Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 4, 2016

293 – Τὸ ἐκ γενετῆς ἀποτυχημένο ἑλληνικὸ κράτος καὶ ὁ αἰώνιος συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς
293 – Τὸ ἐκ γενετῆς ἀποτυχημένο ἑλληνικὸ κράτος καὶ ὁ αἰώνιος συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς


α) Ἡ ἔννοια τοῦ περιουσίου λαοῦ
            
Τὸ ὅτι ὁ Ἕλλην εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς σὲ τοῦτον τὸν πλανήτη ἔχει θεολογικῶς ἀποδειχθῆ : Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν ἠστόχησε καὶ ἐσταύρωσε τὸν Χριστό, ἀπώλεσε αὐτομάτως, μὲ τὴν πράξη του αὐτή, τὴν μέχρι τοῦδε δικαιολογημένη προνομιοῦχο θέση του ὡς περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Νέο Ἰσραὴλ ἀνεδείχθη ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός -καί ὄχι ὁ αἱρετικὸς χριστιανός ὅπως ὁ παπικὸς ἤ ὁ διαμαρτυρόμενος- ὁ ὁποῖος ἀντὶ τῶν ἑβραϊκῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐχρησιμοποίησε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνθέτοντας τὸν χριστιανισμὸ μὲ τὸν ἑλληνισμό, ἐδημιούργησε γιὰ τὸν πλανήτη, τὴν κιβωτὸ τῆς Ρωμηοσύνης, τοῦ ἑλληνορθοδόξου δηλαδὴ πολιτισμοῦ ποὺ, ναὶ μὲν χρησιμοποιεῖ καὶ τὰ ρωσικὰ καὶ τὶς ἄλλες ἐθνικὲς γλῶσσες, δὲν παύει ὅμως νὰ βασίζεται στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα.
           
 Ἡ συνειδητοποίηση ὅμως αὐτῆς τῆς ἀληθείας μέσα στὸν ἑλληνικὸ λαό, κατέστη δυνατὴ χάρις  εἰς τὸ θεόπνευστο ἔργο τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου, ποὺ σὰν μετεωρίτης διέσχισε, στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος, τὸ στερέωμα τῆς ὁμηρικῆς γῆς καὶ ἀνεγνωρίσθη ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας. Ὁ Γιαννόπουλος εἶχε ἀναφωνήσει : "Μνήσθητί μου Νέε, ὅταν ἔλθης εἰς τὴν ἑλληνικήν σου βασιλείαν".

β) Ὁ δημιουργὸς ὡς ἐχθρὸς τοῦ συστήματος
            
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ὁ διανοούμενος τῆς σειρᾶς, παντοῦ ἀνὰ τὴν γῆν, γιὰ νὰ δικαιολογήση τὴν παντελῆ ἔλλειψη δημιουργικότητος ποὺ τὸν διακρίνει, καταφέρεται κατὰ τῶν δημιουργῶν, χλευάζοντάς τους ὡς ἀνισορρόπους καὶ ἐξηγώντας, μὲ ψευδοφροϋδικὰ ἐπιχειρήματα, τὶς ἀνησυχίες τῶν δημιουργῶν αὐτῶν, ὡς προϊόντα ἀρρωστημένων στερήσεων καὶ ὁρμῶν. Στὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση ὁ ἀποτελεσματικώτερος τρόπος ἐξουδετερώσεως τῶν σκεπτομένων πολιτικῶν ἀντιπάλων ἦτο νὰ τοὺς ἀνακηρύξουν ψυχοπαθεῖς καὶ νὰ τοὺς ἐγκλείσουν σὲ φρενοκομεῖα. Οἱ ΗΠΑ ἠκολούθησαν τὸ σοβιετικὸ παράδειγμα καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ ἀποκρούσουν τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ, πολωνικῆς καταγωγῆς Ἀμερικανοῦ ἀγωνιστοῦ τρομοκράτου, γνωστοῦ ὡς "ὁ παμβομβιστὴς" (unabomber  : university airline bomber), Θεόδωρο Καζύνσκι, ποὺ εἶχε προβάλει στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο, Μανιφέστο : Τὸ μέλλον τῆς βιομηχανικῆς κοινωνίας (1996), τὸν ἀνεκήρυξαν παράφρονα (βλ. σχετικὸ ἄρθρο μου στὸ τεῦχος 9, φθινοπώρου 1998, τοῦ περιοδικοῦ Ἐνδιάμεση Περιοχή).  Ὁ Γεώργιος Μαλοῦχος, σὲ ἄρθρο του στὴν Καθημερινή (20-08-2002) μὲ τίτλο "Μάρξ, Μπακούνιν ἤ Φρόϋντ ;" ἐπωφελήθη τοῦ θέματος τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως 17Ν γιὰ νὰ γράψη τὰ ἑξῆς φαιδρά : "Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ πῆ κανεὶς ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ ταλάνισαν τὴν Ἑλλάδα καὶ κάποτε κόντεψαν νὰ τὴν πετάξουν ἀπὸ τὸν δυτικὸ κόσμο τὰ τελευταῖα σχεδὸν τριάντα χρόνια, ἴσως νὰ μὴν εἶχαν συμβῆ ἄν ὁ Γιωτόπουλος δὲν εἶχε νὰ ἀναμετρηθῆ μὲ τὴν ἄνοδο καὶ τὴν πτώση, τὴν ἰσχυροποίηση καὶ τὴν ἀπαξίωση τοῦ πατέρα του στὸν χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς... Καλές, λοιπόν, οἱ ΠΑΜΚ, οἱ ΚΝΕ καὶ οἱ διάφορες ΜΛ, ΛΜ κοκ.,  ἀλλὰ ἐὰν εἶχε βρεθῆ κι ἕνας χριστιανὸς νὰ τοὺς πάη στὸν ψυχολόγο..." ! Ἐννέα ἡμέρες ἐνωρίτερα, ἡ ἰδια σοβαρὴ ἐφημερίδα, ἐτιτλοφοροῦσε ἄρθρο τοῦ Ἀντώνη Καρακούση γιὰ τὸν Γιωτόπουλο : "Οὶ περίεργες συναντήσεις τοῦ παράφρονος τῆς 17Ν", ὁ ὁποῖος καὶ ἔκλεινε τὸ ἄρθρο του μὲ τὴν ἑξῆς φράση : "Τὰ ὑπόλοιπα ἀνήκουν στὴν ἁρμοδιότητα τοῦ ψυχιάτρου ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Στεφανῆ".   Ἐν τῷ μεταξύ, δεκάδες ἑκατομμύρια εἶναι οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὴν σώφρονα, μὴ παράφρονα δράση τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους, καθοδηγητοῦ τῆς ἑλληνικῆς ἀντιτρομοκρατικῆς δράσεως, ὡς καὶ τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς δράσεως τῶν ἐκπαιδευμένων ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον. Π.χ. "κλεισμένοι σὲ μεταλλικὸ κοντέϊνερ, μὲ τὰ ὁποῖα μετεφέροντο στὸ βόρειο Ἀφγανιστάν, ἐπέθαναν ἀπὸ ἀσφυξία τοὐλάχιστον χίλιοι μαχητὲς Ταλιμπάνοι, ὅπως ἀναφέρει τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ Newsweek... Οἱ ἀμερικανικὲς δυνάμεις ἐγνώριζαν τὴν κτηνώδη διαδικασία μεταφορᾶς αἰχμαλώτων πολέμου, ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ φιλικῶς πρὸς αὐτὲς προσκείμενος πολέμαρχος τῆς Βορείου Συμμαχίας, Ἀμπντοὺλ Ρασὶντ Ντοστούμ"( Καθημερινή, 20-08-2002).
            
Ἡ Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου στὸν Κ' αἰῶνα μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ οἰκοδόμηση κατασταλτικῶν μέτρων κατὰ τῶν δημιουργῶν, ὀφείλεται πρωτίστως στοὺς φιλελευθέρους καὶ σοσιαλδημοκρατικοὺς κύκλους. Σταθμὸς ὑπῆρξε ἡ δολοφονία τὸ 1920, τοῦ Ἴωνος Δραγούμη ἀπὸ τοὺς ἀσφαλίτες τῆς ἀστυνομικῆς σκιᾶς τοῦ Βενιζέλου, Παύλου Γύπαρη. Ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν Ἄγγλων ἀφεντικῶν, οἱ ὁποῖοι προηγήθησαν τῶν Ἀμερικανῶν, τὸ ἑλληνικὸ κατασταλτικὸ οἰκοδόμημα τῶν βενιζελογενῶν, ἀπὸ τὸ 1924 μέχρι σήμερα, ἀπὸ τὸν Παπαναστασίου μέχρι τόν Σημίτη, ἠκολούθησε τὴν τακτικὴ νὰ ἐξομοιώνη ὅλους ὅσους προσεπάθουν μὲ βίαια μέσα νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν "κοινωνία", δηλαδὴ τὸ σύστημα, μὲ συμμορίτες καὶ κοινοὺς ἐγκληματίες, ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς τοῦ μεσοπολέμου, στοὺς Ἀπριλιανοὺς καὶ τὰ μέλη τῆς 17Ν σήμερα. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὸ ΝΔ τῆς 19/21-04-1924, τῆς βενιζελογενοῦς κυβερνήσεως Παπαναστασίου, "Περὶ συστάσεως ἐν ἐκάστῳ νομῷ ἐπιτρόπων ἀσφαλείας", ποὺ "ἐνεπλουτίσθη" τὸ 1926 ἀπὸ τὸν Πάγκαλο καὶ κατέληξε στὸ περίφημο "ἰδιώνυμο" τῆς κυβερνήσεως Βενιζέλου, νόμος 4229 τῆς 24/25-07-1929. Ἔκτοτε οἱ "συμμορίτες, κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ τρομοκράτες" εὐρέθησαν στὰ ξερονήσια τοῦ μεσοπολέμου, στὶς φυλακὲς Ἀβέρωφ μετὰ τὸ 1945, στὸν Κορυδαλλὸ μετὰ τὸ 1974 καὶ τέλος στὰ κατακαίνουργια κελλιὰ τοῦ Κορυδαλλοῦ τὸ 2002, πάντα μὲ τὴν στερεώτυπη κυβερνητικὴ δήλωση ὅτι "δὲν δύναται νὰ ὑπάρξη διάλογος μὲ τοὺς τρομοκράτες - ἤ συμμορίτες- οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι τίποτα παραπάνω ἀπό στυγνοὶ ἐγκληματίες". Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα βενιζελογενῶν ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοαμερικανοὺς γιὰ τὴν καταστολὴ τῶν ἀντιπάλων τοῦ συστήματος, εἶναι ἡ παρακάτω μαρτυρία τοῦ Ἀνδρέα Ἰωσήφ, ὑπουργοῦ τοῦ Πλαστήρα τὸ 1952 (στὴν ἐκπομπὴ τῆς ΝΕΤ, 28 Μαρτίου 2002) :  " Ἰωσήφ -Γιατὶ πρέπει νὰ ἐκτελέσουμε τὸν Μπελογιάννη ;  Πλαστήρας - Ξέρεις γιατί ; Μοῦ μήνυσαν οἱ Ἀμερικανοὶ ὅτι θὰ μὲ κρατήσουν πρωθυπουργὸ ἄν τὸ κάνω. Ἰωσήφ -Ρώτησα τότε τὸν ὑπουργὸ Γεώργιο Καρτάλη, ἐὰν σκοπεύη νὰ παραιτηθῆ σὲ περίπτωση ἐκτελέσεως τοῦ Μπελογιάννη. Καρτάλης - Οἱ Ἄγγλοι μοῦ εἶπαν νὰ μείνω"!
            
Γιὰ τὸ ἀνάστημα τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου, οἱ Ἕλληνες σοσιαλδημοκράτες, διανοούμενοι τῆς σειρᾶς, ἔγραφαν στὴν ἐφημερίδα τους Αὐγή, στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1976, γιὰ "ἕναν τύπαρο τῆς ἀθηναϊκῆς ζωῆς τοῦ 1905-1910, τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο... ἑνὸς ἀσήμαντου προσώπου ὡς πρὸς τὶς ἰδέες του, τὸ ὁποῖο ὅμως πολὺ θαυμάστηκε ἀπὸ τὰ ὁλοκληρωτικὰ πνεύματα ἐν Ἑλλάδι" !

γ) Χίππης ἤ δανδής ;
           
Ὁ Ἴων Δραγούμης (1878-1920) ἔγραψε γι αὐτὸν τὸν "τύπαρο".  "Δὲν ξέρω ἄν λέει σωστὰ πράγματα ἤ στραβὰ τὸ βιβλίον τοῦ Γιαννοπούλου, μὰ ὅταν τὸ διάβαζα ἦταν σὰν ἄνεμος νὰ φυσομανοῦσε μέσα μου τρομαχτικὰ καὶ νὰ συντάραζε τὸν ἑλληνισμό μου ὅλον καὶ νὰ μὲ ἐλευθέρωνε καὶ ἀφοῦ τὸ διάβασα μοῦ φάνηκε σὰν τὸν βορρᾶ τὸν παγωμένο ποὺ μανιασμένος σαρώνει τοὺς βρώμιους ἀπὸ μικρόβια ἀέρηδες καὶ ἀπὸ κάθε βρῶμα ἤ σκουπίδι καθαρίζει τὸν κόσμο... Σ'αὐτοῦ τὸν ρυθμὸ τὴ ζωή μου τονίζω".
            
