαννιδικό κρατίδιο...

  ReplyDelete
 5. Δείτε το βίντεο..καλά τα παθαίνετε Φράγκοι!

  https://www.youtube.com/watch?v=WVww3XDxFjQ

  ReplyDelete
 6. Κύριε καθηγητά αναφορικά με τη ιστορία της Ελλάδος που έχει βασιστεί στο ψέμα, υπάρχει κάτι που να διαβάσουμε και να δούμε τι ακριβώς έχει ψεύτικο αυτή η ιστορία? Διότι από τα πολύ λίγα περιστατικά της τουρκοκρατίας που διάβασα παρατήρησα ότι υπήρχε συμπαγές ελληνορωμαϊκό στοιχείο με μεγάλη και επιτυχή επαναστατική δράση και πολύ πριν το 1821 που ενώνεται πάρα πολύ ωραία με την συνέχεια του εξευτελισμένου δυστυχώς,λόγω της εκπροσώπησης του, ελληνικού κρατιδίου!

  ReplyDelete
 7. Νομίζω πὼς τὰ δεκἀδες βιβλία μου καὶ τὰ χιλιάδες ἄρθρα μου σοῦ δίδουν τὴν ἀπάντηση. Ἀλλὰ δὲν εἶμαι ὁ μόνος. Πρῶτα πρέπει νὰ θεωρήσῃς ὅτι ὅλα ὅσα ἔμαθες στὸ δημοτικό, τὸ γυμνάσιο καὶ τὸ λύκειο σχετικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία εἶναι στὴν κυριολεξία παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gia to biblio tou Vasili Rafahlidh Istoria (kwmikotragikh) tou ellhnikou kratous 1830-1974 ti gnwmh exete?

   Delete
 8. Ο Δραγούμης, ο Περικλής Γιαννόπουλος, ακόμη και ο Καπόδιστριας ήσαν της Ανατολικής Παρατάξεως. Ο ο ίδιος ανέφερε σε εκπομπές του με θέμα το 1821, την ύπαρξη των δύο αυτών παρατάξεων και την νίκη της Δυτικής(να φτιάξουμε "δικό μας" κράτος).

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Ο ίδιος ο Πλεύρης

   Delete
 9. Αυτό που πρέπει να μείνει είναι ότι από την Δυτική νοοτροπία και τον Δυτικό Εθνικισμό ναι, αναφερόμενος στον εδαφικό σωβινισμό και όχι στο τρίπτυχο ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, η Ελλάς συρρικνώθηκε στο σημερινό κρατίδιο, ενώ κάποτε έφτανε μέχρι τον Καύκασο. Σήμερα θα είχαμε κόμμα εάν δεν είχε γίνει η πατατιά το 1919-1923 και θα συνεργαζόμασταν με τους Αλεβήδες. Θα είχαμε κυβέρνηση Ελληνωρθοδόξων/Ελλήνων/Ρωμηών και Αλεβηδών. Το CHP δεν θα ήταν μόνο του...εδώ φτιάξανε οι Κούρδοι, δεν θα φτιάχναμε εμείς; Πιθανόν και ο Κεμάλ να μην υπήρχε...ο Βενιζέλος και οι ενέργειες των διαδόχων του τον φτιάξανε. Οφθαλμός αντί οφθλαμού.

  ReplyDelete
 10. Ποτέ-δὲν-ἔφτανε-ἡ-Ἑλλάς-μέχρι-τὸν-Καύκασο.Ἄλλο-οἱ-Ἕλληνες,ἀρχαῖος-λαός-ποὺ-μιλοῦσε-ἑλληνικά,ἄλλο-ἡ-Ἑλλάς-σὰν-γεωγραφικός-ὅρος,ἄλλο-τὰ-ἑλληνιστικά-βασίλεια-ποὺ-δὲν-ὀνομάζονταν-ἔτσι,ἄλλο-ἠ-ῥωμαἱκή-αὐτοκρατορία,ἄλλο-ἡ-Ὀθωμανικὴ-καὶ-ἄλλο-τὸ-σύγχρονο-κράτος-ποὺ-λέγεται-Ἑλλάς.
  Ἡ-ἰδέα-ὄτι-ὄλοι-ὅσοι-μιλοῦν-οὐγγαρέζικα,π.χ.,πρέπει-νὰ-φτιάξουν-ἕνα-κράτος-ποὺ-νὰ-λέγεται-Οὐγγαρία-εἶναι-ἐν-πολλοῖς-τοῡ-19ου-αἰῶνα-καὶ-συνεχίζεται-μέχρι-σήμερα,βλ.π.χ,-τοὺς-Κούρδους-κ.ἄ.

  Βεβαίως-καὶ-οἰ-μασωνικές-ἰδέες-συνορεύουν-μὲ-τὸν-ἐθνικισμό.Αὐτὸ-ποὺ-συνδέει-ὐποτίθεται,πέραν-τῆς-γλώσσας,-τοὺς-κατοίκους-ποὺ-θέλουν-νὰ-φτιάξουν-τέτοιο-κράτος-εῑναι-ὄτι-εἶναι-ἀδέλφια,βλάμηδες,καμαράντ..δηλαδή-ὄχι-παιδιά-τοῡ-ἴδιου-φυσικοῦ-πατέρα-ἀλλά-ἀδελφοποιτοί.Ὀ-ἐθνικισμός-συνορεύει-μὲ-τὴ-ληστεία-καὶ-τὴ-μαφία,ποὺ-κάνουν-ἀδελοφοποιία.Γι-αὐτὸ-καὶ-τὸ-ἔθνος-κράτος-εἶναι-κάτι-σὰν-κράτος-ἐν-κράτει.

  Ἔχετε-προσέξει-πὼς-ποτέ-οἰ-ΗΠΑ-τὸν-20ὸ-ᾱἰῶνα-δὲν-ἀντιτίθενται-στὴν-βασιλευομένη-Βρεταννία-καὶ-πὼς-ἠ-Γαλλία-οὐσιαστικά-μετετράπη-σὲ-δεύτερη-δύναμη-παγκοσμίως-μετὰ-τὴ-γαλλ.ἐπανἀσταση;

  ReplyDelete
 11. Δεῖτε-ἑδῶ-ἔνα-νόμισμα-βυζαντινοῦ-Αὐτοκράτορα-http://www.harvardartmuseums.org/art/165223.Ὅ-ἄγγελος(ἀγγελιαφόρος)-Κυρίου-ποὺ-τὸν-στεφανῶνει-τί-σημαίνει;

  Θυμᾶστε-τοὺς-ἀρχαἰους-Ἕλληνες-ποὺ-στεφανώνονταν-κάθε-λίγο-καὶ-λίγάκι;Τὸ-στεφάνι-εἶναι-σύμβολο-νίκης.Δηλαδή-ὀ-Θεός-ἐπικυρώνει-τὴν-ἀπόφαση-τῶν-κριτῶν,ἄς-ποῦμε-καὶ-τοῦ-λαοῦ,τοῦ-πλήθους.Ἡ-ἀπόλυτη-μοναρχία-δὲν-εἶναι-ἀκριβῶς-κληρονομική,βασικά-δὲν-εἶναι-σχεδόν-καθόλου.Ἄν-ὁ-εἰκονιζόμενος-αὐτοκράτορας-εἶχε-ἀναδειχθεῑ-ἀπὸ-βοσκός-τυφλώνοντας-καὶ-στραγγαλίζοντας,καὶ-κατάφερνε-νὰ-στεφανωθεῖ-στὴ-θέση-του-προηγούμενου,σἠμαινε-αὐτὸ-ὄτι-ὁ-Θεὀς-ἀναγνώρισε-τὴν-ἐκλογἠ-του.Ἡ-ἀκραία-ἐκδοχή-αὐτῆς-τῆς-ἀντίληψης-εἶναι-ἠ-Πατριαρχική-ἰδεολογία-τῆς-τουρκοκρατίας.Ὁ-Θεός-μᾶς-ἔβαλε-μουσουλμάνο-βασιλέα-1)γιὰ-νὰ-προστατέψει-τὴν-πίστη-μας-απὄ-τοὺς-μιαρούς-Φράγκους-2)-γιὰ-νὰ-μὴν-πάρουμε-πάνω-μας-τὶς-ἀμαρτίες-τῆς-ἐξουσίας.Ἐδώ-εἴμαστε....Ὁ-βασιλιάς-παίρνει-πάνω-του-τὰ-ἐγκλήματα-ποὺ-δὲν-συγχωρεῖ-ὁ-Χριστιανισμός.Ποιός-τὰ-συγχωρεῖ;;Κρυφά-καὶ-ὔπουλα,τὰ-συγχωρεῖ-ἠ-πολιτισμένη-Δύση-μὲ-τὴν-αἰμοσταγὴ-ἰδεολογία-τῆς-προόδου,ἀπόστολος-τῆς-ὁποίας-ἦταν-καὶ-ὁ-Ἀδαμάντιος-Κοραῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Συμφωνῶ,ἀλλὰ εἶναι πολὺ προχωρημένο,ἑνώνει ἠθικό,πολιτικό,βιολογικό καὶ ἐμπειρικὸ αὐτὸ ποὺ λές,σὰν τοὺς ἐλεάτες κάπως.Ὁ κόσμος ζεῖ σὲ μιὰ ψευδαίσθηση,λέγανε.

   Delete
 12. ...στὸ-βαθμὸ-λοιπὸν-ποὺ-ὀ-καγγελλάριος-Μέττερνιχ-ἤθελε-νὰ-κλείσει-τὸ-λιμπροντόρο-καὶ-νὰ-περιορίσει-τὴν-ἀπολυτη-μοναρχία-στὴν-κληρονομική-μοναρχία,περιλαμβανομένων-τῶν-Ὀσμανλήδων-κ.λπ.,στὸν-αἰῶνα-τῶν-ἄπαντα,ὑποψιαζόμαστε-ὄτι-τὸ-ἁψβουργικό-ὄραμά-του-ἦταν-καταδικασμένο-ἐξαρχῆς-γιὰ-τὴν-ἴδια-τὴν-μοναρχία-ἐν-τέλει,ἀλλά-καὶ-πρόγονος,παραδόξως,τοῦ-ῥατσισμοῦ.Ἄλλο-μοναρχισμός-καὶ-ἄλλο-δυναστισμός.

  ReplyDelete
 13. Κωσταντή, με τον όρο "Ελλάς", εννοούμε και τον Λαό και την Ορθοδοξία(Ελληνωρθοδοξία). Συνεοώς αναφέρομαι στους Έλληνες του Καυκάσου, στο Κάρς, την Αρμενία και την Γεωργία που διωχθήκανε το 1923.

  ReplyDelete
 14. Ἀνώνυμε, σὲ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο greeklish ὄχι μόνον δὲν ἐπιτρέπονται ἀλλὰ καθιστοῦν ὕβρη πρὸς τὴν πλανητικὴ γλῶσσα ποὺ παραμένει ἡ ἑλληνική. Ἄν θέλῃς, γράψε ἀπ'εὐθείας στὰ ἀγγλικὰ ἤ τὰ γαλλικά. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά τους κάνετε, τους δολοφόνους της γλώσσης μας! Τουλάχιστον εγώ γράφω μονοτονικά μεν, Ελληνικά δε.