Χίππης ἤ δανδής, Ζὰν-Ζὰκ Ρουσσὼ (1712-1778) ἤ Ἀλφρέδος ντὲ Μυσσέ (1810-1857), ΙΗ' ἤ ΙΘ' αἰών, τὸ λοφίο, ἡ χαίτη τῆς περικεφαλαίας τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνος, τοῦ Ἀμερινδιάνου ἤ τῆς κόμης τοῦ πάνκ, τοῦ ἐκκεντρικοῦ νέου τῶν καπιταλιστικῶν μεγαλουπόλεων ὡς ἔκφραση ἀντιεξουσιαστική: τέτοιος ἦταν στὸν Κ' αἰῶνα ὁ φοιτητὴς Περικλῆς Γιαννόπουλος μὲ τὶς ἀλλόκοτες "περικλογιαννοπούλειες ἰδέες" του, τὶς περικοκλάδες του, καὶ τὸ κομψὸ καὶ ἰδιόρρυθμο ντύσιμό του στὸν νυκτερινὸ κόσμο τῶν Παρισίων. Ἐφόρει γραβάτες ἱππασίας ἤ ἐτύλιγε τὸν λαιμό του μὲ ἕνα φουλάρι κι ἔβαζε φανελλένια κοστούμια. Ἀκραιφνὴς ἀναρχικός, ἤθελε νὰ πεθάνη ὡς Ἰαπωνέζος σαμουράϊ, "νέος καὶ ὀρθός". Καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἔντονη καλλιτεχνική του διαίσθηση ποὺ οἱ ἐγκάθετοι ἀπεκάλουν τρέλα, σὲ μία ποιητικὴ καθαρεύουσα, χρησιμοποιώντας ἄκρως βίαιη γλῶσσα σὰν τὸν Γάλλο ἐπαναστάτη τοῦ 1789, τὸν Μαρά καὶ τὴν ἐφημερίδα του Ὁ Φίλος τοῦ Λαοῦ, ἀντέκρουε τὴν ἑλληνικὴ μετριότητα τοῦ ἐξευτελισμένου κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν -τὸ ὁποῖο σήμερα συνεχίζεται ὡς ἔχει ὑπὸ τὴν σημιτική του παραλλαγή- ἐξαγγέλοντας στοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου τὴν ὑπερτάτη ἀλήθεια ¨ ὅτι ὁ περιούσιος λαὸς τῆς γῆς εἶναι ὁ Ἕλλην" !

δ) Ὁ ἀρχαιολάτρης Γιαννόπουλος όρθόδοξος, βυζαντινὸς, ὀθωμανός καὶ τὸ ἀντιφραγκικό του μῖσος
            
Ὅμως ὁ ἀρχαιολάτρης Γιαννόπουλος δὲν ἀποκλείει καμμία περίοδο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Δὲν εἶναι οὔτε ἀντιορθόδοξος, οὔτε ἀντιβυζαντινός, οὔτε ἀντιοθωμανός. Δὲν νοεῖται ὁ Ἕλλην νὰ ὑπῆρξε ποτὲ δοῦλος καὶ στὴν ἀφάνεια τῆς Ἱστορίας. Μόνον ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ δύναται νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι ὁ Ἕλλην ἐγνώρισε 400 χρόνια τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Ὥς ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ Ἕλλην ὑπῆρξε πάντα ἐλεύθερος καὶ στὴν προχριστιανικὴ Ρώμη καὶ στὸ μεταχριστιανικὸ  Βυζάντιο καὶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ὁ ἑλληνισμὸς ἐκινδύνευσε μόνον μετὰ τὸ 1821, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Δύσεως, τῆς Εὐρώπης, τῶν βαρβάρων Φράγκων ἀπὸ τὸ Παρίσι, τὸ Λονδῖνο καὶ ἀργότερα ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα.
            
Ἀκριβῶς, στὴν σημερινὴ Δύση ἐπικεντρώνει ὁ Γιαννόπουλος ὅλο του τὸ μένος. Εἶναι ὑλιστής ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδὴ ὅτι ὅλα πηγάζουν άπὸ τὸ σῶμα, καὶ πὼς ἡ ψυχὴ εἶναι ἁπλῶς ἡ πνευματοποίηση τοῦ σώματος. Ἔτσι καὶ ὁ ἑλληνισμὸς ποὺ εἶναι τὸ αἰώνιο σῶμα τοῦ πλανήτου καὶ ποὺ ἡ ἑνότητα καὶ διαχρονικότητά του καταστρέφεται ἀπὸ τὴν δυτικόφερτη μανία τῶν νεωτερισμῶν. Παράδοση ἀλλὰ ὄχι πρὀληψη. Συντηρητικότητα στὴν ἐξέλιξη γιὰ νὰ μὴ κοπῆ τὸ διαχρονικὸ νῆμα τοῦ ἑλληνισμοῦ. ἀπὸ τὸν Ὅμηρο μέχρι τὸν Παπαδιαμάντη. Ὄχι στὴν δημοτικὴ ποὺ "μεταφράζει" τὸν Σοφοκλῆ, ἀντὶ νὰ τὸν ἀποδίδη στὸ ὕφος τῆς νεοελληνικῆς, λὲς καὶ ἡ γλῶσσα τοῦ Σοφοκλέους δὲν εἶναι ἑλληνικὴ καὶ ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ μεταφράζης ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ στὴν ἑλληνική. Γιὰ τὸν Γιαννόπουλο, αὐτὸ σημαίνει: ὄχι στὴν δημοτική (στὰ φραγκοχιώτικα τοῦ Ψυχάρη καὶ τὴν μαλλιαρὴ τοῦ Δελμούζου) ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν ὑπερκαθαρεύουσα "ποὺ κρύπτει κάθε κενότητα πνεύματος", ὄχι στὴν στάχτη τῶν νεκρῶν προγόνων μας ποὺ μᾶς ἐμποδίζει τὴν ἀναπνοή· ὄχι στὴν χρήση τοῦ πληθυντικοῦ, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀπευθυνόμεθα στὸν ἴδιο τὸν Θεὸ στὸν ἑνικό.
            
Ἀρχαιολάτρης ἀλλὰ καὶ βυζαντινολάτρης. Ὁ Γιαννόπουλος εἶναι μάθημα ἑλληνικότητος στοὺς σημερινοὺς ἀνεγκεφάλους τοῦ δωδεκαθεϊσμοῦ ποὺ μισοῦν  Βυζάντιο καὶ Ὀρθοδοξία, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς ἀρχαιολατρίας τῶν Παρισίων καὶ τοῦ Λονδίνου. Ὁ θρησκευτικός μας κόσμος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ βυζαντινός -ἰσχυρίζεται ὁ Γιαννόπουλος- εἶναι τὸ κλειδί, εἶναι τὸ ἑλληνικὸ πρότυπο ὅλων τῶν ἑλληνικῶν ἐποχῶν, ἐπειδὴ μᾶς ὁδηγεῖ ἀπὸ τὰ Προπύλαια τοῦ ἀρχαίου κόσμου, στὸν Μυθολογικό, ἕως τὸν ἰδανικὸ ἑλληνικὸ κόσμο ποὺ δημιουργεῖ τὸν νέο οἰκουμενικὸ πολιτισμό. Αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη ὁ Γιαννόπουλος ὀνομάζει Ἑλληνικὴ Ἀναγέννηση γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πλανήτου ἀπὸ τὸν καταστροφικὸ καρκίνο τοῦ δυτικισμοῦ. Ἀλλὰ προϋπόθεση αὐτοῦ εἶναι ἡ ἀποτίναξη τοῦ καταστροφικοῦ εὐρωπαϊκοῦ πιθηκισμοῦ. Μὲ ἄλλα λόγια, ὄχι ἐπάνοδος τοῦ τρὰμ στὴν Ἀθήνα τοῦ 2004, ἐπειδὴ τὸ χρησιμοποιεῖ ἡ Γενεύη, ἀλλὰ δημιουργία πρωτοτύπου ἑλληνικοῦ ἀστικοῦ δημοσίου ὀχήματος ποὺ θὰ χρησιμοποιήση ἐνδεχομένως καὶ ἡ Γενεύη. Εἰσάγουμε ὅμως τὸ νέο τρὰμ ὅπως εἰσήγαμε τὸ 1832 ξένον βασιλέα ἀντὶ νὰ εἴχαμε ἀνακηρύξει Ἕλληνα βασιλέα, π.χ. ἕναν Ὑψηλάντη καὶ νὰ εἶχε σχηματισθῆ μία νέα ἑλληνικὴ ἀριστοκρατία ποὺ θὰ ἠμπόδιζε τὰ σημερινὰ παράσιτα τοῦ Κολωνακίου καὶ τῶν Βορείων προαστείων νὰ ποζάρουν ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ Ἀναγνωστοπούλου 10, ὡς νὰ ἦτο τὸ 10 Downing Street τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ στὸ Λονδῖνο.
            
Τὸ 1821 ὅμως, ἀντὶ τοῦ Ὑψηλάντου βασιλέως, οἱ Κλέφτες ἔγιναν ἥρωες καὶ ἐπέβαλαν ἐπὶ τοῦ ξενομανοῦς ἑλληνικοῦ βασιλείου τὴν ἀγραμματωσύνη, τὸν ἐγωϊσμό καλυπτόμενο ὡς φιλότιμο καὶ τὴν φιλαρχία ὡς ἀλβανικὴ μπέσα. Ἔτσι Ἑλλὰς σημαίνει σήμερα "Τσουλικὸ Λιμέρι, πρὸς διαρπαγὴν Γῆς, Ζωῆς, Τιμῆς καὶ περιουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ".
            
Τὸ ἐλεύθερο ἑλληνικὸ πνεῦμα ποὺ εἶχε διαφεντεύσει ἀνελλιπῶς μέσῳ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ βυζαντινοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Ὀθωμανοῦ σουλτάνου, ὑπεδουλώθη μετὰ τὸ 1821 στοὺς ἥρωες-κλέφτες τῆς Ἀρβανιτιᾶς καὶ τοὺς ἀπογόνους τους, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν μετὰ τὸ 1861 ἕναν ξένο συνταγματικὸ βασιλέα ἀνεύθυνο, γιὰ νὰ κυβερνοῦν αὐτοὶ ὡς συμμορία τῶν κομμάτων, νὰ προσκυνοῦνται οἱ ξένοι καὶ νὰ ἀποκτηνώνεται ὁ λαὸς προσηλωμένος στὸ χρῆμα. Ἡ βουλευτοκρατία ὑπῆρξε ἡ μοναδικὴ σκλαβιὰ στὴν Ἱστορία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ 2.500 χρόνια δὲν εἶχαν ποτὲ γνωρίσει σκλαβιά. Ὁ Γιαννόπουλος ἀποκαλεῖ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ληστῶν, " Ἑλλαδικὸ καὶ Πανελλήνιο Βάραθρο". Τὸ Πολυτεχνεῖο εἶναι ὁ τάφος τῶν ἑλληνικῶν τεχνῶν, τὸ Ὠδεῖο ὁ τάφος τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς, τὸ Πανεπιστήμιο ὁ τάφος τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, βγάζοντας "γυαλιστὰς παπουτσιῶν". Κάθε διανοούμενος ποὺ χειρίζεται τὴν παραδοσιακὴ συντηρητικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀντιμετωπίζεται μὲ εἰρωνεία, σκωπτικά, ὡς ξένος. Ἔτσι καὶ σήμερα ἡ " ἰσχυρὴ Ἑλλὰς" τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004, ἱκετεύει  τὸν πρέσβυ τῶν ΗΠΑ στὴν φραγκικὴ μονοτονικὴ δημοτικὴ γλῶσσα, νὰ μὴ πολλαπλασιάζη τὶς δηλώσεις γιὰ τὴν ἑλληνικὴ τρομοκρατία, χρησιμοποιώντας μάλιστα καὶ τὸ πληθυντικὸ "ἐμεῖς", ὡς νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἀμερικανικὴ ὑπόθεση, ξεπερνώντας ἀκόμη σὲ παρεμβατισμὸ καὶ τὸν θρυλικὸ ἀμερικανὸ πρέσβυ στὴν Ἀθήνα τοῦ 1947, τὸν Πιούριφοϋ.
           
Ἑλληνικὴ Ἀναγέννηση σημαίνει νὰ παύση ὁ Ἕλλην νὰ νομίζη ὅτι εἶναι ἐλεύθερος ἐπειδὴ ἔχει ψῆφο, σημαίνει νὰ καταλάβη ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία ποὺ ἐδιδάχθη στὰ θρανία τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Πανεπιστημίου περὶ Τουρκοκρατίας καὶ Ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους μετὰ τὸ 1821, εἶναι φραγκικὰ ψεύδη ποὺ ἐξυπηρετοῦν φραγκικὰ συμφέροντα, ὅπως τὸ δῆθεν "κρυφὸ σχολειό". Διότι ὁ προορισμὸς τοῦ Ἕλληνος εἶναι μόνον ἕνας : ὁ ἐξανθρωπισμὸς τῆς Οἰκουμένης. Καὶ ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἔδωσε στὴν φυλή μας τὴν φυσικὴ καὶ πνευματικὴ της διέξοδο πρὸς τὴν Ἀνατολή, ἡ ὁποία ὡλοκληρώθη μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ἐπιβάλλοντας τὸν ἑλληνισμὸ ὡς πνευματικὴ κοσμοκρατορία. Ὁ Ἑλλην εἶναι περισσότερο ἀπὸ χριστιανός : εἶναι χριστιανοποιός, ὁ ὁποῖος καὶ ἐδημιούργησε τὸν χριστιανισμὸ γιὰ τὸν ἐξανθρωπισμὸ τῆς Οἰκουμένης.

ε) Ἡ αὐτοκτονία του, προσφορὰ στὸν περιούσιο λαό
            
Ὅπως ἕνας ἄλλος λάτρης τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὁ Γερμανὸς Νίτσε ποὺ αὐτοκατεστράφη καὶ ἀπεβίωσε φρενοβλαβής, τὸ 1900, δέκα χρόνια πρὸ τοῦ Γιαννοπούλου, ὑπογράφοντας "Διόνυσος", ἔτσι καὶ ὁ Γιαννόπουλος ποὺ ὑπέγραφε "Θάνατος", ἠθέλησε νὰ κάψη ὅλα του τὰ ἔργα καὶ ὅλες του τὶς φωτογραφίες. Ἐπὶ μίαν ἡμέρα ἔκαιγε ὄγκους χειρογράφων του, μεταταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ χαμένο γιὰ πάντα ἔργο του Ἀρχιτεκτονική. Ἐτριγύριζε τὰ βράδυα στὴν Ἀθήνα, ξαπλωμένος σὲ ἀνοικτὴ ἅμαξα γεμάτη ἀπὸ ἄνθη πασχαλιᾶς. Ἀπὸ καιρὸ εἶχε τὴν πρόθεση νὰ αὐτοκτονήση καὶ τὸ ἐπραγματοποίησε στὶς 10 Ἀπριλίου 1910. Τὴν προηγουμένη τὸ βράδυ, πίνοντας μπύρα στὸ Σύνταγμα μὲ φίλους, τοὺς ἐδιάβασε "Τὸ τριαντάφυλλο καὶ τὸ ἀηδόνι" τοῦ Ἄγγλου Ὄσκαρ Οὐάϊλδ, ποὺ εἶχε μεταφράσει ὁ ἴδιος.
            
Τὴν ἑπομένη, γράφει ὁ Δ. Λαζογιῶργος-"Ελληνικός, στὸν Πρόλογο τῶν Ἀπάντων  τοῦ Π. Γιαννόπουλου (1963), βασιζόμενος στὶς περιγραφὲς τῶν ἐφημερίδων τῶν Ἀθηνῶν ἐκείνων τῶν ἡμερῶν, "μ'ὅλη τὴ δυνατὴ βροχὴ ὁ Γιαννόπουλος, ντυμένος στὰ ὁλόλευκα, μὲ ἄσπρη φανέλλα, κάλτσες καμωμένες στὴ Θεσσαλία καὶ γάντια γκλασσέ, πῆρε ἕνα ἀμάξι καὶ ἔφθασε στὸ Σκαραμαγκᾶ. Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἔφαγε στὸ χάνι, ζήτησε ἀπ'τὸν ἀμαξᾶ νὰ ξεζέψη ἕνα ἄλογο. Τὸ πῆρε, καβάλλησε καὶ προχώρησε στὴν ἀκτή. Μπροστὰ στὸ κῦμα ἀλείφτηκε ἀρώματα, στεφάνωσε μὲ ἀγριολούλουδα τὸ κεφάλι καὶ κάλπασε πρὸς τὰ κύματα, μέσα στὴν ἀνοιξιάτικη νεροποντή, ἔχοντας πάνω του ἕνα σακκουλάκι μὲ βαρύδια. Σὰν ἔφτασε ἔτσι καβάλλα, στὰ βαθειὰ νερά, γύρισε τὸ ἄλογο πρὸς τὴν ἀκτὴ καὶ κρατώντας το μὲ τὄνα χέρι πυροβόλησε μὲ τ'ἄλλο στὸν κρόταφό του καὶ χάθηκε μέσα στὰ κύματα, ἐνῷ τὸ ἄλογο ξαναγύρισε ἀγριεμένο στὴν ἀκτή. Μετὰ ἀπὸ δύο βδομάδες ἡ θάλασσα ἔβγαλε τὸ πτῶμα του στὴν παραλία τῆς Ἐλευσίνας".
            
Στὸ ἡμερολόγιό του ὁ Ἴων Δραγούμης ἔγραψε ἀμέσως : "Μοῦ φαίνεται πὼς τώρα ποὺ ἔφυγε κεῖνος εἶναι ἀνάγκη νὰ φορτωθῶ [μέχρι τὴν δολοφονία τοῦ ἰδίου τὸ 1920], ὅλα τὰ βάρη ἐκείνου. Καὶ γι' αὐτὸ ἔχω πολλὴ δουλειά, πάρα πολλὴ δουλειά. Οὔτε μιὰ στιγμὴ τῆς ζωῆς μου δὲν πρέπει νὰ χάσω".
            
Βεβαίως καὶ εἶχε συνεχιστὲς ὁ Γιαννόπουλος ὅπως ὁ Ἄγγελος καὶ ἡ Εὔα Σικελιανοῦ μὲ τὴν ἐξανθρωπιστικὴ Δελφικὴ Ἰδέα, ὅπως καὶ ὁ ἀρχιτέκτων Δημήτρης Πικιώνης, οἱ ὁποῖοι ὅμως δὲν ἠδυνήθησαν ποτὲ νὰ τὸν φτάσουν.
           
 Ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος, στὴν ἐφημερίδα Ἀθῆναι, τῆς 15ης Ἀπριλίου 1910, πέντε μόλις ἡμέρες μετὰ τὴν αὐτοκτονία τοῦ Γιαννόπουλου, ὑπενθύμισε τὸν σάλο ποὺ εἶχε δημιουργήσει τὸ 1906, ἡ δημοσίευση τοῦ ἔργου τοῦ Γιαννόπουλου, Νέον Πνεῦμα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ μπουρλοτιέρης Γιαννόπουλος εἶχε γράψει : "Μὴ σᾶς ξαφνίζει ἡ χαμηλότης τῆς γλώσσης. Κανένα γλωσσικὸν κατέβασμα δὲν θὰ κατώρθωνε νὰ ζωγραφίση τὴν ποταπότητα τῶν ἑλλαδικῶν πραγμάτων...Ἐσκοτώσατε τὴν ἑλληνικὴν νεότητα, καὶ τὸ ἔθνος χωρὶς νεολαίαν εἶναι ἄνοιξις χωρὶς ἄνθη... Κάτω ἡ  Ἑλλὰς τῶν ψήφων, τῶν μισθῶν, τῶν χαρτοπαικτῶν καὶ τῶν βουλευτῶν ! ... Ἰδοὺ ἡ Ἑλλάς σας. Ἡ Ἑλλὰς τῶν δικηγορίσκων, ὑπαλληλίσκων καὶ βουλευτῶν... Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ θεῖον φῶς τῆς γῆς σας καὶ εἰς τὰ παραδείσεια ἑλληνικὰ νερά. Θὰ ἐξέλθετε ζωντανοί [ἐξ οὗ καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Δραγούμη τοῦ 1911 , Ὅσοι ζωντανοί] καὶ θὰ ἐξέλθετε Ἕλληνες... Ἐὰ ἐρωτηθῆτε οἱ Ἑλλαδικοί, αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς τὴν ὁποίαν ὠνειρεύθησαν οἱ φουστανελάδες πάπποι σας ;  Θὰ ἀπαντήσετε, βεβαίως ὄχι... Ἀλλὰ ὄχι μόνον σεῖς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔσχατα ψηφοφόρα καὶ βουληφόρα καρατομήσιμα κτήνη, ἐὰν
ἐρωτηθοῦν, θὰ σᾶς ἀπαντήσουν, ὄχι... Ἐφόσον ὑπάρχει βουλευτὴς, ἀδύνατον νὰ ὑπάρξη νόμος".
            
Ὁ Ξενόπουλος στὸ ἄρθρο του εἶχε ἐπισημάνει πὼς "ὅταν ἐφάνη τὸ Νέον Πνεῦμα τὸ ἀνελύσαμεν... καθῆκον μας τότε νὰ ὑψώσωμεν ὅσον ἠδυνάμεθα τὴν ἀσθενῆ φωνήν μας... καὶ πρὸ πάντων ἀπὸ τὸν Νουμᾶν, μολονότι δὲν εἴμεθα τακτικοὶ συνεργάται του, ἀκριβῶς διότι ἐφοβούμεθα, ὅτι διὰ τὰ βιβλία τοῦ Γιαννοπούλου, ὁ ὁποῖος ἀρκετὰ ἐκακομεταχειρίσθη τὸν Ψυχάρη καὶ Παλαμᾶν, δὲν θὰ ἐγίνετο ὁ δίκαιος λόγος εἰς τὸ ὄργανον τῶν ψυχαριστῶν". Πράγματι, ὁ Δημήτρης Ταγκόπουλος στὸν Νουμᾶ εἶχε γράψει τὸ παρακάτω ἐπίγραμμα :  "Γι' αὐτὸ τὸ Νέον Πνεῦμα σου, σοῦ πρέπει, Περδικλέα, ἑνα μπουγαδοκόφινο, γιὰ περικεφαλαία !"

στ) Ἑλληνικὸς παγκοσμισμός
           
Ὁ Γιαννόπουλος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἐθνικιστής, ὅπως ὑποστηρίζουν κακῶς οἱ Ἕλληνες ἐθνικιστές. Ποτὲ δὲν ὐπεστήριξε οἰοδήποτε ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος. Στόχος του δὲν ἦτο ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἐξαπλώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους μὲ διευρυνόμενα σύνορα. Δὲν ἦταν ὁ  Ματζίνι τοῦ ἰταλικοῦ ἐθνοκράτους, οὔτε ὁ Χὲρτζλ τοῦ ἰσραηλινοῦ ἐθνοκράτους. Διότι αὐτὸ θὰ ἐσήμαινε συρρίκνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν φυλακίζεται μέσα σὲ σύνορα, ὅσα καὶ εὐρεῖα νὰ εἶναι τὰ σύνορα αὐτά. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι πολιτισμός, εἶναι ὁ παγκόσμιος πολιτισμός. Πρὸς τὸ παρὸν, μέχρι ποὺ νὰ ἔχωμε πρόσβαση σὲ ἄλλους πλανῆτες, προσωρινὰ σύνορα τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι τὰ σύνορα τῆς γῆς. Ὁ μελλοντικὸς ἐξωγήϊνος ὅταν θὰ ταξιδεύση στὸν πλανήτη μας θὰ ἔχη προφανῶς στὴν κωλότσεπη τῆς στολῆς του μία ἱστορία τῆς γῆς, ἡ ὁποία θὰ φέρη τὸν τίτλο Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ἐφ' ὅσον προβλέπεται ὅτι ἡ Γῆ θὰ μετονομασθῆ Ἑλλάς. Ἀλλὰ ὁ ἐξωγήϊνος αὐτὸς θὰ ἀνακαλύψη ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ τὰ σύνορα τοῦ πλανήτου ποὺ θὰ ἐπισκεφθῆ. Θὰ ἀνακαλύψη ὅτι ὁ θεϊκῆς ἐμπνεύσεως ἑλληνισμὸς ταυτίζεται μὲ τὸ σύμπαν, ἐφ' ὅσον ἐκφράζει τὴν ἁρμονία τοῦ Σύμπαντος, διότι Ἑλληνισμὸς καὶ Θεὸς εἶναι ἔνοοιες ταυτόσημες. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἑλληνισμὸς δὲν ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες. Πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ ἐξευτελισμένο ἄθεο κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν νὰ ἀντιπροσωπεύη τὸν ἑλληνισμό ; Ὅποιος περάση τὶς ἐξετάσεις τοῦ ἑλληνισμοῦ θὰ γίνη Ἕλλην. Οἱ ἀποτυχόντες θὰ παραμείνουν ἐκτός τοῦ περιουσίου λαοῦ. Γιὰ νὰ ἀποδείξη ὅτι οἱ Ἑλλαδῖτες δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὸν ἑλληνισμὸ καταφέρεται μετὰ μανίας κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
           
Ὁ Φαναριώτης Γρηγόριος Ξενόπουλος(1867-1951), εἶπε τὰ ἑξῆς χαρακτηρηστικὰ γιὰ τὸν ἐκφραστὴ τοῦ ἑλληνικοῦ παγκοσμισμοῦ : ""Ο Περικλῆς Γιαννόπουλος ὑπῆρξεν ὁ μεγαλείτερος ὥς τώρα, ὁ εὐγλωττότερος καὶ ὁ φωτεινότερος ἀπόστολος τοῦ κατὰ φύσιν ἑλληνικὴν ζῆν. Πεπεισμένος βαθύτατα, ὅτι ἡ ὡραιοτέρα χώρα καὶ ἡ τελειοτέρα φυλὴ εἶναι ἡ ἑλληνική, ἐμίσει θανασίμως κάθε βάρβαρον ξενισμὸν καὶ ὠνειρεύετο τὴν Ἑλληνικὴν Ἀναγέννησιν διὰ τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τὰ μεγάλα καὶ αἰώνια Πάτρια. Τὸ ξένον, τὸ εὐρωπαϊκόν, εἰς τὸ ὁποῖον δουλεύομεν ἀπ' αἰώνων, τὸ ἐνόμιζε φύσει ἀταίριαστον πρὸς τὸν Ἕλληνα, καὶ ἠγωνίζετο νὰ καταδείξη ὄχι ἁπλῶς καὶ μόνον ὅτι τὸ ἑλληνικὸν εἶναι τὸ μόνον ἁρμόζον, ἀλλὰ καὶ ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ ἑλληνικόν... Ὁ Γιαννόπουλος ἐπίστευεν ἀκραδάντως εἰς τὸ μεγαλεῖον καὶ τὴν ἀθανασίαν τῆς φυλῆς. Εἶχε τὴν ἰδέαν, ὅτι ἐξελληνιζόμενον ἀκόμη μίαν φορὰν δι' ἀναβαπτισμοῦ εἰς τὰς πηγάς του, τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος θὰ ἐφώτιζε καὶ πάλιν τὸν κόσμον... Κάθε φράσις τοῦ Γιαννοπούλου εἶναι ἱκανὴ νὰ γεννήση ὁλόκληρον βιβλίον. Διότι ἔχομεν τὴν πεποίθησιν, ὅτι τὸ Νέον Πνεῦμα θὰ ἔχη τεραστίαν ἐπίδρασιν, ὑπὸ ἔποψιν μάλιστα αἰσθητικήν... Ἀλλὰ πρέπει νὰ περάση ἀκόμη καιρός. Τὸ νέον πνεῦμα, τὸ ἑλληνικὸν, συνθλίβει τώρα τὸ μάγγανον τοῦ ψυχαρισμοῦ", δηλαδὴ τοῦ καπιταλιστικοῦ εὐρωπαϊσμοῦ.
           