   Delete
  2. Αγαπητε Δημητρη Κιτσικη,

   Καταρχας επειδη διαθετω χιουμορ σε ευχαριστω για την ιδεα του nickname , να συστηθουμε λοιπον, υβριστης εδω, η κατα κοσμο Νικολαος, χαρηκα! Σε παρακολουθω απο την πρωτη εκπομπη στις αντιθεσεις (2013) και εκατσα και διαβασα ολα τα αρθρα στο ιστολογιο απο την αρχη (κ τα περισσοτερα σχολια) κ οτι βιντεο μπορεσα να βρω στο διαδικτυο για να παρακολουθησω τη σκεψη σου κ την γεωπολιτικη αναλυση που κανεις για την ενδιαμεση περιοχη συν τη γεωστρατιγικη προταση σου για ελληνοτουρκικη συνομοσπονδια (ETΣ). Επι τη ευκαιρια να σε ευχαριστησω γιατι με την πορεια σου, τη σκεψη σου κ τις πληροφοριες για την ιστορια βοηθας εμενα τουλαχιστον που επιμενω να ειμαι ελληνας κ να σκεφτομαι μαρξιστικα/λενινιστικα να μην παρω το δρομο του κκε εσωτερικου...
   Λοιπον, μετα απο πολυ σκεψη εχω καταληξει στα εξης:

   1. Παρα το γεγονος οτι θα ηταν οντως η πιο ιδανικη λυση/επιλογη για εμας η ΕΤΣ, πιστευω οτι η ψηφιση της χρυσης αυγης δεν θα οδηγησει σε αυτη, μπορει να κανω λαθος αλλα οταν η ΧΑ βγαλει τη μασκα του εθνικοφρων θα φανει το προσωπο του γερμανοτσολια (π.χ. οταν ο Μιχαλολιακος ρωτηθηκε περυσι τον ιουλιο αν θυμαμαι καλα τι διαφορετικο θα κανει στην διαραγματευση εαν ερθει στην εξουσια απαντησε οτι θα διαπργματευτει ΑΛΛΑ σκληρα, δλδ. ο νοων νοητω, μπορει να σκεφτεται οπως ο Παπαδοπουλος που πουλησε το Ισραηλ το 73 κ στηριξε τους αραβες, προσωπικα αμφιβαλω ). Επισης η ψηφιση της ΧΑ θα περιεχει κατι που στην ελληνικη κουλτουρα/τροπο ζωης δεν υπαρχει, τον ναζισμο, το μισος για το διαφορετικο αλλα και τη βαραβαροτητα του να ζεις κ να πραττεις χωρις να εχεις επαφη με τα αισθηματα σου, κατι που ειναι τροπος ζωης για τους αγγλοσαξονες. Θελω να πιστευω οτι αυτα εδω τα μαρμαρα κακη σκουρια δεν πιανουν... Εδω εννοω τον ελληνικο τροπο σκεψης κ ζωης ΟΧΙ τον μικροαστισμο που κυριαρχει στην ελληνικη κοινωνια και ειναι γαγγραινα (πολυ σωστα επισημαινεις στο αρθρο σου για τους ελληνες του καφενειου, ακομα και το στρατο που το μονο που τους νοιαζει σημερα ειναι η μειωση μισθων κ συνταξεων την ωρα που σαν ελληνες εξευτελιζονται διεθνως κ η πατριδα πωλειται σε τιμη ευκαιριας καθονται σαν σακια με κοκκαλα και ακουν τους ναζι κατ εμενα Παπαδακη κ Αυτια αφου επι σειρα ετων τους εξηλιθιωσαν κ αδρανοποιησαν κ τωρα θα τους πουλησουν για μαυρους στο σκλαβοπαζαρα του νεοφιλευλευθερισμου της Εσπεριας). Ερωτημα: Mηπως η ψηφιση της ΧΑ οδηγησει σε ακομη πιο ποταπο μικροαστισμο?


   Delete
  3. 2. Μηπως η στροφη προς ενα πιο ελληνικο συστημα διακυβερνησης, αμεσοδημοκρατικο σαν της ελβετιας/αρχαιας ελλαδας ας πουμε θα ταιριαζε καλυτερα σε εμας τους ελληνες, την ψυχολογια μας, καθως επισης και αλλους βορειοευρωπαιους που νιωθουν στο πετσι τους οτι η αντιπροσωπευτικη δημοκρατια δεν δινει λυση, απαντηση στα προβληματα τους? Ενα τετοιο συστημα θα ειχε κατ εμε σημαντικα οφελη αφου: α) Θα βοηθουσε παρα πολυ να ξεκαθαρισουμε/(επανα)προσδιορισουμε τη σχεση μας με την ευρωπη, π.χ. ειναι οι αγγλοι/γαλλοι/γερμανοι οι συνεχιστες/κληρονομοι της αρχαιας ελλαδας? Θεωρουν οι ελληνες απο μονοι τους οτι ειναι απογονοι των αρχαιων ελληνων οπως κοπτονται οι εθνικες εγκυκλοπεδιες των βορειοευρωπαιων, που παρεπιπτωντος συμμετεχουν σε ΕΕ, η επειδη μετα την πτωση της Ρωμαικης αυτοκρατοριας εχουμε 14 αν θυμαμαι καλα εισβολες στον ελλαδικο χωρο κ επομενως οι σημερινοι Ελληνες ειναι κατι μπαστρδεμενα γυφτονταμαρα που παριστανουν τους ελληνες μονο κ μονο γιατι ζουν στον ελλαδικο χωρο, γιατι αυτα γραφουν κ αυτα μας θεωρουν.

   β)Η υιοθετηση ενος τετοιου συστηματος θα βοηθουσε να περασουμε σε αυτο που ο Μικης Θ ειπε στην ακαδημια Αθηνων κ πολυ σωστα επανελαβε και ο Κιτσικης εδω στο σαιτ σε καποιο αρθρο, θεση-αντιθεση-συνθεση, σε ενα πιο ελληνικο τροπο σκεψης?

   γ) Θα βοηθουσε ενα τετοιο συστημα να στηριχτει η εξωτερικη μας πολιτικη στον ουδετερισμο (το ανεφερε ο Κιτσικης στην πρωτη κιολας εκπομπη (2013) στον Σαχινη οπως ο Νασερ? Και ποια ειναι η εναλλακτικη που εχουμε?

   Delete
  4. δ) θα μας επετρεπτε εν τετοιο συστημα να εχουμε τον ελεγχο της πληροφοριας για ναμην τρωωει ο κοσμος στη μαπα την προπαγανδα των πρετεντερη/αυτια/παπαδακη/οιγαρχων των μιντια και των κηφηνων του κολωνακιου? Θα αχρηστευε ενα τετοιο συστημα τον μικροαστισμο κ τον διαχρονικο οπορτουνισμο της σοσιαλδημοκρατιας? Με το σκεπτικο του Γκραμσι, συμμετεχω αρα υπαρχω θα νοιωσει ο κοσμος οτι η ζωη του εχει νοημα αφου δεν κυβερνουν καποια κεντρα εξουσιας αλλα ο καθε ενας απο εμας μπορει να συμβαλλει να κανουμε τη διαφορα.

   ε) θα εκανε την χωρα μας προορισμο οχι μαζικου τουρισμου αλλα προορισμο ατομων που θελουν να ζησουν/εγκατασταθουν σε ενα αλλο οικονομικοκοινωνικο συστημα αλλα με καλυτερο κλιμα καιρικο κ πνευματικο.
   Αυτες τις σκεψεις/αποριες θα ηθελα να μοιραστω με εσενα κ τους αναγνωστες του ιστολογιου. Ευχαριστω για το χρονο σου εκ των προτερων σε περιπτωση που πιστευεις οτι αξιζει να σχολιασεις τις σκεψεις αυτες. πισης συγγνωμη για τους τονους. Αμα ελευθερωθει η πατριδα απο τους κοτζαμπασηδες υποσχομαι να μαθω να γραφω στο πολυτονικο.

   / Υβριστης Νικολαος

   Delete
 15. Μπορεῖς νὰ ὁρίσεις ἀριστοτελικῶς τἰ ἐννοεῖς μὲ τὂν ὅρο Ἑλληνορθοδοξία; Ἑννοεῖς ὄτι κάποιος εἶναι ὀρθόδοξος καὶ μιλᾶ ἑλληνικά;

  Π.χ.,oἱ Καραμανλῆδες-τῆς-Μ.Ἀσίας(τουρκόφωνοι-ὀρθόδοξοι-χριστιανοί) εἶναι-ἤ ἦταν-Ἕλληνες;
  Οἱ-ἑλληνόφωνοι Κρητικοί καὶ Κύπριοι μουσουλμάνοι εἶναι -ἤ ἦταν- Ἕλληνες;Τί πάει νὰ πεῖ Ἕλληνας;Αὐτὸς-ποὺ θεωρεῖ προγόνους του τους ἀρχαίους Ἕλληνες; Οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀνέφερες μέχρι τὸν 18ο αἰ οὔτε νὰ τοὺς ἀκοῦν δὲν θέλανε τοῦς Ἕλληνες.Μήπως, πιὸ πολύ μιλᾶς, γιὰ Ῥωμηούς;

  Ἑγὼ πιστεύω πὼς στὴν ἀρχὴ ἡ λέξη Ἕλληνας ῆταν πολύ λιγότερο ζήτημα φυλετικῆς καταγωγῆς καὶ πολύ περισσότερο ἀντι-σουλτανικό-σύνθημα.Αὐτὸ μοιάζουν νὰ δηλώνουν καὶ οἱ πηγές καὶ ἠ αἴσθησή μας.

  ReplyDelete
 16. Ελληνωρθόδοξοι= Ορθόδοξοι Χριστιανοί με Ιερή γλώσσα τα Ελληνικά του Ευαγγελίου, στα οποία και τελούνται όλα τα μυστήρια και η Λειτουργία με την Θεία Κοινωνία. Ακόμη και εάν οι ίδιοι δεν τα ομιλούν. Η Εθνικότης βασίσθηκε στην θρησκεία στον χώρο μας. Αρβανίτες, Σλαυόφωνοι και άλλοι, πολέμησαν για την "Ελλάδα" δηλαδή για την "Ελληνωρθοδοξία".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄρα εἴτε εἴχαμε σχίσμα ἐντὸς τοῦ κλήρου εἴτε κάτι ἄλλο ἔγινε....

   Delete
  2. Ορίστε;

   Delete
  3. Ηταν ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ὅπως τοῦς λὲς σύμφωνη μὲ τὴν Ἐπανάσταση;;;

   Delete
  4. Καὶ-πολύ βασικό -μήπως διαιρέθηκε ὁ κλῆρος στὰ δύο στὸ θέμα τῆς ἐπανἀστασης;;Τί γνώμη ἔχει σήμερα ὁ κλῆρος γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους;

   Delete
  5. Το κρατίδιο Κωσταντή, δεν έχει καμμία λειτουργία και κανένα όραμα. Είχε την Μεγάλη Ιδέα, που απεδείχθη μεγάλη πατάτα. Μόνον η Συνομοσπονδία του Καθηγητού δύναται να δώσει όραμα και αίγλη και πάλι στο Αιγαίο, διαφορετική από την θλιβερώτατη σημερινή. Να έχει καταντήσει η cote d'ivoire, της Ανατολικής Μεσογείου, για τους παλαίμαχους των U-Boat....

   Delete
  6. Η πλειοψηφία...δεν ξέρω μα σταδιακώς έγινε, καθώς η περιοχή βυθίστηκε στην έχθρα. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, αυτό εξηγεί τα πάντα...

   Delete
 17. ...καὶ πολὺ φοβάμαι πὼς εἶχε δίκιο, τελικά, ὀ μακαρίτης ὁ Χόμπσμπάουμ. Μπορεῖ νὰ κουβαλήθηκαν δηλαδὴ διάφοροι φιλέλληνες τὸ 1821, λογιώτατοι, τυχοδιῶκτες, τουρίστες, στὴν πράξη, ὅμως, οἱ ὄσοι Ἕλληνες ξεσηκώθηκαν,ξεσηκώθηκαν σὰν Ῥωμηοὶ ποὺ ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία τοῦς θύμιζε (ἤ τοῦς ἔκανε νὰ θεωρήσουν) ὄτι βασιλεύαν κάποτε αὐτοὶ καὶ ὄχι οἱ Τοῦρκοι.Τὸν Μιλτιάδη καὶ τὸν Λεωνίδα τοῦς εἶχαν ἀκρόπρωρα καὶ περικεφαλαῖες ὄπως προσπαθοῦν νὰ βάλουν τὸν Μεγαλέξαντρο σημαῖα οἱ Σκοπιανοί.Ὅμως στὴν πράξη ἠ κεφαλή τους παρέμεινε αὑτὴ τοῦ ῥαγιά,κι ἄς φόρεσε περικεφαλαῖα,καὶ ἠ κοινωνία ἠ ἑλληνικὴ παρέμεινε ἔνα μιλλέτι, ἀκέφαλο, μάλιστα.Διότι δὲν μπορεῖς νὰ φτιάξεις κράτος ἐκ τοῦ πλήρους μηδενὀς.Ἡ Μεγάλη ἰδέα καὶ ὁ κομμουνισμός παρέμειναν ἡ οὐράνια Ἱερουσαλήμ,ἤ, ἐναλλακτικά, ἔνα πουκάμισο ἀδειανό,μιὰ Ἑλένη.Ὁ ἐθνικισμός ἀπεδείχθη μᾶλλον χιλιασμός,στὴν ἀπώτερη προέκτασή του,ὄσο δικαιολογημένη κι ἄν ἤταν ἠ ἀπαίτηση γιὰ εὐνομία καὶ ἐλευθερία.Ἥ ἐπανάσταση ἀποδείχτηκε στὴν Ἕλλάδα ὄπως καὶ παντοῦ μιὰ καταστροφικὴ καὶ ἰδεοληπτικὴ ἐπιτάχυνση.

  ReplyDelete
 18. Καθηγητά θέλετε να μου εξηγήσετε λίγο το "Απόκρυφον του Ιωάννου" το σχετικό κείμενο που βρέθηκε το,1896 στο Κάιρο και το 1945 στην τοποθεσία Nam Haddari;

  ReplyDelete
 19. Στην Αγγλία που ήμουν πριν από έναν χρόνο, κοιτάζοντας το περιοδικό του Πανεπιστημίου, εκτός του ότι μπροστά του το Cosmopolitan και "Ο Φίλαθλος" φάνταζαν Πλατωνικές διατριβές, σε ένα...section, μέρος δηλαδή υπήρχε ο εξής τίτλος:

  "Stories from the students"

  και είχε τρεις:

  1. "Μου άρεσε η..."αποδοχή"(τα εισαγωγικά στις λέξεις είναι δικά μου...ξέρετε γιατί), η "ανοχή" και η "ελευθερία" που είχα ως γκέυ φοιτητής σε αυτό το Πανεπιστήμιο. Πέρασα υπέροχα. Δεν άργησα να καταλάβω το πόσο ελεύθερος ήμουν, όταν κοιμήθηκα με τον Καθηγητή μου"!
  ΚΟΙΜΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥ!

  2. Ήταν αργά, είχα μεθύσει όπως πάντα και είδα εκείνο το καυτό αγόρι που ήθελε να κοιμηθούμε μαζί. Τον πήρα, τον χρησιμοποίησα και τον πέταξα έξω από το δωμάτιό μου μόλις τελείωσα μαζί του, στις 4 η ώρα το πρωί και εκείνος να με παρακαλά οτι δεν έχει λεφτά για ταξί για να πάει στον κοιτώνα του. Πέρασα υπέροχα, ήταν μία μαγευτική νύχτα!

  3. Ήταν για έναν τρανσέξουαλ και δεν χρειάζεται να αναφέρω και αυτή.

  Καθώς ξεκαθάριζα το αλμπουμ φωτογραφιών στο κινητό μου, βρήκα μία φωτογραφία όπου υπήρχε το σχετικό απόκομμα. Τις αναφέρω για να δείτε σε τί σήψη και εκφυλισμός έχουν πέσει τα Πανεπιστήμια, οι Δυτικές χώρες και κυρίως οι Αγγλοσάξωνες. Νιώθω να γίνεται σύγχρονο παιδομάζωμα με το να στέλνονται στρατιές νεαρών σαν εμένα Ελληνόπουλων για κατήχηση ιδεολογική μέσω σπουδών στην Αγγλία. Αυτό πρέπει να σταματήσει, είναι έγκλημα! Ευθύνονται οι γονείς γραικύλοι και τα καταραμένα ιδιωτικά. Ελπίζω η επικείμενη επιστροφή στην δραχμή να ξεπλύνει κάπως αυτούς τους στάβλους του Αυγεία. Καλλίτερα να τους στέλνανε στο Χαλιφάτο, παρά στην Αγγλία...

  ReplyDelete
 20. https://redice.tv/news/white-fragility-is-the-new-white-guilt-concept

  Και μετά φταίει κάποιος να πει τα..."παν-επιστήμια", οίκους ανοχής; Διαβάστε και πάρτε χάπια για να συνέλθετε! Και ως Λευκοί άνθρωποι είμαστε και εμείς μέσα, και οι Τούρκοι της Αν.Θράκης και των παραλίων, ακόμη και οι Λευκοί Καζακστανοί! Τόση τρέλα, Θεέ μου, Καθηγητά δεν θα υπάρξει κάποιο φρένο; Δηλαδή δεν έχει πάτο το βαρέλι, καθόλου;

  ReplyDelete
 21. Ἑάν εἶναι ἀλήθεια αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Κωνσταντινουπολίτης βρισκόμαστε πράγματι ἐδῶ καὶ καιρὸ μπροστά σὲ-πῶς νὰ τὸν πῶ-τὸν λέω νεοφιλελεύθερο σεξοφασισμό τῆς μεσαίας τάξης. Αὐτὴ ἡ διαδικασία ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 80 τοὐλάχιστον,μὲ τὰ περιοδικά τοῦ Κωστόπουλου στὴν Ἑλλάδα.Στὴ Γαλλία κάνει θράυση.Τὸ ὅνειρο τῆς καθεμιᾶς-τοῦ καθενός εἶναι νὰ φέρει σπίτι της-του κάποιον καὶ νὰ τὸν πετάξει ἔξω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς φίλε! Τρέλα λέμε! Είναι απλά κοινωνική μηχανική του Φιλελευθερισμού, κατανάλωση ίσον ένστικτο, τόσο απλά! Δεν έχω χρόνο τώρα να κάνω μακροσκελή ανάλυση.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. δηλαδὴ ἀποδεικνύει πὼς εἶναι μόνος μὲ ἕνα ἄψυχο ὄν,σὰν ἕναν ἄντρα ποὺ δὲν ξἐρει πῶς νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ μιὰ γυναῖκα.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. Aὐτὸ λέω,εἶναι σὰν ἕνα γεροντοπαλλίκαρο.

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
  8. Ναί,δὲν τὸ πίστευα,παραφαινόταν ἠλίθιο,παραφαινόταν χοντροκομμένο.

   Delete
 22. Ανώνυμε, ὅσα γράφεις εἶναι πολὺ ἐνδιαφέροντα. Ἀπαντῶ σὲ ἐλάχιστα ἀπὸ αὐτά:
  1 -Ἡ μαρξιστική-λενινιστικὴ σκέψη εἶναι ὅσο ἀξεπέραστη εἶναι καὶ ἡ σκέψη τοῦ Πλάτωνος μετὰ ἀπὸ 2500 χρόνια. Ἡ χειρότερη σκέψη εἶναι τῆς σοσιαλδημοκρατίας.
  2 - Ἡ σκέψη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ὄντως πάσχει. Μόνον γιὰ μπουλντόζα κάνει πρὸς τὸ παρόν.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ σχεδόν σε όλα όσα λέτε, Καθηγητά. Μα θεωρείτε την μαρξιστική-λενινιστική σκέψη ανώτερη και της Φασιστικής; Ρωτώ επειδή είπατε ότι ο Φασισμός είναι ανώτερος του Κομμουνισμού, για τον Φιλελευθερισμό και την σοσιαλκιναιδοκρατία ούτε συζήτηση φυσικά.

   Ευχαριστώ που έχετε την ίδια γνώμη για την Χ.Α., καθώς πριν από έναν μήνα, αυτό είχα γράψει και εγώ και τότε ήσασταν σύμφωνος. Η Χ.Α. μόνον εάν βάλει Εξωκομματικούς επιστήμονες, δηλαδή μηχανικούς και αρχιτέκτονες δύναται να οικοδομήσει. Προς το παρόν έχει τρομερή περίσσεια είς εργάτας/οικοδόμους και φβερή έλλειψη σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Το θέμα όμως παραμένει, Καθηγητά. Ποιός αρχιτέκτων ή μηχανικός θα δεχθεί να...προσκυνήσει τον Μιχαλολιάκο και να είναι υπό αυτού, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει στην Πατρίδα; Ούτε εγώ δεν θα το έκανα αυτό, καθώς δυστυχώς όπως λέγει και ο Καλέντζης "δεν είναι ούτε κατά διάνοια Αρχηγός"...η κατάρα αυτού του τόπου...βρίθει μετριοτήτων!

   Delete
  2. Δεν αγνοώ ότι η Φασιστική σκέψη βασίσθηκε, πάτησε που λέμε στην μαρξιστική, καθώς και αυτή σοσιαλιστική είναι, μόνον που ενώνει αντί να διαιρεί.

   Delete
  3. Ευχαριστω για τις απαντησεις Δημητριε,

   Ξερω οτι ακομα διδασκεις κ επομενως ο χρονος σου ειναι πολυτιμος, το εγραψες καποια στιγμη κ το σεβομαι αλλα θα σε παρακαλουσα θερμα να αφιερωσεις εν αρθρο για το αν μπορουμε να παμε παρακατω σαν λαος/κοινωνια αν δεν επαναπροσδιορισουμε την σχεση μας με την ευρωπη, βρασε το νομισμα, μια μικρη οικονομια δεν αντεχει σκληρο νομισμα οτι ειναι π.χ. το δολαριο για την Αιτη για παραδειγμα ειναι το ευρω για την ελλαδα, ειναι μια Βερμαχτ, ενα εργαλειο για να υποταξεις μια χωρα χωρις ολεμο κ απωλεις κ διχως αντισταση, μιλαμε πολιτισμικα, κοινωνικα,ψυχικα μπορει κανεις ελληνας να ζησει σαν γερμανος, αυστριακος, αγγλος? Τι δουλεια εχουμε εμεις με τους βαρβαρους? Εκτος αν ισχυει αυτο που λεει ο Καβαφης "και τωρα τι θα κανουμε χωρις βαρβαρους? Οι ανθρωποι αυτοι ησαν καποια λυση". Πιστευω οτι: ειδος τουρισμου, ποια η σχεση μας με την εσπερια και τι κοινωνια θελουμε (κοινωνιοκεντρικη) θελουμε θα κανει κοσμο κ κοσμακη να αφησει την κεντρικη ευρωπη και να παρακαλαει να ερθει στην Ελλαδα. Οχι μονο ελληνες στο διαβατηριο δλδ αλλα στον τροπο ζωης. Θα πρεπει να το παιξουμε διλωματικα στην εξωτερικη ολιτικη σαν Φιλανδια, σαν Σουηδια, ουδετερισμος αλλα να ακνουμε κ τη δουλεια μας, παντα με εθνικο νομισμα και χωρις ναζιστικες ηλιθιοτητες τυπου γενετικες καθαροτητες κτλ. Επισης θα ηθελα την γνωμη σου για το βιβλιο ιστοριας του Ραφαηλιδη.
   Σε ευχαριστω κ παλι.
   / Υβριστης Νικολαος

   Delete
 23. Θὰ κάνω ἐγώ. Σοῦ λέει ὁ κανακάρης μας - πῶς θὰ παρηγορηθῶ ποῦ μὲ τρέφει ὁ μπαμπάς μου;; Ἐδὼ ὁ ἕνας ἔχει πρότυπο τὸν Ἄρη Βελουχιώτη, ὁ ἄλλος τοὺς Σουρλαἰους κι ὀ τρίτος τὸν ΜακΔοσιλογκάουραν,ἐκατομμυριοῦχο πορνοστάρ. Σιγὰ μὴν κάτσω νὰ διαβάσω Ντοστογιέβσκη.Στὸ πηγάδι ἔκανα τὸ νερὸ μου;Θὰ πάω νὰ ψαρέψω ἕναν ἄραβα γλυκούλη νὰ τὸν φέρω στὸ σπίτι νὰ τὸν πετάξω ἔξω τσίτσιδο.Ἡ ἀστυνομία θὰ μὲ δικαιώσει.