ζ) Γιαννόπουλος : τὸ ἀηδόνι τῆς ἑλληνικῆς γῆς
            
Οὐδεὶς δημιουργὸς δὲν ἐτραγούδησε τὴν ἑλληνικὴ ὀμορφιὰ ὅπως ὁ Γιαννόπουλος. Ἔκτοτε, ἀρχιτέκτονες, μουσικοί, γλύπτες, ζωγράφοι ποὺ ἠγάπησαν τὴν ἑλληνικὴ γῆ, ἐπηρεάσθηκαν βαθύτατα ἀπὸ τὸν Γιαννόπουλο, σὲ σημεῖο νἀ περιωρίσουν ἀδίκως τὴν τεραστία του συμβολὴ, στὴν αἰσθητικὴ καὶ μόνον. Τὰ ἔργα του, ἡ Ἑλληνικὴ Γραμμή, ὡς καὶ τὸ Ἑλληνικὸ χρῶμα, ποὺ θεμελιώνουν τὴν πνευματική ὑπεροχή, λόγῳ φύσεως, τῶν Ἑλλήνων ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήσουν τὸν εὐαίσθητο ἀναγνώστη ἀσυγκίνητο. Οἱ Ἕλληνες, λέγει, εἶναι ἡ πνευματικὴ ἀριστοκρατία τῶν λαῶν, εἶναι ὁ περιούσιος λαός.
            
Ἀλλὰ ποία εἶναι ἡ ἀνώτερη ἑλληνικὴ γραμμή ; "Εἶναι μία μόνη γραμμή -λέγει ὁ Γιαννόπουλος- σὰν τὴν παλαιάν μας τέχνην ὅπου... ὅλα τὰ ἀγάλματα σὰν δίδυμα ἀδέλφια καὶ κανὲν ὅμοιον μὲ τὸ ἄλλο, σὰν τὴν βυζαντινήν μας τέχνην, σὰν τὰ δημοτικὰ τραγούδια... Εἶναι μία μόνη γραμμὴ καμπύλη. Παντοῦ, μία ἁπλουστάτη, μαλακωτάτη καμπύλη, ὑγρὰ καὶ φευγαλέα σὰν τὰς μεγάλας καὶ ἡρέμους ἀναπνοὰς τῆς θαλάσσης... Ἡ εὐθεῖα γραμμή, μία ὀρθὴ γραμμὴ ἑνὸς μονοκοκκάλου Ἄγγλου, μιᾶς λογχοειδοῦς Ἀγγλίδος, εἶναι γραμμὴ προξενοῦσα δύναμιν, γεννῶσα ἀντίστασιν, εἶναι γραμμὴ ἀποκρουστική. Μία καμπύλη γραμμὴ λόφου, μαλακὰ καμπυλωμένος λαιμὸς γυναικός... Καὶ εἶναι παραδοξότατον ὅτι θαυμάζεται τόσον ἡ ἰδέα τῶν καμπυλῶν τοῦ Παρθενῶνος, διότι εἶναι φανερὸν ὅτι ἀληθὴς καλλιτέχνης ἔχων νὰ ὑψώση γραμμὰς εἰς ἕνα λόφον τῆς Ἀττικῆς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λάβη οὐδὲν ἄλλο ὑπ' ὄψιν παρὰ ν' ἁρμονίση τὰς γραμμάς του πρὸς τὴν τριγύρω ἁρμονικὴν καμπύλην... Μία μόνη γραμμὴ καμπύλη, περιφερικὴ καὶ μουσικοτάτη".
            
Ἀντίθετα, "ἡ εὐρωπαϊκὴ γραμμὴ εἶναι γέννημα φυσικὸν καὶ μοιραῖον τῆς εὐρωπαϊκῆς φύσεως... Κάθε σπίτι κλεισμένον, κάθε σῶμα τυλιγμένον. Κάθε σπίτι καίει κόκ, κάθε σῶμα καίει ἀλκόλ... Καὶ οὔτε αὐτὴ ἡ Ἰταλία δύναται νὰ ἀποσπασθῆ, οὔτε αὐτὴ ἡ φωτεινὴ Ἰταλία, ἡ τόσον πλησίον μας, ὅπου ἐσπάρη καὶ ἐφυτεύθη ἀκόμη καὶ τόσον ἑλληνικὸν αἷμα... Καὶ ἡ γραμμὴ αὐτὴ... εἶναι βάρβαρος... δὲν ἔχει τίποτε νὰ κάμη μὲ ἡμᾶς, καὶ ἡ γραμμὴ αὐτὴ δὲν χωρεῖ ἐδῶ... Ἡ ἑλληνικὴ γραμμή, προβαλλομένη πρὸς τὴν εὐρωπαϊκήν, εἶναι ὅπως ἕνας ὡραῖος πάνθηρ μὲ μίαν καμήλαν".
            
Καὶ ὁ Γιαννόπουλος συμπυκνώνει τὸ σκεπτικό του περὶ περιουσίου ἑλληνικοῦ γένους, στὸν χαρακτηρισμὸ τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς : "Λαὸς ὅστις νὰ ἔγραψε τὴν ἑλληνικὴν γραφὴν τῆς γραμμῆς, δὲν ὑπῆρξε ἕως τώρα οὐδείς. Καὶ οὐδεὶς ἄνθρωπος μὴ Ἕλλην... Παραδέχομαι ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν λαοί, οἱ ὁποῖοι νὰ ἀνέβουν εἰς τὴν Σελήνην [ὁ Γιαννόπουλος τὸ γράφει αὐτὸ τὸ 1903 !] Ἀλλὰ νὰ γράψουν τὴν γραφὴν αὐτήν, μὴ ὄντες γέννημα καὶ θρέμμα τῆς γῆς αὐτῆς ἐδῶ, ποτέ μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων".
            
Καὶ ποῖο εἶναι τὸ ἀνώτερο ἑλληνικὸ χρῶμα (1904); : "Παρατηρήσατε τὰ βουνὰ -λέγει ὁ Γιαννόπουλος : ἐλαφρότατα, ἐλαστικώτατα, συστέλλονται, διαστέλλονται, ὑψώνονται, χαμηλώνουν, μεγαλώνουν, μικραίνουν, κινοῦνται, περιπατοῦν, πηγαινοέρχονται. Τὰ βουνὰ τῆς Αἰγίνης ἔρχονται ἐνίοτε εἰς τὸ Φάληρον. Ὁ Ὑμηττὸς τὸ πρωὶ φεύγει μακράν...Ὅλη ἡ γύρωθέν μας φύσις, ἡ γηίνη ὕλη, χρωμάτων, πετρῶν, λόφων, βουνῶν, εἶναι τόσον λεπτόγραμμος καὶ λεπτόχρους ὡς ἐὰν ἀριστοτέχνης ζωγράφος ἐξῆγεν ἀπὸ ἕνα φυσικὸν τελειότατον τοπίον τὸ οὐσιῶδες του γραμμικὸν καὶ χροϊκὸν κάλλος καὶ συνέθετεν ἕνα μουσικόγραμμον καὶ ἡδονόχρουν ἀερογράφημα.... Ὅλα τὰ χώματα, ἀπὸ τῶν χαμηλοτάτων ὑγρῶν ἄμμων τῶν ἀκτῶν ἕως τῶν ὑψηλοτάτων ξηρῶν βράχων Ὑμηττοῦ καὶ Πεντελικοῦ καὶ Πάρνηθος, εἶναι ἐλαφρὰ σὰν σύννεφα". Ἡ ἑλληνικὴ γῆ θὰ ἀναπλάση τὸν γραικύλο ¨"Νέοι, νέοι, νέοι...ἀκούετε;Δώσετε τὰ μάτια σας εἰς ὡραῖα χέρια νὰ καθαρίσουν τοὺς φακοὺς των μὲ τὸ ροδοπέταλον ὕφασμα τῶν φιλημάτων διὰ νὰ ἰδῆτε τὴν ὡραιότητα τῆς ἑλληνικῆς γῆς. Ὅταν θὰ γίνη ὁ ἔξω κόσμος, ἔσω κόσμος, τῆς Νεότητος, τότε νέοι θὰ πετάξετε μὲ φωτεινὸν σῶμα καὶ φωτεινὸν πνεῦμα πρὸς τὰ φωτεινότατα ὕψη σὰν τάγματα ἀγγελλικά... Ὅταν ἡ ξετσίπωτη γύφτισσα, ἡ τωρινὴ Ρωμηοσύνη, πετάξη τὰ παληοχρώματὰ της καὶ φορέση τὰ χρώματα τῆς γῆς της, τότε θὰ ὑπάρξη χροϊκῶς : ΕΛΛΑΣ... Τὸ ἑλληνικὸν φῶς περνᾶ καὶ κάθε χρωματιστὸν γυαλὶ καὶ κάθε χαρτὶ καὶ κάθε πανί, διὰ νὰ ἀποδεικνύη τὴ ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων".

η) Ὁ μάγος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
            
Σὲ αὐτὰ τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ ΚΑ' αἰῶνος ὁ ἑλληνισμὸς συνεχίζει νὰ διανύει τὴν σκοτεινότερη σήραγγα τῆς ἱστορίας του. Ἐνῷ τὸ ἑλληνικὸ σῶμα διαπρέπει στὸν διεθνῆ ἀθλητικὸ στῖβο, τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα στενάζει ὑπὸ τὴν ταφόπλακα τοῦ ἀνυπάρκτου ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου, τῆς συμμορίας τῶν φιλολόγων (ποὺ κατεσκευάσθη ἀπὸ τὸ ἁμαρτωλὸ δίδυμο τῶν Κακριδῆ-Κριαρᾶ καὶ τὰ γενιτσαρικά του στίφη) ὡς καὶ τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ πνεύματος τῶν ἀρχαιολόγων. Πυρηνικὴ ἐπιστήμη, ἀστροφυσικὴ καὶ ἀστρονομία εἶναι ἀνύπαρκτες στὴν σημερινὴ "ἰσχυρὴ" Ἑλλάδα. Διαβάζοντας τὸν Π. Γιαννόπουλο, ἔχουμε τὴν αἴσθηση ὅτι τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει, μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια, στὸ ἐξευτελισμένο κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν ἐποχή του. Ὁ κίτρινος ἥλιος τῆς διαφθορᾶς τοῦ κομματικοῦ κράτους λάμπει ἐκτυφλωτικὰ στὸ ἑλληνικὸ στερέωμα, τώρα ὅπως καὶ τότε. Ἄς ἀκούσωμε καὶ πάλι τὸν Γιαννόπουλο : " Ὑπὸ τὸ παρισινὸν φόρεμα τοῦ τωρινοῦ ἀρχοντοχωριάτου, τοῦ ξιπασμένου ποὺ εἶναι ὁ κάθε τωρινὸς Ἕλλην, λάμπει ὁλοφάνερος δι' ὅλων τῶν σωματικῶν γραμμῶν, κινήσεων ψυχικῶν καὶ διανοητικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἐκφράσεων :  ὁ κλέφτης. Ὅπως ὅλοι οἱ κλάδοι, ὅλη ἡ Ἑλλάς, καὶ ὅλαι αἱ τέχναι, εἶναι  διωργανωμέναι σαφῶς κατὰ τὸ κλεφτικὸν σύστημα. Ὁ κλεφτισμὸς εἶναι ὅμοιος εἰς τὴν πολιτικήν, τὸν στρατόν, τὴν παιδείαν, εἰς τὸ κάθε τι καὶ εἰς τὰς τέχνας, Δὲν ὑπάρχει ζωγραφική, γλυπτική, ἀρχιτεκτονική, μουσική· ὑπάρχει κλεφτισμός ζωγραφικῆς, γλυπτικῆς, ἀρχιτεκτονικῆς, μουσικῆς. Δὲν ὑπάρχουν τέχναι συντεταγμέναι... Ὑπάρχουν λημέρια, οἰκόπεδα, θέσεις, τὰ ὁποῖα ἁρπάζονται δυνάμει τοῦ δικαιώματος τοῦ ἰσχυροτέρου" ( "Πρὸς τοὺς καλλιτέχνας μας" , Φεβρουάριος 1903).