  Δὲν νομίζω ὅτι κάνω πλάκα καὶ πολλὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῆς δεξιᾶς ἔτσι σκέφτονται σὰν ἀντίδοτο στὸν Χάρο ποὺ οὔτε ὁ Διγενής δὲν τὸν ἐνίκησε.

  ReplyDelete
 24. Εκπληκτικό άρθρο του κ. Κιτσίκη. Πόσο εύγλωττα καταδεικνύει τις αυταπάτες και την επικίνδυνη δυτικόδουλη νοοτροπία των πρεσβευτών της νέο-ψευδοαριστεράς, του οπορτουνισμού δηλαδή.

  Διαβάζοντας τα σχόλια με εντυπωσίασε η σκέψη του Κωνσταντή. Με έναν τρόπο σαν «stream of mind» , βλέπει από ψηλά και θέτει κεντρικά ζητήματα επανακαθορισμού. Μπράβο.
  Επίσης, αν και διαφωνώ στη πολιτική σκέψη με τον Ελληνα Κωνσταντινοπολίτη, συμπάσχω στον προβληματισμό του πάνω στο ανερχόμενο κοινωνικό ξεφτιλίκι.
  Δανειζόμενος τον όρο «Νεοφιλελέδικος σεξοφασισμός» που έδωσε ο Κωνσταντής, παρατηρώ ότι η μαζική αυτή συμπεριφορά ομοιάζει με ιό που εξουσιάζει εγκεφαλικά και σωματικά τα άτομα μετατρέποντας τα κάτι σαν «σεξοκαταναλωτικά ζόμπι» ανεξαρτήτου φυλής ή εθνικότητας ή τάξης. Το κοντινό μέλλον των κοινωνιών κινείται προς γενικευμένη δυστοπία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς Παραμεθόριε, είναι μία κοινωνική μηχανική του Φιλελευθερισμού. Ο καταναλωτισμός βασίζεται στις σαρκικές επιθυμίες και τα ένστικτα κατά βάσιν, συνεπώς με το να τα προπαγανδίζουν συνέχεια, όπως κάνουν με το σεξ(οχι αγάπη) στα σχολεία, με τα χιλιάδες περιοδικά στα μικρά κορίτσια, με πρότυπα πορνίδια του MTV και στους άντρες με τους ποδοσφαιριστές, δημιουργείται μία πνευματική κενότης. Συνεπώς, έχεις και μία δίποδη μάζα που δεν σκέφτεται καθολου και δεν την προβληματίζει τίποτε, "ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ". Μετά επέρχεται η ολοκληρωτική πτώσις, καταστροφή των πάντων, χάριν του καταναλωτισμού, ό,τι επιβάλει φραγμούς στο άτομο, καταστρέφεται. Θρησκεία, Έθνος, φυλή, κληρονομιά, Παράδοση και τελευταία σεξουαλικο φύλο, Ο άνθρωπος παύει να είναι άνθρωπος. Καταντά μία πολυφυλετική, άθεη, δίχως κληρονομιά, Παράδοση και ηρωικούς προγόνους, σαρκική μηχανή. Αλλάζει σεξουαλικό φύλο για πλάκα, καθώς συνεχώς ψάχνει την ταυτότητά του μέσω της κατανάλωσης και της ηδονής. Μα έτσι, ουδείς κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει ταυτοτητα. Και ύστερα σου λένε, "γιατί δεν ενσωματώνονται στο Il-de-France και στο Λονδίνο και το Βερολίνο και την Στοκχόλμη, οι μουσουλμάνοι! Να ενσωματωθούν σε τί ακριβώς, Γαλλικό ή Γερμανικό; Στα McDonals? Στο MTV? Στα 200 διαφορετικά σεξουαλικά φύλα? Οι νεαρές μουσουλμάνες να "ενσωματωθούν" παίρνοντας παράδειγμα από τις πεζοδρομιακές Δυτικές που είναι σαν πόρνες από τα 13 τους? Στην Δύση, οι μουσουλμάνοι είναι οι φυσιολογικώτεροι άνθρωποι. ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΧΑΛΙΦΑΤΟ. Οργή Θεού? Τιμωρία για τις αμαρτίες? Πες το ό,τι θες, πλην του Φασισμού, μόνον το Ισλάμ δύναται να ξεπλύνει την σαπίλα της Δύσεως, ειδικά των Αγγλοσαξώνων, όμοια της οποίας δεν υπήρξε, ΠΟΤΕ, ούτε στην Ρώμη του 400μ.Χ., ούτε στους γραικύλους ελλαδίτες του 100π.Χ., ούτε καν στην Βαβυλωνία. Κιναιδισμός, και ομοφυλοφιλία ακόμη και γυναικωτοί υπήρχαν ναι, μα κανείς, ουδείς έδωσε ορμόνες σε ανήλικα παιδιά για να αλλάξουν το φύλο τους...

   Delete
 25. "Tὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ...τὸ δικό σου,θὲς νὰ πεῖς!"σκέφτηκε ὀ Νεχλιούντοβ.[...] "Ὄλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν συνελήφθησαν,φυλακίστηκαν,ἐξορίστηκαν τόσο ἐπειδή παραβίασαν τοὺς νόμους ἤ ἐπειδὴ συμπεριφέρθηκαν ἄτιμα, ἀλλὰ μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ παρενόχλησαν τοὺς κυβερνῶντες καὶ τοὺς πλουσίους κατὰ τὴν ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν τους,ποὺ εἶχαν προέλθει ἀπὸ τὸ γδύσιμο τοῦ λαοῦ".
  Τολστόη, Ἀνάσταση,κεφ.27, ἀγγλ.μετάφραση ἐδώ. https://en.wikisource.org/wiki/Resurrection_%28Maude_translation%29/Book_II/Chapter_XXVII

  ReplyDelete
 26. ΥΓ.Τὸ καθεστὼς ποὺ συνειδητοποιεῖ ὀ Νεχλιούντοβ λέγεται-δικαίωμα.Ἡ δὲ ἔννοια τοῦ δικαιώματος προέρχεται ἀπὸ τὰ χειρότερα ἀποθέματα τοῦ Δεσποτισμοῦ.Διότι τὸ δικαίωμα τοῦ ἑνός εἶναι ὐποχρέωση τοῦ ἄλλου καὶ ἀντιστρόφως.Γι αὐτὸ καὶ μόλις ἀκοῦς γιὰ ἀριστερὰ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶσαι σίγουρος ὅτι πρόκειται γιὰ...δεξιὰ ἀντεπανάσταση.

  Ἅν εἶχε ἔνα μόνο καλό πράγμα ἠ προεπαναστατική κοινωνία ἦταν ὄτι σούλεγε,αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν συμβαίνουν ἐπειδὴ τὰ θέλει ὁ Θεός.Εὐτυχῶς ὁ Θεός τότε θέλει καὶ τὴν ἐπιθυμία νὰ μὴν συμβαίνουν αὐτὰ ἀλλὰ νὰ συμβοῦν αὐτὰ ποὺ θέλουμε.Διότι κι ἡ σκέψη συμβαίνει ὄπως τὰ ὐπόλοιπα,πρὸς τὸ παρόν...Ἄν τῶρα ὑπάρχει κάτι πέραν τῆς σκέψεως...

  ReplyDelete
 27. Ἀνώνυμε Νικόλαε,θὰ συνεχίζω νὰ γράφω ἐδῶ διότι ὡς Ἕλλην μὲ μακρόχρονη πεῖρα αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος νὰ βοηθήσω αὐτὸν τὸν περιούσιο λαὸ ποὺ εἶναι ἐγκλωβισμένος στὰ δίχτυα ἑνὸς ἀποτυχημένου κρατιδίου τύπου Κοσόβου ἤ Ἁΐτη, μὲ πολιτικοὺς τύπου Παπαντόκ. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ καὶ δημοσιογράφοι εἶναι πλέον τοξικομανεῖς καὶ χρειάζεται κοινωνικὴ μπουλντόζα γιὰ νὰ εὑρεθοῦν ὅλοι ὑπὸ τῶν λόφο τῶν διεφθαρμένων. Ὁ ἑλληνισμὸς ἀντικειμενικὰ ἀνήκει στὸν πλανήτη καὶ δὲ πρέπει οὔτε δύναται νὰ χαθῇ. Ἐὰν χαθῆ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὡς Ἁΐτη, Κόσοβο ἤ Κουβέϊτ, θὰ χαθῇ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, δηλαδὴ ὁ πλανητικὸς πολιτισμός.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παλιά λέγατε οτι σας ενδιαφέρει περισσότερο το Γένος και οχι το κρατίδιο. Τώρα αποδίδετε το ίδιο βάρος στο κρατίδιο. Χαίρομαι για αυτό, ουδείς θέλει να σβησθεί η Ελλάδα από τον χάρτη...

   Delete
  2. Ὅπως πάντα, μιλάω διαλεκτικά, συνεπῶς εἶμαι ἐπιφανειακὰ δυσνόητος. Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν χρειάζεται συγκεκριμένο κράτος ἐφ'ὅσον εἶναι πλανητικὸς.Ὁ πλανητικὸς χαρακτὴρ τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι δεδομένος μιὰ γιὰ πάντα. Οὐδεὶς τὸ ἀμφισβητεῖ πλὴν τῶν Ἑλλήνων ἐθνικιστῶν. Χωρὶς ὅμως τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ὁ ἑλληνισμὸς θὰ χάσῃ σταδιακὰ τὴν πλανητικὴ του διάσταση. Καὶ ἡ ἀφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι στὴν Ὀλυμπία, στὴν γεωπολιτικὴ γῆ τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες δὲν εἶναι οὔτε ὁ Χίτλερ οὔτε ὁ Στάλιν. Εἶναι οἱ ἑλλαδικοὶ φιλόλογοι ποὺ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια καὶ ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ ἐγκληματικὸ ΚΚΚ (Κόμμα Κακριδῆ Κριαρᾶ). Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχω προτείνει νὰ ἐπαναφέρουμε τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου πρωτίστως γιὰ τοὺς φιλολόγους ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἁπλοποιοῦν τὴν γλῶσσα ὅπως εἶναι οἱ μονοτονιστές.Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐγὼ δὲν εἶμαι πολυτονιστὴς ἀπὸ συνήθεια ἤ συντηρητισμό. Ὡς ἐπαναστάτης ἔμαθα μόνος μου τὸ πολυτονικὸ σύστημα γιὰ νὰ βοηθήσω στὴν ἐξάλειψη τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τὴν καταναλωτική του ἰδεολογία.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Το κατάλαβα μα χάρηκα που νοιάζεσθε και για το κρατίδιο. Σύμφωνα με την Φύσιν, θα έπρεπε να διαλυθεί, μα τουλάχιστον είναι Ελληνόφωνο και το χρειαζόμεθα. Για το πολυτονικό μου λέτε και εγώ να το μάθω, καθώς κάθε επαναστάτης πρέπει, το κατάλαβα, μα δεν θεωρώ το πολυτονικό σύστημα γραφής τόσο σημαντικό, όσο την πολυτονική σκέψη. Το σύστημα γραφής δεν κάνει τον Άνθρωπο. Ως νεαρός με 100 σκέψεις το δευτερόλεπτο, με το να φάω μία ώρα για να γράψω πολυτονικά ή να μεταφράσω το μονοτονικό μου κείμενο σε πολυτονικό, τελείωσα. Συνεπώς και μένω στο μονοτονικό, τουλάχιστον ψηφιακώς, μέχρι στιγμής...