Παρὰ ταῦτα, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἑλληνικῶν ὡς παγκόσμια γλῶσσα, ὁ Γιαννόπουλος οἰκοδόμησε τὴν τρίτη κατὰ σειρὰν κοινή : Ἡ πρώτη, αὐτὴ ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν μεγαλεξανδρινὴ οἰκουμένη, ἐστολίσθη, πρὸ Χριστοῦ, μὲ τοὺς ποικίλους τόνους, ὡς λουλουδοστέφανα, γιὰ νὰ δυνηθοῦν οἱ ξένοι νὰ μάθουν εὐκολώτερα τὴν ἑλληνική. Ἡ δεύτερη, τῆς Καινῆς Διαθἠκης, θεόπνευστη καὶ διδακτική, οἰκοδομήθηκε ἀπὸ τοὺς Εὐαγγελιστὲς γιὰ νὰ διαδώσουν στοὺς ξένους τῆς ἑλληνικῆς οἰκουμένης τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὀρθόδοξο κήρυγμα. Ἡ τρίτη, διαχρονική, ἀναρχική, συντηρητικὴ καὶ ἐπαναστατική, ἡ γιαννοπούλειος ποιητικὴ καθαρεύουσα ἀνεβίβασε τὰ ψυχαρικὰ φραγκοχιώτικα τῆς τοπικῆς διαλέκτου τῶν γραικύλων, αὐτὴ ποὺ ὠνομάσθη μονοτονικὴ δημοτική, σὲ παγκόσμια γλῶσσα γιὰ τὴν πλανητικὴ σκέψη, ποτισμένη ἀπὸ τὴν πολυχιλιετῆ ζωντανή, ἀθάνατη ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα. Γιαννόπουλε, ἡ ἑλληνικὴ νεολαία σὲ εὐχαριστεῖ γιὰ τὴ προσφορὰ τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σώματός σου γιὰ νὰ ἀναγεννηθῆ ὁ ἑλληνικὸς παγκοσμισμός.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                           2 Μαΐου 201638 comments:

 1. Κατόπιν τεχνικῶν δυσκολιῶν ἀποφασσίσαμε νὰ συνεχίσουμε τὸ προηγούμενo ἱστολόγιο, http://endiameseperioche.blogspot.gr μὲ τὸ παρὸν ἱστολόγιο endiameseperiochenea.blogspot.com
  ἀρχίζοντας μὲ τὸ ἄρθρο 293 τοὺ προηγουμένου ἱστολογίου.Πα<ρακαλοῦμε τοὺς σχολιαστὲς τοῦ τελευταίου αὐτοῦ ἄρθρου νὰ μεταφέρουν ἐδῶ τὰ σχόλιά τους ὥστε νὰ ἠμπορέσουμε νὰ τὰ δημοσιεύσουμε. Ζητοῦμε συγνώμην γιὰ τὴν ταλαιπωρία ποὺ τοὺς προξενήσαμε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Δεν είναι ταλαιπωρία Καθηγητά, αρκεί που φτιάξατε καινούριο ιστολόγιο. Είχα κάνει ένα σχόλιο στο τελευταίο σας άρθρο για τον Περικλή Γιαννόπουλο, που δεν δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο ιστολόγιό σας. Μήπως όμως το έχετε και εάν γίνεται, να το δημοσιεύσετε στο καινούριο; Άντε και καλή αρχή.

  ReplyDelete
 3. Mὲ-ἀφορμὴ-τὴν-ἀνανέωση-τοῦ-ἱστολογίου,στὸ-ὁποῖον-εὔχομαι-ὑγεία-καὶ-δημιουργικὴ-μακροημέρευση-ξαναγράφω-τὸ-ἑξῆς-πού-συμπυκνώνει-τὰ-μέχρι-στιγμῆς-διαβάσματά-μου.

  Ἄν-κάτι-διατρέχει-τὴν-ἑλληνική-ἱστορία-εἶναι-ὅχι-τὸ-"ἀντιστασιακὸ-πνεῦμα-τοῦ-ἑλληνισμοῦ",ἔκφραση-τοῦ-μακαρίτη-ἱστορικοῦ-Νίκου-Σβορώνου,ἀλλὰ-ἠ-ἀντίσταση-στὸν-ἑλληνισμό.Ὁ-ἑλληνισμός,ὅπως-τὸ-λέει-ἠ-λέξη,εἶναι-ἡ-μίμηση-τῶν-Ἑλλήνων.Ἡ-ἑλληνική-ἱστορία-εἶναι-ἕνας-ἀγώνας-κατὰ-τῆς-μιμήσεως.

  ReplyDelete
 4. Κων/πολίτη, δυστυχῶς δὲν εἶχα πρόσβαση στὰ τελευταῖα σχόλια τοῦ παλαιοῦ ἱστολογίου, συνεπῶς τὸ σχόλιὀ σου γιὰ τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο ἐχάθη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Κρίμα Καθηγητά. Εν μεγάλει συντομία, έλεγα ότι οι Εθνικιστές με τον φυλετισμό της πολεως-κράτους μας πάνε 25 αιώνες πίσω, ενώ από τον Αλέξανδρο και μέχρι το 1923, ή μάλλον μέχρι την άνοδο των Εθνκισμών, ήταν παγκόσμιος, όπως είναι σήμερα ακόμη οι Σουνίτες και οι Σιίτες που πολεμούν για τον Αλλάχ ή τον Αλί από Ουιγούροι μέχρι Αλβανοί. Εμείς εχάσαμε αυτήν την δύναμη που είχε η Ορθοδοξία και πλέον δεν πολεμά για τον Ιησού κανείς πλην μερικών ανταρτών στο Ντομπάσ. Η Ρωμανία για αυτό μου αρέσει γιατί από την Αδριατική έως την Αντιόχεια όλοι ήσαν Ρωμηοί, με ιερή γλώσσα τα Ελληνικά και ιερά συγγράματα τα Ευαγγέλια. Η Συνομοσπονδία σας έκλεινα, αναποφεύκτως θα επανελλήνιζε το Αιγαίο και τους Αλεβήδες.

  ReplyDelete
 6. [...]οἰ-νεοέλληνες-δέν-πρόκειται-νά-κατανοήσουν-τὴν-τεράστια-σημασία-τῶν-ῤεμπέτικων-τραγουδιῶν-[σημ.τί-τοῦς-γίνεται]ἄν-προηγουμένως-δέν[...]παραδεχτοῦν-ἄμεσα-τὴν-σχεδόν-ἀποκλειστικὴν-ἐπίδραση-ποὺ-ἄσκησε-πάνω-τους-ὀ-μεγάλος-ὀθωμανικός-πολιτισμός.Ἡλίας-Πετρόπουλος,Τὰ-μικρά-ῤεμπέτικα,σ.18,Ἀθηνα,ἐκδ.Νεφέλη.

  [προσθέτω.Σὲ-διαφορετικὴ-περίπτωση,ἠ-ἑλληνική-γραμμὴ-θὰ-εῙναι-πάντοτε-ἀντι-τουρκική-
  καὶ-ἠ-ἀναβίωση-τῆς-ἀρχαίας-τραγῳδίας-θὰ-εἶναι-πάντα-ἀντιὀθωμανικὀ-καὶ-Kεμαλικό-φεστιβάλ,βλ. π.χ.//www.youtube.com/watch?v=Fcwi2YSUmE8].

  ReplyDelete
 7. Κύριε Καθηγητά, έχω μερικές απορίες, επειδή υπάρχει η δήλωση να καταργηθεί ο πληθυντικός των Γάλλων στην νεοελληνική, ίσως είμαι ο πρώτος σχολιαστής που θα τον αποφύγει.
  1)Στο τελευταίο βιβλίο “Περί Ηρώων”, αναφέρεις ότι κανένας από τους Ήρωες δεν είναι από το Ελλαδικό κράτος, διότι δεν έχει δημιουργήσει ούτε έναν.Ο Νίκος Καζαντζάκης, δεν θεωρείται ήρωας του πνεύματος;Δεν χρειάζεται να δώσω οποιαδήποτε λεπτομέρεια της βιογραφίας και της επιτυχίας του διότι είναι γνωστή.
  2)Έχεις γράψει και δηλώσει αμέτρητες φορές ότι μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ενδιάμεση περιοχή πέρασε στα χέρια ξένου κατακτητή, του Αγγλοσάξωνα.Οι Τούρκοι όμως δεν είναι Μεσογειακός λαός, είναι μογγολικό φύλο και επιβλήθηκαν με την βία (δεν καταδικάζει κανείς την βία που είναι ότι οι αριθμοι στα μαθηματικά).Άρα γιατί να μην ξαναπεράσει στα χέρια ξένου κατακτητή;
  3)Όλοι αναμένουμε σχόλιο για την παραίτηση Νταβούτογλου
  Ευχαριστώ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λες "Οι Τούρκοι....δεν είναι Μεσογειακός λαός, είναι μογγολικό φύλο"
   Έχεις υπόψη σου το δημοτικό " Τρία πουλάκια κάθουνταν........."
   ".........Κι ο Ομέρ Βρυώνης μυστικά στον δρόμο τον ερώτα:
   “Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου ν’ αλλάξεις,
   να προσκυνήσεις στο τζαμί, την εκκλησιά ν’ αφήσεις”;
   Τι του προτείνει ο Ομέρ Βρυώνης;
   Του προτείνει να αλλάξει φυλή; Είναι δυνατόν να του προτείνει να γίνει Μογγόλος;
   Μπορεί να του προτείνει κάτι που τόσο εξόφθαλμα δεν μπορεί να γίνει;

   Delete
 8. dr.Pap,ὁ καθηγητὴς Ἀχμὲντ Νταβούτογλου, πρώην μαθητής μου καὶ ὀπαδὸς τῆς γεωπολιτικῆς μου σκέψεως, βλέποντας τὸ Ἐρντογανικὸ σκάφος νὰ βουλιάζῃ, παρητήθη ἀπὸ πρωθυπουργός, στὶς 5 Μαΐου 2016, ὅπως αὐτὸ ἀνεμένετο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς μου στὴν γείτονα χώρα.Μόλις ἔστειλα στὸ Τρίτο Μάτι μακροσκελὲς ἄρθρο μου μὲ τίτλο, "Εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἐπάνοδος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας;" ποὺ ἐλπίζω νὰ δημοσιευθῇ στὸ ἑπόμενο τεῦχος 241.Ἡ κατάσταση στὴν Τουρκία εἶναι πλέον προκαθορισμένη ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ παράγοντα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Σὲ-σχέση-μὲ-αὐτά-ποὺ-λέει-παραπάνω-ὁ-Κωνσταντινουπολίτης..."κανείς πλέον δεν πολεμά για τον Ιησού"..

  Ἅν-δὲν-κάνω-λἀθος-ὁ-Σταυρός-εἶναι-ἀπὸ-τὸν-καιρό-τοῦ-Κωνσταντίνου-τὸ-σύμβολο-τῆς-ἀδιαἰρετης-ῥωμαϊκῆς-αὐτοκρατορίας(ἐν-τούτωι-νίκα+).Ὑπάρχει-νομίζω-κἀποια-διάσταση-ἀπόψεων-ἀνάμεσά-της-καὶ-ἐκείνων-ποὺ-δὲν-τὸν-θεωροῦν-σύμβολο(+),ἀλλὰ-τὸ-διαρκές,ὐπαρκτό-μαρτύριο-τοῦ-Θεοῦ-ποὺ-σταυρώνεται-συνεχῶς-ἀπὸ-τοὺς-Ῥωμαίους-καὶ-τοὺς-Ἑβραίους.

  Αὐτὴ-ἠ-διάσταση-ἀπόψεων-ἔπαιξε-ῤόλο-κάποτε-καί-ἴσως-παίξει-ῥόλο-στὶς-ἐξελίξεις-μὲ-τὴν-γείτονα-χώρα.Ἴσως-κληθοῦμε-δηλαδὴ-νὰ-διαλέξουμε-ῥόλους-στὸ-λειτουργικὸ-δράμα-τῶν-Παθῶν(+).