   Delete
  4. Για την διαλεκτική, με το σχήμα θέση-αντίθεση-σύνθεση, που μπορώ να βρω ένα βιβλίο για να την μελετήσω είς βάθος. Πλην εσάς, ουδείς, μα ουδείς άλλος την έχει ή είχε αναφέρει ποτέ. Ο Πλεύρης με το σύγγραμά του "Λογική Α=Α" θεωρεί λογική τον ρασιοναλισμό.

   Delete
 28. Ἀπὸ ἱστορικὴν ἄποψη, ἡ λέξη πολιτισμὸς ἔχει πάρει ἀρνητικὴ χροιά,διότι ἡ χρήση της ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῆς Δύσης σημαίνει ταὐτόχρονα (à la fois)τὶς κοινωνικὲς διακρίσεις ὑπέρ τῶν ἀριστοκρατῶν πρῶτα,τῶν ἀστῶν μετὰ, καὶ, τέλος, τὸν ἰμπεριαλισμό. Παλαιότερα,μιλοῦσαν λιγότερο γιὰ πολιτισμὸ καὶ περισσότερο γιὰ θρησκεία,χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι δὲν ὐπῆρχαν οἱ ἴδιες διακρίσεις μὲ ἄλλο ὄνομα.

  Αὐτὸ ποὺ συνδέει ὄλες τὶς διακρίσεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὰ δικαιώματα καὶ οἰ ὑποχρεώσεις, ποὺ συνοψίζονται στὴ λέξη πρέπει.Τὸ παράδοξο στὴ λέξη πρέπει εἶναι ὄτι ἄν ἔπρεπε κάτι, ὁ Θεός θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι χωριό ποὺ φαινεται κολαοῦζο δὲν θέλει. «Κόλαση; τὴν πιστεύω· εἶναι τή· αὐξάνει,
  κι ὅλη φλογοβολάει στὰ σωθικά μου.
  Ἀπόψε Κάποιος ποὺ ὅ,τι θέλει κάνει
  μὄστειλε ἀπὸ τὸ μνῆμα τὰ παιδιά μου.
  Χωρὶς νὰ τὴ γνωρίζω, ἐχθὲς μοῦ βάνει
  τὴ θυγατέρα αἰσχρὰ στὴν ἀγκαλιά μου.
  Δὲ λείπει τώρα πάρεξ νὰ χαλάσει
  τὸν Ἑαυτό του, γιατὶ μ᾿ ἔχει πλάσει!».Λίγο τραβηγμένο τὸ παράδειγμα τοῦ Σολωμοῦ (Λάμπρος) ἀλλὰ λέει περίπου αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ πεῖ.

  ReplyDelete
 29. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 30. Οκ,αν καταλαβαινω καλα τοτε θεωρεις ως αναγκαια κ ικανη συνθηκη να ψηφιστει η μπουλντοζα της ΧΑ. Ωραια, υποθετικα λοιπον το κανουμε κ μετα τι? Στις 30 απριλιου το βιασατ χιστορυ ειχε ενα ολιγολεπτο ντοκυμαντερ για τον Αλεκο Παναγουλη. Μεταξυ αλλων αναφερθηκε στο γεγονος οτι ο Παναγουλης εψαχνε οταν ηταν βουλευτης τα αρχεια για να βρει τους συνεργατες της χουντας στο εξωτερικο γιατι δεν πιστευε οτι ηταν δυνατον η χουντα να επιβιωσε 7 χρονια χωρις βοηθεια απ εξω. Μεταξυ αλλων μιλησε κ ο Γιωργος Ρωμαιος ο οποιος οταν ρωτηθηκε γιατι πιστευει οτι βγηκε απο τη μεση ο Παναγουλης απαντησε οτι ο τροπος δρασης κ η σταση ζωης του Παναγουλη ηταν εχθρος για το συστημα...π.χ. για τον τροπο που ειναι οργανωμενη η κοινωνια, τα μιντια, την οικογενεια κτλ. Απο ελλειψη τετοιων ανθρωπων/προτυπων πασχουμε, απο την ιστορια που ειναι παραμυθια της χαλιμας κ που η ψηφιση της ΧΑ πολυ αμφιβαλλω οτι θα φερει ενα βιβλιο ιστοριας σαν του Σβορωνου η του Ραφαηλιδη.

  ReplyDelete
 31. Μακαρι να κανω λαθος και να βγω ψευτης αλλα η γιγαντωση της ΧΑ ειναι αναμενομενο αφου ο πρωτη φορα αριστερα σοσιαλδημοκρατης κ γραικυλος Τσιπρας κυβερνα με πραξεις νομοθετικου περιεχομενου ομοιες με αυτες που κυβερνουσε το ΣΠΔ στη δημοκρατια της Βαιμαρης. Οταν ο Χιτλερ συνελαβε τους κομμουνιστες για την πυρκαγια στο Ραιχσταγκ δεν το εκανε με νεους νομους αλλα με τους ηδη υπαρχοντες. Οποτε μπορουμε να το φανταστουμε το μελλον μας... Η δολοφονια Φυσσα λεει πολλα. Η ανοδος των ναζι στην εξουσια οχι απλως συντηρισε τον μικροαστισμο της γερμανικης κοινωνιας αλλα τον εφθασε σε ανωτατα επιπεδα, αυτο σε συνδυασμο με το να ζεις χωρις να εχεις επαφη με τον αισθηματικο σου κοσμο συν την τρομοκρατια/φοβο μη σε καταδωσει ο γειτονας κ επομενως τον καταδιδεις εσυ μονο και μονο για να μην προλαβει κ σε καταδωσει αυτος πρωτος διχως λογο κ αιτια, σε κανει να πας προς τη Μοσχα στους -40 η να θαβεις ζωντανους εβραιους στο Μπαμπι Τζαρ, η να τους καις στους φουρνους στα κρεματορια. Μπορει να κανω λαθος αλλα αν χρειαζομαστε μπουλντοζα τοτε να βρουμε αλλη, οχι της ΧΑ.

  ReplyDelete
 32. ΥΓ. Πιστευω οτι μετα την κολοτουμπα του Συριζα περυσι τον ιουλιο με την πραξικοπηματικη μεταλαξη του ΟΧΙ σε ΝΝΑΙ ενα πραγμα ειναι σιγουρο, οι ελληνες δεν εχουν χιουμορ, γιατι αν ειχαν τοτε θα εδιναν στο ΚΚΕ 50% στις εκλογες του σεπτεμβριου ετσι για να γουσταρουνε.

  / Νικολαος

  ReplyDelete
 33. ...Και επειδή δεν μπορούμε να την κάνουμε άμεσα αυτή την επιστροφή, έχουμε διάφορες πρακτικές όπως είναι τα φεστιβάλ, οι τελετές και τα λοιπά και οι οποίες μας επιτρέπουν κατά κάποιο τρόπο να μνημονεύουμε συνεχώς την πιθανότητα να επιστρέψουμε στην πληρότητα αυτή τη χαμένη του παρελθόντος...

  (ἀπὸ τὴν παραπάνω παραπομπὴ τοῦ Ἐνόχου)

  ReplyDelete
 34. Ένοχε, οιοδήποτε προπαγανδίζεις ή πιστεύεις, ΕΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ, θα μείνει μία αμπελοφιλοσοφία και δεν θα προσελκύσει ΚΑΝΕΝΑΝ. Εθνικιστές, κομμουνιστές, Χριστιανοί, και λοιποί, ΟΥΔΕΙΣ, μα ΟΥΔΕΙΣ, εν Ελλάδι, εφαρμόζει πιστά τις Ιδέες του και για αυτό κολλήσανε στο 5-7%. Οι Εθνικιστές που γνωρίζω ούτε ένας εξ αυτών, δεν εφαρμόζει την παραμικρή ιδεολογική του χροιά, ούτε καν αυτή της τεκνοποιήσεως. Εάν δεις την νέα γενιά των Εθνικιστών, στην Ελλάδα μα και στο εξωτερικό, μοιάζουν παραμορφωμένες φιλελεύθερες μορφές. Μοιάζουν με αγρότη δουλοπάροικο στο όνομα του Ρόδου που εύχονται να ήσαν μοναχοί ή ιππότες. Οι Καθολικοί Πολωνοί φανφάρες συνεχώς περί Πατρίδος και Θρησκείας και τί από αυτά εφαρμόζουν στην ζωή των, στον βίο των, παρακαλώ, τίποτα! Η Πολωνία έχει πολύ χειρότερη υπογεννητικότητα από την Ελλάδα που κοροϊδεύουν. Οι αρχικοί Φασίστες και Εθνικοσοσιαλιστές και Κομμουνιστές, ΖΟΥΣΑΝΕ τον δικό τους κώδικα αξιών, σαν Ιαπωνέζοι πιστοί του Μπουσίντο. Η καινούρια γενιά ούτε το τσιγάρο δεν δύναται να κόψει. Τους τα λέω, ότι Ιδεολογία που δεν την εφαρμόζεις πρώτα εσύ ο ίδιος, αποτυγχάνει να προσελκύσει και μου λένε "Δεν θα μας πείς πώς να ζήσουμε! Άμα γουστάρω καπνίζω, άμα γουστάρω όχι", μετά απορείς? Αυτοί είναι οι καινούριοι 300, που ούτε ένα βρωμοτσίγαρο δεν δύνανται να νικήσουν? Μετά το ρίχνουν σε χίλιους δύο άλλους παράγοντες και συνωμοσιολογίες για να καλύψουν τα κενά των, από τους Εβραίους μέχρι τους βραχυκέφαλους Αλπικούς, αγνοώντας ότι το Ισραήλ έχει φάει 2 μεγάλες γεωπολιτικές φάπες με την συμφωνία την πυρηνική του Ιράν και την επιστροφή των υψιπέδων Γκολάν στην Συρία κατ'εντολή μάλιστα των ίδιων των χωρών που φιλοξενούν ισχυρά εβραϊκά λόμπυ. Όπως και φυσικά ότι όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ηγέτες παγκοσμίως είναι βραχυκέφαλοι. Περιττό να πω ποίοι εφαρμόζουν στο μέγιστον την Θρησκεία-Ιδεολογία των...θα με πούν τζιχαντιστή πάλι. Το τζιχαντιστής δε με χαλά καθόλου. Και τον Σαβοναρόλα έτσι τον λέγανε και τον Χριστόδουλο. Τζιχαντιστής για τον αληθινό Θεό όμως, όχι για "πιλάφια" και "παρθένες". Και εκεί ακόμη όμως, υπάρχει γέννα και δημιουργία αίματος...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άνθρωπέ μου, απλά ελληνικά, αν αύριο ο Πάπας καλέσει για Σταυροφορία θα συμμετέχεις; Και αν ναι, ποιον θα πολεμήσεις; Δε καταλαβαίνεις ότι έχεις μία σύγχυση στο μυαλό σου. Αν αγαπάς τόσο πολύ τους τζιχαντιστές, πάνε να μείνεις στη Συρία και στη Σαουδική Αραβία και να σκοτωθείς στον πόλεμο. Τι μου πας στην Ελβετία για σπουδές ενώ υβρίζεις τη Δύση; Δε καταλαβαίνεις την αντίφαση που υπάρχει μέσα σου; Πάρε ένα καλάσνικοφ, φόρα κάτι παλιόρουχα και πάνε στη Συρία να σκοτωθείς. Μη γκρινιάζεις όμως συνέχεια για το τίποτα. Γιατί αυτό κάνεις προς το παρόν. Γκρινιάζεις για το τίποτα. Εγώ πάντως το τι πραγματικά θες και το τι νόημα θες να περάσεις μέσω των μηνυμάτων σου ακόμη δεν έχω καταλάβει. Προφανώς και δεν διαβάζεις ποτέ αυτά που ανεβάζω, αλλά ανεβάζεις φασιστικές γελοιότητες χωρίς κανένα νόημα.