  ReplyDelete
 10. Υ.Γ.Ἅν-δὲν-κἀνω-λἀθος-ἡ-Ἀν.Ῥωμαϊκὴ-Αὐτοκρατορία-ἰσορροποῦσε-ἐπικίνδυνα-ἀνάμεσα-στὴ-Δύση,ποὺ-δεχόταν-ἀναπαράσταση-τοῦ-Θείου,καὶ-τὴν-Ἀνατολή,ποὺ-δέν-δέχεται-καμία-ἀναπαράσταση(μονοφυσιτισμός,ἰσλαμισμός,εἰκονομαχία).Δὲν-ἔχει-ἀποδειχτεῖ-ἡ-παρουσία-θεἀτρου-στὸ-Βυζάντιο-ποὺ-νὰ-μὴν-ῆταν-ἐπιβίωση-τῆς-εἰδωλολατρίας-ἤ-ἐπίδραση-τῆς-Δύσης.Ὁ-Καραγκιόζης,ὄπως-καὶ-οἱ-ὀρθόδοξες-εἰκόνες,εἶναι-δεἰγματα-τοῦ-πῶς-μπορεῖ-κανεὶς-νὰ-γλιτώσει-καὶ-τὴν-ἀναπαράσταση-καὶ-τὴν-ἄρνησή-της-δηλ.,διὰ-τοῦ-ῤυθμοῦ...Ὅμως-τὸ-θέμα-εἶναι-ἄν-τὸ-μοναρχικό-πολίτευμα-εἶναι-ἀπὸ-μόνο-του-ἔνα-θέατρο-μὲ-πρωταγωνιστὴ-τὸν-αὐτοκράτορα,γιὰ-Τοῦρκο-γιὰ-Ῥωμηό.Κομπάρσους-τὸν-λαό-καὶ-θεατή;;;τὸν-Θεό,ἤ-μἠπως-τοὺς-ἴδιους,λαό-καὶ-βασιλιά,ποὺ-εἶναι-ταυτόχρονα-ἠθοποιοί-καὶ-θεατές;Ἄν-δεχτοῦμε-τὸ-δεύτερο,ἄν...τότε-ἴσως-ἡ-μοναρχία-εἶναι-τὸ-βυζαντινὸ-καὶ-ὀθωμανικό-θέατρο,τὸ-ἀνατολικό-θέατρο,δηλ.-κι-ἠ-ὀθωμανική--αὐτοκρατορία(*ὄπως-ἠ-ῥωμαϊκή+πάντοτε-θὰ-κινδυνεύει-ἀπὸ-τοὺς-ἠθοποιοὺς-ποὺ-συνειδητοποιοῦν-ὄτι-παίζουν-μπροστά-σὲ-ἄδεια-καθίσματα.

  ReplyDelete
 11. Κωσταντή
  Το πολίτευμα στο οποίο προΐσταται ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ή ο Σουλτάνος δεν είναι απόλυτη μοναρχία. Βασίζεται στο ελληνικό κοσμοσύστημα, στο σύστημα των κοινών, Βλέπε
  http://contogeorgis.blogspot.gr/2008/03/blog-post_8848.html.
  Το κοσμοσύστημα αυτό είναι η δημοκρατία (όχι ο κοινοβουλευτισμός) σε μεγάλη κλίμακα (αυτό που ο Δ. Κιτσίκης ονομάζει λαοκρατία και ο Γερ. Κακλαμάνης διαφορετικό είδος δημοκρατίας). Η Ρωμανία "αποτελεί από πολλές απόψεις την πλέον ολοκληρωμένη εκδοχή οικουμενικής κοσμοπολιτείας" ( Γ. Κοντογεώργης) . Όσον αφορά την Οθωμανία "Πρόκειται ουσιαστικά για μια επικάθιση της ‘ασιατικής’ δεσποτείας –κατά το προηγούμενο της πρώτης ρωμαϊκής περιόδου– επί του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού κι όχι για μετασχηματισμό του τελευταίου σε δεσποτεία. ( Γ. Κοντογεώργης). Είναι η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με το πολίτευμα που εσύ ορίζεις ως απόλυτη μοναρχία σε προηγούμενο σχόλιό σου (kostandisApril 22, 2016 at 6:28 AM).
  Σε κάλεσα (Γιώργος Νιάκας April 27, 2016 at 3:03 PM) να τεκμηριώσεις την γνώμη σου, σου έφερα ένα παράδειγμα προϊστορικό (την διαμάχη Αγαμέμνονα-Αχιλλέα) και υπαινίχθηκα ότι το πολίτευμα μοιάζει με το πολίτευμα της Ανατολικής Εκκλησίας (το παράδειγμα των αρμοδιοτήτων του αρχιεπισκόπου Αθηνών). Τώρα σου λέω ξεκάθαρα ότι το πολίτευμα αυτό είναι το πολίτευμα του Αγίου Όρους, το οποίο είναι κράτος αναγνωρισμένο διεθνώς. (Βλέπε Γεωργίου Κοντογεώργη Το Ιερατείο, Η Δεσποτική Μετάλλαξη της Ελλαδικής Εκκλησίας).
  Αρνήθηκες να προβληματιστείς με ένα "Εἶπα κάμποσο, ὄχι πλήρως" (kostandisApril 28, 2016 at 4:06 AM) και συνέχισες σαν να μην τρέχει τίποτα. Τώρα μας λες ότι το πολίτευμα αυτό, που δεν το ξέρεις, που απαξιοίς να το γνωρίσεις και που αυθαιρέτως (αφού δεν μας προσκομίζεις κανένα τεκμήριο) ταυτίζεις με τον Ιβάν τον Τρομερό και με το Μοναρχίξ (του Αστερίξ), είναι ένα θέατρο και μάλιστα χωρίς θεατές.
  "Παρά τα αναμφισβήτητα τούτα δεδομένα το ιδεολογικό μηχάνημα του δυτικού κόσμου συνεχίζει να δουλεύει ..... με τις ίδιες πάντα συνειδητές παραποιήσεις. Από την μια μεριά η "δημοκρατία" και η χειραφέτηση που οδηγούν στην "ανάπτυξη" , από την άλλη ο "δεσποτισμός" και η "ανελευθερία" που οδηγούν στην "καθυστέρηση". Τόσο απλά θέλησε τα πράγματα ο Μαξ Βέμπερ - ο οποίος μίλησε με την ίδια βεβαιότητα για πράγματα που ήξερε και γι αυτά που δεν ήξερε........ αλλά η δημοκρατία και ο έρωτας υπάγονται στην κατηγορία των πραγμάτων εκείνων που υπάρχουν εν όσω γίνονται και όχι εν όσω συζητούνται" Γερ. Κακλαμάνης Το ανατολικό ζήτημα σήμερα σελ. 232 και 235)
  Abyssus Abyssum Invocat (για να συντονιστούμε όλοι με τον Asterix)!!!
  Θέατρον ἐγενήθημεν....καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις!!!

  ReplyDelete
 12. Καθηγητά με όλον τον σεβασμό, ο Νταβούτογλου(καλλίτερα Τσαούσογλου), με το που πήρε ο....κώλος του φωτιά έτρεξε να τον σώσει. Πιστεύετε ότι ασπάζεται την δική σας γεωπολιτική θεωρία την στιγμή που το σύγγραμά του "Στρατηγικό Βάθος" βρίθει νεο-Οθωαμνικών κατακτητικών ονειρώξεων; Την "κατάλαβε" την Συνομοσπονδία σας, από την ανάποδη, με την προσάρτηση των πρώην Ρωμαίηκων περιοχών(Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Αν.Αιγαίου,) στο Τουρκικό κράτος. Ο Νταβούτογλου θυμίζει και εξωτερικά άλλωστε, και όχι τυχαίως, το όν ονόματι "νυφίτσα" Αυτό ήταν, είναι και θα είναι...

  ReplyDelete
 13. Στην παραπάνω διαμάχη, βλέπω ως 20χρονος πράγματα, τελείως πεπερασμένα που με κουράζουν και μαρτυρούν την γήρανση των ελλαδιτών. Ο Δοκτωρ Παπ., συνεχίζει να ομιλεί περί...μογγόλων Τούρκων(!), την στιγμή που και η φυλετική ανθρωπολογία και η γενετική έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ποσοστό των Τουρανικών εν Τουρκία που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο Ανατολικό τμήμα της Μ.Ασίας, κυμαίνεται μεταξύ 10-15% του συνολικού πληθυσμού. Τα Δυτικά παράλια έχουν φαινοτύπους ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ και Ευρωπιδικούς, είναι με λίγα λόγια, αρκετοί σε αριθμό οι ΕΛΛΗΝΓΕΝΕΙΣ, μαζί με τους γηγενείς Αρμενοειδείς(αρχικοί φαινότυποι της Αν. Μικράς Ασίας). Σας παρακαλώ, μην αναμασάμε ό,τι μπαρούφα ακούγεται ή ακουγόταν κάποτε. Χεν γίνεται να κάνουμε ένα βήμα εμπρός και 2 πίσω.
  Επίσης, Δόκτωρα, το Μεσογειακός λαός, δεν λέει κάτι. ΔΕΝ λέει κάτι. Ούτε ο Μεσογειακός φαινότυπος λέει κάτι, όπως στηρίζουν οι φυλετιστές, καθώς και οι Ρωμαίοι, οι Ετρούσκοι και οι κάτοικοι της Ισπανίας(πριν αλλά και μετά την εισβολή των Γερμσνών Βησιγοτθων) στον Μεσογειακό φαινότυπο ανήκαν, ως Αιγαιακά φύλα(Ετρούσκοι, Σαρδήνιοι και λοιποί Λαοί της Θαλάσσης). Καταφέραν ό,τι οι Αρχαίοι; ΟΧΙ. Βγάλανε αναλόγους φιλοσόφους ή έστω νοοτροπίες; ΟΧΙ. Συνεπώς, όπως γράφει και ο Γεωργαλάς μα και ο Καθηγητής, το υπόβαθρο δημιουργίας το πήραν εξ Ανατολών οι Αρχαίοι Έλληνες, καθώς πριν μα και παραλλήλως με αυτούς υπήρχαν πολιτισμοί μεγάλοι(Πέρσες, Αιγύπτιοι, Ασσύριοι), αναφέροντας αυτούς της Ε.Π. Οι Αρχαίοι Έλληνες τα ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΑΝ, ό,τι λάβανε από την Ανατολή. Συνεπώς το Μεσογειακός λαός γενικά δεν λέει κάτι. Αιγαιακός είναι καλλίτερος χαρακτηρισμός για εμένα, καθώς η Μεσόγειος δεν είναι η ίδια στις άκρες της.

  Από την στιγμή που από επαρχία(πόλις-κράτος) γίνεσαι Αυτοκρατορία/Κοσμοκρατορία(Οικουεμνική δηλαδή), τότε αυτομάτως, ενεργοποιείται η ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Μα Μονοκράτωρ δίχως λατρεία στο Πνεύμα, καταντά δικτάτωρ, συνεπώς να γιατί χρειάζονται "στυλοβάτες", τους οποίους και προσκυνά κάθε πρωί, ως ένδειξη σεβασμού στο Θείο και το Πνεύμα, ο Μονοκράτωρ.

  ReplyDelete
 14. Κωσταντή επειδή είπες περί...Σβορώνου, απορώ πώς έχει τόση ομοιότητα η κεφάλα από σίδερο, είναι και κούφια βλέπεις διαόλου τυχαίο, με την κεφάλα του Σβορώνου. Όλοι "αγωνισταράδες" μας βγήκανε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η κεφάλα του Πολυτεχνείου από σίδερο, σε εκείνη που κάθε 17 Νοεμβρίου αποδίδουν τιμές...

   Delete
 15. Ὁ-Κοντογιώργης,Ῥωμηέ,ὅπως-τὸν-ἔδειξα-σὲ-παλαιότερο-σχόλιό-μου,-λέει-μποῦρδες,μοῦ-φαίνεται,στὴν-προσπάθειά-του-νὰ-στηρίξει-τὴν-συνέχεια-τοῦ-ἐλληνικοῦ-ἔθνους-μὲ-ἀστικούς-ὄρους-ἀπὸ-τὸν-καιρό-τοῦ..Μίνωα,βλ.τὴν-ἀμήχανη-ἀπάντησή-του-στὴν-περίπου-σωστὴ-ἄποψη-τοῡ-Χόμπσμπαουμ-ὄτι-σύγχρονο-ἔθνος-ἄνευ-τοῦ-προτύπου-τοῦ-ἀστικοῦ-κράτους-οὔκ-ἐστι...Μὴν-μὲ-κατηγορεῖς-γιὰ-τὴν-ἀποσπασματικότητα-τῶν-γραφομένων-μου,ἀφοῦ-εἶναι-ῥευστὴ-ἠ-θεματολογία-καὶ-ὀ-τρόπος-ἐπικοινωνίας-σὲ-αὐτὸ-τὸ-μπλόγκ.Ἁπό-ποῦ-κι-ὠς-ποῦ-ἀρνήθηκα-νὰ-προβληματιστῶ,δὲν-τόπιασα...Τὸ-μόνὸ-στὸ-ὁποῖο-δείχνει-κάποια-συνέπεια-ὁ-Κοντογιώργης-στὸ-σχετικό-θέμα-εἶναι-ἠ-συμπόρευση-ἀστισμοῦ-καὶ-σύγχρονου-ἔθνους,ποὺ-πἀει-νὰ-τὴν-στηρίξει-ἀναδρομικά-μέ-αὐτὴ-τὴν-ἐφεύρεση-περί-κοινῶν,ποὺ-μόνο-στὴ-φαντασία-του-ὑπάρχει,φοβᾶμαι...Πάει-νὰ-δημιουργήσει-ὀ-Κοντογιώργης-ἑλληνικό-ἀστικό-σύστημα-παρόμοιο-μὲ-τὶς-ἰταλικές-πόλεις-τῆς-Ἀναγέννησης....Νὰ-φέρει-μπρὸς-λοιπόν-ἰστορικά-τεκμήρια,-καὶ-μετά,τὰ-λέμε.Ἕχεις-δεῖ-ἐσύ-πουθενά-νόμισμα...ὑδρέικο,γιαννιώτικο,σαλονικιό;Ὅλα-τὰ-κρατικά-τεκμήρια-εἶναι-μοναρχικά,ὄχι-δημοκρατικά.

  Εἶναι-ἀπίστευτη-ἠ-σύγχυση-μεταξύ-ἱστορίας-καὶ-κοινωνικῆς-θεωρίας.Ἡ-ἱστορία-εἶναι-ΑΠΛΗ-μεταφορά-τῶν-τεκμηρίων-τοῦ-παρελθὀντος-στὸν-γραπτό-λόγο-καὶ-ὄχι-μεταφορά-τοῦ-περιεχομένου-τῆς-γκλάβας-μας-στὸ-παρελθόν.