   Delete
  2. Εγώ πάντως νόημα από την ψυχοσύνθεσή σου και τα γραφόμενά σου, ειλικρινά δε μπορώ να βγάλω. Τι σχέση έχει το αν κόβει ή δεν κόβει κάποιος το τσιγάρο με την ιδεολογία του; Ο κομμουνιστής ή ο εθνικιστής δεν επιτρέπεται να καπνίζει; Από πότε; Και πως το συνδέεις αυτό με την ιδεολογία τους;

   Αφού σου αρέσει τόσο πολύ η ιδεολογία των τζιχαντιστών, μπορείς επίσης να να ανατιχανθείς στην Ελβετία και να πας στον παράδεισο, σαν τους αγαπημένους σου τζιχαντιστές. Τι άλλο να σου πω, δε ξέρω. Δε μπορώ να προσσεγίσω ειλικρινά έναν ευθύ ειλικρινή διάλογο μαζί σου.

   Delete
  3. Προφανώς εδώ πήγαιεν το παρακάτω σχόλιο.

   Διότι, κυρίως αυτοαναιρείσαι μόνος σου. Ισχυρίζεσαι ότι οι άνθρωποι πρέπει να εφαρμόζουν στην πράξη την ιδεολογία της αρεσκείας τους. Μάλιστα. Εσύ λοιπόν, του οποίου η ιδεολογία της αρεσκείας του είναι το τζιχάντ και οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες, γιατί δεν εφαρμόζεις αυτήν την ιδεολογία στην πράξη; Άρα, εσύ είσαι ο ανακόλουθος. Και εδώ πάλι σου ξανατονίζω ότι πρώτα από εσένα αρχίζει η αλλαγή και μετά από τους άλλους. Αυτό βέβαια δεν το λέει η τζιχαντιστική ιδεολογία της αρεσκείας σου, αλλά η ορθόδοξη παράδοση, στην οποία είσαι τόσο ξένος που δεν φαντάζεσαι πόσο... Λοιπόν, η δική μου «ιδεολογία», μου προτείνει πρώτα να αλλάζω εγώ ως υποκείμενο εσωτερικά και μετά να βλέπω τι κάνουν οι άλλοι και έτσι θα διαρκώς αλλάζει ο μεταβαλλόμενος κόσμος γύρω μου. Εσύ, από τη μεριά σου, κοίτα να ακολουθήσεις αυτά που λέει η ιδεολογία της αρεσκείας σου. Σου είπα τι επιλογές έχεις.

   Delete
 35. ....ἡ ἀνατολὴ εἶναι ἡ τελετή, ἡ Δύση τὸ θέατρο, ἡ τραγῳδία ἄλλο πράγμα,ἡ ὀρθοδοξία καθαρὴ ἀντίληψη.Νομίζω πὼς ἡ ὀρθοδοξία δὲν εἶναι χριστιανισμός διότι δὲν εἶναι -ισμός.

  ReplyDelete
 36. Σωστὰ Κωσταντῆ καὶ ποιητικά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Εάν -ισμό, εννοείς την Πολιτική Θρησκεία του Ρουσσώ, τότε σύμφωνοι βέβαια. Η Ορθοδοξία είναι Βίος πρώτα από όλα. Μα ο Χριστιανισμός δεν είναι δηλαδή; Ίσως λόγω -ισμού, να συμπεριλαμβάνει και την Εκκλησιαστική εξουσία. Να γιατί τα χωρίζεις...

  ReplyDelete
 38. Λὲς στὸν Κων/πολίτη: "Ανεβάζεις φασιστικές γελοιότητες χωρίς κανένα νόημα". Ἔνοχε,παρακαλῶ νὰ σέβεσαι τοὺς συγχολιαστές σου καὶ νὰ μὴν εἶσαι ἐριστικός καὶ ὑβριστής. Δὲν εἶναι αὐτὸς τρόπος ἐκφράσεως ἑνὸς Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. Διαφορετικὰ θὰ ὑποχρεωθῶ νὰ σὲ κόβω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τόσα σχόλια μου έχετε κόψει. Και από ότι βλέπω μεταθέσατε το τρίτο σχόλιό μου, σε δική μου απάντηση, ενώ το απεύθυνα στον Κωσταντινουπολίτη.

   Επιμένω στη θέση. Φασιστικές γελοιότητες τα όσα ανεβάζει ο Έλλην, από ναζιστικά σκουπιδοσάιτ, ενώ όλα όσα ανεβάζει είναι πάντα παντελώς άσχετα με τα θέματα υπό συζήτηση και συνεχώς βγάζει συμπεράσματα από αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

   Και εφόσον σας αρέσουν τόσο πολύ οι τζιχαντιστές να πάτε στη Συρία γα πόλεμο. Άϊντε αερητζήδες, σας βαρεθήκαμε με τις δηθενιές σας τόσα χρόνια, να ζείτε στη Δύση και να υβρίζετε τη Δύση που σας ταϊζει. Αχάριστοι, ούτε το ψωμί που τρώτε δε σέβεστε.

   Delete
 39. *συνσχολιαστές σου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 40. Ένοχε να χαίρεσαι που δεν είμαστε όλοι οι νεαροί σχιζοφρενείς και εωσφοριστές όπως καταντήσατε τον κόσμο και ακόμη συνεχίζετε.

  ReplyDelete
 41. κ.πολίτης-ὄχι τὴν ἐκκλησία.τὴν ἐξουσία.
  Διότι -ἴσως- ἄλλο ὀ Χριστός,καὶ ἄλλο ὀ Χριστιανισμός.
  Λέω ὄτι εἶμαι Χριστιανός ὄταν δὲν μπορῶ νὰ ἀπορρίψω τὸν Χριστό.Αὐτὸ ὄμως δὲν σημαίνει ὅτι τὸν δέχομαι.Γιὰ νὰ τὸν δεχτῶ πρἐπει νὰ με νοιάζει πιὸ πολύ ἀπὸ τὸ θέατρο,πράγμα ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ.Κάτι ἤξερε ὁ Ἰωάννης ὀ Χρυσόστομος,κι ἄς φαίνεται φανατικός...

  ReplyDelete
 42. Ἔνοχε, ποῖος σχολιαστὴς εἶπε ποτὲ σὲ αὐτὸ ἐδῶ τὸ ἱστολόγιο ὅτι ὑποστηρίζει τοὺς τζιχαδιστές; Οὐδείς. Τὸ ἐπαναλάμβάνεις ὅμως καὶ ἔτσι ὁμοιάζεις μὲ προβοκάτορα. Εἶσαι πάντα τόσο ἐριστικὸς καὶ ἀπόλυτος ποὺ ὁμοιάζεις περισσότερο μὲ ῥωμαιοκαθολικὸ τῆς Δύσεως παρὰ μὲ χριστιανὸ ὀρθόδοξο τῆς ἰδικῆς μας παραδόσεως. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι θὰ σοῦ ἔκαμε καλὸ νὰ ἐξομολογηθῆς σὲ γέροντα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Αχ Ένοχε, αχ Ένοχε αχ, Ένοχε. Με αυτά τα μυαλά το μέλλον ανήκει στον Μωάμεθ και τον Αλλάχ. Η Ρωσσία όπως την ξέρουμε θα πάψει να υπάρχει σε μία γενιά, 25-30 χρόνια, καθώς θα εκμουσουλμανισθεί και εκτουρκισθεί. Κοίτα εδώ:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Russia#/media/File:Russia_natural_population_growth_rates_2015.PNG
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Russia#/media/File:Percentage_of_Russians_by_region.svg

  Αφήστε τα νταηλίκια και πιάστε την επιστήμη. Όσο για την φυλολογία, εξηφανίσθει λόγω Πολιτικών σκοπιμοτήτων. Το περιοδικό "Time" στο τεύχος το 1930, ομιλεί περί φυλών και ρατσών.

  Η πραγματικότητα είναι εκεί, για όποιον θέλει να την δει και να την ερμηνεύσει...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Πατώ στην αχλαδιά, και ανεβαίνω στην συκιά...

   Delete
 44. Νομίζω,ἄν ζηλεύω τὸν Διἀβολο δὲν μπορῶ νὰ πῶ ὄτι δὲν εἶμαι Σατανιστής. Μόνο ἄν ἀγαπάω τὸν Διάβολο εἶμαι Χριστιανός.Ἡ ἀγάπη ὄμως δὲν εἶναι ποτὲ καθῆκον.

  Ἑδῶ, τί προσπάθησε νὰ κάνει ὁ Φραντς Λιστ μὲ τὸ θέατρο καὶ τὸν διάβολο.https://www.youtube.com/watch?v=Kl-dSoNHx8Y.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λες μεγάλες κουβέντες Κωσταντή...σε συγχαίρω που παρατάς σιγά-σιγά τις παλιες σου αμπελοφιλοσοφίες και εντρυφείς στην ανθρώπινη ψυχή. Μπράβο!

   Delete
 45. Καθηγητά σας είχα ρωτήσει και παλιά, δύναται η Γαλλία να αποτελέσει εγγυήτρια δύναμη για το τρίγωνο ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΙΣΡΑΗΛ, μία Λεπενική προφανώς Γαλλία.

  ReplyDelete
 46. Μὲ τὴν Μαρὶν Λεπὲν καὶ τὴν Γαλλία ἐκτὸς ΕΕ, ναί. Μὲ τὴν ΕΕ ὄχι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ, αυτό πιστεύω και εγώ, εννοείται εκτός Ε.Ε. Παρότι μας κάνανε λίμπα την Βασιλεύουσα το 1204, όσους Γάλλους έχω γνωρίσει στα ξένα, είναι γενικά υπέρ της Ελλάδος, αγαπούν τον πολιτισμό της.

   Delete
 47. Συγγνώμη ἄν ξαναπιάνω τὰ θεολογικά ἀλλὰ ἴσως σχετίζονται μὲ τὰ γεωπολιτικά, στὸ θἐμα Ἑλλάδα-Ἰσραήλ.Ἅν δὲν κἀνω λάθος,ἡ ὀρθοδοξία δἐχεται τὸν Χριστό σὰν θεό,δηλαδή κείμενο πέραν τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ καί σὰν ἄνθρωπο.Ὁ ἄνθρωπος-Χριστός δὲν νομίζω ὄτι εἶπε κάτι διαφορετικό ἀπὸ τοὐς Ἕλληνες φιλοσόφους ποὺ ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν καθένα νὰ γνωρίσει. Στὸ περιβάλλον τῆς Ἀνατολῆς,ποὺ ὁ κόσμος λέει καλημέρα μὲ μιὰ σοφὴ κουβέντα, ἔπρεπε νὰ μιλήσει,ὁ ἄνθρωπος-Χριστός,μὲ παραβολές.Ἄν εἶχε γεννηθεῖ στὴν Ἕλλάδα θὰ ἔγραφε ἴσως ῥητορικούς λόγους-δὲν ξέρω.

  Δὲν νομίζω ὄτι εἶπε πουθενά ὅτι ὑπάρχει ἄλλη πηγὴ γνώσεως ἀπὄ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Δὲν ζήτησε τυφλη ὑποταγὴ σὲ μιὰν ἀφηρημένη ἔννοια.Τί προεκτάσεις ὅμως ἔχει αὐτὸ γιὰ τοὺς οἰκοῦντες στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα;Δὲν συνεπάγεται μιὰ κάποια ἀμφιθυμία; Θἐλω νὰ πῶ,τὴ μιὰ θἐλουν νᾶναι φιλόσοφοι, τὴν ἄλλη θέλουν κοινωνικὴ ἀναγνώριση.

  ReplyDelete
 48. ...Tὸ νὰ ἐπιζητᾶς τὴν κοινωνική ἀναγνώριση σημαίνει ὄτι προσπαθεῖς νὰ ταὐτιστεῖς μὲ μιὰ προκαθορισμένη εἰκόνα, ῤυθμίζοντας τὸν λόγο σου καὶ τὴν συμπεριφορὰ σου ἔτσι ὤστε νὰ τῆς μοιάζεις, καὶ ἔχει λιγότερη σημασία ἠ ἴδια ἠ εἰκόνα,π.χ. ἄν εἶσαι πιστός στὸ λόγο σου, ἀδιάφθορος,ἤ κωλοτοῦμπας,καλὸς στὴ δουλειά σου,ἤ σκιτζής, ὄσο τὸ γεγονός ὄτι περνᾶς τὸν καιρό σου προσπαθῶντας νὰ μοιάσεις.Αὐτὸ εἶναι ἀνυπόφορο ψυχικά,γι αὐτὸ καὶ ὀ συνηθισμένος τρόπος ζωῆς στὴν Ἑλλάδα εἶναι νὰ φορᾶς τὸ πρωί τὸν βαρὺ χιτῶνα τὸν τραγικό καὶ τοὺς ψηλούς ῤωμέηκούς κοθόρνους,καὶ νὰ τὸν βγάζεις τὸ βράδυ,νὰ ἀφήνεις τοὺς κοθόρνους στὸ χὠλλ,καὶ νὰ προσεύχεσαι γονυπετὴς στὴν Παναγιά...Αὐτὴ ἡ ψυχολογία εἶναι γνωστὴ στοὐς κυβερνῆτες τῆς ἐπαρχίας μας,ποὺ ξέρουν ὄτι τίποτε δὲν θὰ ταράξει τὸν ῥωμηὸ στὸ καθημερινό του θέατρο,καὶ τίποτε δὲν θὰ ταράξει τὸν Ἕλληνα χριστιανὸ τὸ βράδυ.Ἡ τέχνη τους ἔγκειται στὸ νὰ διασφαλίζουν τὴ δυνατότητα στὸν Ἑλληνα Ρωμηό νά κάνει κάθε βράδυ καὶ κάθε πρωί τἠν ἀλλαγή τοῦ κουστουμιοῦ.Ἅν τὸ πετύχουν αὐτὸ,καὶ ὁ Ῥωμηός νιώσει έξασφαλισμένος στὸ θεατριλίκιτου,τῦφλα νἀχουν μπρὸς στὴν θυμελικὴ τἐχνη τὰ ἀποθεματικά τῶν δημοσίων ταμείων. Κι αὐτὰ ἐξἀλλου ἦταν σκηνικά ἑνός ἔργου ποὺ δὲν τραβάει πιά.Τὴν ἴδια τύχη θάχει ὄποιοσδήποτε ἀναπροσανατολισμός τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς...θὰ χρησιμέψει σὰν σενἀριο αὐτοσχεδιασμοῦ ἀ λὰ κομμέντια ντελλ ἄρτε.Γενικά,ὅσο,ψάχνουμε γιὰ κουστοῦμι, θὰ βρίσκουμε,τὰ πάντα μπορoῦν νὰ χρησιμέψουν στὸ νὰ ἀναβἀλλει κανείς τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας.

  ReplyDelete
 49. ΥΓ.Δηλαδὴ, λέω ὅτι τὸ αὐτοαναφορικό ὑποκείμενο τοῦ Γιάννη δὲν εἶναι αὐτιστικό ἐπειδή κάνει βόλτες πάνω-κάτω μέσα στὸν ἱππόδρομο,σὰν φοράδα,ἀλλά ἐπειδή ψάχνει νὰ βρεῖ ἀνταπόκριση.Δὲν πιστεύει.Αὐτὸς ποὺ πιστεύει ΕΧΕΙ ἀνταπόκριση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς Κωσταντή. Λες μεγάλες κουβέντες, συγχαρητήρια, μου αρέσει που πλέον δείχνεις να προσγειώνεσαι στα τελευταία σου σχόλια και τις αναλύσεις σου.

   Delete
 50. Τί είναι ο γραικύλος;

  Να τρώει...σούσι(!!) στην...Ερμούπολη, με μπύρα, πατατάκια, μαγιονέζα και λεφτά...Γερμανικά!

  ReplyDelete
 51. (Σούσι από μπαρ/ταβέρνα όχι από σουσάδικο)

  ReplyDelete
 52. Θαυμαστοί Γενναίοι Γάλλοι*,
  κατ΄εσάς δεν είναι άλλοι,
  πλην Γραικών*, ανδρειωμένοι.
  Φίλοι της ελευθερίας,
  των Γραικών της σωτηρίας.
  Όταν έχωμεν τους Γάλλους,
  τις η χρεία από άλλους;
  Γάλλοι και Γραικοί δεμένοι,
  με φιλίαν ενωμένοι,
  δεν είναι Γραικοί ή Γάλλοι,
  Αλλ΄εν έθνος Γραικογάλλοι.

  Αδαμάντιος Κοραής "Σάλπισμα πολεμιστήριον"

  *Γάλλοι από το gallus-i= πετεινός, κόκκορας. Οι Ρωμαίοι κατακτητές διεπίστωσαν , ότι όλα τα πολυάριθμα κελτικά φύλα με ξεχωριστά εθνώνυμα είχαν κοινή θρησκεία και το ίδιο σύμβολο ως τοτέμ, τον πετεινό, στα Λατινικά Gallus. Έτσι ονόμασαν τη χώρα Gallia, που σημαίνει “Χώρα των πετεινών” και τους κατοίκους της Galli.
  * Ο Κοραής αναφέρει πως προτιμάει την ονομασία Γραικός «και ως ιστορικώς παλαιοτέραν και διότι ούτω μας ονομάζουσι όλα τα φωτισμένα Έθνη της Ευρώπης»
  Οπότε:
  το νέο αυτό έθνος (αφού κατά τον Κωσταντή "Νέους-ΘΕΣΜΟΥΣ-ὄμως-δυτικοῦ-ἀστικοῦ-τύπου-ἔχουμε-ΜΟΝΟΝ-μὲ-τὴν-ἐπανάσταση-τοῦ-1821,καἲ-λίγο-ἀργότερα", "...καὶ πολὺ φοβάμαι πὼς εἶχε δίκιο, τελικά, ὀ μακαρίτης ὁ Χόμπσμπάουμ") είναι ένα "Γραικοπετεινάρι" ακριβώς όπως το περιέγραψε ο Αλέκος Σακελλάριος, το μελοποίησε ο Γ. Κατσαρός και το τραγούδησε η Ρένα Βλαχοπούλου:

  Στο κοτέτσι (European Union) έχουμε πάρει ένα νέο πετεινάρι,
  που `χει όμορφες φτερούγες και μια φουντωτή ουρά,
  όλο έρχεται και πάει και τις κότες μας τσιμπάει
  και φωνάζει "κοκορίκο", δυνατά κάθε φορά.

  Κοκορίκο, κοκορίκο, πετεινέ μου, πιτσιρίκο,
  με το κόκκινο λειρί,
  κοκορίκο, κοκορίκο, για καυγά είσαι απίκο,
  πετεινέ μου, πιτσιρίκο, που μας κάνεις το βαρύ,
  κοκο - κόκο - κόκο - κοκορί.

  Τώρα που `σαι στο κοτέτσι, μη τσιμπάς τις κότες έτσι,
  και μη βάζεις, κάθε τόσο, τη φωνή τη δυνατή,
  γιατί θα θυμώσουν τ’ άλλα, τα κοκόρια τα μεγάλα (τα φωτισμένα Έθνη της Ευρώπης),
  και θα σου τσουρομαδήσουν την ουρά τη φουντωτή (μνημόνια).

  Κοκορίκο, κοκορίκο, πετεινέ μου, πιτσιρίκο,
  με το κόκκινο λειρί,
  κοκορίκο, κοκορίκο, για καυγά είσαι απίκο,
  πετεινέ μου, πιτσιρίκο, που μας κάνεις το βαρύ,
  κοκο - κόκο - κόκο - κοκορί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά φίλε Ρωμηέ. Η γεωπολιτική ως επιστήμη όμως, είναι κρύα και ψυχρή σαν την βασίλισσα του Βορέος. Συνεπώς δεν χωρούν συναισθηματισμοί, δυστυχώς...και εγώ την Κίνα θα ήθελα λόγω του Πολιτισμού της, όμως για την ώρα δεν δύναται να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο καθώς παίζει το σατανικο καταραμένο Δυτικό ιμπεριαλιστικό παιχνίδι, ενώ οι φιλελεύθερες "αξίες" αρχίζουν δειλά-δειλά να εμφανίζονται στα εσωτερικό της...

   Delete
  2. Τώρα κοίταξα και τις μακροσκελείς ερωτήσεις-αναλύσεις σου. Και εγώ ομόφρων με εσένα είμαι. Τις ίδιες φοβίες και ανησυχίες έχω. Κάθε φορά που έρχομαι στο κρατίδιο, αρχικώς χαίρομαι ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ και ύστερα φεύγω πάντοτε γεμάτος αηδία για τους ελλαδίτες. Τελευταία "μόδα" από το αποχωρητήριο της Δύσεως, το σούσι. Χάθηκε να φάνε μία μπάμια και ένα γεμιστό, ένα ψαράκι του Θεού στο Αιγαίο είμαστε μωρέ! Σούσι με μπύρα, πατατάκια και μαγιονέζα τρώνε! Μα τί βαρβαρότης είναι αυτή! Δεν μπορούν, δεν έχουν το δικαίωμα κάτι ζώα που ζουν-αφοδεύουν-κοιμούνται και καταναλώνουν με ξένα χρήματα, δίχως να παράγουν ΤΙΠΟΤΕ, να βιάζουν έτσι το σούσι και την μεγάλη Ιαπωνέζικη Αριστοκρατική παράδοσή του. Τί το νομίσατε το σούσι ρε; Σουβλάκι από ουρά ποντικού ή πιτόγυρο μεσα στην λίγδα; Δεν υποφέρονται πλέον, μα τον Θεό! Εύχομαι και να καταστραφούν και να πεινάσουν. Τώρα κατάλαβα το ρητό σας Καθηγητά "Οι καλλίτεροι Έλληνες είναι οι Τούρκοι", αχ πόσο δίκιο έχετε!