  Ἡ-ἀνἀπτυξη-τῆς-ἑλληνικῆς-πρωτο-ἀστικῆς-τἀξης-γίνεται-μέσα-στὴν-Τουρκοκρατία-καὶ-τὴν-ὔστερη-Φραγκοκρατία,καὶ,πολύ-βασικό,ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ-τὶς-δύο-καὶ-ΒΟΗΘΙΕΤΑΙ-καὶ-ἀπό-τίς-δύο.Βρὲς-μου-ἐσύ-ὄμως-πλαίσιο-κοινῶν-καὶ-δημοκρατικῶν-θεσμῶν-(καὶ-μὴν-ἀναμασᾶμε-αὐτὴν-τὴν-μποῦρδα-περί-κοινοτήτων-στὴν-Τουρκοκρατία,Ἀμπελάκια-κλπ.,εἶναι-προφανές-ὄτι-ἐκεί-ἔχουμε-ἐξἐλιξη-ἀγροτικῶν-λειτουργιῶν-ποὺ-ἀλληλοσυμπλέκονται-τοὐλάχιστον-ἀπό-τὴν-ὔστερη-ἀρχαιότητα-καὶ-σὲ-καμία-περίπτωση-δὲν-ἀποτελοῦν-αὐτόνομο-θεσμικό-πλαίσιο-λειτουργίας).

  Ἀντίθετα,τὸ-εὐρύτερο-θεσμικό-πλαίσιο-στὴν-περιοχή-μας-ἀπὸ-τοὺς-ἐλληνιστικοῦς-χρόνους-τοὐλάχιστον-βασίζεται-σὲ-ἔνα-ἐκτεταμένο-δίκτυο-ποὺ-στὴν-Τουρκοκρατία-σχηματίζεται-καὶ-απὸ-τἤν-ὀρθόδοξη-ἐκκλησία,-καὶ-τὰ-μοναστήρια-καὶ-ἀπὸ-τὴν-ὀθωμανική-διοίκηση.Νέους-ΘΕΣΜΟΥΣ-ὄμως-δυτικοῦ-ἀστικοῦ-τύπου-ἔχουμε-ΜΟΝΟΝ-μὲ-τὴν-ἐπανάσταση-τοῦ-1821,καἲ-λίγο-ἀργότερα-ὑποθέτω-βοηθιοῦνται-ἀπὸ-τὀ-Τανζιμάτ.Ἅνευ-γραπτῆς-παρουσίας-τεκμηρίων-γιὰ-ΘΕΣΜΟΥΣ-ἀρνοῦμαι-κατηγορηματικά-νὰ-συζητήσω-γιὰ-ὁποιαδήποτε-ἔννοια-φοριέται-καπέλο-στὴν-ἰστορική-πραγματικότητα-ἀπὸ-εὐφάνταστους-διανοούμενους.Αὐτὰ-τὰ-ἐλάχιστα-ποὺ-ξέρω-θέλω-νὰ-τὰ-ξέρω-μἐ-ἀσφάλεια.

  ὄσο-γιὰ-τὴ-μοναρχία,νομίζω-μὲ-παρεξἠγησες.Διότι-ἐδῶ-προσπαθῶ-νὰ-τὴν-καταλάβω-ψυχολογικά-καὶ-διαχρονικά.Ἕτερον-ἑκάτερον.Αὐτὸ-εἶναι-πλέον-φιλοσοφία-καὶ-θεολογία,ποὺ-βοηθιέται-ἀπὸ-τὴν-ἱστορία,ἀλλά-δὲν-περιορίζεται-ἀπὸ-τὴν-ἱστορία-καὶ-στὴν-ἱστορία.Ἅν-εἶμαι-ὑπεύθυνος-γιὰ-τὸ-μπλέξιμό-τους,ὀ.κ.,σόρρυ.

  ReplyDelete

 16. YΓ-Γράφεις-Το πολίτευμα στο οποίο προΐσταται ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ή ο Σουλτάνος δεν είναι απόλυτη μοναρχία.

  Δηλαδὴ-τί-εἶναι,συνταγματική;;

  ReplyDelete
 17. Ἡ Βικιπαίδεια γράφει γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Μέμου Μακρῆ: "Στην Ελλάδα είναι περισσότερο γνωστός για το γλυπτό του με τη μορφή του κεφαλιού ενός νέου που βρίσκεται στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, προς τιμήν των θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973".

  Φυσικὰ πρόκειται γιὰ τὸ κεφάλι τοῦ ἱστορικοῦ καὶ στενοῦ φίλου μου μιᾶς ζωῆς στὸ Παρίσι Νίκου Σβορώνου ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν "ἔγχρωμη" ἀμερικανοκίνητη ἐξέγερτση τοῦ Πολυτεχνείου. Ὁ φίλος μας Μέμος Μακρῆς, στὸ Παρίσι εἶχε φιλοτεχνήσει τὸ ἄγαλμα τοῦ Σβορώνου πολὺ πρὸ τῆς Χούντας καὶ ὅταν τοῦ ἐζητήθη ἄγαλμα γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο ἔβγαλε, σκονισμένο ἀπὸ τὸν χρόνο, τὸ κεφάλι αὐτὸ καὶ τὸ προσέφερε "γενναιόδωρα" στὴν ἐκ γενετῆς καταρρέουσα "Δημοκρατία" τῆς Μεταπολιτεύσεως ποὺ ἔτσι ἐβασίσθη στὸ ψεῦδος, ὅπως στὸ ψεῦδος βασίζεται ὅλη ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία ἀπὸ τὸ 1821.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς Καθηγητά, Α-Κ-Ρ-Ι-Β-Ω-Σ. Και μαακάρι να λέγανε και άλλοι τις αλήθειες που λέτε εσείς, για υτήν την...κεφάλα γράφω παραπάνω.

   Delete
  2. Περιττό δε να σας πω ότι ο πατήρ μου βλέποντας εμένα να έχω ξεσκίσει γεωπολιτικά/ιστορικά βιβλία από το βιβλιοπωλείο της Πολιτείας και άλλα σε ψηφιακή μορφή, αποφάσισε να πάρει το βιβλίο του Πρεβελάκη με τίτλο "Ποίοι Είμαστε;", εκδόσεις EcoNomia. Το ξεφύλλισα και μέσα αναφέρει 2 βιβλία σας που ήδη έχω "Συγκριτική Ιστορία Ελλάδος-Τουρκίας", "Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας" και αναφέρει ως πηγή και χρησιμοποιώντας τον ως παραπομπή τον Arnold Toynbee. Το σύγγραμά του φαίνεται αξιόλογο...

   Delete
 18. ΥΓ.2.Γράφεις
  Όσον αφορά την Οθωμανία "Πρόκειται ουσιαστικά για μια επικάθιση της ‘ασιατικής’ δεσποτείας –κατά το προηγούμενο της πρώτης ρωμαϊκής περιόδου– [τὰ-ἑλληνιστικά-βασίλεια-τὰ-ἔφαγε-ἡ-μαρμάγκα-δηλ.]επί του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού [ποὺ-δὲν-θέλανε-νὰ-τὸν-ξέρουνε-σκέτο-οἰ-Πατέρες-τῆς-Ἐκκλησίας]κι όχι για μετασχηματισμό του τελευταίου σε δεσποτεία-[ἀ-μπἄ...γι-αὐτὸ-μνημονεύανε-τὸν-Σουλτάνο-σὲ-κάθε-ὀρθόδοξη-λειτουργία...]. ( Γ. Κοντογεώργης).

  Τυχαῖα,π.χ.,Διάβασε De cerimoniis aulae Byzantinae (lib. 1.1-92). A. Vogt (εκδ.), [ἔναρξη]]
  "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως σύνταγμά τι καὶ βασιλείου σπουδῆς ὄντως ἄξιον ποίημα[...]"
  Ῥε-θὰ-μᾶς-τρελλάνουνε....στὸν-ΘΕΟ-στηρίζονται-τὰ-μεσαιωνικά-κράτη.

  ΤΩΡΑ-Θέατρο-τῆς-μοναρχίας-ὀνομάζω-παραπάνω-ἀνιστορικά(καὶ-ἐδῶ-ΤΟ-ΓΡΑΦΩ-ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ξεφεύγω-δηλ.ἀπὸ-τὴν-ἱστορία)τὸ-γεγονός-ὄτι-ἐπικαλεῖσαι-τὸν-Θεό-καὶ-συντονίζεις-τὶς-κινήσεις-σου-μὲ-βἀση-τὴν-ἀπουσία-του-καὶ-ὄχι-τὴν-παρουσία-του.Ἁπλό-δὲν-εἶναι;;

  ReplyDelete
 19. ΥΓ3_Συγγνώμη-αλλὰ-ἔχω-μείνει-ἔκθαμβος-ἀπὸ-τὸ-πόσο-σωστὰ-οἱ-φωτισμένοι-καθηγητές-δὲν-παρασύρονται-ἀπὸ-τὴν-ἐθνικιστικὴ-καὶ-ψευτο-δημοκρατική-ὐστερία.Τοῦς-δίνω-συγχαρητήρια.

  Οἱ-ἰστορικοί-παρατηροῦν-κατάρρευση-τῶν-ἀρχαίων-πόλεων-τὸν-VIο-VIIο-αἰῶνα.μ.Χ..-Ἡ-κατάρρευση-αὐτὴ-μοιάζει-μἐ-αὐτὴ-τῶν-μυκηναϊκῶν-βασιλείων-στὸ-ὄτι-εἶναι-ἀνεπαρκπως-ἐρμηνευμένη.ΟΜΩΣ-οἱ-πόλεις-αὐτές-εἶχαν-χάσει-πρὸ-πολλοῦ-τὴν-πολιτική-τους-αὑτονομία-(δηλ.τὴν-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)-ἀπὸ-τοὺς-ἑλληνιστικούς-χρόνους,συγκεκριμένα,καὶ-κατόπιν-πολλῶν-ἀντιστάσεων.ΜΟΝΑΡΧΙΑ-καὶ-αὐτοδιοίκηση-ἀλληλοσυμπληρώνονταν-στὴν-ἀνατολική-Μεσόγειο-ἀπὸ-τότε.Ἡ-Παλμύρα-δὲν-ἦταν-ἡ-Ἀθήνα-τοῦ-Περικλέους.Ὄταν-ὁ-Ποῦτιν-στέλνει-τὸν-μαέστρο-του-Γκεργκίεφ-νὰ-παίξει-τὸ-βιολί-του-στὸ-ἀρχαῖο-θἐατρο-τῆς-Παλμὐρας-αὐτοπροβάλλεται-ὡς-ἠγεμόνας-ἑλληνιστικοῦ-βασιλείου(τὸ-θέατρο-ἔκανε-θραὐση-ἐπὶ-ἐλληνιστικῆς-μοναρχίας).Ὁ-ἑλληνισμός-πάει-λοιπόν-χέρι-χέρι-μὲ-τὴν-ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΜΟΝΑΡΧΙΑ.Ὁ-ἴδιος-ὁ-ὄρος-ἐλληνισμὸς-εἶναι-ἐν-πολλοῖς-νεολογισμός-τοῦ-19ου-αἰῶνος.Καὶ-ὀνομάζει-ἀκριβῶς-αὐτό-τὀ-πράγμα,στὸ-ὁποῖο-ᾹΝΑΔΡΟΜΙΚΑ-προσπαθεῖ-λανθασμένα-νὰ-δώσει-χαρακτῆρα-ἀστικοεθνικό-ὀ-γερμανόπνευστος-ἐν-πολλοῖς-ἱστορικός-ἐθνικισμός-τσουβαληδόν.Καὶ,ἄς-μοῦ-ἐπιτραπεὶ,κρυφομοναρχηδόν(μὲ-η).

  Στὴν-πραγματικότητα-ὁ-καημένος-ὁ-ἑλληνισμός-ἧταν-ἕνας-τρόπος-ζωῆς-ποὺ-στήριζε-τὰ-ἀνώτερα-στελέχη-τῶν-ἑλληνιστικῶν-μοναρχιῶν.Ἦταν-τὰ-γαλλικὰ-τῆς-ἐποχῆς.

  ReplyDelete
 20. Οι Ορθόδοξοι, μακραίωνες Βυζαντινές ψαλμωδίες
  Οι Καθολικοί ψαλμωδίες και Εκκλησιαστικά όργανα
  Οι Προτεστάντες..."Jesus Christ is my nigga" https://www.youtube.com/watch?v=Kppx4bzfAaE

  Αυτά θα πει να έχεις Παράδοση και Τελετουργία και να μην έχεις καταντήσει την πίστη(καλά ούτε στον Τριαδικό Θεό δεν πιστεύουν) μία οικονομική/εμπορική σχέση.

  ReplyDelete
 21. Εγώ θα ήθελα όποτε ήθελε ο Καθηγητής να μας εξηγήσει λίγο μία σύγκρουση πρώιμου Χριστιανισμού και των λοιπών θρησκειών στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την περίοδο αυτή, όπως ο Νεοπλατωνισμός, ο Ερμητισμος(Ερμής ό Τρισμέγιστος), η Ενολογία(Εν το Παν) και ο Γνωστικισμός. Είδα ότι η Αναγέννηση καθώς εχθρεύετο το κάθε τι Χριστιανικό, συνδέοντάς το πάντοτε με την Εκκλησία, επανέφερε όλες αυτές τις μυστικιστικές και μη θρησκείες, όπως και την Καμπάλα. Η πεμπτουσία της αναστάσεως των θρησκειών αυτών υπήρξε το κίνημα του Ρομαντισμού(και μυστικισμού μέσω του Φασισμού/Εθνικοσοσιαλισμού). Καθηγητά ήθελα εδώ και 2 εβδομάδες να σας ρωτήσω για τις τελευταίες σας σελίδες στο βιβλίο "Αλεβισμός-Μπεκτασισμός" όπου κάνετε μία σύνδεση μεταξύ του τάγματος των Αλεβήδων/Μπεκτασήδων,της κοινωνίας ρης Θούλης, του τάγματος των Ες-Ες και τέλος των Skull'n'Bones. Και τα Ες-Ες και το τάγμα Skull'nlBones όπως ολόσωστα είπατε ανέφεραν την "Νέτα Τάξη Πραγμάτων"(New World Order). Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερα για την σύνδεση αυτή;

  ReplyDelete
 22. Βασικά η Ενολογία του Πλωτίνου μοιάζει να είναι κοντά στον Χριστιανισμό και να ερμηνεύει την σχέση ατόμου-Θείου μέσω της Συνδέσεως των δύο, όπως στην αρμονική εποχή. Ο 4ος-5ος αιώνας μα και γενικώς όλοι μέχρι το 500μ.Χ. υπήρξαν αιώνες μεγάλης ζυμώσεως και φιλοσοφικών εκστάσεων και συγκρητισμών.

  ReplyDelete
 23. Βασικά και ο Γνωστικισμός που ανέφερα δεν μοιάζει ως σύγκρουση με τον Χριστιανισμό, παρά ως απόρροια εκείνου, Συνεπώς λάθος ερώτηση έκανα Καθηγητά, αντί για σύγκρουση θα έπρεπε να γράψω σχέση.

  ReplyDelete
 24. Κωνσταντινουπολίτη-ὁ-ΜΟΝΙΣΤΗΣ-νομίζω-τελικὰ-δὲν-ἑρμηνεύει-διότι-δὲν-βλέπει-σχέσεις-ὑπαγωγῆς-καὶ-πολιτικά-δὲν-εἶναι-οὔτε-μοναρχικὸς-οὔτε-ἀντιμοναρχικός.Θρησκευτικά,δέ,οὔτε-μονοθεϊστὴς-οὔτε-πολυθεϊστής.Ὁ-μονιστὴς-λέει,τὰ-ὄρια-ὔπάρχουν-ἀπὸ-μόνα-τους.Τὸ-νὰ-ἐπιχειροῦμε-νὰ-τὰ-βάζουμε-ἐμείς-εἶναι-βλακεία.

  ReplyDelete
 25. Ἡ συνεχιζομένη δημοφιλία τοῦ βιβλίου, "Ὁ Ἀγὼν μου" καὶ τοῦ Χίτλερ, στὴν σημερινὴ Ἰνδία προέρχεται ἀπὸ τὴν μεγάλη ἐπιρροὴ ποὺ ἤσκησε ἡ Ἑλληνίδα Σάβιτρι Ντέβι ὡς Ἰνδὴ κάτοικος καὶ Ἰνδουΐστρια καὶ ἡ θεωρία της ὅτι ὁ Χίτλερ ἦταν μετενσάρκωση τοῦ Θεοῦ Βίσνου καὶ τῆς ἐπιρροῆς ποὺ ἐπίσης ἤσκησε τὸ ἑλληνοϊνδικὸ σύμβολο τῶν Ἀρίων, ὁ ἀγκυλωτὸς σταυρός.

  Γενικὰ ὁ χριστιανισμός, ναὶ μὲν εἶναι ἑβραϊκῆς προελεύσεως καὶ ἐμπνεύσεως, ἀλλὰ εἶναι καὶ στενὰ συνδεδεμένος μὲ τὸ ἀριανὸ Ἰράν, τὸν ζωροαστρισμὸ καὶ τὰ παράγωγά του ὅπως ὁ μιθραϊσμός, ὁ μανιχαϊσμός, κλπ., μὲ τὶς ὑποτιθεμένες στενὲς σχέσεις τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν βόρεια Ἰνδία, τὴν ἀρχικὴ πατρίδα τοῦ Διονύσου. Βλέπε τὴν ἰδεολογία τῆς μὴ βίας, τοὺς Πέρσες Μάγους τὰ Μιθραϊκὰ Χριστούγεννα καὶ μέσῳ τῆς Ἰνδίας μὲ τὸ Θιβὲτ καὶ τὰ σανσκριτικὰ ποὺ τόσο ἐπηρέασαν τὸν Χίμμλερ καὶ τὰ SS. Ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζει καὶ ἡ σχέση ἀλεβισμοῦ-ἐθνικοσοσιαλισμοῦ. Ἀντιθέτως οἱ Ἄραβες εἶναι τελείως ξένοι αὐτῆς τῆς μυστικιστικῆς παραδόσεως. Γενικὰ ὁ χιτλερισμὸς εἶναι σφόδρα ἀντιδυτικὸς καὶ στενὰ συνδεδεμένος, μέσῳ τοῦ Ἀριανισμοῦ, μὲ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ (Ἑλλαδοτουρκία καὶ Περσία) καὶ τὴν Ἀνατολή (Ἰνδία καὶ Θιβέτ). Ὁ φιλοδυτικισμὸς πολλῶν ἐθνικοσιαλιστικῶν ῥευμάτων στὴν Δύση, ὅπως τὸν συναντᾶμε καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἀποδεικνύει τὴν βάθιὰ ἄγνοια τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς ἰδεολογίας ποὺ δὲν ὑπεστήριξε ποτὲ τὸν ἐθνικισμό. Ὅσο γιὰ τὶς μποῦρδες περὶ βαρβάρων Τούρκων καὶ Μογγόλων ποὺ κυκλοφοροῦν ἐν Ἑλλάδι, ὅπως καὶ τῆς ἑλληνικῆς φυλετικῆς προελεύσεως τοῦ Χριστοῦ, αὐτὰ τὰ ἀφήνουμε στὴν χαρρυκλινικὴ θυμηδία τῆς περικεφαλαίας τοῦ Κολοκοτρώνη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Μάλιστα, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αυτό λέω σε πολλούς Εθνικοσοσιαλιστές, ότι η Ιδεολογία σας πρεσβεύει αυτό που γράφει ο ίδιος ο Γιάννης Περδικάρης στο βιβλίο του "Χρυσή Αυγή: Πολιτικός Οδοδείκτης" όπου λέγει "ο Εθνικισμός είναι η παιδική ασθένεια του Εθνικοσοσιαλισμού". Οι περισσότεροι "εθνικοσοσιαλιστές" απλώς μεταφράζουν της λέξεις "Εθνικός" και "Σοσιαλισμός", δίχως να έχουν εντρυφήσει στην Ιδεολογία-Θρησκεία του Λευκού Φυλετισμού, στην οποία και επίστευα ως τα 18 μου. Βασικό δε "Ευαγγέλιο" είναι η ρατσιοναλιστική φυλετική ανθρωπολογία των ανθρωπίνων ρατσών για να καταλάβει κανείς τί εστί Ναζισμός. Οι περισσότεροι με τον όρο "Εθνικοσοσιαλισμός" εννοούν ον Φασισμό(μικροαστικος σοσιαλισμός) ή τον Στρασσερισμό(Εθνικός Σοσιαλισμός) και όχι τον Ναζισμό. Επειδή δε, δεν γνωρίζουν το παραπάνω "Ευαγγέλιο", συγχέουν βλακωδώς τον όρο "φυλή" Εθνικοπολιτισμικού περιεχομένου, με τον όρο "ράτσα" καθαρώς ρασιοναλιστικού ανθρωπολογικού περιεχομένου.

  Η σέκτα Skull'nlBones πώς κλειδώνει στην παραπάνω σχέση, Καθηγητά; Φαίνεται να είναι άκρως Εωσφοριστική, δηλαδή της αριστεράς ατραπού, που λέμε.

  ReplyDelete
 27. Για τον Ιησού Χριστό, το θέμα δεν είναι ούτε ήταν τόσο η φυλή ή η ράτσα του εάν δείχνει του Μεσογειακού Ελληνικού φαινοτύπου ή όχι, μα το ότι στο Πνεύμα του ήταν και είναι(ως Θεός) Έλλην, δηλαδή ότι το εξέφραζε. Όπως άλλωστε είχατε πει και εσείς, οι Χριστιανοί έπαψαν να είναι εβραϊκή αίρεση, όταν καταλάβανε το Ελληνικό μήνυμα του Ιησού. Η απορία μου όπως περί "περιουσίου λαού" των εβραίων συνεχίζει να υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάς, η οποία δεν είχε ποτέ μεγάλης κλίμακος πολιτισμό ή Αυτοκρατορία, να ήταν ο περιούσιος λαός. Δηλαδή γιατί όχι οι Έλληνες με τόση φιλοσοφία ή οι Πέρσες με τρομερό πολιτισμο και θρησκείες; Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω...

  ReplyDelete
 28. Οἰ περισσότεροι Ἕλληνες πιστεύαν σὲ θεούς,ζωντανές ὑπάρξεις,καὶ ὄχι ἀφηρημένες ἔννοιες.Τὸ ἴδιο ἱσχύει νομίζω γιὰ τοὺς Χριστιανούς, ἐνδεχομένως στὸν ἐνικό, ἤ, ἴσως καὶ χωρίς διάκριση ἀνάμεσα στὸ ἕνα καὶ τὰ πολλά.Ὄταν ἀγαπᾶς κάποιον δὲν τὸν ἀγαπᾶς ἐπειδὴ μισεῖς τοὺς ἄλλους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. «..οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος εἰ μὴ εἷς. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ».

   Delete
  2. Ἁκριβῶς.Ἀλλά-γιὰ-νὰ-μὴν-ἔχει-ὄρια-ὁ-Χριστὸς-δὲν-πρέπει-νὰ-περιορίζεται-στὴ-μονάδα-ἀλλὰ-νὰ-εἶναι-τὰ-ὄρια.

   Delete
  3. Δεν είναι μονάδα Κωνσταντή. Είναι μοναρχία με τρία πρόσωπα.

   Delete
  4. ἠ-τριαδικότης-εἶναι-ἴσως-μεταξύ-ἄλλων-ἔνας-τρόπος-νὰ-συμβολίσεις-τὸ-ἔνα-καὶ-πολλὰ-ταὐτόχρονα.

   Delete
 29. Σημ. Ἡ πληροφορία αὐτή, ποὺ μετέφερα παραπάνω, καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἱστότοπο τοῦ κου Κούλογλου, μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο.Ὡς γνωστόν, ἡ Γαλλία βρίσκεται σὲ κάποιον κοινωνικό ἀναβρασμό, ἐνῶι γενικῶς πιστεύουμε ὅτι τὰ κοινωνικά αἰτήματα εἶναι πιὸ σημαντικά ἀπὸ τὰ ἐθνικά.Σὲ παραμονές πολεμικῶν κινητοποιήσεων, ὅμως, οἱ ἀρχές ἐνδεχομένως ἐνθαρρύνουν τὶς κοινωνικές διεκδικήσεις, παρόλο ποὺ αὐτές στρέφονται ὑποτίθεται ἐναντίον τους.

  Πρώτἀπόλα, ὄταν διεκδικεῖς, ἀναγνωρίζεις τὸ πρόσωπο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ζητᾶς σὰν ἐξουσία.Δεύτερον, οἱ διαδηλώσεις εἶναι καὶ ἕνας τρόπος συλλογικῆς ἐκμάθησης τῆς στράτευσης.

  ReplyDelete
 30. ΥΓ.Γιάννη,τὸν σὐνδεσμο ποὺ παρέθεσες ὅπου μιλάει ὁ κος Κοντογιωργης μέχρι τὸ 1.25.λεπτὸ μπορῶ νὰ τὸ ἀκούσω χωρίς νὰ ἐξαγριωθῶ.https://www.youtube.com/watch?v=oJahJT241V8.
  Ἑμένα γιὰ πολὺ μικρότερα λάθη μοῦ ἀπαγορέψανε νὰ μιλήσω, στὴ Γαλλία-διότι αὐτὰ ποὺ ἔλεγα δὲν ἦταν τεκμηριωμένα.Παρεμπιπτόντως, μιλῶ γιὰ ἐπιστήμη, ἐ-γιὰ ἐπιστημονικό πριβάλλον, ὄχι γιὰ θέματα ΠΙΣΤΗΣ.Ἡ πίστη δὲν ὑπόκειται σὲ ἀποδεικτικὲς διεργασίες.

  Ἅν βρῶ τὴν ὑπομονή, θὰ ἀκούσω τὸ ὑπόλοιπο.Ὁ Σαιντ-Σανς ἔφυγε ἀπὸ τὸ πρῶτο λεπτὸ τῆς πρεμιέρας τῆς Ἱεροτελεστίας τῆς Ἄνοιξης τοῦ Στραβίνσκυ.Γιὰ νὰ δοῦμε ἄν ὁ Κοντογιώργης εἶναι Στραβίνσκυ ἤ εἶναι δυτικοσπουδαγμένος μὲ ἡμίψηλο ποὺ κολακεύει τὸ ἐθνικὸ αἴσθημα τῶν ἰθαγενῶν...καὶ ἐγὼ ἄν εἶμαι βλάκας ἤ κάποιο ὑγιές αἴσθημα ἔχω ἀκόμη...

  ReplyDelete