   Delete
  3. Για το πρώτο σχόλιο:
   Δεν αμφιβάλλω Έλληνα για τη γνησιότητα των προθέσεών σου. Η εποχή μας μοιάζει πολύ με τη Φραγκοκρατία. Έχουμε την διάλυση της αυτοκρατορίας (τότε ρωμαϊκής, σήμερα οθωμανικής), την κατοχή και την εκμετάλλευση της ενδιάμεσης περιοχής. Και τότε προ αυτής της τραγικής καταστάσεως είχαμε τον ίδιο διχασμό που έχουμε και σήμερα. Δηλαδή τότε είχαμε τους ενωτικούς (δυτική παράταξη), που ήταν οι ανάλογοι των σημερινών ευρωπαϊστών, και τους ανθενωτικούς (ανατολική παράταξη) που αρνούνται την υποταγή στη Δύση. Πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι όλη η ιθύνουσα τάξη τότε συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων κληρικών, ιδίως των επισκόπων (που όπως και σήμερα ήταν και τότε καθεστωτικοί) και του πατριάρχη (κάτι σαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελίτ) ανήκε στους ενωτικούς, προεξάρχοντος μάλιστα και του κατόπιν αρχηγού των ανθενωτικών Γεωργίου (Γενναδίου) Σχολαρίου, ο οποίος ανήκε στο στενό αυτοκρατορικό κύκλο και αρχικά υπέγραψε την ένωση. Η επιφανειακή ψυχρή λογική των συσχετισμών και των κουτοπόνηρων υπολογισμών (η πολιτική των cabinets) οδηγούσε στην υποταγή, που ονομάστηκε (για να είναι πιο εύπεπτη) ένωση. Ακριβώς όπως και σήμερα η υποταγή βαφτίζεται ευρωπαϊκή ένωση, προσαρμογή, μένουμε Ευρώπη, ευρωπαϊκό τόξο κτλ. Η γεωπολιτική όμως οδήγησε στην Οθωμανική αυτοκρατορία, όχι στην ένωση (η οποία κατέληξε στη μισητή Ουνία =ένωση, εκ του λατινικού όρου unio = ένωση), ακριβώς όπως οδηγεί σήμερα τον Δ. Κιτσίκη, ως προ-φήτη στην ελληνοτουρκική ομοσπονδία. (Προφήτης όχι με την πρωτόλεια θεώρηση του υπερανθρώπου-θεού, του πεφωτισμένου εν τω μέσω των καθημένων εν τω σκότει, αλλά του ανθρώπου, που δεν είναι αιρετικός, που αναλύει δηλαδή την πραγματικότητα ολόκληρη (δεν διαλέγει -εκ του αιρούμαι=εκλέγω,διαλέγω- τις πτυχές της πραγματικότητας που τον βολεύουν) και σε βάθος (ως γεωπολιτικός) και διαπιστώνει με τετράγωνη λογική, ανάλογη της ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ του Χριστού, τις ιστορικές δυναμικές και τις προαναγγέλλει). Εμείς υστερούμε στη πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη και γιαυτό τον βλέπουμε ως μάντη-ήρωα-ημίθεο(Προ-μηθέας=προ-φήτης)-Έλληνα θεό. Βλέπε γεωπολιτική https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE και Ενδιάμεση Περιοχή ως ελληνικό γεωπολιτικό μοντέλο https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE

   Για το δεύτερο σχόλιο:
   Κάνεις ορθές διαπιστώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήριά σου είναι αυθεντικά. Ότι έχεις αλάνθαστα ιστορικά, λογικά, τετράγωνα (όπως του ΧΡΙΣΤΟΥ) κριτήρια. Το αλάνθαστο ένστικτό σου, η οξύτατη μύτη σου μυρίζει κάτι που βρωμάει και ζέχνει. Μη ξεχνάς ότι η ιστορική πείρα δεν χάνεται, καταγράφεται στη μνήμη, στο DNA, στο ασυνείδητο, αλλά και στη συνείδηση. Είναι μια ακατανόητη εσωτερική δύναμη που σε σπρώχνει, είναι η δύναμη του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, είναι η αρχαία δίψα για το "ύδωρ το ζων". Δεν την αντέχεις αυτή τη βρώμα, δεν μπορείς να συμβιβαστείς μ΄αυτήν. Αισθάνεσαι άβολα με αυτή την σήψη, μ΄αυτήν την υποκρισία (χαρακτηριστικό το με πόση απαξία περιγράφεις τον τρόπο της νηστείας την Μεγάλη Εβδομάδα) τη μισείς, την απεχθάνεσαι, την κατηγορείς (συχνά στο πρόσωπο των συνσχολιαστών σου ή του πατρός σου). Αναγνωρίζεις όμως (στο πρόσωπο της αγίας μητρός σου, όπως χαρακτηριστικά γράφεις) ότι ποθείς κάτι άλλο. Σε παρακολουθώ που χτυπιέσαι σαν λαβωμένος στο φτερό αετός. Είναι ενστικτώδης και ακούσια και επώδυνη αυτή η διαδικασία, είναι δείγμα όμως εσωτερικής υγείας (γράφεις "Εγώ ψάχνω το αληθινό..."). Θα παρακολουθώ με φιλάδελφο ενδιαφέρον την πνευματική Οδύσσειά σου.

   Delete
  4. Και κάτι σκωπτικό αλλά όχι άνευ ουσίας για τα δύσμοιρα τα ψάρια. Τα ψάρια λοιπόν (κατά Γερ. Κακλαμάνη) προκειμένου να γλιτώσουν από την "ανάπτυξη" και τη "δημοκρατία", μετανάστευσαν ομοθυμαδόν και συλλήβδην στις ......ισλαμικές θάλασσες. Γιαυτό και δεν τα βρίσκουν, για να τα φάνε στην Γραικία (Greece)!!!

   Delete
 53. Ο Ένοχος, του οποίου τα σχόλια τώρα και εκοίταξα μετά την απάντηση του Καθηγητού, έχει μεγάλη ομοιότητα με τον Ντούκα Ουμάρωφ(Dukka Umarov) τον αρχηγό των τζιχαντιστών του Καυκάσιου Εμιράτου. Με το να συνεχίζει έτσι γίνεται συνένοχος στην ελλαδίτικη κατάρρευση και δεν βοηθά τους νέους να ξεφύγουν και να την φρενάρουν. Το θέμα του αρχικώς σε αυτό το ιστολόγιο είμαι εγώ. Λόγω ζήλειας, φθόνου ή και ιδεολογικής αντιπαλότητος, μου έχει κηρύξει τον πόλεμο εδώ και μήνες. Το θλιβερό όμως είναι, ότι και 1 χρόνος να περάσει το μίσος μέσα του για εμένα δεν θα σβήσει. Να γιατί ουδείς νεαρός, μα ουδείς, δύναται να δημιουργήσει εν τώ κρατίδιω.

  ReplyDelete
 54. Για τον παραπάνω λόγο, ή μάλλον τους παραπάνω λόγους, όλο και λιγώτερο με εκφράζει ο Ελληνικός Εθνικισμός, ειδικά εκφραζόμενος από μία Χ.Α. Λέμε δημογραφικό πρόβλημα...καί; Εάν είναι να αναπαραχθούν οι γραικύλοι(που τρώνε σούσι με μπύρα και μαγιονέζα!) καλλίτερα να μην λυθεί ποτέ! Μα τώ Θεώ το λέω και το φωνάζω: Μόνον που ομιλούν Ελληνικά αυτοί οι βάρβαροι, είναι μεγάλη ύβρις! Σπιλώνουν και το όνομα "Έλλην"! Τώρα είναι συνώνυμο του γραικύλου στο εξωτερικό. Εγώ προτιμώ να με νομίζουν Άραβα παρά "Έλληνα", δηλαδή ελληνόφωνο γραικύλο.

  Και ύστερα μου έλεγε ένας εξ αυτών: "Ρε σύ Φώτη, εμείς τί είμαστε δηλαδή; Ρωμηοί είμαστε;"(με ένα ειρωνικό ύφος). Τους κακοφαίνονται οι Ρωμηοί!!! Που αντέξανε 1.100+ χρόνια απέναντι σε άνω των 20 επιδρομικών βαρβαρικών φύλων! Θέλουν να είναι τί; Απόγονοι του Σωκράτους και του Αριστοτέλους, ποίοι! Οι γραικύλοι! Ειλί-ειλί, τί ακούμε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υγιείς προβληματισμοί. Βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Συνέχισε....
   Αν μου επιτρέπεις μια παρότρυνση, που δεν τη χρειάζεσαι βέβαια, αλλά έτσι για να δικαιολογήσω την παρέμβασή μου. Προβληματίσου πάνω στον όρο "Γραικύλοι". Ποιοί μπορεί να είναι αυτοί οι Γραικύλοι; Μην παρασυρθείς από την απολύτως δικαιολογημένη απαξία σου. Προσπάθησε να τους αναλύσεις. Πως δημιουργήθηκαν; Τους κατασκεύασε κάποιος; Είναι προϊόν φυσικής επιλογής (ξέρω ότι σ΄αρέσει ο όρος) ή προϊόν Ευγονικής; Θυμάσαι την προηγούμενη συζήτησή μας (περί φυσικής επιλογής και Ευγονικής); Ποιά τα χαρακτηριστικά τους; Ποιά είναι η ιστορική πορεία τους; κτλ

   Delete
  2. Επίσης....μην ανησυχείς το δημογραφικό των "γραικύλων" (ο όρος δικός σου) δεν πρόκειται να επιλυθεί.

   Delete
 55. Πώς να μην βγουν μετά ανθέλληνες τα παιδιά;

  ReplyDelete
 56. Σᾶς μεταφέρω τὴν ἑξῆς πρόταση ἀπὄ ἕνα προσχέδιό μου.

  "Θεωρητικῶς,ἀναπόφευκτα εἶναι τὰ πάντα.Στὴν πράξη, αὐτὸ δὲν γίνεται πάντα κατανοητό, διότι ὐπάρχει συχνά ἡ τάση νὰ θεωροῦνται ἀποφευκτά,προφανῶς διότι θεωροῦνται ἀποφευκτέα".

  Κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη,ἡ ἀρχαῖα τραγῳδία(καὶ τὸ καλό θέατρο)ἦταν ἔνα εἶδος ἀποκατάστασης αὐτῆς τῆς ἀλήθειας,ὅτι τὰ πράγματα εἶναι ἀναπόφευκτα.Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ούσιώδης διαφορὰ Κοραϊσμοῦ καὶ Δυτικοῦ ὁρθολογιστικοῦ πνεύμtαος ἀφενός,φιλοσοφικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ πνεύματος ἀφετέρου.Ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους,ὄσο κι ἄν ἐπικαλεῖται τὴν ἰδέα τοῦ περιούσιου λαοῦ, τὴν ἱστορική ἀποστολή,δύσκολο νὰ μὴν θεωρηθεῖ συλλογικὴ προβολὴ τῆς ἀνθρώπινης οἴησης.

  Ὑπάρχει ἕνα θέμα στὸ ἄν ὁ ἐπίσημος χριστιανισμός μετέφερε στὴν ἐκκλησία τὴν ἑβραϊκή καὶ μυστηριακὴ ἰδέα τοῦ ἐκλεκτοῦ σώματος τῶν πιστῶν ποὺ ἔχουν εἰδικὴ σχέση μὲ τὸν δημιουργὸ τοῦ σύμπαντος.Ὁ ὀρθολογισμός,ποὺ τὸν ἔχουμε ψωμοτῦρι,λέει τὸ ἴδιο περίπου-ἐπειδή εἶσαι ἔξυπνος,καὶ ξέρεις δυὸ κολυβογράμματα,ἔχεις εἰδικήν σχέσιν μετὰ τῆς Ἀθηνᾶς ἐργάνης...Συνεχῶς ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι καλβινισμὸς καὶ Διαφωτισμός εἶναι,ὅπως ὁ μασωνιμός,θρησκεῑες τῶν συντεχνιῶν.

  Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ θρησκεία μοῦ φαίνονται ἀντιθέτως ἄρρηκτα συνδεδεμένες μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἀναπότρεπτου,ὄχι μὲ αὐτὴν τοῦ ἀκονίσματος τοῦ ἐγκεφάλου.Ἁσχολοῦνται περισσότερο μὲ τὸ μαμοῦθ παρὰ μὲ τὴ μαγκιά ποὺ ἔκανε ὀ τάδε Δαίδαλος μὲ τὸν πυριτόλιθο.Προσοχὴ λοιπὸν μήπως μὲ τὸν ἐθνικισμό θέλουμε στὴν ούσία τεχνοκρατία,ποὺ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν τὴν γουστάρουμε διότι εἶναι γιὰ τοὐς ἀφόρητους ἐπηρμένους κρετίνους.

  ReplyDelete
 57. Σημ.ποῦ πήγανε τὰ σχόλια τοῦ Γιάννη;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πηγαν βολτα και τα εφαγε η μαρμαγκα.

   Delete
  2. Περίπατο.

   Delete